சிறுவர்களும் எளிதாக Raspberry Pi இன் துனையுடன் கணினிமொழிகளை கற்றுகொள்ளமுடியும்

பின்வரும் நான்கு வழிமுறைகளை பின்பற்றி சிறுவர்கள்கூட கணினிமொழிகளை எளிதாக கற்றுக்கொள்ளமுடியும்
1.Scratch என்பது சிறுவர்கள் கணினிமொழியை கற்பதற்கான மிகச்சிறந்ததொரு வழிமுறையாகும் இது சிறுவர்களுக்கு கணினிமொழியின் அடிப்படை கருத்தமைவுகளான variables, boolean logic, loops, ஆகியவற்றை எளிதாக அறிமுகபடுத்திடுகின்றது மேலும்விவரங்களுக்கு https://opensource.com/article/17/3/logo-scratch-teach-programming-kids எனும் இணையதளமுகவரிக்கு செல்க

2.Code என்பது இணையவழியில் சிறுவர்கள் கணினிமொழியை எளிதாக கற்பதற்கான மற்றொரு வழிமுறையாகும் இது கல்விகற்பதற்கான பல்வேறுத்திட்டங்களை பாடங்களை சிறுவர்கள் எளிதாக கற்பதற்காக வழங்குகின்றது மேலும்விவரங்களுக்கு https://code.org/ எனும் இணையமுகவரிக்கு செல்க
3. Raspberry Jams என்பது உலகமுழுவதுமுள்ளசிறுவர்களுடன் விவாதித்து கணினிமொழியை கற்று தெளிவுபெறஉதவுகின்றது இதனைபற்றி அறிந்து கொள்வதற்காக https://static.raspberrypi.org/files/jam/Raspberry-Jam-Guidebook-2017-04-26.pdf எனும் இணையமுகவரியிலிருந்த அதற்கான மின்புத்தகத்தை பதிவிறக்கம் செய்து பயன்படுத்தி கொள்க
4. Minecraft என்பது விளையாட்டுகளின் வாயிலாக கணினிமொழியை எளிதாக கற்க உதவுகின்றது விளையாட்டின் வாயிலாக கணினிமொழியை கற்றுகொள்வது எளிதான செயலாகும் இதனைபற்றி மேலும் விவரங்களை அறிந்து கொள்ள https://projects.raspberrypi.org/en/projects/getting-started-with-minecraft-pi எனும் இணையமுகவரிக்கு செல்க

புதியவர்களும் துவக்கநிலையாளர்களும்Raspberry Pi ஐ பயன்படுத்தி எளிதாக கணினிமொழியை பயிலலாம்

தம்முடைய வாழ்கைக்கான பணியை தேடிடும் இளைஞர்கள் அனைவரும் கண்டிப்பாக கணிணியை எவ்வாறெல்லாம் செயல்படுத்தி மனிதவாழ்வின் அனைத்து தேவைகளையும் நிறைவுசெய்திடுமாறு பயன்படுத்தி கொள்வது என ஐயம்திரிபற கற்றுகொண்டிருக்கவேண்டும் என்ற தற்போதைய சூழலில் துவக்க நிலையாளர்கள்கூட Raspberry Pi ஐ பயன்படுத்தி கணினியில் செயல்படும் பல்வேறு பயன்பாடுகளை உருவாக்க உதவிடும் கணினிமொழியை எளிதாக பயிலமுடியம் என்ற செய்தியை மனதில் கொள்க பின்வரும் பிரபலமான கட்டற்ற கணினிமொழிகளை துவக்கநிலையாளர்கள்கூட இதன்வாயிலாக எளிதாக பயிலமுடியும்
1.Python எனும் பிரபலமான கட்டற்ற கணினிமொழியை கற்பதற்காக நம்முடைய Raspberry Pi இல் Raspbianஎன்பதை நிறுவுகை செய்தால்போதும் அதனோடு Thonny எனும் பயன்பாடும் இணைந்து வரும் இது ஒரு துவக்கநிலையிலானருக்கான பைத்தாானின் IDE எனும் ஒருங்கிணைந்த மேம்படுத்திடும் சூழல் அமைவாகும் இதனைகொண்டு பைத்தான் மொழியில் குறிமுறைவரிகளை எளிதாக எழுதிடமுடியும் அதைவிட அவ்வாறு குறிமுறைவரிகளை எழுதிடும்போது அந்தகுறிமுறைவரிகளின் சொற்களில் மிகுதிஎழுத்துகளை தானாகவே பூர்த்திசெய்துகொண்டுஅதில் உருவாகும் பிழைகளை நீக்கம்செய்து இயந்திரமொழிக்கு மொழிமாற்றம் செய்து அதனை மெய்நிகர் சாதனங்களில் செயல்படசெய்து இறுதிவிளைவினை காணஇதுஉதவுகின்றது இந்த Thonny ஐ பற்றி மேலும் அறிந்து பயன்படுத்தி கொள்வதற்காக https://raspberrypihq.com/getting-started-with-python-programming-and-the-raspberry-pi/ எனும் இணையதள முகவரியுள்ளக்கு செல்க

2. Java எனும் கணினிமொழியை கல்லூரிகளிலும் பல்கலைகழகங்களிலும் உயர்கல்வி கூடங்களிலும் மட்டுமே பயிலமுடியும் என்றதற்போதைய நிலையிலில் BlueJ என்பது ஜாவாவிற்கான Raspberry Pi இல் செயல்படும் சூழலில் துவக்கநிலையிலானருக்காக உதவதயாராக இருக்கும் ஜாவாவின் IDE எனும் ஒருங்கிணைந்தத மேம்படுத்திடும் சூழல் அமைவாகும் இதனைகொண்டு ஜாவாவில் குறிமுறைவரிகளை எளிதாக எழுதிடமுடியும் அதைவிட அவ்வாறு குறிமுறைவரிகளை எழுதிடும்போது அந்தக் குறிமுறைவரிகளின் சொற்களில் மிகுதிஎழுத்துகளை தானாகவே பூர்த்திசெய்துகொண்டுஅதில் உருவாகும் பிழைகளை நீக்கம்செய்து இயந்திரமொழிக்கு மொழிமாற்றம் செய்து அதனை மெய்நிகர் சாதனங்களில் செயல்படச்செய்து இறுதிவிளைவை காணஉதவுகின்றது இந்த ஜாவாவை மேலும் அறிந்து பயன்படுத்தி கொள்வதற்காக https://www.bluej.org/raspberrypi/ எனும் முகவரிக்கு செல்க

3. JavaScript என்பது வாடிக்கையாளர் பக்க கணினிமொழியாகும் இதனைகொண்டு இணைய உலாவியின் நிகழ்வுகளை தானாகவே செயல்டுமாறும் HTMLஇன் உறுப்புகளை எளிதாக மாறுதல்கள் செய்து கொள்ளவும்முடியும் அதிலும் தற்போதைய கைபேசிகளில் செயல்படும் அனைத்து பயன்பாடுகளும் இதன் வாயிலாகவே உருவாக்கப்படுகின்றன என்ற செய்தியை மனதில் கொள்க வாடிக்கையாளர் பக்கம் மட்டுமல்லாமல் சேவையாளர் பகுதியையும் சேர்த்து திறம்பட கையாளுவதற்காக Node.js என்பது மிகப்பிரபலமான இயக்கநேர சூழல் அமைவாகும் இதுஒருRaspberry Pi இல் செயல்படும் துவக்கநிலையிலானருக்கான ஜாவாஸ்கிரிப்டின் IDE எனும் ஒருங்கிணைந்தத மேம்படுத்திடும் சூழல் அமைவாகும் இந்த ஜாவாஸ்கிரிப்டை பற்றி மேலும் அறிந்து பயன்படுத்தி கொள்வதற்காக https://www.w3schools.com/nodejs/nodejs_raspberrypi.asp எனும் இணையதள முகவரிக்கு செல்க
இந்த மூன்றுகணினிமொழிகள் மட்டுமல்லாது C, C++, PHP, Ruby. ஆகிய கணினிமொழிகளைகூட துவக்கநிலையாளர்கள் Raspberry Pi இன் துனையுடன் எளிதாக கற்றறிந்து கொள்ளமுடியும்

PriTunl VPN ஆக Raspberry Pi 3B+ஐ நாம் மாற்றி பயன்படுத்தி கொள்ளலாம்

சிறுவியாபார நிறுவனங்களுக்கும் தனிநபர்களுக்கும் PriTunl என்பது ஒரு அற்புதமான VPN முனைமதீர்வாகவும் மிகவிரைவாகதனிப்பட்ட வலைபின்னலை அனுகுவதற்காகவும் அமைந்துள்ளது இது ஒரு கட்டற்ற கட்டணமற்ற பெரும்பாலான சிறிய அளவிலான வசதிகளுடனும் பயன்பாடுகளுக்கு போதுமானதாகவும் விளங்குகின்றது ஆயினும்இது கட்டணத்துடன் மிகமேம்பட்ட வசதிவாய்ப்புகளை வழங்குகின்றது PriTunl ஆனது நிறுவுகை செய்து பயன்படுத்தி கொள்ள எளிதானது Raspberry Pi 3B+ஐ மாற்றி யமைத்திட சிறிது சிக்கலானது ஏனெனில் PriTunl ஆனது AMD64 , i386 ஆகிய பைனரிகளை வழங்குகின்றது Raspberry Pi 3B+ ஆனது ARM கட்டமைவுகளை பயன்படுத்தி கொள்கின்றது அதனால் நம்முடைய சொந்த பைனரிகளை மூலத்திலிருந்து உருமாற்றம் செய்யவேண்டியுள்ளது அதற்காக பயப்படவேண்டாம் கட்டளைகளை நகலெடுத்து ஒட்டுதல் செய்து அதன்பின்னர் என்ன நடை பெறுகின்றது என கவணித்துவந்தால் போதுமானதாகும் . இதனைபயன்படுத்தி கொள்வதற்காக PriTunl ஐ நிறுவுகை செய்வதற்குமுன் 64-பிட் இயக்கமுறைமையை Raspberry Pi 3B+யின்மீது நிறுவுகை செய்து கொள்க இதற்காக கட்டளைவரிதிரையில்
$ wget http://cdimage.ubuntu.com/releases/18.04/beta/ubuntu-18.04-beta-preinstalled-server-arm64+raspi3.img.xz
என்ற கட்டளைவரிவாயிலாக Ubuntu 18.04 ARM64 எனும் 64-பிட் இயக்கமுறைமையை பதிவிறக்கம் செய்துகொள்க தொடர்ந்து
$ xz -d ubuntu-18.04-beta-preinstalled-server-arm64+raspi3.xz
எனும் கட்டளைவரிவாயிலாக கட்டுகளை பிரித்து இந்த இயக்கமுறைமையை நிறுவுகை செய்து கொள்க
SD அட்டையை மேஜைக்கணினி அல்லது மடிக்கணினியாக பயன்படுத்திடும் Raspberry Pi உள்நுழைவுசெய்திடுக உடன் நம்முடைய கணினி அதனை ஒரு /dev/sda அல்லது /dev/sdb இயக்ககமாக ஒதுக்கீடு செய்து கொள்ளும் அதனை உறுதிபடுத்தி கொள்வதற்காக .dmesg எனும் கட்டளையை பயன்படுத்திடுக
அதன்பின்னர்
$ dd if=ubuntu-18.04-beta-preinstalled-server-arm64+raspi3.img of= bs=8M
எனும் கட்டளைவரியை மிககவணமாக உள்ளீடுசெய்து செயற்படுத்திடுக பிறகு SD அட்டையைPiஇல் உள்நுழைவுசெய்து செயற்படுத்தியபின்னர் நம்முடைய வலைபின்னலில் ubuntu/ubuntu எனும் சொற்களுடன் கலந்தவாறான பயனாளர் பெயர் கடவுச்சொற்களை கொண்டு உள்நுழைவுசெய்து கொள்க .தொடர்ந்து
$ sudo apt-get -y install build-essential git bzr python python-dev python-pip net-tools openvpn bridge-utils psmisc golang-go libffi-dev mongodb
என்ற கட்டளைவரியை நம்முடையPi யில் ஒருசில அடிப்படைகளை PriTunl உருமாற்றுவதற்கு தயாரிப்பதற்கு உள்ளீடு செய்து செயற்படுத்திடுக
$ sudo su –
இது நம்முடைய சொந்த root’s இயக்ககத்தை விட்டிடுகின்றது . PriTunl version 1.29.1914.98 ஐ நிறுவுகை செய்வதற்காக பின்வருமாறான கட்டளைவரிகளை உள்ளீடு செய்திடுத ( GitHubஒவ்வொன்றிற்கும்):
export VERSION=1.29.1914.98
tee -a ~/.bashrc << EOF
export GOPATH=\$HOME/go
export PATH=/usr/local/go/bin:\$PATH
EOF
source ~/.bashrc
mkdir pritunl && cd pritunl
go get -u github.com/pritunl/pritunl-dns
go get -u github.com/pritunl/pritunl-web
sudo ln -s ~/go/bin/pritunl-dns /usr/bin/pritunl-dns
sudo ln -s ~/go/bin/pritunl-web /usr/bin/pritunl-web
wget https://github.com/pritunl/pritunl/archive/$VERSION.tar.gz
tar -xf $VERSION.tar.gz
cd pritunl-$VERSION
python2 setup.py build
pip install -r requirements.txt
python2 setup.py install –prefix=/usr/local
தற்போது MongoDB and PriTunl systemd units ஆகியவை செயல்படத் தயாராகி விட்டது நாம் தற்போது root ஆக உள்நுழைவு செய்துள்ளோம் என கருதிகொண்டு பின்வரும் கட்டளைவரிகளை உள்ளீடுசெய்து செயற்படுத்திடுக
systemctl daemon-reload
systemctl start mongodb pritunl
systemctl enable mongodb pritunl
அவ்வளவுதான் PriTunl's இணையஉலாவியானது பயனாளிகளின் இடைமுகத்துடன் பயன்படுத்துவதற்கு தயாராகிவிட்டது அதில் https://docs.pritunl.com/docs/configuration-5 எனும் இணையபக்கத்தில கூறியுள்ளவாறான கட்டமைவுகளை நிறைவுசெய்து கொண்டால் இணையஉலாவலுக்கு போதுமானதாகும்.

புதிய ராஸ்பெர்ரி பிஐ3 மாதிரிA+ என்பது தற்போது வெளியிடப்பட்டுள்ளது

மிகச்சிறிய அளவில் குறைந்த எடையில் ethernetஇல்லாமல்WiFi உடனும்,ஒன்றிற்கு மேற்பட்ட USB portsஉடனும், கூடுதலான RAMஉம் சேர்த்து மிககுறைந்த மின்சாரத்தில் செயல்படும் வண்ணம் வடிவமைக்கப்பட்டு வெளியிடப்பட்டுள்ளது இது 25 அமெரிக்க டாலர் எனும் மிகக்குறைந்தவிலையில் கிடைக்கின்றது ஆயினும் கல்விபணிக்கெனில் கட்டணமில்லாமலும் கிடைக்கின்றது இதனை கொண்டு குறைந்த இடவசதியில் மிகுதியான பயன்களை கொண்ட பல்லூடக மையமாக நாம் கட்டமைத்து கொள்ள முடியும் அதுமட்டுமல்லாதுபடத்திலுள்ளவாறு மிகச்சிறியஅளவு இயந்திர மனிதனைகூட இதன் வாயிலாக மிகஎளிதாக விரைவாக கட்டமைவு செய்து தானியங்கியான பணிகளுக்கு பயன்படுத்தி கொள்ளமுடியும்


மேலும் விவரங்களுக்கு https://www.raspberrypi.org/ எனும் இணையமுகவரிக்கு சென்று அறிந்து பயன்படுத்தி கொள்க

Kodi எனும் இயக்கமுறைமையை கொண்டு Raspberry Pi ஐ நம்முடைய வீட்டின் பல்லூடக மையமாக மாற்றியமைத்துகொள்க

நம்முடைய வீடுகளில் கணினியைபல்லூடக மையமாக அமைப்பதற்கு மிகபொருத்தமாக இருப்பது Kodi எனும் கட்டற்ற பயன்பாடாகும் அதிலும் Raspberry Pi ஐ சேர்த்து பல்லூடகமையமாக அமைப்பது செலவு குறைவான எளிதானசெயலாகும் இதற்கு தேவையானவை Raspberry Pi 3B+அல்லது சமீபத்திய வெளியீடு இரண்டாவதாக விருப்பப்பட்டால் USB Wi-Fi dongle என்பது மூன்றாவதாக HDMIஎனும் இணைப்பு கம்பி நான்காவதாகஇந்தRaspberry Pi 3B+ இற்கு பொருத்தமான மின்சாரம்வழங்கும் வாயில்கள் ஐந்தாவதாக 8 GB அல்லது அதற்குமேலும் நினைவகத்தொகொண்ட MicroSDஎனும் அட்டை ஆகியவைமட்டுமேயாகும்

நாம் நம்முடைய Raspberry Pi இல் Raspbian Jessieஎன்பதை செயல்படுத்துபவராக இருந்தால் மிகஎளிதாக கட்டளைவரி சாளரத்தை திறந்து கொண்டு
sudo apt-get install kodi
எனும் கட்டளை வரியை உள்ளீடு செய்து உள்ளீட்டு விசையை அழுத்துக தொடர்ந்து
sudo nano /etc/default/kodi
எனும் கட்டளை வரியை உள்ளீடு செய்து உள்ளீட்டு விசையை அழுத்துக பின்னர் விரியும் திரையில்
ENABLED=1
என்றவாறு ENABLEDஅமைவை மாற்றியமைத்திட்டு Ctrl + Z ஆகிய விசைகளை சேர்த்து அழுத்தி இந்த அமைவினை சேமித்து வெளியேறுக அதற்கு பதிலாக Kodi எனும் உருவப்பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக அல்லது கட்டளைவரி சாளரத்தை திறந்து கொண்டுkodi எனும் கட்டளை வரியை உள்ளீடு செய்து உள்ளீட்டு விசையை அழுத்துக வேறொரு வகையில் kodiஎனும் இயக்கமுறைமையை Raspberry Pi இல் நிறுவுகை செய்திட LibreELEC, OpenElec ,OSMC.ஆகிய மூன்று வாய்ப்புகள் தயாராகவுள்ளன முதலாவதற்கான libreelec.tvஎனும் கோப்பினை பதிவிறக்கம் செய்து கொள்க இரண்டாவதற்கான openelec.tvஎனும் கோப்பினை Raspberry Pi இல்செயல்படும் NOOBS எனும் பயன்பாட்டின் வாயிலாக பதிவிறக்கம் செய்து கொள்க.அவ்வாறே மூன்றாவதின் osmc.tvஎனும் கோப்பினைRaspberry Pi இல்செயல்படும் NOOBS எனும் பயன்பாட்டின் வாயிலாக பதிவிறக்கம் செய்து கொள்க

அடுத்து etcher.io எனும் பயன்பாட்டினை பதிவிறக்கம் செய்து நம்முடைய MicroSDஎனும் அட்டையில் நிறுவுகைசெய்து கொள்க இந்த அட்டையானது நம்முடைய கணினியுடன் card reader பகுதியில் இணைக்கப்பட்டுள்ளதை உறுதிபடுத்தி கொள்க Select image என்பதை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக பின்னர் Select drive என்பதன் கீழ்நாம் தெரிவுசெய்தது சரியான இயக்ககமாவென உறுதிபடுத்திகொண்டு Flash என்பதை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் MicroSDஎனும் அட்டையில் Etcher எனும் பயன்பாடானது OpenElec அல்லது OSMC image கோப்பு எழுதப்படும் செய்தியை திரையில் பிரதிபலிக்கும்


இந்த பணி முடிவடைந்ததும் MicroSDஎனும் அட்டையை கணினியிலிருந்து வெளியிலெடுத்து Raspberry Pi உடன் இணைத்திடுக உடன் இந்த Raspberry Pi செயல்படச்செய்தால் kodiஎனும் இயக்கமுறைமையை Raspberry Pi இல் செயல்படத்தயாராகவிடும்

தொடர்ந்து நல்ல தரமான படத்தையும் ஒலியையும் கொண்டுவருவதற்காக Ethernet கம்பியை பயன்படுத்திகொள்க அருகலை இணைப்பு தேவையில்லை தொடர்ந்து சரியான USB வாயிலில் HDMI கம்பியின் வாயிலாக தரமான ஒலியை பெறுவதற்கு Full-HD PCM5122 Amplifier X400 Expansion Board என்பதைபயன்படுத்தி கொள்க IR receiver ஐ இணைத்து தொலைவிலிருந்து கட்டுபடுத்துவதற்காக IR Remoteஆக பயன்படுத்தி கொள்க பல்லூடக கோப்புகளை கையாள 8GB microSD அட்டையே போதுமானதாகும் 64GBஅளவு அட்டையில் பல்லூடகம் சரியாக செயல்படாது அதனால் தேவையில்லை SATA இயக்ககம் வாயிலாக 8GB microSD அட்டையை Raspberry Pi இல் இணைத்து கொள்க இறுதியாக Niche எனும் கூடுதல் இணைப்பை ( add-ons) ஏற்படுத்தி YouTube, Hulu, Spotify, BBC iPlayer போன்றவைகளை செயல்படச்செய்து கண்டுகளிக்கலாம் இந்தபல்லூடகத்தை உடனடியாக நம்முடைய வீட்டின் வரவேற்பறையில் அல்லது படுக்கைஅறையில் உடன் கட்டமைத்துபயன்படுத்திக் கொள்க

பொருட்களுக்கான இணையமான Android Thingsஎன்பதை ராஸ்பெர்ரி பிஐ3 எனும் கணினியுடன் எவ்வாறு இணைப்பது

இதற்கான படிமுறை பின்வருமாறு
படிமுறை.1: முதலில் இதற்காகRaspberry Pi 3 ,2.8GB MicroSD Card ,3.Android Things Image ,4Win32DiskImager ஆகிய நான்கையும் சேகரித்து கொள்ளவேண்டுமென பட்டியலிடுக
படிமுறை.2: அடுத்து https://developer.android.com/things/index.htmlஎனும் இணையதளத்திற்கு செல்க அங்கு Get Developer Preview எனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் விரியும் திரையில் “Raspberry Pi 3என்பதை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக பின்னர் விரியும் திரையில் Latest preview Image என்பதை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக இதன்பின்னர் தேவையான Android Thingsஇன் இமேஜ் கோப்பின் பெயரை தெரிவுசெய்து download எனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குகு பின்னர் விரியும் திரையின் நிபந்தனைகளை ஏற்றுகொண்டபின்னர் பதிவிறக்கம் ஆகும்
படிமுறை.3: மேலே படிமுறை2இல் கூறியவாறு பதிவிறக்கம் செய்த கட்டப்பட்ட கோப்புகளிலிருந்து Android Thingsஇன்இமேஜ் கோப்பினை வெளியிலெடுத்திடுக அதனை தொடர்ந்து Win32DiskImager எனும் பயன்பாட்டினை செயல்படசெய்திடுக உடன்தோன்றிடும் திரையில் நம்முடையAndroid Thingsஇன் இமேஜ் கோப்பினை தெரிவுசெய்து கொள்க மேலும்MicroSD Card என்பதையும் தெரிவுசெய்து கொள்க பின்னர் Write எனும் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் MicroSD அட்டையில் Android Thingsஇன் இமேஜ் கோப்பானது எழுதப்படும் இந்த பணிமுடிவடைந்ததும் MicroSD அட்டையை வெளியேற்றி எடுத்திடுக
படிமுறை.4: நம்முடைய Raspberry Pi 3 கணினியில் நாம் ஏற்கனவே Android Thingsஇன் இமேஜ் கோப்பினை எழுதிய MicroSD அட்டையை அதற்கான வாயிலில் உள்செலுத்தி பொருத்துக பின்னர் துவக்கஇயக்கம் நடைபெறுவதற்காக சிறிதுநேரம் காத்திருக்கவும் தொடர்ந்து Android Things ஆனது ராஸ்பெர்ரி பிஐ3 உடன் இணைந்து முதன்மை திரை தோன்றிடும் அவ்வளவுதான் நான்கே படிமுறையில் பொருட்களுக்கான இணையமான Android Thingsஎன்பதை ராஸ்பெர்ரி பிஐ3 எனும் கணினியுடன் இணைத்து திரையில் தோன்றிட செய்துவிட்டோம்
நன்றி. கணியம் இணைய இதழ்

பொருட்களுக்கான இணையமான Android Thingsஎன்பதை ராஸ்பெர்ரி பிஐ3 எனும் கணினியுடன் எவ்வாறு இணைப்பது

இதற்கான படிமுறை பின்வருமாறு
படிமுறை.1. முதலில் இதற்காகRaspberry Pi 3 ,2.8GB MicroSD Card ,3.Android Things Image ,4Win32DiskImager ஆகிய நான்கையும் சேகரித்து கொள்ளவேண்டுமென பட்டியலிடுக
படிமுறை.2. அடுத்து https://developer.android.com/things/index.htmlஎனும் இணையதளத்திற்கு செல்க அங்கு Get Developer Preview எனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் விரியும் திரையில் “Raspberry Pi 3என்பதை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக பின்னர் விரியும் திரையில் Latest preview Image என்பதை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக இதன்பின்னர் தேவையான Android Thingsஇன் இமேஜ் கோப்பின் பெயரை தெரிவுசெய்து download எனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குகு பின்னர் விரியும் திரையின் நிபந்தனைகளை ஏற்றுகொண்டபின்னர் பதிவிறக்கம் ஆகும்
படிமுறை.3. மேலே படிமுறை2இல் கூறியவாறு பதிவிறக்கம் செய்த கட்டப்பட்ட கோப்புகளிலிருந்து Android Thingsஇன்இமேஜ் கோப்பினை வெளியிலெடுத்திடுக அதனை தொடர்ந்து Win32DiskImager எனும் பயன்பாட்டினை செயல்படசெய்திடுக உடன்தோன்றிடும் திரையில் நம்முடையAndroid Thingsஇன் இமேஜ் கோப்பினை தெரிவுசெய்து கொள்க மேலும்MicroSD Card என்பதையும் தெரிவுசெய்து கொள்க பின்னர் Write எனும் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் MicroSD அட்டையில் Android Thingsஇன் இமேஜ் கோப்பானது எழுதப்படும் இந்த பணிமுடிவடைந்ததும் MicroSD அட்டையை வெளியேற்றி எடுத்திடுக
படிமுறை.4. நம்முடைய Raspberry Pi 3 கணினியில் நாம் ஏற்கனவே Android Thingsஇன் இமேஜ் கோப்பினை எழுதிய MicroSD அட்டையை அதற்கான வாயிலில் உள்செலுத்தி பொருத்துக பின்னர் துவக்கஇயக்கம் நடைபெறுவதற்காக சிறிதுநேரம் காத்திருக்கவும் தொடர்ந்து Android Things ஆனது ராஸ்பெர்ரி பிஐ3 உடன் இணைந்து முதன்மை திரை தோன்றிடும் அவ்வளவுதான் நான்கே படிமுறையில் பொருட்களுக்கான இணையமான Android Thingsஎன்பதை ராஸ்பெர்ரி பிஐ3 எனும் கணினியுடன் இணைத்து திரையில் தோன்றிட செய்துவிட்டோம்

Previous Older Entries