லிபர் ஆஃபிஸ் தொடர்-பகுதி-4- லிபர் ஆஃபிஸ் பேஸில் வினாவை உருவாக்குதல்

நாம் முந்தைய தொடர்களில்கூறியவாறு லிபர் ஆஃபிஸ் பேஸில் ஒரு அட்டவணையை உருவாக்கி அதில் தேவையான தரவுகளை சேமித்து வைத்துள்ளதாக கொள்வோம்
இதில் குறிப்பிட்ட தரவுகள் அல்லது நிபந்தனைக்குட்பட்ட தரவுகளை திரையில் காண்பதற்கு உதவுவதே இந்த வினா உருவாக்குவதாகும் முதலில் வினா உருவாக்கிடவிரும்பும் தரவுதளத்தை திறந்து கொள்க பின் இந்த வினா எழுப்புவதற்காக இடதுபுறபலகத்தின் Data baseஎன்பதன் கீழுள்ள பொருட்களில் queryஎன்ற உருவபொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக4.1

உடன் வலதுபுறபலகத்தில் 1Create Query in Design view ,2 Use Wizard to Create query, 3 Create Query in SQL view ஆகிய மூன்று வகையான வாய்ப்புகளில் இந்த வினாவை உருவாக்க முடியும் என பட்டியலிடும்
அதில் முதல் வாய்ப்பான 1Create Query in Design view என்பதை தெரிவுசெய்து சொடுக்கிய வுடன் விரியும் Design view என்ற சாளரத்தின் கீழ்பகுதி பலகமானது வினாவை வடிவமைப்பதற்கானதாகும்
நாம் கீழ்பகுதியில் வடிவமைப்பதற்கேற்ப வினா உருவாகும் மேல் பகுதி பலகத்தில்Query Design பட்டை, Design பட்டை ஆகிய இரு பட்டைகள் உள்ளன முதன்முதல்வினாவை வடிவமைப்பு காட்சியில் உருவாக்கிட Add Tables என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக


அல்லது நாம் அதிகமாக சிந்தித்து வினாஎழுப்புவதற்காக சிரமப்படாமல் ஏற்கனவே இருக்கும் அட்டவணையின் நெடுவரிசை உறுப்புகளை கொண்டு வினாவை உருவாக்குவதற்கு வசதியாக இதனோடு கூடவே Copy Table என்ற உரையாடல் பெட்டியும் தோன்றிடும் இதிலிருந்து தேவையான நெடுவரிசைகளை மட்டும் தெரிவுசெய்து Addஎன்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்கினால் குறிப்பிட்ட நெடுவரிசை உறுப்புகள் மட்டும் வினாவாக மேல்பகுதியின் பலகத்தில் உருவாகும்
இந்நிலையில் பின்வரும் அட்டவணையில் கண்டுள்ள விசைகளுக்கான செயல்களை தெரிந்து கொண்டு தேவையான செயல்களை செயல்படுத்தி கொள்க


அட்டவணைஅல்லது வினாவை சேர்த்தல் (Add Table or Query)
இரண்டாவது வாய்ப்பான Use Wizard to Create query என்பதை தெரிவுசெய்து சொடுக்கியவுடன்
Query Wizardஎன்ற வழிகாட்டி திரையில் தோன்றிடும் இதன்மூலம் வினாவை எவ்வாறு உருவாக்குவதுஎன தெரியாத புதியவர்கள் இதில் உள்ளவைகளில் தேவையான அட்டவணையையும் அதில் தேவையான புலங்களையும் இந்த வழிகாட்டியின் எட்டு படிமுறைகளை பின்பற்றி உருவாக்கி பயன்படுத்தி கொள்க


44

மூன்றாவது வாய்ப்பு நேரடியாக SQL கூற்றினை SQL view என்ற திரையில் வினாவாக உருவாக்குவதாகும் இந்த வாய்ப்பை தரவுதளத்தை பற்றி சிறிது அனுபவம் பெற்ற பிறகு பயன்படுத்தி கொள்க
ஒரு அட்டவணையின் புலத்தின் பெயர் மற்றொரு அட்டவணையிலும் இருக்குமாயின் அதனை தொடர்பு அல்லது உறவு வினாவின் மூலம் காணலாம் அதாவது ஒரு வாடிக்கையாளர் குறிப்பிட்ட பொருட்களை கொள்முதல் செய்வதாக கொள்வோம் இங்கு வாடிக்கையாளர் என ஒன்றும் கொள்முதல் செய்யும் பொருட்களின் பட்டியல் என இரண்டாவதும் ஆக இரு அட்டவணைகள் உள்ளன .உதாரணமாக Customer table என்ற அட்டவணையிலிருந்து Item-Number என்ற புலத்தினை இடம் சுட்டியால் தெரிவுசெய்து பிடித்துகொண்டு அப்படியே Item table இலில் இடம்சுட்டியை கொண்டு சென்று Item-Number என்ற புலத்தில் விட்டிடுக உடன் இரு அட்டவணையும் ஒரு தொடர்பு கோட்டின்மூலம் இணைக்கபடும்
பின் இந்த தொடர்பு கோட்டினை இடம்சுட்டியால் தெரிவுசெய்து சுட்டியின் வலதுபுற பொத்தானை இருமுறை சொடுக்குக உடன்விரியும் சூழ்நிலை பட்டியிலிருந்து Insert=>New Relation =>என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்கியவுடன் தோன்றிடும் Relations என்ற உரையாடல் பெட்டியில் புதிய உறவை/இணைப்பை உருவாக்கி கொள்க
மேலும் தேவையான புலங்களையும் AND என்பது போன்ற பூலியன்களையும் நாம் உருவாக்கவிருக்கும் வினாவில் பயன்படு்த்தி கொள்க
இந்த வினா உருவாக்குவதை ஒரு சிறு எடுத்துகாட்டின் மூலம் இப்போது காண்போம்
Item என்ற அட்டவணையில் Item_No என்ற புலமும் மேலும் பல புலங்களும் Suppliers என்ற அட்டவணையில் Supplier_Name என்ற புலமும் மேலும் பல புலங்களும் உள்ளதாகவும் கூடுதலாக இவ்விரு அட்டவணைகளிலும் Supplier_No என்ற புலம் பொதுவானதாக உள்ளதாக கொள்வோம் இந்த இரு அட்டவணைகளிலிருந்து வாடிக்கையாளர்களில் மூன்றிற்கு மேற்பட்ட பொருட்களை அனுப்பிவைப்பவர்களை காண பின்வரும் படிமுறைகளை பின்பற்றிடுக
1 வினா வடிவமைப்பு திரையில் Item Suppliers ஆகிய இரு அட்டவணைகளையும் உள்ளிணைத்துகொள்க
2 இரு அட்டவணைகளிலும் ஏற்கனவே தொடர்பு/உறவு குறிப்பிடபடாமல் இருந்தால் Supplier_No என்ற புலம் பொதுவானதாக உள்ளதாக இணைப்பு செய்திடுக
3 Item என்ற அட்டவணையில் Item_No என்ற புலத்தை தெரிவுசெய்து சுட்டியின் வலதுபுற பொத்தானை இருமுறை சொடுக்கியிபின் தோன்றிடும் சுழ்நிலை பட்டியை பயன்படுத்தி Function line ஐ தோன்ற செய்க பின்னர் Count function என்பதை இந்த புலத்திற்கு தெரிவுசெய்க
4 அதில் >3 என்ற நிபந்தனையை உள்ளீடுசெய்து காட்சியாக காணும் புலங்களை காண்பதற்கேற்ப disable என்பதை தெரிவுசெய்து கொள்க
5 Suppliers என்ற அட்டவணையில்Supplier_Nameஎன்ற புலத்தை தெரிவுசெய்து சுட்டியின் வலதுபுற பொத்தானை இருமுறை சொடுக்கியபின் தோன்றிடும் சுழ்நிலை பட்டியில் Group functionஐ தெரிவுசெய்து கொள்க
6 தற்போது நாம் உருவாக்கிய வினாவை இயக்கி பார்த்திடுக
பொருளின் விலையும் ( individual price of an article) பொருள் வழங்கியோர் எண்ணின் புலமும் (Supplier_No) மேலே கொடு்ததுள்ள இருஅட்டவணைகளில் Item என்ற அட்டவணையில் இருந்தால் பின்வரும் வினாமூலம் பொருளின் சராசரி விலையை காணலாம்
1 வினா வடிவமைப்பு திரையில் Item என்ற அட்டவணையை உள்ளிணைத்துகொள்க
2 “Price” , “Supplier_No” ஆகிய இரு புலங்களை தெரிவுசெய்து சுட்டியின் வலதுபுற பொத்தானை இருமுறை சொடுக்குக
3 உடன் தோன்றிடும் சுழ்நிலை பட்டியை பயன்படுத்தி Function line ஐ தோன்ற செய்க பின்னர் Average functionஐ Price என்ற புலத்தில் தெரிவுசெய்க
4 அல்லது alias name என்பதை பயன்படுத்தியும் Average functionஐ தெரிவுசெய்து கொள்ளமுடியும்
5 Supplier_No என்ற புலத்தை தெரிவுசெய்து சுட்டியின் வலதுபுற பொத்தானை இருமுறை சொடுக்கியபின் தோன்றிடும் சுழ்நிலை பட்டியில் Group functionஐ தெரிவுசெய்து கொள்க
6 தற்போது நாம் உருவாக்கிய வினாவை இயக்கி பார்த்திடுக

லிபர் ஆஃபிஸ் 4.2 இம்ப்பிரஸ்-தொடர்- 16- வாடிக்கையாளர் விரும்பியவாறு அமைப்புகளை மாற்றியமைத்தல்

லிபர் ஆஃபிஸ் இம்ப்பிரஸின் திரையின் மேலே முதன்மைக்கட்டளைப் பட்டையில் Tools > Options (மேக் இயக்கமுறைமையில்LibreOffice > Preferences)என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் விரியும் Options-LibreOffice எனும் உரையாடல் பெட்டியின் இடதுபுறபலகத்தில் பல்வேறு வாய்ப்புகள் வீற்றிருக்கும் அங்குள்ள விரிவாக்கத்திற்கான + அல்லது முக்கோண குறியீட்டினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்தால் அவைகளின் துனைவாய்ப்புகள் கீழிறிங்கு பட்டியல்களாக விரிவடையும்
பின்னர்இதே + அல்லது முக்கோண குறியீட்டினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்தால் முன்பு விரிவடைந்த கீழிறிங்கு பட்டியல்கள்தற்போது மூடப்பட்டு விரிவாக்க-குறியீடுகளுடன் முந்தையநிலையின்வாய்ப்புகள் தோன்றிடும்
இந்த உரையாடல் பெட்டியின் இடதுபுறபலகத்தில் LibreOffice என்பதன்கீழ் உள்ள லிபர் ஆஃபிஸின் General,User Data ,Print,Colors,Appearanceஎன்பன போன்ற பொதுவான வாய்ப்புகளில் நாம் திருத்தம் செய்திடவிரும்பும் வாய்ப்பினை மட்டும் தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்தபின்னர் விரியும் இந்த உரையாடல்பெட்டியின் திரையில் தேவையானவாறு அமைப்புகளை தெரிவுசெய்து அமைத்து கொண்டு முதலில்Saveஎன்ற பொத்தானையும் பின்னர் OK.என்ற பொத்தானையும் தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்து சேமித்துக்-கொள்ளலாம்

1
இந்த லிபர் ஆஃபிஸ் இம்ப்பிரஸ்க்கேயுரிய வாய்ப்புகளில் திருத்தம் செய்திடவேண்டு-மெனில் இதே உரையாடல்பெட்டியின் இடதுபுறபலகத்தில் LibreOffice Impressஎன்ற வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் விரியும் வலதுபுறபலகத்தில் Text objects என்ற பகுதியின் கீழுள்ள Allow quick editing, Only text area selectableஆகிய இரு வாய்ப்புகளில் தேவையானதையும் New document என்ற பகுதியின் கீழுள்ள Start with Wizardஎனும் வாய்ப்பில் தேவையானதையும் Settings என்ற பகுதியின் கீழுள்ள Use background cache,Copy when moving,Objects always moveable,Unit of measurement,Tab stopsஆகிய வாய்ப்புகளில் தேவை-யானதையும் Presentation என்ற பகுதியின் கீழுள்ள Always with current page,Enable remote control,Enable Presenter Consoleஆகிய வாய்ப்புகளில் தேவையானதையும் Compatibility என்ற பகுதியின் கீழுள்ளUse printer metrics for document formatting ,Add spacing between paragraphs in the current documentஆகிய வாய்ப்புகளில் தேவையானதையும் தெரிவுசெய்து கொள்க
அவ்வாறே இந்த உரையாடல் பெட்டியின் இடதுபுறபலகத்தில் View ,Grid,Print ஆகிய வாய்ப்புகளில் தேவையானதை தெரிவுசெய்தவுடன் விரியும் திரையின் வலதுபுற பலகத்தில் தேவையான வாய்ப்புகளையும் தெரிவுசெய்து கட்டமைத்துகொள்க
பயனாளர் இடைமுகத்தினை வாடிக்கையாளர் விரும்பியவாறு மாற்றியமைத்துக்-கொள்ளலாம்அதற்காக லிபர் ஆஃபிஸ் இம்ப்பிரஸின் திரையின் மேலே முதன்மைக்-கட்டளைப் பட்டையில் View > Toolbars > Customize அல்லது Tools > Customizeஎன்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் விரியும் Customize எனும் உரையாடல் பெட்டியின் Menuஎனும் தாவிப்பொத்தானின் திரையில் புதிய பட்டியலை உருவாக்க-வேண்டுமெனில் new என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்தபின்னர் விரியும் திரையில் தேவையானவாறு பட்டியலை அமைத்துகொள்க ஏற்கனவே இருப்பதில் சேர்த்திட Addஎன்றபொத்தானையும் திருத்தம் செய்திட Modifiyஎன்றபொத்தானையும் தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்து தேவையானவாறு கட்டமைத்து கொள்க மேலும் இந்த கட்டளைகளை செயற்படுத்துவதற்கான விசைப்பலகை பொத்தான்களை அழுத்துதலையும் Keyboardஎனும் தாவிப்பொத்தானின் திரையில் நாம் விரும்பியவாறு மாறுதல்கள் செய்து அமைத்து கொள்ளலாம்

2
அதுமட்டுமல்லாது கருவிகளின் பட்டையிலுள்ள கருவிகளையும் வாடிக்கையாளர் விரும்பியவாறு புதியதை கொண்டுவரவும் ஏற்கனவே இருப்பதை மாறுதல்கள் செய்திடவும் toolbarsஎனும் தாவிப்பொத்தானின் திரையில் நாம் விரும்பியவாறு மாறுதல்கள்செய்துஅமைத்து கொள்ளலாம்

3
இதுமட்டுமல்லாது மேலும் நமக்கு தேவைப்படும் கூடுதலான வசதிகளை கொண்டு-வருவதற்காக லிபர் ஆஃபிஸ் இம்ப்பிரஸின் திரையின் மேலே முதன்மைக்கட்டளைப் பட்டையில் Tools > Extension Managerஎன்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் விரியும் Extension Manager எனும் உரையாடல் பெட்டியில் தேவையான விரிவாக்க வாய்ப்புகளை தெரிவுசெய்து கொண்டுAddஎனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக மேலும் தேவையெனில் Get more extensions onlineஎனும் இணையஇணைப்பு பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்தபின்னர் விரியும் இணையபக்கத்தில் உள்ள விரிவாக்கங்களில் தேவையானதை பதவிறக்கம் செய்து கொள்க

4

லிபர் ஆஃபிஸ் இம்ப்பிரஸ்-5.2.தொடர்-15

லிபர் ஆஃபிஸ் இம்ப்பிரஸின் படவில்லைகளை அச்சிட்டு பெறுவதற்காக திரையின் மேலே செந்தர கருவிகளின் பட்டையிலுள்ள Print File Directlyஎன்ற உருவப்-பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக இவ்வாறானசெயலை மாறுதல்கள் செய்வதற்காக இதே திரையின் மேலே முதன்மை கட்டளை பட்டையில் Tools > Options > Load/Save > General >Load printer Settings with the document என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக
இம்ப்பிரஸானது ஒரேயொரு படவில்லையை ஒரு பக்கத்திலும் ஒன்றிற்கு மேற்பட்ட படவில்லைகளை ஒரே பக்கத்திலும் படவில்லைகளுடன் குறிப்புகளையும் சேர்த்து அச்சிடவும் ,படவில்லையை சுற்றி வரம்புக் கோட்டுடனும்,நாளையும் நேத்தையும் சேர்த்தும் படவில்லையின் பக்கத்திற்கு பெயருடனும் என்றவாறு பல்வேறு வகைகளில் அச்சிடமுடியும் இதற்காக திரையின் மேலே முதன்மை கட்டளைபட்டையில் File > Print என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக அல்லது விசைப்பலகையில் Ctrl+P ஆகியவிசைகளை சேர்த்து அழுத்துக உடன் Print என்ற உரையாடல் பெட்டியானது General, Libre Office Impress, Page Layout, Optionsஆகிய நான்கு தாவிகளின் திரையில் Generalஎனும் முதல் தாவியின் திரை இந்த உரையாடல் பெட்டியில் விரியும்
குறிப்பு:இங்கு இந்த உரையாடல் பெட்டியில் Options எனும் தாவித்திரையில் நாம் ஏதாவது தெரிவு செய்து செயல்படுத்திடும் செயலானது இந்த ஆவணத்திற்கு மட்டுமே பொருந்தும் அனைத்து ஆவணத்திற்கும் பொருந்தவேண்டுமெனில் இதே திரையின் மேலே முதன்மை கட்டளைபட்டையில் Tools > Options > LibreOffice > Print என்றவாறும் Tools > Options > LibreOffice Impress – Print என்றவாறும் கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்து சரிசெய்துகொள்ள வேண்டும் என்ற செய்தியை நினைவில் கொள்க
இந்த உரையாடல் பெட்டியின் Printer என்ற பகுதியின்கீழ் தேவையான அச்சுப்பொறியையும் அனைத்து படவில்லைகளையுமா அல்லது குறிப்பிட்ட படவில்லைகளைமட்டுமா என Range and copies என்றபகுதியிலும் படவில்லைகளுடன் குறிப்புகளையும் சேர்த்து அச்சிடவும் ,படவில்லையை சுற்றி வரம்புக் கோட்டுடனும், அச்சிடுவதற்காக Printஎன்ற பகுதியில்Documents என்பதற்கருகிலுள்ள கீழிறங்கு பட்டியலில் Handouts என்பன போன்ற தேவையான வாய்ப்புகளை தெரிவு செய்துகொள்க மேலும் பண்பியல்புகளை தெரிவுசெய்து சரிசெய்து கொள்வதற்காக properties என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் விரியும் பண்பியல்புகளுக்கான உரையாடல் பெட்டியின்paper,deviceஆகிய இருதாவிகளின் திரையில் தேவையானவாறு சரிசெய்து அமைத்துகொண்டு Okஎன்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக

தொடர்ந்து இதே Print என்ற உரையாடல் பெட்டியில் Libre Office Impress எனும் தாவியின் திரையில் உள்ள Contents, Color, Size ஆகிய பகுதிகளில் தேவையான வாய்ப்புகளை தெரிவுசெய்து கொண்டு Okஎன்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக
மேலும் இதே Print என்ற உரையாடல் பெட்டியில் Page Layout எனும் தாவியின் திரையில் உள்ள Layout , Page sidesஆகிய பகுதிகளில் தேவையான வாய்ப்புகளை தெரிவுசெய்து கொண்டு Okஎன்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக
அதுமட்டுமல்லாது இதே Print என்ற உரையாடல் பெட்டியில் Optionsஎனும் தாவியின் திரையில் உள்ள Options எனும் பகுதியில் தேவையான வாய்ப்புகளை மட்டும் தெரிவுசெய்து கொண்டு Okஎன்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக
குறிப்பு: இந்த வாய்ப்புகளை தெரிவுசெய்தால் இயல்புநிலை வாய்ப்புகள் செயல்படாது என்ற செய்தியை மனதில்கொள்க
படவில்லைகளை brochure ஆக ஒருபக்கத்தில் மட்டும் அச்சிடுவதற்கான முதல்படிமுறையாக திரையின் மேலே முதன்மை கட்டளைபட்டையில் File > Print என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக அல்லது விசைப்-பலகையில் Ctrl+P ஆகியவிசைகளை சேர்த்து அழுத்துக உடன் Print என்ற உரையாடல் பெட்டியானது Generalஎனும் தாவிப்பொத்தானின் திரையுடன் விரியும் பின்னர் அதில் properties என்ற பொத்தானைதெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் விரியும் பண்பியல்புகளுக்கான உரையாடல் பெட்டியின்paper எனும் தாவியின் திரையில் orientation என்பதில் portrait அல்லது landscape ஆகிய இரண்டில் ஒன்றினை தேவையானவாறு சரிசெய்து அமைத்துகொண்டு Okஎன்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக
பின்னர் Print என்ற உரையாடல் பெட்டியில் Range and copiesஎனும் பகுதியில் பக்கம் ஒன்றிற்கு நான்கு அல்லது அதற்குமேலான படவில்லைகளை தெரிவு-செய்து கொள்க அதன்பின்னர் இதே Print என்ற உரையாடல் பெட்டியில் Page Layout எனும் தாவியின் திரையில் உள்ள Layout எனும் பகுதியில் Brochureஎனும் வாய்ப்பினையும் Page sidesஎனும் பகுதியில் Includeஎனும் கீழிறங்குபட்டியலில் Back sides / left pagesஎனும் வாய்ப்பினையும் தெரிவு செய்து கொண்டு Okஎன்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக
பிறகு நாம் தெரிவுசெய்தவாறு படவில்லைகளானது ஒருபக்கம் அச்சிடப்படும் அவ்வாறு அச்சிட்டதாளை எடுத்து திரும்பவும் அச்சுப்பொறியில் அடுக்கிவைத்து மேலே கூறிய படிமுறை Layout எனும் பகுதியில் Brochureஎனும் வாய்ப்புவரை அப்படியே பின்பற்றிடுக Page sidesஎனும் பகுதியில் மட்டும்Includeஎனும் கீழிறங்குபட்டியலில் Front sides / right pagesஎனும் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து கொண்டு Okஎன்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக
இதே brochure ஆனது ஒருபக்கத்தில் மட்டும் அச்சிடுவதற்கான முதல்படி-முறையாக திரையின் மேலே முதன்மை கட்டளைபட்டையில் File > Print என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக அல்லது விசைப்-பலகையில் Ctrl+P ஆகியவிசைகளை சேர்த்து அழுத்துக உடன் Print என்ற உரையாடல் பெட்டியானது Generalஎனும் தாவிப்பொத்தானின் திரையுடன் விரியும் அதில் properties என்ற பொத்தானைதெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் விரியும் பண்பியல்புகளுக்கான உரையாடல் பெட்டியின்paper எனும் தாவியின் திரையில் orientation என்பதில் portrait அல்லது landscape ஆகிய இரண்டில் ஒன்றினை தேவையானவாறு சரிசெய்து அமைத்துகொண்டு அச்சிடுவது duplex அல்லது double sided ஆகியவற்றில் ஒன்று அச்சிடுமாறு தெரிவு செய்யப்-பட்டுள்ளதாவென உறுதிபடுத்திகொண்டு Okஎன்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக பின்னர் Print என்ற உரையாடல் பெட்டியில் Range and copiesஎனும் பகுதியில் பக்கம் ஒன்றிற்கு நான்கு அல்லது அதற்குமேலான படவில்லைகளை தெரிவுசெய்து கொள்க அதன்பின்னர் இதே Print என்ற உரையாடல் பெட்டியில் Page Layout எனும் தாவியின் திரையில் உள்ள Page sidesஎனும் பகுதியில் Includeஎனும் கீழிறங்குபட்டியலில் All pagesஎனும் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து கொண்டு Okஎன்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக
படவில்லைகளைபிடிஎஃப் எனும் கையடக்க ஆவணமாகபதிவேற்றம் செய்திடுவதற்காக திரையின் மேலே முதன்மை கட்டளைபட்டையில் File > Export as PDF என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் PDF Options என்ற உரையாடல் பெட்டியானது General,initial view, user Interface, Links,Securityஆகிய ஐந்து தாவிபொத்தான்களுள் இயல்புநிலையில் Generalஎனும் முதல் தாவிப்பொத்தானின் திரையானது இந்த உரையாடல் பெட்டிதிரையில் விரியும் இதில் பல்வேறு வாய்ப்புகளை கொண்ட Range, Images, General ஆகிய பகுதிகள் உள்ளன அவைகளுள் நமக்குதேவையான வாய்ப்பினை மட்டும் தெரிவுசெய்து கொள்ளலாம் அவ்வாறே இதே உரையாடல் பெட்டியின் initial view எனும் தாவிப்பொத்தானின் திரையில் விரியும் பக்கத்தில் பல்வேறு வாய்ப்புகளை கொண்ட Panes,Magnification,Page layout ஆகியபகுதிகள் உள்ளன அவைகளுள் நமக்குதேவையான வாய்ப்பினை மட்டும் தெரிவுசெய்து கொள்ளலாம்

அவ்வாறே இதே உரையாடல் பெட்டியின் User Interface pageஎனும் தாவிப் பொத்தானின் திரையில் பல்வேறு வாய்ப்புகளை கொண்ட Window options,User interface options,Transitions, Bookmarks ஆகியபகுதிகள் உள்ளன அவைகளுள் நமக்குத் தேவையான வாய்ப்பினை மட்டும் தெரிவுசெய்து கொள்ளலாம்
அதற்குமேலும் இதே உரையாடல் பெட்டியின் Linksஎனும் தாவிப்பொத்தானின் திரையில் விரியும் பக்கத்தில் பல்வேறு வாய்ப்புகளை கொண்ட General,Cross-document links ஆகியபகுதிகள் உள்ளன அவைகளுள் நமக்குதேவையான வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து கொள்ளலாம்
அதுமட்டுமல்லாது இதே உரையாடல் பெட்டியின் Securityஎனும் தாவிப்பொத்தானின் திரையில் பல்வேறு வாய்ப்புகளை கொண்ட Printing,Changes ,Content ஆகிய பகுதிகள் உள்ளன அவைகளுள் நமக்குதேவையான வாய்ப்பினை மட்டும் தெரிவு செய்து கொள்ளலாம் மிகமுக்கியமாக இந்த தாவியின் திரையில் Set password எனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்தவுடன் Set password என விரியும் உரையாடல்பெட்டியில் இந்த ஆவணத்தை திறந்து படிப்பதற்குமட்டும் எனில் Set open password எனும் பகுதியிலும் பயனாளர் திருத்தம் செய்திட அனுமதிப்பது எனில் Set permission password எனும் பகுதியிலும் கடவுச்-சொற்களை உள்ளீடு செய்துகொண்டு Okஎன்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக

படவில்லைகளை Flash file என்பதை (.swf) எனும் கோப்பு வடிவமைப்பில் பதிவேற்றம் செய்திடுவதற்காக திரையின் மேலே முதன்மை கட்டளை பட்டையில்File > Export என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் விரியும் உரையாடல் பெட்டியில் கோப்பின் பெயரை உள்ளீடு செய்து கொண்டு சேமிக்க வேண்டிய இடத்தை மட்டும்தெரிவுசெய்து File Formatஎன்பதில் கோப்பின் வடிவமைப்பினை அதற்கான கீழிறங்கு பட்டியலிலிருந்து Macromedia Flash (SWF) (.swf) என்றவாறு தெரிவுசெய்து கொண்டு Save.என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக
படவில்லைகளை இணைய பக்ககோப்புகளாகWeb pages (HTML files) பதிவேற்றம் செய்திடுவதற்காக திரையின் மேலே முதன்மை கட்டளை பட்டையில்File > Export என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் விரியும் உரையாடல் பெட்டியில் கோப்பின் பெயரை உள்ளீடு செய்து கொண்டு FilFormat என்பதில் கோப்பின் வடிவமைப்பினை அதற்கான HTML Document (Impress) என்பதன் கீழிறங்கு பட்டியலிலிருந்து (.html; .htm) என்றவாறு தெரிவுசெய்து கொண்டு சேமிக்கவேண்டிய இடத்திற்கான கோப்பகத்தினை புதியதாக உருவாக்கி அதற்கொரு பெயரிட்டு Save.என்ற பொத்தானை HTML Exportஎனும் வழிகாட்டிடும் பெட்டியில் தெரிவுசெய்து சொடுக்குக அடுத்துAssign Design எனும்பகுதியில் புதியதுஎனில்NewDesign எனும் வாய்ப்பினையும் ஏற்கனவே இருப்பது எனில் Existing Designஎனும் வாய்ப்பினையும் தெரிவுசெய்து கொண்டு இதே வழிகாட்டிடும் பெட்டியில்Next என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக பின்னர் விரியும் இதே வழிகாட்டிடும் பெட்டியின் திரையில் Save image as Monitor resolution Effects ஆகிய பகுதிகளில் தேவையான வாய்ப்புகளை தெரிவுசெய்து கொண்டு Next என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக பின்னர் விரியும் திரையில் name of the author, e-mail address , home page, additional information போன்ற விவரங்களை உள்ளீடு செய்து கொண்டு இதே வழிகாட்டிடும் பெட்டியில்Next என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக

பின்னர் விரியும் இதே வழிகாட்டிடும் பெட்டியின் திரையில் select the buttons style என்பதில் தேவையான பாவணையை மட்டும் தெரிவுசெய்து கொண்டு Next என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக பின்னர் விரியும் இதே வழிகாட்டிடும் பெட்டியின் திரையில் இந்த இணைய பக்கத்திற்கான select the color schemeஎன்ற பகுதியில் தேவையான வாய்ப்புகளையும் பொத்தான்களையும் தெரிவுசெய்து கொண்டு create என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் படவில்லைகளுக்கான இணையபக்கம்ஒன்று உருவாகும் இதற்கு ஒரு பெயரிட்டு சேமித்துகொள்க
நம்முடைய இம்ப்பிரஸ் படவில்லை காட்சியை மின்னஞ்சலாக அனுப்பிடுவதற்காக ODPஎனும் வடிவமைப்பு எனில் திரையின் மேலே முதன்மை கட்டளை பட்டையில்File > Send > Document as E-mail அல்லது File
> Send > E-mail as OpenDocument Presentationஎன்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக
அதற்கு பதிலாக PPTஎனும் வடிவமைப்பு எனில் திரையின் மேலே முதன்மை கட்டளை பட்டையில்File > Send > E-mail as Microsoft PowerPoint Presentationஎன்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக
வேறுவகையாக PDF எனும் வடிவமைப்பு எனில் திரையின் மேலே முதன்மை கட்டளை பட்டையில்File > Send > E-mail as PDFஎன்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக அல்லது செந்தர கருவிகளின் பட்டையில் Export Directly as PDFஎனும் கருவியை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக

லிபர் ஆஃபிஸ் இம்பிரஸ் ஆவணத்தில் Digital Signaturesஐ இணைப்பது மிக பாதுகாப்பானதாகும் இதற்காக திரையின் மேலே முதன்மை கட்டளை பட்டையில்File > Digital Signaturesஎன்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்கு உடன் எச்சரிக்கை செய்தியொன்று திரையில் தோன்றிடும் அதில் yes என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக இதன்பிறகு Digital Signatures எனும் உரையாடல் பெட்டியொன்று திரையில் தோன்றிடும்அதில் Sign Document எனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக பின்னர் விரியும் Select Certificate எனும் உரையாடல் பெட்டியில் தேவையான சான்றிதழ் கோப்பினை தெரிவுசெய்து கொண்டு ok என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக
நாம் இந்த கோப்பினை மற்றவர்ளுக்கு அனுப்பிடும்முன் அதில் நம்முடைய சொந்த தகவல்களை நீக்கம் செய்து அனுப்புவது நல்லது அதற்காக திரையின் மேலே முதன்மை கட்டளை பட்டையில்Tools > Options > LibreOffice > Security > Options,என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குகஉடன் விரியும் உரையால் பெட்டியில் தேவையான எச்சரிக்கை வாய்ப்புகளை அமைத்துகொள்க
மேலும் திரையின் மேலே முதன்மை கட்டளை பட்டையில்File > Properties. என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குகஉடன் விரியும் உரையாடல் பெட்டியின் Generalஎனும் தாவியின் திரையில்Apply user data என்ற வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்யாது விட்டிட்டுReset என்ற பொத்தானை தெரிவுசய்து சொடுக்குக மேலும் ok என்ற பொத்தானை தெரிவுசய்து சொடுக்குக
லிபர் ஆஃபிஸ் இம்ப்பிரஸ் கோப்பினை மைக்ரோசாப்ட்டின் பவர்பாய்ன்ட் கோப்பாக சேமித்திடலாம் இதற்காக திரையின் மேலே முதன்மை கட்டளை பட்டையில்File > Save As,என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் விரியும் உரையால் பெட்டியில்File type என்பதன்கீழ் கீழிறங்கு பட்டியலிலிருந்து(.ppt or .pptx) ஆகியMicrosoft PowerPoint வடிவமைப்புகளில் ஒன்றினை தெரிவுசெய்து கொண்டு Saveஎன்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக வேறு வடிவமைப்பில் சேமித்திடும்போது நமக்கு எச்சரிக்கை செய்தி யொன்று திரையில் தோன்றுவதற்காக திரையின் மேலே முதன்மை கட்டளை பட்டையில்Tools > Options > Load/Save > Generalஎன்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குகஉடன் விரியும் Confirm file Formatஎனும் உரையால் பெட்டியில் Ask when not saving in ODF formatஎனும வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து கொள்க

லிபர் ஆஃபிஸ் இம்ப்பிரஸ்-5.2.தொடர்-14-படவில்லைகளின் காட்சி

நாம் இதுவரையில் லிபர் ஆஃபிஸ் இம்ப்பிரஸ்-5.2 எனும் இந்த தொடரில் புதிய படவில்லைகளை எவ்வாறு உருவாக்குவது ,கட்டமைவுசெய்வது, மேம்படுத்துவது, அழகூட்டுவது என்றவாறு கடந்த பதிமூன்று தொடர்களின் வாயிலாக பார்த்து வந்தோம் இவ்வாறு உருவாக்கிய படவில்லைகளை எவ்வாறு காட்சிபடுத்துவது என இந்த தொடரில் காண்போம் எந்த படவில்லையை படவில்லைகாட்சியாக எவ்வளவு கால இடைவெளியில் காண்பிப்பது படவில்லை காட்சியானது தானாகவே காண்பிக்க-வேண்டுமா அல்லது நாம் தலையிட்டு காண்பிக்கச்செய்யவேண்டுமா இரு படவில்லை-களின் காட்சிகளுக்கு இடையேயான நிலைமாற்றி எவ்வாறு இருக்கவேண்டும் ஒவ்வொரு படவில்லைக்குமான அசைவூட்டங்கள், படவில்லை காட்சியின்போது நாம் ஏதேனும் பொத்தானை சொடுக்குதல் செய்தல் அல்லது இணைப்பு செய்தால் என்ன நடைபெறும் ஒரேசமயத்தில்இருவேறு இடங்களில்படவில்லை காட்சியை எவ்வாறு காண்பிக்கச்செய்வது ஆகிய பல்வேறு தகவல்களையும் உள்ளடக்கியதே இந்த லிபர் ஆஃபிஸ் இம்ப்பிரஸின் படவில்லை காட்சியாகும் பொதுவாக பெரும்பாலான செயல்-களனைத்தும் ஒன்றாக சேர்த்து படவில்லைகளின் சுருக்கமான வரிசைதொகுப்பில் Slide Sorterஎன்றவாறு வைக்கப்பட்டுவிடும் இதனை செயற்படுத்திடுவதற்காக திரையின் மேலே முதன்மை கட்டளை பட்டையில் View > Slide Sorterஎன்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவு செய்து சொடுக்குக அல்லது பணிநிலைய பலகத்தின் மேலே Slide Sorterஎனும் தாவி-பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் Slide Sorterஎனும் படவில்லைகளின் சுருக்கமான வரிசைதொகுப்பு திரையில்தோன்றிடும் பின்னர் திரையின் மேலே முதன்மை கட்டளை பட்டையில் Slide Show > Slide Show Settingsஎன்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவு செய்து சொடுக்குக உடன் Slide Show எனும் உரையாடல் பெட்டி திரையில் தோன்றிடும்

1
இந்த உரையாடல் பெட்டியில் Range எனும் பகுதியில் நாம் அனைத்து படவில்லைகளிலும் அமைவை மாற்றியமைத்திடவேண்டுமென விரும்பினால் All Slidesஎன்பதையும் குறிப்பிட்ட படவில்லைமுதல் குறிப்பிட்ட படவில்லைவரை எனில் From என்பதையும் குறிப்பிட்ட படவில்லை மட்டும் எனில் custom Slide Show என்பதையும் தெரிவுசெய்து கொள்க அதுமட்டுமல்லாது பின்னிரண்டையும் தெரிவுசெய்தால் அதனருகில் உள்ள கீழிறங்கு பட்டியலின் வாயிலாக எந்த படவில்லையென குறிப்பிடுக
அதனை தொடர்ந்துType எனும் பகுதியில் Default,Window,Autoஎன்றவாறு உள்ள வாய்ப்புகளில் தேவையானதையும் Optionsஎனும் பகுதியில் நாம் விரும்பும் வாய்ப்பு-களையும் தெரிவுசெய்து கொள்க மேலும் Multiple displays எனும் பகுதியில் Presentation display என்பதன் கீழிறங்கு பட்டியலில் தேவையானவாறு தெரிவுசெய்து கொண்டு okஎனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக
இவ்வாறு படவில்லைகளின் அடிப்படைகளை கட்டமைவுசெய்தபின்னர் படவில்லைகளின் காட்சியில் குறிப்பிட்ட படவில்லையை காட்சியாக காண்பிக்க நாம் விரும்பவில்லை எனும் நிலையில் படவில்லைகளின் பலகத்தில் அல்லது படவில்லைகளின் சுருக்க தொகுப்பு காட்சியில் மறைக்கவிரும்பும் படவில்லையை மட்டும் தெரிவுசெய்து கொள்க பின்னர் திரையின் மேலே முதன்மை கட்டளை பட்டையில் Slide Show > Hide Slide என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக அல்லது திரையின் மேலே உள்ள கருவிகளின் பட்டையில் Hide Slideஎன்ற உருவப்பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக அல்லது சுட்டியின் வலதுபுற பொத்தானை சொடுக்குக உடன்விரியும் சூழ்நிலை பட்டியில் Hide Slideஎன்றவாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக
இவ்வாறு மறைக்கப்பட்ட படவில்லையில் படவில்லை காட்சிக்கு தேவையானவாறு மாறுதல்கள் செய்தபின்னர் அதனை மீண்டும் படவில்லைகாட்சியில் தோன்றிட செய்திட விரும்புவோம் அதற்காகபடவில்லைகளின் பலகத்தில் அல்லது படவில்லைகளின் சுருக்க தொகுப்பு காட்சியில் மீண்டும் தோன்றிடவிரும்பும் படவில்லையை தெரிவுசெய்து கொள்க பின்னர் திரையின் மேலே முதன்மை கட்டளை பட்டையில் Slide Show > Show Slide என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக அல்லது திரையின் மேலே உள்ள கருவிகளின் பட்டையில் Show Slideஎன்ற உருவப்பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக அல்லது சுட்டியின் வலதுபுற பொத்தானை சொடுக்குக உடன்விரியும் சூழ்நிலை பட்டியில் Show Slideஎன்ற வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக
இந்த படவில்லைகளின் காட்சியை வரிசையாக காண்பிக்கச்செய்வதற்கு பதிலாக வாடிக்கையாளர் விரும்பியபடவில்லைகளை மட்டும் காட்சியாக காண்பிக்கச்செய்யலாம் இதற்காக திரையின் மேலே முதன்மை கட்டளை பட்டையில் Slide Show > Custom Slide Show என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் Custom Slide Showஎனும் உரையாடல் பெட்டிதிரையில் தோன்றிடும அதில் Newஎனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் DefineCustom Slide Showஎனும் உரையாடல் பெட்டிதிரையில் தோன்றிடும அதில் Nameஎன்பதில் படவில்லைகாட்சிக்கான பெயரை உள்ளீடு செய்து கொள்க
பின்னர் Existing slidesஎன்பதில் உள்ள படவில்லைகளின் பட்டியலில் தேவையான படவில்லைகளை தெரிவுசெய்துகொண்டு அதனருகில் உள்ள >>என்ற குறியீட்டினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் நாம் தெரிவுசெய்த படவில்லைகள் Selected Slidesஎன்ற பகுதிக்கு சென்று சேர்ந்துவிடும் அதன்பின்னர் okஎனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக பின்னர் Custom Slide Showஎனும் உரையாடல் பெட்டியில் Use Custom Slide Show எனும் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து கொண்டு okஎனும் பொத்தானை சொடுக்குக

2
இதன்பின்னர் வாடிக்கையாளர் விரும்பியவாறு திருத்தம் செய்வதற்காக இதேCustom Slide Showஎனும் உரையாடல் பெட்டியில்Edit என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன்விரியும் திரையில் தேவையானவாறு மாறுதல்கள் செய்து கொள்க ஒரு படவில்லை காட்சியின் படவில்லையை மற்றொரு படவில்லை காட்சியின் கோப்பிற்கு நகலெடுத்திடுவதற்காக இதே உரையாடல் பெட்டியில்copy எனும் பொத்தானை சொடுக்கு-வதன் வாயிலாக நகலெடுத்து செல்லமுடியும் படவில்லைகளின் காட்சியை முன்காட்சியாக காண startஎனும் பொத்தானை சொடுக்குதல் செய்திடுக இறுதியாக okஎனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக
ஒரு படவில்லையிலிருந்து மற்றொரு படவில்லைக்குகாட்சி மாறும்போது எவ்வாறு இருக்கவேண்டும் என கட்டமைவுசெய்வதையே படவில்லைமாறுகை அல்லது படவில்லை நிலைமாற்றி (Slide Transition) என அழைப்பர்

3
அதனை புதியதாக சேர்த்திடுவதற்காக குறிப்பிட்ட படவில்லைக்கு மட்டும் எனில் அதனைமட்டும் தெரிவுசெய்து கொள்க அனைத்து படவில்லைகளுக்கும் எனில் அவ்வாறு தெரிவுசெய்திடவேண்டாம் படவில்லையின் பக்கபட்டையில் Slide Transitionஎனும் உருவப்பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் Slide Transitionஎனும் உரையாடல் பெட்டி திரையில் தோன்றிடும் இவ்வுரையாடல்பெட்டியில் Apply to selected slides என்பதன் கீழுள்ள பட்டியல்களில் தேவையானதை மட்டும் தெரிவுசெய்து கொள்க இவ்வாறு தெரிவு செய்யப்பட்ட வாய்ப்புகளுடன் இயல்புநிலையில் உள்ளவைகளில் Modify transition என்ற பகுதியில் உள்ள sound,Speed ஆகியவற்றின் கீழிறங்கு பட்டியலின் வாயிலாக நாம் விரும்பியதை மட்டும் தெரிவுசெய்து கொள்க இதில் sound என்பதை தெரிவுசெய்திருந்தால் இதிலுள்ள கீழிறங்கு பட்டியலில் Other soundஎனும் வாய்ப்பினையும் தொடர்புடைய இசையையும் தேடிபிடித்து தெரிவுசெய்து கொள்க இந்நிலையில் இவைகளுக்கு கீழுள்ள Loop until next soundஎனும் வாய்ப்பு தானாகவே தெரிவுசெய்து கொள்ளப் பட்டுவிடும்.மேலும் Advanced Slideஎன்ற பகுதியிலுள்ள நாம் தெரிவுசெய்வதுஎனில் On mouse clickஎன்பதையும் அல்லது தானாகவே எனில் Automatically after என்பதையும் அதில் எவ்வளவு நேரம் என்பதையும் தெரிவுசெய்துகொண்டு அனைத்து படவில்லைகளுக்கும் எனில் Apply to All Slides என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக இவ்வாறு செய்த மாறுதல்கள் படவில்லை காட்சியில் எவ்வாறு செயல்படுத்திடப்படுகின்றது என அறிவதற்கு இதனை தொடர்ந்துSlideShow. என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக நாம் செய்துவரும் மாறுதல்கள் உடனுக்குடன் அறிந்து கொள்வதற்காக Automatic previewஎனும் வாயப்பினை தெரிவுசெய்து கொள்க இவ்வாறான மாறுதல்களை உடனுக்குடன் படக்காட்சியில் பார்வை-யிடுவதற்காக Playஎனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக
இவ்வாறு மாறுகை செய்யப்பட்டபின்னர் தேவையில்லை எனில் Slide Transitionஎனும் இதே உரையாடல் பெட்டியில் No Transitionஎனும் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து நீக்கம் செய்துகொள்க அவ்வாறே இயல்புநிலை கால அளவை அமைத்திடுவதற்காக Slide Transitionஎனும் இதே உரையாடல் பெட்டியில் No Transitionஎனும் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து கொண்டபின்னர் Automatically after என்பதையும் எவ்வளவு நேரம் என்பதையும் தெரிவுசெய்து கொண்டு அனைத்து படவில்லைகளுக்கும் எனில் Apply to All Slides என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக
ஒவ்வொரு படவில்லைக்கும் ஒவ்வொரு காலஅளவை அமைத்திடுவதற்காக திரையின் மேலே முதன்மை கட்டளைபட்டையில் Slide Show > Rehearse Timingsஎன்றவாறு கட்டளைகள தெரிவுசெய்து சொடுக்குக அல்லதுSlide Show எனும் கருவிகளின் பட்டையில் Rehearse Timingsஎனும் உருவப்பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் படவில்லை காட்சியானது முழுத்திரையிலும் தோன்றிடும் அதனோடு காலஅளவு திரையின் கீழே வலதுபுற மூலையிலும் தோன்றிடும் குறிப்பிட்ட படவில்லை காட்சியானது வேகமாக முடிவுற்று அடுத்த படவில்லையை திரைக்கு கொண்டுவர காலஅளவை மட்டும் தெரிவுசெய்துசொடுக்குக இயல்புநிலை காலஅளவு போதுமெனில் படவில்லையை மட்டும் தெரிவுசெய்து சொடுக்குக இவ்வாறு படவில்லைகள் முழுவதையும் அமைத்து கொள்க இவ்வாறுஒவ்வொரு படவில்லைக்கும் நாம் அமைத்திட்ட கால அளவை Automatically afterஎன்ற பகுதியில் காணலாம் இந்த நிலையிலிருந்து வெளியேறுவதற்காக Escஎன்ற விசையை அழுத்துக அல்லது படவில்லையில் சுட்டியின் வலதுபுற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன்விரியும் சூழ்நிலைபட்டியில்EndShow என்ற வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக
இதே படவில்லை காட்சியை மீண்டும் தானாகவே செயல்படுவதற்காக திரையின் மேலே முதன்மைபட்டையில் Slide Show > Slide Show Settingsஎன்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன்விரியும்Slide Show எனும் உரையாடல் பெட்டியில் Autoஎன்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து கொண்டு படவில்லைகளுக்கிடையே எவ்வளவு கால இடைவெளிவிடவேண்டும்என்பதை தெரிவுசெய்துகொள்கதேவையெனில்Show logoஎன்பதை தெரிவுசெய்துகொண்டுOKஎன்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்துசொடுக்குக
படவில்லைகளில்அசைவூட்டத்தை அமைத்தல் இது மாறுகை போன்றதே ஆனால் இதில் ஒருபடவில்லை-யிலுள்ள title, chart, shape, or individual bullet point ஆகிய உறுப்புகள்

4
ஒவ்வொன்றிற்கும் இது அமைக்கப்படுகின்றது பார்வையாளர்களுக்கு நாம் கூறவிரும்பும் கருத்துகளை எளிதாக சென்றடைய செய்வதற்குக இந்த அசைவூட்டம் முக்கிய பங்காற்றுகின்றது சாதாரண காட்சிநிலையில் ஒரேயொரு படவில்லையில் உள்ள பொருட்களுக்கு இந்த அசைவூட்டம் அமைக்கப்படுகின்றது ஒரு படவில்லையில் இந்த அசைவூட்டத்தை அமைத்திடுவதற்காக திரையின் மேலே முதன்மைபட்டையில் View > Normal என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக அல்லது பணியிடத்தில் Normal என்ற தாவிபொத்தானின் திரையை தோன்றசெய்திடுக இதன்பின்னர் அசைவூட்டம் அமைத்திட விரும்பும் படவில்லையை தெரிவுசெய்துகொள்க பின்னர் பக்கப்பட்டையில் Custom Animationஎனும் உருவப்பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக பின்னர் விரியம் திரையில் Addஎனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் Custom Animationஎனும் உரையாடல்பெட்டிதிரையில் தோன்றிடும் படவில்லையின் பொருட்களை திரையில் தோன்றுவதற்கு Entranceஎனும் தாவிபக்கத்தின் திரையில் உள்ள வாய்ப்புகளையும் படவில்லையின் எழுத்துருக்களின் வண்ணம் அளவு போன்றவைகளுக்கு Emphasisஎனும் தாவிப்பக்கத்தின் திரையில் உள்ள வாய்ப்புகளையும் படவில்லையிலிருந்து அசைவூட்ட பொருட்கள் மறைவதற்கு Exitஎனும் தாவிப்பக்கத்தின் திரையில் உள்ள வாய்ப்புகளையும் படவில்லையின் பொருட்கள் நேராகவும்வளைந்தும் அசைந்தாடுவதற்காக Motion Paths எனும் தாவிப்பக்கத்தின் திரையில் உள்ள வாய்ப்புகளையும் இவையில்லாத வேறுவகை வேண்டுமெனில் Misc Effectsஎனும் தாவிப்பக்கத்தின் திரையில் உள்ள வாய்ப்புகளையும் எவ்வளவு நேரம் அசைவூட்டம் வேண்டுமென்பதற்காக Speedஎன்பதன் கீழிறங்கு பட்டியலில் தேவையான வாய்ப்பினையும் நாம் செய்த மாறுதல்கள் உடனுக்குடன் திரையில் காட்சியாக காண Automatic previewஎன்ற வாய்ப்பினையும் தெரிவு செய்து கொண்டுஇறுதியாகOKஎன்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்துசொடுக்குக மேலும்Custom Animationஎனும் ;செயல் பலகத்திரையில் இந்த அசைவூட்டம் எப்போது தோன்றவேண்டுமெனEffect Fly in என்ற பகுதியின் Startஎன்ற கீழிறங்கு பட்டியிலிலிருந்து On click,With previous,After previousஆகியவற்றில் தேவையான வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்துகொள்க அவ்வாறே இந்த அசைவூட்டமானது எந்ததிசையில்துவங்கி எந்த திசைநோக்கி செல்லவேண்டும் என்பதற்காக Direction என்ற கீழிறங்கு பட்டியிலிலிருந்து தேவையான வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்துகொள்க எவ்வளவு நேரம்என்பதற்கு Speed என்ற கீழிறங்கு பட்டியிலிலிருந்து தேவையான வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்துகொள்க நாம் அமைத்த அசைவூட்டம் எவ்வாறு இருக்கும் என playஎன்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்து அவ்வப்போது சரிபார்த்து கொள்க படவில்லைகாட்சி முழுவதையும்எனில் Slide Show என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்து சரிபார்த்து கொள்க இவ்வாறு அமைத்திட்ட அசைவூட்டத்தை மாறுதல்கள் செய்திடCustom Animationஎனும் செயல் பலகத்திரையில் Change எனும் பொத்தானைதெரிவுசெய்து சொடுக்குகஉடன் மாறிடும் திரையில்Applying animation effectsஎன்பதை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக படவில்லைகாட்சியில் இவ்வாறான அசைவூட்டம் எதுவும் தேவையில்லை எனில்இதே Custom Animationஎனும் ;செயல் பலகத்திரையில்Remove என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக
ஒவ்வொரு பொருளின் அசைவூட்டத்தின் பண்பியல்புகள் அல்லது வாய்ப்புகளையும் தேவையானவாறு மாற்றி யமைத்திடமுடியும் இதற்காக பக்கபபட்டையில் Custom Animationஎனும் செயல் பலகத்திரையின் பட்டியலில் தேவையான அசைவூட்ட பொருளை தெரிவுசெய்து கொண்டு Direction என்பதற்கு வலதுபுறமுள்ள Effect எனும் மூன்று புள்ளி பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன்தோன்றிடும் EffectOptionsஎனும் உரையாடல்பெட்டியின் Effect,Timing,Text animation ஆகிய தாவிபக்கங்களின் திரையில் தேவையான வாய்ப்புகளை அமைத்து கொண்டு OKஎன்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்துசொடுக்குக
படவில்லை காட்சி காண்பிக்கும்போது இடையிடையே நாம் தலையிட்டு தேவையானவாறு காட்சியை ஒழுங்குபடுத்துவதற்கு nteractionஎனும் வாய்ப்பு பயன்படுகின்றது படவில்லையிலுள்ள குறிப்பிட்ட பொருளை தெரிவுசெய்துகொண்டு திரையின் மேலே முதன்மைபட்டையில் Slide Show > Interactionஎன்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குகஅல்லது குறிப்பிட்ட பொருளை இடம்சுட்டியால் தெரிவுசெய்து கொண்டு சுட்டியின் வலதுபுற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன்விரியும் சூழ்நிலைப்டடையில் Interactionஎன்றவாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன்விரியும் Interactionஎனும் உரையாடல் பெட்டியில்Action at mouse clickஎன்பதற்கருகிலுள்ள கீழிறங்கு பட்டியலில் தேவையான வாயப்பினை தெரி்வுசெய்துகொண்டு OKஎன்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்துசொடுக்குக

6
இவ்வாறு அரும்பாடுபட்டு உருவாக்கிய படவில்லைகளின் காட்சியை எவ்வாறு செயல்படுத்துவது என இப்போது காண்போம் தேவையான படவில்லைகாட்சிக்கான லிபர்ஆஃபிஸின் இம்ப்பிரஸ் கோப்பினை தெரிவுசெய்து திறந்து கொள்க பின்னர்
திரையின் மேலே முதன்மைபட்டையில் Slide Show > Slide Showஎன்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குகஅல்லதுSlide Sorterஎனும் கருவிகளின் பட்டையில் அல்லது Presentation எனும்கருவிகளின் பட்டையில் உள்ள Slide Show எனும் உருவப்பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக அல்லது விசைப்பலகையில்F5 எனும் விசையை அழுத்துக படவில்லையின் மாறுகையின்Automatically after என்பதில் போதுமான காலஅளவு அல்லது இயல்புநிலைஅளவு அமைக்கப்பட்டிருந்தால் உடன் படவில்லைகாட்சி திரையில் தோன்றிடும் On mouse clickஎன்பது தெரிவு செய்யபபட்டிருந்தால் உடன் சுட்டியின் இடதுபுற பொத்தானை சொடுக்குதல் அல்லது விசைப்பலகையின் காலிஇடைவெளி விசையை அழுத்துதல் ,கீழ்நோக்கு அம்புக்குறியை அழுத்துதல்,பக்கம் கீழ்தள்ளுதல்விசை ஆகிய விசைகளை அழுத்தும் செயல்களின் வாயிலாக படவில்லைகாட்சியை செயல்படசெய்திடலாம்
படவில்லை காட்சியிலிருந்து வெளியேறுவதற்காக Click to exit presentation.எனும் செய்திபெட்டியை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் அல்லது விசைப்பலகையில்Escஎனும் விசையை அழுத்துதல் செய்து வெளியேறலாம்
ஒன்றிற்குமேற்பட்ட படவில்லைகள் எனில் எந்தவொரு படவில்லையிலும் இடம்சுட்டியை வைத்து சுட்டியின் வலதுபுற பொத்தானை சொடுக்குக உடன்விரியும் சூழ்நிலைபட்டியில் Next,Previous,Go to Slide,End Showஆகிய நாம்விரும்பும் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து செயற்படுத்திகொள்க
இதுமட்டுமல்லாது இந்த படவில்லை காட்சியானது நம்முடைய கணினியிலும் பார்வையாளர்கள் காண்பதற்காக பெரியதிரையிலும் ஒரேசமயத்தில் இருஇடங்களிலும் படவில்லைகாட்சியை Presenter Consoleஎனும் வாய்ப்பின் வாயிலாக லிபர் ஆஃஆபிஸ் இம்ப்பிரஸானது கையாளும் திறன்கொண்டதாக ஆக்கப்பட்டுள்ளது இதன்வாயிலாக Previous , Nextஆகிய அம்புக்குறி பொத்தான்களையும்,Notes,Slidesஆகிய உருவபொத்தான்களையும் பயன்படுத்தி படவில்லை காட்சிய கட்டுபடுத்திடலாம்Exchange எனும் உருவபொத்தானை சொடுக்குவதன்வாயிலாக படவில்லைகாட்சிகளுக்குஇடையே மாறிகொள்ளலாம்

7

லிபர் ஆஃபிஸ் இம்ப்பிரஸ்-5.2.தொடர்-13 படவில்லைகளை சேர்த்தலும் வடிவமைத்தலும் அதனோடு அடிக்குறிப்புகளையும் வெளியீடுகளையும் சேர்த்தல்

லிபர் ஆஃபிஸ் இம்ப்பிரஸின் படவில்லையின் காலிபணியிடத்தில் இடம் சுட்டியை வைத்து சுட்டியின்வலதுபுற பொத்தானை சொடுக்குதல் செய்தவுடன் விரியும் சூழ்நிலை பட்டியில் Slideஎன்ற வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் அல்லது அருகிலுள்ள கட்டைவிரல் அளவேயிருக்கும் படவில்லைபலகத்தில் இடம்சுட்டியைவைத்து சுட்டியின்வலதுபுற பொத்தானை சொடுக்குதல் ஆகிய இரண்டு வழிகளில் சூழ்நிலை பட்டியல்கள் நாம் பயன்படுத்திடுவதற்காக தயாராக தோன்றுகின்றன. இந்த சூழ்நிலை பட்டியில் New Slide என்ற வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக அல்லது திரையின் மேலே முதன்மை கட்டளை பட்டையில் Insert > Slideஎன்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக

1
மற்ற கோப்புகளில் உள்ளபடவில்லையை இணைப்பதற்காக திரையின் மேலே முதன்மை கட்டளைபட்டையில் Insert > Fileஎன்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் விரியும் Insert Fileஎனும் உரையாடல்பெட்டியில் தேவையான படவில்லைகள் உள்ள கோப்பினை தேடிப்பிடித்து தெரிவுசெய்தபின் அதன்அருகிலுள்ள சிறிய முக்கோண வடிவஉருவபொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக பின்னர் விரியும் படவில்லைகளில் தேவையான படவில்லையை தெரிவுசெய்து கொண்டு இதே உரையாடல் பெட்டியிலுள்ள Linkஎனும் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து கொண்டு okஎன்றபொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக

2
நகலெடுத்து ஒட்டுவதன் வாயிலாககூடபடவில்லைகளை சேர்க்கமுடியும் அதற்காக நகலெடுக்கவிரும்பும் படவில்லை கோப்பினை திறந்துகொண்டு திரையின் மேலே முதன்மை கட்டளைபட்டையில் View > Slide Sorterஎன்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவு செய்து சொடுக்குகஅல்லது Slide Sorterஎனும் தாவிப்பொத்தானின் திரையை தோன்ற செய்திடுக பின்னர் நகலெடுத்திடவிரும்பும் படவில்லையை தெரிவுசெய்து கொண்டு திரையின் மேலே முதன்மை கட்டளைபட்டையில் Edit > Copyஎன்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குகஅல்லது இந்த படவில்லையின் மீது இடம்சுட்டியை வைத்து சுட்டியின் வலதுபுற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன்விரியும் சூழ்நிலை பட்டியில் Copyஎனும் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக அல்லது திரையின் மேலே கருவிகளின் பட்டையில் Copyஎனும் உருவகருவிபொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக அல்லது தேவையான படவில்லையை தெரிவுசெய்து கொண்டு விசைப்பலகையில் Ctrl+Cஆகிய இரு விசைகளை சேர்த்து அழுத்துக இதன்பிறகு ஒட்டப்படவேண்டிய கோப்பில் புதியபடவில்லையினை திரையில் தோன்றிடசெய்திடுக பின்னர் திரையின் மேலே முதன்மை கட்டளைபட்டையில் View > Normal அல்லதுView > Slide Sorter என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குகஅல்லது Normalஅல்லது Slide Sorterஎனும் தாவிப்பொத்தானின் திரையை தோன்ற செய்திடுக பின்னர் ஒட்டிடவிரும்பும் படவில்லையை தெரிவுசெய்து கொண்டு திரையின் மேலே முதன்மை கட்டளை பட்டையில் Edit > Pasteஎன்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குகஅல்லது இந்த படவில்லையின் மீது இடம்சுட்டியை வைத்து சுட்டியின் வலதுபுற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன்விரியும் சூழ்நிலைபட்டியில் Pasteஎனும் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக அல்லது திரையின் மேலே கருவிகளின் பட்டையில் Paste எனும் உருவகருவிபொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக அல்லது தேவையான படவில்லையை தெரிவுசெய்து கொண்டு விசைப்பலகையில் Ctrl+Vஆகிய இரு விசைகளை சேர்த்து அழுத்துக உடன் நாம் தெரிவுசெய்துகொண்டு வந்த படவில்லை-யானது புதிய இடத்தில் ஒட்டப்பட்டுவிடும்
அதனை தொடர்ந்து திரையின் மேலே முதன்மை கட்டளைபட்டையில் View > Slide Sorterஎன்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குகஅல்லது Slide Sorterஎனும் தாவிப்பொத்தானின் திரையை தோன்ற செய்திடுக பின்னர் தேவையான பட-வில்லையை தெரிவுசெய்து கொண்டு அப்படியே இடம்சுட்டியால் பிடித்து இழுத்து வந்து காலிபணியிடத்தில் விட்டிடுக
பின்னர் திரையின் மேலே முதன்மை கட்டளைபட்டையில் Insert > Duplicate Slideஎன்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குகஅல்லதுபடவில்லையின் மீது இடம்சுட்டியை வைத்து சுட்டியின் வலதுபுற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன்விரியும் சூழ்நிலைபட்டியில் Duplicate Slideஎனும் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக
மேலும் சாதாரண படவில்லைகாட்சியில் சூழ்நிலைபட்டியலை தோன்றிடசெய்தபின்னர் அதில் Slide >Rename Slideஎன்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக அல்லது Slide Sorterஎனும் தாவிப்பொத்தானின் திரையில் சூழ்நிலைபட்டியலை தோன்றிடசெய்க

3

அதில்Rename Slideஎனும் வாய்ப்பினை தோன்றிடசெய்திடுக உடன்விரியும் Rename Slideஎனும் உரையாடல் பெட்டியில் படவில்லைக்கு வேறுபெயரை உள்ளீடுசெய்து கொண்டு okஎன்றபொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக
ஒருசில படவில்லைகளில் படித்து செய்தியை அறிந்து கொள்ளமுடியாத அளவிற்கு ஏராளமான அளவில் செய்திகள் குவியலாக இருக்கும் அந்நிலையில் படவில்லையின் செய்தியை மற்றொரு படவில்லைக்கு கொண்டுசென்றால் நன்றாக அமையும் என விரும்பிடுவோம் இந்நிலையில் திரையின் மேலே முதன்மை கட்டளைபட்டையில் Insert > Expand Slideஎன்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக

4
அதுமட்டுமல்லாது படவில்லைகளின் காட்சிகளை உருவாக்கியபின்னர் அவைகள் ஒவ்வொன்றின் தலைப்பினை ஒட்டுமொத்தமாக தொகுத்து பட்டியலாக எந்தெந்த படவில்லையில் என்னென்ன செய்திகள் உள்ளன என காண்பிக்கச்செய்திடும் summary slidesஎனும் படவில்லையை உருவாக்கிடுவதற்காக திரையின் மேலே முதன்மை கட்டளை பட்டையில் Insert > Summary Slideஎன்றவாறு கட்டளைகளை சொடுக்குக

5
மிகமுக்கியமாக தேவையற்ற படவில்லையை நீக்கம் செய்வதற்காக சாதாரண காட்சிதிரையில் திரையின் மேலே முதன்மை கட்டளைபட்டையில்Edit > Delete Slideஎன்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குகஅல்லது இந்த படவில்லையின் மீது இடம்சுட்டியை வைத்து சுட்டியின் வலதுபுற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன்விரியும் சூழ்நிலைபட்டியில் Slide> Delete Slideஎனும் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக அல்லது தேவையான படவில்லையை தெரிவுசெய்து கொண்டு விசைப்பலகையில் Delete விசையை அழுத்துக

6
அதைவிட லிபர் ஆஃபிஸ் ரைட்டர் திரையில் இருந்தும் சுற்றெல்லையை கொண்டு படவில்லையை உருவாக்கிடலாம் இதற்காக ரைட்டர் திரையை தோன்றிடசெய்திடுக அதன் திரையின்மேலேமுதன்மை கட்டளைபட்டையில்File > Send > Outline to Presentation என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் புதிய படவில்லை உருவாக்கப்பட்டு இம்ப்பிரஸ் திரை தோன்றிடும் அதில் Expand Slide,Duplicating slidesஆகியவற்றில் கூறிய வழிமுறைகளை பின்பற்றிடுக

7
மேலும் இந்த படவில்லைகளின் ஒட்டுமொத்த தகவல்களை தானியங்கியாக உருவாக்கிடுவதற்காக திரையின்மேலேமுதன்மை கட்டளைபட்டையில்File > Send > AutoAbstract to Presentationஎன்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் தோன்றிடும் Create AutoAbstract எனும் உரையாடல் பெட்டியில் Included outline levels, Paragraphs per level.ஆகிய வாய்ப்புகளின் தேவையான நிலையை தெரிவு செய்து கொண்டு okஎன்றபொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக
லிபர் ஆஃபிஸ் ரைட்டரி்ன் கோப்பிலுள்ள படவில்லையின் புறவெளி அமைப்பை சரிசெய்திடுவதற்காக திரையின் மேலே முதன்மை கட்டளைபட்டையில் Edit > Copy என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குகஅல்லது இந்த படவில்லையின் மீது இடம்சுட்டியை வைத்து சுட்டியின் வலதுபுற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன்விரியும் சூழ்நிலைபட்டியில் Copyஎனும் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக
படவில்லையை வடிவமைப்பு சரிசெய்திடுவதற்காக திரையின் மேலே முதன்மை கட்டளைபட்டையில் Format > Page onஎன்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குகஅல்லது இந்த படவில்லையின் மீது இடம்சுட்டியை வைத்து சுட்டியின் வலதுபுற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன்விரியும் சூழ்நிலைபட்டியில் Page Setupஎனும் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குகஅதன்பின்னர் தேவையான வாய்ப்பினை கொண்டு படவில்லையை வடிவமைத்தபின்னர் okஎன்றபொத்தானை தெரிவு செய்து சொடுக்குக அதனை தொடர்ந்து படவில்லைகளின் அனைத்து படவில்லைகள் அல்லது குறிப்பிட்ட படவில்லைகளை கொண்டு slide mastersஆக தொகுக்கலாம்

8
இதற்காக படவில்லை பட்டையில் Master Pagesஎனும் உருவகருவிபொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் Master Pagesஎனும் பகுதி திரையில் தோன்றிடும் அதில்தேவையான தொகுப்பினை தெரிவுசெய்து சுட்டியின் வலதுபுற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன்விரியும் சூழ்நிலைபட்டியில் அனைத்து படவில்லைகளிலும் Apply to All Slidesஎனில் என்றவாய்ப்பினையும் குறிப்பிட்ட படவில்லைகளை மட்டும் எனில்Apply to Selected Slides எனும் வாய்ப்பினையும் தெரிவுசெய்து சொடுக்குக ஒரேசமயத்தில் படவில்லைகளில் பலர் பணிபுரியும்போது அவரவர்களின் கருத்துகளை அந்தந்த படவில்லைகளில் உள்ளீடு செய்து தோன்றிடுமாறு செய்திடலாம்

9
இதற்காக படவில்லையின் சாதாரண காட்சிதிரையில் திரையின் மேலே முதன்மை கட்டளைபட்டையில் Insert > Commentஎன்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக அல்லது விசைப்பலகையில் Ctrl+Alt+Cஆகிய மூன்று விசைகளையும் சேர்த்து அழுத்துக உடன் விரியும் கருத்துரைபெட்டியில் நம்முடைய கருத்துகளை உள்ளீடு செய்து இதன் படவில்லையில் வெளியேஇடம்சுட்டியை வைத்து சொடுக்குக பின்னர் இந்த கருத்து பெட்டியை தெரிவுசெய்து உள்நுழைவுசெய்து கொண்டு மேலும் தேவையானவாறு மாறுதல்கள்செய்து கொள்ளலாம் ஒன்றிற்கு மேற்பட்டவர்கள் படவில்லையில் பணிபுரிந்துகொண்டிருக்கும்போது மற்றவருடைய கருத்திற்கு பதிலை அளிப்பதற்காக அவ்வாறான கருத்துபெட்டியை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக அல்லது அதன்மீது இடம் சுட்டியை வைத்து சுட்டியின் வலதுபுற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் விரியும்சூழ்நிலைபெட்டியில் Replyஎன்ற வாய்ப்பினைதெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்தபின் தேவையான பதிலுரையை உள்ளீடுசெய்து கொள்க

10
இதே கருத்துரை பெட்டியின்மீது சூழ்நிலைபட்டியை தோன்றிடசெய்து Deleteஎன்ற வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து கருத்து பெட்டியை நீக்கம் செய்து கொள்க
படவில்லைகளில் நம்முடைய குறிப்புரையை சேர்த்திடமுடியும் இதற்காக Notesஎனும் தாவியின் திரையை தோன்றிட செய்திடுக அல்லது திரையின் மேலே முதன்மை கட்டளைபட்டையில் View > Notes Pageஎன்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக பின்னர் Click to add notesஎனும் பகுதியை சொடுக்குதல் செய்து படவில்லையில் நம்முடைய குறிப்புரையை தட்டச்சுசெய்திடுக இவ்வாறு தேவையான படவில்லைகளில் நம்முடைய குறிப்புரைகளை உள்ளீடு செய்துமுடித்தபின் படவில்லையின் சாதாரன காட்சிக்கு திரும்பிடுக
இந்த குறிப்புரைய வடிவமைப்பு செய்வதற்காக Notesஎனும் தாவியின் திரையை தோன்றிட செய்திடுக அல்லது திரையின் மேலே முதன்மை கட்டளைபட்டையில் View > Notes Page என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக பின்னர் விரியும் குறிப்புரை திரையில் திரையின் மேலே முதன்மை கட்டளைபட்டையில் View > Master > Notes Master என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக பின்னர் திரையின் மேலே முதன்மை கட்டளைபட்டையில் Format > Page என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குகஅல்லது குறிப்புரைமீது இடம்சுட்டியை வைத்து சுட்டியின் வலதுபுற பொத்தானை சொடுக்குக உடன்விரியும் சூழ்நிலைபட்டியில் Page Setup என்ற வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக அதன்பின்னர் விரியும்Page Setup எனும் உரையாடல் பெட்டியில் இந்த குறிப்புரையில் தேவையானவாறு பக்கவடிவமைப்பு செய்து கொண்டு okஎன்றபொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக
Header area , Date and Time area, Footer area , Slide அல்லது page number areaஆகிய பகுதிகள் இந்த குறிப்புரை பகுதியில் தானாகவே வடிவமைப்பு செய்துகொள்வதற்காக Notesஎனும் தாவியின் திரையை தோன்றிட செய்திடுக அல்லது திரையின் மேலே முதன்மை கட்டளைபட்டையில் View > Notes Pageஎன்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக பின்னர் விரியும் குறிப்புரை திரையில் திரையின் மேலே முதன்மை கட்டளைபட்டையில் View > Master > Notes Master என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக பின்னர் திரையின் மேலே முதன்மை கட்டளைபட்டையில் Insert > Page Number அல்லது Insert > Date and Time என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் Header and Footerஎன்ற உரையாடல்பெட்டி திரையில் தோன்றிடும் அதில் Notes and handoutஎனும் தாவியின் திரையை தோன்றிடசெய்திடுக பின்னர் இந்த திரையில் Header , Date and Time , Footer area , Slide அல்லது page number ஆகிய தேர்வுசெய்வாய்ப்புகளை தெரிவுசெய்துகொண்டு தேவையான தகவல்களை உள்ளீடுசெய்து கொண்டு Apply to Allஎன்றபொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக

11
இதே குறிப்புரையை தேவையெனில் அச்சிட்டு பெறலாம் இதற்காக இதே படவில்லை திரையின் notesஎனும் திரையின் மேலே முதன்மை கட்டளை பட்டையில் File > Print என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக அல்லது Ctrl+Pஆகிய விசைகளை சேர்த்து அழுத்துக உடன் Print எனும் உரையாடல் பெட்டிதோன்றிடும் அதில் Generalஎனும் தாவிபொத்தானின் திரையை தோன்றசெய்து அதில் Print > Documentஎனும் கீழிறங்கு பட்டியலில் Notesஎன்பதை தெரிவுசெய்து கொண்டு அச்சிடுவதற்கான அனைத்து வாய்ப்புகளையும் தெரிவுசெய்து கொள்க இறுதியாக okஎன்றபொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக இதையே PDFஆக பெறுவதற்காக இதே notesஎனும் திரையின் மேலே முதன்மை கட்டளை பட்டையில் File > Export as PDF என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் PDF Optionsஎனும் உரையாடல் பெட்டிதோன்றிடும் அதில் Generalஎனும் தாவிபொத்தானின் திரையை தோன்றசெய்து அதில் தேவையானவாறு அனைத்து வாய்ப்புகளையும் தெரிவுசெய்து கொள்க இறுதியாக Exportஎன்றபொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக

12
Handout எனும் விளக்கவுரையை படவில்லையில் சேர்த்திடலாம்இதற்காக திரையின் மேலே முதன்மை கட்டளை பட்டையில் View > Handout Page என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக அல்லதுHandout எனும் தாவியின் திரையை தோன்றிட செய்திடுக இதனை எத்தனை படவில்லைகளில் சேர்க்கவிருக்கின்றோம் என thumbnail எண்ணிக்கையை தெரிவுசெய்து கொள்க பின்னர் திரையின் மேலே முதன்மை கட்டளை பட்டையில் Format > Page என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக அல்லதுHandout பகுதியில் இடம்சுட்டியை வைத்து சுட்டியின் வலதுபுற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன்விரியும் சூழ்நிலை பட்டியில்Slide > Page Setup என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக பின்னர் விரியும் Page Setupஎனும் உரையாடல் பெட்டியில்paper size, orientation (portrait or landscape), margins, and other print options. ஆகியவற்றில் தேவையானவாறு அமைத்து கொண்டு okஎன்றபொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக
இதே Handout ஐஅச்சிடுவதற்காக இதே Handout திரையின் மேலே முதன்மை கட்டளை பட்டையில் File > Print என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக அல்லது Ctrl+Pஆகிய விசைகளை சேர்த்து அழுத்துக உடன் Print எனும் உரையாடல் பெட்டிதோன்றிடும் அதில் Generalஎனும் தாவிபொத்தானின் திரையை தோன்றசெய்து அதில் Print > Documentஎனும் கீழிறங்கு பட்டியலில் Handout என்பதை தெரிவுசெய்து கொண்டு அச்சிடுவதற்கான அனைத்து வாய்ப்புகளையும் தெரிவுசெய்து கொள்க இறுதியாக okஎன்றபொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக இதையே PDFஆக பெறுவதற்காக இதே Handout எனும் திரையின் மேலே முதன்மை கட்டளை பட்டையில் File > Export as PDF என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் PDF Optionsஎனும் உரையாடல் பெட்டிதோன்றிடும் அதில் Generalஎனும் தாவிபொத்தானின் திரையை தோன்றசெய்து அதில் தேவையானவாறு அனைத்து வாய்ப்புகளையும் தெரிவுசெய்து கொள்க இறுதியாக Exportஎன்றபொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக

லிபர் ஆஃபிஸ் இம்பிரஸ்-5.2 தொடர்- 12.படவில்லையில் விரிதாள் வரைபடம் உரை போன்றவைகளை உள்பொதிந்துஇணைப்பு செய்தல்

OLEஎன சுருக்கமாக அழைக்கப்படும் பொருட்களை இணைத்தலும் உட்பொதிதலும்(Object Linking and Embedding) என்பது ஒரு இம்பிரஸில் லிபர் ஆஃபிஸின் விரிதாட்கள் ,வரைபடங்கள், உருவப்படங்கள்.கணிதசூத்திரங்கள், உரை போன்றவைகளை படவில்லைக்குள் இணைத்தலுக்கும் உட்பொதிதலுக்கும் அனுமதிக்கின்றஒரு மென்பொருள் தொழில்நுட்பமாகும் இந்த OLEதொழில்நுட்பத்தின் வாயிலாக அவ்வாறு இணைக்கபட்டு உள்பொதியபட்ட பொருட்களை தேவையானவாறு அவைகளில் திருத்தம் செய்தல் தேவையற்றவைகளை நீக்கம் செய்தல் போன்ற பணிகளை விரைவாகவும் எளிதாகவும் செயற்படுத்திடமுடியும் இந்த OLEதொழில்நுட்பசெயல்களை பயன்படுத்தி புதிய கோப்பினை உருவாக்கிடுதல்அல்லது ஏற்கனவே நடப்பில் உள்ள கோப்பினை திருத்தம் செய்தல் ஆகியபணிகளை செயற்படுத்திடமுடியும்

இந்த OLEதொழில்நுட்பத்தின் வாயிலாக பொருட்களை இணைத்து உள்பொதியவிரும்பிடும் ஒரு படவில்லையை தெரிவுசெய்துகொள்க பின்னர் திரையின் மேலே கட்டளை பட்டையில் Insert > Object > OLE Objectஎன்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து செயற்படுத்திடுக உடன் திரையில் Insert OLE Objectஎன்ற சிறுஉரையாடல்பெட்டியொன்று தோன்றிடும்
1
இதனை புதியதாக உருவாக்கவேண்டுமெனில் Create new எனும் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து கொண்டுobject type என்பதன்கீழுள்ள லிபர் ஆஃபிஸின் விரிதாட்கள் ,வரைபடங்கள், உருவப்படங்கள்.கணிதசூத்திரங்கள், உரை ஆகியவைகளில் இணைத்து உள்பொதியவிரும்பும் வகையை மட்டும் தெரிவுசெய்து கொண்டு OKஎன்ற பொத்தானை சொடுக்குக உடன் புதியOLE பொருட்கள் உருவாக்கப்பட்டு திருத்தம் செய்வதற்கான கருவிகளுடன் தயாராக தோன்றிவிடும் நாம் ஏற்கனவே இந்த OLE பொருட்களின் கோப்பினை உருவாக்கியிருந்தால் அதனை படவில்லைக்குள் இணைத்து உள்பொதிய விரும்பிடும்போது இதே Insert OLE Objectஎன்ற சிறுஉரையாடல்பெட்டியை மேலேகூறிய நடைமுறையை பின்பற்றி திரையில் தோன்றசெய்திடுக பின்னர் அதிலுள்ள create from file எனும் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குகஉடன் விரியும் File என்பதன்கீழ் நம்முடைய கோப்பு இருக்குமிடத்தை தேடிபிடித்து தெரிவுசெய்து கொள்க பின்னர் Link to fileஎனும் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து கொண்டு OKஎன்ற பொத்தானை சொடுக்குக உடன் நாம் தெரிவுசெய்தOLE பொருட்கள் படவில்லைக்குள் இணைத்து உள்பொதியப்பட்டு அதற்கான கருவிகளுடன் திருத்தம் செய்வதற்காக தயாராக தோன்றிவிடும்
2
இவ்வாறு இணைக்கப்பட்ட OLE பொருட்களில் நாம் விரும்பியவாறு திருத்தம் செய்திடுவதற்காக படவில்லையில் உள்ள நாம் திருத்தம் செய்திடவிரும்பும் OLE பொருட்களின்மீது இடம்சுட்டியை வைத்து சுட்டியின் பொத்தானைஇருமுறை சொடுக்குக உடன் நாம் திருத்தம் செய்வதற்கு தேவையான கருவிகளுடன் திரைதோற்றம் மாறியமைந்திடும் பிறகுஇந்த OLE பொருட்களில் தேவையானவாறு திருத்தம் செய்து கொண்டபின்னர் இந்த OLE பொருட்களுக்கு வெளியே இடம்சுட்டியை வைத்து சொடுக்குக
3.
இவ்வாறே லிபர் ஆஃபிஸ் கால்க்கின் விரிதாள் கோப்பு ஒன்றினை படவில்லையில் இணைத்து உள்பொதிந்தபின்னர் அதனை விரும்பும் இடத்திற்கு நகர்த்தி சென்று மிகச்சரியாக அமையுமாறு செய்திடலாம் அல்லது அதன் அளவை படவில்லையின் அளவிற்கு ஏற்ப மிகப்பொருத்தமாக அமைந்திடுமாறு சுருக்கி அல்லது விரியச்செய்து அமைத்திடலாம் மேலும் வழக்கமான லிபர் ஆஃபிஸ்கால்க்கில் செய்கின்ற அனைத்து பணிகளையும் இந்த படவிலைக்குள் இணைத்து உள்பொதிந்த விரிதாளில் செய்திடலாம் அதாவது புதிய விரிதாளினை உள்ளிணைத்தல் ,தேவையற்ற விரிதாளினை நீக்கம் செய்தல் , இந்தவிரிதாளிற்கு வேறு பெயரிடுதல், நகலெடுத்து ஒட்டுதல், வேறு இடத்திற்கு இடமாற்றம் செய்தல் ,விரிதாளிற்குள் தரவுகளை உள்ளீடுசெய்தல், விரிதாளினை வடிவமைத்தல், விரிதாளில் கலண்களை சேர்த்தல், நீக்கம்செய்தல் வி்ரிதாளின் நெடுவரிசைகளையும் கிடைவரிசைகளையும் தேவையானவாறு சேர்த்தல், நீக்கம் செய்தல், பிரித்தல் ஆகிய பல்வேறு வழக்கமான பணிகளை லிபர் ஆஃபிஸின் கால்க்கின் விரிதாளில் பணிபுரிவதைபோன்றே அனைத்து பணிகளையும் செயற்படுத்திடமுடியும்
4
மேலும் இந்த லிபர் ஆஃபிஸ் இம்பிரஸின் படவில்லையில் தேவையான வரைபடத்தை இணைத்து உள்பொதிவதற்காக பதிய படவில்லையாயின் Insert Chartஎனும் உருவப்பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்க அல்லது திரையின் மேலே கட்டளை பட்டையில்Insert > Chart என்றவாறு கட்டளைகளை செயற்படுத்துக அல்லது செந்தர கருவிகளின் பட்டையில் Chartஎன்றவாறு உள்ள உருவப்பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் வரைபடம் ஒன்று இந்த படவில்லைக்குள் இணைத்து உள்ளிணைக்கப்பட்டுவிடும் அதன்பின்னர் படவில்லையில் உள்ள இந்த வரைபடத்தை பிடித்து தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்து நாம் விரும்பும் வரைபடவகையாக மாற்றியமைத்தல், தேவையற்ற வரைபடத்தினை நீக்கம் செய்தல் , இந்தவரைபடத்திற்கு வேறு பெயரிடுதல், நகலெடுத்து ஒட்டுதல், வேறு இடத்திற்கு இடமாற்றம் செய்தல் , சரியான இடத்தில் அமைவுசெய்தல் பின்புல வண்ணத்தை நாம்விரும்பியவாறு மாற்றியமைத்தல் வரைபடத்தை வடிவமைத்தல் ஆகிய பல்வேறு வழக்கமான வரைபடத்தில் பணிபுரிவதைபோன்றே அனைத்து பணிகளையும் செயற்படுத்திடமுடியும்
அதுமட்டுமல்லாது கானொளி படங்களையும் இசைகளையும் இந்த லிபர் ஆஃபிஸ் இம்பிரஸின் படவில்லையில் உள்ளிணைத்திடுவதற்காக பதிய படவில்லையாயின் Insert Movieஎனும் உருவப்பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக அல்லது திரையின் மேலே கட்டளை பட்டையில்Insert > Movie and Sound என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் Movie and Sound எனும் உரையாடல் பெட்டிதிரையில் தோன்றிடும் அதில் தேவையானபல்லூடக கோப்பினை தெரிவுசெய்துகொண்டுOpen என்ற பொத்தானை சொடுக்குக உடன் நாம் தெரிவுசெய்த பல்லூடகம் இணைக்கப்பட்டு அதற்கான கருவிகளுடன் திருத்தம் செய்வதற்காக தயாராக தோன்றிவிடும் இந்நிலையில் இந்த பல்லூடகங்களின் கோப்பு இணைக்கப்பட்டுமே இருக்கும் உள்பொதியபடாது என்ற செய்தியை மனதில் கொள்க இந்த பல்லூடகம் உள்பொதியபட வேண்டுமெனில் திரையின் மேலே கட்டளை பட்டையில்Tools > Gallery என்றவாறு கட்டளைகளை செயற்படுத்துக அல்லது திரையின் மேலே கட்டளை பட்டையில்View > Toolbars > Media Playback என்றவாறு கட்டளைகளை செயற்படுத்துக அல்லது திரையின் மேலே கட்டளை பட்டையில்Tools > Media Player என்றவாறு கட்டளைகளை செயற்படுத்துக பிறகு தோன்றிடும் பல்லூடக கருவிகளின் பட்டையில் தேவையானபல்லூடக கருவியின் உருவப்பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக
5
அதைவிட கணித சூத்திரங்களை படவில்லையில் இணைத்து உள்பொதிந்திடுவதற்காக திரையின் மேலே கட்டளை பட்டையில்Insert > Object > Formulaஎன்றவாறு கட்டளைகளை செயற்படுத்திடுக உடன் கணிதசூத்திரம் படவில்லைக்குள் இணைக்கப்பட்ட உள்பொதியப்பட்டுவிடும்
மிகமுக்கியமாக உரை, இதர பொருட்கள் போன்றவைகளை படவில்லைக்குள் இணைத்து உட்பொதிந்திடுவதற்காக திரையின் மேலே கட்டளை பட்டையில் Insert > Fileஎன்றவாறு கட்டளைகளை செயற்படுத்திடுக உடன் படவில்லையுடன் ஒத்தியங்கிடும் கோப்புடன் உரையாடல் பெட்டி யொன்று தோன்றிடும் அதில் தேவையான கோப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக

லிபர் ஆஃபிஸ் இம்பிரஸ்-5.2 தொடர்-11-வரைகலை பொருட்களை வடிவமைத்தல்தொடர்ச்சி

Area எனும் உரையாடல் பெட்டியின் படித்தரம்(Gradients) எனும் தாவிபொத்தானின் திரையில் நடப்பில் உள்ள படித்தரத்தை(Gradients) திருத்தம் செய்யலாம் அல்லது நாம் விரும்பும் நம்முடைய சொந்த படித்தரத்தை(Gradients) உருவாக்கலாம் லிபர் ஆஃபிஸில் ஏராளமான அளவில் இவைகள் முன்கூட்டியே கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளன இவைகளுள் வாடிக்கையாளர் விரும்பியவாறு உருவாக்கிடவும் அல்லது மாறுதல்கள் செய்திடவும் Properties என்பதன் அருகில் உள்ள Type என்பதன் Linear, Axial, Radial, Ellipsoid, அல்லதுSquareஆகிய வாய்ப்புகளுடன் கூடிய கீழிறங்கு பட்டியலை விரியச்செய்க அல்லது தேவையான படித்தர(Gradient) வகையை முன்காட்சி பெட்டியில் தோன்றச்செய்க பின் இவற்றுள் தேவையானதை மட்டும் தெரிவுசெய்து கொண்டு Add எனும் பொத்தானை சொடுக்குக தொடர்ந்து New Gradient என்பதில் Okஎனும் பொத்தானை சொடுக்குதல் செய்து சேமித்து கொள்க அதனை தொடர்ந்துArea எனும் உரையாடல்பெட்டியில் Okஎனும் பொத்தானை சொடுக்குதல் செய்து இந்த உரையாடல் பெட்டியை மூடிவெளியேறுக

11.1
இவ்வாறு நம்மால் உருவாக்கப்பட்ட படித்தரத்தை(Gradients) மற்ற படவில்லைகளுக்கும் கொண்டுசெல்லவேண்டுமெனில் திரையின் மேலே கருவிகளின் பட்டையிலுள்ள Save Gradients Listஎனும் உருவப்பொத்தானை சொடுக்குதல் செய்தபின் தோன்றிடும் Save as எனும் உரையாடல் பெட்டியில் தேவையானவாறு அமைத்து சேமித்துகொள்க நாம் ஏற்கனவே மேலே கூறியவாறு சேமித்த படித்தரத்தை(Gradients) திரையில் கொண்டுவருவதற்காக திரையின் மேலே கருவிகளின் பட்டையிலுள்ள Load Gradients Listஎனும் உருவப்பொத்தானை சொடுக்குக உடன் விரியும் உரையாடல் பெட்டியில் தேவையான படித்தரத்தை(Gradient) மட்டும் தெரிவுசெய்துகொண்டு Openஎனும் பொத்தானை சொடுக்குக

11.2
அதுமட்டுமல்லாமல் மேம்பட்ட படித்தர(Gradients) கட்டுப்பாடுகளை கொண்டுவந்து செயல்படுத்திடு-வதற்காக முதலில் தேவையான வரைகலை பொருளை தெரிவுசெய்து கொள்க பின்னர் திரையின் மேலே கட்டளை பட்டையில் View => Toolbars => Mode =>என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் Mode எனும் கருவிப்பட்டை திரையில் தோன்றிடும் மேலும் Area எனும் உரையாடல் பெட்டியின் படித்தரம்(Gradients) எனும் தாவிபொத்தானின் திரையை தோன்றிட செய்திடுக அதனை தொடர்ந்து Mode எனும் கருவிப்பட்டையில் படித்தர(Gradient) உருவப்பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் நாம் தெரிவுசெய்த வரைகலைபொருளில் எந்த வண்ணத்திலிருந்து எந்த வண்ணத்தை மாற்றவிருக்கின்றோம் என From and Toஎன்றவாறுபடித்தரம்(Gradients) எனும் தாவிபொத்தானின் திரையில் பண்பியல்புகள்(Properties) என்பதில் காண்பிக்கும் அதன்பின்னர் இதிலுள்ள Linear gradients,Axial gradients,Radial gradients, Ellipsoid gradients,Square gradientsஆகிய இந்த படித்தர(Gradient) வகைக்கேற்ப சரிசெய்து கொள்க பின் இவ்வாறான அமைவில் திருப்தியுற்றால் வரைகலை பொருளிற்கு வெளியே இடம்சுட்டியை வைத்து சொடுக்குக

11.3

தொடர்ந்து இதே Area எனும் உரையாடல் பெட்டியின் வரிவேய்தல் (Hatching) எனும் தாவிப்பொத்தானின் திரையில் நடப்பில் உள்ள வரிவேய்தலில் (Hatching) திருத்தம் செய்யலாம் அல்லது நாம் விரும்பும் நம்முடைய சொந்த வரிவேய்தலை(Hatching)உருவாக்கலாம் இதற்காக முன்கூட்டியே கட்டமைக்கப்பட்டு பயன்படுத்த தயார்நிலையில் உள்ள தேவையான படித்தர(Gradient) வகையை முன்காட்சி பெட்டியில் தோன்றச்செய்க பின் அதிலுள்ள கோடுகளின் அமைவுகளில் தேவையானதை மட்டும் தெரிவுசெய்து கொண்டு Add எனும் பொத்தானை சொடுக்குக தொடர்ந்து New Hatching என்பதில் Okஎனும் பொத்தானை சொடுக்குதல் செய்து சேமித்து கொள்க பின்னர்Area எனும் உரையாடல்பெட்டியில் Okஎனும் பொத்தானை சொடுக்குதல் செய்து இந்த உரையாடல் பெட்டியை மூடிவெளியேறுக

11.4

இவ்வாறு நம்மால் உருவாக்கப்பட்ட வரிவேய்தலை(Hatching) மற்ற படவில்லைகளுக்கும் கொண்டுசெல்லவேண்டுமெனில் திரையின் மேலே கருவிகளின் பட்டையிலுள்ள Save Hatches Listஎனும் உருவப்பொத்தானை சொடுக்குதல் செய்கபின்னர் தோன்றிடும் Save asஎனும் உரையாடல் பெட்டியில் தேவையானவாறு அமைத்துசேமித்துகொள்க நாம் ஏற்கனவே மேலே கூறியவாறு சேமித்த வரிவேய்தலை(Hatching) திரையில் கொண்டுவருவதற்காக திரையின் மேலே கருவிகளின் பட்டையிலுள்ள Load Hatches Listஎனும் உருவப்பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் விரியும் உரையாடல் பெட்டியில் தேவையான வரிவேய்தலை(Hatching) மட்டும்தெரிவுசெய்துகொண்டு Openஎனும் பொத்தானை சொடுக்குக

11.5

மேலும் இதே Area எனும் உரையாடல் பெட்டியின் துன்மிபடம் (Bitmap) எனும் தாவிபொத்தானின் திரையில் துன்மிபட(Bitmap) வகையை Blankஎன தெரிவுசெய்து கொள்க பின்னர் Properties என்பதற்கும் கீழ் Pattern Editorஎன்பதற்கும் கீழுள்ள காலியான சதுரங்களாலான புள்ளிகளை (squares (pixels)) தெரிவு செய்து கொண்டு Foreground color: Background Color: ஆகியவற்றின் கீழிறங்கு பட்டியிலிருந்து இந்த துன்மிபடத்திற்கான பின்புல வண்ணம் முன்புலவண்ணம் ஆகியவற்றை தேவையானவாறு தெரிவுசெய்து கொண்டு முன் காட்சி திரையில் இவைகளை கண்டு திருப்தியுற்றால் Add எனும் பொத்தானை சொடுக்குக தொடர்ந்து Open எனும் உரையாடல் பெட்டியில் நம்முடைய துன்மிபடத்திற்கு ஏற்கனவே இயல்புநிலையில் உள்ள Bitmap 1, Bitmap 2போன்றவாறான பெயர்களை தவிர்த்து நல்ல பெயரினை உள்ளீடு செய்து கொண்டு Okஎனும் பொத்தானை சொடுக்குக இவ்வாறு நம்மால் உருவாக்கப்பட்ட துன்மி படத்தை மேலும் நாம் விரும்பியவாறு மாறுதல்கள் செய்துகொள்ளமுடியும் அதற்காக இதே Area எனும் உரையாடல் பெட்டியின் துன்மிபடம் (Bitmap) எனும் தாவிபொத்தானின் திரையில் துன்மிபட(Bitmap) வகையில் தேவையானதை மட்டும் தெரிவு செய்து கொண்டு Modifyஎனும் பொத்தானை சொடுக்குக பின்னர் தேவையானவாறு மாறுதல்கள் செய்து கொண்டு Open எனும் உரையாடல் பெட்டியில் நம்முடைய துன்மிபடத்திற்கு வேறொரு நல்ல பெயரினை உள்ளீடு செய்து கொண்டு Okஎனும் பொத்தானை சொடுக்குக அதுமட்டுமல்லாது வேறு கோப்புகளில் உள்ள துன்மிபடத்தையும் உள்ளே கொண்டுவரமுடியும் இதற்காக இதே Area எனும் உரையாடல் பெட்டியின் துன்மிபடம் (Bitmap) எனும் தாவிபொத்தானின் திரையில் importஎனும் பொத்தானை சொடுக்குக உடன் விரியும் Open எனும் உரையாடல் பெட்டியில் தேவையான துன்மிபடத்தை தேடிபிடித்து தெரிவுசெய்துகொண்டு Okஎனும் பொத்தானை சொடுக்குக
இவ்வாறு நம்மால் உருவாக்கப்பட்ட துன்மிபடத்தை(Bitmap) மற்ற படவில்லைகளுக்கும் கொண்டுசெல்லவேண்டுமெனில் திரையின் மேலே கருவிகளின் பட்டையிலுள்ள Save Bitmap Listஎனும் உருவப்பொத்தானை சொடுக்குதல் செய்கபின்னர் தோன்றிடும் Save asஎனும் உரையாடல் பெட்டியில் தேவையானவாறு அமைத்துசேமித்துகொள்க நாம் ஏற்கனவே மேலே கூறியவாறு சேமித்த துன்மிபடத்தை(Bitmap) திரையில் கொண்டுவருவதற்காக திரையின் மேலே கருவிகளின் பட்டையிலுள்ள Load Bitmap Listஎனும் உருவப்பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் விரியும் உரையாடல் பெட்டியில் தேவையான துன்மிபடத்தை(Bitmap) தெரிவுசெய்துகொண்டு Openஎனும் பொத்தானை சொடுக்குக
அதனைதொடர்ந்து படவில்லையிலுள்ள வரைகலை பொருளை தெரிவுசெய்துகொண்டு Line and Filling எனும் கருவிப்பட்டையில் நிழலுரு(Shadow) எனும் உருவப்பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் இயல்புநிலையிலுள்ள நிழலுரு(Shadow) உருவாகிவிடும் மேலும் நாம் விரும்பியவாறு இதே Area எனும் உரையாடல் பெட்டியின் நிழலுரு(Shadow) எனும் தாவிபொத்தானின் திரையில் உருவாக்கி கொள்ளலாம் அதற்காக படவில்லையிலுள்ள வரைகலை பொருட்களில் தேவையானதை தெரிவுசெய்துகொண்டு திரையின் மேலே கட்டளைபட்டையில் Format=> Area=>என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக அல்லது அந்த பொருளின் மீது இடம்சுட்டியை வைத்துகொண்டு சுட்டியின் வலதுபுற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன்விரியும் சூழ்நிலைபட்டியில் Area எனும் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் Area உரையாடல் பெட்டி திரையில் தோன்றிடும் அதில் நிழலுரு(Shadow) எனும் தாவிபொத்தானின் திரையை தோன்றிட செய்திடுக பின்னர் Properties என்பதற்கு கீழுள்ள Use shadowஎனும் தேர்வுசெய்பெட்டியை தெரிவுசெய்து கொண்டுPosition, Distance ,Color, Transparency ஆகியவைகளை தேவையானவாறு அமைத்துகொண்டு Okஎனும் பொத்தானை சொடுக்குக

11.6
அதுமட்டுமல்லாது படவில்லையிலுள்ள வரைகலை பொருட்களில் தேவையானதை தெரிவுசெய்துகொண்டு திரையின் மேலே கட்டளைபட்டையில் Format=> Area=>என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக அல்லது அந்த பொருளின் மீது இடம்சுட்டியை வைத்துகொண்டு சுட்டியின் வலதுபுற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன்விரியும் சூழ்நிலைபட்டியில் Area எனும் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் Area எனும் உரையாடல் பெட்டி திரையில் தோன்றிடும் அதில் ஒளியூடுருவுதல்(Transparency) எனும் தாவிப்பொத்தானின் திரையை தோன்றிட செய்திடுக பின்னர் அதில் Transparency modeஎன்பதன் கீழுள்ள Transparency எனும் தேர்வுசெய்பெட்டியைதெரிவுசெய்துகொண்டு அதனருகிலுள்ள கீழிறங்கு பட்டியில் அதன் அளவை தெரிவுசெய்துகொள்க மேலும் இதற்கு கீழுள்ள கீழுள்ள gradientஎனும் தேர்வுசெய்பெட்டியை தெரிவுசெய்து கொண்டு அதனுடைய பல்வேறு வாய்ப்புகளை தேவையானவாறு தெரிவுசெய்துகொண்டு Okஎனும் பொத்தானை சொடுக்குக

11.7
மேலும் படவில்லையிலுள்ள வரைகலை பொருட்களின் உரையை வடிவமைத்திட அவ்வாறானதை தெரிவுசெய்துகொண்டு திரையின் மேலே கட்டளைபட்டையில் Format => Text=> என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக அல்லது அந்த பொருளின் மீது இடம் சுட்டியை வைத்துகொண்டு சுட்டியின் வலதுபுற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன்விரியும் சூழ்நிலைபட்டியில் உரை(Text) எனும் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் உரை(Text) எனும் உரையாடல் பெட்டி திரையில் தோன்றிடும் அதில் உரை(Text) எனும் தாவிபொத்தானின் திரையை தோன்றிட செய்திடுக இதில் Text என்பதன் கீழுள்ள Fit width to text, Word wrap text in shape, Fit to frameபோன்றவைகளின் தேர்வுசெய்பெட்டிகளில் தேவையானவைகளை தெரிவுசெய்துகொண்டு Okஎனும் பொத்தானை சொடுக்குக

11.8

இந்த உரையை அசைவூட்டம் செய்திடமுடியும் அதற்காக இதே உரை(Text) எனும் உரையாடல் பெட்டியில் Text Animationஎனும் தாவிபொத்தானின் திரையை தோன்றிடசெய்திடுக இந்த திரையில் Effects என்பதனருகிலுள்ள கீழிறங்கு பட்டியிலின் Blink,Scroll inபோன்றவற்றில் தேவையான அசைவூட்டத்தை மட்டும் தெரிவுசெய்துகொண்டு எந்த திசையில் அசைவூட்டம் செயல்படவேண்டும் என்பதற்காக Directionஎன்பதற்கு அருகிலுள்ள நான்கு திசைகளில் ஒன்றினை தெரிவுசெய்து கொண்டு Okஎனும் பொத்தானை சொடுக்குக

11.9

இருவரைகலை பொருளை ஒன்றுடன் மற்றொன்றை இணைப்பதற்காக இணைப்பான்(Connector) என்பது பயன்படுகின்றது இதனை செயற்படுத்துவதற்காக தேவையான வரைகலை பொருட்களை தெரிவுசெய்து கொண்டு சுட்டியின் வலதுபுற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன்விரியும் சூழ்நிலைபட்டியில்இணைப்பான்(Connector)எனும் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்துசொடுக்குக உடன் விரியும் இணைப்பான்(Connector) எனும் உரையாடல் பெட்டியில் என்தன் கீழிறங்கு பட்டியலில் தேவையான இணைப்பின் வகையை தெரிவுசெய்துகொண்டபின் Line skew, Line spacingஆகியவற்றின் கீழுள்ளவைகளில் தேவையானவற்றை தெரிவுசெய்துகொண்டு Okஎனும் பொத்தானை சொடுக்குக

11.10

உருவப்படத்தின் பாணிகளை அமைத்திடுவதற்காக முதலில் தேவையான வரைகலை பொருளை தெரிவுசெய்துகொள்க பின்னர் திரையின் மேலே கட்டளைபட்டையில் Format => Styles and Formatting=> என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்துசொடுக்குக அல்லது வரைகளை பொருளின் மீது இடம்சுட்டியை வைத்துகொண்டு சுட்டியின் வலதுபுற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன்விரியும் சூழ்நிலைபட்டியில் Styles and Formatting எனும் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக அல்லது விசைப்பலகையில் F11 எனும் செயலி விசையை அழுத்துக உடன் Styles and Formatting எனும் உரையாடல் பெட்டி திரையில் தோன்றிடும் அதில் New Style என்பதை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக

11.11

அதற்கு பதிலாக இந்த உரையாடல் பெட்டியின் தலைப்பட்டையில் Image Stylesஎனும் உருவபொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக அல்லது வரைகலை பொருளின் மீது இடம் சுட்டியை வைத்துகொண்டு சுட்டியின் வலதுபுற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன்விரியும் சூழ்நிலைபட்டியில் New எனும் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் Image Stylesஎனும் உரையாடல் பெட்டி திரையில் தோன்றிடும் இதில் Organizerஎனும் தாவிப்பொத்தானின் திரையை தோன்றசெய்து அதில் Style என்பதன் கீழ் name.என்பதில் இதற்கொரு சரியான பெயரையும் Linked withஎன்பதன் கீழிறங்கு பட்டியலிலிருந்து தேவையான இணைப்பையும் Categoryஎன்பதில் தேவையான வகையையும் தெரிவுசெய்து அமைத்து கொள்க மேலும் Font, Font Effects, Indents & Spacing, Alignment, Tabs, Asian Typography,Dimensioning,Text, Text Animation, Connector, Line, Area, Shadowing, Transparencyஆகிய தாவிப்பொத்தான்களின் திரைகளில் தேவையானவாறு கட்டமைவுசெய்துகொண்டு Okஎனும் பொத்தானை சொடுக்குக

11.12
ஏற்கனவே இவ்வாறு புதிய பாணியை கட்டமைத்த வரைகலை பொருளை தெரிவுசெய்து அதில் தேவையானவாறு அதன் தோற்றத்தை மாற்றியமைத்துகொள்க பின்னர் Styles and Formatting எனும் உரையாடல் பெட்டியை திரையில் தோன்றசெய்திடுக அதில் New Style from Selection எனும் உருவப்பொத்தானை தெரிவுசெய்துசொடுக்குக உடன் Create Style எனும் உரையாடல் பெட்டி தோன்றிடும் அதில் Style Name என்பதில் இதற்கு புதிய பெயரை உள்ளீடு செய்துகொண்டு Okஎனும் பொத்தானை சொடுக்குக

11.13

வரைகலை பொருளின் பாணியை மாற்றியமைத்திடுவதற்காக Styles and Formatting எனும் உரையாடல் பெட்டியை திரையில் தோன்றசெய்திடுக அதில் மாற்றியமைத்திடவிரும்பும் பாணியை தெரிவுசெய்து சுட்டியின் வலதுபுற பொத்தானை சொடுக்குக உடன்விரியும் சூழ்நிலை பட்டியில் Modifyஎனும் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்துசொடுக்குக பின்னர் அந்த பாணியில் தேவையான மாறுதல்கள் செய்து கொண்டு Okஎனும் பொத்தானை சொடுக்குக
இவ்வாறு மாறுதல்கள் செய்தவை நம்முடைய வரைகலை பொருளில் நிகழ்நிலை படுத்திடுவதற்காக தேவையான வரைகலை பொருளை தெரிவுசெய்துகொண்டு Styles and Formatting எனும் உரையாடல் பெட்டியை திரையில் தோன்றசெய்திடுக அதில் நிகழ்நிலை படத்திடவிரும்பும் பாணியை தெரிவுசெய்து கொண்டு Update Styleஎனும் உருவப் பொத்தானை சொடுக்குக
இந்த பாணியை வரைகலைபொருளில் செயல்படுத்திடுவதற்காக Styles and Formatting எனும் உரையாடல் பெட்டியை திரையில் தோன்றசெய்திடுக அதில் Image Stylesஎனும் உருவப் பொத்தானை சொடுக்குக பின்னர் தேவையான வரைகலை பொருளை தெரிவுசெய்துகொண்டு நாம் விரும்பும் mage Styles எனும் பெயரை தெரிவுசெய்து கொண்டு சுட்டியின் பொத்தான இருமுறை சொடுக்குக அல்லது Fill Format Modeஎனும் உருவப் பொத்தானை சொடுக்குக உடன் இடம்சுட்டியானது சிறிய வண்ணம் கொட்டும் வாளிபோன்ற உருவில் மாறிவிடும் அதனை தேவையானபொருளில் கொண்டுசென்று வைத்து சுட்டியை சொடுக்குக முடிந்தபின்னர் இதே Fill Format Modeஎனும் உருவப் பொத்தானை சொடுக்குக
நாம் உருவாக்கிய பாணியை நீக்கம் செய்துகொள்வதற்காகStyles and Formatting எனும் உரையாடல் பெட்டியை திரையில் தோன்றசெய்திடுக அதில் நீக்கம்செய்திடவிரும்பும் பாணியை தெரிவுசெய்து கொண்டு சுட்டியின் வலதுபுற பொத்தானை சொடுக்குக உடன்விரியும் சூழ்நிலை பட்டியில் Deleteஎனும் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்துசொடுக்குக உடன் நாம் நீக்கம் செய்திட விரும்பும் செயலை ஆமோதிக்கின்றோமா என் பதற்கான உரையாடல் பெட்டியொன்று திரையில் தோன்றிடும் அதில் Yesஎனும் பொத்தானை சொடுக்குக.ஆனால் முன்கூட்டியே கட்டமைக்கப்பட்டுள்ள பாணியெதையும் இவ்வாறு நீக்கம் செய்திடமுடியாது

Previous Older Entries