பலதளங்களிலும் செயல்படும்திறன்மிக்கபயன்பாடுகளை மேம்படுத்திட உதவிடும் Qt எனும் கருவி

இந்த கியூட் எனும் கருவியானது நிரல்தொடர்எழுதும் கணினிமொழியன்று ஆனால் இதுபலதளங்களிலும் மேஜைக்கணினி, உள்பொதிந்த அமைவு, செல்லிடத்து பேசி ஆகியவற்றில் செயல்படும்திறன்மிக்கபயன்பாடுகளையும் வரைகலைபயனாளர் இடைமுகப்பினை மேம்படுத்திட உதவிடும் ஒரு கட்டற்ற கருவியான வரைச்சட்டமாகும் இது முதன்முதலில் 1995 வெளியிடப்ட்டு தற்போது Qt 5.8எனும் புதியபதிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது இது சி++ எனும் கணினிமொழியில் உருவாக்கப்பட்டு விசுவல்ஸ்டுடியோ ஜாவாஸ்கிரிப்ட் எஸ்கியூஎல் ஆகியவற்றை ஆதரிக்கின்ற ஒரு வரைசட்டமாக அமைந்துள்ளது
இதனை இதுவரையில் ஏறத்தாழ ஒருமில்லியன் பயனாளர்கள் பதிவிறக்கம் செய்துள்ளனர். இது வழக்கமான மேஜைக்கணினி திரைமட்டுமல்லாது வரைகலை இடைமுகப்பையும் கொண்டதுபெயின்டிங்க் பிரின்டிங்க் ஆகிய பணிகளுக்கும் இந்த விட்ஜெட்ஸ் பயன்படுத்தி கொள்ளப்படுகின்றதுபயனாளர் தாமே முயன்று தாம்விரும்பியவாறான இணைய உலாவி இயந்திரத்தை உருவாக்கிட இதுஉதவுகின்றது இதனை பதிவிறக்கம் செய்து நிறுவுகை வழிகாட்டியின் உதவியால் அல்லது நேரடியாக இதனை நம்முடைய கணினியில்நிறுவுகை செய்து கொள்ளமுடியும் அதன்பின்னர் QtCreater என்பதை செயல்படுத்திடுக உடன் தோன்றிடம் திரையில் File>NewFile அல்லது NewProject என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக அதன்பின்னர் விரியும் திரையில் QtQUIApplication என்பதை தெரிவுசெய்து கொண்டு இதற்கொரு பெயரிடுக பிறகு Qtversion என்பதில் ஒன்று அல்லது அதற்குமேற்பட்ட பதிப்புகளை தெரிவுசெய்துகொள்க பின்னர்QWidget என்பதை அல்லது இயல்புநிலையில் இருப்பதை தெரிவுசெய்து கொள்க main.cpp, widget.h, widget.cpp, widget.uiஆகிய இந்த செயல்திட்டத்திற்கான கோப்புகள் உருவாகிவிடும் மேலும் விவரங்களுக்கு https://wiki.qt.io/ எனும் இணையபக்கத்திற்கு செல்க

StateMachineஎன்பதை பயன்படுத்தி மிகச்சிறந்த பயன்பாட்டு மென்பொருளை கட்டமைத்து கொள்க

கணினி மொழியறிந்த அனைவரும் எளிதாக கணினியின் பயன்பாடுகளை உருவாக்கிவிடுவார்கள் ஆனால் அதனை மிகச்சிறந்த பயன்பாடாக மிளிரச்செய்து மேம்படுத்துவதுதான் மிகவும் சிக்கலான செயலாகும் அவ்வாறான நிலையில உதவதயாராக இருப்பதுதான் இந்த StateMachineஎன்பதாகும் அதாவது எந்தவொரு பயன்பாட்டு மென்பொருளையும் உருவாக்கி நீண்டகாலத்தில் செயல்பாட்டில் இருந்தால் அதில் தொடர்ந்து மேம்படுத்துதல் பராமரித்தல் குறிமுறைவரிகளை பராமரி்த்தல் விரிவாக்கம் செய்தல் மாறுதல்கள் செய்தல் நிர்ணயம் செய்தல் போன்ற ஏராளமான பிரச்சினைகளினால் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு பிறகுஇந்த பயன்பாட்டு மென்பொருளானது செயல்படாத நிலைக்கு தள்ளப்படும் இந்நிலையில் இந்த StateMachineஎன்பது உதவதயாராக இருக்கின்றது பொதுவாக தண்ணீரானது ஐஸ் கட்டியான திடநிலை , திரவநிலை, நீராவியான வாயுநிலை ஆகிய மூன்று நிலைகளிலும் தண்ணீர் உள்ளது ஆயினும் அதனை அந்தந்த நிலைக்கேற்றவாறு பயன்படுத்தி கொள்ளவேண்டும் அவ்வாறே ஒரு நிரல்தொடராளரும் தம்முடைய பயன்பாட்டு மென்பொருளை செயல்படாத திடநிலையிலும் செயல்படசெய்திடவேண்டும் ஓடுகின்ற திரவநிலையிலும் அதற்கேற்ப தம்முடைய பயன்பாடு செயல்படசெய்திடவேண்டும் அதற்கடுத்தபடியாக வாயுபோன்ற பறந்தோடும் நிலையிலும் அதற்கேற்ப தம்முடைய பயன்பாடு செயல்படசெய்திடவேண்டும் அதேபோன்ற எந்தவொரு நிரல்தொடராளரும் தம்முடையமிகவும் சிக்கலான பயன்பாட்டு மென்பொருளைமுதலில் தனித்தனியான கையாளத்தக்கவகையில் Stateஎன்றவாறு பிரித்து Software Development Life Cycle(SDLC)எனும் துவக்கநிலையில் அமைத்து கொள்ளவேண்டும் அதன்பின்னர் பயன்பாட்டின் செயல்பாட்டில் தன்னுடைய கவணத்தை செலுத்தி அதுஎவ்வாறு செயல்படுகின்றதுஎன காணவேண்டும் பிறகு நம்முடைய செயலிற்கு பதில் செயல்என்னவாக இருக்கின்றது என சரிபார்த்திடவேண்டும் அதன்பின்னர் Boolean,DBMS,TCP,BGP, gaming போன்ற உறுப்புகள் சரியாக செயல்படுகின்றனவா என இந்த StateMachineஎன்பதிலுள்ள DNAஎன்பதை கொண்டு சரிபார்த்திடலாம் இவ்வாறான StateMachineஎன்பதில் StateFulJ என்பது திறமூல குறைந்த கொள்ளளவேகொண்ட ஜாவாஅடிப்படையிலான FiniteStatemachine(FSM) ஒருவரைச்சட்டமாகும் இதனை கொண்டு ஒரு பயன்பாட்டு மென்பொருளை எந்தநிலையிலும் செயல்படும் தன்மைக்கு தயார்செய்து கொள்ளமுடியும் இதனை பயன்படுத்தி கொள்ள http://statefulj.org/framework#installation/ என்ற இணைய முகவரிக்கு செல்க அவ்வாறே சி, சி++,ஜாவா, பைத்தான், ஸ்கேலா, ஆப்ஜெக்சி,ஜாவாஸ்கிரிப்ட், ரூபி, விபிநெட் ஆகிய அனைத்து கணினிமொழிகளில் எழுதிடும் பயன்பாட்டு மென்பொருட்களிலும் StateMAchine Compiler(SMC)என்பது மிகச்சிறந்ததாக இருக்கின்றது மேலும் விவரங்களுக்கு ttp://smc.sourceforge.net/SmcManual.hm/ என்ற இணைய பக்கத்திற்க செல்க

பேரளவு கோப்புகளை கையாளுவதற்கு உதவிடும் திறமூல கருவிகள்

தினமும் கணினியை கையாளும் நிருவாகியானவர் கிகாபைட் கொள்ளளவு கொண்டு பதிவு கோப்புகளையும் நிரல்தொடரலாளர்கள் பேரளவு பயன்பாட்டுகோப்புகளின் மூலக்குறிமுறைவரைகளையும் பயன்பாட்டு பதவிகோப்பகளையும் இந்த பயன்பாடுகளை பரிசோதிப்பாளர்கள் இந்த பயன்பாடுகளின் பேரளவு வெளியீட்டு கோப்புகளையும் கையாளவேண்டியுள்ளது இதுமட்டுமல்லாது இதில் அடங்காத Comma Seperated Value(CSV), Log Data Files (LDF), Master Data Files(MDF)போன்ற கோப்புகளையும் கையாளவேண்டியுள்ளது நாம் இந்த பேுரளவு கோப்புகளை திறப்பதற்காக முயறிசி செய்திடும்போது கணினியானது அப்படியே தொங்கலாக நின்றுவிடுகின்றது அல்லது கணினியின் இயக்கமானது எருமைமாடு போன்று மிகவும் மெதுவாகிவிடுகின்றது அல்லது “The file is too large to open pl wait” என்ற செய்தியை திரையில் காண்பித்து நமக்கு எரிச்சலையும் நம்முடைய பொறுமையையும் பரிசோதிக்கின்றது இதனை தவிர்ப்பதற்காக பேரளவு கோப்பகளை கையாளுவதற்காக பின்வருமாறான திறமூல கருவிகள் பலஉள்ளன அவைகளை பயன்படுத்தி நம்முடைய சிரமத்தை குறைத்து கொள்ளலாம்
Notepad++ என்பது ஏராளமானமேம்பட்ட வசதிகளையும் வாய்ப்புகளையும் கொண்டது இதுவே பொதுவாக அனைவராலும் HTMLபதிப்பானாக அறியபடும் கருவியாகும் இது அனைத்து இயக்கமுறைமைகளிலும் செமயல்படும் திறன்மிக்கதுகண்ணால் என்ன பார்க்கின்றோமோ அதனை பெறமுடியும்(What You See Is What You Get(WYSIYG)) என்ற தன்மைகொண்டது. நம்முடையஅனைத்து மொழிச்சூழலிலும் இது மிகச்சிறப்பாக செயல்படும் திறன்மிக்கது
Gloggஎன்பதுபலதளங்களிலும் செயல்படும் திறன்கொண்டவரைகலை பயனாளர் இடைமுகப்பு பயன்பாட்டு கருவியாகவும் பேரளவு தரவுகோப்பகளை தேடுதல் கண்ணால் காணுதல் போன்ற செயல்களுடன் இவ்வாறான கோப்பகளை மேலேற்றம் செய்திடாமல் நேரடியாக நினைவகத்தில் இருந்தவாறு திரையில் தோன்றிடசெய்திடும் திறன்கொண்டதாகும்
ConTEXT என்பது விண்டோ இயக்கமுறைமையில் செயல்படும் ஒரேசமயத்தில் ஒன்றிற்கு மேற்பட்ட பேரளவு கோப்புகளை திறந்து பணியபுரியஉதவும் 20 இற்கும் மேற்பட்ட மொழிகளின் சூழலிலும் செயல்படும் திறன்மிக்கதாகும்
EmEditor என்பது அனைத்து மொழிகளின் சூழலிற்குமானஒருங்குகுறிகளை கையாளும் திறன்மிக்கது பலஇயக்கமுறைமைகளிலும் பல தளங்களிலும் செயல்படும் திறன்கொண்டது 248 ஜிபி கொள்ளளவு கொண்ட கோப்புகளையும் கையாளும் திறன்மிக்கது திரையின்சாளரத்தை நான்குபலகம்வரை பிரித்து கையாளும் திறன்மிக்கது தானாகவே கோப்புகளைஅவ்வப்போது சேமித்து கொள்ளும் தன்மைகொண்டது
EditPAdLite என்பது பொதுநோக்கு உரைகளை கையாளும் திறன்கொண்டது அனைத்து மொழிகளின் சூழலிற்குமானஒருங்குகுறிகளை கையாளும் திறன்மிக்கது தாவிபொத்தான்களின் வாயிலாக ஒன்றிற்கு மேற்பட்ட கோப்புகளுக்கு சென்று பணிபுரியும் வசதிமிக்கது
பொதுவான பேரளவு கோப்புகளை கையாளுவதற்கான ஆலோசனைகள் இவ்வாறான கோப்புகளைஅடிக்கடி திறக்கவும் மூடவும் செய்யாதீர்கள் தேவைப்படும்போது திறந்து பணிபுரிந்தபின்மீண்டும் தேவைப்படாது எனும்போதுமட்டும் கோப்பினை மூடிவெளியேறுக
ஒன்றிற்குமேற்பட்ட உரைகளை கையாளும் கோப்புகளை ஒரேசமயத்தில் திறந்து பணிபுரியவேண்டாம் மற்ற பெரிய உரைபதிப்பு கோப்புகளை மூடிவிட்டு கூடியவரை ஒன்றிரண்டு உரைகளை கையாளும் கோப்புகள் மட்டும் செயலில் இருக்குமாறு பார்த்து கொள்க
பேரளவுகோப்புகளை சிறுசிறு கோப்புகளாக பிரித்து கையாளவது நல்லது என பரிந்துரைக்கப்படுகின்றது

Perl,PHP,Pythonஆகிய மூன்று கணினிமொழிகளின் சிறப்பினை அறிந்துகொள்க

ஒரு சிறந்த நிரல்தொடராளர் என்பவர் ஒரேயொரு கணினிமொழியைமட்டும் அறிந்து கொண்டிருந்தால் போதுமானது அன்று ஏனெனில் அவர் ஒன்றிற்கு மேற்பட்ட கணினிமொழிகளை அறிந்திருந்தால்தான் வாடிக்கையாளர்களின் தேவைகளை அறிந்து கொண்டு அதற்கேற்ற பயன்பாடுகளை உருவாக்குவதற்கான அதற்கேற்ற கணினிமொழிவாயிலாக உருவாக்கிடமுடியும் ஏனெனில் ஒவ்வொரு கணினியும் அதேற்கே உரிய சாதகபாதகங்கள் உள்ளன ஆயினும் அவையனைத்தும் அடிப்படையில் ஒரேமாதிரியான இலக்கணங்களையும் மரபொழுங்கினையும் கொண்டவைகளாகும் அவ்வாறானவைகளில் Perl,PHP,Pythonஆகிய மூன்று கணினிமொழிகளில் எதுசிறந்தது எனஇப்போது காண்போம்
Perlஎன்பது பொதுநோக்கு மேல்நிலைநிரல்தொடர் இயங்குநிலைகணினிமொழியாகும் இது ஒரே செயலை பல்வேறு வழிமுறைகளில் செயல்படுத்திடஉதவிடும் திறன்மிக்கது மிகப்பெரிய செயல்களையும் மிககுறுகிய ஓரிரு கட்டளைவரிகளை அல்லது சொற்களை கொண்டு கையாளமுடியும் இது மிககையடக்கமானது இது அனைத்து தளங்களிலும் செயல்படக்கூடியது
PHPஎன்பது பொதுநோக்கு மேல்நிலை நிரல்தொடர் இயங்குநிலை கணினி மொழியாகும் ஆயினும் இது இணையபயன்பாடுகளை உருவாக்கிடுவதற்காக மட்டும் பயன்படும் தன்மைகொண்டதாகும் இது கீழ்நிலை இடைநிலை இணைய பயன்பாடுகளை உருவாக்கிடுவதற்காக பயன் படுத்தி கொள்ளப்படுகின்றது மிகமுக்கியமாக இணை. ஜாம்பவான்களான Facebook,YouTube,Yahooபோன்ற மிகப்பெரிய இணைய பயன்பாடுகளை உருவாக்குவதற்காக இது பயன்படுத்தபட்டது இது இயங்குதள இணைய பயன்பாடுகளை உருவாக்குவதற்கு உதவிடும்மிகச்சிறந்த கணினி மொழியாகும்
Pythonஎன்பதுபொதுநோக்கு மேல்நிலை நிரல்தொடர் இயங்குநிலை கணினி மொழியாகும் எந்தவொரு செயலிற்கும்பலரும் முதன்மை விருப்புமாக கொள்ளும் கணினி மொழியாகும் முப்பரிமாணகட்டமைவு, விளையாட்டுகள் போன்ற பயன்பாடுகளை உருவாக்குவதில் பைத்தான்முன்னிலையில் உள்ளது சி ,சி++ போன்ற கணினிமொழிகளை கற்பதைவிடமிகஎளிதானது இந்த பைத்தான் கணினிமொழியை மாணவர்கள் எளிதாக கற்று பயன்படுத்திகொள்ளலாம்இதன்குறிமுறைவரிகள் மிககுறைவானது
இந்த மூன்றில் எதுசிறந்தது எனில் அவரவர்களின் தேவையை பொறுத்து மாறுபடும் பொதுவாக இணைய பயன்பாடுகளை உருவாக்குபவர் எனில் PHPஐ பயன்படுத்தி கொள்க துவக்கநிலையாளர்கள் எனில் முதலில் பைத்தான் மொழியைகற்றறிந்து பயன்படுத்தி கொள்க ,அதற்கடுத்தநிலையில் Perl,எனும் கணினிமொழியை அறி்ந்து கொள்க எனபரிந்துரைக்கப்படுகின்றது

அறிந்து கொள்க டார்ட் எனும் கணினிமொழியை

இந்த டார்ட்எனும் நிரல்தொடர்கணினிமொழியினை கூகுள்நிறுவனம் உருவாக்கியுள்ளது இது அனைத்து தளங்களிலும் செயல்படும் திறன்கொண்டது மேலும் இது அனைத்து இயக்கமுறைமைகளிலும் செயல்படும் திறன்மிக்கதாகும் இதனுடைய குறிமுறைவரிகளை Dart2jsஎனும் மொழிமாற்றியை கொண்டுSource to Sourceஎனும் மொழிமாற்றி கொள்கையின் அடிப்படையில் ஜாவா ஸ்கிரப்டை பயன்படுத்தி இயந்திரமொழிக்கு மொழிமாற்றம் செய்யப்படுகின்றது இந்த டார்ட்ஆனது இதனுடைய DartSDK என்பதுடன் DartVM எனும் மெய்நிகர் டார்ட் சூழல்கொண்ட Pubஎன அறியப்படுவதாகும் இந்த குறிமுறைவரிகளை ஜாவாஸ்கிரிப்டிற்கு மொழிமாற்றம் செய்திடாமல்நேரடியாக டார்ட்டியம் (https://wepdev.dartlang.org/tools/dartium/ ) எனும் இணையஉலாவியை கொண்டு செயல்படுத்திடும் திறன்மிக்கது இந்த டார்ட் குறிமுறைவரிகளானது AOT(Ahead Of Time Compiling) நிலையில் செயல்படுத்தவல்லது இந்த டார்ட் எனும் கணினிமொழியில் நிரல்தொடர்எழுதவிரும்பும் துவக்கநிலையாளர்கள் இதற்காகவென தனியாக எந்தவொரு செயலிகோப்பகளையு் நம்முடைய கணினியில் நிறுவுகை செய்திடாமலேயே டார்ட்பேடு என்பதன் துனையுடன் குறிமுறைவரிகளை எழுதி செயல்படுத்தி சரிபார்த்திடலாம் இதற்கானஇணையமுகவரி https://dartpad/dartlang.org/ ஆகும் இதனை கொண்டு சாதாரண பயன்பாடுகள் மட்டுமல்லாது இணைய பயன்பாடுகளையும் உருவாக்கி செயல்படுத்திகொள்ளலாம் இதற்கானஇணையமுகவரி https://wepdev.dartlang.org/ ஆகும் ஐஓஓஸ் ,ஆண்ட்ராய்டு ஆகியவைசெயல்படும் கைபேசிகளிலும் செயல்படும் பயன்பாடுகளை இந்த டார்ட் கணினிமொழியை பயன்படுத்தி உருவாக்கி பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் இதனை கொண்டு கட்டளைவரி குறிமுறைவரிகளையும் செயல்படுத்திடலாம் மேலும் விவரங்களுக்கு https://dartlang.org/guides/language/laguage-tour/ எனும் இணையமுகவரிக்கு சென்றறிந்து கொள்க

அறிமுகம் பீகிள்போன்ப்ளாக்

பீகிள்போன்ப்ளாக் என்பது மிககுறைந்த மின்னேற்றத்திலும் செயல்படும் திறமூல ஒரு ஒற்றையான அட்டையில் மட்டுமே செயல்படும்மிகச்சிறிய கணினியாகும் இதில் உட்பொதிந்த பல்லூடக கட்டுபாட்டாளராக(embedded Multimedia Controller(eMMC) செயல்படுகின்றது ஒரே சிலிகான் டையிற்குள் மின்வெட்டு நினைவகத்தையும் நினைவக கட்டுபாட்டாளரையும் கொண்டதாகும் இது1கிலோஹெர்ஸ் செயலியையும் 512 எம்பி ரேமையும் கொண்டதாகும் 32கேபிக்கு பதிலாக 4 கேபியாக குறைக்கப்பட்ட அளவையும் 4 ஜிபிநன்டு கேட் கொண்ட மிகமேம்பட்ட வரையறுக்கப்பட்ட பல்லூடக இடைமுகத்தையும் யூஎஸ்பி இடைமுகத்தையும் கொண்டது இது செயல்படுவதற்கு 4 ஜிபி நினைவகம் கொண்ட எஸ்டி அட்டை தேவையாகும் இந்த பீகிள்போன்ப்ளாக் என்பது இயந்திரமனிதன், மின்மோட்டார்இயக்கி, ட்விட்டர் அச்சுப்பொறி, தானியங்கியாக தரவுகளைபிற்காப்புசெய்தல்,போன்ற தானாகவே செயல்படும் செயல்களுக்கு பயன்படுத்தி கொள்ளப்படுகின்றதுஎந்தவொரு செயலையும் வாடிக்கையாளர் விரும்பியவாறு திருத்தியமைத்து மிகவிரைவாக செயல்படுமாறு செய்யலாம் MATLABஉடன் ஒத்தியங்கிடும் தன்மைகொண்டதாகும் இதில் நாமே கட்டளைவரிகளை உள்ளீடு செய்து நாம் விரும்பும் செயலை தானாகவே செயல்படுமாறு செயல்படுத்தி கொள்ளமுடியும் மேலும் விவரங்களுக்கும் பயன்படுத்தி கொள்ளவும் http://debian.beagleboard.org/ என்ற இணைய பக்கத்திற்கு செல்க

Raspberrypi இன்முதன்மையான ஒருங்கிணைந்த சூழல்( IDE)கள்

எந்தவொரு நிரல்தொடரலாளருக்கும் அல்லதுமேம்படுத்துநருக்கும் IDE என அழைக்கபடும் ஒருங்கிணைந்த மேம்படுத்தும்சூழல் மிகஅத்தியாவசிய தேவையாகும் நிரல்தொடர் எழுதுவது அதனைஇயந்திர மொழிக்குமொழிமாற்றம் செய்வது அதன்பின்னர் அதனை பரிசோதித்து பார்ப்பது ஆகியஅனைத்தும் சேர்ந்த ஒரு ஒருங்கிணைந்த மேம்படுத்தும் சூழலே அனைத்து நிரல் தொடர் எழுத்தாளர்ளுக்கும் தேவையாகும் அதாவது CodeEditor, Compiler,interpreter,debugger ஆகிய வை ஒன்றிணைந்த சூழலையே IDE என அழைப்பர் Raspberrypi யும் இவ்வாறான ஒருங்கிணைந்த சூழலை( IDE) ஏராளமான அளவில் கொண்டுள்ளது அவைகளின் பறவை பார்வை பின்வருமாறு
BlueJ IDEஆனது ஜாவா கணினிமொழிக்கானதாகும் இது கல்விற்பதற்கான நோக்கத்திற்காக பயன்படுகின்றது இது எளிய இடைமுகம்கொண்டது கையடக்கமானது மிகவலுவானதொழில்நுட்ப ஆதரவு கொண்டது இதனுடைய இணைய முகவரி ஆகும்
Geany IDE இதுமிகவும் சிறியஅளவானது வரைகலைஇடைமுகப்புடன் கூடிய உரைபதிப்பானாகும் தானியங்கியாக மொழிமாற்றம் தன்மைகொண்டது சி ஜாவா, பைத்தான், பியர்ல் போன்ற பல கணினிமொழிகளின் கோப்புகளை கையாளும் திறன்மிக்கது இதனுடைய இணைய முகவரி ஆகும்
AdafruitWebIDEஇதுஇணையத்தின் வாயிலான இடைமுகவசதி கொண்டது இது 8080 ,80 வாயில்களின் வழியாக இணைய தொடர்பினை அனுகஅனுமதிக்கின்றது இதனுடைய இணைய முகவரி ஆகும்
AlgoIDEஇது ஸ்கிரிப்டிங்கமொழியும் ஒருங்கிணைந்து சூழலும்ஒன்றிணைந்ததாகும் இது மூலக்குறிமுறைவரிகளில் தானியங்கியான உள்ளடக்கமும் மொழிமாற்றியும் கொண்டதாகும் இது வரைகலைஇடைமுகப்பு மட்டுமல்லாது முந்தைய லோகோ நிரல் தொடரையும் ஆதரிக்கும் தன்மைகொண்டதாகும் இதனுடைய இணைய முகவரி ஆகும்
GreenFootIDEஇது புதியவர்களுக்கும் துவக்கநிலையாளர்களுக்கும் எளிதாக பயன்படுத்திட உதவுகின்றது மற்ற ஐடியைவிட மிகஎளிதாக வரைகலை இடைமுகப்பு கொண்டதாகும் ஜாவா குறிமுறைவரிகளைமிகமேம்பட்ட திறனுடன் கையாளும் திறன்கொண்டது ஜினோம்,கேடிஇ எக்ஸ்11 போன்ற வரைகலை சூழலை ஆதரிக்ககூடியது இதனுடைய இணைய முகவரி ஆகும்
CodeblockIDE இது விசுவல்சி++, போர்லெண்டுசி++ போன்ற பல கணினிமொழிகளின் குறிமுறைவரிகளை கையாளும் திறன்மிக்கது இது வாடிக்கையாளர் விரும்பியவாறான கட்டமைவை உருவாக்கிட அனுமதிக்கின்றது இதனுடைய இணைய முகவரி ஆகும்

Previous Older Entries