லிபர் ஆஃபிஸ்4.ரைட்டர்-தொடர்-38-உள்ளடக்கங்கள், வரிசைகள் நூலாசிரியர்களின் விவரங்களுக்கான அட்டவணைகள்-தொடர்ச்சி

 உள்ளடக்க அட்டவணையின் வரிகளுள் ஒன்றினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்தவுடன் குறிப்பிட்ட பகுதியை சென்றடையும்படி செய்வதற்காக லிபர் ஆஃபிஸ் திரையின் மேலேயுள்ள கட்டளைபட்டையில் Insert => Hyperlink=> என்றவாறு தெரிவுசெய்து சொடுக்குக பின்னர்Insert Index/Table எனும் உரையாடல் பெட்டியில் Style எனும் தாவியின் திரையை தோன்றிட செய்திடுக அதில் தலைப்பு வரிசைகளை குறிப்பிடLevels என்பதன்கீழ் உள்ளபட்டியல்களையும் பத்தியின் பாவணைகளுக்கு Paragraph Styles என்பதன்கீழ் உள்ளபட்டியல்களையும் பயன்படு்ததி தேவையானவைகளை தெரிவுசெய்து கொண்டு < எனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து செயல்படுத்திகொள்க அவற்றுள் குறிப்பிட்டவைகளை தெரிவுசெய்து Defaultஎனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்துசொடுக்குதல் நீக்கம் செய்துகொள்க மாறுதல்கள் செய்திட Editஎனும் பொத்தானை பயன்படுத்திகொள்க அடுத்ததாக இந்த insert Index/Table எனும் உரையாடல் பெட்டியில் Style எனும் தாவியின் திரையை தோன்றிட செய்து பின்புல வண்ணத்தை சேர்த்திடுக இயல்புநிலையில் பின்புலவண்ண தோற்றத்தை கொண்டுவருவதற்கு லிபர் ஆஃபிஸ் திரையின் மேலேயுள்ள கட்டளைபட்டையில் Tools => Options => LibreOffice => Appearance=> என்றவாறு தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன்விரியும் திரையின் Text Document எனும் பகுதியில் Index and table shadings என்பதை தெரிவுசெய்துகொள்க

38.138.1

வரைகலையை சேர்த்திட இந்த insert Index/Table எனும் உரையாடல் பெட்டியில் Style எனும் தாவியின் திரையில் As என்பதற்கருகிலுள்ள Graphic.எனும் கீழிறங்கு பட்டியலிலிருந்து தெரிவுசெய்துகொள்க ஏற்கனவே இருப்பதை கொண்டுவந்து சேர்த்திட Browseஎனும் வாய்ப்பு பொத்தானை பயன்படுத்திகொள்க இந்த வரைகலை எந்த இடஅமைவில் அமைத்திடவேண்டும் என்பதற்காக Type என்ற பகுதியிலுள்ள Position, Area,Tileஆகிய மூன்று வாய்ப்பு பொத்தான்களில் தேவையானவற்றை தெரிவுசெய்துகொள்க முன்காட்சியாக கண்டிட Preview எனும் வாய்ப்பு பொத்தானை தெரிவுசெய்துகொள்க இவையெதுவும் தேவையில்லை எனில் As என்பதற்கருகிலுள்ள Graphic.எனும் கீழிறங்கு பட்டியலிலிருந்து No Fill என்பதை தெரிவுசெய்து இந்த வரைகலை அல்லது வண்ணத்தை நீக்கம் செய்துகொள்க உள்ளடக்க அட்டவணையின் வரிகளை மாறுதல்செய்திட சுட்டியின் வலதுபுற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்து சூழ்நிலைபட்டியை தோன்றிட செய்திடுக அதில் Edit Index/Tableஎன்ற வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல்செய்து விரியும் திரையின் வாயிலாக தேவையானவாறு மாறுதல்கள் செய்துகொள்க

பொதுவானநடைமுறையில் உள்ளடக்க அட்டவணைபகுதியை யாரும் அனுகுதல்செய்து திருத்தும் எதுவும் செய்திடாமல் பாதுகாத்திருப்பர் அதனை நீக்கம்செய்து திருத்தம் செய்வதற்கு அனுகுதல் செய்திடுமாறு செய்திட லிபர் ஆஃபிஸ் திரையின் மேலேயுள்ள கட்டளைபட்டையில் Tools => Options => LibreOffice Writer => Formatting Aids=> என்றவாறு தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன்விரியும் திரையில் Enable எனும் வாய்ப்பை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்துகொள்க வேறுவகையில் இவ்வாறு அனுகிட விசைப்பலைகையிலுள்ள F5 எனும் செயலிவிசையை அழுத்துக உடன்விரியும் Navigator எனும் பெட்டியில் Table of Contents என்பதற்கருகிலுள்ள + எனும் கூட்டல் அல்லதுமுக்கோண குறியீட்டை தெரிவுசெய்துசொடுக்குதல் செய்க பின்னர் Table of Contentsஎன்பதன்மீது இடம்சுட்டியை வைத்து சுட்டியின் வலதுபுறபொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல்செய்தி டுக அதில் Index => Edit=> என்றவாறு கட்டளைவரிகளை தெரிவுசெய்துசொடுக்குக

இந்த உள்ளடக்கங்களுக்கான அட்டவணையை அவ்வப்போது நிகழ்நிலை படுத்திகொள்ள இதில் இடம்சுட்டியை வைத்து சுட்டியின் வலதுபுற பொத்தானை தெரிவுசெய்துசொடுக்குக பின்னர் விரியும் சூழ்நிலை பட்டியில் Update Index/Table என்ற வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்து நிகழ்நிலை படுத்திகொள்க இந்த உள்ளடக்கங்களுக்கான அட்டவணையை நீக்கம்செய்திட இதே சூழ்நிலைபட்டியில் Delete Index/Table என்ற வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்து நீக்கம் செய்துகொள்க வேறுவகையில்Navigator எனும் பெட்டியில்Table of Contents என்பதற்கருகிலுள்ள + எனும் கூட்டல் அல்லதுமுக்கோண குறியீட்டை தெரிவுசெய்துசொடுக்குதல் செய்க பின்னர் Table of Contentsஎன்பதன்மீது இடம்சுட்டியை வைத்து சுட்டியின் வலதுபுறபொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல்செய்திடுக அதில்Index => Delete =>என்றவாறு கட்டளைவரிகளை தெரிவுசெய்துசொடுக்குக

உள்ளடக்கங்களுக்கான அட்டவணையில் புதியதான அகரமுதலிவரிசையிலான உள்ளடக்கங்களை உள்ளீடு செய்வதற்காக லிபர் ஆஃபிஸ் திரையின் மேலேயுள்ள கட்டளைபட்டையில் Insert => Indexes and Tables => Entry=> என்றவாறு தெரிவு செய்து சொடுக்குக அல்லது லிபர் ஆஃபிஸ் திரையின் மேலே Insert எனும் கருவிகளின் பட்டையிலுள்ள Entry எனும் உருவபொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல்செய்திடுக

38.238.2

உடன் விரியும் Insert Indexe Entry எனும் உரையாடல் பெட்டியில் Insert என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்துசொடுக்குதல் செய்திடுக Index, Entry , 1st key, 2nd key, main entry, apply to all similar texts ,Apply to all similar textsஆகிய வாய்ப்புகளின் வாயிலாக நாம் விரும்பியவாறு வரிசையை உருவாக்கிகொண்டு இறுதியாக OKஎனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்திடுக

இந்த அகரமுதலிவரிசையை விரைவாக உருவாக்கிடுவதற்காக ரைட்டர் ஆவணத்தில் தேவையான பகுதியில் இடம்சுட்டியை வைத்துகொண்டு லிபர் ஆஃபிஸ் திரையின் மேலேயுள்ள கட்டளைபட்டையில் Insert => Indexes and Tables => Indexes and Tables=> என்றவாறு தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் விரியும் Insert Indexes and Tables எனும் உரையாடல் பெட்டியில் Index/Table எனும் தாவியின் திரையில் Type எனும் பெட்டியில்Alphabetical Index. எனும் வாய்ப்பை தெரிவுசெய்துகொள்க பின்னர் Options எனும்பகுதியில் உள்ள Case sensitive,Combine identical entrieswith p or pp ஆகிய வாய்ப்புகள் தெரிவுசெய்யபடவில்லை என்பதை உறுதி செய்துகொண்டு OKஎனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்திடுக

38.338.3

வேறு தலைப்பில் வரிசையை உருவாக்கிட Title எனும் பெட்டியில் தேவையான தலைப்பினை உள்ளீடு செய்துகொள்க நாம் உருவாக்கிடும் வரிசையானது கைதவறி மாறிவிடாமல்இருப்பதற்கு Protected against manual changes. எனும் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்துகொள்க இந்த வரிசையானது ஆவண முழுவதுமெனில் Create index/table எனும் பகுதியில் என்பதற்கருகிலுள்ள கீழிறங்கு பட்டியிலிருந்து Entire document என்றவாய்ப்பையும் குறிப்பிட்ட பகுதிமட்டுமெனில் current chapter என்ற வாய்ப்பையும் தெரிவுசெய்துகொள்க மிகுதி வாய்ப்புகளை நம்முடைய தேவைக்கேற்ப பயன்படுத்திகொள்க

இதே உரையாடல் பெட்டியின் Entriesஎனும் தாவிபொத்தானின் திரையில் Structure Eஎனும் பொத்தான் உள்ளீட்டையும் T எனும் பொத்தான் தாவிநிறுத்தத்தையும் # எனும் பொத்தான் பக்கஎண்ணையும் Chapter info எனும் பொத்தான்புதிய பகுதியையும் குறிப்பிட பயன்படுகின்றன இவைகளை பயன்படுத்தி அட்டவணையின் உள்ளடக்க வரிகளைஉள்ளீடு செய்துகொள்க

இதேஉரையாடல்பெட்டியின் columns எனும் தாவிபொத்தானின் திரையின் வாயிலாக வரிசையில் எத்தனை நெடுவரிசை உருவாக்கிடுக

வரிசையை திருத்தம் செய்திட வரிசை பட்டியலில் இடம்சுட்டியை நிறுத்திகொண்டு சுட்டியின் வலதுபுற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குவதன்வாயிலாக தோன்றிடும் சூழ்நிலைபட்டியில் Edit Index/Table எனும் கட்டளையை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்திடுக

38.438.4

பின்னர்விரியும் Insert Index/Table dialog உரையால்பெட்டியின் மூலம் தேவையானவாறு மாறுதல் கள்செய்துகொள்க இதே போன்ற உருவாக்கபடும் சூழ்நிலை பட்டியலில் Update Index/Table எனும் கட்டளையை தெரிவுசெய்துசொடுக்குதல் செய்து அவ்வப்போது நிகழ்நிலை படுத்தி கொள்க Delete Index/Table எனும் கட்டளையை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்து இந்த வரிசையை நீக்கம் செய்துகொள்க

நடப்பிலுள்ளவரிசைகளின் உள்ளீட்டை பார்வையிடவும் மாறுதல் செய்திடவும் லிபர் ஆஃபிஸ் திரையின் மேலேயுள்ள கட்டளைபட்டையில் View => Field shadings=> என்றவாறு தெரிவுசெய்து சொடுக்குக அல்லது Ctrl+F8 ஆகிய விசைகளை சேர்த்து அழுத்துக உடன் புலத்தின் பின்புலம் செயலில் இருக்கும்

38.538.5

அதன்பின் இடம்சுட்டியை அங்குவைத்துகொண்டு Edit => Index Entry=> என்றவாறு கட்டளைகளை செயல்படுத்தி உள்ளீடு களை மாறுதல்கள் செய்துகொண்டு இறுதியாக OKஎனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்திடுக

38.638.6

அகரமுதலி தவிரத்து வேறுவகையான வரிசையை உருவாக்கிடுவதற்காக Insert Indexes and Tables எனும் உரையாடல் பெட்டியில் Index/Table எனும் தாவியின் திரையில் Type எனும் பெட்டியில்Alphabetical Index. எனும் வாய்ப்பிற்கு பதிலாக நாம் விரும்பும் Illustration Indexஎன்றவாறு வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்துகொண்டு Title எனும் பெட்டியில்Table of figures என உள்ளீடு செய்துகொண்டு Create from Captions எனும் பகுதியில் என்ற வாய்ப்பு தெரிவுசெய்துள்ளதை உறுதிசெய்துகொள்க Category என்பதில் figure என்பதையும் Display என்பதில் Referencesஎன்பதையும் தெ ரிவுசெய்துகொள்க Entries எனும் தாவியின் பொத்தானின் திரையில் மீயிணைப்பு தவிர மற்றவாய்ப்புகளை தெரிவுசெய்துகொண்டு இறுதியாக OKஎனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்திடுக

38.7

38.7

ஒளிஒலி படக்காட்சிவாயிலாக கூட்டத்தை (Video Conferencing)நடத்துவது

 Video Conferencing என்பது ஒரு சிறந்தகருவியாக வியாபார நிறுவனங்களுக்கும் பள்ளிகளுக்கும் அமைந்துள்ளது இதுஇவ்வாறான கூட்டம்நடைபெறுவதற்காக அதில் கலந்துகொள்ளும் உறுப்பினர்கள் அனைவரும் மிகநீண்டதூரமும் நீண்டநேரமும்செலவிட்டு பயனம் செய்வதை தவிர்க்கின்றது இதுமிகமுன்னேறிய நேரடியான வகுப்புகள் நடைபெறுவதைஆதரிப்பதால் மிகதொலைதூர கிராமங்களில் அதிக பொருட்செலவில் கல்விகற்பதற்கான வகுப்புகள் நடைபெறுவதை அறவே தவிர்க்கின்றது இவ்வாறான வசதிகளை புதியபுதிய வகைவகையான மென்பொருட்களானது மிகஎளிதானதாக ஆக்குகின்றன இதற்காக ஐந்து அடிப்படையான கருவிகள் இந்த பயன்பாட்டை மேருகூட்டுகின்றன அவை 1கணினியின் திரையை பகிர்ந்துகொள்ளுதல் அதாவது நாம் திரையில் என்ன காண்கின்றோமோ அதே காட்சியை இதில் பங்குகொள்ளும் அனைவரும் காண்பது படவில்லை காட்சிகள் இணைய காட்சிகள் ஒளிஒலிப்படகாட்சிகள் அனைத்தும் இதற்கான பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்கவதன் வாயிலாக இதில் பங்குகொள்ளும் அனைவரும் காணமுடியும்

2 வாக்கெடுப்பும் இதர புள்ளியியல் ஆய்வுகளும் குறிப்பிட்ட கருத்துவிவாத்த்தில் நேரடி கூட்டத்தில் கலந்துகொள்பவர்களின் மனநிலை என்னவென அறிந்துகொள்ள இந்த கருவி பேருதவியாக இருக்கின்றது

3தயார்நிலை கோப்பு பகிர்ந்து கொள்ளுதல் நிருவாக குழு உறுப்பினர்களின் கூட்டம் அல்லது கல்வி வகுப்புகள் ஆகிய எந்தவொரு கூட்டநடவடிக்கையின்போது இடையில் இந்தகூட்டத்தை நடத்துபவர்கள் அவ்வப்போது உருவாகும் கருத்துகளுக்கான தயார்நிலை கோப்புகளை கூட்டத்தில் கலந்துகொள்பவர்கள் அனைவருடனும் அதேநேரத்தில் நேரடியாக மிகபாதுகாப்பான பயனாளர்களுக்கும் மட்டும் கிடைத்திடும் வண்ணம் பகிர்ந்துகொள்ள அனுமதிக்கின்றது

4 இணையஉலாவியை பங்கிட்டு கொள்ளும் வசதி

இந்த கூட்டத்தில் கலந்துகொள்ளும் அனைவரும் ஒரே இணையஉலாவியை பங்கிட்டு கொள்ளும் வசதியை வழங்குகின்றது

5 இந்த கூட்டத்தின் நிகழ்வுகளை பதிவுசெய்தல் முன்பெல்லாம் கூட்டநிகழ்வுகளை எழுத்துமூலம் பதிவுசெய்திடுவார்கள் அதன்மூலம் பொதுவான கருத்துகள் மட்டுமே படித்தறியமுடியும் ஆனால் தற்போதைய இந்த ஒளிஒலி படக்காட்சிவாயிலாக நேரடி யாக கூட்டம் நடத்துவதால் கூட்டநிகழ்வுகளின் நேரடி காட்சிகளை பதிவுசெய்வதன் வாயிலாக உறுப்பினர்கள் அனைவரின் கருத்துகளையும் அவர்களின் முகபாவங்களையும் பின்னர் எப்போது வேண்டுமாணாலும் காட்சியாக கண்டுகொள்ளமுடியும் அதன்மூல் இந்த கூட்டத்தில் கலந்துகொள்ளாதவர்களும் கூட்டநிகழ்வுகளை காட்சியாக கண்டு அடுத்தகூட்டத்தில் கலந்துகொள்வதற்காக தங்களை அதற்கேற்ப தயார்படுத்திகொள்ளமுடியும் கூட்டத்தில் கலந்துகொண்ட நபர்களும் முந்தைய கூட்டத்தில் விவாதிக்கபட்ட கருத்துகளை நன்கு அறிந்துகொண்டு அடுத்தகூட்டத்தில் அதற்கேற்ப தங்களின் கருத்துகளை தயார்படுத்தி கொள்ளமுடியும் பிற்காலத்தில் முரண்பாடு ஏதேனும் எழும்நிலையில் முந்தைய கூட்டநிகழ்வுகளின் துனைகொண்டு அதனை கலைந்து சுமுகமான தீர்வுகாணமுடியும் இவ்வாறான வசதிகொண்ட மிகமேம்பட்ட திறன்கொண்ட as Blue Jeans video conferencing எனும் மிகச்சரியான கருவியை http://bluejeans.com/video-conferencing என்ற இணையதளத்தில் பெற்று பயன்படுத்திகொள்க

38.1

Firefox OsAppஒரு அறிமுகம்

 34.6

தற்போது எந்தவொரு தேவைக்காகவும் பிரச்சினையை சரிசெய்வதற்காவும் பயன்பாடுகள் ஏராளமான அளவில் உள்ளன என்ற செய்தி நாம்அனைவரும் அறிந்ததே அவ்வாறு நாம் எதிரகொள்ளும் புதியபுதிய பிரச்சினைகளுக்கான தீர்வான புதியதொரு பயன்பாட்டினை Firefox OsAppஎன்பதன் உதவியால் நாமே முயன்று உருவாக்கிடமுடியும் இவ்வாறான செயலிற்கு அடிப்படையாக முதலில் HTML,CSS Javascripts ஆகிய மொழிகளை நன்கு அறிந்துகொள்க

அதன்பின்னர் புதிய பயன்பாடுகளை எழுதுவதற்கான Kate Subline,Geany,Brackets போன்ற நம்முடைய இயக்கமுறைமையில் உள்ள நல்ல உரைபதிப்பானை தெரிவுசெய்து திரையில் தோன்றிட செய்க அதற்குமுன்பு நம்முடைய கணினியில் ஃபயர்ஃபாகஸ் உலாவி நிறுவுகை செய்யபட்டு செயல்படுத்தபட்டுள்ளதாவெனவும் அதில் Firefox OS Simulator எனும் கூடுதல்செயலியும் உள்ளதாவெனவும் சரிபார்த்துகொள்க

இந்த செயலிற்கு HTML,CSS,Javascripts webappஆகிய நான்குவகையான கோப்புகள் தேவையாகும் முதல்மூன்றை பற்றி ஏற்கனவே நாம் நன்கு அறிந்துஉள்ளோம் நான்காவதை பற்றி மட்டும் இப்போது பார்ப்போம் நாம் தற்போது வருக வருக வணக்கம்எனும் செய்தியை மட்டும் திரையில் பிரதிபலிக்கும் பயன்பாட்டினை உருவாக்குவதாக கொள்வோம்

<!DOCTYPE html>

<hfml>

<head>

<title>வருக வருக வணக்கம்</title>

</head>

<body>

<h1>வருக வருக வணக்கம்</h1>

</body>

</html>

எனும் html கோப்பினை நம்முடைய கணினியிலுள்ள உரைபதிப்பு பயன்பாட்டில் உருவாக்கி அதற்கு name.html என்றவாறு பெயரிட்டு கொள்க பிறகு நம்முடைய ஃபயர்ஃபாக்ஸ் இணைய உலாவிமூலம் இந்த கோப்பினை திறந்துகொள்க கணினியல்லாமல் செல்லிடத்து பேசிஎனில் Ctrl + Shif+M ஆகி. விசைகளை சேர்த்து அழுத்துவதன்வாயிலாக ஃபயர்ஃபாக்ஸ் இணைய உலாவியில் திறந்து கொள்க அதன்பின்னர் manifest,wepappகோப்பினை பின்வரும் கட்டளை தொடர்வாயிலாக உருவாக்கிகொள்க

{

name” : “My App”,

description” : “ My awesome app”,

lauch_path”: “index.html”,

icons”; {

512”: “/img/icon-512.png”,

128” : “img/icon-128.png”,

}

developer” : {

name”: “sk or arugusarugu”,

url”: “http://arugusarugublogspot.in

},

default_locale”: “en”

}

பிறகு 128X128 pixel, 512 X512 pixel ஆகிய இரு வகையான உருவ பொத்தானை இதற்காக பயன்படுத்திகொள்க அதன்பின்னர் Firefox OS Simulator எனும் கூடுதல்செயலியை Tools=>WepDeveloper=>FireFoxOssimulateor=> என்றவாறு கட்டளைகளை செயற்படுத்தியபின் தோன்றிடும் திரையை கொண்டு செயல்படுத்தி சரிபார்த்து கொள்க இந்நிலையில் நம்முடைய HTML,CSS, HTML,CSS,Javascripts ஆகிய மொழியறிவின் திறனகொண்டு இதனை நன்கு மேம்படுத்தி கொள்க நம்முடைய பயன்பாடு நன்றாக உள்ளது என திருப்தியுற்றால் இதனை FirefoxMarketplaceமற்றவர்களுடன் பகிர்ந்துகொள்க

பேரளவு தரவுகளைகொண்டு அனைத்து செயல்களையும் செய்திட உதவும் Polyglot persistence எனும தளம்

ஆவணங்களுக்கான தரவுதளமாக MongoDBஎன்பது இருக்கின்றது  சிறிய அளவில் வினா எழுப்புதல் போன்றவகையில் இது நன்கு செயல்படுகின்றது ஆனால் அட்டவணைகளை முழுமையான ஆவணங்களை இணைப்பதில் இது சிக்கல் ஏற்படுத்துகின்றது

வரைபடங்களுக்கான தரவுதளமாக Neo4jஎன்பது இருக்கின்றது  தரவுகளை விரைவாக அனுகுவதற்கான தற்காலிக தரவுதளமாக Redisஎன்பது விளங்குகின்றது  தேடுதலுக்கான தரவுதளமாக Elastic searchஎன்பது இருக்கின்றது கிடைமட்டதகவலாக வைத்திடுவதற்கு Cassandraஎன்பது உள்ளது

தற்போதைய பேரளவு தரவுகளைகொண்டு மேலேகூறிய அனைத்து செயல்களையும் ஒரே தளத்தில் கிடைப்பதற்கு Polyglot persistence என்பது விளங்குகின்றது  இதுமிகவிரைவாகவும் தானியங்கியாக செயல்படும் திறன்மிக்கதாகவும் அனைத்து வகையான தரவுதளங்களின் பண்புகளும் ஒருங்கிணைந்ததாகவும் விளங்குகின்றது இதனை தற்போதைய நம்முடைய பேரளவு தரவுதள தேவைக்காக பயன்படுத்தி கொள்க

37.5

சேவையாளர் கணினியை கட்டுபடுத்தி நெறிபடுத்திவழிநடத்திடுவதற்கு Monitorix எனும் கட்டற்ற கருவியை பயன்படுத்தி கொள்க

37.4

Cacti,Munin,Nagios Monitorixஎன்பன போன்ற பல்வேறு எண்ணற்ற சேவையாளர் கணினியை கட்டுபடுத்திடும் கருவிகள் நடப்பில் இருந்தாலும் Monitorixஎன்பது ஒரு கட்டற்ற எளிய சேவையாளர் கணினியை கட்டுபடுத்தி வழிநடத்திடும் ஒரு சிறந்த கருவியாகும் இது கணினியின் பணிச்சுமை, சேவை ஆகியவற்றின் தேவை நினைவக வெப்பநிலையை கட்டுபடுத்துதல் கணினியின் வெப்பநிலையை கட்டுபடுத்துதல் வலைபின்னல் வாயில்களின் போக்குவரத்தை கட்டுபடுத்துதல் அவற்றிற்கான புள்ளிவிவரங்களை வழங்குதல் இணைய சேவையாளரின் புள்ளிவிவரங்களை வழங்குதல் மைஎஸ்கியூஎல் இன்செயல்பாடுகளை கட்டுபடுத்துதல் அவற்றிற்றகான புள்ளிவிவரங்களை வழங்குதல் மின்னஞ்சல் பயன்பாட்டிற்கான புள்ளிவிரங்களை வழங்குதல் தூரத்திலிருக்கும் சேவையாளரையும் கட்டுபடுத்துதல் புள்ளிவரங்களை தினமும் வாரம் ஒருமுறை மாதம்ஒருமுறை வருடமொரமுறை வழங்குதல்என்பனபோன்ற ஏராளமான செயல்களை பயன்களை இந்தMonitorixஎனும் கருவியின்வாயிலாக சேவையாளர் கணினியில் பெறமுடியும் இதனை பற்றி மேலும் விவரங்களுக்கும் பதிவிறக்கும் செய்துகொள்ளவும் http://www.monitorix.org/ எனும் இணைய பக்கத்திற்கு செல்க

கண்களை பாதுகாத்திட உதவிடும்Redshift 1.10 எனும் கட்டற்றமென்பொருள்

 37.2

புதியபுதிய கண்டுபிடிப்புகள் நாகரிக வளர்ச்சி ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் தற்போதைய காலகட்டத்தில்  நாம் அனைவரும்  எல்லா செயலிற்கும் கணினியே கதியாக 24மணிநேரமும் பயன்படுத்தி வருகின்றோம் அதனை தொடர்ந்து நம்முடைய கண்ணிற்கு நம்மை அறியாமலேயே  பல்வேறுவகையில் பாதிப்பு வர ஏராளமான வாய்ப்புகள் உள்ளன  அவ்வாறான பாதிப்புகளிலிருந்து நம்முடைய கண்களை பாதுகாத்திட Redshift எனும்பயன்பாடு உதவியாக உள்ளது இது f.lux எனும் இதனுடைய கருவியின் வாயிலாக கணினித்திரையின் வெப்பஅளவு ,வண்ணங்கள், ஒளிரும்அளவு போன்றவைகளை நாம் வாழும் இடஅமைவிற்கும் சூழலிற்கும் ஏற்றவாறு மாற்றி சரிசெய்து அமைத்துகொள்கின்றது அதன்வாயிலாக நம்முடைய கண்களின் பார்வைதிறனிற்கு எந்தவொரு பாதிப்பும் இல்லாமல் காத்திடுகின்றது இந்த Redshift எனும் பயன்பாடு GPLv3எனும் அனுமதியின் அடிப்படையில் http://http://jonls.dk/redshift// எனும்தளத்தில் கிடைக்கின்றது இது லினக்ஸ் இயக்கமுறைமையில் செயல்படுமாறு உருவாக்கபட்டிருந்தாலும் விண்டோ இயக்கமுறைமை சூழலிலும் செயல்படுமாறு செய்யபட்டுள்ளது வாருங்கள் இந்த Redshift 1.10 எனும் இதனுடைய பதிப்பை நம்முடைய கணினியில் பதிவிறக்கம் செய்து பயன்படுத்தி நம்முடைய கண்களை பாதுகாத்திடுக

எச்சரிக்கை இந்த பயன்பாடானது கட்டளைவரிவாயிலாகமட்டுமே செயல்படுமாறு செய்யபட்டுள்ளதால்  அவ்வாறே செயல்படுத்தி பயன்பெறுக

ஓவியங்களை வரைய உதவும்curiator எனும் தளம்

curiatorஎனும் தளமானதுஒவியத்தில்அதிக ஈடுபாடுஉள்ளவர்களுக்குபெரிதும் உதவும் தளமாக விளங்குகின்றது இந்த தளத்திற்கு சென்றவுடன் திரையின் மேலேஉள்ள play button எனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல்செய்திடுக உடன் இந்த தளத்தினை பற்றியவிவரத்தினை படகாட்சியாக காண்பிக்கின்றது இந்த படக்காட்சி முடிந்தவுடன் திரையின்மேலே வலதுபுறமூலையில் உள்ள Xஎனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்துசொடுக்குதல்செய்து இந்த திரையை மூடிவிடுக அதன்பிறகு இதில் ஏராளமான அளவில் தொகுத்து வைக்கபட்டுள்ள உருவபடங்களையும் படங்களையும் காட்சியாக கண்டு திருப்தியுற்ற பின்னர் Sign Up எனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல்செய்து முகநூல், கூகுள், நம்முடைய மின்னஞ்சல் முகவரி ஆகியவற்றின் வாயிலாக ஒருபயனாளராக இந்த தளத்தில் பதிவுசெய்துகொண்டு உள்நுழைவு செய்து படங்களை எவ்வாறு உருவாக்குவது பதிவேற்றம் செய்வது அல்லது நேரடியாக எவ்வாறு உருவாக்குவது என கூறும் முழுமையான செயல்விளக்கங்களை அறிந்துகொண்டு நம்முடைய படம்வரையும் பணியை துவங்குக பிறகு வரையபட்ட நம்முடைய படங்களை தொகுப்பாக இந்த தளத்தில் சேமித்துகொண்டு அவற்றை நம்முடைய நண்பர்களுடன் பகிர்ந்துகொள்க மேலும் விவரங்களுக்கும http://curiator.com/ எனும் இந்த தளத்திற்கு சென்று விரங்களை அறிந்து பயன்படுத்தி கொள்க

37.2

Previous Older Entries

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 114 other followers