லிபர் ஆஃபிஸ் 4. ரைட்டர்-தொடர்-15 -பக்கங்களை வடிவமைத்தல்

லிபர் ஆஃபிஸ் ரைட்டரில் ஆவணத்தின் பக்க இடஅமைவை கட்டுபடுத்துவதற்கு பக்கபாணிகள், நெடுவரிசைகள், சட்டகங்கள், அட்டவணைகள்,பகுதிகள் போன்ற ஏராளமான வழிகளை நமக்கு இந்த லிபர் ஆபிஸ் ரைட்டர் வழங்குகின்றது இந்த பகுதியானது அவ்வாறான வழிமுறைகளையும் அவற்றோடு ஒத்தியங்கும் தலைப்பு பகுதி, அடிப்பகுதி , பக்கங்களின் எண்கள், பக்கவிளிம்புபோன்றவற்றை மாறுதல்செய்தல் ஆகிய செயலிகளையும் விவரிக்கின்றது
ஆலோசனை லிபர் ஆஃபிஸ் திரையின் மேலே உள்ள கட்டளை பட்டியில் Tools => Options => LibreOffice => Appearance=> என்றவாறு கட்டளைகளை செயற்படுத்துவதன் வாயிலாக உரை, பொருள், அட்டவணை, பகுதிஎல்லைகள் ஆகியவற்றை காண்பிப்பதற்கான வாய்ப்புகள் எனும் கட்டளையை தெரிவுசெய்வதற்கு இந்த பக்க இடவமைவு என்பது சுலபமானதாக உள்ளது
ஒரு இடவமைவு வழிமுறையை தேர்வுசெய்தல்
ஆவணத்தின் சிறந்த இடஅமைவானது அந்த ஆவணத்தில் என்னென்ன தகவல்கள் இடம் பெற்றுள்ளன அந்த ஆவணத்தின் இறுதி தோற்றம் எவ்வாறு உள்ளது என்பன போன்றவற்றை சார்ந்ததாகும் இங்கு ஒருசில எடுத்துகாட்டுகள் உள்ளன அவையனைத்தும் நமக்கு தேவைப்படுமா என கவலைபடவேண்டாம் ஆயினும் இந்த பகுதியில் விவரிக்கப்பட்டுள்ளவை அவைபற்றிய ஒருசில தொழில்நுட்பவிவரங்கள் மட்டுமேயாகும்
15.1
படம்-15-1
பொதுவாக எந்தவொரு புத்தகத்திலும் ஒற்றை நெடுவரிசை உரையாக தேவைபடும் போது மட்டும் ஒருசில படங்கள் உரையுடனும் ஒருசில படங்கள் உரையில்லாமலும் பக்கபாணியில் அடிப்படையான இடவமைவை பயன்படுத்தி படங்களை விவரிக்கும் உரையிருந்த போதிலும் அட்டவணைகளை பயன்படுத்துவது போன்றவாறு உள்ளன.
அதற்கடுத்ததாக இரட்டை நெடுவரிசைகளைகொண்ட பக்கபாணியில் வரிசையாக அல்லது மற்ற ஆவணங்கள் இரட்டை நெடுவரிசைகளின் உரையுடன் இந்த இரட்டை நெடுவரிசையானது உரையில் இடதுபுற நெடுவரிசையிலிருந்து வலதுபுறநெடுவரிசைக்கும் பின்னர் அடுத்த பக்கத்திற்கும் பாம்புஒன்று வளைந்து நெளிவதை போன்று மேலும் கீழுமாக வளைந்து வளைந்து இந்த உரையோட்டங்கள் செல்கின்றன. ஆயினும் இந்த ஆவணத்தின் முதல் பக்கத்தினுடைய தலைப்புமட்டும் முழுபக்கஅளவிற்கு ஒரு ஒற்றையான நெடுவரிசை பகுதியாக அமைந்திருக்கும்
15.2
படம்-15-2
இது போன்ற உரையானது செய்திதாட்களில் மிகசிக்கலான இடவமைவுடனும் ஒன்றிற்கு மேற்பட்ட இரண்டு அல்லது மூன்று நெடுவரிசைகளின் உரையுடனும் ஒரு பக்கத்திலிருந்து அடுத்தடுத்த பலபக்கங்களில் தொடர்ச்சியாகவும் அடிப்படையான இடஅமைவிற்காக பக்கபாணியை பயன்படுத்தி கொள்கின்றன. மேலும் தேவையெனில் கட்டுரைகளுடன் தொடர்புடைய சட்டகத்திற்குள் ஊக்கு வரைகலைகளும் பக்கங்களில் நிலையை நிலையாக வைக்கின்றன
15.3
படம்-15-3
ஆவணத்தில் ஒருமொழியிலிருந்து வேறுொரு மொழிக்கு மொழிபெயர்த்து இரண்டு மொழிகளின் சொற்களையும் அருகருகே அமையுமாறு படிப்பவர்களுக்கு எளிதாக புரிந்துகொள்ளுமாறும் குறிப்பிட்ட மொழிசொற்களுக்கு இணையான மொழிபெயர்த்த சொற்கள் எவையெவையென எளிதாக காண்பதற்கு வசதியாகவும் இரட்டை நெடுவரிசை கொண்ட அட்டவணையை பயன்படுத்தி கொள்ள படுகின்றது
15.4
படம்-15-4
பாணியை பயன்படுத்தி அடிப்படையான பக்கஇடவமைவை அமைக்கலாம்
லிபர் ஆஃபிஸ் ரைட்டரில் பக்கபாணியானது அனைத்து பக்கங்களின் அடிப்படை இடவமைவுகளையும் பக்கஅளவையும் ,ஓரத்தையும், அடிப்பகுதி, தலைப்பகுதி எவ்வாறு இருக்கவேண்டும் என்றும் சுற்றெல்லைகளும் பின்புலங்களும் எவ்வாறு இருக்க வேண்டுமெனவும் எத்தனை நெடுவரிசைகள் இருக்கலாம் எனவும் என வரையறுக்கின்றது
லிபர் ஆஃபிஸ் ரைட்டரில் நம்மால் கட்டமைக்கபட்ட அல்லது மாறுதல் செய்யப்பட்ட பல்வேறு பக்கபாணிகளுடனும் புதியதாக நாம்விரும்பியவாறு வறையறுக்கபட்ட பக்கபாணியுடனும் உள்ளன ஒற்றையான ஆவணத்தில்ஒன்று அல்லது ஒன்றிற்கு மேற்பட்ட பக்கபாணிகளை நம்மால் வைத்து பராமரிக்கமுடியும்
குறிப்பு லிபர் ஆஃபிஸ் ரைட்டரின் ஆவணத்தில் அனைத்து பக்கங்களும் ஏதாவதொரு பாணியின் அடிப்படையில் மட்டுமே அமைந்திருக்கும் .ஆயினும் . எந்த பக்கத்தின் பாணியாவது நாம் குறிப்பிடவில்லை யெனில் லிபர் ஆஃபிஸ் ரைட்டரானது இயல்புநிலை பக்க பாணியை எடுத்துகொள்ளும் என்பதை மனதில் கொள்க
பின்வரும் பகுதியில் குறிப்பிட பட்டுள்ளவாறு பகுதிகள் ,சட்டகங்கள் ,அட்டவணைகள் ஆகிய தொழில்நுட்பங்களை பயன்படுத்தி அல்லது ஒரு பக்கபாணியை வரையறுப்பதன் மூலம் ஆவணத்தின் ஒவ்வொரு பக்கத்தின் இடவமைவையும் மாறுதல் செய்திடலாம்
ஆலோசனை இயல்புநிலை பக்கபாணியையும் சேர்த்து பக்கபாணியில் மாறுதல் செய்வதற்கு நாம் பணிபுரியும் ஆவணத்தில் மட்டும் செயல்படுத்துக. ஆவணத்தின் அனைத்து பக்கங்களின் இயல்புநிலை பாணிநிலையை மாறுதல் செய்திட இந்த மாறுதல்களை ஒரு மாதிரி பலகத்தில் கொண்டுவந்து அந்த மாதிரிபலகத்தை இயல்புநிலை பலகமாக அமைத்து அதனை பயன்படுத்திகொள்க
பாணியை மாற்றிடமால் பக்கமுறிவை உள்ளிணைத்தல்
பல ஆவணங்களில் (உதாரணமாக, பல பக்கங்களை கொண்ட அறிக்கை), உரையானது அடுத்தடுத்த பக்கங்களுக்கு தொடர்ந்தார்போன்று உரையோட்டமாக இருக்குமாறு செய்திட விரும்பும் நிலையில் தேவையான தகவல்களை சேர்க்கவோ அல்லது நீக்கவோ செய்ய வேண்டும். பொதுவாக மேலே கூறிய நுட்பங்களை பயன்படுத்தி நாம் தடுக்காதவரை தானாகவே இந்த உரையோட்டத்தை ஒரு ஆவணத்தில் லிபர் ஆஃபிஸ் ரைட்டரானது செய்கிறது,.
ஆயினும் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தில் ஒரு பக்கம் முறிப்பு வேண்டும் என நாம் விரும்பினால் , எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு புதியபக்கத்தில் தலைப்பு பகுதியை வைக்க விரும்பினால் மட்டும் பின்வரும் வழிமுறைகளை பின்பற்றிடுக:
1) பக்கமுறிவு செய்திடவிரும்பும் அடுத்த பக்க தொடக்க பகுதிக்கு இடம் சுட்டியை கொண்டுசென்று வைத்து கொண்டு லிபர் ஆஃபிஸ் ரைட்டர் திரையின் மேலே உள்ள கட்டளை பட்டியில் Insert => Manual Break=> என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக
2) உடன் விரியும் Insert Break எனும் உரையாடல் பெட்டியின் Type எனும் பிரிவில், பக்க இடைவெளி(Page break) எனும் வாய்ப்பு ஏற்கனவே தெரிவு செய்யபட்டிருக்கும் பாணி(Style) எனும் பகுதியின் உரைப்பெட்டியானது [None] என அமைக்கப்பட்டிருக்கும்.
3) அடுத்த பக்கதொடக்கத்தில் முதல்பத்தியின் நிலையை சரிபடுத்தி கொண்டு இந்தInsert Break எனும் உரையாடல் பெட்டியில் OK எனும் பொத்தானை தெரிவு செய்து சொடுக்குக.
15.5
படம்-15-5
ஆலோசனை தொடர்ச்சியான உரையுள்ளஆவணத்தில் பின்வருமாறு ஒரு பக்கம் முறிவை (Page Break)நுழைக்க முடியும்;
1) அடுத்த பக்கதொடக்கத்தில் முதல் பத்திக்கு முன்புறம் இடம் சுடடியை வைத்துகொண்டு சுட்டியின் வலதுபுற பொத்தானை இருமுறை சொடுக்குக உடன் விரியும் சூழ்நிலை பட்டியில் Paragraph எனும் கட்டளையை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக
2) பின்னர் விரியும் Paragraph எனும் (படம்-15-6 )உரையாடல் பெட்டியின் Text Flow எனும் பக்கத்தில், Breaksஎனும் பிரிவில் Insertஎனும் வாய்ப்பினை , தெரிவுசெய்திடுக. அதிலுள்ள With Page Style. எனும் வாய்ப்பினை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டாம்.
3) அடுத்த பக்கதொடக்கத்தில் முதல்பத்தியின் நிலையை சரிபடுத்தி கொண்டு இந்தParagraph எனும் உரையாடல் பெட்டியில் OK எனும் பொத்தானை தெரிவு செய்து சொடுக்குக.
15.6
படம்-15-6
ஒரு வித்தியாசமான முதல் பக்கத்தை ஒரு ஆவணத்தில் வரையறுத்தல்
கடிதங்கள் அறிக்கைகள் போன்ற பலdbsJg ஆவணங்களில், முதல் பக்கமானது மற்ற பக்கங்களைவிட மாறுபட்டிருக்கும். உதாரணமாக, ஒரு கடிதத்தின் முதல் பக்கமானது பொதுவாக படம் 15-7 இல் காண்பித்துள்ளவாறு ஒரு வித்தியாசமான முகப்பு பக்கமாக இருக்கும், அல்லது ஒரு அறிக்கையின் முதல் பக்கமானது எந்த தலைப்புபகுதியும் அல்லது அடிப்பகுதியும் இல்லாமல் இருக்கும். அதே சமயம் மற்ற பக்கங்களும் அவ்வாறே இருக்கும் இதுவே லிபர் ஆஃபிஸ் ரைட்டரின் எளிய நிலையாகும்
இயல்புநிலை அல்லது வேறுநிலையில் நம்முடைய ஆவணத்தின் பக்க பாணியை பயன்படுத்தி, Page Style எனும் உரையாடல் பெட்டியில் header/footer எனும் பக்கங்களில் Same content on first page எனும் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்யாதுவிட்டுவிடுவதால் முதல் பக்கத்தில் ஒரு தலைப்புபகுதி அல்லது கீழ்பகுதி ஆகியவற்றை நாம் விரும்பியவாறு சேர்க்க முடியும். பின்னர்ஆவணத்தின் மற்ற பக்கங்களிலும் வித்தியாசமானதொரு தலைப்புபகுதி அல்லது அடிப்பகுதியை நம்மால் சேர்க்க முடியும்
15.7
படம்-15-7
ஒரு ஆவணத்திற்குள் பக்கநோக்குநிலை மாற்றியமைத்திட
ஒரு ஆவணமானது ஒன்றிற்கு மேற்பட்ட நோக்குநிலைகொண்ட(orientation) பக்கங்களை கொண்டிருக்க முடியும். பொதுவானதொரு பக்ககாட்சியானது ஒருஆவணத்தின் மையபகுதி படுக்கைவச(Landscape) உரையாகவும் அதேசமயம்மற்ற பக்கங்களில், நெடுக்கைவசம்(Portrait) நோக்கியும் இருக்கின்றன
பின்வரும் பகுதியில் அதை அடைவதற்கான படிகள் கொடுக்கபட்டுள்ளன.
ஒரு படுக்கைவச பக்கபாணியை அமைத்தல்
1 ஆவணத்தின் ஒரு பக்கத்தில் வைத்துள்ளவாறே விளிம்பை மற்ற பக்கங்களில் வைக்க விரும்பினால் நடப்புபக்கத்தின் விளிம்பு எவ்வாறு உள்ளது என சரிபார்த்து அமைத்துகொள்க. (படம் 15-9 காண்பித்துள்ளவாறு Page Style எனும் உரையாடல் பெட்டியின் Page எனும் தாவியின் பக்கத்தில் இவ்வாறான பக்கவிளிம்பு அமைப்பை பற்றிய விவரங்களை காணலாம்)
2) Styles and Formatting எனும் சாளரத்தில், பக்கபாணி (page styles) எனும் பட்டியலில் உள்ள Landscape என்பதன் மீது இடம்சுட்டியைவைத்து சுட்டியின் வலதுபுறபொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் விரியும் மேல்மீட்பு பட்டியில் Modify என்பதை தேர்வு செய்க.
3) Page Style எனும்உரையாடல் பெட்டியில் (படம் 15-8) அமைப்பாளர் (Organizer ) எனும் பக்கத்தில், அடுத்தபாணியின் பண்பியல்பானது Landscape என்று இருப்பதை ஒன்றிற்கு மேற்பட்ட தொடர்ச்சியான Landscape பக்கத்தை அனுமதிப்பதாற்காக உறுதி செய்து கொள்க
15.8
படம்-15-8
4) Page Style எனும் உரையாடல்பெட்டியின் (படம் 15-6) Page எனும் பக்கத்தில், பக்கநேக்கானது (Orientation) படுக்கைவசம்(Landscape) என்பது அமைக்கபட்டுள்ளதாவென உறுதிசெய்துகொள்க. நெடுக்கைவச பக்கத்திற்கு ஏற்றாற் போன்று பக்கவிளிம்புகளை மாற்றியமைத்து கொள்க அதாவது நெடுக்கைவச பக்கத்திற்கான மேல்பகுதி பக்கவிளிம்பானது படுக்கைவச பக்கத்திற்கு இடதுபுறவிளிம்பாகவும் நெடுக்கைவச பக்கத்திற்கான கீழ்பகுதி பக்கவிளிம்பானது படுக்கைவச பக்கத்திற்கு இடதுபுற வலதுபுற விளிம்பாகவும் மாற்றபடுகின்றது
15.9
படம்-15-9
5பின்னர் இறுதியாக இந்த மாற்றங்களை சேமிக்க OK எனும் பொத்தானை தெரிவு செய்து சொடுக்குக.
ஒரு படுக்கைவச பக்கத்திற்குள் ஒரு நெடுக்கைவச பக்கத்தை உள்ளிணைத்தல்
இப்போது Landscape எனும் பக்க பாணியை வரையறுத்து அதனை எவ்வாறு செயல்படுத்துவது என காண்போம்.
1) Landscape எனும் பக்க பாணியடைய பக்கத்தின் தொடக்கபகுதியில் பத்தி அல்லது அட்டவணையில் இடம்சுட்டியை வைத்து சுட்டியின் வலதுபுறபொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் விரியும் மேல்மீட்பு பட்டியில் Paragraph அல்லது Table ஆகியவற்றில் தேவையானதை மட்டும் தேர்வுசெய்க
2) பின்னர் Paragraph எனும் உரையாடல் உரையாடல் பெட்டியின் எனும் Text Flow பக்கத்தில் (படம் 15-10) Insert(பத்தியெனில் )அல்லது Break (அட்டவணையெனில்) தெரிவுசெய்து கொண்டு பக்கபாணியின் பண்பியல்பை Landscape எனஅமைத்துகொண்டு.புதிய பக்கபாணியை செயல்படுத்துவதற்காக OK எனும் பொத்தானை தெரிவு செய்து சொடுக்குதல் செய்து இந்த உரையாடல் பெட்டியை மூடிவிடுக.
15.10
படம்-15-10
3) மாறுதலாக போகின்ற நெடுக்கைவசபாணியின் பத்தி அல்லது அட்டவணையில் இடம்சுட்டியை வைத்து மேலே கூறியவாறு Landscape பக்க பாணியாக முன்பு பயன்படுத்தப்பட்டதற்கு இணையாக பொருத்தமாக தற்போது portrait பக்கபாணியாக மாற்றியமையபோவதில் பத்தியின் பண்பியல்பு அல்லது அட்டவணையின் பண்பியல்பை மாற்றியமைத்து கொள்க
படம்-15-11
4) OK எனும் பொத்தானை தெரிவு செய்து சொடுக்குதல் செய்து முந்தைய portrait பக்கபாணிக்கு திரும்பிடுக
ஆலோசனைLandscape பக்கங்களில் portrait பக்கங்களுக்கான தலைப்புபகுதி அல்லது அடிப்பகுதி அமைக்கவேண்டும்என விரும்பினால் தேவை என்றால்நோக்குநிலை, “Portrait headers on landscape எனும் பகுதிக்கு செல்க
பக்கங்களில் தலைப்பை சேர்த்திட
லிபர் ஆஃபிஸ் ரைட்டரானது ஒரு ஆவணம் ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட தலைப்பு பக்கங்களாக சேர்ப்பதற்காக வேகமான வசதியான வழியை வழங்குகிறது மேலும் நாம் விரும்பினால் ஆவணத்தில் பக்க எண்ணை 1 என மீண்டும் தொடங்க செய்யலாம்.
அவ்வாறு தொடங்குவதற்காக லிபர் ஆஃபிஸ் ரைட்டர் திரையின் மேலே கட்டளை பட்டையில் உள்ள Format => Title Page => என்றவறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் விரியும் Title Page எனும்(படம் 15-12) உரையாடல் பெட்டியில் ஏராளமான வகையில் வாய்ப்புகளை உருவாக்கமுடியும்
1நடப்பு பக்கத்தை தலைப்பு பக்கமாக உருமாற்றமுடியும் அல்லது புதிய தலைப்புபக்கத்தை உள்ளிணைக்கமுடியும்
2எத்தனை பக்கங்களை உருமாற்றபோகின்றோம் அல்லது உள்ளிணைக்க போகின்றோம்
எங்கெங்கே அந்த பக்கங்களை அமைக்கபோகின்றோம்
3பக்கஎண்கள் தொடங்குவதாயின் எந்த பக்கத்திலிருந்து தொடங்கவேண்டும் எந்த எண்ணிலிருந்து தொடங்கவேண்டும்
4 தலைப்பு பக்கத்திற்கு என்ன வகையான பக்கபாணியை பயன்படுத்த போகின்றோம்
ஆகிய தொழில் நுட்பத்தை பயன்படுத்தி நம்முடைய ஆவணத்தின் வெவ்வேறு இடங்களில் பல்வேறு தலைப்பு பக்கங்களை உள்நுழைக்க முடியும் ஒரு புத்தகத்தின் தொடக்க பக்கங்களில் காப்புரிமை பகுதி தொடக்கபகுதிகளின் அட்டவணை போன்றவை மற்ற பக்கங்களைவிட மாறு பட்டுஇருக்குமாறு செய்யமுடியும்

படம் 15-12

லினக்ஸ் இயக்கமுறைமையில் பயன்பாட்டு மென்பொருளை எவ்வாறு நிறுவுகை செய்வது

  விண்டோவில் பயன்பாட்டு மென்பொருளை நிறுவுவதை காட்டிலும் லினக்ஸ் இயக்கமுறைமையில் பயன்பாட்டு மென்பொருளை நிறுவுகை செய்வது சிறிது வித்தியாசமான செயலாக இருக்கும் பொதுவாக லினக்ஸ் இயக்கமுறைமையில் பயன்பாட்டு மென்பொருட்கள் software repositoriesஎனும் பகுதியில் மட்டுமே இருக்கின்றன அங்கு சென்று நாம் விரும்பும் பயன்பாட்டு மென்பொருள் கட்டினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்தவுடன் லினக்ஸ் இயக்கமுறைமையின் கட்டுகளின் மேலாளர் (package manager0 என்பவர் தானாகவே பதிவிறக்கம் செய்து நிறுவுகை செய்துிடும் பணியை செய்துவிடுவார்

 1.

உபுண்டு இயக்கமுறைமையில் உபுண்டு மென்பொருட்களின் மையத்திற்கு சென்று நாம் விரும்பும் பயன்பாட்டு மென்பொருள் கட்டினை தெரிவுசெய்து கொண்டு download எனும் பொத்தானைதெரிவுசெய்து சொடுக்குக பின்னர் நம்முடைய கடவுச்சொற்களை உள்ளீடு செய்தவுடன் கட்டுகளின் மேலாளர் (package manager) மிகுதி பதிவிறக்கம் செய்தல் நிறுவுகை செய்தல் ஆகிய பணிகளை செய்துவிடுவார்

லினக்ஸ் இயக்கமுறைமையில் software repositoriesஎனும் பகுதிக்கு பதிலாக வெளியிலுள்ள பயன்பாட்டு மென்பொருளை எவ்வாறு பதிவிறக்கம் செய்து நிறுவுகை செய்வது என இப்போது காண்போம்

தேவையான லினக்ஸ் தொடர்புடைய பயன்பாட்டு மென்பொருள் இருக்கும் இணைய பக்கத்திற்கு சென்று நம்முடைய லினக்ஸ் இயக்கமுறைமைக்கு பொருத்தமான கட்டுகளை தெரிவுசெய்து உபுண்டு, டெபியின் எனில் .deb எனமுடியும் கோப்புகட்டினையும் ஃபெடோரா ,ஓப்பன் சுசி ஆகியவையெனில் .rpm எனமுடியும் கோப்பு கட்டினையும் தெரிவுசெய்து பதிவிறக்கம் செய்தபின் நிறுவுகை செய்திடும்போது நம்முடைய கடவுச்சொற்களை உள்ளீடு செய்து நிறுவுகை செய்து கொள்க

லினக்ஸ் இயக்கமுறைமையுடன் தொடர்பற்ற மூன்றாவது நபரின் பயன்பாட்டு மென்பொருட்கள் எனில் “personal package archives” (PPAs). என்பதை கட்டுகளின் மேலாளர் (package manager)உடன் சேர்த்து நிறுவுகை செய்து கொண்டு அதற்கு பின்னர் வழக்கம்போன்று பயன்பாட்டு மென்பொருளை நிறுவுகை செய்துகொள்க Wine compatibility layer என்பதை பயன்படுத்தி விண்டோவில்இயங்கிடும் பயன்பாட்டு மென்பொருளை லினக்ஸ் இயக்கமுறைமையில் நிறுவுகை செய்து இயக்கமுடியும்

முப்பரிமான அச்சிடும்பணியை திறமூல மென்பொருட்களை கொண்டு செயல்படுத்தலாம்

http://www.reprap.org/ எனும்தளத்திலிருந்து கிடைக்கும் RepRap எனும் திறமூல பயன்பாட்டு மென்பொருளை பணிமேடையில் பொதுப்பயன்பட்டிற்கான முப்பரிமான அச்சிடும் பணியை செய்திட பயன்படுகின்றது இது லினக்ஸ் விண்டோ ஆகிய இயக்கமுறைமைகளில் செயல்படும் திறன்கொண்டது இதல்முதலில் அச்சிடும் பணியை வடிவமைப்பு செய்திடவேண்டும் இரண்டாவதாக CAD போன்ற பயன்பாட்டு மென்பொருள் வாயிலாக அவற்றை நூற்றுகணக்கான சிறுசிறு கீற்றாக பிரித்தபின்னர் மூன்றாவதாக அச்சுபொறிக்குஅந்த பணியை செய்திடுமாறு கட்டளையை அனுப்பிடவேண்டும்
2.

ஆண்ட்ராய்டு பயன்பாட்டு மென்பொருளை ஃபெடோரா இயக்கமுறைமையில் விரைவாக உருவாக்கிட முடியும்

ஆண்ட்ராய்டு இயக்கமுறைமையானது செல்லிடத்து பேசியில் முக்கிய இடத்தை வகிக்கின்றது அதனால் இந்த ஆண்ட்ராய்டு இயக்க முறைமையில் செயல்படும் பல்வேறு பயன்பாட்டுமென் பொருட்களை உருவாக்க வேண்டிய கட்டாய சூழல் தற்போது ஏற்பட்டுள்ளது அதற்காக hello worldஎனும் நம்முடைய முதன்முதலான ஆண்ட்ராய்டு பயன்பாட்டு மென்பொருளை ஃபெடோரா இயக்கமுறைமையில் எவ்வாறு விரைவாக உருவக்குவது என இப்போது காண்போம்
முதலில் sudo yum install zlib-devel.i686 ncurses-devel.i686 ant எனும் கட்டளையை 64 பிட் ஆக இருந்தாலும் 32 பிட் கட்டளையின் வாயிலாக செயல்படுத்துக
பின்னர் mkdir ~/android-development எனும் கட்டளைவரி வாயிலாக அடைவிற்கு android-development என பெயரிடுக
அதன்பின்னர் Android SDK Download எனும் பக்கத்திற்கு சென்று ADT Bundle ,SDK Tools ஆகிய இரண்டில் SDK Tools என்பதை மட்டும்பதிவிறக்கும் செய்துகொள்க
பின்னர் இதனை நம்முடைய android-development எனும் அடைவில் இந்த கட்டினை பிரித்து எடுக்கவும்
அதன்பின்னர் cd ~/android-development/android-sdk-linux/tools/
./android எனும் கட்டளை வரிவாயிலாக Android SDK Manager ஐ செயல்படசெய்திடுக
3.1

பின்னர் இதனை நிகழ்நிலை படுத்திடும்போது the android-sdk-linux/ எனும் அடைவிற்குள் நேரடியாக நிறுவுகை செய்யபடும்
அதன்பின்னர் ~/.bash_profile எனும் கோப்பினை திறந்துகொண்டு அதில்
export PATH=$PATH:~/android-development/android-sdk-linux/tools/
export PATH=$PATH:~/android-development/android-sdk-linux/platform-tools/
ஆகிய வரிகளை உள்ளீடு செய்து சேமித்துகொள்க
பின்னர் பணிமேடையிலிருந்து வெளியேறி மீண்டும் பணிமேடைக்கு உள்நுழைவு செய்துஇந்த மாறுதல்களை செயல்பட செய்திடுக
அதன்பின்னர் android list targets எனும் கட்டளைவரியை செயல்படுத்தி Android API மறுகட்டமைப்பு செய்து அதன்பதிப்பெண்ணை சரிபார்த்திடுக இந்நிலையில் ஆண்ட்ராய்டு SDK இன் வெளியீடு பின்வருமாறு இருக்கும்
Available Android targets:
———-
id: 1 or “android-19″
Name: Android 4.4.2
Type: Platform
API level: 19
Revision: 3
Skins: WSVGA, HVGA, WXGA800, WVGA800 (default), WQVGA432, WXGA720
Tag/ABIs : no ABIs
அதனை தொடர்ந்து பின்வரும் கட்டளைவரிகளை செயல்படுத்திடுக
android create project –target android-19 –name MyFirstApp –path ~/android-development/MyFirstApp –activity MainActivity –package com.example.myfirstapp
மேலேகூறியவாறு செயல்படுத்தி அனைத்து முன்னேற்பாடுகளும் செய்துவிட்டோம் இப்போது
cd ~/android-development/MyFirstApp
என்ற கட்டளை வரிமூலம் நாமிருக்கும் அடைவை மாற்றி கொள்க
பின்னர் ant debug எனும் கட்டளை வரிமூலம் பயன்பாட்டினை கட்டமைவு செய்திடுக அதன்பின்னர் இந்த செயலின் வாயிலாக சரியாக செயல்படுத்தபட்டு கட்டமைக்குபட்டுவிட்டது எனில் ~/android-development/MyFirstApp/bin/MyFirstApp-debug.apk எனும் பகுதியில் Android application package file (apk) எனும் கோப்பு உருவாகியிருக்கும்
பின்னர்USB சாதனத்தின் வாயிலாக APK ஐ நிறுவுகை செய்திடவேண்டும் அதற்காக ~/android-development/MyFirstApp/எனும் அடைவில் adb install bin/MyFirstApp-debug.apk எனும் கட்டளைவரியை செயல்படுத்துக
அதன்பின்னர் நம்முடைய செல்லிடத்து பேசியின் எண்ணை சரிபார்த்து கொள்க
பின்னர் Android SDK இல் உள்ள Android Virtual Device Manager ஐ செயல் படுத்திடு வதற்காக android avd எனும் கட்டளைவரியை இயக்குக
3.2
உடன் விரியும் திரையின் Android Virtual Devices எனும் தாவியின் பக்கத்தில் New எனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்தபின்னர் விரியும் திரையில் தேவையான விவரங்களை உள்ளீடு செய்துகொண்டு okஎனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக
அதன்பின்னர் emulator ஐ செயல்படச்செய்துசரிபார்த்திடுக
பிறகு இறுதியாக ~/android-development/MyFirstApp/ எனும் அடைவில் இருப்பதை உறுதிசெய்துகொண்டு adb install bin/MyFirstApp-debug.apk எனும் கட்டளைவரிமூலம் நம்முடைய முக்கிய செயலை MainActivity உண்மையான சாதனத்தில் real device செயல்படுகின்றதாவென சரிபார்க்கவும்
3.3

லினக்ஸ் இயக்கமுறைமையில் செயல்படும் open scienceஎனும் அறிவியல் ஆய்வாளர்களுக்கும் உதவிடும் மென்பொருள்

Fedora Scientific என்பது அறிவியல் ஆய்வாளர்களுக்கு மட்டும் உதவிடுவதற்கான அறிவியல் ஆய்விலும் கணக்கீடுசெய்வதற்குமானopen science இற்காக லினக்ஸ் இயக்கமுறைமையில் செயல்படுவதற்காகவே கட்டமைக்கபட்டதாகும் பொதுவாக புதியதாக லினக்ஸை நிறுவுகை செய்திடும்போதும் பழைய மென்பொருளையே நிறுவுகை செய்திடவேண்டும் என்ற தேவையை இது தவிர்க்கின்றது
4.1
GNU Octave,Ipython,SciPy,gnuPlot என்பனபோன்ற திறமூலமென்பொருட்கருவிகளை பயன்படுத்தி ஆய்வுசெய்து LaTeX எனும் பயன்பாட்டு மென்பொருள் வாயிலாக ஆய்வுகட்டுரை எழுதிட விழையும் போது இந்த Fedora Scientific என்பது உற்ற தோழனாக உதவுகின்றது
இந்த Fedora Scientific என்பதை எவ்வாறு நிறுவுகை செய்வது எவ்வாறு நம்முடைய அறிவியல் ஆய்விற்கு பயன்படுத்தி கொள்வது என்பன போன்ற விவரங்களை இதற்காகவே வெளியிடபட்டுள்ள Fedora Scientific guide எனும் கையேடு உதவுகின்றது. இதனை நம்முடைய கணினியில் பயன்படுத்தி கொள்வதற்காக https://spins.fedoraproject.org/scientific-kde/#downlaod/ எனும் தளத்திற்கு சென்று 3.4 ஜிபி அளவுள்ள 32 பிட் அல்லது 64 பிட் இல் செயல்படும் இந்த மென்பொருளை பதிவிறக்கம் செய்துநிறுவுகை செய்திடும்போது கூறும் அறிவுரைகளை பின்பற்றி சரியாக நிறுவுகை செய்து கொள்க இதனை நம்முடைய யூஎஸ்பியில் கூட நிறுவுகை செய்து பயன்படுத்தி கொள்ளமுடியும் இதனோடு KDE Plasma Desktop என்பது இதே Fedora Scientific என்பதன் கூடுதல் பயன்பாடாக கிடைக்கின்றது

4.2

வாடிக்கையாளர் தொடர்பு மேலாண்மை கருவிகள்

5.
வாடிக்கையாளர் தொடர்பு மேலாண்மை (customer relationship management)என்பதை சுருக்கமாக CRM என அழைப்பார்கள் ஒருCRM என்பது வாடிக்கையாளர்களின் விவரங்களை அல்லது தகவல்களை வியாபார நிறுவனங்களில் வழக்கமான அவைகளின் செயல்பாடுகளுக்காவும் அவற்றின் வளர்ச்சிக்காகவும் இணையத்தின் வாயிலாக பராமரிக்கும் ஒரு அமைவாகும் ஆயினும் ஒரு CRM என்பது வியாபார நிறுவனங்களுக்கான ஒப்பந்தங்களின் பட்டியலன்று அதற்கு பதிலாக அவ்வியாபார நிறுவனத்தோடு தொடர்புகொள்ளும் அனைத்து வாடிக்கையாளர் தொடர்பான முழுவிவரங்களையும் கொண்ட தாகும் இந்த தகவல்களை கொண்டு நிறுவனம் தன்னுடைய எதிர்கால வளர்ச்சி பாதைக்கு தேவையானவாறு திட்டமிடுதல் செய்யமுடியும் இவ்வாறான அமைவை இணையத்தின் வாயிலாக செயல்படுத்தவதற்கான திறமூல மென்பொருட்கள் ஏராளமாக உள்ளன அவற்றுள் 1 SugarCRM என்பது மிகப்பிரபலமான அனைவருக்கும் தெரிந்ததொரு திறமூல CRM மென்பொருளாகும் இது customer, lead, contract management; reporting and analytics; mobile support ஆகிய அனைத்து வகையிலும் ஒருவியாபார நிறுவனத்திற்கு பயன்படுகின்றது இதனை மாதிரி செயலாக http://www.sugarcrm.com/webform/try-sugarcrm-free-7-days என்ற தளத்திலிருந்து பதிவிறக்கம் செய்து ஏழுநாட்களுக்கு மட்டும் பயன்படுத்தி பார்த்து திருப்தியுற்றால் முழுமையான இந்த பயன்பாட்டு மென்பொருளை பதிவிறக்கம் செய்து பயன்படுத்தி கொள்க
2அடுத்ததாக Vtiger என்பது SugarCRM ஐ போன்ற சிறு குறு நிறுவனங்களுக்கு மட்டும் உதவிடும் ஒருதிறமூல CRM மென்பொருளாகும் இதனை http://www.vtiger.com/ என்ற இணைய பக்கத்திலிருந்து பதிவிறக்கம்செய்து பயன்படுத்திகொள்க
3 மூன்றாவதாக CiviCRMஎனும் திறமூல CRM மென்பொருளானது Drupal, Joomla!, WordPressஆகியவற்றுடன் ஒத்தியங்கி செயல்படும் திறன்கொண்ட இலாப நோக்கற்ற நிறுவனங்களுக்கான கருவியாக விளங்குகின்றது.இதனை https://civicrm.org/ என்ற இணைய பக்கத்திலிருந்து பதிவிறக்கம்செய்து பயன்படுத்திகொள்க
4 நான்காவதாக Fat Free CRM எனும் திறமூல CRM மென்பொருளானது Ruby on Rails இல் பணிபுரிபவர்களும் பயன்படுத்தி கொள்ளும் வண்ணம் இதில் ஏராளமான plug-ins கொண்டு மிகசிறப்பானதாக இருக்கின்றது இணையத்தில் இதனுடைய மாதிரி செயலைonline demo. பார்த்து திருப்தியுற்றால் http://www.fatfreecrm.com/ என்றஇணைய பக்கத்திலிருந்து இதனை பதிவிறக்கம்செய்து பயன்படுத்திகொள்க
5 ஐந்தாவதாக contact management, deal tracking, mobile capabilities, reporting போன்ற செயல்களோடு விளையாட்டு பிரியர்களுக்கும் உதவிடும் Zurmo. என்பது ஒருதிறமூல CRM மென்பொருளாகும் இணையத்தில் இதனுடைய மாதிரி செயலைonline demo. அல்லது free trial செயல்புத்தி பார்த்து திருப்தியுற்றால் http://zurmo.org/ என்றஇணைய பக்கத்திலிருந்து இதனை பதிவிறக்கம்செய்து பயன்படுத்திகொள்க

நம்முடைய தேவையை நிறைவுசெய்திடும் கட்டற்ற மென்பொருட்கருவிகளை பயன்படுத்திகொள்க

கடிதம் எழுதுதல் ,அறிக்கைகளை தயாரித்தல்,வலைபூக்களில் எழுதுதல் என்பன போன்ற ஆவணங்களை உருவாக்கி பராமரித்திடும் செயல்களானது நம்முடைய அன்றாட மிகமுக்கியமான அத்தியாவசிய பணியாகிவிட்டன. இவ்வாறு ஆவணங்களை கணினியில் உருவாக்கி பயன்படுத்துவதற்காகவே பல்வேறு பயன்பாட்டு மென்பொருட்கருவிகள் உள்ளன அதிலும் திறமூல கருவிகள் ஏராளமாக உள்ளன அவற்றுள்

1Etherpad என்பது செயல்திட்டஅறிக்கை, குழுவானஅறிக்கை, எதிர்கால வரைவு திட்டஅறிக்கை, குறிப்புகளை எழுதுதல் பங்கிட்டுகொள்ளுதல் என்பன போன்ற பல்வேறு பணிகளுக்கும் மிகமேம்பட்ட பல்வேறுவழிகளில் பயன்படுகின்றது இது கட்டணமின்றி அப்பாச்சி அனுமதியின் அடிப்படையில் http://etherpad.org/#download எனும் தளத்திலிருந்து கிடைக்கின்றது .

 6

2 Drupal என்பது ஒரு உள்ளடக்க மேலாண்மை அமைப்பாகும் புதிய கட்டுரைகள் கடிதங்கள் கதைகள் போன்றவற்றை உருவாக்கி பராமரித்திட பயன்படுகின்றது இது ஜிபிஎல் அனுமதியின் அடிப்படையில் கட்டணமின்றி https://drupal.org/download எனும் தளத்திலிருந்து கிடைக்கின்றது

3 Notepad++ என்பது மிகஎளிமையான மிகத்தெளிவானதொரு ஆவணமாகவும் எந்த சூழ்நிலையிலும் செயல்படும் திறன்கொண்டதாகவும் HTML ஆவணத்தையும் கையாளும் வல்லமை கொண்டதாகவும் உள்ளதொரு திறமூல கருவியாகும் இது ஜிபிஎல் அனுமதியின் அடிப்படையில் கட்டணமின்றி http://notepad-plus-plus.org/download/v6.6.html எனும் தளத்திலிருந்து கிடைக்கின்றது

4 LibreOffice Writer அல்லது OpenOffice Writer ஆகிய இரு சொற்செயலிகளும் மைக்ரோசாப்ட்டின் எம்ஸ் வேர்டுக்கு இணையான அனைத்து வசதி வாய்ப்புகளையும் வழங்குகின்ற அதைவிட கூடுதலாக பல்வேறு செயலிகளையும் கொண்டதாக உள்ளன இவை கட்டணமின்றி கையடக்க பதிப்பாககூட கிடைக்கின்றன

மேலும் ஜிஎன்யூ அனுமதியில் லிபர் ஆஃபிஸும் அப்பாச்சி அனுமதியில் ஓப்பன் ஆஃபிஸும்https://www.libreoffice.org/download/libreoffice-fresh/ ,http://www.openoffice.org/download/index.html ஆகிய இணைய பக்கங்களில் கிடைக்கின்றன

Previous Older Entries

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 94 other followers