கணினியில் ஏற்படும் பிரச்சினைகை தீர்வுசெய்வதற்கான லினக்ஸ் கருவிகள்

தவறுதலாக கணினியில் கோப்புகளை அழித்துவிடுதல் உள்நுழைவுசெய்வதற்கான கடவுச்சொற்களை மறந்து போதல் கணினியின்துவக்கமுடியாதுபோதல் வன்தட்டு அழிந்தபோதல் போன்ற பல்வேறு பிரச்சினைகளில் மாட்டிகொண்டு தவிக்கும்போது அவைகளை தீர்வுசெய்து வெற்றிகரமாக செயல்படுவதற்காக லினக்ஸ் கருவிகள் பல உள்ளன அவைகளை குறுவட்டு அல்லது யூஎஸ்பி வழியாக சரிசெய்திட உதவுகின்றன
1 . Clonezilla என்பது நினைவகத்தின் கோப்புகளை மீட்டெடுக்கஉதவிடும் கட்டற்ற Norton Ghostஇற்குமாற்றான கருவியாகும் இதில்பல்வேறு செயல்களின் வாய்ப்புகளின் பட்டியலின் வாயிலாக நமக்கு தேவையானபணியை செயல்படுத்தி பயனடையலாம் இது ஜிஎன்யூபொதுஅனுமதி2 இன் படி வெளியிடபபட்டுள்ளது Clonezilla Serverஎனும் இதன் மேம்பட்ட பதிப்பையும் பயன்படுத்தி கொள்ளமுடியும்
2.Rescatuxஎனும் கருவி கணினியில் எதிர்பாரமல் நிகழும் எந்தவொரு பிரச்சினையும் சரிசெய்து வழக்கம்போன்று கணினியில் பிரச்சினை எதுவுமில்லாமல்செயல்பட உதவுகின்றது
3 .Redo Backup & Recoveryஎனும் கருவி Clonezilla வைவிட சிறந்த வரைகலை சூழலில் நினைவகத்தின் கோப்புகளை மீட்டெடுக்கஉதவிடும் கட்டற்ற Norton Ghostஇற்குமாற்றான கருவியாகும்இது ஜிஎன்யூபொதுஅனுமதி3 இன் படி வெளியிடபபட்டுள்ளது
4 .SystemRescueCDஎ னும்கருவி கைவிடப்பட்ட கணினியை புதுப்பித்து பழையநிலையில் செயல்படசெய்வதற்கு உதவுகின்றது இது ஜிஎன்யூபொதுஅனுமதி3 இன் படி வெளியிடப்பட்டுள்ளது
5. Trinity Rescue Kitஎனும்கருவி கடவுச்சொற்களை மறுஅமைவுசெய்வது Clam AV, F-Prot, BitDefender, Vexira, and Avast ஆகியவற்றை கொண்டு கணினிநச்சுநிரலை நீக்கம்செய்வது தற்காலிக கோப்புகளையும் குப்பைகூடையில் சென்று கோப்புகளையும் அறவே நீக்கம் செய்வது போன்ற பல்வேறு வசதிகளை தன்னகத்தே கொண்டுள்ளது இது ஜிஎன்யூபொதுஅனுமதி2 இன் படி வெளியிடப்பட்டுள்ளது

Advertisements

பழைய ஆண்ட்ராய்டு கைபேசிகளை Termuxஎனும் கருவியின் துனையுடன்லினக்ஸ் சூழலில் இயங்குமாறுசெய்திடலாம்

தற்போது நாமனைவரும் தற்போதைய நவீனகைபேசிகளை பயன்படுத்திட முனைவதால் பழைய ஆண்ட்ராய்டு கைபேசிகளை ஓரமாக கடாசிவிடுவோம் அவ்வாறு செய்திடாமல் அவற்றில் Termuxஎனும் கருவியை நிறுவுகை செய்து முழுமையான அடுத்ததலைமுறை லினக்ஸ் சூழலில் இயங்குமாறுசெய்து பல்வேறு அன்றாட பயன்களை பெறமுடியும் இதனைகூகுள் ப்ளேஸ்டோரிலிருந்து பதிவிறக்கம்செய்து கொள்க இது ஆண்ட்ராய்டின் மீது தாங்கியின் வாயிலாக லினக்ஸ் சூழலை கொண்டுவருகின்றது இது /data/data/com.termux/files/ எனும் கோப்புகத்தின் வாயிலாக செயல்படுகின்றது பொதுவாக லினக்ஸ் சூழல்/bin/bash என்ற கோப்பகத்தின் வாயிலாகத்தானே கிடைக்கும் இங்கு மாற்றி கூறப்படுகின்றதே எனும் சந்தேகம் நம்மனைவருக்கம் வரும் நிற்கpackagesஎன்பதன் துனையுடன் மிகச்சரியாக லினக்ஸ்சூழலை இந்தTermuxஎனும் கருவி ஆண்ட்ராய்டு சாதனத்தில கொண்டுவருகின்றது தேவையெனில்இதனுடைய termux-exec என்பதை கொண்டு பழைய ஆண்ட்ராய்டு சூழலிற்கு மாறிகொள்ளமுடியும் இந்தTermuxஎனும் கருவி ஆண்ட்ராய்டு சாதனத்தில ஒரு பயனாளர் மட்டுமே பயன்படுத்தி கொள்ளுமாறு செய்கின்றது ஒன்றுக்குமேற்பட்ட பயனாளர்எனில் இதனுடன் சேர்ந்த Postgres, Nginx, Redis ஆகிய துனைக்கருவிகளை கொண்டு ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட பயனாளர்கள் லினக்ஸ் சூழலை பயன்படுத்தி கொள்ளமுடியும்
Postgres ஐ துவங்குவதற்கு :pg_ctl -D $PREFIX/var/lib/postgresql start, நிறுத்தம் செய்வதற்கு:pg_ctl -D $PREFIX/var/lib/postgresql stop
Nginx ஐ துவங்குவதற்கு :nginx, நிறுத்தம்செய்வதற்கு:nginx -s stop
Redis ஐ துவங்குவதற்கு :redis-server $PREFIX/etc/redis.confநிறுத்தம் செய்வதற்கு: kill “$(“$PREFIX/bin/applets/cat” “$PREFIX/var/run/redis_6379.pid”
நாம் தொடுதிரை அல்லது கைகளால் செயல்படுத்திடும் விசைப்பலகைஆகிய சூழலை கொண்டுவரவிரும்பும்போது Vim, Emacs, Nano ஆகிய துனைக்கட்டுகளை பயன்படுத்தி கொள்க இணையத்தின் வாயிலாக செயல்படவிழைந்தால் Neutron Beamஎன்பதை பயன்படுத்தி கொள்க

கோ எனும்கணினிமொழியில் TCP சேவையாளரை எவ்வாறு உருவாக்குவது

தற்போது இணையவலைபின்னலில்TCP , UDP ஆகிய சேவையாளர்களே மிகமுக்கிய பங்காற்றுகின்றன அதனால் அவற்றுள்TCP சேவையாளரை கோ எனும்கணினிமொழியின் வாயிலாக எவ்வாறு கட்டமைவுசெய்வது என இப்போது காண்போம்
கோஎனும்கணினி மொழியில்handleConnection()எனும் செயலியே இதற்குஅடிப்படையாக தேவையாகும் இதனை செயல்படுத்திட பின்வருமாறு கட்டளைவரிகளை பயன்படுத்தி கொள்க
unchandleConnection(cnet.Conn){
fmt.Printf(“Serving %s\n”,c.RemoteAddr().String())
for{
netData,err:=bufio.NewReader(c).ReadString(‘\n’)
iferr!=nil{
fmt.Println(err)
return
}
temp:=strings.TrimSpace(string(netData))
iftemp==”STOP”{
break
}
result:=strconv.Itoa(random())+”\n”
c.Write([]byte(string(result)))
}
c.Close()
}

இந்த TCP இல் வாடிக்கையாளர் STOP எனும் கட்டளையை அனுப்பினால் உடன் அவருடைய சேவையை நிறுத்தம்செய்திடவேண்டும் அதுவரையில் அவருடைய சேவை தொடர்ந்து செயல்படவேண்டும் இதற்காக forஎனும் கன்னி பயன்படுகின்றது அடுத்து முதன்மையான திரும்பதிரும்ப செய்திடும்செயலிற்காக main()எனும் செயலி தேவையாகும் இதனை செயல்படுத்திட பின்வருமாறு கட்டளைவரிகளை பயன்படுத்தி கொள்க
funcmain(){
arguments:=os.Args
iflen(arguments)==1{
fmt.Println(“Please provide a port number!”)
return
}
PORT:=”:”+arguments[1]
l,err:=net.Listen(“tcp4”,PORT)
iferr!=nil{
fmt.Println(err)
return
}
deferl.Close()
rand.Seed(time.Now().Unix())
for{
c,err:=l.Accept()
iferr!=nil{
fmt.Println(err)
return
}
gohandleConnection(c)
}
}
இது TCP ஐ ஏற்கும் வாயில்எண்ணை வழங்காது பிழைசெய்தி காண்பிக்கும் அதனை
செய்திடnet.Listen()எனும் செயலி தேவையாகும் இதனை செயல்படுத்திட பின்வருமாறு கட்டளைவரிகளை பயன்படுத்தி கொள்க
$gorun concTCP.go12a
listen tcp4:lookup tcp4/12a:nodename nor servname provided,or not known
$gorun concTCP.go-10
listen tcp4:address-10:invalid port

ஒரேயொரு வாயில் தேவையெனில் பின்வரும் கட்டளைவரிகளை பயன்படுத்தி கொள்க
$gorun concTCP.go8001
Serving127.0.0.1:62554
Serving127.0.0.1:62556
ஒன்றுக்குமேற்பட்ட இணைப்புஎனில் பின்வரும் கட்டளைவரிகளை பயன்படுத்தி கொள்க
$ netstat-anp TCP|grep8001
tcp4 0 0127.0.0.1.8001 127.0.0.1.62556 ESTABLISHED
tcp4 0 0127.0.0.1.62556 127.0.0.1.8001 ESTABLISHED
tcp4 0 0127.0.0.1.8001 127.0.0.1.62554 ESTABLISHED
tcp4 0 0127.0.0.1.62554 127.0.0.1.8001 ESTABLISHED
tcp4 0 0*.8001 *.* LISTEN

மேலும் விவரங்களுக்கு https://github.com/mactsouk/opensource.comஎனும் இணையபக்கத்திற்குசென்றறிந்து பயன்படுத்தி கொள்க

Rustஎனும் கணினிமொழி ஒரு அறிமுகம்

இந்த Rustஎன்பது நவீனகால கணினியின் அமைவில் பாதுகாப்பாக விரைவாக ஒருங்கிணைத்து கொண்டு செல்லக்கூடிய ஒருசிறந்த கணினிமொழியாகும் இது சி,சி ++ போன்ற கணினிமொழிகளுக்கு நிகராக திறனுடையது இது குறைந்த இயக்கநேரத்தை கொண்டது ,திறமையான சிபிணைப்புகளை கொண்டது ,உத்திரவாதமான நினைவக பாதுகாப்பினை வழங்ககூடியது ,பொதுவாக பண்பு சார்ந்த அடிப்படையிலானது, எளிதாக வகையை உய்த்துணரக்கூடியது , பகிர்ந்து கொள்ளும் தரவுகளுக்கிடையே வெள்ளோட்ட நிபந்தனையில்லாமல் திறனுடன் அதன்திரிகளை கையாளுகின்றது என்பனபோன்ற இதன் பல்வேறுவகை பயன்களால் இது அனைவராலும் விரும்பபடும் மிகச்சிறந்த கணினி மொழியாக விளங்குகின்றது
நம்முடைய வழக்கமான “அனைவருக்கும் வணக்கம்” எனும் முதல் நிரல் தொடரை இதில் எவ்வாறு எழுதுவது என இப்போது காண்போம்

fn main() {
println!(“அனைவருக்கும் வணக்கம்“);
}
என்றவாறு இரண்டே வரிகளில் நம்முடைய நிரல் தொடரை எழுதிடலாம் இதில்fn என்பது Rust எனும் கணினிமொழியில் ஒரு செயலை எவ்வாறு வரையறுப்பது எனசுட்டுகின்றது மேலும் main()என்பது எந்தவொரு Rust எனும் கணினிமொழியின் நிரல்தொடரின் துவக்கப்புள்ளியாகும் println!என்பது பணியகத்தை பின்வரும் வரியை அச்சிடுமாறு கட்டளையிடுகின்றது
இந்த Rust எனும் கணினிமொழியை நிறுவுகைசெய்து பயன்படுத்திகொள்வதற்காக rustup எனும் கருவி பெரிதும் உதவுகின்றதுவிண்டோஇயக்கமுறைமைஎனில் Microsoft Visual C++ Build Tools 2017 என்பது விசுவல்சி++ கருவிபோன்று இந்த Rust எனும் கணினிமொழியை நிறுவுகைசெய்து பயன்படுத்திகொள்ள உதவுகின்றது இவ்வாறான சிறந்த கணினிமொழியை மோஸில்லா நிறுவனம் உருவாக்கி MIT/ASL2 எனும் அனுமதியின் அடிப்படையில் பொதுமக்களின் பயன்பாட்டிற்காக வெளியிட்டுள்ளது மேலும் விவரங்களுக்கு https://www.rust-lang.org/en-US/ எனும் இணையமுகவரிக்கு செல்க

ஃபயர்பேஸ் -3-தொடர்

ஃபயர்பேஸில் பட்டியலான தரவுகளைஎழுதுதல்
ஃபயர்பேஸில் எவ்வாறு தரவுகளைஎழுதுவது என ஃபயர்பேஸ்-2எனும் கடந்த தொடரில் பார்த்துவந்தோம். ஒரு சிலநேரங்களில் இவ்வாறாக ஃபயர்பேஸில் எழுதப்பட்ட தரவுகளை சுட்டிகாட்டுவதற்காக ஒருங்குகுறியான சுட்டி ஒன்று நமக்கு தேவைப்படும். அவ்வாறான சுட்டியை நாம் உருவாக்க விரும்பும்போது set methodஎனும் வழிமுறைக்கு பதிலாக push methodஎனும் வழிமுறையை பயன்படுத்திக் கொள்வது நல்லது.
இந்த push methodஎனும் வழிமுறையானது தரவுகளை வெளித்தள்ளி காண்பித்து ஒருங்குகுறியான சுட்டியை உருவாக்குகின்றது. உதாரணமாக, முந்தைய பகுதியின் உருவாக்கப்பட்ட விளையாட்டுவீரர்களின் பட்டியலில் இந்த push methodஎனும் வழிமுறையில் ஒருங்குகுறியான சுட்டியை உருவாக்குவதற்கு பின்வரும் குறிமுறை வரிகளின் துனுக்கை பயன்படுத்தி கொள்க

var ref = new Firebase(‘https://tutorialsfirebase.firebaseio.com’);

var playersRef = ref.child(“players”);
playersRef.push ({
name: “John”,
number: 1,
age: 30
});

playersRef.push ({
name: “Amanda”,
number: 2,
age: 20
});

இதனை செயல்படுத்தியபின் தற்போது தரவுகள்பின்வருமாறு மிகவித்தியாசமாக தோன்றுவதை காணலாம் பெயரானது பெயர், மதிப்புஆகியவற்றின் தொகுதியாகவும் மிகுதிமதிப்புகள் அப்படியே மாறாமலும் இருப்பதை காணலாம்

அடுத்ததாக key()எனும் வழிமுறையை பயன்படுத்தி ஃபயர்பேஸிலிருந்துஏதாவதுஒரு திறவுச் சொல்லை பெறமுடியும் உதாரணமாக விளையாட்டுவீரர்களின் குழுவான பெயர் பட்டியலைபெறுவதற்காக பின்வரும் குறிமுறைவரிகளின்துனுக்கை பயன்படுத்தி கொள்க
var ref = new Firebase(‘https://tutorialsfirebase.firebaseio.com’);

var playersRef = ref.child(“players”);

var playersKey = playersRef.key();
console.log(playersKey);
இதனை செயல்படுத்தியவுடன் பணியகமானது நம்முடைய விளையாட்டுவீரர்களின் குழுவானபெயர்பட்டியலை பதிவுசெய்துகொள்ளும்
தரவுகளை பரிமாற்றம் செய்வதற்காக எழுதுதல்
பொதுவாக ஃபயர் பேஸில் நாம் சேகரித்து தொகுத்துவைத்துள்ள தரவுகளை பயன்படுத்தி கணக்கீடு செய்து அதன்முடிவான தரவை மீண்டும் ஃபயர் பேஸில் தேக்கிவைப்பதையே தரவுகளின் பரிமாற்றம் எனஅழைக்கப்படுகின்றது . உதாரணமாக ,நம்முடைய விளையாட்டு வீரர்களின் பட்டியல் தொகுப்பில் உள்ளவர்களில் amandaRefஎன்பவருடைய வயதை மட்டும் ஒருவருடம் கூட்டுவதாக கொள்க .அதற்காக, ஃபயர்பேஸின் பட்டியல் தொகுப்பிலிருந்து அவருடைய பெயரும் அதற்கான பண்பியல்புகளையும் பெற்று அதில் அவருடைய வயதைமட்டும் ஒருஆண்டு கூட்டி விளையாட்டு வீர்களின் பட்டியலை நிகழ்நிலை படுத்தி மீண்டும் தேக்கி வைப்பதாக கொள்வோம்.அதற்கான குறிமுறைவரிகளின் துனுக்குபின்வருமாறு .
var ref = new Firebase(‘https://tutorialsfirebase.firebaseio.com’);

var amandaAgeRef = ref.child(“players”).child(“-KGb1Ls-gEErWbAMMnZC”).child(‘age’);

amandaAgeRef.transaction(function(currentAge) {
return currentAge + 1;
});

நாம் இந்த குறிமுறைவரிகளைஇயங்கச்செய்தால் அந்த விளையாட்டு வீரரின்வயது 20 என்பதற்குபதிலாக ஒரு ஆண்டு கூடுதல்செய்யப்பட்டு 21என காண்பிக்கும் .

தரவுகளைபடித்தறிந்து கொள்வது
இவ்வாறு தொகுத்து தேக்கிவைத்துள்ள தரவுகளைஎவ்வாறு படித்தறிந்து கொள்வது என இப்போது காண்போம். பொதுவாக ஃபயர்பேஸிலிருந்து தரவுகளை மீளப்பெறுவதற்குon()எனும் வழிமுறையை பயன்படுத்தி கொள்ளமுடியும்.
இந்த வழிமுறையில் நிகழ்வு வகையை “value” என எடுத்துகொள்கின்றது. பின்னர் அதனடிப்படையில் தரவுகளின் துனுக்குகளை மீட்டெடுக்கிறது. நாம் இந்த val () எனும் வழிமுறையை இந்த தரவுகளின் துனுக்கில் சேர்க்கும்போது, தரவின் பிரதிநிதியான ஜாவா ஸ்கிரிப்டைப் பெறுவோம்.
உதாராணமாக, பின்வரும்குறிமுறைவரிகளின்துனுக்கை கையாளுவதாக கொள்க

var ref = firebase.database().ref();

ref.on(“value”, function(snapshot) {
console.log(snapshot.val());
}, function (error) {
console.log(“Error: ” + error.code);
});

நாம் இந்த குறிமுறைவரிகளைஇயங்கச்செய்தால் உடன் பணியகமானது பின்வருமாறு தரவுகளைகாண்பிக்கும்.

அடுத்ததொடரில் நிகழ்வுகளின் வகைகளைபயன்படுத்தி தரவுகளை எவ்வாறு படித்தறியமுடியும் என காண்போம்

தனிநபர் வருமானவரிபடிவத்தை எவ்வாறு இணையத்தில் நேரடியாக சமர்ப்பிப்பது


2017-18 ஆம் நிதிஆண்டு முடிவடைந்து விட்டது அதனைதொடர்ந்து தனிநபர்கள் தத்தமது வருமான வரிபடிவத்தை31.07.2018 இற்குள் சமர்ப்பிக்கவேண்டும். இதற்காக-வென தனியாக தணிக்கையாளர்களின் உதவியில்லாமலேயே நாமே இந்த படிவத்தை இணையத்தின் வாயிலாக நேரடியாக சமர்ப்பிக்கமுடியும் அதற்காக முதலில் http://www.incometaxindiaefiling.gov.in எனும் இணையபக்கத்திற்குசெல்க அதில் முதன்முதலில் உள்நுழைவுசெய்வதாக இருந்தால் நம்முடைய PAN எண்ணை பயனாளரின் பெயராகவும் நாம் விரும்பியவாறு கடவுச்சொற்களையும் உருவாக்கி பதிவுசெய்துகொள்க பின்னர் இந்த PANஐயும் கடவுச்சொற்களையும் பயன்படுத்தி இந்த தளத்திற்குள் உள்நுழைவு செய்க அதன்பின்னர் நாம் சமர்ப்பிக்கும் வருமானவரிஆண்டை (assessment year) தெரிவுசெய்திடுக பொதுவாக 2017-18 என்ற நிதியாண்டிற்கான வருமான விவரங்களை நடப்பு ஆண்டான 2018-19 எனும் வருமானவரிஆண்டில் சமர்ப்பிப்பது போன்றதாகும் இந்த தளத்தில் தனிநபர் வருமானவரி படிவத்தைசமர்ப்பிப்பதற்காக ITR-1 ,ITR-2,ITR-3,ITR-4ஆகிய நான்கு வகை படிவங்களை நாம் சமர்ப்பிப்பதற்காக தயாராக உள்ளன இவற்றுள் 1,4உம்நேரடியாக இணையத்தில் சமர்ப்பிக்க-கூடியவையாகும் 2,3 உம் பதிவிறக்கம்செய்து பொறுமையாக பூர்த்திசெய்து அதன்பின்னர் பதிவேற்றம்செய்து கொள்ளமுடியும் இந்த படிவங்கள் அனைத்தும் எக்செல் வடிவமைப்பில் பயனாளர்களின் இனிய நண்பனாக ஜாவா பயன்பாட்டின் உதவியுடன் எளிதாக பூர்த்தி செய்து சமர்ப்பித்திடுமாறு வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன அதனால் இவற்றுள் நமக்கு பொருத்தமான படிவத்தை தெரிவுசெய்து கொள்க உடன் அந்த படிவத்தில் நம்முடைய PANஇன் அடிப்படையிலான சொந்த தகவல்கள் பிரதிபலிக்கும் தேவையெனில் மேலும் விவரங்களை உள்ளீடு செய்து கொண்டு முடிவுநாளிற்கு முன்பாகவா அல்லது முடிந்த பின்னரா என்றும் வருமானவரியாண்டில் முதல் படிவமா அல்லது திருத்தப்பட்டு புதுப்பிக்கப்பட்ட படிவமா என்றும் தெரிவுசெய்து கொள்க அடுத்துதோன்றிடும் பக்கமானது நம்முடைய மொத்த வருமானம் அதற்கான-வரி போன்றவிவரங்களை குறிப்பிட பயன்படும் மிகமுக்கியமானபடிவமாகும் மாதசம்பளக்காரர் எனில்நாம் பணிபுரியும் நிறுவனத்தால் நமக்கு வழங்கிய படிவம் 16இல் உள்ள விவரங்களை கொண்டு நிகர வருமானத்தை பூர்த்திசெய்தால் ஏற்கனவேநம்முடைய சம்பளத்தில் வருமானவரியாக பிடித்தம்செய்த தொகை அதற்கான கலணில் தானாகவேகாண்பிக்கும் நமக்கு வீடு சொந்தமாக இருந்தால் அதனுடைய வருமானம் அதனை கட்டுவதற்காக கடன் வாங்கியிருந்தால் அதற்காக செலுத்திய வட்டித்தொகையை குறிப்பிடுக மேலும் வேறுவகைகளில் வருமானம் ஏதேனும் பெற்றிருந்தால் அவற்றை குறிப்பிடுக அதற்கடுத்தபக்கத்தில் நம்முடைய வருமானத்தில் என்னென்ன செலவுகளை கழித்து கொள்ளலாம்என்பதாகும் இதில்வருங்கால வைப்புநிதி, ஆயுள்காப்பீடு,மருத்துவக்காப்பீடு போன்ற விவரங்களை வருமானவரி சட்டம்பிரிவு80சி இன்படி அதிகபட்சம் 1.50 இலட்சம்வரை அனுமதிக்கப்- படும் இதனோடு NPS investment என்பதில் முதலீடுசெய்திருந்தால் கூடுதலாக 0.5இலட்சம் அனுமதிக்கின்றது அடுத்து தோன்றிடும்பக்கத்தில் நாம் உள்ளீடுசெய்த வருமான பிடித்தங்கள், முதலீடுகள் ஆகிய விவரங்களின் அடிப்படையில் நாம் செலுத்தவேண்டிய வருமானவரிகணக்கிடப்பட்டு rebate உடன் காண்பிக்கும் நமக்குஅயல்நாட்டிலிருந்து வருமானம் வந்திருந்தால்அதற்கான வருமான கழிவாக relief பிரிவு 89(1)இன்படி குறிப்பிடுக உடன் அடுத்துதோன்றிடும் பக்கமானது நன்கு பகுதியாக பிரிக்கப்-பட்டிருக்கும் இதன் முதல் பகுதிநாம் பணிபுரியும் நிறுவனத்தால் பிடித்தம் செய்யப்பட்ட TDS விவரங்களும் இரண்டாம் பகுதி வங்கியில் முதலீடுசெய்து அதற்கான வட்டி பெறப்பட்டிருந்தால்அதில் பிடித்தம்செய்யப்பட்ட TDS விவரங்களும் மூன்றாவது பகுதியில் விற்பணையாளருக்காக பிடித்தம்செய்யப்பட்ட TCS விவரங்களும் நான்காவது பகுதியில் TDS அல்லது TCSவாயிலாக நாம் முன்கூட்டியே வருமானவரி செலுத்தியிருந்தால் அந்தவிவரங்களும் காண்பிக்கும் நாம் வருமானவரி செலுத்தாதபோது நம்முடைய வருமானம் ரூபாய்பத்தாயிரத்திற்கு மேல்இருந்தால் நாமே முன்வந்து முன்கூட்டியே வருமானவரிசெலுத்தவேண்டும் மேலும் நம்முடைய வங்கிகிளையின் பெயர் வங்கி கணக்கின் எண் IFS குறியீட்டு எண் ஆகியவற்றை மிகச்சரியாக உள்ளீடுசெய்து கொள்க இவ்வாறு கணக்கிட்டு காண்பித்த பகுதியின் வருமான வரியானது மிகச்சரியாக செலுத்தியிருந்தால்அல்லதுஅதிகமாக செலுத்தியிருந்தால்அல்லது குறைவாக செலுத்தியிருந்தால் அடுத்துஎன்னசெய்வது என்ற மூன்று நிலைஉருவாகும் முதலிரண்டு நிலைகளில் ஒன்றும் செய்யத்தேவையில்லை மூன்றாவதுநிலையான மிகுதிவருமானவரி செலுத்த வேண்டியிருந்தால் உடன் இணையத்தின் வாயிலாக வருமானவரியை செலுத்திவிடுவது நல்லது என பரிந்துரைக்கப்-படுகின்றது அனைத்து விவரங்களும் சரியாக இருக்கின்றுதெனில் Submit எனும் பொத்தானைதெரிவுசெய்து சொடுக்குதல்செய்தவுடன் e-verify என்ற செய்தியுடன் நம்முடைய வருமானவரிகணக்கு சரிபார்க்கப்பட்டு கொண்டிருப்பதாக செய்தி தோன்றிடும் அதன்பின்னர் பிரிவு 143(1) இன்கீழ் ஏற்புகைசீட்டு நம்முடைய மின்னஞ்சல் வாயிலாக நமக்குகிடைக்கும் நாம் கூடுதலாக வருமானவரி செலுத்தி-யிருந்தால் இதேபோன்று பிரிவு 143(1) இன்கீழ் கூடுதலாக செலுத்திய தொகை திரும்ப வழங்கவிருப்பதாக அறிவிப்பு கிடைக்கபெறும் அதனைதொடர்ந்து மூன்று மாதங்களுக்குள்அந்ததொகை நம்முடைய வங்கிகணக்கிற்கு வந்துசேர்ந்துவிடும் குறைவாக செலுத்தியிருந்தால் பிரிவு 143(1) இன்கீழ் மிகுதி தொகையைஉடன் செலுத்துமாறு கோரிஅறிவிப்பு கிடைத்திடும் அறிவிப்பு கிடைத்த 30 நாட்களுக்குள்மிகுதி நாம் செலுத்தவேண்டிய தொகையைசெலுத்தி ஏற்புகை சீட்டினை பெற்றிடுக

ஆண்ட்ராய்டு செல்லிடத்து பேசியில் லினக்ஸ் இயக்கமுறைமையை நிறுவுகைசெய்து பயன்படுத்திகொள்க

நம்முடைய செல்லிடத்து பேசியில் ஏற்கனவே இருக்கும் இயக்கமுறைமையுடன் லினக்ஸ் இயக்கமுறைமையையும் நிறுவுகைசெய்து கொண்டால் கையடக்க இணையஇணைப்பு வலைபின்னலாகவும்பரிசோதனை சாதனமாகவும் மென்பொருட்களில் ஏற்படும் பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வுசெய்திடும்கருவியாகவும் நம்முடைய ஆண்ட்ராய்டு செல்லிடத்து பேசியை பயன்படுத்தி கொள்ளமுடியும் இதற்காகமுதலில் Linux Deploy எனும் பயன்பாட்டினை நிறுவுகைசெய்து செயல்படச்செய்கபின்னர் தோன்றிடும் Linux Deployஇன் திரையில் Propertiesஎனும் பொத்தானைதெரிவுசெய்துசொடுக்குக உடன்விரியும் Propertiesஎனும் சாளரத்தின் Deploy எனும்பகுதியில் லினக்ஸ் இயக்க முறைமையின் விநியோக பட்டியலில் பொருத்தமான வெளியீட்டின் பதிப்பை Distribution Suiteஎன்ற பட்டியலிலிருந்து தெரிவுசெய்து கொள்கபின்னர் http://mirror.math.princeton.edu/pub/fedora/linux/releases/25/Everything/x86_64/os/ எனும் முகவரியை உள்ளீடுசெய்திடுக அதன்பின்னர் Installation Typeஎனும் பட்டியலிலிருந்து லினக்ஸை நிறுவுகைசெய்வது தனியான இமேஜ் கோப்பாகவா அல்து குறிப்பிட்ட கோப்பகமாகவா அல்லது நினைவக பகுதியை பிரித்தா என குறிப்பிடுக பின்னர் GUIஎன்ற வாய்ப்பை இயலுமைசெய்திடுக தொடர்ந்து SSH ,VNC ஆகியவை தனித்தனியாகவா அல்லது இரண்டும் சேர்த்தா எனக்குறிப்பிடுக அதனை தொடர்ந்துதிரையின் தோற்றம் இதர விவரங்களை VNC இல் குறிப்பிடுக அனைத்தும் சரியாக இருக்கின்றது எனில் <<< end: installஎன்ற திரைதோன்றிடும் பிறகு Startஎனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல்செய்து லினக்ஸ் வாயிலாக துவங்கிடுக தொடர்ந்து திரையில் கூறும் அறிவுரைகளை பின்பற்றிடுக

Previous Older Entries