வாடிக்கையாளர்விரும்பியவறு உருவாக்கமையத்தை(kernel)கட்டமைவு செய்யலாம்

லினக்ஸின் உருவாக்கமையமானது (kernel)முதன்முதலில் லினஸ் டோர்வால் என்பவரால் 1991 ஆம் ஆண்டு உருவாக்கபட்டு மேம்படுத்தபட்டது இந்த உருவாக்க மையமானது தற்போது ஏறத்தாழ 95 சதவிகிதம் சூப்பர் கணினியிலும், 100சதவிகிதம் ஆண்ட்ராய்டு செல்லிடத்து பேசியின் இயக்க முறைமையிலும் பயன்படுத்தபட்டு வருகின்றது. மேலும்தற்போது இந்த லினக்ஸின் உருவாக்கமையம் ஆனது ஆண்ட்ராய்டு எனும் இயக்கமுறைமையாக தனியாள் கணினியான மடிக்கனினி ,மேஜைக்கனினி, கைக்கணினி ஆகியவைகளிலும் விண்டோ இயக்கமுறைமைக்கு மாற்றாக பயன்படுத்தபட்டு வருகின்றது.
இந்நிலையில் இந்த உருவாக்க மையம்(kernel) என்றால் என்ன என்ற கேள்வி இயல்பாக அனைவரின் மனதிலும் எழும். பொதுவாக கணினியின் எந்தவொரு இயக்கமுறைமையும் அடிப்படையில் கணினியினுடன் இணைந்துள்ள வன்பொருட்களான மின்னனுசாதனங்களை கையாளுவதற்கான கட்டளைவரித்தொடர்கள் கொண்ட மையம் , பயனாளருடன் இடைமுகம் செய்வதற்கான கட்டளைவரித் தொடர்களின் மையம் ஆகிய இரண்டு மென்பொருட்களின் உறுப்புகளையே உருவாக்க மைய என அழைப்பார்கள்.
விக்கிபீடியாவானது மென்பொருளின் வாயிலாக வரும் உள்ளீட்டு வெளியீட்டு கோரிக்கைகளை கையாளும் கணினியின் கட்டளை வரித்தொடரே உருவாக்க மைய என கூறுகின்றது இந்த கட்டளைவரித் தொடரானது உள்ளீட்டுஅல்லது வெளியீட்டு கோரிக்கைகளை மைய செயலகத்திற்கும் கணினியுடன்இணைந்துள்ள மின்னனு சாதனங்களுக்கும் தேவையான இயந்திரமொழி கட்டளைகளாக உருமாற்றம் செய்து அனுப்புகின்ற ஒரு அமைவையே உருவாக்கமைய என அழைக்கபடுவதாக மேலும் விளக்கம் அளிக்கின்றது
பொதுவாக கணினியுடன் இணைந்துள்ள மின்னனுசாதனங்களை இயக்குவதற்கான இயந்திரமொழி கட்டளைகளை நாம் உள்ளீடு செய்திடும் மென்பொருள் கட்டளை வரித்தொடரிலிருந்து மொழிமாற்றம் செய்து மையசெயலகத்தின் வாயிலாக கட்டுபடுத்தும் அமைவையே உருவாக்கமையம்(kernels)என அழைக்கபடும் இந்த உருவாக்க மையமானது அடிப்படையில் ஒற்றையான உருவாக்கமையம்(monolithic kernels) , சிறு உருவாக்கமையம்(micro kernels) ,மேம்பட்டகலப்புஉருவாக்கமையம்(hybrid kernels)என மூன்றுவகையாக உள்ளன
இந்த ஒற்றையான உருவாக்க மையவகையானது உருவாக்க மையத்திற்கு ஒதுக்கீடு செய்யபட்ட நினைவகத்தில் மட்டும் இயக்க முறைமையானது முழுவதும் செயல்படுமாறு அமைக்கப்பட்டுள்ளது
இந்த சிறுஉருவாக்க மையவகையானது மின்னனு சாதனங்களை கட்டுபடுத்தப்படும் இயந்திரமொழிதவிர மற்றைய செயல்கள் பயனாளருக்காக ஒதுக்கபட்ட காலிநினைவகத்தில் செயல்படுமாறு அமைக்கபட்டுள்ளது. லினக்ஸின் உருவாக்க மையமானது ஒற்றையான உருவாக்க மைய வகையை சேர்ந்ததாகும் இந்த லினக்ஸின்பல்வேறு வெளியீடுகளும் அவைகளுக்கேயுரிய தனித்தன்மையான வாடிக்கையாளர்களின் தேவைகளை நிறைவுசெய்கின்ற வகைகளில் வெளியிடப்படுகின்றன. மேலும் தற்போது வெளியிடப்படும் அனைத்து வன்பொருட்களும் மின்னனு சாதனங்களும் லினக்ஸின் இயக்கமுறைமைய ஆதரித்து ஒத்தியங்குமாறு செய்யப்பட்டே வெளியிடபடுகின்றன மேலும் இவ்வாறான மின்னனு சாதனங்களை கையாளும் தன்மையுடன்மட்டுமே லினக்ஸின் வெளியீடுகளும் அமைந்துள்ளன லினக்ஸின் உருவாக்கமையமானது 2005 ஆம் ஆண்டிலிருந்து ஒவ்வொரு இரண்டு அல்லது மூன்றுமாதத்திற்குஒருமுறை மேம்படுத்தபட்டுகொண்டே வரப்படுகின்றது இதற்கான பதிப்பெண்ணானது மூன்றிலக்கங்களை கொண்டதாகும் .
இதில் x எனும் முதலிலக்கமானது பேரளவு மாறுதல் இருந்தால் மட்டும் மாற்றியமைக்கபடும் லினக்ஸின் 20ஆவது பிறந்த நாளான 2011 ல் இவ்வாறான மாறுதல்களை கொண்ட வெளியீடு அமைந்தது
இரண்டாவது y எனும் எண்ணானது நிலையான மையத்திற்கான இரட்டைப்படை எண்ணும் மேம்படுத்தபட்ட வெளியீடு ஒற்றைபடை எண்ணாகவும் குறிப்பிடுமாறு அமைந்திருக்கும்
மூன்றாவது zஎனும் எண்ணானது தற்போதைய வெளியீட்டு எண்ணை குறிப்பதாக ஒவ்வொரு வெளியீட்டின்போதும் மாற்றி யமைத்து கொண்டே யிருக்கும்
தற்போது ஏறத்தாழ 75 சதவிகித ஊழியர்கள் இந்த லினக்ஸ் உருவாக்க மையத்தை மேம்படுத்தும் செயலிற்காக பணிபுரிந்துவருகின்றனர் இவர்களோடு ஏராளமான அதாவது 25 சதவிகிதஅளவிற்கு தன்னார்வாளர்களும் சேர்ந்து தங்களின் பங்களிப்பை வழங்குகின்றனர். நிலையான வெளியீடான லினக்ஸ் கெர்னல்3.10 பற்றிய கட்டளைவரிகளை மொழிமாற்றம் செய்வதை பற்றி இப்போது காண்போம்
படிமுறை.1:இதற்காக முதலில் லினக்ஸின்உருவாக்கமையத்தை மேம்படுத்திடும் சூழலை கொண்டுவருவதற்காக libncurses libraryஎன்பதை நிறுவிடவேண்டும். இதற்காக பின்வரும் கட்டளைவரித்தொடரை செயல்படுத்திடுக
$sudo apt-get install ncurses-bin libncurses5//for Ubuntu like systems // use yum for fedora like systems
படிமுறை.2: பிறகு பின்வரும் கட்டளைவரிகளின் மூலம் லினக்ஸின்உருவாக்கமையத்தை பதிவிறக்கம் செய்திடுக.
$ cd / usr / src/
$ sudo wget https://www.kernel.org/pub/linux/kernel/v3.x/linux-3.10.10.tar.xz
படிமுறை.3: பின்னர் பின்வரும் கட்டளைவரியின் மூலம் கெர்னலின் மூலக்கோப்புகளை வெளியிலெடுத்து மொழிமாற்றம் செய்து கட்டமைவு செய்திடுக
$ tar –xvjf linux -3.10.10.tar.xz
படிமுறை.4: லினக்ஸின் உருவாக்கமையத்தில் 15 மில்லியன் குறிமுறைவரிகளும் 3000 வாய்ப்புகளை கையாளுமாறும் ஆயிரத்திற்கு அதிகமான மின்னனுசாதனங்களை ஆதரித்து கையாளும் தன்மையுடனும் சேவைகளை அளிக்கும் திறனுடனும் இருக்கின்றன. அனைத்து ஜிஎன்யூ அல்லது லினக்ஸ் வெளியீடுகளும் இயல்புநிலையில் இந்த ஆயிரத்திற்கு அதிகமான மின்னனுசாதனங்களை ஆதரித்து கையாளும் தன்மையுடனும் சேவைகளை அளிக்கும் திறனுடனும் இருந்திடுமாறு வெளியிடப்படுகின்றன. பொதுவாக எந்தவொரு நபரும்உருவாக்கமையத்தின் இவ்வாறான இயல்புநிலையில் ஆதரிக்கும் வாய்ப்பை ஏற்றுகொள்ளுதல் அல்லது தான் விரும்பியவாறு மாறுதல் செய்துகொள்ளுதல் ஆகிய இரண்டில் ஒன்றை மட்டும்பின்பற்றி கொள்ளலாம் பொதுவாக நாம் செய்திடும் இந்த மாறுதல்களானது கணினியின் தொடக்க இயக்கத்தை பாதிக்காத முந்தைய உருவாக்கமையத்தை பின்பற்றிடுமாறு செய்வார்கள் பின்வரும் கட்டளைவரித்தொடர்களானது TUI அடிப்படையில் பயனாளர் இடைமுகத்திற்கான முந்தைய உருவாக்கமையத்தின் பட்டியை கட்டமைவை செய்கின்றது . அதனால் save என்ற வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து .config என்ற பெயருடன் கோப்பினை சேமித்துகொள்க தேவையானால மாறுதல்கள் செய்துகொள்க அம்மாறுதல்கள் கணினியின் தொடக்க இயக்கத்தை பாதிக்காதவாறு பார்த்து கொள்க
$ cd linux-3.`0.`0
$ sudo make menu config
படிமுறை.5: பின்வரும் கட்டளை வரிகளுடன் முக்கிய உருவாக்கமையத்தை மொழிமாற்றம் செய்திடுக
$ make அல்லது $ make –j4
இதில் உள்ள j ஆனது இணையாக நான்கு மையங்களை மொழிமாற்றம் செய்கின்றது இந்த j மதிப்பானது எண்களால் குறிக்கப்படும் .ஆயினும் தயார்நிலையிலுள்ள மையங்களின் எண்ணிக்கைக்கு ஏற்ப இருக்குமாறு பார்த்து கொள்க.
படிமுறை6: இந்த படிமுறையில் நாம் மொழிமாற்றம் செய்த உருவாக்கமை தகவமைவை(modules) நம்முடைய கணினியில் நிறுவிடத் தாயாராக இருக்கமாறு செய்கின்றது
$ make modules_install
படிமுறை7: தற்போது கணினியை புதியதாக நிறுவப்பட்ட உருவாக்க மையத்தின் வாயிலாக பின்வரும் கட்டளைவரிகளை கொண்டு மறுதொடக்கம் செய்திடுக.
$ make install
$ reboot
கணினியை மறுதொடக்கம் செய்தபின் Uname-r என்ற கட்டளைவரியை கொண்டு இந்த புதிய உருவாக்கமையத்தின் பதிப்பு எண்ணை காண்க.
எச்சரிக்கை நாமே இவ்வாறு கட்டமைவுசெய்திடும்போதும் மொழிமாற்றம் செய்திடும்போதும் மிக கண்டிப்பாக சரியான படிமுறையை பின்பற்றிடுக

ஒருசிலவித்தியாசமான லினக்ஸ் கட்டளைவரிகள்

தற்போது நாமனைவரும் பல்வேறு உருவப்படங்களாலான வரைகலை இடைமுகப்பு திரையையே பயன்படுத்தி வருகின்றோம் அதற்காக உருவப்படங்களை ஏதாவதொரு பயன்பாட்டின் வாயிலாக எளிதாக கொண்டுவந்து கையாளுகின்றோம் ஆயினும் தற்போதைய எந்தவித புதிய பயன்பாடுகளின் துனையில்லாமலேயே லினக்ஸில் கட்டளைவரிகளின் வாயிலாகவே உருவப்படங்களை திரையில் கொண்டுவரமுடியும்
1.Steam Locomotive ( sl) எனும் புகைவண்டிதொடரைதிரையில் கொண்டுவருவதற்காக முதலில்sudo apt install sl எனும் கட்டளை வரிவாயிலாக sl என்பதை நிறுவுகை செய்து கொள்கபின்னர் sl எனும் கட்டளையை உள்ளீடுசெய்து உள்ளீட்டு விசையை அழுத்துக உடன் பின்வருமாறு புகைவண்டிதொடர் திரையில் தோன்றிடும்

2. நெருப்பு கொழுந்துவிட்டு எரிவதை திரையில் கொண்டுவருவதற்காக முதலில்s
udo apt install libaa-bin
எனும் கட்டளை வரிவாயிலாக aafire என்பதை நிறுவுகை செய்து கொள்க.பின்னர் aafire எனும் கட்டளையை உள்ளீடுசெய்து உள்ளீட்டு விசையை அழுத்துக உடன் பின்வருமாறு நெருப்புஎறிவது போன்று திரையில் தோன்றிடும்

3. Bannerஎனும் அழைப்பு திரையை கொண்டுவருவதற்காக முதலில்sudo apt install banner எனும் கட்டளை வரிவாயிலாக banner என்பதை நிறுவுகை செய்து கொள்க.பின்னர் banner Make Tech Easier என்றவாறு கட்டளையை உள்ளீடுசெய்து உள்ளீட்டு விசையை அழுத்துக உடன் பின்வருமாறு அழைப்பு திரையில் தோன்றிடும்.

4. ASCII எழுத்துருக்களை கொண்டு Figlet எனும் கட்டளைவரியின்மூலம்வரவேற்பு திரையை கொண்டுவரலாம் இயல்புநிலையில்/usr/share/figlet/fonts/என்ற கட்டளைவரியில் தொகுப்பான எழுத்துருக்கள் பயன்பாட்டிற்கு வழங்கும் அதனோடு figlet [-f path to the font] [string]எனும் கட்டளைவரியை செயலபடுத்தியபின்னர் figlet Welcomeஎன்றவாறு கட்டளைவரியை செயல்படுத்தினால் பின்வருமாறு வரவேற்பு திரையில் தோன்றிடும்

5. ASC II எழுத்துருக்களை கொண்டு பசுமாட்டின் உருவத்தை திரையில் கொண்டுவருவதற்காக முதலில்sudo apt install cowsay எனும் கட்டளை வரிவாயிலாக banner என்பதை நிறுவுகை செய்து கொள்க பின்னர் cowsay yourtext என்றவாறு கட்டளையை உள்ளீடுசெய்து உள்ளீட்டு விசையை அழுத்துக உடன் பின்வருமாறு பசு மாடுதிரையில் தோன்றிடும் இங்கு yourtext என்பதற்கு பதிலாக நாம்விரும்பும் உரையை உள்ளீடு செய்து கொள்க

6.Onekoஎனும் கட்டளைவரியானது நம்முடைய இடம்சுட்டியை பூனை துரத்துவதை போன்று செய்வதற்காக முதலில்sudo apt install oneko எனும் கட்டளை வரிவாயிலாக banner என்பதை நிறுவுகை செய்து கொள்க
பின்னர் oneko என்றவாறு கட்டளையை உள்ளீடுசெய்து உள்ளீட்டு விசையை அழுத்துக உடன் பின்வருமாறு பூனை திரையில் தோன்றிடும்

லினக்ஸ் இயக்கமுறைமையைபயன்படுத்திடும் ஒவ்வொருவரும் அறிந்திருக்க வேண்டிய முக்கியகட்டளைவரிகள்

இணைய பயன்பாடுகளின் சேவையாளர்கணினிகள்ஏறத்தாழ 90சதவிகிதம் லினக்ஸ் சேவையாளராகவே உள்ளன மேலும் 3.74 பில்லியன் இணைய பயனாளர்கள் லினக்ஸையே பயன்படுத்திடுகின்றனர் நாம் பயன்படுத்திடும் ஆண்ட்ராய்டு கைபேசி இந்த லினக்ஸின் அடிப்படையிலேயே உருவாக்கப்பட்டது உலகின் முதன்மையான 500 அதிவேககணினிகள் இந்த லினக்ஸ் இயக்கமுறைமையிலேயேசெயல்படுகின்றன என்பதன் அடிப்படையில் லினக்ஸ் இயக்கமுறைமையை எங்கெங்கும் நீக்கமற நிறைந்துள்ள இன்றையநிலையில் நாம் பயன்படுத்திவரும் எந்தவொரு நிகழ்வின் பின்புலத்திலும் இந்த லினக்ஸ் இயக்கமுறைமையே இயங்கிவருகின்றது என்ற செய்தியை கவணத்தில் கொள்க அதனால் பின்வரும் முக்கிய கட்டளைகளை கருத்தில் கொள்க
1. lsஎனும்கட்டளையானது கணினியில் கோப்புகள் கோப்பகங்கள் இயக்ககங்களை காண உதவுகின்றது
2. cd எனும்கட்டளையானது கோப்பகங்களுக்கிடையே இடம்மாறி செல்லவும் இயக்ககங்களுக்கிடையே இடம்மாறிசெல்லவும்பயன்படுகின்றது
3. mv எனும்கட்டளையானது கோப்புகளை கோப்பகங்களுக்கிடையே இடமாற்றம் செய்திட உதவுகின்றது
4. mkdir எனும்கட்டளையானதுபுதிய கோப்பகங்களை அல்லது இயக்ககங்களை உருவாக்க பயன்படுகின்றது
5. touch எனும்கட்டளையானதுபுதிய கோப்புகளை உருவாக்க பயன்படுகின்றது
6. at எனும்கட்டளையானது குறிப்பிட்ட நேரம்வரை லினக்ஸ் இயக்கமுறைமையை செயல்படசெய்திடுமாறு கட்டளையிட பயன்படுகின்றது
7. rmdir எனும்கட்டளையானது நமக்கு தேவையில்லாத கோப்பகங்களை அல்லது இயக்ககங்களை நீக்கம்செய்திட பயன்படுகின்றது
8. rm எனும்கட்டளையானதுதேவையற்ற கோப்புகளை நீக்கம் செய்திட பயன்படுகின்றது
9. locate எனும்கட்டளையானது குறிப்பிட்ட பெயர்அல்லது சொல் எந்தஇடத்தில்அல்லது கோப்பில்உள்ளது என கண்டுபிடித்திட பயன்படுகின்றது

தற்போதைய சூழலில் வியாபார நிறுவனங்களுக்கு லினக்ஸ் சேவையாளர் கண்டிப்பாக தேவையா

.வருங்காலத்தில் நம்முடைய வியாபார நிறுவனத்தின் பயன்பாடு இயங்குவதற்கு நிலைத்த பாதுகாப்பான சூழல் தேவையெனில் கண்டிப்பாக லினக்ஸ் சேவையாளர் தேவையாகும் நம்முடைய நிறுவனத்தின் உற்பத்தி திறன் உயரவும் சேவையை விரைவாக வழங்கவும் பணியானது நெகிழ்வு தன்மையுடன் அமைந்திடவும் நவீணகால கணினி,மெய்நிகர் கணினி,தாங்கி கணினி,பொதுஅல்லதுதனிநபர் மேககணினி போன்றவைகளை மிகத்திறனுடன் பயன்படுத்தி கொள்வதற்கு அடிப்படையாக இந்த லினக்ஸ் சேவையாளர் அத்தியாவசிய தேவையாகும் இவையனைத்தும் பாதுகாப்பான தளத்தில் கிடைப்பதை லினக்ஸ் சேவையாளர் உறுதிபடுத்திடுகின்றது தற்போதைய வளர்ந்துவரும் உலகளாவிய தரவுகளின் மையமானது வாடிக்கையாளர் தெரிவுசெய்வதற்கேற்ற பல்வேறு வகையான கட்டமைப்புகள்,வானூர்திகள் கட்டுபாட்டுமையம் ,போன்றஅனைத்தும் பிரச்சினை எதுவுமில்லாமல் சிறப்பாக செயல்பட நம்பகமான லினக்ஸ் சேவையாளரே அடிப்படை தேவையாகும் தற்போது நாம் பயன்படுத்திவரும்பெரும்பாலான திறன்பேசிகள் ஆண்ட்ராய்டு கைபேசிகள் முதன்மையான 500 அதிவேக கணினிகள் தொலைத்தொடர்பு சாதனங்கள் பொருட்களுக்கான இணையம் ஆகியஅனைத்தும் இந்த லினக்ஸ் சேவையாளர் என்ற அடிப்படையின் மீதே செயல்படுகின்றன வியாபார பயன்பாடான இணைய வலைபின்னல் அமைவு நிருவாகம்,தரவுதளநிருவாகம்,இணையசேவை போன்றவை நிலைத்ததாக ,பாதுகாப்பாக நெகிழ்வுதன்மையுடன்செயல்பட CentOS,Debian,Ubuntu Server,Slackware, andGentooஆகிய லினக்ஸ் சேவையாளர் பெரும்பங்காற்றுகின்றது இவைAnsible,Chef,Salt,Puppet, PCI-DSS,DISA STIG,OpenSCAPபோன்ற கருவிகளை கொண்டு இணைய சேவையை தடங்களின்றி வழங்குகின்றன

கணினியில் ஏற்படும் பிரச்சினைகை தீர்வுசெய்வதற்கான லினக்ஸ் கருவிகள்

தவறுதலாக கணினியில் கோப்புகளை அழித்துவிடுதல் உள்நுழைவுசெய்வதற்கான கடவுச்சொற்களை மறந்து போதல் கணினியின்துவக்கமுடியாதுபோதல் வன்தட்டு அழிந்தபோதல் போன்ற பல்வேறு பிரச்சினைகளில் மாட்டிகொண்டு தவிக்கும்போது அவைகளை தீர்வுசெய்து வெற்றிகரமாக செயல்படுவதற்காக லினக்ஸ் கருவிகள் பல உள்ளன அவைகளை குறுவட்டு அல்லது யூஎஸ்பி வழியாக சரிசெய்திட உதவுகின்றன
1 . Clonezilla என்பது நினைவகத்தின் கோப்புகளை மீட்டெடுக்கஉதவிடும் கட்டற்ற Norton Ghostஇற்குமாற்றான கருவியாகும் இதில்பல்வேறு செயல்களின் வாய்ப்புகளின் பட்டியலின் வாயிலாக நமக்கு தேவையானபணியை செயல்படுத்தி பயனடையலாம் இது ஜிஎன்யூபொதுஅனுமதி2 இன் படி வெளியிடபபட்டுள்ளது Clonezilla Serverஎனும் இதன் மேம்பட்ட பதிப்பையும் பயன்படுத்தி கொள்ளமுடியும்
2.Rescatuxஎனும் கருவி கணினியில் எதிர்பாரமல் நிகழும் எந்தவொரு பிரச்சினையும் சரிசெய்து வழக்கம்போன்று கணினியில் பிரச்சினை எதுவுமில்லாமல்செயல்பட உதவுகின்றது
3 .Redo Backup & Recoveryஎனும் கருவி Clonezilla வைவிட சிறந்த வரைகலை சூழலில் நினைவகத்தின் கோப்புகளை மீட்டெடுக்கஉதவிடும் கட்டற்ற Norton Ghostஇற்குமாற்றான கருவியாகும்இது ஜிஎன்யூபொதுஅனுமதி3 இன் படி வெளியிடபபட்டுள்ளது
4 .SystemRescueCDஎ னும்கருவி கைவிடப்பட்ட கணினியை புதுப்பித்து பழையநிலையில் செயல்படசெய்வதற்கு உதவுகின்றது இது ஜிஎன்யூபொதுஅனுமதி3 இன் படி வெளியிடப்பட்டுள்ளது
5. Trinity Rescue Kitஎனும்கருவி கடவுச்சொற்களை மறுஅமைவுசெய்வது Clam AV, F-Prot, BitDefender, Vexira, and Avast ஆகியவற்றை கொண்டு கணினிநச்சுநிரலை நீக்கம்செய்வது தற்காலிக கோப்புகளையும் குப்பைகூடையில் சென்று கோப்புகளையும் அறவே நீக்கம் செய்வது போன்ற பல்வேறு வசதிகளை தன்னகத்தே கொண்டுள்ளது இது ஜிஎன்யூபொதுஅனுமதி2 இன் படி வெளியிடப்பட்டுள்ளது

ஆண்ட்ராய்டு செல்லிடத்து பேசியில் லினக்ஸ் இயக்கமுறைமையை நிறுவுகைசெய்து பயன்படுத்திகொள்க

நம்முடைய செல்லிடத்து பேசியில் ஏற்கனவே இருக்கும் இயக்கமுறைமையுடன் லினக்ஸ் இயக்கமுறைமையையும் நிறுவுகைசெய்து கொண்டால் கையடக்க இணையஇணைப்பு வலைபின்னலாகவும்பரிசோதனை சாதனமாகவும் மென்பொருட்களில் ஏற்படும் பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வுசெய்திடும்கருவியாகவும் நம்முடைய ஆண்ட்ராய்டு செல்லிடத்து பேசியை பயன்படுத்தி கொள்ளமுடியும் இதற்காகமுதலில் Linux Deploy எனும் பயன்பாட்டினை நிறுவுகைசெய்து செயல்படச்செய்கபின்னர் தோன்றிடும் Linux Deployஇன் திரையில் Propertiesஎனும் பொத்தானைதெரிவுசெய்துசொடுக்குக உடன்விரியும் Propertiesஎனும் சாளரத்தின் Deploy எனும்பகுதியில் லினக்ஸ் இயக்க முறைமையின் விநியோக பட்டியலில் பொருத்தமான வெளியீட்டின் பதிப்பை Distribution Suiteஎன்ற பட்டியலிலிருந்து தெரிவுசெய்து கொள்கபின்னர் http://mirror.math.princeton.edu/pub/fedora/linux/releases/25/Everything/x86_64/os/ எனும் முகவரியை உள்ளீடுசெய்திடுக அதன்பின்னர் Installation Typeஎனும் பட்டியலிலிருந்து லினக்ஸை நிறுவுகைசெய்வது தனியான இமேஜ் கோப்பாகவா அல்து குறிப்பிட்ட கோப்பகமாகவா அல்லது நினைவக பகுதியை பிரித்தா என குறிப்பிடுக பின்னர் GUIஎன்ற வாய்ப்பை இயலுமைசெய்திடுக தொடர்ந்து SSH ,VNC ஆகியவை தனித்தனியாகவா அல்லது இரண்டும் சேர்த்தா எனக்குறிப்பிடுக அதனை தொடர்ந்துதிரையின் தோற்றம் இதர விவரங்களை VNC இல் குறிப்பிடுக அனைத்தும் சரியாக இருக்கின்றது எனில் <<< end: installஎன்ற திரைதோன்றிடும் பிறகு Startஎனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல்செய்து லினக்ஸ் வாயிலாக துவங்கிடுக தொடர்ந்து திரையில் கூறும் அறிவுரைகளை பின்பற்றிடுக

லினக்ஸின் கோப்பமைவைபற்றி தெரிந்துகொள்வோம்

துவக்கத்தில் யுனிக்ஸ் எனும் இயக்க-முறைமையில் பயன்படுத்தப்பட்டுவந்த MINIX எனும் கோப்பமைவே அனைவராலும் பயன்படுத்தப்பட்டது ஆயினும் இது அப்போது இலவசமாகவோ திறமூலமென்பொருளாகவோ வழங்கப்படவில்லை அதற்குபதிலாக இது69 டாலர் விலையில் பயன்படுத்தஅனுமதிக்கப்பட்டுவந்தது இதில் கோப்பின் பெயர் அதிகபட்சம் 14எழுத்துகளும் தேக்கும்திறனாக 64எம்பிஅளவில் மட்டுமே இருந்துவந்தது
பின்னர் லினக்ஸ் இயக்கமுறைமை புழக்கத்திற்கு வந்தபோது இதன் கொடையாளர் டோர்வால்டு என்பவர் 255 எழுத்துகளை கையாளும் திறனுடனும் 2ஜிபி தேக்கும்திறனுடனும் ext எனும் கோப்பமைவை இந்த கோப்பினை உருவாக்குதல்,அனுகுதல், மாறுதல்செய்தல் போன்ற இன்றைய நடவடிக்கைகளுக்கு முன்னோடியாக உருவாக்கப்பட்டு பொதுமக்களின் புழக்கத்திற்கு விடபட்டது
இது பின்னர்ext 2 எனும் கோப்பமைவாக மேம்படுத்தப்பட்டு தற்போதும் நாம் பயன்படுத்திடும் யூஎஸ்பியில் பயன்படுத்திடும் வண்ணம் அறிமுகபடுத்தப்பட்டது இதனுடைய தேக்கும்திறன் டெர்ராபைட்டாக உயர்ந்தாலும்அவ்வப்போது அழிந்துபோதல், மின்சாரம் இல்லாது போனால் தரவுகள் இழந்துவிடுதல் ,தரவுகள் துண்டுதுண்டாக பிரிந்து சிதறிகிடத்தல் போன்ற சிரமங்கள் இந்த வகையில் இருந்துவருகின்றன
அதன்பிறகு FAT, FAT32, HFS போன்ற கோப்பமைவுகளுக்கு சமமான ext 3எனும் கோப்பமைவு லினக்ஸின் கெர்னல்2.4.5 இல் அறிமுகபட்டத்த பட்டது இது 32-bit ,அளவும்குறைந்தபட்சம் 2 TiB முதல் அதிகபட்சம் 16 TiB கோப்பளவை கையாளும் திறன் கொண்டதாக விளங்குகின்றது இது journal,ordered, writeback ஆகியமூன்று நிலைகளில் செயல்படுத்தபட்டுவருகின்றது
தற்போது நம்முடைய புழக்கத்தில் உள்ள ext 4எனும் கோப்பமைவுலினக்ஸின் கெர்னல்2.6.28 இல் அடுத்ததலைமுறை கோப்பமைவாக வெளியிடபட்டது மிகமேம்பட்டதிறனுடனும் தரவுகள் சிதறி கிடப்பதை தவிர்த்திடும் தன்மையும்கொண்டது தானாகவே ext 3எனும் கோப்பமைவ தன்மயமாக்குமதிறன்மிக்கது இது 48-bit அளவும்அதிகபட்சம் 50 TiB வரை ஒருசிலசமயங்களில் 100 TiB வரை தேக்கும்திறன்கொண்டதாக விளங்குகின்றது பொதுவாக ext 2 அல்லது ext 3 கோப்பமைவானது இணையத்தில் நேரடியாக சிதறிகிடந்திடும் தரவுகளை ஒருங்கிணைப்பு செய்திடாது ஆனால் ext 4சிதறி கிடந்திடும் தரவுகளை மிகஎளிதாக ஒருங்கிணைப்பு செய்திடும்
இந்த ext கோப்பமைவுபோன்றே XFSஎனும்கோப்பமைவும் 32பிட் அளவுகையாளும்திறனுடன் பயன்படுத்துபட்டுவந்தது ரெட்ஹெட் லினக்ஸ் இந்த XFS கோப்பமைவிலேயே இயல்பு-நிலையில் செயல்படுமாறு வெளியிடபட்டுவருகின்து இது 50 TiB தேக்கும் திறன்மிக்கதாக இருந்துவருகின்றது
அதற்கடுத்ததாக ZFS எனும் கோப்பமைவு 1 ட்ரில்லியன் கிகாபைட் தேக்கிடும்திறனுடன் அடுத்ததலைமுறை கோப்பமைவாக ext 4எனும் கோப்பமைவை போன்று வெளியிடப்-பட்டுள்ளது
Btrfsஎன சுருக்கமாக அழைக்கும் B-Tree எனும்கோப்பமைவில் வெளியிடபட்டுள்ளது ஒற்றையான வன்தட்டுகள் முதல் பல்லடுக்கு வன்தட்டுகள் வரை பயன்படுத்தி கொள்வதற்கேற்ப இது கட்டமைக்கப்பட்டுளளது

Previous Older Entries