பொருட்களுக்கான இணையமான Android Thingsஎன்பதை ராஸ்பெர்ரி பிஐ3 எனும் கணினியுடன் எவ்வாறு இணைப்பது

இதற்கான படிமுறை பின்வருமாறு
படிமுறை.1: முதலில் இதற்காகRaspberry Pi 3 ,2.8GB MicroSD Card ,3.Android Things Image ,4Win32DiskImager ஆகிய நான்கையும் சேகரித்து கொள்ளவேண்டுமென பட்டியலிடுக
படிமுறை.2: அடுத்து https://developer.android.com/things/index.htmlஎனும் இணையதளத்திற்கு செல்க அங்கு Get Developer Preview எனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் விரியும் திரையில் “Raspberry Pi 3என்பதை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக பின்னர் விரியும் திரையில் Latest preview Image என்பதை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக இதன்பின்னர் தேவையான Android Thingsஇன் இமேஜ் கோப்பின் பெயரை தெரிவுசெய்து download எனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குகு பின்னர் விரியும் திரையின் நிபந்தனைகளை ஏற்றுகொண்டபின்னர் பதிவிறக்கம் ஆகும்
படிமுறை.3: மேலே படிமுறை2இல் கூறியவாறு பதிவிறக்கம் செய்த கட்டப்பட்ட கோப்புகளிலிருந்து Android Thingsஇன்இமேஜ் கோப்பினை வெளியிலெடுத்திடுக அதனை தொடர்ந்து Win32DiskImager எனும் பயன்பாட்டினை செயல்படசெய்திடுக உடன்தோன்றிடும் திரையில் நம்முடையAndroid Thingsஇன் இமேஜ் கோப்பினை தெரிவுசெய்து கொள்க மேலும்MicroSD Card என்பதையும் தெரிவுசெய்து கொள்க பின்னர் Write எனும் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் MicroSD அட்டையில் Android Thingsஇன் இமேஜ் கோப்பானது எழுதப்படும் இந்த பணிமுடிவடைந்ததும் MicroSD அட்டையை வெளியேற்றி எடுத்திடுக
படிமுறை.4: நம்முடைய Raspberry Pi 3 கணினியில் நாம் ஏற்கனவே Android Thingsஇன் இமேஜ் கோப்பினை எழுதிய MicroSD அட்டையை அதற்கான வாயிலில் உள்செலுத்தி பொருத்துக பின்னர் துவக்கஇயக்கம் நடைபெறுவதற்காக சிறிதுநேரம் காத்திருக்கவும் தொடர்ந்து Android Things ஆனது ராஸ்பெர்ரி பிஐ3 உடன் இணைந்து முதன்மை திரை தோன்றிடும் அவ்வளவுதான் நான்கே படிமுறையில் பொருட்களுக்கான இணையமான Android Thingsஎன்பதை ராஸ்பெர்ரி பிஐ3 எனும் கணினியுடன் இணைத்து திரையில் தோன்றிட செய்துவிட்டோம்
நன்றி. கணியம் இணைய இதழ்

பொருட்களுக்கான இணையமான Android Thingsஎன்பதை ராஸ்பெர்ரி பிஐ3 எனும் கணினியுடன் எவ்வாறு இணைப்பது

இதற்கான படிமுறை பின்வருமாறு
படிமுறை.1. முதலில் இதற்காகRaspberry Pi 3 ,2.8GB MicroSD Card ,3.Android Things Image ,4Win32DiskImager ஆகிய நான்கையும் சேகரித்து கொள்ளவேண்டுமென பட்டியலிடுக
படிமுறை.2. அடுத்து https://developer.android.com/things/index.htmlஎனும் இணையதளத்திற்கு செல்க அங்கு Get Developer Preview எனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் விரியும் திரையில் “Raspberry Pi 3என்பதை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக பின்னர் விரியும் திரையில் Latest preview Image என்பதை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக இதன்பின்னர் தேவையான Android Thingsஇன் இமேஜ் கோப்பின் பெயரை தெரிவுசெய்து download எனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குகு பின்னர் விரியும் திரையின் நிபந்தனைகளை ஏற்றுகொண்டபின்னர் பதிவிறக்கம் ஆகும்
படிமுறை.3. மேலே படிமுறை2இல் கூறியவாறு பதிவிறக்கம் செய்த கட்டப்பட்ட கோப்புகளிலிருந்து Android Thingsஇன்இமேஜ் கோப்பினை வெளியிலெடுத்திடுக அதனை தொடர்ந்து Win32DiskImager எனும் பயன்பாட்டினை செயல்படசெய்திடுக உடன்தோன்றிடும் திரையில் நம்முடையAndroid Thingsஇன் இமேஜ் கோப்பினை தெரிவுசெய்து கொள்க மேலும்MicroSD Card என்பதையும் தெரிவுசெய்து கொள்க பின்னர் Write எனும் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் MicroSD அட்டையில் Android Thingsஇன் இமேஜ் கோப்பானது எழுதப்படும் இந்த பணிமுடிவடைந்ததும் MicroSD அட்டையை வெளியேற்றி எடுத்திடுக
படிமுறை.4. நம்முடைய Raspberry Pi 3 கணினியில் நாம் ஏற்கனவே Android Thingsஇன் இமேஜ் கோப்பினை எழுதிய MicroSD அட்டையை அதற்கான வாயிலில் உள்செலுத்தி பொருத்துக பின்னர் துவக்கஇயக்கம் நடைபெறுவதற்காக சிறிதுநேரம் காத்திருக்கவும் தொடர்ந்து Android Things ஆனது ராஸ்பெர்ரி பிஐ3 உடன் இணைந்து முதன்மை திரை தோன்றிடும் அவ்வளவுதான் நான்கே படிமுறையில் பொருட்களுக்கான இணையமான Android Thingsஎன்பதை ராஸ்பெர்ரி பிஐ3 எனும் கணினியுடன் இணைத்து திரையில் தோன்றிட செய்துவிட்டோம்

NODE’s Raspberry Pi என்பதை சிறிய பணிகளின் சேவையாளராகபயன்படுத்தி கொள்ளலாம்

நாம் இணையதளத்தை அணுகும்போதும் அல்லது இணைய அடிப்படையிலான சேவையை அணுகும்போதும்,ஏதேனுமொரு மிகப்பெரிய நிறுவனங்களின் தொழில்நுட்ப வலிமையையும் நல்லெண்ணத்தையும் நம்பியிருக்க வேண்டியுள்ளது.மேலும் இவ்வாறான இணையத்தை அணுகிடும் செயலானது நம்முடையISP ஆல் கட்டுப்-படுத்தப்படுகிறது, இந்த ISP ஆனது சிறிய எண்ணிக்கையிலான பல்வேறு பிரதான முனையங்கள் வாயிலாக நாம் இணையத்தை சென்றடைவதற்கான வழிகளை மாற்றியமைக்கின்றது. பொதுவாக இணையதளமானது எங்காவதுஉள்ளதொரு சேவையாளர் தொகுப்புகளால் வழி நடத்தப்படுகின்றது, ஆயினும் நம்முடைய தரவுகளானது உண்மையான வலைதளம் அல்லது சேவையால் பொருந்தக்கூடியதாக இருப்பினும் அவற்றைப் பயன்படுத்தலாம் என்பதை மையபடுத்துவதற்குபதிலாக பரவலாக்கப்பட்ட இணையதளங்கள் உறுதிசெய்கின்றது இதுவே மிகச்சரியானதும் உறுதியானதுமாகும் இந்த நோக்கத்திற்காக NODE’s Raspberry Pi Mini Server என்பதே மிகபொருத்தமானதாகும் எந்தவொன்றையும் NODE ஆல் வடிவமைப்பு செய்வதை போன்று ஒரு குறிப்பிட்ட சிறிய பணியையும் சிறப்பாக செய்திடும்பொருட்டு இந்த சிறிய சேவையாளரும் NODE ஆல் வடிவமைப்பு செய்யப்படுகின்றது ஆயினும் இந்த சிறியசேவையாளரும் வெளிப்புற கூண்டுமட்டுமே அதன்உள்ளக கட்டமைப்பு போதுமானதாகஒரு ராஸ்பெர்ரி பை யினால் கட்டமைப்பு செய்யப்பட்டு சேவையாளராக பயன்படுத்தப்படுகின்றது இவ்வாறான சிறு சேவையாளர்களின் போட்டியாளர்களான Asus Tinker Board , ODroid-C2ஆகியவைவிட இந்த ராஸ்பெர்ரி பை மிகத்திறன்வாய்ந்ததாக விளங்குகின்றது ஒரு முப்பரிமான அச்சுப்பொறியால் NODE இன் சிறு சேவையாளர் கூண்டினை உருவாக்கிடமுடியும் ஆயினும் இதனுள் கட்டமைக்கப்படும் ராஸ்பெர்ரி பையிற்கு மட்டும் ஒருசில மாறுதல்களும் சில கூடுதலான ஏற்பான்களும் தேவையாகும் ஏனெனில் HDMI , SD card போன்றவைகளின் வாயில்கள் பின்புறத்தில் அமைந்திருக்கின்றது. இதனை கட்டமைவு செய்திடுவதற்காக தேக்கும் திறன் 3டிபி விரிவாக்கத்திறனுடன் கூடிய ஒரு 2.5″ SATA மடிக்கணினியின் வன்தட்டும் ஒரு ஏற்பானும் போதுமானதாகும் நாம் இவைகளை கொண்டு NODE’s Raspberry Pi Mini Server எனும் சிறிய சேவையாளரை உருவாக்கி பயன்படுத்தி கொள்ளமுடியும்