லிபர் ஆஃபிஸ்4.ரைட்டர்-தொடர்-33-லிபர் ஆஃபிஸ் ரைட்டரில் ஒரு எளிய அட்டவணையை உருவாக்குதல்–தொடர்ச்சி

 பொதுவாக தலைப்பிட்ட அட்டவணையானது தானாகவே எண்ணிட்டு கொண்டு அதற்கான இணைப்பை ஏற்படுத்தி அவ்வப்போது நிகழ்நிலை படுத்தி கொள்கின்றது

ஒரு அட்டவணைக்கு தலைப்பிடுவதற்காக இவ்வாறான அட்டவணைக்குள் இடம்சுட்டியை வைத்து சுட்டியின் வலதுபுறபொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக. உடன்விரியும் சூழ்நிலை பட்டியில் Caption எனும் வாய்ப்பை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக. அல்லது லிபர் ஆஃபிஸ் ரைட்டர் திரையின் மேல்பகுதியிலுள்ள கட்டளைபட்டையில் Insert => Caption => என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக. உடன் விரியும் Caption எனும் உரையாடல் பெட்டியில் தேவையான உரையை தட்டச்சு செய்துகொண்டு category, numbering style, separator ஆகியவற்றை அட்டவணைக்கு மேல்பகுதியில் அல்லது கீழபகுதியில் தெரிவுசெய்திடுக. இறுதியாக okஎனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக.

குறிப்பு category, numbering style, separator ஆகியவற்றை Caption எனும் உரையாடல் பெட்டியின் வாயிலாக கட்டமைவு செய்தால், அதன் பின்னர் இதே ஆவணத்தில் அவைகளை நாம் விரும்பியவாறு மாறுதல்கள் செய்து கொள்ளலாம். ஆனால், தானியங்கியான எண்ணிடல் ,மேற்கோள்இணைப்பு ஆகியவை ஏற்படுத்தி கொள்ளாது. . அதானால், முதலில் இந்த Caption எனும் உரையாடல் பெட்டியில் அவற்றை காலியாக விட்டிடுக. தேவையெனில், பின்னர் திருத்தம் செய்துகொள்ளலாம். லிபர் ஆஃபிஸ் ரைட்டரானது <None>, Drawing, Table, Illustration, Textஆகிய ஐந்து வகையான தலைப்பு பெயரை வழங்குகின்றது. தேவையெனில் நாம் விரும்பும் தலைப்பு பெயரையும் ,வடிவமைப்பையும் ,இடைவெளியையும் உருவாக்கி கொள்ளலாம் .இதற்காக ,மேலேகூறிய ஆலோசனையின்படி Caption எனும் உரையாடல் பெட்டியை திறந்துகொள்க . categoryஎனும் புலத்தில் Fantasia. என்றவாறு உரை வகையையும், Numbering என்பதின் கீழிறங்கு பெட்டியிலிருந்து Roman (I II III) என்றவாய்ப்புகளில் ஒன்றையும், Separator எனும் இடைவெளியின் புலத்தில் (.) என்பதையும், தெரிவுசெய்து கொள்க. பெரிய அளவு உரையானது பல்வேறு அத்தியாயங்களாக பிரித்திடும்போது அதனோடு கூடவே அந்தந்த அத்தியாயங்களில் உள்ள அட்டவணையின் தலைப்பும் தானியங்கியாக 1.1., 2.1,3.1என்றவாறு தொடர்ச்சியான எண்களாக அமைத்துகொள்ளும். இவ்வாறான அட்டவணையின் தலைப்பை Heading 1என்றும்,Level என்பதை பயன்படுத்தி அத்தியாயங்களுக்கும் ,Heading 2 பத்திகளுக்குமான பாணியையும் , Separator என்பதை பயன்படுத்தி இடைவெளியையும், Character style என்பதை பயன்படுத்தி எழுத்தின் பாணியையும், Caption order என்பதை பயன்படுத்தி தலைப்பு பெயரில் category or numbering எதுமுதலில் வரவேண்டுமென்பதையும், புதிய அட்டவணையில் தானாகவே முடிவு செய்து கட்டமைத்து கொள்கின்றது .

இவ்வாறான கட்டமைவு தானாகவே அமைந்திட அட்டவணையின் இடம்சுட்டியை வைத்து சுட்டியின் வலதுபுற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக. உடன்விரியும் சூழ்நிலை பட்டியலில் Caption => AutoCaption => என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்துசொடுக்குக. பின்னர் விரியும் திரையில் LibreOffice Writer Tableஎன்றவாய்ப்பையும், தொடர்ந்து விரியும் திரையில் தேவையான வாயப்புகளையும், தெரிவுசெய்துகொண்டு OK என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குடுக.

தலைப்பிட்ட அட்டவணைகளை மேற்கொள் இணைப்பு செய்திடுவதற்காக தேவையான அட்டவணையில் இடம்சுட்டியை வைத்துகொண்டு லிபர் ஆஃபிஸ் திரையின் மேலே கட்டளைப்பட்டையிலுள்ள Insert =>Cross-reference=> என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக. உடன் தோன்றிடும் உரையாடல் பெட்டியின் திரையில் முதலில் அட்டவணையின் வகையையும், அதன்பின்னர் Selection எனும் பட்டியலில் தேவையானதையும், பின்னர் விரியும் Format எனும் பலகத்தில் Page, Reference, Above/Below, As Page Style, Category and Number, Caption Text ஆகிய விவரங்களையும், தெரிவுசெய்துகொண்டு Insert எனும் பொத்தானையும், பின்னர் Close எனும் பொத்தானையும் , தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்து இந்த உரையாடல் பெட்டியை மூடிவிடுக.

அட்டவணையானது தானியங்கியாக வடிவமைப்பு செய்துகொள்வதற்காக தேவையான அட்டவணையில் இடம்சுட்டியை வைத்துகொண்டு லிபர் ஆஃபிஸ் திரையின் மேலே கட்டளைப்பட்டையிலுள்ள Table => AutoFormat=> என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக. உடன் தோன்றிடும் AutoFormat எனும் உரையாடல் பெட்டியில் இடதுபுற Format எனும் பலகத்தில் நமக்கு தேவையான பெரும்பாலான வாய்ப்புகளை தெரிவுசெய்துகொண்டு முதலில் Addஎன்றபொத்தானையும், பின்னர் OK என்ற பொத்தானையும், தெரிவுசெய்து சொடுக்குடுக. மேலும் வடிவமைப்பு தேவையெனில் More எனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்துசொடுக்குதல் செய்திடுக. பின்னர் விரியும் வாய்ப்புகளில் தேவையானதை தெரிவுசெய்துகொண்டு OK என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குடுக .

1

1

குறிப்பு இதே உரையாடல் பெட்டியில் Default என்பதை தெரிவுசெய்தால் Rename , Deleteஆகிய பொத்தான்கள் தெரிவுசெய்வதற்காக தயார்நிலையில் இருக்காது .

நடப்பிலுள்ள அட்டவணையில் தலைப்புவரியை உருவாக்குவதற்காக லிபர் ஆஃபிஸ் திரையின் மேலே கட்டளைப்பட்டையிலுள்ள Table => Insert => Rows => என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக. உடன் தோன்றிடும் Insert Rowsஎனும் உரையாடல் பெட்டியில் Before எனும் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்துகொண்டு OK என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக. இதன்பின்னர் AutoFormatஎனும் உரையாடல் பெட்டியில் தேவையானவாறு மாறுதல்கள் செய்துகொள்க .

ஒரு அட்டவணையை இரண்டாக பிரித்து அமைப்பதற்காக அவ்வாறு பிரிக்க விரும்பும் இடத்தில் இடம்சுட்டியை வைத்துகொண்டு சுட்டியின் வலதுபுற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக. உடன்விரியும் சூழ்நிலைபட்டியலில் Split Tableஎன்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்தசொடுக்குக. அல்லது லிபர் ஆஃபிஸ் திரையின் மேலே கட்டளைப்பட்டையிலுள்ள Table => Split Table=> என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக. உடன் விரியும் Split Table எனும் உரையாடல் பெட்டியில் No headingஎன்ற வாய்ப்பினை அல்லது பதிலி வடிவமைப்பை பயன்படுத்தி முதன்மை வரியை தலைப்பாக அமைத்துகொண்டு OK என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக.

ஒன்றிற்குமேற்பட்ட அட்டவணைகளை ஒன்றாக ஒருங்கிணைப்பு செய்திடுவதற்காக முதலில் இரு அட்டவணைகளுக்கு இடையே உள்ள காலி பகுதியை தெரிவுசெய்துகொண்டு ( இந்நிலையில் லிபர் ஆஃபிஸ் திரையின் மேலே கட்டளைப்பட்டையிலுள்ள View => Nonprinting Characters => என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக அல்லது விசைப் பலகையில் Ctrl+F10 ஆகிய விசைகளை சேர்த்து அழுத்துக அல்லது லிபர் ஆஃபிஸ் திரையின் மேலே செந்தர கருவிபட்டையில் உள்ள எனும் உருவபொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்து காலிபகுதியை கண்டுகொள்க ) விசைப் பலகையில் உள்ள Delete எனும் விசையை (Backspace எனும் விசையை அன்று) அழுத்தி நீக்கம் செய்துகொள்க. பின்னர் இடம்சுட்டியை அவ்விடத்தில் வைத்துகொண்டு சுட்டியின் வலதுபுற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன்விரியும் சூழ்நிலைபட்டியலில் Merge Tablesஎன்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்துசொடுக்குக. அல்லது லிபர் ஆஃபிஸ் திரையின் மேலே கட்டளைப்பட்டையிலுள்ள Table => Merge Table=> என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக .

தேவையில்லாத அட்டவணையை அறவே நீக்கம் செய்திடுவதற்காக நீக்கம் செய்திடவிரும்பும் அட்டவணையின் தொடக்கத்திலிருந்து முடிவுவரை தெரிவுசெய்துகொண்டு விசைப் பலகையில் உள்ள Delete எனும் விசையை அழுத்தி நீக்கம் செய்துகொள்க. அல்லது நீக்கம் செய்திடவிரும்பும் அட்டவணையில்இடம்சுட்டியை வைத்துகொண்டு லிபர் ஆஃபிஸ் திரையின் மேலே கட்டளைப்பட்டையிலுள்ள Table => Delete => Table => என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக.

ஒரு அட்டவணையை நகலெடுத்து ஒட்டுவதற்காக நகலெடுக்க விரும்பும் அட்டவணையில்இடம்சுட்டியை வைத்துகொண்டு லிபர் ஆஃபிஸ் திரையின் மேலே கட்டளைப்பட்டையிலுள்ள Table => Select => Table=> என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக. பின்னர் விசைப் பலகையில் Ctrl+C ஆகிய விசைகளை சேர்த்து அழுத்துக அல்லது லிபர் ஆஃபிஸ் திரையின் மேலே செந்தர கருவிபட்டையில் உள்ள Copy எனும் உருவபொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்க. அதன்பின்னர் இந்த அட்டவணையை ஒட்டுதல் செய்திடவிரும்பும் இடத்தில் இடம்சுட்டியை வைத்துகொண்டு விசைப் பலகையில் Ctrl+V ஆகிய விசைகளை சேர்த்து அழுத்துக. அல்லது லிபர் ஆஃபிஸ் திரையின் மேலே செந்தர கருவிபட்டையில் உள்ள Pasteஎனும் உருவபொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்க.

அட்டவணையை வேறொரு இடத்திற்கு நகர்த்தி அமைத்திடுவதற்காக நகர்த்திட விரும்பும் அட்டவணையில்இடம்சுட்டியை வைத்துகொண்டு லிபர் ஆஃபிஸ் திரையின் மேலே கட்டளைப்பட்டையிலுள்ள Table => Select => Table=> என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக. பின்னர் விசைப் பலகையில் Ctrl+X ஆகிய விசைகளை சேர்த்து அழுத்துக. அல்லது லிபர் ஆஃபிஸ் திரையின் மேலே செந்தர கருவிபட்டையில் உள்ள Cut எனும் உருவபொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்க. அதன்பின்னர் இந்த அட்டவணையை ஒட்டுதல் செய்திடவிரும்பும் இடத்தில் இடம்சுட்டியை வைத்துகொண்டு விசைப் பலகையில் Ctrl+V ஆகிய விசைகளை சேர்த்து அழுத்துக. அல்லது லிபர் ஆஃபிஸ் திரையின் மேலே செந்தர கருவிபட்டையில் உள்ள Pasteஎனும் உருவபொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்க.

அட்டவணைக்கு முன்புறம் உரையை உள்ளிணைப்பு செய்திட உரையின் மேலே இடதுபுறமூலையில் இடம்சுட்டியை வைத்துகொண்டு விசைப்பலைகயில் உள்ள Enter என்ற விசையை அல்லது Alt+Enter ஆகியவிசைகளை அழுத்துக .

அட்டவணைக்கு பின்புறம் உரையை உள்ளிணைப்பு செய்திட உரையின் கீழே வலதுபுறமூலையில் இடம்சுட்டியை வைத்துகொண்டு விசைப்பலைகயில் உள்ள Enter என்ற விசையை அல்லதுAlt+Enter ஆகியவிசைகளை அழுத்துக.

மேலும் அட்டவணைகளையே பக்கவடிவமைப்பு கருவியாக கூட பயன்படுத்தி கொள்ளமுடியும்

லிபர் ஆஃபிஸ் திரையின் மேலே கட்டளைப்பட்டையிலுள்ள Table என்ற கட்டளையை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்தால் அட்டவணையை உருவாக்கி வடிவமைப்பு செய்வதற்கான கட்டளைகள் அடங்கிய பட்டியல் விரியும் அவ்வாறே லிபர் ஆஃபிஸ் திரையின் மேலே கட்டளைப்பட்டையிலுள்ள View => Toolbars => Table என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்தால் அட்டவணையை உருவாக்கி வடிவமைப்பு செய்வதற்கான கட்டளைகள் அடங்கிய கருவிகளி்ன் பட்டி திரையில் தோன்றிடும்.

2

2

ட்விட்டரின் சிறந்த முதன்மையானபத்து பயன்கள்

இந்த தளம் ஆரம்பித்ததிலிருந்து இந்த தளமானது பல்வேறுவகையான கருவிகளை பயனாளர்கள் பயன்படுத்திகொள்ளுமாறு வழங்குகின்றது அவற்றுள் பின்வருபவை முதன்மையானவைகளாகும்

01 மிகமுக்கிய நிகழ்வுகளை நினைவுபடுத்துவது அல்லது அத்தியாவசிய குறிப்புகளை Evernote இற்கு அனுப்புவது ஆகியவற்றை விரைவுஅனுகல் கருவிவாயிலாக முகவரி பட்டையிலிருந்தும் ,இணைய பயன்பாடுகளிலிருந்தும் கூகுள் குரலொலி செயலிலிருந்தும் செயல்படுத்திகொள்ள அனுமதிக்கின்றது

10.1

02 நிகழ்நிலை செய்திகளை பயனாளர்களுக்கு அவ்வப்போது உடனுக்குடன் upsearch.twitter.com என்பதன்வாயிலாக வழங்குகின்றது

10.2

03 பயனாளர்கள் தாம் விரும்பும் நிறுவனத்தில் பணியை தெரிவுசெய்து கொள்வதற்கு #jobsஎனும் கருவிமூலம் உதவுகின்றது

10.3

04 இது நாம் அடிக்கடி பயன்படுத்திடும் நமக்கு விருப்பமான பயன்பாட்டு மென்பொருள்களை அவ்வப்போது நிகழ்நிலை படுத்திகொள்வதற்கான செய்தியை நமக்குவழங்குகின்றது

10.4

 05 இது Evernote ஐ பயன்படுத்தாவர்கள் தங்களின் கருத்துகளை தனிச்சுற்றிற்கு அல்லது பொதுசுற்றிற்கு செய்தியோடைபோன்று பகிர்ந்துகொள்ள விரைவாக Cloud Notebookஎன்பதை அனுகிபயன்படுத்தி கொள்ள அனுமதிக்கின்றது

10.5

06 Twitter 101 என்பதிலுள்ள  @cnnbrk என்பதன் வாயிலாக புதிய செய்திகள் வலைபூக்கள் போன்றவைகளை அறிந்துகொள்ளவும் பின்தொடரவும் உதவுகின்றது

10.6

 07 @cookbook, TVGuide,@amazonmp3 ,@queuenoodle ஆகியவற்றின் உதவியால் தொடர்புடைய தகவல்கள் நமக்கு முன்னெச்சரிக்கையாக கிடைக்க செய்கின்றது

10.7

08 இதிலுள்ள TweetMyPC , water your plants ,coffee pot to start brewing ஆகியவற்றின் வாயிலாக நம்முடைய வீட்டில் நடைபெறும் ஒருசில செயல்களை தானியங்கியாக செயல்படுத்திட உதவுகின்றது

09 இதிலுள்ள @JetBlue ,@ComcastCares .XboxTime Warner Cable,என்பனபோன்ற தயார்நிலை ஆதரவாளர்களின் வாயிலாக நமக்கு அல்லது நம்முடைய நிறுவனத்திற்க தேவையான உதவியை பெறமுடியும்

10.9

10 நமக்கு ஏற்படும் எந்தவொரு சந்தேகத்திற்கு குறிப்பான தீர்வுகள் விடைகள் அறிவுரைகள் போன்றவற்றை இதிலுள்ள Knowledgeable Poolஎன்பதில் வாயிலாக கிடைக்கின்றன

10.10

சீரழிந்து போன எக்செல் பணித்தாளை பழையநிலையில் மீட்டு பயன்படுத்தி கொள்ளமுடியும்

   நாம் பயன்படுத்திடும் எம்எஸ் ஆஃபிஸின் எக்செல் பணித்தாளானது ஏதோவொரு காரணத்தினால் நம்மால் பயன்படுத்துமுடியாமல் சீரழிந்து போனநிலையில் பிற்காப்பு வழிமுறையில் ஏற்கனவே சேமித்துவைத்திருந்த கோப்பினை திறந்து பயன்படுத்த முனைந்தால் சமீபத்திய நிகழ்வுகள் எதுவும் சேமிக்கபடாமல் நிகழ்நிலை படுத்தபடாத கோப்பாக இருக்கும் இவ்வாறான நிலையில் பின்வரும் வழிமுறைகளில் நம்முடைய எக்செல் பணித்தாளை பழையநிலையில் மீட்டு பயன்படுத்தி கொள்ளமுடியும்

1 நாமே முயன்று அவ்வாறான எக்செல் பணித்தாளை மீட்டாக்கம் செய்திடலாம் அதற்காக எக்செல் திரையின் மேலேயுள்ள கட்டளைபட்டையில் File =>Open => என்றவாறு கட்டளைகளை செயற்படுத்துக உடன்விரியும் Open எனும் உரையாடல் பெட்டியில் தேவையான கோப்பின் பெயரை தெரிவுசெய்துகொண்டு Open என்பதன் கீழிறங்கு பட்டியலிலுள்ள Open And Repair என்றவாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் விரியும் microsoft Excellஎனும் சிறுஉரையாடல் பெட்டியில் Repair என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்துசொடுக்குக உடன் தேவையான எக்செல் கோப்பு மீட்டாக்கம் செய்யபட்டுவிடும்

11.1

2 எக்செல் பணித்தாளினை நாம் பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கும்போது இவ்வாற கோப்பு சீரழிந்துபோனால் உடன் எக்செல் திரையின் மேலேயுள்ள கட்டளை பட்டையில் File=> Open =>என்றவாறு கட்டளைகளை செயற்படுத்துக பின்னர் விரியும் Open எனும் உரையாடல் பெட்டியில் தேவையான கோப்பின் பெயரை தெரிவு செய்து கொண்டு Open என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் தேவையான எக்செல் கோப்பு மீட்டாக்கம் செய்யபட்டுவிடும்

3 எக்செல் திரையின் மேலேயுள்ள கட்டளைபட்டையில் File=>Options=> என்றவாறு கட்டளைகளை செயற்படுத்துக உடன்விரியும் excel optionsஎனும் உரையாடல் பெட்டியில் இடதுபுறமுள்ள Formula என்பதை தெரிவு செய்தவுடன் விரியும் வலதுபுறபகுதியில் calculation options என்பதன் கீழுள்ள வாய்ப்பகளில் manual என்ற வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்துகொண்டு OK. எனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்துசொடுக்குக இதன் பின்னர் தேவையான எக்செல் கோப்பினை திறந்திடுக

4 திரையின் கீழே உள்ள நிலைபட்டையின் இடதுபுறமூலையிலுள்ள Start =>All Programs => Microsoft Office =>Microsoft Office Tools => Microsoft Office Application Recovery => என்றவாறு கட்டளைகளை செயற்படுத்துக உடன்விரியும் Microsoft Office Application Recovery எனும் உரையாடல் பெட்டியில் Microsoft Office Excel எனும் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் தேவையான எக்செல் கோப்பு மீட்டாக்கம் செய்யபட்டுவிடும்
11.4

5 இவ்வாறு சீரழிந்த எக்செல் கோப்பினை வேறு கோப்பகத்திற்கு நகர்த்தி சென்று அங்கு திறந்தால் ஒருசில நேரங்களில் சரியாக திறந்துகொள்ளும்

6 லிபர் ஆஃபிஸ் அல்லது ஓப்பன் ஆஃபிஸ் ஆகிய கட்டற்ற பயன்பாடுகளின் வாயிலாக இந்த சீரழிந்த எக்செல் கோப்பினை திறந்து பணிபுரிய ஆரம்பித்தால் சரியாகிவிடும்

7 எம்எஸ் ஆஃபிஸின் மற்ற பயன்பாடுகளான வேர்டுபேடு அல்லது வேர்டில் ஆகிய பயன்பாட்டின் வாயிலாக இந்த சீரழிந்த எக்செல் கோப்பினை திறந்து பணிபுரிய ஆரம்பித்தால் சரியாகிவிடும்

8 புதிய எக்செல் கோப்பினை திறந்து சீரழிந்த எக்செல் கோப்பின் பணித்தாளினை ஒவ்வொரு பணித்தாளின் முகவரியை இட்டு அதன்மூவலம் குறிப்பிட்ட கோப்பினை திறந்து பணிபுரிய ஆரம்பித்தால் சரியாகிவிடும்

9 சீரழிந்த எக்செல் கோப்பின் ஒவ்வொரு பணித்தாளையும் திறந்து கொண்டு எக்செல் திரையின் மேலேயுள்ள கட்டளைபட்டையில் File=>Save As=> என்றவாறு கட்டளைகளை செயற்படுத்துக உடன்விரியும் Save As எனும் உரையாடல் பெட்டியின்Save As Type என்பதன் கீழிறங்கு பட்டியிலிலிருந்து SYLK எனும் கோப்புஅமைவை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்க உடன் விரியும் சிறுஉரையாடல் பெட்டியில்Yes எனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக அதன்பின் .slkஎனும்வடிவமைப்பில் சேமிக்கபட்டுள்ள கோப்பு ஒவ்வொன்றையும் திறந்து .xls எனும் வடிவமைப்பாக சேமித்துகொள்க

10 மேலேகூறிய வழிமுறைகளில் எக்செல் பணித்தாளின் தரவுகளை மட்டுமே மீட்டாக்கம் செய்யமுடியும் எக்செல் பணித்தாளில் தானியங்கியாக செயல்படும் மேக்ரோ கட்டளைகளை மீட்டாக்கம் செய்திடமுடியாது ஆனால் மேக்ரோக்களையும் மீட்டாக்கம் செய்திட

முதலில் ஏதேனுமொரு எக்செல் பணித்தாளை திறந்துகொள்க பின்னர் வழிமுறை 3 இல் கூறியவாறு calculation options என்பதன் கீழுள்ள வாய்ப்பகளில் manual என்ற வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து அதனை செயலில் கொண்டுவருக அதன்பின்னர் File=>options=> என்றவாறு கட்டளைகளை செரிவுசெய்துசொடுக்குக உடன்விரியும் Excel options எனும் உரையாடல் பெட்டியின் இடதுபுற பலகத்தில் Trust center என்ற தாவியின் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக பின்னர்விரியும் வலதுபுற பலகத்தில்Trust center settings என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக அதன் பின்னர் விரியும் உரையாடல் பெட்டியின் இடதுபுற பலகத்தில் Macro settings என்ற தாவியின் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக பின்னர்விரியும் வலதுபுற பலகத்தில் Disable All Macros without Notificationஎன்ற வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்துகொண்டு Trust center என்ற உரையாடல் பெட்டியில் Ok எனும் பொத்தானையும் Excel optionsஎனும் உரையாடல் பெட்டியில் Ok எனும் பொத்தானையும் தெரிவுசெய்து சொடுக்குக பிறகு சீரழிந்த எக்செல் கோப்பின் பணித்தாளினை திறந்து விசைப்பலகையில் [Alt]+[F11] ஆகிய விசைகளை சேர்த்து அழுத்தி திரையில் isual Basic Editor (VBE).ஐ தோன்றிடசெய்திடுக பின்னர் விசைப்பலகையில் [Ctrl]+R) ஆகிய விசைகளை சேர்த்து அழுத்தி திரையில் Project Explorerஎன்பதை திறந்துகொண்டு அதில் தேவையான module இல் இடம்சுட்டியை வைத்து சுட்டியின் வலதுபுற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்திடுக உடன் விரியும் சூழ்நிலை பட்டியில் Exportன்ற வாய்ப்பை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்து இதற்கு ஒரு பெயரிட்டு சேமித்திடுக இந்த படிமுறையை பின்பற்றி தேவையான மேக்ரோக்களின் module களை மேலேற்றம் செய்தபின்இறுதியாக திரையையும் எக்செல் திரையையும் மூடிவெளியேறுக பிறகு தரவுகள் மீட்டாக்கம் செய்யபட்ட எக்செல்பணித்தாளில் இந்த module களை கீழிறக்கம் செய்து சேமித்துகொள்க

OSஎனும் இயக்கமுறைமைகள் பற்றிய பொதுவான விவரங்களை அறிந்துகொள்வோம்

பொதுவாக கணினியை செயல்படுத்தி பயன்படுத்த விழையும் புதியவர்கள் அனைவரும் முதலில் OSஎன்றால் என்னவென தெரிந்துகொண்டு கணினியை பயன்படுத்திகொள்வது நல்லது என பரி்ந்துரைக்கபடுகின்றது

OSஎன்றால் இயக்கமுறைமை (Operating System) எனும் சொற்களின் முதலெழுத்தினை கொண்ட குறும்பெயராகும் இ்ந்த இயக்கமுறைமையே கணினியின் அடிப்படையான செயலியாகும் இது கணினியின் அனைத்து வன்பொருட்களின் இயக்கத்தையும் கட்டுபடுத்தி நாம்விரும்புவதற்கேற்ப அல்லது கட்டளையிடுவதற்கேற்ப அந்தந்த வன்பொருட்களை செயல்படுத்துகின்றது இந்த இயக்கமுறைமையின் மீதுதான் நாம் பயன்படுத்திடும் அனைத்து பயன்பாடுகளும் செயல்படுகின்றன என்ற அடிப்படை உண்மையை மனதில்கொள்க மேலும் நம்மில் பெரும்பாலானவர்கள் விண்டோ எக்ஸ்பி , விண்டோ 7 போன்ற தனியுடைமை இயக்கமுறைமையை பயன்படுத்திவருகின்றோம் அடுத்ததாக ஆப்பிள்இயக்கமுறையை பயன்படுத்துகின்றனர் மூன்றாவதாக மேக் இயக்கமுறைமையை பயன்படுத்துகின்றனர் இவையனைத்தும் தனியுடைமை இயக்கமுறைமைகளாகும் நான்காவாதாக மிகபிரபலமான கட்டற்ற லினக்ஸ் எனும் இயக்கமுறைமையாகும் இதில் நூற்றுக்கும் அதிகமான வகையில் லினக்ஸ் இயக்கமுறைமைகள் பயன்படுத்துவதற்காக ஏதுவாக கிடைக்கின்றன அதற்கடுத்து ஐந்தாவதாக கையடக்க சாதனங்களான ஸ்மார்ட் ஃபோன் டேப்ளெட் போன்றவைகளிலும் இயக்கமுறைமைகள் செயல்படுத்தபடுகின்றன அவற்றுள் ஆண்ட்ராய்டு என்பது மிகபிரபலமான இயக்கமுறைமையாகும் ஆறாவாதாக ஐஃபோன் ,ஐபேடு, ஐபாட்ஸ் ஆகியவற்றை பயன்படுத்துவதற்கெனஆப்பிள் நிறுவனத்தின் ஐஓஓஸ் என்பது இந்த சாதனங்களை செயல்படுத்துவதற்கான மிகச்சிறந்த இயக்கமுறைமையாக விளங்குகின்றது ஆறாவதாக மடிக்கணினிக்காகவே குரோம்புக் எனும் இயக்கமுறைமை உள்ளது என்ற செய்தியை மனதில் கொள்க இதுபோன்று ஏராளமானவகையில் இயக்கமுறைமைகள் இருந்தாலும் நாம் பயன்படுத்தவிழையும் பயன்பாட்டு மென்பொருளானது எந்தெந்த இயக்கமுறைமைகளில் மிகச்சரியாக செயல்படும்என தெரிந்து பொருத்தமானவற்றை தெரவுசெய்து பயன்படுத்தினால் மட்டுமே நாம் பயன்படுத்த விழையும் பயன்பாடானது மிகச்சரியாக செயல்பட்டு நமக்கு பயனளிக்கு

ம்9

கவணத்தை திசைதிருப்பி கணினியிலுள்ள மிகமுக்கியமான தரவுகளை அபகரித்திடும் விளம்பரங்களை தவிர்த்திடுக

உ ங்களுடைய கணினியில் உள்ள ஜாவா பயன்பாட்டினை நிகழ்நிலை படுத்திடவேண்டுமா என்றும், அடோபை நிகழ்நிலை படுத்தவேண்டுமா என்றும் ,உங்களுடைய கணினியில் ஏராளமான பிழைஏற்பட்டுள்ளதால் கணினியானது மெதுவாக இயங்கிடும் நிலை காணப்படுகின்றது அதனால் அவ்வாறான பிழைகளை எங்களுடைய தொழில்நுட்ப ஆதரவுடன்களை சரிசெய்திட எங்களுடைய பயன்பாட்டினை பதிவிறக்கம்செய்திடவேண்டுமா என்றும், உங்களுடைய கணினியில் தேவையற்றபயன்பாடுகள் ஏராளமான அளவில் குப்பைபோன்று குவிந்துள்ளன அதனால்தான் உங்களுடைய கணினியின் இயக்கம் மெதுவாகின்றது அதனால் முதலில் உங்களுடைய கணினியின் நினைவகத்தை உடன் சுத்தமாக்கிகொள்க என்றும், சிலநேரங்களில் விண்டோவின் பெயர்களிலேயே நம்மை தவறாக யூகித்திடுமாறு வழிகாட்டும் செயலையும் செய்கின்ற எண்ணற்று விளம்பரங்களை நம்முடைய வழக்கமான பணியை செய்யவிடாமல் தடுத்து நம்முடைய கவணத்தை திசைதிருப்பி தவறான இணைய பக்கத்திற்கு நம்மை அழைத்து சென்று நம்முடைய கணினியிலுள்ள மிகமுக்கியமான தரவுகளை அபகரித்திட செய்கின்றன

8

இந்த நிலையை தவிர்த்து பாதுகாப்பாக விண்டோ இயக்கமுறைமையில் நம்முடைய பணியை ஆற்றிட விண்டோவின் இணையஉலாவியான இன்டெர்நெட் எக்ஸ்ப்ளோரர் திரையை தோன்ற செய்திடுக அதில் மேலே வலதுபுறமூலையிலுள்ள பற்சக்கரம் போன்ற உருவபொத்தானை தெரிவுசெய்துசொடுக்குதல் செய்திடுக உடன்விரியும் திரையில் Safetyஎன்பதை தெரிவுசெய்துசொடுக்குதல் செய்திடுக பின்னர் Smartscreen Filter என்பதை தெரிவுசெய்து செயலில் இருக்குமாறு செய்துகொள்க இதன்பின்னர் எந்தவொரு பதிவிறக்கம் செயலை செய்தாலும் இந்த கருவியானது தீயநச்சுநிரல் தானாக பதிவிறக்கம் ஆவதை இது வடிகட்டி தடுத்துவிடுகின்றது

 நம்முடைய   கணினியின் திரையில் காணும் எழுத்துகளை தெளிவாகவும் எளிதாகவும் படித்திடுமாறு அமைத்திட

கணினியின் திரையில் காணும் எழுத்துகளை தெளிவாகவும் எளிதாகவும் படித்திடுமாறு செய்துகொள்ளமுடியும் இதற்காக நம்முடைய கணினியின் தொடக்கபட்டயின் தேடிடும் பெட்டியில்  Adjust Clear Type textஎன தட்டச்சு செய்தவுடன் பட்டியலில் வரும்  Adjust Clear Type text எனும்  உருவ பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக6.1

6.1

 பின்னர் விரியும் உரையாடல் பெட்டியில்  Turn on Clear Type எனும் வாய்ப்பு பொத்தானை தெரிவுசெய்துகொண்டு nextஎனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்துசொடுக்குக  பின்னர் வரும் திரையில் கணினி திரையின் தெளிவுதிறனை அமோதித்து nextஎனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்துசொடுக்குக  அதற்கடுத்ததாக தோன்ரிடும் திரைகளில்  தேவையான உரைநடைகளின் சரியான நாம் விரும்பும் நடையை தெரிவுசெய்து கொண்டு ஒவ்வொன்றிலும் nextஎனும் பொத்தானை தெரிவு செய்து சொடுக்குதல் செய்துகொண்டே வந்து இறுதியாக திருப்தியுற்றால் Finishஎனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்து இந்த உரையாடல் பெட்டியை மூடிவிடுக இதன்பின்னர் நம்முடைய   கணினியின் திரையில் காணும் எழுத்துகளை தெளிவாகவும் எளிதாகவும் படித்தறியுமாறு அமையும்

6.2

6.2

இணையவலைபின்னலின் திறவுகோள்( Network Key) என்றால் என்ன? 

  பொதுவாக Freedompop போன்ற இணையவலைபின்னலை பயன்படுத்த தொடங்கியவுடன்   இதற்காக இணையவலைபின்னல் திறவுகோளை(network key ) பயன்படுத்திடுமாறு திரையில் நம்மிடம் கோருகின்றது  இங்கு இணையவலைபின்னல் திறவுகோள்என்பது இணையவலை பின்னலிற்குள் உள்நுழைவு செய்வதற்கான கடவுச்சொற்களாகும்  என்பதைமனதில் கொள்க  இது நம்முடைய வழிசெலுத்தியுடன் உள்ள வழிகாட்டி ஆவணத்துடன் இருக்கும் அல்லது  வழிசெலுத்தியில் ஒரு சிறுசெய்திபெட்டியாக ஒட்டபட்டிருக்கும் இணைய சேவை வழங்குபவர் இந்த வழிசெலுத்தியை அமைவுசெய்திடும்போது நமக்கு இதற்கான கடவுச் சொற்களை வழங்கிடுவார்கள் அல்லது நாமே கடவுச்சொற்களை தெரிவு செய்து கொள்ளுமாறு கோருவார்கள் ஆயினும் இந்த கடவுச்சொற்களை எப்போதும் கண்டிப்பாக தவறவிட்டுவிடகூடாது  இந்த  Freedompop  ஐ அனுகுவதற்கான  வழிமுறையை இப்போது காண்போம்

5.1

5.1

வொய்ஃபி சாதனங்களின் வாயிலாக இயல்புநிலை கடவுச்சொல்லான  Freedompop  ஐ அல்லது யூஎஸ்பி வாயில்வழியாக  இணையஉலாவியை திறந்து கொள்க அதில் Photon அல்லது  Sleeve பயன்படுத்துவதாக இருந்தால் “192.168.1.1”  என்றும்        Freedom Stick பயன்படுத்துவதாக இருந்தால் “192.168.14.1”  என்றும்                Freedom Hub Burst பயன்படுத்துவதாக இருந்தால் “192.168.15.1”  என்றும்           Overdrive பயன்படுத்துவதாக இருந்தால் “192.168.0.1”  என்றும் உள்ளீடு செய்துகொள்க  பிறகு  நம்முடைய கம்பியில்லா சாதனங்களுக்கு ஏற்ப இயல்புநிலை கடவுச் சொற்களானது “admin” அல்லது “password“என்றிருக்கும் அதனை  SSID, password என மாறுதல் செய்துகொண்டு பாதுகாப்பு கட்டமைவையும் மாற்றியமைத்துகொள்க  பின்நர் இயல்புநிலை கடவுச்சொற்களை மாற்றியமைத்துகொள்க  இந்த வழிமுறையை பற்றிய மேல்விவரங்களுக்கு https://www.youtube.com/watch?v=MxGdU765-tI எனும் இணைய பக்கத்தில் கானொளிகாட்சியாக கண்டு தெளிவுபெறுக

5.2 5.2

Previous Older Entries

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 106 other followers