எம் எஸ்ஆஃபிஸ்-2010- தொடர்ச்சி- 14-மைக்ரோசாப்ட் பவர்பாயிண்ட்- 2010

.அட்டவணை ஒன்றை பவர்பாயிண்ட்- 2010-இன் படவில்லையில் உருவாக்குதல்
காலியான படவில்லையில் இருக்கும் அட்டவணைக்கான உருவபொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக. அல்லது பவர்பாயிண்ட் சாளரத்தின் மேல் பகுதியில் உள்ள insert என்ற தாவிபொத்தானை தெரிவுசெய்துசொடுக்குக. உடன் விரியும் insert என்ற தாவிபட்டியின் திரையில் tableஎன்ற குழுவில் table என்ற பொத்தானிற்கருகிலிருக்கும் முக்கோண வடிவ பொத்தானை தெரிவு செய்து சொடுக்குக. பின்னர் விரியும் அட்டவணையின் பல்வேறு வாய்ப்புகளில் draw table என்ற வாய்ப்பை மட்டும் தெரிவுசெய்துகொண்டு அட்டவணை ஒன்றை வரைந்து கொள்க excel spreadheet என்ற வாய்ப்பை தெரிவுசெய்தால் எக்செல் சாளரம் ஒன்று திரையில் தோன்றிடும் அதில் அட்டவணை ஒன்றை உருவாக்கி கொள்க. insert table என்ற வாய்ப்பை தெரிவு செய்து சொடுக்குக. உடன் தோன்றிடும் insert table என்ற உரையாடல் பெட்டியில் கிடைவரிசை (row) எத்தனை தேவை நெடுவரிசை (coloumn) எத்தனை தேவையென தட்டச்சுசெய்து okஎன்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக.

உடன் நாம் தெரிவுசெய்த அளவிற்கு அட்டவணை ஒன்று உருவாகிவிடும் கூடவே இந்த அட்டவணையை வடிவமைப்பு செய்வதற்கான பல்வேறு கருவிகளும் தோன்றும் அவைகளிலிருந்து கிடைவரிசைகளின் (row) உயரம் எவ்வளவு இருக்க வேண்டும் நெடுவரிசைகளின் (coloumn) அகலம் எவ்வளவு இருக்க வேண்டும், ஒன்றிற்கு மேற்பட்ட கலண்களை(cells) ஒன்றாக இணைத்தல், இவ்வாறு ஒன்றாக இருப்பதை ஒன்றிற்கு மேற்பட்ட கலண்களாக(cells) பிரித்தல், இதன் தோற்றத்தை மாற்றியமைத்தல், சுற்றி சுற்றெல்லை(bounder) அமைத்தல் என்பன போன்றவாய்ப்புகளில் தேவையானதை மட்டும்தெரிவுசெய்து இந்த அட்டவணையின் உருவமைப்பை சரிசெய்து வடிவமைத்துகொள்க.

இதில் கூடுதலாக கிடைவரிசையை (row) அல்லது நெடுவரிசையை (coloumn)row சேர்ப்பதற்கு விரும்பும் இடத்தில் இடம்சுட்டியை வைத்துகொண்டு பவர்பாயிண்ட் சாளரத்தின் மேல் பகுதியில் உள்ள புறவடிமைப்பு (layout) என்ற தாவிபொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக. உடன்விரியும் புறவடிமைப்பு (layout)என்ற தாவிபட்டியின் திரையில் கூடுதலாக கிடைவரிசைகளை(row) சேர்க்க வேண்டுமெனில் row&coloumn என்ற குழுவில் இருக்கும் பொத்தான்களில் Insert above அல்லது Insert below ஆகியவற்றில் ஒன்றையும் கூடுதலாக நெடுவரிசை(coloumn) தேவை யெனில் இதே row&coloumn என்ற குழுவில் இருக்கும் பொத்தான்களில் insert left அல்லது insert right ஆகியவற்றில் ஒன்றையும் தெரிவுசெய்து சொடுக்குக. உடன் நாம்விரும்பியவாறு புதிய கிடைவரிசை (row)அல்லது நெடுவரிசை(coloumn)யானது உள்ளிணைக்கப்படும்.

பின்னர் இதில் தேவையான தரவுகளை தட்டச்சுசெய்க. ஒரு கலணிலிருந்து(cell) அடுத்ததற்கு செல்வதற்கு விசைப்பலகையிலகையிலுள்ள தாவி(tab) விசையை பயன்படுத்திகொள்க தரவு முழுவதையும் இந்த அட்டவணையில் நிரப்பியபின்னர் இடம்சுட்டியை இந்த அட்டவணைக்கு வெளியே இடம்சுட்டியை வைத்து சுட்டியின் வலதுபுற பொத்தானை தெரிவுசெய்துசொடுக்குக.
வரைபடம் ஒன்றை படவில்லையில் உள்ளினைத்தல்
காலியான படவில்லையில் இருக்கும் இதற்கான உருவபொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக அல்லது பவர்பாயிண்ட் சாளரத்தின் மேல் பகுதியில் உள்ள insert என்ற தாவிபொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக. உடன் விரியும் insert என்ற தாவி பட்டியின் திரையில் illustration என்ற குழுவில் உள்ள chart என்ற பொத்தானை தெரிவு செய்து சொடுக்குக.

பின்னர் தோன்றிடும் inert chart என்ற உரையாடல் பெட்டியில் இடதுபுற பலகத்தில் வரைபடத்தின் வகைகளில் ஒன்றை தெரிவுசெய்தால் தெடர்புடைய பல்வேறு வாய்ப்புகள் வலதுபுற பலகத்தில் தோன்றும் அவைகளிலிருந்து தேவையானதை மட்டும் தெரிவு செய்துகொண்டு ok என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக.

உடன் நாம் தெரிவு செய்தவாறான வரைபடம் ஒன்று இந்த படவில்லையில் உள்ளிணைந்து விடும் இதனுடன் எக்செல்லின் சாளரமொன்று வலதுபுறம் தோன்றிடும் அதில் இந்த வரைபடத்திற்கான மாதிரி தரவுகளின் அட்டவணை ஒன்று பிரதிபலிக்கும் அவைகளை நாம் விரும்புவதை போன்று புதியதாக மாற்றி தட்டச்சுசெய்துகொண்டு X என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்கி இந்த எக்செல் சாளரத்தை மூடிவிடுக. உடன் நாம் தட்டச்சுசெய்த புதிய தரவுகளுக்கேற்ப வரைபடம் மாறியமையும்.

படவில்லையில் இருக்கும் இந்த வரைபடத்தை தெரிவுசெய்துகொள்க உடன் chart tool என்ற தாவிபட்டியின் திரை விரியும் இதில் design என்ற தாவிபொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக பின்னர் விரியும் design என்ற தாவிபட்டியின் திரையில் data என்ற குழுவிலுள்ள edit data என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்துசொடுக்குக. அல்லது வரைபடத்தின் மீது இடம்சுட்டியை வைத்து சுட்டியின் வலதுபுற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் தோன்றிடும் குறுக்குவழி பட்டியில் edit data என்ற கட்டளையை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக முன்புபோலவே எக்செல் சாளரத்திற்கு சென்று தேவையான தரவுகளை மாறுதல் செய்துகொள்க
அதன் பின்னர் chart tool என்ற தாவிபட்டியின் திரையில் design என்ற தாவிபொத்தானை தெரிவுசெய்துசொடுக்குக பின்னர் விரியும் design என்ற தாவியின் பட்டியின் திரையில் chart styleஎன்ற குழுவில் உள்ள ஏராளமான வாய்ப்புகளில் ஒன்றை தெரிவுசெய்துகொண்டு வரைபடத்தின் உருவமைப்பை மாற்றி யமைத்து கொள்க

எக்செல்லிலிருக்கும் வரைபடத்தை நேரடியாக நகலெடுத்தல் ஒட்டுதல் (copy ,paste) வாயிலாக பவர்பாயிண்ட் படவில்லையில் உட்பொதிதல்(Embedded) இணைத்தல்(Link) செய்யமுடியும்.
படம் ஒன்றை படவில்லையில்உள்ளினைத்தல்
காலியான படவில்லையில் இருக்கும் இதற்கான உருவபொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக அல்லது பவர்பாயிண்ட் சாளரத்தின் மேல் பகுதியில் உள்ள insert என்ற தாவிபொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக. உடன் விரியும் insert என்ற தாவியின் பட்டியின் திரையில் illustration என்ற குழுவில் smart art என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக.

பின்னர் தோன்றிடும் choose a smartArt Graphic என்ற உரையாடல் பெட்டியின் இடதுபுற பலகத்தில் தேவையான வகையை தெரிவுசெய்தால் தொடர்புடைய பல்வேறு வாய்ப்புகள் வலதுபுறமையத்தில் உள்ள பலகத்தில் தோன்றும் அவைகளில் ஒன்றை தெரிவுசெய்தால் அவற்றின் முன்னோட்டம் வலதுபுற பலகத்தில் தோன்றும் சரியாக இருந்து நாம திருப்தியுற்றால் ok ன்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக. உடன் நாம் தெரிவு செய்த படம் இந்த படவில்லையில் உள்ளிணைந்துவிடும்
படவில்லையில் இருக்கும் இந்த படத்தை தெரிவுசெய்க உடன் picture tool என்ற தாவிபட்டியின் திரை விரியும் இதில் format என்ற தாவிபொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக பின்னர் விரியும் format என்ற தாவிபட்டியின் திரையில் adjust என்ற குழுவிலுள்ள color என்ற பொத்தானை தெரிவு செய்து சொடுக்கியபின் தேவையான வண்ணத்தை மாற்றியமைத்துகொள்க.

இவ்வாறே இதே குழுவிலுள்ள shape என்பதையும் images என்ற குழுவிலுள்ள pictures ,Clip art போன்றவைகளையும் ஒரு படவில்லையில் இணைத்துகொள்க.
ஒலிஒளி படமொன்றை(video) படவில்லையில் இணைத்தல்
காலியான படவில்லையில் இருக்கும் இதற்கான உருவபொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக அல்லது பவர்பாயிண்ட் சாளரத்தின் மேல் பகுதியில் உள்ள insert என்ற தாவிபொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக. உடன் விரியும் insert என்ற தாவி பட்டியின் திரையில் media என்ற குழுவில் video என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக. உடன் விரியும் கீழிறங்கு பட்டியலிலிருந்து video from file என்ற வாய்ப்பை தெரிவு செய்து சொடுக்குக பின்னர் தோன்றிடும் inert video என்ற உரையாடல் பெட்டியில் ஒலிஒளிபடம்(video) உள்ள இடத்தை தேடிபிடிக்கவும் பின்னர் அவைகளிலிருந்து தேவையானதை தெரிவு செய்து insert என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக. உடன் நாம் தெரிவு செய்தவாறான ஒலிஒளிபடம்(video) ஒன்று இந்த படவில்லையில் உள்ளி ணைந்து விடும்

படவில்லையில் இருக்கும் ஒலிஒளி(video) படத்தை தெரிவுசெய்க உடன் video tool என்ற தாவியின் பட்டியின் திரை விரியும் இதில் format என்ற தாவிபொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக பின்னர் விரியும் format என்ற தாவிபட்டியின் திரையில் video styles என்ற குழுவிலுள்ள தேவை யானதை மாற்றியமைத்துகொள்க. Play என்ற பொத்தானை தெரிவு செய்துசொடுக்கி இதனை இயக்கி திரையில் காண்பிக்க செய்து பார்க்கமுடியும்.

கேட்பொலியொன்றை(Audio) படவில்லையில் இணைத்தல்
காலியான படவில்லையில் இருக்கும் இதற்கான உருவபொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக அல்லது பவர்பாயிண்ட் சாளரத்தின் மேல் பகுதியில் உள்ள insert என்ற தாவிபொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக. உடன் விரியும் insert என்ற தாவியின் பட்டியின் திரையில் media என்ற குழுவில் கேட்பொலி(audio) என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக. பின்னர் தோன்றிடும் insert audio என்ற உரையாடல் பெட்டியில் கேட்பொலி(audio) உள்ள இடத்தின் பல்வேறு வாய்ப்புகளையும் தேடி பிடிக்கவும் பின்னர் அவைகளிலிருந்து தேவை யானதை தெரிவு செய்து insert என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக. உடன் நாம் தெரிவு செய்தவாறான கேட்பொலி(audio) ஒன்றை இந்த படவில்லையில் உள்ளிணைந்துவிடும் Play என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்கி இதனை இயக்கி இசைக்க செய்து கேட்டு மகிழமுடியும்.
ஒரு படவில்லையில் இருக்கும் படம் ,கேட்பொலி(audio),ஒலிஒளிபடம்(video) போன்ற பொருட்களை (objects) தெரிவுசெய்து சொடுக்கி பிடித்து அப்படியே இழுத்துசென்று தேவையான இடத்திற்கு கொண்டு சென்று விட்டிடுக. உடன் இவை புதியஇடத்தில் சென்றிருக்கும்.

ஒரு படவில்லையில் இருக்கும் படம் ,கேட்பொலி(audio),ஒலிஒளிபடம்(video) போன்ற பொருட்களை (objects) தெரிவு செய்து சொடுக்குக உடன் இதன் சுற்றெல்லை செவ்வக வடிவ பெட்டி போன்று தோன்றும் இந்த சுற்றெல்லைக் கோட்டில் இடம்சுட்டியை வைத்து தெரிவு செய்து பிடித்து அப்படியே இழுத்துசென்று தேவையான அளவிற்கு சென்று விட்டிடுக. உடன் இவை புதிய அளவாக மாறியமையும்.
நீக்கம் செய்திட விரும்பும் பொருளை (object) தெரிவுசெய்துகொண்டு விசைப்பலகையிலுள்ள Delete என்ற விசையை அழுத்துக .அல்லது சுட்டியின் வலதுபுற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் விரியும் குறுக்கு வழி பட்டியில் உள்ள Delete என்ற கட்டளையை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக. உடன் நாம்தெரிவு செய்த பொருள் (object)ஆனது நீக்கம் செய்யப்பட்டு விடும்.
படவில்லையின் வரிசையை மாற்றியமைத்தல்
பவர்பாயிண்ட்டின் வழக்கமான சாதாரண காட்சிதிரைக்கு செல்க அப்போது இடதுபுற பலகத்தில் slides என்ற தாவிபொத்தான் செயலில் இருக்குமாறு பார்த்து கொள்க.இடது புற பலகத்தில் படவில்லைகள் வரிசையாக காட்சியளிக்கும் .அவற்றில் வரிசையை மாற்றியமைத்திட விரும்பும் படவில்லையை மட்டும் தெரிவுசெய்து பிடித்து அப்படியே இழுத்துசென்று தேவையான இடத்தில் இடம்சுட்டியை வைத்து விட்டிடுக. உடன் அந்த படவில்லையின் வரிசைஎண் மாறி இருப்பதை காணலாம்.

இதே செயலை கோப்பிலிருக்கும் அனைத்து படவில்லைகளையும் ஒரே திரையில் காணும் அடுக்கிய படவில்லைகளின் (Slide sorter) காட்சி திரையில் செயற்படுத்தலாம். பவர்பாயிண்ட் சாளரத்தின் மேல் பகுதியில் உள்ள slide show என்ற தாவிபட்டியின் திரையில் set up என்ற குழுவில் உள்ள hide slide என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்கி ஏதேனும் படவில்லையை தேவையானால் மறைத்து விடுக.

தற்போதிருக்கும் படவில்லைகளுடன் பழைய கோப்பிலிருந்து ஏதேனும் படவில்லையை சேர்த்திட அடுக்கிய படவில்லைகள் (slide sorter) காட்சிநிலையில் பவர்பாயிண்ட் சாளரத்தின் மேல் பகுதியில் உள்ள homeஎன்ற தாவிபொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன்விரியும் home என்ற தாவிபட்டியின் திரையில் new slide என்ற பொத்தானின் கீழ்பாதி பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக. உடன் விரியும் new slide வாய்ப்புகளில் கீழ்பகுதியிலிருக்கும் reuse slides என்ற வாய்ப்பை மட்டும் தெரிவுசெய்து சொடுக்குக.

உடன் reuse slidesஎன்றபலகம் வலதுபுறத்தில் தோன்றிடும் அதில் browseஎன்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக பின்னர் விரியும் இந்தbrowse பொத்தானின் வாய்ப்புகளில் browse fileஎன்றபொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக அதன்பின்னர் திரையில் தோன்றிடும் browseஎன்ற உரையாடல் பெட்டியில் பழைய பவர்பாயின்ட் கோப்பினை தேடிபிடித்து தெரிவுசெய்து கொண்டு openஎன்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் வலது புறத்தில் reuse slides என்ற பலகத்தில் தேவையான படவில்லையை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக. உடன் இந்த படவில்லையானது உள்ளினைந்து விடும் பின்னர்reuse slidesஎன்ற பலகத்திலிருக்கும் Keep source format என்ற தேர்வுசெய்பெட்டியை தெரிவுசெய்து கொண்டால் உண்மை படவில்லைகளின் வடிவமைப்பு அப்படியே புதிய படவில்லைகளுடன் சேர்ந்திணையும்போது இருக்கும்
படவில்லைகளை பகுதி பகுதியாக பிரித்தல்
பகுதி பகுதியாக பிரிக்க விரும்பும் தேவையான படவில்லையை தெரிவுசெய்து கொண்டு பவர்பாயிண்ட் சாளரத்தின் மேல் பகுதியில் உள்ள homeஎன்ற தாவி பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன்விரியும் home என்ற தாவி பட்டியின் திரையில் slides என்ற குழுவிலுள்ள section என்ற பொத்தானின் கீழ்பாதி பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக.
உடன் விரியும் section என்ற பல்வேறு வாய்ப்புகளில் add section என்ற வாய்ப்பை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் இந்த படவில்லையின் முன் section marker என்பதை உருவாக்கி கொள்கின்றது
பின்னர் இந்த section marker ஐ தெரிவுசெய்து சுட்டியின் வலதுபுற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக.பின்னர் விரியும் பட்டியலில் renameஎன்பதை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக.அல்லது இதே home என்ற தாவியின் பட்டியின் திரையில் slides என்ற குழுவிலுள்ள section என்ற பொத்தானின் கீழ்பாதி பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக. உடன் விரியும் section என்ற பல்வேறு வாய்ப்புகளில் renameஎன்பதை மட்டும் தெரிவுசெய்து சொடுக்குக

உடன் Rename section என்ற உரையாடல் பெட்டி ஒன்று திரையில் தோன்றுகின்றது அதிலுள்ள section name என்பதில் இதற்கு ஒரு புதிய பெயரை தட்டச்சு செய்து Rename என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக. உடன் இந்த section marker ஐ புதிய பெயரில் மாற்றி கொள்கின்றது.
நீக்கம் செய்யவிரும்பும் section marker ஐ தெரிவுசெய்து சுட்டியின் வலதுபுற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக.பின்னர் விரியும் பட்டியலில் remove section என்பதை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக. அல்லது இதே home என்ற தாவியின் பட்டியின் திரையில் slides என்ற குழுவின் கீழ் உள்ள section என்ற பொத்தானின் கீழ்பாதி பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக. உடன் விரியும் section என்ற பல்வேறு வாய்ப்புகளில் renameஎன்பதை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் இந்த section marker ஐ நீக்கம் செய்துவிடும்.
பிரசன்டேஷனின் படவில்லைகள் அசைவூட்ட தோற்றத்தை(animation) அமைத்தல்
ஒரேதிரையில் ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட படவில்லைகளை காணும் அடுக்கிய படவில்லைகளின் காட்சி(Slide sorter view) திரையில் தேவையான படவில்லையை தெரிவுசெய்து கொண்டு பவர்பாயிண்ட் சாளரத்தின் மேல் பகுதியில் உள்ள transitionஎன்ற தாவிபொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் விரியும் transitionஎன்ற தாவி பட்டியின் திரையில் transition to the slides என்ற குழுவிலிருக்கும் பல்வேறு வாய்ப்புகளில் ஒன்றை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக

இது போதுமானதாக இல்லையெனில் இதன் வலதுபுற மூலையிருக்கும் மேலும்( more) என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக.உடன் இதிலிருக்கும் அனைத்து வாய்ப்புகளும் திரையில் பட்டியலாக தோன்றும் அவற்றுள் நாம்விரும்பிய ஒன்றை தெரிவு செய்தவுடன் முன்காட்சியாக விரியும் பின்னர் தெரிவுசெய்து சொடுக்கிய பின்னர் effect options என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் விரியும் பல்வேறு வாய்ப்புகளில் ஒன்றை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் transition effect இந்த படவில்லையில் இணைந்தவிடும்.
இதே பட்டியின் திரையில் timing என்ற குழுவில்உள்ள Duration என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்கி இந்த transition எவ்வளவு நேரத்தில் நடைபெற வேண்டும் என்று அமைத்து கொள்க. Apply to all slide என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்கி அனைத்து படவில்லைகளிற்ம் இதனை அமைத்து கொள்க
படவில்லை காட்சியின் போது On mouse click என்ற தேர்வுசெய்பெட்டியை தெரிவுசெய்தால் அடுத்தடுத்த படவில்லை திரையில் காண்பிக்க சுட்டியின் வலதுபுற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்க வேண்டும் afterஎன்ற தேர்வுசெய்பெட்டியில் எவ்வளவு நேரம் என அமைத்து விட்டால் குறிப்பிட்ட நேரம் முடிந்ததும் தானாகவே அடுத்த படவில்லை மாறிவிடும். None என்ற வாய்ப்பை தெரிவு செய்தால் மேற்காணும் எதுவும் செயற்படாது.

விண்டோ 7 தொடர் -14- பாதுகாப்பு (Security)

விண்டோ 7 இல் கணினியின் பாதுகாப்பு என்பது இதன் தொடக்க இயக்கத்தின்போதே பயனாளர் கணக்குடன் நுழைவுசொல்லும் சேர்த்து ஆரம்பித்து விடுகின்றது. ஒரு பயனாளரின் நுழைவுசொல் தெரிந்தால் மட்டுமே எந்தவொரு கணினியையும் இயக்க முடியும், அனுமதியற்றவர்கள் அந்த கணினியை பயன்படுத்த முடியாது என்ற நிலை தற்போது உள்ளது.
மேலும் தற்போது கணினிகள் அனைத்துமே இணைய இணைப்பில்லாது இல்லையென்ற நிலையுள்ளது அதனால் அந்நியர்கள் நம்முடைய கணினிக்குள் நம்அனுமதி இல்லாம லேயே இணையத்தின் வழியே உள்புக வாய்ப்புள்ளது இதனை விண்டோ 7 இல் உள்ள நெருப்புசுவர் என்ற தடுப்பு அரண் பாதுகாக்கின்றது.
இதே இணையத்தின் வாயிலாக ஒருசிலர் தங்களுடைய பிரதிநிதிகளான உளவாளியை நம்முடைய கணினிக்குள் அனுப்பி அங்கு இந்த உளவாளியானர் அமர்ந்துகொண்டு நம்அனுமதி இல்லாமலேயே நம்மைபற்றிய தகவல் களை தமக்கு அவ்வப்போது அனுப்பிவைக்கும்படி ஏற்பாடு செய்து பெறுகின்றனர் இதனை தவிர்ப்பதற்காக விண்டோ 7 இல் டிஃபன்டர் என்பது பயன்படுகின்றது
நம்முடைய கணினியை நச்சுநிரலின் தாக்குதலிலிருந்து பாதுகாக்க AVG போன்ற நல்லதொரு எதிர்நச்சுநிரல் கட்டளைத் தொடரை மட்டும் கணினியில் நிறுவிகொள்வதுநல்லது.
நம்முடைய பிள்ளைகள் இணையத்தின் வாயிலாக தொடர்ந்து சில விளையாட்டுகளை விளையாடி க்கொண்டே இருப்பது ஒருசில பெரியவர்களுக்கான இணைய தளங்களுக்குள் செல்வது என்பன போன்றவைகளை கட்டுபடுத்திட விண்டோ 7 இல் பேரென்ட்டல் கண்ட்ரோல் என்பது பயன்படுகின்றது.
Action Center என்ற கட்டுபாட்டு மையம்.
கணினியின் பாதுகாப்பிற்காக Action Center என்ற கட்டுபாட்டு மையத்தை புதிய வசதியாக விண்டோ 7 இல் அமைத்திருக்கின்றார்கள்

படம்-1
செயல் பட்டையின் வலதுபுறமூலையில் கடிகாரத்திற்கு அடுத்தாக இருக்கும் நோட்டி ஃபிகேஷன் ஏரியா என்பதில்இடம்சுட்டியை வைத்து சுட்டியின் வலதுபுற பொத்தானை இருமுறை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் விரியும் சிறுபட்டியலில்open action center என்ற (படம்-1) கட்டளையை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக. அல்லது start => control panel=> என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்தவுடன் திரையில் தோன்றும் வகைவாரியான( category wise control panel) சாளரத்தில் system and securities என்பதன்கீழுள்ள review your computer status என்ற கட்டளையை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக

படம்-2
உடன் Action center என்ற சாளரமானது review recent message and resolve problemsஎன்ற (படம்-2) செய்தியுடன் தோன்றும் அதில் securityஎன்ற கட்டளையை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக. உடன் கணினியின் தற்போதைய பாதுகாப்பு நிலவரம் எவ்வாறு உள்ளது என்ற ஒட்டுமொத்த அறிக்கையை (படம்-3) Action center இல் அளிக்கும்

படம்-3

பூட்டச்செய்தல்
நாம் இல்லாதுபோது நம்முடைய கணினியை மற்றவர்கள் பயன்படுத்தாதிருக்க ஸ்டார்ட் எனும் பட்டியலை திரையில் தோன்றசெய்க அதில் shutdown என்ற பொத்தானின் அம்புக்குறியை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக. உடன்விரியும் சிறுபட்டியலில் lock என்பதை தெரிவுசெய்தால் கணினியின் இயக்கமானது தற்காலிகமாக பூட்டப்படும் log off என்பதை தெரிவுசெய்யு முன்பு நடப்பில் செயல்பட்டுகொண்டிருக்கும் அனைத்து பயன்பாடுகளையும் மூடியபிறகு செயல் படுத்துக. இவ்வாறு பூட்டபட்ட கணினியை மீண்டும் செயலுக்கு கொண்டுவருவதற்கு ஏதேனும் பொத்தானை அழுத்துக உடன் தோன்றிடும் திரையில் உங்களுடைய கடவுச்சொற்களை தட்டச்சு செய்து கொண்டு go என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் கணினியானது பழையபடி செயல்படும்.
பெற்றோர் கட்டுப்பாடு

படம்-4
இதனை செயற்படுத்திடுவதற்கு வகைவாரியாக இருக்கும் கட்டுப்பாட்டு பலகத்தை (படம்-4) ஸ்டார்ட் பட்டியல் வழியாக திறந்துகொள்க அதில்User accounts and family safety என்பதன்கீழுள்ள set up parental control for any ser என்ற கட்டளையை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக.

(படம்-5)
பின்னர் தோன்றிடும் பயனாளர்களின் திரையில் கட்டுபாடு விதிக்க விரும்பும் பயனாளரின் கணக்கினை future fashions என்றவாறு (படம்-5) தெரிவு செய்க. அதன் பின்னர் setup how future fashion will use the computerஎன்ற தலைப்பில் நாம் தெரிவுசெய்த பயனாளரின் திரை தோன்றும் அதில் parental controlஎன்பதற்கு onஎன்ற பொத்தான் தெரிவு செய்யப்பட்டு உள்ளதா வென உறுதிசெய்துகொள்க.
மேலும் இதில் window settings என்பதன்கீழ்Time limits , Games ,Allow and block specific programs ஆகிய மூன்றுவகையில் கட்டுபடுத்துவதற்கான வாய்ப்பிருப்பதாக காண்பிக்கும். இவைகளை விரும்பும் வகையில் கட்டுபடுத்துவதற்கு அவைகளின் அருகிலுள்ள off என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக.

படம்-6
Time limits என்பதை தெரிவுசெய்திருந்தால் உடன் Time Restriction என்ற சாளரம் Control when future fashion will use the computerஎன்ற தலைப்பில் தோன்றும் இதிலுள்ள கட்டத்தில் இடம்சுட்டியை வைத்து சொடுக்குதல்செய்வதன் மூலம்எந்தெந்த நேரத்தை இந்த பயனாளர் கணினியை பயன்படுத்துவதை கட்டுபடுத்திடவேண்டுமென தெரிவுசெய்துகொண்டு ok என்ற(படம்-6) பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக.

படம்-7
Games என்பதை தெரிவுசெய்திருந்தால் உடன் Games Restrictions என்ற(படம்-7) சாளரம் Control when type of games future fashion can play என்ற (படம்-8)தலைப்பில் தோன்றும் Allow games with no rating என்பதை தெரிவுசெய்துகொண்டு எந்தெந்த வகைவிளையாட்டுகளை அனுமதிக்க விரும்புகின்றோம் என்பதன் தேர்வுசெய் பெட்டியை தெரிவுசெய்து கொண்டு okஎன்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக.

படம்-8
Allow and block specific programs என்பதை தெரிவுசெய்திருந்தால் உடன் Application Restrictions என்ற சாளரம் which programs can future fashion use என்ற தலைப்பில் தோன்றும் future fashion can only use the programs I allow என்ற தேர்வுசெய் பெட்டியை தெரிவுசெய்து கொண்டு check the progrms that can be used என்பதன்கீழுள்ள பட்டியலின் பெயர்களின் அனுமதிப்பவைகளைமட்டும் தெரிவு செய்க .கூடுதலாக இந்த பட்டியலில் சேர்த்திட விரும்பினால் add a program to this list என்பதற்கருகிலுள்ள browse என்ற பொத்தானை சொடுக்குதல் செய்வதன் வாயிலாக தேடிபிடித்து சேர்த்துகொள்க. அனைத்தையு மெனில் check allஎன்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்கிகொள்க
. பிட் லாக்கரை செயற்படுத்துதல்
இதன் வழியாக நம்முடைய கணினியில் உள்ள தரவுகளை மற்றவர்கள் எளிதில் அனுகாதவாறு பாதுகாத்திடமுடியும்.
எச்சரிக்கை இந்த பிட்லாக்கரை செயற்படுத்துமுன் இந்த வழிமுறையில் உருவாக்கப்படும் விசையை மறந்துபோகாமல் நினைவில் வைத்திருக்கவும்.மறந்துபோனால் உங்களுடைய தரவுகளை உங்களாலேயே கணினியை அனுகிபெற முடியாதவாறு ஆகிவிடும்
பொதுவாக பென்ட்ரைவில் இருக்கும் தரவுகளை இந்த வழிமுறையில் பாதுகாத் திடுவது நல்லது.
1.பாதுகாத்திட விரும்பு பென்ட்ரைவை யூஎஸ்பிவாயிலில்பொருத்துக.
2. பின்னர் ஸ்டார்ட் எனும் பட்டியலில் செர்ச் எனும் பகுதியில் BitLockerஎன்றவாறு தட்டச்சு செய்திடுக.உடன் விரியும் பட்டியலில் BitLockerDrive Encryptionஎன்பதை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக.

படம்-9
3.அதன்பின்னர் தோன்றும் திரையில் BitLocker to go என்பதன் கீழுள்ள பென்ட்ரைவிற்கு எதிரேயுள்ள Turn off BitLocker என்பதை(படம்-9) தெரிவுசெய்து சொடுக்கிTurn On ஆக மாற்றுக
4. பென்ட்ரைவ் ஒத்தியங்குவதாக இருந்தால் உடன் மறை குறியீடாக்குதல் செய்ய(படம்-2.18.10) தயாராகும்

படம்-10
5.பின்னர் தோன்றும் திரையில் இந்த மறைக்குறியீடாக்குதலை திறப்பதற்கான கடவுச்சொற்களை இருமுறை தட்டச்சு செய்து கொண்டு next என்ற (படம்-11)பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக

படம்-11
6..பின்னர் தோன்றிடும் திரையில் இந்த மீட்டாக்க விசையை தனி கோப்பாக சேமித்து வைத்துகொள்ள போகின்றோமா அல்லது அச்சிட்டு வைத்துகொள்ள போகின்றோமா என்ற இரண்டு வாய்ப்புகளில் ஒன்றினை தெரிவுசெய்துகொண்டு next என்ற (படம்-12)பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக.உடன் மீட்டாக்க விசையை தனி கோப்பாக சேமிப்பதாயின் பாதுகாப்பான கோப்பகத்தில் சேமித்து வைத்துகொள்க.

படம்-12
7.அதன்பின்னர் தெரிவுசெய்த அமைவு கடவுச்சொற்கள் சரியாக இருக்கின்றது என உறுதிபடுத்திகொண்டு StartEncrypting என்ற(படம்-13) பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக

படம்-13
உடன் நாம் தெரிவுசெய்த பென்ட்ரைவிற்குள் மறைக்குறியீடாக்கம் (படம்-14)ஆகும். பென்ட்ரைவ் அதிக கொள்ளளவு திறன் கொண்டதெனில் இதற்காக கூடுதலான நேரம் எடுத்துகொள்ளும்.

படம்-14
இந்த மறைக்குறீயிடாக்குதல் பணி சரியாக செயல்பட்டுள்ளதாவென சரிபார்த்தல்
வேறு கணினியில் இந்த பென்ட்ரைவை பொருத்துக. உடன் அதில் பிட்லாக்கர் இல்லாதிருந்தால் நிறுவுகை செய்யும்படிகோரும் . பிட்லாக்கர் செயலில் இருந்தால் கடவுச்சொற்களை கோரும் இதற்கான மிகச்சரியான கடவுச்சொற்களை தட்டச்சு செய்து கொண்டு unlock என்ற (படம்-15)பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக பிறகு கணினியானது இந்த பென்ட்ரைவிலுள்ள கோப்புகளை பார்வையிட அனுமதிக்கும்.

படம்-15
பிட்லாக்கர் தேவையில்லையென நீக்கம்செய்திட
1 பிட்லாக்கர் தேவையில்லையென நீக்கம்செய்திட விரும்பும் பென்ட்ரைவை யூஎஸ்பி வாயில் பொருத்துக.
2. பின்னர் ஸ்டார்ட் எனும் பட்டியலில் செர்ச் எனும் பகுதியில் BitLockerஎன்றவாறு தட்டச்சு செய்திடுக.உடன் விரியும் பட்டியலில் BitLockerDrive Encryptionஎன்பதை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக.
3.அதன்பின்னர் தோன்றும் திரையில் BitLocker to go என்பதன் கீழுள்ள பென்ட்ரைவிற்கு எதிரேயுள்ள Turn On என்பதை தெரிவுசெய்து சொடுக்கி Turn off BitLocker ஆக மாற்றுக

படம்-16
பிறகு தோன்றிடும் turn off BitLocker என்ற உரையாடல் பெட்டியிலுள்ளDecrypt Drive (படம்-16)என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் இந்த இயக்கமானது குறியீடு மாற்றமாகிவிடும்.

ஹடூப் ஐ விண்டோவிலும் செயல்படுத்திடமுடியும்

9

ஹடூப் என்பது ஜாவா மெழியில் உருவாக்கபட்ட ஒரு அப்பாச்சியின் திறமூலமென்பொருள் நூலகமாகும் இது ஒற்றையான சேவையாளரை ஆயிரகணக்கான வாடிக்கையாளர் கணினியை கையாளும் திறனை வழங்குகின்றது. இது ஒரு செயலை ஏராளமான சிறுசிறு செயல்களாக பிரித்து செயல்படுத்திடு கின்றது. இது Hadoop Common,Hadoop Distributed File System(HDFS), Hadoop MapReduce ஆகிய தகவமைவுகளை கொண்டதாக இருக்கின்றது மேலும் இதன் வழிமுறைகள் Standalone ,Pseudo-distributed Fully distributed ஆகியவாறு பகிர்ந்தளிக்கப்படுகின்றது இதனை செயல்படுத்திட விண்டோ7, ஆரக்கிள் ஜெடிகே1.6,விண்டோ எஸ்டிகே7, கிஷ்வின் மாவென் ஆகிய மென்பொருட்கள் அடிப்படைத்தேவையாகும். இந்த ஹடூப் ஆனது தரவுதளத்திற்கு அல்லது ஷேன் கோப்பு அமைவிற்கு மாற்றானது அன்று
இந்த hadoop ஐ நம்முடைய கணினியில் நிறுவுகை செய்து செயற்படுத்திட Start => AllPrograms => Microsoft Windows SDKv7.1=> என்றவாறு கட்டளைகளை செயற்படுத்தி Windows SDK 7.1 என்பதன் திரையை தோன்றிட செய்திடுக பின் C:\hadoop என கோப்பகத்தை அல்லது அடைவை மாற்றிகொள்க அல்லது உருவாக்கி கொள்க கட்டளை திரையில் c:\program files\Microsoft SDKs\window\v7.1>cd
C:\ hadoop>mvn package –pdist,native-win –DskipTest –Dtar
ஆகிய கட்டளைகளை உள்ளீடு செய்து செயறபடுத்துக. அனத்தும் சரியாக கட்டமைவு செய்துமுடிந்தவுடன்
C:\hadoop>hadoop version என்ற கட்டளைமூலம் இந்த ஹடூப்பின் பதிப்பெண்ணை தெரிந்து கொள்க C:\hdp\bin என்ற கோப்கத்திற்கு சென்று இதனுடைய Start-dfs.cmd,start-mapred.cmd, start-all.cmd என்பனபோன்ற கட்டளைவரி குறிமுறைகள் இருக்கின்றனவா என அறிந்து கொள்க இவ்வாறு படிப்படியான வழிமுறைகளை பின்பற்றி நிறுவுகை செய்து முடிவிற்கு வந்தபின் நம்முடைய கணினியில் உள்ள இண்டெர்நெட் எக்ஸ்ப்ளோர்ர் தேடிடும் திரையில் http://localhost:8042/ , http://localhost:50070/ என்றவாறு உள்ளீடு செய்து செயற்படுத்தி உறுதி படுத்தி கொள்க. இந்த ஹடூப் ஐ விண்டோவில் செயல்படுத்துவது குறித்து மேலும் விவரங்களை அறிந்து கொள்ள http://www.hadoop.apache.org/ , https://wiki.apache.org/hadoop/hadoop2onwindows/ ஆகிய இணைய தளங்களிற்கு சென்று அறிந்து கொள்க

திறனுடைய வெப்2 மேம்படுத்துநராக வளர்ந்திடுவோம்

இந்த வெப் 2 என்பது என்ன என அறிவியல் பூர்வமான வரையைறை எதுவும் இதுவரை உருவாகவில்லை அதாவது இந்த வெப்2 என்பது ஒரு தளம் அல்லது , இது ஒரு மென்பொருள் அல்லது இது ஒரு சேவை அல்லது இது ஒரு கட்டுகளான பொருளன்று என்றவாறு வெவ்வேறு வரையறைகள் இதுவரை இதற்காக உருவாக்க பட்டிருந்தாலும் டிம் ஓரில்லி என்பவர்தான் முதன்முதல் இந்த வெப்2 என்பது ஒரு வடிவமைப்பும் வடிவமும் சேர்ந்த அடுத்த தலைமுறை மென்பொருளாகும் என முழுமையான வரையறையை வழங்கியுள்ளார் இதனை http://oreilly.com/pub/a/web2/archive/what-is-web-2.0.html?page=1 என்ற இணைய தளத்திற்கு சென்று அறிந்துகொள்க. பொதுவாக இந்த வெப்2 எனும் பயன்பாடானது ஒரு சிறந்த திறன்மிக்க வியாபார செயலிகள் வழங்கிடவும் தேவையான தரவுகளையும் அதன்விளைவுகளையும் தேக்கிவைத்திடும் செயலில் சாதாரண இணைய பக்கத்தைவிட சிறந்ததாக விளங்குகின்றது.
முதலில் இந்த வெப்2.0 என்பதை பற்றி நன்கு அறிந்துகொள்வதற்கு முதல்படியாக சிறந்த குறிமுறைகளை கொண்ட கட்டளைகளை உள்ளீடு செய்திட தெரிந்திருக்கவேண்டும் அதற்காக லினக்ஸ் இயக்கமுறைமை சிறந்ததாகும் அவ்வாறான லினக்ஸின் கட்டளைவரிகளை http://ss64.com/bash/ என்ற இணைய தளத்திற்கு சென்று அறிந்துகொள்க அதற்கடுத்ததாக தரவுதளத்தினை பற்றி நன்கு அறிந்திருக்கவேண்டும் தற்போது MYSQL என்பது மிகப்பிரபலமான தரவுகளை கையாளுவதற்கான இணையத்தீர்வாக விளங்குகின்றது இதற்கு மாற்றாக கட்டணத்துடனான மென்பொருளாக ஆரம்பநிலை பயனாளர்களுக்கு postgressஎன்பதும் மற்றவர்களுக்கு MYSQL இன் மறுஉருவான perconaஎன்பதும் இருக்கின்றது இவைகளை பற்றி மேலும்அறிந்து கொள்ள http://www.postgresql.org/, http://www.percona.com/ ஆகிய தளங்களுக்கு செல்க. அதற்கடுத்து மூன்றாவதாக குறிமுறைவரிகளை எழுவதில் திறனுடையவராக திகழ்வதற்கு PHP,Python,Ruby, PERL ,AJAX ஆகிய மொழிகள் உதவுகின்றன இவைகளை நன்கு ஐயம்திரிபற அறிந்தகொள்ள http://www.php.net/ , http://www.python.org/ , http://ww.perl.org/ , https://www.ruby-lang.org/en/ ஆகிய தளங்களுக்கு செல்க. அதற்கடுத்ததாக இணையஉலாவியின் வாயிலாக இணையத்தில் உலாவரும் செயலை கையாள குறியீட்டு மொழியின் (Mark up language) குறியீடுகளை கையாளுவதற்கும் ஒருவலைபக்கத்தின் உரைஇடம்பெறும் விதம், எழுத்துரு, உருஅளவு, வண்ணம் உள்ளடக்கங்கள் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கிய அடுக்கிவைத்த அழகுதாட்கள் (Cascading Style Sheet(CSS)) என்பதை கையாளுவதற்குமான திறன் வேண்டும் அதற்காக HTML XMLDOM ஆகியவை பயன்படுகின்றன. அதற்கடுத்ததாக இணைய வடிவமைப்பில் வரைச்சட்டமும் தோரணியும் தேவையாகும் செயல்வரைவு அடிப்படையில் பயன்படுகளை உருவாக்குவதற்கான பொதுவானதொரு துனைபொறியமைவு வடிவமைவையே வரைச்சட்டம் என வழங்கபடுகின்றது ஒருசிறந்த நிரல் தொடர்எழுதுபவர் என்பவர் என்ன எழுதவேண்டும் என தெரிந்து வைத்துள்ளவர் என்றும் மிகச்சிறந்த நிரல் தொடர்எழுதுபவர் எனில் அவ்வாறு எழுதிய நிரல்தொடரை மீண்டும் மேம்படுத்தி எழுதுபவராவார் என ஆன்றோர்களால் குறிப்பிடபட்டுள்ளது இந்த வரைச்சட்டத்தை பற்றி நன்கு அறிந்து கொள்ள http://www.zend.com/en/products/framework/ என்ற தளத்திற்கு செல்க அதற்கடுத்ததாக HTTPசேவையாளர் பற்றி அறிந்திருக்கவேண்டும் அதற்கடுத்ததாக உள்ளடக்கங்களை பதிவிறக்கம் பதிவேற்றம் செய்வது எவ்வாறு அந்த செயலை அனுமதிப்பது என அறிந்திருக்கவேணடும் இறுதியாக creative commons, copy left, BSD என்பன போன்ற பதிப்புரிமை பற்றி நன்கு அறிந்திருக்கவேண்டும்.இதுவரையில் வெப்2.0 பற்றி கூறாமல் வேறு எதேதோ கூறிவந்தேன்என கவலையுறுகின்றீர்களா நிற்க முதலில் மேலே கூறியவைகளை ஐயந்திரிபற கற்றுவாருங்கள் அதன்பின் வரும் இதழ்களில் இந்த வெப்2.0 பற்றி கூறுகின்றேன்.

.Appache,PHP,MYSQL (AMP) ஆகிய மூன்றையும் நம்முடைய விண்டோ இயக்கமுறைமையில் செயல்படுத்திடமுடியும்

7

பொதுவாக நம்மில் பெரும்பாலானோர் லினக்ஸிற்கு மாறாமல் விண்டோவையே பயன்படுத்தி கொண்டிருப்பது ஏனெனில் விண்டோவில் செயல்பட தயார்நிலையில் உள்ள இந்த பயன்பாட்டு மென்பொருள் கட்டுகளை வாங்கி கொண்டுவந்து நம்முடைய கணினியில் அதனுடைய install எனும் பொத்தானை மட்டும் தெரிவுசெய்துசொடுக்குதல் செய்து நிறுவியவுடன் நாம் நம்முடைய பணியை அதில் செய்யலாம் என்ற சோம்பேறித்தனமான செயலினால் ஆகும்.
ஒவ்வொரு செயலிற்கு கட்டளைகளை உட்செலுத்தி செயற்படுத்திடும் லினக்ஸே நம்மை சுறுசுறுப்பாக செயல்திறன்மிக்கமனிதனாக வளர்க்கின்றது என்ற தகவலையும் மனதில் கொள்க தொடர்ந்து இந்த AMP ஐ நிறுவுகை செய்திட முன்கூட்டியே கட்டமைக்கபட்ட கட்டுகளை கொண்டு நிறுவுகை செய்தல் இவைகளை தனித்தனியாக நிறுவுகை செய்தல் ஆகிய இருவழிமுறைகளில் செய்யலாம் முதலாவது வழிமுறையே மிகஎளிதானது ஏராளமான வடிவமைப்புகளையும் கட்டமைவுகளை இரண்டாவது படிமுறையில் செயல்படுத்திடவேண்டியுள்ளது அதிலும் XAMPP என்பது நமக்கு ஏற்படும் எந்தவொரு பிரச்சினையையும் தீர்வுசெய்வதற்கான உதவி இணையத்தில் எப்போதும் கிடைக்கின்றது. விண்டோவில் குறிப்பிட்ட பயன்பாட்டு மென்பொருளை நிறுவுகை செய்திடும்போது அந்த கோப்பை சென்றடைவதற்கான பாதையின் பெயர் மிகமுக்கிய காரணியாக விளங்குகின்றது. ஏனெனில் விண்டோ ஒருவழிமுறையிலும் லினக்ஸ் வேறொரு வழிமுறையிலும் கோப்பை சென்றடைவதற்கான பாதையின் பெயர்கள் அமைந்திருக்கும் இதில் சாதாரணமான சேவையாளர் கட்டுபாடு உள்ளதால் நமக்கு தேவையானபோதுமட்டும் Appache,PHP,MYSQL ஆகியவற்றில் தேவையான பயன்பாட்டினை செயற்படுத்தி தேவையற்றபோது செயல்நிறுத்தம் செய்து கொள்ளும் வசதிகொண்டதாக உள்ளது. இதில் FTP எனும் சேவையாளர் உடன்இணைந்தே கிடைப்பதால் நம்முடைய பணியை அவ்வப்போது சேவையாளர் பகுதிக்கு பதிவேற்றம் செய்து சேமித்து கொள்ளமுடியும் .இது மூலகோப்பினை அடைவதற்கான கடவுச்சொற்களை உள்ளடக்கியது மேலும் இதுபோன்ற எண்ணற்ற கூடுதல் வசதிகள் சேர்ந்ததாக உள்ளது அதனால் இந்த XAMPP என்பதையே Appache,PHP,MYSQL (AMP) ஆகிய மூன்றையும் நம்முடைய விண்டோ இயக்கமுறைமையில் செயல்படுத்திடபயன்படுத்தி கொள்ளுமாறு பரிந்துரைக்கப்படுகின்றது

விண்டோ இயக்கமுறைமைக்குள் DokuWiki ஐ செயல்படுமாறு செய்யமுடியும்

6

நாம் அனைவரும் விக்கிபீடியா என்பதை அறிந்திருக்கின்றோம் அதனைபோன்றே அனைத்து வசதிகளும் கொண்ட திறமூல மென்பொருளாக DokuWiki என்பதும் உள்ளது இது மிகஎளிதானதாகவும் நெகிழ்வுதன்மையுடன் பயன்படுத்தி கொள்ளதக்கதாகவும் விரிவாக்க வசதிகொண்டதாகவும் உள்ளடக்கங்களை தரவுதளமாக சேமித்திடுவதற்கு பதிலாக சாதாரண கோப்பாக சேமித்திடும் திறன்கொண்டதாகவும் எந்தவொரு சாதணத்திலும் செயல்படும் வல்லமை கொண்டதாகவும் எந்தவொரு இயக்கமுறையிலும் செயல்படும் திறனுடையதாகவும் விளங்குகின்றது இதனை செயல்படுத்திட MYSQL போன்ற தரவுதள செயலி எதுவும் தேவையற்றதாக ஆக்குகின்றது அவ்வாறே HTML போன்ற Markup மொழியும் இதனை செயல்படுத்துவதற்கான வழிமுறைகள் தேவையற்றதாகும். மேலும் நாம் விரும்பிடும் கூடுதல் வசதிகளை சேர்த்து கொள்ளும் வசதியும் இதில் உள்ளது. இதனை நம்முடைய கணினியில் நிறுவுகை செய்து செயல்படுத்திட PHP எனும் மொழியில் செயல்படும் அப்பாச்சி சேவையாளரும் விண்டோவில் செயல்படவேண்டுமெனில் XAMPP எனும் பிரபலமான WAMP என்பதும் தேவையானவையாகும் . முதலில் நம்முடைய கணினியில் XAMPP என்பதை பதிவிறக்கம்செய்து c:\xampp\ எனும் அடைவாக நிறுவுகை செய்திடுக. பிறகு http://download/dokowiki.org/ என்ற தளத்திலிருந்து DokuWiki இன் சுருக்கிகட்டபட்ட கோப்பினை பதிவிறக்கம் செய்திடுக பின்னர் இந்த சுருக்கி கட்டபட்டகோப்பினை பிரித்து விரிவுசெய்திடுக அதன்பின்னர் DokuWiki அடைவை அதனுடைய துனை அடைவுகளுடன் c:\xampp\htdocs\ எனும் அடைவிற்குள் நகலெடுத்திடுக உடன் c:\xampp\htdocs\DokuWiki\ என்றவாறு இந்த அடைவு மாறியமைந்திடும் பின்னர் XAMPP என்பதன் கட்டுபாட்டு பலகத்தில் அப்பாச்சி சேவையாளரை செயல்படுத்திட துவங்குக அதன்பின்னர் http://localhost\dokowiki/ எனும் முகவரிக்கு நம்முடைய இணைய உலாவியின் மூலம் சென்றிடுக உடன் நம்முடைய கணினியில் DokuWiki இன் முதன்மை திரை தோன்றிடும் அனைத்து விக்கியின் உள்ளடக்கங்களும் c:\xampp\htdocs\DokuWiki\data\pages\ என்ற பக்கத்தில் மட்டுமே வீற்றிருக்கும் என்ற செய்தியை மனதில் கொள்க start.txt எனும் கோப்பு welcome என்ற உள்ளடக்கத்துடன் இந்த அடைவிற்குள் இருப்பதை காணலாம் இங்கு விண்டோ இயக்கமுறைமையில் இதனை எவ்வாறு நிறுவுகை செய்வது என்று மட்டுமே கூறபட்டுள்ளது மேக், லினக்ஸ் ஆகிய இயக்கமுறைகளில் ஒருசில மாறுதல்களுடன் இதனை நிறுவுகை செய்திடமுடியும் அதன்பின் இந்த விக்கியில் கூடுதலான வசதிகளை Sidebar.txt எனும் கோப்பினை கொண்டு பக்கபட்டைகளை சேர்த்து கொள்ளலாம் மேலும் கூடுதல் வசதி வேண்டுமெனில் codowiki என்பதன் மூலம் சேர்க்கமுடியும் அதற்கான படிமுறை பின்வருமாறு
Dokowiki இன் முதன்மை திரைக்கு சென்றிடுக அங்கு வலதுபுற தேடிடும் பெட்டியில் codowik என்பது இருக்கின்றதாவென தேடிபிடித்திடுக codowik எனும் மாதிரிபலகத்தை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்து இதனுடைய சுருக்கபட்ட கோப்பினை பதிவிறக்கம் செய்து சுருக்கபட்டஉள்ளடக்கத்தை விரித்து விரிவு செய்திடுக பின்னர் codowik என்பதை C:\xampp\htdocs\docowiki\lip\tpl\ எனும் அடைவிற்குள் நகலெடுத்திடுக அதன்பின்னர் C:\xampp\htdocs\docowiki\conflocal.php என்ற கோப்பினை செயல்படுத்தி திறந்திடுக பின்னர் $conf எனும் மாதிரி பலகத்தை codowik என்றமாதிரிபலகமாக பதிலீடுசெய்து மாற்றியமைத்திடுக அதன்பின்னர் docowiki எனும் பக்கத்தை திரையில் http://localhost\dokowiki/ எனும் முகவரிக்கு நம்முடைய இணைய உலாவியின் மூலம் திரையில் தோன்றசெய்திடுக இப்போது start எனும் விக்கியின் திரைதோற்றமானது இந்த புதிய மாதிரிபலகத்துடன் தோன்றிடும் கூடுதல் இணைப்புகளை plugins DokuWiki இன் முதன்மை திரையில் தேடிபிடித்து அவற்றிற்கான சுருக்கபட்ட கோப்பினை C:\xampp\htdocs\docowiki\lib\plugins\ எனும் அடைவில் பதிவிறக்கம் செய்து சுருக்கபட்டஉள்ளடக்கத்தை விரித்து விரிவு செய்திடுக மேலும் நாம் விரும்பியவாறு இந்த விக்கி பக்கத்தை மாற்றி யமைத்திடவும் விரங்களை தெரிந்து கொள்ளவும் https://www.docowiki.org/ எனும் இணைய பக்கத்திற்கு சென்றிடுக.

முகநூல் இணைய பக்கத்தில் நாம்விரும்பும் பதிவு காணாமல் போய்விட்டதா

நாம் விரும்பும் பதிவானது முகநூல் எனும் சமூகவலைதளத்தில் காணாமல் போய்விட்டதா கவலையே வேண்டாம் பின்வரும் நம்முடைய செயலிற்கு பிறகு அவ்வாறான பதிவை கொண்டுவந்து காண்பிக்குமாறு செய்திடலாம் அதற்காக நாம் விரும்பும் பதிவு இருக்கும் பக்கத்திற்கு செல்க அங்கு நாம்விரும்பும் பதிவிற்கு அருகில் உள்ள அம்புக்குறியை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்திடுக
5.1
உடன் விரியும் திரையில் குறிப்பிட்ட வலைதளபக்கத்தில் ஒவ்வொருமுறை பதிவுகளை வெளியிடும்போதும் நமக்கு அறிவிப்பு செய்வதற்கான வாய்ப்பு தோன்றிடும் நாம் அவற்றுள் மிகவும் விரும்பும் பதிவுகளைமட்டும் பட்டியலாக உருவாக்கி அதன்மூலம் நாம் அவற்றை பார்வையிட அனுமதி செய்திடும் இந்த பட்டியலில் ஒன்றிற்கு மேற்பட்ட பக்கங்களையும் சேர்த்து கொள்ளலாம். இவ்வாறு ஒரு பட்டியலை உருவாக்கியபின் நாம்விரும்பும் முகநூலின் இணையதள பக்கத்தின் இடதுபுற பகுதியில் அடையாள குறியீட்டை உருவாக்கி சேமித்துகொள்ளும் அல்லது குழுவான பதிவுகளனைத்திற்குள்ளும் செல்வதற்கான விரைவு அனுகுதலிற்கான நம்முடைய பட்டியின் பட்டியலாக சேர்த்து கொள்ளும். அதுமட்டுமல்லாது இந்த குழுவான பதிவுகளை நம்முடைய விருப்பக்குழுவாக பக்கபட்டியின் மேல்பகுதியில் சேர்த்து கொள்ளும்.
5.2
பொதுவாக எப்போதும் நாம் விரும்பும் பதிவுகளில் நம்முடைய விருப்பத்தையும் கருத்துகளையும் உள்ளீடு செய்திட வேண்டும் என்பதே அடிப்படை நிபந்தனையாகும் என்ற கூடுதலான செய்தியையும் மனதில் கொள்க. உடன் நாம் விரும்பிடும் பதிவுகளை guess என்பதன் அடிப்படையில் வடிகட்டி காண்பிக்கும்

Previous Older Entries

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 93 other followers