லினக்ஸ் இயங்கும் கணினிகளுக்கும் விண்டோ இயங்கிடும் கணினிகளுக்கும் இடையே கோப்புகளை பரிமாறிக்கொள்ளுதல்

ஒரு வளாக பிணையத்தின் வாயிலாக இணைக்கப்பட்டுள்ள லினக்ஸ் இயங்கும் கணினிகளுக்கும் விண்டோ இயங்கிடும் கணினிகளுக்கும் இடையே கோப்புகளை பரிமாறிகொள்ள உதவ வருவதுதான் Samba எனும் பயன்பாடாகும் புதியதாக வெளியிடப்படும் தற்போதைய அனைத்து விண்டோ இயக்கமுறைமைகளிலும் லினக்ஸ் இயக்க முறைமைகளிலும் இந்த Samba எனும் பயன்பாடானது முன்கூட்டியே நிறுவுகை செய்யப்பட்டே கிடைக்கின்றன
இதனை பயன்படுத்திகொள்வதற்காக நம்முடைய விண்டோஇயங்கும்கணினியில் கட்டுப்பாட்டு பலகத்தினை திறந்து கொண்டு அதில் Network and Sharing எனும் வாய்ப்பினைதெரிவுசெய்து சொடுக்குக பின்னர் விரியும் திரையில் Change Advanced Sharing Settingsஎனும் வாய்ப்பினைதெரிவுசெய்து சொடுக்குக அதன்பின்னர் விரியும் திரையில் Turn on Network Discovery , Turn on File and Print Sharing ஆகிய வாய்ப்புகளை தெரிவுசெய்து கொள்க
பின்னர் கணினியின் காலியானதிரையில் இடம்சுட்டியை வைத்து கொண்டு சுட்டியின் வலதுபுற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன்விரியும் சூழ்நிலைபட்டியில் Properties எனும் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக அதன் பின்னர் விரியும் Propertiesஎனும் திரையில் Sharing எனும் தாவிப் பொத்தானின் திரையை தோன்றிடசெய்திடுக அதில் Share… எனும் பொத்தானிற்கு மேல்பகுதியில் \\YOURCOMPUTERNAME\Users\YourUserName\ShareFolderName. என்றவாறு இருக்கும் இது லினக்ஸ் கணினிக்கானதாகும் பின்னர் பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் அதனால் Share… எனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக
லின்க்ஸ் கணினியில் Konqueror என்பதை பயன்படுத்துவதாக இருந்தால்
பெரும்பாலான லினக்ஸ் இயங்கும் கணினிகள் KDE எனும்முகப்புதிரையையும் Konqueror எனும் கோப்பு பகிர்ந்து கொள்ளும் மேலாளரையும்கொண்டிருக்கின்றன அவற்றின் முகப்புத்திரையில் K எனும் உருவப்பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்து செயல்படுத்திடுக பின்னர் Internet -> Konqueror.என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன்விரியும் திரையில் Network Folders எனும் இணைப்பை தெரிவு செய்து சொடுக்குக அல்லது முகவரி பட்டையில்remote:/ என தட்டச்சு செய்து உள்ளீட்டு விசையை அழுத்துக பின்னர் Samba Shares எனும் உருவப்பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக தொடர்ந்து நம்முடைய Windows Home பணிக்குழுவின் உருவப் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக அதன்பின்னர் Workgroup எனும் உருவப்பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக பின்னர் நம்முடைய கணினியின் உருவப்பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குகஉடன் விரியும் திரையில் கோப்புகளை பகிர்ந்து கொள்ளும் பயனாளரின் பெயர் கடவுச்சொற்களை மிகச்சரியாக உள்ளீடு செய்து கொண்டு இறுதியாக OK எனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக
லினக்ஸ் கணினியில் Nautilus என்பதை பயன்படுத்துவதாக இருந்தால்
லினக்ஸ் இயங்கும் கணினிகள் GNOME எனும்முகப்புதிரைகொண்டுள்ள கணினிகளில் அந்த முகப்பத்திரைக்குசெல்க அதில் Nautilus எனும்கோப்பு பகிர்ந்து கொள்ளும் மேலாளரை செயல்படுத்திடுக பின்னர்File => Connect to Server…=> என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்துசெயற்படுத்திடுக அதன்பின்னர்தோன்றிடும் திரையில்Service type எனும் கீழிறங்கிடும் பட்டியை விரியச்செய்து அதில் Windows share எனும் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக பின்னர் விரியும் திரையில் Serverஎனும் புலத்தில் நம்முடைய விண்டோ இயங்கிடும் கணினியின் பெயரை உள்ளீடுசெய்து கொண்டு Connect எனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக அதற்கு பதிலாக Nautilus என்பதன் முகவரிபட்டையில் smb://YOURCOMPUTERNAME/Users/YourUserName/ShareFolderName எனஉள்ளீடுசெய்துகொண்டு உள்ளீட்டு விசையை அழுத்துக இதில் முக்கியமாக smb: என்பதற்கு பின்புறம் \\என்பதற்கு பதிலாக //என்பதாக இருசாய்வுக்கோடுகள்இருக்கவேண்டும் என மனதில்இறுத்திகொள்க

Kodi எனும் இயக்கமுறைமையை கொண்டு Raspberry Pi ஐ நம்முடைய வீட்டின் பல்லூடக மையமாக மாற்றியமைத்துகொள்க

நம்முடைய வீடுகளில் கணினியைபல்லூடக மையமாக அமைப்பதற்கு மிகபொருத்தமாக இருப்பது Kodi எனும் கட்டற்ற பயன்பாடாகும் அதிலும் Raspberry Pi ஐ சேர்த்து பல்லூடகமையமாக அமைப்பது செலவு குறைவான எளிதானசெயலாகும் இதற்கு தேவையானவை Raspberry Pi 3B+அல்லது சமீபத்திய வெளியீடு இரண்டாவதாக விருப்பப்பட்டால் USB Wi-Fi dongle என்பது மூன்றாவதாக HDMIஎனும் இணைப்பு கம்பி நான்காவதாகஇந்தRaspberry Pi 3B+ இற்கு பொருத்தமான மின்சாரம்வழங்கும் வாயில்கள் ஐந்தாவதாக 8 GB அல்லது அதற்குமேலும் நினைவகத்தொகொண்ட MicroSDஎனும் அட்டை ஆகியவைமட்டுமேயாகும்

நாம் நம்முடைய Raspberry Pi இல் Raspbian Jessieஎன்பதை செயல்படுத்துபவராக இருந்தால் மிகஎளிதாக கட்டளைவரி சாளரத்தை திறந்து கொண்டு
sudo apt-get install kodi
எனும் கட்டளை வரியை உள்ளீடு செய்து உள்ளீட்டு விசையை அழுத்துக தொடர்ந்து
sudo nano /etc/default/kodi
எனும் கட்டளை வரியை உள்ளீடு செய்து உள்ளீட்டு விசையை அழுத்துக பின்னர் விரியும் திரையில்
ENABLED=1
என்றவாறு ENABLEDஅமைவை மாற்றியமைத்திட்டு Ctrl + Z ஆகிய விசைகளை சேர்த்து அழுத்தி இந்த அமைவினை சேமித்து வெளியேறுக அதற்கு பதிலாக Kodi எனும் உருவப்பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக அல்லது கட்டளைவரி சாளரத்தை திறந்து கொண்டுkodi எனும் கட்டளை வரியை உள்ளீடு செய்து உள்ளீட்டு விசையை அழுத்துக வேறொரு வகையில் kodiஎனும் இயக்கமுறைமையை Raspberry Pi இல் நிறுவுகை செய்திட LibreELEC, OpenElec ,OSMC.ஆகிய மூன்று வாய்ப்புகள் தயாராகவுள்ளன முதலாவதற்கான libreelec.tvஎனும் கோப்பினை பதிவிறக்கம் செய்து கொள்க இரண்டாவதற்கான openelec.tvஎனும் கோப்பினை Raspberry Pi இல்செயல்படும் NOOBS எனும் பயன்பாட்டின் வாயிலாக பதிவிறக்கம் செய்து கொள்க.அவ்வாறே மூன்றாவதின் osmc.tvஎனும் கோப்பினைRaspberry Pi இல்செயல்படும் NOOBS எனும் பயன்பாட்டின் வாயிலாக பதிவிறக்கம் செய்து கொள்க

அடுத்து etcher.io எனும் பயன்பாட்டினை பதிவிறக்கம் செய்து நம்முடைய MicroSDஎனும் அட்டையில் நிறுவுகைசெய்து கொள்க இந்த அட்டையானது நம்முடைய கணினியுடன் card reader பகுதியில் இணைக்கப்பட்டுள்ளதை உறுதிபடுத்தி கொள்க Select image என்பதை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக பின்னர் Select drive என்பதன் கீழ்நாம் தெரிவுசெய்தது சரியான இயக்ககமாவென உறுதிபடுத்திகொண்டு Flash என்பதை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் MicroSDஎனும் அட்டையில் Etcher எனும் பயன்பாடானது OpenElec அல்லது OSMC image கோப்பு எழுதப்படும் செய்தியை திரையில் பிரதிபலிக்கும்


இந்த பணி முடிவடைந்ததும் MicroSDஎனும் அட்டையை கணினியிலிருந்து வெளியிலெடுத்து Raspberry Pi உடன் இணைத்திடுக உடன் இந்த Raspberry Pi செயல்படச்செய்தால் kodiஎனும் இயக்கமுறைமையை Raspberry Pi இல் செயல்படத்தயாராகவிடும்

தொடர்ந்து நல்ல தரமான படத்தையும் ஒலியையும் கொண்டுவருவதற்காக Ethernet கம்பியை பயன்படுத்திகொள்க அருகலை இணைப்பு தேவையில்லை தொடர்ந்து சரியான USB வாயிலில் HDMI கம்பியின் வாயிலாக தரமான ஒலியை பெறுவதற்கு Full-HD PCM5122 Amplifier X400 Expansion Board என்பதைபயன்படுத்தி கொள்க IR receiver ஐ இணைத்து தொலைவிலிருந்து கட்டுபடுத்துவதற்காக IR Remoteஆக பயன்படுத்தி கொள்க பல்லூடக கோப்புகளை கையாள 8GB microSD அட்டையே போதுமானதாகும் 64GBஅளவு அட்டையில் பல்லூடகம் சரியாக செயல்படாது அதனால் தேவையில்லை SATA இயக்ககம் வாயிலாக 8GB microSD அட்டையை Raspberry Pi இல் இணைத்து கொள்க இறுதியாக Niche எனும் கூடுதல் இணைப்பை ( add-ons) ஏற்படுத்தி YouTube, Hulu, Spotify, BBC iPlayer போன்றவைகளை செயல்படச்செய்து கண்டுகளிக்கலாம் இந்தபல்லூடகத்தை உடனடியாக நம்முடைய வீட்டின் வரவேற்பறையில் அல்லது படுக்கைஅறையில் உடன் கட்டமைத்துபயன்படுத்திக் கொள்க

பாதுகாப்பு கட்டமைவிற்கு உதவிடும் கட்டற்ற பயன்பாடுகள்

பொதுவாக கட்டற்ற பயன்பாடுகளை நாட்டின் பாதுகாப்பு கட்டமைவில் பயன்படுத்தி கொள்வதால் கிடைக்கும் நன்மைகள் பின்வருமாறு
மறுபயன்பாடு(Reusability): பயன்பாட்டினை ஒருமுறை உருவாக்கிவிட்டால் அதிலேயேஒருசில சிறியஅளவிற்கான மாறுதல்கள் செய்வதன்வாயிலாக திரும்பு திரும்ப தேவையானவாறுபல்வேறு வகைகளில் பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் ஒவ்வொருவகைசெயல்பாடுகளுக்கும் தனித்தனியாக பயன்பாட்டு மென்பொருளை கொள்முதல் செய்வதற்காக வென அதிகம் செலவிடத்தேவையில்லை
இணைந்து பங்களிப்பு(Collaboration and contribution): பொதுமக்களுடன் நாட்டின் பாதுகாப்பு கட்டமைவு இணைந்து பங்களிப்பு செய்திட பேருதவியாக விளங்குகின்றது
பாதுகாப்பு(Security): கட்டற்ற பயன்பாட்டு மென்பொருட்கள்மறையாக்கம் செய்வதன்வாயிலாக மிகவும் பாதுகாப்பானதாக செயல்படுகின்றன
குறிமுறைவரிகளின்உரிமை (Code ownership): பாதுகாப்பு கட்டமைப்பில் உருவாக்கப்படும் கட்டற்ற பயன்பாடுகளின் குறிமுறைவரிகளினஅ உரிமையானது அந்தந்த நாட்டின் பாதுகாப்பு கட்டமைவு துறைக்குமட்டுமே சொந்தமானதாகும்
இவ்வாறான கட்டற்ற பயன்பாட்டின் பல்வேறுபயன்களை தக்கவைத்து கொள்ளும் வகையில்இந்தியாவின் தகவல் தொழில்நுட்பத் துறையின் ஒரு முன்முயற்சியாக தகவல் தொழில்நுட்ப நிறுவனங்கள் பாதுகாப்பு துறை வின்வெளிதுறை ஆகியவற்றிற்கு இடையில் ஒருபாளமாக விளங்குமாறும் அந்த துறைகளுக்கு உதவிடும் வகையிலும் . இலவச திறமூல மென்பொருள் தேசிய வள மையம் (NRCFOSS) எனும் கட்டமைவு சென்னையில் 2005 ஆண்டு துவங்கப்பட்டுள்ளது
அவ்வாறே ஆண்ட்ராய்டில் செயல்படும் பாதுகாப்பு மேம்பட்ட ஆராய்ச்சி திட்டமுகமை (DARPA) என்பதும் லினக்ஸில் செயல்படும் Forge.mil Memex , xDATA ஆகியவையும் அமெரிக்க ஐக்கியநாட்டின் பாதுகாப்புதுறையில் பயன்படுத்தி கொள்ளப்படுகின்றன

மனித மூளையும் கணினியும் இடைமுகம்(brain-computer interface (BCI))என்ற செயல்முறை ஒருஅறிமுகம்

தற்போதுமடிக்கணினியும் கைபேசியும் நம்முடைய அன்றாட பயன்பாட்டின் தவிர்க்கமுடியாத ஒருகருவியாக மாறிவிட்டன ஆயினும் கைகால்களை அசைக்கமுடியாதவர்களால் இவைகளை பயன்படுத்தி கொள்ளமுடியாது அதனை வெற்றி கொள்ள BrainGate எனும் ஆய்வு அமைப்பானது மனித மூளை, கணினி ஆகிய இரண்டிற்குமிடையேயான இடைமுகத்தை (brain-computer interface (BCI))என்ற செயல்முறையை பயன்படுத்தி கைகால்கள் செயல்படமுடியாமல் இருப்பவர்களால்கூட மடிக்கணினி சாதனத்தின் இடம்சுட்டியை நகர்த்துவது சொடுக்குதல் செய்வது ஆகிய செயல்களை மனித மூளையில்அவ்வாறான கட்டளைகளை சிந்திப்பதன் வாயிலாகவே செயற்படுத்திடமுடியும் என கண்டறிந்துள்ளனர்
மேலும் கைகால்கள் செயல்படமுடியாமல் இருப்பவர்களை மடிக்கணினி சாதனத்தின் வாயிலாக மனித மூளை, கணினி ஆகிய இரண்டிற்கும் இடையேயான இடைமுகத்தை இயலுமை செய்திடலாம் எனபிரவுன் பல்கலைகழக ஆய்வறிக்கைஒன்று கூறுகின்றதுஇந்த ஆய்வில் investigational BrainGate BCI என்ற செயல்முறையை பயன்படுத்தி கார்ட்டெக்ஸில் வைக்கப்பட்டுள்ள மோட்டாருடன் சிறிய சென்சார் மூலம் நேரடியாகச் செயல்படும் நரம்பியல் செயல்பாடு, பொதுவாக பயன்படுத்தப்படும் டேப்லெட் நிரல்களால் கைகளால் சுட்டியை சொடுக்குவதை போன்றேநம்முடையமனித மூளையின் சிந்தனையில் எழும் கட்டளைகளின் துனையுடன் செயல்படச்செய்து குடும்ப உறுப்பினர்களுடனும் நண்பர்களுடனும் இணையத்தின் வாயிலாக நேரடியாக குழுவிவாதம் செய்திடவும் மின்னஞ்சல்களை கையாளுதல் இசைகச்சேரிகளை கேட்டல் கானொளி காட்சிகளை காணுதல் இணையத்தின் வாயிலாக பொருட்களை கொள்முதல்செய்தல் ஆகியபல்வேறு பணிகளை மடிக்கணினியின் பயன்பாடுகளின் மூன்று மாதிரி செயல்திட்டங்களின் வாயிலாக செயல்படுத்தி
பரிசோதித்து ள்ளனர் மேலும் Bluetooth வாயிலாக கம்பியில்லாத சுட்டியை கையாளவும் முடியும் என கண்டறிந்துள்ளனர்
இதனை கடந்த 21 நவம்பர் 2018இல் PLOS ONE எனும் ஆய்விதழில் வெளியிட்டுள்ளன .மேலும் விவரங்களை கானொளி காட்சியாக காண https://www.youtube.com/watch?time_continue=47&v=O6Qw3EDBPhg எனும் இணையமுகவரிக்கு செல்க

டார்ட்எனும் கட்டற்ற கணினி மொழி

இதுகூகுள் நிறுவனத்தால் பராமரிக்கபடும் கட்டற்ற விரிவாக்கத்தக்க ஒருகணினி மொழியாகும் . இது கற்பதற்கு எளிதான இணைய பக்கங்களை உருவாக்கிடவும் செல்லிடத்து பேசிகளின் பயன்பாடுகளை உருவாக்கிடவும் பயன்படும் ஒரு சிறந்த கணினி மொழியாகும் இது புதிய கணினி மொழிமட்டுமன்று நவீன இணைய பக்கங்களை கட்டமைத்து மேம்படுத்துவதற்கான சிறந்ததொரு திறன்மிக்க தளமாகவிளங்குகின்றது இந்த டார்ட் ஆனது ஜாவாமொழிபோன்று வாடிக்கையாளர்கள் கட்டமைக்கபட்ட வடிவமைப்பை கட்டாயப்படுத்தாத மொழியாகும் மேலும் இதில் ஜாவா மொழிபோன்று ஒழுங்கற்றநிலையை நோக்கி சார்ந்திருத்தல் கடினமாக குறிமுறையைபராமரித்தல் என்பனபோன்ற பிரச்சினைதரும் செயல்கள் எதுவும் இல்லை அதுமட்டு மல்லாது ஜாவாமொழிபோன்ற இனங்களின் படிநிலையும் தலைமுறைநிலையும் நிரல்தொடரில் பேரளவு கடினநிலையை அளிப்பது ஆகியனவும் இதில் இல்லை இந்த பிரச்சினைகள் அனைத்தையும் டார்ட் எனும் மொழியானது எளிதாக தீர்வுசெய்கின்றது மேலும் இந்த டார்ட் எனும் மொழியானது ஜாவாவைவிட இருமடங்கு விரைவாக சமீபத்திய இணைய உலாவிகளை செயல்படுத்துவதற்கு ஏதுவாக ஜாவாமொழியன் மொழிமாற்றியை பயன்படுத்தி செயல்படுகின்றது ஏராளமானவகையில் சேகரிக்கபட்ட நூலகத்தையும் கட்டுகளையும் தன்னகத்தே இது கொண்டுள்ளது அடிக்கடி மேம்படுத்திடும் முன்மாதிரியான கட்டளைத்தொடரை விரைவாக இந்த டார்ட் எனும் மொழியை பயன்படுத்தி உருவாக்கிடமுடியும் மேம்பட்ட கருவிகளையும் நம்பகமான நூலகங்களையும் நல்லதரமானமென்பொருளில் பெறியியல் தொழில்நுட்பத்தையும் பெறுவதற்கு இதனை அனுகமுடியும் இதனை http://www.dartlang.org/ எனும் இதனுடைய இணையபக்கத்திற்கு சென்று இந்த தளம் வழங்கும் இடைமுகக் குழுவின் வழிகாட்டுதல்களை அறிந்துகொண்டு இணையஉலாவியிலேயே டார்ட்மொழியின் குறிமுறைவரிகளை எழுதி செயல்படுத்தி சரிபார்த்திடமுடியும் இந்த தளமானது பதிவிறக்கம் செய்திடும் Dart Editor எனும் உரைபதிப்பானை வழங்க தயாராக இருக்கின்றது இந்த Dart Editor எனும் உரைபதிப்பானை கொண்டு நம்முடைய கணினியில் டார்ட்டின் பயன்பாடுகளை உருவாக்கி சரிசெய்து இயக்க அனுமதிக்கின்றது இதிலுள்ள பல்வேறு கட்டளைவரிகளைகொண்ட Dart SDKஎனும் கருவியும் மெய்நிகர் டார்ட்டும்(DartVM) இந்ததளத்திலிருந்து பதிவிறக்கம்செய்து பயன்படுத்தி கொள்ளமுடியும் இந்த உள்பொதிந்த மெய்நிகர் டார்ட்டை(DartVM) பயன்படுத்துவதற்கு நம்முடைய இணையஉலாவி அனுமதிக்கவில்லையெனில் கவலையேபடாதீர்கள் டார்ட் மொழியிலிருந்து ஜாவாமொழிக்கு மொழிமாற்றம் செய்திடும் மொழிமாற்றியான இதிலுள்ள Dart SDKஎனும் கருவி தயாராக உள்ளது அதனைகொண்டு ஜாவாமொழியாக மொழிமாற்றம் செய்து நிலைமையை சமாளித்து எதிர்கொள்ளமுடியும் இது ஜாவாஸ்கிரப்டின் பயனாளர்கள் ஜாவா கட்டமைவை மேம்படுத்துநர் ஆகிய இருதரப்பு பயனாளர்களும் பின்பற்றும் வடிவமைப்பை தன்னகத்தே கொண்டுள்ளது ஒரு எளிய சாதாரண டார்ட் நிரல்தொடரை எழுதுவது எவ்வாறு என இப்போது காண்போம் இதன் கட்டமைவானது நாம் பயன்படுத்திடும் வழக்கமான சி மொழிபோன்றே உள்ளது
//SimpleDart.dart
Voidmain(){
Print(“ வருக வருக வணக்கம்”);
}
இதுஒருஎளியநிரல்தொடர்குறிமுறைவரிகளாக இருந்தாலும் டார்ட் மொழியை பற்றிய சிலஅடிப்படை தகவல்களைஇதிலிருந்து அறிந்து கொள்ளலாம் இது சிமொழியின் இலக்கண நடைமுறையை பின்பற்றுகின்றது இந்த டார்ட் குறிமுறை கட்டளையானது mainஎனும் செயலியை நேரடியாக சார்ந்துள்ளது இந்த நெறிமுறையையே அனைத்து இடங்களிலும் இது பின்பற்றுகின்றது இந்த “ வருக வருக வணக்கம்” எனும் நிரல்தொடர்மொழியானது எளிமையானதாக தோன்றினாலும் பாதுகாப்பு, பிரச்சினைகளை தீர்வுசெய்வது ஆகிய செயல்களில் ஜாவாஸ்கிரிப்டை விடமேம்பட்ட தொழில்நுட்பத்தை வழங்குகின்றது
இது லினக்ஸ் ,விண்டோ ,மேக் ஆகிய அனைத்து இயக்கமுறைமை தளத்திலும் செயல்படும்திறன்மிக்கது இது சேவையாளராகவும், செல்லிடத்து பேசிகளின் பயன்பாடுகளை உருவாக்கி மேம்படுத்துதலிலும், இணைய பயன்பாடுகளை உருவாக்கி மேம்படுத்துவதிலும் மிகமுக்கிய பங்காற்றுகின்றது இந்த டார்ட் எனும் மொழியை ஆழ்ந்து அறிந்து தெரிந்து பயன்படுத்தி கொள்வதற்கு வாருங்கள் http://www.dartlang.org/docs/tutorials/ எனும் இதனுடைய இணைய பக்கத்திற்கு வந்து உங்களின் தேவைக்கு ஏற்ப இந்த டார்ட் மொழியை பயன்படுத்தி கொள்ளுங்கள்

வாடிக்கையாளர்விரும்பியவறு உருவாக்கமையத்தை(kernel)கட்டமைவு செய்யலாம்

லினக்ஸின் உருவாக்கமையமானது (kernel)முதன்முதலில் லினஸ் டோர்வால் என்பவரால் 1991 ஆம் ஆண்டு உருவாக்கபட்டு மேம்படுத்தபட்டது இந்த உருவாக்க மையமானது தற்போது ஏறத்தாழ 95 சதவிகிதம் சூப்பர் கணினியிலும், 100சதவிகிதம் ஆண்ட்ராய்டு செல்லிடத்து பேசியின் இயக்க முறைமையிலும் பயன்படுத்தபட்டு வருகின்றது. மேலும்தற்போது இந்த லினக்ஸின் உருவாக்கமையம் ஆனது ஆண்ட்ராய்டு எனும் இயக்கமுறைமையாக தனியாள் கணினியான மடிக்கனினி ,மேஜைக்கனினி, கைக்கணினி ஆகியவைகளிலும் விண்டோ இயக்கமுறைமைக்கு மாற்றாக பயன்படுத்தபட்டு வருகின்றது.
இந்நிலையில் இந்த உருவாக்க மையம்(kernel) என்றால் என்ன என்ற கேள்வி இயல்பாக அனைவரின் மனதிலும் எழும். பொதுவாக கணினியின் எந்தவொரு இயக்கமுறைமையும் அடிப்படையில் கணினியினுடன் இணைந்துள்ள வன்பொருட்களான மின்னனுசாதனங்களை கையாளுவதற்கான கட்டளைவரித்தொடர்கள் கொண்ட மையம் , பயனாளருடன் இடைமுகம் செய்வதற்கான கட்டளைவரித் தொடர்களின் மையம் ஆகிய இரண்டு மென்பொருட்களின் உறுப்புகளையே உருவாக்க மைய என அழைப்பார்கள்.
விக்கிபீடியாவானது மென்பொருளின் வாயிலாக வரும் உள்ளீட்டு வெளியீட்டு கோரிக்கைகளை கையாளும் கணினியின் கட்டளை வரித்தொடரே உருவாக்க மைய என கூறுகின்றது இந்த கட்டளைவரித் தொடரானது உள்ளீட்டுஅல்லது வெளியீட்டு கோரிக்கைகளை மைய செயலகத்திற்கும் கணினியுடன்இணைந்துள்ள மின்னனு சாதனங்களுக்கும் தேவையான இயந்திரமொழி கட்டளைகளாக உருமாற்றம் செய்து அனுப்புகின்ற ஒரு அமைவையே உருவாக்கமைய என அழைக்கபடுவதாக மேலும் விளக்கம் அளிக்கின்றது
பொதுவாக கணினியுடன் இணைந்துள்ள மின்னனுசாதனங்களை இயக்குவதற்கான இயந்திரமொழி கட்டளைகளை நாம் உள்ளீடு செய்திடும் மென்பொருள் கட்டளை வரித்தொடரிலிருந்து மொழிமாற்றம் செய்து மையசெயலகத்தின் வாயிலாக கட்டுபடுத்தும் அமைவையே உருவாக்கமையம்(kernels)என அழைக்கபடும் இந்த உருவாக்க மையமானது அடிப்படையில் ஒற்றையான உருவாக்கமையம்(monolithic kernels) , சிறு உருவாக்கமையம்(micro kernels) ,மேம்பட்டகலப்புஉருவாக்கமையம்(hybrid kernels)என மூன்றுவகையாக உள்ளன
இந்த ஒற்றையான உருவாக்க மையவகையானது உருவாக்க மையத்திற்கு ஒதுக்கீடு செய்யபட்ட நினைவகத்தில் மட்டும் இயக்க முறைமையானது முழுவதும் செயல்படுமாறு அமைக்கப்பட்டுள்ளது
இந்த சிறுஉருவாக்க மையவகையானது மின்னனு சாதனங்களை கட்டுபடுத்தப்படும் இயந்திரமொழிதவிர மற்றைய செயல்கள் பயனாளருக்காக ஒதுக்கபட்ட காலிநினைவகத்தில் செயல்படுமாறு அமைக்கபட்டுள்ளது. லினக்ஸின் உருவாக்க மையமானது ஒற்றையான உருவாக்க மைய வகையை சேர்ந்ததாகும் இந்த லினக்ஸின்பல்வேறு வெளியீடுகளும் அவைகளுக்கேயுரிய தனித்தன்மையான வாடிக்கையாளர்களின் தேவைகளை நிறைவுசெய்கின்ற வகைகளில் வெளியிடப்படுகின்றன. மேலும் தற்போது வெளியிடப்படும் அனைத்து வன்பொருட்களும் மின்னனு சாதனங்களும் லினக்ஸின் இயக்கமுறைமைய ஆதரித்து ஒத்தியங்குமாறு செய்யப்பட்டே வெளியிடபடுகின்றன மேலும் இவ்வாறான மின்னனு சாதனங்களை கையாளும் தன்மையுடன்மட்டுமே லினக்ஸின் வெளியீடுகளும் அமைந்துள்ளன லினக்ஸின் உருவாக்கமையமானது 2005 ஆம் ஆண்டிலிருந்து ஒவ்வொரு இரண்டு அல்லது மூன்றுமாதத்திற்குஒருமுறை மேம்படுத்தபட்டுகொண்டே வரப்படுகின்றது இதற்கான பதிப்பெண்ணானது மூன்றிலக்கங்களை கொண்டதாகும் .
இதில் x எனும் முதலிலக்கமானது பேரளவு மாறுதல் இருந்தால் மட்டும் மாற்றியமைக்கபடும் லினக்ஸின் 20ஆவது பிறந்த நாளான 2011 ல் இவ்வாறான மாறுதல்களை கொண்ட வெளியீடு அமைந்தது
இரண்டாவது y எனும் எண்ணானது நிலையான மையத்திற்கான இரட்டைப்படை எண்ணும் மேம்படுத்தபட்ட வெளியீடு ஒற்றைபடை எண்ணாகவும் குறிப்பிடுமாறு அமைந்திருக்கும்
மூன்றாவது zஎனும் எண்ணானது தற்போதைய வெளியீட்டு எண்ணை குறிப்பதாக ஒவ்வொரு வெளியீட்டின்போதும் மாற்றி யமைத்து கொண்டே யிருக்கும்
தற்போது ஏறத்தாழ 75 சதவிகித ஊழியர்கள் இந்த லினக்ஸ் உருவாக்க மையத்தை மேம்படுத்தும் செயலிற்காக பணிபுரிந்துவருகின்றனர் இவர்களோடு ஏராளமான அதாவது 25 சதவிகிதஅளவிற்கு தன்னார்வாளர்களும் சேர்ந்து தங்களின் பங்களிப்பை வழங்குகின்றனர். நிலையான வெளியீடான லினக்ஸ் கெர்னல்3.10 பற்றிய கட்டளைவரிகளை மொழிமாற்றம் செய்வதை பற்றி இப்போது காண்போம்
படிமுறை.1:இதற்காக முதலில் லினக்ஸின்உருவாக்கமையத்தை மேம்படுத்திடும் சூழலை கொண்டுவருவதற்காக libncurses libraryஎன்பதை நிறுவிடவேண்டும். இதற்காக பின்வரும் கட்டளைவரித்தொடரை செயல்படுத்திடுக
$sudo apt-get install ncurses-bin libncurses5//for Ubuntu like systems // use yum for fedora like systems
படிமுறை.2: பிறகு பின்வரும் கட்டளைவரிகளின் மூலம் லினக்ஸின்உருவாக்கமையத்தை பதிவிறக்கம் செய்திடுக.
$ cd / usr / src/
$ sudo wget https://www.kernel.org/pub/linux/kernel/v3.x/linux-3.10.10.tar.xz
படிமுறை.3: பின்னர் பின்வரும் கட்டளைவரியின் மூலம் கெர்னலின் மூலக்கோப்புகளை வெளியிலெடுத்து மொழிமாற்றம் செய்து கட்டமைவு செய்திடுக
$ tar –xvjf linux -3.10.10.tar.xz
படிமுறை.4: லினக்ஸின் உருவாக்கமையத்தில் 15 மில்லியன் குறிமுறைவரிகளும் 3000 வாய்ப்புகளை கையாளுமாறும் ஆயிரத்திற்கு அதிகமான மின்னனுசாதனங்களை ஆதரித்து கையாளும் தன்மையுடனும் சேவைகளை அளிக்கும் திறனுடனும் இருக்கின்றன. அனைத்து ஜிஎன்யூ அல்லது லினக்ஸ் வெளியீடுகளும் இயல்புநிலையில் இந்த ஆயிரத்திற்கு அதிகமான மின்னனுசாதனங்களை ஆதரித்து கையாளும் தன்மையுடனும் சேவைகளை அளிக்கும் திறனுடனும் இருந்திடுமாறு வெளியிடப்படுகின்றன. பொதுவாக எந்தவொரு நபரும்உருவாக்கமையத்தின் இவ்வாறான இயல்புநிலையில் ஆதரிக்கும் வாய்ப்பை ஏற்றுகொள்ளுதல் அல்லது தான் விரும்பியவாறு மாறுதல் செய்துகொள்ளுதல் ஆகிய இரண்டில் ஒன்றை மட்டும்பின்பற்றி கொள்ளலாம் பொதுவாக நாம் செய்திடும் இந்த மாறுதல்களானது கணினியின் தொடக்க இயக்கத்தை பாதிக்காத முந்தைய உருவாக்கமையத்தை பின்பற்றிடுமாறு செய்வார்கள் பின்வரும் கட்டளைவரித்தொடர்களானது TUI அடிப்படையில் பயனாளர் இடைமுகத்திற்கான முந்தைய உருவாக்கமையத்தின் பட்டியை கட்டமைவை செய்கின்றது . அதனால் save என்ற வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து .config என்ற பெயருடன் கோப்பினை சேமித்துகொள்க தேவையானால மாறுதல்கள் செய்துகொள்க அம்மாறுதல்கள் கணினியின் தொடக்க இயக்கத்தை பாதிக்காதவாறு பார்த்து கொள்க
$ cd linux-3.`0.`0
$ sudo make menu config
படிமுறை.5: பின்வரும் கட்டளை வரிகளுடன் முக்கிய உருவாக்கமையத்தை மொழிமாற்றம் செய்திடுக
$ make அல்லது $ make –j4
இதில் உள்ள j ஆனது இணையாக நான்கு மையங்களை மொழிமாற்றம் செய்கின்றது இந்த j மதிப்பானது எண்களால் குறிக்கப்படும் .ஆயினும் தயார்நிலையிலுள்ள மையங்களின் எண்ணிக்கைக்கு ஏற்ப இருக்குமாறு பார்த்து கொள்க.
படிமுறை6: இந்த படிமுறையில் நாம் மொழிமாற்றம் செய்த உருவாக்கமை தகவமைவை(modules) நம்முடைய கணினியில் நிறுவிடத் தாயாராக இருக்கமாறு செய்கின்றது
$ make modules_install
படிமுறை7: தற்போது கணினியை புதியதாக நிறுவப்பட்ட உருவாக்க மையத்தின் வாயிலாக பின்வரும் கட்டளைவரிகளை கொண்டு மறுதொடக்கம் செய்திடுக.
$ make install
$ reboot
கணினியை மறுதொடக்கம் செய்தபின் Uname-r என்ற கட்டளைவரியை கொண்டு இந்த புதிய உருவாக்கமையத்தின் பதிப்பு எண்ணை காண்க.
எச்சரிக்கை நாமே இவ்வாறு கட்டமைவுசெய்திடும்போதும் மொழிமாற்றம் செய்திடும்போதும் மிக கண்டிப்பாக சரியான படிமுறையை பின்பற்றிடுக

ஃபயர்பேஸ்-தொடர்-15-ஆண்ட்ராய்டு ஃபயர்பேஸ் பயன்பாட்டினை உருவாக்குதல் தொடர்ச்சி

முந்தைய 14-தொடரின் தொடர்ச்சியாக தற்போது on Create method எனும் வழிமுறைக்கு பின்னர் utility methodsஎனும் வழிமுறைக்காக பின்வரும் குறிமுறைவரிகளை சேர்த்து கொள்க
Sign Up Activity
private void submit Form() {
String email = signupInputEmail.getText().toString().trim();
String password = signupInputPassword.getText().toString().trim();
if(!checkEmail()) {
return;
}
if(!checkPassword()) {
return;
}
signupInputLayoutEmail.setErrorEnabled(false);
signupInputLayoutPassword.setErrorEnabled(false);
progressBar.setVisibility(View.VISIBLE);
//பயனாளரை உருவாக்குதல்
auth.createUserWithEmailAndPassword(email, password)
.addOnCompleteListener(SignupActivity.this, new OnCompleteListener() {
@Override
public void onComplete(@NonNull Task task) {
Log.d(TAG,”createUserWithEmail:onComplete:” + task.isSuccessful());
progressBar.setVisibility(View.GONE);
// உள்நுழைவு வெற்றியடைவில்லையெனில்LogCatஇற்கு செய்தியயைபூட்டிடுக.,உள்நுழைவு
//வெற்றியெனில் அங்கீகார கணகாணிக்கும்நிலையின் செய்தியை குறிப்பிடுக தொடர்ந்து
// உள்நுழைந்த பயனரைக் கண்காணிக்கும் தருக்கம் கேட்பவரால் கையாளப்படலாம்..
if (!task.isSuccessful()) {
Log.d(TAG,”Authentication failed.” + task.getException());
} else {
startActivity(new Intent(SignupActivity.this, UserActivity.class));
finish();
}
}
});
Toast.makeText(getApplicationContext(), “You are successfully Registered !!”,
Toast.LENGTH_SHORT).show();
}
private boolean checkEmail() {
String email = signupInputEmail.getText().toString().trim();
if (email.isEmpty() || !isEmailValid(email)) {
signupInputLayoutEmail.setErrorEnabled(true);
signupInputLayoutEmail.setError(getString(R.string.err_msg_email));
signupInputEmail.setError(getString(R.string.err_msg_required));
requestFocus(signupInputEmail);
return false;
}
signupInputLayoutEmail.setErrorEnabled(false);
return true;
}
private boolean checkPassword() {
String password = signupInputPassword.getText().toString().trim();
if (password.isEmpty() || !isPasswordValid(password)) {
signupInputLayoutPassword.setError(getString(R.string.err_msg_password));
signupInputPassword.setError(getString(R.string.err_msg_required));
requestFocus(signupInputPassword);
return false;
}
signupInputLayoutPassword.setErrorEnabled(false);
return true;
}
private static boolean isEmailValid(String email) {
return !TextUtils.isEmpty(email) &&
android.util.Patterns.EMAIL_ADDRESS.matcher(email).matches();
}
private static boolean isPasswordValid(String password){
return (password.length() >= 6);
இங்கு ceateUserWithEmailAndPassword(email, password) methodஎனும் வழிமுறையுடன்மின்னஞ்சல், கடவுச்சொற்களின் தருக்கங்களுடன் பயனாளர் வழங்கிடும் சரியான உள்ளீடுகளை பெறுவதன் வாயிலாக submit Form() method எனும் வழிமுறையானது செயல்படுத்திடப்-படுகின்றது on Complete()எனும் குறிமுறைவரியை செயல்படுத்தி கோரிக்கை முடிந்தவுடன் ஃபயர்பேஸானது உள்பகுதியில் ஒரு வலைபின்னல் கோரிக்கையை செயல்படுத்திடு-கின்றது உள்நுழைவின் போது பிழைஏதும் உருவானால் Log Catஇற்கு விதிவிலக்கின் வாயிலாக உள்நுழைவுசெய்திடலாம் புதிய பயனாளரை வெற்றிகரமாக உருவாக்கி முடித்துவிட்டால்User Activity என்பதை அழைத்து அதில் பயனாளர் விவரங்களை காண்பிக்கசெய்திடலாம் படத்திலுள்ளவாறு பயனாளர் ஃபயர் பேஸின் முகப்பு திரைக்கு உள்நுழைவு செய்திடமுடியும்

ஏற்கனவே பதிவுசெய்திருந்த பயனாளருக்கான உள்நுழைவுசெய்வதற்காக Login Activity.java என்பதை உருவாக்கிடவேண்டும்
முதலில் புதியவளங்களின் activity_login.xmlஎனும் வடிவமைப்பு உருவாக்குவதற்காக பின்வரும் குறிமுறைவரிகளை உள்ளீடுசெய்து கொள்க இந்த வடிவமைப்பானது ஏறத்தாழ activity_signup.xml என்பதை போன்றதே ஆயினும் இங்குசுட்டியையும் உரைக்கான பொத்தான்களையும் மட்டும் மேம்படுத்திடவேண்டும் என்ற செய்தியை மனதில்கொள்க
activity_login.xml

தொடரும்

Previous Older Entries