சி எனும் கணினிமொழியில் இயக்கிகளை(operators) பயன்படுத்தாமல் இரு எண்களின் கூடுதல்களை எளிதாக கணக்கிடமுடியும்

எந்தவொரு கணினிமொழியிலும் நாம் விரும்பும் எந்தவொருபயன்பாடுகளையும் உருவாக்குவதற்கு இயக்கிகளே அடிப்படையாகும் அவ்வாறான இயக்கிகள் இல்லாமல் இரண்டு எண்களின் கூடுதலை எவ்வாறு காண்பது என்பதுதான் நம்முன் உள்ள மிகப்பெரிய சிக்கலான கேள்விக்குறியாகும் நிற்க! சி எனும் கணினிமொழியில் அவ்வாறான இயக்கிகள் எதையும் பயன்படுத்தாமலேயே தந்திரமான வழியில் இரு எண்களின் கூடுதல் கணக்கிடமுடியும். அதற்கான முதல்படிமுறையாக நம்முடைய வழக்கமான “அனைவருக்கும் வணக்கம்!” எனும் நிரல்தொடரில் printf() எனும் கட்டளைக்கான குறைந்தபட்ச காலிஇடைவெளி விடுவதை பயன்படுத்தி கொள்ளவிருக்கின்றோம். உதாரணமாக x எண்ணிக்கையிலான காலி இடைவெளியை “அனைவருக்கும் வணக்கம்!” எனும் சொல்லிற்குமுன் printf() எனும் கட்டளையை பயன்படுத்தி விடுவதாக கொள்வோம் இதனைதொடர்ந்து printf() எனும் கட்டளையானது குறிப்பிட்ட காலி இடைவெளியை விடச்செய்து அதன்பின்னர் நாம் அச்சிடவிரும்பம் “அனைவருக்கும் வணக்கம்!” எனும் எழுத்துகளை அச்சிடுகின்றது அதற்கான நிரல்தொடர்பின்வருமாறு
#include
main() {
int x = 10;
printf(“%*cஅனைவருக்கும் வணக்கம்!, x, ‘ ‘);
}
இதனுடைய வெளியீடு
அனைவருக்கும் வணக்கம்!
இதே செயலியை பயன்படுத்தி x , y ஆகிய இருஎண்களின் கூடுதலான x + y என்பதை காணவிருக் கின்றோம். மேலே கூறியஅதே வழிமுறையில் xஎண்ணிக்கையிலான காலி இடைவெளி அதனைதொடர்ந்து y எண்ணிக்கையிலான காலி இடைவெளி இறுதியாக printf() எனும் கட்டளைவரியின் வாயிலாக நாம் காணவிழையும் கூடுதலை திரையில் பிரிதிபலிக்கசெய்யும் அதற்கான நிரல்தொடர் பின்வருமாறு
#include
int add(int x, int y) {
int len;
len = printf(“%*c%*c”, x, ‘ ‘, y, ‘ ‘);
return len;
}
main() {
int x = 10, y = 20;
int res = add(x, y);
printf(“\nஇந்தஇரு எண்களின் கூடுதல்: %d”, res);
}
வெளியீடு
இந்த இருஎண்களின் கூடுதல்: 30 என திரையில் காண்பிக்கசெய்கின்றது

கணினிதிரையிலுள்ள உருவப்படத்தை எவ்வாறு தொலைகாட்சி பெட்டியிலும் திரைப்படப்பிடிப்புதிரையிலும் கொண்டுவருவது

தற்போதைய நவீ ன தொலைகாட்சி பெட்டிகளிலும் திரைப்படப்பிடிப்புத்திரையிலும் கணினியில் உருவான உருவப்படங்களை பெற்று பிரிதிபலிப்பதற்கு அனுமதிக்குமாறான ஒன்று அல்லது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட வாயில்களை கொண்டுள்ளன. அவ்வாறே கணினியும் மடிக்கணினியும் பொருத்தமான கம்பியுடன் இணைக்கப் பட்டு தொலை காட்சி பெட்டியுடனும் திரைப்படப்பிடிப்புத்-திரையுடனும் இணைத்து செயல்படும் திறனுடனும் கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளன. இதற்காகமுதலில் வெளியீட்டு சாதனமான கணினியிலும் உள்ளீட்டு சாதனமான தொலைகாட்சி பெட்டியிலும் சரியாக பொருந்துமாறான இணைப்பு வாயில்கள் உள்ளனவா?என சரிபார்த்து கொள்க. அடுத்து இவ்விரண்டு சாதனங்களின் இணைப்பு வாயில்களை இணைப்பதற்கான மிகச்சரியான HDMIஎனும் இணைப்பு கம்பிஉள்ளதா?என சரிபார்த்துகொள்க. இந்தHDMIஎனும் இணைப்பு கம்பியானது அனைத்து மின்னனு சாதனங்களுக்குமான செந்தர அதிகதரமுடைய வானொலி கானொளி சைகைகளை தாங்கிசெல்லும் தன்மையுடன் விளங்குகின்றன. நடப்பு பயன்பாட்டில் VGA எனும் 15-pin இணைப்புகம்பியும் உள்ளது. ஆயினும், பெரும்பாலான தொலைகாட்சி பெட்டிகள் இந்த VGA எனும் இணைப்பு கம்பியை ஆதரிப்பதில்லை என்ற செய்தியை மனதில் கொள்க. இருந்தபோதிலும் VGA எனும் இணைப்பு கம்பியை பெரும்பாலான மின்னனு சாதனங்கள் ஆதரிக்கின்றன. அதனால் VGA ஏற்பானோடு கூடிய கம்பியை கணினியுடன் இணைத்தி்ட்டால் இந்த பிரச்சினை தீர்ந்துவிடுமல்லவா! தொடர்ந்துDVI எனும் இணைப்பானது உருவப்-படத்தின் துல்லியத்தை உயர்த்துகின்றது. இவ்வாறான சிக்கலான நிலையில் DVIஇலிருந்து VGA விற்கு உருமாற்றிடும்கம்பிஅல்லது DVIஇலிருந்து HDMI விற்கு உருமாற்றிடும்கம்பியை பயன்படுத்தி கொள்க! எனபரிந்துரைக்கப்படுகின்றது. அதனோடு சிவப்பு வெள்ளை மஞ்சள் ஆகிய மூன்று நிறங்களும் கொண்ட composite video , S-Video இணைப்புகளை ஏற்படுத்துக. மேலும், தொலைகாட்சி பெட்டி USB-C. ஒன்றினால் கணினியின் USB வாயிலை இணைக்கமுடியும். அதற்காக முதலில் விசைப்பலகையிலுள்ள விண்டோவிசையை அழுத்துக. பின்னர் விரியும் திரைையில் Adjust screen resolution என தட்டச்சுசெய்துஉள்ளீட்டு விசையை அழுத்துக. அதன்பின்னர் தோன்றிடும் திரையில் Display என்பதை தேடிபிடித்து அதனுடைய வலதுபுற பகுதியின் கீழிறங்கு அம்புக்குறியை விரியசெய்திடுக. பின்னர் அதில் பொருத்தமான வெளியீட்டு சாதனத்தை தெரிவுசெய்து கொள்க. அதன்பின்னர் Apply என்ற பொத்தானையும், பின்னர் OKஎனும் பொத்தானையும் தெரிவுசெய்து சொடுக்குக. அதனைதொடர்ந்து HDMI இணைப்பு கம்பியை கணினியையும் தொலைகாட்சி பெட்டியையும் இணைத்திருந்தால் சரியான பொருத்துவாயில்களை தெரிவுசெய்து கொள்க இறுதியாக தொலைகாட்சிபெட்டியை அதற்கான கட்டுபாட்டுபெட்டியில் சரியான input பொத்தானை அழுத்துக.

முகநூலில் ஒரு இடுகை(Post )யை அல்லது கருத்தினை எவ்வாறு உருவாக்குவது, திருத்தம் செய்வது அல்லது நீக்கம்செய்வது

நாம் வாழும் இந்த இருபத்தியொன்றாம் நூற்றாண்டில் முகநூல் ஆனது மிகப்பிரபலமானதொரு சமூகபல்லூடக தளமாக விளங்குகின்றது. அதாவது அனைத்து வயதினரும் தங்களுடைய குடும்பத்தனருடனும் நண்பர்களுடனும் நேரடியாக தொடர்புகொள்வதற்காகவும் கருத்துகளை நிகழ்வு நேரத்திலியே பரிமாறி கொள்வதற்காகவும் மிகச்சிறந்த கருவியாக இது விளங்குகின்றது. அவ்வாறான சமூகபல்லூடக தளமான முகநூலில் நம்முடைய புதிய இடுகையை அல்லது இதில் ஏற்கனவே வெளியிடப் பட்டுள்ள ஒருஇடுகைக்கான கருத்தினை எவ்வாறு உருவாக்குவது அல்லது ஏற்கனவே இருப்பதை எவ்வாறு திருத்தம் செய்வது அல்லது தேவையில்லையெனில் அதனை எவ்வாறு நீக்கம் செய்வது என இப்போது காண்போம் .
இதற்காக முதலில் இணையஉலாவியில் https://www.facebook.com. எனும் முகவரியில் பயனாளர் பெயர் கடவுச்சொற்களுடன் இந்த தளத்திற்குள் உள்நுழைவு செய்திடுக. தொடர்ந்து create a postஎனத் தோன்றிடும் இதனுடைய முதன்மை பக்கத்தில் What’s on your mind? என்பதை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்திடுக. உடன்விரியும் What’s on your mind? எனும் சாளரத்தில் நம்முடைய மனதில் எழும் எண்ணங்களை தட்டச்சு செய்திடுக. பின்னர் இதன் கீழ்பகுதியிலுள்ள Share எனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக.
அதற்குபதிலாக கைபேசி அல்லது திறன்பேசியெனில் அதிலுள்ள முகநூலிற்கான பயன்பாட்டினை செயற்படுத்தி திரையில் தோன்றிட செய்திடுக. உடன்விரியும் திரையின் மேல்பகுதியில் What’s on your mind? எனும் பெயரில் உரைபெட்டி ஏதேனும் உள்ளதாவென தேடிபிடித்து தெரிவுசெய்து கொள்க. உடன் Create Post எனும் தலைப்பின் கீழ் What’s on your mind? எனும் உரைபெட்டியானது அதன்கீழ்பகுதியில் விசைப்பலகையுடன் கூடிய திரையானது தட்டச்சு செய்வதற்கு தயாராகதோன்றிடும். அந்த திரையில் நம்முடைய மனதில் எழும் எண்ணங்களை தட்டச்சு செய்துமுடித்தபின்னர் இதே திரையின் மேல்பகுதியிலுள்ள Share எனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக.
இரண்டாவதாக நண்பர்களின் இடுகைக்கு நம்முடைய கருத்துகளை பதிவுசெய்வதற்காக முகநூல் எனும் பல்லூடக தளத்திற்குள் உள்நுழைவுசெய்து அதில் நம்முடைய நண்பரின் இடுகையை தேடிபிடித்திடுக அதன் கீழ்பகுதியில் “Like” , “Share”ஆகியவற்றிற்கு இடையில் Comment எனும் வாய்ப்பு இருக்கின்றதாவென தேடிபிடித்து தெரிவுசெய்து சொடுக்குக பின்னர்விரியும் Comment எனும் உரை-பெட்டியில் நண்பரின் இடுகைக்கான நம்முடைய கருத்தினை தட்டச்சு செய்து-கொண்டு உள்ளீட்டுவிசையை அழுத்துக.
அதற்குபதிலாக கைபேசிஅல்லது திறன்பேசியெனில் அதிலுள்ள முகநூலிற்கான பயன்பாட்டினை செயற்படுத்தி திரையில் தோன்றிட செய்திடுக தொடர்ந்து நம்முடைய நண்பரின் இடுகையை தேடிபிடித்திடுக அதன் கீழ்பகுதியில் “Like” “Share” ஆகியவற்றிற்கு இடையில் Comment எனும் வாய்ப்பினை தேடிபிடித்து தெரிவுசெய்து சொடுக்குக.
எச்சரிக்கை. ஒருசில இடுகைகளில் “Share” எனும் மூன்றாவது வாய்ப்பு இருக்காது Like , Comment ஆகிய இருவாய்ப்புகள் மட்டுமே இருக்கும்.
உடன் Comment எனும் உரைபெட்டியானது கீழ்பகுதியில் விசைப்பலகையுடன் கூடிய திரையானது தட்டச்சு செய்வதற்கு தயாராகதோன்றிடும்.தொடர்ந்து நண்பரின் இடுகைக்கான நம்முடைய கருத்தினை தட்டச்சு செய்துகொண்டு நீலவண்ண அம்புக்குறி பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக.
மூன்றாவதாக இடுகையில்அல்லது கருத்துரையில் திருத்தம் செய்வதற்காக நம்முடைய இடுகையை அல்லது கருத்துரையை திரையில் தோன்றிட செய்திடுக. அதனைதொடர்ந்து திரையின் மேலே (…) என்றவாறான முப்புள்ளியை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக. உடன்விரியும் பட்டியில் Edit Post எனும் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக. அதன்பின்னர் தேவையான திருத்தம்செய்து கொண்டு திரையின் மேலேயுள்ள Save எனும் பொத்தானையும் ,அதற்குபதிலாக கருத்துரையெனில் Update எனும் பொத்தானையும் தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்து சேமித்துகொள்க.
நான்காவதாக இடுகையைஅல்லது கருத்துரையை நீக்கம்செய்வதற்காக நம்முடைய இடுகையை அல்லது கருத்துரையை திரையில் தோன்றிட செய்திடுக. தொடர்ந்து திரையின் மேலே (…) என்றவாறான முப்புள்ளியை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக. உடன்விரியும் பட்டியில்Delete எனும் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக. பின்னர் விரியும் திரையில் Delete எனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்துசொடுக்குக.
ஒருசில நேரங்களில் நண்பரின் இடுகைக்கு நம்முடைய கருத்துகளை தட்டச்சு செய்யமுடியாத நிலை எழும் அவ்வாறான சூழலில் வெவ்வேறு இணைய உலாவியில்முயன்றிடுக. தற்காலிக கோப்புகள் எவையேனும் தடுத்திடும் நிலையில் அதனை அறவே நீக்கம் செய்திடுக. இணையஉலாவிக்கு விரிவாக்க இணைப்பு வசதியை நிறுவுகை செய்து முயற்சிசெெய்திடுக அல்லது அவ்வாறான விரிவாக்க வசதியை முடக்கம்செய்து முயற்சிசெய்திடுக.

பைத்தான் கணினிமொழியின் உதவியுடன் கோப்புகளைதானாகவே பிற்காப்பு செய்திட முடியும்

நாம் ஏதாவது முக்கியமான கூட்டத்திற்கான படவில்லை காட்சியை தயார்செய்து முடிவுபெறும் நிலையில் ஆழ்ந்து ஈடுபாட்டுடன் பணிபுரிந்து கொண்டிருப்போம் அல்லது அந்த கூட்டத்திற்கான அறிக்கையை தயார்செய்து கொண்டிருப்பதில் ஆழ்ந்திருப்போம் இவ்வாறான நிலையில் திடீரெனகைதவறுதலாக அல்லது ஏதோவொரு காரணத்தினால் அவ்வாறு தயார் செய்யப்பட்டுக் கொண்டிருக்கும் கோப்பானது அழிந்து போய்விட்டது எனில் இவ்வளவுநேரம் கடினமாக உழைத்து தயார்செய்த கோப்பினை எவ்வாறு மீண்டும் உருவாக்குவது அல்லது மீட்டெடுப்பது ,அடுத்து என்ன செய்வது என நாம் திகைப்புற்று அப்படியே மலைத்து போய் உட்கார்ந்திடுவோம் அஞ்சற்க அவ்வாறான நிலையில் கைகொடுக்க வருவதுதான் பைத்தான் எனும் கணினிமொழியாகும் .இதன் மூலம் நாமே முயன்று பிற்காப்பு செய்திடுவதற்கான பைத்தான் நிரல்தொடரை உருவாக்கி பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் இதற்காக நம்மிடம் விண்டோ இயக்கமுறைமையில் செயல்படும் பைத்தான் 2 அல்லது பைத்தான் 3 பதிப்புள்ள கணினிமொழி இருந்தால் போதும் இந்த பயன்பாட்டிற்கு sync.py என்றவாறு பெயரிட்டுகொள்க Sync1.ini: என்பது கட்டமைவு கோப்பாகும் Logger1.py: என்பது Logger ஆதரவிற்கான தொகுதியாகும் Sync.log என்பது sync.py ஆல் உருவாக்கப்பட்ட ஒருகோப்பாகும்
இதில் பயன்படுத்தி கொள்வதற்காக Import configparser.
Import time.
Import shutil.
Import hashlib.
From the distutils.dir_util import copy_tree.
From the collections, import OrderedDict.
Import the OS.
Import logger1 as log1.
எனும் கட்டளைவரிகளின் வாயிலாக தேவையான நூலகங்களை பதிவிறக்கம் செய்து கொள்க
அதனை தொடர்ந்து
def ConfRead():
config = configparser.ConfigParser()
config.read(“Sync1.ini”)
return (dict(config.items(“Para”)))
எனும் குறிமுறைவரிகளை செயற்படுத்திடுக இவை Sync1.ini எனும் கோப்பினை படித்தறிகின்றன
Sync.ini எனும் கோப்பிலிருந்து பின்வரும் குறிமுறைவரிகள் ஒருசில மாறிகள் பெறப்படுகின்றன
All_Config = ConfRead()
Freq = int(All_Config.get(“freq”))*60
Total_time = int(All_Config.get(“total_time”))*60
repeat = int(Total_time/Freq)
கோப்பின் புலத்தை கணக்கிட பின்வரும் md5எனும்செயலி பயன்படுத்தப்படுகிறது. நாம் ஒரு கோப்பினை மாற்றினால், அதனுடைய பெயர் ஒரே மாதிரியாகவே இருக்கும், ஆனால்அதனுடைய ஹாஷ் மட்டும் மாறியமையும்.
def md5(fname,size=4096):
hash_md5 = hashlib.md5()
with open(fname, “rb”) as f:
for chunk in iter(lambda: f.read(size), b””):
hash_md5.update(chunk)
return hash_md5.hexdigest()
பின்வரும் செயலி இடைப்பட்டிகளுடன் முழு அடைவையும் நகலெடுக்கின்றது:
def CopyDir(from1, to):
copy_tree(from1, to)
பின்வரும் செயலி தேவையான இடத்தில்ஒரு கோப்பினை நகல்மட்டும் எடுக்கின்றது
def CopyFiles(file, path_to_copy):
shutil.copy(file,path_to_copy)
பின்வரும் செயலியானது ஒரு அகராதியை உருவாக்குகிறது, இது கோப்புகளின் புலத்துடன் கோப்பு பெயர்களைக் கொண்டுள்ளது. இந்த செயலியானது மூல இருப்பிடத்தை எடுநகலெடுத்து தற்போதுகைவசமுள்ள எல்லா கோப்புகளின் அகராதியை உருவாக்குகின்றது:
def OriginalFiles():
drive = All_Config.get(“from”)
Files_Dict = OrderedDict()
print (drive)
for root, dir, files in os.walk(drive, topdown=True):
for file in files:
file = file.lower()
file_path = root+’\\’+file
try:
hash1 = md5(file_path,size=4096)
#modification_time = int(os.path.getmtime(file_path))
rel_path = file_path.strip(drive)
Files_Dict[(hash1,rel_path)]= file_path
except Exception as e :
log1.logger.error(‘Error Original files: {0}’.format(e))
return Files_Dict
பின்வரும் செயலி ஒரு hash உடன் கூடி கோப்புகளின் பெயர்களைக் கொண்ட அகராதிஒன்றினஐ உருவாக்குகிறது. மேலும் இந்த செயலியானது நகலெடுக்கவிரும்பும இலக்கு இடத்தில் அனைத்து தற்போதைய கோப்புகளுடன் ஒரு அகராதியை உருவாக்குகின்றது.மேலும் இவ்வாறான செயலின்போது மூல கோப்புறை இல்லையென்றால், அது CopyDir எனும் செயலியை அழைக்கின்றது.
def Destination():
Files_Dict = OrderedDict()
from1 = All_Config.get(“from”)
to= All_Config.get(“to”)
dir1= from1.rsplit(“\\”,1)[1]
drive = to+dir1
#print (drive)
try:
if os.path.isdir(drive):
for root, dir, files in os.walk(drive, topdown=True):
for file in files:
file = file.lower()
file_path = root+’\\’+file
try:
hash1 = md5(file_path,size=4096)
#modification_time = int(os.path.getmtime(file_path))
rel_path = file_path.strip(drive)
Files_Dict[(hash1,rel_path)]= file_path
except Exception as e :
log1.logger.error(‘Error Destination foor loop: {0}’.format(e))
return Files_Dict
else :
CopyDir(from1,drive)
log1.logger.info(‘Full folder: {0} copied’.format(from1))
return None
except Exception as e :
log1.logger.error(‘Error Destination: {0}’.format(e))
கோப்பகத்துடன் கோப்பினை உருவாக்க பின்வரும் படத்திலுள்ளவாறான செயலி வரையறுக்கின்றது

கோப்பினைமட்டும் உருவாக்க பின்வரும் படத்திலுள்ளவாறான செயலி வரையறுக்கின்றது

இருசெயலிகளிலும் பின்வரும்குறிமுறைவரிகள் உண்மையான கோப்பினையும் நகலெடுக்கப்பட்ட கோப்பினை ஒப்பிட்டு சரிபார்த்திடுகின்றது ஏதேனும் மாறுதல்கள் இருந்தால உண்மை கோப்பில் உள்ளவாறு நகல்கோப்பில் மாறுதல்கள் செய்திடுகின்றது
def LogicCompare():
from1 = All_Config.get(“from”)
to= All_Config.get(“to”)
Dest_dict = Destination()
if Dest_dict:
Source_dict = OriginalFiles()
remaining_files = set(Source_dict.keys())- set(Dest_dict.keys())
remaining_files= [Source_dict.get(k) for k in remaining_files]
for file_path in remaining_files:
try:
log1.logger.info(‘File: {0}’.format(file_path))
dir, file = file_path.rsplit(“\\”,1)
rel_dir = from1.rsplit(“\\”,1)[1]
rel_dir1 = dir.replace(from1,””)
dest_dir = to+rel_dir+”\\”+rel_dir1
if not os.path.isdir(dest_dir):
os.makedirs(dest_dir)
CopyFiles(file_path, dest_dir)
except Exception as e:
log1.logger.error(‘Error LogicCompare: {0}’.format(e))
பின்வரும் குறிமுறைவரிகள் அதே செயல்களை திரும்பு செய்து கொண்டே இருக்குமாறு செய்கின்றது
= 0
while True:
if i >= repeat:
break
LogicCompare()
time.sleep(Freq)
i = i +1
Let us see the content of file Sync1.ini
[Para]
From = K:\testing1
To = E:\
Freq = 1
Total_time = 5
அதைவிட பின்வரும் குறிமுறைவரி மிகஎளியதாக NFO modeஎனும் நிலையில் செயல்படுமாறு செய்யப்பட்டுள்ளது
import logging
logger = logging.getLogger(“Mohit”)
logger.setLevel(logging.INFO)
fh = logging.FileHandler(“Sync.log”)
formatter = logging.Formatter(‘%(asctime)s – %(levelname)s – %(message)s’)
fh.setFormatter(formatter)
logger.addHandler(fh)
இடைநிலையாளர்வாயிலாக இந்த குறிமுறைவரிகளை செயல்படுத்திடுவதற்கு பதிலாக exe கோப்பாக மாற்றி எளிதாக செயல்படுத்திகொள்ளலாம் அல்லவா அதற்காக pyinstaller.என்பது பயன்படுகின்றது இது ஏற்கனவேநிறுவுகை செய்யப்பட்டுள்ளது
பின்வரும் படத்திலுள்ளவாறான கட்டளைவரிகள் இதனை செயற்படுத்திடுகின்றது

இதன்பின்னர் dist எனும் கோப்பகத்தில இதற்கான exe கோப்பு நாம் பயன்படுத்திகொள்வதற்கு தயாராக இருக்கின்றது இதன்பிறகு இதனை செயல்படுத்தி கோப்புகளை பிற்காப்பு செய்திட பயன்படுத்தி கொள்க

துவக்கநிலையாளர்களும் இணையதளபக்கத்தை எளிதாக உருவாக்கமுடியும்

பொதுவாக புதிய இணையதளபக்கமொன்றினை நமக்கென தனியாக உருவாக்கிட விரும்பினால் அதற்கென தனியாக நீண்ட பயிற்சியையோ அல்லது HTML/CSS குறிமுறைவரிகளையோ நன்கு அறிந்திருந்தால்தான் முடியும் என்ற தவறான எண்ணம் நம்மனைவரின் மனதிலும் உள்ளது அதனை விட்டொழியுங்கள் புதியவர்களும் தமக்கென தனியாகவொரு இணையதளபக்கத்தை தாமே மிகஎளிதாக உருவாக்கி கொள்ளமுடியும் இதற்காக WordPress, Wix, Joomla, Drupalபோன்ற நூற்றுகணக்கான இணையதளங்கள் தயாராக உள்ளன இவைகளுள் வேர்டுபிரஸ்ஸை கொண்டு துவக்கநிலையாளர்களும் எளிதாக இணையபக்கத்தை பின்வரும் படிமுறைகளை பின்பற்றி உருவாக்கி கொள்ளமுடியும்
படிமுறை.1.Web Hosting எனும் சேவையைபெறுதலும் இணையபக்கத்தின்பெயரை பதிவுசெய்தலும் இணையபக்கத்தின்பெயரை பதிவுசெய்தால் மட்டும் போதாது அதனை இணையத்துடன் இணைப்பதற்கானWeb Hosting எனும் சேவையைபெற்றால் மட்டுமே சரியாக அமையும் அதனால் முதலில் இந்த சேவையை வழங்கிடும் http://www.Bluehost.com அல்லது இதுபோன்ற தளங்களுக்குள் உள்நுழைவுசெய்தபின்விரியும் திரையில் get started now எனும்பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன்விரியும் BasicPlus,Choice Plusஆகியவாய்ப்புகளில் நமக்குத்தேவையானதை தெரிவுசெய்து கொள்க அடுத்து .com, .net .org போன்ற பின்னொட்டுகளில் நம்முடைய இணைய பக்கத்திற்கான பொருத்தமானதுடனான பெயரை தெரிவுசெய்து கொள்க தொடர்ந்து create your account எனும் பொத்தானை சொடுக்குதல் செய்து நம்முடைய பெயர் முகவரி போன்றவிவரங்களை உள்ளீடுசெய்து கொண்டு நம்முடைய கட்டணம் செலுத்தும் விவரங்களையும் உள்ளீடுசெய்து கொள்க மேலும் Basic,lus,Choice Plus ஆகிய திட்டங்களில் நமக்கு வசதியான ஒன்றினை இறுதியாக தெரிவு செய்து கொண்டு அதற்கான கட்டணத்தை செலுத்திடுக பின்னர் நமக்கென உள்நுழைவுசெய்வதற்கான தனியானதொரு கடவுச்சொற்களை உருவாக்கி கொள்க
படிமுறை.2.இணையதளபக்கத்தை கட்டமைவுசெய்வது பொதுவாக பெரும்பாலான இணையதளபக்கத்தை உருவாக்கஉதவிடும் நிறுவனங்கள் one-click-installation,OR MANUAL INSTALL ஆகிய இருவழிமுறைகளில் நமக்கான இணையதள பக்கத்தை கட்டமைவுசெய்துகொள்ளுமாறு அறிவுறுத்திடுவார்கள் முதலில் hosting account இற்குள் உள்நுழைவுசெய்திடுக தொடர்ந்து நம்முடைய கட்டுப்பாட்டு பலகத்திற்கு செல்க அங்குள்ள “WordPress” அல்லது “Website” உருவப்பொத்தான்களுள் ஒன்றினை தெரிவுசெய்து கொண்டு install Nowஎனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்து one-click-installation வழிமுறையை பின்பற்றிடுக அவ்வாறான வாய்ப்பு இல்லையெனில் OR MANUAL INSTALL எனும் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்து படிப்படியாக ஒவ்வொன்றாக கட்டமைவு செய்து கொண்டு வருக
படிமுறை.3. இணையதளபக்கத்தை வடிவமைத்தல்முந்தைய படிமுறை 2 ஐ பின்பற்றி நிறுவுகைசெய்திடும் நம்முடைய இணையதள பக்கமானது பொதுவான அடிப்படையான இணையதளபக்கமாகும் அதனை பல்வேறு பார்வையாளர்களையும் கவரும்வண்ணம் வடிவமைப்பு செய்திடவேண்டும் அதற்காக WordPress dashboardஎனும் வேர்டுபிரஸின் முகப்பு பக்கத்திற்கு செல்க அதனுடைய பக்கபலகையின் Appearance என்பதில் Themes என்பதை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன்நாம் பயன்படுத்த தயாராகஇருக்கும் 1500 இற்குமேற்பட்ட Themesகள் திரையில் விரியும் அவற்றுள்நாம் விரும்புவதை தெரிவுசெய்து கொண்டு Install எனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக
படிமுறை.4.இணையதள பக்கத்திற்கான உள்ளடக்கங்களை சேர்த்தல் நம்முடைய இணையதளபக்கங்களில் நம்மைபற்றிய விவரங்களை அளிப்பதற்கான About Me எனும் பக்கத்தையும் நாமளிக்கும் சேவைகளுக்காக Servicesஎனும் பக்கத்தையும் உள்ளடக்கங்களாக சேர்த்திடவேண்டும் இதற்காக வேர்டுபிரஸ்ஸின முகப்பு பக்கத்தில் Pages -> Add New->எனும் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்திடுக உடன்விரியும் வழக்கமான எம்எஸ் வேர்டு போன்ற திரையில் தேவையான விவரங்களை உள்ளீடுசெய்து சேமித்து கொள்க இவ்வாறான தகவல்களை மாறுதல்கள் செய்திடும்போது Update எனும் பொத்தானை சொடுக்குதல் செய்து நிகழ்நிலைபடுத்திகொள்க மேலும் இவற்றை ஒரு பட்டியலாக வைத்து பார்வையாளர்கள் விரும்பினால் தெரிவுசெய்து காணுமாறு செய்திடவேண்டும் அதற்காக வேர்டுபிரஸ்ஸின முகப்பு பக்கத்தில்
Appearance-> Menus->எனும் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்திடுக உடன் விரியும் திரையில் நாம் உள்ளடக்க பக்கங்களாக உருவாக்கியவைகளின தேர்வுசெய் பெட்டிகளை தெரிவுசெய்துகொண்டு Add to Menuஎனும் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக நம்முடைய இணையதளபக்கத்தில் ஏதேனும் வலைபூக்களை இணைத்திட விரும்பினால்Blogஎன தெரிவுசெய்து கொண்டு Posts -> Categories-> எனும் வாய்ப்பினை அல்லது Posts -> Add New-> எனும் வாய்ப்பினை வேர்டுபிரஸ்ஸின முகப்பு பக்கத்தில் தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்திடுக அடுத்து நம்முடைய இணையதளபக்கத்தின் பெயர் இணைஉலாவிகளில் குறிச்சொற்களாக எளிதில் தேடிபிடித்திடுவதற்கு வசதியாக அமையுமாறு தலைப்பும் விளக்கவரியும் (Title and Tagline )சுருக்கமாக அமைந்திருக்கவேண்டும் அதற்காக Settings -> General ->எனும் வாய்ப்பினை வேர்டுபிரஸ்ஸின முகப்பு பக்கத்தில் தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்திடுக உடன் விரியும் படிவத்தில் தேவையானவாறு சரியாக சுருக்கமாக உள்ளீடுசெய்து கொள்க
நம்முடைய இணையதளபக்கத்தை பற்றிய பார்வையாளர்களின் கருத்துகளை உள்ளீடுசெய்திடSettings -> Discussion->எனும் வாய்ப்பினை வேர்டுபிரஸ்ஸின முகப்பு பக்கத்தில் தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்திடுக உடன் விரியும் திரையில்Allow people to post comments on new articles எனும் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்திடுக தேவையில்லை யெனில்இந்த வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்யாதுவிட்டிடுக நம்முடைய இணையதளபக்கத்தில் பக்கபலகையை திருத்தம் செய்து மாற்றியமைத்திடவிரும்பினால் Appearance -> Widgets->எனும் வாய்ப்பினை வேர்டுபிரஸ்ஸின முகப்பு பக்கத்தில் தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்திடுக உடன் விரியும் திரையில் தேவையானவாறு இழுத்துசென்று விடுவதன் வாயிலாக திருத்தியமைத்திடுக மேலும் நம்முடைய இணையதள பக்கத்தில் கூடுதல் இணைப்பாக ஒருசில வசதிவாய்ப்புகளை சேர்த்திட விரும்பிடுவோம் அதற்காக Plugins -> Add New->எனும் வாய்ப்பினை வேர்டுபிரஸ்ஸின முகப்பு பக்கத்தில் தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்திடுக உடன் விரியும் திரையில் ஆயிரகணக்கான கூடுதல் இணைப்புகள் நாம் பயன்படுத்தி கொள்ள தயாராக இருக்கின்றன அவைகளுள் நமக்கு தேவையான பொருத்தமானவைகளை மட்டும் தெரிவுசெய்து சேர்த்து கொள்க
அவ்வளவுதான் நமக்கென தனியாக நம்முடைய இணையபக்கத்தைஅரைமணிநேரத்தில் வெற்றிகரமாக உருவாக்கிவிட்டோம் வாழ்த்துகள்

மேலும் விவரங்களுக்கு https://websitesetup.org/எனும் இணைய பக்கத்திற்கு சென்றறிந்துகொள்க

குழுவிவாதஇயந்திரமனிதன் (chatbot)ஒரு அறிமுகம்

குழுவிவாதஇயந்திரமனிதன் (chatbot) என்பதுஉரை அல்லது குரலொலியை பயன்படுத்தி குழுவிவாதங்களை நடத்தமுடிந்த ஒரு கணினி நிரல்தொடர் அல்லது உட்பொதிந்த செயற்கை நினைவகம் ஆகும் இது ஒரு திறன்மிகுந்த இயந்திரமனிதன் இடைமுக முகவராக அல்லது செயற்கைநினைவகத்துடன் விவாதிப்பவராக செயல்படுகின்றது அதைவிட குரலொலி அல்லது உரை வாயிலாக குழு விவாதங்களை அனுமதிக்க உதவிடும் ஒரு குழுவிவாத இயந்திரமனிதனாகும் இதனை இணையஉலாவியில் அல்லது திறன்பேசியில் பிரபலமான முகநூல் செய்தியாளராக நாம் விரும்பியவாறு பயன்படுத்தி கொள்ளமுடியும் பயனாளர் ஒருவர் இதனிடம் கேள்விகளை கேட்கலாம் அல்லது கட்டளைகளையிடலாம் உடன் அதற்கான பதில் செயல் அவ்வாறு கோரிய நபருக்கு இதனிடம் கிடைக்கும் வாடிக்கையாளரை திருப்தி படுத்திடுவதற்கான அல்லது தேவையான தகவல்களை பெறுவதற்கான குழுவிவாத களமாக இது அமைந்துள்ளது இயற்கையான மொழி செயல்பாடுகளின் அடிப்படையில் பொருத்தமான திறவுச்சொற்கள் அல்லது அதைபோன்ற செயல்களை தரவுதளத்திலிருந்து இது பெற்று செயற்படுத்திடு கின்றது இந்த குழுவிவாதஇயந்திரமனிதன் (chatbot) ஆனது விதிகளின் அடிப்படையிலான குழுவிவாதஇயந்திரமனிதன் (chatbot) என்றும் செயற்கை நினைவக அடிப்படையிலான குழுவிவாதஇயந்திரமனிதன் (chatbot) என்றும் இருவகையாக வகைபடுத்தப்பட்டுள்ளது இந்த குழுவிவாத இயந்திரமனிதனை (chatbot) உருவாக்குவதிலும் வழக்கமான பயன்பாடுகள் அல்லது இணைய பக்கங்களை உருவாக்குவதைபோன்றே பலபடிமுறைகளில் உருவாக்கிடலாம்
படிமுறை1முதலில் வாடிக்கையாளர் கோரும் கேள்விக்கான பதிலா அல்லது தேவையான தகவல்களா எவ்வாறு வழங்குவது என திட்டமிடவேண்டும்
படிமுறை2 அடுத்து நாம் பேசும் இயற்கைமொழியை செயற்படுத்திடுவது பதிலை தயார்செய்வது பலமாதிரிகளை நிருவகிப்பது வரைகலை இடைமுகப்பை கையாளுவது ஆகியவற்றினை கட்டமைவு செய்திடவேண்டும்
படிமுறை3 தொடர்ந்து படிமுறை2 இல் கூறியவாறு கட்டமைவுசெய்ததை emulator இல் அல்லதுஇணையத்தில் செயற்படுத்தி சரியாக செயல்படுத்தப் படுகின்றதா வென சரிபார்த்து பரிசோதிப்பது மூன்றாவது படிமுறையாகும்
படிமுறை4 சரியாக செயல்படுகின்றது எனில் இணையத்தின் வாயிலாக அல்லது தரவுமையத்தின் வாயிலாக வெளியிடசெய்வது நான்காவது படிமுறையாகும்
படிமுறை5 அடுத்து Skype, Facebook, WeChat,என்பன போன்ற சமுதாய வலைபின்னலுடன் மிகச்சரியாக இணைத்து செயல்படசெய்வதாகும்
படிமுறை6 இறுதியாக நாம் அவ்வாறு சமுதாய வலைபின்னலுடன் இணைத்து வெளியிட்டபின்னர் அதில் ஏற்படும் குறைநிரைகளை சரிசெய்திடுவதற்கான ஆய்வறிக்கையாகும்
இயற்கைமொழியை புரிந்து கொள்ளுதல் இயற்கைமொழியை செயல்படுத்துதல் ஆகிய இருவழிகளில் இதனை பயன்படுத்திகொள்ளப்படுகின்றது இவ்வாறான குழுவிவாதஇயந்திரமனிதன் (chatbot) பயன்படுத்தி கொள்வதால் பின்வரும் பயன்கள் கிடைக்கின்றன இது செயற்கை நினைவகத்துடன் செயல்படுவதால் இடையிடையே நிறுத்தம் செய்திடாமல் தொடர்ந்து 24 மணிநேரமும் இதனை தொடர்ந்து பயன்படுத்தி கொள்ளும் திறன்மிகுந்ததாக விளங்குகின்றது வியாபாரநிலையங்களில் வாடிக்கையாளரின் சிறந்த நண்பனாக விளங்குகின்றது இது கணினிமுதல் கைபேசிவரை அனைத்து தளங்களிலும் செயல்படும் திறன்மிக்கது
தற்போது நடைமுறையில் IBM Watson conversation service, Microsoft LUIS, API.AI, Recast.AI , wit.AI. ஆகியவற்றில் Botkit எனும் கட்டற்றகுழுவிவாதஇயந்திரமனிதன் (chatbot) பயன்படுத்தி கொள்ளப்படுகின்றது இதனுடைய இணையமுகவரி https://botkit.ai/ ஆகும்
Slack, Telegram, Microsoft Bot Framework, Nexmo, HipChat, Facebook Messenger, WeChat,போன்றவைகள் BotMan எனும்கட்டற்றகுழுவிவாதஇயந்திரமனிதன் (chatbot) பயன்படுத்தி கொள்ளப்படுகின்றது இதனுடைய இணையமுகவரிhttps://botman.io/ ஆகும்

பாதிக்கப்பட்ட வலைதளம் குறித்த பைத்தானின் எளிய SQL Injection சரிபார்ப்பு குறிமுறைவரிகள்

இன்றுநாம் ஒரு பாதிக்கப்பட்ட வலைதளம் குறித்த நம்முடைய முதன்முதலான எளிய SQL Injection சரிபார்ப்பு குறிமுறைவரிகளை பைத்தான் கணினி மொழியில் எவ்வாறு எழுதுவது என காணவிருக்கின்றோம் இதற்காக நமக்கு பைத்தான்கணினிமொழி 3.4 பதிப்பு , நல்ல இணையஇணைப்பு, பாதிக்கப்பட்ட ஏதேனுமொரு வலைதளம் ஆகியவைமட்டும் தேவையாகும் முதலில் new .py எனும் கோப்பினை உருவாக்கிகொள்க அதில் முதலில்பின்வரும் மூன்று குறிமுறைவரிகளை உள்ளீடுசெய்திடுக

import sys
import urllib
import urllib.request
fullurl = input(“Please specify the full vulnerable url: “)
for carg in sys.argv:
if carg == “-w”:
argnum = sys.argv.index(carg)
argnum += 1
fullurl = sys.argv[argnum]
இதில் முதல்வரியானது இயக்கமுறைமை அல்லது அமைப்பு முறையை உள்ளே கொண்டுவருகின்றது இரண்டாவது urllib தொடர்பான நூலகங்களை உள்ளே கொண்டுவருகின்றது மூன்றாவது வரி urllib தொடர்பான தொடர்புடைய கோரிக்கையை உள்ளே கொண்டுவருகின்றது நான்காவது வரியானது பயனாளரின் உள்ளீட்டினை பெறுகின்றது

import sys
import urllib
import urllib.request
fullurl = input(“Please specify the full vulnerable url: “)
resp = urllib.request.urlopen(fullurl + “=1\’ or \’1\’ = \’1\””)
body = resp.read()
fullbody = body.decode(‘utf-8’)
if “You have an error in your SQL syntax” in fullbody:
print (“The website is classic SQL injection vulnerable!”)
else:
print (“The website is not classic SQL injection vulnerable!”)

Previous Older Entries