பேட்டரியை புத்தாக்கம் செய்யும் படிமுறை

லேப்டாப் எனும் மடிக்கணினி வாங்கி மிகப்பழையதாக ஆகும்போது அதன் தொடக்க இயக்கம் மெதுவாகவும் மற்றபயன்பாடுகளின் இயக்கமும் நத்தைபோன்று மிகமெதுவாகவே நடைபெறுகின்றது உடன் மின்சாரம் வழங்கும் பேட்டரியை மாற்றினால் சரியாகிவிடும் என ஆயிரகணக்கான பயனாளர்கள் கைவசமிருக்கும் பேட்டரியை தூக்கிஎறிந்துவிட்டு புதிய பேட்டரியை கொள்முதல் செய்து பொருத்திகொள்வார்கள் அவ்வாறு செய்யாமல் இந்த பேட்டரியைபின்வரும் படிமுறைகளை பின்பற்றி புத்தாக்கம் செய்து புதிய பேட்டரியை போன்றே மடிக்கணினியை பயன்படுத்தி கொள்ளமுடியும்


1.மடிக்கணினியின் பேட்டரியை 100% மின்னேற்றம்செய்க.
2.பின்னர் மின்தொடர்பை துண்டித்துவிட்டு மடிக்கணினியை பேட்டரியின் மின்சாரமுழுவதுமாக காலியாகும்வரை பயன்படுத்துக பேட்டரியின் மின்சாரம் முழுவதும் காலியாகும் நிலையில் நாம் செய்துவந்த செயல்களை சேமித்துகொண்டு மடிக்கணினியின் இயக்கத்தை நிறுத்தம் செய்க

3.இதேநிலையில் சுமார் 5 அல்லது ஆறுமணிநேரம் அதிகபட்சம் ஒரு இரவுமுழுவதும் மடிக்கணினியை ியக்காமலேயே வைத்திருந்து மீண்டும் மடிக்கணினியின் பேட்டரியை 100% மின்னேற்றம்செய்க.
இப்போது மடிக்கணினியை இயங்கசெய்து வழக்கமா்ன நம்முடைய செயலை செய்துவருக இதன்மூலம் மடிக்கணினியின் பேட்டரியின் திறன் புத்தாக்கம் பெறுகின்றது இவ்வாறான செயலை அவ்வப்போது செய்து பேட்டரியின் வாழ்நாளை கூடுதலாக்கி பயன்படுத்தமுடியும்

ஒரு இணைய பக்கத்தை நாமே மிக எளிதாக உருவாக்கமுடியும்

ஏதேனுமொரு கல்லூரிக்கோ பயிலகத்திற்கோ நேரடியாக சென்று பயிற்சி பெறாமலேயே இந்த கட்டுரையை படித்துமுடித்து இதில் கூறியுள்ள படிமுறையை கடைபிடித்து நாமாகவே ஒரு இணைய பக்கத்தை உருவாக்கும் திறன் பெற்றிடுவோம் என்பது திண்ணம்

1.

கணினியின் திரையில் இடம்சுட்டியை வைத்து சுட்டியின் வலதுபுற பொத்தானை சொடுக்குக உடன்விரியும் சூழ்நிலை பட்டியலில் newஎன்பதையும் பின்னர் விரியும் பட்டியில் Tex documents என்பதையும் தெரிவுசெய்து சொடுக்குக

உடன் வழக்கமான ஒரு நோட்பேடில் .txt என்றவாறு பின்னொட்டுடன் காலியான உரைகோப்பு ஒன்று உருவாகிவிடும் அதன்மீது இடம் சுட்டியை வைத்து சுட்டியின் வலதுபுற பொத்தானை சொடுக்கு உடன் விரியும் சூழ்நிலை பட்டியில் rename என்ற கட்டளையை செயற்படுத்தியபின்னர் தோன்றும் திரையில் இதனுடைய பெயரை இணைய பக்கத்திற்கான பெயராக skinternet-web-page.html என்றவாறு மாற்றியமைத்து கொள்க.

இவ்வாறு அனுமதிக்கபட்ட இணையபக்கத்தின் பெயரை உருாக்கிய பின் இந்த கோப்பினை திறந்து ஒருசில தகவல்களை உள்ளீடு செய்யவேண்டும் அதற்காக start என்ற பொத்தானை சொடுக்குக விரியும் start என்ற பட்டியில் Run என்ற கட்டளையை தெரிவுசெய்து சொடுக்கி செயற்படுத்துக

 2.

பின்னர் தோன்றிடும் Runஎன்ற சிறு உரையாடல் பெட்டியின் காலி உரைபெட்டியில் notepad என தட்டச்சு செய்து OK என்ற பொத்தானை சொடுக்குக:

3.

அதன்பின்னர் வழக்கமான Notepad போன்றே இணையபக்க உருவாக்கும் திரை தோன்றிடும் இங்கு இந்த Notepad ன் முதலெழுத்து பெரிய N எழுத்தாக இருக்கும்

இதன் மேல்பகுதியில் உள்ள file=>open=> என்றவாரு கட்டளைகளை செயற்படுத்தி விரியும் திரையில் நாம்உருவாக்கி வைத்துள்ள internet-web-page.html என்ற கோப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்கி திறந்துகொள்க

குறிப்பு :பொதுவாக கணினியின் நிரல்தொடரைகொண்டு ஒரு இணைய பக்கத்தை உருவாக்குவது மிகசிரமமான செயலாக இருந்தாலும் இந்த படிமுறை நம்முடைய செயலை எளிமை படுத்துகின்றது

பின்னர் பின்வரும் வரிகளை மிகச்சரியாக தட்டச்சு செய்க

<PRE>
</PRE>

இது என்னுடைய முதல் இணையபக்கம் இதில் என்னுடைய விருப்பமான பூவின் படத்தை இணைத்துள்ளேன்என இந்த<PRE> </PRE> ஆகிய இரண்டு வரிகளுக்கிடையே தட்டச்சு செய்க

4.

தொடர்ந்து <IMG Tulips.jpg> என்ற வரியை இதே <PRE> </PRE> ஆகிய இரு வரிகளுக்கிடையே தவறில்லாமல் உள்ளீடு செய்க இங்கு நம்முடைய படம் இருக்கும் கோப்பின் பெயர் Tulips.jpg என்றிருப்பதாக கொள்க

பின்னர் இணையத்தில் இதுசரியாக தோன்றுமா என சரிபார்ப்பதற்கு மைக்ரோ சாப்ட் நிறுவனத்தின்e என்ற எழுத்துடன் உள்ள உலாவி பயன்பாட்டை தெரிவுசெய்து சொடுக்கி இணைய ணைப்பு ஏற்படுத்துக உடன் இணைய சாளரம் திரையில் பின்வருமாறு தோன்றிடும்

5.

இதன் மேல்பகுதியில்உள்ள file=>open=> என்றவாரு கட்டளைகளை செயற்படுத்தி விரியும் திரையில் நாம்உருவாக்கி வைத்துள்ள internet-web-page.html என்ற கோப்பினை தெரிவுசெய்து கொண்டு okஎன்ற பொத்தானை சொடுக்குக உடன் பின்வருமாறு திரைதோற்றம் அமையும்

இது ஒரு முழுமையான AOL and Hotmailபோன்ற இணைய பக்கங்கள் போன்று தோன்றுவதற்கு மேலும் ஒருசில கட்டளை வரிகளை பின்வரும் படத்திலுள்ளவாறு உள்ளீடு செய்க

6.

இந்த வரிகளை A HREF என Eh, Harreff என்றவாறு உச்சரிப்புடன் அழைப்பார்கள் ”.

இவ்வாறு மாற்றம் செய்யபட்டசெயலை நம்முடைய இணைய பக்கத்தில் நிகழ்நிலை படுத்திட வேண்டுமல்லவா அதற்காக மேலே கட்டளைபட்டியிலுள்ள refresh என்ற பொத்தானை அல்லது விசப்பலகையிலுள்ள F5செயலிவிசையை சொடுக்குக

இப்போது நம்முடைய இணையபக்கமும் பட்டியலிடப்படும் பார்வையாளர்கள் hotlinks என்பதை சொடுக்கி நம்முடைய இணைய பக்கத்தை பார்வையிடமுடியும்

7.

நாம் உருவாக்கிய இணையபக்கத்தின் முகவரி Address என்ற முகவரி பெட்டியில் C:\Desktop\internet-web-page.html என்றவாறு இருக்கும் அதனை தெரிவுசெய்து CTRL+ C ஆகிய விசைகளை சேர்த்து அழுத்தி நகலெடுத்து கொள்க பின்னர் www.hotmail.com போன்ற மின்னஞ்சல் தளத்திற்கு சென்று நம்முடைய மின்னஞ்சல் பெட்டியை திரந்து நம்முடைய நண்பர்களுக்கு இந்த இணைய பக்கத்தின் விவரத்தை அறிவிப்பதற்காக மின்னஞ்சல் ஒன்றை உருவாக்கி அதில் நம்முடைய இணையபக்க முகவரியை அறிவிப்பு செய்க

மேலும் இந்த கோப்பினையும் படத்தையும் இந்த மின்னஞ்சல் உருவாக்கும் திரையில் Attachments என்ற பொத்தானை சொடுக்கி இணைத்து Send என்ற பொத்தானை சொடுக்கி மின்னஞ்சலை நண்பர்களுக்கு அனுப்பிவைத்திடுக

8.

  இந்த இணைய பக்கத்தை Lycos and Alta Vistaஎன்பனபோன்ற தேடுபொறிகள் ஆதரித்து தேடுவதற்கு ஏதுவாக இதில் Regis and Kathie Lee அல்லது Golden Girls என்பன போன்ற திறவுசொற்களை உடனிணைத்து கொள்வது நல்லது என பரிந்துரைக்கபடுகின்றது

 

விண்டோ7-ன் பாதுகாப்பான இயக்கத்திற்க யூஎஸ்பி திறவுகோளை உருவாக்கி பயன்படுத்தமுடியும்

SAM எனசுருக்கமாக அழைக்கப்படும் பாதுகாப்பு கணக்கு மேலாளர் (Security Accounts Manager)மூலம் தரவுகளை திறவுகோளுடன் மறையாக்கம் செய்து பாதுகாப்பாக கணினிக்கு வெளியே யூஎஸ்பி பென்ட்ரைவ் அல்லது தம்ப் ட்ரைவ்ல் தேக்கி வைத்து கொண்டு தேவையானபோது இந்த திறவுகோளின் உதவியால் மட்டும் மைக்ரோசாப்ட் விண்டோ7 இன் தொடக்க இயக்கம் அமையுமாறு செய்யமுடியும் அதற்காக (http://thecustomizewindows.com/tag/microsoft/) என்ற இணைய தளம் நமக்கு உதவதயாரராக இருக்கின்றது இதற்கான படிமுறை பின்வருமாறு.

எச்சரிக்கை: இவ்வாறு செயற்படுத்தியபின் இந்த யூஎஸ்பி திறவுகோள் இல்லாமல் அந்த கணினியில் எந்தவொரு நபரும் விண்டோ7 ஐ இயங்க செய்யமுடியாது

படிமுறை 1: இந்த பயன்பாடு திறவுகோளிற்கான மறையாக்கம் செய்யும் தரவுகளை பழைய ஃபிளாப்பி ஏ ட்ரைவிற்குள் மட்டுமே தேக்கி வைத்திடுமாறு செயல்படுகின்றது அதனால் இந்த யூஎஸ்பி பென்ட்ரைவ் அல்லது தம்ப் ட்ரைவ்இன் பெயரை ஏ ட்ரைவ் என மாற்றம் செய்திடவேண்டும்அதற்காக யூஎஸ்பி பென்ட்ரைவ் அல்லது தம்ப் ட்ரைவ்ஐ யூஎஸ்பி வாயிலிற்குள் பொருத்துக.பின்னர் Start என்ற பட்டியலில் உள்ள Computer என்பதன்மீது இடம்சுட்டியை வைத்து சுட்டியின் வலதுபுறபொத்தானைசொடுக்குக உடன் தோன்றிடும் பட்டியலில் Manage என்பதை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக.

1.

பின்னர் தோன்றிடும் Computer Managementஎன்றதிரையில் Disk Management என்பதை தெரிவு செய்து சொடுக்குக

2.

யூஎஸ்பி பென்ட்ரைவ் என்பதுH என்ற பெயரில் உள்ளதாக கொள்வோம் அவ்வாறு வலதுபுற பலகத்தில் உள்ள இதன்மீது இடம்சுட்டியை வைத்து சுட்டியின் வலதுபுற பொத்தானை சொடுக்குக உடன் தோன்றிடும் பட்டியலில் select Change Drive Letter and paths என்பதை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக.

3.

பின்னர் விரியும் ட்ரைவ்களின் பெயர்பட்டியலில்A என்பதை தெரிவுசெய்துகொள்க

4.

அதன் பின்னர் பாதுகாப்புதொடர்பான நடைமுறையை செயற்படுத்தும்படி கோரும் அதனை ஏற்றுகொள்க உடன் ஒருசிலநிமிடங்களில் நாம் தெரிவுசெய்த ட்ரைவின் பெயரானது ஏ என மாறிவிடும் இவ்வாறு மாறியதை Computer Management Console , My Computer. ஆகியஇரண்டிலும் காணலாம்

5.

பின்னர் Computer Management என்ற திரையை மூடிவிடுக.

படிமுறை 2: அதன் பின்னர் Start என்ற பொத்தானின்மீது இடம்சுட்டியைவைத்து சுட்டியின் வலதுபுறபொத்தானை சொடுக்குக உடன் விரியும் பட்டியலில் Properties என்பதை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக பின்னர் தோன்றிடும் Taskbar and start menu properties என்ற உரையாடல் பெட்டியின் Start Menu என்ற தாவியின் திரையில் Customize என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக அதன்பின்னர் விரியும் customize atart menu என்ற உரையாடல் பெட்டியில்Run commandஎன்ற தேர்வுசெய்பெட்டியை தெரிவு செய்து கொண்டு OK என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக:

6.

இந்நிலையில் Run என்ற கட்டளையானது start என்ற பட்டியலுக்குள் சேர்ந்துவிடும்.

படிமுறை 3: Startஎன்ற பட்டியலை திரையில் தோன்றசெய்து அதில் நாம் சேர்த்திருந்த Run என்ற கட்டளையை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக; பின்னர் தோன்றிடும் Runஎன்ற உரையாடல் பெட்டியில் உள்ள காலி உரைபெட்டியில் Syskey என தட்டச்சுசெய்து Okஎன்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக அதன் பின்னர் விரியும் Securing Windows account database என்ற உரையாடல் பெட்டியில் Update என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக.

7.

பின்னர் Start up key என்ற உரையாடல் பெட்டியில் System generated password என்ற வானொலி பொத்தானையும் அதன்கீழ் உள்ள Store startup key on floppy disk என்ற வானொலி பொத்தானையும் தெரிவுசெய்துகொண்டு ஒவ்வொரு உரையாடல் பெட்டியிலும் Okஎன்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்கி இவைகளை மூடிவிடுக :

8.

எச்சரிக்கைகுறிப்பு: இவ்வாறு செயற்படுத்தியவுடன் syskey.key என்றஒரு கோப்பு உருவாகும் இதனை ஏதோவொரு கோப்புஎன நீக்கம் செய்திடவேண்டாம் தவறுதலாக அவ்வாறு நீக்கம் செய்துவிட்டால் கணினயை ஃபார்மெட் செய்தால் மட்டுமே மீண்டும் கணினியை வழக்கமான நிலைக்கு திரும்பசெயற்படுமாறு செய்யமுடியும்

பின்னர் கணினியை இயக்கதொடங்கினால் This computer is configured to use a floppy disk during startup. Please insert the disk and click OK என்ற செய்தி திரையில் தோன்றிடும் உடன் நம்முடைய யூஎஸ்பி ட்ரைவை அதற்கான வாயிலில் பொருத்தி Okஎன்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக இதன்பின் விண்டோ 7 ன் வழக்கமான தொடக்க இயக்கதிரை தோன்றும்

இவ்வாறு யூஎஸ்பி திறவுகோள்வழியாக விண்டோ 7 ஐ தொடங்குமாறு செய்தபின்னர் அவ்வாறெல்லாம் தேவையில்லை எப்போதும் போல வழக்கமான விண்டோ7 தொடக்க இயக்கம் அமைந்தால் போதும் என மனமாறிடும் நிலையில் படிமுறை 3 –ல் Start up key என்ற உரையாடல் பெட்டியில் System generated password என்ற வானொலி பொத்தானின்கீழ் உள்ள Save the startup key locallyஎன்ற வானொலி பெத்தானை தெரிவு செய்துகொண்டு ஒவ்வொரு உரையாடல் பெட்டியிலும் Okஎன்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக

 

வாகண ஓட்டுநர் உரிமம் பெறுபவர்களிடம் 8 போட சொல்லும் கணினி

     வாகண ஓட்டுநர் உரிமம் பெறுபவர்களுக்கு பக்கத்தில் போக்குவரத்துதுறை அதிகாரிகள் இருந்து அவர்கள் சரியாக 8 போடுகின்றார்களா என கண்காணித்து குறிப்பிட்ட நபருக்கு ஓட்டுநர் உரிமம் கொடுக்கலாமா அல்லது வேண்டாமா என்பதை முடிவு செய்ய தேவையில்லை. இனி அந்த வேலையை கணினியே இருக்கும் இடத்திலிருந்து பார்த்துகொள்ளும்.
       புனேயிலுள்ள போக்குவரத்து ஆராய்ச்சி கழகத்தை சேர்ந்த வல்லுனர்கள் கணினி மூலம் வாகண ஓட்டுநர்களின் திறனை பரிசோதித்து அவர்களுக்கு ஓட்டுநர் உரிமத்தை வழங்கும் வகையில் புதிய தொழில்நுட்பத்தை கண்டுபிடித்துள்ளனர்.
ரேடியோ பிரிகுயன்ஸி ஐடன்டிகேசன்என்று பெயரிடப்பட்டுள்ள இந்த அதிநவீன தொழில்நுட்பம்ஆனது சென்சார்களை அடிப்படையாக கொண்டு இயங்குகிறது. போக்குவரத்துதுறை அலுவலங்களில் இருக்கும் பரிசோதனை சாலைகளின் பக்கவாட்டுகளிலும், தரைக்கு அடியிலும் இந்த சென்சார்கள் பொருத்தப்பட்டு அலுவலங்களில் உள்ள கணினியுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளன.
வாகண ஓட்டுநர் உரிமம் கேட்டு விண்ணப்பித்தவர் பரிசோதனை சாலைகளில் வாகனத்தை ஓட்டும்போது, அவர்களின் செயலை இந்த சென்சார்கள் கன்காணித்து அலுவலக கணினிகளில் பதிவு செய்யும். போக்குவரத்து விதிமுறைகளுக்குட்பட்டு அவ்விண்ணப்பதாரர் சரியாக வாகனத்தை ஓட்டினாரா அல்லது அரைகுறையா என்பதை கண்டுபிடித்து அவருக்கு ஓட்டுநர் உரிமம் வழங்கலாமா வேண்டாமா என்பதை இந்த கணினியே முடிவை கூறிவிடும்.
ஆந்திர மாநிலத்திலுள்ள நாகோல், உப்பல், கொந்தாப்பூர், மேட்சல் ஆகிய நகரங்களில் உள்ள போக்குவரத்துதுறை அலுவலங்களில் இந்த புதிய முறை கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது. முதலில் கார் உள்ளிட்ட இலகு ரக வாகனங்களுக்கானபரிசோதனை சாலைகளில் இந்த புதிய தொழில்நுட்பம் செயல்படுத்தபட்டு சரிபார்க்கபடுகின்றது.
இதைத்தொடர்ந்து, இருசக்கர வாகனங்கள் மற்றும் கனரக வாகனங்களுக்கான பரிசோதனை சாலைகளிலும் இந்த புதிய தொழில்நுட்பம் செயற்படுத்தப்படும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த புதிய தொழில்நுட்பத்தின்மூலம், விரைவாக ஓட்டுநர் உரிமம் வழங்கமுடியும் என்பதைவிட முறைகேடுகளும் பெருமளவில் குறையும் வாய்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. தமிழகத்திலும் இந்த புதிய முறையை கொண்டு வந்தால் நன்றாக இருக்கும் என்பதே அனைவருடைய அவாவாகும்

ஓப்பன் ஆஃபிஸ்-கால்க்-47-ஓப்பன் ஆஃபிஸ் கால்க்கை ஒரு சாதாரண தரவுதளமாகவும் பயன்படுத்தி கொள்ளமுடியும்

      கிடைவரிசையும் நெடுவரிசையும் கொண்டு கட்டமைக்கபட்ட கால்க்கின் ஒரு அட்டவணையானது தரவுதளத்தின் அட்டவணைக்கும் கால்க் அட்டவணையின் கிடைவரிசையானது தரவுதளத்தின் ஒருஆவணத்திற்கும், கால்க்கினுடையஒவ்வொரு செல்லும் தரவுதளத்தின் புலத்திற்கும் சமமானதாக இருக்கின்றன. மேலும் ஏராளமான செயலிகளை(Function) இந்த ஓப்பன் ஆஃபிஸ் கால்க்கானது தன்னகத்தே கொண்டு பயனாளிகளின் தேவைகளனைத்தை யும் பூர்த்திசெய்ய கூடிய மிகச்சிறந்த தரவுதளமாக இது விளங்குகின்றது.
படம்-1-
   படம்-1-ல் ஒருவகுப்பில் உள்ள மாணவர்கள் பெற்ற மதிப்பெண்கள் ,சராசரி மதிப்பெண், அவர்களின் தரம் ஆகியவை ஒப்பன்ஆபிஸ் கால்க்கின் விரிதாளில் ஒரு அட்டவணையாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. இதனடிப்படையில் இதன் தோற்றமும் செயலியும் சேர்ந்து இது ஒரு தரவுதளமாகவும் பயன்படுவதாக அறிந்து கொள்ளலாம்.
பொதுவாக ஒரு தரவுதளத்திற்குள் ஏராளமான செயலிகள்(Function) பயன்படுத்தபட்டு மற்ற ஆவனங்களுடன் வேறுபடுகின்றது அதைபோன்றே கால்க்கின் செயலிகள் இதன் விரிதாளை பயனாளர் ஒருவர் தரவுதளமாக பயன்படுத்தி கொள்ள அனுமதிக்கின்றது பொதுவாக AVEREAGE ,AVERAGEA, COUNT,COUNTIF என்பன போன்ற கால்க்கின் செயலிகள் (Function) தரவுதளத்திலும் பயன்படுத்தபடுகின்றன
.மேலும் Edit => Find & Replace=> என்றவாறு கட்டளைகளை செயற்படுத்துவதன் மூலம் தவறான தரவுகளை தேவையான இடத்திற்கு இடம்சுட்டியை கொண்டு சென்று மாற்றி யமைக்க முடியம் அவ்வாறே Data => Filter=> என்றவாறு கட்டளைகளை செயற்படுத்தி இடம் சுட்டியை கொண்டுசெல்லாமலேயே தேவையான தரவுகளை திரையில் பிரதிபலிக்க செய்யமுடியும்
    அதுமட்டுமல்லாது VLOOKUP, HLOOKUP,MATCH, OFFSET,INDEXஎன்பனபோன்ற செயலிகளை (Function) பயன்படுத்தி தரவுதளத்தை போன்றே கால்க்கில் தரவுகளை கையாளமுடியும்
படம்-1-ல் உள்ள அட்டவணையின் பெயர்கள், அவர்களின் சராசரி மதிப்பெண் ,தரம் ஆகிய மூன்றை மட்டும் தனியானதொரு அட்டவணையாக தெரிவிக்க வேண்டும் என்ற தேவையெழும்போது தரவுதளத்தில் அதற்காக ஒரு வினா(query)எழுப்பினால் அதற்கேற்ற அட்டவணை யொன்று திரையில் பிரதிபலிக்கும் .கால்க்கில் கூட அவ்வாறான தேவையின்போது முந்தை பத்தி.யில் கொடுத்துள்ள செயலிகளை (Function) கொண்டு அவ்வாறான புதிய அட்டவணையை உருவாக்கிபயன்படுத்தி கொள்ளமுடியும்
ஒரு கால்க்கின் தாள்1ல் இந்த அட்டவணை இருப்பதாக கொள்வோம் தாள்2-ல் இந்த VLOOKUP என்ற செயலியை(Function) பயன்படுத்தி தேவையான அட்டவணையொன்றை உருவாக்கமுடியும் இதன் அமைப்பு பின்வருமாறு இருக்கும்
VLOOKUP(search_value; search_range; return_column_index; sort_order)
=VLOOKUP(A2;Sheet1.A4:H8;8)
     இதில் பிறை அடைப்புக்குள்ளிருக்கும் முதல் மதிப்பு நாம் தேடவேண்டிய தரவை குறிப்பிடுகின்றது அதாவது search_value; என்பதற்கு A2வின் மதிப்பையே எடுத்து கொள்ளும்படி கொடுத்துள்ளோம்
    இரண்டாவதாக இருப்பது எந்த இடத்திலுள்ள அட்டவணை என்றதகவலுடன் அதன் வீச்செல்லையும் சேர்த்து குறிப்பிடவேண்டும் search_range; என்பதற்கு இங்கு நாம் Sheet1.A4: என்றவாறு முதல் அட்டவணையின் இருப்பிடத்தை குறிப்பிட்டுள்ளோம்
மூன்றாவதாக அந்த அட்டவணையின் எந்த நெடுவரிசை மதிப்பு நம்முடைய அட்டவணைக்கு தேவையென்று குறிப்பிடவேண்டும் return_column_index; என்பதற்கு சராசரி மதிப்பென் மட்டும் தேவையென்பதால் 7 என குறிப்பிடவேண்டும் மாணவனின் தரம் தெரியவேண்டும் வேண்டுமென்பதால் நெடுவரிசையின் எண்ணிக்கை 8 என கொடுத்துள்ளோம்.
நான்காவது விருப்ப வாய்ப்பாகும் sort_order இதற்கு நாம் மதிப்பெதுவும் வழங்கவில்லை இந்த ஃபார்முலாவின்படி சரியாக இருந்தால் தாள்-1-லிருந்து பொருத்தமான தரவையும் இல்லையெனில் #N/A என்றும் படம்-2-ல் உள்ளவாறு அட்டவணையொன்று திரையில்பிரதிபலிக்கும்.
  படம்-2-
    OFFSET, என்ற மற்றொரு செயலியை(Function) உதாரணத்துடன் பார்ப்போம் .இவ்வகுப்பிலுள்ள மாணவர்களின் ஒட்டுமொத்த சராசரி மதிப்பெண் காண Average என்ற செயலி (Function) பயன்படும்
ஆனால் ஒருசில மாணவர்களின் மதிப்பெண்களையே இந்த அட்டவணையில் ஏதேனுமொரு சமயத்தில் பதிவுசெய்யாமல் விடுபட்டுவிட்டது என்றுதெரியவந்து அவர்களின் மதிப்பெண்களையும் சேர்த்து அட்டவணைய புதுப்பித்தல் செய்து விரிவாக்கம் செய்திடும் போது இந்த Average என்ற செயலி(Function) சரியான விடையை காண்பிக்காது அவ்வாறான நிலையில் இதனுடன் OFFSET, என்ற மற்றொரு செயலி (Function) உதவிக்குவருகின்றது இதன் அமைப்பு பின்வருமாறு இருக்கும்.
OFFSET(reference; rows; columns; height; width)
=AVERAGE(OFFSET(B2:F6;-1;4;5))
   இதில் பிறை அடைப்புக்குள்ளிருக்கும் முதல் மதிப்பு நாம் மேற்கோள்காட்டவேண்டிய அல்லது பார்வையிட வேண்டிய இடத்தை குறிப்பிடுகின்றது அதாவது reference; என்பதற்கு மதிப்பு ஒன்றையும் கொடுக்கவில்லை.
    இரண்டாவதாக rows; என்பதற்கு B2: என்றும் மூன்றாவதாக columns; என்பதற்கு F6; என்றும் அட்டவணையில் தரவு இருக்கும் பகுதியை சரியாக குறிப்பிட நான்காவதாக -1; என்றும் height; என்பதற்கு கிடைவரிசை 4;என்றும் width என்பதற்கு நெடுவரிடை 5 என்றும் மதிப்பினை இந்த ஃபார்முலாவில் கொடுத்துள்ளோம் உடன் இவ்வகுப்பு மாணவர்களின் ஒட்டு மொத்தசராசரி மதிப்பெண் 82.475என்று படம்-3-ல்உள்ளவாறு பிரதிபலிக்கின்றது
  படம்-3
   DAVERAGE,DSUM,DCOUNT என்பனபோன்ற தரவுதளத்திற்கு மட்டுமே பயன் படக்கூடிய ஒருசில சிறப்பு செயலிகளையும் கால்க்கில் செயல்படுத்தி அதன்விளைவை தரவு தளம் போன்றே கால்க்கிலும் காணமுடியும் ,
   மேலும் கால்க்கில் அடிக்கடி பயன்படுத்தாத OFFSET,INDEXஎன்பனபோன்ற செயலிகளை பயன்படுத்தி கால்க்கையும் பெரும்பாலனவர்களின் தேவைகளை போதுமான அளவிற்கு நிறைவுசெய்யும்பொருட்டு இதனை ஒரு தரவுதளமாக பயன்படுத்தி கொள்ளமுடியும் என்று அறிந்துகொள்க 

 

விண்டோவில் தொகுதி கோப்பை (batch file) எவ்வாறு உருவாக்குவது

பழைய டாஸ் இயக்கமுறைமையில் திரும்ப திரும்ப இயக்கப்படும் பயன்பாடுகளை இயக்குவதற்கான கட்டளை சொற்களை கோப்பு ஒன்றில் தட்டச்சு செய்து அதனை .bat என்ற பின்னொட்டுடன்  தொகுதி கோப்பு ஒன்று உருவாக்கப்பட்டது,அதன் பின்னர் இந்த தொகுதி கோப்பினை இயக்கி தேவையான பயன்பாடுகளை இயக்கும் செயல் எளிமை படுத்தப்பட்டது. இந்த வசதி இப்போது விண்டோவில் இல்லை என தயங்க வேண்டாம்.

இணைய இணைப்பில் பணிபுரிந்து கொண்டிருக்கும் போது இடையில் மின்சாரம்தடைபடுதல்,கணிப்பொறிஇயங்காது நின்றுபோதல் குறிப்பிட்ட இணையதளத்துடன் தொடர்புகொண்டிருக்கும்போது தொங்கலாக நின்றுவிடுதல் ,என்பன போன்ற ஏதேனும் காரணங்களினால் மீண்டும் கணிப்பொறியை இயங்கச்செய்து இணைய இணைப்பு ஏற்படுத்த பல்வேறு படிமுறைகளில் செய்த செயலையேமீண்டும்மீண்டும் செய்ய வேண்டியிருக்கும் இதற்குபதிலாக இந்த செயல்களின் கட்டளைகளை ஒருதொகுதி கோப்பாக உருவாக்கி செயல்படுத்தினால்  தானாகவே அகல்கற்றை இணைப்பின்மூலம் விரைவாகவும் எளிமையாகவும் இணையத்தில் உலாவரலாம் இதனை ஏற்படுத்துவதற்கான  தொகுதிகோப்பினை உருவாக்குவதற்கு. start=>control panel => net work connection=>  என்றவாறு செயல்படுத்தவும் நோட்பேடை திறந்து RASDIAL=> connection name <user name> இணையத்தின்  பெயரை மிகச்சரியாக தட்டச்சுய்க.  பின்னர் Ctrl + S ஆகிய விசைகளை சேர்த்து தட்டுக.  பின்னர் விரியும் திரையில் இதற்கு ஒரு பெயரை <filename=kuppans>.bat என்றவாறு தட்டச்சு செய்திடுக. அதன் பின்னர் start=> control panel => scheduled tasks => Add scheduled Tasks=> என்றவாறு தெரிவு செய்து next என்ற பொத்தானை சொடுக்குக  பின்னர்browse என்ற பொத்தானை சொடுக்கி Bat file இருக்கும் மடிப்பகத்தைவழிகாட்டி தெரிவு செய்து கொள்க.

அதன் பின்னர் Daily என்பதை தெரிவு செய்து next என்ற பொத்தானை சொடுக்குக பின்னர் starting time என்பன போன்ற விவரங்களை தட்ச்சு செய்து இந்த செயலை முடிவுக்கு கொண்டுவருக. குறிப்பிட்ட செயலில் வலதுபுறம் சொடுக்குக விரியும் பட்டியில் properties என்பதை சொடுக்குக விரியும் பண்பியல்பு பெட்டியில் shedule எனும் தாவிபொத்தானை சொடுக்குக

பின்னர் Advanced எனும் பொத்தானை சொடுக்குக Repeate Tasks என்ற தேர்வுசெய்பெட்டி தெரிவுசெய்யப்பட்டுள்ளதா என சரிபார்க்கவும்.

உள்ளடக்க மேலாண்மை அமைவு(Content Management System)

Yahoo போன்ற வலைதளங்களை உருவாக்கி பராமரிப்பது CMS எனப்படும்Content Management Systemஆகும் இவ்வாறான செயலிற்காக ஒருவருக்கு  இந்த CMSஅடிப்படையில் நிருவகிக்கப்படும் இணையதளங்களை உருவாக்குவதற்கான நிரல்தொடர்களை எழுதும் அளவிற்கு ஆழ்ந்த அறிவு தேவையில்லை. ஆனால் வேர்டில் பணிபுரியக்கூடிய அளவு திறன் இருந்தால் மட்டும் போதும் ,ஆயினும் நிரல்தொடர்களை எழுதும் திறன் இருந்தால் கூடுதலான தகுதியாக கொள்ளப்படும். நாம் விரும்பியவாறு இந்த CMS மூலம் இணையதளங்களை உருவாக்கி பராமரிக்கலாம் ஏன் சாதாரனமாக உயர்நிலைபள்ளியில் பயிலும் மாணவர்கள் கூட ஒரு இணையதளத்தை இந்த CMS  மூலம் உருவாக்கி  பராமரிக்க முடியும் என்றளவிற்கு மிக எளிமையானது மற்றும் சுலபமானதும் கூட.

CMS  என்றால் என்ன? .  இது ஒரு இணைய பயன்பாடாகும். இது  இணைய தளங்களின் உள்ளடக்கங்களை எளிதாக கட்டமைத்து நிருவகிக்கின்றது. ஆடியோ, வீடியோ, டெக்ஸ்ட், இமெஜ் போன்றவை இதன் உள்ளடக்கங்கள் ஆகும்

இது markup language  மற்றும் அதனுடைய குறியொட்டுகள் இல்லாமலேயே மிகவிரைவாக  இணையதளங்களை உருவாக்குதல்  பதிப்பித்தல், வெளியிடுதல் போன்ற செயல்களை இந்த உள்ளடக்கங்களுக்குள் செய்து தளநிருவாகியின் வாழ்வை வெகு சுலபமாக கட்டுபடுத்துகின்றது.   ஆனால் இந்த CMS ஐ  எவரும் பணம் கொடுத்து வாங்க வேண்டியதில்லை இலவசமாக ஏராளமான வகையில் இந்த CMSஆனது  வலைளத்தில் கிடைக்கின்றன அவற்றுள் நம்முடைய தேவைக்கேற்றவாறு  ஒன்றை பதிவிறக்கம் செய்துகொள்ளலாம்,இது பொருத்தமாக இருக்கின்றதா என சரிபார்த்து தெரிவு செய்ய நிறைய நேரமாகும். அதற்கு பதிலாக ஒப்பீடு செய்து பார்க்கலாம்

CMS- இன் சிறப்புகள் .

1,1,நிறுவன இணையதளங்கள்

1,2,நேரடி விற்பனை நிலையம்

1,3,சமுதாய இணையதளங்கள்

1,4,செய்தி இணையதளங்கள்

1,5,வலைபூ ஆகியவற்றில்ஒன்றைநிறுவி பராமரிக்கலாம்

2.உங்களுடைய விருப்பமான உலாவி மூலம் எங்கிருந்தும் எப்போது வேண்டுமானாலும் நாம் உருவாக்கிய நம்முடைய இணையதளத்தை கட்டுப்படுத்தலாம்.

3)இது பயன்பாட்டு தொழில் நுட்பம் தெரியாத சாதாரன (பாமரன்)மாணவர்களுக்காக உருவாக்கப்பட்டது அதனால் இதனை எவரும் எளிதாக செயல்படுத்தமுடியும்.

4)அனுமதிக்கப்படாத எவரும்¢ இந்த இணையதளங்களை மாற்றியமைக்க முடியாது.

5)இது இதன் உள்ளடக்கங்களின் வடிவமைப்பிலிருந்து  வேறுபட்டதாகும்.  தேவையானால் இதன்உள்ளடக்கங்களை பற்றி கவலைப்படாமல் வடிவமைப்யை மாறுதல் செய்ய முடியும்.

6)இதில் வழிகாட்டி எனும் பட்டி(navigation) தானாகவே உருவிகிவிடும்.

7)இதன் அனைத்து உள்ளடக்கங்களும் தரவுதளத்தில் உள்ளவையாகும் .

8)இதில் இதன் உள்ளடக்கங்களின் வெளியீட்டு நேரத்தை குறிப்பிட முடியும்.

9)இந்த இணையதளங்களை இலவசமாகவோ அல்லது கட்டணத்துடன் உள்ள படிமஅச்சு (tenplate)களின் மூலமாகவோ நம்முடைய தளத்தின் தோற்றத்தை கட்டுப்படுத்த முடியும்.

10)ஒருவருக்குHTML,CSS,XHTML,PHP போன்றவற்றை பற்றிய அடிப்படை அறிவு சிறிது ஏதும் இல்லாமலேயே  இதன்மூலம் தம்முடைய இணையதளத்தின் கட்டமைப்பை மாற்றியமைக்க முடியும்.

11)    இதன் பயனால் உங்களுடைய இணையதளத்தை நிருவகிப்பதற்கு வாடிக்கையாளர் வலைப்பக்கத்தின் பயன்பாட்டை நிறுவத் தேவையில்லை.  உலாவி மூலமே நிருவகிக்க முடியும்.

12)இதனுள் பாதுகாப்பு நிலையை குறிப்பிட்டு சில பக்கங்களை மட்டும் பொது மக்கள் பார்வையிட அனுமதித்தும் எஞ்சியவற்றை தடுத்தும் நிருவகிக்க முடியும்.

13)தேடுபொரியின் மிக எளிதான தேடுதலுக்காக உங்களுடைய வலைதளங்களை இதன்மூலம் திட்டமிட்டு செயல்படுத்திடமுடியும்.

CMS-இன் முக்கிய நன்மைகள்

1)சற்றுமுன் கிடைத்த செய்தியை திரையில் பிரதிபலிப்பதை போன்று அவ்வப்போது இணையதளங்களை இயக்க நேர தகவல் ஊடகமாக  மாற்றியமைக்க முடியும்  .

2)பாதுகாப்பான உள்நுழைவி (log in),கடவுச்சொல் (password) மூலம் உள்ளடக்கங்களை அவ்வப்போது தொடர்ந்து நிகழ்நிலைபடுத்தி மேம்படுத்தி கொள்ள முடியும்.

3)பல்வேறு செயலிகளுக்காக கூடுதலான தகவமைவு(module)களை உருவாக்கிட முடியும்.

4)பல்வேறு தேடுபொறிகள் CMS ஐ வெகு சுலபமாக அடையாளம் காண்கின்றன.

5)     நிறுவனத்தின் வழிமுறைகள், செயல்பாடுகள், கையேடு, போன்ற தகவல்களை ஊழியர்கள், நிருவாகிகள் , வாடிக்கையாளர்கள் ஆகியோர் பயன்படுத்திக்கொள்ளும்படி ஒரு இணையதளத்தின் உள்ளடக்கமாக அமையுமாறு உருவாக்கிட முடியும்.

6)ஊழியர்கள், நிருவாகிகள், வாடிக்கையாளர்கள் ஆகியோருடன் விவாத குழுக்களை உருவாக்கிட முடியும்.

ஒரு இணையதளத்தினை சொந்தமாக உருவாக்கிடும்போது கீழ்கானும் கருத்துக்களையும் கவணத்தில் கொள்க:

1)     இணையதளம்டானது யாரைச் சென்றடைய வேண்டும். இதன் குறிக்கோள் என்ன என்பதை முதலில் முடிவு செய்க.

2)     எந்த வகையான கோப்புவடிவமைப்புகளை CMSஆதரிக்க கூடியது?

3)     இணையதளத்தின் உள்ளடக்கங்கள் தரவுதளத்திலா அல்லது வேறு வகை கோப்பிலா எதில் தேக்கி வைக்கப்படுகின்றது?.

4)     இந்தCMS ஆனது குழுக்களுக்கானதா அவ்வாறாயின் அதன் முக்கியத்துவம் யாது.?

5)     எத்தனை முறை இதனை பதிவிறக்கம்  செய்ய முடியும?

6)     இந்த பயன்பாட்டை நிறுவவும் சுலபமாக இயக்கவதற்கும் என்ன வகையான வன்பொருள் மற்றும் மென்பொருட்கள் தேவை?.

7)     இந்த CMS பற்றிய பொதுவான கருத்துக்கள் செய்திகள் விவரங்கள்  கிடைக்கப்பெற்றுள்ளதா?.

8)     இந்த CMS பயன்படுத்தி இதுவரையில் எத்தனை இணையதளங்கள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன?.

9)     இந்த CMS மென்பொருளை  நிறுவுவதற்கு எவ்வளவு நேரம் எடுத்து கொள்ளும்? .

10)    இதற்கான நேரடி ஆவணங்கள் உள்ளனவா? ஆம்எனில் எவ்வாறு எந்த கட்டமைப்பில் உருவாக்கப்பட்டு எங்கு பராமரிக்கப்படுகின்றது?.

11)    இதில் கூடுதலாக எத்தனை இலவசAdd onஉள்ளன?.

12)    நடப்பு CMS-ன் திறன் எவ்வளவு?

என்பது போன்ற CMS பற்றிய அனைத்து விவரங்களையும் www.Opensourcecms.com  என்ற CMS-ன் வலைதளத்திற்கு சென்று  இலவச செயல்விளக்ககாட்சியை செயல்படுத்தி  பார்த்து அறிந்து கொள்க.

joomala,Drupal,Mambo,Plone போன்றவை இவ்வாறான இலவச திறமூல  CMSகள் ஆகும்.

Mambo:இது மிக சாதாரணமாக ஒரு இணையதளத்தினை உருவாக்க பயன்படுத்துவதுதால் இதனை அமைவு செய்வது மிக சுலபமாகும் பதிப்பித்தல் செய்து வெளியிடுவது அதைவிட சுலபமாகும் வித்தகரில் next , next என்றவாறு  பொத்தான்களை சொடுக்குதல் மூலம் ஒரு இணைய உலாவியிலிருந்து மிகஎளிதாக நிறுவ முடியும்.  அதற்கு முன்பு கணிப்பொறியில் My SQL  நிறுவியிருக்க வேண்டும்.  இது மிக சிறந்த இணையதளத்தினை தனியாக நிருவகிக்கும் திறனுடையது, முகப்புதிரையையும்  பின்புலத்தையும் இது தனித்தனியாக பிரிக்கின்றது.  மேலிருந்து கீழ்வரை ஒவ்வொன்றாக இதன் உள்ளடக்கங்களை  வெகு சுலபமாக  உருவாக்கி திரையில் பிரதிபலிக்க செய்ய முடியும்.  இதன் உதவி துளிகள் மிகவும் திறன் வாய்ந்தாகும் . இதுஒரு மிக சிறந்த இலவச மென்பொருள் செயல்திட்டமாகும்.

இதில் தேவையான  குறி முறைகளை மென்பொருட்களை  இறக்கமதி செய்து வெட்டி ஒட்டி ஒரு இணையதளத்தினை  உருவாக்க பயன்படுத்திகொள்ளலாம்.

Previous Older Entries