நமக்கு பொருத்தமான நம்பகமான அருகலை(WIFI) எதுவென ஆய்வுசெய்திடும் கருவிகள்.

நம்முடைய வீடு ,அலுவலகம், பொதுமக்கள் பயன்படுத்திடும் இடங்கள் ஆகியவற்றில் கிடைத்திடும் அருகலைகளில் நமக்கு பயன்படுகின்ற அதேசமயத்தில் மிகவேகமாக நம்பகமாக செயல்படும் அருகலை எதுவென தெரிவுசெய்வதற்கு பின்வரும் கருவிகள் நமக்காக உதவகாத்திக்கின்றன
1.WiFi Analyzerஎனும் அருகலை(WIFI) ஆய்வுகருவியானது heat maps என்பதை பயன்படுத்தி நம்முடைய வீடுகளில் அல்லது அலுவலகங்களில் மிகச்சரியான இடத்தில் வழிசெலுத்தியை அமைத்து மிகப்பொருத்தமான வலைபின்னல் இணைப்பு அலைவரிசையை அமைப்பதற்கு உதவுகின்றது இந்த கருவயின்மூலம்அருகலைசை கை யின் அளவு இணைப்பின் வேகம் ஆகியவற்றைஅறிந்து கொள்ளமுடியும் சரியற்ற அல்லது மோசமான வலைபின்னல் இடைமுகம் செய்வதையும் அறிந்து அதனை மேம்படுத்தி கொள்ளஇதுஉதவுகின்றது இது கட்டணமற்றது ஏராளமான வசதிவாய்ப்புகளை கொண்டது மேலும் விவரங்களுக்கும் பயன்படுத்தி கொள்வதற்கும் https://www.microsoft.com/en-us/p/wifi-analyzer/ எனும் இணைய முகவரிக்கு செல்க
2.NetSpot பொதுவாக அருகலை ஆய்வுகருவிகள் பயனாளரின் இடைமுகத்தினை கண்டுகொள்வதே இல்லை ஆனால் இது Discover ,Survey.ஆகிய இரு நிலைகளில் அவ்வாறான பயனாளர்களின் இடைமுகப்பை நமக்கு தெரிவிக்கின்றது Discover எனும்நிலையானது பயனாளருக்கும் வலைபின்னல் இணைப்பிற்குமிடையேயான தரவுகளின் பரிமாற்ற வேகத்தினை அறிந்துகொள்ளஉதவுகின்றது Surveyஎனும்நிலையானது heat maps என்பதை உருவாக்கி அருகிலுள்ள அருகலை வலைபின்னல் அதன் இடஅமைவு போன்ற விவரங்களை அறிந்து கொள்ள உதவுகின்றதுஇது இவ்விரண்டையும்இணைத்து நமக்கான மிகச்சிறந்த அருகலை வலைபின்னலின் அமைவிடம் அதனை மேம்படுத்திடுவதற்கான வழிஆகியவற்றை கண்டுபிடித்து மிகச்சரியாகபயன்படுத்தி கொள்ள உதவுகின்றது இது கட்டணமில்லாமலும் கட்டணத்துடனும் ஏராளமான வசதிவாய்ப்புகளை கிடைக்கின்றது மேலும் விவரங்களுக்கும் பயன்படுத்தி கொள்வதற்கும் https://www.netspotapp.com/ எனும் இணைய முகவரிக்கு செல்க
3.Wifi Analyzer Tool சொந்த தனிப்பட்ட பயன்பாட்டிற்கு இது சிறந்த கருவியாக விளங்குகின்றது இது 2.4 GHz ,5 GHz ஆகியஇரு அலைவரிசைகளை ஆய்வுசெய்வதில் மிகச்சிறந்ததாக திகழ்கின்றது இது அருகலை சைகையின் வலு, IP தகவல், வலைபின்னலின் பாதுகாப்பு ஆகிய விவரங்களை வழங்குகின்றது dark or light theme, a beep toneபோன்ற சைகைகளின் வலுவானது வலைபின்னலின் இணைப்பு வேகம் மெதுவாக இருந்தாலும் விரைவாக இருந்தாலும் ஒரு time chart ஐ அனுக முடியும் இது கட்டணமில்லாமலும் கட்டணத்துடனும் ஏராளமான வசதிவாய்ப்புகளுடன் கிடைக்கின்றதுமேலும் விவரங்களுக்கும் பயன்படுத்தி கொள்வதற்கும் https://www.microsoft.com/en-us/p/wifi-analyzer-tool/ எனும் இணைய முகவரிக்கு செல்க
4.inSSIDerமிகமேம்பட்ட வசதி வாய்ப்புகளை விரும்பும் மிகப்பெரியஅளவு வலைபின்னலுடன் கூடிய வியாபார நிறுவனங்களுக்கு இது பொருத்தமானதாகும் channel saturation ஐ கட்டுபடுத்திடும் திறனையும் இடைமுக வளங்களை அறிந்து கொள்ளவும்இது உதவுகின்றது நம்முடைய கணினிக்கு மிகச்சிறந்த அருகலைவலைபின்னல் இணைப்பு எது, எந்தஇடஅமைவுபொருத்தமாக இருக்கும் என அறிந்து கொள்ள உதவுகின்றது இது வீடுகளில் பயன்படுத்தி கொள்ள பொருத்தமற்றது இது கட்டணத்துடன் சிறந்த வசதிவாய்ப்புகளைவழங்குகின்றது மேலும் விவரங்களுக்கும் பயன்படுத்தி கொள்வதற்கும் https://www.metageek.com/products/inssider/ எனும் இணைய முகவரிக்கு செல்க
5.Wifi Commander முப்பரிமான வரைகலை அறிக்கையை இது வழங்குவதால் ஒன்றிற்குமேற்பட்ட அருகலை இணைப்புகளை வடிகட்டி நாம் விரும்பும் வகையில் வலைபின்னலை அமைத்து கொள்ள உதவுகின்றது அருகலை பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கும்நிலையில் நேரடியாக ஆய்வுசெய்து அருகலை சைகைகளின் அளவை மேம்படுத்தி கொள்ளவும் குறைந்த பயன்பாட்டு அலைவரிசை எதுவென காணவும் உதவுகின்றது இது கட்டனத்துடன் பயன்படுத்த கிடைக்கின்றது மேலும் விவரங்களுக்கும் பயன்படுத்தி கொள்வதற்கும் http://wificommander.com/ எனும் இணைய முகவரிக்கு செல்க

meteor ஒரு அறிமுகம்

meteor என்பது ஒரு நவீன இணைய பயன்பாடுகளையும் கைபேசி பயன்பாடுகளையும் உருவாக்குவதற்கான முழுமையான ஒரு ஜாவாஸ்கிரிப்ட் தளமாகும் பொதுவான ஜாவாஸ்கிரிப்ட், Node.js , கட்டமைக்கப்பட்ட கருவி, வாடிக்கையாளர்களுடன் தொடர்புடைய பதிலிறு பயன்பாடுகள் ஆகியவை சேர்ந்த தொகுப்பானமுக்கிய சேவைகளை இது வழங்குகின்றது
அதைவிடஇணைய பயன்பாடுகளையும் ஆண்ட்ராய்டு, ஐஓஎஸ்ஆகியவை செயல்படுகின்ற கைபேசி பயன்பாடுகளையும உருவாக்குவதற்கான தளமாக இது விளங்குகின்றது
இதில் உருவாக்கிடும் குறிமுறைவரிகளை பயன்படுத்திஅனைத்து இணைய உலாவிகளிலும் கைபேசிசாதனங்களிலும் பயன்படுத்தி கொள்ளமுடியும
இதுபெரியஅளவு கட்டுகளாக இருந்தாலும்இதனை எளிதாக நிறுவுகை செய்து பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் அதுமட்டுமல்லாத புதிய பயன்பாடுகளை உருவாக்குவதற்காக மேககணினி சேவையை இது வழங்குகின்றது
மேலும் நிரலாளர்கள் இதன்மூலம் சேவையாளர்பக்கங்களுக்கு, பயனாளர் பக்கங்களுக்கு மட்டும் குறிமுறைவரிகளை எழுதினால் போதும்
மிகமுக்கியமாக துவக்கநிலையாளர்களும் எளிதாக குறிமுறைவரிகளை எழுதி-புதியபயன்பாட்டினை உருவாக்கிடமுடியும்
இது இயல்புநிலையில் இணையத்தில் நேரடியாக பயன்படுத்தி கொள்ளுமாறு வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது அதனோடுஅலுவலகத்தில் பணிபுரியும் பணியாளர்களின் பணிநேரத்தினை சேமிக்கசெய்கின்றது
இந்த Meteor ஆனது ஜாவாஸ்கிரப்ட் வரைச்சட்டமாக விளங்குவதால் நிரல்தொடராளர்கள் JavaScript , HTML ஆகியவற்றைபற்றி அடிப்படையாக தெரிந்திருக்கவேண்டும் இதனை பயன்படுத்தி கொள்வதற்கு நம்முடைய கணினியில் NodeJS இன்சூழல் இருக்கவேண்டும் இல்லையெனில்அதனை பதிவிறக்கம் செய்து நிறுவகை செய்து கொள்க தொடர்ந்து https://www.meteor.com/install எனும் இணையதளத்திலிருந்து meteorஎன்பதை பதிவிறக்கம் செய்து நிறுவுகை செய்து கொள்க அதனை தொடர்ந்து நமக்கென கணக்கு ஒன்றினை துவங்கிடுக பின்னர் C:\Users\username>meteor எனும்கட்டளைவரியை உள்ளீடுசெய்து கொண்டு உள்ளீட்டு விசையை அழுத்துக உடன் பின்வருமாறு திரைதோன்றிடும்

1
இதில் பயன்பாடு ஒன்றினை உருவாக்கிடும் முதல் படிமுறையாக C:\Users\username\Desktop\Meteor>meteor create meteorApp எனும்கட்டளைவரியை உள்ளீடுசெய்து கொண்டு உள்ளீட்டு விசையை அழுத்துக அடுத்து இரண்டாவது படிமுறையாக
C:\Users\username\Desktop\meteorApp>meteor எனும்கட்டளைவரியை உள்ளீடுசெய்துகொண்டு உள்ளீட்டு விசையை அழுத்துக உடன்இந்த தளம் பல்வேறு செயல்களை செயற்படுத்தி பின்வருமாறு திரைதோன்றிடும்

2
இறுதியாக இது சரியாகஅமைந்துள்ளதாவென சரிபார்த்திட http://localhost:3000/ என இணையமுகவரியை இணையஉலாவியில் உள்ளீடுசெய்து உள்ளீட்டு விசையை அழுத்துக உடன் பின்வருமாறு தோன்றிடும்

3
மேலும் விவரங்களுக்கு https://www.meteor.com/என்ற இணையமுகவரிக்கு சென்று அறிந்துகொண்டு பயன்படுத்தி கொள்க

Makefile எனும் கையடக்க தானியங்கி கருவியை குறிமுறைவரிகளை இயந்திரமொழிமாற்றம் செய்வதற்காக பயன்படுத்தி கொள்க

எந்தவொரு கணினிமொழியின் நிரல்தொடர்குறிமுறைவரிகளையும் தற்போதைய நிலைக்கேற்ப நிகழ்நிலைபடுத்தப்பட்டு அவற்றை இயந்திரமொழிக்கு மொழிமாற்றம் செய்து மிகத்திறனுடன் செயல்படுவதற்காக உதவவருவதுதான் இந்த Makefile எனும் கையடக்க தானியங்கி மொழிமாற்ற கருவியாகும் நம்முடைய வழக்கமான அடிப்படை எடுத்துகாட்டின் வழியாக இதனை காண்போம் அனைவருக்கும் வணக்கம் என அச்சிடவேண்டும் என கொள்க இந்த Makefile இன் புதிய செயல்திட்டத்திற்காக myproject எனும் ஒரு காலியான கோப்பகத்தை உருவாக்கிகொள்க அதில் பின்வரும் உள்ளடக்க குறிமுறைவரிகளுடன் ஒரு கோப்பினை உருவாக்கி கொள்க
say_அனைவரும் வருக:
echo “அனைவருக்கும் வணக்கம்”
தொடர்ந்து அந்த கோப்பினை இயக்குக அதன் வெளியீடு பின்வருமாறு இருக்கும்
$ make
echo “அனைவருக்கும் வணக்கம்”
அனைவருக்கும் வணக்கம்
say_அனைவரும் வருக: என்பது எந்தவொரு நிரல்தொடரிலும் ஒரு செயலியின் பெயராக உருவகப்படுத்தி கொள்ளலாம்இதுவே நமது குறிக்கோளாகும் இந்த குறிக்கோளை தொடர்ந்து முன்நிபந்தனைகள் அல்லது சார்புகள் வருகின்றன “அனைவருக்கும் வணக்கம்” எனும் கட்டளைவரியை பெறுபவையாக(recipe) கொள்வோம் குறிக்கோளை அடைவதற்கு இது முன்நிபந்தனைகளை பயன்படுத்தி கொள்கின்றது குறிக்கோள் , முன்நிபந்தனை, பெறுபவை(recipe) ஆகியவை சேர்ந்து ஒரு விதியை உருவாக்குகின்றன அதன் ஒட்டுமொத்த சாராம்சமாக பின்வரும் கணினிமொழி இலக்கணத்தில் காணலாம்
recipe
உதாரணமாக ஒரு குறிக்கோளாது முன்நிபந்தனைகளை(மூலக்குறிமுறைவரிகள்) சார்ந்துள்ள ஒரு பைனரி கோப்பாக இருக்கின்றது அதற்கு மறுதலையாக ஒரு முன்நிபந்தனையானது மற்ற சார்புகளை சார்ந்த குறிக்கோளாகவும்இருக்கமுடியும்
உதாரணமாக @ என்பதை இரண்டாவது குறிமுறைவரியில் சேர்த்துபின்வருமாறு மாற்றியமைத்திடுக
say_அனைவரும் வருக:
@ echo “அனைவருக்கும் வணக்கம்”
தொடர்ந்து இந்த கோப்பினை இயக்குக அதன் வெளியீடு பின்வருமாறு இருக்கும்
$ make
“அனைவருக்கும் வணக்கம்”
இங்கு இரண்டாவதுகுறிமுறைவரியில் @என்பது இருப்பதால் echo என்பதை விடுத்து நம்முடைய குறிக்கோளைமட்டும் செயல்படுத்திடுகின்றது
தொடர்ந்து பின்வரும்குறிமுறை வரிகளை உள்ளீடுசெய்திடுக
say_அனைவரும் வருக:
@ echo “அனைவருக்கும் வணக்கம்”
generate:
@echo “Creating empty text files…”
touch file-{1..10}.txt
clean:
@echo “Cleaning up…”
rm *.txt
தொடர்ந்து இந்த கோப்பினை இயக்குக அதன் வெளியீடு பின்வருமாறு இருக்கும்
say_அனைவரும் வருக:
இங்கு இயல்புநிலையில் முதல் வரியைமட்டும் பிரதிபலிக்கசெய்கின்றது ஏனெனில் அதுமட்டுமே குறிக்கோளாக கொள்கின்றது
இப்போது இதே மாறிகள் வழிமுறைகள் செயலிகள் ஆகியவைகளை பயன்படுத்தி சி மொழியின் நிரல்தொடரை Makefileஆனது இயந்திரமொழிக்கு மொழிமாற்றம் செய்திடுகின்றது அதற்கான மேம்பட்ட வடிவமைப்பு பின்வருமாறு:
# Usage:
# make # compile all binary
# make clean # remove ALL binaries and objects
.PHONY = all clean
CC = gcc # compiler to use
LINKERFLAG = -lm
SRCS := foo.c
BINS := foo
all: foo
foo: foo.o
@echo “Checking..”
gcc -lm foo.o -o foo
foo.o: foo.c
@echo “Creating object..”
gcc -c foo.c
clean:
@echo “Cleaning up…”
rm -rvf foo.o foo
இதில்
# எனும் குறியீட்டுடன் துவங்கிடும் வரிகள் கருத்துரைகளாகும்
PHONY எனும் வரி நீக்கம் செய்திடும் செயலியாகும்
LINKERFLAGஎனும்மாறி gcc ஐயுடன் பயன்படுத்தி பெறுபவையை வரையறுக்கின்றது
SRCSஎன்பது .c என்ற பின்னொட்டுடன் கூடிய கோப்பின் பெயரை குறிக்கின்றது
BINS என்பது அதற்கு பதில் மேற்கோளாகும்
இறுதியாக குறிக்கோளை அடையும் பொருட்டு இரும கோப்புகளை அழித்து நீக்கம் செய்திடுகின்றது மேலும்விவரங்களுக்கு https://www.gnu.org/software/make/manual/make.pdf எனும் இணைப்பிற்கு சென்று பதிவிறக்கம் செய்து படித்தறிந்து கொள்க

Decoratorsஐ பயன்படுத்தி பைத்தான் குறிமுறைவரிகளை மேம்படுத்தி கொள்க

பைத்தான் நிரலாளர்கள் பலரும் இந்த Decorators ஐ பயன்படுத்திடுகின்றனர் ஆனால் அதனை பயன்படுத்திடுவதால் என்ன இறுதி விளைவு ஏற்படும் எனஒருசிலர் மட்டுமே புரிந்து கொண்டு அதற்குதக்கவாறு பயன்படுத்திடுகின்றனர் மற்றஅனைவரும் வழக்கம்-போன்று பயன்படுத்துவதுதானே என அதன் இறுதி விளைவுகளைபற்றி தெரிந்து கொள்ளாமலேயே பயன்படுத்தி கொள்கின்றனர் பெரும்பாலும் இந்த Decorators என்பதின் பொதுவான @decorator syntax. சேர்த்து பயன்படுத்தப்படுகின்றது வழக்கம்போன்ற நம்முடைய முதன்முதல் நிரல்தொடரை பைத்தானில் எவ்வாறு உருவாக்குகின்றனர் எனஇப்போது காண்போம்
def get_அனைவருக்கும்_வணக்கம்_function(punctuation):
“””Returns a அனைவருக்கும்,வணக்கம் function, with or without punctuation.”””
def அனைவருக்கும்_வணக்கம்():
print(“அனைவருக்கும்_வணக்கம்”)
def அனைவருக்கும்_வணக்கம்_punctuated():
print(“அனைவருக்கும் வணக்கம்!”)
if punctuation:
return அனைவருக்கும்_வணக்கம்_punctuated
else:
return அனைவருக்கும்_வணக்கம்
if __name__ == ‘__main__’:
ready_to_call = get_அனைவருக்கும்_வணக்கம்_function(punctuation=True)
ready_to_call()
# “அனைவருக்கும்வணக்கம்!” is printed
இந்த துனுக்கு குறிமுறைவரிகளில் get_அனைவருக்கும்_வணக்கம்_function எனும் செயலியானது ஒரு செயலியை திருப்புகின்றது.பின்னர் இந்த திருப்பபட்ட செயலியானது முதலில் அதற்கான செயல்ஒன்று ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டு அதன்பின்னர் அழைக்கப்-படுகின்றது இவ்வாறான நெகிழ்வுதன்மையின் வாயிலாக செயலிகளை பயன்படுத்திக் கொள்ளவும் உருமாற்றுதல் செய்திடவும் திறவுகோலாக இந்த Decoratorsஇன் செயல்கள் அமைகின்றன அடுத்து ஒரு எடுத்துகாட்டினை காண்போம்
import datetime
import time
from app_config import log
def log_performance(func):
def wrapper():
datetime_now = datetime.datetime.now()
log.debug(f”Function {func.__name__} being called at {datetime_now}”)
start_time = time.time()
func()
log.debug(f”Took {time.time() – start_time} seconds”)
return wrapper
@log_performance
def calculate_squares():
for i in range(10_000_000):
i_squared = i**2
if __name__ == ‘__main__’:
calculate_squares()
மேலே கானும் துனுக்கு குறிமுறைவரிகளில் log_performancedecorator என்பதை ஒரு செயலிக்குள் பயன்படுத்திடுகின்றோம் இது எண்களில் வர்க்கமூலங்களை 0 முதல் 10000000வரை கணக்கீடுசெய்கின்றது இதனுடைய வெளியீடு பின்வருமாறு இருக்கும்
$ python decorator_test.py
Function calculate_squares being called at 2018-08-23 12:39:02.112904
Took 2.5019338130950928 seconds
decorator என்பது நம்முடைய குறிமுறைவரிகளில் நெகிழ்வானதும் பராமரிக்க எளிதானதாகவும் செய்ய ஒரு சிறந்த வழியாகஅமைகின்றது. செயல்பாடுகளை இயக்கநேரத்தில் இது சரிபார்ப்பு செய்திடுகின்றது பிழைத்திருத்தவும் செய்வதற்கும் இது பயன்படுகின்றது தனிப்பயன்decoratorஐ நம்முடைய குறிமுறைவரிகளில் எழுதுவது மிகஎளிது, மூன்றாம் தரப்பு குறியீட்டைப் புரிந்துகொள்வதும், ஏற்கனவே எழுதப்பட்ட decoratorஐ புரிந்துகொண்டும் பயன்படுத்தி கொள்க
குறிப்பு இங்குஇந்த python decorator ஐ பற்றி முழுமையாக விளக்கமுற்பட்டால் அதிக பக்கங்களுக்கு நீளும் என்பதால் இரண்டு எடுத்துகாட்டுகளை மட்டும் வழங்கியுள்ளேன் மேலும் விவரங்களுக்கு https://www.learnpython.org/en/Decorators/ எனும் இணைய பக்கத்திற்கு சென்றறிந்து பயன்படுத்தி கொள்க.

ஆண்ட்ராய்டு பயன்பாடுகளை பரிசோதிக்கஉதவிடும் கட்டற்றகருவிகள்

பொதுவாக ஆண்ட்ராய்டு செயல்படும் கைபேசி பயன்பாடுகளை உருவாக்கியவுடன் செயல்பாட்டு சோதனை , பயன்பாட்டு சோதனை ,பணிச்சூழல்சேதனை , குறுக்கீட்டு சோதனை , பணிச்சுமைசோதனை , செயல்படும் இடசோதனை ,ஊடுருவல் சோதனை , ஆய்வகசோதனை ஆகிய பல்வேறு பரிசோதனைகளுக்கு பின்னரே இந்த பயன்பாடுகளை பொதுமக்களின் பயன்பாட்டிற்கு வெளியிடவேண்டும் இவ்வாறான பரிசோதனை செய்யப்படாமல் வெளியிடபடும் பயன்பாடுகள் எளிதாக அபகரிப்போரால் முறியடிக்கபட்டு பொருள் இழப்பும் மனஉளைச்சலும் ஏற்படஏதுவாகிவிடும் ஆயினும இவ்வாறான அனைத்து பரிசோதனைகளையும் நாம் உருவாக்கிடும் ஒவ்வொரு ஆண்ட்ராய்டு பயன்பாடுகளிலும் செயல்படுத்தி சரிபார்த்திட பொறுமையும் காலஅவகாசமும் நம்மிடம் இல்லை ஆயினும் இவைகளுக்காகவே பல்வேறு கட்டற்ற கருவிகள் உள்ளன அவைகளை கொணடு பரிசோதனை செய்து சரிபார்த்து திருப்தியுற்றால் வெளியீடு செய்திடலாம்
1. APPium இதுஒரு திறன்மிகுந்த கட்டற்ற கட்டணமற்ற தானியங்கியாக அனைத்து பரிசோதனைகளையும் ஆண்ட்ராய்டு பயன்பாடுகளில் செயல்படுத்தி பார்த்திட உதவும் ஒரு கருவியாகும் ஆண்ட்ராய்டு மட்டுமல்லாமல் ஐஓஎஸ் , விண்டோ ஆகிய கைபேசி பயன்பாடுகளையும் இதில் பரிசோதித்து பார்த்திடலாம் இது கூகுளின் குரோம் ,சபாரி ஆகிய இணைய உலாவிகளையும் ஆதரிக்ககூடியது இதனுடைய இணைய முகவரி http://appium.io/ஆகும்
2.Selendroid இதுஆண்ட்ராய்டுதளத்தில் செயல்படும் பயன்பாடுகளை பரிசோதனை செய்திட பயன்படும் மற்றொரு கட்டற்ற கட்டணமற்ற கருவியாகும் முன்மாதிரி அல்லது உண்மையான கைபேசியில் நேரடியாக நாம் உருவாக்கிய ஆண்ட்ராய்டு கைபேசி பயன்பாடுகளை பரிசோதனைசெய்து சரிபார்த்திடலாம் இதனுடைய இணைய முகவரி http://selendroid.io ஆகும்
3. Calabash இந்த கருவியின் வாயிலாக கைபேசி திறன்பேசி ஆகியவற்றின் பயன்பாடுகளை பரிசோதித்து பார்த்திடலாம் இது ஒரு கட்டற்ற கட்டணமற்ற அனைத்து இயக்கமுறைமை-களிலும் செயல்படும் கருவியாகும் இது செயல்படுவதற்கு ரூபி எனும் கணினிமொழி நிறுவுகை செய்யப்பட்டிருக்கவேண்டும் இது மேககணினி சூழலையும் சரிபார்த்திடும் திறன்மிக்கது இதனுடைய இணைய முகவரி https://calabash.sh ஆகும்

நம்முடைய வீடுகளை கட்டற்ற தானியங்கி கருவிகள்அருமையானதாக ஆக்குகின்றன

நாம் வாழும் வீட்டினை அருமையானதாக செய்வதற்கு பல்வேறு கட்டற்ற கருவிகள் உள்ளன அவைகளைபற்றிய பறவைபார்வை பின்வருமாறு
HoeAssistant இது பைத்தான் மொழியால் உருவாக்கப்பட்ட திறமூலகருவியாகும் இதனை கொண்டுவீடுகளின் மின்விளக்குளை குறிப்பிட்ட நேரத்தில் தானாகவே எரியச்செய்திடவும் பின்தானாகவே அணைக்கவும் பயன்படுத்திகொள்ளலாம் அவ்வாறே சன்னல்களின் கதவுகள் வாயிற்கதவுகளை தானாகவே திறக்கவும்மூடவும் செய்திடமுடியும்
OpenHabஇது ஜாவா மெழியில் உருவாக்கப்பட்டது ஜாவாமெய்நிகர் இயந்திரத்தில் செயல்படக்கூடியது வீடுகளில்உள்ள அனைத்து தானியங்கி கருவிகளையும் ஒருங்கிணைத்து செயல்படஉதவும் கட்டற்றகருவியாகும்
MyController இது லினக்ஸ் ,விண்டோ, ராஷ்பெர்ரிபை ஆகிய இயக்கமுறைமைகளை ஆதரிக்ககூடியது இது MQTT,Ethernetஆகியநெறிமுறைகளை ஆதரிக்க-கூடியது இதுஎச்சரிக்கை செய்தி ,எச்சரிக்கை மணி, வரைபடங்கள் ஆகியவற்றை வழங்ககூடியது
Domotics இது அனைத்து இணையஉலாவிகளையம் ஆதரிக்ககூடியது HTML5 மொழியில் உருவாக்கப்பட்டது யூனிக்ஸ், ஆப்பிள்,விண்டோ ,ராஷ்பெர்ரிபை ஆகிய இயக்க-முறைமைகளை ஆதரிக்ககூடியது இது மின்விளக்குகள் , பொத்தான்கள் சென்சார்கள் போன்ற சாதனங்களை கட்டுபடுத்தகூடியது
Fhem இது ஜிபிஎல் அனுமதியின் அடிப்படையில் வெளியிடப்பட்ட கருவியாகும் இது சேவையாளராக இயங்ககூடியது
MajorDoMo இது விண்டோ லினக்ஸ் செயல்படக்கூடிய அனைத்து கணினிகளிலும் இயங்ககூடியுது MQTTஇன் நெறிமுறைகளைமட்டுமல்லாமல் Zwave,I-wave,I-wore,ModBus,SNMP,Ethernetஆகிய நெறிமுறைகளையும் ஆதரிக்ககூடியது இணைய இடைமுகம் செய்தல, ஜிபிஎஸ் தேடுதல் ஆகிய வசதிகளை கொண்டது இது தானியங்கி செயல்களுக்கான விதிமுறைகளை கட்டமைவுசெய்யக்கூடியது
Freedomotic இது பைத்தான் மொழியில் உருவாக்கப்பட்ட திறமூலகருவியாகும்
இது விண்டோ லினக்ஸ் மேக் ஆகிய இயக்கமுறைமைகளை ஆதரிக்கூடியது குரலொலி வாயிலாக செயல்படுத்திடும் திறன்மிக்கது கைபேசி வாயிலான இணையத்தையும் ஆண்ட்ராய்டு ஆதரிக்கூடியது புதிய வன்பொருட்களை எளிதாக இதில் இணைத்திடமுடியும்
Pi Dome இது MQTTஎனும் நெறிமுறையை ஆதரிக்கின்றது வெகுதூரத்திலிருந்தும் இதனை கட்டுபடுத்திடலாம் குறுஞ்செய்தியையும் தட்பவெப்பநிலையையும் அறிவிக்ககூடியது தரவு வரைபடத்தைதானியங்கியாக வரையக்கூடியது இது ராஷ்பெர்ரி பையில் உருவாக்கப்ட்டது

கொள்கலணில்(container) இமேஜினை உருவாக்கி சேமிப்பதற்காகDockerகோப்பிற்கு பதிலாகBuildah வை பயன்படுத்தி கொள்க

Buildahஎன்பது நமக்கு பிடித்த கருவிகளை பயன்படுத்தி மெலிதான, திறமையான கொள்கலன் இமேஜினை உருவாக்க உதவிடும் ஒரு நெகிழ்வான, ஸ்கிரிப்ட் வழியில் நாம் பயன்படுத்தி கொள்ளதயாராக இருக்கின்றஒரு கருவியாகும்.மேலும் இந்தBuildahஎன்பது Docker- Kubernetes ஆகியவற்றுடன் ஒத்தியங்கிடும் திறன்கொண்ட கட்டற்ற கொள்கலன்-களுக்கான ஒரு கட்டளை-வரி கருவியாகவும் விளங்குகின்றது இதனை Docker daemon -இனுடைய docker build கட்டளைவரிக்கு பதிலாக செயல்படுத்தி கொள்ளமுடியும் மேலும் Dockerகோப்பு,docker build ஆகியவற்றில் உடனடியாக நாம் Buildah என்ற கருவியை கொண்டு நம்முடைய பணியை உடனடியாக துவங்கி தொடர்ந்து செயல்படமுடியும் இந்த கருவியில் நம்முடைய வழக்கமான முதல் நிரல்தொடர் குறிமுறைவரிகளான GNU Hello என்பதை எவ்வாறு இதில் எழுதுவதுஎன இப்போது காண்போம்
#!/usr/bin/env bash
set-oerrexit
# Create a container
container=$(buildah from fedora:28)
# Labels are part of the “buildah config” command
buildah config–labelmaintainer=”kuppan “$container
# Grab the source code outside of the container
curl-sSLhttp://ftpmirror.gnu.org/hello/hello-2.10.tar.gz-ohello-2.10.tar.gz
buildah copy$containerhello-2.10.tar.gz/tmp/hello-2.10.tar.gz
buildah run$containerdnfinstall-ytargzipgccmake
Buildah run$containerdnf clean all
buildah run$containertarxvzf/tmp/hello-2.10.tar.gz-C/opt
# Workingdir is also a “buildah config” command
buildah config–workingdir/opt/hello-2.10$container
buildah run$container./configure
buildah run$containermake
buildah run$containermakeinstall
buildah run$containerhello-v
# Entrypoint, too, is a “buildah config” command
buildah config–entrypoint/usr/local/bin/hello$container
# Finally saves the running container to an image
buildah commit–formatdocker$containerhello:latest
இதில் Buildah commandcontainer = $ (buildah from fedora:28), எனும் கட்டளை வரியானது Fedora: 28 எனும் இமேஜிலிருந்து இயங்கும் கொள்கலனை உருவாக்குகிறது, அதன்பின்னர் பயன்பாட்டிற்கான கொள்கலன் பெயரை (கட்டளையின் வெளியீடு) மாறிலியாக சேமிக்கிறது. அதனைதொடர்ந்து இந்த Buildah கட்டளையின்மிகுதிபகுதிகள் அனைத்தும் கொள்கலனில் என்ன செயல்படுகின்றன என்பதைக் கூறுவதற்காக$containerஎனும் மாறிலியை பயன்படுத்தி கொள்கின்றன. அதுமட்டுமல்லாது இதிலுள்ள பெரும்பாலான buildah கட்டளைகள் படிப்பவர்கள் சுயமாக அறிந்து கொள்ளுமாறு விளக்கமளிப்பவையாகும் உதாரணமாக : buildah copyஎனும் கட்டளையானது கொள்கலனிற்குள் ஒரு கோப்பினை நகர்த்துகின்றது buildah run, எனும் கட்டளையானது கொள்கலனிற்குள் ஒரு கட்டளையை செயல்படுத்துகின்றது. இவற்றைDockerகோப்பிற்கு பொருந்தக்கூடிய வகையில் செயல்படுத்துவது மிகஎளிதாகும். இறுதியாகவுள்ள buildah commit எனும்கட்டளையானது, இந்த கொள்கலனானது கணினியின் நினைவக வட்டில் ஒரு இமேஜினைஉருவாக்கிடுமாறு கட்டளையிடுகின்றது இவ்வாறு கணினியின் நினைவக வட்டில் ஒரு இமேஜினை உருவாக்கி சேமித்திடுவதற்காக buildah commit எனும்கட்டளை மிகச்சிறந்ததாகும்

Previous Older Entries