மெதுவாக இயங்கும் கானொளிகாட்சிகளை(Slow-Motion Video) எவ்வாறு படபிடிப்பு செய்வது?

மெதுவாக இயங்கும் காட்சியானது ஒரு சிறந்த திரைக்காட்சி தொழில்நுட்பமாகும் இதில் காட்சிகள் முழுவதையும் மிகத்தெளிவாக பார்த்து விவரங்களை நன்கு அறிந்துகொள்ள இந்தமெதுவாக இயங்கும் கானொளிகாட்சிகள்(Slow-Motion Video) பெரிதும் பயன்படுகின்றன இந்த காட்சிகளை பெரும்பாலான நுகர்வோரின் படப்பிடிப்பு கருவிகளினால் படபிடிப்பு செய்யமுடியும்

1.3

இதற்கு அடிப்படையாக முதலில் நொடிஒன்றிற்கு 120 படக்காட்சிமுதல் frames per second (fps)300 படக்காட்சிகள் வரை படப்பிடிப்பு செய்திடவேண்டும் அதன்பின்னர் இதனை இயக்கி காட்சியாக காணும்போது நொடிக்கு24 படக்காட்சிமுதல் frames per second (fps)30 படக்காட்சிகள் வரைமட்டும் திரையில் காண்பிக்கப்படுகின்றது அதனால் படக்காட்சிகள் மிகமெதுவாக இயங்குமாறு செய்யபடுகின்றது

1.4

அதற்கடுத்ததாக இவ்வாறான படப்பிடிப்புகள் பகல் வெளிச்சத்தில் அல்லது அதிக வெளிச்சத்தில் படப்பிடிப்பு செய்தால் மட்டுமே இவ்வாறான மெதுவான கானொளிகாட்சிகள் தெளிவாக தெரியும்

மூன்றாவதாக 120 (fps) என்ற அளவு பொதுவான வழக்கமானகாட்சிகளுக்கும் 300(fps) ஆனது நாம் நடந்துசெல்வதுபோன்ற காட்சிக்கும் 600(fps) ஆனது மனிதனின் நடமாட்டத்தை அறிந்துகொள்வும் 1000 (fps)முதல் 1200 (fps)வரை வழக்கமான மனிதர்கள் விலங்குகளின் இயக்கத்தை காண்பதற்கான மெதுவாக இயங்கும் காட்சிகளுக்கும் 5000(fps)முதல் 10000(fps)வரை பறக்கும் பறவை வேகமாக ஓடிடும் மிருகங்களை காட்சிகளாக காணவும் படக்காட்சிகள் அமைக்கபடுகின்றன

நான்காவதாக படப்பிடிப்பு செய்துவந்த கானொளிகாட்சிகளைநொடிக்கு 24 படக்காட்சிமுதல் frames per second (fps)30 படக்காட்சிகள் வரைமட்டும் திரையில் காண்பிக்குமாறு சரிசெய்திடவேண்டும் அதாவது படக்காட்சிகளின் இயங்கும் வேகத்தை 100 சதவிகிதத்திற்கு 25 சதவிகிதமாக குறைந்து இயங்குமாறு செய்திடவேண்டும்

 HTML  கோப்பினை JPG  கோப்பாக உருமாற்றம் செய்திடமுடியும்

ஒருவர் தான் அலுவலகத்தில் பணிபுரியாத நபர் என்றும் தனக்கு  உரைவடிவத்தில் உள்ள  ஒருகடிதத்தை .html எனும் பின்னொட்டுடன் கூடிய கோப்பாக ஏதோவொரு இணைய தளத்திலிருந்து பதிவிறக்கம்செய்ததாகவும் அதனை  வேறொரு தளத்தில் பதிவேற்றம் செய்திடும்போது  அந்த தளமானது இந்த .html எனும் பின்னொட்டுடன் கூடிய கோப்பினை ஏற்கவில்லை அதற்கு பதிலாக  .jpeg எனும் பின்னொட்டுடன் கூடிய கோப்பாக  மட்டும் பதிவேற்றம் செய்திடும்படி கோரியதாகவும் லிபர் ஆஃபிஸ் பயன்பாட்டில் கூடஇந்த  .html எனும் பின்னொட்டுடன் கூடிய கோப்பினை .jpeg எனும் பின்னொட்டுடன் கூடிய கோப்பாக   உருமாற்றம் செய்யமுடியவில்லையே என்ன செய்வது என தவித்துகொண்டிருந்தார்.  அதனால் முதலில் அவர் அந்த   .html எனும் பின்னொட்டுடன் கூடிய கோப்பினை  அச்சிட்டு அதன்பின்னர் அந்த அச்சிட்ட தாளை வருடசெய்து .jpeg எனும் பின்னொட்டுடன் கூடிய கோப்பாக உருமாற்றம்செய்து அந்த குறிப்பிட்ட தளத்தில் பதிவேற்றம் செய்ததாகவும் இதற்கான சுலபமானவழிமுறை ஏதேனுமுள்ளதாவென கோரினார்

1.1

வழிமுறை1.உரைகோப்பான ஒருகடிதத்தை .html எனும் பின்னொட்டுடன் கூடிய கோப்பாக குறிப்பிட்ட தளத்திலிருந்து பதிவிறக்கம் செய்திடாமல் அந்த கடிதத்தினை முதலில் இணைய உலாவியின் வாயிலாக  திரையில் தோன்றிடசெய்திடுக பின்னர்  அந்த பக்கத்தின்மீது இடம்சுட்டியைவைத்து சுட்டியின் வலதுபுற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன்விரியும் சூழ்நிலைபட்டியில் Save Image As என்ற வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக அல்லது

1.2

வழிமுறை2.இந்தவழிமுறையில் குறிப்பிட்ட பக்கமானது திரையில் தோன்றியிருக்கும்போது விசைப்பலகையிலுள்ள PrtScn எனும் விசையை அழுத்துக உடன் அந்த பக்கமானது JPG அல்லது PNG அல்லது Tiff ஆகியவற்றுள் ஒன்றான உருவபடமாக சேமிக்கபட்டுவிடும்  அதன்பின்னர் விண்டோவின் பெயின்ட் எனும் பயன்பாட்டின் வாயிலாக குறிப்பிட்ட கோப்பினை திறந்து   JPGஎனும் பின்னொட்டுடன் கூடிய கோப்பாக சேமித்துகொள்க

வழிமுறை3. இதற்காகநேரடியாக இணையத்தில் https://convetio.co/html-jpeg/   எனும் பக்கத்தில் தேவையான  .html எனும் பின்னொட்டுடன் கூடிய கோப்பினை பதிவேற்றம் செய்தபின் convertஎனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல்செய்து .jpeg எனும் பின்னொட்டுடன் கூடிய கோப்பாக உருமாற்றம்செய்து  கொள்க

 gretl  எனும் கட்டற்ற பயன்பாட்டு மென்பொருள் 

10

இதுஒரு அனைத்து இயக்கமுறைமைகளிலும் செயல்படும்திறன்கொண்ட  சிமொழியில் எழுதப்பட்ட கட்டற்ற  பொருளாதார ஆய்விற்கான பயன்பாட்டு மென்பொருட்களின் கட்டாகும். இது மனிதர்கள் பேசிடும்பல்வேறு மொழிகளையும் ஆதரிக்ககூடியது. ஒருங்குகுறியீட்டில் செயல்படத்தக்கது.  இது least squares, maximum likelihood, GMM; single-equation  system methodsஎன்பன போன்ற பல்வேறு பொருளாதார ஆய்வுகளை மிகஎளிதாக செய்திடும் திறன்கொண்டது . மேலும், இதுARIMA, GARCH-type models ,VARs , VECMs, unit-root  tests, cointegration tests, Kalman filter  என்பனபோன்ற காலத்தொடர் ஆய்வுவழிமுறைகளை கணக்கிடும் திறன்மிக்கது .இதன்வெளியீடுகளை    LaTeX கோப்பாகவும் அட்டவணையாகவும் அல்லது வாய்ப்பாடு வடிவமைப்பிலும் வெளியிடசெய்திடமுடியும். இது நிரல் தொடர் மொழிகளுடனும் நிரல்தொடர்கருவிகளுடனும் ஒருங்கிணைந்து செயல்படும் திறன் மிக்கது. அதுமட்டுமல்லாது வரைகலை இடைமுகம் கொண்டதாக இது இருப்பதால் வரைபடங்களை எளிதாக இதன்வாயிலாக வெளியிடமுடியும் . இது Python,GNU R Ox  Stataபோன்றவைகளுடன் தரவுகளை எளிதாக பரிமாறிகொள்ளும் வசதியை நமக்கு வழங்குகின்றது  இதனுடைய தரவுகட்டமைப்பானது சொந்த எக்ஸ்எம்எல் , கால்புள்ளியால் பிரித்தல், ஓப்பன்ஆஃபிஸ் கால்க், மேக்ரோ, தரவுதளம் Stata. SPSS, JmulTi,RATS, Gnumeric , Excel  போன்றவைகளை ஆதரிக்கின்றது.

இதனை செயல்படுத்திபயன்பெறுவதற்கான முழுவிவர வழிகாட்டுதல்களை அறிந்து கொள்வதற்காக http://sourceforge.net/projects/gretl/files/manual/ எனும் தளத்திலுள்ள வழிகாட்டி கோப்பினை பதிவிறக்கம் செய்து படித்தறிந்து பயன்படுத்திகொள்க.

மேலும் விவரங்களுக்கும் இதனை பதிவிவிறக்கம் செய்து பயன்படுத்திகொள்வதற்கும் http://www.http://gretl.sourceforge.net/ எனும் தளத்திற்கு செல்க.

FileBot எனும் பயன்பாடு

11

நம்முடைய திரைப்படங்களின் காட்சிதொகுப்புகள்  தொலைகாட்சி படங்கள், அசைவூட்டு படங்கள் ,இசைதொகுப்புகள் ,episode ஆகியவற்றின் கோப்புகளை சரியாக திருத்தம் செய்து மறுபெயரிட்டு வெளியிடுவதற்கு இந்த FileBot எனும் பயன்பாடு பெரிதும் உதவுகின்றது

நம்முடைய கோப்பின் தகவல்களை இணையத்தின் பல்வேறு தரவுதளத்துடன் தானாகவே ஒப்பிடுசெய்து மறுபெயரிடுவதற்காக இதிலுள்ள format engine எனும் அமைவு ஆதரிக்கின்றது

 இதற்காக திரைகாட்சி படங்களைஅல்லது தொகுப்பு படங்களைஅல்லது episode இடம்சுட்டியால் பிடித்துஇழுத்து சென்று Original Files எனும்பட்டியல் பகுதியில் விட்டிடுக  அதன்பின்னர் பட்டியல் பகுதியின்New Name என்பதை தெரிவுசெய்துகொண்டு சுட்டியின் வலதுபுற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக பின்னர் விரியும்சூழல் பட்டியில் Rename என்பதை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக.

துனைத்தலைப்பு வழங்குவதற்கு  மேலே வலதுபுறபகுதிக்கு கோப்பினை இழுத்து சென்றுவிட்டபின்னர்   Downloadஎன்பதை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக. உடன் OpenSubtitles எனும் வசதிமூலம் துனைத்தலைப்புகளை வழங்கிவிடுகின்றது

இது அனைத்துவகையான இயக்கமுறைமை தளத்திலும் செயல்படும் திறன்மிக்கது

இது cmdline interface  scripting interface , automation ,episode naming scheme ஆகிய வசதிகளை தன்னகத்தே கொண்டது

மேலும் விவரங்களுக்கும் இதனை பதிவிவிறக்கம் செய்து பயன்படுத்திகொள்வதற்கும் http://www.filebot.net/ எனும் தளத்திற்கு செல்க

வாருங்கள் தகவல்தொடர்பிற்கு கட்டணமற்ற விளம்பரமற்ற செய்திதொடர்பில் புதிய சகாப்தமான டெலிகிராம் எனும் சமூகசெய்தியாளரை பயன்படுத்திகொள்ளுங்கள்

 

 

 

 

10

 Telegramஎன்பது மிகவிரைவாகவும் பாதுகாப்பாகவும் மற்றவர்களுடன் தொடர்புகொள்வதற்கான தகவல்தொடர்பிற்கான கட்டணமற்ற விளம்பரங்களற்ற சமூக செய்தியாளர் சேவையாகும்.  இது செல்லிடத்து பேசி, மடிக்கணினி கைக்கணினி மேஜைக்கணினி போன்ற அனைத்து சாதனங்களிலும் செயல்படும் திறன்கொண்டது இந்த செய்தியாளர் சேவையின் வாயிலாக உரைச்செய்திகள், உருவப்படங்கள், கானொளிகாட்சிகள் ஆகியவற்றின் doc, zip, mp3போன்ற எந்தவொருவகையான கோப்பாக இருந்தாலும் ,அனுப்பவும் பெறவும் முடியும். மேலும்,  தனிநபர் முதல் குழுவானநபர்கள்வரை மட்டுமல்லாது வரையறையற்ற நபர்கள் தங்களுக்குள் செய்திகளை இந்த  Telegram வாயிலாக பரிமாறிகொள்ளமுடியும் . நம்முடைய தொடர்பு நபர்களை அவர்களின் பயனாளர்களின் பெயர்களின் வாயிலாக தொகுக்கமுடியும். அதனைதொடர்ந்து இந்த Telegram  எனும் வசதியானது குறுஞ்செய்தியும் மின்னஞ்சலும் இணைந்ததொரு புதிய தனிப்பட்ட அல்லது வியாபார  தகவல் தொடர்பாளராக உருவாகியுள்ளது .

இந்த Telegram  ஆனது மேககணினிஅடிப்படையில் செயல்படும் செய்தியாளர் சேவையாகும்.  அதனால் செல்லிடத்து பேசி, மடிக்கணினி, கைக்கணினி, மேஜைக்கணினி போன்ற அனைத்து சாதனங்களிலும் இதனை செயல்படுத்தி பயன்பெறமுடியும். இந்த செய்தியாளர் சேவையின் வாயிலாக உரைச்செய்திகள், உருவப்படங்கள் ,கானொளிகாட்சிகள் ஆகியவற்றின் doc, zip, mp3போன்ற எந்தவொருவகையான கோப்பாகஇருந்தாலும்  1.5 ஜிபிவரை கையாளமுடியும். இது ஒரு கட்டணமற்ற விளம்பரங்களற்ற வாடிக்கையாளர் பயன்படுத்திடுவதற்கான கட்டணமெதுவும் செலுத்ததேவையற்ற  செய்தியாளர்சேவைதளமாகும் . மேலும்,நம்முடைய தேவைக்கேற்ப இந்த தளத்தின் பயன்பாட்டினை நாமேஉருவாக்கிவளர்த்து கொள்ளும்  கட்டற்றமென்பொருள் வசதியையும் இது அளிக்கின்றது. மேலேகூறிய இதிலுள்ள வசதிவாய்ப்புகளினால் வாட்ஸ்அப்பைவிட இது மிகசிறந்ததாக மிளிருகின்றது

குறிப்பிட்ட சாதனங்களில் மட்டும்தான் இதுசெயல்படும் என்றவரையறை எதுவுமில்லாமல்  ஐஃபோன்சாதனங்களிலும்iOS(6உம் அதற்குபிந்தையபதிப்பு ),ஐபேடுசாதனங்களிலும், ஆண்ட்ராய்டு சாதனங்களிலும்Android(2.2 உம் அதற்குபிந்தையபதிப்பு ), விண்டோஃபோனிலும் இணைய பதிப்பாகவும்,  விண்டோ ,லினக்ஸ் போன்ற இயக்கமுறைமைகளில் செயல்படும் மேஜைக்கணிபதிப்பாகவும் , இதனை செயல்படுத்தி பயன்பெறமுடியும்.. ஆயினும் எந்த இடத்திலும் நம்முடைய செல்லிடத்து பேசியின் எண்ணை அடிப்படை தொடர்பாளராக பயன்படுத்திகொள்ளவேண்டும்.  இது தனிப்பட்ட நபர்களின் விவரங்களை தகவல்களை மூன்றாம் நபருக்கு பகிர்ந்து கொள்ளாது அதனால் மற்ற சமூகபயன்பாடுகளை போன்று தொல்லைதரும் விளம்பரங்கள் எதுவும் இதில் இல்லை  அதுமட்டுமலலாது இதுவியாபார நோக்கமற்ற மக்களுக்கிடையே தகவல்தொடர்பை எளிதாகவும் விரைவாகவும் அமைத்திடும் ஒருசமூகசேவைதளாகவும் இது விளங்குகின்றது என்ற செய்தியை மனதில் கொண்டு இந்த சேவையை பயன்படுத்திகொள்க

QR குறியீடுகளை எவ்வாறு உருவாக்குவது

தற்போதெல்லாம் கடைகளுக்கு சென்று எந்தவொரு பொருளை கொள்முதல் செய்யவிரும்பினாலும் கடைகாரர்கள் அந்தபொருட்களை கட்டபட்ட கட்டுகளில் உள்ள குறியீடுகளை கையடக்க கருவிகளின்வாயிலாக படிக்கசெய்து பட்டியல் தயார் செய்கின்றனர் இந்த குறியீடுகள் கோடுகளாக இருந்தால் பார்கோடு என்றும் புள்ளிகளாக இருந்தால் கியூஆர் கோடு என்றும் அழைக்கபடுகின்றது இந்த கியூஆர் கோடினை எவ்வாறு உருவாக்குவது என இப்போது காண்போம் இதற்காக www.qrstuff.com எனும் தளத்திற்கு செல்க முதலில் இதனை எவ்வாறு செயல்படுத்துவது என செயல்முறை விளக்கத்தை அறிந்துகொள்வதற்காக நம்மால் அடிக்கடி கேட்கபடும் கேள்விகளும் அதற்கான பதில்களையும் FAQ எனும் பகுதிக்கு சென்று அறிந்துகொள்க அல்லது Is it a YouTube video? அல்லது an email address? அல்லது an Instagram photo? ஆகிய இணைப்புகளில் ஒன்றை தெரிவுசெய்துசொடுக்குதல்செய்து குறிப்பிட்டபக்கத்திற்கு சென்று விவரங்களை அறிந்துகொள்க

1

1

அடுத்ததாக இணையமுகவரி உள்ளீடுசெய்திடும் உரைபெட்டியில் சரியான இணையமுகவரியை வெட்டி கொண்டுவந்து ஒட்டிகொள்க பிறகு Encoding Updates”எனும்பகுதிக்கு வந்துசேருக அங்கு கியூஆர் குறியீடுகளை நிலையானதாக வைத்துகொள்க அதற்கடுத்ததாக இந்த கியூஆர் குறியீடுகளை கருப்புவண்ணம் மட்டும் இருக்குமாறு செய்துகொள்க தேவையெனில் ஆரஞ்சு வண்ணம், அல்லது செந்நிறம் அல்லது நாம்விரும்பும் வண்ணத்தை வைத்துகொள்க அதற்கடுத்ததாக நாம் இந்த தளத்தில் உருவாக்கிடும் கியூஆர் குறியீடுகளை பதிவிறக்கம் செய்திடவிரும்புகின்றோமா அல்லது மின்னஞ்சல் செய்திடவிரும்புகின்றோமா அல்லது அச்சிடவிரும்புகின்றோமா என முடிவுசெய்துகொள்க

2

2

 இறுதியாக பதிவிறக்கம் செய்திடவிரும்பினால் இந்த கீயூஆர் குறியீட்டிற்கு கீழ்பகுதியிலுள்ள பெரியநீலவண்ண பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் இந்த வெளியீட்டினை நாம் எவ்வாறு பெறவிரும்பினோமோ அவ்வாறே நாம் தெரிவுசெய்த PNG, email or prinஆகியமூன்று வழிமுறையில் ஒன்றாக கிடைக்கும்

3

3

இந்த கியூஆர் குறியீடுகளில் நாம் விரும்பிய உருவத்தைகூட கொண்டுவரமுடியும் அதற்காக இந்த கீயூஆர் குறியீட்டிற்கு கீழ்பகுதியிலுள்ள Create A Visual QR Code எனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் பல்வேறுவகையான உருவபடங்களாலான பகுதிக்கு நம்மை இடம்சுட்டியானது அழைத்து செல்லும் அங்கு அவற்றுள்ஒன்றினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்திடுக

4

4

உடன் தனியான கருவிஒன்று திரையில் தோன்றிடும் அதில் Create QR Code எனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்தபின் nextஎனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக பின்னர் நமக்கென தனியாக கணக்கு ஒன்றினை தொடங்க கோரும் அவ்வாறே கணக்கினை உருவாக்கிடுக

5

5

இதன்பின்னர் உருவபடத்துடன்கூடிய கியூஆர் குறியீடு பெறவிரும்புவதற்காக நாம் தெரிவுசெய்த PNG, email or prinஆகியமூன்றில் ஒரு வழிமுறையில் கிடைக்கும்

சிறுவர்களுக்கான UpToTenஎனும் இணையபக்கத்தை பயன்படுத்திகொள்க

2

ஆறுவயதுமுதல் பத்துவயதுவரை உள்ள  சிறுவர்கள் தங்களின் பொழுதுபோக்காக பொம்மைகளை கொண்ட விளையாட்டுகளில் அதிகம் ஆர்வம் காட்டிடுவார்கள் அவ்வாறானவர்களுக்கு உதவுவதற்காகவே UpToTenஎனும் இணையபக்கம்  உள்ளது இதில் உள்ள சிறுவர்களுக்கான விளையாட்டானது Coordination,Puzzles ,Mixed Bag,Racing  ஆகிய நான்குவகையாக வகைபடுத்தபட்டுள்ளன  இதிலுள்ள Coordination எனும் வகையானது  Catch Me, Coordination Games,  Mazesஎன்றவாறு மேலும் மூன்றுவகையாக பிரிக்கபட்டுள்ளன இந்த Coordination எனும் வகையின் விளையாட்டுகளில் Rain Game.என்பது மிகஅருமையாக சிறுவர்களை கவரும்வண்ணம் உருவாக்கபட்டுள்ளது

இதிலுள்ள   Puzzles எனும் வகையானது சிறுவர்களின் மூளைக்கு வேலைகொடுத்து வளரசெய்கின்றன்

இதிலுள்ள    Mixed Bag எனும் வகையானது  காலம் காலமாக நம்மால் பயன்படுத்தபட்டுவரும் Spot the Difference, Cards/Pairs, Classic Games,  Creative Games.ஆகிய விளையாட்டுகள்  பயன்படுத்துவதற்காக தயார்நிலையில் உள்ளன

இதிலுள்ள  Racingஎனும் வகையானது எவ்வளவு விரைவாக சிறுவர்கள் தங்களின் இலக்கை அடைகிறார்கள் என்பதை அறிந்துகொள்வதற்கான ஓட்டபந்தய விளையாட்டாக உள்ளது

மேலும் விவரங்களுக்கு http://www.uptoten.com/kids/kidsgames-home.htmlஎனும் இதனுடைய இணைய பக்கத்திற்கு செல்க

Previous Older Entries

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 114 other followers