விண்டோ10 இயக்கமுறைமையை பிற்காப்பு செய்வதன் வாயிலாக மீட்டெடுக்கலாம்

விண்டோ 10 இயக்கமுறைமை செயல்டும் கணினியை இயக்கமுடியவில்லை துவங்க முடியவில்லை செயல்படுத்த இயலவில்லை என்ற நிலையில் பொதுவாக நாமனைவரும் உடனடியாக விண்டோ10 இயக்கமுறைமையை மறுபடியும் புதியதாகநிறுவுகை செய்து செயல்படச்செய்திடுவோம் இதுமட்டும் போதுமானதுதன்று மேலும் ஏற்கனவே நாம் பயன்படுத்திய அனைத்து பயன்பாடுகளையும் அதனோடுகூடவே நிறுவுகை செய்திட-வேண்டும் அதுமட்டுமல்லாது அவைகளை மறுகட்டமைவு செய்திடவேண்டும் அதன்பிறகே வழக்கம் போன்று நம்முடாய விண்டோ10 கணினியை செயல்படச்செய்து பயன்பெற-முடியும் அதற்கு பதிலாக விண்டோ10 இன்இமேஜினை ஏற்கனவே பிற்காப்பு செய்திருந்தால் உடனடியாக விண்டோ10 இன்இமேஜினை மீட்டெடுப்பதன் வாயிலாக இவ்வாறான பிரச்சினை எழும்போதுஒருசிலகட்டமைவுகளை மட்டும் செயல்படுத்தி நின்ற இடத்திலிருந்த தொடர்ந்து விண்டோ10 இயக்கமுறைமையை செயல்படுத்தி பயன்பெறலாம் நினைவக பகிர்வுகளும் துவக்கபகுதிளையும் சேர்த்துதான் நகலெடுக்கப்பட்டு இவ்வாறான இமேஜ் பிற்காப்பு செய்யப்படுகின்றது. இதன்வாயிலாக மட்டுமே விண்டோ10 இயக்க-முறைமையானது அதனுடன் செயல்பட்டுகொண்டிருந்த அனைத்து பயன்பாடுகளும் அமைவுகளும் சேர்ந்த மிகச்சரியாக நிறுவுகை செய்திடும் சிறந்த வழிமுறையாகும் இந்நிலையில் கோப்புகளை பிற்காப்பு செய்வதை இந்தஇமேஜ் பிற்காப்பு செய்வதுடன் சேர்த்து குழப்பி கொள்ளவேண்டாம் ஆவணங்கள், உருவப்படங்கள் விரிதாட்கள் போன்றவைகளை மட்டும் பிற்காப்பு செய்வது என்பது கோப்புபிற்காப்பு செய்வதாகும் இவ்வாறான கோப்புகளின்பிற்காப்பில் வழக்கமான இயக்கமுறைமைகளையும் பயன்பாடுகளையும் மறுபடியும் நிறுவுகை செய்தால் மட்டுமே அந்த கோப்புகளை இயக்கி பயன்படுத்தி கொள்ளமுடியும் இமேஜ் பிற்காப்பில் இயக்கமுறைமைகளையும் பயன்பாடு-களையும் மறுபடியும் நிறுவுகை செய்து கட்டமைவுசெய்திடமுடியும் ஆனால் நம்முடைய கோப்புகளின் பிற்காப்பிலிருந்து அதனை மீட்டெடுக்கமட்டுமே முடியும் என்ற செய்தியை மனதில் கொள்க
தொடர்ந்து இந்த விண்டோ10 இயக்கமுறைமை இமேஜினை பின்வரும் எளியமூன்று படிமுறைகளை பின்பற்றி பிற்காப்பு செய்திடமுடியும்
படிமுறை1. குறைந்தபட்சம் 4டெராபைட் நினைவகங்களை கொண்ட வெளிப்புற வன்தட்டினை நம்முடைய கணினியுடன் அதற்கான வாயிலில் இணைத்து விண்டோ 10 இயக்கமுறைமை மூலம் அதனை அனுகிடுமாறு செய்துகொள்க
படிமுறை2. அதனை தொடர்ந்து விண்டோ10 துவக்கத்திரையை தோன்றச்செய்து அதில் Control Panel => Backup and Restore=> என்றவாறு கட்டளைகளை செயல்படுத்திடுக இந்நிலையில் விண்டோ7என்றவாறு திரையில் தோன்றிடும் அதனை பற்றி கவலைப்பட-வேண்டாம்
படிமுறை3தொடர்ந்து மேலே இடதுபுறமூலையில் உள்ளCreate a system image என்பதை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் விரியும்திரையில் வெளிப்புற வன்தட்டில் (external hard drive)பிற்காப்பு செய்வதற்கான வாய்ப்பு தெரிவுசெய்யப்பட்டுள்ளதாவெனஉறுதிபடுத்தி கொள்க அல்லது அதற்கு பதிலாக back up to DVDs அல்லது back up to a network locationஆகிய வாய்ப்புகளில் தேவையான போதுமான காலிநினைவகத்துடன் தயாராக உள்ள வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து கொள்க
படிமுறை4 பின்னர் நம்முடைய விண்டோ10 செயல்படும் கணினியின் C: இயக்க-கத்தினை பிற்காப்பு செய்வதற்காக தெரிவுசெய்து கொண்டு Next, என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக
படிமுறை5 அதன்பின்னர் தோன்றிடும் திரையில்Start backup என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் நம்முடைய விண்டோ 10 இன் இமேஜ் பிற்காப்பு செய்திடும் செயல் நாம் தெரிவுசெய்த பகுதியில் துவங்கி செயல்படும் இந்த பணிமுடிய நாம் பயன்படுத்திகொண்டிருக்கும் பயன்பாடுகளின் அளவுகளுக்கு ஏற்ப ஏறத்தாழ மூன்றுமணிநேரம் அல்லதுஅதற்குமேல் ஆகும்
படிமுறை6 இந்த பணிமுடிவடைந்தவுடன் if you want to create a System Repair Disc எனக்கோரும் நம்முடைய கணினியில்அதற்கான இயக்ககம் இருந்தால் இதனை ஆமோதித்து optical drive வாயிலாக உருவாக்கிடுக இல்லையெனில் ஒரு காலியான flash driveஐ அதற்கான வாயிலில் பொருத்தி Control Panel’s Recovery tool என்பதை திரையில் தோன்றச்செய்து அதில் Create a recovery drive என்ற வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக பின்னர் திரையில்கூறும் அறிவுரைக்கேற்ப பின்பற்றிசெயல்படுக
இதன்பின்னர் விண்டோ10 செயல்படமுடியாத நிலை ஏற்படும்போது கணினியின் இயக்கம் மட்டும் துவங்குகின்றது என்ற நிலையில் இடதுபுறபலகத்தில் Start => Settings => Update & security=> என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து செயல்படுத்திடுக உடன் விரியும் திரையில் Recovery என்ற வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து கொண்டு Restart now. என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக
விண்டோ இயக்கம் துவங்கவில்லை நம்மிடம் System Repair Discஎன்பது உள்ளதெனில் இதனை அதற்கான வாயிலில் பொருத்தி கணினியின் இயக்கத்தை துவக்குக உடன் “Press any key…,” எனக்கோரும் ஏதாவது விசையைஅழுத்தி இயக்கத்தை துவங்குக
அவ்வாறும் முடியவில்லை எனும்போது நாம் பிற்காப்பு செய்து உருவாக்கிய Recovery Driveஐ அதற்கான வாயிலில் பொருத்தி கணினியின் இயக்கத்தை நிறுத்தி மறுதுவக்கம் செய்திடுக உடன்தோன்றிடும் Setup திரையில் F2 என்ற செயலிவிசையை அழுத்துக பின்னர் வழக்கம்போன்ற வழிமுறைகளை பின்பற்றி பிற்காப்பு செய்த விண்டோ10 இமேஜினை கொண்டு கணினியின் இயக்கத்தை மீட்டெடுத்திடுக

ஜிமெயிலில் மின்னஞ்சல்கள் நீக்கப்பட்டு30 நாட்கள் கடந்தபின்னர்கூட அவற்றை மீட்டெடுக்கமுடியும்

இதற்குமுன் கைதவறுதலாக ஏதேனும் மின்னஞ்சலை நீக்கம் செய்துவிட்டால் அதனை மீட்டெடுத்திடமுடியாத நிலை ஜிமெயிலில் இருந்துவந்தது அதன்பின்னர் அவ்வாறு நீக்கம் செய்யப்ட்ட மின்னஞ்சலையும் 30 நாட்கள்வரை மீட்டெடுக்கலாம் என்ற வசதி தற்போது கைகொடுக்கின்றது இதனை செயல்படுத்துவதற்காக நம்முடைய ஜிமெயில் கணக்கினை திறந்து கொள்க அதன் பக்கப்பட்டையில் Trashஎனும் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் விரியும் Trashஎனும் தாவியின் திரையில் கடந்த 30 நாட்களாக நாம் நீக்கம்செய்துவந்த மின்னஞ்சல்கள் தேதி வாரியாக வீற்றிருக்கும் அவற்றுள் நாம் மீட்டெடுக்கவேண்டிய மின்னஞ்சலின் மீது இடம்சுட்டியை வைத்து சுட்டியின் வலதுபுற பொத்தானை சொடுக்குக உடன்விரியும் சூழ்நிலை பட்டியில் move to inbox என்ற வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக.இந்த செயல் மிகஎளிதானதாகத்தான் உள்ளது ஆயினும் முக்கியமான மின்னஞ்சலை கைதவறுதலாக நீக்கப்பட்டு30 நாட்களுக்குமேல் ஆன நிலையில் அதனை எவ்வாறு மீட்டெடுப்பது என்பதுதான் நம்முன் இருக்கும் மிகப்பெரிய கேள்விக்குறியாகும் அவ்வாறான நிலையிலும் கவலைப்படவேண்டாம் அதற்கும் வழிஇருக்கின்றது மனம் கலங்கிடாமல் பின்வரும் எளிய படிமுறைகளை பின்பற்றி தவறுதலாக நீக்கம்செய்யப்பட்டு 30 நாட்களுக்குமேலான மின்னஞ்சல்களையும் மீட்டெடுத்திடுக முதலில் நம்முடைய ஜிமெயில் கணக்கின் திரையில் தோன்றிட செய்திடுக அதன்பின்னர் இணையஉலாவியின் திரையின் மேலே முகவரிபட்டையிலுள்ள URL முகவரியை நகலெடுத்து இணைய உலாவியின் இதே முகவரி பட்டையின் அடுத்த காலியான பக்கத்தில் ஒட்டுதல் செய்து உள்ளீட்டு விசையை அழுத்துக உடன் விரியும் திரையில் இது ஒரு legit Gmail account என தெரிவுசெய்துகொண்டு உள்ளீட்டு விசையை அழுத்துக உடன் இதன் வாயிலாக ஜிமெயில் ஆதரவு குழுவினை தொடர்பு கொள்ள முடியும் அங்கு நம்முடைய அதே ஜிமெயிலை திறக்கவா என கோரும் திரையில் yesஎன்ற வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன்நம்முடைய ஜிமெயில் கணக்கானது புதிய திரையில் தோன்றிடும் அதில் நாம் மீட்டெடுக்கவேண்டிய நாளினை குறிப்பிட்டு அதிலுள்ள பல்வேறு வாய்ப்புகளில் தேவையானவற்றை மட்டும் தெரிவுசெய்து கொள்க தொடர்ந்து Submit என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் ஜிமெயிலின் ஆதரவுகுழுவிற்கு இந்த செய்தி சென்று சேரும் உடன் அந்த குழுவானது குறிப்பிட்ட-நாளின் நிரந்தரமாக நம்மால் நீக்கம் செய்யப்பட்ட மின்னஞ்சல்களை எவ்வாறு மீட்டெடுப்பது என்ற வழிமுறையை வழிகாட்டிடுவார்கள் அதனை பின்பற்றினால் குறிப்பிட்ட நாளில் நம்மால் நீக்கம் செய்யப்பட்ட மின்னஞ்சல்கள் நமக்கு வந்து சேரும்.

லிபர் ஆஃபிஸ்6.1.0 எனும் புதிய பதிப்பினை பயன்படுத்தி கொள்க

பதிய பொலிவுடனும் பல்வேறு வகையான வசதிவாய்ப்புகளுடனும் கட்டற்ற கட்டணமற்ற லிபர் ஆஃபிஸ்6.1.0 எனும் புதிய பதிப்பு தற்போது பொதுமக்களின் பயன்பாட்டிற்காக வெளியிடப்பட்டுள்ளது இதனுடைய ரைட்டரின் EPUB export filter எனும் மேம்படுத்தப்பட்ட வாய்ப்பின் வாயிலாக நம்முடைய ஆவணத்தினை மின்புத்தகமாக மிகஎளிதாக உருவாக்கிகொள்ளலாம் அதாவது இவ்வாறான மின்புத்தகத்திற்கு தேவையான பக்கஎண்கள் ,பகுதிஎண்கள் போன்றவைகளுடன் Insert => Signature Line=>என்றவாறு கட்டளைகளை செயற்படுத்துவதன் வாயிலாக நம்முடைய கையெழுத்தினையும் இந்த மின்புத்தகத்தில் சேர்த்து உருவாக்கிடலாம் இதனுடைய கால்க்கில் உருவப்படங்களை வழக்கமாக கையாளுவது ,ஒரே அறையில்(cell),ஒரே பக்கத்தில் என்பனபோன்ற மூன்றுவகைகளில் கையாளமுடியும் . கால்க்கின் தாளின் தரவுகள் வெளிப்புற இணைப்புடன் இருந்தால் CSV எனும் கோப்புகளை தரவுகளின் மூலமாக இது பயன்படுத்தி கொள்கின்றது அதனுடன் இணைப்பு ஏற்படுத்தப்பட்ட தரவுஇருக்கும் அறையில்(cell) நாம் விரும்பும் வண்ணத்தை கொண்டுவருவதற்கான உரையாடல் பெட்டி தோன்றிட செய்து நம்முடைய விருப்பத்தை நிறைவு செய்கின்றது.
இதனுடைய இம்ப்பிரஸிலும் ட்ராவிலும் உருவப்படம் வரைவதற்காக புதிய பாவணைகளை சேர்க்கப்பட்டுள்ளன. மேலும் இவற்றில் புதிய பக்க பட்டியும் புதிய தோற்றங்களை வழங்குமாறு செய்யப்பட்டுள்ளது.
நாம் நம்முடைய அலுவலகத்தில் இல்லாமல் வெளியில் எங்கிருந்தாலும் நேரடியாக இணையத்தின் வாயிலாகவும் மேககணினி வசதியின் வாயிலாகவும் இந்த லிபர் ஆஃபிஸ் 6.1.0 எனும் புதிய பதிப்பின் மூலம் நம்முடைய அலுவலக கோப்புகளை கையாளும் வசதியும் இந்த புதிய பதிப்பில் உள்ளது அதோடு ஆவணங்களின் பாதுகாப்பும் மேம்படுத்த-பட்டுள்ளது மேலும் விவரங்களை அறிந்து கொள்ள https://wiki.documentfoundation.org/ReleaseNotes/6.1 என்ற இணைய முகவரிக்கும் பதிவிறக்கம் செய்து பயன்படுத்திகொள்வதற்குhttps://libreoffice.org/ என்ற முகவரிக்கும் செல்க.

நீண்டதூரபேருந்து பயனத்திற்கான இருக்கை முன்பதிவுசெய்திடRed Bus.in எனும் பயன்பாடு

தற்போது பெரு நகரங்களுக்கிடையே இயக்கப்படும் தொடர்வண்டிகளில் பயனம் செய்வதற்கான இருக்கை முன்பதிவினை IRCTC எனும் வசதி வாயிலாக பதிவுசெய்து கொண்டு நிம்மதியாக பயனம் செய்து வருகின்றோம் அதே போன்று இருநகரங்களுக்-கிடையே இயக்கப்படும் பேருந்துகளில் பயனம் செய்வதற்கான இருக்கைகளையும் இணையம் வாயிலாக அதிலும் நம்முடைய கைபேசி வாயிலாகவே முன்பதிவு-செய்வதற்காக உதவவருவதுதான் Red Bus.in எனும் புதிய பயன்பாடாகும் இந்த பயன்-பாடானது Google Maps என்பதுடன் இணைந்து இந்த புதிய வசதியை வழங்குகின்றது இதன் வாயிலாக கணினியில்இணையம் அல்லது நம்முடைய கைபேசியில் நாம் பேருந்தில் பயனம் செய்வதற்கான இருக்கைகளை முன்பதிவுசெய்திடலாம். இந்த Red Bus.in எனும் பயன்பாடானது கோடிகணக்கான பேருந்து பயனாளிகளையும் ஆயிரக்கணக்கான பேருந்து இயக்குநர்களையும் இணைத்து நம்முடைய பேருந்து பயனத்தினை இனிமையானதாக ஆக்கவிருக்கின்றது அதனோடு அரசுபேருந்துகளும் இந்த வதியை பயன்படுத்தி கொள்ளமுடியும் redBus.in எனும் இந்த பயன்பாடானது Google Maps என்பதுடன் இணைந்து எந்தவொரு இரு நகரங்களுக்கும் இடையேயும் எப்போது பேருந்து புறப்படவிருக்கின்றது எந்தெந்த வழியாக செல்லவிருக்கின்றது எப்போது சென்றுசேரும் அதற்கான கட்டணம் எவ்வளவு என்பன போன்ற விவரங்களை அறிந்து கொண்டு அதற்கேற்ப நம்முடைய பயனதிட்டத்தை முடிவுசெய்து குறிப்பிட்ட பேருந்தில் இருக்கைகளை முன்பதிவுசெய்து கொள்ளலாம்