விண்டோ-7 இயக்கமுறைமை -தொடர்-11

கணினியின் திறனை உயர்த்துதல்

 கணினியின் தொடக்க இயக்கத்திற்காக  ஆகும் நேரத்தை குறைத்தல்

கணினியை இயக்கத்தொடங்கும்போது அதிகஅளவிற்கு நேரத்தை எடுத்துகொள்வது நமக்கு மிகஎரிச்சலூட்டும் செயலாக அமைகின்றது இதனை பின்வரும் மூன்று வழிகளில் தவிர்க்கலாம்

1.கணினியின் தொடக்க இயக்கத்தின்போது தேவையற்ற கட்டளைத்தொடர்களும்சேர்ந்து இயங்க துவங்குவதை தவிர்த்தல்.

2அவசியமற்ற கட்டளைத்தொடர்களை காலம்தாழ்த்தி தொடங்குமாறுசெய்தல்

3.ஸ்பைவேரை நீக்கம் செய்தல்

  எதிர்நச்சுநிரல் கட்டளைத்தொடர் போன்றவை கணினியின் தொடக்க இயக்கத்தின் போதே  இயங்க தொடங்கவேண்டும்   செய்தியாளர் கட்டளைத்தொடர் போன்றவை சிறிது காலம் தாழ்த்தி இயங்கலாம் அதனால் இவைகளை மாற்றியமைப்பற்காகstartup delaye என்ற பயன்பாடு பெரிதும் உபயோகமாக உள்ளது. இதன்மூலம் எந்தெந்த கட்டளைத்தொடர் எவ்வளவு கால இடைவெளியில் இயங்கதுவங்கவேண்டும்என அமைத்துவிட்டால் அந்தந்த காலஇடைவெளியில் நாம்குறிப்பிட்ட கட்டளைத்தொடர்கள் அவ்வாறே இயங்க ஆரம்பிக்கும் அதனால் கணினியின் தொடக்கமும் செயல்வேகமும் அதிகரிக்கின்றது.

கணினியின் திறனை மதிப்பிடுதல்

விண்டோ7இல் இருக்கும் திறன் அறிவிக்கும் கருவியானது கணினியின் திறனை மதிப்பிடஉதவுகின்றது அதற்காக

  Start என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன்விரியும் startஎன்றபட்டியலின் தேடிடும் பெட்டியில் perf   என தட்டச்சு செய்திடுக.உடன் விரியும் startஎன்றபட்டியலின் திரையில் performance information and tools என்ற கட்டளையை தெரிவுசெய்து  சொடுக்குக.

  பின்னர் தோன்றிடும் திரையில் rate this computer என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக. தொடர்ந்து இதனை செயல்படுத்துவதற்கு சுமார் 25 நிமிட நேரம் எடுத்துகொள்ளும் இந்த ஆய்வு முடிந்தவுடன் எவ்வாறு கணினியின் திறனை உயர்த்தமுடியும் என்ற ஆலோசனையை விண்டோ7 ஆனது உங்களுக்கு வழங்கும்.

SATA Disk இன் திறனை உயர்த்துதல்

Start=>Control panel=>device manager=>என்றவாறு கட்டளைகளை செயற்படுத்தி device mangerஐ (படம்-15.1)திரையில் தோன்றசெய்க.

15.1

படம்-15.1

 அதிலுள்ள Disk drive என்பதன்மீது இடம்சுட்டியைவைத்து சுட்டியின்வலதுபுற பொத்தானை இருமுறை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக.உடன் உங்களுடைய கணினியின் வன்தட்டின்பெயர் விரிவடையும்  அதன்மீது இடம்சுட்டியைவைத்து சுட்டியின்வலதுபுற பொத்தானை இருமுறை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக.உடன் விரியும் சிறுபட்டியலில் properties என்பதை தெரிவு செய்து  சொடுக்குக. உடன் device properties என்ற  (படம்-15.1)உரையாடல் பெட்டி திரையில் தோன்றும் அதில் policies என்ற தாவியின் பொத்தானை தெரிவுசெய்து  சொடுக்குக பின்னர்விரியும் policies என்ற தாவியின்திரையில்  write  cashing policy என்பதன்விசைழுள்ள Enable write cashing on the deviceஎன்ற தேர்வு செய்பெட்டியை தெரிவுசெய்க.

 இந்நிலையில் வெளிப்புற வன்தட்டை இணைத்து பயன்படுத்துவதாக இருந்தால்turnoff windows write-cache buffer flushing on the device  என்ற தேர்வு செய்பெட்டியையும் தெரிவுசெய்து கொண்டு. okஎன்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து தெரிவுசெய்து சொடுக்குக.

Ready boost ஐ பயன்படுத்தி கட்டளைத்தொடர் இயக்கத்தை வேகபடுத்துக.

Ready boost என்றால் என்ன  யூஎஸ்பி வாயிலாக கூடுதலான தற்காலிநினைவ கத்தை கணினியுடன் இணைத்து செயல்வேகத்தை அதிகபடுத்துதலையே Ready boost ஆகும்.

 வன்தட்டிற்கும் செயலிக்குமிடையே இடைநிலை நிணைவகமாகவும் ரேமைவிட சிறந்த வகையிலும் அடுத்தமுறை பயன்படுத்தும்போதும் ஒரு கட்டளைத்தொடர் செயல் படுவதற்கு தேவையான தரவுகளை இதிலிருந்து எடுத்து பயன்படுத்தி கொள்ளவும் இந்த Ready boost  உதவுகின்றது.

குறைந்தபட்சம் 256எம்பி காலிஇடமுள்ள யூஎஸ்பி இயக்க்கம் போதுமானது இதனை  கணினின் யூஎஸ்பி வாயிலில் பொருத்திகொள்க

15.2

படம்-15.2

பின்னர் தோன்றிடும் Auto play என்ற (படம்-15.2) பட்டியலில் உள்ள speed up my systemஎன்ற கட்டளையை தெரிவுசெய்து  சொடுக்குக

பிறகு தோன்றிடும் திரையில்வேகபடுத்த நினைக்கும் சாதணங்களின் இயக்கிகளை  தெரிவு செய்துகொண்டு ready boost  என்ற  (படம்-15.3)தாவியின் திரையில் உள்ள Use the device  என்பதை தெரிவுசெய்துகொள்க. பின்பு space to reserve for system  speed என்பதிலுள்ள  நகர்வியை பொருத்தமான அளவிற்கு நகர்த்தி அமைத்து okஎன்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக.

15.3

படம்-15.3

விண்டோவின் இயக்கத்தை நிறுத்தும் செயலை விரைவாக்குதல்

விண்டோவின் இயக்கத்தை நிறுத்தவிழையும்போது விண்டோ7ஆனது தற்போது கணினியில் இயங்கிகொண்டிருக்கும் அனைத்து பயன்பாடுகளும் தற்போதைய நிலையில் சேமித்து அவைகளின் இயக்கத்தை நிறுத்தியபின்னரே தன்னுடைய இயக்கத்தை நிறுத்தும் இதற்குசிறிது கூடுதலான நேரம் எடுத்துகொள்ளும் இதனை விரைவுபடுத்துவதற்காக.

1.விண்டோவினுடைய ஆவணப்பதிப்பாளரை (படம்-15.4) திறந்து கொள்க

15.4

படம்-15.4

2.பின்னர தோன்றும் திரையின் வலதுபுற பலகத்தின் wait to kill service என்பதை  (படம்-15.5) கண்டுபிடித்து அதன்மீது இடம்சுட்டியைவைத்து சுட்டியின் வலதுபுற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக

15.5

படம்-15.5

  1. உடன்தோன்றிடும் சுருக்குவழிபட்டியலில் modify என்ற (படம்-15.5) கட்டளையை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக.

15.6

படம்-15.6

4.பின்னர்தோன்றிடும்   edit string என்ற பெட்டியில்value dataஎன்பதன்விசைழ்  4000 என்றவாறு மதிப்பினை (படம்-15.6) தட்டச்சு செய்து கொண்டு okஎன்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக. இதன்பின்னர் விண்டோ7 ஐ நிறுத்தம்செய்யும்போது நிறுத்தும் செயல் மிகவிரைவாக நடைபெறவதை காணலாம்.

குறிப்பு இங்கு இவ்வாறான மாற்றம் செய்கின்ற மதிப்பானது 4 நொடியைவிட குறைவாக செய்யவேண்டாம்

ரேம்நினைவகத்தின் பிரச்சினையை ஆய்வுசெய்தல்

ரேம் நினைவகம் பழுதடைந்துவிட்டநிலையில் எவ்வாறு இந்த பிரச்சினை யிலிருந்து மீள்வது என தவித்து கொண்டிருப்போம் இந்நிலையில் Start என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன்விரியும் Start என்றபட்டியலில் mem   என தட்டச்சுசெய்தவுடன் விரியும் திரையில் windows mem ory diagnostic  என்ற கட்டளையை தெரிவுசெய்து  சொடுக்குக.

 உடன் தோன்றும்windows memory diagnosticஎன்ற  (படம்-15.7)திரையில்  restart now and check for proplems (recommended) என்ற கட்டளையை தெரிவுசெய்து  சொடுக்குக.

15.7

படம்-15.7

 உடன் கணினியின் இயக்கம் நிறுத்தம்  (படம்-15.8)செய்யப்பட்டு மீண்டும்  இயங்கதுவங்கும்

15.8

படம்-15.8

ஆயினும் memory diagnostic என்ற செயல்நடைபெற்றுகொண்டேயிருக்கும் (படம்-15.9) இதற்காக ஒருசில மணிநேர காலஅவகாசம் எடுத்துகொள்ளும்

15.9

படம்-15.9

ஒருவழியாக பரிசோதிக்கும் பணி நிறைவுபெறும் இறுதியாக  பிழைசுட்டும் அறிக்கையை நமக்களித்தவிட்டு கணினியானது மீண்டும் (படம்-15.10)  இயங்கதுவங்கும்

     15.10

படம்-15.10

 

இணயத்தின் மூலம் காலி பணியிடத்தில் பணிபுரிதல் – தொடர்-11

இணையஉலாவியை தோன்றும் பிழைச்செய்தியை எவ்வாறு தவிர்ப்பது

1

படம்-1

  மைக்ரோசாப்ட்நிறுவனத்தின் இணையஉலாவியை பயன்படுத்தி இணையத் தில் உலாவரும்போதுபடம்-1இல் கண்டுள்ளவாறு அவ்வப்போது பிழைச் செய்தியொன்று திரையில் காண்பிக்கும். இவ்வாறான தொல்லையை எவ்வாறு சரிசெய்வது என இப்போது காண்போம்.

இந்த இணைய உலாவித்திரையின் மேல் பகுதியிலி ருக்கும் கட்டளைபட்டியிலுள்ள Tools -> Internet Options  என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக. உடன் விரியும் Internet Options என்ற உரையாடல்பெட்டியில்  Browsing history என்பதன்கீழுள்ள  Delete என்ற பொத்தானை  (படம்-2) தெரிவுசெய்து சொடுக்குக.

2

படம்-2

   பின்னர்  Start -> Control Panel -> System என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக. உடன் தோன்றும் System Properties என்ற உரையாடல்பெட்டியில் System Restore என்றதாவியின் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல்செய்க.உடன் படம்-3 இல் உள்ளவாறு விரியும் System Restore  என்ற தாவியின் திரையில் Turn off System Restore என்ற தேர்வுசெய்பெட்டியை தெரிவுசெய்துகொண்டு Apply ,okஆகிய பொத்தான்களை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக.

3

படம்-3

  அதன் பின்னர்  கணினியானது ஏதேனும் நச்சுநிரல்களால் பாதிப்பு ஏற்பட்டிருந்தால் சரிசெய்வதற்கு AdAware SEஎன்பதை நீக்கம்செய்திட என்ற  http://www.lavasoftusa.com/single/trialpay.php வலைதளத்தி லிருந்தும் SpyBot Search and Destroy என்பதை நீக்கம்செய்திட என்ற http://www.safer-networking.org/en/mirrors/index.html வலைதளத் திலிருந்தும்   CCleaner என்பதை நீக்கம்செய்திட என்ற http://www.ccleaner.com/ வலை தளத்திலிருந்தும் தேவையான எதிர்நச்சுநிரல் மென்பொருள்களை  பதிவிறக்கம் செய்து நிறுவகைசெய்து  இயக்கிகொள்க

  பின்னர்  கணினியின் இயக்கத்தை நிறுத்தி safe mode இல் மீண்டும் இயக்கி  perform a System Scan என்ற கருவியை  பயன்படுத்தி கணினியை சரிபார்க்கவும்.

  அவ்வாறே  System File Checker என்பதை பயன்படுத்தி விண்டோவால் பாதுகாக்கப்பட்ட கோப்புகளில் திருத்தங்கள் அல்லது மாறுதல்கள் ஏதேனும் செய்யப்பட்டுள்ளதாவென சரிபார்த்துகொள்க. ஏதேனும் கோப்புகள் மேலெழுதப்பட்டும் அல்லது நீக்கம் செய்யப்பட்டும் இருந்தால்   அவைகளை உடனடியாக இந்த SFC என்பது பழையநிலையில் மீட்டெடுத்துவிடும் இதனை செயற்படுத்திடுவதற்காக Start => Run =>  என்றவாறு கட்டளைகளை செயற்படுத்துக. உடன் தோன்றும் Run என்ற பகுதியில் CMD என்று தட்டச்சு செய்து உள்ளீட்டு விசையை தட்டுக. பின்னர்தோன்றும் விண்டோவில்  sfc /scan now என்ற கட்டளைவரியை தட்டச்சு செய்து உள்ளீட்டு விசையை தட்டுக.

பின்னர் இணைய உலாவியின் கோப்புகளை மறுபதிவு செய்திட வேண்டும் அதற்காக Start => Run =>  என்றவாறு கட்டளைகளை செயற்படுத்துக. உடன் தோன்றும் Run என்ற பகுதியில் CMD என்று தட்டச்சு செய்து உள்ளீட்டு விசையை தட்டுக. பின்னர்தோன்றும் கட்டளை விண்டோவில்

regsvr32 softpub.dll
regsvr32 wintrust.dll
regsvr32 initpki.dll
regsvr32 dssenh.dll
regsvr32 rsaenh.dll
regsvr32 gpkcsp.dll
regsvr32 sccbase.dll
regsvr32 slbcsp.dll
regsvr32 cryptdlg.dll

 ஆகிய கட்டளைவரிகளை ஒவ்வொரு வரியாக தட்டச்சு செய்து ஒவ்வொரு முறையும் உள்ளீட்டு விசையை தட்டுக.

  பின்னர் இந்த மைக்ரோசாப்ட் இணைய உலாவியில் வேறு நிறுவனத்தால் வழங்கப்பட்ட கூடுதல்வசதி ஏதேனுமிருந்தால்  அவைகளின் இயக்கத்தை முடக்கம்(Disable)செய்துவிடுக.

   அதற்காக Start=> Control Panel=> Internet Options=> என்றவாறு கட்டளைவரிகளை செயற்படுத்துக.உடன் தோன்றும் Internet Options என்ற திரையில் Advanced என்றதாவியின் பொத்தானைதெரிவுசெய்து சொடுக்குக. பின்னர் விரியும் Advanced என்ற தாவியின் திரையில் Enable third party browser extensions என்ற தேர்வுசெய்பெட்டியை தெரிவுசெய்துகொண்டு Apply ,okஆகிய பொத்தான்களை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக.

 இதன்பின்னர் மைக்ரோசாப்ட்நிறுவனத்தின் இணையஉலாவியை பயன்படுத்தி இணையத் தில் உலாவரும்போதுபடம்-1இல் கண்டுள்ளவாறு பிழைச் செய்தியெதுவும் அவ்வப்போது தோன்றி நமக்குதொல்லை கொடுக்காது

மைக்ரோசாப்ட் ஆஃபிஸ் எக்செல்-2010- தொடர்ச்சி-11

 கவணித்தல் சாளரத்தை தோன்றச்செய்தல்

  விண்டோவின் மேல்பகுதியிலிருக்கும் formula என்ற தாவியின் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன்விரியும்  formula என்ற தாவியின் பட்டியில்   formula auditing   என்ற குழுவி லுள்ள watch  window  என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக. உடன் watch  window  என்ற உரையாடல் பெட்டி திரையில் தோன்றும் அதில்  Add watch என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக.  உடன் Add  watch  window  என்ற உரையாடல் பெட்டி திரையில் தோன்றும் அதில்  select the cell that you would like to watch  the value of என்பதில் இந்த செயலின் விளைவை பார்த்திட  விரும்பும் செல்லின் சுட்டு எண்ணை தட்டச்சு செய்க. அல்லது இதன் அருகிலிருக்கும் பொத்தானை தெரிவுசெய்துசொடுக்கி தேவையானதை தெரிவுசெய்து கொண்டு add என்ற பொத்தானைதெரிவுசெய்து சொடுக்குக. இறுதியாக   X என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக பின்னர் இந்த உரையாடல் பெட்டியை மூடிவிடுக. உடன் கவணித்தல் சாளரத்தில் இந்த செல்லின் விவரம் தோன்றிடும் இந்த கவணித்தல் சாளரத்திலுள்ள Delete watchஎன்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்கி இதனை மூடிவிடலாம்

1

 வரைபடத்தை உருவாக்குதல்

 முதலில் வரைபடம் உருவாக்குவதற்கு தேவையான தரவுகளை தெரிவு செய்து கொண்டு சாளரத்தின் மேல்  insert என்ற தாவியின் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக. உடன்  insert என்ற தாவியின் பட்டி திரையில் தோன்றும் அதில் chartஎன்ற குழுவிலுள்ள வரைபடத்தின் வகைகளில் நாம் விரும்பிய ஒன்றை  தெரிவுசெய்து சொடுக்குக. உடன்  எக்செல்ஆனது நாம் விரும்பிய வாறான வரைபடம் ஒன்றினை உருவாக்கி விடும். இதனோடு மேலே design என்ற தாவியின் பட்டி  திரையில் தோன்றும். தேவை யானால் இந்த வரைபடத்தை திருத்தி வடிவமைப்பு செய்துகொள்ளலாம். அதுபோன்றே Layout  , format ஆகிய தாவியின் பட்டி  திரைக்கு சென்று . தேவையானால் இந்த வரைபடத்தை திருத்தி வடிவமைப்பு செய்துகொள்ளலாம்.

2

 வரைபடத்தின் அருகில் காலியாகஇருக்கும் இடத்தில் இடம்சுட்டியை வைத்து சுட்டியின் வலதுபுற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக. உடன் இந்த வரைபடத்தை சுற்றி ஒரு சுற்றெல்லை யொன்று செவ்வக பெட்டி போன்று தோன்றிடும். பின்னர் அந்த சுற்றெல்லை கோட்டின்மீது இடம்சுட்டியை கொண்டு செல்க. உடன் இடம்சுட்டியின் உருவம் இருதலை உள்ள அம்புக்குறி போன்று உருமாறி விடும் அதனை அப்படியே பிடித்து இழுத்து செல்வதன் மூலம் இந்த வரைபடத்தின் அளவை மாற்றியமைக்கலாம்.

  வரைபடத்தை வேறு இடத்திற்கு நகர்த்துதல்

 இவ்வாறே வரைடத்தின் அருகில் காலியாகஇருக்கும் இடத்தில் இடம்சுட்டியை வைத்து சுட்டியின் வலதுபுற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக. உடன் இந்த வரைடத்தை சுற்றி ஒருசுற்றெல்லை யொன்று செவ்வக பெட்டி போன்று தோன்றிடும். பின்னர் சுட்டியின் பொத்தானை பிடித்து  இந்த வரைபடத்தை பிடித்து இழுத்துசென்று தேவையான புதிய இடத்தில் விட்டிடுக.

    இந்த வரைடத்தை உருவாக்கும்போது தோன்றிய design என்ற தாவிபட்டியின் திரையில் Location என்ற குழுவின் கீழ் move chart என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன்  move chart என்ற உரையாடல் பெட்டி திரையில் தோன்றிடும். அதில் new worksheet என்பதை தெரிவு செய்து கொண்டு ok  என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக. உடன் புதிய பணித்தாளிற்குள் இந்த வரைடம் மாறியமையும்.

3

 வரைடத்தினை நீக்கம் செய்தல்

 தரவுகளிருக்கும்  பணித்தாளிலேயே வரைபடம் இருந்தால் வரைபடத்தின் மீது இடம்சுட்டியை வைத்து Deleteஎன்ற விசையை அழுத்துக. உடன் இந்த வரைபடம் ஆனது எக்செல் தாளிலிருந்து நீக்கப்பட்டு விடும். புதிய பணித்தாளில் வரைபடம் இருந்தால்  பணித்தாளின் தாவியின் பொத்தானில்  இடம்சுட்டியை வைத்து சுட்டியின் வலதுபுற பொத்தானைதெரிவுசெய்து சொடுக்குக. பின்னர் விரியும் குறுக்கு வழி பட்டியில் Deleteஎன்ற கட்டளையை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக. உடன் இந்த வரைபடம் ஆனது எக்செல் தாளிலிருந்து நீக்கப்பட்டுவிடும்

வரைடத்தின் வகையை மாற்றம் செய்தல்

 .    மாற்றம் செய்திட விரும்பும் வரைபடத்தின் அருகில் காலியாகஇருக்கும் இடத்தில் இடம்சுட்டியை வைத்து சுட்டியின் வலதுபுற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக. பின்னர் விண்டோவின் மேல்பகுதியிலுள்ள design என்ற தாவியின் பட்டியின் திரையில் type என்ற குழுவிலுள்ள Change  chart type  என்ற பொத்தானைதெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன்  change  chart  type என்றஉரையாடல் பெட்டி திரையில் தோன்றிடும். அதன் இடதுபுறபலகத்தில் விரியும் வரைபடத்தின் வகைகளில் ஒன்றை  தெரிவுசெய்து சொடுக்குக. உடன் விரியும் வலதுபுற பலகத்தின் நாம் தெரிவுசெய்த வகையின் பல்வேறு வகையிலொன்றை தெரிவுசெய்து கொண்டு ok  என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக.

4

வரைபடத்தின் பாவணையை மாற்றம் செய்தல்

 மாற்றம் செய்திட விரும்பும் வரைபடத்தின் அருகிலுள்ள காலி இடத்தில் இடம் சுட்டியை வைத்து சுட்டியின் வலதுபுற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக. பின்னர் விண்டோவின் மேல்பகுதியிலுள்ள design என்ற தாவியின் பட்டித் திரையில் chart style என்ற குழுவில் உள்ளவை களில் தேவையான ஒன்றை  தெரிவுசெய்து சொடுக்குக. மேலும் தேவையெனில் more  என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் விரியும் பலகத்திலிருந்து விரும்பியதை தெரிவுசெய்து கொள்க.

5

 காட்சிப்பொருட்களை மாற்றுதல்

  தேவையான வரைபடத்தை தெரிவுசெய்துகொள்க. பின்னர் சாளரத்தின் மேல்பகுதியிலிருக்கும்  format என்ற தாவியின் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன்விரியும்  format என்ற தாவியின் பட்டியில்   current  selection   என்ற குழுவிலுள்ள format selection  என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக. உடன் format legend  என்ற உரையாடல் பெட்டி திரையில் தோன்றும் அதில் இடதுபுற பலகத்தில் உள்ள வாய்ப்புகளில் legend option என்ற வாய்ப்பைமட்டும் தெரிவு செய்து சொடுக்குக. பின்னர் வலதுபுற பலகத்தில்  விரியும் பல்வேறு வாய்ப்புகளில் ஒன்றை தெரிவு செய்து கொள்க.அதன் பின்னர் close என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்கி இந்த உ்ரையாடல் பெட்டியை மூடிவிடுக.

6

   மாற்றம் செய்திட விரும்பும் வரைபடத்தின் அருகில் காலியாகஇருக்கும் இடத்தில் இடம்சுட்டியை வைத்து சுட்டியின் வலதுபுற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக. பின்னர் விண்டோவின் மேல்பகுதியிலுள்ள layout என்ற தாவியின் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் விரியும் layout  என்ற தாவியின் பட்டியின் திரையில் type என்ற குழுவின் கீழ் Grid line  என்ற பொத்தானைதெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன்   விரியும் கீழிறங்கு பட்டியிலிருந்து primary horizontal ,grid lines primary vertical  grid lines ஆகிய வாய்ப்புகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக. உடன் தேவையானவாறு வரிகள் படத்தில் உள்ளிணைந்து விடும்.

7

  மாற்றம் செய்திட விரும்பும் வரைபடத்தினை தெரிவுசெய்து கொண்டு விண்டோவின் மேல்பகுதியிலிருக்கும் Design என்ற தாவியின் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக. பின்னர் விரியும் Design என்ற தாவியின் பட்டியினுடைய திரையில் data என்ற குழுவின் கீழ் select data என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக. உடன் select data source என்ற உரையாடல் பெட்டி திரையில் தோன்றும் கூடவே இந்த வரைபடம் உருவாவதற்கு காரணமான தரவுகள் தெரிவுசெய்யப்பட்டு மேம்படுத்தி காண்பிக்கப்படும்.  இந்த உரையாடல் பெட்டி chart data rangeஎன்ற பகுதியில் தேவையானவாறு மேலும் கூடுதலாகவோ  அல்லது குறைத்தோ  தரவின் சுற்றெல்லையை தெரிவு செய்து கொள்க. அவ்வாறே இதே உரையாடல்பெட்டியை பயன்படுத்தி series ,axis  போன்றவைகளையும் மாறுதல் செய்து கொண்டு  ok என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக.

8சிறுபொறி (spark lines) எனும் சிறு வரைபடம்

எம்எஸ் ஆஃபிஸ் எக்செல்-2010-இன் தாளில் அட்டவணையாக இருக்கும் தரவுகளை வரைபடங்களாக உருவாக்கினால் நாம் கூறவரும் செய்தி பார்வையாளர்களை எளிதில் சென்றடையும்.ஆனால் இந்த  தரவுகளை கொண்டு சிறந்த வரை படங்களை உருவாக்குவது தான் மிகசிக்கலானதும் அதிக சிரமமானதுமான  செயலாகும் . ஆனால் ஆஃபிஸ் -2010 இல் இந்த தரவுகளை கொண்டு சிறு(miniature) வரை படங்களை உருவாக்கு வதற்கான spark lines என்ற வசதி ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இவ்வாறான வரைபடத்தை உருவாக்கிட விரும்பும் கிடைவரிசை தரவுகளை முதலில் தெரிவுசெய்துகொள்க. பின்னர் insertஎன்ற தாவியின் பொத்தானை  தெரிவுசெய்து சொடுக்குக. உடன் விரியும்  insertஎன்ற தாவியினுடைய பட்டியின் திரையில் spark lines என்ற குழுவிலுள்ள வகைகளில் column என்றவாறு வகையை தெரிவுசெய்து தெரிவுசெய்து சொடுக்குக.

9

  உடன் create spark lines என்ற சிறு உரையாடல் பெட்டியொன்று திரையில் தோன்றும் அதில் data range என்பதில் ஏற்கனவே தெரிவுசெய்யபட்டுள்ள தரவுகளின் சுற்றெல்லை பிரிதிபலிக்கும் மேலும் வேண்டுமெனில் வேறு புதியதாக தெரிவுசெய்துகொள்க.  location rangeஎன்பதில்  இந்த வரைபடம் எங்கு அமையவேண்டுமென குறிப்பிட்டு  ok என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக. உடன் சிறுபொறி (spark lines) எனும் வரைபடம் நாம்தெரிவுசெய்த பகுதியில் தோன்றிடும்

10

 இதனுடைய  வரைபடத்தை மேலும் வடிவமைப்பு செய்வதற்கு உதவிடும் பல்வேறு கருவிகளடங்கிய  Spark line Tools Design என்ற தாவியினுடைய பட்டி திரையில் தோன்றிடும் இதில் type என்ற குழுவிலுள்ள  கருவிகள்  இந்த வரைபடத்தின் வகையை(Type) மாற்றி யமைத்து கெள்ளவும் style  என்ற கருவி வரைபடத்தின் பாணியை(Style)  மாற்றியமைத்திட உதவும் கருவியையும் கொண்டுள்ளன. இதிலுள்ள Edit data  என்ற கீழிறங்கு பட்டியினுடைய  பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக.  உடன்  Edit spark lines  என்ற சிறு உரையாடல் பெட்டியொன்று திரையில் தோன்றிடும் அதில் data range என்பதில் தேவையெனில் தரவு களிருக்கும் வேறு ஒரு இடத்தை  மாற்றி தெரிவுசெய்து கொள்க. அவ்வாறே வரைபடம் அமைந்திருக்கும் இடத்தையும் மாற்றியமைத்திட location  range என்பதில் தெரிவு செய்து கொண்டு ok என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக.

11

 உடன் நாம் தெரிவுசெய்த வேறு இடத்திலுள்ள தரவுகளுக்கான புதிய வரைபடம் ஆனது  புதிய இடத்தில் உருவாகி வீற்றிருக்கும்.

Meme-Generator எனும் கட்டணமற்ற பயன்பாட்டு மென்பொருள்

ஃபேஸ்புக் போன்ற சமூகவலைதளஙகளில் உலாவருபவர்கள் கண்டிப்பாக ஒருசில  memesஐ  சந்தித்திருக்கலாம்   பொதுவாக அந்த memes ஆனது பார்வையாளர்களின் மனதில் உவகையூட்டுபவையாக இருக்கின்றன ஏன் நாம்கூட சிறிது முயற்சிசெய்து அதேபோன்ற சிரிப்பூட்டும் படங்களையும் எழுத்துகளையும் இணையத்தில் உருவாக்கமுடியும்  அதற்காக நம்மிடம் விண்டோ8.1 இயக்கமுறைமை மட்டும் இருந்தால் போதும் இதனை உருவாக்குவதற்காக Windows store எனும் உருவபொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன்விரியும் திரையில் Meme-Generator என்பதை  தேடிபிடித்து அதனை தெரிவுசெய்து அதிலுள்ள install எனும் பொத்தானை  தெரிவுசெய்து சொடுக்கி நம்முடைய கணினியில் இந்த பயன்பாட்டினை நிறுவுகை செய்துகொள்க

 8.1

பின்னர் அதில்உள்ள 300 க்கும் மேற்பட்ட மாதிரிகளில் தேவையானவற்றை தெரிவுசெய்து அந்த படத்தின் மேல்பகுதி அல்லது நாம் விரும்பும் பகுதியில் தேவையான சொற்களை தட்டச்சு செய்து  சரியாகஅமைந்துள்ளது என திருப்பதியுற்றால் அதனை சேமித்துகொண்டு Facebook அல்லது  e-mail வாயிலாக மற்றவர்களுடன் அதனைபகிர்ந்து கொள்ளமுடியும் நம்முடைய சொந்த உருவபடத்தை பயன்படுத்திகூட இந்த   memes   உருவாக்கிடமுடியும் இதுஒரு கட்டணமற்ற பயன்பாட்டு மென்பொருளாகும்

8.2

WhisperNote எனும் திறமூல மென்பொருள்

இதுஒரு பழகுவதற்கும் கையாளுவதற்கும் எளியதான கையடக்க  கட்டணமற்ற சமீபத்திய சாதனங்களான computers, tablets,  phones ,cell phones ஆகியவைகளுடன் ஒத்தியங்கும் திறன்கொண்ட திறமூல பயன்பாட்டு மென்பொருளாகும்  இது ஒரு தனித்தியங்கும் HTML எனும் கோப்பாக இருப்பதால் எங்கு வேண்டுமானலும் எடுத்துசென்று பயன்படுத்தி கொள்ளும் திறன்கொண்டதாக விளங்குகின்றது  இது சமீபத்திய எந்தவொரு இணைய உலாவியிலும் செயல்படக்கூடியது இது மிகவலுவான  கோட்டைபோன்ற கட்டமைப்பை கொண்டுள்ளதால் யாரும் அத்துமீறி இதில் உள்நுழைவுசெய்திடமுடியாது இதனை செயல்படுத்திடுவதற்கு 70 கேபி அளவிற்கு மிகச்சிறிய அளவு தரவுகளே போதுமானவையாகும்  இதனை தனியாக எந்தவொரு கணினி அல்லது சாதனங்களிலும் நிறுவுகை செய்துதான் பயன்படுத்திடவேண்டும் எனும் கட்டாயமெதுவுமில்லை   மேலும் நம்முடைய சாதனத்தின் திரையின் அளவிற்கு ஏற்ப இதனுடைய திரையில் ஒளிரும் அளவை சரிசெய்து அமைத்து பயன்படுத்தி கொள்ளமுடியும்  இதனையும் இதில் உருவாகும் கோப்புகளையும் hard drive, USB stick, Google Drive, SkyDrive, Dropbox or  phone போன்ற எந்தவொரு  இடத்தில் வேண்டுமானாலும் சேமித்து வைத்துகொள்ளமுடியும்   இந்த பயன்பாட்டு மென்பொருளும்  இதில் நம்முடைய தரவுகளும் ஒற்றையான HTML எனும் கோப்பிற்குள்ளேயே சேர்த்து தேக்கிவைத்திடபடுகின்றது என்பதே இதன் மற்றொரு சிறப்பம்சமாகும்

 

w1

 

 பவர் பாயின்ட் படவில்லை காட்சியை மேம்படுத்துவதற்கான ஆலோசனைகள்

 

படவில்லைகளில் ஒன்றிற்கு மேற்பட்ட படங்கள் ,உருவப்படங்கள்  ஆகியவை , இருந்தால் அவைகளை முதலில் வரிசைபடுத்தி அழகாக அமையுமாறு ஒழுங்குபடுத்தி அமைத்துகொள்க அதற்காக தேவையான உருவபடங்களை தெரிவுசெய்துகொண்டு Home என்ற தாவியின் திரையில் arrange =>align or distribute=>  என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் விரியும் வாய்ப்புகளில் தேவையானவற்றை தெரிவுசெய்து சொடுக்கி சரிசெய்து அமைத்து கொள்க

5.1

5.1

அதன்பின்னர் நம்முடைய படவில்லையிலுள்ள வரைபடங்களை எளிமையானதாக மாற்றியமைத்திட்டால் படவில்லை காட்சி நன்றாக அமையும்   இதற்காக தேவையான  வரைபடங்களை தெரிவுசெய்துகொண்டு chart layout என்ற தாவியின் திரையில்  தேவையான மாறுதல்களை செய்து கொள்க

5.2

5.2

மேலும்format என்ற திரையில்  படங்களின் உருவ அளவையும் வடிவமைப்பையும் நாம் விரும்பியவாறு மாறுதல்களை செய்துகொள்ளலாம்.இதற்காக  வடிவமைப்பு format எனும் தாவியின் திரையில்  Crop => Mask Shape= என்றவாறு கட்டளைகளை  தெரிவுசெய்து சொடுக்கி அதன் உருவமைப்பை தேவையானவாறு மாறுதல்கள் செய்துகொள்க

5.3

5.3

அதற்கடுத்ததாக படங்களுக்கு தேவையான அசைவூட்டம் இருந்தால்  மட்டுமே பார்வையாளர்களை இந்த படவில்லை காட்சி கவர்ந்திடும் அதற்காக   அசைவூட்டம்  (Animations) எனும் தாவியின் திரையில் தேவையான அசைவூட்டங்களை தெரிவுசெய்து சொடுக்கி அமைத்து கொள்க.

5.4

5.4

அதன் பின்னர் படவில்லைகளின் அளவு பொருத்தமாக அமைந்திடவேண்டும் இதற்காக மேலே  கட்டளை பட்டையிலுள்ள home எனும் தாவியின் திரையில் File=> page setup=> என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் விரியும் page setup னும் பெட்டியில் தேவை.யான நீளஅகல அளவை தெரிவுசெய்து அமைத்துகொண்டு ok என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்கி சரிசெய்து அமைத்துகொள்க

5.5

5.5

மைக்ரோசாப்ட் ஆஃபிஸ் எக்செல்-2010- தொடர்ச்சி-10

   பணித்தாளின் பெயரை மாற்றம் செய்தல்

கீழ்பகுதியிலிருக்கும் பெயர் மாற்றம் செய்யவிரும்பும் பணித்தாளின் தாவியில் இடம்சுட்டியைவைத்து சுட்டியின் வலதுபுற பொத்தானை  தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் விரியும் குறுக்கு வழி பட்டியில்    rename  என்ற வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக. பின்னர் தாளின் தாவியில் இடம்சுட்டி சென்று பிரிதிபலிக்கும் அதன்பின்னர் புதிய பெயரை தட்டச்சு செய்து உள்ளீட்டு விசையை அழுத்துக.உடன் இந்த தாளிற்கு வேறுபெயர் மாறிவிடும்.

அச்சிடுவதற்கற்கு ஏற்ப எக்செல்தாளை வடிவமைப்பு செய்தல்

1

விண்டோவின் மேல் பகுதியி லிருக்கும் Page layout என்ற தாவியின் பொத்தானை  தெரிவுசெய்து சொடுக்குக .உடன் விரியும் Page layout என்ற தாவி பட்டியின் திரையில் page setup என்ற குழுவி லுள்ள margins என்ற கீழிறங்கு பட்டியில் பொத்தானை  தெரிவுசெய்து சொடுக்குக. உடன் விரியும் marginsஎன்ற கீழிறங்கு பட்டியில்   உள்ள பல்வேறு வாய்ப்புகளை தெரிவு செய்து ஒரு பக்கத்தின் விளிம்பு பகுதி எப்படி யிருக்க வேண்டு மென சரிசெய்து அமைத்து கொள்க. இது போது மானதாக இல்லை யெனில்இதே  customs marginsஎன்ற வாய்ப்பை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன்  page setup என்றஉரையாடல் பெட்டி  திரையில் தேன்றிடும்.அதில் margins என்ற தாவியின் திரை செயலில் இருக்கும் இந்த margins திரையில் தேவையானவாறு மாற்றி யமைத்துகொள்க.

இதே   பட்டியில் page setup என்ற குழுவிலுள்ள orientation என்ற கீழிறங்கு பட்டியில் பொத்தானை  தெரிவுசெய்து சொடுக்குக. உடன் விரியும் orientation என்ற கீழிறங்கு பட்டியில்   உள்ள portiatஎன்ற வாய்ப்பை தெரிவுசெய்தால் நெடுக்கை வசமாகவும்  landscape என்ற வாய்ப்பை தெரிவு செய்தால் படுக்கை வசமாகவும்  தாளின் அமைப்பு தோன்றும் .

இதே   பட்டியில் page setup என்ற குழுவிலுள்ள size என்ற கீழிறங்கு பட்டியில் பொத்தானை  தெரிவுசெய்து சொடுக்குக. உடன் விரியும் size என்ற கீழிறங்கு பட்டியில்   உள்ள  letter, a4, a5, என்பன போன்ற பல்வேறு வாய்ப்புகளில் தேவையானதை தெரிவுசெய்தால் ஒருபக்கத்தின் அளவு அதற்கேற்றவாறு அமையும் இது போதுமானதாக இல்லை யெனில்இதே  more  paper size என்ற வாய்ப்பை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன்  page setup என்றஉரையாடல் பெட்டி  திரையில் தேன்றிடும்.அதில் தேவையான வாய்ப்பை தெரிவுசெய்து அமைத்துகொள்க.

அச்சிடப்படவேண்டிய பகுதியை தெரிவுசெய்வதற்காக இதே   பட்டியில் page setup என்ற குழுவிலுள்ள print area என்ற கீழிறங்கு பட்டியின் பொத்தானை  தெரிவுசெய்து சொடுக்குக. உடன் விரியும் print area என்ற கீழிறங்கு பட்டியில்   உள்ள set print  area  என்ற வாய்ப்பை சொடுக்குதல்செய்து தேவையான  பகுதியை தெரிவுசெய்தால் அச்சிட தயாராகிவிடும். clear  print area என்ற வாய்ப்பை சொடுக்குதல்செய்தால் ஏற்கனவே அச்சிடுவதற்காக தெரிவுசெய்யப்பட்ட பகுதி விட்டுவிடும்.

இதே பட்டியில் கீழே வலதுபுறமூலையிலிருக்கும் சிறுபொத்தானை  தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன்  page setup என்றஉரையாடல் பெட்டி  திரையில் தேன்றிடும்.அதில் தேவையான வாய்ப்பை தெரிவுசெய்து அமைத்துகொள்க.

2

பணித்தாளினை இடமாற்றியமைத்தல்

3

கீழ்பகுதியிலிருக்கும் இடமாற்றம் செய்யவிரும்பும் பணித்தாளின் தாவியில் இடம்சுட்டியைவைத்து சுட்டியின் வலதுபுற பொத்தானை  தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் விரியும் குறுக்கு வழி பட்டியில்     move or copy  என்ற வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக. பின்னர் தோன்றிடும் move or copy என்ற உரையாடல் பெட்டி  திரையில் தேன்றிடும். அதில்  before sheetஎன்பதன் கீழ் உள்ள வாய்ப்புகளில் தேவை யானதை தெரிவு செய்து  okஎன்ற பொத்தானை  தெரிவுசெய்து சொடுக்குக.. உடன் புதிய இடத்தில் இந்த பணித் தாளானது சென்று சேர்ந்துவிடும். அதற்கு பதிலாக இடமாற்றம் செய்யவிரும்பும் பணித்தாளின் தாவியில் இடம்சுட்டியைவைத்து சுட்டியின் இடதுபுற பொத்தானை சொடுக்குதல்செய்து பிடித்துகொண்டு அப்படியே இழுத்துசென்று தேவையான பணித்தாளின் தாவியில் இடம்சுட்டியை வைத்து பிடித்திருந்ததை விட்டிடுக. உடன் புதிய இடத்தில் இந்த பணித்தாளானது சென்று சேர்ந்துவிடும்.

பணித்தாளை நீக்கம் செய்தல்

கீழ்பகுதியிலிருக்கும் நீக்கம் செய்யவிரும்பும் பணித்தாளின் தாவியில் இடம்சுட்டியைவைத்து சுட்டியின் வலதுபுற பொத்தானை  தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் விரியும் குறுக்கு வழி பட்டியில்     delete    என்ற வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் இந்த தாளில் தரவுகள் இருந்தால் நீக்கம் செய்வதை உறுதிசெய்துகொள்வதற்கான சிறு உரையாடல் பெட்டி ஒன்று தோன்றும் இந்த தாளினை நீக்கம் செய்வது உறுதியெனில் Yesஎன்ற பொத்தானை சொடுக்குதல்செய்து ஆமோதித்து விடுக.

 அட்டவணையை வரிசைபடுத்திஅடுக்கிவைத்திடுவதற்கு

வரிசைபடுத்தி அடுக்கிட விரும்பும் அட்டவணையை தெரிவுசெய்துகொள்க. பின்னர் விண்டோவின் மேல் பகுதியிலுள்ள home என்ற தாவியின் பொத்தானை  தெரிவுசெய்து சொடுக்குக . அதன் பின்னர் விரியும்  homeஎன்ற தாவி பட்டியின் திரையில் Editing என்ற குழுவிலுள்ள sort & filterஎன்ற கீழிறங்கு பட்டியில் பொத்தானை  தெரிவுசெய்து சொடுக்குக. உடன் விரியும்  sort & filterஎன்ற கீழிறங்கு பட்டியிலிருந்து  sort A to Z என்ற வாய்ப்பை தெரிவுசெய்தால் ஏறுவரிசையிலும்  Sort Z to Aஎன்ற வாய்ப்பை தெரிவுசெய்தால் இறங்கு வரிசையிலும்   தரவுகளை வரிசை படுத்தி அடுக்கிவைத்திடும்

4

இவ்வாறு வேண்டாம் வேறு அமைவில் இருந்தால் நல்லது என எண்ணிடுவோம் அந்நிலையில் இதே கீழிறங்கு பட்டியிலுள்ள Customize என்ற வாய்ப்பை தெரிவு செய்து சொடுக்குக. உடன் தோன்றிடும் sort என்ற உரையாடல் பெட்டியில் column என்பதன் கீழ்  உள்ள sort by என்ற கீழிறங்கு பட்டியில் பட்டியலை விரியச்செய்து இந்த நெடுவரிசையின் முதல் புலத்தை தெரிவுசெய்து கொள்க  sort onஎன்பதன்கீழ் இயல்பு நிலையில் values என்பது தெரிவு செய்ப்பட்டிருக்கும் வேறுதேவையெனில் அதிலுள்ள கீழிறங்கு  பட்டியலை விரியச்செய்து தேவையான வாய்ப்பை தெரிவு செய்துகொள்க  order என்பதன்கீழுள்ள கீழிறங்கு பட்டியிலிலிருந்து இதனை எவ்வாறு வரிசைபடுத்திட விழைகின்றோம் என்பதற்கான வாய்ப்புகளுள் ஒன்றினை தெரிவு செய்துகொள்க.  கூடுதலான புலங்களை வரிசைபடுத்தி அடுக்கிட விரும்பினால் add level என்பதை  தெரிவுசெய்து முன்புபோலவே தேவையான காலத்தையும் தெரிவு செய்து கொள்க இறுதியாக  okஎன்ற பொத்தானை  தெரிவுசெய்து சொடுக்குக.

அட்டவணையிலுள்ள தரவுகளை  வடிகட்டி வரிசைபடுத்தி அடுக்கிட

வடிகட்ட விரும்பிடும் புலத்தின் பெயரை தெரிவுசெய்து கொள்க. பின்னர் விண்டோவின் மேல்பகுதியிலுள்ள home என்ற தாவியின் பொத்தானை  தெரிவுசெய்து சொடுக்குக . அதன் பின்னர் விரியும்  homeஎன்ற தாவி பட்டியின் திரையில் Editing என்ற குழுவிலுள்ள sort & filterஎன்ற கீழிறங்கு பட்டியில் பொத்தானை  தெரிவுசெய்து சொடுக்குக. உடன் விரியும்  sort & filterஎன்ற கீழிறங்கு பட்டியிலிருந்து filter என்ற வாய்ப்பை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக. உடன் இந்த புலத்தின் பெயரின் மீது ஒரு கீழிறங்கு பட்டியில்  உருவாக்கியதற்கான பொத்தானை சேர்த்துவிடும் இந்த கீழிறங்கு பட்டியின் பொத்தானை  தெரிவுசெய்து சொடுக்குக. உடன் விரியும் பட்டியிலிருந்து வடிகட்ட விரும்பும் பெயரை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் மற்றவைகளை விடுத்து நாம் தெரிவுசெய்வதற்கு ஏற்ப பட்டியல் விரியும்.. முழுபட்டியலும் தேவையெனில்  இந்த கீழிறங்கு பட்டியின் பொத்தானை  தெரிவுசெய்து சொடுக்குக. உடன் விரியும் பட்டியலிலிருந்து clearஎன்ற வாய்ப்பை  தெரிவுசெய்து சொடுக்குக

இதே கீழிறங்கு பட்டியிலிலிருந்து  Text filter அல்லது Number filterஎன்பதை சொடுக்குக பின்னர் cutom filterஎன்பதை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக. உடன் விரியும் custom auto filterஎன்ற உரையாடல் பெட்டியின் நாம்விரும்பியவாறு அமைத்து கொண்டு  ok என்ற பொத்தானை  தெரிவுசெய்து சொடுக்குக.

5

மாறுதலை கண்டுபிடித்தல் (Track changes)

6

. விண்டோவின் மேலேயுள்ள review என்ற தாவியின் பொத்தானை  தெரிவுசெய்து சொடுக்குக  உடன்விரியும்  review என்ற தாவிபட்டியில்   changes  என்ற குழுவிலுள்ள track changes என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக.  உடன் விரியும் பட்டியில்  high light changes என்ற பொத்தானை  தெரிவுசெய்து சொடுக்குக பின்னர் விரியும் high light changes  என்ற உரையாடல் பெட்டியின்  track changes  while  editing என்ற தேர்வுசெய் பெட்டியை தெரிவு செய்துகொள்க பின்னர் High light which changes என்பதன் கீழுள்ள  when whome highlight changes on screen ஆகியவற்றின் தேர்வுசெய் பெட்டியையும் தெரிவு செய்து கொண்டு  ok என்ற பொத்தானை  தெரிவுசெய்து சொடுக்குக

மாறுதலான  தரவை மேம்படுத்தி காண்பிக்கும் ஏற்றுக் கொள்வதாயின் accept என்ற பொத்தானை  தெரிவுசெய்து சொடுக்குக. ஆவணமுழுவதுமுள்ள மாறுதலான தரவை  ஏற்றுக் கொள்வதாயின்   accept என்ற பொத்தானின் கீழிறங்கு பட்டியிலை தோன்ற செய்து அதிலுள்ள accept all என்ற பொத்தானை  தெரிவுசெய்து சொடுக்குக  மாறுதலான மேம்படுத்தி காண்பிக்கும் மாறுதலை மறுப்பதாயின் reject  என்ற பொத்தானை  தெரிவுசெய்து சொடுக்குக. ஆவணமுழுவதுமுள்ள மாறுதலான தரவை  மறுப்பதாயின் reject என்ற பொத்தானின் கீழிறங்கு பட்டியில் பட்டியலை தோன்ற செய்து அதிலுள்ள reject   all என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்க்குக    இந்த பணி முடிவடைந்து விட்டால்  track changes என்ற பொத்தானை சொடுக்குதல்செய்து பழைய நிலைக்கு செல்க.

கருத்துகளை உள்ளினைத்தல் (Insert Comments)

குறிப்பிட்ட செல்லின் உள்ளடகத்தை பற்றிய விவரம் பார்வையாளர்கள் தெரிந்து கொள்வதற்காக கருத்துகளை சேர்த்திட விரும்புவோம். அதற்காக கருத்தை  உள்ளிட விரும்பும் செல்லை தெரிவுசெய்துகொள்க. பின்னர் review என்ற தாவியின் பொத்தானை  தெரிவுசெய்து சொடுக்குக  உடன்விரியும்  review என்ற தாவிபட்டியில்   Comments  என்ற குழுவின் கீழ் New comments என்ற பொத்தானை  தெரிவுசெய்து சொடுக்குக.அல்லது  கருத்தை  உள்ளிட விரும்பும் செல்லின்மீது இடம்சுட்டியை வைத்து சுட்டியின் வலதுபுற பொத்தானை  தெரிவுசெய்து சொடுக்குக.உடன் விரியும் குறுக்கு வழி பட்டியில் உள்ள  Insert Comments என்ற கட்டளையை தெரிவு செய்து சொடுக்குக.

7

உடன் பலூன்போன்று காலிஇடம் தோன்றும் அதில் தேவையான கருத்தை தட்டச்சு செய்து வேறு செல்லில் இடம்சுட்டியைவைத்து சொடுக்குக. உடன் ஒருசிறிய சிவப்பு வண்ண முக்கோணத்துடன் கருத்துரை உள்ள செல்லின் தோற்றம் அமையும்  இதனை பார்வை யிடுவதற்காக இடம்சுட்டியை  இந்த செல்லின்மீது மேலூர்தல் செய்க. உடன் அதிலிருக்கும் கருத்துரை திரையில் பிரிதிபலிக்கும்.

வாய்ப்பாடு(formula) பற்றி தெரிந்து  கொள்வோம்

கணித குறியீடுகள் ,மதிப்பு, செல் லின் மேற்பார்வை ஆகியன சேர்ந்ததே ஒரு வாய்ப்பாடு(formula) ஆகும்.எக்செல்லில் = என்ற குறியீட்டுடன் தான் ஒரு வாய்ப்பாடு(formula) தொடங்கும் இந்த = என்ற குறியீடு இல்லாத உள்ளீடு எனில் அதனை வழக்கமான தரவாக எடுத்து கொள்ளும். பல்வேறு செல்களிலிருக்கும் தரவுகளை கணக்கீடு செய்வதற்காக அந்த செல்களின் சுட்டு எண்ணை வாய்ப்பாட்டில்(formula) குறிப்பிட படுவதே செல்லின் மேற்பார்வை(cell reference) ஆகும்.

முதலில் வாய்ப்பாட்டைformula) எழுதவிருக்கும் செல்லை தெரிவுசெய்துகொள்க. பின்னர் = என்ற குறியீட்டு விசையை அழுத்துக.உடன் வாய்ப்பாடு(formula) பட்டியில் இது பிரதிபலிக்கும். அதன் பின்னர் தேவையான செல்லை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக. உடன் அந்த செல்லின் சுட்டு எண் பிரதிபலிக்கும். பின்னர் தேவையான கணிதகுறியீட்டு விசையை அழுத்துக அதன் பின்னர் முன்பு போலவே செல்லின் சுட்டு எண்ணையும்    கணிதகுறியீட்டு விசையையும் மாறிமாறி சேர்த்து இறுதியாக உள்ளீட்டு விசையை தட்டுக.

8

உடன் இதனுடைய விடை அந்த செல்லில் தோன்றும். பின்னர் இந்த வாய்ப்பாடு(formula)  தேவையில்லை யெனில் X என்பதை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல்செய்து இந்த வாய்ப்பாட்டினை(formula) நீக்கம் செய்துவிடலாம்.

இவ்வாறு வாய்ப்பாட்டில்(formula) மேற்பார்வையாக செல்லின் மதிப்பை மாறுதல் செய்தால் உடன் வாய்ப்பாட்டி(formula) இருக்கும் செல்லின் விடையும் அதற்கேற்றவாறு மாறிவிடும்.

இவ்வாறு உள்ளீடு செய்த வாய்ப்பாட்டினை(formula) மாறுதல் செய்வதற்காக இந்த செல்லின் மீது இடம்சுட்டியை வைத்து F2என்ற விசையை அழுத்துக உடன் இடம்சுட்டி செல்லின் உள்ளடக்கத்திற்கு .சென்றிருக்கும் பின்னர் தேவையான மாறுதல்கள் செய்துகொண்டு உள்ளீட்டு விசையை அழுத்துக.

9

இந்த வாய்ப்பாட்டினை(formula)அடுத்தடுத்த செல்களுக்கு வெட்டுதல் ஒட்டுதல் செய்திடும்போது அதற்கேற்ப செல்களின் மேற்பாரவைக்கான சுட்டு எண்களும் மாறிவிடும் வழக்கமான செயலிற்கு சரியாக இருக்கும் முக்கிய கணக்கீட்டிற்கு இது சரியான நடைமுறையன்று.  உதாரணமாக பொருள் ஒன்றின் விற்பனை விலைமதிப்பை ஒரு செல்லில் வைத்திருப்பதாக கொள்வோம் பல்வேறு அளவில் இருக்கும் இந்த பொருட்களின் விற்பனை பட்டியலை தயார்செய்திட = ( பொருட்களின் எண்ணிக்கை யிருக்கும் செல்லின் சுட்டு எண் X  அப் பொருள் ஒன்றின் விற்பனை விலைமதிப்பிருக்கும்  செல்லின் சுட்டுஎண்)  என்றவாறு உள்ளீடு செய்து உள்ளீட்டு விசையை அழுத்துக விடை சரியாக இருக்கும் இதேவாய்ப்பாட்டினை(formula) அடுத்தடுத்த செல்லிற்கு வெட்டிஒட்டிடும்போது தவறாக இருக்கும் ஏனெனில் அப் பொருள் ஒன்றின் விற்பனை விலைமதிப்பிருக்கும்  செல்லின் சுட்டுஎண் ஆனது புதிய செல்லிற்கேற்றவாறு மாறியமையும் .இதனை  சரிசெய்வதற்கு இதேவாய்ப்பாட்ட்டில்(formula)  அப் பொருள் ஒன்றின் விற்பனை விலைமதிப்பிருக்கும்  செல்லின் சுட்டுஎண்ணிற்கு முன்இடம்சுட்டியை வைத்து  F4 என்ற விசையை அழுத்துக .உடன்  $A$6  என்றவாறு செல்லின் சுட்டு எண்ணில் டாலர் குறியீடுஅமையும் இப்போது இந்த வாய்ப்பாட்டினை(formula) வெட்டி ஒட்டுதல் செய்தால் செல்லின் சுட்டு எண்ணை மாறாததாக வைத்து சரியான விடையை அந்தந்த செல்களில் காண்பிக்கும்.

 செயலியை பற்றி தெரிந்து கொள்வோம்

மேலே கண்டவாறான வாய்ப்பாடு(formula)வை விரைவாக ஒரு செல்லிற்குள் கொண்டுவர முன்கூட்டியே எக்செல்லில் கட்டமைக்கப்பட்டுள்ள நம்மால் அடிக்கடி பயன்படுத்த படும்  300 க்கும் மேற்பட்ட வாய்ப்பாட்டினையே(formula) செயலி என அழைப்பார்கள்.இந்த செயலிகள் செயல்படும் தண்மைக்கேற்ப வகைபடுத்துள்ளன.

முதலில் இதனை உள்ளிணைக்க விரும்பும் செல்லை தெரிவுசெய்து கொள்க. பின்னர்  விண்டோவின் மேல்பகுதியிலிருக்கும் formula என்ற தாவியின் பொத்தானை  தெரிவுசெய்து சொடுக்குக  உடன்விரியும்  formula என்ற தாவி பட்டியில்   functions libraries   என்ற குழுவிலுள்ள insert function  என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக. அதற்கு பதிலாக வாய்ப்பாடு(formula) பட்டையிலிருக்கும்

10  என்ற உருவபொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் insert function  என்ற உரையாடல் பெட்டி யொன்று திரையில் தேன்றும் அதில்  தேவையான செயலியின் வகையையும் பின்னர்  அவற்றுள  தேவையான செயலியையும் தெரிவுசெய்து ok என்ற பொத்தானை  தெரிவுசெய்து சொடுக்குக. அல்லதுஇதே பட்டியில் இதே குழுவிலுள்ள  தேவையான செயலியின் வகையினுடைய பொத்தானை  தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் விரியும் கீழிறங்கு பட்டியில்  இருந்து தேவையான செயலியை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக. உடன் =என்ற குறியுடன் இந்த செயலியை உள்ளிணைக்க ஆரம்பிக்கும் அதற்காக  function argumentsஎன்ற உரையாடல் பெட்டி ஒன்று திரையில் தோன்றும் அதில் ஒவ்வொருargument க்கும் தேவையான செல் மேற்பார்வை எண்ணை தட்டச்சு செய்து அல்லது தொடர்புடைய செல்களை தெரிவு செய்து   ok என்ற பொத்தானை  தெரிவுசெய்து சொடுக்குக. உடன் இந்த செயலியின் விடையை குறிப்பிட்ட செல்லிலும் இந்த செயலியை வாய்ப்பாட்டு பட்டையிலும் பிரதிபலிக்கும்.

11

ஒருமாதத்தின் மொத்தவிற்பனை எவ்வளவு என கணக்கிடுவதற்கு அதற்கான செல்லில் இடம்சுட்டியை வைத்து கொண்டு  விண்டோவின் மேல்பகுதியிலிருக்கும் formula என்ற தாவியின் பொத்தானை  தெரிவுசெய்து சொடுக்குக  உடன்விரியும்  formula என்ற தாவி பட்டியில்   functions libraries   என்ற குழுவிலுள்ள Auto sum  என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக.

அதற்கு பதிலாக விண்டோவின் மேல்பகுதியிலிருக்கும் home என்ற தாவியின் பொத்தானை  தெரிவுசெய்து சொடுக்குக  உடன்விரியும் home  என்ற தாவி பட்டியில்      என்ற குழுவிலுள்ள Auto sum  என்ற பொத்தானை தெரிவு செய்து சொடுக்குக.உடன் அருகருகே இருக்கும் செல்களின் தொகையை கணக்கில் கொண்டு கணக்கிட்டு மொத்த தொகையை திரையில் பிரதிபலிக்கசெய்யும். இறுதியாக உள்ளீட்டு விசையை அழுத்துக. அல்லது இதேவாய்ப்பாடு(formula) பட்டையிருக்கும்

10 என்ற உருவ பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக.

இதே Auto sum  என்ற பொத்தானின் அருகிருக்கும் முக்கோண அம்புக்குறி பொத்தானை  தெரிவுசெய்து சொடுக்குக. பின்னர் விரியும் . கீழிறங்கு பட்டியின் பொத்தாலிருந்து average போன்ற செயலியை தெரிவுசெய்தால் சராசரி எவ்வளவு என விடையாக கிடைக்கும்.

வாய்ப்பாட்ட்டு(formula) செயலிகளில் ஏற்படும் பிழையை சரிசெய்தல்

மேலே கூறியவாறான வாய்ப்பாடு(formula) செயலிகளில் ஒருசிலவற்றில் விடை#Div/01! , #NA என்றவாறு பிழைச்செய்தியை பிரிதிபலிக்கும்.  இதை  சரிசெய்திட விண்டோ வின் மேல்பகுதியிலிருக்கும் formula என்ற தாவியின் பொத்தானை  தெரிவுசெய்து சொடுக்குக  உடன்விரியும்  formula என்ற தாவி பட்டியில்   formula auditing   என்ற குழுவிலுள்ள error checking  என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக. உடன் error checking என்ற உரையாடல் பெட்டி திரையில் தோன்றும்  கூடவே முதல் செல்லின் பிழைச்செய்தி மேம்படுத்தி காண்பிக்கும்  ignor error  என்ற பொத்தானை சொடுக்குதல்செய்தால் இந்த பிழையை விட்டுவிடும்.  Show calculation steps என்ற பொத்தானை சொடுக்குதல்செய்தால் இந்த பிழையை சரிசெய்வதற்கான உதவிதிரை தோன்றும். edit formula என்ற பொத்தானை சொடுக்குதல் செய்தால்  பிழையான  வாய்ப்பாட்ட்டினை(formula) சரிசெய்வதற்காக வாய்ப்பாடு(formula) பட்டியில் இடம்சுட்டி சென்றிருக்கும். சரிசெய்த பின்னர் resume என்ற பொத்தானை  தெரிவுசெய்து சொடுக்குக அதன்பின்னர்  next என்ற பொத்தானை சொடுக்குதல்செய்தால் அடுத்த பிழையில் இடம்சுட்டி சென்று மேம்படுத்தி காண்பிக்கும்.   previous என்ற பொத்தானை சொடுக்குதல்செய்தால் முந்தைய பிழையில் இடம்சுட்டி சென்று மேம்படுத்தி காண்பிக்கும். சரிபார்த்திடும் பணி முடிவடைந்து விட்டதெனில் ok என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்துசொடுக்குக.

பிழைவரும் இடத்தை காண்பித்தல்

விண்டோவின் மேல்பகுதியிலிருக்கும் formula என்ற தாவியின் பொத்தானை  தெரிவுசெய்து சொடுக்குக  உடன் விரியும்  formula என்ற தாவி பட்டியில்   formula auditing   என்ற குழுவிலுள்ள error checking  என்ற பொத்தானின் அருகிருக்கும் முக்கோண அம்பக்குறி பொத்தானை  தெரிவுசெய்து சொடுக்குக. பின்னர் விரியும் . கீழிறங்கு பட்டியிலிருந்து Trace errorஎன்ற பொத்தானை தெரிவு செய்து சொடுக்குக உடன் இந்த செல்லின் வாய்ப்பாட்டி(formula)ற்காக எந்தெந்த செல்களின் சுட்டு எண் மேற்கோளாக அமைக்கப் பட்டுள்ளதோ அதனுடன்  நடப்பு செல்லிலிருந்து அம்புக்குறியுடன் கோடு ஒன்று தோன்றும்   மேற்கோள் செல்லிற்கு சென்று அங்குள்ள வாய்ப்பாட்டி(formula)ன் பிழையை சரிசெய்திடுக.

Previous Older Entries

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 92 other followers