Bash arraysஒரு அறிமுகம்

மென்பொருள் பொறியாளர்கள் அனைவரும் தங்களுடைய நிரல்தொடர் எழுதும் நடவடிக்கைகளில் கட்டளைவரிகளை வழக்கமாக பயன்படுத்துகின்றனர் என்றாலும் அவ்வாறான கட்டளைவரிகளை தெளிவற்ற , கேள்விக்குரிய தொடரில் ஒதுக்கி தெளிவானதாக ஆக்குவதற்காக arraysஎன்பது மிகமுக்கிய பங்காற்றுகின்றது அதிலும் Bash arraysஎன்பது மிக சக்திவாய்ந்ததாக விளங்குகின்றது
ஒரு நிறுவனத்தில் பணிபுரியும்மென்பொருள் பொறியாளர்கள் தம்முடைய நிறுவனத்தின் உள்ளக தரவுகளை போதுமானஅளவு நிருவகிப்பதற்கான முதல் படிமுறையாக இதனை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது என்பதை நன்கு மதிப்பிடுவதற்கு ஒரு அளவுரு சுழற்சி செய்ய வேண்டும். இந்த செயலை எளிமையாக்கிடும் பொருட்டு, நாம் ஒரு தொகுக்கப்பட்ட C ++ கறுப்புப் பெட்டியை இதற்காக கையாளுவோம் அங்கு நாம் மாற்றக்கூடிய ஒரே அளவுரு தரவு செயலாக்கத்திற்காக ஒதுக்கப்பட்டதே pipeline –threads 4. என்பதாகும் இந்த threadsஇன்அளவுரு கட்டளை வரி பின்வருமாறு
allThreads=(1248163264128)
இதனைதொடர்ந்து arraysஇல் கன்னி, சுட்டி ஆகியவைசேர்ந்த கட்டளைவரிகள் பின்வருமாறு
foriin${!allThreads[@]};do
./pipeline–threads${allThreads[$i]}
done
பிறகு இந்த arraysஐ வெளியீடுசெய்திடவேண்டும் மேலும் இது இயல்புநிலையில் பயனுள்ளதாக அமைந்திடவேண்டும் இவையனைத்தும் ஒருங்கிணைந்த குறிமுறைவரிகள் பின்வருமாறு
allThreads=(1248163264128)
allRuntimes=()
fortin${allThreads[@]};do
runtime=$(./pipeline–threads$t)
allRuntimes+=($runtime)
done

நாம் சிறுசிறு குறிமுறைவரிதொகுப்புகளை கைவசம் கொண்டிருப்போம் நம்மில்ஒருசிலர் அவைகளை பூட்டிவைத்திருப்பார்கள் அதற்கான எச்சரிக்கை கட்டளைவரிகள் பின்வருமாறு
# List of logs and who should be notified of issues
logPaths=(“api.log””auth.log””jenkins.log””data.log”)
logEmails=(“jay@email””emma@email””jon@email””sophia@email”)
# Look for signs of trouble in each log
foriin${!logPaths[@]};
do
log=${logPaths[$i]}
stakeholder=${logEmails[$i]}
numErrors=$(tail-n100″$log”|grep”ERROR”|wc-l)
# Warn stakeholders if recently saw > 5 errors
if[[“$numErrors”-gt5]];
then
emailRecipient=”$stakeholder”
emailSubject=”WARNING:${log}showing unusual levels of errors”
emailBody=”${numErrors}errors found in log${log}”
echo”$emailBody”|mailx-s”$emailSubject””$emailRecipient”
fi
done

இந்நிலையில் நாம் தான்ஏற்கனவே இதே செயலிற்காக பைத்தான் எனும் கணினிமொழியை பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கும்போது இந்த Bash தேவையா என நம்மனவருடைய மனதிலும் கேள்வி எழும் நிற்க
பொதுவாக நாம் அளவுரு வட்டத்தை செயல்படுத்த பைதானை பயன்படுத்தி கொள்ளவேண்டும்என விரும்புவோம் , ஆயினும் பின்வருமாறான குறிமுறைவரிகளால் பைத்தானிற்கு பதிலாக Bash arrays பயன்படுத்திகொள்வது சிறப்பானதாக இருக்கும்
import subprocess
all_threads =[1,2,4,8,16,32,64,128]
all_runtimes =[]
# Launch pipeline on each number of threads
fortinall_threads:
cmd =’./pipeline –threads {}’.format(t)
# Use the subprocess module to fetch the return output
p = subprocess.Popen(cmd,stdout=subprocess.PIPE,shell=True)
output = p.communicate()[0]
all_runtimes.append(output)
இந்த எடுத்துக்காட்டில்குறிமுறைவரிகளின் கட்டளை வரியை சுற்றி வரதேவையில்லை என்பதால், நேரடியாக Bash arrays பயன்படுத்துவது சிறந்ததாக வுள்ளது.

கானொளி (vedio)கோப்புகளை உருமாற்றஉதவும் சிறந்த பயன்பாடுகள்

சிறந்த பொழுது போக்காக அமையும் கானொளி காட்சிகளை கணினி, செல்லிடத்து பேசி, திறன்பேசி, கைக்கணினி ஆகிய பல்வேறு சாதனங்களிலும் நாம் காணவிழைவோம் ஆயினும் இவை ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு கட்டமைவில் உள்ள கோப்புகளை மட்டுமேகையாளும் திறன் கொண்டவைகளாகும் அதனால் நாம் விரும்பும் சாதனங்களில் கானொளி காட்சிகளை காண விரும்பினால் இவ்வாறான கானொளி காட்சிகளை அந்தந்த சாதனங்களின் கட்டமை-விற்கு ஏற்ற கோப்புகளாக உருமாற்றம் செய்திட வேண்டும் இதற்காக ஏராளமான பயன்-பாடுகள் நாம் பயன்படுத்திகொள்வதற்காக தயாராக உள்ளன அவைகளுள் சிறந்த பயன்பாடுகள் பின்வருமாறு
1. Wondershare இதுஒரு மிகவும் பிரபலமானகானொளி காட்சிகளின் கோப்பினை கட்டணமெதுவுமில்லாமல் நாம் விரும்பும் வடிவமைப்பில் உருமாற்ற உதவும் ஒரு சிறந்த பயன்பாடாகும் இது விண்டோ இயக்கமுறைமைகளின் அனைத்து பதிப்புகளிலும் செயல்படும் திறன்மிக்கதாகும் இது இணையதளங்களிலிருந்து கானொளி காட்சி கோப்புகளைபதிவிறக்கம் செய்வதற்கும் உதவுகின்றது இது AVI, MP4 MKV, MOV, FLV, 3GP , MPEG ஆகியவற்றுள் நாம்விரும்பும் வடிவமைப்புகளில் உருமாற்றம் செய்ய உதவுகின்றது மேலும் அனைத்து செல்லிடத்து பேசிகளில் செயல்படும் வடிவமைப்புகளையும் ஆதரிக்கின்றது இது கானொளி காட்சியின் குறிப்பிட்ட பகுதியின் காட்சியைமட்டும் தெரிவுசெய்து காணவும் உதவுகின்றது

2.Total Video converter இது விண்டோ,மேக் ஆகிய இயக்கமுறைமைகளில் செயல்படும் திறன்மிக்கது இது விண்டோஇயக்கமுறைமையின் அனைத்து பதிப்புகளிலும் ஒத்தியங்கக் – கூடியது ஒரு கானொளி காட்சி கோப்பு முழுவதையும் அல்லது ஒருபகுதியை மட்டும் ஒருவடிவமைப்பிலும் மிகுதியை வேறுவடிவமைப்பிலும்உருமாற்றம்செய்து கொள்ள அனுமதிக்கின்றது இதில் மிகப்பெரிய கானொளி காட்சிகளின் கோப்பின் துவக்க நேரத்தையும் முடிவுநேரத்தையும் குறிப்பிட்டு செயற்படுமாறு குறிப்பிடமுடியும் மேலும் கானொளி காட்சி கோப்பினை ஒலிகோப்பாகமட்டும் இதன்மூலம் உருமாற்றம் செய்து கொள்ள முடியும்இது AVI, MOV, MKV, MP4, WMV, ASF, MPEG, MPEG-4, MPEG-2, TIF, AVC ஆகிய பல்வேறு வடிவைப்பு கோப்பகளை கையாளும் திறன்மிக்கது மிகமுக்கியமாக Nokia, Sony, Blackberry, iPhone ஆகிய பல்வேறு செல்லிடத்து பேசி சாதனங்களிலும்ஒத்தியங்கிடும் தன்மை கொண்டது

3. Format factory என்பது சிறந்த கானொளி கோப்புகளை கணினியில் உருமாற்றும் திறன் கொண்ட சிறந்த பயன்பாடாகும் இது விண்டோ 7 ,விண்டோ.8 ஆகிய இயக்கமுறைமைகளில் மட்டும் செயல்படக்கூடியது இது MPEG, MP4, MP3, BMP, TIF, WMA, FLV, 3GP ,OGG ஆகிய பல்வேறு வடிவைப்பு கோப்புகளை கையாளும் திறன்மிக்கது கூடுதலாக ஐஃபோன் வடிவமைப்பினை-கூட இது ஆதரிக்கின்றது பழுதுபட்ட கோப்புகளில் அந்த பழுதுகளை நீக்கி நல்ல கானொளி காட்சிகளாக கான உதவும் திறன் கொண்டது இது 65 இற்கும் மேற்பட்ட மொழிகளில் செயல்படும் திறன்மிக்கது கானொளி காட்சிகளின் உருமாற்றும் பணிமுடிவடைந்த வுடன் தானாகவே அந்த பணியை நிறுத்தம்செய்து கொள்ளும் வாய்ப்பு கொண்டது

4.AVS Media Converter என்பது கட்டணமற்ற விண்டோ இயக்கமுறைமையிலமட்டும் செயல்படும் பயன்பாட்டு கருவியாகும் இது AVI, VOB, AVCHD, Blu-Ray, MPEG, FLV, MKV ஆகிய பல்வேறு வடிவைப்பு கோப்பகளை கையாளும் திறன்மிக்கது கூடுதலாக blackberry, Sony, Apple, Android ஆகிவற்றில் வடிவமைப்புகளை ஆதரிக்கின்றதுகானொளி காட்சிகளின் உருமாற்றும் பணிமுடிவடைந்தவுடன்தானாகவே நிறுத்தம்செய்து கொள்ளும் வாய்ப்பு கொண்டது

5 .Handbrake என்பது கானொளி காட்சிகளின் கோப்புகளை உருமாற்றிட உதவிடும் ஒரு கட்டற்ற பயன்பாடாகும் இது விண்டோ மேக் லினக்ஸ் ஆகிய அனைத்து இயக்க-முறைமைகளிலும் செயல்படும் திறன்மிக்கது மேலும் கானொளி காட்சிகளின் கோப்பினை ஒலிகோப்பாக மட்டும் உருமாற்றம் செய்யவேண்டுமென குறிப்பிட்டால் அவ்வாறே ஒலிகோப்பாக உருமாற்றம் செய்து கொள்ளமுடியும்இது MP4, MKV, MPEG-4, MPEG-2 ஆகிய பல்வேறு வடிவைப்பு கோப்பகளை கையாளும் திறன்மிக்கது மிகமுக்கியமாக இதுiPhone, iPad, iPod ,another Android ஆகியவற்றில் செயல்படும் வகையில் உருமாற்றும் திறன்கொண்டது

6. MPEG StreamClip என்பது கானொளி காட்சிகளினஅ கோப்புகளை உருமாற்றிட உதவிடும் கட்டற்ற பயன்பாடாகும் இது விண்டோ மேக் ஆகிய இயக்கமுறைமைகளில் செயல்படும் திறன்மிக்கது இது அனைத்து செல்லிடத்து பேசிகளின் வடிவமைப்பைகளையும் ஆதரிக்ககூடியது இது கூகுள் யூட்யூப் ஆகியவற்றில் இருந்து கானொளி காட்சிகளின் கோப்புகளை பதிவிறக்கம் செய்திடும் திறன் கொண்டது இது MPEG, VOB, PS, AVI, MOV, DV, MMC, REC, VID போன்ற பல்வேறு பல்வேறு வடிவைப்பு கோப்பகளை கையாளும் திறன்மிக்கது

7. Convertilla என்பது கானொளி காட்சிகளின் கோப்புகளைஉருமாற்ற உதவிடும் எளிய சிறந்த பயன்பாட்டுகருவியாகும் இதில் கோப்புகளைஇழுத்துசென்று விடும் வசதிமிக்கது இதுசெல்லிடத்து பேசி,திறன்பேசி, கணினி, கைக்கணினி ஆகிய பல்வேறு சாதனங்களிலும் செயல்படும் கோப்புகளைஆதரிக்கின்றது இது விண்டோவின் அனைத்து பதிப்புகளிலும் விண்டோவின் 32பிட் 64பிட் கட்டமைவுகளிலும செயல்படும் திறன்மிக்கது

8. Koyote என்பது கட்டணமற்றவிண்டோவின் அனைத்து பதிப்புகளிலும்செயல்படும் திறன்மிக்க தொரு சிறந்த கானொளி உருமாற்ற பயன்பாடாகும் ஒரேசமயத்தில் ஒன்றிற்குமேற்பட்ட கோப்புகளை உருமாற்றிடும் திறன்மிக்கது இது MOV,  MP4, 3GP, FLV, MPEG, DVD,AVI போன்ற பல்வேறு பல்வேறு வடிவைப்பு கோப்பகளை கையாளும் திறன்மிக்கது

9. Media Coder என்பது கட்டணமற்ற சிறந்த கானொளி காட்சி களின் உருமாற்றும் பயன்பாடாகும் இது விண்டோ மேக்ஆகிய இயக்கமுறைமைகளில் செயல்படும் திறன்மிக்கது இது அனைத்து ஒலி ,ஒளிஒலிகோப்புகளையும் ஆதரிக்கூடியது இதில் தேவையான கோப்பினை யும் தேவையான வடிவமைப்பையும் தெரிவுசெய்தவுடன் மிகவிரைவாக உருமாற்றிடும் திறன் கொண்டது ஒரேசமயத்தில் பல்வேறு வடிவமைப்பான கோப்புகளாகஉருமாற்றிடும் திறன்மிக்கது

10. Ffmpeg என்பது திறமூல கானொளி காட்சியை உருமாற்றும் விண்டோ இயக்க முறைமையின் சிறந்த பயன்பாடாகும் விண்டோ மட்டுமல்லாது மேக் லினக்ஸ்ஆகிய அனைத்து இயக்கமுறைமைகளிலும் செயல்படும் தன்மைகொண்டது இதுஇடைமுகம் செய்திடஎளியதுஆனால்மிகதிறன்மிக்கது இதன் வாயிலாக கானொளி காட்சியை தொலைகாட்சி பெட்டி, கணினி ஐஃபோன்,கைபேசி ஆகிய எந்தவொரு சாதனத்திலும் செயல்படும் வகையில்எளிதாகஉருமாற்ற உதவுகின்றது

வியாபாரத்திற்கு பயன்படும் திறமூல செயல்திட்டமேலாண்மைகருவிகள்

தற்போதையவளரச்சியடைந்த நாகரிக உலகில் வியாபாரத்தின் எந்தவொரு செயல் திட்டத்தினையும் மனிதனால் முழுமையாக கட்டுபடுத்திடஇயலாதநிலையுள்ளது இவ்வாறான நிலையில் வியாபார செயல்திட்டத்தினை முழுதுமாக தானியங்கியாக கட்டுபடுத்திடுவதற்காக மேலாண்மைகருவிகள் பலஉள்ளன அவைகளுள் திறமூலகருவிகளும் தற்போது பயன்பாட்டில்உள்ளனஅவைகளைபற்றிய ஒரு பறவை பார்வை பின்வருமாறு
1.ஓப்பன்புராஜெக்ட் இது இணையத்தின் அடிப்படையில் செயல்படும்ஒரு செயல் திட்டமாகும் இது ஜிஎன்யுபொதுஅனுமதியின் வின் அடிப்படையில்வெளியிடபட்டுள்ளது இது திட்டமிடுதல், செயல்படுத்துதல் ஒருங்கிணைத்தல் ஆகியவற்றோடு மேககணினியுடன் இணைப்பு ஏற்படுத்தி கொள்ளும்வசதியும் கொண்டதாகும் இதற்கான இணையமுகவரி https://www.openproject.org/ ஆகும்
2.புராஜெக்ட்லிபர் இது பணிமேலாண்மை, வளங்களை ஒதுக்கீடு செய்தல், கேண்ட்சார்ட் போன்றபல்வேறுவகையான பணிகளை கையாளுவதற்காக பயன்படுகின்றது இது என்எஸ் புராஸக்ட்டுடன் ஒத்தியங்குகின்றதுஇது அனைத்து இயக்கமுறைமைகளிலும் செயல்படுகின்றது இதிலிருந்து எளிதாக பிடிஎஃப்கோப்பாக கட்டுபாடுகள் எதுவுமில்லாமல் பெற்றுகொள்ளலாம் இதற்கான இணையமுகவரிhttps://projectlibre.com/ஆகும்
3.ஆடோ இது சிஆர்எம்,இணைய பக்கங்கள் ,மின்வணிகம், கணக்குபதிவியல், கிடங்குகளின் மேலாண்மை, கையிருப்பு மேலாண்மை , செயல்திட்டமேலாண்மை ஆகிய அனைத்தும் ஒருங்கிணைந்த பயன்பாட்டு கருவியாகும் இதுபயனாளர் இடைமுகவசதி பயனாளர்களின் சேவை வசதி போன்றவைகளை அளிக்கின்றது இதற்கான இணையமுகவரிhttps://www.odoo.com/ ஆகும்

4.வீகான் இது ஒருகட்டற்ற கட்டணமற்ற பணிமேலாண்மை செயல்திட்டமாகும் இது எம் ஐ டி அனுமதியின் அடிப்படையில் வெளியிடபட்டுள்ளது வரைகலை இடைமுகப்புடன் மேம்பட்ட பணிமேலாண்மை வசதி கொண்டது இதுஐஃபோன், ஆண்ட்ராய்டு ஆகியவற்றில் செயல்படும் திறன்மிக்கது இதற்கான இணையமுகவரிhttps://wekan.github.io/ ஆகும்
5.ஜென்டோ இது உற்பத்தி பொருள் மேலாண்மை, செயல்திட்டமேலாண்மை தரமேலாண்மை,ஆவணமேலாண்மை,பணிமேலாண்மை,நிறுவனமேலாண்மை,புள்ளியல் அறிக்கைகள் ஆகிய பல்வேறு வசதி வாய்ப்புகளை கொண்டது இதற்கான இணையமுகவரி https://zentao.pm/ ஆகும்

வளர்ந்து வரும் திறமூல மென்பொருள் தொழில்நுட்பங்கள்

1.இயந்திர கற்றல்(Machine Learning) என்பது கைவசமுள்ள தரவுகளை கொண்டு அடுத்து என்ன நடைபெறும் என முன்கணிப்பு செய்திடும் தொழில் நுட்பமாகும் அதிலும் திறமூல மென்பொருட்களாக Google Cloud Machine Learning Engine, Apache prediction IO,Amazon Machine Learning Microsoft Distributed Machine Learning Toolkit, Unity Machine Learning Agentsபோன்றவைமிக முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன
2.அடுத்ததாக மெய்நிகர் பணப்பரிமாற்றத்தில் பிளாக்செயின் பிட்காயின் தொழில்நுட்பம் பயன்படுத்தபடுகின்றந இந்த பிளாக்செயினின் திறமூல மென்பொருளாக ERIS, Hydrachain, Multichain,OpenChain,Hyperledger ஆகியவை விளங்குகின்றன
3.மூன்றாவதாக Rஎனும் கணினிமொழிஇது இயந்திரகற்றலை ஆதரிக்கின்றது அதுமட்டுமல்லாது கோட்டு மாதிரி ,கோடற்ற மாதிரி, வித்தியாசமான புள்ளியியல் பரிசோதனை, மேம்பட்ட வரைகலைதொழில்நுட்பம், அணி கணக்கிடுதல், தரவுகளின் ஆய்வு கருவிகள் எனஎண்ணற்ற ஏறத்தாழ 11000 பொதிகளை நம்முடைய பயன்பாட்டிற்காக இதுதன்னகத்தே வைத்துள்ளது
4.நான்காவதாக திறமூல பொருட்களுக்கான இணையம் (IoT) நாம் பயன்படுத்தும் பெரும்பாலான பொருட்களை இணையத்தின் வாயிலாக கையாளுவதற்கு இந்த தொழில்நுட்பம் பெரிதும் உதவுகின்றதுஇந்த வகையில் திறமூலமென்பொருட்களாக Kaa IoT, SiteWhere,ThingSpeak,DeviceHive,Thinger.ioஆகியன உள்ளன
5.ஐந்தாவதாகProgressive WebApps(PWAs)எனும் முற்போக்கு இணைய பயன்பாடுகளின் உதவியால் கைபேசிகளில் பயன்பாடுகளை பதிவிறக்கம் செய்து நிறுவுகை செய்திடாமலேயே செயல்படுத்தி பயன்பெறும் வசதியை பயனாளர்களுக்கு வழங்குகின்றதுஇவ்வாறான பயன்பாடுகள் ஜாவாஸ்கிரப்ட்,சிஎஸ்எஸ்,ஹெச்டிஎம்எல் ஆகிய மொழிகளில் உருவாக்கபெறுகின்றன.இவை பெரும்பாலான இணையஉலாவிகளிலும் சாதனங்களிலும் அனைத்து திரைகளுக்கு பொருத்தமாகவும் அமைந்து இணைய இணைப்பு இல்லையென்றாலும் செயல்படுகின்றன இவைகளை உருவாக்குவதற்கான கருவிகள் React, PolymerTemplate,Lighthouse, Webpack ஆகியவையாகும்

6.ஆறாவதாக சொந்த சேவையாளர் கணினி வசதி இல்லாதவர்கள் கூட சேவையாளர் வசதியை Platform as a Service(PaaS)எனும் சேவையை வழங்கிடும் மேககணினி எனும் தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி கொள்ளப்படுகின்றது இதற்கான கருவிகள் OpeStack, CloudStack,Openshift,iCanCloud,GreenCloud போன்றவையாகும்
7.ஏழாவதாக உடல்நலபயன்பாடுகள் , நாடுகளின் பாதுகாப்பு படை, நவநாகரிக பயன்பாடு, விளையாட்டுகள், கட்டுமானங்கள் ,தொலைதொடர்பு ,பல்லூடகம் போன்றவைகளின் கணினி பயன்பாடுகளை உருவாக்கி அவற்றை செயல்படுத்தி சரிபார்ப்பதற்கு மெய்நிகர் பரிசோதனை(Virtual Relaity Test) தொழில்நுட்பம் மிகமுக்கியஇடத்தை வகிக்கின்றது OpenMask, HighFidelty, OpenSpace3D,ARToolkit போன்றவைஇந்த Opesource Virtul Reality(OSVR) கருவிகளாக விளங்குகின்றன

மைக்ரோசாப்ட்டின் ஒன்நோட்டிற்கு மாற்றான பயன்பாடுகள்

உலகின் பெரும்பாலான நிறுவனங்கள் இந்த மைக்ரோசாப்ட்டின் ஒன்நோட்டினை பயன்படுத்திவருவது அனைவரும் அறிந்த செய்தியே இதற்கு மாற்றாக இதே வசதிவாய்ப்புகளை கொண்ட கட்டற்ற பயன்பாடுகளும் நாம் பயன்படுத்தி கொள்ள தயாராக உள்ளன அவைகளை பற்றிய பறவை பார்வை பின்வருமாறு
1. Simplenote இதுஒன்நோட்டிற்குமாற்றான ஒரு கட்டற்ற பயன்பாடாகும் இதனைhttps://simplenote.com என்ற தளத்திலிருந்து பதிவிறக்கம் செய்து பயன்படுத்தி கொள்க
2. Evernote என்பதுமற்றொரு ஒன்நோட்டிற்குமாற்றான கட்டற்ற பயன்பாடாகும் இது விண்டோ, மேக், ஆண்ட்ராய்டு, ஐஓஸ் ஆகிய அனைத்து இயக்கமுறைமைகளிலும் செயல்படும் திறன்மிக்கது மேலும்இது வாடிக்கையாளர் விரும்பியவாறு கட்டமைப்பை மாற்றியமைத்து கொள்ள அனுமதிக்கின்றது இதனைhttps://evernote.com/ என்ற இணையமுகவரியிலிருந்து பதிவிறக்கம்செய்து பயன்படுத்தி கொள்க
3 . Laverna என்பதுமூன்றாவதான ஒன்நோட்டிற்குமாற்றான கட்டற்ற பயன்பாடாகும் இது விண்டோ, மேக், ஆண்ட்ராய்டு, ஐஓஸ் ஆகிய அனைத்து இயக்கமுறைமைகளிலும் செயல்படும் திறன்மிக்கது இதனை https://laverna.cc/ என்ற இணையமுகவரியிலிருந்து பதிவிறக்கம்செய்து பயன்படுத்தி கொள்க
4. Turtl என்பதுநான்காவதான ஒன்நோட்டிற்குமாற்றான கட்டற்ற பயன்பாடாகும் இது அனுமதியற்ற மற்றவர்கள்யாரும் இதனை அணுகாதவாறு பாதுகாப்பு வசதியை வழங்குகின்றது அதனோடு உருவப்படங்களையும் கையாளும் வசதியை வழங்குகின்றது இது விண்டோ, மேக், ஆண்ட்ராய்டு, ஐஓஸ் ஆகிய அனைத்து இயக்கமுறைமைகளிலும் செயல்படும் திறன்மிக்கது இதனை https://turtlapp.com/ என்ற இணையமுகவரியிலிருந்து பதிவிறக்கம்செய்து பயன்படுத்தி கொள்க
5. Google Keep என்பதுஒன்நோட்டிற்கு மாற்றான உருவப்படங்களிலும் உரையை உள்ளீடு செய்திடும் வசதியை அளிப்பதோடு அவைகளை எளிதாக கையாளும் வசதியை வழங்குகின்றது இதனை https://www.google.com/keep/ என்ற இணையமுகவரியிலிருந்து பதிவிறக்கம்செய்து பயன்படுத்தி கொள்க

DocBookஎனும் நெகிழ்வுதன்மையுடன் கூடிய மார்க்அப் எனும்கணினிமொழி ஒருஅறிமுகம்

முதலில் கணக்கீடுகளுக்காக கண்டுபிடிக்கப்பட்ட கணினியானது பின்னர் தட்டச்சு இயந்திரத்திற்கு மாற்றாகவும் அதன்பின்னர் பல்வேறு பயன்பாடுகளுக்கான அடிப்படை கருவியாகவும் விரிந்துபரந்து வளர்ந்துவரும் செய்தி அனைவரும் அறிந்ததே இவ்வாறான கணினியில் உரைகளை கையாளுவதற்காக இங்க்ஸ்பேஸ் ,லிபர்ஆஃபிஸ் போன்றவை திறமூல ஆவணவடிவமைப்புகளாகும் அதிலும் DocBook என்பது இவ்வாறான ஆவணவடிவமைப்பின் HTML ஐ போன்ற XML இன் அடிப்படையிலான ஒரு மார்க்அப் கணினிமொழி யாகும் இது கற்பதற்கும்எழுதுவதற்கும் மிகஎளிய இனிமையானதொரு கணினிமொழியாகும் இதன் கட்டளைவரி பின்வருமாறு இருக்கும்

My title goes here

Paragraph text goes here.

A section title

More paragraph text. Someinitalics.

நாம் இதனை கற்பதற்காக முதலில் இதனுடைய இணையதளபக்கத்திற்கு செல்க அங்கு உள்ள பேரளவு முதன்மை பட்டியலில்(master list.) பொருத்தமான தொருtag இனை தேடிபிடித்திடுக பின்னர் அதனை பயன்படுத்தி கொள்வதற்கான வழிகாட்டிடும் முதன்மை ஆவணத்தினை படித்தறிந்து கொள்க அதன்பின்னர் Gedit, Geany, Kate,Nano,Jove,Emacs,Atom போன்ற உரைபதிப்பான்களில் நாம் விரும்பும் உரைபதிப்பானை செயல்படச்செய்து அதனை திரையில் விரியச்செய்திடுக பின்னர் நம்முடைய இணையஉலாவியின்வாயிலாக DocBook 5.2 (http://tdg.docbook.org/tdg/5.2) எனும் இணைய பக்கத்தை திறந்திடுக பிறகு இதேஇணைய உலாவியின் மற்றொரு தாவிப்பொத்தானின் பக்கத்தினை திறந்து அதில் http://tdg.docbook.org/tdg/5.2/article.html/ எனும் இணையபக்கத்தினை திறந்து கொள்க பின்னர் இந்த பக்கத்தின் கீழ்பகுதிக்கு சென்று எடுத்துகாட்டு பெட்டியில் உள்ள எடுத்துகாட்டினை நகலெடுத்துவந்து நம்முடைய உரைபதிப்பான் திரையில் ஒட்டிகொள்க அதனை மாதிரிபலகமாக வைத்து கொண்டு உரைவடிவமைப்பை வெட்டி திருத்தம்செய்து அழகுபடுத்திடுவதற்காகபின்வரும் கட்டளைவரிகளை தவறில்லாமல் உள்ளீடு செய்திடுக

My first docbook document

Seth
Kenlon

opensource.com
2017

Introduction
Introductory text goes here.

Section with a title
Main body text goes here.

Conclusion
Exciting and inspiring conclusion goes here.

இதன்பின்னர் மற்றநண்பர்கள் பொதுமக்கள் ஆகியவர்களுக்கு வழங்க தேவையான உரையை இந்த மாதிரிபலகத்தில் உள்ளீடு செய்து கொள்க பிறகு பொதுமக்களின் பார்வைக்கு வெளியிடுவதற்காக பின்வரும் கட்டளைவரிகளை பயன்படுத்தி கொள்க
$ pandoc–fromdocbook–toepub3–outputmyDocbook.epub myDocbook.xml
$ pandoc–fromdocbook–tomarkdown–outputmyDocbook.md myDocbook.xml
$ pandoc–fromdocbook–tohtml–outputmyDocbook.html myDocbook.xml
$ pandoc–fromdocbook–tolatex–outputmyDocbook.pdf myDocbook.xml
தொழில்நுட்பவிவரங்களை வெளியிடுவதற்கு, கதைகளை வெளியிடுவதற்கு, இணையபக்கங்களின் உதவிக்குறிப்புகள் வெளியிடுவதற்கு,என்பன போன்றபல்வேறு வகையான பணிகளுக்கு இந்த DocBook மிகப்பேருதவியாகஉள்ளது

கையடக்க பிடிஎஃப் கோப்புகளை உதவிடும் கட்டற்ற பயன்பாடுகள்

கையடக்க பிடிஎஃப் கோப்புகளை அடோப் அக்ரோபேட் எனும் தனியுடைமை பயன்பாட்டினை கொண்டு படிக்கலாம் அச்சிட்டு பெறலாம் ஆனால் அதனை நாம் விரும்பியவாறு திருத்தம் செய்து மேம்படுத்திட அனுமதிக்காது அவ்வாறு நாம் திருத்தம் செய்திவிரும்பிடும்போது முதலில் அதனை பழையவேர்டு வடிவமைப்பிற்கு உரு மாற்றம் செய்து திருத்தம் செய்திடவேண்டும் அதன்பின்னர் லிபர்ஆஃபிஸ் போன்ற பயன்பாடுகளை கொண்டு பழையவாறு பிடிஎஃப் கோப்புகளாக உருமாற்றம் செய்திடவேண்டும் இதற்கு பதிலாக நேரடியாக பிடிஎஃப் கோப்புகளில் திருத்தம் செய்து மேம்படுத்திட PDFMetaEdit ,Xodo PDF Reader & Editor ,PDFEdit ,PDF-XChange viewer ,PDFTools ,PDFEscape ,Inkscape போன்றவை மிகச்சிறந்த கருவிகளாக நாம் பயன்படுத்தி கொள்வதற்கு தயாராக உள்ளன

Previous Older Entries