Pandoc எனும் பயன்பாட்டினை கொண்டு புத்தகத்தினை ஒரு இணைய பக்கமாக அல்லது ePub ஆவணமாக மாற்றிடுக

Pandoc என்பது ஒரு கட்டற்ற GPL. எனும் அனுமதியின் அடிப்படையில் வெளியிடபட்டதொரு பயன்பாடாகும் ஒருமுறைமட்டும் எழுதிஉருவாக்கிய ஆவணத்தை பின்னர் Pandoc எனும் பயன்பாட்டின் வாயிலாக HTML மொழியிலான Markdown, reStructuredText, textile, HTML, DocBook, LaTeX, MediaWiki markup ஆகியவையாகவும் ePub எனும் ஆவணமாகவும் PDFஆவனமாகவும் உருமாற்றிடலாம் அதைவிட இதனை கொண்டு ஒரு மார்க்அப் மெழியிலிருந்து மற்றொரு மார்க்அப் மொழிக்கு மாற்றிக் கொள்ள முடியும்

HTML புத்தகமாக வெளியிடுவதற்கான வழிமுறை
இணைய பக்கங்கள் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொருகோப்பாக தனித்தனியாக இருக்கும் அதனை புத்தகத்தின் உள்ளடக்க அட்டவணை அறிமுக உரை இந்த புத்தகம் யாருக்கெல்லாம் பயன்படும் எனும் பரிந்துரை அதன்பின்னர் முதன்மை பக்கங்கள் என்றவாறு அமைத்திட-வேண்டும் அதனால் முதலில் HTML meta தகவல்பக்கங்களாக உருவாக்கிடுக இதன்பின்னர் ஒரு Makefile ஐ உருவாக்கி சிறுசிறு பகுதிகளாக செய்திடுக பின்னர் https://pages.github.com/ எனும் இணைய பக்கத்தில் கூறிய வழிமுறைகளை பின்பற்றிGitHub பக்கங்களாக கட்டமைவு செய்திட்டு வெளியிடுக
ePub புத்தகமாக வெளியிடுவதற்கான வழிமுறை
முந்தைய HTML புத்தக வடிவமைப்புமுறையில் உருவாக்கியபகுதிகளை எடுத்துகொள்க புதிய metadata தகவல்பக்கங்களாக உருவாக்கிடுக இதன்பின்னர் ஒரு Makefile ஐ உருவாக்கி சிறுசிறு பகுதிகளாக செய்திடுக பின்னர் https://pages.github.com/ எனும் இணைய பக்கத்தில் கூறிய வழிமுறைகளை பின்பற்றி GitHub பக்கங்களாக கட்டமைவு செய்து வெளியிடுக இதனை நிறுவுகை செய்து பயன்படுத்தி கொள்ள https://pandoc.org/getting-started.html எனும் இணையதளபக்கத்திற்கு செல்க

Impala ஒரு அறிமுகம்

Impala என்பது Hadoop cluster இல் சேமித்து வைக்கப்பட்டுள்ள மிகப்பெரியஅளவிலான தரவுகளுக்காக SQL உடன் இணைந்து செயல்படும் மீப்பெரிய இணையான செயலகமாகும் (Massive Parallel Processing(MPP )) இது C++ ,Java ஆகிய கணினி மொழிகளால் உருவாக்கப்பட்ட கட்டற்ற Apache அனுமதியினடிப்படையில் வெளியிடபட்டுள்ள தொருபயன்பாடாகும்
இதில் நாமறிந்து கொண்டுள்ளமுந்தைய SQL பற்றிய விவரங்களைகொண்டு HDFS இல் சேமித்துள்ள தரவுகளை மின்னல் வேகத்தில் செயல்படுத்தி பயன்பெறமுடியும் இது தரவுகளுள்ள HDFS பகுதியிலேயே செயல்களைச் செயல்படச்செய்வதால் தரவுகளின் போக்குவரத்தினை இது தேவையற்றதாக ஆக்குகின்றது. SQL queriesகளின் அடிப்படைகளை தெரிந்தவர்கள் மிகச்சுலபமாக HDFS, HBase, Amazon s3 ஆகிய தரவுகளை ஜாவா பற்றி தெரிந்து கொள்ளாமலேயே இதன் மூலம் கையாளமுடியும்
மற்றவியாபார கருவிகளை கொண்டு வினா உருவாக்குவது மிகவும் சிக்கலான extract-transform-load (ETL) cycle வழியாகஇருக்கின்ற நிலையில் சுருக்கவழியில் அதிக காலவிரையம் செய்திடாமல்இது மிக விரைவாக செயல்படுகின்றது இது Parquet கோப்பு வடிவமைப்பை பயன்படுத்தி கொள்வதால் தரவுகளின் கிடங்கிற்குள் பெரிய அளவு தரவுகளை போதுமான வழிமுறையில் கையாளுகின்றது இது தரவுகளின் போக்குவரத்தில்லாமல் நினைவகத்தி-லேயே தரவுகளை கையாளும் வல்லமை கொண்டது இது Tableau, Pentaho, Micro strategy, Zoom data.ஆகிய திறனுடைய வியாபார கருவிகளை ஆதரிக்கின்றது இது LZO, Sequence File, Avro, RCFile, Parquet ஆகிய பல்வேறு வகையான கோப்பு வடிவமைப்புகளை ஆதரிக்-கின்றது இது Apache Hive.என்பதிலிருந்து metadata, ODBC driver, SQL syntax ஆகிய வற்றை பயன்படுத்தி கொள்கின்றது. இந்த Impala வை செயல்படுத்தி பயன்பெறுவதற்கு Cloudera என்பது தேவையாகும் அதனால் http://www.cloudera.com/எனும் தளத்திற்கு சென்று அதில் கூறும் படிமுறைகளின்படி செயல்பட்டு பயன்பெறுக என பரிந்துரைக்கப்படுகின்றது

துவக்கநிலையாளர்கள் Mu எனும் பயன்பாட்டின் உதவியுடன் பைத்தான் எனும் கணினிமொழியை எளிதாக கற்கலாம்

பொதுவாக கணினிமொழிகளுக்கான கருவிகள் அனைத்தும் ஏற்கனவே கணினிமொழியை நன்கு அறிந்தவர்கள் தங்களுடைய திறனை மேலும் மேம்படுத்தி கொள்ளவும் பிழைகளை களையவும் பயன்படுத்தி கொள்ளுமாறு மட்டுமே வெளியிடப்பட்டுவருகின்றன ஆயினும் குறிப்பிட்ட கணினிமொழியை பற்றி அறியாத எந்தவயதுடைய புதியவர்களும் அல்லது துவக்கநிலையாளர்களும் பைத்தான் மொழியை எளிதாகவும் விரைவாகவும் கற்று சிறந்த பைத்தான் மொழி நிரலாளர்களாக வளர உதவவருவதுதான் Mu எனும் பயன்பாடாகும் இது GNU GPLv3என்ற அனுமதியின் அடிப்படையில் Nicholas Tollervey என்பவரால் உருவாக்கப்பட்டு வெளியிடப்பட்டதொரு கட்டற்ற பயன்பாடாகும் இது துவக்கத்தில் Micro:bitஎனும் சிறு கணினியுடன் உருவாக்கப்பட்டிருந்தாலும் இதனுடைய பயன் பரவலாக வளர்ந்து பைத்தான் கணினிமொழியை கற்கும்சிறந்த கருவியாக தற்போது உயர்ந்து-விட்டது இது விண்டோ லினக்ஸ் மேக் ராஸ்பெர்ரி பிஐ ஆகிய எந்தவொரு தளத்திலும் செயல்படும் திறன்மிக்கது இதனை https://codewith.mu/en/download எனும் தளத்திலிருந்து பதிவிறக்கம் செய்தபின் இதனை நிறுவுகை செய்வதற்காக இதில்கூறும் அறிவுரைகளை பின்பற்றி நிறுவுகை செய்து கொள்க அதன்பின்னர் இதனுடைய திரையில் Python 3 என்பதை போன்று தேவையானதை தெரிவுசெய்து கொண்டு நேரடியாக பைத்தான் குறிமுறைரிகளை எழுதத்துவங்கலாம் இதிலுள்ள பட்டிகள் நாம் பயன்படுத்தி கொள்வதற்கு மிகஎளிமையாக உள்ளன மேலும் விவரங்களுக்கு https://codewith.mu/en/tutorials/ என்ற இணையமுகவரிக்கு சென்று அறிந்து கொள்க மேலும் https://www.oreilly.com/programming/free/python-in-education.csp என்ற முகவரியில் கிடைக்கும் பைத்தான் மொழியை கற்பதற்கான கட்டணமற்ற புத்தகத்தை பதிவிறக்கம்செய்து பயன்பெறுக

இப்போதுEduBlocksஎனும் பயன்பாட்டின்உதவியுடன் பைத்தான் மொழியை எளிதாக கற்கலாம்

தம்முடைய மானவர்களுக்குஎளிதாக பைத்தான் மொழியை கற்றுகொடுக்க விரும்பும் ஆசிரியர்கள் அல்லது பைத்தான் மொழியை புதியதாக கற்றுகொள்ள ஆர்வமுள்ள துவக்க-நிலையாளர்கள் ஆகியோரிகளின் பேரவாவினை பூர்த்தி செய்வதற்காக கைகொடுக்க வருவதுதான் EduBlocks என்பதாகும் இதில் Python 3 எனும் மொழியை குறிமுறைவரி-களின் கோப்புகளை இழுத்துகொண்டு வந்து விடுதல் எனும் அடிப்படையில் வரைகலை பயனாளர் இடைமுகமாக(GUI) பிரபலமாக விளங்குகின்றது வரைகலை இடைமுகப்பில் கோப்புகளை உள்ளீடு செய்வதற்கு பதிலாக ஏற்கனவே உள்ளீடு செய்து தயாராக இருக்கும் அதனை இழுத்து கொண்டுவந்துவிடுவது மிகவசதியான செயலாகும் இதன் வாயிலாக பள்ளியில் பயிலும் மாணவர்களையும் பைத்தான் எனும் கணினிமொழியை எளிதாகவும் விரைவாகவும் கற்றுகொள்ள ஊக்குவிக்கமுடியும் இந்த EduBlocks என்பதை வகுப்பறையில் செயல்படுத்திட quite modest—a Raspberry Pi உம் அகல் கற்றை இணைய இணைப்பு ஆகியவை மட்டுமே நமக்கு தேவையாகும்
https://github.com/AllAboutCode/EduBlocks எனும் இணைய முகவரியில் இதனை எவ்வாறு நிறுவுகை செய்வது என்பதற்கான திரைபிடிப்புக்காட்சிகள் வைக்கப்பட்டுள்ளன அதனை பார்த்து அறிந்து கொண்டு நிறுவுகை செயலை துவங்கிடுக
curl -sSL get.edublocks.org | bash
எனும் கட்டளை வரிவாயிலாக Raspberry Pi -லிருந்து இந்த EduBlocks எனும் பயன்பாட்டினை நிறுவுகை செய்திடத் துவங்கலாம் நிறுவுகை பணிமுடிவடைந்தவுடன் Python 3 எனும் மொழியை குறிமுறைவரிகளின் கோப்புகளை இதில் இழுத்துகொண்டு வந்து விடுதல் எனும் அடிப்படையில் வரைகலை பயனாளர் இடைமுகமாக(GUI) திரையில் நம்முடைய பணியை துவங்கலாம் அதாவது இதிலுள்ள Samples எனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குவதன் வாயிலாக நம்முடைய மாதிரி குறிமுறைவரிகளின் பணியை துவங்கலாம் இதனுடைய திரையின் மேல்பகுதியிலுள்ள பட்டியில் Themeஎனும் பொத்தானை சொடுக்குவதன் வாயிலாக பலவண்ண பலகத்திரையாக மாற்றிகொள்ளலாம் saveஎனும் பொத்தானை சொடுக்குவதன் வாயிலாக நம்முடைய குறிமுறைவரிகளை சேமித்து கொள்ளலாம் பின்னர் Downloadஎனும் பொத்தானை சொடுக்குவதன் வாயிலாக நாம் ஏற்கனவே சேமித்துவைத்துள்ள நம்முடைய குறிமுறைவரிகளை பதிவிறக்கம் செய்துகொள்ளலாம Run எனும் பொத்தானை சொடுக்குவதன் வாயிலாக நம்முடைய குறிமுறைவரிகளை இயக்கி பரிசோதித்து பார்த்திடலாம் Blockly எனும் பொத்தானை சொடுக்குவதன் வாயிலாக நம்முடைய குறிமுறைவரிகளை பார்வையிடலாம்
மாணவர்களும் புதியவர்களும் பைத்தான் மொழியை கற்று பயனடைவதற்காக EduPython, Minecraft, Sonic Pi, GPIO Zero, Sense Hat.போன்ற ஏராளமான குறிமுறைவரிகளின் நூலகங்கள் இதில்தயாராக உள்ளன இது GNU GPLv3.0 எனும் அனுமதியின் அடிப்படையில் பொதுமக்களின் பயன்பாட்டிற்காக வெளியிடப்பட்டுள்ளது மேலும் விவரங்களுக்கு https://edublocks.org/ எனும் இணையமுகவரிக்கு செல்க

செயற்கை நினைவகத்திற்கான சிறந்த கட்டற்ற கருவிகள்

வருங்காலத்தில் நாம் காலை சிற்றுண்டி உண்பதற்காக உணவகத்திற்கு சென்றவுடன் நமக்கு எந்தெந்த சிற்றுண்டி தேவையென நாம் வாயால் கூறாமலேயே நமக்கான உணவு நமக்கு முன்புற இலையில் பரிமாறப்படும் அதற்கு அடிப்படையாக விளங்குவதுதான் இயந்திர கற்றலாகும் இது செயற்கைநினைவகத்தின் ஒரு கிளையாகும் இவ்வாறான இயந்திர கற்றலின் நினைவக செயல்திட்டத்திற்காக பல்வேறு கட்டற்ற கருவிகள் தற்போது பயன்பாட்டில்உள்ளன அவை பின்வருமாறு
1.Apache Mahout: என்பது விண்டோ மட்டுமல்லாது லினக்ஸ் மேக் ஆகிய இயக்கமுறைமைகளிலும் செயல்படும் திறன்மிக்கது இது ஒரு கட்டற்ற இயந்திர கற்றல் கருவியாகும்இதுபேரளவு தரவுகளின் சிக்கலான முழுவதுமான ஆய்விற்கு பேருதவியாக விளங்குகின்றது இது புள்ளியியல் ,வரைபடம் ,இயல்கணிதம்ஆகியவற்றில் கணக்கீடுகளை எளிதாக கணக்கிடுவதற்காக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது பேரளவு தரவுகளைஅலசி ஆய்வுசெய்து அதிலிருந்து நமக்கான முக்கிய தகவல்களை மட்டும் இதன் வாயிலாக பெறமுடியும் இதற்கான இணையமுகவரி https://mahout.apache.org/ஆகும்
2. Distributed Machine Learning Toolkit (DMTK) என்பது ஒரு கட்டற்ற இயந்திர கற்றல் கருவியாகும் பேரளவு தரவகளை நம்முடைய பல்வேறு பணிகளுக்கும் மிகஎளிதாக பயன்படுத்தி கொள்ள இதஉ உதவுகின்றது இது கணினியின் நெறிமுறை மட்டுமல்லாமல் இயந்திரகற்றல் நெறிமுறைகளையும் கையாளும் திறன்மிக்கது நெறிமுறைகளை ஆய்வுசெய்துஅதில் மாறுதல் செய்வது செயல்களை தூண்டிவிடுதல் அதனால் ஏற்படும் விளவுகள் யாவைஎன ஆய்வுசெய்திடவும் பயன்படுகின்றது இதற்கான இணையமுகவரி http://www.dmtk.io/ஆகும்
3. Open Neural Networks (OpenNN) என்பது இயற்கை வலைபின்னலை செயற்படுத்துவதற்காக வடிவமைக்கப்பட்ட சி++ எனும் கணினிமொழியால் உருவாக்கப்பட்டதொரு கட்டற்ற இயந்திர கற்றல் கருவியாகும் இதனுடைய நூலகங்கள் ஆழ்ந்த கற்றலிற்கு மிகஉதவியாக உள்ளன பொருட்களின் போக்குவரத்திற்கும் சந்தைபடுத்துவதற்கு மிகப்பேருதவியாய் இது அமைகின்றது இது மிகவிரைவான செயலியை கொண்டிருப்பதால் தரவுகளின் ஆய்வில் மிகஅதிக திறனை வெளிப்படுத்துகின்றது இதற்கான இணையமுகவரி http://www.opennn.net/ஆகும்
4.Apache SystemML: என்பதுசிக்கலான கணக்குகளையும் எளிதாக தீர்வுசெய்வதற்காக வும் பேரளவுதரவுகளை கையாளுவதற்காகவும் நெகிழ்வுதன்மையுடன்கூடிய கட்டற்ற கருவியாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது இது ஆர் பைத்தான் ஆகிய கணினி மொழிகளின் இலக்கனத்தை செயல்படுவதற்காக பயன்படுத்தி கொள்கின்றது இதனை Spark , Hadoopஆகியவற்றிற்கு வரையறுக்கமுடியும் இது ஆழ்கற்றலின் இயற்கைவலைபின்னல் கட்டமைவின் GPUsகளுடன் கொண்ட பயிற்சிக்கு இந்த அழ்ந்த கற்றல் தளம் பேருதவியாக இருக்கின்றது இதற்கான இணையமுகவரி https://systemml.apache.org/ஆகும்
5. H2O: என்பது விண்டோ மட்டுமல்லாது லினக்ஸ் மேக் ஆகிய இயக்கமுறைமைகளிலும் செயல்படும் திறன்மிக்கது இது ஒரு கட்டற்ற இயந்திர கற்றல் கருவியாகும் இது R, Python , Java ஆகிய கணினிமொழிகளில் உருவாக்கப்பட்ட செயற்கை அறிவுஆய்வாளர்களுக்காக பயன்படும் சிறந்ததொரு கட்டற்ற கருவியாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது இது பேரளவு தரவுகளிலிருந்து முன்கணிப்பு செய்வதற்காக பெரிதும் பயன்படுகின்றது மிக முக்கியமாக திருடுதல்ஏமாற்றுதல் ஆகிய நிகழ்வுகளில் உண்மையை கண்டறிய மிகப்பயனுள்ளதாக விளங்குகின்றது அதுமட்டுமல்லாது மருத்துவமனைகளில் நோயாளிகளை ஆய்வுசெய்வது அவர்களுக்கு சிறந்த மருத்து சேவைஅளித்து நோய்களை தீர்வுசெய்திட மிகமுக்கியமாக பயன்படுகின்றது இதற்கான இணையமுகவரி https://www.h2o.ai/ ஆகும்

விண்டோ 10 இயக்கமுறைமையில்நம்முடைய சொந்த கையெழுத்தினை கொண்டு நம்முடைய சொந்த எழுத்துருக்களை உருவாக்கி பயன்படுத்தி கொள்ளமுடியும்

இது ஒரு வழக்கமான பயன்பாடு போன்றே விண்டோ ஸ்டோரி்ல் கிடைக்கின்றது நம்முடைய சொந்த கையெழுத்தில்எழுதுவதுவதற்காக ஸ்டைலெஸை பயன்படுத்தி கொள்க அல்லது $99 விலையில் Microsoft Surface Pen.என்பதை பெற்றுகொள்க இதற்காக மவுஸை பயன்படுத்தவேண்டாம் இந்த பேனாவானது ப்ளூடூத்வாயிலாக சரியாக இணைக்கப்பட்டுள்ளதாவென உறுதி படுத்தி கொள்க
செயற்பட்டையிலுள்ள பேனாஉருவப்பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக அல்லது Settings => Devices => Pen & Windows Ink menu=> என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து செயற்படுத்திடுக அல்லதுஇந்த பயன்பாட்டினை https://www.microsoft.com/en-us/p/microsoft-font-maker/9n9209f8s3vc என்ற தளத்திலிருந்து பதிவிறக்கம் செய்து நிறுவுகை செய்து கொள்க

1
பின்னர் ஒவ்வொரு எழுத்திற்குமான தனித்தனி குறியீடுகளுடன் பெட்டிஇருக்கும் அதில் நம்முடைய கைகளால்எழுத்துருக்களை எழுதுக எச்சரிக்கை Backspace key அல்லது Ctrl +Zஆகிய விசைகள் இவ்விடத்தில் செயல்படா அதற்குபதிலாக Surface Pen அல்லது செயலில் இருக்கும் stylus ஐ பயன்படுத்தி எழுதுக எழுதிமுடித்தவுடன் அனைத்து எழுத்துருக்களும் மையிடப்பட்டதாவென உறுதிபடுத்தி கொள்க Save எனும் வாய்ப்பினை சொடுக்குவதன் வாயிலாக jfproj என்ற பின்னொட்டுடன் கூடிய பெயராக இந்த எழுத்துருக்களின் கோப்பினை சேமித்து கொள்க

2
அடுத்த தோன்றிடும் திரையில் நம்முடைய எழுத்துருக்களுடன்கூடிய மூன்று மாதிரி வடிவங்கள் தோன்றிடும் அவற்றுள் ஒன்றினை மட்டும் தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் நாம் தெரிவுசெய்த மாதிரி எழுத்துருவில் ஒரு பத்தியாக அடுத்த திரையில் தோன்றிடும் திருப்தியாக இருந்தால் திரையின் மேல்பகுதியிலிருக்கும் Create எனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக
உடன் நம்முடைய கையெழுத்தானது நம்முடைய சொந்த எழுத்துருவாக பதிவேற்றமாகி எழுத்துரு கோப்பகத்திற்குள் சென்றமர்ந்துவிடும் அதனை நம்முடைய வேர்டு ஆவணத்தில் பயன்படுத்தி கொள்ளமுடியும் ஆயினும் PC => Local Disk => Windows => Fonts=> என்றவாறு கட்டளைகளை செயற்படுத்துவதன் வாயிலாக தோன்றிடும் திரையில் அதனை காணமுடியாது அவ்வாறு கொண்டுவருவதற்காக நம்முடைய கையெழுத்தில்உருவான எழுத்துகளை எழுத்துருவாக உருமாறும்போது அதனை நாம் விரும்பும் வேறொரு கோப்பகத்தில் சேமித்து கொள்க பிறகு அதன்மீது இடம்டசுட்டியைவைத்து சுட்டியின் வலதுபுறபொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் விரியும் சூழ்நிலை பட்டியின் copyஎனும் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்து நகலெடுத்து கொள்க அதன்பின்னர்Fonts எனும் கோப்பகத்திற்கு சென்று இடம்டசுட்டியைவைத்து சுட்டியின் வலதுபுறபொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் விரியும் சூழ்நிலை பட்டியின் pasteஎனும் வாய்ப்பினை தெரிவு-செய்து சொடுக்குதல் செய்து ஒட்டிக் கொள்க உடன் நம்முடைய எழுத்துரு நிறுவுகை செய்யப்பட்டுவிடும் இதன்பின்னர் நம்முடைய வேர்டு வேர்டுபேடு போன்ற அனைத்து பயன்பாடுகளிலும் நம்முடைய கையெழுத்தாலான எழுத்துருக்களை பயன்படுத்தி கொள்ளமுடியும்

தரவுகளை பகுத்தாய்வுசெய்திடTableauஎனும்பயன்பாட்டினை பயன்படுத்திகொள்க

பல்வேறு தரவுதளங்களின் தரவுகளையும் பகுத்தாய்வுசெய்து ஒருசில நொடிகளிலேயே நாம் கோரியவாறு முடிவை காட்சியாக காணச்செய்திட உதவுவதுதான் Tableauஎனும் பயன்பாடாகும் இது அனைத்து வகையான தொழிலகங்களுக்கம் அரசுதுறைகளுக்கும் தரவுகளின் சூழலிற்கும் மிகபொருத்தமான திறனுடையை ஒருங்கிணைந்த அறிக்கைகளை நாம் கோரியவாறு காட்சியாக வழங்கவல்லது இதனுடைய வசதி வாய்ப்புகள் பின்வருமாறு
7.1.விரைவான பகுப்பாய்வு இதனை பயன்படுத்துபவர்களுக்கு கணினிபற்றிய அதிக அனுபவமில்லையென்றாலும் இதுதரவுகளை அனுகி விரைவாக பகுப்பாய்வு செய்திடுகின்றது
7.2.சுயசார்பு இதனை செயல்படுத்திடுவதற்கென தனியாக கூடுதலான அல்லது சிக்கலான எந்தவொரு பயன்பாடுகளையோ இணைப்புகளையோ நிறுவுகை செய்திடத்தேவை-யில்லை இதனைஎளிதாக நிறுவுகைசெய்து நம்முடைய பணியை துவங்கலாம்
7.3.விரும்பியவாறானமுடிவுறிக்கை நாம் விரும்பியவாறான colors, trend lines, charts, graphs போன்றவைகளில் நாம் விரும்பியவகைகளில் ஆய்வின் முடிவறிக்கையை காட்சியாக காணுமாறு செயல்படுத்திடலாம்
7.4.எந்தவகை தரவுகளையும் கையாளுதல் அரைகுறையாக கட்டமைத்த தரவுகள் முதல் தொடர்பற்ற தரவுகள் வரை நிகழ்வுநேர தரவுகள்முதல் பழைய தரவகள் வரை எவ்வாறாக இருந்தாலும் அதன் விவரங்கள் எவ்வாறு இருக்கின்றன எவ்வாறு தேக்கிவைக்கப்-பட்டிருக்கின்றன என பயனாளர்களுக்கு தெரியாவிட்டாலும் பரவாயில்லை அவ்வாறான தரவுகளை பெற்று மிகத்துள்ளியமாக இது பகுப்பாய்வு செய்திடுகின்றது
7.5.அனைத்து சாதனங்களிலும் செயல்படுதல் தரவுகள்இருக்கும் எந்தவொரு சாதனத்தின் வன்பொருள் மென்பொருள் கட்டமைவை பற்றி கவலைப்படாமல் இதனை பயன்படுத்தி கொள்ளமுடியும்
7.6.நிகழ்நிலை படுத்திகொள்ளுதல் குறிப்பிட்ட தரவுகளை பகுப்பு செய்தபின்னர் அந்த தரவுகள் ஏதேனும் நிகழ்நிலை படுத்தப்பட்டிருந்தால் உடன் பகுப்பாய்வையும் இது தானாகவே நிகழ்நிலைபடுத்தி கொள்கின்றது
7.7.மைய சேவையாளர் பகுப்பாய்வு தகவல்களை இணையத்தின் குறிப்பிட்ட ஒருஇடத்தின் சேவையாளர் பகுதியில் சேமித்து கொண்டு நிகழ்நிலைபடுத்தி பகுப்பாய்வு செய்திடுகின்றது
இதனை பயன்படுத்தி கொள்தற்காகhttps://www.tableau.com/products/desktop/download?os=windows எனும் தளத்திலிருந்து இந்த பயன்பாட்டினை பதிவிறக்கம்செய்து நிறுவுகை செய்து கொள்க
பின்னர் இந்த Tableau எனும் பயன்பாட்டினை இயக்கி திரையில் தோன்றிட செய்திடுக இதன் முகப்பு திரையில் Connect என்பதன் கீழ் choose a file அல்லது server அல்லது saved data source ஆகிய மூன்று வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன அவற்றுள் excelஎன்பதையும் (இங்கு எடுத்துகாட்டிற்காக மட்டும் எக்செல் எனகாண்பிக்கப்படுகின்றது ) Sample – Superstore.xls என்றவாறு கோப்பினையும் தெரிவுசெய்து கொள்க இந்த எக்செல் கோப்பானது Orders, People, Returns ஆகிய மூன்றுதாட்களை கொண்டுள்ளது. இதிலுள்ள Orders என்ற தாளை மட்டும் தெரிவுசெய்து கொள்க அடுத்து தோன்றிடும் திரையில் தரவுகளின் இடஅமைவான dimensions என்பதற்கு நெடுவரிசை கிடைவரிசைகளாக வுள்ள Category , Region என்பவை-களையும் தரவுகளின் அளவான measures என்பதற்கு Sales என்றவாறும் தெரிவுசெய்து கொண்டு அவற்றை இடம் சுட்டியால் பிடித்துஇழுத்து சென்று விட்டிடுக உடன் நெடுவரிசை கிடைவரிசைகளின் மொத்த விற்பணை தொகை எண்களில் காண்பிக்கும் அதனை தொடர்ந்து Marks எனும் தாவியின் திரைக்கு இதனை இழுத்து சென்றுவிட்டிட்டால் உடன் விற்பணைவிவரங்கள் வரைபடமாக காண்பிக்கும்மேலும் இந்த Marks என்பதிலுள்ள வகைகளை நாம் தெரிவுசெய்வதற்கேற்ப வரைபடஉருவம் மாறி அமையும்

1
இந்த பயன்பாட்டின் முகப்புதிரையின் மேலுள்ள கட்டளைபட்டையில்File எனும் பட்டியை விரியச்செய்தால் அதிலுள்ள Workbook Localeஎன்பது நம்முடைய முடிவு அறிக்கையை நாம் விரும்பும் மொழியில் பெறவும் Export Packaged Workbookஎன்பது முடிவறிக்கையை மற்ற நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளவும் பயன்படுகின்றது
திரையின் மேலே கட்டளைபட்டையிலுள்ள Analysisஎனும் பட்டியின் Forecast,Trend Lines,Create Calculated Fieldஆகிய வாய்ப்புகளை பயன்படுத்தி வருங்காலத்தில் முடிவு எவ்வாறு இருக்கும் என யூகித்தறிந்து அல்லது அனுமானத்திடலாம்
இதே கட்டளைபட்டையிலுள்ள Map எனும் பட்டியின் Map Layers,Geocodingஆகிய வாய்ப்புகளை புவியியல் ஆய்விற்கு பயன்படுத்தி கொள்ளமுடியும் ஒரு Tableauவின் புதிய தரவுகளின் பகுப்பாய்வு செயல்திட்டமானது படத்திலுள்ளவாறு இருக்கும் அதற்கேற்றவாறான படிமுறைகளை பின்பற்றி பயன்பெறுக

2

Previous Older Entries