பைத்தான் கணினிமொழியின் உதவியுடன் கோப்புகளைதானாகவே பிற்காப்பு செய்திட முடியும்

நாம் ஏதாவது முக்கியமான கூட்டத்திற்கான படவில்லை காட்சியை தயார்செய்து முடிவுபெறும் நிலையில் ஆழ்ந்து ஈடுபாட்டுடன் பணிபுரிந்து கொண்டிருப்போம் அல்லது அந்த கூட்டத்திற்கான அறிக்கையை தயார்செய்து கொண்டிருப்பதில் ஆழ்ந்திருப்போம் இவ்வாறான நிலையில் திடீரெனகைதவறுதலாக அல்லது ஏதோவொரு காரணத்தினால் அவ்வாறு தயார் செய்யப்பட்டுக் கொண்டிருக்கும் கோப்பானது அழிந்து போய்விட்டது எனில் இவ்வளவுநேரம் கடினமாக உழைத்து தயார்செய்த கோப்பினை எவ்வாறு மீண்டும் உருவாக்குவது அல்லது மீட்டெடுப்பது ,அடுத்து என்ன செய்வது என நாம் திகைப்புற்று அப்படியே மலைத்து போய் உட்கார்ந்திடுவோம் அஞ்சற்க அவ்வாறான நிலையில் கைகொடுக்க வருவதுதான் பைத்தான் எனும் கணினிமொழியாகும் .இதன் மூலம் நாமே முயன்று பிற்காப்பு செய்திடுவதற்கான பைத்தான் நிரல்தொடரை உருவாக்கி பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் இதற்காக நம்மிடம் விண்டோ இயக்கமுறைமையில் செயல்படும் பைத்தான் 2 அல்லது பைத்தான் 3 பதிப்புள்ள கணினிமொழி இருந்தால் போதும் இந்த பயன்பாட்டிற்கு sync.py என்றவாறு பெயரிட்டுகொள்க Sync1.ini: என்பது கட்டமைவு கோப்பாகும் Logger1.py: என்பது Logger ஆதரவிற்கான தொகுதியாகும் Sync.log என்பது sync.py ஆல் உருவாக்கப்பட்ட ஒருகோப்பாகும்
இதில் பயன்படுத்தி கொள்வதற்காக Import configparser.
Import time.
Import shutil.
Import hashlib.
From the distutils.dir_util import copy_tree.
From the collections, import OrderedDict.
Import the OS.
Import logger1 as log1.
எனும் கட்டளைவரிகளின் வாயிலாக தேவையான நூலகங்களை பதிவிறக்கம் செய்து கொள்க
அதனை தொடர்ந்து
def ConfRead():
config = configparser.ConfigParser()
config.read(“Sync1.ini”)
return (dict(config.items(“Para”)))
எனும் குறிமுறைவரிகளை செயற்படுத்திடுக இவை Sync1.ini எனும் கோப்பினை படித்தறிகின்றன
Sync.ini எனும் கோப்பிலிருந்து பின்வரும் குறிமுறைவரிகள் ஒருசில மாறிகள் பெறப்படுகின்றன
All_Config = ConfRead()
Freq = int(All_Config.get(“freq”))*60
Total_time = int(All_Config.get(“total_time”))*60
repeat = int(Total_time/Freq)
கோப்பின் புலத்தை கணக்கிட பின்வரும் md5எனும்செயலி பயன்படுத்தப்படுகிறது. நாம் ஒரு கோப்பினை மாற்றினால், அதனுடைய பெயர் ஒரே மாதிரியாகவே இருக்கும், ஆனால்அதனுடைய ஹாஷ் மட்டும் மாறியமையும்.
def md5(fname,size=4096):
hash_md5 = hashlib.md5()
with open(fname, “rb”) as f:
for chunk in iter(lambda: f.read(size), b””):
hash_md5.update(chunk)
return hash_md5.hexdigest()
பின்வரும் செயலி இடைப்பட்டிகளுடன் முழு அடைவையும் நகலெடுக்கின்றது:
def CopyDir(from1, to):
copy_tree(from1, to)
பின்வரும் செயலி தேவையான இடத்தில்ஒரு கோப்பினை நகல்மட்டும் எடுக்கின்றது
def CopyFiles(file, path_to_copy):
shutil.copy(file,path_to_copy)
பின்வரும் செயலியானது ஒரு அகராதியை உருவாக்குகிறது, இது கோப்புகளின் புலத்துடன் கோப்பு பெயர்களைக் கொண்டுள்ளது. இந்த செயலியானது மூல இருப்பிடத்தை எடுநகலெடுத்து தற்போதுகைவசமுள்ள எல்லா கோப்புகளின் அகராதியை உருவாக்குகின்றது:
def OriginalFiles():
drive = All_Config.get(“from”)
Files_Dict = OrderedDict()
print (drive)
for root, dir, files in os.walk(drive, topdown=True):
for file in files:
file = file.lower()
file_path = root+’\\’+file
try:
hash1 = md5(file_path,size=4096)
#modification_time = int(os.path.getmtime(file_path))
rel_path = file_path.strip(drive)
Files_Dict[(hash1,rel_path)]= file_path
except Exception as e :
log1.logger.error(‘Error Original files: {0}’.format(e))
return Files_Dict
பின்வரும் செயலி ஒரு hash உடன் கூடி கோப்புகளின் பெயர்களைக் கொண்ட அகராதிஒன்றினஐ உருவாக்குகிறது. மேலும் இந்த செயலியானது நகலெடுக்கவிரும்பும இலக்கு இடத்தில் அனைத்து தற்போதைய கோப்புகளுடன் ஒரு அகராதியை உருவாக்குகின்றது.மேலும் இவ்வாறான செயலின்போது மூல கோப்புறை இல்லையென்றால், அது CopyDir எனும் செயலியை அழைக்கின்றது.
def Destination():
Files_Dict = OrderedDict()
from1 = All_Config.get(“from”)
to= All_Config.get(“to”)
dir1= from1.rsplit(“\\”,1)[1]
drive = to+dir1
#print (drive)
try:
if os.path.isdir(drive):
for root, dir, files in os.walk(drive, topdown=True):
for file in files:
file = file.lower()
file_path = root+’\\’+file
try:
hash1 = md5(file_path,size=4096)
#modification_time = int(os.path.getmtime(file_path))
rel_path = file_path.strip(drive)
Files_Dict[(hash1,rel_path)]= file_path
except Exception as e :
log1.logger.error(‘Error Destination foor loop: {0}’.format(e))
return Files_Dict
else :
CopyDir(from1,drive)
log1.logger.info(‘Full folder: {0} copied’.format(from1))
return None
except Exception as e :
log1.logger.error(‘Error Destination: {0}’.format(e))
கோப்பகத்துடன் கோப்பினை உருவாக்க பின்வரும் படத்திலுள்ளவாறான செயலி வரையறுக்கின்றது

கோப்பினைமட்டும் உருவாக்க பின்வரும் படத்திலுள்ளவாறான செயலி வரையறுக்கின்றது

இருசெயலிகளிலும் பின்வரும்குறிமுறைவரிகள் உண்மையான கோப்பினையும் நகலெடுக்கப்பட்ட கோப்பினை ஒப்பிட்டு சரிபார்த்திடுகின்றது ஏதேனும் மாறுதல்கள் இருந்தால உண்மை கோப்பில் உள்ளவாறு நகல்கோப்பில் மாறுதல்கள் செய்திடுகின்றது
def LogicCompare():
from1 = All_Config.get(“from”)
to= All_Config.get(“to”)
Dest_dict = Destination()
if Dest_dict:
Source_dict = OriginalFiles()
remaining_files = set(Source_dict.keys())- set(Dest_dict.keys())
remaining_files= [Source_dict.get(k) for k in remaining_files]
for file_path in remaining_files:
try:
log1.logger.info(‘File: {0}’.format(file_path))
dir, file = file_path.rsplit(“\\”,1)
rel_dir = from1.rsplit(“\\”,1)[1]
rel_dir1 = dir.replace(from1,””)
dest_dir = to+rel_dir+”\\”+rel_dir1
if not os.path.isdir(dest_dir):
os.makedirs(dest_dir)
CopyFiles(file_path, dest_dir)
except Exception as e:
log1.logger.error(‘Error LogicCompare: {0}’.format(e))
பின்வரும் குறிமுறைவரிகள் அதே செயல்களை திரும்பு செய்து கொண்டே இருக்குமாறு செய்கின்றது
= 0
while True:
if i >= repeat:
break
LogicCompare()
time.sleep(Freq)
i = i +1
Let us see the content of file Sync1.ini
[Para]
From = K:\testing1
To = E:\
Freq = 1
Total_time = 5
அதைவிட பின்வரும் குறிமுறைவரி மிகஎளியதாக NFO modeஎனும் நிலையில் செயல்படுமாறு செய்யப்பட்டுள்ளது
import logging
logger = logging.getLogger(“Mohit”)
logger.setLevel(logging.INFO)
fh = logging.FileHandler(“Sync.log”)
formatter = logging.Formatter(‘%(asctime)s – %(levelname)s – %(message)s’)
fh.setFormatter(formatter)
logger.addHandler(fh)
இடைநிலையாளர்வாயிலாக இந்த குறிமுறைவரிகளை செயல்படுத்திடுவதற்கு பதிலாக exe கோப்பாக மாற்றி எளிதாக செயல்படுத்திகொள்ளலாம் அல்லவா அதற்காக pyinstaller.என்பது பயன்படுகின்றது இது ஏற்கனவேநிறுவுகை செய்யப்பட்டுள்ளது
பின்வரும் படத்திலுள்ளவாறான கட்டளைவரிகள் இதனை செயற்படுத்திடுகின்றது

இதன்பின்னர் dist எனும் கோப்பகத்தில இதற்கான exe கோப்பு நாம் பயன்படுத்திகொள்வதற்கு தயாராக இருக்கின்றது இதன்பிறகு இதனை செயல்படுத்தி கோப்புகளை பிற்காப்பு செய்திட பயன்படுத்தி கொள்க

சைபர் குற்றவாளிகளை எளிதாக கண்டறிய முடியுமா

சைபர் குற்றவாளிகள் தற்போது பல்வேறு வழிகளில் நம்முடைய சாதனங்களில் தங்களுடைய தீங்கிழைக்கும் தரவுகளை கொண்டுவந்து சேர்த்து தங்களுடைய கைவரிசைகளைநாம் எதிர்பார்த்திடாத பல்வேறு விளைவுகளை இக்கட்டான சூழ்நிலைகளை நமக்கு ஏற்படுத்திடுகின்றனர். இவ்வாறான நாம் கண்ணால் நேரடியாக காட்சியாக காணமுடியாதவாறு ஆவணங்களில் ,கானொளிகாட்சிகளில் ,உருவப்படங்களில் மால்வேர்களாக மறைத்து வைத்திடுவதையே Steganography என அழைப்பர் .அதனடிப்படையில்
Android/Twitoor என்பதுகுறுஞ்செய்திவாயிலாக அல்லது தீங்கிழைக்கும் இணைய முகவரிவாயிலாக தேவையற்ற செயலிகளைஅல்லது தந்திரங்களை நாமறியாமலேயேநம்முடைய கருவிகளில் இவை நிறுவுகை செய்துவிடுகின்றது
Cerber ransomware என்பது கோப்புகளை நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்வதன்வாயிலாக பரவச்செய்து குறிப்பிட்ட கோப்பினை திறந்து பயன்படுத்திடும்போது தானாகவே சாதனங்களில் நிறுவுகை செய்து கொள்ளும் திறன்மிக்கது
அவ்வாறே Stegano/Astrum exploit kit என்பது விளம்பர படங்களுக்கு பின்புலத்தில் தீங்கிழைக்கும் குறிமுறைவரிகள் நிறுவுகை செய்து பாதிப்பினை ஏற்படுத்திடுகின்றது
இவைகளைவிட தற்போதைய புதிய நவீண கால சூழலிற்கு ஏற்ப பொருட்களுக்கான இணையத்துடன்(Internet of Things (IoT)) இணைந்த பொருட்களிலும் தங்களுடைய கைவரிசைகளை காட்டமுனைந்துள்ளனர்
தற்போது இவ்வாறான தீங்கிழைக்கும் தகவல்களை மறைக்கும் தொழில்நுட்பங்கள் மெதுவாக “சாதாரண” மால்வேர்களுக்கான நடைமுறைத் தரமாக மாறி வருகின்றன.
இணையத்தின்மின் வணிக தளத்தில் Magento தொடர்பான பெரிய அளவிலான தாக்குதல்கள் கடனட்டை விவரங்களை மறைக்க image steganography பயன்படுத்துவதை வெளிப்படுத்தியது. அவ்வாறான தளங்கள் பாதிக்கப்பட்டவுடன், மால்வேரானது பண விவரங்களை சேகரித்து, பாதிக்கப்பட்ட மின்வணிக(e- commerce) தளத்தில் கிடைக்கும் உண்மையான தயாரிப்புகளின் படங்களை உள்ளே மறைத்து வைத்து விடுகின்றது.
இவ்வாறு கண்ணால் காணமுடியாத மறையாக்கத்தைகொண்டு மறைக்கப்பட்ட தரவுகளை கண்டுபிடிப்பது என்பது குவித்துவைக்கப்பட்ட வைக்கோல்போரில் குண்டூசியை தேடுவதற்கு ஒப்பான செயலாகும் அதனால் அனைவரும் எந்தவொரு சிறு செயலாக இருந்தாலும் மிகஎச்சரிக்கையுடன் செயல்படுத்தி கொள்க என எச்சரிக்கபபடுகின்றது

FlightGear எனும் கட்டற்ற பயன்பாட்டினை கொண்டு மெய்நிகர் விமாண ஓட்டியாக செயல்படமுடியும்

முற்காலத்தில் அதாவது நம்முடையசமுதாயத்தை அரசர்கள் ஆண்டுவந்த காலகட்டத்தில் யானை ஏற்றம் குதிரை ஏற்றம் அரசர்களின் தேர்ஓட்டுதல் ஆகியபணிகள் வீரதீரமிக்கத்தாக அனைவராலும் வியப்புடன் பார்க்கப்பட்டது அதனடுத்த படிநிலையாக இருசக்கரவாகணம் நான்கு சக்கர வாகண ஓட்டுவது என்பது வீரதீரமிக்கத்தாக அனைவராலும் வியப்புடன் பார்க்கப்பட்டநிலையானது மிகச்சர்வசாதாரணமாக கடந்த 20 ஆம் நூற்றாண்டில் ஆகிவிட்டது தற்போது அதனை தாண்டி விமாணஓட்டிகளாக வலம்வருவது எனும் தற்போதைய நவீணகால சூழ்நிலைக்கு முன்னேறிவிட்டோம் இருந்தாலும் நம்முடைய வாழ்நாளில் ஒருநாளாவது சுயமாக விமாணத்தை ஓட்டமுடியுமா என்ற கனவு நம்மில் பெரும்பாலானவர்களின் அடிமனதில் தற்போது இருந்துகொண்டே உ்ள்ளது இவ்வாறானவர்களுக்கு கைகொடுக்கவருவதுதான் FlightGear எனும் கட்டற்ற பயன்பாடு இதனை கொண்டு மெய்நிகரான விமானத்தினை நாமே ஓட்டி பழகி நம்முடைய கனவினை மெய்ப்பிக்கலாம் வாருங்கள்
வணிக விமான ஓட்டும்உருவகபடுத்துதல் பயன்பாடுகளுடன் ஏற்பட்ட அதிருப்தி காரணமாக 1996 ஆம் ஆண்டில் FlightGear எனும்செயல் திட்டம் தொடங்கப்பட்டது, அவை திறனற்றவை அன்று., விமானஓட்டிக்கான பயிற்சியை, அல்லது ஒரு விமானஓடுகின்ற உருவகபடுத்துதல் காட்சியை பயன்படுத்தி கொள்ள விரும்பும் எவருக்கும் ஒரு சிக்கலான, வலுவான, நீட்டிக்கக்கூடிய மற்றும் கட்டற்ற உருவகபடுத்துதல் கட்டமைப்பை உருவாக்குவதே இதன் அடிப்படை நோக்கமாகும் ஆகும்.
இதனை பயன்படுத்தி கொள்வதற்கு Fedora ,Ubuntu ஆகியவற்றில் ஏதேனுமொரு லினக்ஸ் இயக்கமுறைமையுள்ள i5 செயலி யுடனும் 4GB ரேமும் உடைய கணினிஅதனோடு OpenGLஅனுமதியில் வெளியிடப்பட்ட துரிதப்படுத்தப்பட்ட 3D வீடியோ அட்டை உள்ளிட்ட, மிகவும் எளிமையான வன்பொருட்களே இந்த FlightGear இன் தேவைகளாகும் இந்த கட்டமைவுகளுடனான கணினியை கொண்டு இப்போது நாம் ஒரு மெய்நிகரான விமானம் ஓட்டிடும் பயிற்சியை துவங்கிடுவோமா முதலில்
$ sudo add-apt-repository ppa:saiarcot895/flightgear
$ sudo apt-get updates
$ sudo apt-get install flightgear
ஆகிய கட்டளை வரிகளுடன் இந்த பயன்பாட்டினை நம்முடைய கணினியில் நிறுவுகை செய்து கொள்க தொடர்ந்து இதனை வரைகலை இடைமுகப்பு முனைமமாக செயல்படுவதற்காக
$ fgfs
எனும் கட்டளை வரியை செயல்படுத்திடுக

தொடர்ந்து படத்தில் உள்ளவாறு தோன்றிடும் திரையின் இடதுபுறபகுதியில் உள்ளவைகள் கட்டமைவு செய்திட உதவும் செயலிகளாகும் அவற்றுள் Summary என்பது எந்தவொருபணியையும் செய்து முடிந்தபின்னர் துவக்கநிலை திரைக்கு வந்தசேரஉதவிடுகின்றது Aicarrftsஎன்பது நாம் Piper J-3 Cub, Bombardier CRJ-700,ஆகியவற்றுள் என்னவகையான விமாணத்தில் பறப்பதற்கான பயிற்சிக்காக நம்முடைய கணினியில் நிறுவுகை செய்துள்ளோம் என காண்பிக்கும் ஆயினும் இந்த பயன்பாட்டில் இயல்புநிலையில் Cessna 150L எனும் விமாணம் மட்டுமே பயனாளர்களின் பயிற்சிக்காக நிறுவுகை செய்யப்பட்டிருக்கும் Environment என்பது நாம் பறக்கவிரும்பும் கால சூழலையும் தட்பவெப்ப நிலையையும் மாற்றியமைத்திட உதவுகின்றது மேலும் உருவகப்படுத்துதலுடன் மேம்பட்ட வானிலை மாதிரிகள், தற்போதைய வானிலை ஆகியவற்றை NOAA இலிருந்து பதிவிறக்கம் செய்துகொள்ளும் திறன் கொண்டதாகும் . Settings என்பது இயல்புநிலையில் இடைநிறுத்தப்பட்ட முறையில் உருவகப்படுத்துதலைத் தொடங்குவதற்கான, விருப்பங்களை வழங்குகிறது. மேலும் நாம் இதனை பல பயனாளர்களுடன் இணைந்து கூட்டாக பயன் படுத்திகொள்ளமுடியும், இது பல பயனாளர்களை அனுமதிக்கும் சேவையகங்களின் விமான சேவையின் உலக வலைபின்னலில் உள்ள மற்ற பயனாளர்களுடன் இணைந்து “பறக்க” அனுமதிக்கிறது. ஆயினும் இந்த செயல்திறனை ஆதரிக்க நம்மிடம் ஒரு அதிவேகமான இணைய இணைப்பு இருக்க வேண்டும் Add-ons என்பது மேலும் கூடுதலான வித்தியாசமான சூழ்நிலைகளை காட்சிகளை இணைத்து பயிற்சி பெற உதவுகின்றது இறுதியாக உள்ள fly என்பது இவையனைத்தும் சரியாக இருக்கின்றது எனில் நம்முடைய விமானத்தை மெய்நிகராக பறக்கும் பயிற்சியை செயல்படுத்திடுகின்றது திரையின் மேலே File என்பது நம்முடைய விமானத்தில் பறக்கும் பயிற்சியை ஒரு கோப்பாக சேமித்துகொண்டு மீண்டும் மேலேகூறியவாறு துவக்கத்திலிருந்து ஒவ்வொன்றாக கட்டமைவுசெய்துகொண்டிருக்காமல் பறப்பதற்கான பயிற்சியை அடுத்தமுறை விரிவாக பயன்படுத்தி கொள்ளஉதவுகின்றது

தரவு அறிவியலிற்கான பைத்தான் நூலகம்

pandas, scikit-learn, matplotlib ஆகியவற்றிற்கு அப்பால் ஒருசில புதிய தந்திரமான வழிமுறைகளின் மூலம் பைத்தான் வாயிலாகவே தரவு அறிவியலை செயல்படுத்த முடியும்
துவக்கநிலையாளர்கள் முதல் திறன்மிகுந்தவர்கள் வரையிலும் பயன்படுத்துபவர்கள் எந்தவொரு இக்கட்டிலும் சமாளித்திட மிகமுக்கியமாக தரவுஅறிவியலை இயக்கநேரத்திலும் விரைவாகவும் செயல்படுத்திட இதனுடைய நூலகங்கள் பேருதவியாக இருக்கின்றன
1.Wget எனும் நூலகம்
தரவு அறிவியலாருக்கு முதன்மையான குறிக்கோளே இணையத்திலிருந்து தரவுகளை கொண்டுவருவதுதான் அதற்காக உதவவருவதுதான் Wget எனும் பைத்தானின் நூலகமாகும் இது HTTP, HTTPS, FTP ஆகிய மரபொழுங்குகளை ஆதரிக்கின்றது இது இடைமுகம் இல்லாதது ஆனால் இது குறிப்பிட்ட இணையபக்கத்திற்குள் உள்நுழைவு செய்திடாமலேயே தரவுகளை பதிவிறக்கம் செய்துகொள்ளமுடியும்
$ pip install wget
இதனை எனும் கட்டளை வரிமூலம் நிறுவுகைசெய்து கொள்க பின்னர்
import wget
url = ‘http://www.futurecrew.com/skaven/song_files/mp3/razorback.mp3’
filename = wget.download(url)
100% […………………………………………] 3841532 / 3841532
filename
‘razorback.mp3’
ஆகிய கட்டளைவரிகள் வாயிலாக தேவையானவாறு தரவுகளை பதிவிறக்கம் செய்து கொள்க
இதனை நன்கு ஐயம் திரிபற அறிந்து பயன்படுத்தி கொள்வதற்கு https://pypi.org/project/wget/ எனும் இணையதளபக்கத்திற்கு செல்க
2.Pendulum எனும் பைத்தானின் நூலகம்
தொடர்ந்து பணிநாட்களில் பைத்தானில் பணிபுரிந்து வெறுப்படைந்தவர்களுக்கு உதவ காத்திருப்பதுதான் , Pendulum எனும் பைத்தானின் நூலகமாகும் இது அவ்வாறானவர்களின் மகிழ்ச்சியுடன் கையாள உதவுகின்றது .இது பைத்தானின் சொந்த வகுப்புக்கு பதிலாக ஒரு மாற்றீடு ஆகும்
$ pip install pendulum
இதனை எனும் கட்டளை வரிமூலம் நிறுவுகைசெய்து கொள்க பின்னர்
import pendulum
dt_toronto = pendulum.datetime(2012, 1, 1, tz=’America/Toronto’)
dt_vancouver = pendulum.datetime(2012, 1, 1, tz=’America/Vancouver’)
print(dt_vancouver.diff(dt_toronto).in_hours())

ஆகிய கட்டளைவரிகள் வாயிலாக தேவையானவாறு தரவுகளை பதிவிறக்கம் செய்து கொள்க
இதனை நன்கு ஐயம் திரிபற அறிந்து பயன்படுத்தி கொள்வதற்கு https://pendulum.eustace.io/docs/#installation எனும் இணையதளபக்கத்திற்கு செல்க
3.imbalanced-learn எனும் பைத்தானின் நூலகம்
தொடர்ந்துஒவ்வொரு வகுப்பில் உள்ள மாதிரிகள் எண்ணிக்கை கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரியாக இருக்கும்போது (அதாவது, சமச்சீராக) பெரும்பாலான வகைப்படுத்தலின் நெறிமுறைகள் சிறப்பாக செயல்படுகின்றன. ஆனால் உண்மை வாழ்க்கையானது சமநிலையற்ற தரவுதளங்கள் நிறைந்தவையாகும். இவை படிப்படியான கற்றல் மற்றும் இயந்திர கற்றல் வழிமுறைகளின் முன்கணிப்பு ஆகியவற்றைக் கொண்டிருக்கலாம். அதிர்ஷ்டவசமாக, இந்த சிக்கலை தீர்க்க imbalanced-learn எனும் பைத்தானின் நூலகம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இது scikit-learnஇற்கு இணக்கத்தன்மை உடையது,
$pip install -U imbalanced-learn
# அல்லது
conda install -c conda-forge imbalanced-learn
இதனை மேலேகாணூம் கட்டளை வரிமூலம் நிறுவுகைசெய்து பயன்படுத்திகொள்க
இதனை நன்கு ஐயம் திரிபற அறிந்து பயன்படுத்தி கொள்வதற்கு http://imbalanced-learn.org/en/stable/api.html எனும் இணையதளபக்கத்திற்கு செல்க
4.FlashText எனும் பைத்தானின் நூலகம்
இயல்பான மொழி செயலாக்கத்தின்(NLP) போது உரையாலான தரவுகளை சுத்தமாக நீக்கிடும் பணிகளைத் துல்லியமாகத் தரும் போது, முக்கிய வார்த்தைகளை மாற்றுவதன் மூலம் அல்லது சொற்றொடரிலிருந்து சொற்களைப் பிரித்தெடுக்க வேண்டும். வழக்கமாக, இத்தகைய நடவடிக்கைகளை வழக்கமான வெளிப்பாடுகளால் நிறைவேற்ற முடியும், ஆனால் ஆயிரக்கணக்கான எண்ணிக்கையில் சொற்களின் எண்ணிக்கையை தேட வேண்டியநிலையில் அவை சிக்கலானதாகிவிடும்.
FlashText வழிமுறையின் அடிப்படையிலான பைத்தானின் FlashText தொகுதியானது, இதுபோன்ற சூழ்நிலைகளுக்கு பொருத்தமான மாற்றினை வழங்குகிறது. தேடல் சொற்களின் எண்ணிக்கையின் அளவு எவ்வளவாகக் இருந்தாலும் FlashText ஒரே மாதிரியாக சிறப்பாக பணிபுரிகின்றது
$ pip install flashtext
இதனை மேலேகாணூம் கட்டளை வரிமூலம் நிறுவுகைசெய்து கொள்க பின்னர்
திறவுசொற்களை வெளியிலெடுத்திடுவதற்காக பின்வரும்கட்டளைவரிகளை பயன்படுத்திகொள்க :
from flashtext import KeywordProcessor
keyword_processor = KeywordProcessor()
# keyword_processor.add_keyword(, )
keyword_processor.add_keyword(‘Big Apple’, ‘New York’)
keyword_processor.add_keyword(‘Bay Area’)
keywords_found = keyword_processor.extract_keywords(‘I love Big Apple and Bay Area.’)
keywords_found
[‘New York’, ‘Bay Area’]
திறவு சொற்களை மாற்றியமைத்திடுவதற்காக:பின்வரும்கட்டளைவரிகளை பயன்படுத்திகொள்க
keyword_processor.add_keyword(‘New Delhi’, ‘NCR region’)
new_sentence = keyword_processor.replace_keywords(‘I love Big Apple and new delhi.’)
new_sentence
‘I love New York and NCR region.’
இதனை நன்கு ஐயம் திரிபற அறிந்து பயன்படுத்தி கொள்வதற்கு https://flashtext.readthedocs.io/en/latest/ எனும் இணையதளபக்கத்திற்கு செல்க
5.FuzzyWuzzyஎனும் பைத்தானின் நூலகம்
சரத்தை பொருத்தும் போது சரத்துடனான ஒப்பீடு விகிதங்கள், டோக்கன் விகிதங்கள், போன்ற செயல்பாடுகளை எளிதில் செயல்படுத்துவதற்கு FuzzyWuzzyயானது மிகவும் உதவிகரமான நூலகமாகும்.மேலும் இது பல்வேறு தரவுத்தளங்களில் பொருத்தப்பட்ட ஆவணங்களுக்கு பொருத்தமானதாகும்.
$ pip install fuzzywuzzy
இதனை மேலேகாணூம் கட்டளை வரிமூலம் நிறுவுகைசெய்து கொள்க பின்னர்
from fuzzywuzzy import fuzz
from fuzzywuzzy import process
# Simple Ratio
fuzz.ratio(“this is a test”, “this is a test!”)
97
# Partial Ratio
fuzz.partial_ratio(“this is a test”, “this is a test!”)
 100
ஆகிய கட்டளைவரிகள் வாயிலாக தேவையானவாறு தரவுகளை பதிவிறக்கம் செய்து கொள்க
இதனை நன்கு ஐயம் திரிபற அறிந்து பயன்படுத்தி கொள்வதற்கு https://github.com/seatgeek/fuzzywuzzy எனும் இணையதளபக்கத்திற்கு செல்க
6.PyFlux எனும் பைத்தானின் நூலகம்
காலத்தொடர் பகுப்பாய்வு என்பது இயந்திர கற்றலில் அடிக்கடி சந்திக்கின்ற சிக்கல்களில் ஒன்றாகும். PyFlux என்பது பைதானில் உள்ள ஒரு கட்டற்றநூலகமாகும், இது கால-வரிசை சிக்கல்களுடன் பணியாற்றுவதற்காக வெளிப்படையாக கட்டப்பட்ட நூலகமாகும் ARIMA, GARCH, VAR ஆகியவை உட்பட நவீன கால-வரிசை பகுப்பாய்வு மாதிரிகள் ஒருசில சிறந்த வரிசைகள் நாம் பயன்படுத்தி கொள்ள தயாராக உள்ளன
$ pip install pyflux
இதனை மேலேகாணூம் கட்டளை வரிமூலம் நிறுவுகைசெய்து கொள்க பின்னர்
இதனை நன்கு ஐயம் திரிபற அறிந்து பயன்படுத்தி கொள்வதற்கு https://pyflux.readthedocs.io/en/latest/index.html எனும் இணையதளபக்கத்திற்கு செல்க
7.IPyvolume எனும் பைத்தானின் நூலகம்
தரவுத் தகவல்களின் தகவல்களுடன் தொடர்புகொள்வது ஒரு முக்கியமான அம்சமாகும், மேலும் முடிவுகளை காட்சிப்படுத்தல் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க நன்மைகளை வழங்குகிறது. IPyvolume எனும்பைதான் நூலகமானது முப்பரிமான (3D) மதிப்புகளையும் கிளிஃப்களையும் (எ.கா.,முப்பரிமான (3D )சிதறல் அடுக்குகள்) குறைந்தபட்ச கட்டமைப்பு மற்றும் முயற்சிகளுடன் கூடிய ஜுப்பிட்டர் நோட்புக்கில் காட்சியாக காண உதவு கின்றது இருப்பினும், இது தற்போது 1.0-க்கும் முன்பதிபாகவு கிடைக்கின்றது.
$ pip install ipyvolume
Conda/Anaconda
$ conda install -c conda-forge ipyvolume
இதனை மேலேகாணூம் கட்டளை வரிமூலம் நிறுவுகைசெய்து கொள்க பின்னர்
இதனை நன்கு ஐயம் திரிபற அறிந்து பயன்படுத்தி கொள்வதற்கு https://ipyvolume.readthedocs.io/en/latest/?badge=latest எனும் இணையதளபக்கத்திற்கு செல்க
அசைவூட்டத்திற்கு 1
அளவு ஒழுங்மைவிற்கு 2
8.Dashஎனும் பைத்தானின் நூலகம்</strong
Dash என்பது வலை பயன்பாடுகளை உருவாக்குவதற்கான ஒரு பயனுள்ள பைதான் வரைச்சட்டமாகும். இது JavaScript இல்லாமலேயே Flask, Plotly.js, மற்றும் React.js ஆகியவற்றின் மேல் எழுதப்பட்ட நம்முடைய பகுப்பாய்வு பைத்தானின் குறியீட்டை கீழ்தோன்றல்கள், ஸ்லைடர்களை, மற்றும் வரைபடங்கள் போன்ற நவீன UI மூலகங்களைப் பிணைக்கிறது. இணைய உலாவியில் காண்பிக்கக்கூடிய தரவு காட்சிப்படுத்தல் பயன்பாடுகளை உருவாக்குவதற்கு இந்த டாஷ் மிகவும் பொருத்தமானது.
$pip install dash==0.29.0 # dashஇன்முக்கிய பின்புலம்
$pip install dash-html-components==0.13.2 # HTMLஇன் உள்ளுறுப்புகள்
$pip install dash-core-components==0.36.0 # மிக அதிகமேம்பட்ட உள்ளுறுப்புகள்
$pip install dash-table==3.1.3 # இடைமுகம் செய்திடும் தரவுஅட்டவணை உள்ளுறுப்பு(புதிய!)
இதனை மேலேகாணூம் கட்டளை வரிமூலம் நிறுவுகைசெய்து கொள்க
இதனை நன்கு ஐயம் திரிபற அறிந்து பயன்படுத்தி கொள்வதற்கு https://dash.plot.ly/ எனும் இணையதளபக்கத்திற்கு செல்க

கீழ்க்காணும் எடுத்துக்காட்டு கீழ்தோன்றல் திறன்களைக் கொண்ட உயர்ந்த அசைவூட்டு வரைபடத்தைக் காட்டுகிறது. பயனர் கீழ்தோன்றலில் ஒரு மதிப்பைத் தேர்ந்தெடுக்கும்போது, பயன்பாட்டுக் குறியீடு கூகிள் நிதிஅட்டவணையிலிருந்து தரவுகளை ஒரு பாண்டஸ் டேட்டா ஃப்ரேம் ஆக ஏற்றுமதி செய்கிறது. 3

9.Gym எனும் பைத்தான் நூலகம்

OpenAI எனும் கட்டற்ற செயற்கைநினைவகத்திலிருந்து Gym ஆனது, வலுவூட்டப்பட்ட கற்றல் வழிமுறைகளின் வாயிலாக மேம்படுத்திடுவதற்கும் ஒப்பிடுவதற்கான ஒரு கருவி ஆகும். இது TensorFlow அல்லது Theano போன்ற எந்த எண் கணிப்புக் கணிப்பீட்டிற்கும் இணக்கமானது. இந்த Gym நூலகமானது பரிசோதனை சிக்கல்களின் தொகுப்பாகும், இது அவைகளின் சூழல்களாகவும் அழைக்கப்படுகிறது, நம்முடைய வலுவூட்ட-கற்றல் வழிமுறைகளை உருவாக்க நாம் பயன்படுத்திகொள்ளலாம். இதில் சூழல்களின் பகிர்வு இடைமுகம் உள்ளது, இது பொது வழிமுறைகளை எழுத அனுமதிக்கிறது.
$pip install gym
இதனை மேலேகாணூம் கட்டளை வரிமூலம் நிறுவுகைசெய்து கொள்க
பின்வரும் எடுத்துகாட்டில் 1,000 சூழல்களுக்கு சுற்றுச்சூழல் CartPole-v0 இன் ஒரு உதாரணமாக செயல்படுகின்றது, இதில் ஒவ்வொரு படிமுறையிலும் சுற்றுச்சூழலின் விவரங்களை வழங்குகின்றது

இதனை நன்கு ஐயம் திரிபற அறிந்து பயன்படுத்தி கொள்வதற்கு https://github.com/openai/gym எனும் இணையதளபக்கத்திற்கு செல்க

நாம் மேலும் விரும்பினால் https://gym.openai.com/ எனும் இணைய முகவரிக்கு சென்று மேலும் சூழல்களை சேர்த்திடலாம்

MySQLஇற்கும் TiDB எனும் கட்டற்ற புதிய SQL தரவுதளத்ததிற்குமிடையேயான வேறுபாடுகள் யாவை

தற்போது வியாபார நிறுவனங்களனைத்தும் மேககணினியின் அடிப்படைகட்டமைவில் தரவுதளங்களை கையாள உதவவருவதுதான் TiDB எனும் கட்டற்ற புதிய SQL தரவுதளமாகும் இது MySQLஇன் ஒழுங்குமுறையை பின்பற்றுவதுமட்டுமல்லாமல் மிகுதி செயல்கள் அனைத்தும் ஏறத்தாழ SQLஎன்பதை ஒத்திருக்கின்றன ஆயினும் இந்த TiDB ஆனது MySQLஇற்கு சிறிது வித்தியாசமானது அவ்வித்தியாசங்கள் பின்வருமாறு
1.பொதுவாக MySQL ஆனது பிரதிபலிப்பு மூலம் அளவிடப்படுகின்றது . நம்மிடம் ஒரு MySQL மாஸ்டர் ஒன்றும் தரவு ஒவ்வொன்றிற்கும் ஒரு முழுமையான நகலான பல அடிமைகளும் இருக்க வேண்டும்,. பதிலாள்SQL போன்ற பயன்பாட்டு தருக்கம் அல்லது தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தி, வினாக்கள் அனைத்தும் சரியான சேவையகத்திற்கு அனுப்பப்படுகின்றன இதில் பிரதிபலிக்கும் அடிமைகளுக்கு இடையில் வினாக்கள் பிரிக்கப்பட்டு செயல்படுத்தப்பட்டால் வெளியீட்டு அளவிடும் பிரிதிபலிப்பசெயலானது படிக்கக்கூடிய வகையில் மிகவும் நன்றாக செயல்படுகின்றது, . இருப்பினும், இது எழுதப்பட்ட கனமான பணிச்சுமைகளுக்கு ஒரு சிக்கலை ஏற்படுத்துகின்றது, ஏனென்றால் ஒவ்வொரு பிரதிக்கும் தரவின் முழு நகலையும் கொண்டிருக்க வேண்டும். இதை மற்றொரு வழியிலும் பார்க்கலாம் அதாவது MySQL பிரதிபலிப்பானது SQL செயலாக்கத்தை அளவிடுகிறது, ஆனால் இது சேமிப்பகத்தை அளவிடாது
அதற்குபதிலாக TiDB எனும் கட்டற்ற புதிய SQL தரவுதளத்தில் ஒரு TiDB சேவையக அடுக்கின் வாயிலாக ஒவ்வொரு வினாக்களும் கையாளபடுகின்றன வெளியீட்டு அளவிடும்SQL செயலாக்கமானது புதிய TiDB சேவையாளரை சேர்ப்பதன் வாயிலாக செயல்படுத்தப்படுகின்றது அதன்வாயிலாக குபேர்நெட்பிரதிபலிப்புதொகுப்பில்செயற்படுத்துவது மிகஎளிய செயலாகின்றதுTiDB சேவையாளர் நிலையற்றதாக இருப்பதால் TiKVசேமிப்பகமே அனைத்து தரவுகளும் நிலைத்திருப்பதற்கு பொறுப்பாளராக விளங்குகின்றது TiKV சேவையாளர்களுக்கிடையே சிறு தொகுதிகளாக அட்டவணையின் தரவுகளை தானகாவே பகிர்ந்து அளிக்கின்றது மூன்று நகல்களை ஒவ்வொரு தரவுப்பகுதிக்கும் TiKV கொத்தில் வைத்து பாதுகாக்கப்படுகின்றது ஆனாலும் TiKV சேவையாளரானது முழுமையான தரவு நகலைவைத்திருக்காது ஆயினும் ஒரேநேரத்தில் இது தலைமை , அடிமை ஆகியஇரண்டையும்வைத்துள்ளது அதன்வாயிலாக தரவு பகுதிக்கு முதன்மைநகலையும் வேறு பகுதிக்கு இரண்டாவது நகலையும் கொண்டுள்ளது
இது SQL செயலாக்க மற்றும் தரவு சேமிப்பக அடுக்குகளை நெருக்கடியில்லாமல் சுதந்திரமாக அளவிடுகிறது. இது முனைமங்களை சேர்ப்பதன் மூலம் படிப்படியாக உயருவதை அளவிடுகிறது இது வன்பொருட்களை சிறந்த முறையில் பயன்படுத்துகிறது
2.MySQL ஆனது இயல்புநிலையில் தரவுகளை தேக்கிடும்பொறியாக B+tree எனும் தரவு கட்டமைவினை கொண்ட InnoDB எனும் வழக்கமான வியாபார தரவு-தளத்தினை பயன்படுத்தி கொள்கின்றது
அதற்கு பதிலாக TiDB ஆனது TiKV உடன் சேர்ந்த பேரளவு தரவுகளை கையாளுவதற்கான RocksDB தரவுகளை தேக்கிடும்பொறியாக பயன்படுத்தி கொள்கின்றது
3. MySQLஆனது மையபடுத்தப்பட்ட தொகுப்பான நினைவக அட்டவணைகளை வழக்கமான SQL வினாக்களை கையாளும் Performance Schema வை Tracking key metrics ஆக பயன்படுத்தி கொள்கின்றது
TiDB ஆனது உள்ளக metrics இற்குபதிலாக Prometheus+Grafana எனும் வெளிப்புற தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி கொள்கின்றது
4.MySQLஇல் வெவ்வேறு அளவிலான அட்டவணையில் புதிய நெடுவரிசையை அல்லது கிடைவரிசையை சேர்த்து அனைத்து முனைமங்களிலும் நிகழ்நிலைபடுத்தி கொள்வதற்காக shardingஎனும் வழிமுறை பின்பற்றபடுகின்றது
TiDBஇல் தனித்தனியாக ஒவ்வொரு முனைமங்களில் நிகழ்நிலைபடுத்தி கொள்வதற்காக தரவு வரையறுக்கப்பட்டமொழி (DDL)எனும் வழிமுறை பின்பற்றபடுகின்றது
5. MySQL இல் எவ்வளவு சிக்கலான வினாக்களையும் கையாள எளிய OLTPவினாவழிமுறை பின்பற்றபடுகின்றது
TiDBஇல்எவ்வளவு சிக்கலான வினாக்களையும் விரைவாக கையாள hybrid transaction/analytical processing (HTAP)வினா எனும் வழிமுறை பின்பற்றபடுகின்றது

இணையத்தில் உலாவரும்போது குறுக்கிடும்விளம்பரங்களை தவிர்ப்பதெவ்வாறு

Pi-hole எனும் கட்டற்றபயன்பாடு நாம் இணையஉலாவரும் எந்தவொரு சாதனத்திலும் 100,000 இற்கும் அதிகமான விளம்பரங்களை அதன் சேவையாளர் பகுதியிலிருந்து வராமல் தடுக்கின்றது இதனை பயன்படுத்தி கொள்வதற்காக Raspberry Pi + SD அட்டை ,USB மின்கம்பி ,Ethernet கம்பி ஆகியவை மட்டும் போதுமானவையாகும் சமீபத்திய Raspberry Pi நம்மிடம் இல்லை பழைய பதிப்புதான் உள்ளது என்றாலும் பரவாயில்லை குறைந்தபட்சம் 512MB RAM உடைய Raspberry Pi என்பதை மட்டும் உறுதிபடுத்தி கொள்க Raspbian Stretch Lite image கோப்பினை ராஸ்பெர்ரி தளத்திலிருந்து பதிவிறக்கம் செய்து நம்முடைய SD அட்டை யில்எழுதிடுக அதனை தொடர்ந்து இதனை நம்முடைய Raspberry Piஉடன் இதனை இணைத்து keyboard, monitor, Ethernet கம்பி ஆகியவற்றை இணைத்து இறுதியாக USB மின்கம்பியை இணைத்திடுக .தொடர்ந்து Raspberry Piயை செயல்படசெய்திடுக உடன் தோன்றிடும் திரையில்
curl -sSL https://install.pi-hole.net | bash
என்ற கட்டளைவரியை உள்ளீடு செய்து கொண்டு உள்ளீட்டு விசையை அழுத்து க உடன் இந்த கட்டளைவரியானது Pi-hole எனும் கட்டற்றபயன்பாட்டினை https://pi-hole.net/ எனும் இணையதளத்திலிருந்து பதிவிறக்கம் செய்து நிறுவுகை செய்திடும் இதனை தொடர்ந்து நம்முடைய Raspberry Pi ஆனது விளம்பரங்களை தடுப்பதற்கு தயாராகிவிடும் இதனை பயன்படுத்தி கொள்வதற்குமுன் இதனுடைய IP முகவரியும் router’s IP முகவரியும் தெரிந்து கொள்ளவேண்டும் அதற்காக LAN அமைப்பின்கீழுள்ள DHCP/DNS அமைப்பை சரிபார்த்திடுக தொடர்ந்து நம்முடைய primary DNS சேவையாளரை Pi-hole இன் IP முகவரியாக அமைத்திடுக அதனைதொடர்ந்து DHCP IP ஒதுக்கீட்டில் நம்முடைய Piஇனை சேர்த்திடுக இதன்பின்னர் Raspberry Pi இன் இயக்கத்தை நிறுத்தம் செய்து நம்முடைய கணினியின் அல்லது சாதனத்தின் இயக்கத்தை துவக்கி இணைய உலா செய்திடுக தற்போது நம்முடைய இணையஉலாவில்எந்தவொரு விளம்பரமும் குறுக்கிடாமல் நிம்மதியாக உலாவரமுடியும்

2018 ஆம் ஆண்டின் அதிகம் பயன்படுத்தப்பட்ட கட்டற்ற பயன்பாடுகள்

1. Cdrtfeஎனும் கட்டற்ற பயன்பாடானது வெளிப்புற நினைவகமான குறுவட்டு நெகிழ்வட்டு CDs, DVDs ஆகியவற்றில் நாம் பாதுகாப்பாக பிற்காப்பாக வைத்து கொள்ள விரும்பும் .wav, .mp3, .flac and .oggபோன்ற எந்தவகை கோப்பகளையும் கொண்டுசென்று எழுதிட உதவுகின்றது இதனை பதிவிறக்கம் செய்து பயன்படுத்தி கொள்ள https://cdrtfe.sourceforge.io/ எனும் இணையமுகவரிக்கு செல்க
2.Shotcut என்பது கானொளிபடகாட்சி கோப்புகளை கையாளுவதற்கு உதவிடும்மிகச்சிறந்த கட்டற்ற பயன்பாடாகும்சமீபத்திய கானொளி காட்சி படகோப்பு வடிவமைப்புமட்டுமல்லாது .bmp , .gif, .png and .svg. ஆகிய வடிவமைப்பு கோப்புகளையும் கையாளும்திறன்மிக்கது கானொளி படத்துடன் ஒலியைபிரித்தல் சேர்த்தல் ஆகிய பணிகளையும் கையாளமுடியும் MLT XML ஆகிய செயல்திட்டத்திலும் பயன்படக்கூடியது இதனை பதிவிறக்கம் செய்து பயன்படுத்தி கொள்ள https://shotcut.org/எனும் இணையமுகவரிக்கு செல்க
3.TestDisk மிகமுக்கிய கோப்புகளை வீட்டில் அல்லது அலுவலகத்தில் பயன்படும் கணினியில் கை தவறுதலாக நீக்கம் செய்துவிட்டீர்கள் அல்லது நம்முடைய கணினியின் இயக்க முறைமையானது செயல்படாமல்முடங்கிவிட்டது ஆயினும் அதில்அதிமுக்கியமான கோப்புகளும் சேர்ந்து முடங்கிவிட்டது என்ற இக்கட்டான நிலையில் கைகொடுக்கவருவதுதான் இந்த பயன்பாடாகும் FAT12/16/32 ,NTFS. MFT ஆகிய பகுதிமட்டுமல்லாது FAT, exFAT, NTFS and ext2/ext3/ext4 ஆகிய பாகப்பிரிவினை பகுதியிலிருந்தும் இவ்வாறான கோப்புகளை மீட்டெடுக்க முடியும்.இதனை பதிவிறக்கம் செய்து பயன்படுத்தி கொள்ள https://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk எனும் இணையமுகவரிக்கு செல்க
4. eHourஎன்பது குறிப்பிட்ட நபர் அல்லது பணியாளர் எவ்வளவு நேரம் குறிப்பிட்ட பணியை அதாவது செயல்திட்டத்தை முடிக்க எடுத்து கொண்டார் என அறிந்து கொள்ளஇந்த பயன்பாடு உதவுகின்றது கணினிமட்டுமல்லாதுஇணையவாயிலாக பணிபுரிபவர்களின் பணிநேரத்தையும் கணக்கிட உதவுகினறது அவ்வாறு பணிபுரியும் ஊழியர்களின் வாரவிடுப்பு சிறுவிடுப்பு மருத்துவவிடுப்பு போன்றவைகளையும் கணக்கெடுக்கஉதவுகின்றது இதனை பதிவிறக்கம் செய்து பயன்படுத்தி கொள்ள https://ehour.nl/ எனும் இணையமுகவரிக்கு செல்க
5.OpenElement என்பது இணைய பக்கங்களை வடிவமைப்பதில் சிறந்த கட்டற்ற பயன்பாடாக விளங்குகின்றது HTML5 , CSS3 ஆகியவற்றை ஆதரிக்கின்றது அனைத்து இணைய உலாவிகளுடனும் ஒத்தியங்குகின்றது ஏற்கனவே பயன்பாட்டிலுள்ள இணையபக்கத்தையும் திருத்தம் செய்து மேம்படுத்தி கொள்ளவும் பயன்படுகின்றது இதனை பதிவிறக்கம் செய்து பயன்படுத்தி கொள்ள https://www.openelement.com/ எனும் இணையமுகவரிக்கு செல்க

Previous Older Entries