நிறுவன வரைச்சட்டம் ஒரு அறிமுகம்

நிறுவன வரைச்சட்டமானது(Entity Framework) முதன்முதலில் 2008 இல் வெளியிடப்பட்டது, இது மைக்ரோசாப்டின்.NET பயன்பாடுகள் , தொடர்புடைய தரவுத்தளங்கள் ஆகியவற்றுக்-கிடையில் தொடர்புகொள்வதற்கான முதன்மை வழிமுறையாக விளங்குகின்றது. இந்நிறுவன வரைச்சட்டமானது ஒரு பொருள் தொடர்பு திட்டமிடுபவர் (Object Relational Mapper(ORM)) ஆகும், இது மென்பொருளில் உள்ள பொருட்களுக்கு இடையில் ஒரு தொடர்புடைய தரவுத்தளத்தின் அட்டவணைகளையும் நெடுவரிசைகளையும் தொடர்பு படுத்துவதை எளிதாக்கும் ஒரு வகை கருவியாகும். நிறுவன வரைச்சட்டம் (EF) என்பது ADO.NET இற்கான திறமூல ORM கட்டமைப்பாகும், இது .NET கட்டமைப்பின் ஒரு பகுதியாகவிளங்குகின்றது. தரவுத்தள இணைப்புகளை உருவாக்குவதையும் கட்டளைகளை இயக்குவதையும் ORM கவனித்து கொள்கின்றது, அத்துடன் வினவல் முடிவுகளை எடுத்து அந்த முடிவுகளை பயன்பாட்டு பொருட்களாக தானாக செயல்படுத்துகின்றது. ஒரு ORM அந்த பொருட்களின் மாற்றங்களைக் கண்காணிக்க உதவுகிறது, மேலும் அறிவுறுத்தப்பட்டால், அது தரவுத்தளத்தில் மீண்டும் அந்த மாற்றங்களைத் தொடரும்.
இந்த ORM ஆனது பயன்பாடுகளில் பயன்படுத்தப்படும் தரவுகளைத் தொடர்வதற்கான தேவையற்ற பணியைக் குறைப்பதன் மூலம் மேம்படுத்துநரின் உற்பத்தித்திறனை அதிகரிப்பதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. நிறுவன வரைச்சட்டத்தில் தரவுத்தளத்தில் தரவுகளைப் படிக்க அல்லது எழுதுவதற்குத் தேவையான தரவுத்தள கட்டளைகளை உருவாக்கி அவற்றை இயக்க முடியும். நாம் இதில் வினவுகளை எழுப்பினால், நம்முடைய களப் பொருள்களுக்கு எதிராக நம்முடைய கேள்விகளை LINQ ஐப் பயன்படுத்தி நிறுவனங்களுக்கு வெளிப்படுத்தலாம். இது தரவுத்தளத்தில் தொடர்புடைய வினவலை இயக்குகின்றது, பின்னர் நம்முடைய பயன்பாட்டில் நாம் பணியாற்றுவதற்கான முடிவுகளை நம்முடைய களப்பொருட்களின் நிகழ்வுகளாக மாற்றிடுகின்றது. சந்தையில் NHibernate LLBLGen Pro போன்ற பல்வேறுORM கள் உள்ளன. பெரும்பாலான ORM கள் பொதுவாக கள வகைகளை நேரடியாக தரவுத்தள திட்டத்திற்கு வரைபடமாக்குகின்றன. இது பயன்பாடுகளில் பயன்படுத்தப்படும் தரவுகளைத் தொடர்வதற்கான தேவையற்ற பணியைக் குறைப்பதன் மூலம் மேம்படுத்துநரின் உற்பத்தித்திறனை அதிகரிப்பதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. இது அதிக granular mapping அடுக்கினைக் கொண்டுள்ளது, எனவே நாம் விரும்பினால் , ஒரே நிறுவனத்தை பல தரவுத்தள அட்டவணைகளுக்கு அல்லது பல நிறுவனங்களை ஒரு அட்டவணைக்கு மேப்பிங் செய்வதன் மூலம்மேப்பிங்கைத் தனிப்பயனாக்கலாம் இது புதிய பயன்பாடுகளுக்கான மைக்ரோசாப்டின் பரிந்துரைக்கப்பட்ட தரவு அணுகல் தொழில்நுட்பமாகும். இது ADO.NET தரவுத் தொகுப்புகள் மற்றும் தரவு அட்டவணைகளுக்கான தொழில்நுட்பத்தை நேரடியாகக் குறிக்கிறது , இது ஏற்கனவே பல ஆண்டுகளாக முன்னோக்கி நகரும்அனைத்து புதிய மேம்பாட்டிற்கும் நாம் SQL க்கு ADO.NET அல்லது LINQ வழியாக இதனை பயன்படுத்திகொள்ளுமாறு மைக்ரோசாப்ட் பரிந்துரைக்கின்றது.

AngularJS எனும் ஜாவாஸ்கிரிப்ட் எனும் வரைச்சட்டத்தில் புதியவர்களின் முதன்முதலான பயனம்

AngularJS எனும் ஜாவாஸ்கிரிப்ட்வரைச்சட்டத்தினை பயன்படுத்தி புதியவர்கள் அல்லது துவக்கநிலையாளர்கள் கூட இந்த கட்டுரையில் கூறும் படிமுறைகளை பின்பற்றி மிகஎளிதாக தாம் விரும்பும் பயன்பாட்டினை உருவாக்கி கொள்ளமுடியும் நம்முடைய வழக்கமான முதன்முதலான எனும் பயன்பாட்டினை உருவாக்குவதாக கொள்க அதற்கான படிமுறை பின்வருமாறு
படிமுறை1:ஜாவாஸ்கிரிப்ட்வரைச்சட்டத்தினை மேலேற்றம் செய்தல்:: இது ஒரு முழுமையான ஜாவாஸ்கிரிப்ட்வரைச்சட்டமாக இருப்பதால் எனும் டேகை (tag) பயன்படுத்தி கொள்க தொடர்ந்து பின்வருமாறு குறிமுறைவரிகளை செயல்படுத்திடுக

படிமுறை2: AngularJSஎனும்பயன்பாட்டினை வரையறுத்தல்: அடுத்ததாக எனும் கட்டளையை பயன்படுத்திAngularJS எனும் பயன்பாட்டினை வரையறுத்திடுக

படிமுறை4 : மாதிரியை வரையறுத்தல்: இந்த படிமுறையில் எனும் கட்டளையை பயன்படுத்தி எனும் ஒரு பின்வருமாறுமாதிரியை வரையறுத்திடுக

Enter your Name:

படிமுறை5 :மாதிரியை கட்டுதல்: இந்த படிமுறையில் எனும் கட்டளையை பயன்படுத்தி பின்வருமாறு இந்த மாதிரிக்குமதிப்பினை வழங்கிடுக

வருக வணக்கம் !!

படிமுறை6 : நம்முடையமுதன்முதலான AngularJS பயன்பாட்டினை இயக்குதல் அல்லது செயல்படுத்துதல் மேலேகூறிய ஐந்து படிமுறைகளையும் பின்பற்றியபிறகு தொடர்ந்து பின்வருமாறான குறிமுறைவரிகளுடன் நம்முடைய . எனும் கோப்பினை சேமித்திடுக
.

AngularJS First Application

My First Application

Enter your Name:

வருக வணக்கம் !!

https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.6.4/angular.min.js

படிமுறை7:இந்த கோப்பினை செயல்படுத்தி நம்முடைய இணையஉலாவியில் எனும் இந்த பயன்பாட்டினை திறந்தவுடன்
My First Application
Enter your Name:
என தோன்றிடும் அதில் நம்முடைய பெயரை ” முனைவர் சகுப்பன்” என்றவாறு உள்ளீடுசெய்க அவ்வாறு உள்ளீடு செய்தவுடன்
“வருகவணக்கம் முனைவர் சகுப்பன்!!” என்றவாறு திரையில் செய்திதோன்றிடும் பார்த்தீர்களா மேலேகூறிய ஏழு படிமுறைகளைமட்டும் மிகச்சரியாக பின்பற்றி நம்முடைய முதன்முதலான பயன்பாட்டினை AngularJS எனும் ஜாவாஸ்கிரிப்ட் வரைச்சட்டத்தில் எவ்வளவு எளிதாக உருவாக்கிவிட்டோம் .
இதில் எனும் கட்டளைவரிகளானவை HTML இன் பக்கத்திற்குள் AngularJS பயன்பாட்டினை துவக்குகின்றது அடுத்து எனும் கட்டளைவரிகளானவை மாதிரி மாறிகளை உருவாக்கி HTML இன் பக்கத்திற்குள் இந்த எனும் கட்டளைவரிகளுக்குள் பயன்படுத்தி கொள்ளப்படுகின்றன முடிவிலுள்ள

எனும் tag ஆனது AngularJS பயன்பாடானது இந்த கட்டளைவரியுடன் முடிவடைந்துவிட்டது என குறிக்கின்றது

scrum, kanban ஆகிய இரு agile தொழில் நுட்பங்களில் எதுசிறந்தது

இவைகளுக்கு இடையேயானவேறுபாட்டினை பார்ப்பதற்குமுன் முதலில் agile என்றால் என்னவென அறிந்து கொள்வோம் அதாவது agile எனும் வரைச்சட்டமானது மென்பொருள் மேம்படுத்துதலின் போது பல்வேறு செயல்பாடுகளில் அதிகரிக்கும் செயல்களில் அதற்கான அணுகுமுறைகளுக்கான பாதுகாப்பு குடையாக விளங்குகின்றது. மிகமுக்கியமாக Scrum , kanban ஆகிய இரண்டும்agile வரைச்சட்டமாக விளங்குகின்றன
kanban என்பது ஜப்பானிய மொழியில் “காட்சி அறிகுறி” என குறிப்பதாகும் புதிய மென்பொருளை உருவாக்கி மேம்படுத்திடும் போதான தொடர்ச்சியான பல்வேறு படிமுறைகளையும் color-coding வாயிலாக காட்சிபடுத்துதல் பணிதொடரச்சியையும் பின்தங்கிவிட்ட செயல்களையும் ஒழுங்குபடுத்தி இணையாக கொண்டுவருதல் அனைத்து செயல்களும் Work in Progress (WIP)ஆக மிகநீண்டுசென்று கொண்டிருக்காமல் குறிப்பிட்ட வரையறைக்குட்படுத்துதல் என்பன போன்ற பல்வேறுபணிகளை செயற்படுத்திடுவதற்கான வரைச்சட்டமாக விளங்குகின்றது
நாம் எந்த வழிமுறையைப் பயன்படுத்தினாலும், திறம்பட,, தொடர்ச்சியாக சுறுசுறுப்பாகப் பயன்படுத்துவதுதான் kanban எனும்agile வரைச்சட்டத்தின் அடிப்படை நோக்கமாகும்
ஒட்டுமொத்தமாக சாராம்சமாக கூறவேண்டுமெனில், kanban என்பது ஒரு எளிய, வரைகலை வழிமுறையின் முன்னேற்றத்தைக் கண்காணித்தல், பொறுப்பைப் பகிர்ந்துகொள்ளுதல் சிக்கல்களைத் தணித்தல் ஆகியபணிகளை வழங்குகின்றது. இதில் இறுதி தயாரிப்பு உயர் தரத்துடனும் வாடிக்கையாளர்களின் உருவாக்கப்படுவதை உறுதி செய்வதற்கான kanbanஎனும் குழுவின் முயற்சி அமைகின்றது.
Scrumஎன்பது sprint planning, sprint reviews ,பின்னோக்கிய செயல் போன்றவைகளுடன் சேர்ந்த மென்பொருள் உருவாக்கிடும் அன்றாட பணிகளை ஒழுங்குபடுத்திட உதவுகின்றது மென்பொருளின் வெளியீட்டு நாளினை குறிப்பிட்டு அதற்கேற்ப பணிகளைமுடுக்கிவிடவும் பயனுள்ளதாக அமைகின்றது இதனுடைய Scrum குழுவானது Scrum தலைவர் மென்பொருள் சொந்தகாரர் மென்பொருள் உருவாக்கிடும் நபர்கள் ஆகியோர் சேர்ந்ததாகும் இவர்கள் அனைவரும் குழுவின் நோக்கங்களை விரைவாகவும் திறனுடனும் குறைந்த செலவிலும் அடைவதற்காக ஒத்தியங்க இது உதவுகின்றது
இவ்விரண்டும் ஏறத்தாழ ஒரே மாதிரியாக தோன்றுகின்றதால்இவ்விரண்டில் எதுசிறந்தது என கேள்வி தொக்கி நிற்கின்றது மென்பொருள்உருவாக்கிடும் குழுவிற்கு Scrumஎனும் agile வரைச்சட்டம் சிறந்தது மென்பொருள் lifecycle செயலிற்கு இந்தScrumஎனும் agile வரைச்சட்டம் சிறந்ததாகஅமைகின்றது அதற்கு பதிலாக இந்த குழுதவிர IT, marketing, HR, transformation, manufacturing, healthcare, finance என்பனபோன்ற அனைத்து குழுவிற்கும் kanbanஎனும் agile வரைச்சட்டம் சிறந்ததாகும் இரண்டு வரைச்சட்டங்களிலும் பொருத்தமானதை நம்முடைய இறுதிஇலக்கினை எளிதாக அடையக்கூடியதை தெரிவுசெய்து கொள்க என பரிந்துரைக்கப்படுகின்றது.

Electron எனும் வரைச்சட்டத்தைகொண்டு நாம் விரும்பும் கட்டற்ற பயன்பாட்டினை உருவாக்கி கொள்ளமுடியும்

தற்போது இணையபக்கத்தினை அல்லது கட்டற்ற பயன்பாட்டினை உருவாக்க விரும்பு-வோர்களில் பெரும்பாலானவர்களின் முதல்விருப்பமாக .Electron என்பது விளங்குகின்றது
இது ஜாவாஸ்கிரப்ட் ஹெச்டிஎம்எல் சிஎஸ்எஸ் ஆகிய இணைய தொழில்-நுட்பங்களை பயன்படுத்தி நம்முடைய சொந்த பயன்பாட்டினை நாமே உருவாக்கி கொள்ள இந்த வரைச்சட்டம் பேருதவியாய் விளங்குகின்றது இது hromium , Node.js ஆகியவற்றை கொண்டு ஜாவாஸ்கிரப்ட் ஹெச்டிஎம்எல் சிஎஸ்எஸ் ஆகிய இணைய தொழில்நுட்பங்களைஎளிதாக கையாளுகின்றது இது ஒரு கட்டற்ற வரைச்சட்டமாகும் இது விண்டோ லினக்ஸ் ஆகிய அனைத்து இயக்கமுறைமைகளிலும் செயல்படும் திறன்மிக்கது பெரும்பாலானலின்கஸ் பயன்பாடுகள்இந்த .Electron வரைச்சட்டத்தின் வாயிலாகவே உருவாக்கி வெளியிடபட்டதுஎன்ற செய்தியை மனதில் கொள்க இந்த Electron வரைச்சட்டமானது இணைய பயன்பாட்டை கொண்டு சமநிலை சிறப்பம்சமாக கணினியின் வாடிக்கையாளர் கொண்டு செயல்படுத்துகிறது.கணினி பயன்பாட்டில் பயன்பாடுகளையும் பாதுகாப்பினையும் மேம்படுத்திடுகின்றது நம்முடைய சொந்த மின்னஞ்சல் பயன்பாட்டினை நாமே இதன்வாயிலாக உருவாக்கி மேம்படுத்தி கொள்ளமுடியும் மிகமுக்கியமாகஇவ்வாறு மென்பொருள் உருவாக்கிடும் குழுஉறுப்பினர்கள் மிககுறைந்த அளவில் இருந்தாலும் தேவையான பயன்பாடுகளை விரைவாக உருவாக்கி கொள்ளமுடியும் அதனால் சிறியநிறுவனங்கள்கூட இதனைகொண்டு மிகசிறந்த பயன்பாட்டினை எளிதாக உருவாக்கிமேம்படுத்தி கொள்ளமுடியும் மேலும் விவரங்களுக்கு https://electronjs.org/ எனும் முகவரிக்கு செல்க

இணையத்தினடிப்படையிலான பல்லூடகத்திற்கு பயன்படும் GStreamerஇனுடைய WebRTC ஒரு அறிமுகம்

Gstreamer என்பது கட்டற்ற அனைத்து தளங்களிலும் செயல்படும் ஒரு பல்லூடக வரைச்சட்டமாகும்
பொருட்களுக்கான இணையம் , போக்குவரத்து வாகணங்களின் தகவல், தொலைபேசி, தொலைகாட்சிபெட்டி ஆகியவற்றில் உட்பொதிந்த கானொளி காட்சி/ இசை இயக்கிகள்,கானொளிகாட்சி பதிவுசெய்தல், கானொளிகாட்சி கூட்டம், இணைய உலாவி, VoIP வாடிக்கையாளர்ஆகியவற்றில் கணினிபோன்றும் மறையாக்கம் குறியாக்கம் செய்தல், கானொளி காட்சிகூட்டம் பேச்சொலிகூட்டம் ,ஆகியவற்றில் சேவையாளர் போன்றும் செயல்படுகின்றது,மேலும் எந்தவொரு சாதனத்திலும் செயல்படும்திறன்கொண்டது அதுமட்டுமல்லாது மிகவும் நெகிழ்வுதன்மையுடனும் எளிதாகவும் அவைகளுக்கிடையே இதற்கான தரவுகளை எளிதாக பரிமாறி கொள்ளஉதவிடவும் பல்லூடகங்களை செயலபடச்செய்திடவும் பதிவுசெய்திடவும் ஆனதாகும் இவ்வாறான பல்வேறு வசதி வாய்ப்புகளை பல்லூடகங்களில் செயல்படுத்திடுவதற்காக சிக்கலான ஆயிரகணக்கான குறிமுறைகளை அதனுடைய pipeline அடிப்படையிலான மாதிரிகளை கொண்டு API வடிவமைப்பில் எளிதாக செயல்படுத்திடுகின்றது

WebRTC என்பது நடப்பிலிருக்கும் RTP, RTCP, SDP, DTLS, ICE, RTC ஆகியவற்றின் விளக்ககுறிப்புகளில் கட்டமைவுசெய்து ஜாவஸ்கிரிப்ட் இணையஉலாவியை பயன்படுத்தி அனுகுவதற்கு API வரையறுத்திடுகின்றது பொதுமக்கள் IPஇன்நிகழ்வுநேர தகவல்தொடரபுகளை செயற்படுத்திடுவதற்கான மரபொழுங்குகளை இது கட்டமைவுசெய்திடுகின்றது இந்த WebRTC ஆனது பயனாளரின் சொந்த கணினி பயன்பாடுகளுக்கும் இணையபயன்பாடுகளுக்கும் இடையில் ஒரு பாளம் போன்று ஒரு செந்தர நெகிழ்வுதன்மையுடனான நம்பிக்கையற்ற ஜாவாஸ்கிரிப்ட் குறிமுறை முறைவரிகளுக்கு நம்பிக்கையானதாக செயல்படுகின்றது எல்லா இடங்களிலும் பயன்படுத்தி கொள்ளப்படும் PeerConnection API எனும் இணைய பயன்பாட்டினை இந்தWebRTC JS adapte ஆனது எளிதாக கையாளுகின்றது பல்லூடகங்களைசொந்த வடிகட்டுதல்களின் கட்டளைகளை கொண்டு மிகவும் சிரமத்துடன் கையாளுவதற்கு பதிலாக இந்த WebRTC கொண்டுஎளிதாக கையாளலாம்
Gstreamer இல் WebRTC ஆனது ஒன்றிணையும்போது இணையத்தில் பல்லூடகங்களை கையாளும் பணி மிகஎளிதாகஆகின்றது

Flutterஎனும் பயனாளர் இடைமுகப்ப வரைச்சட்டத்தை பயன்படுத்தி கைபேசி பயன்பாடுகளை மிகவிரைவாகஉருவாக்கலாம்

ஒரேகுறிமுறைவரிகளைகொண்டு ஆண்ட்ராய்டு, ஐஓஎஸ் ஆகியவற்றின் சொந்த பயன்-பாடுகளை போன்று .Flutterஎனும் பயனாளர் இடைமுகப்பு வரைச்சட்டத்தை பயன்படுத்தி மிகவிரைவாகஉருவாக்கலாம் இந்த Flutterஎனும் பயனாளர் இடைமுகப்பு வரைச்-சட்டமானது கட்டற்றதும் கட்டணமற்றதாகும் இந்த Flutterஎனும் பயனாளர் இடைமுகப்பு வரைச்சட்டத்தை பயன்படுத்தி பயன்பாடுகளை உருவாக்குவதற்காகவென தனியாக அனுபவம் எதுவும் தேவையில்லை புதியவர்கள்கூட மிகஎளிதாக உருவாக்கலாம் Android Studio, VSCode, IntelliJஆகிய பல்வேறு IDEக்களை இது ஆதரிக்கின்றது ஆண்ட்ராய்டு ஐஓஎஸ் ஆகிய இரண்டு தளங்களிலும் வெவ்வேறு வகைகளில் உருவப்படங்கள் எழுத்துருக்கள் வழிகாட்டுதல்கள் ஆகியவை இருந்தாலும் இவ்விரண்டு கைபேசிகளுக்கென தனித்தனியாக குறிமுறைவரிகளை கொண்டு பயன்பாடுகளை உருவாக்காமல் ஒரேகுறிமுறைவரிகளை கொண்டு இவைகளின்சொந்த பயன்பாடுகளை போன்று இந்தFlutterஇன் வாயிலாக கட்டமைத்திடலாம் இது பயனாளர் இடைமுகப்பிற்கான நெகிழ்வுதன்மை கொண்டது அசைவூட்டங்கள் போன்ற நவீண வசதிகளையும் இதன்வாயிலாக கொண்டுவரமுடியும் இதில் உருவாகும் பயன்பாடுகளை வாடிக்கையாளர் விரும்பியவாறு மாற்றியமைத்து-கொள்ளமுடியும் இந்த Flutterஎனும் பயனாளர் இடைமுகப்பு வரைச்சட்டத்தை பயன்-படுத்தி கொள்வதற்காக கூடுதல் இணைப்பாக Dartஎனும் கணினிமொழி தேவையாகும் (https://www.dartlang.org/) மேலும் c++கணினிமொழியின் பொறியை இது இயங்குவதற்காக பயன்படுத்தி கொள்கின்றது கூகுளானது தம்முடைய பெரும்பாலான செயல்திட்டங்களுக்கு இந்தFlutterஎனும் பயனாளர் இடைமுக வரைச்சட்டத்தையே பயன்படுத்தி கொள்கின்றது அதுமட்டுமல்லாது அலிபாபா, அப் ட்ரீ, அப்பே ரோட்,ஹாமில்டன் மியூஸிக்கல் போன்றவை இந்தFlutterஎனும் பயனாளர் இடைமுக வரைச்சட்டத்தை பயன்படுத்திடும் மிகமுக்கிய வாடிக்கையாளர்களாவார்கள்
இந்தFlutterஐ பயன்படுத்தி கைபேசி பயன்பாடுகளை உருவாக்குவதற்காக பின்வரும் கட்டமைவை நிறுவுகை செய்திடுக 1.Flutter SDKஇதில் Flutter பொறி,கருவிகள் பொருட்கள் Dart SDKஆகியவை கொண்டதாகும் 2. IDE இதில்Android Studio, VSCode, IntelliJ ஆகிய பல்வேறு IDEக்களை கொண்டதாகும் 3.Plugin இதில் கூடுதல் இணைப்பாக Flutterஉம் Dart உம் கூடுதல்இணைப்புPluginகளாக இதனுடைய குறிப்பிட்ட IDEகொண்டதாகும்

1
வழக்கம்போன்று நம்முடைய முதன்முதலான “அனைவருக்கும் வணக்கம்” எனும் கைபேசி பயன்பாடுகளை இதன் வாயிலாக உருவாக்கிடுவோம்
import ‘package:flutter/material.dart’;
void main() => runApp(new MaterialApp(
title: ‘First Flutter App’,
home: MyApp(),
));
class MyApp extends StatelessWidget {
// This widget is the root of your application.
@override
Widget build(BuildContext context) {
return Scaffold(
appBar: AppBar(
title: Text(‘Demo App’),
),
body: Center(
child: Text(‘அனைவருக்கும் வணக்கம்!’),
),
);
}
}
இந்த குறிமுறைவரிகளில் import ‘package:flutter/material.dart’ எனும் வரியானது இந்த பயன்பாட்டிற்கு தேவையான தோற்றத்தை வழங்கக்கூடிய முன்கூட்டியே வரையறுக்-கப்பட்ட கோப்பின் கட்டுகளை பயன்பாட்டிற்குள் கொண்டுவருகின்றது இதிலிருந்து பொருட்களை பயன்படுத்தி நமக்கு தேவையானவாறு உருவாக்கி கொள்ளலாம்
MaterialApp எனும் வரிhome route ஆகியவை சேர்ந்த இதுனுடைய அளவு-கோல்களாகும்
Scaffold எனும் வரி முதன்மையான உள்ளடக்கங்களுக்கான புறவமைப்பாக செயல்-படுகின்றது
StatelessWidget எனும் வரி பெற்றோர் மதிப்புகளை தேக்கி வைத்துகொள்கின்றது புதிய பயன்பாட்டினை உருவாக்குவதற்காக அந்த மதிப்பினை பயன்படுத்தி கொள்கின்றது
MaterialApp என்பது நமக்கு தேவையானபயன்பாட்டினைமெய்நிகர் சாதனம் அல்லது உண்மையான சாதனத்தில் வழக்கமான ஆண்ட்ராய்டு அல்லது ஐஓஎஸ் பயன்பாடுகளை உருவாக்கி இயங்கசெய்கின்றது இதனை செயல்படுத்தியவுடன் படத்தில் உள்ளவாறு தோற்றம் அமைந்திடும்.

2
பொருட்கள் Text , Stack , Container, Gesture(தாவுதல்,இருமுறை தாவுதல,நீண்டநேரம் அழுத்துதல், நெடுவரிசையில் இழுத்துசெல்லுதல் ,கிடைவரிசையில் இழுத்து செல்லுதல் ஆகிய செயல்களுக்கானது), Image, Icon,Rise Button போன்ற பல்வேறு பொருட்களை (Widgets) உருவாக்குவதற்கான குறிமுறைவரிகளை https://flutter.io/widgets/basics/ .என்ற தளத்திற்கு சென்றுஅறிந்து பயன்படுத்திகொள்க.
பின்வரும் குறிமுறைவரிகள்StatelessWidget என்பதற்கு எடுத்துகாட்டாகும்
class Demo extends StatelessWidget {
const Demo({ Key key }) : super(key: key);
@override
Widget build(BuildContext context) {
return new Column();
}
}
இதற்குமறுதலையாக மாறக்கூடிய நிலையிலான பொருட்களுக்கு பின்வரும் குறிமுறைவரிகள் StatefulWidgetஎன்பதற்கு எடுத்துகாட்டாகும்
class Demo extends StatefulWidget {
const Demo({ Key key }) : super(key: key);
@override
_DemoState createState() => new _DemoState();
}
class _DemoState extends State {
@override
Widget build(BuildContext context) {
return new Column();
}
}
Flutterஐ பயன்படுத்தி ஆண்ட்ராய்டு சாதனத்திற்கான பயன்பாடுகளை உருவாக்குதல்
1.Android Views எந்தவொருளிற்குமான பயன்பாடுகளிலும் இந்த Views அடிப்படை-யானதுதான் FlutterView ஆனது ஆண்ட்ராய்டு View இற்கு சமமானதாகும் ஆயினும் பயனாளர் இடைமுகத்திற்கு ஏற்றவாறு உண்மை தோற்றத்தை இது உருமாற்றி அமைக்கின்றது
2.MaterilaLibraryஆண்ட்ராய்டில் பயன்படுத்திடுவதையே இந்தFlutterஉம் பயன்படுத்தி கொள்கின்றது
3.Draw/paint இதற்காக ஆண்ட்ராய்டானது Canvas, Drawableஆகியவற்றை பயன்படுத்தி கொள்கின்றது Flutterஆனது அதற்காக Canvas APIஐ பயன்படுத்தி கொள்கின்றது 4.Navigationஆண்ட்ராய்டானது செயல்களுக்கிடையேவழிகாட்டிட Intentsஎன்பதை பயன்படுத்தி கொள்கின்றது Flutterஆனது திரைகளுக்கு இடையே வழிகாட்டிட Navigator, Routes என்பவைகளை பயன்படுத்தி கொள்கின்றது மேலும் விவரங்களுக்கு https://flutter.io/flutter-for-android/ என்ற இணையதளத்திற்கு சென்றறிந்து பயன்படுத்தி கொள்க
Flutterஐ பயன்படுத்தி ஐஓஎஸ் சாதனத்தின் பயன்பாடுகளை உருவாக்குதல்
1.IOSUIView எந்தவொருளிற்குமான பயன்பாடுகளிலும்இந்த Views அடிப்படையானதுதான் ஆயினும் பயனாளர் இடைமுகத்திற்கு ஏற்றவாறு உண்மை தோற்றத்தை FlutterView ஆனது உருமாற்றி அமைக்கின்றது
2.MaterilaLibrary இங்குFlutterஆனது பொருட்களின் வடிவமைப்பு வழிகாட்டியை பயன்-படுத்தி ஐஓஎஸ் பொருத்தமாக அமைந்துமாறு செய்கின்றது
3.Opacity ஐஓஎஸ்இல் எந்தவொன்றையும் .Opacityஅல்லது.alphaஆக பயன்படுத்தி கொள்கின்றது ஆனால்Flutterஆனது Wrapஎன்பதை Opacity ஆக பயன்படுத்தி கொள்கின்றது
4.Navigationஐஓஎஸ்இல் UI Navigation Controllerஎன்பதை காட்சியை கட்டுபடுத்துபவராக பயன்படுத்தி கொள்கின்றது Flutterஆனது திரைகளுக்கு இடையே வழிகாட்டி Navigator, Routesஎன்பவைகளை பயன்படுத்தி கொள்கின்றது
மேலும் விவரங்களுக்கு https://flutter.io/flutter-for-ios/ என்ற இணையதளததிற்கு சென்றறிந்து பயன்படுத்தி கொள்க
3

இயந்திரகற்றலும்(Machine Learning),திறன்பேசியும் (Smartphone) ஒன்றிணைந்தால் மிக சிறந்த பயனை நாம் அடையமுடியம்

அது எவ்வாறு என்பதுதான் நம்மனைவரின் முன்உள்ள மிகப்பெரியகேள்வியாகும் இயந்திரகற்றல்(Machine Learning) என்பது கணினியை மனிதனை போன்று மேம்படுத்துவதாகும் திறன்பேசி (Smartphone) என்பது கையடக்க கருவியாகும் இவையிரண்டையும் ஒன்றிணைப்பது எவ்வாறு கவலையே படவேண்டாம் இதற்காக பின்வரும் இருவாய்ப்புகள் நமக்காக பயன்பட காத்திருக்கின்றன
1கைபேசிகளில் உள்ளிடுதல் வெளியிடுதல் மட்டும் செய்தல் தேவையான உள்ளீடுகளை மட்டும்கைபேசி வாயிலாக பெற்று இயந்திரகற்றல்(Machine Learning) இற்கான சேவையாளர் கணினிக்கு அனுப்பி முடிவுகளை கைபேசிவாயிலாக பெறுவது .
2 இயந்திரகற்றல்(Machine Learning) இற்கான சிறப்பு அமைவு இதற்கான கட்டமைப்பை கைபேசிகளிலேயே அமைவுசெய்து பயன்படுத்தி கொள்ளலாம்
இவையிரண்டிலும் நன்மையும் தீமையும் உண்டு பொதுவான குறைபாடுகளானவை
1.பேச்சொலியை அறி்ந்தேற்பு-செய்தல்,
2.உருவப்படங்களை அறி்ந்தேற்புசெய்தல்,
3.பொருட்களை கண்டுபிடித்து சுட்டிக்காட்டுதல்,
4. பயனாளர்களை அறி்ந்தேற்புசெய்தல்,
5. பேசும் மொழியை மொழிமாற்றம் செய்தல்
போன்றவைகளை சரிசெய்து மேம்படுத்தினால் போதும் திறன்பேசியையும் இயந்திரகற்றலிற்காக பயன்படுத்தி கொள்ளமுடியும்.
பின்வரும் இரு வரைச்சட்டங்கள் திறன்பேசிகளில் இயந்திர கற்றலை வலுப்படுத்துகின்றன
1. TensorFlow முதலில் ஆண்ட்ராய்டு ஸ்டுடியோவை இதற்கான தளத்திலிருந்து பதிவிறக்கம்செய்து நிறுவுகை செய்து கொள்க அவ்வாறே TensorFlowஎன்பதை
https://githup.com/tensorflow/ எனும்இணையமுகவரியிலிருந்து பதிவிறக்கம்செய்து நிறுவுகை செய்து கொள்க தொடர்ந்து
allprojects {
repositories {
jcenter()
}
}
depedencies {
compile ‘org.tensorflow:tensorflow-android:+’
}
எனும் குறிமுறைவரிகளை கொண்டு tensorflowஐஆண்ட்ராய்டு பயன்பாடாக சேர்த்து கொண்டு செயல்படுத்திடுக.மேலும் செயல்முறை விளக்கபயன்பாடுகளை(Demo) பதிவிறக்கம் செய்து செயல்படுத்திபார்த்து அறிந்து கொள்க அல்லது முழுவிளக்கம் வேண்டு- மெனில் https://codelabs.developers.google.com/codelabs/tensorflow-forpoets-2-tflite/#0. என்ற தளத்திற்கு சென்று அறிந்து கொண்டு பயன்படுத்திடுக
2. Bender இதுஒரு நவீண இயந்திரகற்றலின் வரைச்சட்டமாகும் இது ஐஓஎஸ் பயன்பாடுகளிலும் இயற்கையான வலைபின்னலுடன் செயல்படும் தன்மைகொண்டது இதனை 1.நடப்பிலுள்ளTensorFlowஎன்பதை பயன்படுத்தியும் செயல்படுத்திடலாம்.
2. Metal PerformanceShaders(MPS) ஐ பயன்படுத்தி வரைகலைசெயலகமாக பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் 3.நேரடியாக Benderஐ பதிவிறக்கம்செய்து பயன்படுத்தி கொள்ளலாம்
மேலும் விவரங்களுக்கு https:github.com/xmartlabs/Bender/ என்ற இணையதளத்திற்குசெல்க.