மீட்டாக்க வட்டு எத்தனைமுறை பயன்படுத்திட வேண்டும்

மீட்டாக்க வட்டு எத்தனைமுறை பயன்படுத்திட வேண்டுமென ஏதேனும் கட்டுபாடு உள்ளதாவென சேந்தேகபடுபவர்கள் அவ்வாறான கட்டுபாடுஎதுவும் இல்லாமல் எத்தனைமுறைவேண்டுமானாலும் இந்த செயலிற்காக பயன்படுத்திகொள்ளலாம்  அதனால் வட்டிற்கு சேதமோ தரவுகளின் இழப்போ ஆகிய  எதுவும் ஏற்படாது என்ற செய்தியை மனதில் கொள்க.  கணினியானது தொடங்காமல் சண்டித்தனம் செய்தால் அல்லது இயங்கிகொண்டிருக்கும்போது பாதியில் தொங்கலாக நின்றுபோனால் அல்லது கணினியின் திரை கருப்பாக தோன்றினால்  கணினியின் பதிவேட்டில் பிழை ஏற்பட்டுவிட்டது என தெளிவுபெற்று மீட்டாக்க வட்டின்மூலம் கணினியின் நினைவகத்தை மறுகட்டமைவு செய்வார்கள் அதனால்  கணினியின் பதிவேட்டின் பிழை சரிசெய்யபட்டுவிடும்  வைரஸ் மால்வேர் போன்றவைகளினால் கணினிக்கு ஏற்படும் பாதிப்பின்போதும் இந்த  மீட்டாக்க வட்டினை பயன்படுத்தி சரிசெய்துகொள்ளலாம்

105.6.7

இருபரிமானஅசைவூட்டு படக்கதைகளை நாமே உருவாக்கிட உதவும் ஸ்கிராச் எனும் திறமூல பயன்பாடு

  ஸ்கிராச் என்பது இருபரிமான அசைவூட்டு படங்களையும் விளையாட்டுகளையும் படக்கதைகளையும் தொடக்கநிலையார்களும் உருவாக்கிட உதவிடும் நிரல்தொடர் எழுதவதற்கானசூழலை கொண்ட தொரு திறமூல மொழியாகும்.இதனை http://scratch.mit.edu/ என்ற தளத்திலிருந்து இதனுடைய சமீபத்திய பதிப்பை பதிவிறக்கம் செய்துகொள்க இதனை நிறுவி பயன்படுத்திட 800 X 480 துல்லியம் கொண்ட 16 பிட்டிற்கு மேற்பட்ட திரை, விண்டோ 2000இற்கு பிந்தைய பதிப்புடைய இயக்கமுறைமை, 120 மெகாபைட் காலி நினைவகம், ஒலி,ஒளிஒலி அமைப்பு ஆகியவை தேவையானவையாகும் இந்த ஸ்கிராச்சின் ஒரு செயல்திட்டத்தை sprites என அழைப்பார்கள். இதில் பயன்படுத்திடும் கட்டளைகள் scripts என அழைப்பார்கள். Sprites என்பது வரைபட பதிப்பானால்(paint editor) உருவாக்கபட்ட அல்லது நினைவகத்திலிருந்து பதிவிறக்கம் செய்யபட்ட ஒருகுழுவான உருவப்படங்களின் தொகுப்பாகும் இந்த தொகுதியின் ஒவ்வொருஉருவப் படமும் ஒருcostume என அழைக்கபடும். இந்த ஸ்கிராச்சினுடைய முதன்மை பக்கத்திரையானது block palette ,scripts area, stage ஆகிய மூன்று முக்கிய பகுதிகளை கொண்டதாகும் . ஸ்கிராச்சினுடைய முதன்மை பக்கத்திரையின் block palette ஆனது Movement, Looks, Sound, Pen, Control, Sensing, Operators, Variables ஆகிய எட்டு துனைப்பகுதிகளை கொண்டது. அதற்கடுத்தாகவுள்ள scripts area ஆனது ஸ்கிராச்சின் கட்டளை தொகுதிகளை அவ்வப்போது இயந்திர மொழிக்கு மொழிமாற்றும் பணியை செய்கின்றது. block palette இலிருந்து scripts area இக்கு கட்டளைகளானது கொண்டுவரப்பட்டு விடுபட்டவுடன் இது வரிசைகிரமமாக தருக்கமுறையில் செயல்படசெய்கின்றது இந்தspritesஐ தெரிவுசெய்து சொடுக்கியவுடன் மேலிருந்து கீழாக செயல்படுத்துகின்றது மூன்றாவதாகவுள்ள stageஎன்பது இறுதிய நிலையாகும் அசைவூட்டு படங்களை உருவாக்கிய பின் அதனை இயந்திர மொழியாக மாற்றி செயல்படுத்திட கட்டளை பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் நாம் உருவாக்கிய அசைவூட்டு படங்கள் இயந்திரமொழிக்கு குறிமுறைகளாக மொழிமாற்றிடும் செயல் ஆரம்பித்து வெளியீடு stageஎன்ற பகுதிக்கு வந்து சேர்ந்து திரையில் பிரதிபலிக்க செய்கின்றது.

105.1.1

ஓப்பன் ஆஃபிஸ் பேஸிக் -105 –தொடர்ச்சி

 

ஓப்பன் ஆஃபிஸ்  பேஸிக்கில் com.sun.star.awt.UnoControlFixedLineஎன்ற கட்டுப்பாட்டின் மூலம் ஒரு உரையாடல் பெட்டியில் தேவையான கோடு ஒன்றினை உருவாக்கமுடியும், அவ்வாறே  com.sun.star.awt.UnoControlDateFieldஎன்ற கட்டுபாடானது ஒருஉரைபுலத்தினை விரிவாக்கம் செய்து நாம் உள்ளீடு செய்திடும்  நடப்பு நாளினை YYYYMMDD என்ற வடிவமைப்பில் ஏற்றுக் கொள்ளுமாறும் இதில் கீழிறங்கு  பட்டியலை உருவாக்கி அவற்றிலிருந்து தெரிவுசெய்துகொள்ளுமாறும் செய்யமுடியும்,

மேலும் com.sun.star.awt.UnoControlNumericField என்ற கட்டுப்பாட்டின் மூலம் எண்களையும் பின்ன எண்களையும் உள்ளீடு செய்திட அனுமதிக்கலாம்  அதுமட்டுமின்றி com.sun.star.awt.UnoControlFormattedField என்ற கட்டுப்பாட்டின் மூலம் குறிப்பிட்ட புலம் எந்தவகையான வடிவமைப்பில் வேண்டுமென முடிவுசெய்திடலாம்  முடிவாக com.sun.star.awt.UnoControlFileControl என்ற கட்டுப்பாடு மேலேகூறிய உரைபுலத்தில் கூடுதலான முன்கூட்டியே கட்டமைக்கபட்ட பொத்தான்களுடனான கோப்பு கட்டுபாடாக பணிபுரிகின்றது அதாவது இந்த பொத்தானை சொடுக்கினால்  நாம் இதுவரை உரைபெட்டிகளின் மூலம் பெறப்பட்ட தரவுகளை சேமிக்கவேண்டி உரையாடல் பெட்டியொன்று திரையில் தோன்றிடசெய்கின்றது

ஓப்பன் ஆஃபிஸ் பேஸிக்கை பயன்படுத்தும்போது உரையாடல் பதிப்பு பெட்டியொன்று திரையில் தோன்றிடும் இது நாம் உருவாக்கிடும் புதியதான உரையாடல்பெட்டியை வடிவமைத்திடும் கருவியாக பயன்படுகின்றது இதில்com.sun.star.awt.XDialogProvider API என்ற கட்டுபாட்டினை பயன்படுத்தி BeanShell, JavaScript, Java, OpenOffice.org Basic ஆகிய மொழிகளில்  உருவாக்கபடும் மேக்ரோவின் வாயிலாக இந்த  உரையாடல்பெட்டியை வடிவமைத்திட பயன்படும் உரையாடல் பதிப்பு பெட்டியை நினைவகத்தில் மேலேற்றி திரையில் தோன்றிட செய்கின்றது. மேலும் Java Swing என்ற உறுப்பினை பயன்படுத்தியும் இயக்க நேரத்தில் ஒரு உரையாடல்பெட்டியை உருவாக்கிடமுடியும்   இதற்காக முதலில் com.sun.star.awt.UnoControlDialogModel என்ற கட்டுபாட்டின் மூலம் ServiceManager எனும் சேவைமேலாளரின் வாயிலாக ஒரு உரையாடல் பெட்டியை இயக்கநேரத்தில் உருவாக்கிடமுடியும்   பின்னர் அவ்வுரையாடல் பெட்டியின் இடவமைவு ,தலைப்பு போன்றவைகளை com.sun.star.beans.XPropertySet என்ற கட்டுபாட்டினை பயன்படுத்தி அமைத்திடுக இந்நிலையில் மிகசிக்கலான அமைவிற்கு com.sun.star.beans.XMultiPropertySet என்றகட்டுபாட்டினை பயன்படுத்திகொள்ளுமாறு பரிந்துரைக்கபடுகின்றது இதனோடு “PositionX”, “PositionY”, “Width”, “Height”, “Name”, “TabIndex”, “Step” and “Tag” ஆகியவற்றின் பண்பியல்புகளை பயன்படுத்தி ஒரு  கட்டுபாட்டு மாதிரியை உருவாக்கியபின்னர் com.sun.star.container.XNameContainer என்ற கட்டுபாட்டின் மூலம்  ஒரு கட்டளை பொத்தான், அதன் பெயர், இடவமைவு, அளவு ஆகியவற்றினை முடிவுசெய்துஅமைத்துகொள்க இறுதியாக நாம்உருவாக்கிய உரையாடல் பெட்டியை com.sun.star.awt.XDialog interface. என்ற கட்டுபாட்டினை பயன்படுத்தி திரையில் பிரதிபலிக்கசெய்க.

நிரல் தொடர்-105-1

public void trigger(String sEvent) {

if (sEvent.equals(“execute”)) {

try {

createDialog();

}

catch (Exception e) {

throw new com.sun.star.lang.WrappedTargetRuntimeException(e.getMessage(), this, e);

}

}

}

மேலே காணும் நிரல் தொடர்வழிமுறையின்வாயிலாக com.sun.star.task.XJobExecutor என்ற கட்டுபாடானது ஒருபயனாளர் எத்தனைமுறை கட்டளைபொத்தானை சொடுக்கினார் என கவணித்தல் செய்கின்றது இதே செயலை   பின்வரும் எளிய மேக்ரோவரிகளும் செய்கின்றன

 

Sub Main

Dim oJobExecutor

oJobExecutor = CreateUnoService(“com.sun.star.examples.SampleDialog”)

oJobExecutor.trigger(“execute”)

End Sub

வருங்காலத்தில் இயக்கநேரத்திலும் உரையாடல் பெட்டியொன்று தானாகவே உருவாகி செயல்படுமாறான வழிமுறையுடன் இந்த ஓப்பன் ஆஃபிஸ் பேஸிக்கின் வாயிலாக வழங்கவிருக்கின்றனர் என்றசெய்தியை மனதில் கொள்க.

105.

விண்டோ-8 இல் மறைந்திருக்கும் வசதிவாய்ப்புகள்

1 விண்டோ-8 இன் திரையில் கீழே இடதுபுறமூலைக்கு இடம்சுட்டியை கொண்டு சென்றவுடன் தொடக்கத்திரையானது தோன்றிடும் அப்போது சுட்டியின் வலதுபுற பொத்தானை இருமுறை சொடுக்கினால் குறுக்குவழிபட்டி போன்ற கட்டளைகளுடன் பட்டியல் ஒன்று திரையில் தோன்றிடும்

104.1-1

2  இது வழக்கமான பயனாளிகளின் கணக்குடன்  புதிய SkyDrive, Xbox, Hotmail/Outlook , the  cloud services ஆகிய இணைய தொடர்புகளுக்கான கணக்கினையும் பராமரிப்பு செய்கின்றது இதனை தெரிந்துகொள்ள PC settings  என்ற திரையில் Change PC settings => Sync your settings=> என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக.104.1.2

3  விண்டோ -8 இயங்கும் கணினியில் viruses , spyware ஆகியவற்றின் தாக்குதலிருந்து  பாதுகாத்திட வழக்கமான பாதுகாப்பு வசதிகளுடன் Windows Defender என்ற வசதி கூடுதலாக பாதுகாப்பினை கணினிக்கு அளிக்கின்றது 104.1.3

4 விண்டோ-8 இன் இயக்கத்தை நிறுத்தம் செய்திட வழக்கமான Settings=> Power button =>’Shut down=> என்றவாறு கட்டளைகளை செயற்படுத்துவதுடன் Alt+F4 என்றவாறு சுருக்குவழிவிசைகளை செயற்படுத்தியவுடன் தோன்றிடும் குறுக்குவழி பட்டியலைகொண்டும் நிறுத்தம் செய்யலாம்

104.1.5

5 விண்டோ-8-இன் திரைக்காட்சிகளை வழக்கமான Windows.,PrtScr ஆகிய விசைகளை அழுத்துவது அதனோடு Snipping Tool என்றகருவியை கொண்டு  தானாக படப்பிடிப்பு செய்து திரைக்காட்சிகளை சேமித்திடலாம்

104.1.6

6 விண்டோ-7ல் புதிய பயன்பாடுகளை நாம் பணிபுரியும் திரையில் தெரிவுசெய்து சொடுக்கி இழுத்துவந்து snap windows என்பதில் கொண்டுவருவதை போன்று கூடுதலாக தேவையான Weather or Bing என்பனபோன்ற பயன்பாடுகளையும் வழக்கமான நாம்பணிபுரியும் பயன்பாட்டினுடைய திரையின் அருகே கொண்டுவந்து பிரதிபலிக்கசெய்யலாம்

104.1.7

7 மிகமுக்கியமான கோப்புகள் உருவப்படங்கள் போன்றவைகள் தவறுதலாக அழிந்திடும்போது  அவைகளை Control Panel System and Security  File History என்றவாறு கட்டளைகளை செயற்படுத்துவதன்மூலம் மீட்டெடுத்திடலாம் .

104.1.8

8 விண்டோ-8 ஏதேனுமொருசமயத்தில் கணினியானது இயங்குவதற்கு  சிக்கல் ஏற்படும்போது  reset your pc என்ற வசதிமூலம் மிகச்சுலபமாக மீண்டும் இயங்குதுவங்குமாறு செய்திடலாம்

104.1.9

 

தற்போது லிபர் ஆஃபிஸ் 4.1.3என்ற புதிய பதிப்பு வெளியிடபட்டுள்ளது

104.2.1

 

Windows, Macintosh , Linux ஆகிய அனைத்து இயக்கமுறைமைகளிலும் செயல்படும் திறன்வாய்ந்த திறமூல பயன்பாடாக Writer, Calc, Impress, Draw, Math and Base ஆகிய எந்தவகை ஆவணங்களையும் கையாளும் திறன்கொண்ட புதிய லிபர்ஆபிஸ்-4.1.3 என்ற பதிப்பு தற்போது கிடைக்கின்றது

இதனுடைய  ரைட்டர்மூலம் tables of contents, embedded illustrations, bibliographies and diagrams ஆகிய வசதிகளுடன் உடனடியாக ஒருபுதிய புத்தகத்தை  உருவாக்கிடமுடியும்  மேலும் இந்த ரைட்டரில் auto-completion, auto-formatting and automatic spelling checking , multi-column newsletters and brochures ஆகியஎம்எஸ்ஆபிஸ் போன்ற அனைத்து வசதிகளும் கிடைக்கின்றன

இதிலுள்ள கால்க்கில்  Charts , analysis  ஆகியவற்றுடன் தரவுகளை SQL or Oracle ஆகிய வெளிபயன்பாடுகளுடன் சேமித்து, சேர்த்து பயன்படுத்துதல்  line, area, bar, pie, X-Y ஆகிய வரைபடங்களின் இருபரிமான முப்பரிமான படங்களையும் கையாளும் திறன்கொண்டதாக விளங்குகின்றது

இம்ப்பிரஸானது பல்லூடக திரைகாட்சிகளை  பார்வையாளர்களை கவரும்வண்ணம் படவில்லைகளாக காண்பிக்கும் திறன்மிகுந்ததாகஉள்ளது

ட்ராவானது தொடக்கத்திலிருந்து புதிய. படங்களை உருவாக்கி இருபரிமான முப்பரிமான படங்களாக உருமாற்றிடும் திறன் கொண்டதாக உள்ளது

பேஸ் ஆனது  MySQL, PostgreSQL or Microsoft Access  ஆகியவற்றினுடைய தரவகளை கையாளும் திறனுடன்  forms, reports, views and queries ஆகியவற்றை உருவாக்கிட HSQL database என்பது முன்கூட்டியே கட்டமைக்கபட்டதாக விளங்குகின்றது

E=mc2.என்ற சூத்திரத்தின் மதிப்பை மேத் என்றபயன்பாடு மிகத்துல்லியமாக திரையில் பிரதிபலிக்கசெய்கின்றது

 

தானியங்கி மின்சுற்றுவரைபடம்

நம்முடைய வீடுகளில்  மேல்நிலைநீர்தேக்கதொட்டி அமைத்திருப்போம் அதில் தண்ணீர்காலியாகிவிட்டால் மின்மோட்டாரை இயக்கி நீரை தொட்டியில் நிரப்பவும் தொட்டியில் நீர் நிரம்பிவிட்டால் மின்மோட்டாரின் இயக்கத்தை நிறுத்தம் செய்யவும் ஆன செயலானது மிகச்சிரமமானதாக இருந்துவருகின்றது இதனை தானியங்கியாக செய்தால் என்ன என்பவர்கள் பின்வரும்  மின்சுற்றுவரைபடம் இதற்கான செயல்களை செய்யவல்லது என்ற செய்தியை தெரிந்து கொள்க இதற்காக   step-down transformer, a 24V AC double-changeover relay, two floats , two micro switches, pusக
h-to-on switch ,மின்சுற்றிற்கான கைவசம் தயார்நிலையில் உள்ள கம்பி ஆகியவைமட்டும் போதுமானவயாகும் இவைமட்டுமல்லாது தொட்டி நிரம்பிவிட்டது அல்லது காலியாகிவிட்டது என காண்பிக்கும் float1 ,float2 எனும் மிதவைகளும் அதனோடு தொடர்பு ஏற்படுத்திடும் S1 , S2ஆகியபொத்தான்களும் இவைகளை இணைப்பதற்கான மூன்று கம்பிகளை கொண்ட மின்சுற்று ஆகியவை மட்டுமேயாகும்.

3.0

 

 

நீர்மட்டம் அடிப்பகுதிவரை குறைந்துமிதவை-1 வரை செல்லும்போது இந்த மிதவை-1 ஆனது சிறுமின்குமிழ்-1(S1) என்பதை செயற்படுத்திடும் உடன் RL1எனும் மின்சுற்றில் மின்னோட்டம் முழுமை பெறும். அதனால் contact-1 இல் மின்னோட்டம் ஏற்பட்டு மின்மோட்டார் இயங்கத்துவங்கி தொட்டிக்கு  தேவையான தண்ணீர் கொட்டத்துவங்கும் இதேநேரத்தில்  contact-2 மின்சுற்று மூடபட்டிருக்கும் இதனால் 24V AC  மின்னோட்டத்தின் வாயிலாக S2 எனும் மின்குமிழ் மூடப்பட்டிருக்கும்.

தொட்டியில் தண்ணீரின் அளவு உயர்ந்து நிரம்பி மிதவை-2 வரை சென்றிடும்போது இது சிறுமின்குமிழ்-2(S2)என்பதை  செயற்படுத்திடும் உடன் RL1எனும் மின்சுற்றில் மின்னோட்டம் குறைய பெறும்.  அதனால் contact-2 இல் மின்னோட்டம் ஏற்பட்டு S2 எனும் மின்குமிழ்  வாயிலாக இயங்குகின்ற மின்மோட்டாரின் செயல் நிறுத்தம் செய்யபடும். மீண்டும் தொட்டியின் அடிப்பகுதிக்கு தண்ணீரின் அளவு சென்றிடும்போது முன்புபோலவே மறுபடியும்  மின்மோட்டார் இயங்கி தொட்டியில் தண்னீர் கொட்டிடும் .இவ்வாறு இந்த சுற்றுமுறை செயல் தானாகவே செயல்படுமாறு இதில் செய்யப்பட்டுள்ளது கூடுதலாக மொத்த மின்சுற்றிற்கும் மின்மோட்டார் இயங்குவதற்கும் தேவையான மின்சாரம் தடைபெறும்போது மின்மோட்டாரின் இயக்கம் நின்றுவிடும் மீண்டும் மின்விநியோகம் கிடைத்திடும்போது தனியாக s4 அல்லது power on எனும் மின்குமிழை அழுத்தி இந்த இயக்கம் தானியங்கியாக செயல்படுமாறு மறுதுவக்கம்செய்திடவேண்டும்

 

தெரிந்து கொள்வோம் கோப்பு ஒருங்கிணைப்பு கட்டுப்பாட்டு அமைப்பு கருவியை பற்றி

தற்போதைய நம்முடைய சமுதாயத்திலுள்ள தகவல் தொடர்புகளனைத்தும் கணினிசார்ந்ததாக வளர்ந்து விட்டதால் அதில் தரவுகள் திருடுபோதல்,  மாற்றிவிடுதல், அழிந்துபோதல்,கணினியின் இயக்கம் சண்டிமாடுபோன்று நின்றுபோதல்  என்பன போன்ற தீங்குகளும், ஏராளமான இடர்பாடுகளும் இழப்புகளும்  ஏற்படும் நெருக்கடிக்கு ஆளாகவேண்டிய சூழல் நமக்கு ஏற்பட்டுள்ளன  அதனால்  நாம் பயன்படுத்தும் தகவல்தொடர்பு செயல்களை செந்தரமாக்குவதற்காக ஐஎஸ் ஓ என்பது போன்ற அமைப்புகளும் ஒவ்வொரு நாடும் தமக்கேஉரிய பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதற்காக செந்தரமான தகவல்தொடர்பு பாதுகாப்பு சட்டத்தையும் இயற்றி  செயல்படுத்திகொள்கின்றன ஆயினும் அவையனைத்தும் அடிப்படையில்  ஏதேனும் ஒரு பிரச்சினை ஏழுந்தால் மட்டும் அதனை எவ்வாறு கண்டுபிடிப்பது ,கட்டுபடுத்துவது, களைவது, நிருவகிப்பது ஆகிய அடிப்படை செயல்களை கண்டிப்பாக செயற்படுத்திடுமாறு செய்கின்றன. இவ்வாறான பாதுகாப்பிற்காக ஒருங்கிணைந்து கட்டுபடுத்திடும் அமைவு கோப்பினை , அனுமதியற்றவர்களால் செய்யபடும் மறுதல்களை நமக்கு முன்கூட்டியே எச்சரிக்கை செய்திடுமாறு  அமைத்துகொள்கின்றன. அவ்வாறு நிகழ்வு ஏற்படாமல் முன்கூட்டியே தடுப்பதற்கான தக்கநடவடிக்கையை எடுத்து செயல்படுத்திடுகின்றன. ஆயினும் முற்காலத்தில் பயன்படுத்தபட்ட பழைய கட்டுபடுத்திடும் அமைப்பில் ஏதனும் பிரச்சினை அல்லது தீங்கு ஏற்பட்டால்  மட்டும் உடன் அதனைபற்றிய அறிக்கையை  அதன்பயனாளருக்கு அளித்திடுமாறும்  அதன்பின் பயனாளரின் கட்டளைகளுக்கேற்ப அந்த பிரச்சினையானது சரிசெய்யபடும்

இதற்கான கோப்பு ஒருங்கிணைப்பு கட்டுப்பாட்டு அமைப்பு கருவி யானது  path and filename,dateand time of creation last modification, last accessed,permission ownership,size என்பனபோன்ற பொதுவான கோப்பிற்கான அடிப்படை விவரங்களை மட்டும் உருவாக்கி கொள்கின்றது. பின்னர் குறிப்பிட்ட காலஇடைவெளியில் அந்த கோப்பு அமைவானது சரிபார்க்கபட்டு ஏதனும் மாறுதல் இருந்தால் மட்டும் கடைசியாக எப்போது மாறுதல் செய்தது என சரிபார்க்கின்றது. பிறகு பயனாளருக்கு அதுபற்றிய அறிக்கையை அனுப்பிவைக்கின்றது. அதாவது ஏதேனும் கோப்பு அல்லது கோப்பமைவு மாறுதல் செய்யபட்டிருந்தால் மட்டும் உடன் எச்சரிக்கை மணியானது அதன் உரிமையாளருக்கு அறிவிப்பு செய்கின்றது அவ்வாறான  கோப்பு ஒருங்கிணைப்பு கட்டுபடுத்திடும் அமைப்பானது திறமூல வகையில் OSSEC,Samhain,AIDEஎன்றவாறு ஏராளமானவகைகளில் கிடைக்கின்றன அவைகளுள் நமக்கு பொருத்தமானதை மட்டும் தெரிவுசெய்து பயன்படுத்தி கொள்க.

 

உபுண்டு13.10 என்ற புதிய லினக்ஸ் இயக்கமுறைமை

ஒவ்வொரு ஆறுமாதத்திற்கொருமுறை புதியபதிப்பை வெளியிடும் வழக்கம் கொண்டுள்ள கனோனிக்கல் எனும் நிறுவனமானது தற்போது Saucy Salamander எனும் பெயருடைய உபுண்டு13.10 என்ற புதிய லினக்ஸ் இயக்கமுறைமை பதிப்பை  அக்டோபர்2013-ல் வெளியிட்டுள்ளது. இது செல்லிடத்து பேசியில் செயல்படும் browser,clock,weather forecast,calculatorஎன்பனபோன்ற பல்வேறு பயன்பாட்டு மென்பொருளை தன்னகத்தே கொண்டுள்ளது . browse , search applications, files,  multimedia.ஆகியவற்றை செயற்படுத்தும் மிகமுக்கியமான Dashஎன்பது இந்த புதிய வெளியீட்டில் உள்ளது.இந்த Dashஎன்பது முந்தைய பதிப்பின்   Lenses என்பதை போன்ற  custom views என்ற விரிவாக்கமாக இதில் உள்ளது இணையத்தில் வாடிக்கையாளர் எளிதாக விரைவாக Github, reddit, Wikipedia, Flickr, Google News, The Weather Channel,  Yelp.ஆகிய பின்புலத்தின்வாயிலாக தேடுவதற்கு உதவிடும்  செயலை .இந்த Dashஎன்பது செயல்படுத்துகின்றது.  இதுNexus phones . tablets ஆகிய செல்லிடத்து பேசிகலிலும் மடிக்கணினிகளிலும் செயல்படுத்தும் வண்ணம் உருவாக்கபட்டுள்ளது இதனை பற்றி மேலும் விவரம் அறிந்துகொள்ளவும் இந்த இயக்கமுறைமையை பதிவிறக்கம் செய்துகொள்ளவும் http://www.ubuntu.com/download என்ற இணைய பக்கத்திற்கு செல்க

5.0

ஓப்பன் ஆஃபிஸ் பேஸிக்-104

ஓப்பன் ஆஃபிஸ் பேஸிக்கில் கட்டளைவரிகளை தொடர்ந்து செயல்படுமாறு இணைத்திடுகின்ற புரியாக்குதலும்(threading), செயல்களை மறுஅட்டவணை படுத்துதலும் (rescheduling) சிறிது வித்தியாசமான செயலாகும்.  ஏனெனில் இது இயக்க நேரத்தில் மட்டும் செயல்களை அட்டவணைபடுத்திடுவதற்கான வசதியை வைத்துள்ளது. மேலும் மூலக்குறிமுறைகளையும் உரையாடல் பெட்டிகளுக்கான கட்டளை வரிகளையும் மேம்படுத்தபட்ட நூலகத்தை நிருவகித்தலின்மூலம் பராமரிக்கின்றது இந்த மேம்படுத்தபட்ட நூலகத்தை நிருவகித்தலின் பொதுவான கட்டமைப்பானது Library container , Library , Library elements ஆகியமூன்று நிலைகளில் உள்ளன

104.1

அதிலும் Basic library container என்பது மூலக்குறிமுறைகளை மட்டும் dialog library container என்பது உரையாடல் பெட்டிகளுக்கான கட்டளைவரிகளைமட்டும் கொண்டுள்ளன. இதிலுள்ள முன்கூட்டியே கட்டமைக்கபட்ட BasicLibraries. DialogLibraries ஆகிய பண்பியல்புகளின் மூலம் இதனை அனுகி திருத்தம் செய்யலாம்  இந்த பேஸிக்ஆனது இயங்க துவங்கும்போது நூலகத்தின் Standard என்பது மட்டும் எப்போதும் நினைவகத்தில் மேலேற்றம் செய்யபட்டிருக்கும் மற்றவை தேவைப்படும்போதும் மட்டும் மேலேற்றம் செய்து பயன்படுத்தி கொள்ளும்

createLibrary() என்ற கட்டளைவரியின் வாயிலாக புதிய நூலகதாங்கி (library container) உருவாக்கபடும்  அவ்வாறே நடப்பிலுள்ள   நூலகதாங்கி  (existing library container) யானது createLibraryLink()என்ற கட்டளைவரியின் வாயிலாக இணைத்து வேறு library container உருவாக்கபடும்

உரையாடல் பெட்டியும் ,உரையாடல் பெட்டியின் கட்டுப்பாடும் model, view,  controller ஆகிய மூன்று முக்கியதருக்க வகைகளில் Toolkit controls என்பதன் வாயிலாக  கட்டுபடுத்தபடுகின்றது

மேற்கூறியவாறு உரையாடல் பெட்டியை வடிவமைத்து உருவாக்கியபின் அவ்வுரையாடல் பெட்டியை நம்முடைய பயன்பாட்டில்  கொண்டுவரமுடியும்  அதனை கட்டுபாட்டு பெட்டியாக எப்போதுவேண்டுமானாலும் மாற்றிகொள்ளமுடியும்  மேலும் அதனுடைய பண்பியல்புகளையும் மாற்றியமைக்கமுடியும் அதுமட்டுமல்லாது கூடுதலான பக்கங்களை அதில் சேர்க்கமுடியும் மேலும் அதில் (இந்தமேக்ரோவில்)

oDialogModel = oDialog.getModel()

oButtonModel = oDialogModel.getByName(“CommandButton1”)

oButtonModel.setPropertyValue(“Label”, “My Label”)

என்றவாறான கட்டளைவரிகளின் வாயிலாக பொத்தன்களையும்(Buttons)

oImageControlModel = oDialog.Model.ImageControl1

oImageControlModel.ImageURL =

“file:///D:/Office60/share/gallery/photos/beach.jpg”

oImageControlModel.ScaleImage = True

என்றவாறான கட்டளைவரிகளின் வாயிலாக  உருவப்படகட்டுபாட்டையும்  (ImageControl)

oCheckBoxModel = oDialog.Model.CheckBox3

oCheckBoxModel.TriState = True

oCheckBoxModel.State = 2

என்றவாறான கட்டளைவரிகளின் வாயிலாக தேர்வுசெய்பெட்டியையும்(CheckBox)

If oOptionButton.State Then

‘ The option is checked

Else

‘ The option is not checked

End If

என்றவாறானகட்டளைவரிகளின் வாயிலாக வாய்ப்பு பொத்தான்களையும் (OptionButtons)

Dim nCount As Integer, oListBox As Object

 

oListBox = oDialog.getControl(“ListBox1”)

nCount = oListBox.getItemCount()

oListBox.addItem( “New Item”, nCount )

Dim nPos As Integer, nCount As Integer

 

nPos = 0

nCount = 1

oListBox.removeItems( nPos, nCount )

 

oListBox.selectItemPos( 0, True )

Dim sSelectedItem As String

sSelectedItem = oListBox.getSelectedItem()

Dim selectPos As Integer

selectPos = oListBox.getSelectedItemPos()

என்றவாறான கட்டளைவரிகளின் வாயிலாக பட்டி பெட்டியையும்(ListBox)

Dim nCount As Integer

Dim sItems As Variant

 

REM get control

oComboBox = oDialog.getControl(“ComboBox1”)

 

REM first remove all old items from the list

nCount = oComboBox.getItemCount()

oComboBox.removeItems( 0, nCount )

 

REM add new items to the list

sItems = Array( “Item1”, “Item2”, “Item3”, “Item4”, “Item5” )

oComboBox.addItems( sItems, 0 )

என்றவாறான கட்டளைவரிகளின் வாயிலாக சேர்க்கை பெட்டியையும்(ComboBox) உள்ளிணைக்க முடியும்

oScrollBarModel = oDialog.Model.ScrollBar1

oScrollBarModel.ScrollValueMax = 100

oScrollBarModel.BlockIncrement = 20

oScrollBarModel.LineIncrement = 5

oScrollBarModel.VisibleSize = 20

என்றவாறான கட்டளைவரிகளின் வாயிலாக கிடைவரிசை,நெடுவரிசை நகர்வுபட்டையையும்  (Horizontal/Vertical Scroll Bar)

Dim oLabelModel As Object

Dim oScrollBarModel As Object

Dim ScrollValue As Long, ScrollValueMax As Long

Dim VisibleSize As Long

Dim Factor As Double

Static bInit As Boolean

Static PositionX0 As Long

Static Offset As Long

REM get the model of the label control

oLabelModel = oDialog.Model.Label1

REM on initialization remember the position of the label control and calculate offset

If bInit = False Then

bInit = True

PositionX0 = oLabelModel.PositionX

OffSet = PositionX0 + oLabelModel.Width – (oDialog.Model.Width – Border)

End If

REM get the model of the scroll bar control

oScrollBarModel = oDialog.Model.ScrollBar1

REM get the actual scroll value

ScrollValue = oScrollBarModel.ScrollValue

REM calculate and set new position of the label control

ScrollValueMax = oScrollBarModel.ScrollValueMax

VisibleSize = oScrollBarModel.VisibleSize

Factor = Offset / (ScrollValueMax – VisibleSize)

oLabelModel.PositionX = PositionX0 – Factor * ScrollValue

End Sub

என்றவாறான கட்டளைவரிகளின் வாயிலாக அதனை கட்டுபடுத்தவதற்கான சரிசெய்திடும் கைப்பிடி(AdjustmentHandler) என்பதையும்

Sub ProgressBarDemo()

Dim oProgressBar as Object, oProgressBarModel As Object, oDialog as Object

Dim ProgressValue As Long

REM Dialog1 contains progress bar ProgressBar1 saved in standard library

DialogLibraries.loadLibrary(“Standard”)

oDialog = CreateUnoDialog(DialogLibraries.Standard.Dialog1)

REM progress bar settings

Const ProgressValueMin = 0

Const ProgressValueMax = 40

Const ProgressStep = 4

REM set minimum and maximum progress value

oProgressBarModel = oDialog.getModel().getByName( “ProgressBar1” )

oProgressBarModel.setPropertyValue( “ProgressValueMin”, ProgressValueMin)

oProgressBarModel.setPropertyValue( “ProgressValueMax”, ProgressValueMax)

REM show progress bar

oDialog.setVisible( True )

REM increase progress value every second

For ProgressValue = ProgressValueMin To ProgressValueMax Step ProgressStep

oProgressBarModel.setPropertyValue( “ProgressValue”, ProgressValue )

Wait 1000

Next ProgressValue

End Sub

என்றவாறான கட்டளைவரிகளின் வாயிலாக நடைபெறும் பணியின் தற்போதைய நிலையை அறிந்து கொள்வதற்கான (Progress Bar)என்பதை  உள்ளிணைக்க முடியும்

தொடக்கரேம் வன்தட்டு (intial RAMdisk(initrd))என்றால் என்ன?

தொடக்கரேம் வன்தட்டு (intial RAMdisk(initrd))என்பது ஒரு லினக்ஸின் தொடக்க இயக்கத்தின்போது தற்காலிக மூலகோப்புகளை நினைவகத்திற்கு மேலேற்றிட உதவிடும் ஒரு கருவியாகும் . இந்த அமைவின் கோப்புகளானது கணினியின் தொடக்கஇயக்க பணியை செய்கின்றது.தொடக்கஇயக்கசெயலை மேலேற்றும் (boot loader)கருவியானது முதலில் லினக்ஸ் கெர்னலையும் பிறகு இந்த  initrdயையும் நினைவகத்திற்கு மேலேற்றுகின்றது.பின்னர் கெர்னலை செயல்படுத்த தொடங்கி initrd இன் அமைவிடத்தை அறிவிக்கின்றது. முடிவாக கெர்னலானது இந்த initrdஐ தன்னுடைய மூலகோப்புகளின் அமைவாக பொருத்தி கொள்கின்றது. முடிவான கோப்பு அமைவு நிறுவபட்டதாக கருதிகொண்டு தன்னுடைய முதல் செயலை linuxrcகோப்பின் வாயிலாக செயல்படுத்துகின்றது.  ஆயினும் தற்போது Initrams ,cramfs  ஆகிய பணிகளை புதிய வழிமுறைகளில் செயல்படுத்தபடுகின்றது.

இந்த கெர்னலானது சிறியதாகவும் எளிதானதாகவும் கையடக்கமானதாகவும் இருக்குமாறு பார்த்து கொள்க.  Initrd கோப்பானது படிக்கமட்டும என்றிருப்பதை படிக்கவும் எழுதவுமான கோப்பாக மாற்றியமைத்து நினைவகத்தை தேவையானவாறு பாகப்பிரிவினை செய்து கொள்க பின்னர் (lib*.a)என்ற நிலையான நூலகத்தினை system(),popen(),fork()ஆகிய செயலிகளின் வாயிலாக இணைப்பை ஏற்படுத்தி கொள்க.  பிறகு சரியான Boot loader ஐ தெரிவுசெய்து கொள்க. அதன்பின்னர் linuxrcகோப்பின் மூலம்  Initrd கோப்பினை உருவாக்கி வெளியீடு செய்க. இறுதியாக உட்பொதிந்த வன்தட்டினை வெளியிடுக./mnt எனும் கோப்பகத்தின் இணைப்பை நீக்கம் செய்திடுக  இதன்பின் உட்பொதிந்த வன்தட்டின்(ebedded disk) வாயிலாக தொடக்கஇயக்கத்தை செயற்படுத்திடுக.

 

 

Previous Older Entries