கானொளி காட்சி கோப்பினை கணினியிலிருந்து Chromecast இற்கு எவ்வாறு அனுப்புவது

Chromecast என்பது நம்முடைய தொலைகாட்சி பெட்டியில் கானொளி காட்சி படங்களை சுலபமாக இயங்குவதற்கு எளியவழிமுறைகளை கொண்டதொரு கருவியாகும். பொதுவாக இந்த Chromecast எனும்கருவியின் பொத்தான்களை பயன்படுத்தி கூகுளின் கைபேசி பயன்பாடுகளை அல்லது யூட்யூப் , நெட்ஃபிக்ஸ் போன்ற கானொளி காட்சி பயன்பாடுகளை இயங்கசெய்திடுமாறு கட்டுப்படுத்தலாம். ஆயினும், இந்த Chromecast என்பதை கணினியின் கட்டளை வரிகளின் வாயிலாகவும் கட்டுபடுத்திடமுடியும். மேலும் நம்முடைய உள்ளூர் வலைபின்னலில் நம்முடைய கணினியிலிருந்து இந்த Chromecastஇன் வாயிலாக கானொளி காட்சி கோப்புகளை கையாளமுடியும். அதுமட்டுமல்லாது இணையதள பக்கங்களைகூட நம்முடைய தொலைகாட்சி பெட்டிகளில் இந்த Chromecast என்பதன் வாயிலாக கொண்டுவர-முடியும். பைத்தான் எனும் கணினிமொழி ,CATT எனசுருக்கமாக அழைத்திடும் Cast All The Things எனும் கட்டற்ற பயன்பாடு ஆகியவற்றை பயன்படுத்தி நம்முடைய கணினியிலிருந்து கானொளிகாட்சி கோப்புகளை நேரடியாக தொலைகாட்சி-பெட்டியில் காண்பிக்கமுடியும். இது விண்டோ ,லினக்ஸ் போன்ற அனைத்து இயக்க முறைமைகளிலும் செயல்படும் திறன் கொண்டது இதனை செயல்படுத்திடு-வதற்காக முதலில் நம்முடைய கணினியில் பைத்தான்3.7.2. ஐ நிறுவுகை செய்து கொள்க.


தொடர்ந்து CATT எனும் கட்டற்ற பயன்பாட்டினை
py -m pip install –upgrade pip
எனும் கட்டளைவரியையும் பின்னர்
py -m pip install catt
எனும் கட்டளைவரியையும் கொண்டு நிறுவுகை செய்து கொள்க.
அதனைதொடர்ந்து பின்வரும் கட்டளைவரியை உள்ளீடு செய்துசெயற்படுத்திடுக.
catt cast resource,
இதில் resource எனும் கட்டளைசொல்லானது உள்ளூர் வலைபின்னலின் கானொளி காட்சிகோப்பு இருக்கும் URL முகவரி அல்லது நம்முடைய கணினியில்கானொளி காட்சிகோப்பு இருக்கும் கோப்பகஇடவமைவாகும். உடன் இந்த CATT எனும் பயன்பாடானது நம்முடைய வலைபின்னலை வருடுதல் செய்து நம்முடைய முதல் Chromecast சாதனத்தினை தேடிகண்டுபிடித்து அதனுடன் இணைப்பு ஏற்படுத்தி கானொளி காட்சி படத்தினை தொலைகாட்சிபெட்டியில் இயங்குமாறு செய்திடவா? என கோரும். அதனை தொடர்ந்து,
catt -d “Living Room TV
என்றவாறு கட்டளையை செயற்படுத்திடுக. இதில் -d என்பதுChromecast சாதனத்தின் பெயராகும்.
இதேபோன்று YouTube, Vimeo, Twitch போன்ற இணையதளபக்கங்களிலிருந்துகூட கானொளி காட்சிகளை நம்முடைய தொலைகாட்சி பெட்டியில் காண்பதற்காக
catt cast url
என்ற கட்டளைவரியை செயற்படுத்திடுக. இதில் url என்பது நாம்காணவிரும்பும் கானொளி காட்சி இருக்கும் இணையமுகவரியாகும்.
அதாவது catt cast “https://www.youtube.com/watch?v=z2Whj_nL-x8” என்றவாறு நாம் காணவிரும்பும் யூட்யூப்பின் கானொளி காட்சி இணையமுகவரியை சேர்த்து கட்டளைவரியை செயல்படுத்திடுக.
catt cast filename.
என்றவாறு கட்டளைவரியின் வாயிலாக நம்முடைய கணினியில் இருக்கும் கானொளிகாட்சி MP4 , WebM என்பனபோன்ற வடிவமைப்பு கோப்பினை தொலைகாட்சி பெட்டியில் காணமுடியும்.
catt cast_site url.
என்றவாறு கட்டளைவரியின் வாயிலாக நம்முடைய தொலைகாட்சி பெட்டியில் இணையதளபக்கங்களைகூட காணமுடியும் என்ற கூடுதல் செய்தியை மனதில்-கொள்க.

சுற்றுசூழலிற்கு நண்பன்போன்றுள்ள கட்டற்ற மென்பொருள் செயல்திட்டங்கள் ஒருஅறிமுகம்

தற்போது எங்கும் எதிலும் “சுற்றுசூழலை காப்போம்! நாம் வாழும் இந்த புவியை காத்திடுவோம்!” எனும் செய்திகள்தான் பரவலாக பேசப்பட்டும் பகிரபட்டும் கொண்டிருக்கின்றன. அ்தன் தாக்கமாக கட்டற்றமென்பொருள் செயல் திட்டங்களிலும் எதிரொலிக்க துவங்கியுள்ளன அவை பின்வருமாறு
1. Planet 4 எனும் கட்டற்றமென்பொருள் செயல்திட்டத்தின்படி நாம் வாழும் இந்த உலகில் தட்பவெப்பநிலையினால் பாதிப்பில்லாமலும் நெகிழியின் பயன்பாட்டினை ஒழித்திடவும் Greenpeace ஆதரவு போராட்டகளமாக இந்த தளம் விளங்குகின்றது இதில மென்பொருள் மேம்பாட்டாளர்கள், வடிவமைப்பாளர்கள், ஆவண எழுத்தாளர்கள் ஆகியோர்களில் ஒருவராக இந்த உலகை காப்பதில் நம்முடைய பங்களிப்பை வழங்கலாம்.
2.Eco Hacker Farm என்பது நிலையான சமூகங்களுக்கு ஆதரவளிக்கிறது. இது hackerspaces / hackbases ஆகியவை கலந்த ஊடுருவும் கலாச்சார வாழ்க்கையை இணைக்கும் திட்டங்களுக்கு ஆலோசனை வழங்குகின்றது . இது நிறுவனத்தில் இணையத்தின் வாயிலாகநேரடியாக செயல்படும் மென்பொருள் திட்டமாக உள்ளது ட்விட்டர் வாயிலாக கூட இதனை அனுகமுடியும்.
3. Public Lab எனும் கட்டற்ற செயல்திட்டமானது 2010 இல் பெருங்கடலில் ஏற்பட்ட பெட்ரோலிய எண்ணைகசிவு பேரழிவிற்கு பிறகு அவ்வாறானஆபத்து மீண்டும் உலகில் ஏற்படக்கூடாது என்ற நோக்கத்திற்காக சுற்றசூழல் ஆய்விற்கும் விசாரணைக்கும் உதவிடுவதற்காக கட்டற்ற பயன்பாடாக இது செயல்-படுகிறது.இதிலும் நாம் பல்வேறு வழிகளில் பங்களிக்கமுடியும்.
3.4. Open Climate Workbench எனும் கட்டற்ற செயல்திட்டமானது காலநிலை மாதிரியாக்கத்திற்காகவும் மதிப்பீடு செய்வதற்காகவும் தேவையான , அனைத்து வகையான பயன்பாட்டு மென்பொருட்களையும் இது வழங்குகின்றது
5.Open Source Ecology என்பது நமது பொருளாதாரம் எவ்வாறு செயல்படுகிறது என்பதை மேம்படுத்துவதற்கான ஒரு செயல்திட்டமாகும். இது சுற்றுச்சூழல் மீளுருவாக்கம் மற்றும் சமூக நீதி ஆகியவற்றின் மீதான ஒரு கண்ணோட்டத்துடன், இந்த திட்டமானது, தற்போதைய நிலையில் நமக்குதேவையான பொருட்களின் அல்லதுசேவைகளின் மிகத்தவறான உற்பத்தி , விநியோக உத்திகள் சிலவற்றை மறுசீரமைக்க முயல்கின்றது.
6.Leafletis என்பது மிகப்பிரபலமான Arctic Web Mapபோன்ற சுற்றுசூழலிற்கு நண்பனான செயல்திட்டங்களை செயல்படுத்தபயன்படும்ஒருகட்டற்ற ஜாவஸ்-கிரிப்பட் நூலகமாகும்.இதனை நம்முடைய தேவைக்கேற்ப பயன்படுத்திகொள்க
7.Mozilla Science Lab குழுவானது தற்போது நாம் சந்தித்து வரும் பல்வேறு வகையான சுற்றுசூழல் சிக்கல்களிலிருந்து எவ்வாறு விடுபடுவது என ஆய்வதுசெய்வதற்காக உதவுகின்றது
8. Pangeo வருங்காலத்தில் பேரளவு தரவுகள்தான் இந்த உலகை ஆளப்போகின்றன அவ்வாறான பேரளவுதரவுகளை கொண்ட கடல், வளிமண்டலம், நிலம், காலநிலை ஆகியவற்றில் ஆய்வு செய்வதற்கான கட்டற்ற பேரளவு தரவு கருவிகளை உருவாக்குவதறகான மிகமுதன்மையான குழுவாக இது விளங்குகின்றது

இணையவானொலி நிகழ்ச்சிகளை RadioDroid கட்டற்ற கருவியின் உதவியுடன் கேட்டு மகிழலாம்

நாம்விரும்பும் இணையவானொலி நிகழ்ச்சிகளை நம்முடைய வீடடின் ஒலிபரப்பு கருவிகளில் எளிய கட்டமைவின் வாயிலாக கேட்டுமகிழமுடியும் சமீபத்தில் கூகுளின் Chromecast ஒலிச்சாதனத்தின் வாயிலாக இணையஒலிச்செய்திகளை பெறமுடியும் என்ற நிலைதற்போது மேம்பட்டுள்ளது ஏராளமான ஆண்ட்ராய்டு பயன்பாடுகள் இந்த Chromecast ஆதரிக்கின்றன RadioDroid என்பது Chromecast ஒலிச்சாதனத்துடன் இணைந்து செயல்படும் ஒருகட்டற்ற பயன்பாடாகும் இது Community Radio Browser என்பதன் வாயிலாக இணையவானொலி நிலைய நிகழ்வுகளை தேடிபிடித்து தெரிவுசெய்திடஉதவுகின்றது Chromecastஉடன் இணைந்த RadioDroid எனும் கட்டற்ற கருவியை https://github.com/segler-alex/RadioDroid எனும் இணையதளபக்கத்திலிருந்து பதிவிறக்கம்செய்து நம்முடைய கையடக்க கருவிகளில் நிறுவுகைசெய்து கொண்டால் போதும் இது Community Radio Browser எனும் இணையதளத்தின் வாயிலாக நாம் கேட்டு மகிழவிரும்பும் வானொலி நிலைய நிகழ்ச்சிகளை தேடிபிடித்திடஉதவுகின்றது அதனை Chromecast ஆனது நம்முடைய கையடக்ககருவியில் செயல்படச்செய்கின்றது

Ghidra எனும் பின்னோக்கு பொறியியல்மென்பொருள் கருவி ஒரு அறிமுகம்

தேசிய பாதுகாப்பு முகமையானது(National Security Agency (NSA)) இந்த Ghidraஎனும் பின்னோக்கு பொறியியல்மென்பொருள் கருவியைஉருவாக்கி வெளியிட்டுள்ளது
தீங்கிழைக்கும் (malicious) குறிமுறைவரிகளையும் தீங்கிழைக்கும் தீம்பொருளையும் (malware) பகுப்பாய்வு செய்வதற்கு இந்த Ghidraஎனும்கருவியானது உதவுகின்றது , இணையபாதுகாப்ப தொழில் நுட்ப வல்லுநர்கள் தங்களுடைய வலைபின்னல்-களிலும் கணினிகளிலும் உருவாகும் பாதிப்புகளை முன்கூட்டியே அறிந்து கொள்ள இது பேருதவியாக விளங்குகின்றது.
இதனுடையமுதன்மையான வசதிவாய்ப்புகள் பின்வருமாறு
தீம்பொருளிலும் மென்பொருளிலும்பலவீனமான புள்ளிகளை கண்டறிந்து அவற்றை நீக்கி பாதுகாப்பாக பயன்படுத்துவதற்கு இந்த கருவிபேருதவியாய் விளங்குகின்றது. அதே நேரத்தில் பல பயனாளர்களும் ஒரு பைனரியை பயன்படுத்தி தம்முடைய பாதுகாப்பினை உறுதி படுத்தி கொள்ளமுடியும்.
மென்பொருட்களின் பாதுகாப்பு குறைபாடுஉள்ள பகுதியை பிரித்தல், தொகுத்தல் , சீர்குலைத்தல், வரைபடமாகஉருவாக்குதல், ஸ்கிரிப்டிங் ஆகியவை இதனுடைய முதன்மையான திறன்களாகும்.
பலவகையான செயலி அறிவுறுத்தல்களின் தொகுப்புகளையும் இயங்கக்கூடிய வடிவமைப்புகளையும் இது ஆதரிக்கிறது அதுமட்டுமல்லாது பயனாளர் இடைமுகம் செய்யதக்கவகை, தானியக்க முறை ஆகிய இரண்டு வகைகளிலும் இயங்குகின்ற திறன்கொண்டது.இந்த கருவியானது விண்டோ லினக்ஸ் மேக்ஸ் ஆகிய அனைத்து இயக்கமுறைமைகளிலும் செயல்படும் திறன்மிக்கது இதிலுள்ள APIஐ பயன்படுத்தி பயனாளர்கள் தமக்கு மேலும் தேவையானவசதி வாய்ப்புகளை கூடுதல் இணைப்பாக உருவாக்கி இணைத்து பயன்படுத்தி கொள்ளமுடியும் இந்த கருவியை பற்றி மேலும் அறிந்து பயன்படுத்தி கொள்வதற்காக https://ghidra-sre.org/ எனும் இணையதளபக்கத்திற்குசெல்க

QGIS எனும் கட்டற்ற பயன்பாட்டு கருவி ஒரு அறிமுகம்

முதலில் GIS இன் வரையறைபற்றி தெரிந்து கொள்வோம் GIS என சுருக்கமாக அழைக்கப்படும் புவியியல் தகவல் அமைவுகள் (Geographic Information Systems)என்பது ஒரு கணினி அடிப்படையிலான கருவியாகும், இதுபுவியியல் தொடர்பான தகவல்களை தரவுகளை பகுப்பாய்வு,செய்து வரைபடமாக பார்வையாளர்களுக்கு காண்பிப்பது சேமித்து வைத்திடுவது ஆகிய பணிகளை கையாளுகின்ற ஒரு அமைவாகும் . அதாவது புவியியல் தகவல்களை உருவாக்கி நிருவகித்து பகுப்பாய்வு செய்து அதனை வரைபடமாக திரையில் காண்பிக்கச்செய்து இறுதியாக சேமித்து வைத்திடபயன்படுகின்றது பொதுவாக தற்போதைய சூழலில் பொருட்களுக்கான அல்லது சேவைகளுக்கான புதிய சந்தையை கண்டுபிடித்தல் .. காலநிலை மாற்றத்தை கணித்தல் … மின்வழங்கல்களை வரைமுறைபடுத்துதல் … குற்றம் சார்ந்த தொடர்புகளை ஆய்வு செய்தல் என்பனபோன்ற எண்ணற்ற புவியியல் சார்ந்த ஆய்விற்கு அத்தியாவசிய தேவையாக இருக்கின்றது .
இவ்வாறான புவியியல் தகவல் அமைவுகளை ஆய்வுசெய்து கையாளுவதற்காக நமக்கு கைகொடுக்க வருவதுதான் QGIS ஆகும் இது ஒரு பயனாளரின் உற்ற நண்பனை போன்று பயன்படக்கூடிய GNU எனும் பொதுஅனுமதியின் அடிப்படையில் வெளியிடப்பட்டுள்ளதொரு கட்டற்ற பயன்பாட்டு கருவியாகும் இது விண்டோ ,லினக்ஸ், ஆண்ட்ராய்டு ஆகிய அனைத்து இயக்கமுறைமைகளியும் செயல்படும் திறன்மிக்கது இது வெக்டார், ராஸ்ட்டார் தரவுதளஅமைப்புகள் செயலிகள் ஆகியவற்றை ஆதரிப்பது மட்டு மல்லாமல் புவியியல் தரவுகளின்ஆய்வின் முடிவுகளை வரைபடமாக இணையத்தின் வாயிலாக வெளியிடவும் தொகுப்பாக சேமித்திடவும் பயன்படுகின்றது இதனுடைய சமீபத்திய பதிப்பு QGIS 3.6ஆகும்

இந்த பயன்பாட்டு கருவியானது புவியியல் தகவல்களை உருவாக்கி பகுப்பாய்வுசெய்து வரைபடமாக வெளியிடுவதற்காக QGIS Desktop என்றும் நம்முடைய புவியியல் தரவுகளையும் மீப்பெரும் தரவுகளையும் தேடிபிடித்து காட்சியாக காணவும் ஒரு தொகுப்பிலிருந்து மற்றொரு தொகுப்பிற்கு இழுத்து சென்று விடுவதற்காகவும் QGIS Browser , புவியியல் தகவல்களை தொகுத்து சேமித்து வைத்திடுவதற்காகவும் பல்வேறு பயனாளர்கள் நேரடியாக அவைகளை கையாளவும் உதவுவதற்காக QGIS Server , இவ்வாறான பல்வேறு தொகுப்பான புவியியல் தகவல்களை பல்வேறு பயனாளிகளும் இணையத்தின் வாயிலாக கையாளுவதற்கு உதவுவதற்காக QGIS Web Client , அதிலும் பயனாளிகள் கணினிக்கு பதிலாக நம்முடைய கைபேசி அல்லது திறன்பேசி வாயிலாகவே புவியியல் தகவல்களை கையாளுவதற்கு உதவுவதற்காக QGIS on Android (beta!) ஆகிய நான்கு வகைகளுள் நம்முடைய தேவைக்கேற்ற பொருத்தமானதை தெரிவுசெய்து பயன்படுத்தி கொள்வதற்காக கட்டற்றபயன்பாட்டு கருவியாக இது கிடைக்கின்றது
இதனை பயன்படுத்தி கொள்ள விழைந்தால் முதலில் https://qgis.org/en/site/forusers/index.html#download எனும் இணையபக்கத்திலிருந்து நாம் விரும்பிய வகையினை பதிவிறக்கம் செய்து கொள்க தொடர்ந்து https://qgis.org/en/site/forusers/index.html#trainingmaterial எனும் இணையபக்கத்திற்கு சென்று இந்த பயன்பாட்டு கருவியை எவ்வாறு நிறுவுகை செய்து பயன்படுத்தி கொள்வது என ஐயம்திரிபற அறிந்து கொள்க அதனை தொடர்ந்து நம்முடைய வியாபார நிறுவனத்தில் எவ்வாறு பயன்படுத்தி பயன்பெறுவது என்பதற்காக https://qgis.org/en/site/forusers/commercial_support.html எனும் இணையபக்கத்திலுள்ள Boundless,dms,GBD போன்ற பட்டியலான வியாபார நிறுவன நண்பர்களை தொடர்பு கொள்க என பரிந்துரைக்கப்படுகின்றது மேலும் கூடுதல் வசதி வாய்ப்புகள் இதில் சேர்த்து பயன்படுத்தி கொள்வதற்காக http://plugins.qgis.org/plugins/ எனும் இணையமுகவரிக்கு செல்க

அறிவியல் ஆய்வாளர்களுக்கான NetLogo எனும் கட்டற்ற கருவி ஒருஅறிமுகம்

NetLogo எனபது உயிரியல், இயற்பியல்,வேதியியல் கணினிஅறிவியல் பொருளாதாரவியல்,உளவியல் போன்ற அனைத்து அறிவியல் துறைகளின்ஆய்விற்கும் தேவையான முன் மாதிரியை பயனாளர் இதில் உருவாக்கி ஆய்வுசெய்வதற்காக அனைத்து தளங்களிலும் செயல்படும் திறன்மிக்க கட்டற்றதொரு கருவியாகும் இது ஜாவா மெய்நிகர் கணினியில் செயல்படும் திறன்கொண்டது Logo எனும் கணினிமொழியிலிருந்து மாறுதல்செய்தமற்றொரு வெளியீடாகும் லின்க்ஸ் விண்டோ ஆகிய இயக்கமுறைமைகளில் செயல்படும் NetLogo Desktop இணையத்தில் செயல்படும் NetLogo Web.ஆகிய இருபதிப்புகளாக கிடைக்கின்றது ஆய்வாளர்கள் இதனுடைய இடைமுககருவிகளின் வாயிலாக model’s parameters இல் தேவையான வாறு தாம் விரும்பியவண்ணம் திருத்தம் செய்து அதனுடைய விளைவு என்னவாக இருக்கும் என திரையில் கண்டு திருப்தியடையும் வரை மேலும் திருத்தி மாறுதல் செய்து முடிவையடைய இது உதவுகின்றது

இதனுடைய விரிவாக்கங்களை கொண்டு தேவையானவாறு மேலும் செயலிகளை இதில் கொண்டுவரலாம் மேலும் விவரங்களுக்கு http://ccl.northwestern.edu/netlogo/docs/ எனும் இணையமுகவரிக்கு செல்க

Twistclock எனும் கட்டற்ற மேககணினியின் புதிய தேடுதல் கருவி ஒருஅறிமுகம்

இந்த Twistclock எனும் கட்டற்ற மேககணினியின் புதிய தேடுதல் கருவியானது Docker Registries, Kubernetes API சேவையாளர்கள், தரமற்றஅமைவுகளுடன் இருப்பவை அல்லது authenticatio என்பன போன்ற மேககணினி சூழலின் உள்கட்டமைவுகளை பயன்பாடுகளை தேடிக்கண்டறிவதற்காக பயன்படுகின்றது அமோஸானின் இணையசேவை, மைக்ரோசாப்ட்டின் அஜூர் ,கூகுளின் மேககணினிதளம் ஆகியவற்றை ஆதரிக்குமாறு இந்த முதல் வெளியீடானது அமைந்துள்ளது

மேககணினி தேடுதலானது நிறுவனத்தின் உள்கட்டமைவுகள் , இயக்கங்கள் பாதுகாப்பு குழுக்களின் திறன் ஆகியவற்றை கொண்டு மேககணினியின் அளவு ,சூழ்நிலை ஆகியவற்றை அறிந்து கொள்ளஉதவுகின்றது பல்வேறு வழங்குநர்களின் முகப்புதிரைக்குள் உள்நுழைவுசெய்திடாமலும் பல்வேறு பக்கங்களை சொடுக்குதலின் வாயிலாக அங்கு செல்லாமலும் நாமேமுயன்று தரவுகளை பதிவேற்றம் செய்திடாமலும் தெரியாத அனைத்தையும் எளிதாக கண்டுபிடித்திடும் ஒரு வழியாக தணிக்கையும் பாதுகாப்பையும் பயன்படுத்தி கொள்ளும் ஒரு மிகத்திறனுடைய கருவியாகஇது விளங்குகின்றது
படிப்பதற்கான அனுமதியைமட்டும் பெற்று இது எவ்வாறு பணியாற்றுகின்றது மேககணினி வழங்குநரின் சொந்த தளங்களின் சேவைகளையும் அவைகளின் மீப்பெரியதரவுகளையும் தேடிக்கண்டுபிடப்பதற்கு இந்த மேககணினி தேடிடும் கருவி இணைப்பு ஏற்படுத்திடுகின்றது மேலும் இது வலைபின்னலை தேடிடும் வாய்ப்பின் வாயிலாக தளங்களை IP எல்லைகளை வழித்திடுவதற்கு வருடுதலை பயன்படுத்தி கொள்கின்றது தொடர்ந்து Docker Registries, Kubernetes API சேவையாளர்கள், தரமற்றஅமைவுகளுடன் இருப்பவை அல்லது authenticatio என்பன போன்ற மேககணினி சூழலின் உள்கட்டமைவுகளை பயன்பாடுகளை இது தேடிக்கண்டறிகின்றது
இதனுடைய மிகமுக்கிய பயன்கள் பின்வருமாறு
உடனடியாக பலவீனமான அமைப்புகளையும் அங்கீகாரத்தையும் அடையாளம் காணஉதவுகின்றது
DevSecOps செயல்முறைகளுடன் எளிதில் ஒருங்கிணைக்கப்படுவதற்கு பயன்படுகிறது
மேகக்கணி கணக்குகளுக்கு படிக்க மட்டுமே தேவையான அனுமதிகளை கொண்டு எங்கிருந்தும் இயக்கக்கூடிய எளியதொரு டாக்கர் கொள்கலன் படமாக வழங்குகின்றது
ஊடாடுவதை பயன்படுத்துதல், தானியங்கிசெயல் ஆகிய இரண்டிலும் இது நன்றாக செயல்படுகிறது
இதனுடைய செந்தர JSON தரவுகளின் வெளியீடுகளானது மற்ற கருவிகளுடன் எளிதாக ஒருங்கிணைப்பு செய்வதற்காக கோ எனும் கணினிமொழியில் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது
ஒவ்வொரு குழுவும் நிர்வாகத்திற்கு ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட அணுகுமுறையைப் பின்பற்ற முயற்சி செய்தாலும், எளிமையான தவறை அல்லது விரைவான சோதனைக்காக ஒரு சேவையை உருவாக்கி மறந்துவிடுவது எளிது.
நீங்கள் ஏதேனும் விழிப்புடன் இருந்தால், அதை நீங்கள் பாதுகாக்க முடியாது. பல நிறுவனங்கள் ஒரு பல-வழங்குநர் மேகம் மூலோபாயத்தைத் தேர்ந்தெடுத்து, அந்த சேவை வழங்குநர்கள் தொடர்ந்து புதிய சேவைகள் மற்றும் பகுதிகளைத் தொடங்குகின்றன, இந்த ‘நிழல்’ வரிசைமுறைகளுக்கு கைமுறையாக கண்காணிக்க இது ஏற்கனவே நடைமுறைப்படுத்த முடியாதது.
ஒவ்வொரு வழங்குநருக்கும், கணக்கிற்கும், பகுதிக்கும் இடையே உள்ள ஒவ்வொரு மேகக்கணி இயல்பான சேவையையும் எளிதாக கண்டுபிடிப்பதை எளிமையாக செய்ய விரும்புவதால் இந்தத் திட்டங்களை எளிதாக அடையாளம் காணலாம்
இந்த கருவி தாங்கியின் சூழலில் செயல்படுவதற்காக பின்வரும் மாறிலிகள் தேவையாகும்
BASIC_AUTH_USERNAME: இது அடிப்படையான அங்கீகாரத்தை பயன்படுத்தி கொள்வதற்கான பயனாளர் பெயரை நிர்ணயம் செய்கின்றது
BASIC_AUTH_PASSWORD: இது அடிப்படையான அங்கீகாரத்தை பயன்படுத்தி கொள்வதற்கான பயனாளரின் கடவுச்சொற்களை நிர்ணயம் செய்கின்றது
TLS_CERT_PATH: இயல்புநிலையில் சுயமான கையொப்பத்துடனான சான்றிதழை உருவாக்கி கொள்கின்றது இருப்பினும் TLS சான்றிதழ் திறவுகோளை அடைவதற்கான வழியை நிர்ணயம் செய்யபயன்படுகின்றது
TLS_CERT_KEY: தாங்கியின் உள்பகுதியில் TLS சான்றிதழ் திறவுகோளை நிர்ணயம் செய்யபயன்படுகின்றது
தாங்கிகளில் இதனை செயல்படசெய்வதற்கு பின்வரும் கட்டளைவரிகளை பயன்படுத்தி கொள்க
run -d –name cloud-discovery –restart=always \ -e BASIC_AUTH_USERNAME=admin -e BASIC_AUTH_PASSWORD=pass -e PORT=9083 -p 9083:9083 twistlock/cloud-discovery
அனைத்து அமோஸானின் இணைய AWS களை வருடி registries, container instances, Kubernetes clusters,ஆகிய வற்றின் தரவுகளை ஒருங்கிணைந்து பெறுவதற்காக பின்வரும் curl எனும் கட்டளைவரிகளை பயன்படுத்துக
curl -k -v -u admin:pass –raw –data \
‘{“credentials”: [{“id”:””,”secret”:””}]}’ \
https://localhost:9083/discover
இதனுடைய வெளியீடு பின்ருமாறு இருக்கும்

அனைத்து அமோஸானின் இணைய AWS களை வருடி முழுமையான மீப்பெரும் தரவுகளை ஒவ்வொன்றாக காண்பிப்பதற்கும் தரவுகளை ஒருங்கிணைந்து பெறுவதற்காகவும் பின்வரும் curl எனும் கட்டளைவரிகளை பயன்படுத்துக
curl -k -v -u admin:pass –raw –data \
‘{“credentials”: [{“id”:””,”secret”:””}]}’ https://localhost:9083/discover?format=json
மேககணினியின் சொந்த பயன்பாடுகளையும் சொந்த கட்டமைப்புகளையும் கண்டுபிடிப்பதற்கு பின்வரும் கட்டளைவரிகளை பயன்படுத்தி கொள்க
curl -k -v -u admin:pass –raw
–data ‘{“subnet”:”172.17.0.1″, “debug”: true}’
https://localhost:9083/nmap
இதனுடைய வெளியீடு பின்ருமாறு இருக்கும்:

மேலும் விவரங்களை அறிந்து கொண்டு பயன்படுத்தி கொள்வதற்காக https://github.com/twistlock/cloud-discovery எனும் இணைய பக்கத்திற்கு செல்க

Previous Older Entries