பைத்தான் கணினிமொழியின் உதவியுடன் கோப்புகளைதானாகவே பிற்காப்பு செய்திட முடியும்

நாம் ஏதாவது முக்கியமான கூட்டத்திற்கான படவில்லை காட்சியை தயார்செய்து முடிவுபெறும் நிலையில் ஆழ்ந்து ஈடுபாட்டுடன் பணிபுரிந்து கொண்டிருப்போம் அல்லது அந்த கூட்டத்திற்கான அறிக்கையை தயார்செய்து கொண்டிருப்பதில் ஆழ்ந்திருப்போம் இவ்வாறான நிலையில் திடீரெனகைதவறுதலாக அல்லது ஏதோவொரு காரணத்தினால் அவ்வாறு தயார் செய்யப்பட்டுக் கொண்டிருக்கும் கோப்பானது அழிந்து போய்விட்டது எனில் இவ்வளவுநேரம் கடினமாக உழைத்து தயார்செய்த கோப்பினை எவ்வாறு மீண்டும் உருவாக்குவது அல்லது மீட்டெடுப்பது ,அடுத்து என்ன செய்வது என நாம் திகைப்புற்று அப்படியே மலைத்து போய் உட்கார்ந்திடுவோம் அஞ்சற்க அவ்வாறான நிலையில் கைகொடுக்க வருவதுதான் பைத்தான் எனும் கணினிமொழியாகும் .இதன் மூலம் நாமே முயன்று பிற்காப்பு செய்திடுவதற்கான பைத்தான் நிரல்தொடரை உருவாக்கி பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் இதற்காக நம்மிடம் விண்டோ இயக்கமுறைமையில் செயல்படும் பைத்தான் 2 அல்லது பைத்தான் 3 பதிப்புள்ள கணினிமொழி இருந்தால் போதும் இந்த பயன்பாட்டிற்கு sync.py என்றவாறு பெயரிட்டுகொள்க Sync1.ini: என்பது கட்டமைவு கோப்பாகும் Logger1.py: என்பது Logger ஆதரவிற்கான தொகுதியாகும் Sync.log என்பது sync.py ஆல் உருவாக்கப்பட்ட ஒருகோப்பாகும்
இதில் பயன்படுத்தி கொள்வதற்காக Import configparser.
Import time.
Import shutil.
Import hashlib.
From the distutils.dir_util import copy_tree.
From the collections, import OrderedDict.
Import the OS.
Import logger1 as log1.
எனும் கட்டளைவரிகளின் வாயிலாக தேவையான நூலகங்களை பதிவிறக்கம் செய்து கொள்க
அதனை தொடர்ந்து
def ConfRead():
config = configparser.ConfigParser()
config.read(“Sync1.ini”)
return (dict(config.items(“Para”)))
எனும் குறிமுறைவரிகளை செயற்படுத்திடுக இவை Sync1.ini எனும் கோப்பினை படித்தறிகின்றன
Sync.ini எனும் கோப்பிலிருந்து பின்வரும் குறிமுறைவரிகள் ஒருசில மாறிகள் பெறப்படுகின்றன
All_Config = ConfRead()
Freq = int(All_Config.get(“freq”))*60
Total_time = int(All_Config.get(“total_time”))*60
repeat = int(Total_time/Freq)
கோப்பின் புலத்தை கணக்கிட பின்வரும் md5எனும்செயலி பயன்படுத்தப்படுகிறது. நாம் ஒரு கோப்பினை மாற்றினால், அதனுடைய பெயர் ஒரே மாதிரியாகவே இருக்கும், ஆனால்அதனுடைய ஹாஷ் மட்டும் மாறியமையும்.
def md5(fname,size=4096):
hash_md5 = hashlib.md5()
with open(fname, “rb”) as f:
for chunk in iter(lambda: f.read(size), b””):
hash_md5.update(chunk)
return hash_md5.hexdigest()
பின்வரும் செயலி இடைப்பட்டிகளுடன் முழு அடைவையும் நகலெடுக்கின்றது:
def CopyDir(from1, to):
copy_tree(from1, to)
பின்வரும் செயலி தேவையான இடத்தில்ஒரு கோப்பினை நகல்மட்டும் எடுக்கின்றது
def CopyFiles(file, path_to_copy):
shutil.copy(file,path_to_copy)
பின்வரும் செயலியானது ஒரு அகராதியை உருவாக்குகிறது, இது கோப்புகளின் புலத்துடன் கோப்பு பெயர்களைக் கொண்டுள்ளது. இந்த செயலியானது மூல இருப்பிடத்தை எடுநகலெடுத்து தற்போதுகைவசமுள்ள எல்லா கோப்புகளின் அகராதியை உருவாக்குகின்றது:
def OriginalFiles():
drive = All_Config.get(“from”)
Files_Dict = OrderedDict()
print (drive)
for root, dir, files in os.walk(drive, topdown=True):
for file in files:
file = file.lower()
file_path = root+’\\’+file
try:
hash1 = md5(file_path,size=4096)
#modification_time = int(os.path.getmtime(file_path))
rel_path = file_path.strip(drive)
Files_Dict[(hash1,rel_path)]= file_path
except Exception as e :
log1.logger.error(‘Error Original files: {0}’.format(e))
return Files_Dict
பின்வரும் செயலி ஒரு hash உடன் கூடி கோப்புகளின் பெயர்களைக் கொண்ட அகராதிஒன்றினஐ உருவாக்குகிறது. மேலும் இந்த செயலியானது நகலெடுக்கவிரும்பும இலக்கு இடத்தில் அனைத்து தற்போதைய கோப்புகளுடன் ஒரு அகராதியை உருவாக்குகின்றது.மேலும் இவ்வாறான செயலின்போது மூல கோப்புறை இல்லையென்றால், அது CopyDir எனும் செயலியை அழைக்கின்றது.
def Destination():
Files_Dict = OrderedDict()
from1 = All_Config.get(“from”)
to= All_Config.get(“to”)
dir1= from1.rsplit(“\\”,1)[1]
drive = to+dir1
#print (drive)
try:
if os.path.isdir(drive):
for root, dir, files in os.walk(drive, topdown=True):
for file in files:
file = file.lower()
file_path = root+’\\’+file
try:
hash1 = md5(file_path,size=4096)
#modification_time = int(os.path.getmtime(file_path))
rel_path = file_path.strip(drive)
Files_Dict[(hash1,rel_path)]= file_path
except Exception as e :
log1.logger.error(‘Error Destination foor loop: {0}’.format(e))
return Files_Dict
else :
CopyDir(from1,drive)
log1.logger.info(‘Full folder: {0} copied’.format(from1))
return None
except Exception as e :
log1.logger.error(‘Error Destination: {0}’.format(e))
கோப்பகத்துடன் கோப்பினை உருவாக்க பின்வரும் படத்திலுள்ளவாறான செயலி வரையறுக்கின்றது

கோப்பினைமட்டும் உருவாக்க பின்வரும் படத்திலுள்ளவாறான செயலி வரையறுக்கின்றது

இருசெயலிகளிலும் பின்வரும்குறிமுறைவரிகள் உண்மையான கோப்பினையும் நகலெடுக்கப்பட்ட கோப்பினை ஒப்பிட்டு சரிபார்த்திடுகின்றது ஏதேனும் மாறுதல்கள் இருந்தால உண்மை கோப்பில் உள்ளவாறு நகல்கோப்பில் மாறுதல்கள் செய்திடுகின்றது
def LogicCompare():
from1 = All_Config.get(“from”)
to= All_Config.get(“to”)
Dest_dict = Destination()
if Dest_dict:
Source_dict = OriginalFiles()
remaining_files = set(Source_dict.keys())- set(Dest_dict.keys())
remaining_files= [Source_dict.get(k) for k in remaining_files]
for file_path in remaining_files:
try:
log1.logger.info(‘File: {0}’.format(file_path))
dir, file = file_path.rsplit(“\\”,1)
rel_dir = from1.rsplit(“\\”,1)[1]
rel_dir1 = dir.replace(from1,””)
dest_dir = to+rel_dir+”\\”+rel_dir1
if not os.path.isdir(dest_dir):
os.makedirs(dest_dir)
CopyFiles(file_path, dest_dir)
except Exception as e:
log1.logger.error(‘Error LogicCompare: {0}’.format(e))
பின்வரும் குறிமுறைவரிகள் அதே செயல்களை திரும்பு செய்து கொண்டே இருக்குமாறு செய்கின்றது
= 0
while True:
if i >= repeat:
break
LogicCompare()
time.sleep(Freq)
i = i +1
Let us see the content of file Sync1.ini
[Para]
From = K:\testing1
To = E:\
Freq = 1
Total_time = 5
அதைவிட பின்வரும் குறிமுறைவரி மிகஎளியதாக NFO modeஎனும் நிலையில் செயல்படுமாறு செய்யப்பட்டுள்ளது
import logging
logger = logging.getLogger(“Mohit”)
logger.setLevel(logging.INFO)
fh = logging.FileHandler(“Sync.log”)
formatter = logging.Formatter(‘%(asctime)s – %(levelname)s – %(message)s’)
fh.setFormatter(formatter)
logger.addHandler(fh)
இடைநிலையாளர்வாயிலாக இந்த குறிமுறைவரிகளை செயல்படுத்திடுவதற்கு பதிலாக exe கோப்பாக மாற்றி எளிதாக செயல்படுத்திகொள்ளலாம் அல்லவா அதற்காக pyinstaller.என்பது பயன்படுகின்றது இது ஏற்கனவேநிறுவுகை செய்யப்பட்டுள்ளது
பின்வரும் படத்திலுள்ளவாறான கட்டளைவரிகள் இதனை செயற்படுத்திடுகின்றது

இதன்பின்னர் dist எனும் கோப்பகத்தில இதற்கான exe கோப்பு நாம் பயன்படுத்திகொள்வதற்கு தயாராக இருக்கின்றது இதன்பிறகு இதனை செயல்படுத்தி கோப்புகளை பிற்காப்பு செய்திட பயன்படுத்தி கொள்க

துவக்கநிலையாளர்களும் இணையதளபக்கத்தை எளிதாக உருவாக்கமுடியும்

பொதுவாக புதிய இணையதளபக்கமொன்றினை நமக்கென தனியாக உருவாக்கிட விரும்பினால் அதற்கென தனியாக நீண்ட பயிற்சியையோ அல்லது HTML/CSS குறிமுறைவரிகளையோ நன்கு அறிந்திருந்தால்தான் முடியும் என்ற தவறான எண்ணம் நம்மனைவரின் மனதிலும் உள்ளது அதனை விட்டொழியுங்கள் புதியவர்களும் தமக்கென தனியாகவொரு இணையதளபக்கத்தை தாமே மிகஎளிதாக உருவாக்கி கொள்ளமுடியும் இதற்காக WordPress, Wix, Joomla, Drupalபோன்ற நூற்றுகணக்கான இணையதளங்கள் தயாராக உள்ளன இவைகளுள் வேர்டுபிரஸ்ஸை கொண்டு துவக்கநிலையாளர்களும் எளிதாக இணையபக்கத்தை பின்வரும் படிமுறைகளை பின்பற்றி உருவாக்கி கொள்ளமுடியும்
படிமுறை.1.Web Hosting எனும் சேவையைபெறுதலும் இணையபக்கத்தின்பெயரை பதிவுசெய்தலும் இணையபக்கத்தின்பெயரை பதிவுசெய்தால் மட்டும் போதாது அதனை இணையத்துடன் இணைப்பதற்கானWeb Hosting எனும் சேவையைபெற்றால் மட்டுமே சரியாக அமையும் அதனால் முதலில் இந்த சேவையை வழங்கிடும் http://www.Bluehost.com அல்லது இதுபோன்ற தளங்களுக்குள் உள்நுழைவுசெய்தபின்விரியும் திரையில் get started now எனும்பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன்விரியும் BasicPlus,Choice Plusஆகியவாய்ப்புகளில் நமக்குத்தேவையானதை தெரிவுசெய்து கொள்க அடுத்து .com, .net .org போன்ற பின்னொட்டுகளில் நம்முடைய இணைய பக்கத்திற்கான பொருத்தமானதுடனான பெயரை தெரிவுசெய்து கொள்க தொடர்ந்து create your account எனும் பொத்தானை சொடுக்குதல் செய்து நம்முடைய பெயர் முகவரி போன்றவிவரங்களை உள்ளீடுசெய்து கொண்டு நம்முடைய கட்டணம் செலுத்தும் விவரங்களையும் உள்ளீடுசெய்து கொள்க மேலும் Basic,lus,Choice Plus ஆகிய திட்டங்களில் நமக்கு வசதியான ஒன்றினை இறுதியாக தெரிவு செய்து கொண்டு அதற்கான கட்டணத்தை செலுத்திடுக பின்னர் நமக்கென உள்நுழைவுசெய்வதற்கான தனியானதொரு கடவுச்சொற்களை உருவாக்கி கொள்க
படிமுறை.2.இணையதளபக்கத்தை கட்டமைவுசெய்வது பொதுவாக பெரும்பாலான இணையதளபக்கத்தை உருவாக்கஉதவிடும் நிறுவனங்கள் one-click-installation,OR MANUAL INSTALL ஆகிய இருவழிமுறைகளில் நமக்கான இணையதள பக்கத்தை கட்டமைவுசெய்துகொள்ளுமாறு அறிவுறுத்திடுவார்கள் முதலில் hosting account இற்குள் உள்நுழைவுசெய்திடுக தொடர்ந்து நம்முடைய கட்டுப்பாட்டு பலகத்திற்கு செல்க அங்குள்ள “WordPress” அல்லது “Website” உருவப்பொத்தான்களுள் ஒன்றினை தெரிவுசெய்து கொண்டு install Nowஎனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்து one-click-installation வழிமுறையை பின்பற்றிடுக அவ்வாறான வாய்ப்பு இல்லையெனில் OR MANUAL INSTALL எனும் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்து படிப்படியாக ஒவ்வொன்றாக கட்டமைவு செய்து கொண்டு வருக
படிமுறை.3. இணையதளபக்கத்தை வடிவமைத்தல்முந்தைய படிமுறை 2 ஐ பின்பற்றி நிறுவுகைசெய்திடும் நம்முடைய இணையதள பக்கமானது பொதுவான அடிப்படையான இணையதளபக்கமாகும் அதனை பல்வேறு பார்வையாளர்களையும் கவரும்வண்ணம் வடிவமைப்பு செய்திடவேண்டும் அதற்காக WordPress dashboardஎனும் வேர்டுபிரஸின் முகப்பு பக்கத்திற்கு செல்க அதனுடைய பக்கபலகையின் Appearance என்பதில் Themes என்பதை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன்நாம் பயன்படுத்த தயாராகஇருக்கும் 1500 இற்குமேற்பட்ட Themesகள் திரையில் விரியும் அவற்றுள்நாம் விரும்புவதை தெரிவுசெய்து கொண்டு Install எனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக
படிமுறை.4.இணையதள பக்கத்திற்கான உள்ளடக்கங்களை சேர்த்தல் நம்முடைய இணையதளபக்கங்களில் நம்மைபற்றிய விவரங்களை அளிப்பதற்கான About Me எனும் பக்கத்தையும் நாமளிக்கும் சேவைகளுக்காக Servicesஎனும் பக்கத்தையும் உள்ளடக்கங்களாக சேர்த்திடவேண்டும் இதற்காக வேர்டுபிரஸ்ஸின முகப்பு பக்கத்தில் Pages -> Add New->எனும் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்திடுக உடன்விரியும் வழக்கமான எம்எஸ் வேர்டு போன்ற திரையில் தேவையான விவரங்களை உள்ளீடுசெய்து சேமித்து கொள்க இவ்வாறான தகவல்களை மாறுதல்கள் செய்திடும்போது Update எனும் பொத்தானை சொடுக்குதல் செய்து நிகழ்நிலைபடுத்திகொள்க மேலும் இவற்றை ஒரு பட்டியலாக வைத்து பார்வையாளர்கள் விரும்பினால் தெரிவுசெய்து காணுமாறு செய்திடவேண்டும் அதற்காக வேர்டுபிரஸ்ஸின முகப்பு பக்கத்தில்
Appearance-> Menus->எனும் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்திடுக உடன் விரியும் திரையில் நாம் உள்ளடக்க பக்கங்களாக உருவாக்கியவைகளின தேர்வுசெய் பெட்டிகளை தெரிவுசெய்துகொண்டு Add to Menuஎனும் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக நம்முடைய இணையதளபக்கத்தில் ஏதேனும் வலைபூக்களை இணைத்திட விரும்பினால்Blogஎன தெரிவுசெய்து கொண்டு Posts -> Categories-> எனும் வாய்ப்பினை அல்லது Posts -> Add New-> எனும் வாய்ப்பினை வேர்டுபிரஸ்ஸின முகப்பு பக்கத்தில் தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்திடுக அடுத்து நம்முடைய இணையதளபக்கத்தின் பெயர் இணைஉலாவிகளில் குறிச்சொற்களாக எளிதில் தேடிபிடித்திடுவதற்கு வசதியாக அமையுமாறு தலைப்பும் விளக்கவரியும் (Title and Tagline )சுருக்கமாக அமைந்திருக்கவேண்டும் அதற்காக Settings -> General ->எனும் வாய்ப்பினை வேர்டுபிரஸ்ஸின முகப்பு பக்கத்தில் தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்திடுக உடன் விரியும் படிவத்தில் தேவையானவாறு சரியாக சுருக்கமாக உள்ளீடுசெய்து கொள்க
நம்முடைய இணையதளபக்கத்தை பற்றிய பார்வையாளர்களின் கருத்துகளை உள்ளீடுசெய்திடSettings -> Discussion->எனும் வாய்ப்பினை வேர்டுபிரஸ்ஸின முகப்பு பக்கத்தில் தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்திடுக உடன் விரியும் திரையில்Allow people to post comments on new articles எனும் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்திடுக தேவையில்லை யெனில்இந்த வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்யாதுவிட்டிடுக நம்முடைய இணையதளபக்கத்தில் பக்கபலகையை திருத்தம் செய்து மாற்றியமைத்திடவிரும்பினால் Appearance -> Widgets->எனும் வாய்ப்பினை வேர்டுபிரஸ்ஸின முகப்பு பக்கத்தில் தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்திடுக உடன் விரியும் திரையில் தேவையானவாறு இழுத்துசென்று விடுவதன் வாயிலாக திருத்தியமைத்திடுக மேலும் நம்முடைய இணையதள பக்கத்தில் கூடுதல் இணைப்பாக ஒருசில வசதிவாய்ப்புகளை சேர்த்திட விரும்பிடுவோம் அதற்காக Plugins -> Add New->எனும் வாய்ப்பினை வேர்டுபிரஸ்ஸின முகப்பு பக்கத்தில் தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்திடுக உடன் விரியும் திரையில் ஆயிரகணக்கான கூடுதல் இணைப்புகள் நாம் பயன்படுத்தி கொள்ள தயாராக இருக்கின்றன அவைகளுள் நமக்கு தேவையான பொருத்தமானவைகளை மட்டும் தெரிவுசெய்து சேர்த்து கொள்க
அவ்வளவுதான் நமக்கென தனியாக நம்முடைய இணையபக்கத்தைஅரைமணிநேரத்தில் வெற்றிகரமாக உருவாக்கிவிட்டோம் வாழ்த்துகள்

மேலும் விவரங்களுக்கு https://websitesetup.org/எனும் இணைய பக்கத்திற்கு சென்றறிந்துகொள்க

குழுவிவாதஇயந்திரமனிதன் (chatbot)ஒரு அறிமுகம்

குழுவிவாதஇயந்திரமனிதன் (chatbot) என்பதுஉரை அல்லது குரலொலியை பயன்படுத்தி குழுவிவாதங்களை நடத்தமுடிந்த ஒரு கணினி நிரல்தொடர் அல்லது உட்பொதிந்த செயற்கை நினைவகம் ஆகும் இது ஒரு திறன்மிகுந்த இயந்திரமனிதன் இடைமுக முகவராக அல்லது செயற்கைநினைவகத்துடன் விவாதிப்பவராக செயல்படுகின்றது அதைவிட குரலொலி அல்லது உரை வாயிலாக குழு விவாதங்களை அனுமதிக்க உதவிடும் ஒரு குழுவிவாத இயந்திரமனிதனாகும் இதனை இணையஉலாவியில் அல்லது திறன்பேசியில் பிரபலமான முகநூல் செய்தியாளராக நாம் விரும்பியவாறு பயன்படுத்தி கொள்ளமுடியும் பயனாளர் ஒருவர் இதனிடம் கேள்விகளை கேட்கலாம் அல்லது கட்டளைகளையிடலாம் உடன் அதற்கான பதில் செயல் அவ்வாறு கோரிய நபருக்கு இதனிடம் கிடைக்கும் வாடிக்கையாளரை திருப்தி படுத்திடுவதற்கான அல்லது தேவையான தகவல்களை பெறுவதற்கான குழுவிவாத களமாக இது அமைந்துள்ளது இயற்கையான மொழி செயல்பாடுகளின் அடிப்படையில் பொருத்தமான திறவுச்சொற்கள் அல்லது அதைபோன்ற செயல்களை தரவுதளத்திலிருந்து இது பெற்று செயற்படுத்திடு கின்றது இந்த குழுவிவாதஇயந்திரமனிதன் (chatbot) ஆனது விதிகளின் அடிப்படையிலான குழுவிவாதஇயந்திரமனிதன் (chatbot) என்றும் செயற்கை நினைவக அடிப்படையிலான குழுவிவாதஇயந்திரமனிதன் (chatbot) என்றும் இருவகையாக வகைபடுத்தப்பட்டுள்ளது இந்த குழுவிவாத இயந்திரமனிதனை (chatbot) உருவாக்குவதிலும் வழக்கமான பயன்பாடுகள் அல்லது இணைய பக்கங்களை உருவாக்குவதைபோன்றே பலபடிமுறைகளில் உருவாக்கிடலாம்
படிமுறை1முதலில் வாடிக்கையாளர் கோரும் கேள்விக்கான பதிலா அல்லது தேவையான தகவல்களா எவ்வாறு வழங்குவது என திட்டமிடவேண்டும்
படிமுறை2 அடுத்து நாம் பேசும் இயற்கைமொழியை செயற்படுத்திடுவது பதிலை தயார்செய்வது பலமாதிரிகளை நிருவகிப்பது வரைகலை இடைமுகப்பை கையாளுவது ஆகியவற்றினை கட்டமைவு செய்திடவேண்டும்
படிமுறை3 தொடர்ந்து படிமுறை2 இல் கூறியவாறு கட்டமைவுசெய்ததை emulator இல் அல்லதுஇணையத்தில் செயற்படுத்தி சரியாக செயல்படுத்தப் படுகின்றதா வென சரிபார்த்து பரிசோதிப்பது மூன்றாவது படிமுறையாகும்
படிமுறை4 சரியாக செயல்படுகின்றது எனில் இணையத்தின் வாயிலாக அல்லது தரவுமையத்தின் வாயிலாக வெளியிடசெய்வது நான்காவது படிமுறையாகும்
படிமுறை5 அடுத்து Skype, Facebook, WeChat,என்பன போன்ற சமுதாய வலைபின்னலுடன் மிகச்சரியாக இணைத்து செயல்படசெய்வதாகும்
படிமுறை6 இறுதியாக நாம் அவ்வாறு சமுதாய வலைபின்னலுடன் இணைத்து வெளியிட்டபின்னர் அதில் ஏற்படும் குறைநிரைகளை சரிசெய்திடுவதற்கான ஆய்வறிக்கையாகும்
இயற்கைமொழியை புரிந்து கொள்ளுதல் இயற்கைமொழியை செயல்படுத்துதல் ஆகிய இருவழிகளில் இதனை பயன்படுத்திகொள்ளப்படுகின்றது இவ்வாறான குழுவிவாதஇயந்திரமனிதன் (chatbot) பயன்படுத்தி கொள்வதால் பின்வரும் பயன்கள் கிடைக்கின்றன இது செயற்கை நினைவகத்துடன் செயல்படுவதால் இடையிடையே நிறுத்தம் செய்திடாமல் தொடர்ந்து 24 மணிநேரமும் இதனை தொடர்ந்து பயன்படுத்தி கொள்ளும் திறன்மிகுந்ததாக விளங்குகின்றது வியாபாரநிலையங்களில் வாடிக்கையாளரின் சிறந்த நண்பனாக விளங்குகின்றது இது கணினிமுதல் கைபேசிவரை அனைத்து தளங்களிலும் செயல்படும் திறன்மிக்கது
தற்போது நடைமுறையில் IBM Watson conversation service, Microsoft LUIS, API.AI, Recast.AI , wit.AI. ஆகியவற்றில் Botkit எனும் கட்டற்றகுழுவிவாதஇயந்திரமனிதன் (chatbot) பயன்படுத்தி கொள்ளப்படுகின்றது இதனுடைய இணையமுகவரி https://botkit.ai/ ஆகும்
Slack, Telegram, Microsoft Bot Framework, Nexmo, HipChat, Facebook Messenger, WeChat,போன்றவைகள் BotMan எனும்கட்டற்றகுழுவிவாதஇயந்திரமனிதன் (chatbot) பயன்படுத்தி கொள்ளப்படுகின்றது இதனுடைய இணையமுகவரிhttps://botman.io/ ஆகும்

பாதிக்கப்பட்ட வலைதளம் குறித்த பைத்தானின் எளிய SQL Injection சரிபார்ப்பு குறிமுறைவரிகள்

இன்றுநாம் ஒரு பாதிக்கப்பட்ட வலைதளம் குறித்த நம்முடைய முதன்முதலான எளிய SQL Injection சரிபார்ப்பு குறிமுறைவரிகளை பைத்தான் கணினி மொழியில் எவ்வாறு எழுதுவது என காணவிருக்கின்றோம் இதற்காக நமக்கு பைத்தான்கணினிமொழி 3.4 பதிப்பு , நல்ல இணையஇணைப்பு, பாதிக்கப்பட்ட ஏதேனுமொரு வலைதளம் ஆகியவைமட்டும் தேவையாகும் முதலில் new .py எனும் கோப்பினை உருவாக்கிகொள்க அதில் முதலில்பின்வரும் மூன்று குறிமுறைவரிகளை உள்ளீடுசெய்திடுக

import sys
import urllib
import urllib.request
fullurl = input(“Please specify the full vulnerable url: “)
for carg in sys.argv:
if carg == “-w”:
argnum = sys.argv.index(carg)
argnum += 1
fullurl = sys.argv[argnum]
இதில் முதல்வரியானது இயக்கமுறைமை அல்லது அமைப்பு முறையை உள்ளே கொண்டுவருகின்றது இரண்டாவது urllib தொடர்பான நூலகங்களை உள்ளே கொண்டுவருகின்றது மூன்றாவது வரி urllib தொடர்பான தொடர்புடைய கோரிக்கையை உள்ளே கொண்டுவருகின்றது நான்காவது வரியானது பயனாளரின் உள்ளீட்டினை பெறுகின்றது

import sys
import urllib
import urllib.request
fullurl = input(“Please specify the full vulnerable url: “)
resp = urllib.request.urlopen(fullurl + “=1\’ or \’1\’ = \’1\””)
body = resp.read()
fullbody = body.decode(‘utf-8’)
if “You have an error in your SQL syntax” in fullbody:
print (“The website is classic SQL injection vulnerable!”)
else:
print (“The website is not classic SQL injection vulnerable!”)

லினக்ஸ் இயங்கும் கணினிகளுக்கும் விண்டோ இயங்கிடும் கணினிகளுக்கும் இடையே கோப்புகளை பரிமாறிக்கொள்ளுதல்

ஒரு வளாக பிணையத்தின் வாயிலாக இணைக்கப்பட்டுள்ள லினக்ஸ் இயங்கும் கணினிகளுக்கும் விண்டோ இயங்கிடும் கணினிகளுக்கும் இடையே கோப்புகளை பரிமாறிகொள்ள உதவ வருவதுதான் Samba எனும் பயன்பாடாகும் புதியதாக வெளியிடப்படும் தற்போதைய அனைத்து விண்டோ இயக்கமுறைமைகளிலும் லினக்ஸ் இயக்க முறைமைகளிலும் இந்த Samba எனும் பயன்பாடானது முன்கூட்டியே நிறுவுகை செய்யப்பட்டே கிடைக்கின்றன
இதனை பயன்படுத்திகொள்வதற்காக நம்முடைய விண்டோஇயங்கும்கணினியில் கட்டுப்பாட்டு பலகத்தினை திறந்து கொண்டு அதில் Network and Sharing எனும் வாய்ப்பினைதெரிவுசெய்து சொடுக்குக பின்னர் விரியும் திரையில் Change Advanced Sharing Settingsஎனும் வாய்ப்பினைதெரிவுசெய்து சொடுக்குக அதன்பின்னர் விரியும் திரையில் Turn on Network Discovery , Turn on File and Print Sharing ஆகிய வாய்ப்புகளை தெரிவுசெய்து கொள்க
பின்னர் கணினியின் காலியானதிரையில் இடம்சுட்டியை வைத்து கொண்டு சுட்டியின் வலதுபுற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன்விரியும் சூழ்நிலைபட்டியில் Properties எனும் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக அதன் பின்னர் விரியும் Propertiesஎனும் திரையில் Sharing எனும் தாவிப் பொத்தானின் திரையை தோன்றிடசெய்திடுக அதில் Share… எனும் பொத்தானிற்கு மேல்பகுதியில் \\YOURCOMPUTERNAME\Users\YourUserName\ShareFolderName. என்றவாறு இருக்கும் இது லினக்ஸ் கணினிக்கானதாகும் பின்னர் பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் அதனால் Share… எனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக
லின்க்ஸ் கணினியில் Konqueror என்பதை பயன்படுத்துவதாக இருந்தால்
பெரும்பாலான லினக்ஸ் இயங்கும் கணினிகள் KDE எனும்முகப்புதிரையையும் Konqueror எனும் கோப்பு பகிர்ந்து கொள்ளும் மேலாளரையும்கொண்டிருக்கின்றன அவற்றின் முகப்புத்திரையில் K எனும் உருவப்பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்து செயல்படுத்திடுக பின்னர் Internet -> Konqueror.என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன்விரியும் திரையில் Network Folders எனும் இணைப்பை தெரிவு செய்து சொடுக்குக அல்லது முகவரி பட்டையில்remote:/ என தட்டச்சு செய்து உள்ளீட்டு விசையை அழுத்துக பின்னர் Samba Shares எனும் உருவப்பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக தொடர்ந்து நம்முடைய Windows Home பணிக்குழுவின் உருவப் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக அதன்பின்னர் Workgroup எனும் உருவப்பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக பின்னர் நம்முடைய கணினியின் உருவப்பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குகஉடன் விரியும் திரையில் கோப்புகளை பகிர்ந்து கொள்ளும் பயனாளரின் பெயர் கடவுச்சொற்களை மிகச்சரியாக உள்ளீடு செய்து கொண்டு இறுதியாக OK எனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக
லினக்ஸ் கணினியில் Nautilus என்பதை பயன்படுத்துவதாக இருந்தால்
லினக்ஸ் இயங்கும் கணினிகள் GNOME எனும்முகப்புதிரைகொண்டுள்ள கணினிகளில் அந்த முகப்பத்திரைக்குசெல்க அதில் Nautilus எனும்கோப்பு பகிர்ந்து கொள்ளும் மேலாளரை செயல்படுத்திடுக பின்னர்File => Connect to Server…=> என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்துசெயற்படுத்திடுக அதன்பின்னர்தோன்றிடும் திரையில்Service type எனும் கீழிறங்கிடும் பட்டியை விரியச்செய்து அதில் Windows share எனும் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக பின்னர் விரியும் திரையில் Serverஎனும் புலத்தில் நம்முடைய விண்டோ இயங்கிடும் கணினியின் பெயரை உள்ளீடுசெய்து கொண்டு Connect எனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக அதற்கு பதிலாக Nautilus என்பதன் முகவரிபட்டையில் smb://YOURCOMPUTERNAME/Users/YourUserName/ShareFolderName எனஉள்ளீடுசெய்துகொண்டு உள்ளீட்டு விசையை அழுத்துக இதில் முக்கியமாக smb: என்பதற்கு பின்புறம் \\என்பதற்கு பதிலாக //என்பதாக இருசாய்வுக்கோடுகள்இருக்கவேண்டும் என மனதில்இறுத்திகொள்க

வாடிக்கையாளர்விரும்பியவறு உருவாக்கமையத்தை(kernel)கட்டமைவு செய்யலாம்

லினக்ஸின் உருவாக்கமையமானது (kernel)முதன்முதலில் லினஸ் டோர்வால் என்பவரால் 1991 ஆம் ஆண்டு உருவாக்கபட்டு மேம்படுத்தபட்டது இந்த உருவாக்க மையமானது தற்போது ஏறத்தாழ 95 சதவிகிதம் சூப்பர் கணினியிலும், 100சதவிகிதம் ஆண்ட்ராய்டு செல்லிடத்து பேசியின் இயக்க முறைமையிலும் பயன்படுத்தபட்டு வருகின்றது. மேலும்தற்போது இந்த லினக்ஸின் உருவாக்கமையம் ஆனது ஆண்ட்ராய்டு எனும் இயக்கமுறைமையாக தனியாள் கணினியான மடிக்கனினி ,மேஜைக்கனினி, கைக்கணினி ஆகியவைகளிலும் விண்டோ இயக்கமுறைமைக்கு மாற்றாக பயன்படுத்தபட்டு வருகின்றது.
இந்நிலையில் இந்த உருவாக்க மையம்(kernel) என்றால் என்ன என்ற கேள்வி இயல்பாக அனைவரின் மனதிலும் எழும். பொதுவாக கணினியின் எந்தவொரு இயக்கமுறைமையும் அடிப்படையில் கணினியினுடன் இணைந்துள்ள வன்பொருட்களான மின்னனுசாதனங்களை கையாளுவதற்கான கட்டளைவரித்தொடர்கள் கொண்ட மையம் , பயனாளருடன் இடைமுகம் செய்வதற்கான கட்டளைவரித் தொடர்களின் மையம் ஆகிய இரண்டு மென்பொருட்களின் உறுப்புகளையே உருவாக்க மைய என அழைப்பார்கள்.
விக்கிபீடியாவானது மென்பொருளின் வாயிலாக வரும் உள்ளீட்டு வெளியீட்டு கோரிக்கைகளை கையாளும் கணினியின் கட்டளை வரித்தொடரே உருவாக்க மைய என கூறுகின்றது இந்த கட்டளைவரித் தொடரானது உள்ளீட்டுஅல்லது வெளியீட்டு கோரிக்கைகளை மைய செயலகத்திற்கும் கணினியுடன்இணைந்துள்ள மின்னனு சாதனங்களுக்கும் தேவையான இயந்திரமொழி கட்டளைகளாக உருமாற்றம் செய்து அனுப்புகின்ற ஒரு அமைவையே உருவாக்கமைய என அழைக்கபடுவதாக மேலும் விளக்கம் அளிக்கின்றது
பொதுவாக கணினியுடன் இணைந்துள்ள மின்னனுசாதனங்களை இயக்குவதற்கான இயந்திரமொழி கட்டளைகளை நாம் உள்ளீடு செய்திடும் மென்பொருள் கட்டளை வரித்தொடரிலிருந்து மொழிமாற்றம் செய்து மையசெயலகத்தின் வாயிலாக கட்டுபடுத்தும் அமைவையே உருவாக்கமையம்(kernels)என அழைக்கபடும் இந்த உருவாக்க மையமானது அடிப்படையில் ஒற்றையான உருவாக்கமையம்(monolithic kernels) , சிறு உருவாக்கமையம்(micro kernels) ,மேம்பட்டகலப்புஉருவாக்கமையம்(hybrid kernels)என மூன்றுவகையாக உள்ளன
இந்த ஒற்றையான உருவாக்க மையவகையானது உருவாக்க மையத்திற்கு ஒதுக்கீடு செய்யபட்ட நினைவகத்தில் மட்டும் இயக்க முறைமையானது முழுவதும் செயல்படுமாறு அமைக்கப்பட்டுள்ளது
இந்த சிறுஉருவாக்க மையவகையானது மின்னனு சாதனங்களை கட்டுபடுத்தப்படும் இயந்திரமொழிதவிர மற்றைய செயல்கள் பயனாளருக்காக ஒதுக்கபட்ட காலிநினைவகத்தில் செயல்படுமாறு அமைக்கபட்டுள்ளது. லினக்ஸின் உருவாக்க மையமானது ஒற்றையான உருவாக்க மைய வகையை சேர்ந்ததாகும் இந்த லினக்ஸின்பல்வேறு வெளியீடுகளும் அவைகளுக்கேயுரிய தனித்தன்மையான வாடிக்கையாளர்களின் தேவைகளை நிறைவுசெய்கின்ற வகைகளில் வெளியிடப்படுகின்றன. மேலும் தற்போது வெளியிடப்படும் அனைத்து வன்பொருட்களும் மின்னனு சாதனங்களும் லினக்ஸின் இயக்கமுறைமைய ஆதரித்து ஒத்தியங்குமாறு செய்யப்பட்டே வெளியிடபடுகின்றன மேலும் இவ்வாறான மின்னனு சாதனங்களை கையாளும் தன்மையுடன்மட்டுமே லினக்ஸின் வெளியீடுகளும் அமைந்துள்ளன லினக்ஸின் உருவாக்கமையமானது 2005 ஆம் ஆண்டிலிருந்து ஒவ்வொரு இரண்டு அல்லது மூன்றுமாதத்திற்குஒருமுறை மேம்படுத்தபட்டுகொண்டே வரப்படுகின்றது இதற்கான பதிப்பெண்ணானது மூன்றிலக்கங்களை கொண்டதாகும் .
இதில் x எனும் முதலிலக்கமானது பேரளவு மாறுதல் இருந்தால் மட்டும் மாற்றியமைக்கபடும் லினக்ஸின் 20ஆவது பிறந்த நாளான 2011 ல் இவ்வாறான மாறுதல்களை கொண்ட வெளியீடு அமைந்தது
இரண்டாவது y எனும் எண்ணானது நிலையான மையத்திற்கான இரட்டைப்படை எண்ணும் மேம்படுத்தபட்ட வெளியீடு ஒற்றைபடை எண்ணாகவும் குறிப்பிடுமாறு அமைந்திருக்கும்
மூன்றாவது zஎனும் எண்ணானது தற்போதைய வெளியீட்டு எண்ணை குறிப்பதாக ஒவ்வொரு வெளியீட்டின்போதும் மாற்றி யமைத்து கொண்டே யிருக்கும்
தற்போது ஏறத்தாழ 75 சதவிகித ஊழியர்கள் இந்த லினக்ஸ் உருவாக்க மையத்தை மேம்படுத்தும் செயலிற்காக பணிபுரிந்துவருகின்றனர் இவர்களோடு ஏராளமான அதாவது 25 சதவிகிதஅளவிற்கு தன்னார்வாளர்களும் சேர்ந்து தங்களின் பங்களிப்பை வழங்குகின்றனர். நிலையான வெளியீடான லினக்ஸ் கெர்னல்3.10 பற்றிய கட்டளைவரிகளை மொழிமாற்றம் செய்வதை பற்றி இப்போது காண்போம்
படிமுறை.1:இதற்காக முதலில் லினக்ஸின்உருவாக்கமையத்தை மேம்படுத்திடும் சூழலை கொண்டுவருவதற்காக libncurses libraryஎன்பதை நிறுவிடவேண்டும். இதற்காக பின்வரும் கட்டளைவரித்தொடரை செயல்படுத்திடுக
$sudo apt-get install ncurses-bin libncurses5//for Ubuntu like systems // use yum for fedora like systems
படிமுறை.2: பிறகு பின்வரும் கட்டளைவரிகளின் மூலம் லினக்ஸின்உருவாக்கமையத்தை பதிவிறக்கம் செய்திடுக.
$ cd / usr / src/
$ sudo wget https://www.kernel.org/pub/linux/kernel/v3.x/linux-3.10.10.tar.xz
படிமுறை.3: பின்னர் பின்வரும் கட்டளைவரியின் மூலம் கெர்னலின் மூலக்கோப்புகளை வெளியிலெடுத்து மொழிமாற்றம் செய்து கட்டமைவு செய்திடுக
$ tar –xvjf linux -3.10.10.tar.xz
படிமுறை.4: லினக்ஸின் உருவாக்கமையத்தில் 15 மில்லியன் குறிமுறைவரிகளும் 3000 வாய்ப்புகளை கையாளுமாறும் ஆயிரத்திற்கு அதிகமான மின்னனுசாதனங்களை ஆதரித்து கையாளும் தன்மையுடனும் சேவைகளை அளிக்கும் திறனுடனும் இருக்கின்றன. அனைத்து ஜிஎன்யூ அல்லது லினக்ஸ் வெளியீடுகளும் இயல்புநிலையில் இந்த ஆயிரத்திற்கு அதிகமான மின்னனுசாதனங்களை ஆதரித்து கையாளும் தன்மையுடனும் சேவைகளை அளிக்கும் திறனுடனும் இருந்திடுமாறு வெளியிடப்படுகின்றன. பொதுவாக எந்தவொரு நபரும்உருவாக்கமையத்தின் இவ்வாறான இயல்புநிலையில் ஆதரிக்கும் வாய்ப்பை ஏற்றுகொள்ளுதல் அல்லது தான் விரும்பியவாறு மாறுதல் செய்துகொள்ளுதல் ஆகிய இரண்டில் ஒன்றை மட்டும்பின்பற்றி கொள்ளலாம் பொதுவாக நாம் செய்திடும் இந்த மாறுதல்களானது கணினியின் தொடக்க இயக்கத்தை பாதிக்காத முந்தைய உருவாக்கமையத்தை பின்பற்றிடுமாறு செய்வார்கள் பின்வரும் கட்டளைவரித்தொடர்களானது TUI அடிப்படையில் பயனாளர் இடைமுகத்திற்கான முந்தைய உருவாக்கமையத்தின் பட்டியை கட்டமைவை செய்கின்றது . அதனால் save என்ற வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து .config என்ற பெயருடன் கோப்பினை சேமித்துகொள்க தேவையானால மாறுதல்கள் செய்துகொள்க அம்மாறுதல்கள் கணினியின் தொடக்க இயக்கத்தை பாதிக்காதவாறு பார்த்து கொள்க
$ cd linux-3.`0.`0
$ sudo make menu config
படிமுறை.5: பின்வரும் கட்டளை வரிகளுடன் முக்கிய உருவாக்கமையத்தை மொழிமாற்றம் செய்திடுக
$ make அல்லது $ make –j4
இதில் உள்ள j ஆனது இணையாக நான்கு மையங்களை மொழிமாற்றம் செய்கின்றது இந்த j மதிப்பானது எண்களால் குறிக்கப்படும் .ஆயினும் தயார்நிலையிலுள்ள மையங்களின் எண்ணிக்கைக்கு ஏற்ப இருக்குமாறு பார்த்து கொள்க.
படிமுறை6: இந்த படிமுறையில் நாம் மொழிமாற்றம் செய்த உருவாக்கமை தகவமைவை(modules) நம்முடைய கணினியில் நிறுவிடத் தாயாராக இருக்கமாறு செய்கின்றது
$ make modules_install
படிமுறை7: தற்போது கணினியை புதியதாக நிறுவப்பட்ட உருவாக்க மையத்தின் வாயிலாக பின்வரும் கட்டளைவரிகளை கொண்டு மறுதொடக்கம் செய்திடுக.
$ make install
$ reboot
கணினியை மறுதொடக்கம் செய்தபின் Uname-r என்ற கட்டளைவரியை கொண்டு இந்த புதிய உருவாக்கமையத்தின் பதிப்பு எண்ணை காண்க.
எச்சரிக்கை நாமே இவ்வாறு கட்டமைவுசெய்திடும்போதும் மொழிமாற்றம் செய்திடும்போதும் மிக கண்டிப்பாக சரியான படிமுறையை பின்பற்றிடுக

எந்தவொரு இணையஉலாவியிலும் பயனாளர் இணையஉலாவந்த தகவல்களை எவ்வாறு அறவேநீக்கம் செய்வது?

நாம் தினமும் பல்வேறு வகையான இணையதளபக்கங்களையும் பார்வையிடுவதற்காக இணையஉலாவந்துஇருப்போம்அவ்வாறான நம்முடையஇணையஉலாவின்போது எந்தெந்த இணையபக்கங்களுக்கு நாம் சென்றோம் அதில் எவ்வளவுநேரம் செலவிட்டு என்னென்ன பணிகளைசெய்தோம் ஒவ்வொன்றிலும் உள்நுழைவு செய்வதற்கான பயனாளர் பெயர் யாது கடவுச்சொற்கள் யாவை என்பன போன்ற அனைத்து தகவல்களும் அந்தந்த இணைய உலாவிகளிலும் தற்காலிக கோப்புகளில் சேமித்து வைத்திருக்கும் அவ்வாறான அனைத்து தகவல்களும் நாம் இல்லாதபோது நம்முடைய கணினியில்அல்லது நம்முடைய கைபேசி சாதனத்தில் நமக்கு எதிராக செயல்படுபவர் கையில் கிடைத்தால் போதும் நம்முடைய அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் அபகரித்து நமக்கு எதிராக தீங்கு செய்திடதிட்டமொன்றை தீட்டிடுவார் அல்லவா அதனை தவிர்த்து நாம் பாதுகாப்பாகஇருப்பதற்காக பின்வரும் வழிமுறைகளை பின்பற்றி அவ்வாறான தற்காலிக கோப்புகளை அறவே நீக்கம் செய்து கொள்க
1.Google Chrome இதன் திரையின்மேலே வலதுபுறமூலையில் நெடுவரிசையாகஉள்ள முப்புள்ளி பட்டியலை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன்விரியும் பட்டியலில் Settings > Advanced > Clear browsing data அல்லது History => History => Clear browsing data=> என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக அல்லது இணைய முகவரிபட்டையில் chrome://settings/clearBrowserData/ என்றவாறு உள்ளீடு செய்துஉள்ளீட்டு விசையை அழுத்துக அதற்கு பதிலாக https://myactivity.google.com/myactivity எனும் இணைய பக்கத்திற்குசென்று அதில் Web & App Activity என்பதை தெரிவுசெய்து கொண்டு inclusion of Chrome browser activity என்பதை நிறுத்தம் செய்திடுக
2.Opera இதில் திரையின் மேலே இடதுபுறமூலையிலுள்ள கடிகாரம்போன்ற உருவப்-பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன்விரியும் திரையில் beginning of time என்பதற்கு வலதுபுறம் கீழுள்ள Clear browsing data என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக அல்லதுஇணைய முகவரிபட்டையில் opera://settings/clearBrowserData/ என்றவாறு உள்ளீடு செய்துஉள்ளீட்டு விசையை அழுத்துக
3.Microsoft Edgeஇதில்திரையின் மேலே கட்டளைபட்டையில் fly-out எனும்பட்டியில் settingsஎனும் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக பின்னர் Clear browsing data என்பதன் கீழுள்ள Choose what to clear எனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக தொடர்ந்து Manage Permissionஎனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக மேலும் Always clear this [data] when I close the browser என்பதையும் Change what Microsoft Edge knows about me in the cloud என்பதையும் தெரிவுசெய்து சொடுக்குக
4.Internet Explorer இதனை இப்போதும் பயன்படுத்துபவர் எனில் திரையின் மேலே இடதுபுற-மூலையிலுள்ள பற்சக்கரம்போன்ற உருவப்பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக. தொடர்ந்து விரியும் Settingsஎனும் திரையில் Internet எனும் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக பின்னர்விரியும் திரையில் General எனும் தாவிப்பொத்தானின் திரைக்கு செல்க இதில் Delete browsing history on exit எனும் தேர்வுசெய் பெட்டியை தெரிவுசெய்து கொள்க அல்லதுDelete எனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக அதற்கு பதிலாக நட்சத்திரம் போன்ற உருவப்பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக பின்னர் விரியும் History என்ற வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன்விரியும் History எனும் திரையில் நீக்கம் செய்திடவேண்டிய பகுதிகளை தெரிவுசெய்து சுட்டியின் வலதுபுறபொத்தானை தெரிவு செய்து சொடுக்குக உடன்விரியும் சூழ்நிலைபட்டியில் deletஎனும் கட்டளையை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்து நீக்கம் செய்து கொள்க
5.Safariஇதில் திரையின் மேலே History => Show History=> என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன்விரியும் மேல்மீட்பு பட்டியின் திரையில் ஒவ்வொன்றாக வெளியேறி வந்திடுக அல்லது Preferences => Privacy=>என்றவாறுகட்டளைகளை தெரிவு செய்து சொடுக்குக உடன்விரியும்திரையில் Develop என்ற வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்த பின்னர் விரியும் பட்டியில் Empty Caches என்பதை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக இங்கு Develop என்ற வாய்ப்பு பட்டியல் இல்லையெனில் Preferences => Advanced=> என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் விரியும் திரையில் Show Develop Menu in Menu Bar at bottom என்ற தேர்வுசெய்வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து கொண்டுவந்திடுக
9.6.Mozilla Firefoxஇதில்hamburger எனும் பட்டியலை விரியச்செய்திடுக பின்னர் Options => Privacy & Security=> என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் விரியும் திரையில் History என்பதன்கீழுள்ள clear History என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன்விரியும் clear History எனும் உரையாடல் பெட்டியில் time range to clear என்பதன் கீழிறங்கு பட்டியலில் தேவையான காலஅளவை தெரிவுசெய்து கொண்டு clearnowஎன்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக

Previous Older Entries