குழுவிவாதஇயந்திரமனிதன் (chatbot)ஒரு அறிமுகம்

குழுவிவாதஇயந்திரமனிதன் (chatbot) என்பதுஉரை அல்லது குரலொலியை பயன்படுத்தி குழுவிவாதங்களை நடத்தமுடிந்த ஒரு கணினி நிரல்தொடர் அல்லது உட்பொதிந்த செயற்கை நினைவகம் ஆகும் இது ஒரு திறன்மிகுந்த இயந்திரமனிதன் இடைமுக முகவராக அல்லது செயற்கைநினைவகத்துடன் விவாதிப்பவராக செயல்படுகின்றது அதைவிட குரலொலி அல்லது உரை வாயிலாக குழு விவாதங்களை அனுமதிக்க உதவிடும் ஒரு குழுவிவாத இயந்திரமனிதனாகும் இதனை இணையஉலாவியில் அல்லது திறன்பேசியில் பிரபலமான முகநூல் செய்தியாளராக நாம் விரும்பியவாறு பயன்படுத்தி கொள்ளமுடியும் பயனாளர் ஒருவர் இதனிடம் கேள்விகளை கேட்கலாம் அல்லது கட்டளைகளையிடலாம் உடன் அதற்கான பதில் செயல் அவ்வாறு கோரிய நபருக்கு இதனிடம் கிடைக்கும் வாடிக்கையாளரை திருப்தி படுத்திடுவதற்கான அல்லது தேவையான தகவல்களை பெறுவதற்கான குழுவிவாத களமாக இது அமைந்துள்ளது இயற்கையான மொழி செயல்பாடுகளின் அடிப்படையில் பொருத்தமான திறவுச்சொற்கள் அல்லது அதைபோன்ற செயல்களை தரவுதளத்திலிருந்து இது பெற்று செயற்படுத்திடு கின்றது இந்த குழுவிவாதஇயந்திரமனிதன் (chatbot) ஆனது விதிகளின் அடிப்படையிலான குழுவிவாதஇயந்திரமனிதன் (chatbot) என்றும் செயற்கை நினைவக அடிப்படையிலான குழுவிவாதஇயந்திரமனிதன் (chatbot) என்றும் இருவகையாக வகைபடுத்தப்பட்டுள்ளது இந்த குழுவிவாத இயந்திரமனிதனை (chatbot) உருவாக்குவதிலும் வழக்கமான பயன்பாடுகள் அல்லது இணைய பக்கங்களை உருவாக்குவதைபோன்றே பலபடிமுறைகளில் உருவாக்கிடலாம்
படிமுறை1முதலில் வாடிக்கையாளர் கோரும் கேள்விக்கான பதிலா அல்லது தேவையான தகவல்களா எவ்வாறு வழங்குவது என திட்டமிடவேண்டும்
படிமுறை2 அடுத்து நாம் பேசும் இயற்கைமொழியை செயற்படுத்திடுவது பதிலை தயார்செய்வது பலமாதிரிகளை நிருவகிப்பது வரைகலை இடைமுகப்பை கையாளுவது ஆகியவற்றினை கட்டமைவு செய்திடவேண்டும்
படிமுறை3 தொடர்ந்து படிமுறை2 இல் கூறியவாறு கட்டமைவுசெய்ததை emulator இல் அல்லதுஇணையத்தில் செயற்படுத்தி சரியாக செயல்படுத்தப் படுகின்றதா வென சரிபார்த்து பரிசோதிப்பது மூன்றாவது படிமுறையாகும்
படிமுறை4 சரியாக செயல்படுகின்றது எனில் இணையத்தின் வாயிலாக அல்லது தரவுமையத்தின் வாயிலாக வெளியிடசெய்வது நான்காவது படிமுறையாகும்
படிமுறை5 அடுத்து Skype, Facebook, WeChat,என்பன போன்ற சமுதாய வலைபின்னலுடன் மிகச்சரியாக இணைத்து செயல்படசெய்வதாகும்
படிமுறை6 இறுதியாக நாம் அவ்வாறு சமுதாய வலைபின்னலுடன் இணைத்து வெளியிட்டபின்னர் அதில் ஏற்படும் குறைநிரைகளை சரிசெய்திடுவதற்கான ஆய்வறிக்கையாகும்
இயற்கைமொழியை புரிந்து கொள்ளுதல் இயற்கைமொழியை செயல்படுத்துதல் ஆகிய இருவழிகளில் இதனை பயன்படுத்திகொள்ளப்படுகின்றது இவ்வாறான குழுவிவாதஇயந்திரமனிதன் (chatbot) பயன்படுத்தி கொள்வதால் பின்வரும் பயன்கள் கிடைக்கின்றன இது செயற்கை நினைவகத்துடன் செயல்படுவதால் இடையிடையே நிறுத்தம் செய்திடாமல் தொடர்ந்து 24 மணிநேரமும் இதனை தொடர்ந்து பயன்படுத்தி கொள்ளும் திறன்மிகுந்ததாக விளங்குகின்றது வியாபாரநிலையங்களில் வாடிக்கையாளரின் சிறந்த நண்பனாக விளங்குகின்றது இது கணினிமுதல் கைபேசிவரை அனைத்து தளங்களிலும் செயல்படும் திறன்மிக்கது
தற்போது நடைமுறையில் IBM Watson conversation service, Microsoft LUIS, API.AI, Recast.AI , wit.AI. ஆகியவற்றில் Botkit எனும் கட்டற்றகுழுவிவாதஇயந்திரமனிதன் (chatbot) பயன்படுத்தி கொள்ளப்படுகின்றது இதனுடைய இணையமுகவரி https://botkit.ai/ ஆகும்
Slack, Telegram, Microsoft Bot Framework, Nexmo, HipChat, Facebook Messenger, WeChat,போன்றவைகள் BotMan எனும்கட்டற்றகுழுவிவாதஇயந்திரமனிதன் (chatbot) பயன்படுத்தி கொள்ளப்படுகின்றது இதனுடைய இணையமுகவரிhttps://botman.io/ ஆகும்

பாதிக்கப்பட்ட வலைதளம் குறித்த பைத்தானின் எளிய SQL Injection சரிபார்ப்பு குறிமுறைவரிகள்

இன்றுநாம் ஒரு பாதிக்கப்பட்ட வலைதளம் குறித்த நம்முடைய முதன்முதலான எளிய SQL Injection சரிபார்ப்பு குறிமுறைவரிகளை பைத்தான் கணினி மொழியில் எவ்வாறு எழுதுவது என காணவிருக்கின்றோம் இதற்காக நமக்கு பைத்தான்கணினிமொழி 3.4 பதிப்பு , நல்ல இணையஇணைப்பு, பாதிக்கப்பட்ட ஏதேனுமொரு வலைதளம் ஆகியவைமட்டும் தேவையாகும் முதலில் new .py எனும் கோப்பினை உருவாக்கிகொள்க அதில் முதலில்பின்வரும் மூன்று குறிமுறைவரிகளை உள்ளீடுசெய்திடுக

import sys
import urllib
import urllib.request
fullurl = input(“Please specify the full vulnerable url: “)
for carg in sys.argv:
if carg == “-w”:
argnum = sys.argv.index(carg)
argnum += 1
fullurl = sys.argv[argnum]
இதில் முதல்வரியானது இயக்கமுறைமை அல்லது அமைப்பு முறையை உள்ளே கொண்டுவருகின்றது இரண்டாவது urllib தொடர்பான நூலகங்களை உள்ளே கொண்டுவருகின்றது மூன்றாவது வரி urllib தொடர்பான தொடர்புடைய கோரிக்கையை உள்ளே கொண்டுவருகின்றது நான்காவது வரியானது பயனாளரின் உள்ளீட்டினை பெறுகின்றது

import sys
import urllib
import urllib.request
fullurl = input(“Please specify the full vulnerable url: “)
resp = urllib.request.urlopen(fullurl + “=1\’ or \’1\’ = \’1\””)
body = resp.read()
fullbody = body.decode(‘utf-8’)
if “You have an error in your SQL syntax” in fullbody:
print (“The website is classic SQL injection vulnerable!”)
else:
print (“The website is not classic SQL injection vulnerable!”)

லினக்ஸ் இயங்கும் கணினிகளுக்கும் விண்டோ இயங்கிடும் கணினிகளுக்கும் இடையே கோப்புகளை பரிமாறிக்கொள்ளுதல்

ஒரு வளாக பிணையத்தின் வாயிலாக இணைக்கப்பட்டுள்ள லினக்ஸ் இயங்கும் கணினிகளுக்கும் விண்டோ இயங்கிடும் கணினிகளுக்கும் இடையே கோப்புகளை பரிமாறிகொள்ள உதவ வருவதுதான் Samba எனும் பயன்பாடாகும் புதியதாக வெளியிடப்படும் தற்போதைய அனைத்து விண்டோ இயக்கமுறைமைகளிலும் லினக்ஸ் இயக்க முறைமைகளிலும் இந்த Samba எனும் பயன்பாடானது முன்கூட்டியே நிறுவுகை செய்யப்பட்டே கிடைக்கின்றன
இதனை பயன்படுத்திகொள்வதற்காக நம்முடைய விண்டோஇயங்கும்கணினியில் கட்டுப்பாட்டு பலகத்தினை திறந்து கொண்டு அதில் Network and Sharing எனும் வாய்ப்பினைதெரிவுசெய்து சொடுக்குக பின்னர் விரியும் திரையில் Change Advanced Sharing Settingsஎனும் வாய்ப்பினைதெரிவுசெய்து சொடுக்குக அதன்பின்னர் விரியும் திரையில் Turn on Network Discovery , Turn on File and Print Sharing ஆகிய வாய்ப்புகளை தெரிவுசெய்து கொள்க
பின்னர் கணினியின் காலியானதிரையில் இடம்சுட்டியை வைத்து கொண்டு சுட்டியின் வலதுபுற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன்விரியும் சூழ்நிலைபட்டியில் Properties எனும் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக அதன் பின்னர் விரியும் Propertiesஎனும் திரையில் Sharing எனும் தாவிப் பொத்தானின் திரையை தோன்றிடசெய்திடுக அதில் Share… எனும் பொத்தானிற்கு மேல்பகுதியில் \\YOURCOMPUTERNAME\Users\YourUserName\ShareFolderName. என்றவாறு இருக்கும் இது லினக்ஸ் கணினிக்கானதாகும் பின்னர் பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் அதனால் Share… எனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக
லின்க்ஸ் கணினியில் Konqueror என்பதை பயன்படுத்துவதாக இருந்தால்
பெரும்பாலான லினக்ஸ் இயங்கும் கணினிகள் KDE எனும்முகப்புதிரையையும் Konqueror எனும் கோப்பு பகிர்ந்து கொள்ளும் மேலாளரையும்கொண்டிருக்கின்றன அவற்றின் முகப்புத்திரையில் K எனும் உருவப்பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்து செயல்படுத்திடுக பின்னர் Internet -> Konqueror.என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன்விரியும் திரையில் Network Folders எனும் இணைப்பை தெரிவு செய்து சொடுக்குக அல்லது முகவரி பட்டையில்remote:/ என தட்டச்சு செய்து உள்ளீட்டு விசையை அழுத்துக பின்னர் Samba Shares எனும் உருவப்பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக தொடர்ந்து நம்முடைய Windows Home பணிக்குழுவின் உருவப் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக அதன்பின்னர் Workgroup எனும் உருவப்பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக பின்னர் நம்முடைய கணினியின் உருவப்பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குகஉடன் விரியும் திரையில் கோப்புகளை பகிர்ந்து கொள்ளும் பயனாளரின் பெயர் கடவுச்சொற்களை மிகச்சரியாக உள்ளீடு செய்து கொண்டு இறுதியாக OK எனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக
லினக்ஸ் கணினியில் Nautilus என்பதை பயன்படுத்துவதாக இருந்தால்
லினக்ஸ் இயங்கும் கணினிகள் GNOME எனும்முகப்புதிரைகொண்டுள்ள கணினிகளில் அந்த முகப்பத்திரைக்குசெல்க அதில் Nautilus எனும்கோப்பு பகிர்ந்து கொள்ளும் மேலாளரை செயல்படுத்திடுக பின்னர்File => Connect to Server…=> என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்துசெயற்படுத்திடுக அதன்பின்னர்தோன்றிடும் திரையில்Service type எனும் கீழிறங்கிடும் பட்டியை விரியச்செய்து அதில் Windows share எனும் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக பின்னர் விரியும் திரையில் Serverஎனும் புலத்தில் நம்முடைய விண்டோ இயங்கிடும் கணினியின் பெயரை உள்ளீடுசெய்து கொண்டு Connect எனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக அதற்கு பதிலாக Nautilus என்பதன் முகவரிபட்டையில் smb://YOURCOMPUTERNAME/Users/YourUserName/ShareFolderName எனஉள்ளீடுசெய்துகொண்டு உள்ளீட்டு விசையை அழுத்துக இதில் முக்கியமாக smb: என்பதற்கு பின்புறம் \\என்பதற்கு பதிலாக //என்பதாக இருசாய்வுக்கோடுகள்இருக்கவேண்டும் என மனதில்இறுத்திகொள்க

வாடிக்கையாளர்விரும்பியவறு உருவாக்கமையத்தை(kernel)கட்டமைவு செய்யலாம்

லினக்ஸின் உருவாக்கமையமானது (kernel)முதன்முதலில் லினஸ் டோர்வால் என்பவரால் 1991 ஆம் ஆண்டு உருவாக்கபட்டு மேம்படுத்தபட்டது இந்த உருவாக்க மையமானது தற்போது ஏறத்தாழ 95 சதவிகிதம் சூப்பர் கணினியிலும், 100சதவிகிதம் ஆண்ட்ராய்டு செல்லிடத்து பேசியின் இயக்க முறைமையிலும் பயன்படுத்தபட்டு வருகின்றது. மேலும்தற்போது இந்த லினக்ஸின் உருவாக்கமையம் ஆனது ஆண்ட்ராய்டு எனும் இயக்கமுறைமையாக தனியாள் கணினியான மடிக்கனினி ,மேஜைக்கனினி, கைக்கணினி ஆகியவைகளிலும் விண்டோ இயக்கமுறைமைக்கு மாற்றாக பயன்படுத்தபட்டு வருகின்றது.
இந்நிலையில் இந்த உருவாக்க மையம்(kernel) என்றால் என்ன என்ற கேள்வி இயல்பாக அனைவரின் மனதிலும் எழும். பொதுவாக கணினியின் எந்தவொரு இயக்கமுறைமையும் அடிப்படையில் கணினியினுடன் இணைந்துள்ள வன்பொருட்களான மின்னனுசாதனங்களை கையாளுவதற்கான கட்டளைவரித்தொடர்கள் கொண்ட மையம் , பயனாளருடன் இடைமுகம் செய்வதற்கான கட்டளைவரித் தொடர்களின் மையம் ஆகிய இரண்டு மென்பொருட்களின் உறுப்புகளையே உருவாக்க மைய என அழைப்பார்கள்.
விக்கிபீடியாவானது மென்பொருளின் வாயிலாக வரும் உள்ளீட்டு வெளியீட்டு கோரிக்கைகளை கையாளும் கணினியின் கட்டளை வரித்தொடரே உருவாக்க மைய என கூறுகின்றது இந்த கட்டளைவரித் தொடரானது உள்ளீட்டுஅல்லது வெளியீட்டு கோரிக்கைகளை மைய செயலகத்திற்கும் கணினியுடன்இணைந்துள்ள மின்னனு சாதனங்களுக்கும் தேவையான இயந்திரமொழி கட்டளைகளாக உருமாற்றம் செய்து அனுப்புகின்ற ஒரு அமைவையே உருவாக்கமைய என அழைக்கபடுவதாக மேலும் விளக்கம் அளிக்கின்றது
பொதுவாக கணினியுடன் இணைந்துள்ள மின்னனுசாதனங்களை இயக்குவதற்கான இயந்திரமொழி கட்டளைகளை நாம் உள்ளீடு செய்திடும் மென்பொருள் கட்டளை வரித்தொடரிலிருந்து மொழிமாற்றம் செய்து மையசெயலகத்தின் வாயிலாக கட்டுபடுத்தும் அமைவையே உருவாக்கமையம்(kernels)என அழைக்கபடும் இந்த உருவாக்க மையமானது அடிப்படையில் ஒற்றையான உருவாக்கமையம்(monolithic kernels) , சிறு உருவாக்கமையம்(micro kernels) ,மேம்பட்டகலப்புஉருவாக்கமையம்(hybrid kernels)என மூன்றுவகையாக உள்ளன
இந்த ஒற்றையான உருவாக்க மையவகையானது உருவாக்க மையத்திற்கு ஒதுக்கீடு செய்யபட்ட நினைவகத்தில் மட்டும் இயக்க முறைமையானது முழுவதும் செயல்படுமாறு அமைக்கப்பட்டுள்ளது
இந்த சிறுஉருவாக்க மையவகையானது மின்னனு சாதனங்களை கட்டுபடுத்தப்படும் இயந்திரமொழிதவிர மற்றைய செயல்கள் பயனாளருக்காக ஒதுக்கபட்ட காலிநினைவகத்தில் செயல்படுமாறு அமைக்கபட்டுள்ளது. லினக்ஸின் உருவாக்க மையமானது ஒற்றையான உருவாக்க மைய வகையை சேர்ந்ததாகும் இந்த லினக்ஸின்பல்வேறு வெளியீடுகளும் அவைகளுக்கேயுரிய தனித்தன்மையான வாடிக்கையாளர்களின் தேவைகளை நிறைவுசெய்கின்ற வகைகளில் வெளியிடப்படுகின்றன. மேலும் தற்போது வெளியிடப்படும் அனைத்து வன்பொருட்களும் மின்னனு சாதனங்களும் லினக்ஸின் இயக்கமுறைமைய ஆதரித்து ஒத்தியங்குமாறு செய்யப்பட்டே வெளியிடபடுகின்றன மேலும் இவ்வாறான மின்னனு சாதனங்களை கையாளும் தன்மையுடன்மட்டுமே லினக்ஸின் வெளியீடுகளும் அமைந்துள்ளன லினக்ஸின் உருவாக்கமையமானது 2005 ஆம் ஆண்டிலிருந்து ஒவ்வொரு இரண்டு அல்லது மூன்றுமாதத்திற்குஒருமுறை மேம்படுத்தபட்டுகொண்டே வரப்படுகின்றது இதற்கான பதிப்பெண்ணானது மூன்றிலக்கங்களை கொண்டதாகும் .
இதில் x எனும் முதலிலக்கமானது பேரளவு மாறுதல் இருந்தால் மட்டும் மாற்றியமைக்கபடும் லினக்ஸின் 20ஆவது பிறந்த நாளான 2011 ல் இவ்வாறான மாறுதல்களை கொண்ட வெளியீடு அமைந்தது
இரண்டாவது y எனும் எண்ணானது நிலையான மையத்திற்கான இரட்டைப்படை எண்ணும் மேம்படுத்தபட்ட வெளியீடு ஒற்றைபடை எண்ணாகவும் குறிப்பிடுமாறு அமைந்திருக்கும்
மூன்றாவது zஎனும் எண்ணானது தற்போதைய வெளியீட்டு எண்ணை குறிப்பதாக ஒவ்வொரு வெளியீட்டின்போதும் மாற்றி யமைத்து கொண்டே யிருக்கும்
தற்போது ஏறத்தாழ 75 சதவிகித ஊழியர்கள் இந்த லினக்ஸ் உருவாக்க மையத்தை மேம்படுத்தும் செயலிற்காக பணிபுரிந்துவருகின்றனர் இவர்களோடு ஏராளமான அதாவது 25 சதவிகிதஅளவிற்கு தன்னார்வாளர்களும் சேர்ந்து தங்களின் பங்களிப்பை வழங்குகின்றனர். நிலையான வெளியீடான லினக்ஸ் கெர்னல்3.10 பற்றிய கட்டளைவரிகளை மொழிமாற்றம் செய்வதை பற்றி இப்போது காண்போம்
படிமுறை.1:இதற்காக முதலில் லினக்ஸின்உருவாக்கமையத்தை மேம்படுத்திடும் சூழலை கொண்டுவருவதற்காக libncurses libraryஎன்பதை நிறுவிடவேண்டும். இதற்காக பின்வரும் கட்டளைவரித்தொடரை செயல்படுத்திடுக
$sudo apt-get install ncurses-bin libncurses5//for Ubuntu like systems // use yum for fedora like systems
படிமுறை.2: பிறகு பின்வரும் கட்டளைவரிகளின் மூலம் லினக்ஸின்உருவாக்கமையத்தை பதிவிறக்கம் செய்திடுக.
$ cd / usr / src/
$ sudo wget https://www.kernel.org/pub/linux/kernel/v3.x/linux-3.10.10.tar.xz
படிமுறை.3: பின்னர் பின்வரும் கட்டளைவரியின் மூலம் கெர்னலின் மூலக்கோப்புகளை வெளியிலெடுத்து மொழிமாற்றம் செய்து கட்டமைவு செய்திடுக
$ tar –xvjf linux -3.10.10.tar.xz
படிமுறை.4: லினக்ஸின் உருவாக்கமையத்தில் 15 மில்லியன் குறிமுறைவரிகளும் 3000 வாய்ப்புகளை கையாளுமாறும் ஆயிரத்திற்கு அதிகமான மின்னனுசாதனங்களை ஆதரித்து கையாளும் தன்மையுடனும் சேவைகளை அளிக்கும் திறனுடனும் இருக்கின்றன. அனைத்து ஜிஎன்யூ அல்லது லினக்ஸ் வெளியீடுகளும் இயல்புநிலையில் இந்த ஆயிரத்திற்கு அதிகமான மின்னனுசாதனங்களை ஆதரித்து கையாளும் தன்மையுடனும் சேவைகளை அளிக்கும் திறனுடனும் இருந்திடுமாறு வெளியிடப்படுகின்றன. பொதுவாக எந்தவொரு நபரும்உருவாக்கமையத்தின் இவ்வாறான இயல்புநிலையில் ஆதரிக்கும் வாய்ப்பை ஏற்றுகொள்ளுதல் அல்லது தான் விரும்பியவாறு மாறுதல் செய்துகொள்ளுதல் ஆகிய இரண்டில் ஒன்றை மட்டும்பின்பற்றி கொள்ளலாம் பொதுவாக நாம் செய்திடும் இந்த மாறுதல்களானது கணினியின் தொடக்க இயக்கத்தை பாதிக்காத முந்தைய உருவாக்கமையத்தை பின்பற்றிடுமாறு செய்வார்கள் பின்வரும் கட்டளைவரித்தொடர்களானது TUI அடிப்படையில் பயனாளர் இடைமுகத்திற்கான முந்தைய உருவாக்கமையத்தின் பட்டியை கட்டமைவை செய்கின்றது . அதனால் save என்ற வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து .config என்ற பெயருடன் கோப்பினை சேமித்துகொள்க தேவையானால மாறுதல்கள் செய்துகொள்க அம்மாறுதல்கள் கணினியின் தொடக்க இயக்கத்தை பாதிக்காதவாறு பார்த்து கொள்க
$ cd linux-3.`0.`0
$ sudo make menu config
படிமுறை.5: பின்வரும் கட்டளை வரிகளுடன் முக்கிய உருவாக்கமையத்தை மொழிமாற்றம் செய்திடுக
$ make அல்லது $ make –j4
இதில் உள்ள j ஆனது இணையாக நான்கு மையங்களை மொழிமாற்றம் செய்கின்றது இந்த j மதிப்பானது எண்களால் குறிக்கப்படும் .ஆயினும் தயார்நிலையிலுள்ள மையங்களின் எண்ணிக்கைக்கு ஏற்ப இருக்குமாறு பார்த்து கொள்க.
படிமுறை6: இந்த படிமுறையில் நாம் மொழிமாற்றம் செய்த உருவாக்கமை தகவமைவை(modules) நம்முடைய கணினியில் நிறுவிடத் தாயாராக இருக்கமாறு செய்கின்றது
$ make modules_install
படிமுறை7: தற்போது கணினியை புதியதாக நிறுவப்பட்ட உருவாக்க மையத்தின் வாயிலாக பின்வரும் கட்டளைவரிகளை கொண்டு மறுதொடக்கம் செய்திடுக.
$ make install
$ reboot
கணினியை மறுதொடக்கம் செய்தபின் Uname-r என்ற கட்டளைவரியை கொண்டு இந்த புதிய உருவாக்கமையத்தின் பதிப்பு எண்ணை காண்க.
எச்சரிக்கை நாமே இவ்வாறு கட்டமைவுசெய்திடும்போதும் மொழிமாற்றம் செய்திடும்போதும் மிக கண்டிப்பாக சரியான படிமுறையை பின்பற்றிடுக

எந்தவொரு இணையஉலாவியிலும் பயனாளர் இணையஉலாவந்த தகவல்களை எவ்வாறு அறவேநீக்கம் செய்வது?

நாம் தினமும் பல்வேறு வகையான இணையதளபக்கங்களையும் பார்வையிடுவதற்காக இணையஉலாவந்துஇருப்போம்அவ்வாறான நம்முடையஇணையஉலாவின்போது எந்தெந்த இணையபக்கங்களுக்கு நாம் சென்றோம் அதில் எவ்வளவுநேரம் செலவிட்டு என்னென்ன பணிகளைசெய்தோம் ஒவ்வொன்றிலும் உள்நுழைவு செய்வதற்கான பயனாளர் பெயர் யாது கடவுச்சொற்கள் யாவை என்பன போன்ற அனைத்து தகவல்களும் அந்தந்த இணைய உலாவிகளிலும் தற்காலிக கோப்புகளில் சேமித்து வைத்திருக்கும் அவ்வாறான அனைத்து தகவல்களும் நாம் இல்லாதபோது நம்முடைய கணினியில்அல்லது நம்முடைய கைபேசி சாதனத்தில் நமக்கு எதிராக செயல்படுபவர் கையில் கிடைத்தால் போதும் நம்முடைய அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் அபகரித்து நமக்கு எதிராக தீங்கு செய்திடதிட்டமொன்றை தீட்டிடுவார் அல்லவா அதனை தவிர்த்து நாம் பாதுகாப்பாகஇருப்பதற்காக பின்வரும் வழிமுறைகளை பின்பற்றி அவ்வாறான தற்காலிக கோப்புகளை அறவே நீக்கம் செய்து கொள்க
1.Google Chrome இதன் திரையின்மேலே வலதுபுறமூலையில் நெடுவரிசையாகஉள்ள முப்புள்ளி பட்டியலை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன்விரியும் பட்டியலில் Settings > Advanced > Clear browsing data அல்லது History => History => Clear browsing data=> என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக அல்லது இணைய முகவரிபட்டையில் chrome://settings/clearBrowserData/ என்றவாறு உள்ளீடு செய்துஉள்ளீட்டு விசையை அழுத்துக அதற்கு பதிலாக https://myactivity.google.com/myactivity எனும் இணைய பக்கத்திற்குசென்று அதில் Web & App Activity என்பதை தெரிவுசெய்து கொண்டு inclusion of Chrome browser activity என்பதை நிறுத்தம் செய்திடுக
2.Opera இதில் திரையின் மேலே இடதுபுறமூலையிலுள்ள கடிகாரம்போன்ற உருவப்-பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன்விரியும் திரையில் beginning of time என்பதற்கு வலதுபுறம் கீழுள்ள Clear browsing data என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக அல்லதுஇணைய முகவரிபட்டையில் opera://settings/clearBrowserData/ என்றவாறு உள்ளீடு செய்துஉள்ளீட்டு விசையை அழுத்துக
3.Microsoft Edgeஇதில்திரையின் மேலே கட்டளைபட்டையில் fly-out எனும்பட்டியில் settingsஎனும் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக பின்னர் Clear browsing data என்பதன் கீழுள்ள Choose what to clear எனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக தொடர்ந்து Manage Permissionஎனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக மேலும் Always clear this [data] when I close the browser என்பதையும் Change what Microsoft Edge knows about me in the cloud என்பதையும் தெரிவுசெய்து சொடுக்குக
4.Internet Explorer இதனை இப்போதும் பயன்படுத்துபவர் எனில் திரையின் மேலே இடதுபுற-மூலையிலுள்ள பற்சக்கரம்போன்ற உருவப்பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக. தொடர்ந்து விரியும் Settingsஎனும் திரையில் Internet எனும் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக பின்னர்விரியும் திரையில் General எனும் தாவிப்பொத்தானின் திரைக்கு செல்க இதில் Delete browsing history on exit எனும் தேர்வுசெய் பெட்டியை தெரிவுசெய்து கொள்க அல்லதுDelete எனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக அதற்கு பதிலாக நட்சத்திரம் போன்ற உருவப்பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக பின்னர் விரியும் History என்ற வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன்விரியும் History எனும் திரையில் நீக்கம் செய்திடவேண்டிய பகுதிகளை தெரிவுசெய்து சுட்டியின் வலதுபுறபொத்தானை தெரிவு செய்து சொடுக்குக உடன்விரியும் சூழ்நிலைபட்டியில் deletஎனும் கட்டளையை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்து நீக்கம் செய்து கொள்க
5.Safariஇதில் திரையின் மேலே History => Show History=> என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன்விரியும் மேல்மீட்பு பட்டியின் திரையில் ஒவ்வொன்றாக வெளியேறி வந்திடுக அல்லது Preferences => Privacy=>என்றவாறுகட்டளைகளை தெரிவு செய்து சொடுக்குக உடன்விரியும்திரையில் Develop என்ற வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்த பின்னர் விரியும் பட்டியில் Empty Caches என்பதை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக இங்கு Develop என்ற வாய்ப்பு பட்டியல் இல்லையெனில் Preferences => Advanced=> என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் விரியும் திரையில் Show Develop Menu in Menu Bar at bottom என்ற தேர்வுசெய்வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து கொண்டுவந்திடுக
9.6.Mozilla Firefoxஇதில்hamburger எனும் பட்டியலை விரியச்செய்திடுக பின்னர் Options => Privacy & Security=> என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் விரியும் திரையில் History என்பதன்கீழுள்ள clear History என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன்விரியும் clear History எனும் உரையாடல் பெட்டியில் time range to clear என்பதன் கீழிறங்கு பட்டியலில் தேவையான காலஅளவை தெரிவுசெய்து கொண்டு clearnowஎன்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக

PDF கோப்புகளில் வேர்டு2016 இன் வாயிலாக விரும்பியவாறு திருத்தம் செய்திடலாம்

பொதுவாக PDF கோப்புகளின் உள்ளடக்கங்களனைத்தும்உரைகளும் உருவப்படங்களும் சேர்ந்த கலவையாகவே இருக்கும் ஆயினும் அடோப்அக்ரோபேட் எனும் பயன்பாட்டின் வாயிலாக இவ்வாறான PDF கோப்புகளை திருத்தம் செய்திடவிரும்பினால் அதற்கான கட்டணத்துடன் கூடிய பதிப்பில் மட்டுமே அனுமதிக்கும் மற்றவைகளில் படிக்கமட்டுமே முடியும் அதற்கு பதிலாக அவ்வாறான PDF கோப்புகளை திருத்தம் செய்வதற்காக ஏராளமான மாற்றுபயன்பாடுகள்நாம் பயன்படுத்தி கொள்வதற்காக தயாராக உள்ளன அவைகளைவிட வேர்டு2016 ஆனது எளிதானதாக விளங்குகின்றது வேர்டு2016இற்கு முந்தைய பதிப்பில் save asஇன்வாயிலாக PDF கோப்புகளாக உருமாற்றி கொள்ளும் வசதி வழங்கப்பட்டது தற்போது இந்த புதிய வேர்டு2016 பதிப்பில் PDF Reflow எனும் வசதியின் வாயிலாக PDF கோப்புகளை திறந்து திருத்தம் செய்து மீண்டும் PDF கோப்புகளாக சேமித்து கொள்ளும் வசதி வழங்கப்பட்டுள்ளது சிறிய நிறுவனங்கள் PDF கோப்புகளை திருத்தம் செய்து மீண்டும் PDF கோப்புகளாக உருமாற்றம் செய்வதற்காக வென அதிகஅளவு பணம் செலவிட்டு தனியாக புதிய பயன்பாடுகள் எதனையும் வாங்காமல் ஏற்கனவே இருக்கும் பயன்பாடு களிலேயே இந்த வசதியை வழங்குவதன் வாயிலாக அவ்வாறான சிறிய நிறுவனங்களின் செலவினை குறைப்பதற்காக இந்த வேர்டு2016 உதவத்தயாராக இருக்கின்றது .அதற்கான வழிமுறையை இப்போது காண்போம்
முதலில் வேர்டு2016 எனும் பயன்பாட்டினை செயல்படச்செய்திடுக தொடர்ந்து அதன் திரையின் மேலே கட்டளைபட்டையில் File => Open=> என்றவாறு கட்டளைகளை செயற்படுத்திடுக பின்னர் விரியும் உரையாடல் பெட்டியின் வாயிலாக நாம்திருத்தம் செய்திடவிரும்பும் PDF கோப்பினை தேடிபிடித்து தெரிவுசெய்து கொண்டு Open எனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் நாம் திருத்தம் செய்யவிரும்பிய PDF கோப்பு திரையில் தோன்றிடும்
குறிப்பு நாம்திருத்தம் செய்திடவிரும்பும் PDF கோப்பின் அளவு பெரியதாக இருந்தால் திரையில்அதனை மேலேற்று வதற்காக / கொண்டுவருவதற்காக அதிக நேரத்தினை எடுத்துகொள்ளும் அதுவரையில் காத்திருக்கவும் மேலும் இந்த PDF கோப்பில்margins, columns, tables, page breaks, footnotes, endnotes, frames, track changes, special format, font effects போன்றவை பல்வேறு வடிவமைப்புகளில் இருப்பதால் இந்த PDF கோப்பானது வேர்டு வடிப்பிற்கு பொருத்தமாக அமையாது .
தொடர்ந்து இந்த PDF கோப்பில் திருத்தம் செய்வதற்காக இதில் புதிய உரைகளுடனான பத்தியை சேர்த்திடலாம், ஏற்கனவே இருப்பதை நீக்கம் செய்திடலாம் ,மாற்றியமைத்தி- டலாம் இவ்வாறான செயல்களனைத்தும் இந்த வேர்டு2016ஆனது தானாகவே PDF கோப்பில் அதற்கேற்ப மறுவடிவமைப்பு செய்து கொள்கின்றது இந்த PDF கோப்பில் உள்ள வரைபடங்களை நீக்கம்செய்தல் ,இடமாற்றம்செய்தல் அதற்கேற்ப உரைகளின் இடஅமைவை சரிசெய்தல் போன்ற மாற்றங்களுடன் பக்க அளவையும் ஓர அளவையும் வரிகளுக்கிடை யேயான இடைவெளிகளையும் நாம் விரும்பியவாறு மாற்றி யமைத்து கொள்ளமுடியும் அதைவிட மஞ்சள் வண்ண பத்தியை சேர்த்து புதிய வரைபடங்களை பிரச்சினை எதுவுமில்லாமல் சேர்த்திடமுடியும் அதனை தொடர்ந்து உருவப்படங்களின் மீது இடம்சுட்டியை வைத்து சுட்டியின் வலதுபுற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன்விரியம் சூழ்நிலை பட்டியின் வாயிலாக cropping, sizing, formatting, positioning, adding captions, attaching hyperlinks போன்ற பல்வேறுதிருத்தங்களை நாம் விரும்பியவாறு உருவப்படங்களில் செய்து கொள்ளமுடியும் இவ்வாறு PDF கோப்பினை மிகச்சரியாக திருத்தம் செய்துவிட்டோமென திருப்தியுற்றால் திரையின் மேலே கட்டளை பட்டையில் File => Save As=> என்றவாறு கட்டளைகளை செயற்படுத்திடுக உடன் விரியும் உரையாடல் பெட்டியில் கோப்பின் பெயர் , சேமிக்கும் கோப்பகம் போன்றவற்றை தெரிவுசெய்து கொண்டு Save as Type எனும் கீழிறங்கு பட்டியலில் PDF என்ற வடிவமைப்பை தெரிவுசெய்து கொண்டவுடன் நாம்எந்த வகையான PDF கோப்பாக சேமித்திட விரும்புகின்றோம் என கோரும் திரைவிரியும் அதில் Optimize for Standard (publishing online and printing) and check the box for Open File After Publishing எனும் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து கொண்டு Saveஎனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக . இந்த வழிமுறைக்கு பதிலாக திரையின் மேலே கட்டளை பட்டையில் File => Export=> , என்றவாறு கட்டளைகளை செயற்படுத்திடுக உடன் விரியும் திரையின் இடதுபுற நெடுவரிசையில் Create PDF/XPS Document in the left column என்ற வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து கொண்டு Exportஎனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்திடுக. ஏற்கனவேயுள்ள PDF கோப்பின் அதேபெயரில் சேமிப்பதற்கான பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன்நாம்எந்த வகையான PDF கோப்பாக சேமித்திட விரும்புகின்றோம் என கோரும் திரைவிரியும்அதில் Optimize for Standard (publishing online and printing) and check the box for Open File After Publishing if you want the PDF to open after it’s saved எனும் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து கொண்டு Publish .எனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக .இவ்வாறு மீண்டும் PDF ஆக சேமித்திடும்போது பிழைச்செய்தி ஏதேனும் தோன்றினால் கவலைப்பட வேண்டாம் மீண்டும் இதே வேர்டு2016இன் திரையில் உரைகளை பொருத்தமாக அமையுமாறு மறுவடிவமைப்பு செய்திடுக உருவப்படங்களின்மீது இடம்சுட்டியைவைத்து சுட்டியின் வலதுபுற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன்விரியும் சூழ்நிலைபட்டியில் Wrap Text => More Layout Options=> என்றவாறு தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்து உருவப்படத்தை சுற்றியுள்ள உரையை தேவையானவாறு சரிசெய்து அமைத்துகொள்க உருவப்படத்தின் அமைவை Absolute horizontal ,vertical position ஆகிய வாய்ப்புகள் அல்லது Absolute or Relative எனும் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சரிசெய்து அமைத்து கொண்டு இறுதியாக OK.எனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக இவ்வாறான செயல்களை பிழைச்செய்தி வராமல் இருக்கும்வரை திரும்ப திரும்ப செய்தபின்னர் இறுதியாக PDF கோப்பாக சேமித்திடுக

சசேவ(GST) என சுருக்கமாக அழைக்குப்படும் சரக்கு சேவைகளின் வரி சட்டத்தின் படி வரிமூலம் (TDS)பிடித்தம் செய்பவர் தம்மை இந்ததளத்தில் எளிதாக ஐந்து படிமுறைகளில் பதிவுசெய்து கொள்ளலாம்

வருமான வரிச்சட்டத்தில் தொகைவழங்குபவரே TDSஎனும்வரிபிடித்தம் செய்து செலுத்துவதுபோன்று பொருட்களுக்கான அல்லது சேவைகளுக்கான தொகை வழங்குபவரே இந்த சசேவஇலும் TDSஎனும் வரியை பிடித்தம் செய்து அரசிற்கு-செலுத்திடுமாறு இந்தியஅரசு தற்போது திருத்தம் செய்து நடைமுறைபடுத்தியுள்ளது அதனடிப்படையில் TDSஎனும்வரிபிடித்தம் செய்பவர் எளிதாக பின்வரும் ஐந்து படிமுறைகளை பின்பற்றி இந்த இணையதளத்தில் பதிவுசெய்து கொண்டபின்னரே இவ்வாறு சசேவஇலும் TDSஎனும் வரிபிடித்தம் செய்து அரசிற்கு-செலுத்திடமுடியும்
படிமுறை.1: முதலில் http://www.gst.gov.in எனும் சசேவ(GST)தளத்தின் Services எனும் தாவியின் திரைக்கு செல்க பின்னர் Registration =>New Registration=> என்றவாறு அடுத்தடுத்த பொத்தான்களை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக அதன்பின்னர் விரியும் திரையில் I am a எனும் பெட்டியை தேடிபிடித்திடுக அதனருகிலுள்ள கீழிறங்கு பட்டியலின் வாயிலாக Tax Deductor எனும் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து கொள்க அவ்வாறே I have a எனும் பெட்டிக்கருகிலுள்ள கீழிறங்கு பட்டியலின் வாயிலாக TAN எனும் வாய்ப்பினையும் தெரிவுசெய்து கொள்க அதற்கு கீழுள்ள பெட்டியிலும் TAN என உள்ளீடுசெய்து கொள்க தொடர்ந்து State எனும் பெட்டிக்கருகிலுள்ள கீழிறங்கு பட்டியலின் வாயிலாக TamilNadu என்றவாறு வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து கொள்க அவ்வாறே நம்முடைய மாவட்டத்தையும்தெரிவுசெய்து கொள்க அதன்பின்னர் Legal name of the Tax deductor எனும் பெட்டிக்கு அருகில் மிகச்சரியாக நம்முடைய பெயரை உள்ளீடு செய்து கொள்க தொடர்ந்து நம்முடைய மின்னஞ்சல் முகவரி, கைபேசி எண் ஆகியவற்றை மிகச்சரியாக அதனதனுடைய பெட்டிகளில் பதிவிற்கான சரிபார்ப்பு OTP வந்தால் பெறுவதற்காக உள்ளீடு செய்து கொண்டு திரையில் தோன்றிடும் Captcha Code ஐயும் மிகச்சரியாக உள்ளீடுசெய்து Proceed என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக
படிமுறை .2: முந்தைய படிமுறையின்படிசெயல்படுத்தியவுடன் நம்முடைய மின்னஞ்சலிற்கு ஒன்றும் கைபேசிக்கு ஒன்றும் என இரு OTP கடவுச்சொற்கள் வந்து சேரும் அவைகளை அதனதன் பெட்டிகளில் உள்ளீடுசெய்து கொள்க இவ்வாறு OTP வரவில்லையெனில் Click here to resend the OTP என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்து மீண்டும் OTP யை வரச்செய்து உள்ளீடுசெய்து கொண்டு Proceed என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் நம்மைபற்றிய விவரங்கள் பதிவுசெய்யப்பட்டு தற்காலிக பதிவு எண் (Temprary Registration Number (TRN))ஒன்று உருவாகி திரையில் காண்பிக்கும் இதுவே அடுத்த நம்முடை அனைத்து செயல்களுக்கும் அடிப்படையாகும் அதனால் இந்த தற்காலிக பதிவுஎண்ணை குறித்து வைத்துகொள்க இதனுடையவாழ்நாள் 15ஆகும் பதிவின் அடுத்தபடிமுறைகளை இந்த 15நாட்களுக்குள் தொடரவில்லைஎனில் மீண்டும் படிமுறை-1 ஐயும் படிமுறை-2 ஐயும்பின்பற்றிடுக
படிமுறை.3: தொடர்ந்துwww.gst.gov.in எனும் சசேவ(GST)தளத்தின் Services எனும்தாவியின் திரைக்கு செல்க பின்னர் Registration => TRN=> என்றவாறு அடுத்தடுத்தபொத்தான்களை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக அதன்பின்னர் விரியும் திரையில் நாம் குறித்து வைத்த TRN எண்ணை உள்ளீடுசெய்து கொண்டு திரையில் தோன்றிடும் Captcha Code ஐயும் மிகச்சரியாக உள்ளீடுசெய்துகொண்டு Proceed என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக
படிமுறை .4:முந்தைய படிமுறையின் படி செயல்படுத்தியவுடன் நம்முடைய மின்னஞ்சலிற்கு ஒன்றும் கைபேசிக்கு ஒன்றும் என இரு OTP கடவுச்சொற்கள் வந்து சேரும் அவைகளை அதனதன் பெட்டிகளில் உள்ளீடுசெய்து கொள்க இவ்வாறு OTP வரவில்லையெனில் Click here to resend the OTP என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்து மீண்டும் OTP யை வரச்செய்து உள்ளீடுசெய்து கொண்டு Proceed என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் My saved Applications என்ற பக்கம் திரையில் தோன்றிடும் தொடர்ந்து வரிமூல பிடித்தம் செய்பவரை படிவம் GST REG 07 உடன் இணைப்பதற்கான இணைப்பு வரி தோன்றிடும் Action என்பதன் கீழுள்ள நீலவண்ணத்தில் பேனா போன்ற உருவப்பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் ஐந்து வகையான தாவிபொத்தான்களுடன் திரைதோன்றிடும்
படிமுறை .5:அதன்பிறகு தோன்றிடும் 1 : Business Details,2 : DDO Details ,3 : Authorized Signatory Details ,4 : Office Address Details ,ஆகிய நான்கு தாவிபொத்தான்களின் திரைகளுக்கு சென்று பதிவுசெய்வதற்கான அனைத்து விவரங்களையும் உள்ளீடுசெய்து கொண்டு இறுதியாக Proceed என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக தொடர்ந்து 5 : Verification எனும் தாவியின் திரையில் நம்முடைய மின்னஞ்சலிற்கு ஒன்றும் கைபேசிக்கு ஒன்றும் என இரு OTP கடவுச்சொற்கள் வந்து சேரும் அவைகளை அதனதன் பெட்டிகளில் உள்ளீடுசெய்து கொள்க இவ்வாறு OTP வரவில்லையெனில் Click here to resend the OTP என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்து மீண்டும் OTP யைவரச்செய்து உள்ளீடுசெய்து கொண்டு Proceed என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் ஏற்புகைசீட்டு (Acknowledgement)ஒன்று உருவாகி நமக்கு வந்து சேரும் இதன்பின்னர் பதினைந்து நாட்களில் விவரங்கள் சரிபார்க்கப்பட்டு 15 எழுத்துகொண்ட GSTIN எண் நமக்கு பதிவுசெய்யப்பட்டு வந்து சேரும் .

Previous Older Entries