ஓப்பன் ஆஃபிஸ் கால்க்-32. தரவுகளை உள்ளீடுசெய்தலும் கையாளுதலும்

 ஓப்பன் ஆபிஸ் கால்க்கில் விசைபலகைவழியாகவும், இடம்சுட்டியால் பிடித்து இழுத்து சென்றுவிடுவதன் (drag and drop)மூலமும், நிரப்புதல் கருவிகள்(Fill Tools)  வழியாகவும், பட்டியல்களை தெரிவுசெய்வதன் (Select lists)வாயிலாகவும் தரவுகளை உள்ளீடு செய்யமுடியும்.
  மேலும் ஒரே ஆவணத்திலுள்ள பல்வேறு தாட்களில் தகவல்களை ஒரே நேரத்தில் உள்ளீடு செய்ய ஓப்பன் ஆபிஸ் கால்க் அனுமதிக்கின்றது
 எண்களை உள்ளீடு செய்யும்போது கழித்தல் குறி(-)1234யுடன்  அல்லது பிறை அடைப்பிற்குள் (1234) எண்களை உள்ளீடுசெய்தால் அவற்றை எதிர்மறை எண்ணாக -1234திரையில் காண்பிக்கும்
 ஒற்றை மேற்கோள்(‘) 1234குறியிட்டு எண்களை உள்ளீடுசெய்தால் அவற்றை  எழுத்தாக பாவித்து கணக்கீட்டிற்கு எடுத்துகொள்ளாது ஆனால் எண்களை மட்டும் 1234 திரையில் காண்பிக்கும் 
 நாளினை குறிப்பிட சாய்வுக்கோடு (slash (/)) அல்லது இடைக்கோடு (hyphen ())  என்றவாறு இதில் ஏற்கனவே கட்டமைக்கப்பட்டுள்ள வடிவைப்பில்  தேவையான ஒன்றை தெரிவுசெய்துகொள்க நேரத்தை முக்காற்புள்ளி(colon (:) ) யிட்டு குறிப்பிடுக.
  சிறப்புவகை குறியீடு தேவையெனில் Insert => Special Character=> என்றவாறு கட்டளைகளை செயற்படுத்துக பின்னர் தோன்றிடும் Special Characters என்ற  உரை யாடல் பெட்டியில்( படம்-32-1) தேவையான எழுத்துரு வகையை தெரிவு செய்த வுடன் விரியும் தொடர்புடைய சிறப்புவகை குறியீடுகளில் தேவையானதை மட்டும் தெரிவு செய்து okஎன்ற பொத்தானை சொடுக்குக.
 படம்-32-1
 ஓப்பன் ஆபிஸ் கால்க்கில் தரவுகளை உள்ளீடு செய்து உள்ளீட்டு விசையை அழுத்தியவுடன்  தொடர்புடைய கணக்கீடுகளை  தானாகவே செய்துகொள்ளும் அச்செயலை நீக்கம்செய்திட Ctrl+Z. என்றவாறு  விசைகளை அழுத்துக.
 ஓப்பன் ஆபிஸ் கால்க்கில் தொடர்ந்து தரவுகளை  உள்ளீடு செய்யும்போது ஒரு எழுத்தினை தட்டச்சு செய்தவுடன் இதே நெடுவரிசையில் இதேஎழுத்தில் ஆரம்பிக்கும் மிகுதி தரவுகளை திரையில் காண்பிக்கும  இதன்மூலம் திரும்திரும்ப உள்ளீடு செய்யப் படும் தரவுகளை தானாகவே பூர்த்தி செய்து விரைவான தரவுகளின் உள்ளீட்டிற்கு ஓப்பன் ஆபிஸ் கால்க் வழிவகுக்கின்றது. இதனைTool => Cell Content =>Auto Input.=> என்றவாறு கட்டளைகளை செயற்படுத்து வதன்மூலம் செயலு்க்கு கொண்டு வரமுடியும்.
 வாரத்தின் நாட்கள் ,மாதத்தின் பெயர்கள் போன்ற தொடர்ச்சியான தரவுகளை Fill Series என்ற வசதிமூலம் விரைவாக உள்ளீடுசெய்யமுடியும் இதற்காக முதலில் உள்ளீடு செய்து நிரப்பவிரும்பம் கலங்களை(cells) தெரிவுசெய்து கொண்டு Edit=> Fill => Series=> என்றவாறு கட்டளைகளை செயற்படுத்துக உடன் தோன்றும் Fill  Series என்ற உரையாடல் பெட்டியில்( படம்-32-2) start value என்பதில் முன்கூட்டியே உருவாக் கப்பட்டு தயார்நிலையிலுள்ள தொடர்ச்சியான தரவுகளில் ஆரம்பத்தை மட்டும்  தெரிவுசெய்துகொண்டு  ok என்ற பொத்தானை தெரிவு செய்து சொடுக்குக.உடன் மிகுதி தரவுகள் நாம் தெரிவுசெய்த கலங்களில்(Cells) தானாகவே பூர்த்தியாகிவிடும்.
 படம்-32-2
 இவ்வாறேநாம்விரும்பும் தொடர்ச்சியான தரவுகளைகூட நாமே உருவாக்கி பயன்படுத்தி கொள்ளமுடியும்.அதற்காகTools => Options =>Open Office.org Calc => Sort Lists => என்றவாறு கட்டளைகளை செயற்படுத்துக உடன் தோன்றும் உரையாடல் பெட்டியில்( படம்-32-3)முன்கூட்டியே உருவாக்கப்பட்டு தயார்நிலையிலுள்ள தொடர்ச்சி யான தரவுகளின் பட்டியல் இடதுபுறம் Listsஎன்ற பெட்டியிலும் தொடர்புடைய பெயர் களின் பட்டியல் வலதுபுறம் Entries என்ற பெட்டியிலும் இருக்கும். நாம் புதிய பட்டி யலை உருவாக்கிட விரும்புவதால்Newஎன்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக பின்னர் Entries என்ற பெட்டியில் தேவையான தொடர்ச்சியான தரவுகளை உள்ளீடு செய்து கொண்டு Addஎன்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக
படம்-32-3
 நிறுவனத்தின் பெயர் போன்ற தகவல்கள் அனைத்து தாட்களிலும் அதே எண்ணுள்ள கலத்தில்(cell) பிரதிபலிக்கவேண்டுமெனில் அவ்வாறான தகவல்களை உள்ளீடு செய்துகொண்டு அனைத்து தாட்களையும் தெரிவுசெய்துகொள்க. பின்னர் Edit => Sheet => Select=> என்றவாறு கட்டளைசெயற்படுத்துக உடன் தோன்றிடும்  Select sheets என்ற உரையாடல் பெட்டியில் ( படம்-32-4) okஎன்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக
 படம்-32-4
 தரவுகளை உள்ளீடு செய்யும்போது அவை ஏற்புடையதாக இருக்கின்றதா வென சரிபார்த்து ஏற்றுக்கொள்ளுமாறுசெய்யமுடியும் அதற்காக Data => Validity =>என்றவாறு கட்டளைகளை செயற்படுத்துக
 படம்-32-5
 உடன் தோன்றிடும்  Validity என்ற உரையாடல் பெட்டியில்( படம்-32-5)criteria என்ற தாவியின் திரையில் தேவையான நிபந்தனைகளை உள்ளீடு செய்து தவறாக இருந்தால் சரிசெய்வதற்காக Invalid data—try again என்றவாறு செய்தியை காண்பிக்கும்படி input help என்றதாவியின் திரையில் அமைத்தும்  தவறினை சுட்டிகாட்டுவதற்காக error alert என்ற தாவியின் திரையில் தேவையானவாறு அமைத்தும் okஎன்ற பொத்தானை தெரிவு செய்து சொடுக்குக 
 பணித்தாளில் தரவுகளை உள்ளீடு செய்யும்போது தவறான தரவுகளை  Backspace என்ற விசையை அழுத்தி நீக்கம் செய்யமுடியும். மேலும்அந்த கலத்தின் வடிவமைப் பையும் சேர்த்துநீ்க்கம் செய்திட Edit => Delete Contents=>என்றவாறு கட்டளைகளை செயற் படுத்துக.உடன் தோன்றிடும்  Delete Contents என்ற உரையாடல் பெட்டியில்Delete all என்ற தேர்வுசெய்பெட்டியை தெரிவுசெய்துகொண்டு  okஎன்ற பொத்தானை தெரிவு செய்து சொடுக்குக 
 ஒருகலத்தில் உள்ள தரவுகளை மாறுதல் செய்திட அந்த கலத்தினை தெரிவு செய்து கொண்டு F2 என்ற செயலிவிசையை அழுத்துக உடன் இடம்சுட்டியானது கலத்தின் தரவிற்குள் சென்றுநிற்கும் பின்னர் அம்புக்குறியை தேவையான இடத்திற்கு நகர்த்தி தரவகளை உள்ளீடுசெய்து உள்ளீட்டு விசையை(enter key) அழுத்துக.
  படம்-32-6
  ஒருகலத்தில் (cell) உள்ள தரவுகளை  வடிவமைப்பு செய்திடFormat =>cells=> என்றவாறு கட்டளைகளை செயற்படுத்துக உடன் தோன்றிடும் format cells என்ற உரையாடல் பெட்டியில் ( படம்-32-6)ஏராளமான வாய்ப்புகள்  தரவுகளை  வடிவமைப்பு செய் வதற்காக உள்ளன அவைகளுக்கான தாவியின்திரைக்குசென்று  தேவையானதை  தெரிவு செய்துokஎன்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக 

எம்எஸ் அக்சஸ் தரவுதளகோப்பினை ஓப்பன் ஆஃபிஸிலும் ஓப்பன் ஆஃபிஸன் தரவுதளத்தை எம்எஸ் அக்சஸிலும் கையாளமுடியுமா.


ஆம் முடியும் பொதுவாக ஓப்பன் ஆஃபிஸானது எந்த வகையான தரவுதளத்தையும் கையாளக்கூடிய தன்மையுடையதாகும். ஆனால் எம்எஸ்அக்சஸானது ODBC வகையை மட்டுமே ஆதரிக்ககூடியதாக உள்ளது அதனால் இவ்விரண்டையும் எவ்வாறு இணைத்து பயன்படுத்துவதுஎன பின்வரும் படிமுறைகளில் காண்போம்.

1.முதலில்எம்எஸ் விண்டோவில் Start => Settings => Control Panel => Administrative tools => என்றவாறு கட்டளைகளை செயற்படுத்துக. உடன் விரியும்  Administrative tools என்ற திரையில் ODBC Data Sources என்பதன் குறு்ம்படத்தை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக.

2.பின்னர் தோன்றும் ODBC Data Sources Administrative tools என்ற உரையாடல் பெட்டியில் Add என்ற பொத்தானைதெரிவுசெய்து சொடுக்குக.

3.அதன்பின்னர் Create New Data Source என்ற உரையாடல் பெட்டி திரையில் தோன்றும் அதில் Driver do Microsoft Access (.mdb) என்பதை தெரிவுசெய்துகொண்டு Finishஎன்ற பொத்தானைதெரிவுசெய்து சொடுக்குக.

படம்-1

4.பின்னர் ODBC Microsoft Access Setupஎன்ற என்ற உரையாடல் பெட்டி திரையில் தோன்றும் அதில் உள்ளData sources  name என்பதற்கு example என்றவாறு ஒரு  பெயரினை இட்டும்  Description என்பதற்கு an example of using ODBC என்றவாறு இதன் விவரத்தை உள்ளீடுசெய்தும் Selectஎன்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்துசொடுக்குக. இதன்மூலம் எம்எஸ்அக்சஸின் கோப்பின் வகையை  Microsoft Access (*.mdb) என்றவாறு தெரிவுசெய்து கொண்டு ok என்ற பொத்தானை தெரிவு செய்து சொடுக்குக.

படம்-2

5.தற்போது நாம் உருவாக்கிய ODBC Data Source என்பது பட்டியலாக ODBC Data Sources Administrative tools என்ற உரையாடல் பெட்டியில் தோன்றும் பின்னர்  இந்த உரையாடல் பெட்டியில்  உள்ளok என்ற பொத்தானை தெரிவு செய்து சொடுக்குக.

6.அதன் பின்னர் ஓப்பன் ஆஃபிஸில் Tools=-> Data Sources=> என்றவாறு கட்டளைகளை செயற்படுத்துக.  உடன்திரையில் தோன்றிடும் Data Sources Administration என்ற உரையாடல் பெட்டியில்  Bibliography. என்பதை விட்டிடுக. New Data Sourceஎன்ற பொத்தானை தெரிவு செய்து சொடுக்குக.

7.பின்னர் Data Source URL என்பதிலுள்ள […] என்ற முப்புள்ளியை தெரிவு செய்து சொடுக்குக.

8.அதன்பின்னர் தோன்றிடும் திரையில்  நாம் உருவாக்கிய example Microsoft Access (*.mdb) என்பதை தெரிவுசெய்து Apply என்ற பொத்தானையும் ok என்ற பொத்தானையும் தெரிவு செய்து சொடுக்கிData Sources Administration என்ற உரையாடல் பெட்டியை மூடிவிடுக.

படம்-3

9.பின்னர் View => Data Sources =>(அல்லது F4 விசையைஅழுத்துவது )என்றவாறு கட்டளைகளை செயற்படுத்தி திரையில் பார்வையிட்டுகொள்க .

10.இதன் பின்னர் எம்எஸ் அக்சஸ் தரவுதளகோப்பினை ஓப்பன் ஆஃபிஸிலும் ஓப்பன் ஆஃபிஸன் தரவுதளத்தை எம்எஸ் அக்சஸிலும் கையாளமுடியும்.

 

கருவிகள்_time_stoper

இன்று இணையத்தில்  கிடைக்கும் பயன்பாட்டு நிரலிதொடர்கள் அனைத்தும் அல்லது பெரும்பாலானவை  Trail (Evaluation) கத்தான இருக்கின்றன அதனால் அவைகளை  தொடர்ந்து நம்மால் இயக்கி பயன்படுத்திட முடியாத நிலை ஏற்படுகின்றது .
ஆயினும் பின்வரும் வழிமுறைகளை பின்பற்றினால் வழக்கமான பயன்பாட்டினை போன்று அவைகளை நம்முடைய கணி்னியில் தொடர்ந்து இயக்கி பயன்படுத்தி கொள்ளமுடியும்

முதலில் நம்முடைய கணினியில்ஏதேனுமொரு trial Program ஐ நிறுவுகை செய்க.
பின்னர் பின்வரும் இணையபக்கத்திற்குசென்று time_stoper  என்பதனை பதிவிறக்கம் செய்க
http://hotfile.com/dl/83077575/7d0e707/time_stoper_for_trial_applications.zip.html Or

http://rapidshare.com/#!download|820l34|431338867|time_stoper_for_trial_applications.zip|919

அதன்பின்னர் இதனை (time_stoper ) நம்முடைய கணினியில் நிறுவுகை செய்க

பின்னர் திரையில் உள்ள இந்த பயன்பாட்டின் குறும்படத்தை(Icon) தெரிவுசெய்து சொடுக்குக.
அதன்பின்பு trial software ஐ நிறுவுகைசெய்த கோப்பகத்திற்கு (c:/Program Files/……)சென்று அதனுடைய இயக்கexeகோப்பினை தெரிவுசெய்க
பின்னர் நமக்கு வேண்டிய நாளை date தெரிவுசெய்து அதனை இந்த trial program க் கான குறுக்குவழி பெயராக கொடுத்து create desktop shotcut ஐ சொடுக்குக அவ்வளவுதான் இனி நாம் கொடுத்த பெயரில் உள்ள குறுக்குவழி குறும்படத்தை உபயோகித்து இந்த trail Program ஐ தொடர்ந்து இயக்கமுடியும்

தேவையான இணையபக்கத்தை நம்முடைய கணினியில் சேமித்துகொள்ளமுடியும்

 

நாம் இணையத்தில் உலாவரும்போது ஏதேனும் தகவல் இருந்தால் அந்த பக்கத்தை நம்முடைய கணினியில் சேமிக்க விரும்புவோம் அதற்காக அந்த இணைய பக்கத்தினை தெரிவுசெய்து ctrl + c என்றவாறு விசைப்பலகையிலுள்ள விசைகளை அழுத்தி நகல் எடுத்துகொள்வோம் பின்னர் நம்முடைய கணினியில் காலியானதொரு ஒரு நோட்-பேட் அல்லது மைக்ரோசாப்ட் வோர்டை திறந்து அதில் Ctrl +v என்றவாறு விசைப் பலகையிலுள்ள விசைகளை அழுத்தி ஒட்டி சேமித்துகொள்வோம் இதற்கு பதிலாக பதிவிறக்கம் செய்வதைபோன்று சுலபமாக தேவையான இணையபக்கத்தை நம்முடைய கணினியில் சேமித்துகொள்ளமுடியும்  இதற்காக நம்முடைய கணினியில்  நாம் இணையத்தில் உலாவரும் தேடுபொறியானது மோசில்லா ஃபயர் ஃபாக்ஸ் ஆக இருக்கின்றதாவென உறுதி படுத்திகொள்க.

பின்னர் இதனுடய பின்வரும் இணையபக்கத்திற்குசெல்க.

https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/search/?q=quick+notes&cat=all&lver=any&pid=1&sort=&pp=20&lup=&advanced=

அதில் இரண்டாவதாக உள்ள search result Quick Noteஎன்பதில் Add To Firefox என்பதை தெரிவுசெய்து சொடுக்குகபின்னர் தோன்றிடும் திரையில் allow என்ற பொத்தானை சொடுக்குக .உடன் Software installation என்ற உரையாடல்பெட்டி திரையில் தோன்றும்

இதில் Install now என்ற பொத்தானை சொடுக்குக இந்தAdd ons ஆனது பதிவிறக்கம் ஆகி Add onsஎன்ற உரையாடல்பெட்டி மூலம் இது நிறுவப்படும  அதுவரை காத்திருக்கவும் பின்னர் restart-firefox என்ற பொத்தானை சொடுக்குக

இதன்பின்னர் மறுபடியும் மோசில்லா ஃபயர் ஃபாக்ஸ் தேடுபொறியாநது தானாகவே திறந்து செயலுக்கு வரும் பின்னர் இணையத்தில் உலாவரும்போது நமக்கு வேண்டிய தகவலை தெரிவுசெய்து செய்து சுட்டியின் வலதுபுற பொத்தானை இருமுறை சொடுக்குக உடன் தோன்றிடும் பட்டியில் send to quick note என்பதைதெரிவுசெய்து சொடுக்குக இதன்பின்னர் அதை  முறைபடுத்தி வேறு கோப்பில் சேமிக்கலாம்.

பின்னர் தேவையானால் இந்த quick noteஐயே browser இல ஒரு அங்கமாக ஆக்கலாம்

 

இதற்காக tools =>quick note => sidebar=> என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்கி செயற்படுத்துக

ஜிமெயில் தொடர்ச்சியாக அடுத்தடுத்த மின்னஞ்சலை படிக்கமுடியும்

தற்போது பெரும்பாலானவர்கள் ஜிமெயிலை பயன்படுத்துகின்றனர் ஆயினும் இந்த ஜிமெயில் உள்வருகை பெட்டியில்(inbox) உள்ள மின்னஞ்சலை திறந்து படித்து முடிந்தபின்னர் அதனை மூடிவிட்டு மீண்டும் உள்வருகை பெட்டிக்கு சென்று வேறுமின்னஞ்சலை தெரிவுசெய்து சொடுக்கி திறக்கவேண்டியுள்ளது நம்முடைய ஜிமெயிலின் மின்னஞ்சலை படிப்பது இவ்வாறான அதிக சிரம்மான  பனியாக உள்ளது  இதனை தவிர்த்து தொடர்ச்சியாக அடுத்தடுத்த மின்னஞ்சலையும் அல்லது இதற்கு முந்தைய மின்னஞ்சலை படிக்குமாறு அமைக்க முடியுமா என வினவினால் ஆம் முடியும் பின்வரும்படிமுறைகளை பின்பற்றினால்

1.. முதலில் நம்முடைய ஜிமெயில்கணக்கிற்குள் நுழைக

2. பின்னர் ஜிமெயில்கணக்கின் திரையின் மேலே வலதுபுறமூலையிலுள்ள SETTINGS என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக.

3. அதன் பின்னர் விரியும் திரையின் இந்த SETTINGS  -ன் துனை கட்டளைகளின் பட்டியலில் இருந்து LABS என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக.

படம்-2

4.பின்னர் தோன்றிடும் திரையில் MOUSE GESTURES என்ற வாய்ப்பின் ENABLE என்ற தேர்வுசெய்பெட்டியை தெரிவுசெய்துகொள்க.

படம்-3

5. அதன்பின்னர் திரையின் அடிப்பகுதியின் இடதுபுறமூலையிலுள்ள SAVE CHANGES என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக.

படம்-4

. இப்போது ஜிமெயில் உள்வருகை பெட்டியில் உள்ள மின்னஞ்சலில் தொடர்ச்சியாக அடுத்தடுத்த மின்னஞ்சலையும் இதற்கு முந்தைய மின்னஞ்சலை படிக்கமுடியும்.

எண்ணற்ற converter கள் லினக்சிலும் உள்ளன

தற்போதைய நவீன காலத்தில் செல்லிடத்து பேசி  இல்லாத இடமே இல்லை அதிலும் கேமரா செல்லிடத்து பேசிகளுக்கும் பஞ்சமே இல்லை இந்த செல்லிடத்து பேசியில் புதிய புதிய பாடல்களையும்  வீடியோவையும் அவ்வப்போது பதிவிறக்கம் செய்ய நேரிடும் பின்னர் அதனைசெல்லிடத்து பேசிக்கு ஏற்றவாறு format க்கு மாற்ற சவுண்ட் converter ஐ தவிர வேறு மென்பொருள் எதுவும் இல்லை என்று நாம் நினைத்திருப்போம் சவுண்ட் converter ஐ தவிர ஏராளமான சிறந்த மென்பொருள்கள் இணையத்தில் உள்ளன ஆனால் அவைகள் விண்டோஸ்  ஓஎஸ் சூழலில் மட்டுமே செயல்படுமாறு அமைக்கபட்டிருக்கும் லினக்ஸ் பயனாளராக இருந்தால் இதற்காக விண்டோஸ் wine ஐ நாடவேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்படும் அந்த சமயத்தில் என்னடா லினக்ஸில் இதுபோன்ற பயன்பாடுகளை கையாளுவதற்கான வசதி ஒன்றும் இல்லையே என்ற மனத்தளர்ச்சி ஏற்பட்டு பழையபடி விண்டோவிற்கே மாறிகொள்வோமா என்று மனம் தடுமாறும்
கவலைபடவேண்டாம் எப்போதும் லினக்ஸில் இல்லாதது எந்த ஒரு இயக்க முறைமையிலும் இல்லை என்ற செய்தியை மனதில் கொள்க. லினக்ஸ் இல் ஒரு எந்த ஒரு பணியை செய்தாலும் அதில் தெளிவும்  சிறப்பும் இருக்கும், இது வரை என்னென்ன ஆடியோ , வீடியோ format கள் வந்துள்ளதோ அதற்கு தகுந்த Gnormalize(படம்-1), SoundKonverter,O ggConvert என்பன போன்ற எண்ணற்ற converter கள் லினக்சிலும்  உள்ளன.தேவைக்கேற்ப பயன்படுத்திகொள்க

படம்-1

உபுண்டுவில் ஏற்படும் Flash ன் தொந்தரவை தீர்வுசெய்யமுடியும்.


உபுண்டுவில் ஒவ்வொரு ஆறுமாதத்திற்கொருமுறை மேம்படுத்தும் போதும் பயன்பாடுகளிள் ஏதாவது ஒன்று நாம் சரியாக வழி முறைகளை பின்பற்றி செயல்படுத்தாததால் நமக்கு தொல்லை கொடுக்காமல் விடாது, அவ் வா€றே  சமீபத்திய உபுண்டு10.04 க்கு மேஜை கணினியை மேம்படுத்தியவுடன் எல்லாம் நன்றாக இருந்தது ஆனால் ஃபயர்பாக்ஸையும் சிஸ்டம்களையும் செயற்படுத்திடும்போது  சத்தம் எதுவும் கேட்கவில்லை.
என்னதான் காரணமென தேடு பொறியில் இரண்டு நாட்களாக தேடித்தேடி பலவற்றை படித்தாலும் அயற்சி ஏற்படுமாறு தண்ணி காட்டிக் கொண்டிருந்தது.தற்செயலாக alsamixer ஐ டெர்மினலில் கொடுத்து ஒரு பாடலை ஓடவிட்டுக்கொண்டு ஒவ்வொரு சேனலையும் மாற்றி மாற்றி முயற்சித்துக்கொண்டிருந்த போது ஏதோஒரு மாறுதல் செய்யும் போது சத்தம் வர ஆரம்பித்தது.

ஆயினும் ஃபயர்பாக்ஸ்  என்னனென்வோ செய்தும் அதிக தண்ணிகாட்டியது .பல்வேறு மாறுதல்களை  அவற்றை ஏன் செய்யவேண்டும் அதனால் என்ன பலன் என்ன என்பது கூட தெரியாமல் செய்தும் பலன் என்னவோ பூஜ்ஜியந்தான் இலவசமாக கிடைக்கின்றதே என்று ஏன் இதனோடு மல்லாடவேண்டும் என்ற வெறுப்பே அந்த சமயத்தில் ஏற்பட்டது
ஒருவழியாக இறுதியில் Firefox Address bar இல் about:plugins என்ற தட்டச்சு செய்து உளீட்டுவிசையை அழுத்தியவுடன் இதுவரை நாம் இணைத்துள்ள plugin களை பட்டியலாக திரையில் காண்பித்தது .இந்த plugin  ஆனது  firefox-ல் இரண்டு வித Shock Flash Player ஆக இருக்கின்றன. அதன் மேற்பகுதியில் அது எந்த இடத்தில் நிறுவப்பட்டிருக்கிறது என்று சொல்லப்பட்டுள்ளது

.அதனடிப்படையில் பார்வையிடும்போது கணினியில் இதனுடைய வெர்சன் 9 & 10 ம் இருந்தன. வெர்சன் 9ஐ நீக்கிவிட்டால் சரியாகிவிடும் என்று எண்ணி  /.mozilla/plugins$sudo rm libflashplayer.9 என்ற கட்டளையை terminal -ல் தட்டச்சு செய்து உள்ளீட்டு விசையை அழுத்தினேன் அவ்வளவு தான் ஒலி அட்டகாசமாக வர ஆரம்பித்துவிட்டது

Previous Older Entries