லிபர் ஆஃபிஸ்-4-ரைட்டர் தொடர்-18

சட்டங்களை நங்கூரம் இடுதல்
Frameஎனும் உரையாடல் பெட்டி அல்லது சட்டங்களை தெரிவுசெய்து கொண்டு சுட்டியின் வலதுபுற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்கிய பின் தோன்றிடும் சூழ்நிலை பெட்டியில் Anchor எனும் வாய்ப்பை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக பின்னர் விரியும் துனைபட்டியில் செய்தி கடிதம் போன்ற ஆவணங்களில் தற்போதைய பக்க அமைப்பு மாறாமல் அப்படியே தோன்றுவதற்கு to page எனும் வாய்ப்பையும்,பத்திகளில் அட்டவணையையும் அமைத்தபின் வேறொரு இடத்தில் அமைவதற்கும் முதன்மை ஆவணத்தில் தோன்றுவதற்கும் to paragraph எனும் வாய்ப்பையும், எழுத்துகளுக்கேற்ப சட்டங்கள் அமையும். வேறுொரு இடத்திலும் நகர்த்தி கொள்வதற்கும் (ஆனாலும் உரை வரிசைபடி அமையாது) to characterஎனும் வாய்ப்பையும் , சொற்றொரடரில் எழுத்துகளை சிறியது பெரியது என வரிசையாக அமர்வதற்கும் வரைகலையிலும் காலியான பத்தியிலும் அமைப்பதற்குas character எனும் வாய்ப்பையும் தெரிவுசெய்து கொள்க

சட்டங்களைஇணைத்தல்
வெவ்வேறு பக்கங்களில் உள்ள சட்டங்களையும் ஒன்றுக்கொன்று இணைப்பு ஏற்படுத்தலாம் செய்திகடிதங்கள் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட பக்கங்களில் தொடரும்போது உரையோட்டம் தொடர்ந்து செல்வதற்கு இந்த இணைப்பு பயன்படுகின்றது ஆயினும் ஒரு சட்டத்தை அதற்கடுத்த ஒன்றுடன் மட்டுமே இணைப்பு ஏற்படுத்திடமுடியும் ஒரேசமயத்தில் ஒரு சட்டத்தினை பலசட்டங்களுடன் இணைக்கமுடியாது. இவ்வாறு தொடர் இணைப்பு எற்படுத்த விழையும் சட்டத்தை தெரிவுசெய்துகொண்டு Frameஎனும் கருவிபட்டையிலுள்ள Link Framesஎனும் உருவபொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக பின்னர் அடுத்த காலியான சட்டத்தை தெரிவு செய்து சொடுக்குக இதன் பின்னர் இந்த சட்டங்களில் ஒன்றை தெரிவுசெய்து சொடுக்கியவுடன் இணைப்புடன் இரண்டு சட்டங்களும் தோன்றிடும் இந்நிலையில் Unlink Framesஎனும் கருவிபட்டையிலுள்ள Frameஎனும் உருவபொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக இந்தசட்டங்களின் உயரம் நிலையானது தேவையெனில் Frameஎனும் உரையாடல் பெட்டியின் வாயிலாக மாற்றியமைத்து கொள்ளமுடியும் ஆயினும் சட்டங்களுக்குள் உள்ள உள்ளடக்கங்களுக்கு ஏற்ப உயரத்தை நாமாக மாற்றியமைத்திட வேண்டும் Frameஎனும் உரையாடல் பெட்டியின் options எனும் தாவி பக்கத்தின் வாயிலாக தற்போதைய சட்டத்தின் பெயர் ,இணைப்புள்ள முந்தைய அல்லது அடுத்து சட்டங்களின் பெயர் என்பன போன்ற விவரங்கள் இருக்கும் தேவையனில் இதனை மாற்றியமைத்து கொள்ளலாம் இவ்வாறே இதே Frameஎனும் உரையாடல் பெட்டியின் மீயிணைப்பு (hyperlink) எனும் தாவிபக்கத்தின் வாயிலாக வேறு எந்த கோப்புடன் இணைப்பு ஏற்படுத்தபட்டுள்ளது என்ற விவரத்தை கொண்டு அந்த கோப்பினை எங்கிருந்தாலும் இந்த உரையாடல் பெட்டியின் வாயிலாக திறக்கமுடியும் அல்லது இணைப்பு ஏற்படுத்தபட்ட சட்டங்களை தெரிவுசெய்துகொண்டு ctrl எனும் விசையை அழுத்தி பிடித்துகொண்டு சுட்டியின்பொத்தானை சொடுக்குதல் செய்து கோப்பினை எங்கிருந்தாலும் திறக்கமுடியும்.
இதே உரையடல் பெட்டியின் Wrap, Borders, Background, Columns, Macroஆகிய தாவிகளின் பக்கங்களின் வாய்ப்புகளை சட்டங்களின் பாவணையை பயன்படுத்தியதை போன்று பயன்படுத்திகொள்க
அட்டவணைகளை பயன்படுத்தி பக்கஅமைப்பை உருவாக்கமுடியும் இந்த லிபர் ஆஃபிஸ் ரைட்டரில் உள்ள அட்டவணைகள் தகவல்களை அட்டவணையாக தேக்கிவைப்பது மட்டுமல்லாது பக்கங்களின் ஏராளமான வகையில் சிக்கலான அமைப்பை உருவாக்குவது போன்ற பல்வேறு பயன்பாட்டிற்காக உபயோகபடுத்தபடுகின்றன
தன்விவரகுறிப்பு போன்ற விவரங்களை பத்திகளின் தலைப்புடன் குறிப்பிடும்போது விவரதலைப்பை இடதுபுறமும் விவரங்களை வலதுபுறமும் பிரித்து பார்வையாளர்களை கவருமாறு இது வழங்கிடுவதற்கு பயனுள்ளதாக அமைகின்றது
18.1
18.1

இதனை சட்டங்களின் வாயிலாக அதனுடைய Marginalia frame எனும் பாவணையின் மூலமும் உருவாக்கிடமுடியும்
இவ்வாறு பத்திகளின் தலைப்புடன் அட்டவணையாக உருவாக்கிடு வதற்காக லிபர் ஆஃபிஸ் ரைட்டரில் தேவையான இடத்தில் இடம் சுட்டியை வைத்து கொண்டு Insert => Table=> என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவு செய்து செயற்படுத்துக அல்லது விசைப்பலகையில் Ctrl+F12 ஆகிய விசைகளை சேர்த்து அழுத்துக உடன் Insert Table எனும் உரையாடல் பெட்டி திரையில் தோன்றிடும் . அதில் ஒரு கிடைவரிசை(row) இரு நெடுவரிசைகள் (columns) ஆகிய வாய்ப்புகளை தெரிவுசெய்து கொண்டும் சுற்றுக்கோடும் (border) தலைப்பும் (header) இல்லை என்றவாறு வாய்ப்புகளை தெரிவுசெய்யாதுவிட்டிட்டு ok எனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக
அதன்பின்னர் நாம் உருவாக்கிய அட்டவணையை தெரிவுசெய்து சுட்டியின் வலதுபுற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் விரியும் சூழ்நிலை பட்டியில் Table எனும் கட்டளையை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்தவுடன் தோன்றிடும் Table Format எனும் உரையாடல் பெட்டியில் நெடுவரிசையின் அகலத்தை சரிசெய்து அமைத்து கொள்க. அவ்வாறே இதே உரையாடல் பெட்டியின் Tableஎனும் தாவியின் பக்கத்தின் Spacingஎனும் பகுதியில் இந்த அட்டவணைக்கு மேலேயும் கீழேயும் எவ்வளவு இடைவெளி விடவேண்டும் என அமைத்துகொண்டு ok எனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக
18.2
18.2
பத்திகளுக்கு மேல்பகுதியிலும் கீழ்பகுதியிலும் எவ்வளவு காலி இடைவெளி விடவேண்டும் என்பதற்காக இடம்சுட்டியை தேவையான பத்தியில் நிறுத்திகொண்டு F11 எனும் செயலிவிசையை அழுத்துக உடன் Styles and Formatting எனும் உரையாடல் பெட்டி திரையில் தோன்றிடும் இதன் கீழ்பகுதியில் தற்போது எந்தவகையான பாவணையுள்ளது என்ற பெயரும் அதனுடைய பாவணையை மேம்படுத்தியும் காண்பிக்கும் பிறகு கீழ்பகுதியில்All Styles என்பதை தெரிவுசெய்து சொடுக்கியபின் மேற்பகுதியில் விரியும் பட்டியலில் மேம்படுத்தி காண்பிக்கும் நடப்பு பாவணையை தெரிவுசெய்துகொண்டு சுட்டியின் வலதுபுற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன்விரியும் சிறு பட்டியில் Modifyஎன்ற கட்டளையை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக பின்னர் paragraph style: எனும் உரையாடல் பெட்டியின் Indents & Spacing எனும் தாவியின் பக்கத்தில் Spacing எனும் பகுதியில் பத்திக்கு மேல் பத்திக்கு கீழ் எவ்வளவு காலிஇடைவெளிஎன குறிப்பிட்டு ok எனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக
18.3
18.3
அட்டவணையை தெரிவுசெய்து கொண்டு சுட்டியின் வலதுபுற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன்விரியும் சிறு பட்டியில் Number Formatஎன்ற கட்டளையை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக பின்னர் விரியும் Number Formatஎனும் உரையாடல் பெட்டியின் Category எனும் பகுதியில் Text என தெரிவுசெய்துகொண்டு ok எனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக
18.4
18.4

இந்த table format என்பதை அடிக்கடி பயன்படுத்தவேண்டியிருந்தால் AutoText என்பதுபோன்று குறுக்குவழியாக தெரிவுசெய்வதற்காக ஒதுக்கீடு செய்துகொள்க
நாம் செய்து வரும் மாறுதல்கள் இணைப்பு ஏற்படுத்தபட்ட கோப்புகளிலும் அவ்வப்போது லிபர் ஆஃபிஸ் ரைட்டரில் நிகழ்நிலை படுத்தி கொள்வது நல்லது இந்த செயல் தானாக நடைபெறுவதற்காக Tools => Options => LibreOffice Writer => General=> என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்க உடன் விரியும் Options LibreOffice Writer General எனும் உரையாடல் பெட்டியின் வலதுபுற பலகத்தில் Update links when loadingஎன்ற பகுதியில் அவ்வப்போது நிகழ்நிலை படுத்திட வேண்டுமெனில் Always என்ற வாய்ப்பையும் தேவைப்படும்போதுமட்டுமெனில் On request எனும் வாய்ப்பையும் நிகழ்நிலை படுத்திட தேவையேயில்லை எனில் Neverஎனும் வாய்ப்பினையும் தெரிவுசெய்துகொண்டு ok எனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக
இதற்கு பதிலாக நாமே முயன்று இணைப்பு ஏற்படுத்திட Edit => Links=> என்றவாறு கட்டளைகளை செயற்படுத்துக உடன் விரியும் Edit Linksஎனும் உரையாடல் பெட்டியில் நடப்பு கோப்புடன் இணைப்பு ஏற்படுத்தபட்ட அனைத்து கோப்புகளின் பெயரையும் பட்டியலாக காண்பிக்கும் அவற்றுள் தேவையான கோப்பின் பெயரை மட்டும் தெரிவுசெய்துகொண்டு Update எனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக பின்னர் Close.எனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்து இந்த உரையாடல் பெட்டியை மூடுதல் செய்திடுக
18.5

ஆங்கிலத்தை அறிந்து மேம்படுத்தி கொள்ள உதவும் actdenஎனும் தளம்

நம்மில் பெரும்பாலானவர்கள் நாம் ஆங்கிலத்தில் முழுமையாக பேசவும் எழுதவும் அறிந்துகொள்ளவில்லையே என அச்சபடுபவர்களுக்கு உதவவருவதுதான் http://www2.actden.com/writ_den/ எனும் இணைய தளமாகும்

9.5
இதில் சொற்களின் உச்சரிப்பு திறனையும் அதிக சொற்களையும் அறிந்துகொள்வதற்காக words எனும் பகுதியும் படித்து எழுதும் திறனை உயர்த்த உதவும் sentences எனும்பகுதியும் நம்முடைய எழுத்துதிறனை எவ்வாறு மேம்படுத்திடமுடியும் என்பதற்காக paragraphs என்றபகுதியும் நம்முடைய சிக்கலை தீர்வுசெய்வதற்காக பிரிக்கபட்டுள்ளன

இவற்றுள் ஆங்கில சொற்களை கேட்டறிந்து அவற்றின் உச்சரிப்பையும் அந்த சொற்களைபற்றிய விளக்கத்தையும் அறிந்துகொள்ளவும் தெரிந்துகொள்ளவும் words ,sentences ஆகிய இரு பகுதிகளிலும் உள்ள கேட்பொலி தொகுப்பு பயன்படுகின்றன இதற்கான உருவபொத்தானைமட்டும் தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்தால் போதும்

மேலும் இதில்உள்ள paragraphs பகுதியில் எவ்வாறு ஒரு கட்டுரையை ஆங்கிலத்தில் எழுதுவது என்ற முழுமையான விவரகுறிப்பு தொகுதி உள்ளது. படித்து கேட்டால் மட்டும் போதுமா நம்முடைய கற்றல் திறன் எவ்வளவு உயர்ந்துள்ளது என அறிந்துகொள்ள இதில்உள்ள வினாவிடை பகுதியும் பரிசோதிப்புகுதியும் உதவுகின்றன மேலே கூறிய விவரங்களின் அடிப்படையில் உடன் இந்த இணைய தளத்திற்கு சென்று ஆங்கிலத்தை அறி்ந்து கொள்ளவில்லையே எனும் தாழ்வுமனப்பாண்மையை விட்டொழியுங்கள்
9.6

பிரபலமான பல்வேறு லினக்ஸ் இயக்கமுறைகள் ஒர் அறிமுகம்

  திறமூல இயக்கமென்பொருளான லினக்ஸில் உபுண்டு லினக்ஸ் இன்று பெரும்பாலானவர்களால் பயன்படுத்தபட்டுவருகின்ற செய்திஅனைவரும் அறிந்ததே இதேபோன்று இந்த லினக்ஸில் வேறு எந்தவெளியீடுகள் மிகசிறந்தவை என ஆய்வுசெய்தால் ஃபெடோரா, டெபீயன்,ஸ்லாக்ஸ்,லினக்ஸ்மின்ட்,ஜோரின்ஆகியவை முன்னிலை வகிக்கின்றன

9.1சமீபத்திய ஃபெடோரா20 எனும் பதிப்பானது இணைய உலாவருதலுக்காக மொஸில்லா, அலுவலகபயன்பாட்டிற்காக லிபர்ஆஃபிஸ், இசைக்காக ரிதம்பாக்ஸ் திரையிலிருப்பதை படம்பிடிப்பதற்காகவும் பதிப்பித்தலுக்காகவும் ஷாட்வெல் என்பனபோன்ற எண்ணற்ற பயன்பாடுகளுடன் வெளியிடப்பட்டுள்ளது எந்தவொரு கணினியிலும் இது செயல்படுவதற்காக400 மெகாஹெர்ஸ் அளவு செயலியும் 512 எம்பி ரேமும் முப்பரிமான படங்களை கையாளும் ஒலிஒளிப்பட அட்டையும் குறைந்தபட்ச தேவையாகும்

9.2 சமீபத்திய டெபீயன்7.4 பதிப்பு 37500 பயன்பாடுகளின் கட்டுகளுடன் வாடிக்கையாளர் விரும்பும் வண்ணம் மாற்றியமைக்கதக்க வகையில் வெளியிடபட்டுள்ளது 1 ஜிபி அளவு செயலியும் 512 எம்பி ரேமும் இந்த இந்த இயக்கமுறைமை நம்முடைய கணினியில் செயல்படகுறைந்தபட்ச தேவையாகும்

9.3 ஸ்லாக்ஸ் எனும் லினக்ஸ் இயக்கமுறைமை 330 எம்பி அளவேயுள்ள கையடக்க இயக்கமுறைமையாகும் இதனை நம்முடைய யூஎஸ்பியில் நிறுவுகை செய்து எங்கு வேண்டுமானாலும் எடுத்துசென்று செல்லுமிடங்களில் லினக்ஸ் இயக்க முறைமை இல்லையென்றாலும் மிகஎளிதாக செயல்படுத்தவல்லதாகும் இது பணிமேடை பதிப்பிலும் கிடைக்கின்றது இதனை செயல்படுத்திட குறைந்தபட்சம் 486 மெகாஹெர்ஸ் செயலியும் 256 எம்பி ரேமும் போதுமானவையாகும்

9.4 பெட்ரா எனும் குறிமுறை பெயரில் வெளியிடபட்டுள்ள லினக்ஸ்மின்ட்16 ஆனது பயனாளர்களுக்கு ஏராளமான அனுபவத்தையும் மிகநீண்டகால பதிப்பாகவும் உள்ளது நம்முடைய கணினி 32 பிட் அல்லது 64 பிட் ஆகிய எந்த கட்டமைவில் இருந்தாலு்ம் அதற்கேற்ற இதனுடைய பதிப்பை பயன்படுத்தி கொள்க. நம்முடைய பணிமேடைசூழலுக்கு ஏற்றபதிப்பை பயன்படுத்தி கொள்க குறைந்தபட்சம் 700 மெகாஹெர்ட்ஸ் செயலியும் 512 எம்பி ரேமும் 800 X 600 திரைதுல்லியமும் இந்த இயக்கமுறைமை நம்முடைய கணினியில் இயங்க போதுமானவையாகும்

9.5 ஜோரின் லினக்ஸ் என்பது   தொடக்கநிலை லினக்ஸ் இயக்கமுறைமை பயனாளர்களுக்கு மிகபொருத்தமானது அதாவது விண்டோ எக்ஸ்பி அல்லது விண்டோ7 ஆகிய இயக்கமுறைமையிலிருந்து லினக்ஸ் இயக்கமுறைமைக்கு மாறவிரும்பும் லினக்ஸ்இயக்கமுறைமையை பற்றி ஒன்றும் தெரியாதவர்களும் மிகஎளிதாக பயன்படுத்தி இயக்கமுறைமை மாற்றி கொள்வுதற்கு பேருதவியாக இருக்கின்றது இது கையடக்கபதிப்பாகவும் பணிமேடை பதிப்பாகவும் கிடைக்கின்றது இதனை பயன்படுத்திட குறைந்தபட்சம் 1ஜிகாஹெர்ட்ஸ் செயலியும் 512 எம்பி ரேமும் 640 480 திரைதுல்லியமும் போதுமானவையாகும்

செல்லிடத்து பேசிகளுக்கான பயன்பாடுகளை பரிசோதிப்பதற்கான கருவிகள்

 செல்லிடத்து பேசிகளில் உபயோகபடுத்தபடும் பயன்பாடுகள் பயனாளர்களின் எளிய தோழனாகவும் பயன்படுத்துவதற்குமிக எளியதாகவாகவும் இருக்கவேண்டும் மேலும் பல்வேறுஇயங்குதளத்திலும் ஒத்தியங்கும் தன்மையுடன் இருக்கவேண்டும் அதேசமயத்தில் இந்த பயன்பாடுகளில் முதன்மைபட்டி துனைபட்டி,மீயிணைப்பு ,அமைப்பு வழிகாட்டி போன்றவைகளுடன் எளிய இடைமுகம் கொண்டிருக்கவேண்டும் இணையத்துடன் இணைப்பிருக்கும்போது இணைப்பு இல்லாதபோது ஒரேமாதிரியாக இந்த பயன்பாடுகள் செயல்படுகின்றனவாவென சரிபார்த்திடவேண்டும் சாதணத்தின் நினைவகம் போதுமானதாக உள்ளதாக தற்காலிகநினைவகங்கள் அவ்வப்போது சுத்தபடுத்தபட்டு பயன்படுத்த தயார்நிலையில் உள்ளதாவென சரிபார்த்திடவேண்டும் 2 ஜி 3ஜி வொய்பி போன்றவற்றிற்கிடையே இணைய இணைப்பு எளிதாக தடங்களில்லாமல் கிடைக்கின்றதாவென சரிபார்த்திடவேண்டும் இந்த பயன்பாடுகளினால் உருவாகும் கோப்புகள் அவ்வப்போது குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் பிற்காப்பு செய்யபடுகி்ன்றனவாஎன சரிபார்த்திடவேண்டும் மேலும் பயன்பாடுகளின் செயல்பாடுகளில் பாதுகாப்பை உறுதி செய்திடவேண்டும் அதுமட்டுமல்லாது செல்லிடத்து பேசிகளின் நினைவக இழப்பெதுவும் உள்ளதாவென சரிபார்த்திடவேண்டும் உள்வருகை அழைப்பு உள்வருகைகுறுஞ்செய்தி போன்ற இடையூறுகளையும் சமாளித்து செயல்படும் திறன் இந்த பயன்பாடுகளுக்கு உள்ளதாவென சரிபார்த்திடவேண்டும் அதுமட்டுமல்லாது இந்த பயன்பாடுகளை நம்முடைய செல்லிடத்து பேசிகளில் முன்கூட்டியே நிறுவுகை செய்திடுவதா அல்லது அவ்வப்போது தேவைப்படும்போது மட்டும் நிறுவைக செய்திடுவதா எனமுடிவுசெய்திடுதல் வேண்டும் என்பன போன்ற பல்வேறு பரிசோதனைகளை எந்தவொரு செல்லிடத்து பேசிகளுக்கான பயன்பாட்டினையும் அதனை வெளியிடும் முன்பு சரிபார்த்திடவேண்டும் இந்த செல்லிடத்து பேசிகள் QWERTY எனும் வழக்கமான தட்டச்சு முகப்பு அல்லது தொடுதிரை வசதி அல்லது பொத்தான்களின் வாயிலான இயக்கம் என பல்வேறு வகையில் உள்ளீட்டு வசதி கொண்டுள்ளன, செல்லிடத்து பேசிகளுக்கான இயக்கமுறைமைகளும் ஆண்ட்ராய்டு, விண்டோஃபோன்,செம்பியன் ,ஐஓஎஸ், என்பனபோன்று பல்வேறுவகையில் உள்ளன. செல்லிடத்துபேசிகளுக்கான வலைபின்னல் இணைப்புகூட CDMA,GSM ,FOMA,TD-SCDMA என்பவைகளின் அடிப்படையில் செயல்படும்40 மேற்பட்ட வகைகளில் உள்ளன

இவ்வாறான பல்வேறு வேறுபாடுகளுக்கிடையேயும் மிகச்சரியாக திறனுடன் ஒரு பயன்பாடு செயல்படுமாவெனஅதனை வெளியிடுமுன் பரிசோதிக்கவேண்டியுள்ளது

இந்த செல்லிடத்து பேசிகளுக்கான பயன்பாடுகளை பரிசோதித்துபார்ப்பதற்காக Andriod Lint எனும் கருவியை http://deloper.andriod.com/tools/help/lint.html என்ற இணைய தளத்திலிருந்தும் FindBugsஎனும் கருவியை https://code/google.com/p/findbugs-for-andiod/ என்ற இணைய தளத்திலிருந்தும்   Appium எனும் கருவியை http://appium.io/ Robotiumஎனும் கருவியை http:s//code.google.com/p/robotium/என்ற இணைய தளத்திலிருந்தும் MonkeyRunner எனும் கருவியை http://developer.andriod.com/tools/help/monkeyrunner_concepts.html/ என்ற இணைய தளத்திலிருந்தும்Skiuli,எனும் கருவியை http://skiuli.org/ என்ற இணைய தளத்திலிருந்தும்Calabash எனும் கருவியை http://calaba.sh/   என்ற இணைய தளத்திலிருந்தும் பதிவிறக்கம் செய்து பயன்படுத்தி கொள்க

மிகவலுவான இயக்கநிரல்தொடர்மொழியான குளோசூரை(Clojure) பயன்படுத்திடலாம்

7

 இது ஜாவா மெய்நிகர்கணினிக்காக உருவாக்கபட்ட இயக்கநேரசூழலில் மிகதிறனுடன் செயல்படும் ஒரு திறமூல நிரல்தொடர்மொழியாகும் எப்போதும் புதிய சூழலில் புதிய மொழியை தெரிந்துகொள்ள முயல்வதற்குமுன் முதலில்இந்த குளோசூரை பயன்படுத்தி கொள்வோம் இது LISPஇன் அடிப்படையில் உருவாக்கப்பட்ட மிகவலுவான அதிக நெகிழ்வு தன்மையுடனான மொழியாகும். இது பேரளவு தரவுகளை மிக எளிதாக கையாள உதவுகின்றது இது meta programingஐ மேக்ரோ வாயிலாக எளிய இலக்கணத்தின் அடிப்படையில் பெற உதவுகின்றது இது மிகபாதுகாப்பானது அதேசமயத்தில் மிகஎளிதானதாகவும் உள்ளது

இந்த குளோசூர் செயல்படுவதற்கு leningenஎனும் கருவி அடிப்படைதேவையாகும் அதனை நிறுவுகை செய்திட நம்முடையகணினியில்JavardevelopementKit(JDK)6உம் அதற்கு பிந்தைய பதிப்பும் உள்ளதாவென உறுதிபடுத்திகொள்க http://www.leningen.org/ எனும் தளத்திலிருந்து leningen என்பதை பதிவிறக்கம் செய்து நிறுவுகை செய்து செயல்படசெய்திடுக அதன்பின்னர்

$lein repl என்றவாறு கட்டளைவரிகளை உள்ளீடு செய்து உள்ளீட்டு விசையை அழுத்தியவுடன் தோன்றிடும் திரையில்

user => (println “ HelloWorld”)

என்றவாறு நம்முடைய முதன்முதல் நிரல்தொடரை உள்ளீடு செய்து உள்ளீட்டு விசையை அழுத்தியவுடன்

user => (println “ HelloWorld”)

Hello World

nil

என்றவாறு வெளியீடு திரையில் தோன்றிடும் அவ்வாறே இரண்டு மாறிகளை அறிவிப்பு செய்து அவற்றின்கூடுதலை காண பின்வரும் நிரல்தொடர் குளோசூரில் பயன்படுகின்றது

user => (def a 543)

# user /a

user => (def b 123)

# user /b

user => (def c (+ab))

# user /b

user=> C

666

user =>

ஒரேசமயத்தில் பேரளவுமின்னஞ்சல்களை உருவாக்கி அனுப்பிவைத்திடலாம்

 முதலில் பெரும்பாலான நிறுவனங்கள் தங்களுடைய உற்பத்திபொருட்களைபற்றியும் அதன் வசதிவாய்ப்புகளை பற்றியும் தங்களுடைய வாடிக்கையாளர்களுக்கும் பயனாளர்களுக்கும் மின்னஞ்சல்மூலம் செய்திகளை அவ்வப்போது அறிவிப்பு செய்துகொண்டே இருக்கின்றன. அப்போதுதான்   வாடிக்கையாளர்களுடனும் பயனாளர்களுடனும் அந்நிறுவனத்திற்குமான தொடர்பு இருந்துகொண்டே இருக்கும் . இவ்வாறு பேரளவு மின்னஞ்சல்களை ஒரேசமயத்தில் பலருக்கும் அனுப்பும்போது சேரும்இடத்தில் மின்னஞ்சலின் எண்ணிக்கை மிகஅதிகஅளவிற்கு உயர்ந்து வரும்நிலையில் அங்கு வடிகட்டிகள் பயன்படுத்தபட்டு இவ்வாறான மின்னஞ்சல்கள் இவற்றை அனுப்பிடும் நிறுவனத்திற்கு அறிவிப்பு செய்திடாமலேயே அவைகளை குப்பை(Spam) மின்னஞ்சல்களாக பிரித்துவிடவும் தடுத்திடவும் (blacklisted) வாய்ப்புகள் உள்ளன

இதனை தவிர்த்திட பின்வரும் வழிமுறைகளை பின்பற்றிடுக. பேரளவு மின்னஞ்சல்களை ஒரேசமயத்தில் அனுப்புவதற்கு முதலில் பேரளவுமின்னஞ்சல் கட்டமைவை நம்முடைய சேவையாளற் கணினியில் உருவாக்கிடவேண்டும் அதற்காக VPS அல்லது சிறந்த சேவையாளர், PHPList, MYSQL, DNSzone உடன்சேர்ந்த இணையதளமுகவரி ஆகியவை நமக்கு தேவையாகும் .

சிறந்த சேவையாளருடன்கூடிய உபுண்டு ,சென்டோஸ் என்பனபோன்ற இயக்க முறைமையை VPS ஆக பயன்படுத்திகொள்க அதற்கடுத்ததாக https://www.phplist.com/download எனும் முகவரியிலிருந்து PHPList, ஐ பதிவிறக்கம் செய்துகொள்க. மூன்றாவதாக நம்முடைய கணினியில் MYSQL என்பது நிறுவபட்டுள்ளதாவென உறுதிபடுத்திகொள்க.

பின்னர் PHPList, MYSQL உடன் இணைப்பு ஏற்படுத்துவதற்காக வடிவமைப்பு செய்திடுக. அதன்பின்னர் http://skcsbulkmail.in/ என்றவாறு நம்முடைய களப்பெயரை அமைவு செய்திடுக பின்னர் நம்முடைய கணினியிலுள்ள இணையஉலாவியை செயல்படுத்தி http://skcsbulkmail.in/admin/ எனும் நம்முடைய களப்பெயரின் முகப்பு பக்கத்தை பார்வையிடுக. அதன்பின்னர் துவக்க தரவுதள தொடர்பை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்தபின்னர் திரையில் வழங்கபடும் PHPList, ஐ நிறுவுகை செய்வதற்கான ஆலோசனைகளை பின்பற்றிடுக.

அதற்காகமுதலில்Tell us about it எனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்தபின்னர் phpList Setup என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல்செய்து நிறுவுகை செயலை தொடரச்செய்க. அதன்பின்னர் Verify settings எனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்து Admin இன் உள்நுழைவு பெயரையும் கடவுச்சொற்களையும் பயன்படுத்தி சரிபார்த்துகொள்க பின்னர் conficure attributes எனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்து கொண்டு predeifined defaults எனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்து countries என்பதில் India என்றவாறும் India இல் நாம் அனுப்ப விரும்பும் மாநிலங்களை states in India என்பதிலும் தேவையானவாறு தெரிவுசெய்து கொண்டு Add எனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்திடுக . அதன்பின்னர் create on Subrscribe page எனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்து நம்முடைய செய்திகடிதத்திற்கான Subrscribe pageஐ உருவாக்கிடுக பின்னர் இந்த செய்திகடிதத்தினை பெறுபவர்களின் ஒருசில மின்னஞ்சல் முகவரிகளை அதற்கான பெட்டியில் உள்ளீடு செய்து import எனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்திடுக

இதன்பின்னர் நம்முடைய மின்னஞ்சல் செய்தியானது குப்பைமின்னஞ்சலாக மாற்றிடாமல் இருப்பதற்காக ஒருசில அமைவுகளை செய்திடவேண்டும் அதற்காக முதலில் நிலையான இணைய முகவரி கொண்ட நம்முடைய VPS அல்லது சிறந்த சேவையாளர் கணினியில் DNS அல்லது RDNS DNSzone பகுதியில் உருவாக்கிடவேண்டும் இவ்வாறான நம்பகமான RDNS ஆவணத்தை உருவாக்குவதற்காக RDNSzone ஐ உருவாக்குக பின்னர் ஐபி முகவரியாக 123.456.789.81 என்றிருப்பதை 789.456.123 என்றவாறு RDNS ஐ உள்ளீடு செய்துகொண்டு அதனோடு 789.456.123.in.-addr.arpa.என்றவாறு RDNSzone ஐ பிற்சேர்க்கை செய்துகொள்க CNAME பகுதியில் களப்பெயரை குறிப்பிடடு புதிய PTRஆவணத்தை உருவாக்கி கொள்க செய்திகடிதத்திற்கு newsletter@skcs.com என்றும் வியாபார மேம்பாட்டிற்கு promotions@skcs.com என்றவாறும் வெவ்வேறு நோக்கத்திற்காக வெவ்வேறாக நம்முடைய நிறுவனத்திற்கான ஐபிமுகவரியை Send only என்பதற்காக மட்டும் (Exist என்பதற்காக அன்று) உருவாக்கிகொள்க பின்னர் நம்முடைய மின்னஞ்சலானது பயனாளர்களிடம் சென்றடைந்தவுடன் அதற்கு பதில் அளிக்க விரும்பும் நிலையில் Reply to எனும் பொத்தானை அமைத்திடுக இந்த Reply to பகுதியில் வெவ்வேறு நோக்கத்திற்கான பதிலுக்கு ஏற்ப வெவ்வேறுமுகவரியை குறிப்பிடுக. பின்னர் Sender policy framework(SPF) எந்த சேவையாளரிலிருந்து அனுப்பபடுகின்றது என நம்முடைய   skcsbulkmail.in எனும் முகவரியை குறிப்பிடுக. அதன்பின்னர் 1624 பிட் உடைய விசையை பயன்படுத்தி Domain Key Identified Mail (DKIM) என்பதில் பதிவுசெய்துகொள்க பின்னர் abuse.net என்பதில் நம்முடைய பேரளவு மின்னஞ்சல் அனுப்பிடும் மின்னஞ்சல் முகவரியை பதிவுசெய்துகொண்டு skcs.in::abuse@sccs.in என்றவாறு மின்னஞ்சல் வாயிலாக நம்முடைய மின்னஞ்சல் குப்பை மின்னஞ்சல் அல்லது தீங்கு விளைவிப்பை அன்று என்பதற்காக abuse.net   என்பதில் அவ்வப்போது நிகழ்நிலை படுத்திகொள்க பிறகு gmail yahoomail பகுதியில் நம்முடைய மின்னஞ்சல் முகவரியை பதிவுசெய்து கொள்க பின்னர் மின்னஞ்சலின் விவரத்தை இந்த செய்திகடித்ததில் குறிப்பிடுக இந்த பேரளவு மின்னஞ்சல்கள் பெறுபவர்கள் தேவையில்லை என எண்ணும்போது இதனை தவிர்ப்பதற்காக unsubscribeஎனும் பொத்தானை உருவாக்கிடுக. இந்த unsubscribe ஆனது எந்த முகவரிக்கு வந்துசேரவேண்டும் என குறிப்பிடுக இதன்பின்னர்நம்முடைய முதல் பேரளவு செய்திகடிதத்தை அனுப்பிவைத்திடுக மேலும் விவரங்களை பெறுவதற்காக PHPLISTஎன்பது பற்றி அறிந்துகொள்ள http://www.phplist.com என்ற இணையதள முகவரிக்கும் Mail Transfer Agent என்பது பற்றி அறிந்துகொள்ளhttp://www.sendmail.com/ என்ற இணையதள முகவரிக்கும்DKIM என்பது பற்றி அறிந்துகொள்ளhttp://opendkim.com/ என்ற இணையதள முகவரிக்கும் DNSzoneஎன்பது பற்றி அறிந்துகொள்ள http://mxtoolbox.com என்ற இணையதள முகவரிக்கும் செல்க

Grails எனும் இணைய பயன்பாடுகளின் வரைசட்டத்தை நம்முடைய தேவைக்கேற்ப பயன்படுத்திகொள்ளலாம் .

5

 இது ஜாவாவின் மெய்நிகர்கணினியில் செயல்படும் திறன்மிக்கது பயனாளர்களின் உற்ற தோழனாக இது விளங்குகின்றது. பைத்தான ரூபி போன்ற உரைநிரல் மொழிகளை பற்றி நன்கு அறிந்தவர்கள் எனில் இதனுடைய குரூவி என்பது மிகஎளிமையானதாக இருக்கும் ஸ்பிரிங் ஹைபர்நெட் போன்ற ஜாவா தொழில்நுட்பங்கள் இது ஆதரிக்ககூடியதாக உள்ளது இதனை லினக்ஸ் இயக்கமுறைமையில் செயல்படுத்திட முதலில் இதனுடையJDK ஐ நிறுவுகை செய்திடுக அதன்பின்னர் Groovy Environment Manager(GVM)ஐ நிறுவுகை செய்திடுக.   பின்னர் Grails 2.3.2 பதிப்பை நிறுவுகை செய்திடுக. இறுதியாக நாம் இந்த Grails ஐ சரியாக நிறுவுகை செய்துள்ளோமா என சரிபார்த்திடுக இதனை பயன்படுத்தி கொள்வதற்கு முதலில் MYSQLஇல் ஒரு தரவுதளத்தை உருவாக்குக பின்னர் grails-app/config என்பதில் Build Config.groovy ஐ நிகழ்நிலைபடுத்தி கொள்க அதன்பின்னர் grails-app/config என்பதில் DataSource.groovy ஐ நிகழ்நிலைபடுத்தி கொள்க   அதன்பின்னர் புதிய Domain class ஐ உருவாக்கி கொள்க இறுதியாக user.groovyஎன்பதை பயன்படுத்தி கட்டுபாட்டாளரை user controllerஉருவாக்கி கொள்க இந்த Grails ஐ பயன்படுத்தி இணைய பயன்பாடுகளை உருவாக்கிடும்போது பின்வரும் ஆலோசனைகளை பின்பற்றிடுக

எப்போதும் தளஇயக்கவடிவமைப்பையே (ODomain-driven design)பயன்படுத்துக   Grailsஇன் வழக்கத்தை பின்பற்றிடுக

தரவுமூலங்களை வடிவமைத்திட DataSource-groovy என்பதை மட்டும் பயன்படுத்துக

முன்கூட்டியே கட்டமைக்கபட்ட (BuildConfiggroovy) கூடுதல் இணைப்புகளை பயன்படுத்திகொள்க

முடிந்தவரை திரைகாட்சி மிகச்சாதராணமானாக இருக்குமாறு பார்த்து கொள்க

புறவடிவமைப்பு ஒரேமாதிரியாக இருக்குமாறு பார்த்து கொள்க

திரும்ப திரும்ப வருபவைகளை மாதிரிபலகத்தில் வைத்து அதிலிருந்து பயன்படுத்திகொள்க

Dont repeat yourself(DRY) திரும்ப திரும்ப செய்யபடும் செயல்களை தானியங்கியாக செயல்படுமாறு உரைமொழியில் வடிவமைத்துகொள்க.

இடவமைவு வழக்கத்தையும் பெயரிடும் வழக்கத்தயும் ஒரே மாதிரியாக பயன்படுத்துக

Previous Older Entries

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 93 other followers