கணினியின் முதல் நிரல்தொடராளர்

ஆங்கில கவிஞர் லார்டு பிரியான் என்பவரின் மகள் அடா லாவலேஸ் என்பவர்தான் உலகின் முதன்முதல் கணினி நிரல் தொடராளர் ஆவார் சார்லஸ் பாப்பேஜ் என்பவரால் முதன்முதல் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட அனாலிட்டிகல் எஞ்சின் எனும் முதல் கணினியில் பெர்னோலி எண்களை கணக்கிடுவதற்காக ஒரு நெறிமுறையை எழுதி பாப்பேஜ் அனாலிட்டிகல் எஞ்சின் எனும் குறிப்புகளாக வெளியிட்டார் இந்த விவரங்களை Ada’s Algorithm: How Lord Byron’s Daughter Ada Lovelace Launched the Digital Ageஎனும் புத்தகத்தின் வாயிலாக ஜேம்ஸ் எஸிங்கர் என்பவர் அடா லாவலேஸ் என்பவரின் வாழ்க்கை வரலாற்றையும் கணினியின் நிரலாளராக அடா லாவலேஸ் என்பவரின் பங்களிப்பையும் விவரிக்கின்றார் இந்த புத்தகத்தின் அத்தியாயம் 12 முதல் 15 வரை கணினி அறிவியலின் அடா லாவலேஸ் என்பவரின் பங்களிப்பை மிகவிரிவாக விளக்கியுள்ளார் இதனை பதிவிறக்கம் செய்து படித்திடுவதற்காக https://www.amazon.com/Adas-Algorithm-Daughter-Lovelace-Launched/dp/1612194087/ எனும் இணைய பக்கத்திற்கு செல்க

எக்செல்லில் உள்ள பணித்தாட்களை எவ்வாறு வரிசைபடுத்துவது?

நாம் பணிபுரியும் எக்செல் பணித்தாட்கள் ஒன்றிரண்டு எனில்எளிதாக அதனை இடம்சுட்டியால் பிடித்து இழுத்துசென்று விடுவதன் வாயிலாக முன்பின் சரிசெய்து ஏறுவரிசை அல்லது இறங்குவரிசையில் பணித்தாட்களை அமைத்திடலாம் அதற்குபதிலாக பணித்தாட்களானவை ஏராளமான அளவில் இருக்கும்போது அவ்வாறு செய்வது கால விரையத்தை ஏற்படுத்தி மற்ற பயனுள்ள பணிகளை நாம்செய்திடாமல் வீணாக்கும் செயலாகி விடுகின்றது இதனை தவிர்த்திடுவதற்காக உதவவருவதுதான்VBAஆகும். இதனை பயன்படுத்தி கொள்வதற்காக எம்எஸ்வேர்டு எக்செல்லின் திரையில் Developer எனும் தாவியின் திரைக்கு செல்க அதில் Visual Basic எனும் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக

உடன் VB Editorஎன்பது பின்புலமாக உள்ள Project Exploreஎனும் பலகம் திரையில் விரியும் அல்லது View எனும் தாவியின் திரையில் Project Exploreஎனும் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக அதில் இடம்சுட்டியை வைத்து சுட்டியின் வலதுபுற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் விரியும் சூழ்நிலை பட்டியில் Insert=> Module => என்றவாறு வாய்ப்புகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக

உடன் விரியும் Module இன் சாளரத்திரையில் பின்வரும் குறிமுறைவரிகளை நகலெடுத்துவந்து ஒட்டிடுக
Sub SortWorksheetsTabs()
Application.ScreenUpdating = False
Dim ShCount As Integer, i As Integer, j As Integer
Dim SortOrder As VbMsgBoxResult
SortOrder = MsgBox(“Select Yes for Ascending Order and No for Descending Order”, vbYesNoCancel)
ShCount = Sheets.Count
For i = 1 To ShCount – 1
For j = i + 1 To ShCount
If SortOrder = vbYes Then
If UCase(Sheets(j).Name) UCase(Sheets(i).Name) Then
Sheets(j).Move before:=Sheets(i)
End If
End If
Next j
Next i
Application.ScreenUpdating = True
End Sub
இதனை சேமித்து செயல்பட்டையில் ஒரு பொத்தானாக அல்லது Quick Access Toolbar (QAT) ஆக உருவாக்கி வெளியேறுக அதன்பின்னர் இந்த பொத்தானை அல்லது QAT தெரிவுசெய்து சொடுக்கியவுடன் தோன்றிடும் செய்தி பெட்டியில் ஏறுவரிசையில் வேண்டுமெனில்yesஎன்றும் , இறங்குவரிசையில் வேண்டுமெனில் No என்றும் அதிலுள்ள உள்ள பொத்தான்களுள் தேவையானதை தெரிவுசெய்து சொடுக்குவதன் வாயிலாக வரிசை படுத்தி கொள்ளமுடியும்

சசேவ(GST) என சுருக்கமாக அழைக்குப்படும் சரக்கு சேவைகளின் வரி சட்டத்தின் படி வரிமூலம் (TDS)பிடித்தம் செய்பவர் தம்மை இந்ததளத்தில் எளிதாக ஐந்து படிமுறைகளில் பதிவுசெய்து கொள்ளலாம்

வருமான வரிச்சட்டத்தில் தொகைவழங்குபவரே TDSஎனும்வரிபிடித்தம் செய்து செலுத்துவதுபோன்று பொருட்களுக்கான அல்லது சேவைகளுக்கான தொகை வழங்குபவரே இந்த சசேவஇலும் TDSஎனும் வரியை பிடித்தம் செய்து அரசிற்கு-செலுத்திடுமாறு இந்தியஅரசு தற்போது திருத்தம் செய்து நடைமுறைபடுத்தியுள்ளது அதனடிப்படையில் TDSஎனும்வரிபிடித்தம் செய்பவர் எளிதாக பின்வரும் ஐந்து படிமுறைகளை பின்பற்றி இந்த இணையதளத்தில் பதிவுசெய்து கொண்டபின்னரே இவ்வாறு சசேவஇலும் TDSஎனும் வரிபிடித்தம் செய்து அரசிற்கு-செலுத்திடமுடியும்
படிமுறை.1: முதலில் http://www.gst.gov.in எனும் சசேவ(GST)தளத்தின் Services எனும் தாவியின் திரைக்கு செல்க பின்னர் Registration =>New Registration=> என்றவாறு அடுத்தடுத்த பொத்தான்களை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக அதன்பின்னர் விரியும் திரையில் I am a எனும் பெட்டியை தேடிபிடித்திடுக அதனருகிலுள்ள கீழிறங்கு பட்டியலின் வாயிலாக Tax Deductor எனும் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து கொள்க அவ்வாறே I have a எனும் பெட்டிக்கருகிலுள்ள கீழிறங்கு பட்டியலின் வாயிலாக TAN எனும் வாய்ப்பினையும் தெரிவுசெய்து கொள்க அதற்கு கீழுள்ள பெட்டியிலும் TAN என உள்ளீடுசெய்து கொள்க தொடர்ந்து State எனும் பெட்டிக்கருகிலுள்ள கீழிறங்கு பட்டியலின் வாயிலாக TamilNadu என்றவாறு வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து கொள்க அவ்வாறே நம்முடைய மாவட்டத்தையும்தெரிவுசெய்து கொள்க அதன்பின்னர் Legal name of the Tax deductor எனும் பெட்டிக்கு அருகில் மிகச்சரியாக நம்முடைய பெயரை உள்ளீடு செய்து கொள்க தொடர்ந்து நம்முடைய மின்னஞ்சல் முகவரி, கைபேசி எண் ஆகியவற்றை மிகச்சரியாக அதனதனுடைய பெட்டிகளில் பதிவிற்கான சரிபார்ப்பு OTP வந்தால் பெறுவதற்காக உள்ளீடு செய்து கொண்டு திரையில் தோன்றிடும் Captcha Code ஐயும் மிகச்சரியாக உள்ளீடுசெய்து Proceed என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக
படிமுறை .2: முந்தைய படிமுறையின்படிசெயல்படுத்தியவுடன் நம்முடைய மின்னஞ்சலிற்கு ஒன்றும் கைபேசிக்கு ஒன்றும் என இரு OTP கடவுச்சொற்கள் வந்து சேரும் அவைகளை அதனதன் பெட்டிகளில் உள்ளீடுசெய்து கொள்க இவ்வாறு OTP வரவில்லையெனில் Click here to resend the OTP என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்து மீண்டும் OTP யை வரச்செய்து உள்ளீடுசெய்து கொண்டு Proceed என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் நம்மைபற்றிய விவரங்கள் பதிவுசெய்யப்பட்டு தற்காலிக பதிவு எண் (Temprary Registration Number (TRN))ஒன்று உருவாகி திரையில் காண்பிக்கும் இதுவே அடுத்த நம்முடை அனைத்து செயல்களுக்கும் அடிப்படையாகும் அதனால் இந்த தற்காலிக பதிவுஎண்ணை குறித்து வைத்துகொள்க இதனுடையவாழ்நாள் 15ஆகும் பதிவின் அடுத்தபடிமுறைகளை இந்த 15நாட்களுக்குள் தொடரவில்லைஎனில் மீண்டும் படிமுறை-1 ஐயும் படிமுறை-2 ஐயும்பின்பற்றிடுக
படிமுறை.3: தொடர்ந்துwww.gst.gov.in எனும் சசேவ(GST)தளத்தின் Services எனும்தாவியின் திரைக்கு செல்க பின்னர் Registration => TRN=> என்றவாறு அடுத்தடுத்தபொத்தான்களை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக அதன்பின்னர் விரியும் திரையில் நாம் குறித்து வைத்த TRN எண்ணை உள்ளீடுசெய்து கொண்டு திரையில் தோன்றிடும் Captcha Code ஐயும் மிகச்சரியாக உள்ளீடுசெய்துகொண்டு Proceed என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக
படிமுறை .4:முந்தைய படிமுறையின் படி செயல்படுத்தியவுடன் நம்முடைய மின்னஞ்சலிற்கு ஒன்றும் கைபேசிக்கு ஒன்றும் என இரு OTP கடவுச்சொற்கள் வந்து சேரும் அவைகளை அதனதன் பெட்டிகளில் உள்ளீடுசெய்து கொள்க இவ்வாறு OTP வரவில்லையெனில் Click here to resend the OTP என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்து மீண்டும் OTP யை வரச்செய்து உள்ளீடுசெய்து கொண்டு Proceed என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் My saved Applications என்ற பக்கம் திரையில் தோன்றிடும் தொடர்ந்து வரிமூல பிடித்தம் செய்பவரை படிவம் GST REG 07 உடன் இணைப்பதற்கான இணைப்பு வரி தோன்றிடும் Action என்பதன் கீழுள்ள நீலவண்ணத்தில் பேனா போன்ற உருவப்பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் ஐந்து வகையான தாவிபொத்தான்களுடன் திரைதோன்றிடும்
படிமுறை .5:அதன்பிறகு தோன்றிடும் 1 : Business Details,2 : DDO Details ,3 : Authorized Signatory Details ,4 : Office Address Details ,ஆகிய நான்கு தாவிபொத்தான்களின் திரைகளுக்கு சென்று பதிவுசெய்வதற்கான அனைத்து விவரங்களையும் உள்ளீடுசெய்து கொண்டு இறுதியாக Proceed என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக தொடர்ந்து 5 : Verification எனும் தாவியின் திரையில் நம்முடைய மின்னஞ்சலிற்கு ஒன்றும் கைபேசிக்கு ஒன்றும் என இரு OTP கடவுச்சொற்கள் வந்து சேரும் அவைகளை அதனதன் பெட்டிகளில் உள்ளீடுசெய்து கொள்க இவ்வாறு OTP வரவில்லையெனில் Click here to resend the OTP என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்து மீண்டும் OTP யைவரச்செய்து உள்ளீடுசெய்து கொண்டு Proceed என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் ஏற்புகைசீட்டு (Acknowledgement)ஒன்று உருவாகி நமக்கு வந்து சேரும் இதன்பின்னர் பதினைந்து நாட்களில் விவரங்கள் சரிபார்க்கப்பட்டு 15 எழுத்துகொண்ட GSTIN எண் நமக்கு பதிவுசெய்யப்பட்டு வந்து சேரும் .

மின்னனு சொத்துகள் யாருக்கு சொந்தமாகும்

ஒரு நபர் வைத்துள்ள Gmail அல்லதுYahoomail போன்ற மின்னஞ்சல் கணக்குகளும் அதைவிட கூகுளின் one drive இல் சேமித்து வைத்துள்ள கோப்புகளும் Facebook, Google+, YouTube போன்ற சமூதாய இணையதளபக்கங்களில் சேமித்து வைத்துள்ள உருவப்படங்கள் கானொளி காட்சிகள்,இணைய வங்கி கணக்கு டிமேட் கணக்கு இணையத்தின் வாயிலாக பங்கு பரிமாற்றம் செய்திடும் broking கணக்கு ,Stock trading கணக்கு ஆகியவை அந்த நபர் இவைகளுக்கான பயனாளர்பெயர் கடவுச்சொற்களை யாரிடமும் கூறாமல் இரகசியமாக வைத்திருந்து இறந்த பின்னர் இவ்வாறான மின்னனு சொத்துகள் யாருக்கு சொந்தமாகும் என்ற மிகசிக்கலான பெரிய பிச்சினை எழும், பெரும்பாலான இணைய சேவையாளர்கள் அவ்வாறான நபரின் வாரிசுதாரர்களுக்கு பயனாளர் பெயரையும் கடவுச்சொற்களையும் வழங்கி பயன்படுத்தி கொள்ள மறுத்து வருகின்றன குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு பின்னர் அவ்வாறான கணக்கினை முடக்கி வைத்துள்ளன அல்லது அறவே அழித்து நீக்கம் செய்துவிடுகின்றன இவ்வாறான நிலையில் வாரிசுதாரர்கள் அந்த நபர் பயன்படுத்திய கணினி அல்லது கைபேசியில் இவ்வாறான மின்னனு சொத்துகள் என்னென்னவென தேடிபிடித்து பட்டியலிடுக தொடர்ந்து உடனடியாக அவைகளின் பயனாளரின் பெயர் அல்லது கடவுச்சொற்களை மாற்றியமைத்து கொள்க அவ்வாறான விவரங்கள் இல்லையெனில் தொடர்புடைய சேவையாளரை அனுகி அந்த கணக்கினை பயன்படுத்திட முயற்சிசெய்திடுக தொடர்புடைய சேவையாளர்கள் மறுத்தால் வாரிசுதாரர் இறப்பு சான்றிதழை பெற்று சமர்ப்பித்து கோரிடுக அப்போதும் மறுத்தால் நீதிமன்றத்தில் முறையிட்டு தொடர்புடைய கணக்கினை தீர்ப்பு வரும்வரை முடக்கம் செய்திடவோ அறவே நீக்கம் செய்திடவோகூடாது என தடையாணை பெற்றிடுக அதன்பின்னர் நீதி மன்ற தீர்ப்பின் படி சேவையாளரைஅனுகி தொடர்ந்து கணக்கினை பயன்படுத்தி கொள்க ஆயினும் பொதுவாக பயனாளர் பெயரையும் கடவுச்-சொற்களையும் நமக்குபின்னர் யார் பயன்படுத்தி கொள்ளவேண்டும் என உயில் எழுதி பதிவுசெய்துகொள்வது நல்லது அல்லது பயனாளர் பெயரையும் கடவுச்சொற்களையும் தாளில் எழுதி வங்கி பாதுகாப்பு பெட்டியில் பாதுகாப்பாக வைத்து கொள்வது நல்லது .

விண்டோ இயங்கும் கணினியின் செயல்வேகத்தை எவ்வாறு உயர்த்திடுவது

விண்டோ 8 விண்டோ 10 ஆகிய இயக்கமுறைமைகள் செயல்படும் கணினிகள் விண்டோவின் தேவையற்ற வசதிகள் பயன்பாடுகள் ஆகியவை ரேம்எனும் தற்காலிக நினைவகத்தை அபகரித்து கொள்கின்றன அதுமட்டுமல்லாது இந்தவிண்டோ இயக்கமுறைமைகளில் மிகமேம்பட்ட வரைகலை இடைமுகப்பு இருப்பதால் மிகுதியிருக்கின்ற ரேம் நினைவகத்தை முழுவதுமாக இவைஆக்கரமித்து கொள்கின்றது அதனோடு Google Chrome, Avast, Advanced SystemCare போன்றவைகளும் பின்புலத்தில் தானாகவே இயங்கி மிகுதி ஏதேனும் ரேம் நினைவகம் இருந்தால் அவைகளை எடுத்து கொள்கின்றன இவ்வாறான நிலையில் நம்முடைய கணினியை எவ்வாறுவேகமாக செயல்படுமாறு செய்வது என இப்போது காண்போம் முதலில் விசைப்பலகையிலுள்ள விண்டோ எனும்பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக அல்லது ஸ்டார்ட் எனும் பட்டியலை தோன்றசெய்திடுகஉடன் தோன்றிடும் திரையில் Run என்பதைதெரிவுசெய்து சொடுக்குதல்செய்து அதனை திரையில் தோன்றிடச் செய்திடுக அதில் open என்பதற்கருகில் msconfig என தட்டச்சு செய்துகொண்டு உள்ளீட்டு விசையை அழுத்துக பின்னர் தோன்றிடும் System Configurationஎனும் திரையில் Services எனும் தாவிப்பொத்தானை சொடுக்குதல்-செய்து Services எனும் தாவியின் திரையை விரியச்செய்திடுக

1
அதில் நம்முடைய கணினியின் பின்புலத்தில் இயங்கிடும் தேவையற்ற சேவைகள் தெரிவுசெய்யாது (Unselect) விட்டிட்டு OK, Apply ஆகிய பொத்தான்களை தெரிவுசெய்துசொடுக்குக தொடர்ந்துஇதேதிரையின் Startup எனும் தாவியின் திரைக்கு செல்கஅதில் Task Manager எனும் வாய்ப்பு இருக்கின்றதாவென தேடிபிடித்து தெரிவுசெய்து சொடுக்குக அதில் தேவையற்ற பயன்பாடுகள் செயலில் இருப்பதை காணலாம் அவைகளை தெரிவு செய்து கொண்டு சுட்டியின் வலதுபுற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் விரியும் சூழ்நிலைபட்டியல் Disable என்றவாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்து அவைகளின் செயலைமுடக்குக

2
My Computerஎன்பதன்மீது இடம்சுட்டியை வைத்து சுட்டியின் வலதுபுறபொத்தானைதெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன்தோன்றிடும் திரையில் Advanced System Setting என்ற வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக பின்னர்performance option என்ற திரையில் visual effects எனும் தாவியின்திரையில் settings Adjust For Best Performance என்ற தேர்வுசெய்பெட்டியினை தெரிவுசெய்து கொண்டு OK, Apply ஆகிய பொத்தான்களை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக

பென்ட்ரைவை பாதிக்கும் ஷார்ட்கட் வைரஸை நீக்குவது எவ்வாறு?

தற்போது நாமெல்லோரும் கணினி ,மடிக்கணினி ஆகியவற்றில் இணையத்துடன் தொடர்புகொண்டு கல்வி ,வியாபாரம், பொழுதுபோக்கு ஆகிய பல்வேறு தேவைகளுக்கான பயன்பாடுகளை பதிவிறக்கம் செய்து பயன்படுத்தி வருகின்றோம் நம்முடைய கணினியில் இவைகளால்ஏற்படும் வைரஸ் ட்ரோஸான் போன்ற பாதிப்புகளுக்கு இவைகளை அறவே நீக்குவதற்கான பயன்பாடுகளை பயன்படுத்தி வருவது அனைவரும் தெரிந்த செய்திதான் ஆயினும் கணினிகளுக்கு இடையே கோப்புகளை பென்ட்ரைவ் வாயிலாக பரிமாறி கொள்ளும் போது ஷார்ட்கட் எனும் வைரஸானது அதனோடு கூடவே நாம் வைத்துள்ள எந்தவொரு எதிர்நச்சுநிரல் பயன்பாட்டினையும் தாண்டிநம்முடைய கணினிக்குள் வந்து பாதிப்பை ஏற்படுத்திடுகின்றது இந்த ஷார்ட்கட் வைரஸ் என்பது தற்போதுதான் புதியதாக உருவாகி மிகவேகமாக பரவிவருகின்றது இது கோப்புகளை அறவே நீக்கம் செய்திடாமல் மறைத்து வைத்திடுகின்றது அதனால் நாமும் உடனே நம்முடைய பென்ட்ரைவை முழுவதையும் புத்தாக்கம் செய்திட்டு தேவையான கோப்புகளை மட்டும் மீண்டும் நகலெடுத்து பயன்படுத்த முனையும்போது இந்த ஷார்ட்கட் வைரஸானது மீண்டும் தோன்றி பழையவாறு சேட்டை செய்யும் இதனை அறவே நீக்கம் செய்து பயன்படுத்தி கொள்ள பின்வருமாறான ஐந்து வழிமுறைகள் உள்ளன அவைகளுள் ஒரு வழிமுறையைமட்டும் பின்பற்றி சரிசெய்து கொள்க
வழிமுறை.1. கட்டளைவரிகள் இந்த வழிமுறையில் புதியதாக பயன்பாடுஎதையும் நிறுவுகை செய்யத்தேவையில்லை நம்மிடம் ஏற்கனவே உள்ள வசதியையே பயன்படுத்தி கொண்டு இதனை அறவே நீக்கம் செய்யலாம் அதற்காக.முதலில் பென்ட்ரைவை கணினிஅல்லது மடிக்கணினியில் அதற்கான வாயிலில் பொருத்துக பின்னர் விசைப்-பலகையிலுள்ள விண்டோ பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக அல்லது ஸ்டார்ட் எனும் பட்டியலை தோன்றச்செய்திடுக உடன்தோன்றிடும் திரையில் Run என்பதை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல்செய்து அதனை திரையில் தோன்றிட செய்திடுக

1
அதில்openஎன்பதற்கருகில் cmdஎன தட்டச்சு செய்து உள்ளீட்டு விசையை அழுத்துக பின்னர் தோன்றிடும் திரையில் பின்வரும் படத்திலுள்ளவாறு கட்டளைவரிகளை தவறில்லாமல் தட்டச்சு செய்து உள்ளீட்டு விசையை அழுத்துக குறிப்புஇதில் G:என்பது நம்முடைய பென்ட்ரைவாகும்

2
வழிமுறை.2. BATஎனும்கோப்பு நம்முடைய கணினி அல்லது மடிக்கணினியில் Notepad எனும் பயன்பாட்டினை திரையில் தோன்றிடசெய்திடுக அதில் படத்தில் உள்ள கட்டளை வரிகளை தவறில்லாமல் தட்டச்சு செய்திடுக இதிலுள்ள G:என்பதற்குபதிலாக நம்முடைய பென்ட்ரைவ் பெயராக மாற்றியமைத்து கொண்டு Ctrl+S ஆகிய விசைகளை சேர்த்து அழுத்துக உடன் தோன்றிடும் திரையில் இந்த கோப்பிற்கு ஒரு பெயரை .batஎன்ற பின்னொட்டுடன் நம்முடைய கணினியில் அல்லதுமடிக்கணினியில்சேமித்து கொள்க இறுதியாக இந்த Notepad எனும் பயன்பாட்டினைமூடிவிட்டு வெளியேறுக நாம் சேமித்த .batஎன்ற பின்னொட்டுடன் கூடிய கோப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக
வழிமுறை.3.கணினிபதிவேட்டுகோப்புகளை தூண்டிவிடுதல் முதலில் ctrl+shift+esc ஆகிய மூன்று விசைகளை சேர்த்துஅழுத்துக அல்லது செயல்பட்டையில் இடம்சுட்டியை வைத்து சுட்டியின்வலதுபுறபொத்தானைதெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன்விரியும் சூழ்நிலைபட்டியில் Open Task Manager எனும் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக பின்னர் விரியும் Task Manager எனும் திரையில் Processes எனும் தாவியின் திரைக்கு செல்க அதில் wscript.exe என்பதை தேடிகண்டுபிடித்திடுக தொடர்ந்து அதில் End Processes எனும் பொத்தானை தெரிவு செய்து சொடுக்குக பின்னர் window+R ஆகிய விசைகளை சேர்த்துஅழுத்துக உடன்விரியும் திரையில் regedit என தட்டச்சு செய்து உள்ளீட்டு விசையை அழுத்துக பின்னர் விரியும் Registry Editor எனும் திரையில் HKEY_CURRENT_USER => Software => Microsoft => Windows => CurrentVersion => Run=>என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக அதன்பின்னர் odwcamszas என்பதை கண்டுபிடித்திடுக அதனை இடம்சுட்டியால் தெரிவுசெய்து சுட்டியின் வலதுபுற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்கு உடன்விரியும் சூழ்நிலை பட்டியில்Delete என்ற வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்து நீக்கம் செய்திடுக
வழிமுறை.4. Smadavஎனும் எதிர்நச்சுநிரலை http://www.smadav.net/எனும் இணையதள பக்கத்திலிருந்து பதிவிறக்கம் செய்து நம்முடைய கணினியில் நிறுவுகை செய்து கொள்க பின்னர் நம்முடைய பென்ட்ரைவை அதற்கான வாயிலில் பொருத்துக உடன் இந்த பயன்பாடானது தானாகவே நம்முடைய பென்ட்ரைவைவருடி பாதிக்கப்-பட்டவைகளை திரையில் பட்டியலிடும் அதனை நீக்கம் செய்து கொள்க
வழிமுறை.5. WinRAR என்பதை நாமனைவரும் கோப்புகளை சுருக்கி கட்டுவதற்குதான் பயன்படுகின்றதுஎன தவறாக எண்ணி வருகின்றோம் அதனோடு இந்த பென்ட்ரைவ் ஷார்கட் வைரஸை நீக்க உதவுகின்றது என்ற செய்தியை மனதில் கொள்க இதனை http://filehippo.com/download_winrar/எனும் இணையதளபக்கத்திலிருந்து பதிவிறக்கம் செய்து நம்முடைய கணினியில் நிறுவுகை செய்து கொள்கபின்னர் நம்முடைய பென்ட்ரைவை அதற்கான வாயிலில் பொருத்தி கொண்டு இந்த WinRAR எனும் பயன்பாட்டினை செயல்படச்செய்து அதன் வாயிலாக நம்முடைய பென்ட்ரைவை திறந்திடுக உடன் நம்முடைய பென்ட்ரைவில் உள்ள அனைத்து கோப்புகளும் பட்டியலாக தோன்றிடும் பின்னர் ctrl+A ஆகிய விசைகளை சேர்த்துஅழுத்துக உடன் நம்முடைய பென்ட்ரைவில் உள்ள அனைத்து கோப்புகளையும் தெரிவுசெய்திடும் அதன்பின்னர் create Winrar என்பதை தெரிவு செய்து சொடுக்குதல்செய்து அனைத்தையும் ஒரு சுருக்கி கட்டப்பட்ட கோப்பாக கட்டி பிற்காப்பு செய்து நம்முடைய வன்தட்டில் சேமித்து கொள்க பிறகு நம்முடைய பென்ட்ரைவை புத்தாக்கம் செய்திடுக

கானொளி படங்களை யூட்யூபிலிருந்து கட்டணமில்லாமல் பதிவிறக்கம் செய்திடுவதற்காக

உலகமுழுவதும் ஏறத்தாழ மில்லியன் கணக்கான கானொளிபடங்களை ஒவ்வொரு நாளும் யூட்யூப் எனும்இணையதளத்தில் பதிவேற்றம் செய்திடுகின்றார்கள் நாளொன்றுக்கு பில்லியன் கணக்கானவர்கள் அவைகளை பார்வையிடுகின்றார்கள் கூகுள் எனும் இணையதளமும் தினமும் இவ்வாறானவர்கள் இணைய இணைப்பில்லாமல் பதிவிறக்கம் செய்து காணுமாறு உதவத்தயாராக இருக்கின்றது ஆயினும் நம்முடைய கைபேசிசாதனங்-களில் யூட்யூப் எனும் பயன்பாட்டிற்குள் மட்டுமே அவ்வாறு இணைய இணைப்பில்லாமல் கானொளி காட்சிகளை காணமுடியும் என்ற வரையறை இருப்பதால் இவ்வாறானகானொளி படங்களை நம்மால் மற்றவர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளமுடியாது என்பதுதான் மிகச்-சிக்கலான பிரச்சினையாகும் இதற்கு தீர்வாக ஏராளமான பயன்பாடுகள் கானொளி படங்களை பதிவிறக்கம் செய்து நண்பர்களுடன் பகிர்ந்துகொள்ள அனுமதிக்கின்றன ஆயினும் அவைகள் மிகச்சிக்கலான வழிமுறைகளுடன் பதிப்புரிமை சட்டத்திற்கு புறம்பாக செயல்பட செய்கின்றன இவ்வாறான சிக்கலான வழிமுறைகளும் சட்டசிக்-கல்களும் இல்லாத புதிய வழிமுறையில் யூட்யூப் கானொளி காட்சிகளை நம்முடைய கைபேசி சாதனங்களில் பதிவிறக்கம்செய்து நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளஉதவ-வருவதுதான் FreeGrabAppஎனும் நிறுவனத்தாரால் வெளியிடப்பட்ட Free YouTube Download எனும் பயன்பாடாகும் Free YouTube Download எனும் பயன்பாட்டிற்குள் நாம் விரும்பும் யூட்யூப் கானொளி படங்களின் இணைய முகவரியை நகலெடுத்துவந்து ஒட்டி சொடுக்குதல் செய்தால் போதும் உடன் தொடர்புடைய கானொளியானது பதிவிறக்கம் ஆகிவிடும் அதன்பின்னர் இணையஇணைப்பில்லாமல் அதனை இயங்கச்செய்து காணலாம் அல்லது நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளலாம் மேலும்YouTube, Netflix, YouTube to Mp3 Converter, Facebook, Dailymotion, Twitch, Vimeo, Xvideos, Myspass.ஆகிய அனைத்து தளங்களும் இதன்மூலம் தங்களுடைய கானொளி படங்களை பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ள அனுமதிக்கின்றது இதன்வாயிலாக கானொளி படங்களை பதிவிறக்கம் செய்வதால் சட்டசிக்கல் எதுவும் ஏற்படாது இது ஒரு கட்டணமற்ற பயன்பாடாகும் இதனை https://freegrabapp.com/product/free-youtube-download/ என்ற இணையமுகவரியிலிருந்து பதிவிறக்கம் செய்திடுக பின்னர் இதனுடைய exe என்ற பின்னொட்டுடன் கூடிய கோப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்தபின்னர் திரையில் கூறும் அறிவுரைகளை பின்பற்றி நிறுவுகை செய்துகொள்க பின்னர் நம்முடைய இணைய உலாவியில் நாம் விரும்பும் கானொளி காட்சியை அதனுடைய இணையதள பக்கங்களில் தோன்றச்செய்திடுக தொடர்ந்து இணைய உலாவியில் இந்த கானொளி காட்சியின் இணைய முகவரியை நகலெடுத்து கொள்க பின்னர் நாம் நிறுவுகை செய்த Free YouTube Download எனும் பயன்பாட்டினை செயல்படச் செய்திடுக அதிலுள்ள Paste URL எனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் நாம் நகலெடுத்துவந்த கானொளி காட்சியின் இணைய முகவரியை இது நகலெடுத்துகொள்ளும் தேவையெனில் கானொளி காட்சியின் வடிவமைப்பை, ஒலியின் தரத்தை தேவையானவாறு பதிவிறக்கம் செய்வதற்கு முன் மாற்றியமைத்து கொள்க கானொளி காட்சி பதிவிறக்கம் செய்வதற்குஉதவும்.தற்போது நடப்பிலுள்ள Vidmate , SnapTube போன்றவை கைபேசியில் மட்டுமே செயல்படும் ஆனால் இந்த Free YouTube Download எனும் பயன்பாடானது கணினியிலும் கைபேசியிலும் செயல்படும் திறன் மிக்கது என்ற செய்தியை மனதில்கொள்க

Previous Older Entries