தரவு அறிவியலிற்கான பைத்தான் நூலகம்

pandas, scikit-learn, matplotlib ஆகியவற்றிற்கு அப்பால் ஒருசில புதிய தந்திரமான வழிமுறைகளின் மூலம் பைத்தான் வாயிலாகவே தரவு அறிவியலை செயல்படுத்த முடியும்
துவக்கநிலையாளர்கள் முதல் திறன்மிகுந்தவர்கள் வரையிலும் பயன்படுத்துபவர்கள் எந்தவொரு இக்கட்டிலும் சமாளித்திட மிகமுக்கியமாக தரவுஅறிவியலை இயக்கநேரத்திலும் விரைவாகவும் செயல்படுத்திட இதனுடைய நூலகங்கள் பேருதவியாக இருக்கின்றன
1.Wget எனும் நூலகம்
தரவு அறிவியலாருக்கு முதன்மையான குறிக்கோளே இணையத்திலிருந்து தரவுகளை கொண்டுவருவதுதான் அதற்காக உதவவருவதுதான் Wget எனும் பைத்தானின் நூலகமாகும் இது HTTP, HTTPS, FTP ஆகிய மரபொழுங்குகளை ஆதரிக்கின்றது இது இடைமுகம் இல்லாதது ஆனால் இது குறிப்பிட்ட இணையபக்கத்திற்குள் உள்நுழைவு செய்திடாமலேயே தரவுகளை பதிவிறக்கம் செய்துகொள்ளமுடியும்
$ pip install wget
இதனை எனும் கட்டளை வரிமூலம் நிறுவுகைசெய்து கொள்க பின்னர்
import wget
url = ‘http://www.futurecrew.com/skaven/song_files/mp3/razorback.mp3’
filename = wget.download(url)
100% […………………………………………] 3841532 / 3841532
filename
‘razorback.mp3’
ஆகிய கட்டளைவரிகள் வாயிலாக தேவையானவாறு தரவுகளை பதிவிறக்கம் செய்து கொள்க
இதனை நன்கு ஐயம் திரிபற அறிந்து பயன்படுத்தி கொள்வதற்கு https://pypi.org/project/wget/ எனும் இணையதளபக்கத்திற்கு செல்க
2.Pendulum எனும் பைத்தானின் நூலகம்
தொடர்ந்து பணிநாட்களில் பைத்தானில் பணிபுரிந்து வெறுப்படைந்தவர்களுக்கு உதவ காத்திருப்பதுதான் , Pendulum எனும் பைத்தானின் நூலகமாகும் இது அவ்வாறானவர்களின் மகிழ்ச்சியுடன் கையாள உதவுகின்றது .இது பைத்தானின் சொந்த வகுப்புக்கு பதிலாக ஒரு மாற்றீடு ஆகும்
$ pip install pendulum
இதனை எனும் கட்டளை வரிமூலம் நிறுவுகைசெய்து கொள்க பின்னர்
import pendulum
dt_toronto = pendulum.datetime(2012, 1, 1, tz=’America/Toronto’)
dt_vancouver = pendulum.datetime(2012, 1, 1, tz=’America/Vancouver’)
print(dt_vancouver.diff(dt_toronto).in_hours())

ஆகிய கட்டளைவரிகள் வாயிலாக தேவையானவாறு தரவுகளை பதிவிறக்கம் செய்து கொள்க
இதனை நன்கு ஐயம் திரிபற அறிந்து பயன்படுத்தி கொள்வதற்கு https://pendulum.eustace.io/docs/#installation எனும் இணையதளபக்கத்திற்கு செல்க
3.imbalanced-learn எனும் பைத்தானின் நூலகம்
தொடர்ந்துஒவ்வொரு வகுப்பில் உள்ள மாதிரிகள் எண்ணிக்கை கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரியாக இருக்கும்போது (அதாவது, சமச்சீராக) பெரும்பாலான வகைப்படுத்தலின் நெறிமுறைகள் சிறப்பாக செயல்படுகின்றன. ஆனால் உண்மை வாழ்க்கையானது சமநிலையற்ற தரவுதளங்கள் நிறைந்தவையாகும். இவை படிப்படியான கற்றல் மற்றும் இயந்திர கற்றல் வழிமுறைகளின் முன்கணிப்பு ஆகியவற்றைக் கொண்டிருக்கலாம். அதிர்ஷ்டவசமாக, இந்த சிக்கலை தீர்க்க imbalanced-learn எனும் பைத்தானின் நூலகம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இது scikit-learnஇற்கு இணக்கத்தன்மை உடையது,
$pip install -U imbalanced-learn
# அல்லது
conda install -c conda-forge imbalanced-learn
இதனை மேலேகாணூம் கட்டளை வரிமூலம் நிறுவுகைசெய்து பயன்படுத்திகொள்க
இதனை நன்கு ஐயம் திரிபற அறிந்து பயன்படுத்தி கொள்வதற்கு http://imbalanced-learn.org/en/stable/api.html எனும் இணையதளபக்கத்திற்கு செல்க
4.FlashText எனும் பைத்தானின் நூலகம்
இயல்பான மொழி செயலாக்கத்தின்(NLP) போது உரையாலான தரவுகளை சுத்தமாக நீக்கிடும் பணிகளைத் துல்லியமாகத் தரும் போது, முக்கிய வார்த்தைகளை மாற்றுவதன் மூலம் அல்லது சொற்றொடரிலிருந்து சொற்களைப் பிரித்தெடுக்க வேண்டும். வழக்கமாக, இத்தகைய நடவடிக்கைகளை வழக்கமான வெளிப்பாடுகளால் நிறைவேற்ற முடியும், ஆனால் ஆயிரக்கணக்கான எண்ணிக்கையில் சொற்களின் எண்ணிக்கையை தேட வேண்டியநிலையில் அவை சிக்கலானதாகிவிடும்.
FlashText வழிமுறையின் அடிப்படையிலான பைத்தானின் FlashText தொகுதியானது, இதுபோன்ற சூழ்நிலைகளுக்கு பொருத்தமான மாற்றினை வழங்குகிறது. தேடல் சொற்களின் எண்ணிக்கையின் அளவு எவ்வளவாகக் இருந்தாலும் FlashText ஒரே மாதிரியாக சிறப்பாக பணிபுரிகின்றது
$ pip install flashtext
இதனை மேலேகாணூம் கட்டளை வரிமூலம் நிறுவுகைசெய்து கொள்க பின்னர்
திறவுசொற்களை வெளியிலெடுத்திடுவதற்காக பின்வரும்கட்டளைவரிகளை பயன்படுத்திகொள்க :
from flashtext import KeywordProcessor
keyword_processor = KeywordProcessor()
# keyword_processor.add_keyword(, )
keyword_processor.add_keyword(‘Big Apple’, ‘New York’)
keyword_processor.add_keyword(‘Bay Area’)
keywords_found = keyword_processor.extract_keywords(‘I love Big Apple and Bay Area.’)
keywords_found
[‘New York’, ‘Bay Area’]
திறவு சொற்களை மாற்றியமைத்திடுவதற்காக:பின்வரும்கட்டளைவரிகளை பயன்படுத்திகொள்க
keyword_processor.add_keyword(‘New Delhi’, ‘NCR region’)
new_sentence = keyword_processor.replace_keywords(‘I love Big Apple and new delhi.’)
new_sentence
‘I love New York and NCR region.’
இதனை நன்கு ஐயம் திரிபற அறிந்து பயன்படுத்தி கொள்வதற்கு https://flashtext.readthedocs.io/en/latest/ எனும் இணையதளபக்கத்திற்கு செல்க
5.FuzzyWuzzyஎனும் பைத்தானின் நூலகம்
சரத்தை பொருத்தும் போது சரத்துடனான ஒப்பீடு விகிதங்கள், டோக்கன் விகிதங்கள், போன்ற செயல்பாடுகளை எளிதில் செயல்படுத்துவதற்கு FuzzyWuzzyயானது மிகவும் உதவிகரமான நூலகமாகும்.மேலும் இது பல்வேறு தரவுத்தளங்களில் பொருத்தப்பட்ட ஆவணங்களுக்கு பொருத்தமானதாகும்.
$ pip install fuzzywuzzy
இதனை மேலேகாணூம் கட்டளை வரிமூலம் நிறுவுகைசெய்து கொள்க பின்னர்
from fuzzywuzzy import fuzz
from fuzzywuzzy import process
# Simple Ratio
fuzz.ratio(“this is a test”, “this is a test!”)
97
# Partial Ratio
fuzz.partial_ratio(“this is a test”, “this is a test!”)
 100
ஆகிய கட்டளைவரிகள் வாயிலாக தேவையானவாறு தரவுகளை பதிவிறக்கம் செய்து கொள்க
இதனை நன்கு ஐயம் திரிபற அறிந்து பயன்படுத்தி கொள்வதற்கு https://github.com/seatgeek/fuzzywuzzy எனும் இணையதளபக்கத்திற்கு செல்க
6.PyFlux எனும் பைத்தானின் நூலகம்
காலத்தொடர் பகுப்பாய்வு என்பது இயந்திர கற்றலில் அடிக்கடி சந்திக்கின்ற சிக்கல்களில் ஒன்றாகும். PyFlux என்பது பைதானில் உள்ள ஒரு கட்டற்றநூலகமாகும், இது கால-வரிசை சிக்கல்களுடன் பணியாற்றுவதற்காக வெளிப்படையாக கட்டப்பட்ட நூலகமாகும் ARIMA, GARCH, VAR ஆகியவை உட்பட நவீன கால-வரிசை பகுப்பாய்வு மாதிரிகள் ஒருசில சிறந்த வரிசைகள் நாம் பயன்படுத்தி கொள்ள தயாராக உள்ளன
$ pip install pyflux
இதனை மேலேகாணூம் கட்டளை வரிமூலம் நிறுவுகைசெய்து கொள்க பின்னர்
இதனை நன்கு ஐயம் திரிபற அறிந்து பயன்படுத்தி கொள்வதற்கு https://pyflux.readthedocs.io/en/latest/index.html எனும் இணையதளபக்கத்திற்கு செல்க
7.IPyvolume எனும் பைத்தானின் நூலகம்
தரவுத் தகவல்களின் தகவல்களுடன் தொடர்புகொள்வது ஒரு முக்கியமான அம்சமாகும், மேலும் முடிவுகளை காட்சிப்படுத்தல் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க நன்மைகளை வழங்குகிறது. IPyvolume எனும்பைதான் நூலகமானது முப்பரிமான (3D) மதிப்புகளையும் கிளிஃப்களையும் (எ.கா.,முப்பரிமான (3D )சிதறல் அடுக்குகள்) குறைந்தபட்ச கட்டமைப்பு மற்றும் முயற்சிகளுடன் கூடிய ஜுப்பிட்டர் நோட்புக்கில் காட்சியாக காண உதவு கின்றது இருப்பினும், இது தற்போது 1.0-க்கும் முன்பதிபாகவு கிடைக்கின்றது.
$ pip install ipyvolume
Conda/Anaconda
$ conda install -c conda-forge ipyvolume
இதனை மேலேகாணூம் கட்டளை வரிமூலம் நிறுவுகைசெய்து கொள்க பின்னர்
இதனை நன்கு ஐயம் திரிபற அறிந்து பயன்படுத்தி கொள்வதற்கு https://ipyvolume.readthedocs.io/en/latest/?badge=latest எனும் இணையதளபக்கத்திற்கு செல்க
அசைவூட்டத்திற்கு 1
அளவு ஒழுங்மைவிற்கு 2
8.Dashஎனும் பைத்தானின் நூலகம்</strong
Dash என்பது வலை பயன்பாடுகளை உருவாக்குவதற்கான ஒரு பயனுள்ள பைதான் வரைச்சட்டமாகும். இது JavaScript இல்லாமலேயே Flask, Plotly.js, மற்றும் React.js ஆகியவற்றின் மேல் எழுதப்பட்ட நம்முடைய பகுப்பாய்வு பைத்தானின் குறியீட்டை கீழ்தோன்றல்கள், ஸ்லைடர்களை, மற்றும் வரைபடங்கள் போன்ற நவீன UI மூலகங்களைப் பிணைக்கிறது. இணைய உலாவியில் காண்பிக்கக்கூடிய தரவு காட்சிப்படுத்தல் பயன்பாடுகளை உருவாக்குவதற்கு இந்த டாஷ் மிகவும் பொருத்தமானது.
$pip install dash==0.29.0 # dashஇன்முக்கிய பின்புலம்
$pip install dash-html-components==0.13.2 # HTMLஇன் உள்ளுறுப்புகள்
$pip install dash-core-components==0.36.0 # மிக அதிகமேம்பட்ட உள்ளுறுப்புகள்
$pip install dash-table==3.1.3 # இடைமுகம் செய்திடும் தரவுஅட்டவணை உள்ளுறுப்பு(புதிய!)
இதனை மேலேகாணூம் கட்டளை வரிமூலம் நிறுவுகைசெய்து கொள்க
இதனை நன்கு ஐயம் திரிபற அறிந்து பயன்படுத்தி கொள்வதற்கு https://dash.plot.ly/ எனும் இணையதளபக்கத்திற்கு செல்க

கீழ்க்காணும் எடுத்துக்காட்டு கீழ்தோன்றல் திறன்களைக் கொண்ட உயர்ந்த அசைவூட்டு வரைபடத்தைக் காட்டுகிறது. பயனர் கீழ்தோன்றலில் ஒரு மதிப்பைத் தேர்ந்தெடுக்கும்போது, பயன்பாட்டுக் குறியீடு கூகிள் நிதிஅட்டவணையிலிருந்து தரவுகளை ஒரு பாண்டஸ் டேட்டா ஃப்ரேம் ஆக ஏற்றுமதி செய்கிறது. 3

9.Gym எனும் பைத்தான் நூலகம்

OpenAI எனும் கட்டற்ற செயற்கைநினைவகத்திலிருந்து Gym ஆனது, வலுவூட்டப்பட்ட கற்றல் வழிமுறைகளின் வாயிலாக மேம்படுத்திடுவதற்கும் ஒப்பிடுவதற்கான ஒரு கருவி ஆகும். இது TensorFlow அல்லது Theano போன்ற எந்த எண் கணிப்புக் கணிப்பீட்டிற்கும் இணக்கமானது. இந்த Gym நூலகமானது பரிசோதனை சிக்கல்களின் தொகுப்பாகும், இது அவைகளின் சூழல்களாகவும் அழைக்கப்படுகிறது, நம்முடைய வலுவூட்ட-கற்றல் வழிமுறைகளை உருவாக்க நாம் பயன்படுத்திகொள்ளலாம். இதில் சூழல்களின் பகிர்வு இடைமுகம் உள்ளது, இது பொது வழிமுறைகளை எழுத அனுமதிக்கிறது.
$pip install gym
இதனை மேலேகாணூம் கட்டளை வரிமூலம் நிறுவுகைசெய்து கொள்க
பின்வரும் எடுத்துகாட்டில் 1,000 சூழல்களுக்கு சுற்றுச்சூழல் CartPole-v0 இன் ஒரு உதாரணமாக செயல்படுகின்றது, இதில் ஒவ்வொரு படிமுறையிலும் சுற்றுச்சூழலின் விவரங்களை வழங்குகின்றது

இதனை நன்கு ஐயம் திரிபற அறிந்து பயன்படுத்தி கொள்வதற்கு https://github.com/openai/gym எனும் இணையதளபக்கத்திற்கு செல்க

நாம் மேலும் விரும்பினால் https://gym.openai.com/ எனும் இணைய முகவரிக்கு சென்று மேலும் சூழல்களை சேர்த்திடலாம்

MySQLஇற்கும் TiDB எனும் கட்டற்ற புதிய SQL தரவுதளத்ததிற்குமிடையேயான வேறுபாடுகள் யாவை

தற்போது வியாபார நிறுவனங்களனைத்தும் மேககணினியின் அடிப்படைகட்டமைவில் தரவுதளங்களை கையாள உதவவருவதுதான் TiDB எனும் கட்டற்ற புதிய SQL தரவுதளமாகும் இது MySQLஇன் ஒழுங்குமுறையை பின்பற்றுவதுமட்டுமல்லாமல் மிகுதி செயல்கள் அனைத்தும் ஏறத்தாழ SQLஎன்பதை ஒத்திருக்கின்றன ஆயினும் இந்த TiDB ஆனது MySQLஇற்கு சிறிது வித்தியாசமானது அவ்வித்தியாசங்கள் பின்வருமாறு
1.பொதுவாக MySQL ஆனது பிரதிபலிப்பு மூலம் அளவிடப்படுகின்றது . நம்மிடம் ஒரு MySQL மாஸ்டர் ஒன்றும் தரவு ஒவ்வொன்றிற்கும் ஒரு முழுமையான நகலான பல அடிமைகளும் இருக்க வேண்டும்,. பதிலாள்SQL போன்ற பயன்பாட்டு தருக்கம் அல்லது தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தி, வினாக்கள் அனைத்தும் சரியான சேவையகத்திற்கு அனுப்பப்படுகின்றன இதில் பிரதிபலிக்கும் அடிமைகளுக்கு இடையில் வினாக்கள் பிரிக்கப்பட்டு செயல்படுத்தப்பட்டால் வெளியீட்டு அளவிடும் பிரிதிபலிப்பசெயலானது படிக்கக்கூடிய வகையில் மிகவும் நன்றாக செயல்படுகின்றது, . இருப்பினும், இது எழுதப்பட்ட கனமான பணிச்சுமைகளுக்கு ஒரு சிக்கலை ஏற்படுத்துகின்றது, ஏனென்றால் ஒவ்வொரு பிரதிக்கும் தரவின் முழு நகலையும் கொண்டிருக்க வேண்டும். இதை மற்றொரு வழியிலும் பார்க்கலாம் அதாவது MySQL பிரதிபலிப்பானது SQL செயலாக்கத்தை அளவிடுகிறது, ஆனால் இது சேமிப்பகத்தை அளவிடாது
அதற்குபதிலாக TiDB எனும் கட்டற்ற புதிய SQL தரவுதளத்தில் ஒரு TiDB சேவையக அடுக்கின் வாயிலாக ஒவ்வொரு வினாக்களும் கையாளபடுகின்றன வெளியீட்டு அளவிடும்SQL செயலாக்கமானது புதிய TiDB சேவையாளரை சேர்ப்பதன் வாயிலாக செயல்படுத்தப்படுகின்றது அதன்வாயிலாக குபேர்நெட்பிரதிபலிப்புதொகுப்பில்செயற்படுத்துவது மிகஎளிய செயலாகின்றதுTiDB சேவையாளர் நிலையற்றதாக இருப்பதால் TiKVசேமிப்பகமே அனைத்து தரவுகளும் நிலைத்திருப்பதற்கு பொறுப்பாளராக விளங்குகின்றது TiKV சேவையாளர்களுக்கிடையே சிறு தொகுதிகளாக அட்டவணையின் தரவுகளை தானகாவே பகிர்ந்து அளிக்கின்றது மூன்று நகல்களை ஒவ்வொரு தரவுப்பகுதிக்கும் TiKV கொத்தில் வைத்து பாதுகாக்கப்படுகின்றது ஆனாலும் TiKV சேவையாளரானது முழுமையான தரவு நகலைவைத்திருக்காது ஆயினும் ஒரேநேரத்தில் இது தலைமை , அடிமை ஆகியஇரண்டையும்வைத்துள்ளது அதன்வாயிலாக தரவு பகுதிக்கு முதன்மைநகலையும் வேறு பகுதிக்கு இரண்டாவது நகலையும் கொண்டுள்ளது
இது SQL செயலாக்க மற்றும் தரவு சேமிப்பக அடுக்குகளை நெருக்கடியில்லாமல் சுதந்திரமாக அளவிடுகிறது. இது முனைமங்களை சேர்ப்பதன் மூலம் படிப்படியாக உயருவதை அளவிடுகிறது இது வன்பொருட்களை சிறந்த முறையில் பயன்படுத்துகிறது
2.MySQL ஆனது இயல்புநிலையில் தரவுகளை தேக்கிடும்பொறியாக B+tree எனும் தரவு கட்டமைவினை கொண்ட InnoDB எனும் வழக்கமான வியாபார தரவு-தளத்தினை பயன்படுத்தி கொள்கின்றது
அதற்கு பதிலாக TiDB ஆனது TiKV உடன் சேர்ந்த பேரளவு தரவுகளை கையாளுவதற்கான RocksDB தரவுகளை தேக்கிடும்பொறியாக பயன்படுத்தி கொள்கின்றது
3. MySQLஆனது மையபடுத்தப்பட்ட தொகுப்பான நினைவக அட்டவணைகளை வழக்கமான SQL வினாக்களை கையாளும் Performance Schema வை Tracking key metrics ஆக பயன்படுத்தி கொள்கின்றது
TiDB ஆனது உள்ளக metrics இற்குபதிலாக Prometheus+Grafana எனும் வெளிப்புற தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி கொள்கின்றது
4.MySQLஇல் வெவ்வேறு அளவிலான அட்டவணையில் புதிய நெடுவரிசையை அல்லது கிடைவரிசையை சேர்த்து அனைத்து முனைமங்களிலும் நிகழ்நிலைபடுத்தி கொள்வதற்காக shardingஎனும் வழிமுறை பின்பற்றபடுகின்றது
TiDBஇல் தனித்தனியாக ஒவ்வொரு முனைமங்களில் நிகழ்நிலைபடுத்தி கொள்வதற்காக தரவு வரையறுக்கப்பட்டமொழி (DDL)எனும் வழிமுறை பின்பற்றபடுகின்றது
5. MySQL இல் எவ்வளவு சிக்கலான வினாக்களையும் கையாள எளிய OLTPவினாவழிமுறை பின்பற்றபடுகின்றது
TiDBஇல்எவ்வளவு சிக்கலான வினாக்களையும் விரைவாக கையாள hybrid transaction/analytical processing (HTAP)வினா எனும் வழிமுறை பின்பற்றபடுகின்றது

இணையத்தில் உலாவரும்போது குறுக்கிடும்விளம்பரங்களை தவிர்ப்பதெவ்வாறு

Pi-hole எனும் கட்டற்றபயன்பாடு நாம் இணையஉலாவரும் எந்தவொரு சாதனத்திலும் 100,000 இற்கும் அதிகமான விளம்பரங்களை அதன் சேவையாளர் பகுதியிலிருந்து வராமல் தடுக்கின்றது இதனை பயன்படுத்தி கொள்வதற்காக Raspberry Pi + SD அட்டை ,USB மின்கம்பி ,Ethernet கம்பி ஆகியவை மட்டும் போதுமானவையாகும் சமீபத்திய Raspberry Pi நம்மிடம் இல்லை பழைய பதிப்புதான் உள்ளது என்றாலும் பரவாயில்லை குறைந்தபட்சம் 512MB RAM உடைய Raspberry Pi என்பதை மட்டும் உறுதிபடுத்தி கொள்க Raspbian Stretch Lite image கோப்பினை ராஸ்பெர்ரி தளத்திலிருந்து பதிவிறக்கம் செய்து நம்முடைய SD அட்டை யில்எழுதிடுக அதனை தொடர்ந்து இதனை நம்முடைய Raspberry Piஉடன் இதனை இணைத்து keyboard, monitor, Ethernet கம்பி ஆகியவற்றை இணைத்து இறுதியாக USB மின்கம்பியை இணைத்திடுக .தொடர்ந்து Raspberry Piயை செயல்படசெய்திடுக உடன் தோன்றிடும் திரையில்
curl -sSL https://install.pi-hole.net | bash
என்ற கட்டளைவரியை உள்ளீடு செய்து கொண்டு உள்ளீட்டு விசையை அழுத்து க உடன் இந்த கட்டளைவரியானது Pi-hole எனும் கட்டற்றபயன்பாட்டினை https://pi-hole.net/ எனும் இணையதளத்திலிருந்து பதிவிறக்கம் செய்து நிறுவுகை செய்திடும் இதனை தொடர்ந்து நம்முடைய Raspberry Pi ஆனது விளம்பரங்களை தடுப்பதற்கு தயாராகிவிடும் இதனை பயன்படுத்தி கொள்வதற்குமுன் இதனுடைய IP முகவரியும் router’s IP முகவரியும் தெரிந்து கொள்ளவேண்டும் அதற்காக LAN அமைப்பின்கீழுள்ள DHCP/DNS அமைப்பை சரிபார்த்திடுக தொடர்ந்து நம்முடைய primary DNS சேவையாளரை Pi-hole இன் IP முகவரியாக அமைத்திடுக அதனைதொடர்ந்து DHCP IP ஒதுக்கீட்டில் நம்முடைய Piஇனை சேர்த்திடுக இதன்பின்னர் Raspberry Pi இன் இயக்கத்தை நிறுத்தம் செய்து நம்முடைய கணினியின் அல்லது சாதனத்தின் இயக்கத்தை துவக்கி இணைய உலா செய்திடுக தற்போது நம்முடைய இணையஉலாவில்எந்தவொரு விளம்பரமும் குறுக்கிடாமல் நிம்மதியாக உலாவரமுடியும்

2018 ஆம் ஆண்டின் அதிகம் பயன்படுத்தப்பட்ட கட்டற்ற பயன்பாடுகள்

1. Cdrtfeஎனும் கட்டற்ற பயன்பாடானது வெளிப்புற நினைவகமான குறுவட்டு நெகிழ்வட்டு CDs, DVDs ஆகியவற்றில் நாம் பாதுகாப்பாக பிற்காப்பாக வைத்து கொள்ள விரும்பும் .wav, .mp3, .flac and .oggபோன்ற எந்தவகை கோப்பகளையும் கொண்டுசென்று எழுதிட உதவுகின்றது இதனை பதிவிறக்கம் செய்து பயன்படுத்தி கொள்ள https://cdrtfe.sourceforge.io/ எனும் இணையமுகவரிக்கு செல்க
2.Shotcut என்பது கானொளிபடகாட்சி கோப்புகளை கையாளுவதற்கு உதவிடும்மிகச்சிறந்த கட்டற்ற பயன்பாடாகும்சமீபத்திய கானொளி காட்சி படகோப்பு வடிவமைப்புமட்டுமல்லாது .bmp , .gif, .png and .svg. ஆகிய வடிவமைப்பு கோப்புகளையும் கையாளும்திறன்மிக்கது கானொளி படத்துடன் ஒலியைபிரித்தல் சேர்த்தல் ஆகிய பணிகளையும் கையாளமுடியும் MLT XML ஆகிய செயல்திட்டத்திலும் பயன்படக்கூடியது இதனை பதிவிறக்கம் செய்து பயன்படுத்தி கொள்ள https://shotcut.org/எனும் இணையமுகவரிக்கு செல்க
3.TestDisk மிகமுக்கிய கோப்புகளை வீட்டில் அல்லது அலுவலகத்தில் பயன்படும் கணினியில் கை தவறுதலாக நீக்கம் செய்துவிட்டீர்கள் அல்லது நம்முடைய கணினியின் இயக்க முறைமையானது செயல்படாமல்முடங்கிவிட்டது ஆயினும் அதில்அதிமுக்கியமான கோப்புகளும் சேர்ந்து முடங்கிவிட்டது என்ற இக்கட்டான நிலையில் கைகொடுக்கவருவதுதான் இந்த பயன்பாடாகும் FAT12/16/32 ,NTFS. MFT ஆகிய பகுதிமட்டுமல்லாது FAT, exFAT, NTFS and ext2/ext3/ext4 ஆகிய பாகப்பிரிவினை பகுதியிலிருந்தும் இவ்வாறான கோப்புகளை மீட்டெடுக்க முடியும்.இதனை பதிவிறக்கம் செய்து பயன்படுத்தி கொள்ள https://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk எனும் இணையமுகவரிக்கு செல்க
4. eHourஎன்பது குறிப்பிட்ட நபர் அல்லது பணியாளர் எவ்வளவு நேரம் குறிப்பிட்ட பணியை அதாவது செயல்திட்டத்தை முடிக்க எடுத்து கொண்டார் என அறிந்து கொள்ளஇந்த பயன்பாடு உதவுகின்றது கணினிமட்டுமல்லாதுஇணையவாயிலாக பணிபுரிபவர்களின் பணிநேரத்தையும் கணக்கிட உதவுகினறது அவ்வாறு பணிபுரியும் ஊழியர்களின் வாரவிடுப்பு சிறுவிடுப்பு மருத்துவவிடுப்பு போன்றவைகளையும் கணக்கெடுக்கஉதவுகின்றது இதனை பதிவிறக்கம் செய்து பயன்படுத்தி கொள்ள https://ehour.nl/ எனும் இணையமுகவரிக்கு செல்க
5.OpenElement என்பது இணைய பக்கங்களை வடிவமைப்பதில் சிறந்த கட்டற்ற பயன்பாடாக விளங்குகின்றது HTML5 , CSS3 ஆகியவற்றை ஆதரிக்கின்றது அனைத்து இணைய உலாவிகளுடனும் ஒத்தியங்குகின்றது ஏற்கனவே பயன்பாட்டிலுள்ள இணையபக்கத்தையும் திருத்தம் செய்து மேம்படுத்தி கொள்ளவும் பயன்படுகின்றது இதனை பதிவிறக்கம் செய்து பயன்படுத்தி கொள்ள https://www.openelement.com/ எனும் இணையமுகவரிக்கு செல்க

ஃபயர்பேஸ்-தொடர்-21-ஆண்ட்ராய்டு ஃபயர் பேஸில் நிகழ்வுநேர தரவுதளம் -தொடர்ச்சி

ஆண்ட்ராய்டு நிகழ்வுநேர தரவுதளத்தில் தரவுகளை எழுதுவதற்கு FirebaseDatabase எனும்இனத்தின் getInstance() எனும் வழிமுறையை தயார்நிலை தரவுதளமேற்கோளாக காட்ட வேண்டியுள்ளது
மேலும் பட்டியலானபொருட்களை சேர்ப்பதற்கு இதனுடைய “listItems”, இன் பிள்ளைகளின் முனைமத்தையும் மேற்கோள் செய்திடவேண்டியுள்ளது அதன்பிறகு மளிகைபொருட்களை சேமித்து வைப்பதற்கு தொகுப்பான ListItems பட்டியல்களை அறிவிப்பு செய்திடுக .நாம் ஏற்கனவே செயல்பாட்டின் அமைப்பில் சேர்க்கப்பட்டுள்ள மறுசுழற்சியாளர் பார்வைக்கு (RecyclerView)ஒரு குறிப்பைச் சேர்த்துள்ளோம்.
பட்டியலில் ஒரு புதிய உருப்படியைச் சேர்ப்பதற்கு மிதக்கும் செயலி பொத்தான் ஒன்றினைப் பயன்படுத்துகின்றோம். இதைச் செயற்படுத்திடுவதற்கு, நம்முடைய பயன்பாட்டு முறையான createNewItem(). என்பதை அழைத்திடுக. முதலில் இந்த முறையில் ஆண்ட்ராய்டு ஃபயர்பேஸ் நிகழ்வுநேர தரவுதளமான push().getKey() ஆகிய வழிமுறைகளை பயன்படுத்தி ஒரு புதிய விசையை உருவாக்கிடுக
பயனாளரிடமிருந்து மளிகை பொருட்களை பெறுவதற்காக எச்சரிக்கை உரையாடல் ஒன்றினை நாம் காண்பிப்போம்.
பின்னர் பொருளின் வரைபடத்தை உருவாக்குவதற்காக முன்னர் விவரிக்கப்படும் Map() வழி முறையைப் பயன்படுத்திடுவோம். அதன் பின்னர் அதை updateChildren () ஐ பயன்படுத்தி ஆண்ட்ராய்டு ஃபயர்பேஸ் நிகழ்வுநேர தரவுத்தளத்தில் சேர்த்திடுவோம். இந்த பட்டியலான பொருட்களுடன் திறவுகோளினை நிகழ்நிலை படுத்திடுவோம்
தரவுகளை மீட்டெடுப்பதற்கு,ChildEventListener ஒன்றை சேர்க்க வேண்டும், பின்வரும் கோரிக்கை முறைகள் உள்ளவாறு குறிப்பிட்ட நிகழ்வின் அடிப்படையில். இது நடவடிக்கைகளை முடிவு செய்திடும்
onChildAdded (): இது பட்டியலை மீட்டெடுப்பதுடன், பட்டியலுக்கான சேர்த்தல்களையும் கவணிக்கின்றது.
onChildChanged (): இது பட்டியலில் உள்ள பொருட்களில் செய்யப்பட்ட மாற்றங்களை தீவிரமாக கவணிக்கின்றது.
onChildRemoved (): இது ஒரு பட்டியலிலிருந்து பொருட்களை நீக்கம் செய்கின்றது.
onChildMoved (): வரிசைப்படுத்தப்பட்ட பட்டியலில் உள்ள உருப்படிகளை வரிசைப்படுத்துவதற்கான மாற்றங்களைக் கவணிக்கின்றது.
இந்த நிகழ்விற்கான ஆண்ட்ராய்டு ஃபயர்பேஸ் நிகழ்வுநேர தரவுதளத்தில் கொடுக்கப்பட்ட இடத்திலுள்ள தரவுகளை கொண்டிருக்கும் ஒரு DataSnapshot ஐ கவணிப்பாளர் பெறுவார் .
ஒரு DataSnapshot ஐ இல் getValue () ஐ பயன்படுத்தி நாம் தரவுப் பொருளை பெற்றிடுவோம். அவ்வாறு பெறும்போது தரவுகள் இல்லை என்றால் அது பூஜ்யத்தை திருப்பிடுகின்றது.
நாம் fetchData () எனும் முறையைத் தூண்டுவதற்கு onChildAdded () மீளப்பெறும் கோரிக்கையை பயன்படுத்தி கொள்கின்றோம், இவ்வாறான தூண்டுதலினால் ListCtem பொருளை பெறுகின்றது மேலும் ListItems பட்டியலில்அதனை சேர்க்கின்றது அதுமட்டுமல்லாது மாறுதல்களை பிரதிபலிப்பு செய்வதற்கு updateUI() எனும் வழிமுறைய அழைக்கின்றது
இந்த UpdateUI () எனும் வழிமுறையில் நாம் ஒரு புதிய ListItemAdapter ஐ உருவாக்குகிறோம், பின்னர் அதை RecyclerView இற்கு அமைத்திடுவோம்.
deleteAllListItems() எனும் வழிமுறையை பயன்படுத்தி பட்டியலில் உள்ள தற்போதைய அனைத்து உருப்படிகளையும் நீக்கம் செய்வதற்காக ஒரு பட்டியலான வாய்ப்புகளை வழங்கியுள்ளோம். நாம் listItem எனும் முனைமத்தில் removeValue() எனும் வழி-முறையில் ஆண்ட்ராய்டு ஃபயர்பேஸின் நிகழ்வுநேர தரவுத்தளத்தை பயன்படுத்திக் கொள்கின்றோம்
தொடர்ந்துactivity_list_items.xml an எனும்அமைப்பு கோப்பினை திறந்து பின்வரும் குறிமுறைவரிகளை உள்ளீடு செய்திடுக
activity_list_items.xml

பொருட்களின் பட்டியலை காண்பிப்பதற்கும் அந்தபட்டியலில்புதிய பொருள்ஒன்றினை சேர்ப்பதற்கும் Android CoordinatorLayout என்பதுடன் ஒரு RecyclerView , FloatingActionButton ஆகியவற்றை நாம் பயன்படுத்தி கொள்கின்றோம்
பின்வரும் ஜாவா கோப்புகளை குறிமுறைவரிகளை பதிவிறக்கம் செய்து நகலெடுத்து கொள்க பயனாளர் Firebase Authentication என்பதை பயன்படுத்தி அனுமதிப்பதற்கு இவைகளே தேவையாகும்
LoginActivity.java
SignupActivity.java :
SimpleDividerItemDecoration.java :
அதேபோன்று பின்வருமாறான தொடர்புடைய கோப்புகளின் புறவடிவமைப்புகளையும் அவைகளின்மூல வளங்களையும் சேர்த்து கொள்க
activity_login.xml
activity_signup.xml
category_list_item_1.xml
dialog_get_listItem.xml
அதன்பிறகு AndroidManifest.xml. என்பதற்கு இந்த செயல்களை சேர்த்திடுக அவ்வாறு சேர்த்தபின்னர் இந்த குறிமுறைவரிகள் பின்வருமாறு இருக்கும்
AndroidManifest.xml

அவ்வளவுதான் நம்முடைய நிரல்தொடர் உருவாக்கிடும் பணிமுடிந்தது நம்முடைய இந்த பயன்பாட்டினை மெய்நிகர்சூழலில் அல்லது உண்மையான சாதனத்தில் இயக்குக உடன் விரியும் திரையில் ஃபயர்பேஸின் பயனாளராக நம்முடைய பயன்பாட்டிற்குள் உள்நுழைவுசெய்திடுக நாம் ஏற்கனவே வழங்கிய நம்முடைய மின்னஞ்சல், கடவுச்-சொற்கள் ஆகியவற்றின் வாயிலாக மீண்டும் உள்நுழைவுசெய்திடுக தொடர்ந்து ஒருசில மளிகைபொருட்களை பட்டியலாக சேர்த்திடுக இவ்வாறு பட்டியலில் ஒரு சில மளிகை பொருட்களின் பெயர்களை சேர்த்திடும்போது இவை ஃபயர்பேஸின் முகப்புதிரையில் பிரிதிபலிக்கின்றதாவென சரிபார்த்திடுக அதன்பின்னர் menu எனும் வாய்ப்பின் வாயிலாக அவ்வாறே சேர்த்தவைகளை நீக்கம் செய்திடுக இவ்வாறு நீக்கம் செய்தபின்னர் பட்டியலானது ஃபயர்பேஸின்முகப்புதிரையில் நீக்கம் செய்யப்பட்டவாறு பிரிதிபலிக்கின்றதாவென சரிபார்த்திடுக

Isotopeஎனும் இணையஅடிப்படையிலான மின்னஞ்சல் வாடிக்கையாளர் ஒரு அறிமுகம்

Isotopeஎன்பது நம்முடைய கணினியில் நிறுவுகை செய்து பயன்படுத்தி கொள்ளஉதவிடும் ஒரு கட்டற்ற குறைந்த அளவு நினைவகத்திலும் செயல்படும் திறன்மிக்க இணையஅடிப்படையிலான மின்னஞ்சல் வாடிக்கையாளர் பயன்பாடாகும் இது HTML ஐ அடிப்படையாக கொண்டு செயல்படுவதால் மின்னஞ்சல்களை திரையில் பிரதிபலிக்கசெய்வதில் பிரச்சினை எதுவுமில்லாமல் செயல்படுகின்றது இது IMAP மட்டும் பயன்படுத்திகொள்கின்றது இதனை மிகவும் எளிதாக நிறுவுகை செய்து பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் இதனை பயன்படுத்தி கொள்வதற்கு நம்முடைய இணைய உலாவியில் localhost என்பதை தெரிவுசெய்தால் போதும் உடன்இதனுடைய உள்நுழைவு திரை தோன்றிடும் அதில் நம்முடையIMAP சேவையாளரை குறிப்பிட்டபின்னர் பயனாளர் பெயர் கடவுச்சொற்கள் ஆகிய வழக்கமான உள்நுழைவு செயல்களை செய்து login எனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்திடுக உடன் இந்த மின்னஞ்சல்பயன்பாடானது திரையில் தோன்றிடும் இதில் குறிப்பிட்ட மின்னஞ்சல் செய்தியை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்து அதனை பார்வையிடலாம் பென்சில் போன்ற உருவப்பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்து புதிய மின்னஞ்சல்களை உருவாக்கலாம் “move to folder,” “copy to folder,” “archive.” போன்ற செயல்களுக்கு தனித்தனியான பொத்தான்களை தெரிவுசெய்து சொடுக்குவதற்கு பதிலாக மின்னஞ்சல் செய்திகளை பிடித்து இழுத்துசென்று விடுவதன்வாயிலாக இந்த செயல்களை செயற்படுத்தி கொள்ளலாம்
இதனை பதிவிறக்கம் செய்து பயன்படுத்தி கொள்வதற்காக https://github.com/manusa/isotope-mail எனும் இணையதளபக்கத்திற்கு செல்க

இணையத்தினடிப்படையிலான பல்லூடகத்திற்கு பயன்படும் GStreamerஇனுடைய WebRTC ஒரு அறிமுகம்

Gstreamer என்பது கட்டற்ற அனைத்து தளங்களிலும் செயல்படும் ஒரு பல்லூடக வரைச்சட்டமாகும்
பொருட்களுக்கான இணையம் , போக்குவரத்து வாகணங்களின் தகவல், தொலைபேசி, தொலைகாட்சிபெட்டி ஆகியவற்றில் உட்பொதிந்த கானொளி காட்சி/ இசை இயக்கிகள்,கானொளிகாட்சி பதிவுசெய்தல், கானொளிகாட்சி கூட்டம், இணைய உலாவி, VoIP வாடிக்கையாளர்ஆகியவற்றில் கணினிபோன்றும் மறையாக்கம் குறியாக்கம் செய்தல், கானொளி காட்சிகூட்டம் பேச்சொலிகூட்டம் ,ஆகியவற்றில் சேவையாளர் போன்றும் செயல்படுகின்றது,மேலும் எந்தவொரு சாதனத்திலும் செயல்படும்திறன்கொண்டது அதுமட்டுமல்லாது மிகவும் நெகிழ்வுதன்மையுடனும் எளிதாகவும் அவைகளுக்கிடையே இதற்கான தரவுகளை எளிதாக பரிமாறி கொள்ளஉதவிடவும் பல்லூடகங்களை செயலபடச்செய்திடவும் பதிவுசெய்திடவும் ஆனதாகும் இவ்வாறான பல்வேறு வசதி வாய்ப்புகளை பல்லூடகங்களில் செயல்படுத்திடுவதற்காக சிக்கலான ஆயிரகணக்கான குறிமுறைகளை அதனுடைய pipeline அடிப்படையிலான மாதிரிகளை கொண்டு API வடிவமைப்பில் எளிதாக செயல்படுத்திடுகின்றது

WebRTC என்பது நடப்பிலிருக்கும் RTP, RTCP, SDP, DTLS, ICE, RTC ஆகியவற்றின் விளக்ககுறிப்புகளில் கட்டமைவுசெய்து ஜாவஸ்கிரிப்ட் இணையஉலாவியை பயன்படுத்தி அனுகுவதற்கு API வரையறுத்திடுகின்றது பொதுமக்கள் IPஇன்நிகழ்வுநேர தகவல்தொடரபுகளை செயற்படுத்திடுவதற்கான மரபொழுங்குகளை இது கட்டமைவுசெய்திடுகின்றது இந்த WebRTC ஆனது பயனாளரின் சொந்த கணினி பயன்பாடுகளுக்கும் இணையபயன்பாடுகளுக்கும் இடையில் ஒரு பாளம் போன்று ஒரு செந்தர நெகிழ்வுதன்மையுடனான நம்பிக்கையற்ற ஜாவாஸ்கிரிப்ட் குறிமுறை முறைவரிகளுக்கு நம்பிக்கையானதாக செயல்படுகின்றது எல்லா இடங்களிலும் பயன்படுத்தி கொள்ளப்படும் PeerConnection API எனும் இணைய பயன்பாட்டினை இந்தWebRTC JS adapte ஆனது எளிதாக கையாளுகின்றது பல்லூடகங்களைசொந்த வடிகட்டுதல்களின் கட்டளைகளை கொண்டு மிகவும் சிரமத்துடன் கையாளுவதற்கு பதிலாக இந்த WebRTC கொண்டுஎளிதாக கையாளலாம்
Gstreamer இல் WebRTC ஆனது ஒன்றிணையும்போது இணையத்தில் பல்லூடகங்களை கையாளும் பணி மிகஎளிதாகஆகின்றது

Previous Older Entries