ஐந்தே நிமிடத்தில் அருமையான ஒரு இணையதள பக்கத்தை உருவாக்கிடலாம்

இதனை செயல்படுத்திட விரும்புவோவர்களுக்குCSS HTMLஆகியவை பற்றிய அடிப்படைவிவரம் மட்டும் தெரிந்திருந்தால் போதும் அதனை கொண்டு ஒரு அருமையான இணையதள பக்கத்தை உருவாக்கிடலாம்பொதுவாக இணையதள பக்கத்தை வடிவமைப்பதில் அடிப்படைஉறுப்பாக இருப்பதே உள்ளடக்கங்கள்தான் ஒரு இணையதள பக்கத்தை உருவாக்குவதன் முதல் படிமுறையாக emptystyle.css எனும் காலியான ஒரு கோப்பினை உருவாக்கி கொள்க மிக நீண்ட உரையானது படிப்பதற்கும் பிரிப்பதற்கும் கடினமாக இருக்கும்
அதனால் பின்வரும் கட்டளைவரிகளின் வாயிலாக ஒவ்வொரு வரியுிலும் குறிப்பிட்ட அளவிற்கு எழுத்துகள் இருக்குமாறு கட்டுப்படுத்திடுக
body {
margin: 0 auto;
max-width: 50em;
}
அடுத்ததாக எழுத்துருக்கள் மிக முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன பின்வரும் கட்டளைவரிகளின் வாயிலாக ஒவ்வொரு எழுத்தும் எந்த எழுத்துருவில் இருந்தால் அதன்தோற்றம் நன்றாக இருக்கும் என அமைத்துகொள்க
body {
font-family: “Helvetica”, “Arial”, sans-serif;
}
அதற்கடுத்ததாக உரைகளின் வரியானது எவ்வளவு உயரம் இருக்கவேண்டும் வரிகளுக்கு இடையே எவ்வளவு காலி இடைவெளி விடவேண்டும் என பின்வரும் கட்டளைவரிகளின் வாயிலாக அமைத்து கொள்க
body {
line-height: 1.5;
padding: 4em 1em;
}

h2 {
margin-top: 1em;
padding-top: 1em;
}
அடுத்ததாக இணையபக்கத்தின் வண்ணமும் ஒளிறும் தன்மையும் எவ்வாறு இருக்கவேண்டும் என முடிவு செய்திடுக இதற்காக பின்வரும் கட்டளைவரிகளின் வாயிலாக நம்முடைய இணைய பக்கத்தின் வண்ணத்தையும் ஒளிறும் அளவையும் கட்டமைத்துகொள்க
body {
color: #555;
}
h1,
h2,
strong {
color: #333;
}
அதற்கடுத்ததாக ஒவ்வொரு இணைய பக்கமும் காண்பதற்கு நல்ல தோற்றத்தை வழங்கவேண்டும் அதற்காக பின்வரும் கட்டளை வரிகளை பயன்படுத்திகொள்க
code,
pre {
background: #eee;
}

code {
padding: 2px 4px;
vertical-align: text-bottom;
}

pre {
padding: 1em;
}
இந்த இணைய பக்கங்களிற்கு அடிப்படை வண்ணத்தை கொண்டுவருவதற்கு பின்வரும் கட்டளை வரிகளை பயன்படுத்திகொள்க
a {
color: #e81c4f;
}
இந்த இணைய பக்கங்களிற்கு இரண்டாவதுவண்ணத்தை கொண்டுவருவதற்கு பின்வரும் கட்டளை வரிகளை பயன்படுத்திகொள்க
body {
color: #566b78;
}

code,
pre {
background: #f5f7f9;
border-bottom: 1px solid #d8dee9;
color: #a7adba;
}

pre {
border-left: 2px solid #69c;
}
நாம் அல்லது வாடிக்கையாளர் விரும்பியவாறான எழுத்துருக்களை கொண்டுவருவதற்கு பின்வரும் கட்டளை வரிகளை பயன்படுத்திகொள்க
body {
font-family: “Roboto”, “Helvetica”, “Arial”, sans-serif;
}
அதற்கடுத்ததாக வரைகலையும் உருவப்படமும் மிகமுக்கியமாகும் அதனை நம்முடைய இணைய பக்கத்தில் கட்டமைத்திடுவதற்காக பின்வரும் கட்டளை வரிகளை பயன்படுத்தி தலைப்பை வடிவமைத்திடுக
header {
background-color: #263d36;
background-image: url(“header.jpg”);
background-position: center top;
background-repeat: no-repeat;
background-size: cover;
line-height: 1.2;
padding: 10vw 2em;
text-align: center;
}
பின்வரும் கட்டளை வரிகளை பயன்படுத்திமுதன்மைச்சொல்லை(logo)வடிவமைத்திடுக
header img {
display: inline-block;
height: 120px;
vertical-align: top;
width: 120px;
}
பின்வரும் கட்டளை வரிகளை பயன்படுத்தி உரையின் பாவணையை வடிவமைத்திடுக
header h1 {
color: white;
font-size: 2.5em;
font-weight: 300;
}
header a {
border: 1px solid #e81c4f;
border-radius: 290486px;
color: white;
font-size: 0.6em;
letter-spacing: 0.2em;
padding: 1em 2em;
text-transform: uppercase;
text-decoration: none;
transition: none 200ms ease-out;
transition-property: color, background;
}
header a:hover {
background: #e81c4f;
color: white;
}
அவ்வளவுதான் வெறு்ம் ஐந்தே நிமிடங்களில் அருமையான ஒரு இணைய பக்கத்தை வடிவமைத்துவிட்டோம் பார்த்தீர்களா!

லிபர் ஆஃபிஸ்-4 கால்க்-தொடர்-62-ஆவணங்களை பகிர்ந்து கொள்ளுதலும் ஆய்வுசெய்தலும்

லிபர் ஆஃபிஸின் ரைட்டர், இம்ப்பிரஸ்,ட்ரா ஆகிய பயன்பாடுகளின் ஆவணங்களை ஒருசமயத்தில் ஒரேயொரு பயனாளர் மட்டுமே திறந்து பணிபுரிய முடியும். ஆனால் இந்த கால்க் விரிதாளினை ஒரேசமயத்தில் ஒன்றிற்கு மேற்பட்ட பயனாளர்கள் திறந்து பணிபுரியமுடியும் என்ற கூடுதலான வசதியை கொண்டதாகும் இதற்காக ஒவ்வொரு பயனாளியும் Tools => Options => LibreOffice => User Data page=> என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் தோன்றிடும் திரையில் தங்களுடைய பெயரை உள்ளீடு செய்துகொள்ளவேண்டும் இவ்வாறு ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட பயனாளிகள் விரிதாளினை திறந்து பணிபுரிந்திடும்போது ஒருசில கட்டளைகள் செயற்படுத்திட முடியாது அவைகள் சாம்பல் வண்ணத்தில் தோன்றிடும்
இவ்வாறு நம்முடைய கால்க்கின் விரிதாளினை மற்றவர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்வதற்கு செயலில் இருக்குமாறு செய்திட Tools => Share Document=> என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் Share Document என்ற உரையாடல் பெட்டி திரையில் தோன்றிடும் அதில் Share this spread sheet with other users என்ற தேர்வு செய்பெட்டியை தெரிவுசெய்து கொண்டு ok என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக

62-1
62.1

உடன் இந்த விரிதாளானது ஏற்கனவே சேமிக்கப்பட்டிருந்தால் தற்போது பகிர்ந்தளிக்கும் நிலை செயலில்(activate shared mode) இருப்பதாக செய்திபெட்டியொன்று திரையில் தோன்றிநமக்கு அறிவிப்ப செய்திடும் அதில் yesஎனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக அவ்வாறு ஏற்கனவே சேமிக்காத விரிதாள் எனில் உடன் இந்த விரிதாளின் பெயரானது (shared) என்ற சொல்லுடன் சேர்ந்து சேமிக்கப்படும்
பொதுவாக இவ்வாறான பகிர்ந்தளிக்கும் விரிதாளில் பணிபரியும்போது Tools => Share Document=> என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்தவுடன் தனிப்பட்ட பயனாளர் மட்டும் பணிபுரியும் நிலையிலும் தனிப்பட்ட நபர் பணிபுரிந்து கொண்டிருக்கும்போது இந்த கட்டளைகளை செயற்படுத்தினால் ஒன்றிற்கு மேற்பட்டவர்கள் பணிபரியக்கூடிய பகிர்ந்தளிக்கும் நிலையிலும் மாறியமையும் .ஆயினும் பகிர்ந்தளிக்கும் நிலையில் உள்ள ஆவணத்தை பகிர்ந்தளிக்காத நிலையில் பயன்படுத்திட விரும்பினால் முதலில் இந்த விரிதாளிற்கு வேறொரு பெயரிட்டு அல்லது வேறொரு இடத்தில் சேமித்து வைத்தபின் பணிபுரியவேண்டும்
இவ்வாறு பகிர்ந்தளிக்கும் நிலையில் ஒரு விரிதாளினை திறந்து பணிபுரிய முனையும்போது செய்திபெட்டியொன்று திரையில் தோன்றி இந்த ஆவணம் பகிர்ந்தளிக்கும் நிலையில் திறந்து இருப்பதாகவும் ஒரு சில செயலிகளை அல்லது கட்டளைகளை செயற்படுத்தி கொள்ளமுடியாது என்றும் நமக்கு அறிவிப்பு செய்திடும் அதில் ok என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்து நம்முடைய பணியை தொடரலாம் .
இந்த ஆவணம் பகிர்ந்தளிக்கும் நிலையில் திறந்திருந்தால் பின்வரும் கட்டளைகள் செயற்படுத்திடமுடியாது
1.Edit => Changes=>, (Merge Documentஎன்ற வாய்ப்பினை தவிர),2.Edit => Compare Document=>, 3.Edit => Sheet => Move/Copy & Delete=>, 4.Insert => Cells => Shift Cells Down & Shift Cells Right=>,5.Insert => Sheet from file=>,6.Insert => Names=>,7.Insert => Comment=>,8.Insert => Picture => From File=>,9.Insert => Movie and Sound=>, 10.Insert => Object=>,11.Insert => Chart=>,12.Insert => Floating Frame,=>13.Format => Sheet => Rename, Tab Color=> ,14.Format => Merge Cells => Merge and Center, Merge Cells, Split Cells=> ,15.Format => Print Ranges=>, 16.Tools => Protect Document=>, 17.Data => Define Range=>,18.Data => Sort=> ,19.Data => Subtotals=>, 20.Data => Validity=>, 21.Data => Multiple Operations=>, 22.Data => Consolidate=> ,23.Data => Group and Outline (all)=> ,24.Data => Pivot Table=>.
லிபர் ஆஃபிஸ் கால்க்கின் விரிதாளினை பகிர்ந்தளிக்கும் நிலையில் பணிபுரிந்தபின் சேமிக்க முனையும்போது
1நாம் திறந்து பணிபுரிந்து கொண்டிருக்கும்போது மற்ற பயனாளர் இந்த விரிதாளினை திறந்துள்ளார் ஆனால் திருத்தம் செய்திடவோ சேமித்திடவோ செய்யாத நிலையில் விரிதாளானது சேமிக்கப்படும்
2. நாம் திறந்து பணிபுரிந்து கொண்டிருக்கும்போது மற்ற பயனாளரும் இந்த விரிதாளினை திறந்து திருத்தம் செய்துகொண்டும் சேமித்துகொண்டும் இருந்தால்
2..1.ஒன்றுக்கொன்று முரண்படாத நிலையில் your spreadsheet has been updated with changes saved by other usersஎன்ற செய்தியுடன் செய்திபெட்டியொன்று திரையில் தோன்றிடும் அதில் ok என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல்செய்து நம்முடைய பணியை தொடரலாம் ஆயினும் மற்ற பயனாளரால் திருத்தம் செய்த கலணானது சிவப்புவண்ண சுற்றுக்கோட்டுடன் தோன்றிடும்
2.2 ஒன்றுக்கொன்று முரண்பட்ட (conflict),நிலையில் Resolve Conflictsஎனும் உரையாடல் பெட்டி திரையில் தோன்றிடும் உடன் ஒவ்வொரு முரண்பாட்டையும்keep mine, keep others, keep All mines keep All others ஆகிய பொத்தான்களில் ஒன்றினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்து சரிசெய்தபின்னர் இந்த விரிதாளானது சேமிக்கப்படும்
3 நாம் திறந்து பணிபுரிந்து கொண்டிருக்கும்போது மற்றொரு நபரும் இவ்வாறே இதே விரிதாளினை சேமித்திடமுயலும்போது தோன்றிடும் முரண்பட்ட (conflict),நிலையில் Resolve Conflictsஎனும் உரையாடல் பெட்டி திரையில் தோன்றிடும் உடன் ஒவ்வொரு முரண்பாட்டையும்keep mine, keep others, keep All mines keep All others ஆகிய பொத்தான்களில் ஒன்றினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்து சரிசெய்தபின்னர் இந்த விரிதாளானது சேமிக்கப்படும்
62-2
62.2

பகிர்ந்தளிக்காத நிலையில் விரிதாளில் மாறுதல்களைசெய்தபின்னர் அதனை திறந்து ஆய்வு செய்திடும்போது அம்மாறுதல்களை ஏற்கலாம்(accept)அல்லது மறுத்திடலாம் (reject)
விரிதாளினை பகிர்ந்தளிக்கும் நிலையில் இந்த விரிதாளினை நகல் கோப்பில் திறந்து உண்மை கோப்புடன் ஒப்பீடு செய்து சரிபார்த்திடலாம்
பகிர்ந்தளிக்கும் நிலையில் ஒவ்வொருவரும் சேமித்திடும்போதும் கோப்பிற்கு ஒவ்வொரு பதிப்பெண்ணுடன்(version) சேமித்திடும்
இவ்வாறான பகிர்ந்தளித்திடும்விரிதாளினை திருத்தங்களை ஆய்வுசெய்திடுமாறு மற்றவர்களுக்கு அனுப்பிடும்போது இந்த ஆவணத்தினை கடவுச்சொற்களுடன் அனுப்புவது நல்லது அதனை தொடர்ந்து அந்த விரிதாளினை ஆய்வுசெய்து செய்யப்பட்ட திருத்தங்களை ஏற்கலாம்(accept)அல்லது மறுத்திடலாம் (reject)
இவ்வாறான ஆய்வின்போது Edit => Changes => Record=>என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்து மாறுதல்களை பதிவுசெய்து கொள்வது நல்லது அதும்ட்டுமல்லாது File => Properties => Security=>என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்தபின் விரியும் திரையில் Record changesஎன்ற வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து கொள்க
அதற்கு பதிலாக Edit => Changes => Protect Records=>என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்தபின் விரியும் திரையில் கடவுச்சொற்களை இருமுறை உள்ளீடு செய்து கொண்டு ok என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக.அதும்ட்டுமல்லாது File => Properties => Security=>என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்தபின் விரியும் திரையில் Protectஎன்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்தபின்னர் விரியும் திரையில் கடவுச்சொற்களை இருமுறை உள்ளீடு செய்து கொண்டு ok என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக
விரிதாளானது பகிர்ந்தளிக்கப்படாத நிலையில் ஆவணங்களை நகலெடுத்து பயன்படுத்துவதை சரிபார்ப்பதற்காக File => Properties => Description=>என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்துதலைப்பு பட்டையில் கோப்பின் பெயரை பிரதிபலிக்குமாறு செய்திடுக
மாறுதல்களை பதிவுசெய்வதை ஒரு எடுத்துகாட்டுடன் பார்த்திடுவோம் பயனாளர் ஒருவர் தமக்கு தேவையான பொருட்களின்பட்டியலையும் அவற்றிற்கான செலவுகளுடன் பகிர்ந்தளிக்கபடும் நிலையில் விரிதாளினை அனுப்பிவைக்கின்றார் பெறுபவர் Edit => Changes => Record=>என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்தபின்னர் விரிதாளில் குறிப்பிட்டுள்ள பொருட்களின் எண்ணிக்கையை அல்லது விலையை மாற்றியமைத்திடும்போது மாற்றியமைத்த கலண்கள் சிவப்புவண்ண சுற்றுக்கோடுகளுடன் தோன்றிடும்இந்த மாறுதல்களின் வண்ணத்தை தேவையெனில் மாற்றியமைத்திட Tools => Options => LibreOfficeCalc => Changes=>என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்தபின்னர் விரியும் திரையிள் தேவையான வண்ணத்தை குறிப்பிடுக .உடன் அனுப்பியநபர் குறிப்பிட்ட கலண் மாற்றியமைக்கப்பட்டுள்ளது என தெரிந்து கொள்வார்.
இவ்வாறு மாறுதல்களை செய்திடும்போது அதற்கான காரணத்தையும் அனுப்பிய நபர் தெரிந்து கொண்டால் நல்லது என கருதுவோம் இந்நிலையில் மாறுதல்கள் செய்திடும் கலணில் இடம்சுட்டியை வைத்து Edit => Changes => Comments=>என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன்விரியும் insert commentsஎன்ற உரையாடல் பெட்டியில் Textஎனும் உரைபெட்டியில் தேவையான கருத்துகளை உள்ளீடு செய்து கொண்டு ok என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக இதன்பின்னர் கருத்துரைகளை உள்ளீடு செய்த கலணின்மீது இடம்சுட்டியை மேலூர்தல் செய்தால் குறிப்பிட்ட கலணின் நாம் உள்ளீடு செய்த கருத்துரைகள் பிரதிபலித்திடும் இந்த கருத்துரைகளை Edit => Changes => Comments=>என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல்செய்து தேவையெனில் மேலும் திருத்தம் செய்து கொள்க
விரிதாளினை உருவாக்குபவரும் அதனை ஆய்வு செய்பவரும் தங்களுக்குள் கருத்துகளை கால்க்கின் விரிதாளில் பரிமாறிகொள்ளமுடியும்இதனை குறிப்புகள் (notes)எனக்கூறுவர் இதற்காக தேவையான கலணை தெரிவுசெய்து கொண்டு Insert => Comment=> என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக அல்லது சுட்டியின் வலதுபுற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன்விரியும் சூழ்நிலை பட்டியில் Insert =>Comment=> என்ற கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக பின்னர் விரியும் உரைப்பெட்டியில் தேவையான கருத்துரைகளை உள்ளீடு செய்து கொண்டு அந்த உரைப்பெட்டிக்கு வெளியில் இடம்சுட்டியை வைத்து சொடுக்குக உடன் இந்த கருத்துரை உள்ள கலண் மட்டும் சிறிது வித்தியாசமான சிவப்பு வண்ணசிறு கட்டமாக தோன்றிடும் Tools => Options => LibreOffice => Appearance=>.என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல்செய்து தேவையெனில் இதனுடைய வணணத்தையும் மாற்றி யமைத்து கொள்ளலாம்
இவ்வாறான கருத்துரைகளை திருத்தம் செய்வதற்காக தேவையான கலணை தெரிவுசெய்து சுட்டியின் வலதுபுற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன்விரியும் சூழ்நிலை பட்டியில் Show commentஎன்ற கட்டளையை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக அல்லது கருத்துரைகளை தெரிவுசெய்து கொண்டு சுட்டியின் பொத்தானை இருமுறை சொடுக்குக பின்னர் விரியும் திரையில் தேவையானவாறு கருத்துரைகளை திருத்தம் செய்தபின்அந்த உரைபெட்டிக்கு வெளியில் இடம்சுட்டியை வைத்து சொடுக்குக
இந்த கருத்துரையை திரையில் தோன்றிடாமல் மறைத்திடுவதற்காக தேவையான கலணை தெரிவுசெய்து கொண்டு சுட்டியின் வலதுபுற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன்விரியும் சூழ்நிலை பட்டியில் Show commentஎன்ற கட்டளையை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக
பொதுவாகஇந்த கருத்துரைகள் இருக்கும் கலணின் மீதுசிறிய கூட்டல்குறி அல்லதுஅம்புக்குறி போன்று இருப்பதை கொண்டு குறிப்பிட்ட கலணில் கருத்துரை உள்ளது என தெரிந்து கொள்ளலாம்
விரிதாளினை பகிர்ந்தளிக்கும் நிலையில் மற்ற பயனாளர்கள் திருத்தம்ஏதும் செய்தனரா என காண்பதற்கும் ஆய்வுசெய்வதற்கும் Edit => Changes => Show=>என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குகஉடன் Show Changesஎன்ற உரையாடல் பெட்டி திரையில் தோன்றிடும் அதில் Show Changes in spread sheet என்ற வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து கொண்டு ok என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக

62-3
62.3
உடன் செய்த மாறுதல்கள் விரிதாளில் பிரதிபலிக்கும் அவற்றை ஆய்வுசெய்தபின்னர் Edit => Changes => Accept or Reject => என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குகஉடன் Accept or Reject Changesஎன்ற உரையாடல் பெட்டி திரையில் தோன்றிடும் அதில் Accept , Reject Accept All ,Reject All ஆகிய பொத்தான்களில் தேவையான பொத்தானை மட்டும் தெரிவுசெய்து சொடுக்குக இறுதியாக Closeஎன்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்து இந்த உரையாடல் பெட்டியை மூடிவெளியேறுக
இவ்வாறு திருத்தம் செய்த ஆவணங்களை ஒன்றாக ஒன்றிணைத்திட திருத்தத்திற்கு முந்தைய ஆவணத்தை திறந்து கொண்டு Edit => Changes => Merge Document=>என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் தோன்றிடும் file selectionஎனும் உரையாடல் பெட்டியில் திருத்தம் செய்த கோப்பினை தெரிவுசெய்து கொண்டுokஎன்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக இதனை தொடர்ந்துAccept or Reject Changesஎன்ற உரையாடல் பெட்டி திரையில் தோன்றிடும் அதில் Accept , Reject Accept All ,Reject All ஆகிய பொத்தான்களில் தேவையான பொத்தானை மட்டும் தெரிவுசெய்து சொடுக்குக இறுதியாக அனைத்து திருத்தங்களும் தனித்தனிவண்ண சுற்றுக்கோடுகளுடன் விரிதாள் தோன்றிடும் திருத்தங்கள் அனைத்தையும்ஏற்பதாயின் okஎன்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக

62-4
62.4

ஒருசில நேரங்களில்ஆய்வாளர்கள் தங்களுடைய மாறுதல்களை பதிவுசெய்திடாமல் விட்டிடுவார்கள் இந்நிலையில் இந்த விரிதாட்களை ஒப்பீடுசெய்து சரிபார்த்திடலாம் இதற்காக திருத்தப்பட்ட ஆவணத்தில் Edit => Compare Document=>என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குகஉடன் விரியும் open documentஎனும் உரையாடல் பெட்டியில் திருத்தம்செய்வதற்கு முந்தைய ஆவணத்தை தெரிவுசெய்து கொண்டு Insert என்றபொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக இதனை தொடர்ந்துAccept or Reject Changesஎன்ற உரையாடல் பெட்டியை திரையில் தோன்றிடசெய்து அதில் Accept , Reject Accept All ,Reject All ஆகிய பொத்தான்களில் தேவையான பொத்தானைமட்டும் தெரிவுசெய்து சொடுக்குக
ஏற்கனவே இருக்கும் விரிதாளும் வேண்டும் மாற்றம் செய்தபின்னர் உள்ள விரிதாளும் வேண்டும் என்ற நிலையில் அதே கோப்பின் பதிப்பெண்ணை மாற்றி சேமித்திடவேண்டும் இதற்காக File => Version=>என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குகஉடன் விரியும் உரையாடல் பெட்டியில் Save New Versionஎன்றபொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக
இதனை தொடர்ந்து விரியும் உரையாடல் பெட்டியில்இந்த புதிய பதிப்பெண் கோப்பினை பற்றிய கருத்துரையை பார்வையிடுபவ்ரகளுக்கு புரிந்து கொள்ளும் வண்ணம் உள்ளீடு செய்து கொண்டு okஎன்றபொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் பழைய கோப்பும் புதிய கோப்பும் ஒன்றாக சேர்ந்து அதே பெயரில் புதிய பதிப்பெண்ணுடன் சேமிக்கப்படும்
அதன்பின்னர் File => Versions=>என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குவதன் வாயிலாக தோன்றிடும் உரையாடல் பெட்டியில் தேவையான கோப்பினை தெரிவுசெய்து கொண்டு Openஎனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குவது அல்லது தேவையான கோப்புகளை தெரிவுசெய்து கொண்டுCompareஎனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து இரு கோப்பகளை ஒப்பீடு செய்வது தேவையான கோப்பினை தெரிவுசெய்து கொண்டு Openஎனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்தபின்னர் தேவையான கோப்பினை தெரிவுசெய்து கொண்டு Showஎனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து அதற்கான கருத்துரைகளை காண்பது ஆகிய செயல்களை செய்திடலாம்
62-5
62.5

செல்லிடத்து பேசியில்பயன்படும் குரோமின்இணையஉலாவியினுடைய மேம்பட்ட அமைவுகள்

குரோமின்இணையஉலாவியினுடைய மேம்பட்ட அமைவுகளை அமைத்திட முதலில் உங்களுடைய குரோம் இணைய உலாவியை திரையில் தோன்றிட செய்திடுக பின்னர் திரையின் மேலே வலதுபுறம் உள்ள மூன்று புள்ளிகளை கொண்ட உருவப்பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் விரியும் கீழிறங்கு பட்டியலில் Settingsஎன்ற கட்டளையை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் விரியும் Advanced Settings எனும் திரையில் Privacy settings என்பதை தேடிபிடித்திடுக அதில் வலதுபுறம் Search and URL suggestions என்ற தேர்வுசெய்திடும் வாய்ப்பு தெரிவுசெய்திருந்தால்அதனை நீக்கம் செய்திடுக பின்னர் Security incidents என்ற தேர்வு செய்வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்திடுக அதன்பின்னர் Safe Browsingஎனும் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து பாதுகாப்பான இணைய உலாவலை உறுதிசெய்திடுக Usage and crash reports என்ற வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து நமக்கு பிரச்சினைகளை அறிவித்திடுமாறு செய்திடுக அதனை தொடர்ந்து நாம் இணைய உலாவரும் பக்கங்களை யாரும் பின்தொடர-முடியாதவாறு Do Not Trackஎன்ற வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்திடுக மேலும் Touch to search என்ற சேவையை இயலுமை செய்திடுக அவ்வாறே நாம் உலாவந்த அனைத்து இணயபக்கங்களை பற்றிய history, cookies, site date அல்லதுcache போன்ற விவரங்களையும் பணிமுடிந்தபின் Clear Browsing data என்ற வாய்ப்பின் வாயிலாக அறவே நீக்கம் செய்திடுக
இவ்வாறு உங்களுடைய செல்லிடத்து பேசியில் குரோமின்இணையஉலாவியில் மேம்பட்ட தனிப்பட்ட தகவல்களை பாதுகாத்திடுமாறு அமைத்து நிம்மதியாக இணைய உலாவலை கைபேசியில் செய்திடுக

பழைய நெகிழ்வட்டுகளிலிருந்து நாம் பயன்படுத்திடும் வித்தியாசமான பொருட்களை உருவாக்கலாம்

நெகி்ழ்வட்டுகள் ஒருகாலத்தில் தரவுகளை இடமாற்றம்செய்வதிலும் சேமித்து வைப்பதிலும் ஓகோவென கோலோச்சி கொண்டிருந்தன தற்போது அவைகளை ஒன்றுக்கும் உதவாத குப்பைகளாக மூலையில் விட்டெறிந்துவிட்டோம் அவ்வாறு ஒன்றுக்கும் உதவாது என மூலையில் ஒதுக்கி வைத்துள்ள இந்த நெகிழ்வட்டுகளை தற்போது நாம் பயன்படுத்திடும் பல்வேறு வகையான பொருட்களாக உருவாக்கி பயன்படுத்தி கொள்ளமுடியும் அவை பின்வருமாறு
1 காபி டீ அருந்தும் மேஜையின்மீது அதற்கான டம்ளர்களை வைத்திடும் தட்டுகளாக பயன்படுத்தி கொள்க
2.அவைகளில் துளையிட்டு கம்பியின்மூலம் இணைத்து சிறிய பொருட்களை வைத்திடும் அழகிய சிறுசிறு பெட்டிகளாக உருவாக்கிகொள்க
3 இதே போன்ற பெட்டிகளாக உருவாக்கியபின் அவற்றுள் சிறிய அழகிய பூஞ்செடிகளை வைத்து வீட்டின் வரவேற்பு அறையை உயிரோட்டமுள்ள அறையாக மாற்றிகொள்க
4.வண்ணப்பூச்சுகளின் வாயிலாக அழகிய பல்வேறு உருவங்களையும் பூவேலைப்பாடுகளையும் கொண்ட பூந்தட்டுகளாக உருவாக்கிவீட்டின் வரவேற்பு அறையில் வைத்திடுக
5. நம்முடைய வீட்டின் இருசக்கர வேண்டியின் மகிழ்வுந்தின் திறவுகோள்களை இணைத்து வைப்பதற்கான சாவிகொத்தாக பயன்படுத்தி கொள்க
6 வீட்டின் வரவேற்பு அறையில் ஒரு அழகிய சிறு கடிகாரமாக அமைத்து பயன்படுத்தி கொள்க
7 வரவேற்பு அறையின் சுவற்றில் அழகிய வேலைப்பாடுகளுடன் கூடிய பொருளாக இதில் வண்ணம் தீட்டி வைத்திடுக

டேலிஈஆர்பி9 இல் பொருள்பட்டி (Bill of Material (BoM) )தயாரித்தல்

வியாபார பொருட்களை விற்பணை செய்திடும் நிறுவனங்கள் இந்த BoM என சுருக்கமாக அழைக்கப்படும் பொருள்பட்டியை (Bill of Material ) தயார்செய்யத் தேவையில்லை ஆனால் பபொருட்களை உருவாக்கிடும் அல்லது உற்பத்தி செய்திடும் நிறுவனங்கள் மட்டுமே இந்த பொருள்பட்டியை (Bill of Material (BoM) ) டேலிஈஆர்பி9 இல் தயார்செய்திடவேண்டும் டேலிஈஆர்பி9 இல் பொருள் இருப்பை உருவாக்கிடும்போது் அல்லது பொருள் பட்டியலை மாற்றியமைத்திடும்போது இந்த BoM ஐ குறிப்பிடவேண்டும் இதற்காக டேலிஈஆர்பியின் திரைக்கு Tally F12 :ConfigureØAcctsØInventoryinfo என்றவாறு கட்டளைகளை செயற்படுத்தி செல்க உடன் விரியும் Inventory Masters எனும் திரையில் Allow Component list details (Bill of Material ) என்பதற்கு yes என அமைத்துகொள்க
எடுத்துக்காட்டாக உதரிபாகங்களிலிருந்து கணினியை ஒருங்கிணைத்து உருவாக்கிடும் ஒரு நிறுவனமானது பத்து எண்கள் பி4 கணினிகளை உருவாக்கி அதன் இருப்பறையில் வைத்திடுவதாக கொள்வோம் இதற்காக தொழில்நுட்ப பணியாளரின் சம்பளம் ரூபாய் 10000/- என்றும் இதர செலவுகள் ரூபாய் 1000/- என்றும் கொள்க முதிலில் டேலி ஈஆர்பி9 இன் அமைவு திரையில் Use as Manufacturing Journal என்பதற்காக YES என அமைத்து கொள்க பின்னர் Direct Expenses என்பதன் கீழ் Create Ledgers =>Wages=> என்றவாறு கட்டளைகளை செயற்படுத்தி பணியாளர் சம்பளத்திற்கும் Create Ledgers=>Overheads=> என்றவாறு கட்டளைகளை செய்ற்படுத்தி இதர செலவுகளுக்கும் பேரேடுகளை உருவாக்கி கொள்க அதன்பின்னர் Primery என்பதன் கீழ் Create Item =>Group=>Finished Goods=> என்றவாறு கட்டளைகளை செயற்படுத்தி கணினியெனும் உற்பத்தி பொருளிற்காக உருவாக்கிகொள்க
பின்னர் create Stock Item=> Computer P4=> என்றவாறு கட்டளைகளை செய்ற்படுத்தியபின் தோன்றிடும் திரையில்
1,Name : Computer P4
2.Under: Finished Goods
3. Units: nos
4.Alt units not applicable
5 Maintain in Bactches: No
6 Set Components (BOM): Yes
என்றவாறு அமைவு செய்து கொள்க
அதன்பின்னர் Gateway of Tally=>Accounts Info=>Voucher Type=>Create=>Manufacturing Journal=> என்றவாறு கட்டளைகளை செய்ற்படுத்தியபின் தோன்றிடும் திரையில்
1 Name: Manufacturing Journal
2 .Type of Voucher: Stock Journal
3 Method of Voucher Numbering : Automatic
Use as Manufacturing Journal : YES
என்றவாறு அமைவு செய்து கொள்க
பின்னர் கணினி உதிரிபாகங்களை பற்றிய விவரங்களை உள்ளீடு செய்து கொள்க
அதன்பின்னர்
Debit :Wages Rs 10000/-

Debit other Expenses Rs 1000/- credit Sbi Rs 11000/-
என்றவாறு செலவுகளை எழுதிடுக உடன் டேலிஈஆர் பி9 திரையில் நாம் விரும்பிய கணினியின் பொருள்பட்டி (Bill of Material (BoM) ) உருவாகி திரையில் பிரிதிபலிக்கும்

செல்லிடத்து பேசி பயன்பாடுகளை உருவாக்கஉதவும் Ionicவரைச்சட்டம் ஒரு அறிமுகம்

9
ஒரேயொரு செல்லிடத்து பேசியின் பயன்பாட்டினை உருவாக்குவதுஎன்பது மிக எளிதான செயலாகும் ஆனால்இ ந்த செல்லிடத்து பேசிகளில் செயல்படும் ஆண்ட்ராய்டு ,ஐஃபோன், விண்டோ ஆகிய ஒவ்வொரு தளமும் தனக்கே உரிய தனித்தனியான தொகுதியான சொந்த கருவிகளையும் மொழிகளையும் IDEகளையும் ஆண்ட்ராய்டிற்கு ஜாவா, ஆப்பிளிற்கு எக்ஸ்கோடு, விண்டோவிற்கு விண்டோ எஸ்டிகே என்றவாறு கொண்டுள்ளன அதனால் நாம் உருவாக்கிய இந்த பயன்பாட்டின் அதே குறிமுறை-வரிகளைகொண்டுஆண்ட்ராய்டு ,ஐஃபோன், விண்டோ ஆகிய அனைத்து தளங்களிலும் செயல்படுமாறு செய்வது என்பதுதான் மிகசிக்கலான கடினமானபணியாகும் ஆயினும் பல்வேறு கட்டற்ற வரைச்சட்டங்களும் அல்லது கருவிகளும் ஒருமுறை எழுதிய அதே குறிமுறைவரியை கொண்டு Ui/Ux இன் பகுதியாக HTML CSS ஆகியவற்றை பயன்படுத்தி செல்லிடத்து பேசியின் அனைத்து தளங்களிலும் செயல்படுமாறு அமைத்து கொள்ள உதவுகின்றன அவ்வகையில் Ionicஎனும் கட்டற்ற வரைச்சட்டம் ஆனது HTML5 , JS,CSS ஆகியவற்றின் துனையுடன் Ui/Ux இன் அடிப்படை உறுப்புகளை கொண்டு ஒருமுறை எழுதிய அதே குறிமுறைவரியை செல்லிடத்து பேசிகளின் அனைத்து தளங்களிலும் செயல்படும் வண்ணம் உருவாக்கிட உதவுகின்றது இது விண்டோ மேக் லினக்ஸ் ஆகிய அனைத்து இயக்கமுறைமை கணினியிலும் செயல்படும் வல்லமை கொண்டதாகும் இதனை பயன்படுத்தி கொள்வதற்காக http://ionicframework.com/ எனும் இணைய தளத்திலிருந்து இந்த பயன்பாட்டு கருவியை பதிவிறக்கம் செய்து கொள்க முதலில் இதனுடைய மாதிரி செயல்முறை குறிமுறைவரியை செயல்படுத்தி பார்த்தபின்னர் நீங்கள் விரும்பும் செல்லிடத்து பேசியின் பயன்பாடுகளை உருவாக்கி பயன்படுத்தி கொள்க

இணைய தளபக்கங்களை வடிவமைத்திட பயன்படும் Dreamweaver எனும் தனியுடைமை பயன்பாட்டிற்கு மாற்றாக கட்டற்ற பயன்பாடுகள் உள்ளனவா?

ஆரம்பகாலத்தில் இணையத்தின் இணைய பக்கங்களை வடிவமைப்பு செய்வது என்பது HTML ,CSS ஆகியவற்றின் உதவி கிடைப்பதற்கு முன்பு கைகளால் உருவாக்கிடும் மிகவும் கடினமான பணியாக இருந்துவந்தது ஆயினும் சில வடிவமைப்பாளர்கள் துவக்கநிலை HTML இன் கோப்புகளை கையாளத் தேவையான அதிக திறமை இல்லாததால் அதனை கொண்டு நாம் திரையில் என்ன காண்-கின்றோமோ அதனை மட்டுமே பெறமுடியும் (what you see is what you get) என்பதை சுருக்கமாக WYSIWYG என அழைக்கபடுவதற்கேற்ப வடிவமைத்து வெளியிட்டனர் அதனை தொடர்ந்து CoffeeCup, HotDog, FrontPage, GoLive என்பன போன்ற இணைய பக்கங்கள் அனைத்தும் இந்த WYSIWYG என்ற அடிப்படையில் உருவாக்கபட்டவையாக இருந்தன அதன்பின்னர் Dreamweaver எனும் தனியுடைமை கருவிப்பயன்பாடு பொதுமக்களின் பயன்பாட்டிற்கு வந்தபோது இது WYSIWYG என்ற அடிப்படை மட்டுமல்லாது HTML,CSS ஆகியவற்றின் பயன்களை முழுவதும் நேரடியாக பயன்படுத்தி மாதிரி பலக-கட்டுப்பாட்டாளராகவும் கோப்புகளின் சிறந்த நிருவாகியாகவும உள்ளடக்க மேலாண்மையாளராகவும் விளங்கி இணைய பக்கங்களை வடிவமைத்திடும் வடிவமைப்பாளரின் உற்ற நண்பனாக இருந்து வருகின்றது இணையபக்கங்களின் உள்ளடக்க மேலாண்மையில் Drupal ,Wordpress ஆகியவை மிகச்சிறப்பாக விளங்குகின்றன இவ்வாறான உள்ளடக்க மேலாண்மை எனும் வசதியானது கைகளால் எழுதி உருவாக்கப்படும் HTML இன் குறிமுறைகளை அறவே தவிர்க்கின்றது தற்போது ஒவ்வொரு பயன்பாட்டு மென்பொருளும் சேவைப்பயன்பாடாகவும் , ஒவ்வொரு சமூகவலைதளசேவையும் செல்லிடத்து பேசிகளின் பயன்பாடுகளும் இந்த HTML,CSS ஆகியவற்றின் உள்ளடக்க மேலாண்மையின் அடிப்படையில் செயல்படுகின்றன ஏராளமான செந்தரமான நூலகங்களும் இணயபக்கங்களின் மேன்மைபடுத்திடும் பயன்பாடுகளும் பல்வேறு வகையில் இருந்தாலும் இவைகளைகொண்டு குறிமுறைவரிகளின் வாயிலாக இணைய பக்கங்களை வடிவமைத்திடும் செயலைமுற்றாக தவிர்க்க முடியாத நிலையில் இருந்துவருகின்றோம் இவ்வாறானபல்வேறு வசதி வாய்ப்புகளை வழங்கிடும் Dreamweaver எனும் தனியுடைமை கருவிப்பயன்பாட்டிற்கு மாற்றாக கட்டற்ற பயன்பாடுகள் உள்ளனவா என தேடுபவர்களுக்கு உதவுவதற்காகவே பின்வரும் கட்டற்ற பயன்பாடுகளும் இணையபக்கங்களை வடிவமைப்பதற்கு தயாராக உள்ளன என்ற செய்தியை மனதில் கொள்க
1 Aptana Studio என்பது ஒரு கட்டற்ற இணைய வடிவமைப்புகருவியாகும் இது இணைய பக்கங்களை வடிவமைப்பதில் மேம்ப்பட்ட IDEஐபயன்படுத்தி கொள்கின்றது இது HTML , CSS ஆகியவற்றின் துனையுடன் code coloring , completion, debugging, outlining ஆகிய பல்வேறு பணிகளை எளிதாக செயற்படுத்திடுகின்றது இது சிக்கலான இணைய பயன்பாடுகளையும் இணைய பக்கங்களையும் வடிவமைப்பதற்காக ஜாவாஸ்கிரிப்டின் அடிப்படையில் செயல்படுகின்றது
2 BlueGriffon என்பது WYSIWYG என்ற அடிப்படையில் செயல்படும் கட்டற்ற இணைய வடிவமைப்பு கருவிப் பயன்பாடாகும் இது மொஸில்லா ஃபயர் ஃபாக்ஸ் பொறியின் அடிப்படையில் செயல்-படுகின்றது இது புதிய HTML5 , CSS ஆகியவற்றின் துனையுடன் MPL, GPL, LGPL,ஆகிய அனுமதியின் அடிப்படையில் அனைத்து தளங்களிலும் செயல்படுகின்றது
3 Seamonkey என்பது மெஸில்லாவின் இணைய பயன்பாடாக தன்னுடைய முதல் பயனத்தை துவங்கியது பின்னர் மொஸில்லா தன்னுடைய எல்லையை குறுகியதாக ஆக்கிகொண்டதால் WYSIWYG என்ற அடிப்படையில் செயல்படும் கட்டற்ற இணைய வடிவமைப்பு கருவிபயன்பாடாக மாறி பயனுடன் செயல்பட்டு வருகின்றது HTMLஐபுதியதாக கற்பவர்களுக்கு இது ஒரு சிறந்த இணைய வடிவமைப்பு கருவியாக விளங்குகின்றது

Previous Older Entries