விண்டோ10இல்Disk Write Cachingஎனும் வசதியைஇயலுமை செய்தல்அல்லதுசெயல்படாமல் முடக்குதல்

விண்டோ 10 இயக்கமுறைமையில் Disk Write Caching எனும் வசதியானது பயன்பாடுகளும் அமைவுகளும் நல்ல திறனுடன் செயல்பட உதவுகின்றது ஆயினும் ஒருசில நேரங்களில் Delayed write failed அல்லது Windows write delay failed எனக்கூறி நம்மை பரிதவிக்கவிடுகின்றது இங்கு Disk Write Caching என்றால் என்னஎன்ற கேள்வி நம்மனைவரின் மனதில் எழும் நிற்க இந்த வசதி நாம் இடும் கட்டளைகளை நினைவகத்திற்கு கொண்டு சென்று செயல்-படுத்திடுவதற்கு பதிலாக தற்காலிக நினைவகமான ரேம் நினைவகத்தில் செயல்படச்-செய்து நம்முடைய தேவையை உடனுக்குடன் நிறைவேற்றுகின்றதுஅதன்பின்னர் இந்த செயலை அவ்வப்போது நிரந்தர நினைவகத்திற்கு கொண்டு சென்று சேர்த்திடுகின்றது அதனால் நாம் இடும் கட்டளையை நினைவகத்திற்கு சென்று செயல்படுத்திடும் வரை நாம் காத்துக்கொண்டிருக்காமல் உடனடியாக விரைவாக செயல்படுத்திடுவதற்கு இந்த வசதி பயன்படுகின்றது ஆயினும் இவ்வாறான செயல்நடைபெறும்போது திடீரென மின்சார விநியோகம் தடைபடுதல் இயக்கமுறைமை செயல்படாது நின்றுபோதல் குறிப்பிட்ட கருவி செயல்படாது நின்றுபோதல் என்பன போன்ற பிரச்சினைகள் எழும்போது எந்தவொரு செயலையும் திரும்பவும் துவக்கத்திலிருந்து செய்ய வேண்டிய நிலை ஏற்படுகின்றது இவ்வாறான நிலையில் கடைசியாக எந்தெந்தசெயல்கள் எந்தெந்தவிடங்களில்நின்றனவோ அந்தந்தஇடங்களிலிருந்து மீண்டும் செயல்படுமாறு கட்டமைவு செய்துகொள்வது நல்லது மேலும் இந்த Disk Write Caching என்றவசதியை எந்தெந்த பயன்பாட்டிற்கு இயலுமை செய்திடலாம் எதெதற்கு முடக்கிவிடலாம் என அமைத்து கொள்வது நல்லது. இதற்காக Start எனும் பட்டிலை தோன்றிட செய்திடுக அல்லது Power User எனும் பட்டியலை தோன்றிட செய்திடுக அல்லது Win + X ஆகிய விசைகளை சேர்த்துஅழுத்துக பின்னர் விரியும் பட்டியில் Device Manager எனும் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக அதன் பின்னர் அதனை விரிவுபடுத்தி Disk Drives என்பதின்மீது இடம்சுட்டியை வைத்து சுட்டியின் வலதுபுற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன்விரியும் சூழ்நிலைபட்டியில் Properties என்ற வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக அதன்பின்னர் விரியும்Properties எனும் உரையாடல்பெட்டியில் Policies எனும் தாவிபொத்தானின் திரைக்கு செல்க அதில் Better performance என்ற வானொலி பொத்தானை தெரிவுசெய்து கொண்டு Enable write caching on the device எனும் வாய்ப்பின் தேர்வுசெய்பெட்டியை இயலுமை செய்யவேண்டுமெனில் தெரிவுசெய்திட்டு OK எனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக முடக்க-வேண்டுமெனில் Quick removal என்ற வானொலி பொத்தானை தெரிவு செய்து கொண்டு Enable write caching on the device எனும் வாய்ப்பின் தேர்வுசெய்பெட்டியை தேர்வுசெய்யாது விட்டிட்டு OK எனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக

விண்டோ10 இயக்கமுறைமையை பிற்காப்பு செய்வதன் வாயிலாக மீட்டெடுக்கலாம்

விண்டோ 10 இயக்கமுறைமை செயல்டும் கணினியை இயக்கமுடியவில்லை துவங்க முடியவில்லை செயல்படுத்த இயலவில்லை என்ற நிலையில் பொதுவாக நாமனைவரும் உடனடியாக விண்டோ10 இயக்கமுறைமையை மறுபடியும் புதியதாகநிறுவுகை செய்து செயல்படச்செய்திடுவோம் இதுமட்டும் போதுமானதுதன்று மேலும் ஏற்கனவே நாம் பயன்படுத்திய அனைத்து பயன்பாடுகளையும் அதனோடுகூடவே நிறுவுகை செய்திட-வேண்டும் அதுமட்டுமல்லாது அவைகளை மறுகட்டமைவு செய்திடவேண்டும் அதன்பிறகே வழக்கம் போன்று நம்முடாய விண்டோ10 கணினியை செயல்படச்செய்து பயன்பெற-முடியும் அதற்கு பதிலாக விண்டோ10 இன்இமேஜினை ஏற்கனவே பிற்காப்பு செய்திருந்தால் உடனடியாக விண்டோ10 இன்இமேஜினை மீட்டெடுப்பதன் வாயிலாக இவ்வாறான பிரச்சினை எழும்போதுஒருசிலகட்டமைவுகளை மட்டும் செயல்படுத்தி நின்ற இடத்திலிருந்த தொடர்ந்து விண்டோ10 இயக்கமுறைமையை செயல்படுத்தி பயன்பெறலாம் நினைவக பகிர்வுகளும் துவக்கபகுதிளையும் சேர்த்துதான் நகலெடுக்கப்பட்டு இவ்வாறான இமேஜ் பிற்காப்பு செய்யப்படுகின்றது. இதன்வாயிலாக மட்டுமே விண்டோ10 இயக்க-முறைமையானது அதனுடன் செயல்பட்டுகொண்டிருந்த அனைத்து பயன்பாடுகளும் அமைவுகளும் சேர்ந்த மிகச்சரியாக நிறுவுகை செய்திடும் சிறந்த வழிமுறையாகும் இந்நிலையில் கோப்புகளை பிற்காப்பு செய்வதை இந்தஇமேஜ் பிற்காப்பு செய்வதுடன் சேர்த்து குழப்பி கொள்ளவேண்டாம் ஆவணங்கள், உருவப்படங்கள் விரிதாட்கள் போன்றவைகளை மட்டும் பிற்காப்பு செய்வது என்பது கோப்புபிற்காப்பு செய்வதாகும் இவ்வாறான கோப்புகளின்பிற்காப்பில் வழக்கமான இயக்கமுறைமைகளையும் பயன்பாடுகளையும் மறுபடியும் நிறுவுகை செய்தால் மட்டுமே அந்த கோப்புகளை இயக்கி பயன்படுத்தி கொள்ளமுடியும் இமேஜ் பிற்காப்பில் இயக்கமுறைமைகளையும் பயன்பாடு-களையும் மறுபடியும் நிறுவுகை செய்து கட்டமைவுசெய்திடமுடியும் ஆனால் நம்முடைய கோப்புகளின் பிற்காப்பிலிருந்து அதனை மீட்டெடுக்கமட்டுமே முடியும் என்ற செய்தியை மனதில் கொள்க
தொடர்ந்து இந்த விண்டோ10 இயக்கமுறைமை இமேஜினை பின்வரும் எளியமூன்று படிமுறைகளை பின்பற்றி பிற்காப்பு செய்திடமுடியும்
படிமுறை1. குறைந்தபட்சம் 4டெராபைட் நினைவகங்களை கொண்ட வெளிப்புற வன்தட்டினை நம்முடைய கணினியுடன் அதற்கான வாயிலில் இணைத்து விண்டோ 10 இயக்கமுறைமை மூலம் அதனை அனுகிடுமாறு செய்துகொள்க
படிமுறை2. அதனை தொடர்ந்து விண்டோ10 துவக்கத்திரையை தோன்றச்செய்து அதில் Control Panel => Backup and Restore=> என்றவாறு கட்டளைகளை செயல்படுத்திடுக இந்நிலையில் விண்டோ7என்றவாறு திரையில் தோன்றிடும் அதனை பற்றி கவலைப்பட-வேண்டாம்
படிமுறை3தொடர்ந்து மேலே இடதுபுறமூலையில் உள்ளCreate a system image என்பதை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் விரியும்திரையில் வெளிப்புற வன்தட்டில் (external hard drive)பிற்காப்பு செய்வதற்கான வாய்ப்பு தெரிவுசெய்யப்பட்டுள்ளதாவெனஉறுதிபடுத்தி கொள்க அல்லது அதற்கு பதிலாக back up to DVDs அல்லது back up to a network locationஆகிய வாய்ப்புகளில் தேவையான போதுமான காலிநினைவகத்துடன் தயாராக உள்ள வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து கொள்க
படிமுறை4 பின்னர் நம்முடைய விண்டோ10 செயல்படும் கணினியின் C: இயக்க-கத்தினை பிற்காப்பு செய்வதற்காக தெரிவுசெய்து கொண்டு Next, என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக
படிமுறை5 அதன்பின்னர் தோன்றிடும் திரையில்Start backup என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் நம்முடைய விண்டோ 10 இன் இமேஜ் பிற்காப்பு செய்திடும் செயல் நாம் தெரிவுசெய்த பகுதியில் துவங்கி செயல்படும் இந்த பணிமுடிய நாம் பயன்படுத்திகொண்டிருக்கும் பயன்பாடுகளின் அளவுகளுக்கு ஏற்ப ஏறத்தாழ மூன்றுமணிநேரம் அல்லதுஅதற்குமேல் ஆகும்
படிமுறை6 இந்த பணிமுடிவடைந்தவுடன் if you want to create a System Repair Disc எனக்கோரும் நம்முடைய கணினியில்அதற்கான இயக்ககம் இருந்தால் இதனை ஆமோதித்து optical drive வாயிலாக உருவாக்கிடுக இல்லையெனில் ஒரு காலியான flash driveஐ அதற்கான வாயிலில் பொருத்தி Control Panel’s Recovery tool என்பதை திரையில் தோன்றச்செய்து அதில் Create a recovery drive என்ற வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக பின்னர் திரையில்கூறும் அறிவுரைக்கேற்ப பின்பற்றிசெயல்படுக
இதன்பின்னர் விண்டோ10 செயல்படமுடியாத நிலை ஏற்படும்போது கணினியின் இயக்கம் மட்டும் துவங்குகின்றது என்ற நிலையில் இடதுபுறபலகத்தில் Start => Settings => Update & security=> என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து செயல்படுத்திடுக உடன் விரியும் திரையில் Recovery என்ற வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து கொண்டு Restart now. என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக
விண்டோ இயக்கம் துவங்கவில்லை நம்மிடம் System Repair Discஎன்பது உள்ளதெனில் இதனை அதற்கான வாயிலில் பொருத்தி கணினியின் இயக்கத்தை துவக்குக உடன் “Press any key…,” எனக்கோரும் ஏதாவது விசையைஅழுத்தி இயக்கத்தை துவங்குக
அவ்வாறும் முடியவில்லை எனும்போது நாம் பிற்காப்பு செய்து உருவாக்கிய Recovery Driveஐ அதற்கான வாயிலில் பொருத்தி கணினியின் இயக்கத்தை நிறுத்தி மறுதுவக்கம் செய்திடுக உடன்தோன்றிடும் Setup திரையில் F2 என்ற செயலிவிசையை அழுத்துக பின்னர் வழக்கம்போன்ற வழிமுறைகளை பின்பற்றி பிற்காப்பு செய்த விண்டோ10 இமேஜினை கொண்டு கணினியின் இயக்கத்தை மீட்டெடுத்திடுக

விண்டோ 10 இயக்கமுறைமை செயல்படும் மடிக்கணினியில் கடவுச்சொற்களை எவ்வாறு கையாளுவது

நம்முடையமடிக்கணினியில் சேமித்துவைத்துள்ள தரவுகளை கோப்புகளை, கானொளி காட்சிகளை நாம் அல்லது நம்மால் அனுமதிப்போர் தவிர மற்றவர்கள் யாரும் அனுகுவதை தடுப்பதற்காக இந்த கடவுச்சொற்கள் அல்லது PIN போன்றவை பெரிதும் பயன்படுகின்றது இதனடிப்படையில் நாம் நம்முடைய .விண்டோ 10 இயக்க-முறைமை செயல்படும் மடிக்கணினியில் கடவுச்சொற்களை அல்லது PIN ஐ கட்டமைத்து பாதுகாத்திருப்போம் ஆயினும் அவ்வப்போது குறிப்பிட்ட காலஇடை-வெளியில் இதனை மாற்றிகொண்டே இருந்தால்தான் பாதுகாப்பானதாக இருக்கும் நீண்டகாலத்திற்கு அப்படியே வைத்திருந்தால் அபகரிப்போர் எப்படியாவது நம்முடைய கடவுச்சொற்களை யூகித்தறிந்துகொண்டு நாம் இல்லாத போது உள்நுழைவுசெய்திடுவர் அதனால் குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் எவ்வாறு விண்டோ10 இயக்க-முறைமையில் கடவுச்சொற்களை மாற்றியமைப்பதுஎன இப்போது காண்போம் முதலில் நம்முடைய .விண்டோ 10 இயக்கமுறைமை செயல்படும் மடிக்கணினியின் இடதுபுறம் கீழ்பகுதியில் search எனும் வாய்ப்பில் Control panel எனதட்டச்சுசெய்து உள்ளீட்டு விசையை அழுத்துக

1
உடன் விரியும் Control panel எனும்பலகத்தில் user account எனும் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக

2
அதன்பின்னர் விரியும் user account எனும் திரையில் Make changes to my account in PC settings எனும் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக
பின்னர் விரியும் சாளரத்தின் இடதுபுறபலகத்தில் Sign-in options.எனும் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக

3
அதன்பின்னர் விரியும் சாளரத்தில்ஏராளமான வாய்ப்புகள் விண்டோ10 கையாளுவதற்காக உள்ளன அவற்றுள் Change என்ற பொத்தானை மட்டும்தெரிவுசெய்துசொடுக்குக

4
பின்னர் விரியும் திரையில் Change PassWord எனும் சாளரத்தில் currentpassword என கோருவதில் நடப்பு கடவுச்சொற்களை தவறில்லாமல் உள்ளீடுசெய்து கொண்டு next என்ற பொத்தானை மட்டும்தெரிவுசெய்துசொடுக்குக அடுத்து தோன்றிடும் திரையில் Change PassWord எனும் சாளரத்தில்New Password என்பதில் நாம்மாற்றவிரும்பும் புதிய கடவுச்சொற்களையும் Re-enter password என்பதில் மீண்டும் அதே புதிய கடவுச்-சொற்களையும் Password hint மறந்துவிட்டால் மீட்பதற்கானஆலோசனையில் தேவையான விவரங்களையும் உள்ளீடு செய்து கொண்டு finishஎன்ற பொத்தானை அழுத்துக இதன்பின்னர் நம்முடைய மடிக்கணினியில் புதிய கடவுச்சொற்களுடன் மட்டுமே உள்நுழைவுசெய்திடமுடியும்

விண்டோ10 இயக்கமுறைமைகளில் ஏற்படும் பிரச்சினைகளை எளிதாக தீர்வுசெய்து கொள்க

முதலில் நம்முடைய விண்டோ10 இயக்கமுறைமை நிகழ்நிலைபடுத்தப்பட்டுள்ளதாவென உறுதி படுத்தி கொள்க அதன்பின்னர் Windows key + I ஆகிய விசைகளை அழுத்துக உடன்விரியும் திரையில் Update & Security > Windows Update என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக நிகழ்நிலை படுத்தியபின் கணினியின் இயக்கத்தை நிறுத்தம்செய்து மறுதுவக்கம்செய்திடுக பொதுவாக நம்மில் பலர் கணினியில் அச்சுபொறி போன்ற பல்வேறு துனைச்சாதனங்களை இணைத்து இயக்கி பயன்பெறுவோம் அவைகளை OBit Driver Boosterஅல்லது Snappy Driver Installerஎனும் பயன்பாட்டின் வாயிலாக நிகழ்நிலை படுத்தி கொண்டால் பிரச்சினைஏதுமில்லாமல் இவை சரியாக செயல்பட ஏதுவாகவிடும் அடுத்து FixWin 10எனும் பயன்பாடுஇயக்க முறைமையில் ஏற்படும் பல்வேறு பிரச்சினைகளை சரிசெய்து சரியாக இயங்கசெய்கின்றது அதற்கடுத்ததாகUltimate Windows Tweaker 4எனும் பயன்பாடு விண்டோ இயக்கமுறைமையில் செயல்படும் பல்வேறு பயன்பாடுகளை தூண்டிவிட்டு தொடர்ந்து நன்கு இயங்கிடுமாறு செய்கின்றது Windows Repairஎனும் பயன்பாடு விண்டோ 10 இயக்கமுறைமையில் ஏற்படும் பல்வேறு பழுதுகளையும் சரிசெய்து சரியாக இயங்க உதவுகின்றது ஏதேனும் வசதி வாய்ப்புகளை விண்டோ10 இயக்கமுறைமையில்நிறுவுகைசெய்திடாமல் இருந்திட்டால் அதை நிறுவுகைசெய்து பயன்படுத்தி கொள்ளMissed Features Installerஎனும் பயன்பாடு மிகப்பேருதவியாக விளங்குகின்றது

உருவப்படங்களை நகலெடுத்து கொண்டுசெல்வதற்குவிண்டோவின் snipping tool எனும் கருவியை பயன்படுத்திகொள்க

snipping tool எனும் கருவியானது screenshot என்பதைபோன்று திரையின் உருவப்படத்தை பதிவுசெய்து வேறொரு இடத்திற்கு நகலெடுத்து கொண்டுசெல்ல பயன்படுகின்றது ஆயினும் screenshot என்பது திரைமுழுவதையும் பதிவுசெய்து கொண்டுசெல்லவும் snipping tool என்பது திரையின் உருவப்படதோற்றம் எவ்வளவு பெரியதாக இருந்தாலும் அதில் குறிப்பிட்ட பகுதியை மட்டும் வெட்டி (cut out) பதிவுசெய்து நகலெடுத்து கொண்டு செல்லவும் பயன்படுகின்றது
இதனை Start > All Programs > Accessories > Snipping Tool என்றவாறு கட்டளைகளை செயற்படுத்திடுவதன் வாயிலாக செயல்படுமாறு செய்திடலாம் உடன் விரியும் திரையின் New எனும் பொத்தானிற்கு அருகிலுள்ள முக்கோனஅம்புக்குறியை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக பின்னர் விரியும்திரையில் Free Form Snip, Rectangular Snip ,Window Snip ,Full-Screen Snip ஆகிய நான்கு வாய்ப்புகளுடன்பட்டியல்ஒன்று விரியும் இவற்றுள் ஏதேனும் ஒன்றை மட்டும் தெரிவுசெய்து சொடுக்குக அதன்பின்னர் சுட்டியின் இடதுபுற-பொத்தானை அழுத்திபிடித்து கொண்டு திரையின் உருவப்படத்தை தெரிவு செய்திடும்பகுதியின்மீது மேலூர்தல்செய்து தெரிவுசெய்து கொள்க பின்னர் save என்ற வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்து நாம் தெரிவுசெய்து குறிப்பிட்ட பகுதியை தனியாக ஒரு பெயரிட்டு சேமித்து கொள்க தேவையெனில்அதில் திருத்தம்செய்தும் சேமித்துகொள்ளமுடியும்

மைக்ரோசாப்ட்டின் விண்டோசேவையாளர்ஒருஅறிமுகம்

இந்த மைக்ரோசாப்ட்சேவையாளர் இயக்கமுறைமைஎன்பது ஒரு சேவையாளர் வாய்ப்பாகும் இது YYMM வடிவமைப்பில்அரையாண்டு சேவையென்றும் (Semi-Annual Channel (SAC)),YYYY என்ற வடிவமைப்பில் நீண்டகால சேவையென்றும் (Long-Term Servicing Channel (LTSC))இரண்டுசேவைகளாக பிரிக்கப்பட்டு பொதுமக்களுக்கு வழங்கப்படுகின்றன இவற்றுள் அரையாண்டு சேவையானது நீண்டகால சேவையுடன் ஒத்தியங்காது மேலும் இது வரைகலை இடைமுகப்பு செய்யஇயலாது ஆனால் நீண்டகாலசேவையானது அனைத்து வடிவமைப்புடன் ஒத்தியங்கிடும் மேலும் இது வரைகலை இடைமுகப்பு செய்திடும் வசதிகொண்டது அதுமட்டுமல்லாது அவ்வப்போது புத்தாக்கம்செய்துகொள்ளும் தன்மைகொண்டது ஆயினும் இதனுடைய LTSC Server Core பதிப்பானது வரைகலை இடைமுகப்புடன் ஒத்தியங்காது இந்த நீண்டகாலசேவையானது Essential, Standard ,Datacenter ஆகிய மூன்றுவகை பதிப்புகளில்ஐந்தாண்டு பயன்பாடாக கிடைக்கின்றது தேவையெனில் மேலும் ஆறாண்டுகளுக்கு இதனை விரிவுபடுத்தி கொள்ளமுடியும்

விண்டோ இயக்கமுறைமை செயல்படும் கணினியை இயக்கதுவங்குவதற்கான கடவுச்சொற்கள் மறந்துவிட்டோம் என்னசெய்வது

இவ்வாறு தவித்திடும் நிலையில் நம்மிடம் கைவசம் யூஎஸ்பி வாயிலாக லின்க்ஸ் இயக்கமுறைமையுடன் செயல்படும் பென்ட்ரைவ் உள்ளதாக கொள்க அதனை அதற்கான வாயிலில் செருகி இந்த யூஎஸ்பி வாயிலாக செயல்படும் லினக்ஸ் இயக்குமுறைமையுடன் கூடிய பென்ட்ரைை செயல்படுத்தி நம்முடைய கணினியை இயக்கதுவங்கிடுக உடன் விரியும் திரையில் Try Fedora என்றவாறான வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக பின்னர் தோன்றிடும் live-userஎனும் திரையிலிருந்து வெளியேறி root.என்பதற்குள் உள்நிழைவு செய்திடுக (இந்த படிமுறை தேவையில்லைஇருந்தாலும் நம்முடைய பணிதொடர்ந்து நன்றாக அமைவதற்கு இந்த படிமுறையைபின்பற்றிடுக) தொடர்ந்து sudo dnf install -y chntpw என்ற கட்டளைவரியின் வாயிலாகchntpw எனும் துனைச்-செயலியை இணையஇணைப்புடன் நம்முடைய கணினி உள்ளதாவென உறுதிபடுத்திக் கொண்டு நிறுவுகை செய்து கொள்க பிறகு sfdisk -l …என்பதன் துனையுடன் எந்தெந்த பிரிக்கப்பட்ட பகுதிகள் mounted செய்யப்பட்டுள்ளன எனசரிபார்த்து கொள்க தொடர்ந்து sudo mount /dev/sda2 /mnt/Microsoft/என்ற கட்டளைவரியை உள்ளீடுசெய்து (அதாவது/dev/sda2)எனும் பகுதி பிரிப்பானை செயல்படுத்திடுக பிறகு cd /mnt/Microsoft/Windows/System32/config/ என்ற கட்டளைவரியை உள்ளீடுசெய்து config எனும் கோப்பகத்திற்கு மாறிகொள்கSecurity Account Manager (SAM) எனும் தரவுதளத்தில் பயனாளரின் ஆவணங்களை சரிபார்த்து கொள்க பின்னர் அதில் sudo chntpw -i SAMஎனும் கட்டளைவரியை உள்ளீடுசெய்து இந்த SAMஎனும் பயனாளர்கணக்கு ஆவணங்களை திருத்தம் செய்திட தயாராகஆகுக தொடர்ந்து அதில் Edit user data and passwords:என்பதில் 1 எனஉள்ளீடுசெய்திடுக பின்னர் Archit-PC என்றவாறு நம்முடைய பயனாளர்பெயரை உள்ளீடு செய்திடுக பிறகு இந்த Archit-PC என்றவாறான பயனாளர் பெயருக்கான கடவுச்சொற்களை திருத்தம்செய்திட 1 என்பதை உள்ளீடுசெய்துபழைய கடவுச்சொற்களை நீக்கம்செய்திடுக அல்லது 2 என உள்ளீடுசெய்துபுதிய கடவுச்சொற்களை அமைத்திடுக இதனை சேமித்து வெளியேறுக இதன்பின்னர் நம்முடைய விண்டோ இயக்கமுறைமையுள்ள கணினியை யூஎஸ்பி இல்லாமல் செயல்படுத்திடுக தோன்றிடும் திரையில் 1 என உள்ளீடுசெய்தபின் தோன்றிடும் திரையில் Sign in என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்து கடவுச்சொற்கள் இல்லாமல் கணினிக்குள் உள்நுழைவுசெய்திடுக அல்லது 2 எனகொடுத்து கடவுச்சொற்களை மாற்ரியமைத்திருந்தால் அந்த கடவுச்சொற்களின் வாயிலாக உள்நுழைவுசெய்திடுக

Previous Older Entries