புதியவர்களுக்கு ஆண்ட்ராய்டு பயிற்சிகையேடு பகுதி-25 நிகழ்வினை கையாளுதல்- நிகழ்வுகள் ஒரு அறிமுகம்

பொதுவாக ஏதேனுமொரு பொத்தானை அழுத்துதல் அல்லது திரையில் ஏதேனுமொரு இடத்தில் தொடுதல் போன்ற நம்முடைய பயன்பாடுகளின் உள்ளுறுப்புகளுடன்ஒரு பயனாளர் இடைமுகம் செய்வது தொடர்பான தரவுகளை தொகுப்பதற்கான ஒரு சிறந்த வழிமுறையாக இந்த நிகழ்வுகள் உள்ளன ஆண்ட்ராய்டு வரைச்சட்டமானதுஎந்த நிகழ்வு முதலில் நடைபெறவேண்டும் எந்த நிகழ்வு அதன்பின்னர் நடைபெறவேண்டும் என நிகழ்வுகளை வரிசையை பராமரித்து குறிப்பிட்ட நிகழ்வுமுடிந்தவுடன் முதலில் வருவது முதலில் வெளியேறவேண்டும் என்ற அடிப்படையில்அதனை நீக்கம் செய்கின்றது இவ்வாறான நிகழ்வுகளுள் நம்முடைய தேவைக்கு ஏற்ற பொருத்தமான செயலினை நம்முடைய செயல்திட்டத்திலிருந்து எடுத்துக் கொள்ள முடியும் நடைமுறையில் ஆண்ட்ராய்டு நிகழ்வினை கையாளுவது தொடர்பாக பின்வரும்மூன்று அடிப்படைகருத்தமைவுகள் உள்ளன
1நிகழ்வினை கவணிப்போர் ஒருவரைகலைபயனாளர் இடைமுகப்பினை(GUI) கட்டமைவு செய்வதற்காக View எனும் இனம் முதன்மையாக விளங்குகின்றது அதேView எனும் இனமானது ஏராளமான நிகழ்வினை கவணிப்போரையும் வழங்குகின்றது. ஒரு நிகழ்வு ஏற்படும்போது அதுகுறித்த குறிப்பினை பெறுவது என்பதே இந்த நிகழ்வினை கவணிப்போரின் அடிப்படை நோக்கமாகும்
2.நிகழ்வினை கவணிப்போரை பதிவுசெய்தல் இங்கு நிகழ்வினை பதிவுசெய்தல் என்பது அந்நிகழ்வினை கவணிப்போர் புதிய நிகழ்வு ஏற்படும்போது நிகழ்வினை கையாளுவர் அழைக்கப்படுவதற்காக ஒரு நிகழ்வினை கையாளுபவர்அந்நிகழ்வினை கவணிப்பவருடன் பதிவுசெய்திடவேண்டும் எனும் தொடர்ச்சியானசெயல்முறையாகும்
3.நிகழ்வினை கையாளுபவர் ஒரு நிகழ்வு ஏற்படும்போது நாம்அதனை பதிவுசெய்திடவும் நிகழ்விற்குள் நிகழ்வினை கவணித்திடவும் வேண்டும் பொதுவாக ஒரு நிகழ்வினை கையாளுபவரை அந்நிகழ்வினை கவணிப்பவர் அழைப்பார் இதுவே நிகழ்வினைகையாளுதலின் உண்மையான வழிமுறையாகும்
நிகழ்வினை கவணிப்பவரும் நிகழ்வினைகையாளுதலுக்குமான அட்டவணை


viewஎனும் இனத்தின் ஒருபகுதியாக OnHoverListener, OnDragListener என்பனபோன்ற ஏராளமனநிகழ்வினை கையாளுவர் நமக்கு உதவத்தயாராக உள்ளனர் அவைகள் நம்முடைய பயன்பாடுகளுக்கு தேவைப்படலாம் ஒருவேளை நாம் மிகவும் வலுவான பயன்பாடுகளை உருவாக்கிடவிரும்பிடும்போது ஆண்ட்ராய்டு பயன்பாடுகளின் மேம்படுத்திடுவதற்காக இதனுடைய அலுவலகம்சார்ந்த ஆவணங்களில் முழுமையாக அறிந்து பயன்படுத்திகொள்க என பரிந்துரைக்கப்படுகின்றது
நிகழ்வினை கவணிப்பவரை பதிவுசெய்தல்
இங்கு நிகழ்வினை பதிவுசெய்தல் என்பது நிகழ்வினை கவணிப்போர் புதிய நிகழ்வு ஏற்படும்போது அந்நிகழ்வினை கையாளுவர் அழைக்கப்படுவதற்காக ஒருநிகழ்வினை கையாளுபவர் அந்நிகழ்வினை கவணிப்பவருடன் பதிவுசெய்திடவேண்டும் எனும் தொடர்ச்சியானசெயல்முறையாகும் எந்தவொரு நிகழ்விற்காகவும் நம்முடைய நிகழ்வினை கவணித்தலை பதிவுசெய்வதற்கு ஏராளமான தொழில்நுட்பங்கள் இருந்தாலும் முதன்மையான மூன்றுவழிமுறைகளைமட்டும் பட்டியலிடப்படுகின்றது சூழ்நிலைதகுந்தவாறு இந்த மூன்றுவழிமுறைளின் அடிப்படையில் மற்றவற்றை பயன்படுத்திக்கொள்ளமுடியும் 1ஏதேனுமொருஅகஇனத்தினை பயன்படுத்தி கொள்ளுதல்
2.கவணித்தல் இடைமுகப்பில் செயல்இனத்தினை நடைமுறைபடுத்துதல்
3. நேரடியாகநிகழ்வினை கையாளுபவரை குறிப்பிடுவதற்கு activity_main.xml எனும் புறவமைப்பு கோப்பினை பயன்படுத்தி கொள்ளுதல்
பின்வரும் பகுதியில் இந்த மூன்றுவகையான காட்சிகளைபற்றிய எடுத்துகாட்டுகளுடன் மிகவிரிவாக விளக்கமளிக்கவிருக்கின்றன
நிகழ்வினை கையாளுதல் எடுத்துகாட்டு
ஏதாவதொரு அக இனத்தினை பயன்படுத்தி நிகழ்வினை கவணிப்பவரை பதிவுசெய்தல்
இங்கு ஏதேனுமொரு கவணித்தலிற்கான நடைமுறைபடுத்துதலை உருவாக்கிடமுடியும் அதனை தொடர்ந்து ஒரு ஒற்றையான கட்டுபாட்டிற்கு மட்டும் ஒவ்வொரு இனமும் செயல்படுத்திடும்போது மிகப்பயனுள்ளதாக இருக்கும் மேலும்இவை நிகழ்வினை கையாளுபவருக்கும் தருக்கத்தினை கடத்துவதற்கும் மிகப்பயனுள்ளதாக அமைகின்றன நிகழ்வினை கையாளுபவரின் வழிமுறைகளின் செயல்படுத்திடும்போது செயலின் தனியான தரவுகளை அனுகமுடியும் இந்த செயலிற்கு தனியான மேற்கோள்கள் எதுவும் தேவைப்படாது
ஆனாலும் நாம் ஒன்றிற்கு மேற்பட்டகட்டுப்பாட்டில் கையாளுபவரை செயல்-படுத்தினால் கையாளுபவரி்ன் குறிமுறைவரிகள் மிகநீண்டதாக இருந்தால் கையாளுபவரில் குறிமுறைவரிகளை வெட்டி ஒட்டிடவேண்டும் அதனால் குறிமுறைவரிகளை கையாளுவதற்கு கடினமானதாக பராமரிக்கப்படும்
பின்வருபவை மிகஎளிமையான படிமுறைகளாகும் தனியான கவணித்தல் இனத்தினை பதிவுசெய்வதற்கும் சொடுக்குதல் நிகழ்வினை படிப்பதற்கும்தனித்தனியாக எவ்வாறு பயன்படுத்தி கொள்வது என இது காண்பிக்கின்றது இவ்வாறானநடைமுறையில் தேவைப்படும் எந்தவொரு நிகழ்வுகளின் வகையிலும் நம்முடைய கவணி்ப்பவரை நடைமுறைபடுத்திடமுடியும்

பின்வருவது src/com.example.eventdemo/MainActivity.java.எனும் மாறுதல்கள் செய்யப்பட்ட முதன்மை கோப்புகளின் உள்ளடக்கமாகும் இந்த கோப்பு ஒவ்வொரு அடிப்படை வாழ்க்கை சுழற்சி வழிமுறைகளை உள்ளிணைந்ததாக ஆக்க முடியும
package com.example.eventdemo;
import android.os.Bundle;
import android.app.Activity;
import android.view.Menu;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.TextView;
public class MainActivity extends Activity {
@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.activity_main);
//— find both the buttons—
Button sButton = (Button) findViewById(R.id.button_s);
Button lButton = (Button) findViewById(R.id.button_l);
// — register click event with first button —
sButton.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
public void onClick(View v) {
// — find the text view —
TextView txtView = (TextView) findViewById(R.id.text_id);
// — change text size — txtView.setTextSize(14);
}
});
// — register click event with second button — l
Button.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
public void onClick(View v) {
// — find the text view —
TextView txtView = (TextView) findViewById(R.id.text_id);
// — change text size —
txtView.setTextSize(24);
}
});
}
@Override
public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
getMenuInflater().inflate(R.menu.main, menu);
return true;
}
}
பின்வருவது res/layout/activity_main.xml file: எனும் கோப்பின் உள்ளடக்கமாகும்

பின்வருவது இந்த புதிய மாறிலிகளை வரையறுப்பதற்கு res/values/strings.xml எனும் கோப்பின் உள்ளடக்கமாகும்

EventDemo
Settings
Hello world!
Small Font
Large Font

பின்வருவது AndroidManifest.xml: என்பதன் இயல்புநிலை உள்ளடக்கமாகும்

சற்றுமுன் நம்மால் மாறுதல்கள் செய்யப்பட்ட “Event Demo”எனும் பயன்பாட்டினை இயக்க முயற்சி செய்வோம்! சூழல் அமைவை செயற்படுத்திடும் போதே நாம் நம்முடைய AVDஐ உருவாக்கிவிட்டதாக கருதி(எடுத்து)கொள்க எக்லிப்ஸிலிருந்து இந்த பயன்பாட்டினை இயக்குவதற்கு நம்முடைய செயல்திட்டங்களின் கோப்புகளில் ஒன்றாக திறந்து கொள்க தொடர்ந்து கருவிப் பட்டையிலிருந்து Run எனும் உருவப்பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக. உடன் எக்லிப்ஸானது இந்த பயன்பாட்டினை நம்முடைய AVD இல்நிறுவுகை செய்யத்துவங்கிடும் அதனைதொடர்ந்து நம்முடைய பயன்பாட்டிலும் கட்டமைவிலும் உள்ள அனைத்தும் மிகச்சரியாக இருக்கின்றது எனில் அது பின்வரும் முன்மாதிரி சாளரத்தினை திரையில் காண்பிக்கும்

இப்போதுSmall Font அல்லது Large Font ஆகிய இரு பொத்தான்களில் ஒன்றினை அல்லது இவைகளை ஒவ்வொன்றாக தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்தால் நம்முடைய அனைவருக்கும் வணக்கம் எனும்உரையானது அதற்கேற்ப மாறியமையும் ஏனெனில் பதிவுசெய்யப்பட்ட சொடுக்குதல் நிகழ்வினை கையாளுபவர் என்ற வழிமுறையில் ஒவ்வொரு சொடுக்குதல் நிகழ்வும் அழைக்கப் படுகின்றதுஎன்ற செய்தியை மனதில் கொள்க

Advertisements

கணினியில் ஏற்படும் பொதுவான பிரச்சினைகள்

பொதுவாக நாமனைவரும் நம்முடைய கணினியை பயன்படுத்தி மிகமுக்கியமான பணியை செய்து-கொண்டிருக்கும்-போது திடீரென கணினியின் இயக்கம் தானாகவே நின்றுபோதல் போன்ற பல்வேறு பிரச்சினைகள் ஏற்படும் அவைகளுள் ஒருசில கணினி தொழில்நுட்ப வல்லுனர் வந்தால் மட்டுமே தீர்வுசெய்யமுடியும் ஆயினும் வேறுசில பிரச்சினைகளை பயனாளர்களாகிய நாமே முயன்று சரிசெய்து நம்முடைய பணியை தொடரமுடியும் அவ்வாறானவை பின்வருமாறு
1 கணினியின் இயக்கம் மிகமெதுவாக இருப்பது இவ்வாறான நிலையில் திரைப்படங்கள் உருவப்படங்கள் இசைகள் போன்றவைகளுக்கான பயன்பாடுகள் நாம் பயன்படுத்தினாலும் பயன்படுத்தாவிட்டாலும் பின்புலத்தில் இயங்கிகொண்டேஇருக்கும் அவைகளின்இயக்கத்தை நிறுத்திவிடுக அவ்வாறே Visipics என்பதை பயன்படுத்தி தேவையற்றபயன்பாடுகளின் தன்னியில்பான இயக்கத்தை அறவே நீக்கிவிடுக மேலும் அதனோடு செயல்நினைவகமான தற்காலிக நினைவகத்தில்(RAM) அத்தியாவசிய பயன்பாடுகள் தவிர மிகுதியை நீக்கம் செய்வதுமேலும் பயனுள்ளதாக அமையும் இதற்காக start எனும் பொத்தானை அழுத்துக உடன்விரியும் திரையின் தேடுதல் பகுதியில் msconfig என தட்டச்செய்து உள்ளீட்டு விசையை அழுத்தியபின் விரியும் திரையில் Startup எனும்தாவியின் திரையை தோன்ற செய்திடுக அதில் Google Update, AdobeAAMUpdater, Steam Client Bootstrapper, Pando Media Booster, andSpotify போன்றவைகள் தெரிவுசெய்திருப்பதை நீக்கம் செய்துகொண்டு okஎனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்தபின்னர் வழக்கமாக செயல்படுத்துவதை போன்று கணினியின் இயக்கத்தை நிறுத்தம்செய்து மறுதுவக்கம் செய்திடுக இதன்பின்னர் கணினியின் இயக்கம் வேகமாக இருப்பதை காணலாம்

2.2 இணையஇணைப்பின்வேகம்மெதுவாக இருப்பது இதனை சரிப்பார்ப்பதற்காக Speedtest.net எனும் இணையபக்கத்திற்கு சென்று நம்முடைய கணினியின் இணைய இணைப்பின் வேகம் எவ்வளவு என பரிசோதித்து பார்த்திடுக பொதுவாக ISP இன் விளம்பரத்தில் 50 சதவிகிதம் என்றும் நம்முடைய ping இன் வேகம் 100 சதவிகிதம் என்றும் கூறப்படுகின்றது அவைகளை சரிபார்த்துகொள்க மேலும நம்முடைய கணினியில் இணைய இணைப்பினை ஏற்படுத்திடும் மோடத்தின் இயக்கத்தை நிறுத்தம் செய்து மறுதுவக்கம் செய்திடுக

3 நாம் இணையத்தினை பயன்படுத்தாதபோதும் விளம்பரங்கள்மேல்மீட்பு பட்டியாக வந்து தொல்லைகொடுத்தல் Adware எனும் பெயர்கொண்ட இவைகளை மால்வேர் பைட்ஸ் வாயிலாக அறவே நீக்கம் செய்திடுக

4 Wi-Fiஎனும் அருகலை இணைப்பில்லாதிருத்தல் இதற்காக நம்முடைய கணினியின் wireless adapter என்பதன் இயக்கி சரியாக நிகழ்நிலைபடுத்தப்பட்டுள்ளதாவென சரிபார்த்து நிகழ்நிலைபடுத்திகொள்க

5இணையத்தில்உலாவருமபோது பாதுகாப்பு எச்சரிக்கை திரையில் தோன்றுதல்இந்த பிரச்சினையைதீர்வுசெய்வதற்காக நம்முடைய கணினியின் நேரம் காட்டும் பகுதியின்மீது இடம்சுட்டியைவைத்து சுட்டியின் வலதுபுறபொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன்விரியும் சூழ்நிலைபட்டியில் Change date and time settings என்ற வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல்செய்து கணினியின் நேரத்தை சரியாக மாற்றி அமைத்து கொள்க

one-Clickஎன்பதைபயன்படுத்தி உருவப்படங்களின்தோற்றத்தைமேம்படுத்தி கொள்க

தற்போது நாமெல்லோரும் டிஜிட்டல் கேமரா எனும் படப்பிடிப்புகருவியை கொண்டு நாம் நம்முடைய கண்ணால் காணும் அனைத்து காட்சிகளையும் படப்பிடிப்பு செய்து கொள்கின்றோம் ஆயினும் நாம் ஒரு சிறந்த படப்பிடிப்பு தொழிலநுட்பவல்லுனர் அன்று அதனால் இவ்வாறு டிஜிட்டல் கேமரா எனும் படப்பிடிப்புகருவியின் வாயிலாகநம்மால் படப்பிடிப்பு செய்திடும் உருவப்படங்கள் துல்லியமாக தோன்றாது கவலைப்படாதீர்கள் இவ்வாறான நிலையில்one-Clickஎன்பது நமக்கு உதவதயாராக இருக்கின்றது இதனுடைய இணையபக்கத்தில்உள்ள Let’s Enhance ,Fotor ,Improve Photo ,Enhance Pho.to ,PinkMirror ஆகியவசதிகளை பயன்படுத்தி நம்முடைய உருவப்படங்களை டிஜிட்டல் கேமராவில் எவ்வாறு படப்பிடிப்பு செய்வது அதனை பின்னர் எவ்வாறு மெருகூட்டுவது ஆகிய நடைமுறைகளை நாமும் பின்பற்றி அனுபவமே இல்லாத புதியவர்கள் ,சாதாராணமானவர்கள் ஆகியோர்கள்கூட மிகச்சிறந்த தொழில் நுட்பவல்லுனர் போன்று படங்களை எளிதாக மேம்படுத்தி கொள்ளலாம்
மேலும் விவரங்களுக்கு http://www.makeuseof.com/tag/one-click-websites-photos-better/ எனும் இணையமுகவரிக்கு சென்றஅறிந்து பயன்படுத்திகொள்க

எளிதாக கணினிமொழிகளைஅறிந்து கொள்ளவிழையும் புதியவர்கள்அல்லது துவக்கநிலையாளர்கள் ஆகியோர்களுக்கு உ தவிடும் இணையதளங்கள்

தற்போது முந்தைய நாட்கள் போன்றுஇல்லாமல் கணினிமொழிகளை ஐயம்திரிபற அறிந்து கொள்ளவிழையும் புதிவர்களும் துவக்கநிலையாளர்களும் எளிதாக கற்றுகொள்ளஉதவுவதற்காக ஏராளமான அளவில் இணைய தளங்கள் தயாராக உள்ளன அவைகளைபற்றிய விவரங்கள் பின்வருமாறு
1 W3schools எனும் இணையதளமானது துவக்கநிலையாளர்களும் எளிதாக html, html5, css, asp, Ajax, JavaScript, php, jQueryஆகிய கணினிமொழிகளை அறிந்து கொள்ளஉதவுகின்றது

2Codeavengers.com எனும் இணையதளமானது விளையாட்டிற்கான பயன்பாடுகள், வழக்கமான நம்முடைய மற்ற பயன்பாடுகள், இணைய-பக்கங்கள் போன்றவற்றை html/html5, css3, JavaScript python, ஆகிய கணினி-மொழிகளின் வாயிலாக உருவாக்குவதற்கான வழிமுறைகளை சுலபமாக அறிந்து கொள்ளஉதவுகின்றது

3 Codecademy.com எனும் இணையதளமானது JavaScript, HTML/CSS, PHP, Python, Ruby. ஆகிய கணினி-மொழிகளின் வாயிலாக பயன்பாடுகள், இணைய-பக்கங்கள் போன்றவற்றை துவக்கநிலையாளர்கள் கூட எளிதாக எவ்வாறு உருவாக்குவது என அறிந்து கொள்ளஉதவுகின்றது அதைவிட கணினிமொழியின் வல்லுனர்கள்கூட தங்களுடைய திறனைமேம்படுத்தி கொள்ள உதவுகின்றது

4 tutorialspoint.com எனும் இணையதளமானது தற்போது மிகப்பிரபலமாக விளங்கிடும் Java, C++, PHP, Python, Ruby, C#, Perl, VB.Net, ios போன்ற கணினிமொழிகள்மட்டுமல்லாது DIP, OS, SEO, Telecom, DBMS, frameworksபோன்றவைகளைஅறிந்து கொள்ள உதவுதயாராக இருக்கின்றது

5 msdn.microsoft.comஎனும் இணையதளமானது இதுவரையில் இருந்துவந்த மைக்ரோசாப்ட் நிறுவனத்தின் சார்பான MSDNஎன்பதை கற்பது என்பது மிககடினமான சூழல் என்ற நிலையை அறவே மாற்றி VB.Net, C# போன்றவற்றை துவக்கநிலையாளர்களும் மிகஎளிதாக அறிந்து பயன்படுத்தி கொள்ளமுடியும்என்ற வசதியைவழங்குகின்றது
6 Lynda.com எனும் இணையதளமானது கணினிமொழிகள் மட்டுமல்லாது 3D modeling, CAD, Photographyபோன்றவைகளை துவக்கநிலையாளர்களு் எளிதாகஅறிந்து பயன்படுத்தி கொள்ளஉதவுகின்றது

தொலைந்து போன கைபேசிஎங்கிருக்கின்றது என தேடிகண்டுபிடிக்கு உதவிடும் தற்போதைய நவீண பல்வேறுவகையான தொழில்நுட்பங்கள்

தற்போது தொலைந்து போன கைபேசியை தேடிகண்டுபிடித்திடுவதற்கான பல்வேறு புதிய தொழிலநுட்பங்கள் கருவிகள் நமக்கு உதவத்தயாராக இருக்கின்றன அவைகளை கொண்டு பின்வருமாறான பல்வேறு புதிய வழிவகைகளிலும் தேடிகண்டுபிடித்திடலாம்
1 உலகளாவிய இடத்தை தேடிகண்டுபிடித்தல்(Geo-location Tracking): நம்மிடம் பணிபுரியும் பணியாளர்கள் வீட்டிலஇருந்துகொண்டே உடல்நிலை சரியில்லாததால் மருத்துவமனை சென்றேன் என பொய்யான தகவல் கூறுவார்கள் அவ்வாறான நிலையில் அந்த பணியாளர் எந்தவொரு நேரத்திலும் எந்தவிடத்தில் இருந்தார் என அறிந்து கொள்ள இந்த வசதி பயன்படுகின்றது
2 அழைப்பினை பதிவுசெய்தல்(Call Recordingவாயிலாக தேடிபிடித்தல்): பெரும்பாலான நிறுவனங்கள் தம்முடைய நிறுவனத்தில் பணிபுரியும் பணியாளர்கள் தங்களுடைய சொந்த உபயோகத்திற்கு அலுவலக தொலைபேசியை பயன்படுத்திடாமல் தடுக்க முயற்சி செய்கின்றன ஆனாலும் ஒருசிலர் யாருக்கும் தெரியாமல் அலுவலக தொலைபேசியை தமது சொந்த உபயோகத்திற்கு பயன்படுத்தி கொள்வர் அவ்வாறான நிலையில் Call Recording எனும்வழிமுறையில் அலுவலக தொலைபேசியின் பயன்பாட்டினை பதிவுசெய்து மீண்டும் இயங்கசெய்து யார்யார்எங்கெங்குஎவ்வப்போது பேசினார்கள்என அறிந்து கொள்ளலாம்
3குறுஞ்செய்திவாயிலாக தேடிபிடித்தல்(SMS & MMS Tracking ): நிறுவனத்தில் பணிபுரியும் பணியாளர்கள் அனுப்பிடும் அனைத்து செய்திகளைையும் யார்யாருக்கு எவ்வப்போது அனுப்பபட்டது எனஇதன் வாயிலாக தேடிபிடித்து அறிந்து கொள்ளலாம்
4. முகநூல் கட்செவி வாயிலாகதேடிபிடித்தல் (Facebook & WhatsappTracking ): நிறுவனத்தின் முக்கிய செய்திகள், ஆவணங்கள் ஆகியவற்றின் நகல்களை பணியாளர்கள் சமூகவலைதளங்களின் வாயிலாக மற்றவர்களுக்கு அனுப்பிடும் நிலையை அறவே தவிர்ப்பதற்காக தம்கீழ் பணிபுரியும் பணியாளர்கள் இவ்வாறான சமூகவலைதளங்களின் வாயிலாக அனுப்பிடும் அனைத்து செய்திகளைையும் யார்யாருக்கு எவ்வப்போது அனுப்பபட்டது என தேடிபிடித்து அறிந்து கொள்ளலாம் இவ்வாறானஅனைத்து பணிகளுக்கும் உதவிடும் phone tracker எனும் பயன்பாட்டினை https://phonty.com/ என்ற முகவரியிலிருந்து பதிவிறக்கம் செய்து பயன்படுத்திகொள்க

இணையபாதுகாப்பிற்கு வலுவான கடவுச்சொற்களை கட்டமைப்போம்

எளிய கடவுச்சொற்களானவை நம்முடைய வீடுகளை பூட்டாமல் திறந்து வைத்திருப்பதற்கு சமமாகும் நம்மில் பலர் இணையத்தில் வெவ்வேறுதளங்களில் உள்நுழைவு செய்வதற்கு அனைத்திற்கும் ஒரே கடவுச்சொற்களையே பயன்படுத்திடுவர் அதனால் இணையத்திருடர்கள் நம்முடைய சொந்த தகவல்களை எளிதாக அபகரித்து கொள்ள இதன்வாயிலாக நாமேவழிகாட்டிட உதவுகின்றோம் என்ற செய்தியை மனதில் கொள்க மிகமுக்கியமாக 2016 இல் பயன்படுத்தபட்ட இரண்டு மில்லியனிற்குஅதிகமான கடவுச்சொற்களை ஆய்வுசெய்தபோது பின்வரும் பதினைந்து வலுவற்ற கடவுச்சொற்களை மட்டுமே நம்மில் பெரும்பாலனவர்கள் பயன்படுத்திவருவது தெரியவந்தது
1. 123456 ,2. password ,3. 12345678 ,4. qwerty ,5. 12345 ,6. 123456789 ,7. football ,8. 1234 , 9. 1234567 ,10. baseball ,11. welcomes ,12. 1234567890 ,13. abc123 ,14. 111111 ,15. 1qaz2wsx
வேறுசிலர் இவைகளை சிறிய அளவு மாறுதல்களுடன் பயன்படுத்தி வருகின்றனர் என்றும் தெரியவந்துள்ளது அதைவிட மிகஎளிதாக நினைவுகொள்வதற்காக 1qaz2wsx, qwerty,  qwertyuiop.என்றவறான கடவுச்சொற்களை பெரும்பாலானவர்கள் பயன்படுத்தி வருவது தெரியவந்துள்ளது அதிலும் எந்தவொரு தளத்திற்கும் உள்நுழைவுசெய்திடும் போதான இயல்புநிலை கடவுச்சொற்களை எளிதானதாக அமைத்திருப்பதும் தெரியவந்துள்ளது இதற்கு அடிப்படையாக அனைவரும் கூறும் காரணம் யாதெனில் கடவுச்சொற்களை எளிதாக நினைவில் கொள்வதற்கு வசதியாக இருப்பதற்காக இவ்வாறு அமைத்திட்டோம் என கூறுகின்றனர் இவ்வாறான வகையில் கடவுசொற்களை கட்டமைவுசெய்திடும் செயலானது இணையத்திருடர்களுக்கு நாமே நம்முடைய வீட்டின் கதவை திறந்து நம்முடைய அனைத்து சொந்த தகவல்களையும் அபகரித்து செல்வதற்காக உதவுவதற்கு சமமான செயலாகும் இவ்வாறான நிலையை தவிர்த்து மிகவலுவான கடவுச்சொற்களை கட்டமைவுசெய்திட பி்ன்வரும்ஆலோசனைகளை பின்பற்றிடுக என பரிந்துரைக்கப்படுகின்றது.
பொதுவாக கடவுச்சொற்களின் நீளம் அதிகமாக இருந்தால் அவைகளை இணையத்திருடர்களால் எளிதாக யூகிக்கமுடியாது அதைவிட எழுத்துகள் எண்கள் ஆகிய குறியீடுகளால் கலந்து உருவாக்கபட்டிருந்தாலும் அவைகளை இணையத்திருடர்களால் கண்டிப்பாக யூகிக்கமுடியாது நம்முடைய சொந்த தகவல்களை கடவுச்சொற்களாக பயன்படுத்திடவேண்டாம் எட்டுஎழுத்துருக்களுக்கு குறையாமல் அமைத்திடுக கடவுச்சொற்களில் கண்டிப்பாக #,@,$,%, & ,/ஆகியவற்றில் ஒரு சிறப்பு குறியீடு கொண்டதாக இருப்பதுமிகநன்று கடவுச்சொற்களானது அருஞ்சொற்பொருட்களின் அகராதியில் உள்ள சொற்களாக இருக்ககூடாது சிறிய எழுத்துகள் பெரிய எழுத்துகள் ஆகியவை கலந்ததாக இருப்பது மிகவும் நன்று

வயதுவந்தோர்களுக்கான கானொளிகாட்சிபடங்களில் அடிமையாகாமல் காத்திடஉதவிடும் ஆண்ட்ராய்டு பயன்பாடுகள்

இருபதாண்டுகளுக்குமுன்பு எனில் வயதுவந்தோர்களுக்கான பத்திரிகை கானொளிபடம் ஆகியவை மிகஇரகசியமாக விற்கபடும்அதனால் ஒருசிலர்மட்டும் இதில்அடிமையாக இருந்தனர் ஆனால் இன்றைய நிலையில்இணையத்தில் இவை சர்வசாதாரணமாக கிடைக்கின்றன அதிலும் கைபேசியிலும்இணையத்தை காணமுடியும்என்றநவீண யுகத்தில் நம்மில்பெரும்பாலானவர்கள் இளைஞர்கள் முதியவர்கள் ஆகிய அனைத்து தரப்பினரும் இதற்கு அடிமையாகி ஆகிவிட்டனர் அல்லது அடிமையாகஆக்கப்பட்டுள்ளனர் ஏனெனில்இதன்வாயிலாக பலபில்லியன் டாலர் வருமானம் இவர்களுக்குவருவதால் இதனை மிகப்பெரியஅளவுதொழிலாக பராமரித்து வருகின்றனர் இந்த அடிமைத்தனத்திலிருந்து எவ்வாறு இவர்களைவிடுவிப்பது என்பதே மிகப்பெரிய கேள்விக்குறியாக இன்றையநிலையில் உள்ளது நிற்க
தற்போது இதனை தவிர்ப்பதற்கு ஏராளமான அளவில் கருவிகள் அதிலும் ஆண்ட்ராய்டு பயன்பாடுகள் உள்ளன அவைகளை பயன்படுத்தி நம்முடைய கைபேசியின் வாயிலாக இதற்கு அடிமையாகாமல் நம்மை நாமே காத்துகொள்வோம்
1 Covenant Eyes  எனும் பயன்பாடு நம்முடைய பிள்ளைகள்அல்லது நம்முடைய நண்பர்கள் அல்லது நம்கீழ்பணிபுரியும் பணியாளர்கள் ஆகியோரை இவ்வாறான வலையில்விழாமல் அவ்வாறான தளங்களை தடுத்திடுகின்றதுஇது குறிப்பிட்ட கால இடைவளியில் நமக்கு அறிக்கையாக அனுப்புகின்றது இது ஆண்ட்ராய்டு மட்டுமல்லாமல் ஐஓஎஸ்,விண்டோ, மேக் ஆகிய அனைத்து இயக்கமுறைமைகளிலும் செயல்படும் திறன்மிக்கது இதனுடைய இணையமுகவரி https://play.google.com/store/apps/details?id=com.covenanteyes.androidservice&hl=en ஆகும்
2 StopFap 2 எனும் பயன்பாடு மிகமுக்கியமானதாகும் கலந்துரையாடல் வாயிலாக இதில்அடிமையானவரகளை அடிமைதளையிலிருந்துவிடுவித்திடஇந்த பயன்பாடு மிகப்பேருதவியாக விளங்குகின்றது இதனுடைய இணையமுகவரி https://play.google.com/store/apps/details?id=com.salahlife.stopfap&hl=en ஆகும்

3  NF Companion என்பது மூன்றாவதானபயன்பாடாகும் இதற்கு அடிமையானவர்களை படிப்படியாக மீட்டெடுக்க இது உதவுகின்றது இதனுடைய இணையமுகவரி https://play.google.com/store/apps/details?id=spidersdiligence.com.habitcontrol&hl=en ஆகும்
4 X3Watch என்பது நம்முடைய நண்பர்கள் உறவினர்கள்இவ்வாறு அடிமையாக இருந்தால்அவர்களை மீட்டிடஇது உதவுகின்றது இது ஆண்ட்ராய்டு மட்டுமல்லாமல் ஐஓஎஸ்,விண்டோ, மேக் ஆகிய அனைத்து இயக்கமுறைமைகளிலும் செயல்படும் திறன்கொண்டது இதனுடைய இணையமுகவரி https://play.google.com/store/apps/details?id=cc.updatable.doubleagent&hl=en ஆகும்

5  Ever Accountableஎன்பது நம்முடைய நண்பர்கள் உறவினர்கள்இவ்வாறு அடிமையாக இருந்தால்அவர்களை மீட்டிடஇது உதவுகின்ற இதனுடைய இணையமுகவரி https://play.google.com/store/apps/details?id=com.everaccountable.android ஆகும்

Previous Older Entries Next Newer Entries