திறந்த கணினிமொழி(Open Computer Language(Open(CL))

இதுஒரு பொதுபயன்பாட்டிற்கான சிபியூ ஜிபியூ போன்ற கணினியின் பல்வேறு வகையான வன்பொருட்களையும் செயல்படுத்தபயன்படும் பலதரபட்ட தளங்களிலும் நன்கு இயங்ககூடியதொரு இணைநிரல் வரைசட்டமாகும் இதனை Apple,Intel,AMD,NVIDIA,Samsungபோன்ற பல்வேறு நிறுவனங்களும் தங்களின் சாதனங்களை கணினியுடன் ஒத்தியங்கி செயல்படுத்துதற்காக ஏற்றுகொண்டுள்ளனர். இந்த ஓப்பன்சிஎல் என்பது இயக்கநேர செயல்(runtime),பயன்பாட்டு நிரல் இடைமுகம்(Application Program Interface (API)),மொழிமாற்றி (Compiler) ஆகிய மூன்று செயல்களை அடிப்படையாக கொண்டது இவற்றுள் இயக்கநேர செயல்(runtime), என்பது இயக்கமுறைமையின் வாயிலாக கணினியில் இணைந்துள்ள வன்பொருட்களின் தொகுப்பினை வழங்குகின்றது அடுத்ததாகAPI ஆனது அடுத்தடுத்து செய்யவேண்டிய செயல்களின் வரிசையை அல்லது கட்டளை வரிசையை கெர்னெலிற்கு வழங்குகின்றது.மேலும் எந்தெந்த சாதனங்களை அல்லது உள்ளுறுப்புகளை எவ்வெப்போது செயல்படுத்தி பயனாளர் விரும்பும் வெளியீட்டை வழங்குவது என கட்டுபடுத்துகின்றது மூன்றாவதான Compiler ஆனது நம்மால் படிக்கமுடிந்தாவாறு இருக்கும் கட்டளைவரிகளை இயந்திரங்கள் அல்லது கணினியுடன் இணைந்துள்ள சாதணங்கள் புரிந்தும் கொள்ளும்இயந்திரமொழியாக மொழிமாற்றம் செய்து வழங்குகின்றது நடப்பில் பல்வேறு வகையான வன்பொருட்களும் சாதனங்களும் இருந்தாலும் அவையனைத்திலும் ஒத்தியங்கசெய்திடும் திறன் இந்த ஓப்பன்சிஎல்லிற்கு உள்ளது இது சி99 மொழியின் அடிப்படையில் உருவாக்கபட்டுள்ளது   எல்லாம் சரி இந்த ஓப்பன்சிஎல்லில் எந்தவொரு சாதனத்திற்குமான ஒரு நிரல்தொடரை எவ்வாறு எழுதுவது என்தற்கான பின்வரும் பத்துஅடிப்படை தன்மைகளை தெரிந்துகொண்டால் போதும்

1 முதலில்   இந்த ஓப்பன்சிஎல்லின் தளத்தினை அறிந்துகொள்ளவேண்டும் அதற்கான குறிமுறைவரிகள்

cl_int clGetPlatformIDs (cl_uint num_entries,

cl_platform_id *platforms,

cl_unit *num_platforms)

2.இரண்டாவதாக தயார்நிலையிலுள்ள சாதனங்கள் யாதென அறிந்து அதனை தொடக்கநிலையாக்குவது

cl_int clGetDeviceIDs (cl_platform_id platform,

cl_device_type device_type, cl_unit num_etries,

   cl_device_id *devices,

cl_unit *num_devices)

இங்கு சாதனங்களின் வகை பின்வருபவைகளில் ஒன்றாக இருக்கலாம்

CL_DEVICE_TYPE_GPU or CL_DEVICE_TYPE_CPU or

CL_DEVICE_TYPE_ACCELARATOR or CL_DEVICE _TYPE_CUSTOM or

CLDEVICE_TYPE_ALL

3 மூன்றாவதாக அந்த சாதனங்கள் செயல்படுவதற்கான சூழலை அமைப்பது

cl_context clCreateContext (

const cl_context_properties *properties,

cl_unit num_devices,

const cl_device_id *devices,

void(CL_CALLBACK *pfn_notify)(const char *errinfo, constitutes

void *private_info, size_t cb, void *user_data),

void *user data, cl_int *errcode_ret)

4 நான்காவதாக சாதனங்களுடன் ஒத்தியங்கிடும் பணிகளின் வரிசையை அல்லது பணிகளுக்கான கட்டளைகளின் வரிசையை உருவாக்குவதற்கான கட்டளை வரிகள்

cl_command_que

clCreateCommandQueWithProperties(

cl_context context, cl_device_id device,

const cl_que_properties *properties,

cl_int *errcode_ret)

5 ஐந்தாவதாக சாதனங்களின் குறிமுறைவரிகளை உருவாக்கி மொழிமாற்றம் செய்வதற்கான கட்டளைவரிகள்

cl_program clCreateProgramWithSource

(cl_context context,

cl_unit count, const char ** strings,

const size_t *length, cl_int *errcode_ret)

6 ஆறாவதாக கெர்னெல்லை உருவாக்கிடுவதற்கான கட்டளைவரிகள்

cl_kernel clCreateKernel (cl_program program,

const char *kernel_name,

cl_int errcode_ret)

7 ஏழாவதாக கெர்னெல்லிற்கு தேவையானமதிப்புருவை தரவிப்பதற்கான செயலிகள்

cl_int clSetKernelArg(cl_kernel kernel,

cl_unit arg_index,

size_t arg_size,

const_void *arg_value)

8 எட்டாவதாக வரிசையாக உள்ள கட்டளைகளை வரையறுக்கபட்ட சூழலில் சாதனங்களை ஒத்தியங்க செய்திடுவதற்கான செயலிகள்

cl_int clEnqueueNDRangeKernel (

cl_command_queue command_queue, cl_kerbel kernel,

cl_unit work_dim, const size_t *global_work_offset,

Const size_t *global_work_size, cosnt size_t *local_work_

size, cl_unit num_events_in_wiat_list,

const cl_evetnt *event_wait_list, cl_event *event)

9.ஒன்பதாவதாக சாதனங்களின் வரும் வெளியீட்டை பயனாளருக்கும வழங்கிடுவதற்கான குறிமுறைவரிகள்

chevleresquement (cl_command_queue command_queue,

cl_mem buffer , cl_bool blocking_read,

size_t offset, size_t size, void *ptr,

cl_unit num_events_in_wait_list,

const cl_event *event_wit_list,

cl_event *event)

10 பத்தாவதாக பின்வரும் செயலிவாயிலாக அனைத்து வளங்களையும் இந்த கட்டளைவரிகளிலிருந்து விடுவித்திடவேண்டும்

clReleaseMemObject (cl_mem mem_object)

clReleaseKernel ( cl_kernel kernel)

clReleaseProgram ( cl_program program)

clReleaseCommandQueue (cl_command_queue command_queue)

clReleaseContext ( cl_context context)

இதன்பின் இறுதியாக பின்வரும் கட்டளைவரிவாயிலாக இந்த ஓப்பன்சிஎல் கட்டளைவரி நிரல்தொடரை மொழிமாற்றம் செய்து செயல்படுத்திடமுடியும்.

[user01@system01]# g++ -L/usr/lib64 -I/usr/local/cuda/

include-lOpenCL <opencl code> -o <final execuetable name>

தெரிந்துகொள்வோம் திறமூல மென்பொருட்களின் பல்வேறு உரிமங்களை பற்றி

 எவரும் தாம் உருவாக்கிய ஆக்கங்களை மென்பொருளை பதிப்புரிமையாக பதிவுசெய்து கொள்ளமுடியும் அவ்வாறான பதிப்புரிமைகளில் மென்பொருட்களின் பதிப்புரிமை என்பது சட்டபடி அந்த மென்பொருளை பயன்படுத்தவதற்கும் மறுவினியோகம் செய்திடுவதற்கும் ஆன உரிமையாகும் தற்போது நடைமுறையில் உடைமை மென்பொருட்கள் என்றும் திறமூலமென்பொருட்கள் என்றும் இரண்டு வகையான பதிப்புரிமை உள்ளன இவற்றுள் உடைமை மென்பொருட்கள் எனில் இதனுடைய மூலக்குறிமுறைவரிகளை யாரும் பார்வையிடவோ திருத்தம் செய்திடவோமுடியாது ஆனால் ராயல்டி கட்டணம் செலுத்துபவர்கள் அதனை தங்களுடைய தேவைக்காக செயல்படுத்தி பயன்படுத்தி கொள்ளமுடியும் இரண்டாவதான திறமூலமென்பொருட்கள் எனில் மூலக்குறிமுறைவரிகளை பார்வையிடவும் தங்களுடைய தேவைக்கேற்ப திருத்தம் செய்து மறுவெளியீடு செய்திடவும் முடியும் ஆயினும் இந்த திறமூல மென்பொருட்களிலும் பல்வேறுவகையான பதிப்புரிமைகள் உள்ளன இவைகளுள் நாம் உருவாக்கும் நம்முடைய மென்பொருளிற்கு பொருத்தமானது எதுஎன தெரிவுசெய்திடுக தவறான உரிமத்தை தெரிவுசெய்தால் பிற்காலத்தில் ஏராளமான பிரச்சினைகளை எதிர்கொள்ளவேண்டியிருக்கும் அதனால் முதலில் சிறந்த வழக்குரைஞரை கலந்தாலோசித்து கொள்வது நல்லது என பரிந்துரைக்கபடுகின்றது மேலும் இந்த திறமூல மென்பொருட்களுக்கான பல்வேறு உரிமங்களை பற்றியவிவரங்களை இப்போது காண்போம் .

1பொதுபயன்பாட்டு உரிமம் (General Public License (GPL)) இதுமிகபிரபலமான புகழ்வாய்ந்த உரிமமாகும் தற்போது GPL பதிப்பு 3 நடப்பு பயன்பாட்டில் உள்ளது லினக்ஸின் கெர்னெல்இந்த வகை உரிமத்திற்கு சிறந்த எடுத்துகாட்டாகும் மற்ற அனைத்து உரிமங்களும் இந்த ஜிப்பிஎல்உடன் ஒத்திசைவுசெய்வது, ஒத்திசைவு செய்யாததுஎன இரண்டுவகையில்மட்டுமே வகைபடுத்தபடுகின்றன. யார்வேண்டுமானாலும் தங்களின் தேவைக்கேற்ப இந்த இந்தவகை உரிமம்பெற்ற குறிமுறைவரிகளை திருத்தம் செய்து மறுவிநியோகம் செய்திடமுடியும்

2 அளவுகுறைந்து பொதுபயன்பாட்டு உரிமம்(Lesser General Public License(LGPL))இது அடுத்த புகழ்வாய்ந்த உரிமமாகும் பொதுமக்களின் உரிமை முந்தையஜிப்பிஎல்லைவிட சிறிது குறைவானதாகும் அதாவது இயக்கநேர இணைப்பும் நூலகபங்கிடுதலும் மட்டுமே ஜிப்பிஎல்லுடன் இது வேறுபடுகின்றது தனியுடமைமென்பொருட்களுடன் இயக்கநேர இணைப்பும் நூலகபங்கிடுதலையும் இந்த உரிமம் அனுமதிக்கின்றது திறமூல மென்பொருட்களில் பாதியளவு GPL ,LGPL ஆகிய இரு உரிமங்களிலேயே அடங்கிவிடுகின்றன

3 அப்பாச்சி உரிமம்(Appache Licencse) இதனை அப்பாச்சி மென்பொருள் நிறுவனம் உருவாக்கியுள்ளது 300 வரிகளுக்கு குறைந்த குறிமுறைவரிகளையுடைய மென்பொருள் செயல்திட்டம் இந்த அப்பாச்சி உரிமத்தின் கீழ் வருகின்றது இதனுடைய தற்போதைய பதிப்பு 2 ஆனது ஜிப்பிஎல் பதிப்பு 3 உடன் ஒத்திசைவு செய்யபட்டுள்ளது ஆண்ட்ராய்டு இயக்கமுறைமை இந்த வகை உரிமம் பெற்றதாகும்

4 பிஎஸ்டி உரிமம் (BSD License)பெர்க்ளின்மென்பொருள் நிறுவனம் இதனை உருவாக்கியுள்ளது இந்தவகை உரிமத்தில் சிறிது திருத்தும் செய்து ஜிப்பிஎல் பதிப்பு 3 உடன் ஒத்திசைவு செய்யபட்டுள்ளது. யூனிக்ஸ் இயக்கமுறைமை இந்தவகை உரிமத்தின்கீழ் வருகின்றது

5 ஆக்கங்களின் பொதுஉரிமம் (Creative Common License(CCL)) இது Creative Common எனும் நிறுவனத்தால் உருவாக்கபட்டது இந்த உரிமத்தின்படி உடைமையாக்கபட்ட(BY), பங்கிடபட்ட(SA),வியாபரமற்ற (NC), மாறுதல் செய்யாத(ND) ஆகிய நான்கு நிபந்தனைகளின்கீழ் உரிம ஆவணங்களை இலவசமாக விநியோகம் செய்ய பயன்படுகின்றது மென்பொருட்களை தவிர மற்ற புத்தகங்கள் ,இதழ்கள் ,விளையாட்டுகள் இதன்கீழ்வருகின்றன

6 எம்ஐட்டி உரிமம் இதனை மஜாஜூட்ஸ் தொழில்நுட்ப நிறுவனம் உருவாக்கியுள்ளது ரூபி ஆன்ரெயில்ஸ், ஜெகுயரி,எக்ஸ்விண்டோ ஆகியவை இந்த வகை உரிமம் பெற்றவையாகும் இதுவும் ஜிப்பிஎல்3 உடன் ஒத்திசைவு செய்யபட்டுள்ளது

7ஆர்ட்ரிஸ்டிக் உரிமம் பதிப்பு2   ஜிப்பிஎல்3 உடன் ஒத்திசைவு செய்யபட்டுள்ளது பியர்ல் நிரல் தொடர்மொழி இந்த உரிமத்தின்கீழ் வருகின்றது

8 மொஸில்லா பொது உரிமம் உடைமை மென்பொருட்கள் தங்களின் மென்பொருட்களை மேம்படுத்தும்போது இந்த உரிமத்தின்கீழ்வருகின்றன மொஸில்லா ஃபயர் ஃபாக்ஸ் ,மொஸில்லா தண்டர்பேர்டு ஆகியஇரண்டும் இந்த உரிமத்தின்கீழ் செயல்படுகின்றன

9 பொதுமக்கள் உரிமம் (Common Public License(CPL)) இது ஐபிஎம் நிறுவனமும் எக்லிப்ஸ் நிறுவனமும் சேர்ந்து உருவாக்கியதாகும் korn shell என்பது இந்த உரிமத்தின்கீழ் செயல்படுகின்றது இது ஜிப்பிஎல்உடன் ஒத்திசைவு செய்யபடாதது

10 மைக்ரோசாப்ட் பொதுஉரிமம் இறுதியாக மைக்ரோ சாப்ட்நிறுவனம் கூட திறமூல மென்பொருட்களுக்கான உரிமத்தை உருவாக்கியுள்ளது   இந்நிறுவனம் மைக்ரோசாப்ட் பொதுஉரிமம்   என்றும் மைக்ரோசாப்ட் கட்டுபடுத்தபட்ட உரிமம் ஆகிய இரண்டுவகையான உரிமங்களை வழங்கியுள்ளது

உபுண்டுவை பயன்படுத்தி நாம் விரும்பியவாறு லினக்ஸ் இயக்கமுறைமையை மாற்றியமைத்து கொள்ளலாம்

8

உபுண்டுவை பயன்படுத்தி நாம் விரும்பியவாறு லினக்ஸ் இயக்கமுறைமையை மாற்றியமைத்து கொள்ளலாம் இதற்காக Ubuntu CustomizationKit(UCK) என்பது பயன்படுகின்றது இதனை Menu=> Software Manager=>UCK=>என்றவாறு கட்டளைகளை செயற்படுத்துவது அல்லது $sudo apt -get install uck என்றவாறு கட்டளைவரியை செயல்படுத்துவதன் வாயிலாக செயல்படுத்திடமுடியும் ஆயினும் இதற்கு அடிப்படையான ISO image தேவையாகும் இதனை உபுண்டு அல்லது மின்ட் ISO image ஐ அதற்கான இணைய தளத்திலிருந்து பதிவிறக்கம் செய்து கொள்க   பின்னர் Menu => UCK என்றவாறு கட்டளைகளை செயற்படுத்துவது அல்லது $uck-gui என்றவாறு கட்டளைவரியை செயல்படுத்துவதன் வாயிலாக இந்த   UCKவை செயல்படுத்திடுக உடன் வரவேற்பு திரை ஒன்று தோன்றிடும் அதில் OK எனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக அதன்பின்னர் தோன்றிடும் திரையில் ஆங்கில மொழி என்பதை தெரிவுசெய்துகொள்க   பின்னர் தோன்றிடும் திரையில் மேஜைகணினி சூழலை தெரிவுசெய்து சொடுக்கியவுடன் விரியும் திரையில் nabilinuxmintஎன்றவாறு இதற்கொரு பெயரை உள்ளீடு செய்து OK எனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக அதன்பின்னர் தோன்றிடும் திரையில் downlaod எனும் கோப்பகத்தையும் அதில் base ISO என்பதையும் தெரிவுசெய்துகொண்டு OK எனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக பின்னர் தோன்றிடும் திரையில் நாம் லினக்ஸ் இயக்கமுறைமையை வாடிக்கையாளர் விரும்பியவாறு மாற்றியமைக்க விரும்புகின்றோமா எனக்கோரும் yes என்பதை தெரிவுசெய்துகொண்டுOK எனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக அல்லது விண்டோ இயக்கமுறைமை வாய்ப்பு எனில் NO என்பதை தெரிவுசெய்துகொண்டுOK எனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக அதன்பின்னர் தோன்றிடும் hybrid image திரையில்   yes என்பதை தெரிவு செய்து கொண்டுOK எனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக now your ISO is ready to build என்ற செய்தி திரையில் தோன்றிடும் அதனை தொடர்ந்து OK எனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் வேறொரு முனைமத்திற்கு நம்மை அழைத்து செல்லும் அங்கு மூலகடவுச்சொற்களை உள்ளீடு செய்தவுடன் நாம் தெரிவுசெய்த   ISO பிரித்து விரிக்கபடும். இந்த பணிமுடிவடைந்ததும் நாம் விரும்பியவாறு மாற்றியமைத்திட தயாராக இருக்கும் இந்நிலையில் Run Console Application என்பதை தெரிவுசெய்து கொண்டுOK எனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக இதன் பின்னர் வேறொரு முனைமத்திற்கு நம்மை அழைத்து செல்லும் அங்கு நாம் விரும்பும் பயன்பாட்டு மென்பொருட்களை apt-get install default -jdk எனும்கட்டளைவரியின் JDK என்பதன் வாயிலாகவும் apt-get insatll sumo எனும் கட்டளைவரியின் SUMO என்பதன் வாயிலாக செயற்படுத்தி பெற்றிடுக போதுமான விரும்பிய அனைத்து பயன்பாட்டு மென்பொருட்களையும் சேர்த்தபின்னர் Exit எனும் கட்டளையை உள்ளீடு செய்து உள்ளீட்டு விசையை அழுத்தி இந்த சூழலில் இருந்த வெளியேற செய்க உடன்   Console Application ஐ செயல்படசெய்ய விரும்புகின்றோமா continue building செய்யவிரும்புகின்றோமா எனக்கோரும் இந்நிலையில் Run Console Application என்பதை தெரிவுசெய்து கொண்டுOK எனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக இதனை தொடர்ந்து   ISO மறுகட்டமைவு செய்யபடும் இந்த மறுகட்டமைவு பணி முடிவடைந்ததும் building success என தோன்றிடும் திரையில் OK எனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக இறுதியாக home/nabin/remaster-new-files/livecd,iso எனும் முனைமத்திற்கு சென்று நம்முடைய புதிய ISO image ஐ குறுவட்டில் எழுதி கொள்க

QGISஎனும் கட்டற்ற மென்பொருளின் பயன்பாடு

9

புவியியல் தகவல்களடங்கிய வரைபடங்களை உருவாக்குவதற்கும் பதிப்பித்தல் செய்வதற்கும் காட்சிபடுத்துவதற்கும் ஆய்வு செய்வதற்கும் இறுதியாக வெளியீடு செய்வதற்கும் QGISஎனும் திறமூல மென்பொருள் பயன்படுகின்றது . இது லினக்ஸ், மேக் ,விண்டோ ஆகிய அனைத்து இயக்கமுறைமைகளிலும் இயங்கும் திறன் கொண்டதாகும் மேலும் ஆண்ட்ராய்டு இயக்கமுறைமையில் செயல்படும் திறன்வாய்ந்த பதிப்புகூட விரைவில் வெளிவர இருக்கின்றது இந்த மென்பொருளின் மூலம் எந்தவொரு இடத்தையும் குறிப்பிடுவதற்கான இடஅமைவை Coordinate Reference System (CRS) ,Spatial Reference System (SRS)என்பதன் வாயிலாக குறிப்பிடமுடியும் இந்த CRS அனைத்தும் QGIS இல் Geographic coordinate system ,project coordinate systemஆகிய இரண்டு வகையில் ஒருங்கிணைக்கபடுகின்றது   இந்த QGISஎனும் திறமூல மென்பொருளில் முன்கூட்டியே வரையறுக்கபட்ட CRS இல்லாமலேயே புதிய CRS ஒன்றை பயனாளர் ஒருவர் வரையறுக்கமுடியும்   மேலும் விவரங்களுக்கு www.qgis.org/    எனும் தள முகவரிக்கு செல்க

லிபர் ஆஃபிஸ்4.ரைட்டர்-தொடர்-26

நம்மில் பெரும்பாலானவர்கள் வழக்கமான இயற்கை தன்மைக்கு ஏற்ப கணினியில் ஆவணங்களை எழுதுவதை பழக்கமாக கொண்டுள்ளனர் பொதுவாக ஆவணத்தின் எழுத்துருவினுடைய குழு, எழுத்துருவின் அளவு, அதன் தன்மை ஆகியவற்றை நாம் குறிப்பதை இதற்கு எடுத்துகாட்டாக கூறலாம் .இந்நிலையில் பாவணை அல்லது நடை(style) என்பது என்ன என்ற கேள்வி அனைவருடைய மனதிலும் எழும் .அதாவது பாவணை அல்லது நடை(style) என்பது உரைத்தொகுதியின் தருக்க தன்மையாகும். இயல்பாக நாமனைவரும் நம்முடைய அன்றாட வாழ்வில் இந்த பாவணையை அல்லது நடையை பயன்படுத்தி வருகின்றோம். நாம் பயன்படுத்திடும் கணினியை சேவையாளர் கணினியென்றும் ,பணிமேடை கணினியென்றும் , மடிக்கணினி என்றும்,கைக்கணினி என்றும் ,பல்வேறு பாவணைகளில் இந்த கணினியை பயன்படுத்துவதை இதற்கு எடுத்துகாட்டாக கூறலாம். இவை ஒவ்வொன்றும் தத்தமக்கேயுரிய தனித்தன்மைகளையும் பயன்களையும் கொண்டதாக விளங்குகின்றன. இதனை தொடர்ந்து ஒருவர் என்னுடைய கணினியானது மிக எடைகுறைவானது, எல்சிடி திரையமைப்பை கொண்டது,சிறிய பெட்டிபோன்ற அமைவிற்குள் விசைப்பலகையும் இதர உறுப்புகளும் அடங்கியது என மிகவும் நீ்ளமாக கணினியை பற்றி விவரிப்பதைவிட என்னுடைய கணினி மடிக்கணினி என சுருக்கமாக கூறினாலே மேலேகூறிய அனைத்துதன்மைகளும்அதன் உள்ளடக்கமாக கொண்டுஇருப்பதை அனைவரும் புரிந்து கொள்வர் இதைத்தான் நாம் பாவணை அல்லது நடை(style)என கூறுகின்றோம். அவ்வாறே லிபர் ஆஃபிஸின் ஆவணங்களிலும் இவ்வாறான ஒரு குழுவான தன்மையை குறிப்பிட இந்த பாவணை அல்லது நடை(style) என்பது பயன்படுகின்றது. அதாவது எழுத்துருவின் அளவு -14ப்பிட்டி, பெயர்-நீயூடைம்ஸ்ரோமன் ,எழுத்துகளானது தடிமனாகவும் மையத்திலும் இருக்கும் எனக்கூறுவதற்கு பதிலாக இதனைதலைப்பு என சுருக்கமாக குறிப்பிட்டால் போதும் அதனால் எந்தவொரு உரைகளின்தொகுதியையும் எழுத்துருவின் குழுவினுடைய பெயர் ,இருக்குமிடம் அதன் அளவு தோற்றம் ஆகியவற்றை குறிப்பிடுவதை உரையின் பாவணை அல்லது நடை எனக்குறிப்பிடுவர்.

இந்த பாவணையானது உரைமுழுவதையும் ஒரேமாதிரியாக அதன் தன்மையை மேம்படுத்தி மாற்றியமைத்திடபயன்படுகின்றது.மேலும் பேரளவு உரையின் வடிவமைப்பை மாற்றியமைத்திடபயன்படுத்தி கொள்ளபடுகின்றது. பத்திமுழுவதும் உள்தள்ளி இருத்தல் எழுத்துருவை மாற்றியமைத்தல் ஆகிய செயல்களை செய்வதை இதற்கு உதாரணமாக கொள்ளலாம்.

லிபர் ஆஃபிஸ் ரைட்டரில் இந்த பாவணை அல்லது நடை(style)யானது பின்வரும் வகைகளை கொண்டுள்ளது

பத்தியின் பாவணை அல்லது நடை(style) பத்திமுழுவதும் நாம் குறிப்பிடும் பாவணை அல்லது நடை(style) என்பது பாதிப்பு ஏற்படுத்துகின்றது

எழுத்துரு பாவணை அல்லது நடை(style) குழுவான எழுத்துகள் முழுவதையும் நாம் குறிப்பிடும் பாவணை அல்லது நடை(style) என்பது பாதிப்பு ஏற்படுத்துகின்றது

பக்க பாவணை அல்லது நடை(style) என்பது பக்கவடிவமைப்பை அதாவது பக்கத்தின் அளவு அதன் விளிம்பு அளவு ஆகியவற்றை மாற்றியமைத்திட பயன்படுத்தி கொள்ளபடுகின்றது

சட்டக பாவணை அல்லது நடை(style) என்பது செவ்வக பெட்டிபோன்ற படம் அல்லது உருவபடுத்தை மாற்றியமைத்திட பயன்படுத்தி கொள்ளபடுகின்றது

பட்டியல் பாவணை அல்லது நடை(style) என்பது உரையை பட்டியலிடும்போது மாற்றியமைத்திட பயன்படுத்தி கொள்ளபடுகின்றது.

இதேவழிமுறையில் எந்தவொரு ஆவணத்திலும் ஒருகுழுவான எழுத்துகள் சேர்ந்து ஒரு சொல்லையும், குழுவான சொற்கள் சேர்ந்து அந்த ஆவணத்தின் தலைப்பு அல்லது முடிவுபகுதியையும் அல்லது அதே குழுவான சொற்கள் சேர்ந்து ஒருபத்தியையும் , எண்களிடபட்ட பட்டியல் தொகுதி ஒரு பத்தியையும் ,குழுவான பத்திகள் சேர்ந்து ஒரு பக்கத்தையும் உருவாக்குகின்றன. அதனால் இவ்வாறான அடிக்கடி நம்மால் ஒருஆவணத்தில் பயன்படுத்தி கொள்ளபடும் ஆவணங்களின் பாவணை அல்லது நடையை(style) பற்றி மிகவிவரமாக பின்வரும் பகுதிகளில் காணலாம்.

இந்த பாவணை அல்லது நடை(style) யை நாம் ஒரு ஆவணத்தில் பயன்படுத்தி கொள்வதற்கு மிதக்கும் அல்லது கட்டபட்ட தயாராக இருக்கும் தொகுதியான வாய்ப்புகளை பாவணையும் வடிவமைப்பும் கொண்ட சாளரம்(styles and formatting window) என அழைப்பர்

  26.1

26.1

இந்த சாளரமே ~ஒரு ஆவணத்தில் செயல்படுத்திடும் பாவணைகளின் மையமாகும் இதில்என்னென்ன உள்ளனவோ அதனை எவ்வாறு பயன்படுத்தி கொள்வதோ என பயப்படவேண்டாம் இந்த தொடரில் இதற்காக அவ்வப்போது தேவையான விவரங்களையும் இதனுடைய செயலிகளை எவ்வாறு பயன்படுத்தி கொள்வது என்றும் பார்த்து வருவோம் இந்த பாவணையும் வடிவமைப்பும் கொண்ட சாளரத்தை திரையில் தோன்றிட செய்வதற்கு 1.வடிவமைப்பு பட்டையில் இடதுபுறத்தில் உள்ள இதற்கான உருவபொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்தல் அல்லது 2.லிபர் ஆஃபிஸ் திரையின் மேலே கட்டளைபட்டையில் உள்ள Format=>Styles and Formatting=> என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்து செயல்படுத்துதல் அல்லது 3.விசைப்பலகையிலுள்ள விசைகளில் F11எனும் செயலி விசையை அழுத்துதல் ஆகிய மூன்றில்ஒன்றின் வாயிலாக இந்த பாவணையும் வடிவமைப்பும் கொண்ட சாளரத்தை திரையில் தோன்றிட செய்யமுடியும் . உடன் தோன்றிடும் மிதக்கும் பாவணையும் வடிவமைப்பும் கொண்ட சாளரத்தை நாம் விரும்பும் இடத்தில் நகர்த்தி வைத்திடலாம் அல்லது கட்டபட்டதாக வைத்திடலாம் .இந்த பாவணையும் வடிவமைப்பும் கொண்ட (styles and formatting window) சாளரத்தின் மேல்பகுதியில் உள்ள முதல் ஐந்து உருவபொத்தான்கள் நாம் பணிபுரிய பயன்படுத்திடும் பாவணைகளின் வகையாகும் அவற்றுள் ஒன்றினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்தவுடன் பத்தி பாவணை அல்லது எழுத்துரு பாவணை போன்றவற்றின் தொடர்புடைய வகையின் குழுவான வாய்ப்புகள் திரையில் பிரதிபலிக்கும்   குறிப்பிட்ட பாவணையை செயல்படுத்திட முதலில் தேவையான தொகுதியான உரைப்பகுதியை அல்லது பத்தியை அல்லது பக்கத்தை தெரிவு செய்து கொள்க பின்னர் இந்த styles and formatting சாளரத்தில் தேவையான பாவணையை தெரிவுசெய்து இருமுறை சொடுக்குதல் செய்தவுடன் விரியும் வாய்ப்புகளில்நாம் விரும்பும் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்திடுக. உடன் நாம் தெரிவுசெய்துசொடுக்குதல் செய்த பாவணையானது நாம் தெரிவுசெய்த   தொகுதியான உரைப்பகுதியை அல்லது பத்தியை அல்லது பக்கத்தில் செயல்படுத்தபட்டு மாறியமையும். இந்த styles and formatting சாளரத்தின் மேல்பகுதியில் உள்ள ஆறாவது உருவபொத்தான் ஆனது Fill format நிலையை வழங்குகின்றது அதாவது பல்வேறு இடங்களில் பரந்து விரிந்து பரவிகிடக்கும் உரைகளில் ஒவ்வொருமுறையும் styles and formatting சாளரத்திற்கு சென்று தேவையான பாவணையின் வகையின் வாய்ப்புகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்வதற்கு பதிலாக நாம் விரும்பும் பாவணையை அனைத்து பகுதிகளில் விரைவாக நடைமுறைபடுத்திட பயன்படுகின்றது.இந்த வழிமுறையானது பரந்து விரிந்து பரவி கிடக்கும் பத்திகள், குழுவான சொற்கள் பட்டியல்கள் ஆகியவற்றிற்கு நாம் விரும்பும் பாவணையை செயற்படுத்துவதற்காக முதலில் அனைத்து பகுதிகளையும் தெரிவுசெய்துகொண்டுபின்னர் மிக எளிதாக நடைமுறைபடுத்திட பயன்படுகின்றது.

இதற்காக முதலில் இந்த styles and formatting சாளரத்தின் மேல்பகுதியில் உள்ள தேவையான பாவணையை தெரிவுசெய்துகொண்டு ஆறாவதாக உள்ளFill format modeஎனும் உருவ பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்திடுக பின்னர் தேவையான விட்டுவிட்டு பரவியுள்ள பகுதிகளை   சுட்டியின் வாயிலாக மேலூர்தல் செய்து தெரிவுசெய்து பிடித்துகொண்டு ஒவ்வொரு குழுவிலும் இடம்சுட்டியை வைத்து சுட்டியின் பொத்தானை சொடுக்குக. நாம் தெரிவுசெய்த அனைத்து பகுதியும் முடியும்வரை இவ்வாறே செய்திடுகஇறுதியாக Fill format modeஎனும் உருவ பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்து இந்த நிலையிலிருந்து பழையநிலைக்கு மாறிடுக

எச்சரிக்கை இந்த Fill format நிலையில் ஆவணத்தின் எங்காவது இடம்சுட்டியை வைத்து சுட்டியின் வலதுபுற பொத்தானை சொடுக்குதல் செய்தால் கடைசியாக Fill format நிலையில் செய்த செயல் நீ்க்கம் செய்யபட்டுவிடும்.அதனால் இந்நிலையில் எதிர்பாராதவிதமாக சுட்டியின் வலதுபுற பொத்தானை சொடுக்குதல் செய்வது தவறுதலாக செய்வது ஆகியவை நடைபெறாமல்   பார்த்து கொள்க.

உரையின் பாவணை அல்லது நடையானது அந்த ஆவணத்தின் இயல்புநிலை பண்பியல்பாகும் . அதனால் பாவணையில் அல்லது புதிய பாவணையில் நாம் செய்திடும் மாறுதல்கள் அந்த ஆவணத்திற்கான தயார்நிலையில் உள்ள வாய்ப்புகளின் வாயிலாக மட்டுமே செயற்படுத்தபடும். பொதுவாக இந்த பாவணையானது ஒரு ஆவணத்தில் தங்கியுள்ளது உதாரணமாக நாம் நம்முடைய நண்பருக்கு உரைதொகுதியை மின்னஞ்சல்வாயிலாக அனுப்பிடும்போதுஅந்த உரையாவணத்துடன் அதற்கான பாவணையும் சேர்ந்தே சென்று நம்முடைய நண்பருக்கு கிடைக்கின்றது நாம் மற்ற ஆவணங்களில் இதே பாவணையை மாற்றிட அல்லதுபுதிய பாவணையை செயல்படுத்திட மாதிரி பலகமாக முதலில் இதனை சேமித்துகொண்டு நகலெடுத்து ஒட்டுவதன்வாயிலாக செயற்படுத்திட முடியும் இந்த styles and formatting சாளரத்தின் மேல்பகுதியில் உள்ள கடைசி உருவபொத்தான் பட்டியல் உருவபொத்தான் ஆகும் இதில் New style from selection, update style, load style ஆகிய மூன்று துனைபட்டியல்கள் உள்ளன.

இந்த New style from selection எனும் முதல் வாய்ப்பானது நடப்பு ஆவணத்தின் நாம் தெரிவுசெய்திடும் பகுதியில் புதிய பாவணயை உருவாக்குகின்றது. பத்தியில் அல்லது சட்டகத்தில் நாம்விரும்பியவாறு தோன்றிடசெய்தபின் புதிய பாவணைக்கு மாற்றிடமுடியும் இந்த வழிமுறையை புதிய பாவணையின் அனைத்து செயல்களையும் நினைவில் கொண்டு style எனும் உரையாடல் பெட்டிக்கு சென்று செயல்படுத்துவதற்கு பதிலாக குறிப்பிட்ட பாவணையின் பெயரை தெரிவுசெய்துசொடுக்குதல் செய்தாலே அந்த பாவணை செயல்படுத்தபடுகின்றது. அதுமட்டுமல்லாமல் பக்கபாவணையின் உரையாடல் பெட்டிக்கு சென்று தேவையான மாறுதல் செய்வதையும் தவிர்க்கின்றது புதிய பாவணைய உருவாக்கிட பின்வரும் வழிமுறையை பின்பற்றிடுக.

26.2

26.2

நாம் விரும்பும் பத்தியை அல்லது சட்டகத்தை தெரிவுசெய்துகொள்க பின்னர் styles and formatting சாளரத்தின் மேல்பகுதியில் உள்ள தேவையான பாவணையை தெரிவுசெய்துகொள்க. அதன்பின்னர் நாம் பாவணையாக சேமிக்கவிரும்பும் பகுதியை தெரிவுசெய்துகொள்க பின்னர் இறுதியாக styles and formatting சாளரத்தின் மேல்பகுதியில் உள்ள New Style from Selection எனும் உருவ பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்திடுக. உடன் தோன்றிடும் create style எனும் உரையாடல் பெட்டியில் பாவணையின் பெயரை தட்டச்சு செய்திடுக அல்லது தேவையானபெயரை தெரிவசெய்திடுக அதன் பின்னர்Okஎனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்திடுக .

ஃபிரீபிஎஸ்டி ஜெயில் எனும் மெய்நிகர் தாங்கி சேவையை பயன்படுத்தி கொள்க

7

தற்போது மெய்நிகர் தாங்கி(container virturalisation) என்பது மிக பிரபலமாக விளங்குகின்றது இந்த மெய்நிகர் தாங்கி யானது 1 கட்டமைப்பு சேவையாளராகவும்(Infrastructure as a Service (IaaS)) , 2தளசேவையாளராகவும் (Platform as a Service (PaaS)) பயன்படுத்தி கொள்ளபடுகின்றது. இந்த தளசேவையின் வாயிலாக புதியநிரல்தொடர் எழுத்தாளர்கள் தங்களின் திறமையை வளர்த்து கொள்ளவும் மேம்படுத்தி கொள்ளவும் முடியும். இவ்வாறான சேவையாளர் பணிக்காக ஃப்ரீபீஎஸ்டி எனும் இயக்கமுறைமையானது இதனுடைய வலைபின்னலின் திறனால் மிகசிறந்ததாக விளங்குகின்றது. ஏனெனில் இந்த லினக்ஸ் இயக்கமுறைமையில் மட்டும் ZFS எனும் Zகோப்பு அமைவு மிகச்சிறப்பாக பராமரிக்கபடுகின்றது . மெய்நிகர் பெட்டி (virtual box) மெய்நிகர் கணினி (Virtual pc)போன்றவைமெய்நிகர் கணினிக்காக தற்போது நடைமுறையில் இருந்துவந்தாலும் சேவையாளர் பணியை இவைகளால் மிகச்சரியாக செயல்படுத்த இயலவில்லை ஆனால் இந்த ஃப்ரீபீஎஸ்டி இயக்கமுறைமையில் மெய்நிகர் தாங்கி எனும் அமைவுடன் இருப்பதால் அதாவது தனித்தனியாக பிரிக்கபட்ட அறைபோன்று இருப்பதால் அவைகள் மிகச்சிறப்பாக சேவையாளர் பணியை வழங்குகின்றன அதனால் இந்த மெய்நிகர் தாங்கி அமைவை ஃப்ரீபீஎஸ்டி ஜெயில் என அழைக்கின்றனர் இந்தFree BSDJail என்பதை செயல்படுத்துவதற்கு ejail என்பதைமுதலில் Free BSD இல் நிறுவுகை செய்திடவேண்டும் அதற்காக

(FreeBSD >= 10 ) pkg install ezail அல்லது

(FreeBSD >= 10 ) pkg_add ezail

ஆகிய இரண்டு கட்டளைகளில் ஒன்றினை செயல்படு்த்துக பின்னர் இதனை செயல்படுத்திட

ezail-admin install -p அல்லது

ejail-admin install -s

ஆகிய இருகட்டளை வரிகளில் ஒன்றினை செயல்படுத்துக இதன்பின்னர் நம்முடைய முதல் ஜெயில் அறையை இந்த ஃபிரீஎஸ்டியில் உருவாக்கிடவேண்டும் அதற்காக

ezail-admin create test ‘100|10.0.0.2/24′

எனும் கட்டளைவரியை செயல்படுத்திடுக

அதனை தொடர்ந்து இணையத்தின் வாயிலாக இதனை அனுகுவதற்கான ஐப்பி முகவரியை குறிப்பிடுவதற்காக பின்வரும் கட்டளைவரியை செயல்படுத்திடுக

ezail-admin create test ‘re0|a.b.c.d/cidr’

ஆனால் இந்த கட்டளைவரிமூலம் இணைய போக்குவரத்தானது 127.0.0.1 எனும் ஒற்றை முகவரிக்குமட்டும் திருப்பிவிடப்படும் அதனை தவிர்க்க பின்வரும் கட்டளைவரியை பயன்படுத்தி ஒன்றிற்கு மேற்பட்ட ஐப்பி முகவரியை ஒதுக்கீடு செய்துகொள்க

ezail-admin create test ‘100|10.0.0.2/24,re0}a.b.c.d/cidr’

இந்த கட்டளை வரிமூலம் 127.0.0.1 எனும் முகவரிக்கு வரும் இணைய போக்குவரத்தானது   10.0.0.2 என்ற ஐப்பிமுகவரிக்கும் திருப்பபடும் . இதற்கடுத்ததாக இந்த மெய்நிகர் தாங்கியான ஜெயிலிற்கு பாதுகாப்பு வழங்கவேண்டுமல்லவா அதற்காகIPFW firewall NAT என்பது பயன்படுகி்ன்றது இதனை செயல்படுத்திட

ipfw nat 123 config ip a.b.c.d same_ports unreg_only

எனும்கட்டளைவரியை செயல்படுத்திடுக இதனைவிட

ipfw add 700 nat 123 ip4 from 10.0.0.0/24 to not 10.0.0.0/24 out

எனும் கட்டளைவரி மிகமேம்பட்ட பாதுகாப்பை வழங்குகின்றது இதற்கடுத்ததாக இந்த மெய்நிகர் தாங்கிகளான ஃபிரீபிஎஸ்டி ஜெயில் செயல்படுவதற்கான நினைவகம் போன்ற கணினியின் வளங்களை ஒதுக்கீடு செய்வதற்காக

options RACCT , options RCTL   ஆகிய இரு வாய்ப்புகள் உள்ளன அவற்றுள்

rc1 -a jail:test:vmemoryuse:deny-512M

எனும் கட்டளைவரியின் வாயிலாக 512 மெகாபைட் வரை பயன்படுத்தி கொள்ள அனுமதிக்கமுடியும்

முதன்மை பத்து திறமூல அமைவு நிருவாக கருவிகள்(Configuration Magmt tools)

6

திறமூல அமைவுநிருவகிக்கும் கருவிகளின் விவர அட்டவணை

கருவியின் பெயர் இயங்குதளம் அனுமதி மொழி இணையதளமுகவரி
Chef விண்டோ, மேக், லினக்ஸ் அப்பாச்சி ரூபி https://www.chef.io/
Puppet விண்டோ, மேக், லினக்ஸ் அப்பாச்சி ரூபி http://www.puppetlabs.com
CFEngine விண்டோ, மேக், லினக்ஸ் ஜிப்பிஎல் சி http://www.cfendgine.com/
Julu லினக்ஸ் ஜிப்பிஎல் பைத்தான் http://www.julu.ubuntu.com/
Ansible விண்டோ, மேக், லினக்ஸ் ஜிப்பிஎல் பைத்தான் http://www.ansible.com/
Salt விண்டோ, மேக், லினக்ஸ் அப்பாச்சி பைத்தான் http://www.saltstack.com/
Vagrant விண்டோ, மேக், லினக்ஸ் ஜிப்பிஎல் ரூபி https://www.vagrantup.com/
Bcfg2 விண்டோ, மேக், லினக்ஸ் அப்பாச்சி பைத்தான் http://www.bcfg2.org/
Rudder விண்டோ, மேக், லினக்ஸ் ஜிப்பிஎல் ஸ்கேலா http://www.rudder-project.org/
SmartFrog விண்டோ, மேக், லினக்ஸ் எல்ஜிப்பிஎல் ஜாவா http://www.smartfrog.org/

அமைவு நிருவாகம்(Configuration Magmt) என்பது மென்பொருள் கட்டுகளில் நிகழ்நிலை படுத்துதலும் பதிப்பெண் குறிப்பிடுதலும் மட்டுமின்றி வன்பொருட்களின் இடஅமைவும் வலைதளமுகவரி ஆகியவை சேர்ந்த செய்தியை குறிப்பிடுவதாகும் குறிப்பிட்ட அமைப்பின் மென்பொருள் அல்லது வன்பொருளை மேம்படுத்திட விழையும்போது பயனாளர் ஒருவர் உடன் அந்த அமைப்பின் அமைவுநிருவாகியின் கட்டளை தொடரையும் தரவுதளத்தினையும் அனுகி தனக்கேற்றவற்றை செயல்படுத்தி நிகழ்நிலை படுத்தி மேம்படுத்தி கொள்வார் இது பயனாளர் ஒருவர் தாம் செய்திடும் பணிஎதுவும் தவறி விட்டிடாமல் செயல்படுத்த பயன்படுகின்றது மேலும் இது ஒரேசமயத்தில் திறனுடன் நிகழ்நிலை படுத்திட பயன்படுகின்றது அதுமட்டுமல்லாது இது அமைவு தெடர்பான பிரச்சினைகளை தவிர்க்கின்றது கூடுதலாக இது தம்முடைய குழு உறுப்பினர்களுடன் ஒருங்கிணைந்து செயல்படுவதற்கு உதவுகின்றது பயனாளர் ஒருவர் எழுதிடும் நிரல் தொடரில் தவறுகள் ஏதேனும் உருவானால் அதனை தேடிப்பிடித்து சரிசெய்திட உதவுகின்றது இவ்வாறான சிறந்த பத்து அமைவு நிருவாக கருவிகளை பற்றிய ஒப்பீட்டை மேலே காணும் அட்டவணையில் விவரமாக வழங்கபட்டுள்ளன அதனை படித்தறிந்த தத்தமது தேவைக்கு ஏற்ற கருவியை பயன்படுத்தி கொள்க

 

Previous Older Entries

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 99 other followers