லிபர் ஆஃபிஸின் 6.1.2 புதிய பதிப்பின் வசதி வாய்ப்புகள்

தற்போது Colibre எனும் புதிய உருவப்பொத்தானுடன் லிபர் ஆஃபிஸின் 6.1.2 எனும் பதிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது அதில் பின்வரும் வசதி வாய்ப்புகள் உள்ளன

நம்முடைய ஆவணத்தினை EPUB எனும் வசதியின் வாயிலாக மின்னனு புத்தகமாக பதிவேற்றம் செய்திடலாம் இதில் பக்கங்களின் கீழ் பகுதியிலும் மேல்பகுதியிலும் பக்க எண்களையும் மொத்த பக்கஎண்களை கணக்கிடுவதையும் அதைவிட 1,3,5 என்றவாறு ஒற்றைபடைஎண்களாகவும் பின்னர் 2,4,6 என்றவாறு இரட்டைபடை எண்களாகவும் ஒருதாளின் இரண்டுபுறமும் அச்சிடுவதற்கேற்ப பக்கஎண்களை கொண்டுவரலாம் கூடுலதாக நம்முடைய கையெழுத்தினைகூட Insert => Signature Line=> எனும் கட்டளையின் வாயிலாக நம்முடைய ஆவணத்தில் கொண்டுவரலாம்
விரிதாளில் உருவப்படங்களை anchor to Cellஎன்ற வசதியின்மூலம் வழக்கமாக , அளவினை சரிசெய்து கொள்ளுமாறு, . பக்கங்களுக்கேற்ப சரிசெய்து கொள்ளுமாறு ஆகிய மூன்றுவழிகளில் கொண்டுவரலாம்

லிபர் ஆஃபிஸை நம்முடைய கணினியில் நிறுவுகை செய்திடலாமலேயே TDF, ISPs ஆகிய மேககணினி தொழில்நுட்பத்தின் அடிப்படையில் இணையத்தின் வாயிலாக நேரடியாக பயன்படுத்தி கொள்ளமுடியும்
நம்முடைய ஆண்ட்ராய்டு அல்லது ஐஓஎஸ் செயல்படும் கைபேசி வாயிலாக கூட லிபர் ஆஃபிஸ் ஆவணங்களை காட்சியாக காணமுடியும் இதற்காக கூகுள் ப்ளே ஸ்டோரிலிருந்து அல்லது F-Droid இலிருந்து பதிவிறக்கம் செய்து பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் நம்முடைய திறன்பேசி(smartphone) வாயிலாக தொலைதூரத்திலிருந்தும் லிபர் ஆஃபிஸின் இம்ப்பிரஸ் படவில்லை காட்சியை கண்டுகளிக்கமுடியும்

லிபர் ஆஃபிஸ் தொடர்-பகுதி-3-லிபர் ஆஃபிஸ் பேஸில் ஒரு அட்டவணையை உருவாக்குதல்-தொடர்ச்சி

நடப்பு பயன்பாட்டிலுள்ள அட்டவணையை நகலெடுத்து ஒட்டுவதன்மூலம் ஒரு அட்டவணையை உருவாக்குதல்
நம்மிடம் பணியாளர்களின் செயல்கள் தொகுப்பாக இருப்பதாக கொள்வோம் அவற்றுள் ஒவ்வொரு வகை செயலிற்கும் ஆனதொரு அட்டவணையை உருவாக்குவதற்காக ஒவ்வொருமுறையும் முந்தைய தொடரில் கூறியவாறு ஒரு வழிகாட்டியின் உதவியால் உருவாக்குவதற்கு பதிலாக ஒரு அட்டவணையை மட்டும் ஒரு வழிகாட்டியின் உதவியால் உருவாக்கியபிறகு மற்ற அட்டவணைகளை அதிலிருந்து பின்வரும் வழிமுறைகளின்படி நகலெடுத்து ஒட்டுவதன் வாயிலாக உருவாக்குவது எளிதான செயலாகும்
1 திரையில் தரவுதளபலகத்தில் நாம் காணும் பொருட்களின் உருவப்படங்களில் அட்டவணையின் உருவபொத்தானை(table icon) மட்டும் இடம்சுட்டியால் தெரிவுசெய்து சொடுக்குக
2 உடன் விரியும் அட்டவணைகளின் உருவப்படங்களில் Employee Tasks என்ற அட்டவணையின் உருவபொத்தானை மட்டும் இடம்சுட்டியால் தெரிவுசெய்து சொடுக்குக
3 பின்னர் இதே அட்டவணையின் கீழ்பகுதியில் காலியான இடத்தில் இடம்சுட்டியை வைத்து சுட்டியின் வலதுபுறபொத்தானை இருமுறை சொடுக்குக
4 அதன்பின்னர் விரியும் சூழ்நிலை பட்டியில் Pasteஎன்ற கட்டளையை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக
5 பின்னர் தோன்றும் Copy tableஎன்ற(படம்-1) சாளரத்தில் இந்த அட்டவணையின் பெயரை Employee Tasks 1 என்றவாறு மாற்றியபின் Next.என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக

6 அதன்பின்னர் தோன்றிடும் Assign column என்ற( படம்-2)திரையில் >> என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்துசொடுக்குக
7.உடன்பழைய அட்டவணையின் புலங்கள் அனைத்தும் புதிய அட்டவணைக்கு போய்ச்சேரும் பின்னர்Next.என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக
8 இந்நிலையில் பழைய அட்டவணையின் புலங்களின் வடிவமைப்புகளும் புதிய அட்டவணைக்கு அப்படியே வந்து சேர்ந்திருப்பதை காணலாம் தேவையெனில் அவைகளை மாற்றி யமைத்திடுக அதன்பின்னர் Createஎன்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் புதிய அட்டவணையொன்று நாம் மாற்றியமைத்தவாறு உருவாகிவிடும் இவ்வாறே தேவையான அட்டவணைகளை உருவாக்கிகொள்க

வடிவமைப்பு காட்சியின்மூலம் புதிய அட்டவணையொன்றை உருவாக்குதல்(Create Table in Design View )
புதிய அட்டவணையொன்றை இந்த வடிவமைப்பு காட்சியின்மூலம் உருவாக்குவது மிகசிறந்தமுன்னேறிய வழிமுறையாகும் இந்த வழிமுறையில் அட்டவணையின் குறிப்பிட்ட புலத்தின் வடிவமைப்பு விவரங்களை நேரடியாக உள்ளீடு செய்யஅனுமதிக்கின்றது இந்த வழிமுறைமூலம் Fuelஎன்ற அட்டவணையொன்றையும் FuelID, Date,Fuel Cost, Fuel Quantity, Odometer, PaymentType ஆகிய அதனுடைய புலங்களையும் உருவாக்குவதாக கொள்வோம்
இதில் Fuel Cost என்ற புலத்திற்கு நாணய வடிவமைப்பும் இருதசமபுள்ளியும், Fuel Quantity என்ற புலத்திற்கு எண்வடிவமைப்பும் மூன்றுதசமபுள்ளியும், Odometer என்ற புலத்திற்கு எண் வடிவமைப்பும் ஒருதசமபுள்ளியும் ,PaymentType என்ற புலத்திற்கு உரைவடிவமைப்பில் இருக்குமாறும் நேரடியாக அந்தந்த புலத்தின் பெயரையும் அதனுடைய வடிவமைப்பையும் அமைத்திடவேண்டும்
1.இதற்காக தரவுதளபலகத்தில் table icon என்பது தெரிவுசெய்யபட்டு அதனுடைய தொடர்ச்சியாக வலதுபுறபலகத்தில் Tasks என்பதன்கீழ் காணும் பட்டியலில் Create Table in Design View என்ற வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக
2உடன்விரியும் Table Design என்ற திரையில் Field Name என்பதற்கு முதல் புலத்தின் பெயரான FuelID என்பதையும்Field typeஎன்பதில் இதிலுள்ள கீழிறங்கு பட்டியலை விரியச்செய்து அதிலிருந்து Integer [INTEGER]என்பதையும் கீழ்பகுதிபலகத்திலுள்ளField properties என்பதன்Auto value என்பதை yes எனவும் மாற்றியமைத்திடுக
3 FuelID என்பதன் இடதுபுறத்திலுள்ள பச்சைவண்ண முக்கோணத்தை தெரிவுசெய்து இடம்சுட்டியின் வலதுபுற பொத்தானை சொடுக்கி சூழ்நிலை பட்டியை தோன்றச்செய்க
4 அதிலுள்ள ( படம்-3)கட்டளைகளிலிருந்து Primary key என்ற கட்டளையை தெரிவுசெய்து இந்த புலத்தினை தொடக்க திறவுகோளாக (Primary key) அமைத்தபின் Description என்பதில் இந்த புலத்தைபற்றிய விவரங்களை உள்ளீடுசெய்திடுக
இவ்வாறே Field Name என்பதற்கு மற்ற புலங்களின் பெயர் ஒவ்வொன்றையும் உள்ளீடுசெய்திடுக
இரண்டாவது புலமான Date என்பதனுடைய Field typeஎன்பதில் இதிலுள்ள கீழிறங்கு பட்டியலை விரியச்செய்து அதிலிருந்து Date[DATE]என்பதையும் PaymentTypeஎன்ற புலத்தின்Field typeஎன்பதில் இதிலுள்ள கீழிறங்கு பட்டியலை விரியச்செய்து அதிலிருந்து Text [VARCHAR]என்பதையும் மற்ற புலங்களான Fuel Cost, Fuel Quantity, Odometer ஆகியமூன்றின் Field typeஎன்பதிலுள்ள கீழிறங்கு பட்டியலை விரியச்செய்து அதிலிருந்து Number [NUMERIC]என்பதையும் தெரிவுசெய்து அமைத்துகொள்க

Fuel Cost என்ற புலத்தின் கீழ்பகுதியின் Field properties என்பதன் கீழ் LENGTH என்பதற்கருகில் ஐந்து என்றும் Decimal places என்பதற்கு இரண்டு என்றும் அமைத்திடுக இந்நிலையில் format example என்பதற்கருகில் உள்ள Format example என்ற முப்புள்ளி பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன்Field format என்ற உரையாடல்பெட்டியொன்று(படம்-4 )இயல்புநிலையில்format என்ற தாவியினுடைய பொத்தான்திரை திரையில் தோன்றிடும் அதில்category என்பதில் currency என்றும் format என்பதில் கீழிறங்கு பட்டியலிலிருந்துINR Tamil என்றும்Language என்பதில் கீழிறங்கு பட்டியலிலிருந்துTamil என்றும் தெரிவுசெய்துகொண்டு Ok என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக
அவ்வாறே Fuel Quantity என்ற புலத்தின் கீழ்பகுதியின் Field properties என்பதன் கீழ் LENGTH என்பதற்கருகில் ஆறு என்றும் Decimal places என்பதற்கு மூன்று என்றும் அமைத்து மேலே Fuel Cost என்ற புலத்திற்கு மேற்கூறிய படிமுறைகளை பின்பற்றி மற்றவடிவமைப்பு விரங்களையும் அமைத்திடுக
Odometer என்ற புலத்தின் கீழ்பகுதியின் Field properties என்பதன் கீழ் LENGTH என்பதற்கருகில் ஐந்து என்றும் Decimal places என்பதற்கு ஒன்று என்றும் அமைத்து மேலே Fuel Cost என்ற புலத்திற்கு கூறிய படிமுறைகளை பின்பற்றி மற்றவடிவமைப்பு விரங்களை அமைத்திடுக இறுதியாக இந்த அட்டவணைக்கு Fuel என்றவாறு ஒருபெயரிட்டு சேமித்தபின் இந்த சாளரத்தினை File => Close=> என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்கிமூடிவிடுக
பட்டிபெட்டி(Listbox)வழிமுறையில் அட்டவணையொன்றை உருவாக்குதல்
ஒரே தகவல் ஆனது வெவ்வேறு வகையில் ஒவ்வொரு புலத்திலும் குறிப்பிடப்பட்டு அட்டவணைகளை உருவாக்குவதற்காக ஒவ்வொரு அட்டவணையின் முதல்புலம் தகவல்புலமாகவும் ID என்பது இரண்டாவது புலமாகவும் உருவாக்கவேண்டும் இதற்காக முன்பு கூறிய Create Table in Design View என்ற வழிமுறையின்படி உருவாக்கிய அட்டவணையில் Type ,PaymentID ஆகிய இருபுலங்களில் மட்டும் PaymentID என்ற புலத்தின் கீழ்பகுதி பலகத்திலுள்ளField properties என்பதன்Auto value என்பதை yesஎன மாற்றியமைத்தும்
இடது புறத்திலுள்ள பச்சைவண்ண முக்கோணத்தை தெரிவுசெய்து இடம்சுட்டியின் வலதுபுற பொத்தானை சொடுக்குக.உடன் தோன்றிடும் சூழ்நிலை பட்டியிலுள்ள கட்டளைகளிலிருந்து Primary key என்ற கட்டளையை தெரிவுசெய்து இந்த புலத்தினை தொடக்க திறவுகோளாக அமைத்தபின் மற்றபண்பியல்பு விவரங்களை தேவையானவாறு அமைத்துகொள்க.பின்னர் Description என்பதில் இந்த புலத்தைபற்றிய விவரங்களை உள்ளீடுசெய்து இந்த அட்டவணைக்கு PaymentType என்றவாறு (படம்-5) ஒருபெயரிட்டு சேமித்திடுக. இதன்பின்னர் இந்த சாளரத்தினை File= > Close=>என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்கிமூடிவிடுக


இவ்வாறு பட்டிபெட்டி வழிமுறையில் உருவாக்கிய அட்டவணைக்கு என தனியானதொரு படிவ வடிவமைப்புத்தேவையில்லை நேரடியாக குறிப்பிட்ட புலத்தில் தரவுகளை உள்ளீடு செய்யமுடியும்
1இதற்காக தரவுதள சாளரத்தின் திரையில் நாம் காணும் பொருட்களின் உருவப்படங்களில் அட்டவணையின் உருவபொத்தானை(table icon) மட்டும் இடம்சுட்டியால் தெரிவுசெய்து சொடுக்குக
2 உடன் விரியும் அட்டவணைகளின் உருவப்படங்களில் PaymentType என்ற அட்டவணையின் உருவபொத்தானை மட்டும் இடம்சுட்டியால் தெரிவுசெய்து சுட்டியின் வலதுபுற பொத்தானை சொடுக்குக
உடன்விரியும் சூழ்நிலை பட்டியில் openஎன்ற கட்டளையை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக
பின்னர்விரியும் திரையில் sk என முதல்புலத்தில் உள்ளீடுசெய்து tab என்றவிசையை விசைப்பலகையில் அழுத்துவதன் வாயிலாக இரண்டாவது புலத்திற்கு சென்று அங்கு kv என உள்ளீடுசெய்க
பின்னர் tab என்றவிசையை விசைப்பலகையில் அழுத்துவதன் வாயிலாக மூன்றாவது புலத்திற்கு சென்று அங்கு cash என உள்ளீடுசெய்து இதனை சேமித்து இந்த அட்டவணைசாளரத்தினை மூடிவிடுக
திரைக்காட்சியை உருவாக்குதல்
திரைkdகாட்சி என்பது ஒரு வினாமூலம் உருவாக்கபடுகின்றது இந்த திரைகாட்சி என்பது ஒரு அட்டவணையே ஆகும் தரவுதளத்தில் நம்மால் உருவாக்கபட்ட அட்டவணைகளிலிருந்து நாம் எழுப்பும் வினாவிற்கேற்ற அட்டவணையாக இந்த திரைகாட்சியை (படம்-6 )திரையில் காட்சியளிக்கசெய்வதாகும்

லிபர் ஆஃபிஸ் தொடர்-பகுதி-3-லிபர் ஆஃபிஸ் பேஸில் ஒரு அட்டவணையை உருவாக்குதல்-தொடர்ச்சி

நடப்பு அட்டவணையை நகலெடுத்து ஒட்டுவதன்மூலம் ஒரு அட்டவணையை உருவாக்குதல்
நம்மிடம் பணியாளர்களின் செயல்கள் தொகுப்பாக இருப்பதாக கொள்வோம் அவற்றுள் ஒவ்வொரு வகை செயலிற்கும் ஆனதொரு அட்டவணையை உருவாக்குவதற்காக ஒவ்வொருமுறையும் முந்தைய தொடரில் கூறியவாறு ஒரு வழிகாட்டியின் உதவியால் உருவாக்குவதற்கு பதிலாக ஒரு அட்டவணையை மட்டும் ஒரு வழிகாட்டியின் உதவியால் உருவாக்கியபிறகு மற்ற அட்டவணைகளை அதிலிருந்து பின்வரும் வழிமுறைகளின்படி நகலெடுத்து ஒட்டுவதன் வாயிலாக உருவாக்குவது எளிதான செயலாகும்
1 திரையில் தரவுதளபலகத்தில் நாம் காணும் பொருட்களின் உருவப்படங்களில் அட்டவணையின் உருவபொத்தானை(table icon) மட்டும் இடம்சுட்டியால் தெரிவுசெய்து சொடுக்குக
2 உடன் விரியும் அட்டவணைகளின் உருவப்படங்களில் Employee Tasks என்ற அட்டவணையின் உருவபொத்தானை மட்டும் இடம்சுட்டியால் தெரிவுசெய்து சொடுக்குக
3 பின்னர் இதே அட்டவணையின் கீழ்பகுதியில் காலியான இடத்தில் இடம்சுட்டியை வைத்து சுட்டியின் வலதுபுறபொத்தானை இருமுறை சொடுக்குக
4 அதன்பின்னர் விரியும் சூழ்நிலை பட்டியில் Pasteஎன்ற கட்டளையை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக
5 பின்னர் தோன்றும் Copy tableஎன்ற(படம்-1) சாளரத்தில் இந்த அட்டவணையின் பெயரை Employee Tasks 1 என்றவாறு மாற்றியபின் Next.என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக

3.1
6 அதன்பின்னர் தோன்றிடும் Assign column என்ற( படம்-2)திரையில் >> என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்துசொடுக்குக
7.உடன்பழைய அட்டவணையின் புலங்கள் அனைத்தும் புதிய அட்டவணைக்கு போய்ச்சேரும் பின்னர்Next.என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக

3.2
8 இந்நிலையில் பழைய அட்டவணையின் புலங்களின் வடிவமைப்புகளும் புதிய அட்டவணைக்கு அப்படியே வந்து சேர்ந்திருப்பதை காணலாம் தேவையெனில் அவைகளை மாற்றி யமைத்திடுக அதன்பின்னர் Createஎன்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் புதிய அட்டவணையொன்று நாம் மாற்றியமைத்தவாறு உருவாகிவிடும் இவ்வாறே தேவையான அட்டவணைகளை உருவாக்கிகொள்க
வடிவமைப்பு காட்சியின்மூலம் புதிய அட்டவணையொன்றை உருவாக்குதல்(Create Table in Design View )
புதிய அட்டவணையொன்றை இந்த வடிவமைப்பு காட்சியின்மூலம் உருவாக்குவது மிகசிறந்தமுன்னேறிய வழிமுறையாகும் இந்த வழிமுறையில் அட்டவணையின் குறிப்பிட்ட புலத்தின் வடிவமைப்பு விவரங்களை நேரடியாக உள்ளீடு செய்யஅனுமதிக்கின்றது இந்த வழிமுறைமூலம் Fuelஎன்ற அட்டவணையொன்றையும் FuelID, Date,Fuel Cost, Fuel Quantity, Odometer, PaymentType ஆகிய அதனுடைய புலங்களையும் உருவாக்குவதாக கொள்வோம்
இதில் Fuel Cost என்ற புலத்திற்கு நாணய வடிவமைப்பும் இருதசமபுள்ளியும், Fuel Quantity என்ற புலத்திற்கு எண்வடிவமைப்பும் மூன்றுதசமபுள்ளியும், Odometer என்ற புலத்திற்கு எண் வடிவமைப்பும் ஒருதசமபுள்ளியும் ,PaymentType என்ற புலத்திற்கு உரைவடிவமைப்பில் இருக்குமாறும் நேரடியாக அந்தந்த புலத்தின் பெயரையும் அதனுடைய வடிவமைப்பையும் அமைத்திடவேண்டும்
1.இதற்காக தரவுதளபலகத்தில் table icon என்பது தெரிவுசெய்யபட்டு அதனுடைய தொடர்ச்சியாக வலதுபுறபலகத்தில் Tasks என்பதன்கீழ் காணும் பட்டியலில் Create Table in Design View என்ற வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக
2உடன்விரியும் Table Design என்ற திரையில் Field Name என்பதற்கு முதல் புலத்தின் பெயரான FuelID என்பதையும்Field typeஎன்பதில் இதிலுள்ள கீழிறங்கு பட்டியலை விரியச்செய்து அதிலிருந்து Integer [INTEGER]என்பதையும் கீழ்பகுதிபலகத்திலுள்ளField properties என்பதன்Auto value என்பதை yes எனவும் மாற்றியமைத்திடுக
3 FuelID என்பதன் இடதுபுறத்திலுள்ள பச்சைவண்ண முக்கோணத்தை தெரிவுசெய்து இடம்சுட்டியின் வலதுபுற பொத்தானை சொடுக்கி சூழ்நிலை பட்டியை தோன்றச்செய்க
4 அதிலுள்ள ( படம்-3)கட்டளைகளிலிருந்து Primary key என்ற கட்டளையை தெரிவுசெய்து இந்த புலத்தினை தொடக்க திறவுகோளாக (Primary key) அமைத்தபின் Description என்பதில் இந்த புலத்தைபற்றிய விவரங்களை உள்ளீடுசெய்திடுக
இவ்வாறே Field Name என்பதற்கு மற்ற புலங்களின் பெயர் ஒவ்வொன்றையும் உள்ளீடுசெய்திடுக
இரண்டாவது புலமான Date என்பதனுடைய Field typeஎன்பதில் இதிலுள்ள கீழிறங்கு பட்டியலை விரியச்செய்து அதிலிருந்து Date[DATE]என்பதையும் PaymentTypeஎன்ற புலத்தின்Field typeஎன்பதில் இதிலுள்ள கீழிறங்கு பட்டியலை விரியச்செய்து அதிலிருந்து Text [VARCHAR]என்பதையும் மற்ற புலங்களான Fuel Cost, Fuel Quantity, Odometer ஆகியமூன்றின் Field typeஎன்பதிலுள்ள கீழிறங்கு பட்டியலை விரியச்செய்து அதிலிருந்து Number [NUMERIC]என்பதையும் தெரிவுசெய்து அமைத்துகொள்க

3.4
Fuel Cost என்ற புலத்தின் கீழ்பகுதியின் Field properties என்பதன் கீழ் LENGTH என்பதற்கருகில் ஐந்து என்றும் Decimal places என்பதற்கு இரண்டு என்றும் அமைத்திடுக இந்நிலையில் format example என்பதற்கருகில் உள்ள Format example என்ற முப்புள்ளி பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன்Field format என்ற உரையாடல்பெட்டியொன்று(படம்-4 )இயல்புநிலையில்format என்ற தாவியினுடைய பொத்தான்திரை திரையில் தோன்றிடும் அதில்category என்பதில் currency என்றும் format என்பதில் கீழிறங்கு பட்டியலிலிருந்துINR Tamil என்றும்Language என்பதில் கீழிறங்கு பட்டியலிலிருந்துTamil என்றும் தெரிவுசெய்துகொண்டு Ok என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக
அவ்வாறே Fuel Quantity என்ற புலத்தின் கீழ்பகுதியின் Field properties என்பதன் கீழ் LENGTH என்பதற்கருகில் ஆறு என்றும் Decimal places என்பதற்கு மூன்று என்றும் அமைத்து மேலே Fuel Cost என்ற புலத்திற்கு மேற்கூறிய படிமுறைகளை பின்பற்றி மற்றவடிவமைப்பு விரங்களையும் அமைத்திடுக
Odometer என்ற புலத்தின் கீழ்பகுதியின் Field properties என்பதன் கீழ் LENGTH என்பதற்கருகில் ஐந்து என்றும் Decimal places என்பதற்கு ஒன்று என்றும் அமைத்து மேலே Fuel Cost என்ற புலத்திற்கு கூறிய படிமுறைகளை பின்பற்றி மற்றவடிவமைப்பு விரங்களை அமைத்திடுக இறுதியாக இந்த அட்டவணைக்கு Fuel என்றவாறு ஒருபெயரிட்டு சேமித்தபின் இந்த சாளரத்தினை File => Close=> என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்கிமூடிவிடுக
பட்டிபெட்டி(Listbox)வழிமுறையில் அட்டவணையொன்றை உருவாக்குதல்
ஒரே தகவல் ஆனது வெவ்வேறு வகையில் ஒவ்வொரு புலத்திலும் குறிப்பிடப்பட்டு அட்டவணைகளை உருவாக்குவதற்காக ஒவ்வொரு அட்டவணையின் முதல்புலம் தகவல்புலமாகவும் ID என்பது இரண்டாவது புலமாகவும் உருவாக்கவேண்டும் இதற்காக முன்பு கூறிய Create Table in Design View என்ற வழிமுறையின்படி உருவாக்கிய அட்டவணையில் Type ,PaymentID ஆகிய இருபுலங்களில் மட்டும் PaymentID என்ற புலத்தின் கீழ்பகுதி பலகத்திலுள்ளField properties என்பதன்Auto value என்பதை yesஎன மாற்றியமைத்தும்
இடது புறத்திலுள்ள பச்சைவண்ண முக்கோணத்தை தெரிவுசெய்து இடம்சுட்டியின் வலதுபுற பொத்தானை சொடுக்குக.உடன் தோன்றிடும் சூழ்நிலை பட்டியிலுள்ள கட்டளைகளிலிருந்து Primary key என்ற கட்டளையை தெரிவுசெய்து இந்த புலத்தினை தொடக்க திறவுகோளாக அமைத்தபின் மற்றபண்பியல்பு விவரங்களை தேவையானவாறு அமைத்துகொள்க.பின்னர் Description என்பதில் இந்த புலத்தைபற்றிய விவரங்களை உள்ளீடுசெய்து இந்த அட்டவணைக்கு PaymentType என்றவாறு (படம்-5) ஒருபெயரிட்டு சேமித்திடுக. இதன்பின்னர் இந்த சாளரத்தினை File= > Close=>என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்கிமூடிவிடுக

3.5
இவ்வாறு பட்டிபெட்டி வழிமுறையில் உருவாக்கிய அட்டவணைக்கு என தனியானதொரு படிவ வடிவமைப்புத்தேவையில்லை நேரடியாக குறிப்பிட்ட புலத்தில் தரவுகளை உள்ளீடு செய்யமுடியும்
1இதற்காக தரவுதள சாளரத்தின் திரையில் நாம் காணும் பொருட்களின் உருவப்படங்களில் அட்டவணையின் உருவபொத்தானை(table icon) மட்டும் இடம்சுட்டியால் தெரிவுசெய்து சொடுக்குக
2 உடன் விரியும் அட்டவணைகளின் உருவப்படங்களில் PaymentType என்ற அட்டவணையின் உருவபொத்தானை மட்டும் இடம்சுட்டியால் தெரிவுசெய்து சுட்டியின் வலதுபுற பொத்தானை சொடுக்குக
உடன்விரியும் சூழ்நிலை பட்டியில் openஎன்ற கட்டளையை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக
பின்னர்விரியும் திரையில் sk என முதல்புலத்தில் உள்ளீடுசெய்து tab என்றவிசையை விசைப்பலகையில் அழுத்துவதன் வாயிலாக இரண்டாவது புலத்திற்கு சென்று அங்கு kv என உள்ளீடுசெய்க
பின்னர் tab என்றவிசையை விசைப்பலகையில் அழுத்துவதன் வாயிலாக மூன்றாவது புலத்திற்கு சென்று அங்கு cash என உள்ளீடுசெய்து இதனை சேமித்து இந்த அட்டவணைசாளரத்தினை மூடிவிடுக
திரைக்காட்சியை உருவாக்குதல்
திரைkdகாட்சி என்பது ஒரு வினாமூலம் உருவாக்கபடுகின்றது இந்த திரைகாட்சி என்பது ஒரு அட்டவணையே ஆகும் தரவுதளத்தில் நம்மால் உருவாக்கபட்ட அட்டவணைகளிலிருந்து நாம் எழுப்பும் வினாவிற்கேற்ற அட்டவணையாக இந்த திரைகாட்சியை (படம்-6 )திரையில் காட்சியளிக்கசெய்வதாகும்

லிபர் ஆஃபிஸ் பேஸ் தொடர்-பகுதி-2-லிபர் ஆஃபிஸ் பேஸில் ஒரு அட்டவணையை அதன் வழிகாட்டி மூலம் உருவாக்குதல்

படிமுறை1:கடந்த லிபர் ஆஃபிஸ் பேஸ் தொடரில் கடைசியாக Table Wizard என்ற வழிகாட்டியினுடைய திரை தோன்றிடும் என பார்த்தோம் , புதியவர்கள் எவரும் அட்டவணையொன்றை எளிதாக உருவாக்குவதற்கு வசதியாக அந்தTable Wizard என்ற வழிகாட்டியினுடைய திரையில் Stepsஎன்ற இடதுபுற பலகத்தில் Select fields என்ற முதல் படிமுறை இயல்புநிலையில் தெரிவுசெய்யபட்டிருக்கும் அதனை ஏற்றுகொள்க. இந்த வழிகாட்டியினுடைய வலதுபுற பலகத்தில்Select fields for your tableஎன்ற தலைப்பின்கீழுள்ள Business ,personal ஆகிய இருவகைகளில் இந்த அட்டவணையை நாம் உருவாக்கமுடியும் என இதிலுள்ள வகைகள்(category) காண்பிக்கின்றது .இயல்புநிலையில் Business என்ற வகையின் வானொலி பொத்தான் தெரிவுசெய்ய பட்டிருக்கும் நாம் CD Collection Sample என்ற அட்டவணையை உருவாக்கிட இருப்பதால் இரண்டாவது வகையான personal என்ற வகையின் வானொலி பொத்தானை தெரிவுசெய்து கொள்க பின்னர் இவ்வாறு மேலே நாம் தெரிவு செய்வதற்கேற்ற வகையின் அட்டவனையின் பெயர் பட்டியல் ஆனது Sample tablesஎன்ற கீழிறங்கு பட்டியலில் மாறியமைந்திருக்கும் அவைகளை விரியசெய்துCD Collection என்பதை (படம்-1) தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் நாம் தெரிவுசெய்வதற்கேற்ற அட்டவணையிலுள்ள புலங்களின் பெயர்கள் Available fields என்ற இடதுபுற பட்டியலில் மாறியிருக்கும் அதன் வலதுபுறம் Select fieldsஎன்ற பகுதி காலியாக இருக்கும் இதில்தான நாம் உருவாக்கவிரும்பும் அட்டவணையினுடைய புலங்களை கொண்டுவந்து சேர்க்கவிருக்கின்றோம்

2.1

பிறகு நாம் விரும்பும் புலங்களின் பெயர்களைAvailable fields என்ற இடதுபுற பட்டியலில் இருந்து ஒவ்வொன்றாக தெரிவுசெய்து வலதுபுற Select fieldsஎன்ற பகுதிக்கு கொண்டுவந்து சேர்த்திடு வதற்காக Select fields, available fields ஆகிய இருபகுதிகளுக்கும் மையபகுதியிலுள்ள > என்ற ஒற்றைகுறியுள்ள பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக அனைத்து புலங்களையும் எனில் >> என்றஇரட்டைக் குறியுள்ள பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக
முதலில் Available fields என்ற இடதுபுற பட்டியலில் இருந்து CollectionID, AlbumTitle, Artist, DatePurchased, Format, Notes, ,NumberofTracks ஆகிய புலங்களை ஒவ்வொன்றாக தெரிவுசெய்து கொண்டு Select fields, available fields ஆகிய இருபகுதிகளுக்கும் மையபகுதியிலுள்ள > என்ற ஒற்றைக்குறியுள்ள பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக
உடன் நாம் தெரிவுசெய்த புலங்களின் பெயர்கள் Select fieldsஎன்ற பகுதியில் பிரதிபலிக்கும் மேலும் Photoஎன்றவாறு புலம் ஒன்று நமக்குத் தேவையெனில் அதனை மற்ற மாதிரி அட்டவணையில் எங்கேனும் உள்ளதாவென தேடிபிடித்து தெரிவுசெய்யவேண்டும்
அதற்காக category என்பதில் Business என்ற வகையையும் Sample tablesஎன்ற கீழிறங்கு பட்டியலில் Employee என்பதையும் available fields என்ற இடதுபுற பட்டியலில் இருந்து Photo என்ற புலத்தை தெரிவுசெய்து கொண்டுSelect fields, available fields ஆகிய இருபகுதிகளுக்கும் மைய பகுதியிலுள்ள > என்ற ஒற்றைக் குறியுள்ள பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக.உடன் நாம் தெரிவுசெய்த Photoஎன்ற புலத்தின் பெயர் Select fieldsஎன்ற பகுதியில் பிரதிபலிக்கும்
இவ்வாறே Select fieldsஎன்ற பகுதியில் நம்மால் பட்டியலிடபட்ட புலங்களின் வரிசை கிரமங்கள் மாறியிருந்தால் அதனை மாற்றியமைத்திடுவதற்காக இதன் அருகிலுள்ள Up அல்லதுDown ஆகிய அம்புக்குறிகளில் தேவையானதை தெரிவுசெய்து பிடித்து நகர்த்தி வரிசையை மாற்றியமைக்கவிரும்பும் புலம் ஏதேனுமுள்ளதாவென தேடிபிடித்திடுக பின்னர் அதனை மாற்றியமைத்திடுவதற்காக நாம் மாற்றியமைக்க விரும்பும் புலத்தின் பெயரை ஒவ்வொன்றாக தெரிவுசெய்து கொண்டு கீழ்நோக்கு அல்லது மேல்நோக்கு அம்புக்குறியுள்ள பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்கி தேவையான இடத்தில் சென்று அமரச்செய்க

2.2
அவ்வாறே Select fieldsஎன்ற பகுதியில் நாம் விரும்பாத புலங்கள் ஏதேனும் சேர்ந்திருந்தால் முதலில் அவ்வாறான புலம் ஏதேனும் உள்ளதாவென தேடிபிடித்திட இதன் அருகிலுள்ள Up அல்லதுDownஆகிய அம்புக்குறிகளில் தேவையானதை தெரிவுசெய்து பிடித்து நகர்த்தி அவ்வாறான புலம் ஏதேனுமுள்ளதாவென தேடிபிடித்திடுக பின்னர் அதனை தெரிவுசெய்து கொண்டுSelect fields, available fields ஆகிய இருபகுதிகளுக்கும் மையபகுதியிலுள்ள < என்ற ஒற்றைக் குறியுள்ள பொத்தானைதெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் நாம்விரும்பாத புலத்தின் பெயர் Select fieldsஎன்ற பகுதியில் நீக்கபட்டு available fields என்ற பகுதிக்குசென்றுவிடும் பிறகு வழிகாட்டியினுடைய திரையின் கீழ்பகுதியிலுள்ளnext என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக
படிமுறை2 முந்தைய படிமுறையில் புலங்களை நகர்த்துவதற்கு மட்டும் பார்த்தோம் தேவையற்ற புலங்களை இந்த பகுதியிலிருந்து நிரந்தரமாக நீக்கம் செய்வதற்காக அவ்வாறான புலத்தை தெரிவுசெய்து – என்ற குறியீட்டு பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்கி நீக்கிவிடுக
எச்சரிக்கை நன்கு அனுபவம் பெற்றபிறகு இந்த வழிமுறையை பின்பற்றி புலத்தை நீக்கம் செய்வது நல்லது என பரிந்துரைக்கபடுகின்றது
set types and format என்ற இந்த இரண்டாவது படிமுறையின் set field types and formats என்ற தலைப்பில் தோன்றிடும் வழிகாட்டித்திரையின் selected fields என்பதன்கீழுள்ள ஒவ்வொரு புலத்திற்குமான பண்பியல்புகளை வலதுபுற பகுதியிலுள்ள field information என்பதன்கீழுள்ள ஒவ்வொரு பண்பியல்பையும் அதனுடைய கீழிறங்கு பட்டியலில் இருந்து நாம்விரும்பியவாறு மாற்றியமைத்திடலாம் அல்லது ஏற்கனவே இயல்புநிலையில் உள்ளபண்பியல்புகளை ஏற்றுகொள்ளலாம்
குறிப்பு ஒவ்வொரு புலத்தையும் தெரிவுசெய்து சொடுக்கியவுடன் தோன்றிடும் திரையில் குறிப்பிட்ட புலத்தின் வாயிலாக தரவுகளை உள்ளீடு செய்யவிரும்பினால் field information என்பதன்கீழுள்ள entry required என்ற பண்பியல்பு no என்றிருப்பதை yesஎன அதிலுள்ள கீழிறங்கு பட்டியலை விரியசெய்து தெரிவுசெய்து கொள்க
புலங்களின் பெயரை மாற்றியமைத்திட விரும்பினால் Field name என்பதற்கருகிலுள்ள உரைபெட்டியில் இடம்சுட்டியை வைத்து தேவையான பெயரை தட்டச்சு செய்து கொள்க
.ஒவ்வொரு புலத்தின் எழுத்தின் அளவு இயல்புநிலையில் இந்த லிபர் ஆஃபிஸ் பேஸ் ஆனது VCHARஎன்பதை உரைபுலத்திற்கான புலவடிமைப்பை பயன்படுத்தி கொள்கின்றது அதனால் நாம் எவ்வளவு எழுத்துகள் தேவையென Lengthஎன்ற பண்பியல்பில் தேவையான எண்ணிக்கையை அமைத்துகொள்க
முதல் புலமான CollectionID என்பதன்Auto value என்ற பண்பியல்பு no என்றிருப்பதை yesஎன அதிலுள்ள கீழிறங்கு பட்டியலை விரியசெய்து தெரிவுசெய்து கொள்க இயல்புநிலையில் உள்ள மற்ற பண்பியல்புகளை அப்படியே ஏற்று கொள்க
AlbumTitle என்ற புலத்தின் entry required என்ற பண்பியல்பு no என்றிருப்பதை yesஎன அதிலுள்ள கீழிறங்கு பட்டியலை விரியசெய்து தெரிவுசெய்து கொள்க இயல்புநிலையில் உள்ள மற்ற பண்பியல்புகளை அப்படியே ஏற்று கொள்க
Artistஎன்ற புலத்தின் entry required என்ற பண்பியல்பு no என்றிருப்பதை yesஎன அதிலுள்ள கீழிறங்கு பட்டியலை விரியசெய்து தெரிவுசெய்து கொள்க இயல்புநிலையில் உள்ள மற்ற பண்பியல்புகளை அப்படியே ஏற்று கொள்க
DatePurchased என்ற புலத்தின் இயல்புநிலையில் உள்ள பண்பியல்புகளை அப்படியே ஏற்று கொள்க
Format என்ற புலத்தின் entry required என்ற பண்பியல்பு no என்றிருப்பதை yesஎன அதிலுள்ள கீழிறங்கு பட்டியலை விரியசெய்து தெரிவுசெய்து கொள்க இயல்புநிலையில் உள்ள மற்ற பண்பியல்புகளை அப்படியே ஏற்று கொள்க
Notes என்ற புலத்தின் இயல்புநிலையில் உள்ள பண்பியல்புகளை அப்படியே ஏற்று கொள்க
,NumberofTracks என்ற புலத்தின் field type என்ற பண்பியல்பில் வரிகளின் எண்ணிக்கை999 இற்குள் எனில் Tiny Integer [TINYINT]என்பதையுயம் அதற்குமேல் வரிகளின் எண்ணிக்கை99999 வரையெனில் Small Integer [SMALLINT] என்பதை தெரிவுசெய்து கொள்க இயல்புநிலையில் உள்ள மற்ற பண்பியல்புகளை அப்படியே ஏற்று கொள்க
. Photo என்ற புலத்தின் இயல்புநிலையில் உள்ள பண்பியல்புகளை அப்படியே ஏற்று கொள்க
இவ்வாறு நாம் உருவாக்கிய புலம் ஒவ்வொன்றையும் தெரிவுசெய்து அதனதன் பண்பியல்பை நாம்விருமபியவாறுஅல்லது நமக்குத்தேவையானவாறு மாற்றியமைத்துகொண்ட பிறகு வழிகாட்டியினுடைய திரையில் கீழ்பகுதியிலுள்ளnext என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக

2.3
படிமுறை3உடன் இடதுபுறம் steps என்பதன் கீழ்set primary key என்ற படிமுறைக்கு மாறியிருக்கும் table wizard ஆனது set primary keyஎன்ற தலைப்பில் விரியும் இதன்கீழ் create a primary key என்ற தேர்வுசெய்பெட்டியின் வாய்ப்பும் automatically add a primary key என்ற வானொலி பொத்தானின் வாய்ப்பும் auto value என்ற தேர்வுசெய்பெட்டியின் வாய்ப்பும் இயல்புநிலையில் தெரிவுசெய்யபட்டிருக்கும்
இவ்வாறான வாய்ப்பு இந்த வழிகாட்டியானது தனக்கு கட்டளையிடபட்ட முதல்புலத்தை திறவுகோளாக தெரிவுசெய்து கொள்ளும் ஆனால் நாம் விரும்பும் புலத்தை திறவுகோளாக மாற்றியமைத்திட use an existing fields as a primary keyஎன்ற வானொலி பொத்தானின் வாய்ப்பை தெரிவுசெய்து கொண்டு field nameஎன்பதற்கருகிலுள்ள கீழிறங்கு பட்டியலை விரியசெய்து தேவையான புலத்தின் பெயரை தெரிவுசெய்தவுடன் auto value என்ற தேர்வுசெய்பெட்டியின் வாய்ப்பு இயல்புநிலையில் தெரிவுசெய்யபட்டுவிடும்
ஒன்றுக்குமேற்பட்ட புலங்களை திறுவுகோளாக மாற்றிட விரும்பினால் define primary key as combination of several key மூன்றாவது வானொலி பெத்தானின் வாய்ப்பை தெரிவுசெய்து கொண்டு primary key field என்பதில் தேவையான புலங்களை படிமுறை ஒன்றில் கூறியவாறு தெரிவுசெய்து கொண்டபிறகு வழிகாட்டியினுடைய திரையில் கீழ்பகுதியிலுள்ளnext என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக
குறிப்பு ஒரு அட்டவணையின் குறிப்பிட்டதொரு ஆவணத்தை தேடிபிடிப்பதற்கு இந்த primary key எனும் திறவுகோள் பயன்படுகின்றது அதனால் சிக்கலில்லாது ஒற்றையான புலத்தை திறவுகோளாக தெரிவுசெய்து கொள்வது நல்லது என பரிந்துரைக்கபடுகின்றது

2.4
படிமுறை4உடன் இடதுபுறம் steps என்பதன் கீழ் create table என்ற படிமுறைக்கு மாறியிருக்கும் table wizard ஆனது create tableஎன்ற தலைப்பில் விரியும் இதன்கீழ் what do you want to name your table? என்பதன் கீழுள்ளCD-Collection என்ற பெயரை தேவையானால் மாற்றி யமைத்துகொள்க. what do you want to do next ? என்ற கேள்வியின்கீழ் உடனடியாக தரவுகளை உள்ளீடு செய்யவிரும்பினால்insert data immediately என்ற வானொலி பொத்தானின் வாய்ப்பை தெரிவுசெய்துகொண்டு finish என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்கி இ்ந்த வழிகா்டடியின் திரையின் பணியைமுடிவிற்கு கொண்டு வருக. பிறகு தோன்றும் தரவுஉள்ளீட்டு சாளத்திரையை மூடி tables, queries, forms, reports ஆகியவைஅடங்கிய முதன்மைத்திரைக்கு வந்து சேருக -தொடரும்

லிபர் ஆஃபிஸ் பேஸ் தொடர்-பகுதி-2-லிபர் ஆஃபிஸ் பேஸில் ஒரு அட்டவணையை அதன் வழிகாட்டி மூலம் உருவாக்குதல்

படிமுறை1:கடந்த லிபர் ஆஃபிஸ் பேஸ் தொடரில் கடைசியாக Table Wizard என்ற வழிகாட்டியினுடைய திரை தோன்றிடும் என பார்த்தோம் , புதியவர்கள் எவரும் அட்டவணையொன்றை எளிதாக உருவாக்குவதற்கு வசதியாக அந்தTable Wizard என்ற வழிகாட்டியினுடைய திரையில் Stepsஎன்ற இடதுபுற பலகத்தில் Select fields என்ற முதல் படிமுறை இயல்புநிலையில் தெரிவுசெய்யபட்டிருக்கும் அதனை ஏற்றுகொள்க. இந்த வழிகாட்டியினுடைய வலதுபுற பலகத்தில்Select fields for your tableஎன்ற தலைப்பின்கீழுள்ள Business ,personal ஆகிய இருவகைகளில் இந்த அட்டவணையை நாம் உருவாக்கமுடியும் என இதிலுள்ள வகைகள்(category) காண்பிக்கின்றது .இயல்புநிலையில் Business என்ற வகையின் வானொலி பொத்தான் தெரிவுசெய்ய பட்டிருக்கும் நாம் CD Collection Sample என்ற அட்டவணையை உருவாக்கிட இருப்பதால் இரண்டாவது வகையான personal என்ற வகையின் வானொலி பொத்தானை தெரிவுசெய்து கொள்க பின்னர் இவ்வாறு மேலே நாம் தெரிவு செய்வதற்கேற்ற வகையின் அட்டவனையின் பெயர் பட்டியல் ஆனது Sample tablesஎன்ற கீழிறங்கு பட்டியலில் மாறியமைந்திருக்கும் அவைகளை விரியசெய்துCD Collection என்பதை (படம்-1) தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் நாம் தெரிவுசெய்வதற்கேற்ற அட்டவணையிலுள்ள புலங்களின் பெயர்கள் Available fields என்ற இடதுபுற பட்டியலில் மாறியிருக்கும் அதன் வலதுபுறம் Select fieldsஎன்ற பகுதி காலியாக இருக்கும் இதில்தான நாம் உருவாக்கவிரும்பும் அட்டவணையினுடைய புலங்களை கொண்டுவந்து சேர்க்கவிருக்கின்றோம்

1
பிறகு நாம் விரும்பும் புலங்களின் பெயர்களைAvailable fields என்ற இடதுபுற பட்டியலில் இருந்து ஒவ்வொன்றாக தெரிவுசெய்து வலதுபுற Select fieldsஎன்ற பகுதிக்கு கொண்டுவந்து சேர்த்திடு வதற்காக Select fields, available fields ஆகிய இருபகுதிகளுக்கும் மையபகுதியிலுள்ள > என்ற ஒற்றைகுறியுள்ள பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக அனைத்து புலங்களையும் எனில் >> என்றஇரட்டைக் குறியுள்ள பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக
முதலில் Available fields என்ற இடதுபுற பட்டியலில் இருந்து CollectionID, AlbumTitle, Artist, DatePurchased, Format, Notes, ,NumberofTracks ஆகிய புலங்களை ஒவ்வொன்றாக தெரிவுசெய்து கொண்டு Select fields, available fields ஆகிய இருபகுதிகளுக்கும் மையபகுதியிலுள்ள > என்ற ஒற்றைக்குறியுள்ள பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக
உடன் நாம் தெரிவுசெய்த புலங்களின் பெயர்கள் Select fieldsஎன்ற பகுதியில் பிரதிபலிக்கும் மேலும் Photoஎன்றவாறு புலம் ஒன்று நமக்குத் தேவையெனில் அதனை மற்ற மாதிரி அட்டவணையில் எங்கேனும் உள்ளதாவென தேடிபிடித்து தெரிவுசெய்யவேண்டும்
அதற்காக category என்பதில் Business என்ற வகையையும் Sample tablesஎன்ற கீழிறங்கு பட்டியலில் Employee என்பதையும் available fields என்ற இடதுபுற பட்டியலில் இருந்து Photo என்ற புலத்தை தெரிவுசெய்து கொண்டுSelect fields, available fields ஆகிய இருபகுதிகளுக்கும் மைய பகுதியிலுள்ள > என்ற ஒற்றைக் குறியுள்ள பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக.உடன் நாம் தெரிவுசெய்த Photoஎன்ற புலத்தின் பெயர் Select fieldsஎன்ற பகுதியில் பிரதிபலிக்கும்
இவ்வாறே Select fieldsஎன்ற பகுதியில் நம்மால் பட்டியலிடபட்ட புலங்களின் வரிசை கிரமங்கள் மாறியிருந்தால் அதனை மாற்றியமைத்திடுவதற்காக இதன் அருகிலுள்ள Up அல்லதுDown ஆகிய அம்புக்குறிகளில் தேவையானதை தெரிவுசெய்து பிடித்து நகர்த்தி வரிசையை மாற்றியமைக்கவிரும்பும் புலம் ஏதேனுமுள்ளதாவென தேடிபிடித்திடுக பின்னர் அதனை மாற்றியமைத்திடுவதற்காக நாம் மாற்றியமைக்க விரும்பும் புலத்தின் பெயரை ஒவ்வொன்றாக தெரிவுசெய்து கொண்டு கீழ்நோக்கு அல்லது மேல்நோக்கு அம்புக்குறியுள்ள பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்கி தேவையான இடத்தில் சென்று அமரச்செய்க

2
அவ்வாறே Select fieldsஎன்ற பகுதியில் நாம் விரும்பாத புலங்கள் ஏதேனும் சேர்ந்திருந்தால் முதலில் அவ்வாறான புலம் ஏதேனும் உள்ளதாவென தேடிபிடித்திட இதன் அருகிலுள்ள Up அல்லதுDownஆகிய அம்புக்குறிகளில் தேவையானதை தெரிவுசெய்து பிடித்து நகர்த்தி அவ்வாறான புலம் ஏதேனுமுள்ளதாவென தேடிபிடித்திடுக பின்னர் அதனை தெரிவுசெய்து கொண்டுSelect fields, available fields ஆகிய இருபகுதிகளுக்கும் மையபகுதியிலுள்ள < என்ற ஒற்றைக் குறியுள்ள பொத்தானைதெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் நாம்விரும்பாத புலத்தின் பெயர் Select fieldsஎன்ற பகுதியில் நீக்கபட்டு available fields என்ற பகுதிக்குசென்றுவிடும் பிறகு வழிகாட்டியினுடைய திரையின் கீழ்பகுதியிலுள்ளnext என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக
படிமுறை2 முந்தைய படிமுறையில் புலங்களை நகர்த்துவதற்கு மட்டும் பார்த்தோம் தேவையற்ற புலங்களை இந்த பகுதியிலிருந்து நிரந்தரமாக நீக்கம் செய்வதற்காக அவ்வாறான புலத்தை தெரிவுசெய்து – என்ற குறியீட்டு பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்கி நீக்கிவிடுக
எச்சரிக்கை நன்கு அனுபவம் பெற்றபிறகு இந்த வழிமுறையை பின்பற்றி புலத்தை நீக்கம் செய்வது நல்லது என பரிந்துரைக்கபடுகின்றது
set types and format என்ற இந்த இரண்டாவது படிமுறையின் set field types and formats என்ற தலைப்பில் தோன்றிடும் வழிகாட்டித்திரையின் selected fields என்பதன்கீழுள்ள ஒவ்வொரு புலத்திற்குமான பண்பியல்புகளை வலதுபுற பகுதியிலுள்ள field information என்பதன்கீழுள்ள ஒவ்வொரு பண்பியல்பையும் அதனுடைய கீழிறங்கு பட்டியலில் இருந்து நாம்விரும்பியவாறு மாற்றியமைத்திடலாம் அல்லது ஏற்கனவே இயல்புநிலையில் உள்ளபண்பியல்புகளை ஏற்றுகொள்ளலாம்
குறிப்பு ஒவ்வொரு புலத்தையும் தெரிவுசெய்து சொடுக்கியவுடன் தோன்றிடும் திரையில் குறிப்பிட்ட புலத்தின் வாயிலாக தரவுகளை உள்ளீடு செய்யவிரும்பினால் field information என்பதன்கீழுள்ள entry required என்ற பண்பியல்பு no என்றிருப்பதை yesஎன அதிலுள்ள கீழிறங்கு பட்டியலை விரியசெய்து தெரிவுசெய்து கொள்க
புலங்களின் பெயரை மாற்றியமைத்திட விரும்பினால் Field name என்பதற்கருகிலுள்ள உரைபெட்டியில் இடம்சுட்டியை வைத்து தேவையான பெயரை தட்டச்சு செய்து கொள்க
.ஒவ்வொரு புலத்தின் எழுத்தின் அளவு இயல்புநிலையில் இந்த லிபர் ஆஃபிஸ் பேஸ் ஆனது VCHARஎன்பதை உரைபுலத்திற்கான புலவடிமைப்பை பயன்படுத்தி கொள்கின்றது அதனால் நாம் எவ்வளவு எழுத்துகள் தேவையென Lengthஎன்ற பண்பியல்பில் தேவையான எண்ணிக்கையை அமைத்துகொள்க
முதல் புலமான CollectionID என்பதன்Auto value என்ற பண்பியல்பு no என்றிருப்பதை yesஎன அதிலுள்ள கீழிறங்கு பட்டியலை விரியசெய்து தெரிவுசெய்து கொள்க இயல்புநிலையில் உள்ள மற்ற பண்பியல்புகளை அப்படியே ஏற்று கொள்க
AlbumTitle என்ற புலத்தின் entry required என்ற பண்பியல்பு no என்றிருப்பதை yesஎன அதிலுள்ள கீழிறங்கு பட்டியலை விரியசெய்து தெரிவுசெய்து கொள்க இயல்புநிலையில் உள்ள மற்ற பண்பியல்புகளை அப்படியே ஏற்று கொள்க
Artistஎன்ற புலத்தின் entry required என்ற பண்பியல்பு no என்றிருப்பதை yesஎன அதிலுள்ள கீழிறங்கு பட்டியலை விரியசெய்து தெரிவுசெய்து கொள்க இயல்புநிலையில் உள்ள மற்ற பண்பியல்புகளை அப்படியே ஏற்று கொள்க
DatePurchased என்ற புலத்தின் இயல்புநிலையில் உள்ள பண்பியல்புகளை அப்படியே ஏற்று கொள்க
Format என்ற புலத்தின் entry required என்ற பண்பியல்பு no என்றிருப்பதை yesஎன அதிலுள்ள கீழிறங்கு பட்டியலை விரியசெய்து தெரிவுசெய்து கொள்க இயல்புநிலையில் உள்ள மற்ற பண்பியல்புகளை அப்படியே ஏற்று கொள்க
Notes என்ற புலத்தின் இயல்புநிலையில் உள்ள பண்பியல்புகளை அப்படியே ஏற்று கொள்க
,NumberofTracks என்ற புலத்தின் field type என்ற பண்பியல்பில் வரிகளின் எண்ணிக்கை999 இற்குள் எனில் Tiny Integer [TINYINT]என்பதையுயம் அதற்குமேல் வரிகளின் எண்ணிக்கை99999 வரையெனில் Small Integer [SMALLINT] என்பதை தெரிவுசெய்து கொள்க இயல்புநிலையில் உள்ள மற்ற பண்பியல்புகளை அப்படியே ஏற்று கொள்க
. Photo என்ற புலத்தின் இயல்புநிலையில் உள்ள பண்பியல்புகளை அப்படியே ஏற்று கொள்க
இவ்வாறு நாம் உருவாக்கிய புலம் ஒவ்வொன்றையும் தெரிவுசெய்து அதனதன் பண்பியல்பை நாம்விருமபியவாறுஅல்லது நமக்குத்தேவையானவாறு மாற்றியமைத்துகொண்ட பிறகு வழிகாட்டியினுடைய திரையில் கீழ்பகுதியிலுள்ளnext என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக

3
படிமுறை3உடன் இடதுபுறம் steps என்பதன் கீழ்set primary key என்ற படிமுறைக்கு மாறியிருக்கும் table wizard ஆனது set primary keyஎன்ற தலைப்பில் விரியும் இதன்கீழ் create a primary key என்ற தேர்வுசெய்பெட்டியின் வாய்ப்பும் automatically add a primary key என்ற வானொலி பொத்தானின் வாய்ப்பும் auto value என்ற தேர்வுசெய்பெட்டியின் வாய்ப்பும் இயல்புநிலையில் தெரிவுசெய்யபட்டிருக்கும்
இவ்வாறான வாய்ப்பு இந்த வழிகாட்டியானது தனக்கு கட்டளையிடபட்ட முதல்புலத்தை திறவுகோளாக தெரிவுசெய்து கொள்ளும் ஆனால் நாம் விரும்பும் புலத்தை திறவுகோளாக மாற்றியமைத்திட use an existing fields as a primary keyஎன்ற வானொலி பொத்தானின் வாய்ப்பை தெரிவுசெய்து கொண்டு field nameஎன்பதற்கருகிலுள்ள கீழிறங்கு பட்டியலை விரியசெய்து தேவையான புலத்தின் பெயரை தெரிவுசெய்தவுடன் auto value என்ற தேர்வுசெய்பெட்டியின் வாய்ப்பு இயல்புநிலையில் தெரிவுசெய்யபட்டுவிடும்
ஒன்றுக்குமேற்பட்ட புலங்களை திறுவுகோளாக மாற்றிட விரும்பினால் define primary key as combination of several key மூன்றாவது வானொலி பெத்தானின் வாய்ப்பை தெரிவுசெய்து கொண்டு primary key field என்பதில் தேவையான புலங்களை படிமுறை ஒன்றில் கூறியவாறு தெரிவுசெய்து கொண்டபிறகு வழிகாட்டியினுடைய திரையில் கீழ்பகுதியிலுள்ளnext என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக
குறிப்பு ஒரு அட்டவணையின் குறிப்பிட்டதொரு ஆவணத்தை தேடிபிடிப்பதற்கு இந்த primary key எனும் திறவுகோள் பயன்படுகின்றது அதனால் சிக்கலில்லாது ஒற்றையான புலத்தை திறவுகோளாக தெரிவுசெய்து கொள்வது நல்லது என பரிந்துரைக்கபடுகின்றது

4
படிமுறை4உடன் இடதுபுறம் steps என்பதன் கீழ் create table என்ற படிமுறைக்கு மாறியிருக்கும் table wizard ஆனது create tableஎன்ற தலைப்பில் விரியும் இதன்கீழ் what do you want to name your table? என்பதன் கீழுள்ளCD-Collection என்ற பெயரை தேவையானால் மாற்றி யமைத்துகொள்க. what do you want to do next ? என்ற கேள்வியின்கீழ் உடனடியாக தரவுகளை உள்ளீடு செய்யவிரும்பினால்insert data immediately என்ற வானொலி பொத்தானின் வாய்ப்பை தெரிவுசெய்துகொண்டு finish என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்கி இ்ந்த வழிகா்டடியின் திரையின் பணியைமுடிவிற்கு கொண்டு வருக. பிறகு தோன்றும் தரவுஉள்ளீட்டு சாளத்திரையை மூடி tables, queries, forms, reports ஆகியவைஅடங்கிய முதன்மைத்திரைக்கு வந்து சேருக

லிபர் ஆஃபிஸ் பேஸ் தொடர்-பகுதி-2-லிபர் ஆஃபிஸ் பேஸில் ஒரு அட்டவணையை அதன் வழிகாட்டி மூலம் உருவாக்குதல்

படிமுறை1:கடந்த லிபர் ஆஃபிஸ் பேஸ் தொடரில் கடைசியாக Table Wizard என்ற வழிகாட்டியினுடைய திரை தோன்றிடும் என பார்த்தோம் , புதியவர்கள் எவரும் அட்டவணையொன்றை எளிதாக உருவாக்குவதற்கு வசதியாக அந்தTable Wizard என்ற வழிகாட்டியினுடைய திரையில் Stepsஎன்ற இடதுபுற பலகத்தில் Select fields என்ற முதல் படிமுறை இயல்புநிலையில் தெரிவுசெய்யபட்டிருக்கும் அதனை ஏற்றுகொள்க. இந்த வழிகாட்டியினுடைய வலதுபுற பலகத்தில்Select fields for your tableஎன்ற தலைப்பின்கீழுள்ள Business ,personal ஆகிய இருவகைகளில் இந்த அட்டவணையை நாம் உருவாக்கமுடியும் என இதிலுள்ள வகைகள்(category) காண்பிக்கின்றது .இயல்புநிலையில் Business என்ற வகையின் வானொலி பொத்தான் தெரிவுசெய்ய பட்டிருக்கும் நாம் CD Collection Sample என்ற அட்டவணையை உருவாக்கிட இருப்பதால் இரண்டாவது வகையான personal என்ற வகையின் வானொலி பொத்தானை தெரிவுசெய்து கொள்க பின்னர் இவ்வாறு மேலே நாம் தெரிவு செய்வதற்கேற்ற வகையின் அட்டவனையின் பெயர் பட்டியல் ஆனது Sample tablesஎன்ற கீழிறங்கு பட்டியலில் மாறியமைந்திருக்கும் அவைகளை விரியசெய்துCD Collection என்பதை (படம்-1) தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் நாம் தெரிவுசெய்வதற்கேற்ற அட்டவணையிலுள்ள புலங்களின் பெயர்கள் Available fields என்ற இடதுபுற பட்டியலில் மாறியிருக்கும் அதன் வலதுபுறம் Select fieldsஎன்ற பகுதி காலியாக இருக்கும் இதில்தான நாம் உருவாக்கவிரும்பும் அட்டவணையினுடைய புலங்களை கொண்டுவந்து சேர்க்கவிருக்கின்றோம்

1
பிறகு நாம் விரும்பும் புலங்களின் பெயர்களைAvailable fields என்ற இடதுபுற பட்டியலில் இருந்து ஒவ்வொன்றாக தெரிவுசெய்து வலதுபுற Select fieldsஎன்ற பகுதிக்கு கொண்டுவந்து சேர்த்திடு வதற்காக Select fields, available fields ஆகிய இருபகுதிகளுக்கும் மையபகுதியிலுள்ள > என்ற ஒற்றைகுறியுள்ள பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக அனைத்து புலங்களையும் எனில் >> என்றஇரட்டைக் குறியுள்ள பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக
முதலில் Available fields என்ற இடதுபுற பட்டியலில் இருந்து CollectionID, AlbumTitle, Artist, DatePurchased, Format, Notes, ,NumberofTracks ஆகிய புலங்களை ஒவ்வொன்றாக தெரிவுசெய்து கொண்டு Select fields, available fields ஆகிய இருபகுதிகளுக்கும் மையபகுதியிலுள்ள > என்ற ஒற்றைக்குறியுள்ள பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக
உடன் நாம் தெரிவுசெய்த புலங்களின் பெயர்கள் Select fieldsஎன்ற பகுதியில் பிரதிபலிக்கும் மேலும் Photoஎன்றவாறு புலம் ஒன்று நமக்குத் தேவையெனில் அதனை மற்ற மாதிரி அட்டவணையில் எங்கேனும் உள்ளதாவென தேடிபிடித்து தெரிவுசெய்யவேண்டும்
அதற்காக category என்பதில் Business என்ற வகையையும் Sample tablesஎன்ற கீழிறங்கு பட்டியலில் Employee என்பதையும் available fields என்ற இடதுபுற பட்டியலில் இருந்து Photo என்ற புலத்தை தெரிவுசெய்து கொண்டுSelect fields, available fields ஆகிய இருபகுதிகளுக்கும் மைய பகுதியிலுள்ள > என்ற ஒற்றைக் குறியுள்ள பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக.உடன் நாம் தெரிவுசெய்த Photoஎன்ற புலத்தின் பெயர் Select fieldsஎன்ற பகுதியில் பிரதிபலிக்கும்
இவ்வாறே Select fieldsஎன்ற பகுதியில் நம்மால் பட்டியலிடபட்ட புலங்களின் வரிசை கிரமங்கள் மாறியிருந்தால் அதனை மாற்றியமைத்திடுவதற்காக இதன் அருகிலுள்ள Up அல்லதுDown ஆகிய அம்புக்குறிகளில் தேவையானதை தெரிவுசெய்து பிடித்து நகர்த்தி வரிசையை மாற்றியமைக்கவிரும்பும் புலம் ஏதேனுமுள்ளதாவென தேடிபிடித்திடுக பின்னர் அதனை மாற்றியமைத்திடுவதற்காக நாம் மாற்றியமைக்க விரும்பும் புலத்தின் பெயரை ஒவ்வொன்றாக தெரிவுசெய்து கொண்டு கீழ்நோக்கு அல்லது மேல்நோக்கு அம்புக்குறியுள்ள பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்கி தேவையான இடத்தில் சென்று அமரச்செய்க

2
அவ்வாறே Select fieldsஎன்ற பகுதியில் நாம் விரும்பாத புலங்கள் ஏதேனும் சேர்ந்திருந்தால் முதலில் அவ்வாறான புலம் ஏதேனும் உள்ளதாவென தேடிபிடித்திட இதன் அருகிலுள்ள Up அல்லதுDownஆகிய அம்புக்குறிகளில் தேவையானதை தெரிவுசெய்து பிடித்து நகர்த்தி அவ்வாறான புலம் ஏதேனுமுள்ளதாவென தேடிபிடித்திடுக பின்னர் அதனை தெரிவுசெய்து கொண்டுSelect fields, available fields ஆகிய இருபகுதிகளுக்கும் மையபகுதியிலுள்ள < என்ற ஒற்றைக் குறியுள்ள பொத்தானைதெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் நாம்விரும்பாத புலத்தின் பெயர் Select fieldsஎன்ற பகுதியில் நீக்கபட்டு available fields என்ற பகுதிக்குசென்றுவிடும் பிறகு வழிகாட்டியினுடைய திரையின் கீழ்பகுதியிலுள்ளnext என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக
படிமுறை2 முந்தைய படிமுறையில் புலங்களை நகர்த்துவதற்கு மட்டும் பார்த்தோம் தேவையற்ற புலங்களை இந்த பகுதியிலிருந்து நிரந்தரமாக நீக்கம் செய்வதற்காக அவ்வாறான புலத்தை தெரிவுசெய்து – என்ற குறியீட்டு பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்கி நீக்கிவிடுக
எச்சரிக்கை நன்கு அனுபவம் பெற்றபிறகு இந்த வழிமுறையை பின்பற்றி புலத்தை நீக்கம் செய்வது நல்லது என பரிந்துரைக்கபடுகின்றது
set types and format என்ற இந்த இரண்டாவது படிமுறையின் set field types and formats என்ற தலைப்பில் தோன்றிடும் வழிகாட்டித்திரையின் selected fields என்பதன்கீழுள்ள ஒவ்வொரு புலத்திற்குமான பண்பியல்புகளை வலதுபுற பகுதியிலுள்ள field information என்பதன்கீழுள்ள ஒவ்வொரு பண்பியல்பையும் அதனுடைய கீழிறங்கு பட்டியலில் இருந்து நாம்விரும்பியவாறு மாற்றியமைத்திடலாம் அல்லது ஏற்கனவே இயல்புநிலையில் உள்ளபண்பியல்புகளை ஏற்றுகொள்ளலாம்
குறிப்பு ஒவ்வொரு புலத்தையும் தெரிவுசெய்து சொடுக்கியவுடன் தோன்றிடும் திரையில் குறிப்பிட்ட புலத்தின் வாயிலாக தரவுகளை உள்ளீடு செய்யவிரும்பினால் field information என்பதன்கீழுள்ள entry required என்ற பண்பியல்பு no என்றிருப்பதை yesஎன அதிலுள்ள கீழிறங்கு பட்டியலை விரியசெய்து தெரிவுசெய்து கொள்க
புலங்களின் பெயரை மாற்றியமைத்திட விரும்பினால் Field name என்பதற்கருகிலுள்ள உரைபெட்டியில் இடம்சுட்டியை வைத்து தேவையான பெயரை தட்டச்சு செய்து கொள்க
.ஒவ்வொரு புலத்தின் எழுத்தின் அளவு இயல்புநிலையில் இந்த லிபர் ஆஃபிஸ் பேஸ் ஆனது VCHARஎன்பதை உரைபுலத்திற்கான புலவடிமைப்பை பயன்படுத்தி கொள்கின்றது அதனால் நாம் எவ்வளவு எழுத்துகள் தேவையென Lengthஎன்ற பண்பியல்பில் தேவையான எண்ணிக்கையை அமைத்துகொள்க
முதல் புலமான CollectionID என்பதன்Auto value என்ற பண்பியல்பு no என்றிருப்பதை yesஎன அதிலுள்ள கீழிறங்கு பட்டியலை விரியசெய்து தெரிவுசெய்து கொள்க இயல்புநிலையில் உள்ள மற்ற பண்பியல்புகளை அப்படியே ஏற்று கொள்க
AlbumTitle என்ற புலத்தின் entry required என்ற பண்பியல்பு no என்றிருப்பதை yesஎன அதிலுள்ள கீழிறங்கு பட்டியலை விரியசெய்து தெரிவுசெய்து கொள்க இயல்புநிலையில் உள்ள மற்ற பண்பியல்புகளை அப்படியே ஏற்று கொள்க
Artistஎன்ற புலத்தின் entry required என்ற பண்பியல்பு no என்றிருப்பதை yesஎன அதிலுள்ள கீழிறங்கு பட்டியலை விரியசெய்து தெரிவுசெய்து கொள்க இயல்புநிலையில் உள்ள மற்ற பண்பியல்புகளை அப்படியே ஏற்று கொள்க
DatePurchased என்ற புலத்தின் இயல்புநிலையில் உள்ள பண்பியல்புகளை அப்படியே ஏற்று கொள்க
Format என்ற புலத்தின் entry required என்ற பண்பியல்பு no என்றிருப்பதை yesஎன அதிலுள்ள கீழிறங்கு பட்டியலை விரியசெய்து தெரிவுசெய்து கொள்க இயல்புநிலையில் உள்ள மற்ற பண்பியல்புகளை அப்படியே ஏற்று கொள்க
Notes என்ற புலத்தின் இயல்புநிலையில் உள்ள பண்பியல்புகளை அப்படியே ஏற்று கொள்க
,NumberofTracks என்ற புலத்தின் field type என்ற பண்பியல்பில் வரிகளின் எண்ணிக்கை999 இற்குள் எனில் Tiny Integer [TINYINT]என்பதையுயம் அதற்குமேல் வரிகளின் எண்ணிக்கை99999 வரையெனில் Small Integer [SMALLINT] என்பதை தெரிவுசெய்து கொள்க இயல்புநிலையில் உள்ள மற்ற பண்பியல்புகளை அப்படியே ஏற்று கொள்க
. Photo என்ற புலத்தின் இயல்புநிலையில் உள்ள பண்பியல்புகளை அப்படியே ஏற்று கொள்க
இவ்வாறு நாம் உருவாக்கிய புலம் ஒவ்வொன்றையும் தெரிவுசெய்து அதனதன் பண்பியல்பை நாம்விருமபியவாறுஅல்லது நமக்குத்தேவையானவாறு மாற்றியமைத்துகொண்ட பிறகு வழிகாட்டியினுடைய திரையில் கீழ்பகுதியிலுள்ளnext என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக

4
படிமுறை3உடன் இடதுபுறம் steps என்பதன் கீழ்set primary key என்ற படிமுறைக்கு மாறியிருக்கும் table wizard ஆனது set primary keyஎன்ற தலைப்பில் விரியும் இதன்கீழ் create a primary key என்ற தேர்வுசெய்பெட்டியின் வாய்ப்பும் automatically add a primary key என்ற வானொலி பொத்தானின் வாய்ப்பும் auto value என்ற தேர்வுசெய்பெட்டியின் வாய்ப்பும் இயல்புநிலையில் தெரிவுசெய்யபட்டிருக்கும்
இவ்வாறான வாய்ப்பு இந்த வழிகாட்டியானது தனக்கு கட்டளையிடபட்ட முதல்புலத்தை திறவுகோளாக தெரிவுசெய்து கொள்ளும் ஆனால் நாம் விரும்பும் புலத்தை திறவுகோளாக மாற்றியமைத்திட use an existing fields as a primary keyஎன்ற வானொலி பொத்தானின் வாய்ப்பை தெரிவுசெய்து கொண்டு field nameஎன்பதற்கருகிலுள்ள கீழிறங்கு பட்டியலை விரியசெய்து தேவையான புலத்தின் பெயரை தெரிவுசெய்தவுடன் auto value என்ற தேர்வுசெய்பெட்டியின் வாய்ப்பு இயல்புநிலையில் தெரிவுசெய்யபட்டுவிடும்
ஒன்றுக்குமேற்பட்ட புலங்களை திறுவுகோளாக மாற்றிட விரும்பினால் define primary key as combination of several key மூன்றாவது வானொலி பெத்தானின் வாய்ப்பை தெரிவுசெய்து கொண்டு primary key field என்பதில் தேவையான புலங்களை படிமுறை ஒன்றில் கூறியவாறு தெரிவுசெய்து கொண்டபிறகு வழிகாட்டியினுடைய திரையில் கீழ்பகுதியிலுள்ளnext என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக
குறிப்பு ஒரு அட்டவணையின் குறிப்பிட்டதொரு ஆவணத்தை தேடிபிடிப்பதற்கு இந்த primary key எனும் திறவுகோள் பயன்படுகின்றது அதனால் சிக்கலில்லாது ஒற்றையான புலத்தை திறவுகோளாக தெரிவுசெய்து கொள்வது நல்லது என பரிந்துரைக்கபடுகின்றது


5
படிமுறை4உடன் இடதுபுறம் steps என்பதன் கீழ் create table என்ற படிமுறைக்கு மாறியிருக்கும் table wizard ஆனது create tableஎன்ற தலைப்பில் விரியும் இதன்கீழ் what do you want to name your table? என்பதன் கீழுள்ளCD-Collection என்ற பெயரை தேவையானால் மாற்றி யமைத்துகொள்க. what do you want to do next ? என்ற கேள்வியின்கீழ் உடனடியாக தரவுகளை உள்ளீடு செய்யவிரும்பினால்insert data immediately என்ற வானொலி பொத்தானின் வாய்ப்பை தெரிவுசெய்துகொண்டு finish என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்கி இ்ந்த வழிகா்டடியின் திரையின் பணியைமுடிவிற்கு கொண்டு வருக. பிறகு தோன்றும் தரவுஉள்ளீட்டு சாளத்திரையை மூடி tables, queries, forms, reports ஆகியவைஅடங்கிய முதன்மைத்திரைக்கு வந்து சேருக -தொடரும்