லிபர் ஆஃபிஸ் இம்பிரஸ்-5.2 தொடர்-7 படவில்லையில் படங்களை சேர்த்தலும் திருத்தம் செய்தலும்

நாம் கூறவிழையும் கருத்தினை பார்வையாளர்கள் புரிந்துகொள்வதற்காக பக்கம் பக்கமான உரையை வழங்குவதைவிட ஒரேயொரு உருவப்படமானது விரைவாகவும் எளிதாகவும் பார்வையாளர்களுக்கு ஏராளமான செய்திகளை விளங்கச்செய்திடும் அவ்வாறான உருவப்படங்களை எவ்வாறு ஒரு படவில்லையில் உள்ளிணைப்பு செய்வது என இப்போது காண்போம் இதற்காக முதலில் படவில்லையில் தேவையான இடத்தில் இடம்சுட்டியை வைத்துகொண்டு திரையின்மேலே கட்டளைப்பட்டையில் Insert => Image => From file=>என்றவாறு கட்டளைகளை சொடுக்குகஅல்லது காலியான படவில்லையெனில் Insert Imageஎன்ற உருவப்பொத்தானை சொடுக்குக

1.1
உடன் விரியும் Insert Imageஎனும் உரையாடல் பெட்டியில் உள்ளிணைக்க விரும்பும் கோப்பு இருக்கும் கோப்பகத்தை தேடிபிடித்து தெரிவுசெய்து கொள்க பின்னர் இதே உரையாடல் பெட்டியின் கீழ்பகுதியிலிருக்கும் Previewஎனும் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்தபின் வலதுபுற பலகத்தில் நாம் தெரிவுசெய்த உருவப்படத்தினை பெரியஅளவில் தோன்றிடசெய்து திருப்தியுற்றால் Open என்ற பொத்தானை சொடுக்குக உடன் நாம் தெரிவுசெய்த உருவப்படமானது படவில்லையில் உள்ளிணைக்கப்-பட்டு தோன்றிடும் இந்தOpen எனும் பொத்தானை சொடுக்குவதறகு முன் insert as link எனும் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்திருந்தால் படவில்லையில் உருவப்படமானது உள்பொதியபடாமல் இணைப்பாக மட்டும் தோன்றிடும்
இவ்வாறான உருவப்படத்தினை வருடுதல்செய்தும் உள்ளிணைத்திடலாம் அதற்காக நம்முடைய கணினியில் உருவப்படங்களை வருடுவதற்கு உதவிடும் scannerஎனும் மென்பொருளை நிறுவுகை செய்திருப்பதையும் அது செயலில் இருப்பதையும் உறுதி படுத்தி கொள்க பின்னர் திரையின்மேலே கட்டளைப்பட்டையில் Insert => Image => Scan => Select Source=>என்றவாறு கட்டளைகளை சொடுக்குக நாம் ஏற்கனவே வருடியை பயன்படுத்தி கொண்டிருந்தால் திரையின்மேலே கட்டளைபட்டையில் Insert => Image => Scan => Request=>என்றவாறு கட்டளைகளை சொடுக்குக அதனை தொடர்ந்து விரியும் Insert scannerம் உரையாடல் பெட்டியில் நாம் ஒன்றிற்கு மேற்பட்ட வருடிகளை பயன்படுத்தி கொண்டிருந்தால் Select Sourceஅல்லது Deviceஎனும் கீழிறங்கு பட்டியலில் தேவையான வருடியை மட்டும் தெரிவுசெய்து கொண்டு Create Preview அல்லது Previewஎனும் பொத்தானை சொடுக்குக அதன்பின்னர் தோன்றிடும் உருவப்படத்தினை தேவையானவாறு ஒரங்களை வெட்டி சரிசெய்துகொண்டு Scan எனும் பொத்தானை சொடுக்குக உடன் நாம் தெரிவுசெய்த உருவப்படம் வருடப்பட்டு படவில்லையில் உள்பொதியபடும்
நாம் ஏற்கனவே சேகரித்து வைத்துள்ள தொகுப்பான உருவப்படங்களிலிருந்து தேவையானதை மட்டும் படவில்லையில் உள்ளிணைத்திடலாம் இதற்காக திரையின்மேலே கட்டளைப் பட்டையில் Tools => Gallery=>என்றவாறு கட்டளைகளை சொடுக்குக அல்லது திரையின் மேலே வரையும் கருவிகளின் பட்டையில் Galleryஎன்ற உருவக்கருவிப்பொத்தானை சொடுக்குக உடன் தயாராக இருக்கும் உருவப்படங்களை திரையில் சிறியவிரலளவிற்கு பிரதிபலிக்கசெய்திடும் அவற்றுள் தேவையானதை மட்டும் தேடி தெரிவுசெய்து சுட்டியால் பிடித்து அப்படியே இழுத்துவந்த படவில்லையில் தேவையான இடத்தில் வைத்து சுட்டியின் பிடியை விட்டிடுக

1.2
பொதுவாக இந்த உருவப்படங்களின் தொகுப்பானது இம்பிரஸுடன் இயல்புநிலையில் மேல்பகுதியில் கட்டப்பட்டே இருக்கும் அதனால் இடையிலுள்ள Hide/Showஎனும் பொத்தானை சொடுக்குதல் செய்து தேவையானபோது இதனை திரையில் காட்சியளிக்கும்படியும் தேவையில்லாதபோது மறையும்படியும் செய்திடமுடியும் இந்தGallery எனும் உருவப்படங்களின் தொகுப்பானது Arrows, Backgrounds, Bullets என்பன போன்ற themesஆல் குழுவாக தொகுக்கப்பட்டதாகும் இதனுடைய இடதுபுற பலகம் தற்போது பயன்படுத்த தயார்நிலையில் உள்ளவைகளின்தொகுப்பாகும் இவைகள் பார்க்கவும் படிக்கவும் மட்டுமே செய்யமுடியும் இவைகளை சேர்க்கவோ நீக்கவோ முடியாது இவைகளை வாடிக்கையாளர் விரும்பியவாறு படவில்லையில் சேர்ப்பதற்கும் நீக்குவதற்கும் தேவையான themeகளில் இடம்சுட்டியை வைத்துகொண்டு சுட்டியின் வலதுபுற பொத்தனை சொடுக்குக உடன்விரியும் சூழ்நிலை பட்டியில் Propertiesஎனும் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்தபின் விரியும் Propertiesஎனும் உரையாடல் பெட்டியில் தேவையானவாறு கட்டமைத்து கொள்க
நாம் விரும்பிய themeகளை இந்த தொகுப்பில் சேர்த்திடலாம் இதற்காக Gallery எனும் உருவப்படங்களின் தொகுப்பினை திரையில் தோன்றிட செய்திடுக பின்னர் New Themeஎனும் பொத்தானை சொடுக்குக உடன் Properties of New Themeஎனும் உரையாடல் பெட்டி திரையில் விரியும் அதில்General எனும் தாவிப்பொத்தானின் திரைக்கு சென்று உரைபெட்டியில் புதிய பெயரை உள்ளீடு செய்து கொண்டு Files எனும் தாவிப்பொத்தானின் திரைக்கு செல்க அங்கு Find Files எனும் பொத்தானை சொடுக்குக

1.3
உடன் விரியும் Select Path எனும் உரையாடல் பெட்டியில் தேவையான உருவப்பட கோப்பினை தேடிபிடித்து தெரிவுசெய்து கொண்டு OK எனும் பொத்தானை சொடுக்குக பிறகு Propertiesஎனும் உரையாடல் பெட்டியில் தேவையான உருவப்பட கோப்பினை தெரிவுசெய்து கொண்டு Add எனும் பொத்தானை சொடுக்குக அனைத்து உருவப்பட கோப்பகளையும் சேர்த்திடவிரும்பினால் Add Allஎனும் பொத்தானை சொடுக்குக உடன் கோப்புகளின் பெயர் மறைந்து உருவப்படங்கள் மட்டும் திரையில் தோன்றிடும் அதனை தொடர்ந்து OK எனும் பொத்தானை சொடுக்குக
இவ்வாறு சேர்த்தவைகளில் தேவையில்லை என்பதை தெரிவுசெய்து சுட்டியின் வலதுபுற பொத்தானை சொடுக்குக உடன் விரியும் சூழ்நிலை பட்டியில் Delete எனும் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் இந்த நீக்குதல் செய்திடும் செயலை உறுதிபடுத்திடுவதற்கான செய்திபெட்டியொன்று திரையில் தோன்றிடும் ஆமெனில் இதிலுள்ள Yes.எனும் பொத்தானை சொடுக்குக இதே சூழ்நிலைபட்டியில்Update எனும் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்து நிகழ்நிலை படுத்திகொள்க
படவில்லையில் கொண்டுவந்து சேர்த்த உருவப்படத்தினை தெரிவுசெய்து சொடுக்கியவுடன் அதனை சுற்றி தோன்றிடும் கைப்பிடியை பிடித்து வேறு இடத்திற்கு இழுத்து சென்றுவிடலாம அல்லது படத்தின் அளவை தேவையானவாறு சரிசெய்து அமைத்து கொள்ளலாம் மேலும் திரையின் மேலே Line and Fillingஎனும் கருவிகளின் பட்டையில் Rotateஎனும் உருவப்பொத்தானை தெரிவுசெய்து இந்த படத்தினை தேவையானவாறு சுழற்றி அமைத்திடலாம்
அதுமட்டுமல்லாது திரையின்மேலே கட்டளைப்பட்டையில் View => Tool bars => Picture=> என்றவாறு கட்டளைகளை சொடுக்குதல்செய்தபின் தோன்றிடும் Pictureஎனும் கருவிகளின் பட்டையிலுள்ள கருவிகளை கொண்டு இந்த உருவப்படத்தை தேவையானவாறு வடிவமைத்து கொள்ளலாம் மிகமுக்கியமாக Filterஎனும் உருவப்-பொத்தானை சொடுக்குதல் செய்தவுடன்விரியும் Invert,Sharpen,Pop Artபோன்ற பல்வேறு வசதி வாய்ப்புகளை பயன்படுத்தி உருவப்படங்களை வடிவமைப்பு செய்து மெருகூட்டிடலாம் இதனை கொண்டு உருவப்படத்தில் இவ்வாறு செய்த வடிவமைப்பு நமக்கு பிடித்தமாக இல்லையெனில் செந்தரகருவிகளின் பட்டையில் உள்ள Undoஎனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக அல்லது திரையின்மேலே கட்டளைப் பட்டையில் Edit =>Undo: Bitmap Graphic Filter=>என்றவாறு கட்டளைகளை சொடுக்கு அல்லது Ctrl+Z.ஆகிய விசைகளை சேர்த்து அழுத்துக
அதைவிட Pictureஎனும் கருவிகளின் பட்டையிலுள்ளகருவிகளில்Graphics mode எனும் கீழிறங்கு பட்டியலை விரியச்செய்துஅவைகளிலுள்ள Default, Grayscale, Black/White, Watermarkஆகிய வாய்ப்புகளில் ஒன்றினை தெரிவுசெய்து வரைகலைநிலையை அமைத்துகொள்க
அதுமட்டுமல்லாது இதே Pictureஎனும் கருவிகளின் பட்டையிலுள்ள Colorஎனும் உருவக்கருவிப்பொத்தானை சொடுக்குதல் செய்து Colorஎனும் கருவி பட்டை.யை விரியச் செய்திடுக அதில் red, green, blueஆகியவற்றில் ஒரு வண்ணத்தையும் brightness, contrast, gammaஆகிய அமைவில் ஒன்றையும்தெரிவுசெய்து அமைத்து கொள்க
மேலும் திரையின்மேலே கட்டளைப்பட்டையில் Format => Area=>என்றவாறு கட்டளைகளை சொடுக்குதல்பின் தோன்றிடும் Areaஎனும் உரையாடல் பெட்டியின் Colors எனும் தாவிப்-பொத்தானின் திரையில் Name,Color((RGB)அல்லது(CMYK)) ஆகியவற்றில் தேவையானதை தெரிவுசெய்து அமைத்து கொள்க

1.4
கூடுதலாக Pictureஎனும் கருவிகளின் பட்டையிலுள்ளகருவிகளில்Transparency எனும் கருவிப்பொத்தானை சொடுக்குதல் செய்து தேவையானவாறு அமைத்து கொள்க அவ்வாறே Areaஎனும் உரையாடல் பெட்டியின் Transparencyஎனும் தாவிப்பொத்தானின் திரையில் No transparency, transparency,Gradientஆகியவற்றில் தேவையானதை மட்டும் தெரிவு செய்து அமைத்து கொள்க
அதேபோன்று Pictureஎனும் கருவிகளின் பட்டையிலுள்ளகருவிகளில்Shadow எனும் கருவிப்பொத்தானை சொடுக்குதல் செய்து தேவையானவாறு அமைத்து கொள்க அவ்வாறே Areaஎனும் உரையாடல் பெட்டியின் Shadowஎனும் தாவிப்-பொத்தானின் திரையில் Position, Distance, Color, transparency ஆகியவற்றில் தேவையானதை மட்டும் தெரிவுசெய்து அமைத்து கொள்க படவில்லையின் உருவப்படத்தில் தேவை-யற்றவைகளை வெட்டி சுருக்கி யமைத்திடுவதற்காக சரிசெய்திடவிரும்பும் உருவப்படத்தை தெரிவுசெய்து கொள்க இதே Pictureஎனும் கருவிகளின் பட்டையிலுள்ள கருவிகளில்Crop எனும் கருவிப்பொத்தானை சொடுக்குக உடன் அந்த உருவப்படத்தின் உள்பகுதியில் ஓரமாக தொகுப்பான Cropஎனும் குறியீடுகள் தோன்றிடும் அவைகளை பிடித்து இழுத்து செல்வதன் வாயிலாக படத்தினை சுருக்கி அமைத்தபின்னர் சுட்டியை உருவப்படத்திற்கு வெளிய வைத்து சொடுக்குக

1.5
இதற்கு பதிலாக இதே செயலை உரையாடல் பெட்டியின் வாயிலாககூட செயல்படுத்திடமுடியும் இதற்காக தேவையான உருவப்படத்தில் இடம்சுட்டியை வைத்து சுட்டியின் வலதுபுற பொத்தானை சொடுக்குக உடன் விரியும் சூழ்நிலை பட்டியில் Crop Pictureஎனும் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக அல்லது திரையின்மேலே கட்டளைப்பட்டையில் Format =>Crop Image=>என்றவாறு கட்டளைகளை சொடுக்குக உடன்விரியும் Crop எனும் உரையாடல் பெட்டியிலுள்ள Left,Scale போன்ற வாய்ப்புகளை கொண்டு சுருக்குவதற்காக தேவையானவாறு சரிசெய்து கொண்டு OKஎனும் பொத்தானை சொடுக்குக இந்நிலையில்மனம் மாறி படத்தில் பழையஅளவே போதுமென எண்ணினால் Original Sizeஎனும் பொத்தானை சொடுக்குக

1.6
இந்த உருவப்படத்தை கொண்டு உருவரைபடத்தை உருவாக்கலாம் இதற்காக படவில்லையிலுள்ளதேவையான உருவப்படத்தை தெரிவுசெய்து கொண்டு திரையின்மேலே கட்டளைப்பட்டையில் Edit => Image Map=>என்றவாறு கட்டளைகளை சொடுக்குக உடன்விரியும் Image Map எனும் உரையாடல் பெட்டியிலுள்ள கருவிகளை பயன்படுத்தி Address,Frameபோன்ற புலங்களின் துனையுடன் இந்த உருவப்படத்தின் hot spotஐ வரையறுத்து கொண்டு Applyஎனும் உருவப்பொத்தானை சொடுக்குதல்செய்து இந்த அமைவை செயல்படுத்திடுக

1.7

ஆய்வாளர்களுக்கு உதவிடதயாராக இருக்கம் PhilPapers எனும் இணையதளம்

இது தன்னார்வகுழுக்களின் ஒருமுழுமையானஆய்வுகளின் தொகுப்பும் நூல்விவர பட்டியலும் கொண்டதாகும் இந்த தளத்திற்கு வந்தவுடன் இது எவ்வாறு செயல்படுகின்றது அதில் நம்முடைய பங்களிப்பு என்னவாக இருக்கும் நாம் இந்த தளத்திலிருந்து என்னென்ன பெறமுடியும் என நம்மை வரவேற்கும் செய்தி தொகுப்பிலுள்ள விவரங்களை கண்டிப்பாக படித்தறிந்து கொள்க என பரிந்துரைக்கப்-படுகின்றது அதன்பின்னர் நூல்விவரதொகுதியின் அட்டவணைக்கு இடம் சுட்டியை நகர்த்தி சென்று அதனுடைய பல்வேறு தலைப்புகளுடனான உள்ளடக்கங்களை பார்வையிடுக இதில் 1000 இற்கும் அதிகமான ஆய்வு பத்திரிகைகள், ஆய்வுநூல் விவர தொகுப்புகள் நாம் தெரிவுசெய்து பயன்படுத்திகொள்வதற்கு தயாராக இருக்கின்றன இந்த தளத்தினை பயன்படுத்தி கொள்வதற்கென தனியாக பயனாளர்-கணக்கெதுவும் துவங்கதேவையில்லை இந்த தளத்தில் New items எனும் பட்டியலை தெரிவுசெய்தவுடன் விரியும் திரையில் இதனுடயை சமீபத்தியவரவுகளை அறிந்து கொள்க இந்த தளத்தின் journal archive எனும் பட்டியலை தெரிவுசெய்தவுடன் விரியும் திரையில் இதிலுள்ள பழைய ஆய்வு பத்திரிகைகள், ஆய்வுநூல் விவரதொகுப்புகளை அறிந்து கொள்க மேலும் இந்த தளத்தின் Browse by area எனும் பட்டியலை தெரிவுசெய்தவுடன் விரியும் திரையில் இந்த தளத்தினுடைய மிகமுக்கிய ஐந்து பகுதிகளின் தொகுப்பினை நமக்கு காண்பிக்கின்றது இதனுடைய advanced search page என்பதன் வாயிலாக மிகமேம்பட்ட தேடுதல்களை செய்திடமுடியும் இதனுடைய Categorization Project எனும் பக்கம் வகைவாரியான செயல்திட்டங்களையும் discussion forums எனும் பக்கம் விவாத அரங்கமாகவும் விளங்குகின்றன வாருங்கள் இன்றே இதனுடைய https://philpapers.org/ எனும் தளத்திற்கு

whatthefont எனும் இணைய கருவியை பயன் படுத்தி கொள்க


இணையத்தில் உலாவரும்போது குறிப்பிட்ட தளத்தின் எழுத்துகள் பார்வையாளர்களை கவரும் வண்ணம் மிக அழகாக இருக்கின்றதே என நம்மில் பலர் அந்த தளத்தின் என்ன வகையான எழுத்துருக்கள் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன என அறிந்த கொள்வதற்காக மிகஆவலாக இருப்போம் அவ்வாறானவர்களுக்கு உதவகாத்திருப்பதே whatthefont எனும் இணைய கருவியாகும் இதனை பயன்படுத்தி கொள்வதற்கு நமக்கு பிடித்தமான கூகுள்குரோம் என்றவாறான இணைய உலாவியை திரையில் தோன்றிடசெய்திடுக உதாரணமாக கூகுளின் பெயரையே தெரிவுசெய்து சுட்டியின் வலதுபுற பொத்தானை சொடுக்குக உடன் விரியும் பட்டியிலின் வாயிலாக இந்த பெயரை பதவிறக்கம்செய்து நம்முடைய கணினியில் சேமித்துகொள்க அதன்பின்னர் விண்டோவின் துவக்கபொத்தானை சொடுக்குதல் செய்தபின் விரியும் பட்டியில் snipping tool எனதட்டச்சு செய்து உள்ளீட்டு விசையை அழுத்துக இந்த எழுத்துகளை விண்டோவின் snipping எனும் கருவியை கொண்டு வெட்டி எடுத்துகொண்டு இதில் New என்பதை அழுத்தி தோன்றிடும் திரையில் நாம் வெட்டிகொண்டுவந்த எழுத்துகளை விட்டிடுக இதனை இடம்சுட்டியால் தெரிவுசெய்துகொண்டு சுட்டியின் வலதுபுற பொத்தானை அழுத்துக உடன்விரியும் சூழ்நிலை பட்டியல் Save as எனும் வாய்ப்பினை வாயிலாக உருவப்படமாக சேமித்துகொள்க இதன்பின்னர் http://www.myfonts.com/whatthefont எனும் தளத்தில் எழுத்துகள் கொண்ட இந்த உருவப்பட கோப்பினை பதிவேற்றம் செய்து சமர்ப்பித்திடுக உடன் இந்த உருவப்பட கோப்பில் உள்ள எழுத்துரு எந்தவகையானது என திரையில் அதன் பெயரை காண்பிக்கும்

பாதுகாப்பு பயன்பாடுகளில் மிகமுக்கியமாக கவணிக்கபட வேண்டியவைகள்

மிகச்சிறந்த பாதுகாப்பு பயன்பாடு எது என நாம் தேடிபிடித்து தெரிவுசெய்வதற்குமுன்பு நாம் தெரிவுசெய்திட விழையும்பாதுகாப்பு பயன்பாடானது அவ்வப்போது குறிப்பிட்ட காலஇடைவெளியில் தானாகவே நிகழ்நிலை படுத்திகொள்ளும்(Automatic updates) வசதி உள்ளதா என சரிபர்த்திடுக அதற்கடுத்ததாக பதிய பயன்பாடுகளையோ அல்லது புதிய கோப்புகளையோ திறந்து பயன்படுத்தி கொள்வதற்குமுன் அவைகளினால் நம்முடைய கணினிக்கோ அல்லது நம்முடைய கணினியிலுள்ள இதர பயன்பாடுகளுக்கோ பாதிப்பு எதுவும் உருவாகிடுமா என நேரடியாக வருடி சரிபார்த்திடும் (Real-time reactive scanning) எனும் வசதிகொண்டுள்ளதா வென சரிபார்த்திடுக நாம் கணினியை இயக்கி செயல்படுத்ததுவங்கியவுடன் எந்த பயன்பாட்டினை நாம் பயன்படுத்தி-கொண்டிருந்தாலும் பின்புலத்தில் நச்சுநிரல்களிலிருந்து நம்முடைய கணினியை பாதுகாத்திடும் Malware removal எனும் கருவி செயல்படும் திறன்மிக்கதாக உள்ளதாவென சரிபார்த்து கொள்க இந்த மூன்றும் சரியாக இருந்தால் மட்டும் குறிப்பிட்ட பாதுகாப்பு பயன்பாட்டினை தெரிவுசெய்து கொள்க என பரிந்துரைக்கப்படுகின்றது

சிறந்த இணைய பக்கங்களை உருவாக்கிடுவதற்கு உதவிடும் கருவிகள்

பார்வையாளர்களை எளிதாக கவரும் வண்ணம் எளியதாகவும் சிறப்பாக வடிவமைக்கபட்டும் தெளிவான முகவரியுடனும் மிகத்திறனுடனும் இணைய பக்கங்கள் இருக்கவேண்டும் அதற்காக பின்வரும் கருவிகள் பயன்படுகின்றன
1 unbounce எனும் கருவி இது செல்லிடத்து பேசியில் கூட நமக்கு தேவையான இணைய பக்கங்களின் மாதிரி படிமத்தை இழுத்துவந்துவிடும் தொழில்நுட்பத்துடன் இணையபக்கத்தை வடிவமைக்கவும் A/B எனும் பரிசோதனை திறனை முன்கூட்டியே கட்டமைக்கப்பட்டதுமான கருவியாகும் இது பயன்படுத்தி கொள்வதற்கு தயார்நிலையிலுள்ள click-through, coming soon, lead generation pages போன்ற மாதிரி பலகங்களை தன்னகத்தே கொண்டுள்ளது
2 LeadPagesஎன்பது இணையத்தில் முழுமையான landing pages என்பதை உருவாக்கிட உதவிடும் கருவியாகும் இணைய பக்கங்களின் உள்ளடக்கங்களை மேம்படுத்தி கொள்வதற்காக LeadBox எனும் மேல்மீட்பு பட்டிவசதி கொண்டது பல்வேறு நோக்கங்களுக்காகவும் பல்வேறு பரிசோதனைகளை செய்தும் நாம் பயன்படுத்துவதற்காக ஏராளமான வகையில் நாம் தெரிவுசெய்வதற்கு தயாராக landing pagesமாதிரி பலகங்களை இது தன்னகத்தே கொண்டுள்ளது இது A/B எனும் பரிசோதனை அல்லது 1-click signup இணைப்பு கொண்டதாகும்
3 Instapage என்பது இணைய பக்கத்தை உருவாக்குவதற்கு பயனாளரின் உற்றநண்பனாக உதவிடும் மிகச்சிறந்த கருவியாகும் இது செல்லிடத்து பேசியில் கூட நமக்கு தேவையானதை இழுத்துவந்துவிடும் தொழில்நுட்பத்துடன் இணையபக்கத்தை வடிவமைக்க உதவிடும் கருவியாகும் போட்டியாளர்களின் அனைத்து வசதி வாய்ப்புகளையும் இது வழங்கதயாராக இருக்கின்றது இவையனைத்தையும் இவைகளின் மாதிரி பரிசோதனைகளை இலவசமாக செய்து திருப்தியுற்றால் கட்டணத்துடன் இவைகளை பயன்படுத்தி கொள்பவைகளாக உள்ளன

HoursTracker எனும் கருவி ஒரு அறிமுகம்

தற்போது பொதுமக்கள் அனைவரும் இருந்த இடத்திலேயே தாம் விரும்பும் பணியை இணையத்தின் வாயிலாக செய்திடும் வசதி உள்ளது அதனால் ஒரே நபர் ஒன்றிற்கு மேற்பட்ட நிறுவனங்களில் பணிபுரியமுடியும் என்று கூடுதல் வசதிகூட உள்ளது இதன் தொடர்ச்சியாக குறி்ப்பிட்ட நபர் எந்தெந்த நிறுவனங்களில் எவ்வெவ்வெளவு நேரம் பணிபுரிந்தார் என தெரிந்து அறிந்து கொள்ள விழைவார் இவ்வாறானவர்களுக்கு உதவ தயாராக இருப்பதுதான் HoursTracker எனும் கருவியாகும் இதனை http://www.hourstrackerapp.com எனும் இணைய தளம் செயல்படுத்திடுகின்றது இந்த தளத்தில் உள்நுழைவுசெய்தவுடன் இதனுடைய கானொளி காட்சி படத்தினை கண்டு இந்த தளத்தினை எவ்வாறு பயன்படுத்தி கொள்வது இந்த தளத்தில் என்னென்ன வசதிகள் உள்ளன என அறிந்து கொள்க இது பயன்படுத்திட எளியது நாம் குறிப்பிட்ட இணையதளபக்கத்திற்கு உள்நுழைவு செய்திடும்போதும் வெளியேறும்போதும் தானாகவே பதிவுசெய்து நமக்கு அறிவிப்பு செய்திடுகின்றது குறிப்பிட்ட பணிக்கு குறிப்பட்ட குறியீடு (Tag) எனும் வசதியை கொண்டு குறிப்பிட்ட பணியை வடிகட்டி தெரிவுசெய்திடும் வசதி குறிப்பிட்ட நேரம் வரை பணிபுரியவேண்டும் என்பதற்காக அடிக்கடி கடிகாரத்தை நாம் பார்வையிடாமல் தானாகவே குறிப்பிட்டநேரம் வந்ததும் நினைவூட்டிடும் வசதி நெகிழ்வு தன்மையுடனான மேலேற்றம் செய்திடும் வசதி போன்ற பல்வேறு வசதி வாய்ப்புகளை கொண்டுள்ளது

உருவப்படங்களை எளிதாக கையாள உதவும் ஜிம்பின் தொழில்நுடபங்கள்

உருவப்படங்களை கையாளும்ஜிம்ப் எனும்கட்டற்ற பயன்பாட்டினை கையாளும் மிகமுக்கிய தொழில்நுட்ப ஆலோசனைகள் 1.Quickmask என்பது எளிதாக சரிசெய்து தெரிவுசெய்து கொள்ளும் தொழில்நுட்பம் 2. Decomposing என்பது உருவப்படத்தின் குறிப்பட்ட பகுதியை மட்டும் தெரிவுசெய்து அதில் நாம் விரும்பும் வானத்தை போன்ற வண்ணத்தை கொண்டுவர உதவுகின்றது 3 Dodge/Burnஎனும் கருவி உருவப்படத்தில் நாம் தெரிவுசெய்த பொருட்களின் உருவம் பின்புலமாக கொண்டுசேர்த்திட உதவுகின்றது
இணையத்தில் உலாவரும்போது நாம் திரையில் காணும் காட்சியை உருவப்படமாக உருவாக்குவதற்கு விசைப்பலகையிலுள்ள PrtSc எனும் விசையை அழுத்துக அதன்பின்னர் உருவப்படங்களை கையாளும் ஜிம்ப்அல்லது பெயின்ட் அல்லது வேர்டு போன்று பயன்பாட்டிற்கு சென்று Ctrl+ V ஆகிய விசைகளை சேர்த்து அழுத்துக அதற்கு பதிலாக சுட்டியின் வலதுபுற பொத்தானை சொடுக்குக உடன் விரியும் சூழ்நிலை பட்டியில்paste எனும் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் நாம் விரும்பும் திரைக்காட்சி இந்த பயன்பாட்டின் திரையில் உருவப்படமாக தோன்றிடும் அதன்பின்னர் இதற்கு ஒரு பெயரிட்டு சேமித்துகொள்க அதற்கு பதிலாக விண்டோவின் துவக்கபொத்தானை சொடுக்குதல் செய்தபின் விரியும் பட்டியில் snipping tool எனதட்டச்சு செய்து உள்ளீட்டு விசையை அழுத்துக உடன் தோன்றிடும் snipping எனும் கருவியை கொண்டு தேவையான காட்சியை தெரிவுசெய்து கொண்டு தேவையானவாறு வெட்டி சரிசெய்து சேமித்து கொள்க

Previous Older Entries