விண்டோ இயக்கமுறைமையில் உபுண்டு லினக்ஸ் இயக்கமுறைமையை எவ்வாறு நிறுவகைசெய்வது

நாமெல்லோரும் விண்டோ இயக்கமுறைமையை கட்டணத்துடன் அல்லது இதர வழிகளில் பயன்படுத்தி வருகின்றோம் இடைவிடாத விழிப்புணர்வு பிரச்சாரத்தினால்எளிய உபுண்டு லினக்ஸ் இயக்கமுறைமையை பயன்படுத்திதான் பார்ப்போமே என சிறு விருப்பம் ஒரு சிலருக்கு ஏற்பட்டிருக்கும் ஆனாலும் பழைய விண்டோ இயக்கமுறைமை அப்படியே இருக்கவேண்டும் என விரும்புவோர்கள்பின்வரும் படிமுறையை பின்பற்றிடுக என பரிந்துரைக்கப்படுகின்றது நம்முடைய கணினியில் நிறுவுகை செய்திடாமல் Live CD என்பதை கொண்டு இயக்கி உபுண்டு லினக்ஸ் இயக்கமுறைமையை செயல்படுத்தி பயன்படுத்தி பார்த்தபின்னர் திருப்தியுற்றால்மாறலாம் இரண்டாவது வழிமுறையாக virtual machine என்பதை நிறுவுகைசெய்து அதில் இந்த உபுண்டு லினக்ஸ் இயக்கமுறைமையை நிறுவுகை செய்தபின்னர் உபுண்டு லினக்ஸ் இயக்கமுறைமையை செயல்படுத்தி பயன்படுத்தி பார்த்தபின்னர் திருப்தியுற்றால்மாறலாம்இந்த வழிமுறையில் நம்முடைய கணினியில் அதிகமாற்றம்செய்திடதேவையில்லை அவ்வாறே இது பயன்படுத்திட எளிதானதாகும் dual boot Ubuntu with Windows எனும் மூன்றாவது முறையாகும் இந்த வழிமுறையில் கணினியின் இயக்கத்தை துவங்கிடும்போதுநாம் எந்த இயக்கமுறைமையில் துவங்கவேண்டும் என்ற வாயப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல்செய்வதன்வாயிலாக உபுண்டு லினக்ஸ் இயக்கமுறைமையை பயன்படுத்திடலாம்
இந்த வழிமுறைகளில் உபுண்டு லினக்ஸ் இயக்கமுறைமையை பயன்படுத்தியபின்னர் தனியாக உபுண்டு லினக்ஸ் இயக்கமுறைமையை நிறுவுகை செய்து பயன்படுத்தி கொள்க என பரிந்துரைக்கப்படுகின்றது

Advertisements

நம்முடைய மின்புத்தகத்தை விற்பனைசெய்திட உதவிடும் இணையதளங்கள்

அச்சிட்டபுத்தகம்எனில் வெளியிடும் நிறுவனம் விற்பணைசெய்துகொள்ளும் மின்புத்தகத்தை நாம் முயன்று உருவாக்கிடுவதாக இருந்தால் அதனை எவ்வாறு இணையத்தில் விற்பணைசெய்வதுஎன இப்போதுகாண்போம் சுயமாக மின்புத்தகத்தை வெளியிடுவதற்கான கருவிகளும் இணையதளங்களும் பலஉள்ளன Booktango எனும்தளத்தினை பயன்படுத்தி எழுத்தாளர் தாம்விரும்பிய புத்தகத்தை உருவாக்கி வடிவமைத்தபின்னர் e-bookstores. வாயிலாக விற்பணைசெய்திடலாம் அல்லது 100% ராயல்டி பெறுவதன் வாயிலாக இந்த தளத்தில்விற்பணைசெய்திடுமாறுஅனுமதிக்கலாம் Nook Press  எனும் தளம் 40% to 65% ராயல்டியுடன் நம்முடைய புத்தக்ததை விற்பணைசெய்தி டஅனுமதிக்கின்றது EbookIt! எனும்தளமானது ஒருமுறைமட்டும் 149% தொகை பெற்றுகொள்வது 50%சதவிகித ராயல்டிவாயிலாக நம்முடைய மின்புத்தகத்தை விற்பணைசெய்கின்றது Smashwords  எனும் தளமானது நமக்கென தனியாக கணக்கினை துவங்கியபின்னர்இந்த தள்ததில் கூறும் வழிமுறைகளை பின்பற்றி நம்முடைய மின்புத்தகத்தை தயார்செய்தவுடன் வெளியிடசெய்கின்றது I Universe  எனும் தளமானது நம்முடைய மின்புத்தகத்தை திருத்தம்செய்து வடிவமைத்து வெளியிடுவதற்கு வழிகாட்டுகின்றது Amazon Kindle Direct Publishing  எனும் தளமானது நம்முடைய மின்புத்தகத்தை திருத்தம்செய்து வடிவமைத்து வெளியிடுவதற்கு வழிகாட்டுவதுமட்டுமல்லாமல் திறன்பேசி கைபேசியிலும் நம்முடைய மின்புத்தகத்தை படித்திடுமாறு வடிவமைத்திடஉதவுகின்றது Blurb, Lulu  Tradebit , PayLoadz  InstantPublisher  Wasteland Press  Myebook  ClickBank  போன்ற பல்வேறு தளங்கள் நம்முடைய மின்புதத்கங்களை வெளியிடுவதற்கு பேருதவி புரிகின்றன

புதியவர்களுக்கு ஆண்ட்ராய்டு பயிற்சிகையேடு பகுதி-23 பயனாளர் இடைமுகப்பு கட்டுப்பாடுகள் -தொடர்ச்சி

புதியவர்களுக்கு ஆண்ட்ராய்டு பயிற்சிகையேடு பகுதி-23 பயனாளர் இடைமுகப்பு கட்டுப்பாடுகள் -தொடர்ச்சி
வானொலி பொத்தான் ஒரு வானொலி பொத்தான் ஆனது தேர்வுசெய்தல் அல்லது தேர்வுசெய்யாதிருத்தல் ஆகியஇரண்டில்ஒருநிலையை மட்டுமே கொண்டதாகும் . இவ்வாறான இருநிலையுள்ள தொகுதியில் பயனாளர் ஒருவர் ஏதேனுமொரு நிலையை மட்டுமே தேர்வுசெய்திடஅனுமதிக்கின்றது
வானொலி பொத்தானின் பண்புக்கூறுகள் பின்வருபவை வானொலிபொத்தானின் கட்டுப்பாட்டிற்கான முக்கிய பண்புக்கூறுகளாகும் நாம் ஆண்ட்ராய்டு அலுவலக இணைய பக்கத்தில் இந்த பண்புக்கூறுகளின் முழுமையான பட்டியலை காணமுடியும் அதனை தொடர்ந்து இயக்க நேரத்தில் அவற்றை பயன்படுத்தி தொடர்புடைய வழிமுறைகளுடன் நாம் விரும்பியவாறு மாற்றியமைத்திடவும் முடியும்
android.widget.TextViewஎன்பதலிருந்து மரபுவழியாக பெறப்பட்ட இனமாகும்
android.view.Viewஎன்பதலிருந்து மரபுவழியாக பெறப்பட்ட இனமாகும்
எடுத்துகாட்டு பின்வருவது கோட்டு புறவமைப்பையும் வானொலிபொத்தானையும் பயன்படுத்தி நம்முடைய சொந்த ஆண்ட்ராய்டு பயன்பாட்டினை எவ்வாறு உருவாக்குவது என காண்பிப்பதற்கானஎளிய படிமுறைகளின் வாயிலாக நம்மை இந்த எடுத்துகாட்டு கொண்டுசெல்லும்

பின்வருவது src/com.example.guidemo8/MainActivity.java.எனும் மாறுதல்கள் செய்யப்பட்ட முதன்மை கோப்புகளின் உள்ளடக்கமாகும் இந்த கோப்பு ஒவ்வொரு அடிப்படை வாழ்க்கை சுழற்சி வழிமுறைகளை உள்ளிணைந்ததாக்க முடியும்
package com.example.guidemo8;
import android.os.Bundle;
import android.app.Activity;
import android.view.Menu;
import android.view.View;
import android.view.View.OnClickListener;
import android.widget.Button;
import android.widget.RadioButton;
import android.widget.RadioGroup;
import android.widget.Toast;
public class MainActivity extends Activity {
private RadioGroup radioGroupWebsite;
private RadioButton radioBtn1;
private Button btnWebsiteName;
@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.activity_main);
addListenerRadioButton();
}
private void addListenerRadioButton() {
radioGroupWebsite = (RadioGroup) findViewById
(R.id.radioGroup1); btnWebsiteName = (Button) findViewById(R.id.button1); btnWebsiteName.setOnClickListener(new OnClickListener() {
@Override
public void onClick(View v) {
// get selected radio button from radioGroupWebsite
int selected = radioGroupWebsite.getCheckedRadioButtonId();
radioBtn1 = (RadioButton) findViewById(selected);
Toast.makeText(MainActivity.this, radioBtn1.getText(), Toast.LENGTH_SHORT).show();
}
});
}
@Override public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
/* Inflate the menu; this adds items to the action bar if it is present */ getMenuInflater().inflate(R.menu.main, menu); return true;
}
}
பின்வருவது res/layout/activity_main.xmlஎனும் கோப்பின் உள்ளடக்கமாகும்

இவைகளின் புதிய மாறிலிகளின் வரையறுப்பதற்குres/values/strings.xml என்பதன் உள்ளடக்கமாகும்

GUIDemo8
Settings
Example showing RadioButton
Website URL
http://www.tutorialspoint.com
http://www.compileonline.com
http://www.photofuntoos.com

பின்வருவது AndroidManifest.xml:என்பதன் இயல்புநிலை உள்ளடக்கமாகும்

சற்றுமுன் நம்மால் மாறுதல்கள் செய்யப்பட்டGUIDemo8எனும் பயன்பாட்டினை இயக்க முயற்சி செய்வோம்! சூழல் அமைவை செயற்படுத்திடும் போதே நாம் நம்முடைய AVDஐ உருவாக்கிவிட்டதாக கருதி(எடுத்து)கொள்க Eclipseஇலிருந்து இந்த பயன்பாட்டினை இயக்குவதற்கு நம்முடைய செயல்திட்டங்களின் கோப்புகளில் ஒன்றாக திறந்து கொள்க தொடர்ந்து கருவிபட்டையிலிருந்து Run எனும் உருவப்பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக. உடன் Eclipseஆனது இந்த பயன்பாட்டினை நம்முடைய AVD இல்நிறுவுகை செய்யத்துவங்கிடும் அதனைதொடர்ந்து நம்முடைய பயன்பாட்டிலும் கட்டமைவிலும் உள்ள அனைத்தும் மிகச்சரியாக இருக்கின்றது எனில் அது பின்வரும் முன்மாதிரி சாளரத்தினை திரையில் காண்பிக்கும் இரண்டாவது வானொலி பொத்தானை தேர்வுசெய்திருந்தால் அந்த பொத்தானை சொடுக்குதல் செய்திடும் போது”www.compileonline.com” என உரையாக காண்பிக்கும்

பின்வரும் திரைத்தோற்றம் மூன்றாவது வானொலி பொத்தானை தேர்வுசெய்திருந்தால் அந்த பொத்தானை சொடுக்குதல் செய்திடும் போது “www.photofuntoos.com”என உரையாக காண்பிக்கும்

பயிற்சி XMLஇன் புறவமைப்பு கோப்பின் நிரல்தொடரினை உருவாக்கிடும் நேரத்திலும் வானொலி பொத்தானின் பண்புக்கூறில் வித்தியாசமான காட்சியை காணவும் உணரவும் வித்தியாசமான பண்புக்கூறுகளுடன் மேலேகூறிய பயிற்சியை முயற்சித்திடுக என பரிந்துரை செய்யப்படுகின்றது அதனை திருத்தம் செய்திடுமாறும் எழுத்துருவின் வன்ணம் ,குழு உரையமைப்பு ஆகிய பல்வேறு வகையில் மாறுதல்கள் செய்து அதன் விளைவை சரிபார்த்திடுக ஒரே செயலிற்கு பல்வேறு தானியங்கியாக உரைகாட்சியை நிரப்பிடும் கட்டுப்பாடுகளுடன் மேலேகூறிய பயிற்சியை செய்து பார்த்திடமுடியும்

டேலி ஈஆர்பி9 இல் பொது சரக்குசேவைவரியைபயன்படுத்தி கொள்ளமுடியுமா

ஆம் டேலி ஈஆர்பி9 இன் வெளியீடு6.1 இல் GSTR-1 ஐ எளிதாக கையாளுமாறு கட்டமைக்கப்-பட்டு வெளியிடப்பட்டுள்ளது இந்திய அரசின் இந்த GSTR-1 இன் எக்செல் மாதிரிபலகத்தை பதிவிறக்கம் செய்து அதனை JSON ஆக மாற்றம்செய்து தேவையான விவரங்களை உள்ளீடுசெய்தபின்னர் GST தளத்தில் பதிவேற்றம் செய்திடமுடியும் அதைவிட பயனாளர்களின் பணியை மிகஎளிதாக ஆக்கும் பொருட்டு GST-ready எனும் டேலியின் மேம்படுத்தப்பட்டபதிப்பு வெளியிடபட்டுள்ளது
இதில்பின்வரும்பல்வேறு வசதிவாய்ப்புகள்உள்ளன
1 GST-இற்கு ஏற்ப சாதாரண விற்பணைபட்டியல் முதல் மிகமுன்னேறிய விற்பணைபட்டியல் வரை நாம் விரும்பும் வகையில் விற்பணைபட்டியலை தயார் செய்திடமுடியும் அதிலும் ஒன்றிற்குமேற்பட்ட விற்பணை பொருட்கள் ஒன்றிற்கு மேற்பட்ட வரிவிகிதங்களில் விற்பணைபட்டியலை தயார் செய்திடமுடியும்
2 அதைவிடமிகமேம்பட்ட நிறுவனத்திற்கு தேவையான பொருட்களை கொள்முதல் செய்தலை கையாளுதல் , நிறுவனங்களின் கிளைகளுக்கு இடையே பரிமாற்றம் செய்தல்,வெளிநாடுகளுக்கு பொருட்களை ஏற்றுமதிசெய்தல் வெளிநாடுகளில் இருந்து பொருட்களை இறக்குமதிசெய்தல் ஆகிய செயல்களை கையாளுதல் உள்வருகை வரியை மிகச்சரியாக கணக்கிட்டு சரிசெய்து கொண்டு நிகரமாக நாம் செலுத்தவேண்டிய வரியை கணக்கிடுதல் ஆகிய பணிகள் மிகவும்எளிமை-படுத்தப்-பட்டுள்ளன.
3 நம்முடைய கணக்குபதிவிற்கும் நாம் சமர்ப்பிக்கின்ற வரிபடிவங்களுக்கும் இடையே இசைவான மிகச்சரியாக ஒத்தியங்கும் தன்மையில் பராமரிக்கப்-படுகின்றது
4நம்மால் சமர்ப்பிக்கப்படும் சசேவ (GST)இற்கு ஏற்ப விற்பணைபட்டியல் வாரியான தகவல்களை பிரித்து தயார்செய்வது மிகசுலபமானதாக அமைகின்றது
5 நம்மால் சமர்ப்பிக்கப்படும் சசேவ (GST)இல் ஏதேனும் தவறுகள் பிழைகள் இருந்தால் அதனை உடனுக்குடன் நேரடியாக சரிசெய்து அதன்விளைவை சரிபார்த்து மிகச்சரியான சசேவ (GST)இன் படிவங்களை சமர்ப்பிக்கும வசதியை அளிக்கின்றது
6அதிலும்இந்த டேலியின் GST Ready எனும் பயன்பாட்டு மென்பொருளானது பிழைகள்தவறுகள் இல்லாத சசேவ (GST)இன் படிவங்களை GSTN இன் தளத்தில் எளிதாக பதிவேற்றம் செய்யஉதவுகின்றது
இவ்வாறான பல்வேறு வசதிகளையும் வாய்ப்புகளையும் கொண்ட GSTN இன் அனைத்து தேவைகளையும் நிறைவுசெய்திடும் டேலியின் GST Ready எனும் பயன்பாட்டு மென்பொருளை பயன்படுத்தி பயன்பெறுக என பரிந்துரைக்கப்படுகின்றது

ஆண்ட்ராய்டு சாதனங்களில் கோப்புகளைஎவ்வாறு குறியாக்கமும்(Encript) மறைகுறியாக்கமும் (Decript)செய்வது

நம்முடைய ஆண்ட்ராய்டு சாதனங்களில் உள்ள நம்முடைய கோப்புகளை மறைகுறியாக்கம் செய்து பாதுகாத்துவைத்திட்டால் நம்மைத்தவிர மற்றநபர்கள்யாரும் இந்த கோப்புகளை அதற்கு பொருத்தமான சாவியில்லாமல் மறைகுறியாக்கம்செய்து பார்வையிடமுடியாது அதனால்நம்முடைய கோப்புகளில் பராமரிக்கப்படும் தகவல்கள் யாராலும் அபகரிக்கமுடியாது பெரும்பாலான மறைகுறியாக்கவழிமுறையாக இருப்பது சாதன்ததின் நினைவகம் முழுவதையும் மறைகுறியாக்கம் செய்வதேயாகும் இதன்வாயிலாக கடவுச்சொற்கள் அல்லது PIN ஆகியவை இல்லாது நம்முடைய சாதனத்தின் தகவல்களை அனுகவேமுடியாது என்றவாறு பராமரிக்கப்படுகின்றது இதனை செயல்படுத்துவதற்காக Settings ->Security-> Encrypt phone.என்றவாற கட்டளைகளை செயற்படுத்திடுக ஆண்ட்ராய்டு பதிப்பு 7 இற்குமேல் இருந்தால் Settings -> Storage -> Phone storage encryption என்றவாறு கட்டளைகளை செயற்படுத்திடுக இதைவிடவேறுவகையிலும் கடவுச்சொற்கள் அல்லது PIN வாயிலாக மட்டுமே நம்முடைய சாதனத்தினை அனுகுமாறு செய்திடமுடியும் அதற்காக Settings -> About -> Software information -> More, ->Build number என்றவாற கட்டளைகளை செயற்படுத்திடுக அல்லது Settings -> Developer -> Convert to file encryption என்றவாற கட்டளைகளை செயற்படுத்திடுக இவ்வாறான வகையில்நம்முடைய ஆண்ட்ராய்டு சாதனத்தின் ஒட்டுமொத்த நினைவகத்தினை பூட்டிவைத்திடமுடியும்
அதற்கு பதிலாக நம்முடைய ஆண்ட்ராய்டு சாதனத்தின் குறிப்பிட்ட கோப்பினை மட்டும் மறைகுறியாக்கம்செய்வதற்காக Andrognitoஎனும் பயன்பாடு பேருதவியாக இருக்கின்றது இதனை https://play.google.com/store/apps/details?id=com.codexapps.andrognito எனும் தளத்திலிருந்து பதிவிறக்கம்செய்து நிறுவுகை செய்து கொண்டுஅதனை செயல்படுத்திடுக இதனைமுதன்முதல் செயல்படுத்திடுவதால் இதன் முகப்புதிரையில் நம்முடைய பெயர், நான்குஇலக்க PIN இருமுறையும் தொடர்ந்து பாதுகாப்பிற்கான கேள்விக்கான பதிலை யும்உள்ளீடு செய்து இந்த திரையில் உள்ள arrow போன்ற உருவப்-பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குல்செய்து உள்நுழைவுசெய்திடுக
பிறகு விரியும் ஒரு பெட்டகம் (vault) போன்ற திரையில் நாம்பாதுகாக்க விரும்பும் கோப்புகளைகொண்டுவந்து சேர்த்திடுக

1

பிறகு அந்த பெட்டகத்திற்கான பெயரினை யும் நான்குஇலக்க PINஐயும் உள்ளீடுசெய்து கொண்டு pink வண்ண உருவப்பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக பின்னர் + எனும்உருவபொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல்செய்து பாதுகாப்பு செய்திடும் கோப்பின் வகைக்குஏற்ப All Files, Images, Videosஆகிய உருவப்பொத்தான்களில்தேவையானதை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக பிறகு இவ்வாறு கொண்டுவந்த கோப்புகளைதெரிவுசெய்து அப்படியே பிடித்து கொண்டிருக்கவும் உடன் நாம் தெரிவுசெய்து கோப்புகள் வெற்றிகரமாக மறைகுறியாக்கம் செய்யபட்டு orange வண்ண உருவபொத்தான்களாக திரையில் காண்பிக்கும்

2

இவ்வாறுமறைகுறியாக்கம் செய்யப்பட்ட கோப்புகளை மீண்டும் பழைய நாம் படிக்கும் நிலைக்கு கொண்டுவருவதற்காக Andrognito 2எனும் இந்த பயன்பாட்டினை செயல்படுத்திடுக தோன்றிடும் திரையில் நம்முடைய நான்குஇலக்க PINஐ உள்ளீடுசெய்து நம்முடைய தரவுகளை அனுகிடும் அனுமதிபெற்றிடுக பிறகு நாம்மறைகுறியாக்கம்செய்த கோப்புகளில் தேவையானதை தெரிவு செய்துபிடித்துகொண்டு திரையின் மேலே வலதுபுறமூலையில் உள்ள பூட்டுபோன்ற உருவப்பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் நாம் தெரிவுசெய்து மறையாக்கம் செய்த கோப்பானது மீண்டும் பழைய நிலைக்கு உருமாற்றம் செய்யப்பட்டுவிடும்

facebook ,twitter போன்ற சமூகவலைதளங்களில் நம்முடைய முதல் இணையபக்கம் உருவாக்கியபின் செய்யவேண்டியவை

எந்தவொருநபரும் இணையத்தில் தன்னுடைய பக்கத்தை உருவாக்கியபின்னர் அதிக அளவுநபர்கள் இந்த பக்கத்திற்கு வந்து பார்வையிடுமாறு செய்வதையே அனைவரும் விரும்புவார்கள் அவ்வாறு செய்வதற்கு பின்வரும் வழிமுறையை பின்பற்றிடுக
படிமுறை1 நம்முடைய இணையபக்கத்தில் குறைந்தபட்சம் ஐந்து முதன்மையான வசதிவாய்ப்புகளை பட்டியலிடுக
படிமுறை2 அடுத்து Keyword research; Rank tracking; Competitor analysis; Site Audit; Backlink analysisஆகிய வசதிகளை வழங்கிடும் Serpstat’sஎனும் நம்முடைய இணையபக்கத்தின் தகுதிஅளவிடும் கருவியை சரிபார்த்து கொள்க

படிமுறை3மூன்றாவதாக மின்னஞ்சல் முகவரி போன்ற நம்முடைய தொடர்பு முகவரிகளை வெளியிடுக
படிமுறை4 நான்காவதாக நம்முடைய இணைய பக்கத்தின் வசதிவாய்ப்புகள் யார்யாரெல்லாம் பயன்படுத்தி பயன்பெறமுடியும் என்பனபோன்ற தகவல்களை செய்தியாக இணையசெய்தியோடையில் வெளியிடுக
படிமுறை5 ஐந்தாவதாக BuzzSumo:என்பதை பயன்படுத்தி நம்முடைய இணையபக்கத்தை பற்றிய செய்திகளை மற்றவர்களிடம் பகிர்ந்து கொள்வதற்காக நம்முடைய இணையபக்கம் பற்றிய தகவல்கள் பொதுவெளியில் அனைவரையும் சென்றடையுமாறு செய்திடுக
படிமுறை6 இறுதியாக Serpstatஎன்பதை கொண்டு இணைப்புகள் அவ்வப்போது மேம்படுத்துதல்கள்ஆகியவற்றுடன் நிகழ்நிலைபடுத்திகொள்க

தொலைகாட்சி பெட்டியை கணினியின் திரையாக பயன்படுத்திடும் போது ஏற்படும் Overscan எனும் பிரசசி்னை சரிசெய்வது எவ்வாறு

நம்முடையதொலைகாட்சி பெட்டியானது எந்தநிறுவனத்தின் வகையாக இருந்தாலும் அதனை தூரத்தில் இருந்து இயக்குகின்றரிமோட்டில் Menu எனும் பொத்தானை அழுத்துகஉடன்விரியும் பட்டியில் Picture Size, Aspect Ratio,Zoom, Super Zoom என்றவாறான வாய்ப்புகளில் LGTVs எனில் Just Scan என இருக்கும் சாம்சங் எனில் Screen Fit என இருக்கும் வாய்ப்பின தெரிவுசெய்துகொள்க

பிறகுநம்முடைய GPU வின் கட்டுபாட்டு பலகத்தின் வரைகலை அட்டையில்இந்த பிரச்சினை சரிசெய்திடவேண்டும் அதற்காக இந்த கட்டுப்பாட்டுபலகத்திற்கு சென்று Display என்பதைதெரிவுசெய்திடுக உடன்விரியும் திரையின் இடதுபுறத்தில் உள்ள Adjust desktop size and position என்பதை தெரிவுசெய்திடுக பின்னர் விரியும் Adjust desktop size and position எனும் உரையாடல் பெட்டித்திரையில் TVஎனும் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்துகொண்டு Enable desktop resizing எனும் தேர்வுசெய்பெட்டியை தெரிவுசெய்துகொள்க தொடர்ந்து Resize என்ற பொத்தானைதெரிவுசெய்து சொடுக்குக பின்னர் தொலைகாட்சி திரையின் ஸ்லைடர் பொத்தானை இழுத்து சென்று சரிசெய்து விட்டிடுக

நம்மிடம் IntelCPU ஆக இருந்தால் இந்த கட்டுப்பாட்டுபலகத்திற்கு சென்று முதலில் General Settings,என்பதை தெரிவுசெய்துசொடுக்குக தொடர்ந்து Display என்பதை தெரிவுசெய்திடுக உடன்விரியும் கிழிறங்கு பட்டியில் TVஎனும் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்துகொண்டு Scaling என்பதன்கீழுள்ள Customize Aspect Ratio எனும் தேர்வுசெய்பெட்டியை தெரிவுசெய்துகொள்கஇறுதியாக காட்சி திரையின் ஸ்லைடர் பொத்தானை இழுத்து சென்று சரிசெய்து விட்டிடுக

Previous Older Entries