தற்போது பொதுமக்களின் பயன்பாட்டிற்காக JBoss Web Server 5 எனும் பயன்பாடு Tomcat 9 என்பதுடன் சேர்ந்து கிடைக்கின்றது

ரெட்ஹெட் எனும் நிறுவனம் பொதுமக்கள் பதிவிறக்கம் செய்து பயன்படுத்தி கொள்வதற்கு வசதியாக ZIP அல்லது RPM வடிவமைப்பில் கட்டற்ற தொழில்நுட்பத்துடன் நிறுவனங்களின் அனைத்து தேவைகளுக்கும் ஒரேதீர்வான புதிய JBoss Web Server 5 எனும் இணைய பயன்பாட்டினை மிகமேம்பட்டபொறியானTomcat 9 என்பதுடன் சேர்த்து தற்போது வெளியிட்டுள்ளது இது HTTP/2 ஐஆதரிக்கின்றது மேலும் Servlet 4.0 எனும் விவர வரையறை கொண்டது அதுமட்டுமல்லாது JSSE எனும் இணைபபானுடன் சேர்ந்த TLS என்பதற்காக OpenSSL ஐ கொண்டது மிகமுக்கியமாக இயல்புநிலையிலான HTTP/1.1 என்பதற்காக NIO எனும் இணைப்பானை கொண்டது.அதைவிட இதனுடைய TLS ஆனது மெய்நிகர் SNI ஐ ஆதரிக்கின்றது இது உள்பொதிந்த வழங்கல்களை ஆதரிக்கின்றது இதில் tomcat-vault எனும் நிறுவுகை செயல் மேம்படுத்தப்பட்டுள்ளது இதில் பல்லடுக்கு பண்புகளுடன் கூடிய கோப்புகளை கட்டமைக்கமுடியும் இந்த JBoss Web Serverஇல் log4jis என்பதுடன் சேர்த்துஉள்நுழைவு செய்திடமுடியும்

மீச்சிறு(Quantum )கணினியை பயன்படுத்துவதற்கான ஊடகமாக Ytterbium என்பது வரவிருக்கின்றது

குவாண்டம்தகவல்தொடர்பும்(Quantum Communication) மறைக்குறியீடாக்கலும் தான் வருங்காலத்தில் மிகவும் பாதுகாப்பான தகவல்தொடர்புகளாகஇருக்கபோகின்றன. உலகமுழுவதுமான குவாண்டம்வலைபின்னல் கட்டமைவில் குவாண்டம் ஒலிசைகைகளை வெகுதூரத்திற்கு ஒலிபரப்புவதில்தான் பிரச்சினையாக உள்ளது அதற்காக தற்போதைய நிலையில் குவாண்டம்தகவல்தொடர்புானது கண்ணாடி இழைவாயிலாக பலநூறு கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு பாதுகாப்பான தொலைதூர தகவல்தொடர்பிற்காக பயன்படுத்தி கொள்ளப்படுகின்றது இதன்வாயிலான தொலைதூரதகவல்தொடர்பில் தகவல்களை இடைமறித்தலோ நகலெடுத்தலோ முடியாது ஆயினும் தற்போதைய நிலையில் மீச்சிறுகணினிவழி தகவல்தொடர்புானது அருகலை(WiFI) போன்று கம்பிவழியில்லா வலைபின்னலாக பயன்படுத்தி கொள்ளமுடியாத நிலையில் உள்ளது இந்த மீச்சிறு கணினிவழிதகவல் தொடர்பிற்கு அடிப்படையாக விளங்கும் போட்டான்(Photon) ஆனது ஒரு நொடி நேரத்தில் 3,00,000 கிலோமீட்டர்தூரம் வரை பயனம் செய்யக்கூடிய திறன்பெற்றது ஆனால் அதனை கொண்டுசெல்வதற்கான ஊடகம்தான் தற்போது மிகச்சரியானதாக அமையவில்லை ஆயினும் இறுதியாக தற்போது அறிவியலார்கள் மிகச்சிறந்ததான Ytterbium எனும் பொருளை குவாண்டம் சைகையை தேக்கி வைத்திடவும் திரும்பு திரும்ப ஒலிபரப்புவதற்காகவும் கண்டுபிடித்துள்ளனர் இந்த Ytterbium இன் அடிப்படையில் முதல்குவாண்டம் சைகைகளைஒலிபரப்பு செய்திடும் மற்றொன்று அதனை பெற்று அந்த குவாண்டம் சைகைகளைஒலிபரப்பு செய்திடும் என்றவாறு தொடர்சங்கிலி போன்று குவாண்டம் நினைவகத்தை உருவாக்கி குவாண்டம் வலைபின்னலின் ஆங்காங்குவைத்து கட்டமைவு செய்திட்டால் மிகச்சிறந்த குவாண்டம் வலைபின்னலை உலகமுழுவதிற்குமாக அமைத்திடமுடியும்

ஆர்டினோவுடன் ஒரு ப்ளாட்டரை எவ்வாறு கட்டமைப்பது

தானியங்கியாக வரைபடத்தை வரையஉதவுவதுதான் ப்ளாட்டராகும் கட்டற்ற வன்பொருளையும் கட்டற்ற மென்பொருளையும் கொண்டு ஒரு சிறந்த DIY plotterஐ எவ்வாறு வடிவமைத்து கட்டமைத்து செயல்படுத்துவது என இப்போது காண்போம் இதற்காக FabScan shield,SilentStepSticks,SilentStepStick protectors,Stepper motors,Linear guide rails ,Wooden base plate, Wood screws ,GT2 belt ,GT2 timing pulley ஆகிய கட்டற்ற வன்பொருட்கள் போதுமானவையாகும்

படத்தில் காண்பித்தவாறு மிக கவணமாக இவைகளை இணைத்திடவேண்டும் பின்னர் GitHub தயாராக உள்ள X-Y plotter இற்கான மென்பொருளைபதிவிறக்கம் செய்துகொள்க StepStickஎன்பதுடன் stepper motorஐ இயக்கி செயல்படுத்திடுவதற்காக முதலில் உயர்ந்த பின்னர் தாழ்ந்த சைகைகளை ஆர்டினோவின்படி அனுப்பிடவேண்டும் அதற்கான குறிமுறைவரிகள் பின்வருமாறு
digitalWrite(stepPin, HIGH);
delayMicroseconds(30);
digitalWrite(stepPin, LOW);
இங்கு stepPin என்பது stepper என்பதற்கான பின் எண் ஆகும் பொதுவாக பின்எண் 3 ஆனது மோட்டார் எண்1 இற்கானது மிகுதியான பின் எண் 1 முதல் 6 வரையில் மோட்டார் எண்2 இற்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது முதலில் கண்டிப்பாக stepper ஐ இயலுமை செய்திடவேண்டும் அதற்கானகுறிமுறைவரி பின்வருமாறு
digitalWrite(enPin, LOW);
இங்கு LOW என்பது மோட்டாரை இயலுமை செய்கின்றது HIGHஎன்பது மோட்டாரை முடக்கிவிடுகின்றது Pin not connectedஎன்பது மோட்டாரை இயலுமை செய்கின்றது ஆனால் இயங்காமல் வைத்திருக்கின்றது அதன்பின்னர் ப்ளாட்டரின் இயங்குவழியை முடிவுசெய்திடவேண்டும் இதற்கான குறிமுறைவரி பின்வருமாறு
digitalWrite(dirPin, direction);
இதனை தொடர்ந்து மோட்டார்களை இயங்கச்செய்தல் ப்ளாட்டரை சரியான வழியில் இயங்கசெய்தல்
ஆகியவற்றின் செயலிகளும் பின்களுக்குமான அட்டவணை பின்வருமாறு
Function
Motor1
Motor2
Enable
2
5
Direction
4
7
Step
3
6
இதற்கடுத்ததாக வெளியீட்டினை setup()எனும் பகுதியில அமைத்திடவேண்டும் இதற்கான குறிமுறைவரிகள் பின்வருமாறு
pinMode(enPin1, OUTPUT);
pinMode(stepPin1, OUTPUT);
pinMode(dirPin1, OUTPUT);
digitalWrite(enPin1, LOW);
இந்த அடிப்படையைவைத்து நாம் stepperநகர்த்தமுடியும் ஆயினும் முழுவதுமாக நகர்ந்து சென்று திரும்ப வருவதற்காக
totalRounds = …
for (int rounds =0 ; rounds < 2*totalRounds; rounds++) {
if (dir==0){ // set direction
digitalWrite(dirPin2, LOW);
} else {
digitalWrite(dirPin2, HIGH);
}
delay(1); // give motors some breathing time
dir = 1-dir; // reverse direction
for (int i=0; i < 6400; i++) {
int t = abs(3200-i) / 200;
digitalWrite(stepPin2, HIGH);
delayMicroseconds(70 + t);
digitalWrite(stepPin2, LOW);
delayMicroseconds(70 + t);
}
}
எனும் குறிமுறைவரிகள் பயன்படுகின்றன இதில் ஒரு stepperமட்டும் இடதுபுறமும்வலதுபுறமும் ஸ்லைடர் நகர்ந்து செல்லமுடியும் ஆனால் ப்ளாட்டரில் வரைவதற்காக X-Y ஆகிய இருஅச்சுகளின் அடிப்படையில் இயங்கவேண்டும் இதற்காக
"X30|Y30|X-30 Y-30|X-20|Y-20|X20|Y20|X-40|Y-25|X40 Y25
என்றவாறான கட்டளைவரி பயனுள்ளதாக அமையும் இவ்வாறு கட்டமைத்திடுதற்கான கானொளி காட்சி https://twitter.com/pilhuhn/status/949737734654124032/ என்ற முகவரியில் உள்ளது இந்தகானொளி காட்சிகளை கண்டு அவ்வாறே செயற்படுத்தி பயன்றிடுக

கோ எனும் கணினிமொழியில் கோப்புகளை நகலெடுத்திடும் வழிமுறை

கோ எனும் கணினிமொழியில் கோப்புகளை நகலெடுத்து கொண்டுவந்து சேர்த்திடுவதற்காக பல்வேறு வழிமுறைகள் உள்ளன அவற்றுள் இந்த கோஎனும் கணினிமொழியின் துவக்கப்பதிப்புகளின் நூலகத்தில் உள்ள செயலியான io.Copy()என்பதை கொண்டு செயல்படுத்திடலாம் இது முதலில்உள்ளீடு செய்திடும் கோப்பினை உடனடியாக படித்தறிந்து கொண்டு அதனடிப்படையில் வேறொருகோப்பினை எழுதுகின்றது இவ்வாறு கோப்பினை நகலெடுத்து பிரிதொரு கோப்பாக எழுதி உருவாக்குவதற்கான cp1.goஎனும் குறிமுறைவரிகள் பின்வருமாறு
func copy(src, dst string) (int64, error) {
sourceFileStat, err := os.Stat(src)
if err != nil {
return 0, err
}
if !sourceFileStat.Mode().IsRegular() {
return 0, fmt.Errorf(“%s is not a regular file”, src)
}
source, err := os.Open(src)
if err != nil {
return 0, err
}
defer source.Close()
destination, err := os.Create(dst)
if err != nil {
return 0, err
}
defer destination.Close()
nBytes, err := io.Copy(destination, source)
return nBytes, err
}
இதனைபரிசோதித்து பார்த்திடும்போதுos.Stat(src) எனும் நடப்பு கோப்பானது நகலெடுக்கப்பட்டு sourceFileStat.Mode().IsRegular() எனும் வழக்கமான கோப்பாக செய்யப்படுகின்றது தேவையெனில் இதனை திறந்து படித்து சரிபார்த்து கொள்ளமுடியும் இதில் நகலெடுத்து கொண்டுவந்து சேர்த்திடும்அனைத்து செயல்களும் io.Copy(destination, source)எனும் கட்டளைவரியில் செயல்படுத்தப்படுகின்றது இந்த பணி-முடிவடையும் போது இதுவரை எத்தனை பைட்கள் நகலெடுக்கப்பட்டன அவ்வாறான செயலின்போது ஏற்பட்ட பிழைகள்யாவை எனும்பிழைச்செய்தி பொதுவாக திரையில் காண்பிக்கும்ஆனால் கோஎனும் மொழியில் இவ்வாறான பிழைமதிப்பானது nilஎன்றே காண்பிக்கும்இந்த குறிமுறைவரிகளை செயல்படுத்தினால் அதனுடைய வெளியீடு பின்வருமாறு இருக்கும்
$ go run cp1.go தொடர்ந்து பின்வருமாறான இருகட்டளைவரிகளை செயல்படுத்திடுக
$ go run cp1.go fileCP.txt /tmp/fileCPCOPY , $ diff fileCP.txt /tmp/fileCPCOPY
அதனைதொடர்ந்து அதன் வெளியீடு பின்வருமாறு இருக்கும்
Copied 3826 bytes!
இந்த io.Copy எனும் செயலி பற்றி மேலும் விவரங்களுக்கு https://golang.org/pkg/io/என்ற இணையபக்கத்திற்கு சென்றறிந்து கொள்க

உபுண்டு எனும் லினக்ஸ் இயக்கமுறைமை முதலில் செயல்படுமாறு துவங்க செய்வதற்காக

நம்மில் ஒருசிலர் உபுண்டு ,விண்டோ ஆகிய இரு இயக்கமுறைமைகளையும் ஒரே கணினியில் நிறுவுகை செய்து இயக்கி பயன்பெறுவோம் இவ்வாறான கணினியில் துவக்கத்தின்போது உபுண்டு அல்லது விண்டோ ஆகிய இரண்டில் எதனை நாம் பயன்படுத்தவிழைகின்றோம் என்பதற்கான பட்டியல் தோன்றி அதில் நாம் தெரிவுசெய்திடும் இயக்கமுறைமை துவங்கி செயல்படுமாறு அமைத்திருப்போம் ஒருசில நேரங்களில் இவ்வாறான வாய்ப்பிற்கான திரை தோன்றாமலேயே நேரடியாக விண்டோ இயக்கமுறைமை செயல்படத்துவங்கிவிடும் அதற்கு பதிலாக கணினியின் துவக்கத்தின்போது உபுண்டு அல்லது விண்டோ ஆகிய இரண்டில் எதனை நாம் பயன்படுத்த விழைகின்றோம் என்ற பட்டியில் தோன்றினால் நல்லது என விரும்புவோம் அதற்காக பின்வரும் படிமுறைகளை பின்பற்றிடுக
படிமுறை1 உபுண்டு இயக்கமுறைமை நேரடியாக செயல்படும் யூஎஸ்பி(Live USB) ட்ரைவை அதற்கான வாயிலில் செருகுக
படிமுறை2 தொடர்ந்து கட்டளைவரி சளரத்தினை திறந்து அதில்
$Sudo apt-get-install efibootmgr
என்றவாறு கட்டளைவரியை உள்ளீடுசெய்து உள்ளீட்டு விசையை அழுத்துக பின்னர் வரியம் திரையில் நம்முடைய கடவுச்சொற்களை உள்ளீடு செய்துகொண்டு Yஎன்ற பொத்தானை அழுத்துக உடன் பின்வருமாறான விவரங்களுடன் திரை தோன்றிடும்
BootCurrent: 0001
Timeout: 0
Bootorder: 0001,0002,0003
Boot 0001 Window
Boot 00002 Ubuntu
Boot 0003 EFI USB Drive
தற்போது கணினியானது எந்த வரிசைகிரமத்தில் துவங்குகின்றது என காண்பிக்கின்றது இதன்பின்னர் பின்வரும் கட்டளைவரியை உள்ளீடுசெய்திடுக
$Sudo efibootmgr -o 0002,0001,0003
தொடர்ந்து கட்டளைவரி சளரத்திலிருந்து வெளியேறுக மேலும் யூஎஸ்பி ட்ரைவையும் வெளியிலெடுத்திட்டபின்னர் கணினியை மறுதுவக்கம் செய்திடுக உடன் கணினியின் இயக்கம் துவங்கி நாம் விரும்பியவாறான பட்டி திரையில் தோன்றி நாம் எந்த இயக்கமுறைமையை துவங்க விரும்புகின்றோம் எனக்கோரிடுவதை காணலாம்

ஆண்ட்ராய்டு பயன்பாடு உருவாக்குநர்களுக்கும் பயனாளர்களுக்கும் புதிய ஆண்ட்ராய்டின் AppBundleஎன்பது பேருதவியாக வருகின்றது

தற்போதைய நிலையில் பல்வேறு சாதனங்களின் சிபியு கட்டமைவு,திரையின் அமைவு,குறிப்பிட்ட சாதனத்தின் பல்வேறு வளங்களை நிருவகித்தல், பயனாளர் விரும்பும் மொழியை நிருவகித்தல் என்பன போன்ற உலகம் முழுவதும் புழக்கத்தில் உள்ள பல்வேறு வகையான ஆண்ட்ராய்டு சாதனங்களிலும் நாம் உருவாக்கிடும் ஆண்ட்ராய்டு பயன்பாடு பிரச்சினை இல்லாமல் செயல்பட்டு எதிர்பார்த்திடும் பயனை வழங்குவது எவ்வாறு என்பதுதான் ஒவ்வொரு ஆண்ட்ராய்டு பயன்பாட்டினை உருவாக்குபவரின் அடிப்படையான தலையாய பிரச்சினையாகும் இதனை தீர்வுசெய்திடுவதற்காக பல்லடுக்கு Android Package Kits (APK) கோப்பமைவுகள் நடைமுறையில் இருக்கின்றன ஆயினும் இது பல்வேறு வடிவமைப்பு கோப்புகளையும் ஒன்றாக ஒருங்கிணைந்து பெரியஅளவிலான பேரளவு கோப்பாக இருப்பதுதான் மிகமுக்கிய குறைபாடாகும் இதனை தீர்வுசெய்து குறிப்பிட்ட சாதனத்திற்கேற்ற வடிவமைப்பை மட்டும் பதிவிறக்கம் செய்திடுவதற்கான .aap எனும்வடிவமைப்பில்APP Bundle எனும் புதிய வசதியை தற்போது கூகுளானது அறிமுகபடுத்தியுள்ளது. ஒரு பயனாளி கூகுள் ப்ளே ஸ்டோரை அனுகி குறிப்பிட்ட பயன்பாட்டினை பதிவிறக்கம்செய்திட விழையும் விருப்பத்தை தெரிவுசெய்தால் உடன் கூகுளானது அந்த பயனாளியினுடைய ஆண்ட்ராய்டு சாதனத்தினை சரிபார்த்து அதற்கேற்ற பொருத்தமான பயன்பாட்டினை மட்டும் பதிவிறக்கம்செய்திட அனுமதிக்கின்றது இந்த கூகுளின்APP Bundle எனும் புதிய வசதியானது split APKஎனும் தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி பெரியஅளவுள்ள APK கோப்புகளை சிறியஅளவுள்ள Base APK, Configuration APK, DymicfeatureAPKஆகிய மூன்று கோப்புகளாக பிரித்திடுகின்றது இதில்முதலிரண்டும் கண்டிப்பாக தேவையாகும் மூன்றாவது தேவையெனில் பயன்படுத்தி கொள்க இதனை பயன்படுத்திடுவதற்காக Android Studio 3.2 previewபதிப்பை பதிவிறக்கம்செய்து நிறுவுகை செய்து செயல்படச்செய்திடுக உடன் தோன்றிடும் திரையில் நம்முடைய ஆண்ட்ராய்டு பயன்பாட்டு குறிமுறைவரிகளை மேலேற்றம் செய்திடுக தொடர்ந்து இதனுடைய திரையின் மேலே கட்டளைபட்டையில்Build => Build Bundle/APK(s)=> Build Bundle =>அல்லது Build => Generate Signed Bundle / APK=> Generate Signed Bundle =>என்ற வாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன்Generate Bundle or APK எனும்உரையாடல் பெட்டிதிரையில் விரியும்
அதில் Android App Bundle என்ற வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து கொண்டு Next என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக பின்னர் விரியும்திரையில் Keystore என்பதையும் மற்ற விருப்பங்களையும் APK என்பதை உருவாக்கிடும்போது பின்பற்றிய அதேவழிமுறையை பின்பற்றினால் இறுதியாக .aap எனும்வடிவமைப்பில்APP Bundle உருவாகிவிடும் இதனை கூகுள் ப்ளேஸ்டோரிற்கு பதிவேற்றம் செய்திடலாம்

மேம்பட்ட கைபேசி பயன்பாடுகளை உருவாக்குவதற்காக Ionicஎனும் வரைச்சட்டத்தை(Framework) பயன்படுத்தி கொள்க

இதற்குமுன் ஒரே பயன்பாடானது வெவ்வேறு செல்லிடத்து பேசிகளி்ன் இயக்கமுறைமை-களிலும் செயல்படுமாறு செய்வதற்காக குழுவான உருவாக்குநர்கள் நாள்கணக்கில் முயன்று பணிபுரிந்து வந்தனர் அதனை எளிமையாக்கிடும்பொருட்டுAngularJS என்பது அறிமுகபடுத்தப்பட்டது அதனைதொடர்ந்து புதிய Hybrid Apps பிறந்தன அதாவது சதாரன இணைய காட்சியானது HTML, CSS, JSSWeb போன்றவைகளால் மேம்படுத்தப்டடு புதியமேம்பட்ட கைபேசி பயன்பாடுகள் பயன்பாட்டிற்கு வந்தன பத்தாண்டுகளுக்கு முன்புகூட ஃப்ஸ்புக் ஆனது HTML5 இல் IOSஇற்கான பயன்பாட்டினை உருவாக்கி பயன்பாட்டிற்கு வெளியிட்டிருந்தாலும் ஒருசில குறைபாடுகள் அதில் இருந்தன தற்போது அவையனைத்தும் சரிசெய்யப்பட்டு புதிய மேம்பட்ட கைபேசி பயன்பாடுகள் உருவாக்குவது மிகஎளிய செயலாகிவிட்டது அதாவது எந்தவொரு பயன்பாட்டினையும் அதன் துவக்க முதல் முடிவு வரை அனைத்தையும் உருவாக்கிடாமல் நாம் விரும்பும் கைபேசியின் எந்தவொரு பயன்-பாட்டினையும் அதற்கு தேவையான தனித்தனியாக உறுப்புகளை அவற்றுக்கு பொருத்தமானவைகளை மட்டும் தெரிவுசெய்து ஒருங்கிணைத்து புதிய கைபேசி பயன்பாட்டினை கட்டமைத்து கொள்ளும்வசதி இந்த வரைச்சட்டத்தில்(Framework) கிடைக்கின்றது தற்போது Phone gap, Cordova, Ionic போன்ற பிரபலமான வரைச்சட்டங்கள் நாம் பயன்படுத்தி கொள்வதற்காக தயாராக இருக்கின்றன அதிலும் Ionic வரைச்சட்டமானது Cordova இன் அடிப்படையில் செயல்படுமாறு உருவாக்கப்பட்டது அதைவிட இது AngularJS இன் சமீபத்திய பதிப்பிற்கேற்ப நிகழ்நிலைபடுத்தப்பட்டு பயன்படுத்த தயாராக இருக்கின்றது மேலும் ஆயிரகணக்கான பயன்பாட்டு உறுப்புகள் நாம் பயன்படுத்தி கொள்வதற்காக இதில் தயார்நிலையில் உள்ளன அதனால் இதனுடைய Collection -repeateஎனும் வாய்ப்பினை பயன்படுத்தி மிகவிரைவாக நாம்விரும்பும் கைபேசி பயன்பாடுகளை இதன் உறுப்பகளின் மூலம் கட்டமைத்து பல்வேறு பயனாளர்களும் பயன்படுத்தி கொள்வதற்காக வெளியிடமுடியும்மேலும் விவரங்களுக்கு https://ionicframework.com/எனும் இணையமுவகரிக்கு செல்க

Previous Older Entries