ஆண்ட்ராய்டு பயன்பாடுகளை பரிசோதிக்கஉதவிடும் கட்டற்றகருவிகள்

பொதுவாக ஆண்ட்ராய்டு செயல்படும் கைபேசி பயன்பாடுகளை உருவாக்கியவுடன் செயல்பாட்டு சோதனை , பயன்பாட்டு சோதனை ,பணிச்சூழல்சேதனை , குறுக்கீட்டு சோதனை , பணிச்சுமைசோதனை , செயல்படும் இடசோதனை ,ஊடுருவல் சோதனை , ஆய்வகசோதனை ஆகிய பல்வேறு பரிசோதனைகளுக்கு பின்னரே இந்த பயன்பாடுகளை பொதுமக்களின் பயன்பாட்டிற்கு வெளியிடவேண்டும் இவ்வாறான பரிசோதனை செய்யப்படாமல் வெளியிடபடும் பயன்பாடுகள் எளிதாக அபகரிப்போரால் முறியடிக்கபட்டு பொருள் இழப்பும் மனஉளைச்சலும் ஏற்படஏதுவாகிவிடும் ஆயினும இவ்வாறான அனைத்து பரிசோதனைகளையும் நாம் உருவாக்கிடும் ஒவ்வொரு ஆண்ட்ராய்டு பயன்பாடுகளிலும் செயல்படுத்தி சரிபார்த்திட பொறுமையும் காலஅவகாசமும் நம்மிடம் இல்லை ஆயினும் இவைகளுக்காகவே பல்வேறு கட்டற்ற கருவிகள் உள்ளன அவைகளை கொணடு பரிசோதனை செய்து சரிபார்த்து திருப்தியுற்றால் வெளியீடு செய்திடலாம்
1. APPium இதுஒரு திறன்மிகுந்த கட்டற்ற கட்டணமற்ற தானியங்கியாக அனைத்து பரிசோதனைகளையும் ஆண்ட்ராய்டு பயன்பாடுகளில் செயல்படுத்தி பார்த்திட உதவும் ஒரு கருவியாகும் ஆண்ட்ராய்டு மட்டுமல்லாமல் ஐஓஎஸ் , விண்டோ ஆகிய கைபேசி பயன்பாடுகளையும் இதில் பரிசோதித்து பார்த்திடலாம் இது கூகுளின் குரோம் ,சபாரி ஆகிய இணைய உலாவிகளையும் ஆதரிக்ககூடியது இதனுடைய இணைய முகவரி http://appium.io/ஆகும்
2.Selendroid இதுஆண்ட்ராய்டுதளத்தில் செயல்படும் பயன்பாடுகளை பரிசோதனை செய்திட பயன்படும் மற்றொரு கட்டற்ற கட்டணமற்ற கருவியாகும் முன்மாதிரி அல்லது உண்மையான கைபேசியில் நேரடியாக நாம் உருவாக்கிய ஆண்ட்ராய்டு கைபேசி பயன்பாடுகளை பரிசோதனைசெய்து சரிபார்த்திடலாம் இதனுடைய இணைய முகவரி http://selendroid.io ஆகும்
3. Calabash இந்த கருவியின் வாயிலாக கைபேசி திறன்பேசி ஆகியவற்றின் பயன்பாடுகளை பரிசோதித்து பார்த்திடலாம் இது ஒரு கட்டற்ற கட்டணமற்ற அனைத்து இயக்கமுறைமை-களிலும் செயல்படும் கருவியாகும் இது செயல்படுவதற்கு ரூபி எனும் கணினிமொழி நிறுவுகை செய்யப்பட்டிருக்கவேண்டும் இது மேககணினி சூழலையும் சரிபார்த்திடும் திறன்மிக்கது இதனுடைய இணைய முகவரி https://calabash.sh ஆகும்

நம்முடைய வீடுகளை கட்டற்ற தானியங்கி கருவிகள்அருமையானதாக ஆக்குகின்றன

நாம் வாழும் வீட்டினை அருமையானதாக செய்வதற்கு பல்வேறு கட்டற்ற கருவிகள் உள்ளன அவைகளைபற்றிய பறவைபார்வை பின்வருமாறு
HoeAssistant இது பைத்தான் மொழியால் உருவாக்கப்பட்ட திறமூலகருவியாகும் இதனை கொண்டுவீடுகளின் மின்விளக்குளை குறிப்பிட்ட நேரத்தில் தானாகவே எரியச்செய்திடவும் பின்தானாகவே அணைக்கவும் பயன்படுத்திகொள்ளலாம் அவ்வாறே சன்னல்களின் கதவுகள் வாயிற்கதவுகளை தானாகவே திறக்கவும்மூடவும் செய்திடமுடியும்
OpenHabஇது ஜாவா மெழியில் உருவாக்கப்பட்டது ஜாவாமெய்நிகர் இயந்திரத்தில் செயல்படக்கூடியது வீடுகளில்உள்ள அனைத்து தானியங்கி கருவிகளையும் ஒருங்கிணைத்து செயல்படஉதவும் கட்டற்றகருவியாகும்
MyController இது லினக்ஸ் ,விண்டோ, ராஷ்பெர்ரிபை ஆகிய இயக்கமுறைமைகளை ஆதரிக்ககூடியது இது MQTT,Ethernetஆகியநெறிமுறைகளை ஆதரிக்க-கூடியது இதுஎச்சரிக்கை செய்தி ,எச்சரிக்கை மணி, வரைபடங்கள் ஆகியவற்றை வழங்ககூடியது
Domotics இது அனைத்து இணையஉலாவிகளையம் ஆதரிக்ககூடியது HTML5 மொழியில் உருவாக்கப்பட்டது யூனிக்ஸ், ஆப்பிள்,விண்டோ ,ராஷ்பெர்ரிபை ஆகிய இயக்க-முறைமைகளை ஆதரிக்ககூடியது இது மின்விளக்குகள் , பொத்தான்கள் சென்சார்கள் போன்ற சாதனங்களை கட்டுபடுத்தகூடியது
Fhem இது ஜிபிஎல் அனுமதியின் அடிப்படையில் வெளியிடப்பட்ட கருவியாகும் இது சேவையாளராக இயங்ககூடியது
MajorDoMo இது விண்டோ லினக்ஸ் செயல்படக்கூடிய அனைத்து கணினிகளிலும் இயங்ககூடியுது MQTTஇன் நெறிமுறைகளைமட்டுமல்லாமல் Zwave,I-wave,I-wore,ModBus,SNMP,Ethernetஆகிய நெறிமுறைகளையும் ஆதரிக்ககூடியது இணைய இடைமுகம் செய்தல, ஜிபிஎஸ் தேடுதல் ஆகிய வசதிகளை கொண்டது இது தானியங்கி செயல்களுக்கான விதிமுறைகளை கட்டமைவுசெய்யக்கூடியது
Freedomotic இது பைத்தான் மொழியில் உருவாக்கப்பட்ட திறமூலகருவியாகும்
இது விண்டோ லினக்ஸ் மேக் ஆகிய இயக்கமுறைமைகளை ஆதரிக்கூடியது குரலொலி வாயிலாக செயல்படுத்திடும் திறன்மிக்கது கைபேசி வாயிலான இணையத்தையும் ஆண்ட்ராய்டு ஆதரிக்கூடியது புதிய வன்பொருட்களை எளிதாக இதில் இணைத்திடமுடியும்
Pi Dome இது MQTTஎனும் நெறிமுறையை ஆதரிக்கின்றது வெகுதூரத்திலிருந்தும் இதனை கட்டுபடுத்திடலாம் குறுஞ்செய்தியையும் தட்பவெப்பநிலையையும் அறிவிக்ககூடியது தரவு வரைபடத்தைதானியங்கியாக வரையக்கூடியது இது ராஷ்பெர்ரி பையில் உருவாக்கப்ட்டது

கொள்கலணில்(container) இமேஜினை உருவாக்கி சேமிப்பதற்காகDockerகோப்பிற்கு பதிலாகBuildah வை பயன்படுத்தி கொள்க

Buildahஎன்பது நமக்கு பிடித்த கருவிகளை பயன்படுத்தி மெலிதான, திறமையான கொள்கலன் இமேஜினை உருவாக்க உதவிடும் ஒரு நெகிழ்வான, ஸ்கிரிப்ட் வழியில் நாம் பயன்படுத்தி கொள்ளதயாராக இருக்கின்றஒரு கருவியாகும்.மேலும் இந்தBuildahஎன்பது Docker- Kubernetes ஆகியவற்றுடன் ஒத்தியங்கிடும் திறன்கொண்ட கட்டற்ற கொள்கலன்-களுக்கான ஒரு கட்டளை-வரி கருவியாகவும் விளங்குகின்றது இதனை Docker daemon -இனுடைய docker build கட்டளைவரிக்கு பதிலாக செயல்படுத்தி கொள்ளமுடியும் மேலும் Dockerகோப்பு,docker build ஆகியவற்றில் உடனடியாக நாம் Buildah என்ற கருவியை கொண்டு நம்முடைய பணியை உடனடியாக துவங்கி தொடர்ந்து செயல்படமுடியும் இந்த கருவியில் நம்முடைய வழக்கமான முதல் நிரல்தொடர் குறிமுறைவரிகளான GNU Hello என்பதை எவ்வாறு இதில் எழுதுவதுஎன இப்போது காண்போம்
#!/usr/bin/env bash
set-oerrexit
# Create a container
container=$(buildah from fedora:28)
# Labels are part of the “buildah config” command
buildah config–labelmaintainer=”kuppan “$container
# Grab the source code outside of the container
curl-sSLhttp://ftpmirror.gnu.org/hello/hello-2.10.tar.gz-ohello-2.10.tar.gz
buildah copy$containerhello-2.10.tar.gz/tmp/hello-2.10.tar.gz
buildah run$containerdnfinstall-ytargzipgccmake
Buildah run$containerdnf clean all
buildah run$containertarxvzf/tmp/hello-2.10.tar.gz-C/opt
# Workingdir is also a “buildah config” command
buildah config–workingdir/opt/hello-2.10$container
buildah run$container./configure
buildah run$containermake
buildah run$containermakeinstall
buildah run$containerhello-v
# Entrypoint, too, is a “buildah config” command
buildah config–entrypoint/usr/local/bin/hello$container
# Finally saves the running container to an image
buildah commit–formatdocker$containerhello:latest
இதில் Buildah commandcontainer = $ (buildah from fedora:28), எனும் கட்டளை வரியானது Fedora: 28 எனும் இமேஜிலிருந்து இயங்கும் கொள்கலனை உருவாக்குகிறது, அதன்பின்னர் பயன்பாட்டிற்கான கொள்கலன் பெயரை (கட்டளையின் வெளியீடு) மாறிலியாக சேமிக்கிறது. அதனைதொடர்ந்து இந்த Buildah கட்டளையின்மிகுதிபகுதிகள் அனைத்தும் கொள்கலனில் என்ன செயல்படுகின்றன என்பதைக் கூறுவதற்காக$containerஎனும் மாறிலியை பயன்படுத்தி கொள்கின்றன. அதுமட்டுமல்லாது இதிலுள்ள பெரும்பாலான buildah கட்டளைகள் படிப்பவர்கள் சுயமாக அறிந்து கொள்ளுமாறு விளக்கமளிப்பவையாகும் உதாரணமாக : buildah copyஎனும் கட்டளையானது கொள்கலனிற்குள் ஒரு கோப்பினை நகர்த்துகின்றது buildah run, எனும் கட்டளையானது கொள்கலனிற்குள் ஒரு கட்டளையை செயல்படுத்துகின்றது. இவற்றைDockerகோப்பிற்கு பொருந்தக்கூடிய வகையில் செயல்படுத்துவது மிகஎளிதாகும். இறுதியாகவுள்ள buildah commit எனும்கட்டளையானது, இந்த கொள்கலனானது கணினியின் நினைவக வட்டில் ஒரு இமேஜினைஉருவாக்கிடுமாறு கட்டளையிடுகின்றது இவ்வாறு கணினியின் நினைவக வட்டில் ஒரு இமேஜினை உருவாக்கி சேமித்திடுவதற்காக buildah commit எனும்கட்டளை மிகச்சிறந்ததாகும்

இயந்திரகற்றலின் (machine learning) செயற்கை நுண்ணறிவிற்கான (Artificial Inteligent)கட்டற்ற கருவிகள்

இயந்திரகற்றலில் செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்பங்களை நம்மை அடுத்த படி நிலைக்கு கொண்டுசெல்லவிருக்கின்றன. செயற்கை நுண்ணறிவு (AI) தொழில்நுட்பங்கள் விரைவில் நம் வாழ்வின் ஒவ்வொரு பரிமானத்தையும் மாற்றியமைக்கவிருக்கின்றன. நம்முடைய தகவல் தொடர்பிற்கு நாம் பயன்படுத்துகின்ற வழிமுறைகளுக்கு நாம் எவ்வாறு தொடர்புபடுகிறோம் என்பதிலிருந்து, நாம் அதற்கு முழுமையாகவே அடிமையாகி ஆகிவிட்டோம். என்பதே நிதர்சனமானஉண்மை நிலவரமாகும் சரி பரவாயில்லை
இவ்வாறான இயந்திரகற்றலில் நம்மை அடுத்த படி நிலைக்கு கொண்டுசெல்லவிருக்கின்ற கட்டற்றசெயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்பங்களின் கருவிகள்பின்வருமாறு.
1. TensorFlow என்பது கட்டற்ற கருவியாக 2015இல் வெளியிடபட்டது இது கூகுளின் ஆய்விற்கு ஆதரவாக இருப்பதற்காக உருவாக்கபட்டது தற்போது இதனை Dropbox, eBay, Intel, Twitter, and Uber ஆகிய நிறுவனங்கள் கூட தங்களுடைய ஆய்விற்கு பயன்படுத்தி கொள்கி்ன்றன. பைத்தான், சி++,ஹேஸ்கல்,ஜாவா,கோ,ரஸ்ட் ஆகிய கணினிமொழிகள் மட்டுமல்லாது கடைசியாக ஜாவாஸ்கிரிப்டும் இதனை பயன்படுத்தி கொள்ள தயாராக இருக்கின்றன இது இயந்திர கற்றலிற்காக மிகவும் நன்கு பராமரிக்கப்படுவதும் விரிவாக பயன்படுத்தப்படும் கட்டமைப்புகளுள் ஒன்றாகும்.இதனை கற்பது எளிது இதுபல்வேறு தளங்களிலும் பயன்படுத்திகொள்ளப்படுகின்றது இது flowgraphs களைப் பயன்படுத்தி நரம்பியல் வலைபின்னல்கள் ( பிற கணக்கீட்டு மாதிரிகள்) கட்டமைப்பை உருவாக்க அனுமதிக்கிறது இதனுடைய இணைய முகவரி https://www.tensorflow.org/ ஆகும்

2. Keras இது ஆழ்ந்த கற்றல் உருவாக்குவதை எளிமையாக்குவதற்காக ஒரு கட்டற்ற மென்பொருள் நூலகமாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது இது பைத்தான் மொழியில் உருவாக்கப்பட்டு பயனாளரின் இனிய நண்பனாக மட்டுறுத்தனராக விரிவாக்கமாக அறியபடுகின்றது . தேவைப்பட்டால் மாற்றியமைக்கக்கூடிய , மறுபயன்பாட்டு வலைபின்னல்களை ஆதரிப்பதற்கும், மத்திய செயலாக்க அலகுகள் (CPU ) , வரைகலை செயலாக்க அலகுகள்( GPU) ஆகியவற்றில் உகந்ததாக இயங்குவதற்கும். எளிதான விரைவான முன்மாதிரியை இந்த கேராஸ்எனும் இயந்திர கற்றல் நூலகமானது அனுமதிக்கின்றது இதனுடைய இணைய முகவரி https://keras.io/ ஆகும்
3. Caffe மாற்றியமைத்தல் கட்டமைத்தல் விரைவான வசதிகள் உட்பொதிதலுக்காக Convolutional Architecture for Fast Feature Embedding ஆகிய சொற்களின் முதலெழுத்துகளை கொண்டு இதற்கு பெயரிடபட்டது இது வெளிப்பாட்டுத்தன்மை, விரைவுதன்மை, மாதிரியமைவு ஆகியவற்றில் அதிக கவனம் செலுத்துகின்ற வொரு ஒரு இயந்திர கற்றலின் வரைச்சட்டமாகும் இந்த கட்டற்ற கருவியானது சி++ இல் உருவாக்கப்பட்டு பைதான் இடைமுகத்துடன் செயல்படுமாறு அமைந்துள்ளது. இதனுடைய புதுமைத்தன்மை, விரிவான குறியீடு, செயல்திறன் மேம்படுத்துதல், தொழில் நுட்பத்தை விரைவுபடுத்துகின்ற வேகமான செயல்திறன், வளர்ச்சியை ,ஒரு துடிப்பான சமூகத்தை ஊக்குவிக்கும் ஒரு வெளிப்படையான கட்டமைப்பு ஆகியன இதன் சிறப்பு அம்சஙகளாகும் இதனுடைய இணைய முகவரி http://caffe.berkeleyvision.org/ ஆகும்
4.Scikit-learn என்பது 2007 ஆம் ஆண்டில் வெளியானது, இது இயந்திர கற்றலிற்காக உருவாக்கப்பட்ட ஒரு கட்டற்ற நூலகமாகும். இதனுடைய பாரம்பரிய கட்டமைப்பானது பைதான் மொழியில் எழுதப்பட்டுள்ளது இதில் வகைப்படுத்தல், மறுபிரதி, கிளஸ்டிங் பரிமாணத்தன்மை குறைப்பு உட்பட பல்வேறு இயந்திர கற்றல் மாதிரிகள் உள்ளன. இதனுடைய தொடர்ச்சியாக Scikit-learnஎன்பது – Matplotlib, NumPy, SciPy ஆகிய மூன்று முப்பரிமாண திறமூல செயல்திட்டங்களுக்காக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இது தரவு சுரங்க தரவு பகுப்பாய்வு மீது அதி கவனம் செலுத்துகிறது.இதனுடைய இணைய முகவரி http://scikit-learn.org/stable/ ஆகும்
5.Torch எனும் இயந்திர கற்றல் நூலகமானது ஆழமான கற்றல் வழிமுறைகளின் பரந்த அணிவரிசைகளை வழங்குகிறது.இது Lua எனும் scripting மொழியில்உருவாக்கப்பட்டு சிமொழியின் செயலாக்கத்தின் அடிப்படையில் செயல்படுமாறு வெளியிடப்பட்டுள்ளது இயந்திர கற்றல் செயல்திட்டங்களை கையாளும் போதுசெயல்முறையில் தேவையற்ற சிக்கல்கள் எதுவுமில்லாமல் இந்த கட்டற்ற வரைச்சட்டமானது நெகிழ்வாகவும் விரைவாகவும் செயல்படும் தன்மையை உகந்ததாக நமக்கு வழங்குகிறது. N- பரிமாண அணிகள், நேரியல் இயற்கணித நடைமுறைகள், எண்முறை தேர்வுமுறை மீள்சுழற்சிகள், திறனுடைய வரைகலை செயலாக்கஅலகுகளின் (GPU) ஆதரவு iOS ,Android ஆகிய தளங்களுக்கான ஆதரவு ஆகியவை இதனுடைய சிறப்பு அம்சங்களாகும்.இதனுடைய இணைய முகவரி http://torch.ch/ ஆகும்
முடிவாக ஒரு இயந்திர கற்றல் பயன்பாட்டினை உருவாக்குவதற்கு முன் நம்முன் உள்ளபல்வேறு வாய்ப்புகளில் மிகச்சிறந்ததும் சரியானதுமான வொன்றை தெரிவுசெய்து நம்முடையசெயல்திட்டத்திற்குபயன்படுத்தி மேம்படுத்தி கொள்கஎன பரிந்துரைக்கப்படுகின்றது இதுஒரு சிக்கலான செயலாக இருந்தாலும் இறுதி முடிவெடுத்திடுமுன் இவற்றின் பல்வேறு தன்மைகளையும் அலசிஆராய்ந்து தெரிவுசெய்து பயன்பெறுக

வலை பின்னலிற்கான(networking) கட்டற்ற பாதுகாப்பு கருவிகள்

கேம்பிரிட்ஸ் அனாலிடிகாவின் மோசடி, ஃபேஸ்புக் போன்ற சமூதாய இணையதளங்களில் மோசடியாக தரவுகளைதனியாருக்கு கொடுத்தல் தனிநபர் கணக்குகளின் கடவுச்சொற்களை அபகரித்தல் போன்ற பல்வேறு மோசடிகளால் இணைய வலை-பின்னலானது மிகமோசமாக பாதுகாப்பு அற்றதாக விளங்குகின்றனவோ என்ற அச்சம் பலருடைய மனதில் எழுந்துள்ளநிலையில் ஐரோப்பிய ஒன்றிய அரசுகள் பொதுதரவுபாதுகாப்பு வழிகாட்டி (General Data Protectin Regulation(GDPR))எனும் திட்டத்தினை நடைமுறைபடுத்தி செயல்படுத்திட ஏற்றுகொண்டுள்ளன அதனைதொடர்ந்து கணினியில் பாதுகாப்பிற்கான தனியுடைமை மென்பொருட்கள் பல பயன்பாட்டில் உள்ளன கட்டற்ற மென்பொருட்களும் ஏராளமானஅளவில் பயன்பாட்டிற்கு கிடைக்கின்றன அவற்றை பற்றிய பறவைபார்வை பின்வருமாறு
NMAP எனும் கருவிஉலகின் எந்தமூலையிலுள்ள இணையத்தின் அனைத்து வாயில்களையும எப்போதும் வருடுதல்செய்து பாதுகாப்பானதா என அறிவிக்கபயன்படுகின்றது
MetaploitFrameworkஎனும் வரைச்சட்ட கருவியானது வலைபின்னலில் வெளிப்புற தாக்குதல் செய்பவர்களை தடுத்து பாதுகாக்கின்றது மேலும் நம்முடைய கணினியின் வலைபின்னலின் பாதுகாப்பு தணிக்கை செய்கின்றது
KaliLinuxஎன்பது ஒரு இயக்கமுறைமை முழுவதுக்குமான மிகச்சிறந்த பாதுகாப்புகவசமாக விளங்குகின்றது இது வன்பொருள் நிலையிலான பாதுகாப்பையும் வழங்குகின்றது
BroIDSஎன்பது சூப்பர் கம்யூட்டிங்கில் செயல்படும் அனைத்து பயன்பாடுகளிலும் வலைபின்னல்களை பாதுகாத்தல் கட்டுபடுத்துதல் வலைபின்னலின் தகவல்போக்குவரத்தை ஆய்வுசெய்துசரிசெய்தல் ஆகியசேவைகளில் முன்னிலை வகிக்கின்றது
WireSaharkஎ னும் கருவி விண்டோ யுனிக்ஸ் போன்றஅனைத்து இயக்கமுறைமை-களிலும் செயல்படும் திறன்மிக்கது இது வலைபின்னல்களின் தரவுகளை தனித்தனி பொட்டலங்களாக மிகத்திறனுடன் ஆய்வுசெய்து வலைபின்னலின் பாதுகாப்பினை உறுதி செய்கின்றது இதனுடைய Tshark,Tcpdumpஎன்பன போன்ற கட்டளைவரிகளால் பாதுகாப்பினை செயல்படுத்திகொள்ளமுடியம்
WiPiHunterஎனும் கருவியானது தற்போதைய கம்பியில்லா அருகலை வலைபின்னலின் பாதுகாப்பினை உறுதிபடுத்திடுகின்றது போலியான அனுகும் இடங்களைஆய்வுசெய்து தவிர்த்தல் போன்றபல்வேறுவகையில் கம்பியில்லா வலைபின்னலுக்கு பயனுள்ளதாக அமைகின்றது
WHIDஅல்லது WiFI-HID Injectorஎனும் கருவி கம்பியில்லா வலைபின்னல் அருகலை வலைபின்னல் ஆகியவற்றை WHID Injector என்பதன் வாயிலாக வெகுதூரத்திலிருந்தும் கட்டுபடுத்தி பாதுகாப்பினை வழங்குகின்றது
LuLuஎனும் கருவி தற்போதைய புதியதான பொருட்களுக்கான இணையம் (Internet for Things)எனும் கருத்தமைவில் இணையத்துடன்இணைக்கப்படும் பொருட்களின் பாதுகாப்பினை FireWall என்பதன்வாயிலாக உறுதிபடுத்திடுகின்றது

கட்டற்ற மென்பொருள்கருவிகளின்வாயிலாக வலைபின்னலின் கட்டுபடுத்திடலாம்

பல்வேறு வகையான சாதனங்களுடன் இணைக்கப்பட்ட வெவ்வேறு வகையான கணினிகளின் ஒட்டுமொத்த வலைபின்னல்களை சீராக இயங்குமாறு நிருவகிப்பதே வலைபின்னலின் கட்டுபடுத்துதலாகும்(network monitoring) இந்த வலைபின்னல்கள் உள்ளக வலைபின்னல் ,உள்ளூர் வலைபின்னல், இணையவலைபின்னல் என்று பல்வேறு வகைகளில் இருக்கலாம் இதில் பயன்படுத்திடும் கருவிகளை நிருவகித்தல,பயனாளரின் கணக்கினை நிருவகித்தல், தவறு ஏதும் ஏற்படாமல் நிருவகித்தல், திறமையாக கட்டுபடுத்துதல் ஆகியவையே இந்த வலைபின்னல் கட்டுபடுத்திடும் செயலின் அடிப்படை நோக்கமாகும் மேலும் வலைபின்னலை பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கும்-போதே ஆய்வு செய்து கட்டுபடுத்துதல் ,வலைபின்னலில் பயன்படுத்தபடும் பல்வேறு பயன்பாடுகளை சரியாக செயல்படுகின்றனவா ? வலைபின்னலின் தரவுகளின் போக்குவரத்தை சரியாக தடங்களில்லாமல் இருக்கின்றனவா ? என்பனவையே வலைபின்னலை கட்டுபடுத்துதலுக்கான அடிப்படைத் தேவையாகும் இந்த வலைபின்னலை கட்டுபடுத்திடுவதற்காக Packet sniffing, Intrusion detection, Vulnerability scanning, Penetration testing, Firewall monitoring ஆகிய பல்வேறு வழிமுறைகள் பின்பற்றபடுகின்றன இவ்வாறான வலைபின்னல் கட்டுபடுத்திடுவதற்காக தனியுடைமைமென்பொருட்கள் பல உள்ளன அதனோடு கட்டற்ற மென்பொருட்களும் உள்ளன அவைகளுள்

TeemIPஎன்பது தரவுதளத்தினையும் ஐபிமுகவரியையும் ஒன்றாக சேர்த்து நிருவகிப்பதற்கான ஒரு சிறந்த கட்டற்ற கட்டணமற்றகருவியாகும் இது ஒரு இணையபயன்பாட்டு கருவியாகும் இது விண்டோ லின்கஸ் மேக் ஆகிய அனைத்து இயக்கமுறைமைகளிலும பெரும்பாலான இணையஉலாவிகளிலும் Apache,MYSQLபோன்றவைகளிலும் செயல்படும் திறன்மிக்கது இது IPv4,IPv6 ஆகிய முகவரிகளை பதிவுசெய்திடும்பணியை எளிதாக கையாளுகின்றது இதுCSV,XML,HTMLபோன்ற வடிவமைப்பு கோப்புகளை கையாளும் திறன் கொண்டது

Node-RED என்பது ஐபிஎம்நிறுவனத்தால உருவாக்கப்பட்டதொரு கட்டற்ற கருவியாகும் இது Node.Jsஅடிப்படையில் செயல்படுகின்றது இது விண்டோ லின்கஸ் மேக் ஆகிய அனைத்து இயக்கமுறைமைகளிலும் செயல்படும்திறன்மிக்கது ராஸ்பெர்ரி, பீகிள்போன் போன்ற ஒற்றையானஅட்டைகளுடன் செயல்படும் கணினியிலும் செயல்படும் திறன்மிக்கது இது பல்வேறுமேககணினிசூழலிலும் செயல்படுகின்றது இது முழுவதுமாக இணையஉலாவியின் வாயிலாகவே செயல்படுகின்றது இதன்முகப்புத்திரை பயனாளரை உருவாக்குதல் .வரைகலை பொத்தான்கள் ஆகிவற்றுடன் இடைமுகம்செய்தல் ஆகியவசதி வாய்ப்புகளை கொண்டதுஇணையவலைபின்னலில்ஏற்படும்பல்வேறு பிரச்சினைகளையும் தீர்வுசெய்ய உதவும் மிகச்சிறந்த கருவியாக விளங்குகின்றது இதனை பயன்படுத்தி கொள்ள அனுமதிகட்டணமெதும்செலுத்த தேவையில்லை
Process Maker என்பது கட்டணமற்ற இணையத்தின் வாயிலாக செயல்படும் மற்றொரு கட்டற்ற கருவியாகும்இது விண்டோ லினக்ஸ், கூகுள்கிளவுட்,ஓப்பன்சிப்ட்போன்ற அனைத்துதளங்களிலும் செயல்படும் திறன்கொண்டது இது இணையஉலாவியின் அடிப்படையில் செயல்படக்கூடியாது இது கற்பதற்குஎளிதானது பணியோட்டசூழலில் உருவாகும் பல்வேறு பிரச்சினைகளை எளிதாக தீர்வுசெய்கின்றது

கணினியில் ஏற்படும் பிரச்சினைகை தீர்வுசெய்வதற்கான லினக்ஸ் கருவிகள்

தவறுதலாக கணினியில் கோப்புகளை அழித்துவிடுதல் உள்நுழைவுசெய்வதற்கான கடவுச்சொற்களை மறந்து போதல் கணினியின்துவக்கமுடியாதுபோதல் வன்தட்டு அழிந்தபோதல் போன்ற பல்வேறு பிரச்சினைகளில் மாட்டிகொண்டு தவிக்கும்போது அவைகளை தீர்வுசெய்து வெற்றிகரமாக செயல்படுவதற்காக லினக்ஸ் கருவிகள் பல உள்ளன அவைகளை குறுவட்டு அல்லது யூஎஸ்பி வழியாக சரிசெய்திட உதவுகின்றன
1 . Clonezilla என்பது நினைவகத்தின் கோப்புகளை மீட்டெடுக்கஉதவிடும் கட்டற்ற Norton Ghostஇற்குமாற்றான கருவியாகும் இதில்பல்வேறு செயல்களின் வாய்ப்புகளின் பட்டியலின் வாயிலாக நமக்கு தேவையானபணியை செயல்படுத்தி பயனடையலாம் இது ஜிஎன்யூபொதுஅனுமதி2 இன் படி வெளியிடபபட்டுள்ளது Clonezilla Serverஎனும் இதன் மேம்பட்ட பதிப்பையும் பயன்படுத்தி கொள்ளமுடியும்
2.Rescatuxஎனும் கருவி கணினியில் எதிர்பாரமல் நிகழும் எந்தவொரு பிரச்சினையும் சரிசெய்து வழக்கம்போன்று கணினியில் பிரச்சினை எதுவுமில்லாமல்செயல்பட உதவுகின்றது
3 .Redo Backup & Recoveryஎனும் கருவி Clonezilla வைவிட சிறந்த வரைகலை சூழலில் நினைவகத்தின் கோப்புகளை மீட்டெடுக்கஉதவிடும் கட்டற்ற Norton Ghostஇற்குமாற்றான கருவியாகும்இது ஜிஎன்யூபொதுஅனுமதி3 இன் படி வெளியிடபபட்டுள்ளது
4 .SystemRescueCDஎ னும்கருவி கைவிடப்பட்ட கணினியை புதுப்பித்து பழையநிலையில் செயல்படசெய்வதற்கு உதவுகின்றது இது ஜிஎன்யூபொதுஅனுமதி3 இன் படி வெளியிடப்பட்டுள்ளது
5. Trinity Rescue Kitஎனும்கருவி கடவுச்சொற்களை மறுஅமைவுசெய்வது Clam AV, F-Prot, BitDefender, Vexira, and Avast ஆகியவற்றை கொண்டு கணினிநச்சுநிரலை நீக்கம்செய்வது தற்காலிக கோப்புகளையும் குப்பைகூடையில் சென்று கோப்புகளையும் அறவே நீக்கம் செய்வது போன்ற பல்வேறு வசதிகளை தன்னகத்தே கொண்டுள்ளது இது ஜிஎன்யூபொதுஅனுமதி2 இன் படி வெளியிடப்பட்டுள்ளது

Previous Older Entries