கட்டளைவரி வாயிலாக கோப்புகளை பார்வையிடஉதவிடும் கருவிகள்

லினக்ஸ் இயக்கமுறைமையின் கட்டளைவரித்திரையில் கருவிகளின் கட்டளைவரிகளை செயல்படுத்தி கோப்புகளை பார்வையிடலாம் உதாராணமாக README எனும் கட்டளைவரியை கொண்டு ஒரு HTMLவகை கோப்பினை ஒரு LaTeX வகைகோப்பினை அல்லது ஏதேனுமொரு உரைக்கோப்பினை பார்வையிடுவதை போன்று lessஎனும் கட்டளைவரி கருவியை பயன்படுத்தி
less கோப்பின்_பெயர்.doc
என்றவாறு கட்டளைவரியை உள்ளீடுசெய்து உள்ளீட்டு விசையை அழுத்துவதன் வாயிலாக நாம் பார்வையிட விரும்பும் கோப்பினை திறந்து கொள்க அதனை தொடர்ந்து விசைப்பலகையிலுள்ள spacebar அல்லதுPgDn அல்லது PgUp ஆகிய விசைகளை அழுத்துவதன் வாயிலாக குறிப்பிட்ட கோப்பினை பார்வையிடலாம் Qஎனும் விசையை அழுத்தவதன் வாயிலாக நாம் திறந்து பார்வையிட்ட கோப்பிலிருந்து வெளியேறலாம்

Antiwordஎனும் கட்டளைவரி கருவியை பயன்படுத்தி வேர்டு ஆவணத்தை சாதாரண உரைஆவணமாக plaintext மட்டுமல்லாது PostScript அல்லது PDF ஆவணமாக கூட மாற்றிடலாம் .அதற்காக
Antiwordகோப்பின் _பெயர்.doc
என்றவாறு கட்டளைவரியை உள்ளீடுசெய்து உள்ளீட்டு விசையை அழுத்துவதன் வாயிலாக நாம் பார்வையிடவிரும்பும் கோப்பினை திறந்து கொள்க அதன்பின்னர் நம்முடைய விருப்பத்தை செயல்படுத்திடலாம்

odt2txt எனும் கட்டளைவரி கருவியை பயன்படுத்தி நம்மிடம் லிபர் ஆஃபிஸ் போன்ற பயன்பாடுகள் இல்லையென்றாலும் வேர்டு ஆவணத்தை திறந்து அதனை பார்வையிடமுடியும் அதற்காக
odt2txtகோப்பின்_ பெயர்.doc
என்றவாறு கட்டளைவரியை உள்ளீடுசெய்து உள்ளீட்டு விசையை அழுத்துவதன் வாயிலாக நாம் பார்வையிடவிரும்பும் கோப்பினை திறந்து பார்வையிடுக

அறிவியல்ஆய்விற்குஉதவிடும்Bio-Linuxஎனும்நிலையான கையடக்க இயக்க முறைமை

மரபியல்(genomic), proteomic, metabolomic என்பனபோன்ற சுற்றுசூழலின் ஆய்வகபணிகளுக்கும் மில்லியன் கணக்கான உயிரணுக்களின் தகவல்களை அலசி ஆய்வுசெய்வதற்கான உ.யிர்தொழில்நுட்பஆய்வகபணிகளுக்கும் பயன்படுமாறு வெளியிடபட்டிருப்பதுதான் Bio-Linux எனும் கட்டற்ற இயக்கமுறைமையாகும் இது உபுண்டு 14.04 LTS எனும் லினக்ஸ்இயக்கமுறைமையின் அடிப்படையில் உருவாக்கப்பட்டு Bio-Linux 8 எனும் நிலையான பதிப்பில் வெளியிடபட்டதொரு கைடக்க இயக்கமுறைமையாகும்


இதில் உயிர்தொழில்நுட்ப ஆய்விற்கு உதவிடும்250 இற்கு அதிகமான முன்கூட்டியே நிறுவுகைசெய்யப்பட்ட பல்வேறு பயன்பாடுகள் நாம் பயன்படுத்தி கொள்ள தயாராக இருக்கின்றன இதனை பதிவிறக்கம்செய்து பயன்படுத்தி கொள்வதற்காக http://environmentalomics.org/bio-linux-download/ எனும் இணையபக்கத்திற்கு செல்க இதனை கணினியில் நிறுவுகை செய்துதான் பயன்படுத்தி கொள்ளவேண்டும் என்ற கட்டுப்பாடு எதுவுமில்லாமல் நம்முடைய கைவசமுள்ள CD/DVD அல்லது USBஆகியவற்றிலிருந்து கூட இதனை பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் நம்முடையUSBஇலிருந்து நேரடியாக பயன்படுத்தி கொள்ளunetbootinஎனும் பயன்பாட்டினைhttps://unetbootin.github.io/எனும் தளத்திலிருந்து பதிவிறக்கம் செய்து இதனுடன் இணைத்து கொள்க அதற்கு பதிலாக சேவையாளர் கணினியில் இருந்து அல்லது மெய்நிகர் கணினியாக கூட இதனை பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் மேலும் விவரங்களை அறிந்து கொள்வதற்கு http://nebc.nerc.ac.uk/downloads/courses/Bio-Linux/bl8_latest.pdf எனும் இணையபக்கத்திற்கு செல்க

லினக்ஸ் முனைமத்தில் வண்ணங்களை கொண்டுவரலாம்

பொதுவாக லினக்ஸ் இயக்கமுறைமையுள்ள திரையெனில் கருப்பு வெள்ளையுடன் மட்டுமே இருக்கும் வரைகலை பயன்படுத்தி கொள்ளமுடியாது அதிலும் வண்ணத்தை கண்டிப்பாக கொண்டுவரவேமுடியாது என தயங்கி மயங்கி இருப்பார்கள் லினக்ஸ் இயக்கமுறைமை திரையிலும்வானவில்லின் ஏழு வண்ணங்களை கொண்டுவரலாம் அதற்காகlolcat, எனும் பயன்பாடு இதற்காக உதவிசெய்கின்றது இது ரூபி எனும் கணினி மொழியால் உருவாக்கப்பட்டுள்ளதால்மிகஎளிதாக இதனைநிறுவுகைசெய்து பயன்படுத்தி கொள்ளமுடியும்
$ gem install lolcat
எனும் கட்டளைவரியின் உதவியால் இதனை நம்முடைய கணினியில் நிறுவுகை செய்து கொள்ளமுடியும் அதன்பின்னர்
$ fortune | boxes -a c -d parchment | lolcat
எனும் கட்டளைவரியை செயற்படுத்திடுக உடன் பின்வரும் படத்திலுள்ளவாறு வானவில்லின் ஏழுவண்ணங்களை நம்முடைய உரைவடிவிலான எழுத்துகளில் கொண்டுவரும்

இதனைகொண்டு அசைவூட்டுபடங்களுக்கும்வண்ணங்களை கொண்டுவரமுடியும் இந்த lolcat,எனும் பயன்பாடானது கட்டற்ற BSD அனுமதியின் அடிப்படையிள் வெளியிடப்பட்டுள்ளது மேலும் விவரங்களுக்கும் பயன்படுத்தி கொள்ளவும் https://github.com/busyloop/lolcat எனும் இணையமுகவரிக்கு செல்க

லினக்ஸ் முனைமத்திலகூட யூட்யூபின் விழியகாட்சிகளை காணலாம்

விழியக்காட்சியின் உள்ளடக்கங்களானது வரைகலை இடைமுகப்பா என சிந்திக்கவும் தற்போது youtube-dl. எனும் கட்டளைவரியின் உதவியுடன் லினக்ஸ் முனைமமுடைய கணினியின் திரையில் கூட யூட்யூபின் விழியகாட்சி படங்களை பதிவிறக்கம் செய்திடஉதவுகின்றது youtube-dl.எனும் இந்த பயன்பாடானது கிரீயேட்டிவ் பொதுஅனுமதியான CC0 என்பதை போன்ற நடப்பு கட்டற்ற அனுமதிகளுக்கு ஒத்ததான the Unlicense எனும் அனுமதியுடன் வெளியிடப்பட்டுள்ளது இதனை https://rg3.github.io/youtube-dl/ எனும்இணையமுகவரியிலிருந்து பதிவிறக்கம் செய்து கொள்க பின்னர்https://github.com/rg3/youtube-dl/blob/master/README.md#installation எனும்இணையமுகவரியில் கூறியுள்ள அறிவுரைகளை பின்பற்றி அல்லது
$ sudo dnf install youtube-dl
எனும் கட்டளைவரியை உள்ளீடு செய்துஉள்ளீட்டுவிசையை அழுத்தி நிறுவுகை செய்து கொள்க அதன்பின்னர் நாம் விரும்பும் விழியக்காட்சி படதொகுப்பின் கோப்பிற்கான ID ஐ மட்டும் பதிவிறக்கம் செய்து கொள்க நம்முடைய கணினியில் Mplaye rஎனும் பயன்பாடு நிறுவுகை செய்யப்பட்டுள்ளதாவென உறுதிபடுத்தி கொள்க இல்லையெனில்
$ mplayer fireplace.webm
எனும் கட்டளைவரியை உள்ளீடு செய்து உள்ளீட்டுவிசையை அழுத்தி நிறுவுகை செய்து கொள்க அதனோடு libcaca என்பதும் நிறுவுகை செய்யப்பட்டுள்ளதாவென உறுதி படுத்திகொள்க தொடர்ந்து
$ export CACA_DRIVER=ncurses
எனும் கட்டளைவரியை செயல்படுத்துக பின்னர்
$ mplayer -really-quiet -vo caca fireplace.mp4
எனும் கட்டளைவரியை செயல்படுத்துக உடன் லினக்ஸ் திரையில் யூட்யூப் விழியகாட்சி திரையில் இயங்குவதை காணலாம்

லினக்ஸின் கருப்பு வெள்ளை திரையில் தொடர்வண்டி இயங்குமாறு செய்யலாம்

பொதுவாக நம்மில் பலர் வரைகலை இடைமுகப்பு திரையில் மட்டுமே இயங்குகின்ற அல்லது அசைவூட்டு பொருட்களை அல்லது செயல்களை காண்பிக்கமுடியும் என தவறாக எண்ணிவருகின்றோம் ஆனால் லினக்ஸின் முகப்புதிரையில் கூட கட்டளைவரிகளின் வாயிலாக அசைவூட்டு படங்களை அல்லது செயல்களை காண்பிக்கமுடியும் Opensource.comஎனும் தளத்தில் செயல்படும் குழுஉறுப்பினரான Ben Cotton. என்பவர் முற்காலத்தில் இயங்கிய புகைவண்டியை லினக்ஸ் முகப்புதிரையில் sl எனும்இரண்டெழுத்து கட்டளைகளுடன் ஒடும் புகைவண்டியை காண்பிக்கசெய்துள்ளார் இந்த sl என்பதன் விரிவாக்கம் steam locomotive.என்பதாகும்
முதலில் இதனை பின்வரும் கட்டளைவரிகளை கொண்டு லினக்ஸ் கணினியில் நிறுவுகை செய்துகொள்க
$ sudo dnf install sl -y
அதன்பின்னர் லினக்ஸ் திரையில் sl என தட்டச்சு செய்து உள்ளீட்டுவிசையை அழுத்துக உடன் திரையின் தோற்றம் புகைவண்டி இயங்கிபின்வருமாறு இருப்பதை காணலாம்

இடையில் Ctrl+C ஆகியவிசைகளை அழுத்தி இதனுடைய செயல்பாட்டினை நிறுத்தம் செய்யமுடியாது முழு புகைவண்டிய சென்றுமுடிந்தபின்னரே நிறுத்தம் செய்திடமுடியும் என்ற தகவலை மட்டும் மனதில் கொள்க

வாடிக்கையாளர்விரும்பியவறு உருவாக்கமையத்தை(kernel)கட்டமைவு செய்யலாம்

லினக்ஸின் உருவாக்கமையமானது (kernel)முதன்முதலில் லினஸ் டோர்வால் என்பவரால் 1991 ஆம் ஆண்டு உருவாக்கபட்டு மேம்படுத்தபட்டது இந்த உருவாக்க மையமானது தற்போது ஏறத்தாழ 95 சதவிகிதம் சூப்பர் கணினியிலும், 100சதவிகிதம் ஆண்ட்ராய்டு செல்லிடத்து பேசியின் இயக்க முறைமையிலும் பயன்படுத்தபட்டு வருகின்றது. மேலும்தற்போது இந்த லினக்ஸின் உருவாக்கமையம் ஆனது ஆண்ட்ராய்டு எனும் இயக்கமுறைமையாக தனியாள் கணினியான மடிக்கனினி ,மேஜைக்கனினி, கைக்கணினி ஆகியவைகளிலும் விண்டோ இயக்கமுறைமைக்கு மாற்றாக பயன்படுத்தபட்டு வருகின்றது.
இந்நிலையில் இந்த உருவாக்க மையம்(kernel) என்றால் என்ன என்ற கேள்வி இயல்பாக அனைவரின் மனதிலும் எழும். பொதுவாக கணினியின் எந்தவொரு இயக்கமுறைமையும் அடிப்படையில் கணினியினுடன் இணைந்துள்ள வன்பொருட்களான மின்னனுசாதனங்களை கையாளுவதற்கான கட்டளைவரித்தொடர்கள் கொண்ட மையம் , பயனாளருடன் இடைமுகம் செய்வதற்கான கட்டளைவரித் தொடர்களின் மையம் ஆகிய இரண்டு மென்பொருட்களின் உறுப்புகளையே உருவாக்க மைய என அழைப்பார்கள்.
விக்கிபீடியாவானது மென்பொருளின் வாயிலாக வரும் உள்ளீட்டு வெளியீட்டு கோரிக்கைகளை கையாளும் கணினியின் கட்டளை வரித்தொடரே உருவாக்க மைய என கூறுகின்றது இந்த கட்டளைவரித் தொடரானது உள்ளீட்டுஅல்லது வெளியீட்டு கோரிக்கைகளை மைய செயலகத்திற்கும் கணினியுடன்இணைந்துள்ள மின்னனு சாதனங்களுக்கும் தேவையான இயந்திரமொழி கட்டளைகளாக உருமாற்றம் செய்து அனுப்புகின்ற ஒரு அமைவையே உருவாக்கமைய என அழைக்கபடுவதாக மேலும் விளக்கம் அளிக்கின்றது
பொதுவாக கணினியுடன் இணைந்துள்ள மின்னனுசாதனங்களை இயக்குவதற்கான இயந்திரமொழி கட்டளைகளை நாம் உள்ளீடு செய்திடும் மென்பொருள் கட்டளை வரித்தொடரிலிருந்து மொழிமாற்றம் செய்து மையசெயலகத்தின் வாயிலாக கட்டுபடுத்தும் அமைவையே உருவாக்கமையம்(kernels)என அழைக்கபடும் இந்த உருவாக்க மையமானது அடிப்படையில் ஒற்றையான உருவாக்கமையம்(monolithic kernels) , சிறு உருவாக்கமையம்(micro kernels) ,மேம்பட்டகலப்புஉருவாக்கமையம்(hybrid kernels)என மூன்றுவகையாக உள்ளன
இந்த ஒற்றையான உருவாக்க மையவகையானது உருவாக்க மையத்திற்கு ஒதுக்கீடு செய்யபட்ட நினைவகத்தில் மட்டும் இயக்க முறைமையானது முழுவதும் செயல்படுமாறு அமைக்கப்பட்டுள்ளது
இந்த சிறுஉருவாக்க மையவகையானது மின்னனு சாதனங்களை கட்டுபடுத்தப்படும் இயந்திரமொழிதவிர மற்றைய செயல்கள் பயனாளருக்காக ஒதுக்கபட்ட காலிநினைவகத்தில் செயல்படுமாறு அமைக்கபட்டுள்ளது. லினக்ஸின் உருவாக்க மையமானது ஒற்றையான உருவாக்க மைய வகையை சேர்ந்ததாகும் இந்த லினக்ஸின்பல்வேறு வெளியீடுகளும் அவைகளுக்கேயுரிய தனித்தன்மையான வாடிக்கையாளர்களின் தேவைகளை நிறைவுசெய்கின்ற வகைகளில் வெளியிடப்படுகின்றன. மேலும் தற்போது வெளியிடப்படும் அனைத்து வன்பொருட்களும் மின்னனு சாதனங்களும் லினக்ஸின் இயக்கமுறைமைய ஆதரித்து ஒத்தியங்குமாறு செய்யப்பட்டே வெளியிடபடுகின்றன மேலும் இவ்வாறான மின்னனு சாதனங்களை கையாளும் தன்மையுடன்மட்டுமே லினக்ஸின் வெளியீடுகளும் அமைந்துள்ளன லினக்ஸின் உருவாக்கமையமானது 2005 ஆம் ஆண்டிலிருந்து ஒவ்வொரு இரண்டு அல்லது மூன்றுமாதத்திற்குஒருமுறை மேம்படுத்தபட்டுகொண்டே வரப்படுகின்றது இதற்கான பதிப்பெண்ணானது மூன்றிலக்கங்களை கொண்டதாகும் .
இதில் x எனும் முதலிலக்கமானது பேரளவு மாறுதல் இருந்தால் மட்டும் மாற்றியமைக்கபடும் லினக்ஸின் 20ஆவது பிறந்த நாளான 2011 ல் இவ்வாறான மாறுதல்களை கொண்ட வெளியீடு அமைந்தது
இரண்டாவது y எனும் எண்ணானது நிலையான மையத்திற்கான இரட்டைப்படை எண்ணும் மேம்படுத்தபட்ட வெளியீடு ஒற்றைபடை எண்ணாகவும் குறிப்பிடுமாறு அமைந்திருக்கும்
மூன்றாவது zஎனும் எண்ணானது தற்போதைய வெளியீட்டு எண்ணை குறிப்பதாக ஒவ்வொரு வெளியீட்டின்போதும் மாற்றி யமைத்து கொண்டே யிருக்கும்
தற்போது ஏறத்தாழ 75 சதவிகித ஊழியர்கள் இந்த லினக்ஸ் உருவாக்க மையத்தை மேம்படுத்தும் செயலிற்காக பணிபுரிந்துவருகின்றனர் இவர்களோடு ஏராளமான அதாவது 25 சதவிகிதஅளவிற்கு தன்னார்வாளர்களும் சேர்ந்து தங்களின் பங்களிப்பை வழங்குகின்றனர். நிலையான வெளியீடான லினக்ஸ் கெர்னல்3.10 பற்றிய கட்டளைவரிகளை மொழிமாற்றம் செய்வதை பற்றி இப்போது காண்போம்
படிமுறை.1:இதற்காக முதலில் லினக்ஸின்உருவாக்கமையத்தை மேம்படுத்திடும் சூழலை கொண்டுவருவதற்காக libncurses libraryஎன்பதை நிறுவிடவேண்டும். இதற்காக பின்வரும் கட்டளைவரித்தொடரை செயல்படுத்திடுக
$sudo apt-get install ncurses-bin libncurses5//for Ubuntu like systems // use yum for fedora like systems
படிமுறை.2: பிறகு பின்வரும் கட்டளைவரிகளின் மூலம் லினக்ஸின்உருவாக்கமையத்தை பதிவிறக்கம் செய்திடுக.
$ cd / usr / src/
$ sudo wget https://www.kernel.org/pub/linux/kernel/v3.x/linux-3.10.10.tar.xz
படிமுறை.3: பின்னர் பின்வரும் கட்டளைவரியின் மூலம் கெர்னலின் மூலக்கோப்புகளை வெளியிலெடுத்து மொழிமாற்றம் செய்து கட்டமைவு செய்திடுக
$ tar –xvjf linux -3.10.10.tar.xz
படிமுறை.4: லினக்ஸின் உருவாக்கமையத்தில் 15 மில்லியன் குறிமுறைவரிகளும் 3000 வாய்ப்புகளை கையாளுமாறும் ஆயிரத்திற்கு அதிகமான மின்னனுசாதனங்களை ஆதரித்து கையாளும் தன்மையுடனும் சேவைகளை அளிக்கும் திறனுடனும் இருக்கின்றன. அனைத்து ஜிஎன்யூ அல்லது லினக்ஸ் வெளியீடுகளும் இயல்புநிலையில் இந்த ஆயிரத்திற்கு அதிகமான மின்னனுசாதனங்களை ஆதரித்து கையாளும் தன்மையுடனும் சேவைகளை அளிக்கும் திறனுடனும் இருந்திடுமாறு வெளியிடப்படுகின்றன. பொதுவாக எந்தவொரு நபரும்உருவாக்கமையத்தின் இவ்வாறான இயல்புநிலையில் ஆதரிக்கும் வாய்ப்பை ஏற்றுகொள்ளுதல் அல்லது தான் விரும்பியவாறு மாறுதல் செய்துகொள்ளுதல் ஆகிய இரண்டில் ஒன்றை மட்டும்பின்பற்றி கொள்ளலாம் பொதுவாக நாம் செய்திடும் இந்த மாறுதல்களானது கணினியின் தொடக்க இயக்கத்தை பாதிக்காத முந்தைய உருவாக்கமையத்தை பின்பற்றிடுமாறு செய்வார்கள் பின்வரும் கட்டளைவரித்தொடர்களானது TUI அடிப்படையில் பயனாளர் இடைமுகத்திற்கான முந்தைய உருவாக்கமையத்தின் பட்டியை கட்டமைவை செய்கின்றது . அதனால் save என்ற வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து .config என்ற பெயருடன் கோப்பினை சேமித்துகொள்க தேவையானால மாறுதல்கள் செய்துகொள்க அம்மாறுதல்கள் கணினியின் தொடக்க இயக்கத்தை பாதிக்காதவாறு பார்த்து கொள்க
$ cd linux-3.`0.`0
$ sudo make menu config
படிமுறை.5: பின்வரும் கட்டளை வரிகளுடன் முக்கிய உருவாக்கமையத்தை மொழிமாற்றம் செய்திடுக
$ make அல்லது $ make –j4
இதில் உள்ள j ஆனது இணையாக நான்கு மையங்களை மொழிமாற்றம் செய்கின்றது இந்த j மதிப்பானது எண்களால் குறிக்கப்படும் .ஆயினும் தயார்நிலையிலுள்ள மையங்களின் எண்ணிக்கைக்கு ஏற்ப இருக்குமாறு பார்த்து கொள்க.
படிமுறை6: இந்த படிமுறையில் நாம் மொழிமாற்றம் செய்த உருவாக்கமை தகவமைவை(modules) நம்முடைய கணினியில் நிறுவிடத் தாயாராக இருக்கமாறு செய்கின்றது
$ make modules_install
படிமுறை7: தற்போது கணினியை புதியதாக நிறுவப்பட்ட உருவாக்க மையத்தின் வாயிலாக பின்வரும் கட்டளைவரிகளை கொண்டு மறுதொடக்கம் செய்திடுக.
$ make install
$ reboot
கணினியை மறுதொடக்கம் செய்தபின் Uname-r என்ற கட்டளைவரியை கொண்டு இந்த புதிய உருவாக்கமையத்தின் பதிப்பு எண்ணை காண்க.
எச்சரிக்கை நாமே இவ்வாறு கட்டமைவுசெய்திடும்போதும் மொழிமாற்றம் செய்திடும்போதும் மிக கண்டிப்பாக சரியான படிமுறையை பின்பற்றிடுக

ஒருசிலவித்தியாசமான லினக்ஸ் கட்டளைவரிகள்

தற்போது நாமனைவரும் பல்வேறு உருவப்படங்களாலான வரைகலை இடைமுகப்பு திரையையே பயன்படுத்தி வருகின்றோம் அதற்காக உருவப்படங்களை ஏதாவதொரு பயன்பாட்டின் வாயிலாக எளிதாக கொண்டுவந்து கையாளுகின்றோம் ஆயினும் தற்போதைய எந்தவித புதிய பயன்பாடுகளின் துனையில்லாமலேயே லினக்ஸில் கட்டளைவரிகளின் வாயிலாகவே உருவப்படங்களை திரையில் கொண்டுவரமுடியும்
1.Steam Locomotive ( sl) எனும் புகைவண்டிதொடரைதிரையில் கொண்டுவருவதற்காக முதலில்sudo apt install sl எனும் கட்டளை வரிவாயிலாக sl என்பதை நிறுவுகை செய்து கொள்கபின்னர் sl எனும் கட்டளையை உள்ளீடுசெய்து உள்ளீட்டு விசையை அழுத்துக உடன் பின்வருமாறு புகைவண்டிதொடர் திரையில் தோன்றிடும்

2. நெருப்பு கொழுந்துவிட்டு எரிவதை திரையில் கொண்டுவருவதற்காக முதலில்s
udo apt install libaa-bin
எனும் கட்டளை வரிவாயிலாக aafire என்பதை நிறுவுகை செய்து கொள்க.பின்னர் aafire எனும் கட்டளையை உள்ளீடுசெய்து உள்ளீட்டு விசையை அழுத்துக உடன் பின்வருமாறு நெருப்புஎறிவது போன்று திரையில் தோன்றிடும்

3. Bannerஎனும் அழைப்பு திரையை கொண்டுவருவதற்காக முதலில்sudo apt install banner எனும் கட்டளை வரிவாயிலாக banner என்பதை நிறுவுகை செய்து கொள்க.பின்னர் banner Make Tech Easier என்றவாறு கட்டளையை உள்ளீடுசெய்து உள்ளீட்டு விசையை அழுத்துக உடன் பின்வருமாறு அழைப்பு திரையில் தோன்றிடும்.

4. ASCII எழுத்துருக்களை கொண்டு Figlet எனும் கட்டளைவரியின்மூலம்வரவேற்பு திரையை கொண்டுவரலாம் இயல்புநிலையில்/usr/share/figlet/fonts/என்ற கட்டளைவரியில் தொகுப்பான எழுத்துருக்கள் பயன்பாட்டிற்கு வழங்கும் அதனோடு figlet [-f path to the font] [string]எனும் கட்டளைவரியை செயலபடுத்தியபின்னர் figlet Welcomeஎன்றவாறு கட்டளைவரியை செயல்படுத்தினால் பின்வருமாறு வரவேற்பு திரையில் தோன்றிடும்

5. ASC II எழுத்துருக்களை கொண்டு பசுமாட்டின் உருவத்தை திரையில் கொண்டுவருவதற்காக முதலில்sudo apt install cowsay எனும் கட்டளை வரிவாயிலாக banner என்பதை நிறுவுகை செய்து கொள்க பின்னர் cowsay yourtext என்றவாறு கட்டளையை உள்ளீடுசெய்து உள்ளீட்டு விசையை அழுத்துக உடன் பின்வருமாறு பசு மாடுதிரையில் தோன்றிடும் இங்கு yourtext என்பதற்கு பதிலாக நாம்விரும்பும் உரையை உள்ளீடு செய்து கொள்க

6.Onekoஎனும் கட்டளைவரியானது நம்முடைய இடம்சுட்டியை பூனை துரத்துவதை போன்று செய்வதற்காக முதலில்sudo apt install oneko எனும் கட்டளை வரிவாயிலாக banner என்பதை நிறுவுகை செய்து கொள்க
பின்னர் oneko என்றவாறு கட்டளையை உள்ளீடுசெய்து உள்ளீட்டு விசையை அழுத்துக உடன் பின்வருமாறு பூனை திரையில் தோன்றிடும்

Previous Older Entries