லிபர் ஆஃபிஸ்-4 கால்க்-தொடர்-65 கால்க் ஆனது எளிய தரவுதளமாகும்

கால்க்கின் விரிதாளானது மேம்ப்பட்ட பல்வேறுவகையான வடிகட்டிகளின் உதவியுடன் எட்டு நிபந்தனைகள் வரை கையாளும் திறன் மிக்கதாகும் ஆயினும் ஒரு சாதராண வடிகட்டியானது அதிபட்சம் மூன்று நிபந்தனைகளை மட்டுமே கையாளும் திறன் கொண்டது இந்த மேம்பட்ட வடிகட்டியின் நிபந்தனைகளை கால்க்கானது தன்னுடைய விரிதாளில் சேமித்து வைத்து கொள்கின்றது இதனை செயலி்ல் கொண்டுவருவதற்தான முதல்படிமுறையாக இந்த எட்டு நிபந்தனைகளை விரிதாளில் உருவாக்குக அதற்காக முதலில் காலியான விரிதாளினை திறந்துகொள்க அதில் எட்டுநெடுவரிசைகளை கொண்ட அட்டவணை போன்று தெரிவுசெய்து கொள்க பின்னர் தரவுகளை வடிகட்டு-வதற்கான அதிகபட்சம் எட்டுவகை நிபந்தனைகளை நெடுவரிசைகளின் தலைப்பாக உள்ளீடு செய்திடுக இந்த நிபந்தனைகளின் ஒவ்வொரு நெடுவரிசையும் AND எனும் சொல்லுடனும் நிபந்தனைகளின் ஒவ்வொரு கிடைவரிசையும் மற்றொரு நெடுவரிசையுடன் OR. எனும் சொல்லுடனும் அமைத்திடுக அதன்பின்னர் வடிகட்டவேண்டிய தரவுகளிருக்கும் பகுதியை தெரிவுசெய்து கொள்க பின்னர் திரையின் மேலே கட்டளை பட்டையில் Data => Filter => Advanced Filter=>என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவு செய்து சொடுக்குக உடன் விரியும் Advanced Filterஎனும் உரையாடல் பெட்டியில் நிபந்தனைகளுக்கான வாய்ப்புகளை தேவையானவாறு தெரிவு செய்து கொண்டு OKஎனும் பொத்தானை தெரிசெய்து சொடுக்குக

65
இந்த மேம்பட்ட வடிகட்டியை பின்வரும் கட்டளைவரிகளின் மேக்ரோவை கொண்டு எளிதாக உருவாக்கலாம்
Use an advanced filter.
Sub UseAnAdvancedFilter()
Dim oSheet ‘A sheet from the Calc document.
Dim oRanges ‘The NamedRanges property.
Dim oCritRange ‘Range that contains the filter criteria.
Dim oDataRange ‘Range that contains the data to filter.
Dim oFiltDesc ‘Filter descriptor.
REM Range that contains the filter criteria
oSheet = ThisComponent.getSheets().getByIndex(1)
oCritRange = oSheet.getCellRangeByName(“A1:G3”)
REM You can also obtain the range containing the
REM filter criteria from a named range.
REM oRanges = ThisComponent.NamedRanges
REM oRange = oRanges.getByName(“AverageLess80”)
REM oCritRange = oRange.getReferredCells()
REM The data that you want to filter
oSheet = ThisComponent.getSheets().getByIndex(0)
oDataRange = oSheet.getCellRangeByName(“A1:G16”)
oFiltDesc = oCritRange.createFilterDescriptorByObject(oDataRange)
oDataRange.filter(oFiltDesc)
End Sub
தேவையெனில் இந்த வடிகட்டியின் நடவடிக்கையை மாற்றுவதற்காக வடிகட்டியின் பண்பியல்புகளை மாற்றி யமைத்திடுக இதில் உள்ளவெளியீட்டு நிலையை பின்வரும் கட்டளைவரிகளின் மூலம் மாற்றி யமைத்திடுக
Copy filtered results to a different location.
REM Copy the output data rather than filter in place.
oFiltDesc.CopyOutputData = True
REM Create a CellAddress and set it for Sheet3,
REM Column B, Row 4 (remember, start counting with 0)
Dim x As New com.sun.star.table.CellAddress
x.Sheet = 2
x.Column = 1
x.Row = 3
oFiltDesc.OutputPosition = x
வடிகட்டப்பட்ட தரவுகளை மாற்றியமைத்தல் இவ்வாறு மேம்பட்ட வடிகட்டிமூலம் வடிகட்டியபின்னர் புதிய இடத்தில் நகலெடுக்கப்பட்ட தரவுகளை கொண்டு தேவையெனில் தெரிவுசெய்தல், மறுதல் செய்தல் , நீக்கம் செய்தல் ஆகிய செயல்களை செயல்படுத்திடலாம் பொருத்தமில்லாத தரவுகளின் கலணை கால்க்கானது மறைத்து வைத்திடும் தரவுகளுள்ள கலண்களை outline, data filterr the hide commandஆகிய வற்றை பயன்படுத்தி மறைத்திடலாம் இந்த தரவுகளை புதிய இடத்திற்கு கொண்டு செல்வதற்காக நகலெடுத்தல் அல்லது வெட்டி எடுத்தல் செய்தபின்னர் புதிய இடத்தில் ஒட்டுதல்செய்திடும்போது மறைத்து வைக்கப்பட்ட கலண்களும் சேர்ந்து புதியஇடத்தில் வந்து சேரும் ஆயினும்வடிகட்டிடும்போது காட்சியாகஇருக்கும் தரவுகள் மட்டுமே வடிகட்டப்படும் கால்க்கின் AVERAGEஎனும் செயலிமுதல் VLOOKUPஎனும் செயலிவரைஉள்ள அனைத்து செயலிகளும் தரவுதள செயலிகளை போன்றவைகளாகும் COUNTIFஎனும் செயலியை கொண்டு எண்ணாக=COUNTIF(B1:C16; 95) , உரையாக, =COUNTIF(B1:C16; “95”) வழக்கமான வெளிப்பாடாக =COUNTIF(B1:C16; “9.*”) மேற்கோள் செய்வதாக =COUNTIF(B1:C16; B3) வடிகட்டிடுமாறு அமைத்திடலாம் ஆனால் SUMIF எனும் செயலியைகொண்டு மூன்றாவது தருக்கம் மட்டும் மாறி =SUMIF(A1:A16; “B.*”; B1:B16) என்றவாறு வழக்கமான வெளிப்பாடாக அமைந்திருக்கும் SUBTOTAஎனும் செயலியானது மறைக்கப்பட்ட தரவுகளை தவிர மற்றவைகளை AVERAGE,MAX,miniபோன்ற கூடுதல் செயலிகளுடன் அமைத்திடலாம்
கால்க்கானது ஏராளமான வழிமுறைகளை தரவுகளை கண்டுபிடிப்பதற்காக வைத்துள்ளது எளிய வழிமுறையாக திரையின் மேலே கட்டளை பட்டையில் Edit => Find &Replace=>என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக அல்லது விசைப்பலகையில் Ctrl + F ஆகிய விசைகளை சேர்த்து அழுத்துக உடன்விரியும் உரையால் பெட்டியில் தேவையான தரவுகளை உள்ளீடு செய்துகொள்க. இந்த உரையாடல் பெட்டியில் நம் தேடிடவிரும்பும் தரவுகளை எத்தனைமுறை வேண்டுமானாலும் திரும்ப திரும்ப Findஎனும் பொத்தானை அழுத்தி தாள் முழுவதும் தேடிகண்டுபிடித்திடலாம் அல்லது Data => Filter=>என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்து குறிப்பிட்ட தரவை மட்டும் தேடிபிடித்திடலாம் இதற்குபதிலாக VLOOKUP எனும் செயலிகொண்டு VLOOKUP(search_value; search_range; return_column_index)
VLOOKUP(search_value; search_range; return_column_index; sort_order)ஆகிய இருவகையில் கிடைவரிசையில் மட்டும் தரவுகளை தேடிக்கண்டுபிடித்து அதேகிடைவரிசையில் கொண்டுவந்து சேர்த்திடலாம் அவ்வாறே HLOOKUP எனும் செயலிகொண்டு HLOOKUP(search_value; search_range; return_row_index)
HLOOKUP(search_value; search_range; return_row_index; sort_order) ஆகிய இருவகையில் நெடுவரிசையில் மட்டும் தரவுகளை தேடிக்கண்டுபிடித்து அதேநெடுவரிசையில் கொண்டுவந்து சேர்த்திடலாம்
அதேபோன்று LOOKUP எனும் செயலிகொண்டு LOOKUP(search_value; search_range) , LOOKUP(search_value; search_range; return_range)ஆகிய இருவகையில் ஒற்றையான வடிகட்டப்பட்ட நெடுவரிசை அல்லது கிடைவரிசையிலிருந்து தரவுகளை தேடிக்கண்டுபிடித்து அதே நெடுவரிசை அல்லது கிடைவரிசையில் கொண்டுவந்து சேர்த்திடலாம்
மேலும் MATCH எனும் செயலியைகொண்டு =MATCH(search_value; search_range)
=MATCH(search_value; search_range; search_type)ஆகிய இருவகையில் ஒற்றையான நெடுவரிசை அல்லது கிடைவரிசையிலிருந்து தரவுகளை தேடிக்கண்டுபிடித்து கொண்டு வந்து சேர்த்திடலாம்
அதனோடு ADDRESSஎனும் செயலிகொண்டு நெடுவரிசையில் கிடைவரிசையில் ஒருதாளில் உள்ள எழுத்துகளின் தொகுப்பினை தேடிக்கண்டுபிடித்திடலாம் இந்த செயலியுடன் MATCH எனும் செயலியை கொண்டு தேடுதலை மிகமேம்பட்டதாக செய்திடலாம் INDIRECT எனும் செயலியைகொண்டு இதில் குறிப்பிடும் எழுத்துசரத்தினை கலணின்முகவரியாக INDIRECT(G1)என்றவாறு மாற்றி பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் OFFSETஎனும் செயலியைகொண்டு ஒரு கலணை அல்லது பகுதியை ஒரு குறிப்பிட்ட நெடுவரிசைகளாகவோ கிடைவரிசை-களாகவோ மேற்கோள் பகுதியைகொண்டு மாற்றிடலாம் இவையனைத்தும் சேர்ந்த மேக்ரோவாக பின்வருமாறு அமைத்திடலாம்
Complex example of OFFSET.
=SUM(OFFSET(INDIRECT(ADDRESS(MATCH(“Bob”;A1:A16; 0); 4)); 0; 0; 1; 2))

இந்த மேக்ரோவை மேலும்பின்வருமாறு மேம்பட்டதாக அமைத்திடலாம்
Better use of OFFSET.
=SUM(OFFSET(A1; MATCH(“Bob”; A1:A16; 0)-1; 3; 1; 2))
அதனை தொடர்ந்து INDEXஎனும் செயலியின் உதவியால் =INDEX(B2:D3; 1; 1) என்றவாறு நெடுவரிசைஅல்லது கிடைவரிசையை குறிப்பிடலாம் அதைவிட Return Bob’s quiz scores =SUM(OFFSET(INDEX(A2:G16; MATCH(“Bob”; A2:A16; 0)); 0; 3; 1; 2)) என்றவாறு குறிப்பிட்டப் பகுதியைகுறிப்பிடலாம்
DAVERAGE,DSUM,DMAXபோன்ற செயலிகள் தரவுதளத்தில் மட்டும் பயன்படுபவையாகும் DAVERAGE எனும் தரவுதளத்திற்கு மட்டும் உரிய செயலியைகொண்டு பின்வருமாறு மேக்ரோ அமைத்திடலாம்
“Test 2” is column 3.
=DAVERAGE(A1:G16; “Test 2”; Sheet2.A1:G3)
=DAVERAGE(A1:G16; 3; Sheet2.A1:G3)
பொதுவாக காலக்கானது பெரும்பாலான மக்கள் திருப்தியுறும் வகையில் போதுமான தரவுதளை கையாளும் செயலிகளை தன்னகத்தே கொண்டுள்ளது OFFSET, INDEX போன்ற அடிக்கடி பயன்படுத்தி கொள்ளப்படும் செயலிகள் அதிக பயனுள்ளவைகளாக அமைகின்றன

கானொளி படக்கோப்பினை நிருவகிப்பதற்கான அறிவுரைகள்

புதிய கானொளி படத்தினை கையாளுவதற்காக முதலில் அதற்கென தனியாக கோப்பகத்தை உருவாக்கி கொள்க அதற்கடுத்ததாக இந்த கோப்பகத்திற்குள் MEDIA,AUDIO ,GFX,SFX,MUSIC,OUTPUTS,DOCS ஆகிய ஒவ்வொன்றிற்கும் என தனித்தனியான துனைக்கோப்பகங்களை உருவாக்கி கொள்க அதற்கடுத்ததாக நம்முடைய கானொளி படக்கோப்பிற்கு காட்சியின் பெயராக அல்லதுபடப்படிப்பி செய்து நாளினை கொண்டு பெயரை அமைத்திடுக பணிமுடிந்தபிறகு கானொளி படக்கோப்பிற்கு இறுதி பதிப்பெண்ணுடன் பெயரைஅமைத்தி கொள்க ஒரே காட்சியைபலமுறை எடுத்திருந்தால் அதற்கேற்ப 1 ,2 3என பெயருடன் சேர்த்து பெயரிடுக இந்தஎண்களுடனான பெயரினை – எனும் இடைக்கோடுடன் அடிக்கோடில்லாமல் அமை்தது கொள்வது நல்லது என பரிந்துரைககப்படுகின்றது இந்த கோப்புகளை கோப்பகத்துடன் வெளிப்புற அமைவில் பிற்காப்பு நகலெடுத்து வைத்து கொள்வது நல்லது அல்லது நேரடியாக பிற்காப்பு நகலெடுத்து வைத்து கொள்வதற்கான சேவையாளர் இணையதளங்களில் பிற்காப்பு நகலெடுத்து வைத்து கொள்க

உங்களுடைய தேவைகளுக்கு விம் பிளக்கின் எனும் கூடுதல் வசதியை பயன்படுத்திகொள்க

விம் என்பது விஐ பதிப்பாளர் பயன்பாட்டின் மேம்பட்ட பதிப்பாகும் இது துவக்கத்தில் சாதாரணமாக உருவாகியது என்றாலும தற்போதுமிகத்திறனுடைய அனைத்து தளங்களிலு் செயல்படும் வல்லமையுடன் கட்டளைவரி அல்லது வரைகலை பயனாளர்இடைமுகத்துடன்(GUI) பதிப்பு கருவிகளை கொண்டதாக விளங்குகின்றது அதனுடைய கூடுதல் இணைப்பினை கொண்டு மேம்பட்டவசதியை பயன்படுத்தி கொள்க இதற்கான vimawsome.com எனும் தளமானது அனைத்துவகையான மிகமுக்கியமாக The NERDTree, fugitive.vim,syntastic,surround vim, ctrlpvim vim-airline,ஆகிய ஆறுவகையான விம்மின் கூடுதல் இணைப்புகளையும் தன்னகத்தே கொண்டுள்ளது இந்த தளத்தில் தேவையானதை மட்டும் பதிவிறக்கம் செய்து பயன்படுத்தி கொள்க நம்முடைய கணினியில் பின்வரும் கட்டளைவரிகளை பயன்படுத்தி இந்த விம் கூடுதல் இணைப்பினை நிறுவுகைசெய்துபயன்படுத்தி கொள்க
cul -flo -/ .vim/autoload/plug.vim – create-dirs\
https://raw.githubusercontent.com/junegunn/vim-plug\master/plug.vim\
call plug#begin(‘-/vim/plugged’)
plug ‘scrooloose/nedtree’ , { ‘on’ ; ‘NERDTreeToggle’}
plug ‘tpope/vim-fireplace’,{‘for’ ; ‘clojure’}
plug ‘ bling/vim-airline’ , { ‘for’ ;{ ‘clojure’ , ‘scheme’}
‘rtp’ ; ‘vim’}
call plug#end()
11

OPenNebula எனும் மேககணினியை உருவாக்கிடும் பயன்பாட்டினை பயன்படுத்தி கொள்க

இது மெய்நிகரான தனிநபர்மேககணினி பொதுமக்கள்மேககணினி மேம்பட்ட மேககணினி ஆகியவற்றை உருவாக்குவதற்கு உதவிடும் ஒரு கட்டற்ற சிறந்த தளமாகும் இது பயன்படுத்த மிகஎளிதானது ஆயினும் அதிக பயனுடைய நெகிழ்வுதன்மையுடன் கூடிய மெய்நிகர் தரவுமையத்தைநிறுவனங்களின் மேககணியையும் உருவாக்கி பராமரித்திடும் திறன்கொண்டதாகும் இதனை கொண்டு மையபடுத்தபட்ட கட்டுப்பாடுகளும் நிருவகி்த்திடும் திறனுடன் பல்வேறு மேம்பட்ட தரவுகளை தேக்கிவைத்திடும் நிலையமாக பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் ஒருங்கிணைந்த தானியங்கி செயலை இது மேலும் கூடுதலான வன்பொருளோ முதலீடோ இல்லாமல் கைவசமுள்ளவைகளை பயன்படுத்தி மேம்பட்ட மேககணினி சூழலை உருவாக்கி பராமரித்திட பயன்படுகின்றது இது முழுக்கமுழுக்க திறமூல கட்டற்ற பயன்பாட்டு மேககணினி சேவையை உருவாக்கிட உதவிடும் தளமாகும் இது கட்டளைவரிகளின் மூலமாக அல்லது இணையஇடைமுகமாக பயனாளர்கள் பயன்படுத்தி கொள்ளமுடியும் இது ஒரு பாதுகாப்பான பயன்பாடாகும் பயனாளரின் விருப்பத்திற்கேற்ற இதனுடைய இணைய இடைமுகம் அல்லது சிஎல்ஐ இடைமுகம் பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் இதனை எந்த நேரத்திலும் அதாவது 24 மணி நேரமும் பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் இதனை தொலைதூரத்திலிருந்தும் பயன்படுத்தி கொள்ளமுடியும் இதனை பயனாளர்கள் முழுமையாக கட்டுப்படுத்தி பராமரித்திடமுடியும் இது உருவபபடம் தேக்கும் தொழில்லநுட்பத்தையும் வலைபின்னல் வசதியையும் கொண்டதாகும் கோப்புதரவுகளையும் உருவப்படதரவுகளையும் அமைவு-தரவுகளையும் தேக்கிவைத்திடும் திறன்மிக்கது சேவையாளர் VLAN ,VXLAN போன்றபல்வேறு வகையான வலைபின்னல் வசதியையும் தேவைப்பட்டால் தற்காலிக வலைபின்னல் வசதியையும் அளிக்கவல்லது மேலும் விவரங்களுக்கு இதனுடைய http://docs.opennebula.org/ எனும் இணைய பக்கத்திற்கு செல்க
11

OpenUI5ஒரு அறிமுகம்

இந்த OpenUI5 என்பது அப்பாச்சி2.0 அனுமதியின்படி வெளியிடபட்டுள்ள இணைய பயன்பாடுகளையும் செல்லிடத்து பேசிகளின் பயன்பாடுகளையும் உருவாக்குவதற்கு உதவிடும் ஒரு கட்டற்றவரைச்சட்ட செயல்திட்டமாகும் இதனைSAPUI5 என்ற பதிப்பாக சமீபத்தில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது இதுHTML5 CSS Jquery,D3.js ஆகிய பல்வேறு தொழில்நுட்பங்கள் கொண்டினைந்ததாகும் இது XML,HTML, JSON போன்ற பல்வேறு காட்சி வடிவமைப்புகளையும் Odata,XML,JSON போன்ற பல்வேறு தரவு வடிவமைப்புகளையும் கொண்டது இது எந்தவொரு வியாபாரம் தொடராபான பயன்பாடுகளையும் உருவாக்கமுடியும் இதனை கொண்டு ஒருசிறு வியாபார பயன்பாட்டிற்கு தேவையான buttons, links, checkboxes, radio buttons, dropdown menus, inputfield போன்ற பெரும்பாலான பல்வேறு கட்டுப்பாடுகளையும் உருவாக்கி கொள்ளலாம் இது ஒரு சேவையாளர் கணினியிலிருந்து தரவுகளை XMLஅல்லது JSON ஆகிய வடிவமைப்பில் வெளியிட பெரிதும் பயனுள்ளதாக அமைகின்றது இந்த OpenUI5 என்பதனை பயன்படுத்தி கொள்ள SAPUI5 எனும் கருவி தேவையாகும் ஒருமுறை குறிமுறைவரிகளை எழுதி எந்த சாதனங்களிலும் பயன்படுத்திடலாம் என்பதுதான் இதன் முதன்மை குறிக்கோளாகும் இந்த OpenUI5 என்பதை https://tools.hana.ondemand.com/luna/ என்ற தளத்திலிருந்தும் இந்த SAPUI5 என்பதை https://sapui5.netweaver.ondemand.com/ என்ற தளத்திலிருந்தும் பதிவிறக்கம் செய்து பயன்படுத்தி கொள்க
10

நம்முடைய பிள்ளைகளுடன் தொடர்புகொள்வதற்கு SoundingBoard எனும் பயன்பாட்டினை பயன்படுத்தி கொள்க

நம்முடைய பிள்ளைகளுடன் தொடர்புகொள்வதற்கு SoundingBoard எனும் பயன்பாட்டினை பயன்படுத்தி கொள்ளலாம்.ஆப்பில் சாதனங்களில் பயன்படுத்தப்படும் இந்த SoundingBoard எனும் பயன்பாட்டினை கொண்டு நம்முடைய பிள்ளைகளுடன் தொடர்புகொள்ளும் வசதியை எளிதாக ஆக்குகின்றது இது ஒரு கட்டணமற்ற பயன்பாடாகும் இது ஏற்கனவே தயார்நிலையில் Emergency Help, Money, Shopping ஆகிய பல்வேறு பயனுள்ள குறியீட்டுசெய்திகளுடன் வாடிக்கையாளர் விரும்பிய குறியீட்டு செய்திகளையும் சேர்த்து 20 வகையான குறியீட்டுசெய்திகள் வரை வைத்துகொள்ளும் வசதியை அளிக்கின்றது இந்த குறியீட்டு செய்திகளானது முன்கூட்டியே பதிவு செய்யப்பட்டவைகளாகும் நாம் விரும்பிய செய்திளையும் பதிவுசெய்து அதற்கான உருவப்படத்தினை ஒரு குறியீட்டு செய்தியாக சேமித்து கொள்ளலாம் இவ்வாறு வாடிக்கையாளர் விரும்பியவாறு குறியீட்டுசெய்திகளை உருவாக்குவதற்கான குறியீடுகளாக சொந்த உருவப்படங்கள் அல்லது இதிலுள்ள குறியீடுகள் அல்லது இதிலுள்ள உருவப்படங்களை பயன்படுத்தி கொள்க தற்போது இந்த குறியீட்டு செய்திகளானதுEnglish, Chinese, French, German, and Spanish ஆகிய மொழிகளில் கிடைக்கின்றது
8

Rஎனும் கணினி மொழி

Rஎன்பது மிக மேம்பட்ட திறனுடைய கணினி மொழியாகும் இது எந்த ஒரு சூழலிலும் ஒருங்கிணைந்து செயல்படும் வல்லமைகொண்டதாகும் மிக முக்கியமாக புள்ளியியலுடன் வரைகலையும் சேர்ந்த ஆய்விற்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக விளங்குகின்றது இது ஒரு எளிய அதேநேரத்தில் மிகசக்தி வாய்ந்த செயலாக்க கணினிமொழியாகும் இது புள்ளியியலின் தொகுதியான தரவுகளை வரைகலையின் வாயிலாக வெளியீடு செய்திடும் திறன்மிக்கதாகும்
>x x # print the value stored in x
இங்கு : எனும் முக்காற்புள்ளி 11 முதல் 20 வரையுள்ள தொடர்வரிசையாக xஎனும் பெயரில் எண்களை தேக்கிவைக்கின்றது
> z , – seq(from=111, to=30, by=3)
>z
இதனுடைய வெளியீடானது [1] 11 14 17 20 23 26 29 என்றவாறு தொடர்வரிசையாக இருக்கும்
> rnum rnum # print the value of rnum
இந்த கட்டளைவரிகளின் வாயிலாக rஎனும் கணினிமொழியில் 11 இற்கும் 15 இற்கும் இடையில் ஏதேனும் ஒரு எண்ணினை உருவாக்கு என்றவுடன் இதன் வெளியீடு [1] 14.75596 என்றவாறு இருக்கும்
> fib fib[1] fib[2] for(idx in 3:13) {
+ fib[idx] fib
எனும் வெக்டார் அணியினுடைய நிரல்தொடரின் வெளியீடு [output] 0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144என்றவாறு இருக்கும் இதில் தற்போதைய எண்ணானது அதற்கு முந்தைய எண்ணினை கூட்டி இதற்கு அடுத்த எண்ணாக தொடர்டச்சியாக 13 எண்களை வெளியிடுகின்றது
M d d # for displaying the value of d
இந்த கட்டளைவரித்தொடரானது ஏற்கனவே அட்டவணையாக உள்ள தரவுகளை கொண்டு Pieஎனும் வரைபடத்தை உருவாக்குகின்றது
> install.package(“plotrix”)
> library(plotrix)
>pie3D(d$v2, labels =paste(d$v1,lab,, sep = “ “ ) , main = “ Responses” , explode =0.2
இந்த கட்டளைவரித்தொடரானது இதே Pieஎனும் வரைபடத்தை முப்பரிமான வரைபடமாக காண்பிக்கின்றது
இவ்வாறான புள்ளியியல் பொருளாதாரம் தொடர்புடைய மிகச்சிக்கலான செயல்களுக்கு மிக எளிதான தீர்வாக அமைகின்ற இந்த R எனும் கணினி மொழி.யை பயன்படுத்தி கொள்க

Previous Older Entries