எக்செல் எனும் பயன்பாட்டினை பயன்படுத்திடுவதற்கான எளிய ஆலோசனைகள்

1 நாம் எக்செல்எனும் பயன்பாட்டினை பயன்படுத்தி அட்டவணையொன்றினை தயார்செய்திடவிழைவோம் அதில் நெடுவரிசை யில்மாதவாரியாகவும் கிடைவரிசையில் பணியாளர்வாரியாகவும் விற்பணை அல்லது உற்பத்தி திறனை பட்டியலிடுவோம் இவ்வாறான நெடுவரிசை கிடைவரிசை தலைப்பிற்குஒட்டுமொத்த தலைப்பினை எவ்வாறு அமைத்திடுவது என தெரியாததால் அப்படியே அமைத்திடாமல் விட்டிடுவோம் அதனை தவிர்த்திட Home  Fonts  Format Cells என்றவாறு கட்டளைகளைசெயற்படுத்திடுக உடன்விரியும் Format Cells எனும் உரையாடல் பெட்டியில் Border எனும் தாவியின் திரையை தோன்றிடசெய்க அதில் கீழே வலதுபுற மூலையில்உள்ளdiagonal split எனும் வாய்ப்பான உருவப்பொத்தானாை தெரிவுசெய்து கொள்க பிறகு நம்முடைய அட்டவணையின் நெடுவரிசை கிடைவரிசை சந்திக்கும்முதல் கலணிற்கு சென்று monthஎன தட்டச்சு செய்துகொண்டு Alt + Enter ஆகிய விசைகளை சேர்த்து அழுத்துக பின்னர் Sales Rep என தட்டச்சு செய்து கொண்டு வெளியேறுக தற்போது இந்த அட்டவணையானது பின்வருமாறு தலைப்பு இருப்பதைகாணலாம்

1
2 ஒருசில நேரங்களில் எக்செல் எனும் பயன்பாட்டின் அட்டவணையின் நெடுவரிசைகளின் தலைப்புகள் ஒவ்வொன்றும் மிகநீண்டதாக இருக்கும் அதனால் இந்த அட்டவணையை ஒரேபக்கத்தில் வைத்திடமுடியாமல் திண்டாடுவோம் இந்நிலையில் இவ்வாறான நீண்டதலைப்புகளுள்ள நெடுவரிசைகளை தெரிவுசெய்துகொண்டுHome  Alignment  Orientation  Angle Counterclockwise என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன்விரியும் உரையாடல் பெட்டியில் நகரும்கடிகார முள்ளினை45o என்றவாறு கோண அளவினை வைத்து கொண்டு மீண்டும் Home  Font  Borders  All Borders. என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்து அமைத்து கொள்க இதன்பின்னர் நெடுவரிசையின் அளவை மாற்றியமைத்து சரிசெய்து கொள்க தற்போது பின்வருமாறு அட்டவணையானது அமைந்திருபபதை காணலாம்
2

Advertisements

ஆண்ட்ராய்டுபயிற்சிகையேடு பகுதி-14 பயனாளர் இடைமுக புறவமைப்புகள்-தொடர்ச்சி

புறவமைப்பு அட்டவணை ஆண்ட்ராய்டு அட்டவணை புறவமைப்பு குழுக்களானவை நெடுவரிசை கிடைவரிசை சேர்ந்த காட்சியாக இருக்கின்றன . நாம் இந்த அட்டவணையில் ஒரு வரிசையை உருவாக்குவதற்காக

எனும் உறுப்பினை பயன்படுத்த வேண்டும். ஒவ்வொரு வரியும், பூஜ்யம் அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட கலண்களை கொண்டிருக்கும்; ஒவ்வொரு கலணும் ஒரு காட்சியின் பொருளை கொண்டிருக்கும் . அட்டவணை புறவமைப்பு கொள்கலன்களானவை அவைகளின், நெடுவரிசைகள், கிடைவரிசைகள் அல்லது கலண்கள் ஆகியவற்றின் எல்லைக் கோடுகளை காண்பிக்காது.
புறவமைப்பு அட்டவணையின் பண்புக்கூறுகள் பின்வருவது புறவமைப்பு அட்டவணையின் குறிப்பிட்ட முக்கியமான பண்புக்கூறுகளாகும்

1.1
எடுத்துகாட்டு இந்த உதாரணத்தில் அட்டவணை புறவமைப்பு பயன்படுத்தி நம்முடைய சொந்த ஆண்ட்ராய்டு பயன்பாடு ஒன்றினை எவ்வாறு உருவாக்குவது என எளிய வழிமுறைகளின் மூலம் நம்மை வழிநடத்தி செல்லும் “அனைவருக்கும் வணக்கம்” எனும் எடுத்துக்காட்டின் பகுதியில் நம்மால் உருவாக்கப்பட்ட ஆண்ட்ராய்டு பயன்பாட்டினை மாறுதல்கள் செய்வதற்கு பின்வரும் வழிமுறைகளை பின்பற்றிடுக:

1.2
பின்வருவது filesrc / com.example.அனைவருக்கும் வணக்கம் / MainActivity.java எனும் கோப்பின் மாற்றப்பட்ட முதன்மை செயல்பாடான உள்ளடக்கம் உள்ளது. இந்தக் கோப்பின் அடிப்படை வாழ்க்கை சுழற்சி முறைகள் ஒவ்வொன்றிலும் இதனை சேர்க்க முடியும்.
package com.example.அனைவருக்கும் வணக்கம்;
import android.os.Bundle;
import android.app.Activity;
import android.view.Menu;
public class MainActivity extends Activity {
@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.activity_main);
}
@Override
public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
getMenuInflater().inflate(R.menu.main, menu);
return true;
}
}
பின்வருவது res/layout/activity_main.xmlஎனும் கோப்பின் உள்ளடக்கமாகும்

பின்வருவது புதிய இரு மாறிலிகளை வரையறுப்பதற்கான res/values/strings.xmlஎனும் கோப்பின் உள்ளடக்கங்களாகும்

அனைவருக்கும் வணக்கம்
Settings

சற்றுமுன் நம்மால் மாறுதல்கள் செய்யப்பட்ட “அனைவருக்கும் வணக்கம்”
எனும் பயன்பாட்டினை இயக்க முயற்சி செய்வோம்! சூழல் அமைவை செயற்படுத்திடும் போதே நாம் நம்முடைய AVDஐ உருவாக்கிவிட்டதாக கருதி(எடுத்து)கொள்க எக்லிப்ஸிலிருந்து இந்த பயன்பாட்டினை இயக்குவதற்கு நம்முடைய செயல்திட்டங்களின் கோப்புகளில் ஒன்றாக திறந்து கொள்க தொடர்ந்து கருவிபட்டையிலிருந்து Run எனும் உருவப்பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக. உடன் எக்லிப்ஸானது இந்த பயன்பாட்டினை நம்முடைய AVD இல்நிறுவுகை செய்யத்துவங்கிடும் அதனைதொடர்ந்து நம்முடைய பயன்பாட்டிலும் கட்டமைவிலும் உள்ள அனைத்தும் மிகச்சரியாக இருக்கின்றது எனில் அது பின்வரும் முன்மாதிரி சாளரத்தினை திரையில் காண்பிக்கும்
2.1
முழுமையான புறவமைப்பு
ஒரு முழுமையான புறவமைப்பு ஆனது நம்மை மிகச்சரியான இடவமைப்பை அதன் உறுப்பினர்களுடன் (X அல்லது / y அச்சுதூரங்களை) குறிப்பிட அனுமதிக்கின்றது. இந்த முழுமையான புறவமைப்பானது மிகச்சரியான முழுமையான நிலையில் இல்லாமல் புறவமைப்புகளின் மற்ற வகைகளை விட பராமரிப்பதில் மிககுறைந்த நெகிழ்வுதன்மையுடனும் கடினமாகவும் இருக்கும்.
முழுமையான புறவமைப்பின் பண்புக்கூறுகள்
பின்வருவது முழுமையான புறவமைப்பு காரணிகளின் குறிப்பிட்ட முக்கியமான பண்புக்கூறுகளாகும்:

1.3
எடுத்துகாட்டு
இந்த உதாரணத்தில் அட்டவணை புறவமைப்பு பயன்படுத்தி நம்முடைய சொந்த ஆண்ட்ராய்டு பயன்பாடு ஒன்றினை எவ்வாறு உருவாக்குவது என எளிய வழிமுறைகளின் மூலம் நம்மை வழிநடத்தி செல்லும் “அனைவருக்கும் வணக்கம்” எனும் எடுத்துக்காட்டின் பகுதியில் நம்மால் உருவாக்கப்பட்ட ஆண்ட்ராய்டு பயன்பாட்டினை மாறுதல்கள் செய்வதற்கு பின்வரும் வழிமுறைகளை பின்பற்றிடுக:

1.4
பின்வருவது src / com.example.அனைவருக்கும் வணக்கம் / MainActivity.java எனும் கோப்பின் மாற்றப்பட்ட முதன்மை செயல்பாடான உள்ளடக்கம் உள்ளது.
இந்தக் கோப்பின் அடிப்படை வாழ்க்கை சுழற்சி முறைகள் ஒவ்வொன்றிலும் இதனை சேர்க்க முடியும்.
package com.example.அனைவருக்கும் வணக்கம்;
import android.os.Bundle;
import android.app.Activity;
import android.view.Menu;
public class MainActivity extends Activity {
@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.activity_main);
}
@Override
public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
getMenuInflater().inflate(R.menu.main, menu);
return true;
}
}
பின்வருவது res/layout/activity_main.xmlஎனும் கோப்பின் உள்ளடக்கமாகும்

பின்வருவது புதிய இரு மாறிலிகளை வரையறுப்பதற்கு res/values/strings.xmlஎனும் கோப்பின் உள்ளடக்கங்களாகும்

அனைவருக்கும் வணக்கம்
Settings

சற்றுமுன் நம்மால் மாறுதல்கள் செய்யப்பட்ட “அனைவருக்கும் வணக்கம்”
எனும் பயன்பாட்டினை இயக்க முயற்சி செய்வோம்! சூழல் அமைவை செயற்படுத்திடும் போதே நாம் நம்முடைய AVDஐ உருவாக்கிவிட்டதாக கருதி(எடுத்து)கொள்க எக்லிப்ஸிலிருந்து இந்த பயன்பாட்டினை இயக்குவதற்கு நம்முடைய செயல்திட்டங்களின் கோப்புகளில் ஒன்றாக திறந்து கொள்க தொடர்ந்து கருவிப்பட்டையிலிருந்து Run எனும் உருவப்பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக. உடன் எக்லிப்ஸானது இந்த பயன்பாட்டினை நம்முடைய AVD இல்நிறுவுகை செய்யத்துவங்கிடும் அதனைதொடர்ந்து நம்முடைய பயன்பாட்டிலும் கட்டமைவிலும் உள்ள அனைத்தும் மிகச்சரியாக இருக்கின்றது எனில் அது பின்வரும் முன்மாதிரி சாளரத்தினை திரையில் காண்பிக்கும்
2.2
வரைச்சட்ட புறவமைப்பு
வரைச்சட்ட புறவமைப்பு என்பது ஒரு உருப்படியை பிரதிபலித்திடுவதற்காக திரையின் ஒரு பகுதியில் தடுப்பதற்கு வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. பொதுவாக, வரைச்சட்ட புறவமைப்பு என்பதை ஒரு ஒற்றையான உறுப்பினரின் காட்சியை தாங்குவதற்கு பயன்படுத்திகொள்ளப்படுகின்றது ஏனெனில் உறுப்பினர்களின் காட்சி ஒன்றுடன் மற்றொன்று சேர்ந்திடாமல் வெவ்வேறு திரைகாட்சியின் அளவுகளில் அவைகளின் அளவானவை இருந்திடுமாறு செய்வது என்பது ஒரு வழியில் காட்சிகளை நிருவகிப்பதற்கு மிகக்கடினமான செயலாக இருக்கும், , நாம், ஒரு வரைச்சட்ட புறவமைப்பில் பல உறுப்பினர்களை சேர்ப்பதற்கும் android:layout_gravity attribute. என்பதை பயன்படுத்தி, ஒவ்வொரு உறுப்பினரை ஈர்ப்பதற்கும் ஒதுக்கீடுசெய்வதன் மூலம் அவர்களுடைய நிலையை கட்டுப்படுத்த முடியும்:
வரைச்சட்ட புறவமைப்பின் பண்புக்கூறுகள்

1.5
எடுத்துகாட்டு
இந்த எடுத்துகாட்டில் வரைச்சட்ட புறவமைப்பை பயன்படுத்தி நம்முடைய சொந்த ஆண்ட்ராய்டு பயன்பாடு ஒன்றினை எவ்வாறு உருவாக்குவது என எளிய வழிமுறைகளை மூலம் நம்மை வழிநடத்தி செல்லும் “அனைவருக்கும் வணக்கம்” எனும் எடுத்துக்காட்டின் பகுதியில் நம்மால் உருவாக்கப்பட்ட ஆண்ட்ராய்டு பயன்பாட்டினை மாறுதல்கள் செய்வதற்கு பின்வரும் வழிமுறைகளை பின்பற்றிடுக:

1.6
பின்வருவது filesrc / com.example.helloworld / MainActivity.java எனும் கோப்பின் மாற்றப்பட்ட முதன்மை செயல்பாடான உள்ளடக்கம் உள்ளது.
இந்தக் கோப்பின் அடிப்படை வாழ்க்கை சுழற்சி முறைகள் ஒவ்வொன்றிலும் இதனை சேர்க்க முடியும்.
package com.example.அனைவருக்கும் வணக்கம்;
import android.os.Bundle; I
mport android.app.Activity;
import android.view.Menu;
public class MainActivity extends Activity {
@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.activity_main);
}
@Override
public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
getMenuInflater().inflate(R.menu.main, menu);
return true;
}
}
பின்வருவது res/layout/activity_main.xmlஎனும் கோப்பின் உள்ளடக்கமாகும்

பின்வருவது புதிய இரு மாறிலிகளை வரையறுப்பதற்கு res/values/strings.xmஎனும் கோப்பின் உள்ளடக்கங்களாகும்

HelloWorld
Settings

சற்றுமுன் நம்மால் மாறுதல்கள் செய்யப்பட்ட “அனைவருக்கும் வணக்கம்”
எனும் பயன்பாட்டினை இயக்க முயற்சி செய்வோம்! சூழல் அமைவை செயற்படுத்திடும் போதே நாம் நம்முடைய AVDஐ உருவாக்கிவிட்டதாக கருதி(எடுத்து)கொள்க எக்லிப்ஸிலிருந்து இந்த பயன்பாட்டினை இயக்குவதற்கு நம்முடைய செயல்திட்டங்களின் கோப்புகளில் ஒன்றாக திறந்து கொள்க தொடர்ந்து கருவிப்பட்டையிலிருந்து Run எனும் உருவப்பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக. உடன் எக்லிப்ஸானது இந்த பயன்பாட்டினை நம்முடைய AVD இல் நிறுவுகை செய்யத்துவங்கிடும் அதனைதொடர்ந்து நம்முடைய பயன்பாட்டிலும் கட்டமைவிலும் உள்ள அனைத்தும் மிகச்சரியாக இருக்கின்றது எனில் அது பின்வரும் முன்மாதிரி சாளரத்தினை திரையில் காண்பிக்கும்

2.3
பட்டியல் காட்சி
அண்ட்ராய்டின் பட்டியல் காட்சி(ListView) என்பது பல பொருட்களாலான குழுக்களையும் செங்குத்தாக உருளும்படியான பட்டியலின் பிரதிபலிக்கும் ஒரு காட்சியாக வருகின்றது இந்த .பட்டியலான பொருட்கள் தானாகவே ஒரு வரிசை அல்லது தரவுதளம் போன்ற ஒரு மூலத்திலிருந்து உள்ளடக்கத்தைக் இழுத்து கொள்வது என்ற ஒரு ஏற்பானை(Adapter) பயன்படுத்தி பட்டியலிற்குள் சேர்க்கப்பட்டதாகும்
.ஒரு ஏற்பான் என்பது உண்மையில் பயனாளர் இடைமுக கூறுகளும் பயனாளர் இடைமுக கூறில் ஒரு தரவினை நிரப்பவது என்ற அந்த தரவு மூலங்களுக்கு இடையே பாளமாக விளங்குகின்றது .
பட்டியல் காட்சி(ListView) கட்டக்காட்சி(GridView) ஆகிய இரண்டும் ஏற்பான் காட்சியின்(AdapterView) துனை இனங்களாகும் மேலும் அவைகளை கட்டுப்-படுத்துவதால் ஒரு ஏற்பானிற்குள் அவைகளை பிரபலபடுத்திடமுடியும் இதனை தொடர்ந்து வெளிப்புற மூலத்தில் இருந்து தரவை மீளப்பெறவும் ஒவ்வொரு தரவின் உள்ளீட்டிற்குமான பிரிநிதிஎன்று ஒரு காட்சியை உருவாக்குகின்றது,
ஒரு ஏற்பான் காட்சிக்காக (அதாவது. பட்டியல் காட்சி(ListView) கட்டக்காட்சி(GridView)) காட்சியை உருவாக்குவதற்காகவும் பல்வேறுவகையில் தரவுகளை மீளப்பெறுவதற்காகவும் என்று பயன்படுத்தி கொள்வதற்கு ஆண்ட்ராய்டானது ஏராளமான துனை இணங்களை வழங்குகின்றது
வரிசை ஏற்பான்,சுட்டிஏற்பான் ஆகிய இரண்டும் பொதுவான சிறந்த ஏற்பான்களாகும் இவைஇரண்டிற்கும் தனித்தனியான எடுத்துகாட்டினை பின்வரும்பகுதியில் நாம் காணவிருக்கின்றோம்
பட்டியல் காட்சியின் காரணிகள்
பின்வருவது பட்டியல் காட்சியின் குறிப்பிட்ட முக்கியமான பண்புக்கூறுகளாகும்

1.7
அணிஏற்பான்
நம்முடைய தரவு மூலமானது ஒரு அணியாக இருக்கும்போது நாம் இந்த ஏற்பானை பயன்படுத்த முடியும். இயல்புநிலையில், வரிசைஏற்பான் (தகவி) ஆனது ஒவ்வொரு பொருளின் மீதும் to String() எனும் அழைப்பின்மூலம் ஒவ்வொரு அணியான பொருளிற்காகவும் காட்சியை உருவாக்குகின்றது மேலும் ஒரு உரைக்காட்சியில்(TextView) இந்த உள்ளடக்கங்களை வைத்திடுகின்றது . நாம், ஒருசரங்களாலான அணியை வைத்திருப்பதாக கொள்வோம் நாம் ஒரு பட்டியல் காட்சியை பிரதிபலக்க செய்திட விரும்புகிறோம் எனில் ஒவ்வொரு அணியானச்சரத்திற்கும் ஒவ்வொரு சரத்திற்கும் புறவமைப்பை குறிப்பிடுவதற்கு ஒரு புதிய அணி ஏற்பானை துவக்கி ஒரு கட்டமைப்பவரை பயன்படுத்தி கொள்ளவேண்டும்
ArrayAdapter adapter = new ArrayAdapter(this,
R.layout.ListView,
StringArray);
இங்கே இந்த கட்டமைப்பாளருக்கான மதிப்புருக்கள் உள்ளன:
இதுதான் பயன்பாட்டு சூழல்ஆகும். பெரும்பாலானவை இப்படியாகத்தான் இருக்கும் அதனால் இதனை கவணமாக வைத்திடுக.என்பதுமுதல் மதிப்புருவாகும்
XMLகோப்பில் புறவமைப்ப வரையறுக்கப்பட்டது வரிசையில் ஒவ்வொரு சரத்திற்காக உரைக் காட்சி இருக்கின்றது என்பது இரண்டாம் மதிப்பருவாகும்
உரை காட்சியில் ஒரு சரங்களின் வரிசையை பிரபலபடுத்திட வேண்டும் என்பது இறுதி மதிப்புருவாக உள்ளது.
நாம் இவ்வாறு ஒரு வரிசை ஏற்பானை உருவாக்கிவிட்டால், பின்னர் நம்முடைய ListViewஎனும் பொருளின் மீது வெறுமனே setAdapter() என்பதை அழைக்கலாம் அது பின்வருமாறு இருக்கும்:
ListView listView = (ListView) findViewById(R.id.listview);
listView.setAdapter(adapter);
நாம் res/layoutஎனும் கோப்பகத்தின் கீழ் XML எனும் ஒரு கோப்பில் நம்முடைய பட்டியல் காட்சியை வரையறுக்க வேண்டும். நம்முடைய எடுத்துக்காட்டில் நாம் activity_main.xml எனும் கோப்பை பயன்படுத்தி கொள்ள போகின்றோம்.
எடுத்துகாட்டு
பட்டியல் காட்சி (ListView)என்பதை பயன்படுத்தி நாம்நம்முடைய சொந்த ஆண்ட்ராய்டு பயன்பாட்டினை எவ்வாறு உருவாக்குவது என பின்வரும் எளிய வழிமுறைகளை மூலம் காண்பிப்பதற்காக நம்மை அழைத்து செல்லும் . நாம் “அனைவருக்கும் வணக்கம்” எனும் எடுத்துக்காட்டு பகுதியில் உருவாக்கப்பட்ட ஆண்ட்ராய்டு பயன்பாட்டினை மாறுதல்கள் செய்திட பின்வரும் வழிமுறைகளை பின்பற்றிடுக:

1.8
பின்வருவது src/com.example.அனைவருக்கும் வணக்கம்/MainActivity.java எனும் கோப்பின்மாறுதல்கள் செய்யப்பட்ட முதன்மை செயல்பாட்டின் உள்ளடக்கமாக உள்ளது. இந்தக் கோப்பினைஅடிப்படைவாழ்க்கை சுழற்சிமுறைகள் ஒவ்வொன்றிலும் சேர்க்க முடியும்.
package com.example.அனைவருக்கும் வணக்கம்;
import android.os.Bundle;
import android.app.Activity;
import android.view.Menu;
import android.widget.ArrayAdapter;
import android.widget.ListView;
public class MainActivity extends Activity {
// Array of strings… String[] countryArray = {“India”, “Pakistan”, “USA”, “UK”};
@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.activity_main);
ArrayAdapter adapter = new ArrayAdapter(this,
R.layout.activity_listview, countryArray);
ListView listView = (ListView) findViewById(R.id.country_list);
listView.setAdapter(adapter);
}
}
பின்வருவது res/layout/activity_main.xmlஎனும் கோப்பின் உள்ளடக்கமாகும்

பின்வருவது புதிய இரு மாறிலிகளை வரையறுப்பதற்கு res/values/strings.xmlஎனும் கோப்பின் உள்ளடக்கங்களாகும்

அனைவருக்கும் வணக்கம்
Settings

பின்வருவது res/layout/activity_listview.xmlஎனும் கோப்பின் உள்ளடக்கமாகும்

சற்றுமுன் நம்மால் மாறுதல்கள் செய்யப்பட்ட “அனைவருக்கும் வணக்கம்”
எனும் பயன்பாட்டினை இயக்க முயற்சி செய்வோம்! சூழல் அமைவை செயற்படுத்திடும் போதே நாம் நம்முடைய AVDஐ உருவாக்கிவிட்டதாக கருதி(எடுத்து)கொள்க எக்லிப்ஸிலிருந்து இந்த பயன்பாட்டினை இயக்குவதற்கு நம்முடைய செயல்திட்டங்களின் கோப்புகளில் ஒன்றாக திறந்து கொள்க தொடர்ந்து கருவிபட்டையிலிருந்து Run எனும் உருவப்பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக. உடன் எக்லிப்ஸானது இந்த பயன்பாட்டினை நம்முடைய AVD இல் நிறுவுகை செய்யத்துவங்கிடும் அதனைதொடர்ந்து நம்முடைய பயன்பாட்டிலும் கட்டமைவிலும் உள்ள அனைத்தும் மிகச்சரியாக இருக்கின்றது எனில் அது பின்வரும் முன்மாதிரி சாளரத்தினை திரையில் காண்பிக்கும்
2.4

லிபர் ஆஃபிஸின் பேஸ் ஒரு அறிமுகம்

பொதுவாக நாமெல்லோரும் தனியுடைமை மென்பொருளான எம்எஸ் ஆஃபிஸ் எனும் மென்பொருளை பயன்படுத்தி வருவது அனைவரும் அறிந்த செய்தியேயாகும் இந்த எம்எஸ் ஆஃபிஸ் என்பதற்கு மாற்றாக லிபர் ஆஃபிஸ் எனும் கட்டற்ற பயன்பாடும் கட்டணமில்லாமல் கிடைக்கின்றது என்ற செய்தியை மனதில் கொள்க இதில் எம்எஸ் வேர்டிற்கு மாற்றாக லிபர் ஆஃபிஸ் ரைட்டர் என்பதும் , எக்செல்லிற்கு மாற்றாக லிபர் ஆஃபிஸ் கால்க் என்பதும், பவர்பாய்ன்ட்டிற்கு மாற்றாக லிபர் ஆஃபிஸ் இம்ப்பிரஸ் என்பதும் , அக்சஶிற்கு மாற்றாக லிபர் ஆஃபிஸ் பேஸ் என்பதும் உள்ளன இந்த எம்எஸ் ஆஃபிஸ் பயன்பாடுகளில் உள்ள அத்தனை வசதி வாய்ப்புகளும் இந்த லிபர் ஆஃபிஸிலும் உள்ளன கூடுதலாக இந்த லிபர் ஆஃபிஸானது லினக்ஸ் மட்டுமல்லாது விண்டோ ,மேக் ஆகிய அனைத்து இயக்கமுறைமைகளிலும் செயல்படும் திறன்மிக்கது மிகமுக்கியமாக ஆண்ட்ராய்டு கைபேசியிலும் இந்த லிபர் ஆஃபிஸ் கோப்புகளை காட்சியாக கண்டு படித்திடலாம் அதைவிட எம்எஸ் ஆஃபிஸில் வேர்டை பயன்படுத்திகொண்டிருக்கும்போது எக்செல் பயன்பாட்டினை திறக்க வேண்டுமெனில்வழக்கமாக அதற்கான உருவப்பொத்தானை செயல்படுத்திடவேண்டும் ஆனால் லிபர் ஆஃபிஸில் நாம் திறந்த பணிபுரியும் லிபர் ஆஃபிஸ் பயன்பாட்டின் திரையின் மேலே கட்டளைபட்டையில் File=>New=>என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்தவுடன் விரியும் பட்டியில் நாம் விரும்பும் பயன்பாட்டின் பெயரை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்தால் போதும் உடன் தொடர்புடைய பயன்பாடு திரையில் தோன்றிடும் மேலும் இருவேவ்வேறு பயன்பாடுகளை எம்எஶ் ஆஃபிஸில் ஒரே திரையில் அருகருகே திறந்து பணிபுரியும் வசதி கிடையாது ஆனால் இந்த லிபர் ஆஃபிஸின் ரைட்டரில் பணிபுரியும்போது மேலே கூறிய வழிமுறையை பின்பற்றி நாம் விரும்பும்மற்றொரு பயன்பாட்டினை இதே திரையில் தோன்றிட செய்து இவையிரண்டும் அருகருகே வைத்து கொண்டு ஒப்பீட்டு பணியை எளிதாக செய்திடலாம் அதுமட்டுமல்லாது லிபர் ஆஃபிஸின்ரைட்டரில் நாம் உருவாக்கிய கோப்பினை நம்முடைய நன்பர்களுக்கு பிடிஎஃப் கோப்பாக உருமாற்றம் செய்து அனுப்ப விரும்பினால் அதற்காக தனியான பயன்பாடு எதனையும் செயல்படுத்த தேவையில்லை அதற்கு பதிலாக திரையின் மேலே கட்டளை பட்டையில் File=> என்றவாறு கட்டளையை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்தவுடன் விரியும் பட்டியில் Export as PDFஎன்ற கட்டளையை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்தால் போதும் உடன்விரியும் உரையாடல் பெட்டியில் Export என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக பின்னர் விரியும் உரையாடல் பெட்டியில் இந்த கோப்பிற்கான பெயர் சேமிக்கவேண்டிய இடம் ஆகிய-வற்றை தெரிவுசெய்து கொண்டு save என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் நாம் உள்ளீடு செய்த பெயரில் நாம் விரும்பிய இடத்தில் பிடிஎஃப் கோப்பாக உருமாற்றமாகிவிடும் மேலும் இந்த லிபர் ஆஃபிஸ் நாம் எம்எஸ் ஆஃபிஸின் எம்எஸ்ஆஃபிஸ் 97-2003, எம்எஸ் ஆஃபிஸ் 2007-2013 போன்ற எந்தவொரு கோப்பினையும் திறந்து பணிபுரியலாம் பணிபுரிந்து முடிந்த பின்னர் லிபர் ஆஃபிஸ் கோப்பாக அல்லது எம்எஸ் ஆஃபிஸின் எம்எஸ்ஆஃபிஸ் 97-2003, எம்எஸ் ஆஃபிஸ் 2007-2013 போன்ற எந்தவொரு வகை கோப்பாகவும் சேமித்து கொள்ளலாம் அதைவிட நாம் செல்கின்ற இடத்தின் கணினியில் இந்த லிபர் ஆஃபிஸ் பயன்பாடு இல்லையென்றாலும் பரவாயில்லை நம்முடைய பென்ட்ரைவிலிருந்தபடியே லிபர் ஆஃபிஸ் போர்ட்டபள் என்ற வசதியினை கொண்டு நாம் லிபர் ஆஃபிஸை செயல்படச்செய்து நம்முடைய பணியை முடித்துகொள்ளலாம் எம்எஸ் ஆஃபிஸில் அவ்வப்போது புதிய பதிப்புகள் வெளியிடுவதை போன்றே இந்த லிபர் ஆஃபிஸிலும் ஒவ்வொரு ஆறுமாதத்திற்கு ஒரு முறை புதிய பதிப்புகள் பொதுமக்களின் பயன்பாட்டிற்காக வெளியிடபடுகின்றனஎன்ற கூடுதல் செய்தியையும் மனதில் கொள்க . இவ்வாறு ஏராளமான பல்வேறு வகைகூடுதலான பயன்கள் இந்த லிபர் ஆஃபிஸில் உள்ளன
அவ்வாறான எம்எஸ் ஆஃபிஸின் அக்சஸிற்கு இணையானஅதைவிட கூடுதலான வசதி வாய்ப்புகளுள்ள லிபர் ஆஃபிஸின்பேஸ் என்ற பயன்பாட்டினை பற்றி லிபர் ஆஃபிஸின் பேஸ் ஒரு அறிமுகம் எனும் கட்டுரை தொடரில் உங்களின் முன் சமர்ப்பிக்கின்றேன் வாருங்கள் இந்த லிபர் ஆஃபிஸினை உங்களின் தேவைக்கு பயன்படுத்தி பயன்பெறுக என கூறிக்கொண்டு இந்த லிபர் ஆஃபிஸின் பேஸ் ஒரு அறிமுகம் எனும் கட்டுரை தொடரினை துவங்குகின்றேன்

ஒன்றிற்கும் மேற்பட்ட பிடிஎஃப் கோப்புகளை கட்டளைவரிகளின் வாயிலாக ஒரே பிடிஎஃப் கோப்பாக உருவாக்கலாம்

இதற்காக pdfuniteஎனும் கட்டளைவரி மிகபயனுள்ளதாக விளங்குகின்றது நாம் ஒன்றாக சேர்த்து இணைத்திடவிரும்பும் இரண்டு கோப்புகளின் பெயர்களை பின்வருமாறு கட்டளைவரிகளில் உள்ளீடு செய்து உள்ளீட்டு விசையை அழுத்துக
#pdfunite
மேலேயுள்ள கட்டளைவரியானது file1 ,file1 2ஆகிய இரண்டு பிடிஎஃப் கோப்புகளை output எனும் ஒரேயொரு பிடிஎஃப் கோப்பாக இணைத்து உருவாக்குகின்றது
அவ்வாறே நாம் ஒன்றாக சேர்த்து இணைத்திடவிரும்பும் கோப்புகளின் பெயர்களனைத்தையும் பின்வருமாறு கட்டளைவரிகளில் உள்ளீடு செய்து உள்ளீட்டு விசையை அழுத்துக
#pdfunite …
மேலேயுள்ள கட்டளைவரியானது file1 ,file1 2 … fileN ஆகிய எத்தனை பிடிஎஃப் கோப்புகளாக இருந்தாலும் output எனும் ஒரேயொரு பிடிஎஃப் கோப்பாக இணைத்து உருவாக்குகின்றது
இவ்வாறு ஒன்றிற்கு மேற்பட்ட பிடிஎஃப் கோப்புகளை ஒன்றாக ஒருங்கிணைத்து உருவாக்கிடும்போது நாம் கட்டளைவரியில் எந்தவரிசையில் அவைகளின் பெயர்களை உள்ளீடு செய்கின்றோமோ அதேவரிசையில் ஒருங்கிணைக்கப்படுகின்றது என்ற செய்தியையும் மனதில் கொண்டு செயல்படுத்தி கொள்க

கோப்பகங்களை(folder) வெவ்வேறு வண்ணங்களைக் கொண்ட தனிப்பயனாக்குதல்

தற்போது இணையத்தில் பல்வேறு மென்பொருட்கள் இவ்வாறான தேவைக்காகவும் பயன்பாட்டிற்காகவும் ஏராளமான அளவில் கிடைக்கின்றன, இவைகளை கொண்டு நம்முடைய கணினியை தனிப்பயனாக்குவதால், கணினியின் திரையை பார்ப்பதற்கு மிகவும் கவர்ச்சிகரமானதாகவும், பயன்படுத்த மிகவும் எளிதானகவும் இருக்க செய்கின்றன. பொதுவாக நாம் அனைவரும் நம்முடைய கணினியில் கோப்புகளும் கோப்பகங்களும் சுத்தமாகவும் நன்கு ஒழுங்கமைக்கப்பட்டும்இருக்க வேண்டும் என்று நாம் எப்பொழுதும் விரும்புகிறோம், இவைகளின் வாயிலாக நம்மால் ஏதாவது ஒன்றை அணுக வேண்டும் அல்லது நம்முடைய கணினியில் ஒரு குறிப்பிட்ட கோப்பு / கோப்பகத்தை தேட வேண்டும், எனும் பணியானது மிகவும் எளிதாகவும் இனியதாகவும் அமைகின்றது.
அவ்வாறான நிலையில் நம்முடைய கணினியின் கோப்பகங்களை தனிப்பயனாக்க கீழ்க்கண்ட இரண்டு எளிய வழிமுறைகளைப் பின்பற்றிடுக:
படிமுறை 1 : முதலில் Folder Colorizer எனும் பயன்பாட்டு மென்பொருளை http://www.mediafire.com/download/dr84dp6qtfy8zrz/FolderColorizerSetup.exe எனும் இணையதள முகவரியிலிருந்து பதிவிறக்கம் செய்து நம்முடைய கணினியில் நிறுவுகை செய்திடுக.
படிமுறை 2: இப்பயன்பாட்டுமென்பொருளை நிறுவிய பின், தனிப்பயனாக்க விரும்பும் ஏதாவதொரு கோப்பகத்தை தெரிவுசெய்துகொண்டு சுட்டியின் வலதுபுற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன்விரியும் சூழ்நிலைபட்டியில் colorize என்ற வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன்விரியும் துனைப்பட்டியில் நாம் இந்த கோப்பகத்திற்கு ஒதுக்கீடு செய்திட விரும்பும் வண்ணத்தை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் நாம் தெரிவுசெய்த வண்ணத்தில் நம்முடைய கோப்பகம் தோன்றிடுவதை காணலாம் இந்த பயன்பாட்டின் துனையுடன் C: , D: போன்ற எந்தவொரு இயக்கக்கத்தின் கோப்பகங்களையும் நாம் விரும்பும் வண்ணத்திற்கு மாற்றியமைத்திடலாம் இந்த பயன்பாட்டினை முதன்முல் பயன்படுத்து துவங்கிடும்போது நம்முடைய மின்னஞ்சல் முகவரியை கோரும் விருப்பபட்டால் வழங்குக இல்லையெனில் தவிர்த்திடுக

கூகுள் குரோம் எனும்இணையஉலாவியில் வாட்ஸ்அப் இணையத்தை பயன்படுத்தலாம்

நம்முடைய விண்டோஇயக்கமுறைமை பயன்படுத்தபடும் கணினியில் ப்ளூஸ்டாக்ஸ் போன்ற ஆண்ட்ராய்டு சமநிலைபடுத்திகளைப் பயன்படுத்தி வாட்ஸ்அப் ஐப் பயன்படுத்தமுடியும் என்ற செய்தி நம்மனைவருக்கு தெரிந்ததே. இது மிகவும் பழைய கதையாகும் ஆயினும் தற்போது நமக்கு பிடித்த செய்தியான வாட்ஸ்அப் இணையம் எனும் பயன்பாட்டை நம்முடைய கூகுள் குரோம் எனும் உலாவியில் பயன்படுத்தலாம் என்ற புதிய செய்தியை தெரிந்து கொள்க அதிலும் . சமீபத்திய நிகழ்வாக . தற்போது வாட்ஸ்அப் இணையம் எனும் பயன்பாடு ஆனது கூகுள் குரோம் பயனர்களுக்கான இணைய வாடிக்கையாளராக கிடைக்கின்றது என கூகுள் நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது. துரதிர்ஷ்டவசமாக , IOS பயனர்கள் இதனை பயன்படுத்தி கொள்ளமுடியாது ஆயினும் மற்றவர்கள் இதனை பயன்படுத்திகொள்வதற்கான படிமுறைகளுக்கு செல்லுவதற்கு முன், இதற்காக முதலில் நமக்கு தேவையானவற்றைப் பார்ப்போம்.
நம்முடைய ஆண்ட்ராய்டில் வாட்ஸ்அப்பின் சமீபத்திய பதிப்பு. நிறுவப்பட்டுள்ளதா-வென உறுதி செய்து கொள்க
நம்முடைய கணினியில் கூகுள் குரோம் எனும் இணைய உலாவி நிறுவப்-பட்டுள்ளதா-வென உறுதி செய்து கொள்க
அகல்கற்றை இணைய இணைப்பிற்கான நம்முடைய தொலைபேசியுடன் நம்முடையகணினி சரியாக இணைக்கப்பட்டுள்ளதாவென உறுதி படுத்தி கொள்க
படிமுறை 1: நம்முடைய கணினியின் கூகுள் குரோம் எனும் இணைய உலாவியை செயல்படச்செய்து அதன்வாயிலாக https://web.whatsapp.com  எனும் இணைய தள பக்கத்திற்கு செல்க
படிமுறை 2: நம்முடைய தொலைபேசியிலிருந்து QR குறியீடு வருடசெய்ய வேண்டும், அதற்காக நம்முடைய ஆண்ட்ராய்டு கைபேசியில் Menu => Whatsapp Web=> என்றவாறு கட்டளைகளை செயல்படுத்தி வாட்ஸ்அப்பை திறந்திடுக அதனை தொடர்ந்து நம்முடைய கணினி திரையில் இந்த QR குறியீட்டினை வருடச்-செய்திடுக. இந்நிலையில் Whatsapp Web எனும் பயன்பாடு திரையில் தோன்ற-வில்லைஎனி்ல் நம்முடைய ஆண்ட்ராய்டு கைபேசியை நிகழ்நிலை படுத்தி கொள்க படிமுறை 3: நம்முடைய கைபேசியின் வாட்ஸ்அப் , வாட்ஸ்அப் இணைய வாடிக்கையாளர் ஆகிய இரண்டும் ஒரேசமயத்தில் இதற்கான QR குறியீட்டுகளை வருடப்படுவதை காணலாம் அனைத்தும் சரியாக இருக்கின்றதெனில், இப்போது நம்முடைய செய்திகளை கூகுள்குரோமில் நம்முடைய இணைய வாடிக்கையாளரை காணலாம்.
தொடர்ந்து இந்த வசதியை பயன்படுத்தி கொள்வதற்குமுன் பின்வரும் உதவிக்-குறிப்புகளை செயல்படுத்தி கொள்க:
உதவிக்குறிப்பு 1: நம்முடைய கணினியில் இந்த Whatsapp Web எனும் பயன்பாடு செயல்படுமாறு செய்திருக்கவேண்டும் இதற்காக https://web.whatsapp.com எனும் இணைய பக்கத்திற்குச் செல்க, பின்னர் நம்முடைய இணைய உலாவியின் வலது மேல் மூலையில் இருக்கும் Customize and Control Google Chrome எனும் மூன்று வரிகளை சொடுக்குக.இதன்பின்னர் விரியும் திரையை கீழே உருளச்செய்து More tools என்பதன்மீது இடம் சுட்டியை மேலூர்தல் செய்தால் தோன்றிடும் Create Application Shortcuts எனும் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன்Desktop அல்லது Start menu அல்லத both. ஆகிய மூன்று வாய்ப்புகளுடன் நாம் எங்கு சேமிக்க விரும்புகின்றோம் எனக்கோரி விரியும் மேல்மீட்பு பட்டியில் நாம் விரும்பிடும் இடத்தை மட்டும் தெரிவுசெய்து கொண்டு Create என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக
உதவிக்குறிப்பு 2: இந்த இணைய உலாவி வாடிக்கையாளர்தாவிப் (Web Client tab) பக்கமானது நம்முடைய கூகுள் குரோமுடன் இணைக்கப்படவேண்டும் அதற்காக மீண்டும் https://web.whatsapp.com எனும் இணைய பக்கத்திற்கு செல்க, இந்த தாவலில்(tab) இடம்சுட்டியை வைத்து சுட்டியின் வலதுபுறபொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன்விரியும் சூழ்நிலை பட்டியில் Pin Tab என்ற வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக இப்போது அந்த தாவலானது (Tab) நம்முடைய கணினிதிரையின்இடதுபுறமூலையில் மிகவும் ஓரமாக இணைந்திருப்பதை காணலாம். நாம் புதிய செய்திகளைப் பெறும் போதெல்லாம் அந்த பக்கப்பட்டியில் உள்ள அறிவிப்பு ஒன்று திரையில் தோன்றுவதை காணலாம். இந்த தாவல்(Tab) தேவையில்லையெனில் அதனை நீக்கம் செய்வதற்காக, அதனை இடம்சுட்டியால்தெரிவுசெய்து மீண்டும் சுட்டியின் வலதுபுற பொத்தானை சொடுக்கியபின் விரியும் சூழ்நிலைபட்டியில், Unpin the tab.என்ற வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக

நீக்கப்பட்ட பேஸ்புக் செய்திகளை, புகைப்படங்கள் மற்றும் வீடியோபடங்களை மீண்டும் கொண்டுவரமுடியும்

அடிப்படையில் இது பேஸ்புக் எனும் சமூதாய வலைதளத்தின் ஒரு முக்கியமான வசதியானயாகும் ஆயினும் இவ்வசதி பற்றி நம்மில் பலருக்கும் இதுவரையில் தெரியாமலும் அதனால் நாம் இந்த வசதியை பயன்படுத்தி கொள்ளாமலும் இருந்துவருகின்றோம் இந்த அற்புதமான / தந்திரம் நிறைந்த வசதியைபின்வரும் வழிமுறைகளை பின்பற்றி செயல்படுத்தி பயன்பெறுக.
பொதுவாக நாம் பல்வேறு சமயத்தில் நமக்கான பேஸ்புக் கணக்கின் நம்முடைய சுயவிவர பகுதியிலிருந்து செய்திகளையும், புகைப்படங்களையும் வீடியோ படங்களையும் தவறுதலாக நீக்கிவிடுவோம், அச்செயலை நாம் வேண்டுமென்றே செய்யாவிட்டாலும் தவிர்க்க முடியாத நிலையில் அவ்வாறு செய்தபின்னர் மனமாறி அடடா தவறுதலாக இவைகளை நீக்கம் செய்துவிட்டோமே அவற்றை எவ்வாறு திரும்ப கொண்டுவருவது என பலநேரங்களில் நாம்தவித்துகொண்டிருப்பது நம்மனைவருக்கும் தெரிந்த செய்தியே அவ்வாறான நிலையில் நாம் அவைகளை எவ்வாறு திரும்பப் பெறுவது மற்றும் அவ்வாறு நீக்கப்பட்ட செய்திகள், புகைப்படங்கள், வீடியோக்கள் ஆகியவற்றை நம்முடைய ஃபேஸ்புக் சுயவிவரபகுதியில் மீண்டும் பழைய நிலைக்கு எவ்வாறு கொண்டுவந்து சேர்ப்பது என்பதை பற்றி அறிந்து கொள்வதற்காக பின்வரும் எளிய வழிமுறைகளைப் பின்பற்றிடுக.
படிமுறை1: முதலில், https://www.facebook.com/settings எனும் பேஸ்புக் பொது கணக்கு அமைப்புகளின் பகுதிக்கு செல்க.
படிமுறை2: இவ்வாறு நம்முடைய பொது கணக்கு அமைப்புகளைத் திறக்கும்போது, நம்முடைய பேஸ்புக் தரவுகளின் நகல் ஒன்று தானாகவே பதிவிறக்கம் ஆவதை காணலாம்.
படிமுறை3: அடுத்த பக்கத்தில் பதிவிறக்க காப்பக பொத்தான் (Download Archive Button )ஒன்று இருப்பதை காணலாம், அதனை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக , தொடர்ந்து தோன்றிடும் திரையில் நம்முடைய கடவுச்சொல்லை உள்ளீடு செய்திடுமாறு கோரும், இது பேஸ்புக்கில் ஒரு பாதுகாப்பு படிமுறையாகும் அதனால் நம்முடைய கடவுச்சொற்களை உள்ளீடு செய்திடுக
படிமுறை4: அதனை தொடர்ந்து Submit எனும் பொத்தானை சொடுக்குக . அடுத்து தோன்றிடும் திரையில், நம்முடைய தரவுகளின் பதிவிறக்க இணைப்பு ஒன்று நாம் நம்முடைய பேஸ்புக் கணக்கை உருவாக்குவதற்காக நம்மால் வழங்கப்பட்ட நம்முடைய மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளதாக காண்பிக்கும்.
படிமுறை5: தொடர்ந்து சில நிமிடங்களுக்கு காத்திருக்கவும், இந்நிலையில் நம்முடைய மின்னஞ்சல் முகவரி சரியாக உள்ளதாவென சரிபார்க்கவும். பின்னர் நம்முடைய மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு செல்க அந்த திரையின் உள்வருகை பெட்டியில் ஃபேஸ்புக்கிலிருந்து வந்துள்ள மின்னஞ்சல் ஒன்றில் நம்முடைய அனைத்து தரவுகளையும் தரவிறக்கம் செய்ய தயாராக இருப்பதை நாம் காணலாம்.
படிமுறை 6: அதனை தொடர்ந்து இம்மின்னஞ்சலின் வாயிலாக நம்முடைய அனைத்து தரவுகளையும் தரவிறக்கம் செய்து கொள்க .இவை சுருக்கி கட்டப்பட்ட கோப்பாக இருக்கும் அதனால் அதனை சொடுக்குதல் செய்து விரிவாக்கம் (Unzip) செய்திடுக அதில் நம்முடைய அனைத்து செய்திகள், புகைப்படங்கள், வீடியோக்கள் , போக்கஸ், நண்பர்களின் பட்டியல் போன்றவை இருப்பதை காணலாம்
ஆயினும் இவை .htmlஎனும் வடிவமைப்பில் இருக்கும் அதனால் அதில் தேவையான கோப்பினை மட்டும் தெரிவுசெய்து சுட்டியின் வலதுபுற பொத்தானை இருமுறை சொடுக்குக பிறகு நம்முடைய விருப்பமான இணையஉலாவியை தெரிவுசெய்து இந்த கோப்பினை திறந்தால் எளிதாக நம்முடைய தரவுகளை அனுகலாம் இவைகளுள் நம்மால் தவறுதலாக நீக்கம் செய்யப்பட்ட செய்திகள், புகைப்படங்கள், வீடியோக்கள் ஆகியவற்றை காணலாம் இவைகளை வழக்கமான வழிமுறைகளில் நம்முடைய ஃபேஸ்புக் சுயவிவரப்பகுதியில் பழைய நிலைக்கு கொண்டுவந்து சேர்த்து கொள்க

Previous Older Entries