இணையபயன்பாட்டினை ஒருங்கிணைத்து உருவாக்குதல்(WebAssembly) ஒரு அறிமுகம்

Wasm என சுருக்கமாகஅழைக்கப்படும் WebAssemblyஎன்பது தற்போது நாம் பயன்படுத்திகொண்டுவரும் பல்வேறு இணய பயன்பாடுகளுக்காக எழுதிய குறிமுறைவரிகளை கணினிக்கு புரியும் வகையில் இயந்திரமொழிக்கு எளிதாக உருமாற்றுவதற்கு உதவுவதற்காக உருவாக்கப்பட்டதொரு புதிய கருவியாகும் இது குரோம், ஃபயர்பாக்ஸ் போன்ற அனைத்து இணையஉலாவிகளிலும் இயங்குமாறு கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளது இதற்கு முன் ஜாவாஸ்கிரிப்ட் பயன்படுத்தியஇடங்களில் அதற்கு பதிலாக இந்த WebAssembly பயன்படுத்தி கொள்ளுமாறு வடிவமைக்கப்-பட்டுள்ளது சி ,சி ++, ரஸ்ட் போன்ற கணினிமொழிகளில் எழுதிய குறிமுறைவரிகளை இயந்திரமொழிக்கு உருமாற்றுவதற்கு இது பேருதவியாய் விளங்குகின்றதுஇது கட்டளைவரி வாயிலாக பைத்தான் போன்ற கணினிமொழிகளின் குறிமுறைவரிகளைகூட செயற்படுத்தி சரிபார்த்திடலாம் கணினியில் குறிப்பிட்ட கட்டமைவு இருந்தால்தான் செயல்படுத்தமுடியும் என்ற கட்டுப்பாடுகள் எதுவுமில்லாமல் இது கைவசமிருக்கின்ற வன்பொருட்களின் திறன்களின் அடிப்படையில் குறிமுறைவரிகளை இயந்திர மொழியாகஉருமாற்றி மிகவிரைவாக மேலேற்றம் செய்திடும் திறன்கொண்டதுஒரு தொழில்நுட்பமாகும்,
அதாவது இணைய உலாவிகளுக்கான பயன்பாடுகளை நாம் எவ்வாறு உருவாக்குகிறோம் என்பதையே இது மாற்றியமைக்க வாய்ப்பு உள்ளது. வலை பயன்பாடுகளின் புதிய வகுப்புகளை உருவாக்க இது நம்மை அனுமதிப்பது மட்டுமல்லாமல், ஜாவாஸ்கிரிப்டில் எழுதப்பட்டிருக்கும் பயன்பாடுகளை இன்னும் செயல்திறன் மிக்கதாக மாற்றவும் இது அனுமதிக்கின்றது
இது ஒருபைனரி கோப்பு வடிவமாகும், இது அனைத்து முக்கிய உலாவிகளும் (IE 11 ஐத் தவிர) மெய்நிகர் இயந்திரங்கள் இயங்குவதற்காக தயார் செய்கின்றது இணைய உலாவியை இது ஜாவாஸ்கிரிப்டைவிட மிகவிரைவாக இயங்கசெய்கின்றது ஏனெனில் இதனுடைய பைனரி வடிவம் இணைய உலாவிகளுக்கு மிகவும் உகந்த முறையில் அலசவும் இயக்கவும் எளிதாக இருக்கின்றது மேலும் முழு வலை பயன்பாடுகளுக்கான குறிமுறைவரிகளையும் புதியதாக எழுத அல்லது போதுமான அளவு செயல்படாத சிறிய பயன்பாடுகளை மாற்றி இதன்வாயிலாக செயல்படுத்தி பயன்பெறலாம் அதனோடு இது ஒரு சொந்த போன்ற இணைவடிவமைப்பு வடிவமாக இருப்பதால், பல கணினஇ மொழிகளை அதில் தொகுக்க முடியும், அதாவது பிற தளங்களுக்கும் இணையத்திற்கும் இடையில் குறியீட்டைப் பகிர்வது இப்போது மிகவும் நடைமுறையிலுள்ள து
சி # மற்றும் கோ உள்ளிட்ட பல மொழிகளை இதில் தொகுக்க முடியும்,
இது அனைத்து தளங்களிலும் மிகத்திறனுடன் செயல்படக்கூடியது இது memory-safe, sandboxed, execution environment ஆகிய மூன்று வகையாக பிரிக்கப்பட்டு இயங்கினாலும் பின்புலத்தில் ஜாவாஸ்கிரிப்ட் எனும் மெய்நிகர் இயந்திரத்தை பயன்படுத்தி வழக்கமான இணைய உலாவிகளில் உள்நுழைவு செய்வதற்கான படிமுறைகளை பின்பற்றி செயல்படுமாறு மிகபாதுகாப்பாக கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளது . இதில் குறிமுறைவரிகளின் பிழைகளை எளிதாக திருத்தம் செய்திடமுடியும் மேலும் இதில் மூலக்குறி-முறைவரிகளைஉரையாக இருப்பதால் அவைகளை பார்வையிட்டு எளிதாக படித்து புரிந்து கொள்ள முடியும் இது பின்னோக்கு ஒத்திசைவை கொண்டிருப்பதால் இணையம் இல்லாத உட்பொதிவுகளையும் ஆதரிக்கின்றது இது பயன்படுத்து-பவர்களின் கற்பணைத்திறனிற்கேற்ற மேம்படுத்தி கொள்ளும் வசதி வாய்ப்புகளை கொண்டது இதனை பயன்படுத்தி கொள்வதற்காக பின்புலமாக மேககணினி சேவையிருப்பதால்backend, jqkungfu ஆகியவை நமக்கு தேவையில்லை நடப்பிலிருக்கும் கட்டளைவரி பயன்பாடுகளை இணையவழி பயன்பாடாக மாற்றி பயன்படுத்தி கொள்ளஉதவிடும்மிகச்சிறந்த கருவியாக இது விளங்குகின்றது. இதனை நம்முடைய கணினியில் நிறுவுகை செய்து கொள்ளாமலேயே மாதிரி செயல்பாட்டினை இயக்கி பார்த்திடும் வசதியை கூட இது வழங்குகின்றது மேலும் விவரங்களுக்கு https://webassembly.org/ எனும் இணையமுகவரிக்கு செல்க.

எக்செல் வடிவ கோப்புகளை HTML அல்லதுJSON வடிவ கோப்புகளாக உருமாற்றம் செய்வதெவ்வாறு

வியாபார நிறுவனம் ஒன்று தாம் உற்பத்தி செய்திடும் பொருட்களின்பெயர்கள், அவைகளுக்கான விலைவிவரங்கள், அவற்றின் பயன்கள் என்பனபோன்ற பல்வேறு தகவல்களை எக்செல் வடிவமைப்பு கோப்புகளில் உருவாக்கி வைத்துள்ளது எனக்கொள்க இவ்விவரங்களை இணையத்தின் வாயிலாக பொதுமக்களின்பார்வைக்கு கொண்டுசென்றால்தான் அந்நிறுவனத்தின் விற்பனை நடவடிக்கைளை செயல்-படுத்திடமுடியும் என்ற நிலையில் HTML அல்லதுJSON வடிவ கோப்புகளாக உருமாற்றம் செய்தால் மட்டுமே இந்த பிரச்சினைக்கு தீர்வுகாணமுடியும் இந்நிலையில் கட்டணத்துடன் செயல்படுத்திட பல்வேறு தனியுடைமை பயன்பாடுகளும் கருவிகளும் ஏராளமான அளவில் தயாராக இருக்கின்றன அவைகளுக்கு மாற்றாக DHTMLX எனும் நிறுவனமானது GitHub இன் நூலகங்களாக எக்செல் வடிவ கோப்புகளை HTML அல்லது JSON வடிவ கோப்புகளாக உருமாற்றம் செய்வதற்கான கட்டற்ற கருவிகளுக்கான நூலகங்களை WebAssembly (Wasm) எனும் செந்தரத்தையும் Rust எனும் நிரல் தொடர்மொழியையும் பயன்படுத்தி வெளியிட்டுள்ளது இந்த நூலகங்களை நம்முடைய கணினியில் npm அல்லது CDNJS ஆகியவற்றின் துனையுடன் நிறுவுகை செய்து கொள்க அதாவது முதலில்
npm I excel2table
எனும் கட்டளை வரியுடன் இதனை நிறுவுகை செய்து கொள்க பின்னர்
import excel2table
எனும் கட்டளைவரியுடன் இதனை பதிவிறக்கம் செய்திடுக இறுதியாக
excel2table.render(html_container, data, config);
எனும் கட்டளைவரியின் வாயிலாக செயலியை துவங்கிடுக
இதனை தொடர்ந்து நம்முடைய எக்செல் வடிவகோப்பினை HTML வடிவிற்கு உருமாற்றும் பணியைதுவங்கிடுக
இந்த பணியை எளிதாக்கிடும் பொருட்டு Excel2Json converter ,Json2Excel converter , Excel2Table ஆகிய மூன்று நூலகங்கள் MIT எனும் அனுமதியின் அடிப்படையில் வெளியிடப்பட்டுள்ளன என்ற கூடுதல்தகவலையும் மனதில் கொள்க.

wxPython எனும் பைதான் நிரலாக்க மொழிக்கான கட்டற்றவரைகலை இடைமுகப்பின் கருவித்தொகுப்பு ஒரு அறிமுகம்

wxPython என்பது பைதான் நிரலாக்க மொழிக்கான அனைத்து இயக்க முறைமை-களிலும் செயல்படக்கூடியஒரு வரைகலை இடைமுகப்புின்கருவித்-தொகுப்பாகும். அதாவது இதில் உருவாக்கப்படும் கணினிநிரல்தொடரை விண்டோ,மேக்,லினக்ஸ் ஆகிய அனைத்து இயக்கமுறைமைகளிலும் மாறுதல் எதுவும் செய்யாமலேயே செயல்படுத்தி பயன்பெறமுடியும். அவ்வாறு மற்ற இயக்கமுறைமைகளில் செயல்-படும்போதும் அந்தந்த தளங்களுக்கேயுரிய சொந்த பயன்பாடுகள் செயல்படுவதை போன்று சிறப்புதன்மையுடன் இதில் உருவாக்கிய பயன்பாடும் செயல்படுவதை கண்டுஉணரமுடியும். மேலும் பைதான் நிரலாக்குநர்கள் ஒரு வலுவான, உயர்ந்த செயல்பாட்டு வரைகலை பயனர் இடைமுகத்துடன் கூடிய எளிய நிரல்தொடர்களை உருவாக்க இது அனுமதிக்கிறது.இது ஒருஎளிய கட்டற்ற கருவியாக விளங்குவதால் இதில் உருவாக்கப்படும் மூலக்குறிமுறைவரிகளை யார்வேண்டுமாலும் எளிதாக படித்து புரிந்துகொண்டு தேவையெனில் அந்நிரல் தொடர்களில் தேவையானவாறு திருத்தம் செய்து மேம்படுத்திகொள்ளமுடியும்.
இது C ++ எனும் கணினிமொழியில் எழுதபட்ட அனைத்து இயக்கமுறைமைகளிலும் செயல்படும் திறன்கொண்ட மிகப்பிரபலமான wxWidgets எனும் நூலகத்தின் வரைகலை இடைமுகப்பின்கூறுகளை மறைக்கும் பைதான் விரிவாக்க தொகுப்பாக செயல்-படுத்தப்படுகிறது.இது மிகவிரைவாகவும் விரிவாக்கதன்மையுடனும் எளிதாக பராமரிப்பு செய்திடும் வகையில் செயல்படுவதற்காக Phoenix எனும் செயல்திட்டத்தில் இந்த wxPython கருவியானது செயல்படுத்தபடுகின்றது
நாம் வழக்கமாக எந்தவொரு புதிய கணினிமொழியை கற்றுகொள்கின்றபோது Hello World எனும் முதன்முதலான நிரல்தொடரை உருவாக்கி செயல்படுத்தி சரிபார்த்திடு-வோம் அல்லவா அவ்வாறே இந்த wxPython இலும் Hello World எனும் பயன்பாட்டினை உருவாக்கி சரிபார்த்திடுவோமா
Hello World
# முதலில் wxPython இன் கட்டுகளை பதிவிறக்கம் செய்திடவேண்டும்அதற்காக .
import wx
# அடுத்து நாம் உருவாக்கிடும் பயன்பாட்டிற்கான பொருளை உருவாக்கவேண்டும்.
app = wx.App()
# பிறகு அதற்குஒரு வரைச்சட்டத்தை உருவாக்கவேண்டும்.அதற்கானகுறிமுறைவரி
frm = wx.Frame(None, title=”Hello World”)
# அதன்பிறகு அதனை திரையி்ல் காண்பிக்கவேண்டும்.அதற்கானகுறிமுறைவரி
frm.Show()
# இறுதியாக நிகழ்வு சுழலை (loop) துவங்கிடவேண்டும்.அதற்கான குறிமுறைவரி
app.MainLoop()
இந்நிலையில் எளியநிரல்தொடர் கணினிமொழி எனக்கூறிவிட்டு ஒரு சிறிய நிரல்தொடரைகூட ஐந்துவரிகளில் குறிமுறைவரிகளை எழுதுமாறு செய்து-விட்டீர்களே இது ஞாயமா அடுக்குமா என கோபப்படவேண்டாம் ஒரே வரியில் பின்வருமாறு நிரல்தொடரை உருவாக்கலாம் வாருங்கள்
import wx; a=wx.App(); wx.Frame(None, title=”Hello World”).Show(); a.MainLoop()
அதுஒன்றுமில்லை ஐயா ஒவ்வொரு கட்டளைவரியும்எதற்காக செயல்படுத்தப்-படுகின்றது என தனித்தனிவரிகளில் கொடுத்ததால் நம்முடைய முதன்முதலான நிரல்தொடர் ஐந்துவரியாகிவிட்டது அவ்வளவுதான் இப்போது அவ்வாறான விளக்கம் எதுவும் வழங்காமல் ஒரேவரியில் நிரல்தொடர் முடிந்துவிட்டதல்லவா
அதெல்லாம் சரி நான் இதனை பயன்படுத்தி கொள்வதற்காக மேலும் இந்த wxPythonஐ பற்றிய விவரங்களை அறிந்துகொள்ள விரும்புகின்றேன் என்பவர்கள் https://docs.wxpython.org/ , https://docs.wxpython.org/MigrationGuide.html..ஆகிய இணையதள முகவரிகளுக்கு செல்க என பரிந்துரைக்கப்படுகின்றது . இந்தwxPythonஐ பதிவிறக்கம் செய்து பயன்படுத்தி கொள்ளவிரும்பினால்wxPythonஇன் 4.0.4 பதிப்பானது தற்போது https://pypi.org/project/wxPython/4.0.4 எனும் இணையதள முகவரியில் கிடைக்கின்றது .

WebAssembly எனும்ஒரு புதிய கருவிஅறிமுகம்

Wasm என சுருக்கமாகஅழைக்கப்படும் WebAssemblyஎன்பது தற்போது நாம் பயன்படுத்திகொண்டுவரும் பல்வேறு இணய பயன்பாடுகளுக்காக எழுதிய குறிமுறைவரிகளை கணினிக்கு புரியும் வகையில் இயந்திரமொழிக்கு எளிதாக உருமாற்றுவதற்கு உதவுவதற்காக உருவாக்கப்பட்டதொரு புதிய கருவியாகும் இது குரோம், ஃபயர்பாக்ஸ் போன்ற அனைத்து இணையஉலாவிகளிலும் இயங்குமாறு கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளது இதற்கு முன் ஜாவாஸ்கிரிப்ட் பயன்படுத்தியஇடங்களில் அதற்கு பதிலாக இந்த WebAssembly பயன்படுத்தி கொள்ளுமாறு வடிவமைக்கப்-பட்டுள்ளது சி ,சி ++, ரஸ்ட் போன்ற கணினிமொழிகளில் எழுதிய குறிமுறைவரிகளை இயந்திரமொழிக்கு உருமாற்றுவதற்கு இது பேருதவியாய் விளங்குகின்றதுஇது கட்டளைவரி வாயிலாக பைத்தான் போன்ற கணினிமொழிகளின் குறிமுறைவரிகளைகூட செயற்படுத்தி சரிபார்த்திடலாம் கணினியில் குறிப்பிட்ட கட்டமைவு இருந்தால்தான் செயல்படுத்தமுடியும் என்ற கட்டுப்பாடுகள் எதுவுமில்லாமல் இது கைவசமிருக்கின்ற வன்பொருட்களின் திறன்களின் அடிப்படையில் குறிமுறைவரிகளை இயந்திர மொழியாகஉருமாற்றி மிகவிரைவாக மேலேற்றம் செய்திடும் திறன்கொண்டது இது அனைத்து தளங்களிலும் மிகத்திறனுடன் செயல்படக்கூடியது இது memory-safe, sandboxed, execution environment ஆகிய மூன்று வகையாக பிரிக்கப்பட்டு இயங்கினாலும் பின்புலத்தில் ஜாவாஸ்கிரிப்ட் எனும் மெய்நிகர் இயந்திரத்தை பயன்படுத்தி வழக்கமான இணைய உலாவிகளில் உள்நுழைவு செய்வதற்கான படிமுறைகளை பின்பற்றி செயல்படுமாறு மிகபாதுகாப்பாக கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளது . இதில் குறிமுறைவரிகளின் பிழைகளை எளிதாக திருத்தம் செய்திட முடியும் மேலும் இதில் மூலக்குறி-முறைவரிகளை உரையாக இருப்பதால் அவைகளை பார்வையிட்டு எளிதாக படித்து புரிந்து கொள்ள முடியும் இது பின்னோக்கு ஒத்திசைவை கொண்டிருப்பதால் இணையம் இல்லாத உட்பொதிவுகளையும் ஆதரிக்கின்றது இது பயன்படுத்து-பவர்களின் கற்பணைத் திறனிற்கேற்ற மேம்படுத்தி கொள்ளும் வசதி வாய்ப்புகளை கொண்டது இதனை பயன்படுத்தி கொள்வதற்காக பின்புலமாக மேககணினி சேவையிருப்பதால்backend, jqkungfu ஆகியவை நமக்கு தேவையில்லை நடப்பிலிருக்கும் கட்டளைவரி பயன்பாடுகளை இணையவழி பயன்பாடாக மாற்றி பயன்படுத்தி கொள்ள உதவிடும் மிகச்சிறந்த கருவியாக இது விளங்குகின்றது. இதனை நம்முடைய கணினியில் நிறுவுகை செய்து கொள்ளாமலேயே மாதிரி செயல்பாட்டினை இயக்கி பார்த்திடும் வசதியை கூட இது வழங்குகின்றது மேலும் விவரங்களுக்கு https://webassembly.org/ எனும் இணையமுகவரிக்கு செல்க.

இணைய பயன்பாடுகள் தரமாக செயல்படுகின்றதாவென பரிசோதிக்க பயன்படும் கருவிகள்

இன்றைய போட்டிமிகுந்த சூழலில் இணையம் நம்முடைய வாழ்வின் ஒருங்கிணைந்த ஒரு உறுப்பாக மாறிவிட்டது அதாவது நம்மில் பெரும்பாலானோர் எந்தவொருமுடிவையும் தெரிவுசெய்வதற்குமுன் அதற்கு தேவையான தகவல்களையும் விவரங்களையும் இணையத்தின் உலாவி அதன்வாயிலாக தேவையான தகவல்களை தேடிபிடித்து படித்தறிந்து தெளிவடைந்தபின்னரே முடிவு எடுத்திடுகின்றனர் என்பதே எதார்த்தமான உண்மை நிலவரமாகும் அதனால் அனைத்து வியாபார நிறுவனங்களும் தமக்கென தனியானதொரு இணைய பயன்பாட்டினை கண்டிப்பாக வைத்து பராமரிக்க வேண்டிய நிலைஏற்படுகின்றது .
அதனோடுகூடவே தற்போதைய நவீணகாலதேவையானது ஒவ்வொரு வியாபார நிறுவனமும் தனக்கென தனியானதொரு இணையபக்கத்தையோ அல்லது இணையபயன்பாட்டினையோ கண்டிப்பாக வைத்து பராமரிக்கவேண்டிய நிலைக்கு கொண்டுவந்துள்ளது . இதனை பயன்படுத்திகொள்ளும் வாடிக்கையாளர்களை அந்நிறுவனமானது எவ்வாறு கருதுகிறது என்பதிலும்,அதன் தயாரிப்புகளில் எவ்வளவு நம்பிக்கை வைத்திருக்கின்றது என்பதிலும் இணையதளத்தின் அல்லது இணையதள பயன்பாட்டின் தரமானது ஒரு முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது.
இங்கு இணையபயன்பாடு என்பது அடிப்படையில் ஒரு கணினி பயன்பாடாகும் அந்த கணினிபயன்பாட்டினை தொலை தூரத்திலுள்ளசேவையாளர்கணினியில் வைத்து கொண்டு உலகில் எங்கிருந்தும் எந்தநேரத்திலும் அதனை பயனாளர் ஒருவர் தன்னுடைய இணையஉலாவியின் வாயிலாக அனுகி இடைமுகம் செய்து செயல்படுத்தி பயன்பெறமுடியும் என்பதால் இது இணையபயன்பாடு என அழைக்கப்படுகின்றது . இணையபக்கம் என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட நிறுவனத்தைபற்றிய அனைத்து தகவல்களும் உரையாகவோ உருவப்படமாகவோ கானொளிகாட்சியாகவோ அல்லது இவை யனைத்தும் சேர்ந்து உருவாக்கப்பட்ட கட்டமைவை வாடிக்கையாளர் ஒருவர் மிகஎளிதாக உலகில் எங்கிருந்தும் எந்தநேரத்திலும் தன்னுடைய இணையஉலாவியின் வாயிலாக அனுகி இடைமுகம் செய்து தேவையான விவரங்களை பெறமுடிகின்ற கட்டமைப்பாகும்
இவ்விரண்டும் நல்ல தரமாக அமைந்திருந்தால்தான் வாடிக்கையாளரின் மனம் திருப்தியுற்று மீண்டும் இவைகளை அனுகி தங்களின் தேவைகளை நிறைவுசெய்து கொள்வார்கள் அதனால் இவைகளை நல்ல திறனுடன் உள்ளதாவென பரிசோதித்து பார்த்திடவேண்டுமல்லவா ?அதற்காக உதவவருவதுதான 1.செயல்பரிசோதனை (functional testing) ஆகும். இதன்கீழ் உரைப்பெட்டிகளின் உள்ளீடுகளை சரிபார்த்தல், உடைந்த இணைப்புகளை சரிபார்த்தல், குக்கீ தொடர்பான செயல்பாடுகளைச் சரிபார்த்தல் என்பன போன்ற பல்வேறு பரிசோதனைகள் ஆரம்பகாலகட்டத்தில் நம்முடைய கைகளாலேயே மேற்கொள்ளப்பட்டது தற்போது QTP, Selenium, UFT போன்ற கருவிகளின் வாயிலாக தானாகவே சரிபார்த்து பரிசோதித்து அறியுமாறான வசதியாக மேம்பட்டுவிட்டது
2.அதற்கடுத்ததாக பயன்பாட்டு பரிசோதனை (Usability testing) ஆகும் இதன்கீழ் போட்டியாளர்களின் பயன்பாடுகளின்அனைத்து வசதிவாய்ப்புகளும் நம்முடைய இணைய பயன்பாட்டிலும் வாடிக்கையாளர்கள் அனவருக்கும் கிடைக்கின்றதா இலக்கணப்பிழை போன்றவை தானாகவே சரிசெய்து கொள்ளப்படுகின்றதா உதவி உள்ளடக்கஇணைப்பு சரியாக செயல்படுகின்றதா ஆகியவற்றை சரிபார்ப்பதற்காக Chalkmark, Clicktale, Clixpy, Feedback Army, Aplitools Eyes என்பன போன்ற கருவிகள் பேருதவியாய் விளங்குகின்றன
3.மூன்றாவதாக இடைமுகபரிசோதனை(Interface testing) இதன்கீழ் பயன்பாடுகளுக்கிடையேயான இடைமுகத்தினை சரிபார்த்திடுவதற்காக Application testing:எனும் பரிசோதனையும் பயன்பாட்டிற்கும் சேவையாளர் கணினிக்கும் இடையேயான இடைமுகத்தினை சரிபார்த்திடுவதற்காக Web server testing:எனும் பரிசோதனையும் தரவுதளத்துடன் பயன்பாடு இடைமுகத்தினை சரிபார்த்திடுவதற்காக Database server testingஎனும் பரிசோதனையும் செய்யப்படவேண்டும் இதற்காக AlertFox, Ranorex, SoapUI, Postman, Fiddler என்பன போன்ற கருவிகள் முக்கிய பங்காற்றுகின்றன
4.நான்காவதாக ஒத்திசைவு பரிசோதனை(Compatibility testing) இதன்கீழ் இணையபயன்பாடானது அனைத்து இணையஉலாவிகளுடனும் ஒத்திசைவாக செயல்படுகின்றதாவென Browsera, Browser Sandbox, Browsershots போன்ற கருவிகளை கொண்டு பரிசோதித்து சரிபார்த்திடலாம் மேலும் விண்டோ லினக்ஸ் போன்ற அனைத்து இயக்கமுறைமைகளுடனும் ஒத்திசைவாக செயல்படுகின்றதாவென Seleniumஎனும் கருவியை கொண்டு பரிசோதித்து சரிபார்த்திடலாம் அதுமட்டுமல்லாது iOS , Androidபோன்ற அனைத்து கைபேசி இயக்கமுறைமைகளுடனும் ஒத்திசைவாக செயல்படுகின்றதாவென Appium, Selendroid போன்ற கருவிகளை கொண்டு பரிசோதித்து சரிபார்த்திடலாம்.
5.ஐந்தாவதாக திறன்பரிசோதனை(Performance testing) மேலேற்றும் திறன், முறிவுபுள்ளி ஆகியவற்றை சரிபார்த்து பரிசோதி்த்திடவேண்டும் இதில்மிகமுக்கியமாக இணையபயன்பாடானது தொடர்ந்து இயங்கி கொண்டே யிருக்கும்போது இடையில் எந்தநேரத்தில் இடைமுறிவு ஏற்பட்டு தொங்கலாக நின்றுவிடும் என சரிபார்ப்பதற்கான Stress testing எனும் பரிசோதனையை Load Runner, Jmeter போன்ற கருவிகளை கொண்டு பரிசோதித்து சரிபார்த்திடலாம்
6.ஆறாவதாக மிகமுக்கியமான பாதுகாப்பு பரிசோதனையாகும்(Security testing) அனுமதியற்றவர்கள் பயன்படுத்தாமலிருக்குமாறும் மற்ற தீங்கு விளைவிக்கநினைப்போர் நம்முடைய பயன்பாட்டினை முடக்கிவிடாமல் காத்திடுவதற்கும் Babel Enterprise, Wapiti, Zed Attack Proxy, Vega, skipfish, Ratproxy , Arachniஎன்பனபோன்ற கருவிகளை கொண்டு பாதுகாப்பாக இருக்கின்றதாவென பரிசோதித்து சரிபார்த்து கொள்ளலாம்

மைக்ரோசாப்ட்டின் NTFS எனும் கட்டற்ற கருவி ஒரு அறிமுகம்

ஒரேகணினியில் விண்டோ லினக்ஸ் ஆகிய இரு இயக்கமுறைமைகளையும் நிறுவுகை செய்து பயன்படுத்தி கொள்ள விழையும்போது கணினியின் நினைவகமானது இவ்விரண்டு இயக்கமுறைமைகளுக்கும் தேவையானஅளவு பாகப்பிரிவினை செய்யப்பட்டு இரண்டு இயக்கமுறைமைகளின் கோப்புகளும் தனித்தனிபகுதியில் சேமிக்கப்படுமாறு செய்து பயன்படுத்தி கொள்வார்கள் இந்நிலையில் விண்டோ இயக்கமுறைமையை செயல்படுத்திடும்போது லினக்ஸ் இயக்கமுறைமை பகுதியில் உள்ள பயன்பாடுகளையோ கோப்புகளையோ நேரடியாக அனுகமுடியாதவாறு தடுக்கப்பட்டிருக்கும் அதனை தீர்வுசெய்வதற்காகவே இந்த NTFS எனும் கட்டற்ற கருவியை அறிமுகபடுத்தியுள்ளனர் மைக்ரோசாப்ட்டின் NTFS என்பது கோப்பஅமைவு இணைப்பு இயக்கக (File System Link (FSL) driver )தொழில்நுட்பத்தின் ஒருபகுதியாக விளங்குகின்றது இது லினக்ஸ் சூழலில் இருந்து அணுகக்கூடிய NTFS , HFS + ஆகிய கோப்பு முறைமைகளுக்கான ஒரு தனிப்பட்ட கலவையான இயக்ககமாகும். நாம் விரும்பினால் மிகஎளிதாக install.sh என்ற கட்டளைவரிவாயிலாக இந்த கருவியை நிறுவுகை செய்து கொள்ளவும் இதனுடைய பயன்முடிந்தபின்னர் தேவையில்லை யெனில் uninstall.sh என்ற கட்டளைவரிவாயிலாக நாம் ஏற்கனவே நிறுவுகை செய்த இந்த கருவியைநீக்கம் செய்து கொள்ளவும் முடியும் லினக்ஸிற்காக பாகப்பிரிவினை செய்த நினைவகபகுதியில் உள்ள கோப்புகளுடனும் பயன்பாடுகளுடனும் நேரடியாக எளியமுறையில் அனுகுவதற்காக இந்த கருவி பேருதவியாய் விளங்குகின்றது இது லினக்ஸ் கெர்னல் பதிப்புஎண் 4.20.x வரை ஆதரிப்பதோடு DKMS எனும் நூலகத்தின் உதவியுடன் தானாகவே தேவையான இயக்ககங்களை கட்டமைத்து கொள்கின்றது சுருக்கி கட்டிடும் வழிமுறையில் Windows 10/Server 2016/Server 2019 ஆகிய விண்டோ இயக்கமுறைமை/யை ஆதரிக்கின்றது மேலும் mk*fs ,chk*fs ஆகிய வசதிகளுக்கு பதிலாக ufsd எனும் ஒற்றையான வசதியை பயன்படுத்தி கொள்கின்றது மிக முக்கியமாக இது அவ்வப்போது நிகழ்நிலைபடுத்தி இயக்கமுறைமையின் பதிப்புகளுக்குஏற்ப அறிந்தேற்பு செய்துகொள்கின்றது.

வருமானவரிதகராறுகளையும் பிரச்சினைகளையும் தீர்வுசெய்வதற்கானRiverus எனும் பகுப்பாய்வு கருவி ஒரு அறிமுகம்

இது ஒரு வருமான வரிச்சட்டஆய்வு, பகுப்பாய்வு கருவியாகும் .நம்முடைய வருமானவரி ஆய்வு அனுபவத்தை விரைவாகவும் செயல்திறன்மிக்கதாகவும் மாற்றுவதற்கு இயந்திர கற்றல் போன்ற நவீன தொழில்நுட்பங்கள் இதில் பயன்படுத்தி கொள்ளப்படுகின்றது மிகமுக்கியமாக வருமானவரி பிரச்சினையில் ஒரு வினைமுறைத்திறனை உருவாக்கிடவும் அபாயங்களைத் தணித்திடவும் தேவையான உத்திகளை இதனுடைய பகுப்பாய்வை பயன்படுத்தி கண்டுபிடித்திடமுடியும் இந்த கருவியின் வாயிலாக நான்கு இலட்சத்திற்கும் அதிகமான நீதிமன்றத்தினாலும் தீர்ப்பாயங்களாலும் வெளியிடப்பட்டதும் வெளியிடபடாததுமான தீர்ப்புகளிலிருந்தும் உத்திரவுகளிலிருந்தும் தேவையான தகவல்களையும் உத்திகளையும் வகுப்பதற்கான வழிமுறைகளை வருமானவரி தொழில்முறையாளர்களுக்கு காண வழிகாட்டிடுகின்றது தற்போது மேலை நாடுகளில் பணிபுரியும் கணக்காய்வாளர்களும் வழக்குரைஞர்களும் இயந்திர கற்றலின் திறனுடன் கூடிய பகுப்பாய்வு கருவிகளை தங்களின் பணிகளுக்காக பயன்படுத்திகொள்கின்றனர் இவ்வாறான கருவிகள் அவர்களுக்கு சிறந்த சேவையை வழங்கி தங்களின் தொழிலில் வெற்றிகரமாக செயல்படஉதவுகின்றது அதன்வாயிலாக தங்களுடைய வாடிக்கையாளரிடம நல்லதொரு பெயரை தக்கவைத்துகொள்ள பேருதவியாய் விளங்குகின்றது .தங்களுடைய பணியில் காலவிரையத்தை தவிர்த்து விரைவாகவும் திறமையாகவும் தங்களுடைய பணியை ஆற்றிடமிகப்பேருதவியாக விளங்குகின்றன. அவ்வாறான பணிகளுக்கு தற்போது இந்தியாவிலும் கணக்காய்வாளர்களும் வழக்குரைஞர்களும் தங்களுடைய பணியை விரைவாகவும் சிறப்பாகவும் செயல்படுத்திட இந்த Riverus எனும் பகுப்பாய்வு கருவிஉதவ தயாராக இருக்கின்றது இதனை பயன்படுத்தி அதிக அளவிலான வாடிக்கையாளர்களின் நம்பிக்கையையும் திருப்தியையும் பெற்று தங்களுடைய தொழில்திறனை உயர்த்தி கொள்ளமுடியும் இது காலவிரையம் ஆவதையும் அதிகசெலவாவதையும் தவிர்க்கின்றது
வருமானவரி கணக்கீட்டில் குறிப்பிட்ட பிரச்சினைதொடர்பான முந்தைய தீர்ப்புகள் யாவை தொடர்ந்து அதனடிப்படையில் தற்போதுஇந்த பிரச்சினையை எவ்வாறு தீர்வுசெய்திடமுடியும் என மிகவிரிவான பகுப்பாய்வு செய்து மிகச்சரியான முடிவுகளை ஒருசில நிமிடங்களில் தெரிவுசெய்து செயல்படமுடியும் சிறிதளவேயான தகவல்களில் நமக்கு போதுமான அனுபவமில்லை எனவிட்டிடும்போது அந்த சிறிதளவேயான தகவல்களினால் பெரிய பாதிப்புஉருவாகி நம்முடையதொழிலின் வெற்றியையே பாதிக்கும் அபாயம் உருவாகிவிடுமல்லவா அவ்வாறான எந்தவொரு சிறிய தகவலைகூட விட்டிடாமல் கணக்கில் கொண்டால்தான் நம்முடைய பிரச்சினைக்கான சரியான தீர்வினை காணமுடியும் என்பதன்அடிப்படையில் இந்த கருவியானதுநிறுவனங்களில் ஏற்படும் வருமான வரிதொடர்பான பிரச்சினைகளை 360 கோணஅளவில்முழுவதுமாக ஆய்வுசெய்துமிகச்சரியான தெளிவான முடிவினை எடுத்திடஉதவுகின்றது மேலும் விவரங்களுக்கு https://www.riverus.in எனும்முகவரியில் செயல்படும் இணையதளத்திற்கு செல்க

Previous Older Entries