புதியவர்களுக்கு ஆண்ட்ராய்டு-பயிற்சி கையேடுபகுதி-8 சேவைகள்

ஒரு பயனாளருடன் இடைமுகம் செய்வதற்கு தேவையில்லாமலேயே பின்புலத்தில் நீண்டு இயங்கும் செயல்களை செய்வதற்காக இயங்கிடும் ஒரு ஆக்கக்கூறே ஒரு சேவையாகும். உதாரணமாக, பயனாளர் ஒருவர் பல்வேறு பயன்பாட்டினை பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கும் போது, ஒரு சேவையானது பின்னணி இசையை இயக்கிடவேண்டும் அல்லது ஒரு செயல்பாட்டுடன் பயனாளர் இடைமுகத்தினை தடுத்திடாமல் இணையத்தில் தரவுகளை இந்த சேவையின் மூலம் எடுத்திடமுடியும் ஒரு சேவையானது அடிப்படையில் பின்வரும் இரண்டு நிலைகளில் இருக்க முடியும்
1.1
ஒரு சேவையானது lifecycle() callbackஎனும் வழிமுறையை கொண்டுள்ளது இதனை கொண்டு சேவையின் நிலையில் மாறுதல்களை கண்காணித்திட செயல்-படுத்திடலாம் தொடர்ந்து அதற்கு பொருத்தமான நிலையின் பணியை செயற்-படுத்திட முடியும் பின்வரும் விளக்கப்படத்தின் இடதுபுறம் startService () என்பதுடன்இந்த சேவையை உருவாக்கிடும்போதான வாழ்க்கை சுழற்சியை காட்டுகிறது: இவ்விளக்கப்படத்தின் வலதுபுறம் bindService ()என்பதுடன்இந்த சேவையை உருவாக்கிடும்போதான வாழ்க்கை சுழற்சியை காட்டுகிறது

படம்-1.2
ஒரு சேவையை உருவாக்குவதற்கு சேவை அடிப்படையான இனம் அல்லது நடப்பில் இருக்கும் துனை இனங்களை விரிக்கம் செய்கின்ற ஒரு ஜாவா இனத்தினை உருவாக்கவேண்டும். இந்த சேவையை அடிப்படையாக கொண்ட இனமானது பல்வேறு callback எனும் வழிமுறைகளை வரையறுக்கிந்றது அதனை தொடர்ந்து அவைகளுள் மிக முக்கியமானவைகள் கீழே தரப்பட்டுள்ளன. நாம் இந்த அனைத்து callback எனும் வழிமுறைகளை செயல்படுத்த தேவையில்லை. எனினும், நாம் அவை ஒவ்வொன்றையும் செயல்படுத்துவதைபற்றி புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதன்வாயிலாக நம்முடைய பயன்பாட்டினை பயனாளர்கள் எதிர்-பார்த்திடும் வழியை பின்பற்றுவதை உறுதிபடுத்திடும் செயல்தான் முக்கிய-மாகும்.
1.3
பின்வரும் சேவையின் தொகுப்பானது ஒவ்வொரு lifecycle() வழிமுறையின் விளக்கங்களாக அமைந்துள்ளது
package com.tutorials point;
import android.app.Service;
import android.os.Ibinder;
import android.content.Intent;
import android.os.Bundle;
public class HelloService extends Service {
/** indicates how to behave if the service is killed */
int mStartMode;
/** interface for clients that bind */
IBinder mBinder;
/** indicates whether onRebind should be used */
boolean mAllowRebind;
/** Called when the service is being created. */
@Override
public void onCreate() {
}
/** The service is starting, due to a call to startService() */
@Override
public int onStartCommand(Intent intent, int flags, int startId) {
return mStartMode;
}
/** A client is binding to the service with bindService() */
@Override
public IBinder onBind(Intent intent) {
return mBinder;
}
/** Called when all clients have unbound with unbindService() */
@Override
public boolean onUnbind(Intent intent) {
return mAllowRebind;
}
/** Called when a client is binding to the service with bindService()*/
@Override
public void onRebind(Intent intent) {
}
/** Called when The service is no longer used and is being destroyed */
@Override
public void onDestroy() {
}
இந்த உதாரணமானது நம்மை எவ்வாறு நம்முடைய சொந்த ஆண்ட்ராய்டு சேவையை உருவாக்குவதற்கு என காண்பிப்பதற்கு ஆன எளிய படிமுறைகளின் வாயிலாக நம்மை அழைத்து செல்கின்றது . நம்முடைய “அனைவருக்கும் வணக்கம்” எனும் பயிற்சிகையேட்டு பகுதியில் நாம் உருவாக்கிய ஆண்ட்ராய்டு பயன்பாட்டில் மாறுதல்கள் செய்வதற்கு பின்வரும் படிமுறைகளை பின்பற்றிடுக

1.4
பின்வருபவை src/com.example.அனைவருக்கும் வணக்கம்/MainActivity.java எனும் முதன்மை செயல்பாட்டு கோப்பில் உள்ளடக்கங்களின் செய்யப்பட்ட மாறுதல்கள் ஆகும் . இந்தக் கோப்பில் அடிப்படை வாழ்க்கை சுழற்சி முறைகள் ஒவ்வொன்றையும் உள்ளடக்கமாகசேர்க்க முடியும். நாம் சேவைகளை தொடங்கவும் சேவைகளை நிறுத்தம் செய்திடவும் startService () stopService () ஆகிய இரு வழிமுறைகள் நாம் இதில் சேர்க்க வேண்டும்
package com.example.அனைவருக்கும் வணக்கம்;
import android.os.Bundle;
import android.app.Activity;
import android.view.Menu;
import android.content.Intent;
import android.view.View;
public class MainActivity extends Activity {
@Override
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.activity_main);
}
@Override
public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
getMenuInflater().inflate(R.menu.activity_main, menu);
return true;
}
// Method to start the service
public void startService(View view) {
startService(new Intent(getBaseContext(), MyService.class));
} //
Method to stop the service
public void stopService(View view) {
stopService(new Intent(getBaseContext(), MyService.class));
}
.பின்வருபவை src/ com.example.அனைவருக்கும் வணக்கம் / MyService.java என்பதன் உள்ளடக்கங்களாகும். இந்தக் கோப்பினை தேவைகளின் அடிப்படையான சேவையுடன் தொடர்புடைய ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட வழிமுறைகள் செயல்படுத்திட முடியும். தற்போது நாம் onStartCommand () , onDestroy (): ஆகிய இரண்டு வழிமுகளை மட்டுமே செயல்படுத்திடவிருக்கின்றோம்

package com.example.அனைவருக்கும் வணக்கம்;
import android.app.Service;
import android.content.Intent;
import android.os.Ibinder;
import android.widget.Toast;
public class MyService extends Service {
@Override
public IBinder onBind(Intent arg0) {
return null;
}
@Override
public int onStartCommand(Intent intent, int flags, int startId) {
// Let it continue running until it is stopped.
Toast.makeText(this, “Service Started”, Toast.LENGTH_LONG).show();
return START_STICKY;
}
@Override
public void onDestroy() {
super.onDestroy();
Toast.makeText(this, “Service Destroyed”, Toast.LENGTH_LONG).show();
}
}
பின்வருவது AndroidManifest.xml எனும் உள்ளடக்கங்கள் மாறுதல் செய்த கோப்பாகும். இங்கே நாம் எனும் குறிச்சொல்லை உள்ளடக்கமாக நம்முடைய சேவையில் சேர்க்க வேண்டும்

பின்வருவதில் res /layout/ activity_main.xml எனும் கோப்பில் இரண்டு பொத்தான்கள் உள்ளடங்கி இருப்பதற்கான உள்ளடக்கங்களாக கொண்டிருக்கும்

பின்வருவது res/values/ strings.xml எனும் கோப்பில் புதிய இரு மாறிலிகளை வரையறுப்பதற்கான உள்ளடக்கங்களாககொண்டிருக்கும்

அனைவருக்கும் வணக்கம்
அனைவருக்கும் வணக்கம்!
Settings
MainActivity
Start Service
Stop Service

நாம் சற்றுமுன்பு நம்மால் நம்முடைய மாறுதல்கள் செய்யப்பட்ட “அனைருக்கும் வணக்கம்” எனும் பயன்பாட்டினை இயக்குவதற்கு முயற்சி செய்வோம். இதனுடைய சூழல் அமைவை அமைவு செய்திடும்போது நம்முடைய AVD ஐ உருவாக்கிவிட்டோம் என கருதிகொள்க இந்தஎக்லிப்ஸில் இருந்து பயன்பாட்டை இயக்குவதற்கு நம்முடைய செயல்திட்டத்தின் செயல்பாட்டு கோப்புகளில் ஒன்றினை திறந்து கொள்க அதனை தொடர்ந்து கருவிகளின் பட்டையிலிருந்து Runஎனும் உருவப்பொத்தானை சொடுக்குக உடன் எக்லிப்ஸானது நம்முடைய AVD இல் நம்முடைய பயன்பாட்டை நிறுவுகை செய்திட துவங்கிடும் அதனை தொடர்ந்து நம்முடைய கட்டமைப்பு, பயன்பாடு ஆகிய அனைத்தும் நன்றாக உள்ளன என்றால், அது பின்வரும் முன்மாதிரி சாளரத்தினை திரையில் காண்பிக்கும்:

1.5
தற்போது நம்முடைய சேவையை துவங்கிடுவதற்கு இந்த முன்மாதிர சாளரத்திரையில் Start Service எனும் பொத்தானை சொடுக்குக உடன் onStartCommand() எனும் வழிமுறையின் நிரல்தொடரில்குறிப்பி்ட்டவாறு இந்த சேவையானது செயல்படத்துவங்கிடும் இந்த முன்மாதிரி சாளரத்திரையில் இந்த சேவை தொடங்கப்பட்டது என்ற செய்திபெட்டியொன்று திரையில் தோன்றி நமக்கு அறிவிப்பு செய்திடும்


1.6

இந்த சேவையை நிறுத்தம் செய்திட Stop Serviceஎனும் பொத்தானை சொடுக்குதல் செய்து நிறுத்தம் செய்திடுக

நாம் கட்டற்ற கட்டணமற்ற அலுவலக பயன்பாட்டிற்கு ஏன் மாறவேண்டும்

நாமெல்லோரும் நம்முடைய அலுவலக பயன்பாட்டிற்காக மைக்ரோசாப்ட் நிறுவனத்தின் தனியுடைமை பயன்பாட்டு மென்பொருட்களான எம்எஸ் ஆஃபிஸை கட்டணத்துடன் அல்லது அனுமதியில்லாமல் பயன்படுத்திவருவது நாம் அனைவரும் அறிந்த செய்தியே . ஆயினும் இவ்வாறான அலுவலக பயன்பாட்டிற்கு மாற்றாக அல்லதுஅதற்கு பதிலாக கட்டணமில்லாத லிபர் ஆஃபிஸ், ஓப்பன் ஆஃபிஸ், டபுள்யூ பி எஸ் ஆஃபிஸ், இணையத்தில் நேரடி அலுவலக பயன்பாடுகளான கூகுள் ட்ரைவ்,எம்எஸ் ஆஃபிஸ் ஆகிய திறமூல அல்லது கட்டற்ற பயன்பாடுகள் நமக்கு உதவ தயாராக உள்ளன இவையனைத்தும் கட்டணமற்றவையாகும் இவைகளுள் தனிநபர் பயன்படுத்திடும் மேஜைக்கணினி, கைபேசி ,டேப்ளெட், ஸ்மார்ட்போன் எனும் திறன்பேசி போன்றவைகளில் லிபர் ஆஃபிஸ் எனும் அலுவலக பயன்பாட்டினை பயன்படுத்தி கொள்க

1
ஒரே சமயத்தில் ஒன்றிற்கு மேற்பட்டவர்கள் பயன்படுத்திடும் நிலையில் அதாவது பள்ளிகள், கல்லூரிகள் ,நூலகங்கள் ,நாடுமுழுவதும் பரந்துபட்ட அளவில் கிளைகளை கொண்ட நிறுவனங்கள் போன்ற இடங்களில் தொடர்ச்சியாக அதிவேக இணைய இணைப்பு இருந்தால் மட்டும் இணையத்தின்நேரடி அலுவலக பயன்பாடுகளான கூகுள் ட்ரைவ்,எம்எஸ் ஆஃபிஸ் போன்றவற்றை பயன்படுத்தி கொள்க இணைய இணைப்பு மெதுவாக செயல்படுகின்றது இணைய இணைப்பு விட்டுவிட்டு கிடைக்கின்றது ஆகிய சூழ்நிலையில் லிபர்ஆஃபிஸை பதிவிறக்கம் செய்து நம்முடைய கணினிகளில் நிறுவுகை செய்து பயன்படுத்தி கொள்க
கைபேசி ,டேப்ளெட், ஸ்மார்ட்போன்எனும் திறன்பேசி போன்றவைகளில் போதுமான நினைவகம் இல்லையெனில் இணையத்தின் நேரடி அலுவலக பயன்பாடுகளான கூகுள் ட்ரைவ்,எம்எஸ் ஆஃபிஸ் போன்றவற்றை பயன்படுத்தி கொள்க
மிகப்பெரிய கோப்புகளை கையாளும் நிலையிலும் நம்முடைய கணினிகளில் போதுமான நினைவகம் கைவசம் உள்ளன எனும் நிலையிலும் லிபர்ஆஃபிஸை பதிவிறக்கம் செய்து நம்முடைய கணினிகளில் நிறுவுகை செய்து பயன்படுத்தி கொள்க
2

எச்சரிக்கை சிஐஏ எனும் அமெரிக்க உளவுநிறுவனமானது நம்முடைய சொந்த தகவல்கள் அனைத்தையும் அபகரித்து அலசி ஆராய்கின்றது

நம்முடைய ஆண்ட்ராய்டு திறன்பேசிகள்(ஸ்மார்ட் போன்) ,ஐபோன்கள் ஆகியவற்றில் செயல்படும் இயக்கமுறைமைகளில் இயங்கும் திறன்மிக்க மால்வேர் எனும் நச்சுநிரல்களை அனுப்பி அவைகளுடன் சேர்ந்து அமர்ந்துகொண்டு நம்முடைய அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் தகவல்களையும் தரவுகளாக தமக்கு அனுப்பிவைத்திடுமாறு சிஐஏ எனும் அமெரிக்க உளவுநிறுவனத்தின் மின்வெளி ஆய்வுபிரிவானது செயற்படுத்தி வருகின்றது அதாவது நாம் நம்முடைய தகவல்களை Signal, Telegram, Confide, Cloakman ஆகியவற்றின் வாயிலாக மறைக்குறியீடாக உருமாற்றி அனுப்பிவப்பதாக எண்ணிக்கொண்டிருந்தாலும் இவைகளோடு மால்வேர் எனும் நச்சுநிரலானது சேர்ந்து அவ்வாறான தரவுகளை அமெரிக்க உளவுநிறுவனத்தின் மின்வெளி ஆய்வுபிரிவிற்கு அனுப்பி வைத்துவிடுகின்றது இவ்வாறான மால்வேர் எனும் நச்சுநிரலானது திறன்பேசியில் செயல்படும் ஆண்ட்ராய்டு இயக்கமுறைமை மட்டுமின்றி மைக்ரோசாப்ட், மேக், லினக்ஸ் ஆகிய இயக்கமுறைமைகளின் அனைத்து பதிப்புகளிலும் நமக்கு தெரியாமல் வந்தமர்ந்து கொண்டு நம்முடைய அத்தனை நடவடிக்கைகளையும் தரவுகளாக அமெரிக்க உளவுநிறுவனத்தின் மின்வெளி ஆய்வுபிரிவிற்கு அனுப்பி வைத்துவிடுகின்றது அதுமட்டுமா நாம் வீடுகளில் நம்முடைய குரலொலி வாயிலாக இயங்கசெய்திடும் ஸ்மார்ட் டிவிகளிலும் வந்தமர்ந்து கொண்டு நம்முடைய தொலைகாட்சி பெட்டியின் நிகழ்ச்சிகளை பார்த்தபின் நாம் நம்முடைய தொலைகாட்சி பெட்டியை இயங்காமல் நிறுத்தம் செய்தபிறகும் நம்முடைய வீடுகளில் வழக்கமாக நாம் பயன்படுத்திடும் நம்முடைய அனைத்து உரையாடல்களையும் அவற்றின் அத்தனை விவரங்களையும் இந்த மால்வேர் எனும் நச்சுநிரலானது தரவுகளாக அமெரிக்க உளவுநிறுவனத்தின் மின்வெளி ஆய்வுபிரிவிற்கு அனுப்பி வைத்துவிடுகின்றது இதுமட்டுமா தானியங்கியாக செயல்படும் சமீபத்திய நம்முடைய மகிழ்வுந்துகளில் கூட இந்த மால்வேர்எனும் நச்சுநிரல் வந்தமர்ந்து கொண்டு நாம் செல்லும் இடம் அனைத்தையும் கண்கானிப்பதற்கான தரவுகளை அமெரிக்க உளவுநிறுவனத்தின் மின்வெளி ஆய்வுபிரிவிற்கு அனுப்பி வைத்துவிடுகின்றது
இவ்வாறு சிஐஏ எனும் அமெரிக்காவின் மின்வெளி உளவாளிகள் அங்கிங்கெனாதபடி எங்கெங்கும் நீக்கமற்ற வகையில் நம்மை கண்காணித்தபடியே நிரைந்துள்ளன என்ற தகவலை மனதில் கொண்டு செயல்படுக

Stereogranimator எனும் இணைய கருவி

Stereogranimator என்பது இருபரிமான அல்லது முப்பரிமான உருவப்படங்களை அவைகளின் தொகுப்பிலிருந்து படமெடுத்திடஉதவிடும் ஒரு இணைய கருவியாகும் இதனை நியூயார்க் நகரின் பொதுநூலகம் பராமரித்துவருகின்றது இந்த இணைய தளபக்கத்திற்கு நாம் வந்தவுடன் நாமே படங்களை உருவாக்கி தயார்செய்வதற்காக ஏராளமானஎடுத்துகாட்டுகள் இதில் தயார்நிலையில் இருப்பதை காணலாம் அவைகளுள் சமீபத்திய அல்லது மிகப்பிரபலமான அல்லது ஏதாவது ஒன்றை தெரிவுசெய்து நாம் விரும்பியவாறு உருவப்படத்தை உருவாக்கமுடியும் அதற்காக முதலில் இந்த இணையபக்கத்திற்குள் உள்நுழைவு செய்தவுடன் அங்குள்ள Start Creating எனும் சிவப்பு வண்ண பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்கவதன் வாயிலாக இந்த இணைய பக்க கருவியை மிகஎளிதாக செயல்படுத்த துவங்கலாம் அதனை தொடர்ந்து இதிலுள்ள தொகுப்பான உருவப்-படங்களிலிருந்து அல்லது Flickr என்பதன் மூலம் நம்முடைய சொந்த உருவப்பட தொகுப்பிலிருந்துகூட நாம் விரும்பும் படங்களை தெரிவுசெய்து கொள்ளலாம் அடுத்தபடிமுறையாக anaglyph அல்லது animated gif ஆகிய இரு வாய்ப்புகளில் ஒன்றினை தெரிவுசெய்து கொள்க அதன்பின்னர் நம்முடைய சுட்டியை கொண்டு நாம் தெரிவுசெய்த உருவப்படத்தை தேவையானஇடத்தில் நிலைநிறுத்தி தேவையானவாறு சரிசெய்து அமைத்துகொள்க மூன்றாவது படிமுறையாக இந்த உருவப்படத்தை நாம் விரும்பும் நம்முடைய நண்பர்களுடன் Twitter Facebook Tumblr Google+ Reddit ஆகிய சமூகவலைதளங்களின் வாயிலாக பகிர்ந்து கொள்க இன்றே http://stereo.nypl.org/எனும் இந்த இணைய பக்கத்திற்கு சென்று மேலும் விவரங்களை அறிந்து பயன்படுத்தி கொள்க

நம்முடைய திறன்பேசியில் (smartphone) நம்முடைய குரலை பதிவு செய்திடமுடியுமா

SAMSUNG S3 முதல் SAMSUNG S7 வரை யுள்ள smartphone எனும் திறன் பேசிகளில் நாம் காதால் கேட்கும் அனைத்து ஒலிகளையும் பதிவுசெய்த பின்னர் மீண்டும் கேட்கமுடியும் என்ற வசதிகொண்டதாக உள்ளன இதற்கான பயன்பாடுகள் நம்முடைய ஒருசில திறன்பேசிகளில் முன்கூட்டியே நிறுவுகை செய்யப்பட்டு வருவதில்லை அவ்வாறான நிலையில் நம்முடைய திறன்பேசிகளில் Google Play store எனும் இணைய பக்கத்திலிருந்து கட்டணமில்லாமல் ஒருசில நொடிகளில் இதற்கான பயன்பாடுகளை பதிவிறக்கம் செய்து நம்முடைய சாதனங்களில் நிறுவுகை செய்துகொள்க அல்லது இவ்வாறான பதிவிறக்கம் செய்து நிறுவுகை செய்திடுவது நமக்கு சோம்பேறிதனமாக இருந்தாலும் பரவாயில்லை நம்முடைய திறன்பேசிகளில் Memo எனும் பயன்பாடு முன்கூட்டியே நிறுவுகை செய்யப்பட்டே உள்ளன இதனை பயன்படுத்தி கொள்ளமுடியும் இதற்காக இந்த சாதனங்களின் முகப்புத்திரையிலுள்ள இந்த பயன்பாட்டின் +எனும் உருவப்பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக அதன்பின்னர் record எனும் உருவப்பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்து கொண்டு நம்முடைய குரலை அல்லது நாம்விரும்பும் உரையாடலை அல்லது பாடலை பதிவுசெய்து கொள்க அதனை தொடர்ந்து இவ்வாறு பதிவுசெய்த கோப்பிற்கு ஒரு பெயரிட்டு சேமித்து கொள்க இதன்பின்னர் இவற்றினை நாம் எப்போது வேண்டுமாணாலும் இயங்கச்செய்து கேட்கமுடியும்

Air Tableஎனும் தொடர்புதரவுதள மாக செயல்படும் விரிதாள் சேவையை பயன்படுத்தி கொள்க

இந்த Air Table ஆனது நெடுவரிசை கிடைவரிகளை கொண்டதொரு விரிதாள் போன்றிருந்தாலும் மிகத்திறனுடைய தொடர்புதரவுதளமாக கட்டணமில்லாமல் நாமனைவரும் எளிதாக பயன்படுத்திகொள்ளும் வண்ணம் மிகச்சிறந்ததாக விளங்குகின்றது இந்த சேவையை பயன்படுத்தி கொள்வதற்காக இந்த தளத்தின் முகப்பு பக்கத்திற்குவந்து சேர்ந்தவுடன் சிறுவர்கள்கூட மிக எளியதாக இந்த தளத்தின் சேவையை எவ்வாறு பயன்படுத்தி கொள்ளமுடியும் என்பதற்கான கானொளி இயங்குவதை காணலாம் அதனை தொடர்ந்து இந்த தளத்தின் கீழ்பகுதிக்கு சென்றபின் அங்குள்ள Take the Tour எனும் நீலவண்ண பொத்தானை சொடுக்குக உடன் இந்த தளத்தின் சேவையை பயன்படுத்தி கொள்வதற்கான planning a move, job searching , managing projects என்பனபோன்ற பல்வேறு வசதி வாய்ப்புகளை கூறும் மற்றொரு கானொளி காட்சியை காணலாம் மிகமுக்கியமாக இந்த அட்டவணையில் நெடுவரிசைகள் கிடைவரிசைகள் மட்டுமல்லாது புதிய புலங்களை இணைத்தல், தேர்வுசெய்பெட்டியை சேர்த்தல், கீழிறங்கு பட்டியை சேர்த்தல், கோப்புகளை இணைத்தல் ஆகிய அனைத்து பணிகளையும் எளிதாக ஒரு தொடர்புதரவுதளம்போன்று இந்த அட்டவணையான விரிதாளில் செய்திடமுடியும் இதில் மிகவும் குறைந்த காலஅவகாசமான ஒருசில நிமிடங்களில் இதனுடைய விரிதாளிலிருந்து நம்முடைய சொந்த தரவுதளத்தினை உருவாக்கி கொள்ளமுடியும் மிகமுக்கியமாக நம்முடைய ஸ்மார்ட்போன் எனும் திறன்பேசி வாயிலாக இந்த Air Table என்பதன் சேவையை பயன்படுத்தி கொள்ளமுடியும் வாருங்கள் மிகத்திறனுடைய தொடர்புதரவுதளமாக செயல்படும் http://www.airtable.com/ எனும் இணைய தளபக்கத்தின் சேவையை இன்றே பயன்படுத்தி கொள்க

கணினியில் அதனுடன் இணைக்கப்பட்ட வெளிப்புற நினைவகத்தை அனுக முடியவில்லை என்னசெய்வது

இவ்வாறான பிரச்சினை பொதுவான பிரச்சினை அன்று கணினியில் உருவாகும் மிகவும் வித்தியாசமான பிரச்சினையாகும் அதாவது அந்த வெளிப்புற நினைவகத்திற்கான இயக்ககம் பழுதடைந்திருக்கலாம் அல்லது நம்முடைய கணினியானது அந்த வெளிப்புற நினைவகத்தின் இயக்ககத்தை தொடர்புகொள்ள மறந்துவிட்டிருக்கலாம் எதுஎப்படியிருந்தாலும் இந்த பிரச்சினையை எளிதாக தீர்வுசெய்திடமுடியும் நம்முடைய கணினியின் search box எனும் தேடிடும் பெட்டியில் cmd என தட்டச்சுசெய்திடுக பின்னர் இதன்மீது இடம்சுட்டியை வைத்து சுட்டியின் வலதுபுற பொத்தானை சொடுக்குக உடன்விரியும் சூழ்நிலைபட்டியில் Run as Administrator எனும் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக .உடன் இந்த கட்டளை வரிகளை உள்ளீடு செய்திடும் பகுதியானது திரையில் விரியும் அதில் chkdsk /e அல்லது/f: என்றவாறு தட்டச்சு செய்து உள்ளீட்டு விசையை அழுத்துக இங்கு வெளிப்புற இயக்ககத்திற்கு /e அல்லது/f அல்லது நம்முடைய கணினியின் இடப்பட்டுள்ள பெயருக்கு ஏற்றவாறு அடுத்த ஆங்கில எழுத்தினை பயன்படுத்திகொள்க
chkdsk எனும் இந்த கட்டளைவரியில் கடைசி எழுத்தானk என்ற எழுத்திற்கு பிறகு காலியிடைவெளியும் சாய்வுக்குறியீட்டையும் உள்ளீடு செய்திட மறக்காதீர்கள் அதன்பின்னர் நம்முடைய வெளிப்புற இயக்ககத்தின் ஆங்கிலஎழுத்தினை /e அல்லது/f என்றவாறு உள்ளீடு செய்துகொண்டு இறுதியாக :என்ற முக்காற்புள்ளியை உள்ளீடு செய்திடுக இதன்பின்னர் நம்முடைய கணினியானது அந்த இயக்ககத்தை வருடச்செய்து பிழையை சரிசெய்து கொண்டு நாம் அனுகுவதற்கு தயாராக ஆக்கிவிடும்

Previous Older Entries