அசைவூட்டு படங்களாக அமைத்திட உதவும் Cliplets எனும் வசதி

c.

மைக்ரோ சாப்ட் எனும் நிறுவனத்தின் Cliplets எனும் வசதியானது திரைபடங்கள், ஒலிஒளிபடங்கள் ஆகியவற்றிஸ் உள்ளவாறு இயங்கிடும் காட்சியை அதாவது அசைவூட்டுபடங்களைபோன்று இயற்கையான காட்சியமைப்புகளை உருவபடங்களிலும் படங்களிலும் கொண்டுவருவதற்கு பயன்படுகின்றது சாதாரண படத்தைவிட இது பார்வையாளர்களை கவர்ந்திழுக்கும் வண்ணம் அமைந்துள்ளது படத்தில் உள்ளவாறு தண்ணீர் குழாயில் தண்னீர் கொட்டுவதுபோன்றும் மனிதர்கள் நடந்து செல்வது போன்றும் காட்சிகளை சாதாரண படங்களில் அமைப்பதற்கு இந்த Cliplets எனும் வசதி பயன்படுகின்றது மேலும் இதனை பயன்படுத்திடும் போது எழும் எந்தவொரு சந்தேகங்களையும் http://social.microsoft.com/Forums/en-US/cliplets  என்ற தளத்திற்கு சென்று நிவர்த்தி செய்துகொள்க

லினக்ஸ் விண்டோ ஆகிய இயக்கமுறைமைகளுக்கிடையேயான கோப்பு பரிமாற்ற சிக்கல்

தற்போதெல்லாம் பெரும்பாலானவர்கள் பயன்படுத்திடும் கணினியானது லினக்ஸும் விண்டோவும் சேர்ந்தே இயங்கும் வகையில் இருக்கின்றன. அதனால் பயனாளர்கள் கோப்புகளையும் தரவுகளையும் இரண்டு இயக்கமுறைமைகளுக்குள் பரிமாறி கொள்ள வேண்டிய தேவை கட்டாயமாகின்றது. லினக்ஸ் இயக்க முறைமையில் இயல்புநிலையில் விண்டோவின் கோப்பு அமைப்பான NTFS, FAT ஆகியவைகளை பயன்படுத்தி கொள்ளுமாறு அமைக்கபட்டுள்ளது ஆனால் விண்டோ இயக்கமுறைமையானது அவ்வாறே லின்க்ஸின் இயக்கமுறைமை கோப்பு அமைப்பை பயன்படுத்தி கொள்ளாது என்பதுதான் கோப்பு பரிமாற்ற செயலில் எழும் சிக்கலாகும். அதனால் மூன்றாம் நபரால் உருவாக்கபடும் பயனஅபாட்டு மென்பொருளை கொண்டு இந்த சிக்கல் தீர்வு செய்யபடுகின்றது. விண்டோ இயக்கமுறைமைகளில் FAT(FAT 12, FAT 16 ,FAT32) ,NTFSஎன்பன போன்றவகை கோப்பு அமைவு இருக்கின்றன அதிலும் புதிய சமீபத்திய விண்டோ இயக்க முறைமைகள் NTFSஎன்ற கோப்பமைவில் மட்டுமே உள்ளன. லினக்ஸ் இயக்கமுறைமைகளில் Ex2,Ext3,Ext4,XFS,JFS ஆகிய கோப்பு அமைப்புகள் செயல்படுத்தபடுகின்றன. பெரும்பாலான லினக்ஸ் இயக்கமுறைமைகள் இந்த Ext3 கோப்பு அமைவு மட்டுமே பயன்படுத்திகொள்ளபடுகின்றன. விண்டோவில் வன்தட்டின் நினைவகமானது பயனாளர் வழங்கும் பெயர்களுக்கு ஏற்ப உதாரணமாக Local disc(C ) , Local disc(D) , Local disc(E ) என்பன போன்ற எழுத்துகளுடன் இயக்ககங்களின் பெயராக ஏன் குறுவட்டு நெகிழ்வட்டு யூஎஸ்பி இயக்ககங்களுக்குகூட Removable disc DVD(F) Removable Disc cd (G) USB (H) என்றவாறு ஏதோவொரு பெயருடன் மட்டுமே பயன்படுத்தபடுகின்றன ஆனால் லினக்ஸில் அவ்வாறு காலி நினைவகத்திற்கு இயக்ககங்களின் பெயர் எதுவும் குறிப்பிடபடுவதில்லை. ஆயினும் அனைத்துகோப்புகளும் ( / )என்ற வாறு மூல இயக்ககங்களாக அதாவது /dev/sda , /dev/cdrom என்றவாறு மட்டுமே குறிப்பிடபடுகின்றன. விண்டோ இயக்கமுறைமைகளில் sk.txt ,SK.txt என்றவாறு சிறிய அல்லது பெரிய எழுத்துகளில் கோப்புகளின் பெயரை எப்படி குறிப்பிட்டாலும் ஒரே கோப்பகத்தில் அப்பெயரில் உள்ள ஒரே கோப்பினை மட்டுமே அவை குறிப்பிடுவதாக அமையும் ஆனால் லினக்ஸில் ஒரே எழுத்தில் அமையும் sk.txt என்றவாறு சிறிய எழுத்தாக இருந்தால் ஒருகோப்பினையும் SK.txt என்றவாறு பெரியஎழுத்தாக இருந்தால் மற்றொரு கோப்பாகவும் அடையாளம் காண்பிக்கும். விண்டோவில் இயங்கிடும் பயன்பாடுகளானது அப்பயன்பாட்டிற்கான கோப்பினை அப்பயன்பாட்டில் இயங்குவதற்கு திறந்த பின் அந்த கோப்பினை நீக்கம் செய்திடவோ பெயர்மாற்றம் செய்திடவோ முயன்றால் திரையில் பிழையான செயல் எனும் எச்சரிக்கை செய்தியை காண்பித்து அந்த செயலை செயல்படுத்தாது ஆனால் லினக்ஸில் அவ்வாறான தடுப்பு எதுவும் இல்லை உதாரணமாக இசைகோப்பினை விண்டோ இயக்கமுறைமையின் விஎல்சி பயன்பாட்டின் மூலம் செயல்படுத்தி கேட்டபின்னர் அந்த கோப்பினை பெயர்மாறுதல் செய்திடவோ நீக்கம் செய்திடவோ முயன்றால் பிழையான செயல் என எச்சரிக்கை செய்தியை மட்டும் காண்பித்து அந்த செயலை செயற்படுத்தாது ஆனால் விஎல்சி பயன்பாட்டின் இயக்கத்தை மூடிவிட்டு அதன்பின் அந்த இசைகோப்பில் நாம் விரும்பிய பெயர் மாறுதல் செய்தல் கோப்பினையே நீக்கம் செய்தல் ஆகிய செயலை செய்திடமுடியும் லினக்ஸில்அவ்வாறாக அவ்வாறு பயன்பாடு செயலில் இருக்கும்போது பயன்படுத்தபட்ட கோப்பில் நம்முடைய செயலை செய்துகொள்ளலாம். இவ்வாறு ஏராளமான வேறுபாடுகள் இவ்விரு இயக்கமுறைகளில் பயன்படுத்தபடும் கோப்புகளில் இருப்பதால் விண்டோ இயக்கமுறைமையிலிருந்து லினக்ஸ் இயக்கமுறைமை கோப்பினை அனுகி கையாளுவதற்கு படிக்கமட்டும் அல்லது படிக்கவு எழுதவும் என இருவகையில் கருவிகள் கிடைக்கின்றன Ext2Fsd*,Ext2IFS இவ்விரண்டு கருவிகளும் லினக்ஸின் Ex2,Ext3 ஆகிய வகை கோப்புகளை அனுகி கையாள பயன்படுகின்றன . Explore2fsஎனும் கருவியானது Ex2,Ext3,Ext4 ஆகிய வகை கோப்புகளை படிக்கமட்டும் செய்கின்றது. இம்மூன்று கருவிகளும் சமீபத்திய லினக்ஸ் இயக்கமுறைமைகளின் கோப்பு வகைகளைகூட கையாளும் திறன்வாய்ந்தவையாக உள்ளன மற்றவை சமீபத்திய லினக்ஸ் இயக்கமுறைமைகளின் கோப்புகளை கையாளும் திறன்அற்றவையாகும். இந்த கருவிகளை http://sourceforge.net/projects/extfsd/ என்ற இணைய பக்கத்திலிருந்து பதிவிறக்கம் செய்து பயன்படுத்தி கொள்க

எம் எஸ் ஆஃபிஸ் -2010- தொடர்-9-எக்செல்-2010- தொடர்ச்சி

புதிய தாள் , நெடுவரிசை அல்லது கிடைவரிசையை இணைத்தல் 

m8.1

9.1
எக்செல்லின் பணித்தாளில் பணிபுரிந்து கொண்டிருக்கும்போது கூடுதலான column அல்லது row சேர்த்திட விரும்புவோம் இந்நிலையில் தேவையான column அல்லது row இன் தலைப்பு பகுதியில் இடம்சுட்டியை வைத்துகொண்டு விண்டோவின் மேல் பகுதியிலிருக்கும் home என்ற தாவியின் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் விரியும் home என்ற தாவி பட்டியின் திரையில் cells என்ற குழுவிலுள்ள insert என்ற கீழிறங்கு பட்டியின் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக
உடன் விரியும் insert இன் கீழிறங்கு பட்டியில் உள்ள பல்வேறு வாய்ப்புகளில் ஒன்றானinsert sheet column s என்ற வாய்ப்பை தெரிவு செய்து சொடுக்குதல்செய்தால் column என்று கூடுதலாக உள்ளினைந்துவிடும் .அவ்வாறே insert sheet row s என்ற வாய்ப்பை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல்செய்தால் row என்று கூடுதலாக உள்ளினைந்து விடும் insert sheet என்ற வாய்ப்பை தெரிவு செய்து சொடுக்குதல்செய்தால் worksheet என்று கூடுதலாக உள்ளினைந்து விடும்

m8.2

9.2
இதே insert இன் கீழிறங்கு பட்டியில் insert cells என்பதைதெரிவுசெய்து சொடுக்குக.உடன் insert என்ற உரையாடல் பெட்டி ஒன்று திரையில் தோன்றிடும் அதில் shift cell right ,shift cell down ஆகியஇரண்டில் ஒன்றினை தெரிவு செய்து கொண்டு ok என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் புதிய செல் ஒன்று உள்ளிணைந்துவிடும் .அவ்வாறே இதே உரையாடல் பெட்டியின் மூலம் entire row ,entire column ஆகிய வற்றிலொன்றை தெரிவுசெய்து ok என்ற பொத்தானை சொடுக்குதல்செய்வதன் வாயிலாக புதிய column அல்லது row ஐ சேர்த்து இணைத்து கொள்ளும்.
இதற்கு பதிலாக column அல்லது row இன் தலைப்புபகுதியில் இடம்சுட்டியை வைத்து கொண்டு சுட்டியின் வலதுபுற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக. உடன் விரியும் பட்டியில் insert என்ற வாய்ப்பை தெரிவுசெய்தால் புதிய column அல்லது row உள்ளிணைந்து விடும். அவ்வாறே sheet தாவியில் இடம்சுட்டியை வைத்துகொண்டு சுட்டியின் வலதுபுற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக. உடன் விரியும் பட்டியில் insert என்ற வாய்ப்பை தெரிவுசெய்தவுடன் தோன்றிடும் insert என்ற உரையாடல் பெட்டியின் இயல்புநிலையில் worksheet என்பது தெரிவு செய்யப்பட்டிருக்கும் இதனை ஏற்று ok என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக . உடன் புதிய worksheet உள்ளிணைந்துவிடும்.

m8.3

9.3

எக்செல் பணித்தாளில் இருக்கும் column அல்லது row இன் அகலத்தை அல்லது உயரத்தை மாற்றி யமைக்க முடியும் அவ்வாறு விரும்பும் column அல்லது row இன் தலைப்புபகுதியில் இடம்சுட்டியை வைத்து தெரிவுசெய்து கொள்க. பின்னர் சுட்டியின் வலதுபுற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக. உடன் விரியும் பட்டியில் column width அல்லது row height என்ற வாய்ப்பை தெரிவுசெய்தால் column அல்லது row இன் அகலத்தை அல்லது உயரத்தை மாற்றி யமைப்பதற்கான column width அல்லது row height என்ற உரையாடல் பெட்டியொன்று திரையில் தோன்றும் அதில் தேவையான அளவை தட்டச்சு செய்து ok என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக

m8.4

9.4
வேறு வழியாக இரண்டு column அல்லது row இணையும் தலைப்புபகுதியில் இடம்சுட்டியை வைத்து தெரிவுசெய்தவுடன் இடம்சுட்டியின் தோற்றம் சிறிய மெல்லிய கூட்டல் குறி போன்று தோன்றும் சுட்டியின் பொத்தானை பிடித்து தேவையான அளவிற்கு இழுத்து சென்று பிடித்திருந்தததை விட்டிடுக.

m8.5

9.5
அதற்கு பதிலாக விண்டோவின் மேல் பகுதியில் இருக்கும் home என்ற தாவியின் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் விரியும் home என்ற தாவி பட்டியின் திரையில் cells என்ற குழுவிலுள்ளformat என்ற கீழிறங்குபட்டியின் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் விரியும் format இன் கீழிறங்கு பட்டியில் உள்ள பல்வேறு வாய்ப்புகளில் ஒன்றான fit column width என்ற வாய்ப்பை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்தால் நாம் உள்ளீடு செய்யும் தரவிற்கேற்ப column width மாறி யமைந்து கொள்ளும் .அவ்வாறே auto fit row height என்ற வாய்ப்பை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்தால் நாம் உள்ளீடு செய்யும் தரவிற்கேற்ப row height மாறி யமைந்து கொள்ளும் இதே கீழிறங்கு பட்டியில் column width அல்லது row height என்ற வாய்ப்பை தெரிவுசெய்தால் column அல்லது row இன் அகலத்தை அல்லது உயரத்தை மாற்றி யமைப்பதற் கான column width அல்லது row height என்ற உரையாடல் பெட்டி ஒன்று திரையில் தோன்றும் அதில் தேவையான அளவை தட்டச்சு செய்து ok என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக
அட்டவணையின் கிடை வரிசையிலும் நெடுவரிசையிலும் உள்ள தலைப்பை நிலையாக பார்வையிடுவதற்கு column அல்லது row இல் இடம்சுட்டியை வைத்து கொண்டு விண்டோவின் மேல்பகுதியிலுள்ள view என்ற தாவியின் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் விரியும் view என்ற தாவி பட்டியின் திரையில் window என்ற குழுவிலுள்ளfreeze pane என்ற கீழிறங்கு பட்டியின் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் விரியும் freeze pane இன் கீழிறங்கு பட்டியில் உள்ள பல்வேறு வாய்ப்புகளில் ஒன்றான freeze panes என்ற வாய்ப்பை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல்செய்தால் கிடை வரிசையிலும் நெடுவரிசையிலும் உள்ள தலைப்பை பார்வையிடுவதற்காக நிலையாக இருக்கும் இதே freeze pane இன் கீழிறங்கு பட்டியில் உள்ள பல்வேறு வாய்ப்புகளில் ஒன்றான unfreeze panes என்ற வாய்ப்பை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல்செய்தால் பழைய நிலைக்கு மாறிவிடும்.

m8.6

9.6

இதே freeze pane இன் கீழிறங்கு பட்டியில் உள்ள பல்வேறு வாய்ப்புகளில் ஒன்றான freeze top row என்ற வாய்ப்பை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல்செய்தால் தலைப்பு கிடை வரிசையும் freeze first column என்ற வாய்ப்பை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல்செய்தால் முதல் நெடுவரிசையும் நிலையாக இருக்கும்
செல் அல்லது குழுவான செல்களுக்கு பெயரிடுதல்
ஒருசெல் அல்லது ஒருகுழுவான செல்களுக்கு ஒருபெயரிட்டால் வாய்ப்பாட்டிற்கு இந்த பெயரினை பயன்படுத்தி கையாளுவதற்கு சுலபமாக இருக்கும் படத்தில் பெயரிடபடாத பெயரிடப் பட்ட இரண்டு வாய்ப்பாடு(formula) வகை கொடுக்கபட்டுள்ளன

m8.7

9.7அதற்காக முதலில் பெயரிடவிரும்பும் செல் அல்லது குழுவான செல்களை தெரிவு செய்துகொள்க. பின்னர் . விண்டோவின் மேல்பகுதியிலிருக்கும் formulas என்ற தாவியின் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் விரியும் formulas என்ற தாவி பட்டியின் திரையில் defined names என்ற குழுவிலுள்ளdefine name என்ற கீழிறங்கு பட்டியில் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் விரியும் define name என்ற கீழிறங்கு பட்டியில் define name என்ற வாய்ப்பை சொடுக்குக.

m8.8

9.8

உடன் new name என்ற உரையாடல் பெட்டி திரையில் தோன்றும் அதில் name என்பதில் இதற்கு ஒரு பெயரை உள்ளீடு செய்து refers to என்பதில் பெயரிடப்படவேண்டிய செல் அல்லது குழுவான செல்கள் தெரிவு செய்யப் பட்டுள்ளதாவென உறுதி செய்து கொண்டு ok என்ற பொத்தானை தெரிவு செய்து சொடுக்குக.உடன் இந்த பெயர் நாம் தெரிவுசெய்த செல் அல்து குழுவான செல்களுக்கு ஒதுக்கப் பட்டு விடும். இந்த பெயரானது எழுத்து , எண், அடிக்கோடு போன்றவைகளால் மட்டுமே ஆரம்பிக்க வேண்டும். காலி யிடம் மற்ற குறியீடுகள் கண்டிப்பாக ஆரம்பத்திலோ, இடையிலோ இருக்கக்கூடாது

m8.9

9.9
பெயரிடப் பட்ட பகுதிக்கு இடம்சுட்டி நேரடியாக செல்வதற்கு
Formula பட்டையிலுள்ள name என்ற கீழிறங்கு பட்டியில் பொத்தானை தெரிவு செய்து சொடுக்குக உடன் விரியும் . name என்ற கீழிறங்கு பட்டியில் தேவையான பெயரை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல்செய்தால் அந்த பெயர் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்ட பகுதிக்கு நேரடியாக இடம்சுட்டி சென்று நிற்கும்.
செல்லில் இருக்கும் தரவை நீக்கம் செய்தல்
நீக்கம் செய்யவேண்டிய தரவு இருக்கும் செல் அல்லது குழுவான செல்களை தெரிவுசெய்து கொள்க பின்னர் Delete என்ற விசையை அழுத்துக .உடன் இதில் இருக்கும் தரவுகள் நீக்கம் செய்யப்பட்டுவிடும்.
வேறுவழியில் நீக்கம் செய்யவேண்டிய செல் அல்லது குழுவான செல்களை தெரிவுசெய்து கொள்க பின்னர் விண்டோவின் மேல்பகுதியிலுள்ள home என்ற தாவியின் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக .உடன் விரியும் home என்ற தாவி பட்டியின் திரையில் cells என்ற குழுவிலுள்ள Delete Cellsஎன்ற கீழிறங்கு பட்டியில் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக. உடன் விரியும் Delete Cellsஎன்ற கீழிறங்கு பட்டியில் உள்ள Delete Cells என்ற வாய்ப்பை தெரிவு செய்து சொடுக்குதல்செய்தால் செல் அல்லது குழுவான செல்கள் நீக்கம் செய்யப்பட்டுவிடும். இதே கீழிறங்கு பட்டியில் உள்ள Delete sheet row என்ற வாய்ப்பை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்தால் தெரிவுசெய்யப்பட்ட கிடைவரிசை முழுவதும் நீக்கப்பட்டுவிடும். இதே கீழிறங்கு பட்டியில் உள்ள Delete sheet column என்ற வாய்ப்பை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல்செய்தால் தெரிவுசெய்யப்பட்ட நெடுவரிசை முழுவதும் நீக்கப்பட்டுவிடும் இதே கீழிறங்கு பட்டியில் உள்ள Delete sheet என்ற வாய்ப்பை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல்செய்தால் இந்த பணித்தாள் முழுவதும் நீக்கப்பட்டுவிடும்.

m8.10

9.10
மற்றொரு வழியில் நீக்கம் செய்யவேண்டிய தரவு இருக்கும் செல் அல்லது குழுவான செல்களை தெரிவு செய்து கொள்க பின்னர் சுட்டியின் வலதுபுற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக. உடன் விரியும் குறுக்குவழி பட்டியில் Delete என்ற கட்டளையை தெரிவு செய்து சொடுக்குக பின்னர் Delete என்ற உரையாடல் பெட்டி திரையில் தோன்றிடும். இதில் shift cells left என்ற வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்தால் இடப்புறமும் shift cells up என்ற வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்தால் மேல்புறமும் entire row என்ற வாய்ப்பினை தெரிவு செய்தால் கிடைவரிசை முழுவதும் entire column என்ற வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்தால் இடப்புறமும் நெடுவரிசை முழுவதும் நீக்கம் செய்திடுவதற்காக தெரிவுசெய்யபட்டுவிடும் உடன் ok என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக.

விண்டோ-7-தொடர்-9-இயக்கமுறைமை-பின்காப்பும் மீட்டாக்கமும்

இது கோப்புகளையும் இயக்கமுறைமையின் உருவகோப்பையும் பின்காப்பு செய்வதற்கும் மீட்டாக்கம் செய்வதற்குமான ஒரு சிறந்த கருவியாக விளங்குகின்றது.
கோப்புகளை பின்காப்பு செய்தல்
திரையின் கீழே இடதுபுறம் மூலையில் உள்ள ஸ்டார்ட் என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக. உடன் விரியும் ஸ்டார்ட் என்ற பட்டியின் காலியான தேடிடும் பெட்டியில் backup என (படம்-1)தட்டச்சு செய்க

1

(படம்-1)

உடன்இந்த ஸ்டார்ட் என்ற பட்டியல் திரையில் தோன்றிடும் அதில் backup and restore என்பதை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக. பின்னர் விரியும் Control panel இன் backup and restore என்ற(படம்-2) சாளரத்தின் திரையில் set up backup என்ற கட்டளையை தெரிவு செய்து சொடுக்குக. உடன் set up backup என்ற சாளரமானதுStarting windows backup என்ற(படம்-2) செய்தியுடன் கணினியிலுள்ள கோப்புகளை பின்காப்பு செய்வதற்கு தயார்படுத்தும்.

2

(படம்-2)

அதன்பிறகு தோன்றும் set up backup என்ற திரையில் save back up on என்பதன்கீழ்(படம்-3) பின்காப்பு செய்து சேமிக்க வேண்டிய இடத்தை தெரிவுசெய்துகொண்டு next .என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக

3

(படம்-3)

பிறகு தோன்றும் set up backup என்ற திரையில் What do you want to backup ? என்பதன்கீழ் உள்ள இரண்டு வாய்ப்புகளில் Let me choose என்பதை(படம்-4) மட்டும் தெரிவுசெய்து கொண்டு next .என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக

4

(படம்-4)

பிறகு விரியும்திரையில் Data file என்பதன்கீழ் (படம்-5)எந்தெந்த கோப்புகளை பின்காப்பு செய்ய விழைகின்றோம் என தெரிவுசெய்க.தேவையானால் இதனுடன் Computer என்பதன் கீழ் சி எனும் இயக்ககத்தில் உள்ள இயக்கமுறைமையின் உருவகோப்பையும் சேர்த்து தெரிவுசெய்து கொண்டுnext .என்ற பொத்தானை தெரிவுசய்து சொடுக்குக..

5

(படம்-5)
பின்னர் பின்காப்பு அமைப்பு அனைத்தும் (படம்-6)சரியாக உள்ளதாவென ஒருமீள்பார்வையாக சரிபார்த்து கொள்க.

6

(படம்-6)

அதன்பின்னர் How often do you want to back up ? என்பதற்கு எவ்வளவு காலஇடைவெளியில் இவ்வாறு பின்காப்பு செய்யவேண்டும் என அமைத்துகொண்டு next .என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக. உடன் சாளரமானது நாம் குறிப்பிட்ட இடத்தில் பின்காப்பு செய்துவிடும்
பின்காப்புசெய்த கோப்புகளை மீட்டாக்கம்செய்தல்
இவ்வாறு பின்காப்பு செய்த கோப்புகளை ஆபத்துகாலத்தில் மீளப்பெறுவதற்காக
திரையின் கீழே இடதுபுறமூலையில் உள்ள ஸ்டார்ட் என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக. உடன் விரியும் ஸ்டார்ட் என்ற பட்டியின் காலியான தேடிடும் பெட்டியில் backup என தட்டச்சு செய்க
உடன் ஸ்டார்ட் என்ற பட்டியல் திரையில் தோன்றிடும் அதில் Restore Data, file or Computer from backup என்பதை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக. . பின்னர் விரியும் திரையில் எந்த இடத்தில் பின்காப்பு செய்து வைத்துள்ளோம் என்ற இடத்தை அல்லது கோப்பகத்தை தெரிவுசெய்துகொண்டு சாளரம்கூறும் அறிவுரை களுக்கேற்ப செயல்பட்டு கோப்புகளை மீளப்பெற்றுகொள்க.
.அமைப்பு மீட்டாக்க வட்டுகை உருவாக்குதல்
கணினியின் இயக்கம் தொங்கலாக நின்றுவிடும்போது உடனடியாக பிரச்சினை என்னவென ஆய்வுசெய்து சரிசெய்து வழக்கமான நடைமுறை இயக்கத்திற்கு கொண்டுவர விழைவோம் இவ்வாறான நிலையில் இந்த அமைப்பு மீட்டாக்க வட்டு ஆபத்தில் காப்பானாக பயன்படுகின்றது.ஆயினும் இந்த அமைப்பு மீட்டாக்க வட்டின் வாயிலாக ஒரு கணினியில் விண்டோ7 ஐ புதியதாக நிறுவிட முடியாது என்பதை மட்டும் மனதில் கொள்க அவ்வாறான தொரு அமைப்பு மீட்டாக்க வட்டினை எவ்வாறு உருவாக்குவது என இப்போது காண்போம்
திரையின் கீழே இடதுபுறமூலையில் உள்ள ஸ்டார்ட் என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக. உடன் விரியும் ஸ்டார்ட் என்ற பட்டியின் காலியான தேடிடும் பெட்டியில் backup என தட்டச்சு செய்க
உடன் ஸ்டார்ட் என்ற பட்டியல் திரையில் தோன்றிடும் அதில் backup and restore என்பதை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக. பின்னர் விரியும் Control panel இன் backup and restore என்ற சாளரத்தின் திரையில் இடதுபுற பலகத்தில் உள்ள create a system repair disc என்ற கட்டளையை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக. அதன்பின்னர் நெகிழ்வட்டு இயக்ககத்தில் காலியான நெகிழ்வட்டை பொருத்துக.பிறகு தோன்றும் Create a system repair disc என்ற வழிகாட்டியின் திரையில் Select a CD/DVD drive and insert a blank disc into the drive என்பதன் கீழுள்ள drive என்பதில் (படம்-7) நாம் உருவாக்கப்போகும் நெகிழ்வட்டினை தெரிவுசெய்துகொண்டு create disc என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக.

7

(படம்-7)
உடன் திரையில்Creating disc என்ற செய்தியுடன் அமைப்பு மீட்டாக்க வட்டு உருவாக்கிடும் பணி ஆரம்பித்து சிறிது நேரத்தில் system repair disc complete என்ற செய்தியுடன் இந்த பணிமுடிவுபெற்றதாக நமக்கு அறிவிக்கும்
இந்த அமைப்பு மீட்டாக்க வட்டு சரியாக செயல்படுகின்றதாவென பரிசோதித்து பார்ப்பதற்காக கணினியை இந்த வட்டு வாயிலாக மறுதொடக்கம்செய்க. உடன் கணினியின் தொடக்க இயக்கம் சரியாக அமைந்தால் இந்த அமைப்பு மீட்டாக்க வட்டு மிகச்சரியாக உருவாக்கப்பட்டுள்ளதுஎன அறிந்துகொள்ளலாம்.

இணயத்தின் மூலம் காலி பணியிடத்தில் பணிபுரிதல் – தொடர்-9

புதியவர்கள்கூட ஒரு இணைய பக்கத்தை HTML இன் குறிமுறை துனை இல்லாமலேயே உருவாக்கலாம்.
Power Website Builder என்ற புதிய கருவியின் துனைகொண்டு HTML இன் குறிமுறையை எப்படி எழுதுவது என்று தெரியாத அறிந்துகொள்ளாத புதியவர்கள் கூட மிக எளிதாக தம்முடைய சொந்த இணைய பக்கத்தை உருவாக்கலாம். இதனை ஒரு வழக்கமான சாதாரண செயலைபோன்று நம்முடைய விருப்பமான வடிவமைப்பிலும் வண்ணத்திலும் எழுத்துரு விலும் நம்முடைய சொந்த இணைய பக்கத்தை உருவாக்கி அதில் web album, web calendar, web diary என்பனபோன்றவைகளை உள்ளினைத்து in-built publisher என்பதை பயன்படுத்தி இணையத்தில் வெளியிடலாம்
இதற்காக முதலில் http://www.mediafir e.com/?9nioggykl zm என்ற இணைய தளத்திற்கு சென்று இந்த கருவியை பதிவிறக்கம் செய்துகொள்க. பின்னர் சுருக்கி கட்டப்பட்ட நிலையிலுள்ள இவற்றின் கோப்புகளை winrar என்பதன் துனைகொண்டு விரித்து வெளியில் பிரித்தெடுத்துகொள்க.அதன்பின்னர் PWB.exeஎன்ற இதனுடைய இயக்க கோப்பினை செயல்படுத்தி இந்த கருவியை உங்களுடைய கணினியில் நிறுவுசெய்து செய்து கொள்க. பிறகு இதனை எவ்வாறு செயற்படுத்துவதுஎன்று வழிகாட்டி உதவிகுறிப்பான READMEஎன்பதை படித்து நன்கு விவரம் அறிந்துகொண்டு இந்த கருவியின் துனையுடன் உங்களுடைய சொந்த இணைய பக்கத்தை உருவாக்கி மகிழுங்கள்

s.

பார்வையாளர்களை கவரும் வண்ணம் விட்டு விட்டு ஒளிரும் தன்மையுடன் நாமே ஒரு இணையபக்கத்தை உருவாக்கிடமுடியும்
நம்மில் பெரும்பாலானவர்கள் சொந்தமாக இணையபக்கம் ஒன்றை உருவாக்கி பராமரித்து வருவோம் அவை பார்வையாளர்களை மேலும் கவரும் வண்ணம் விட்டு விட்டு ஒளிரும் தன்மையுடனும் அமைப்புடனும் இருந்தால் நல்லது என எண்ணிடு வோம்.அதற்காக flash objects மறறும் tools ஆகியவற்றை http://www.wix.com என்ற இணைய தளம் வழங்குகின்றது. இவற்றை பயன்படுத்திடுமுன் இந்த இணையதளத்தின் முகப்பு பக்கத்தில் Login/signup என்ற தாவியின் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக.பின்னர் படம் -1 இல் உள்ளவாறு தோன்றிடும் திரையில் உங்களுடைய மின்னஞ்சல் முகவரியை பின்வருங் காலங்களில் இந்த இணையதளத்தில் உள்நுழைவு செய்வதற்காக பயன்படக்கூடிய பயனாளரின் பெயர் கடவுச்சொல் போன்ற விவரங்களை தட்டச்சு செய்துSignup என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக.

1

படம் -1
பின்னர் படம் -2 இல் உள்ளவாறு தோன்றிடும் திரையில் My Account என்ற தாவியின் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக.அதன்பின்னர் விரியும் திரையில் Settings என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல்செய்தபின்னர் மின்னஞ்சல் முகவரி பயனாளரின் பெயர் கடவுச்சொல் போன்ற விவரங்களை தேவையானால் மாறுதல் செய்துகொண்டு Createஎன்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக.

2

படம் -2
அதன்பின்னர் படம் -3 இல் உள்ளவாறு தோன்றிடும் create என்ற திரையில் ஏராளமான இணையபக்கஙகளின் மாதிரி படிமஙகள்(templates) உள்ளன .அவற்றுள் நமக்கு பொருத்தமானதை தெரிவுசெய்து கொள்க.இவை எதுவும் பொருத்தமாக அமையவில்லை யெனில் காலியான படிமத்தை (Blank template) தெரிவுசெய்து கொள்க

3

படம் -3
தற்போது இந்த காலியான மாதிரிபடிமத்தில் நாம் விரும்பியவாறு தோற்றத்தை மாற்றியமைப்பதற்காக திரையின் இடதுபுறபலகத்தில் உள்ள Page parts என்ற தாவியின் மீது இடம்சுட்டியை மேலூர்தல் செய்க உடன் விரியும் பல்வேறு கட்டளைகளினுடைய பொத்தான்களின் பட்டியலில் Background என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக.பின்னர் படம் -4 இல் உள்ளவாறு தோன்றிடும் திரையில் Animated என்ற தாவியின் பொத்தானை தெரிவு செய்து சொடுக்குதல்செய்த பின்னர் விரியும் திரையின் இடதுபுற பலகத்தில் தேவையான பின்புலத்தை தெரிவுசெய்து கொள்க.

4

படம் -4
பின்னர் இந்த இணையபக்கத்திற்கு ஒரு தலைப்பு பெயரிடவேண்டும் அதற்காக Text என்ற தாவியின் மீது இடம்சுட்டியை மேலூர்தல் செய்க உடன் விரியும் பல்வேறு கட்டளைகளினுடைய பொத்தான்களின் பட்டியலில்(படம் -5) Title என்ற பொத்தானையும் தொடர்ந்துஇந்த இணைய பக்கத்திற்குள் உரைத்தொகுப்பினை உள்ளீடுசெய்வதற்காக paragraph என்ற பொத்தானையும் தெரிவுசெய்து சொடுக்குக.அதன்பின்னர் விரியும் அடுத்த திரையில் Simple என்ற தாவியின் பொத்தானைதெரிவுசெய்த பிறகு விரியும் திரையில் பொருத்தமான தொரு மாதிரி படிமத்தை தெரிவுசெய்து இடம்சுட்டியைவைத்து சுட்டியால் பிடித்து இழுத்து வந்து காலியான இடத்தில் விட்டிடுக. பின்னர் இந்த பத்தி பெட்டியை சரியான அளவிற்கு சரிசெய்து அமைத்திடுக.

5

படம் -5
அதன்பின்னர் இந்த இணையபக்கத்திற்குள் ஒலிஒளி படங்களை இணைப்பதற்காக Media/Video என்ற தாவியின் மீது இடம்சுட்டியை மேலூர்தல் செய்க உடன் விரியும் பல்வேறு கட்டளைகளினுடைய பொத்தான்களின் பட்டியலில்(படம் -6) Video என்ற பொத்தானை தெரிவு செய்தவுடன் தொடர்ந்து விரியும் You Tube போன்ற இணையதளத்திற்குள் உள்ள படங்களின் தொகுப்பில் தேவையானதை மட்டும் தெரிவுசெய்து Embedded Url என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக.பின்னர் இந்த இணைய இணைப்பு முகவரியை நாம் உருவாக்கிய உரைபெட்டிக்குள் ஒட்டி Addஎன்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக.

6

படம் -6
அதன்பின்னர் இந்த இணையபக்கத்திற்குள் படங்களை இணைப்பதற்காக Media/Video என்ற தாவியின் மீது இடம்சுட்டியை மேலூர்தல் செய்க உடன் விரியும் பல்வேறு கட்டளைகளினுடைய பொத்தான்களின் பட்டியலில் (படம் -7 ) Pics என்ற பொத்தானை தெரிவு செய்தவுடன் தொடர்ந்து விரியும் Flickr போன்ற இணையதளத்திற்குள் உள்ள படங்களின் தொகுப்பில் தேவையானதை தெரிவுசெய்து From Url என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக.அல்லது நாம் கணினியில் சேமித்து வைத்துள்ளவை எனில் அவை இருக்கும் கோப்பகத்தை தெரிவுசெய்து Upload என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக.

7

படம் -7
இவைகள் போதுமான அளவில் இல்லையெனில் பரவாயில்லை இந்த wix.com என்ற இணையதளத்தில் சேமித்துவைத்துள்ள படங்களை பயன்படுத்திகொள்ளலாம். அதற்காகClib art என்ற தாவியின் மீது இடம்சுட்டியை மேலூர்தல் செய்க உடன் விரியும் பல்வேறு கட்டளை களினுடைய பொத்தான்களின் பட்டியலில் (படம் -8) Shapes என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல்செய்தவுடன் தொடர்ந்து விரியும்மூன்று தாவிகளில் உள்ள வெவ்வேறு வகையான வடிவங்களின் (Shapes) தொகுப்பில் தேவையானதை மட்டும் தெரிவுசெய்து இடம்சுட்டியை வைத்து சுட்டியால் பிடித்து இழுத்து வந்து காலியான இடத்தில் விட்டிடுக. பின்னர் இந்த வடிவத்தை சரியான அளவிற்கு சரிசெய்து அமைத்திடுக

8

படம் -8
இவ்வாறு நம்முடைய இணையபக்கத்தில் இணைக்கப்பட்ட படங்கள் அங்கிங்குமென நகர்ந்துகொண்டேயிருக்குமாறுசெய்தால் நன்றாக இருக்குமென எண்ணிடுவோம் .அதற்காக Clibart என்ற தாவியின் மீது இடம்சுட்டியை மேலூர்தல் செய்க உடன் விரியும் பல்வேறு கட்டளை களினுடைய பொத்தான்களின் பட்டியலில் (படம் -9) Animations என்ற பொத்தானை தெரிவு செய்தவுடன் தொடர்ந்து விரியும் உள்ள வெவ்வேறு வகையான இயக்கங்களின் தொகுப்பில் தேவையானதை தெரிவுசெய்து இடம்சுட்டியை வைத்து சுட்டியால் பிடித்து இழுத்து வந்து விட்டிடுக. பின்னர் இதனை சரியான அளவிற்கு சரிசெய்து அமைத்திடுக

9

படம் -9
அதன்பின்னர் இந்த இணையபக்கத்தின் சுற்றுபுற அளவை சரிசெய்து அமைப்பதற்காக Arrange => Ruler என்றவாறு கட்டளைகளை செயற்படுத்தி சரி செய்து கொள்க. அவ்வாறே நம்மால் உருவாக்கப்பட்ட இணையபக்கத்திற்கு ஒரு பொருத்தமான பெயரிட்டு File => Save as என்றவாறு கட்டளைகளை செயற்படுத்தி நம்முடைய கணினியில் சேமித்துகொள்க.
இறுதியாக இதனை இணையத்தில் வெளியிடுவதற்காக மேலே வலதுபுற மூலையில் உள்ள Publish என்ற பட்டானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக .பின்னர் படம் – 10 இல் உள்ளவாறு விரியும் திரையில் Settings என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக தொடர்ந்து விரியும் திரையில் Apply என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக தொடர்ந்து விரியும் அடுத்த திரையில் wix.com என்ற பொத்தானையும் தொடர்ந்து Next என்ற பொத்தானையும் தெரிவுசெய்து சொடுக்குக பின்னர் இறுதியாகவிரியும் திரையில் Publish என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக

10

படம் – 10

கணினியினை  பயன்படுத்திடும் போதான சில ஆலோசனை குறிப்புகள்

 

மைக்ரோசாப்ட் அலுவலக பயன்பாடான எம்எஸ்வேர்டில் பணிபுரிந்தபின் நாம் உருவாக்கிய கோப்பினை சேமித்தபின்னர்  அந்த கோப்பு எப்போது திருத்தபட்டது  என அறிந்துகொள்ள கோப்பில் நாமாக அன்றைய நாளையும் நேரத்தையும் உள்ளீடு செய்திடவேண்டும்  அதற்குபதிலாக  விசைப்பலகையிலுள்ள விசைகளில் பின்வருமாறு ஒருசிலவிசைகளை சேர்த்து அழுத்தி தானாகவே இதனை  கோப்பில் பதியுமாறுசெய்திடமுடியும்

Alt-Shift-Dஆகிய விசைகளை சேர்த்து அழுத்தி – 24-08-2014  நாளையும்

Alt-Shift-T ஆகிய விசைகளை சேர்த்து அழுத்தி 6:55 PM  நேரத்தையும்

உரையில் இதனை பதிந்துகொள்ளுமாறு செய்து கொள்க  இதன்பின்னர் ஒவ்வொருமுறை கோப்பினை திருத்தம் செய்திடவும் அச்சிடவும் திறக்கும்போது அப்போதைய நாளினையும் நேரத்தினையும் கணினியானது தானகாவே மாற்றியமைத்துகொள்ளும்.

விண்டோ-7அல்லது -8- இயக்கமுறைமைகளில் ஆலோசனை குறிப்புகள்

மைக்ரோசாப்ட் நிறுவனத்தின் விண்டோ7 அல்லது 8 இயக்கமுறைமைகளில் எம்எஸ் வேர்டு எம்எஸ்எக்செல் ஆகிய பயன்பாடுகளில் பணிபுரியும் போது நாம் பணிபுரியும் கோப்பினை ஒரேசமயத்தில் பல்வேறு இடங்களில் சேமித்திடுமாறு செய்திடமுடியும் இதற்காக தனியான தொரு கட்டளைவரியெதுவும் உருவாக்கிட தேவையில்லை இதற்காக எம்எஸ் வேர்டு திரையின் மேலே கட்டளைபட்டையிலுள்ள File => Options=>என்றவாறு கட்டளைகளை செயற்படுத்துக  உடன் Word optionsஎனும் உரையாடல் பெட்டி திரையில் தோன்றிடும் அதன் இடதுபுறபலகத்தில்  உள்ள customize Ribbon  என்ற கட்டளை பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன்விரியும் வலதுபுறபலகத்தில் choose commands from என்பதன் கீழிறங்கு பட்டியலை விரியச்செய்து அதில் Main Tabs  என்பதை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் அதற்கு கீழே விரியும் Main Tabs என்பதில்  Developer =>Code=>  Macro Security =>என்றவாறு  கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக  பின்னர் வலதுபுறபலகத்தில் தோன்றிடும் Add  எனும்  பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக. உடன்  எச்சரிக்கை செய்தியுடன் விரியும் திரையில் New group என்பதை தெரிவுசெய்து கொண்டு  macro commands என்றவாறு அதற்கு பெயரிட்டு கொள்க அதன்பின்  இந்த குழுவிற்கு Macro security ஐ சேர்த்துகொண்டு  Record macros ,  Macros  ஆகியவற்றையும் இதே குழுவிற்கு சேர்த்துகொள்க. இப்போது திரையின் மேல்பகுதியில் பார்த்தால் இந்த குழுவான பொத்தான்கள் தோன்றுவதை காணலாம் அதன்பின் Macro Security என்பதை இந்த ஆவணத்தில் இயலுமை செய்திடவேண்டும்  அதற்காக Macro Security என்பதை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் விரியும் trust center என்ற உரையாடல் பெட்டியில் இடதுபுற பலகத்தில் Macro settings  என்பதையும் வலதுபுறபலகத்தில் Enable all macros என்ற வாய்ப்பையும் தெரிவுசெய்துகொண்டு Okஎன்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக    இதன்பின் Record macro   என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்த சொடுக்கு  உடன்விரியும் Record macro   என்ற  உரையாடல் பெட்டியில் macros name   என்பதற்கு  பொருத்தமான பெயரையும் shortcut key  என்பதில் சரியான சுருக்குவழி விசைகளையும் description என்பதில் இந்த கட்டளை எதற்கானது என்ற விவரத்தையும் உள்ளீடு செய்து கொண்டு ok   என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக இதன்பின்னர்  நாம் சேமிக்க விரும்பும் கோப்பின் மேலே கட்டளை பட்டையிலுள்ள Record macro என்றபொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக பின்னர் நாம் விரும்பும்  கணினிக்குள்ளே இருக்கும் கோப்பகம் வெளியில் USB இல் உள்ள கோப்பகத்தில் தெரிவுசெய்து சேமித்துகொண்டு   Stop Recording  Macros  என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்கி இந்த  பதிவுசெய்திடும் செயலை நிறுத்தம் செய்துகொள்க அதன்பின்னர்  Macros  என்ற உருவ பொத்தானை  தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் விரியும்  Macros  என்ற  உரையாடல் பெட்டியில் நாம்  சேமித்த கட்டளையின் பெயரை தெரிவுசெய்து கொண்டு Runஎன்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் நாம் பணிபுரியும் கோப்பானது நாம்விரும்பும்  பலஇடங்களில் தானாகவே சேமிக்கபடும்

4

Previous Older Entries