GraphQL என்றால் என்ன

SQL போன்று வினவு மொழியாகவும் JVM போன்று செயல்படுத்திடும் பொறியாகவும் XML போன்று விவரக்குறிப்பாகவும்(Specification)விளங்குகின்றதொரு மென்பொருள் தொழில்-நுட்பத்தில் மிகப்பெரிய குறிச்சொற்களா(buzzwords)கும் வாடிக்கையாளர் API ஆகியபயன்பாடுகளை வித்தியாசமாக உருவாக்குவதில் நிரலாளர்களின்மறு சிந்தனையாக அமைகின்றது.அதாவது வரைகலைவினவு(GraphQL ) என்பது API களுக்கான வினவல் மொழியாகும் இயக்க நேரத்தில் நம்மிடம் இருக்கும் தரவுகளைகொண்டே அந்த வினவல்களை நிறைவேற்றுவதற்கான செயலாகவும் விளங்குகின்றது .நம்முடைய API இல் உள்ள தரவைப் பற்றிய முழுமையானதும் புரிந்துகொள்ளக்கூடியதுமான விளக்கத்தை வரைகலைவினவானது வழங்குகின்றது, வாடிக்கையாளர்களுக்குத் தேவையான இதனுடைய பணியானது சரியாக வினாகோரும் சக்தியை அளிப்பதை தவிர வேறுஒன்றும் இல்லை, ஆயினும் இது காலப்போக்கில் API களை உருவாக்குவதை எளிதாக்குகிறது, மேலும் சக்திவாய்ந்த மேம்படுத்துநர் கருவிகளை இயக்குகிறது.
இது ஒரு வினவுமொழி எனில் எவ்வாறு பயனாளரின் உதவியாளனாக விளங்கும் என்பதற்கு பின்வரும்வினாவின் வழியாக அதற்கான விளக்கத்தை காண்போம்
{
user(id: 4) {
name
email
CellNumber
}
}

இந்த வினாவிற்கு JSON வாயிலான பதில் செயல்பின்வருமாறு
{
“user”: {
“name”: “Kuppan”
“email”: “vikupficwa@yahoo.co.in”
“CellNumber”: “9442694956”
}
}
ஒரு வாடிக்கையாளர் வினாபயன்பாடு போன்று பயனாளரின் விவரங்களிலிருந்து தேவையான இறுதிவிளைவை தொடர்ச்சியாக எடுத்து கொள்வதை GraphQL வினவுமொழியும் செயல்படுத்திடுகின்றது
செயல்படுத்திடும் பொறியமைவு
GraphQL வினவும் அதற்கான JSON பதிலை பெறுவதும் சேர்ந்து செயல்படுவதே GraphQL இனுடையசெயல்படுத்திடும் பொறியமைவு ஆகும் பொதுவாக schema and resolvers ஆகிய இர ண்டும் சேர்ந்தே செயல்படுத்திடும் பொறியமைவாகும் நாம் எடுத்துகாட்டின் GraphQL schema பின்வருமாறு
type User {
name: String
email: String
CellNumber: String
}
type Query {
user: User
}
இங்கு GraphQL சேவையாளரானது schema வில் வரையறுக்கப்பட்ட உள்ளீட்டு வினாவை மட்டுமே ஏற்புகை செய்கின்றது இவ்வாறு வினாவானது ஏற்புகையின் வாயிலாக நிர்ணயிக்கப்பட்டபின்னர் resolver வழியாக பதில் செய்கின்றது
Query: {
user(obj, args, context, info) {
return context.db.loadUserById(args.id).then(
userData => new User(userData)
)
}
}
மேலேகாணும் குறிமுறைவரிகள் JavaScript இல் எழுதுபட்டவைகளாகும் ஆயினும் GraphQLசேவையாளர் குறிமுறைவரிகளை Java, C# ஆகிய மொழிகளுடன் மட்டுமல்லாது Go, Elixir, and Haskell ஆகிய மொழிகளில் கூட எழுதிசெயல்படுத்தி கொள்ளமுடியும் என்ற கூடுதல் செய்தியையும் மனதில் கொள்க மேலும் விவரங்களுக்கு https://graphql.org/ எனும் இணையதளத்திற்கு செல்க

SpyDERஎன சுருக்கமாக அழைக்கப்படும் அறிவியல் ஆய்விற்கான பைத்தான் மேம்படுத்திடும் சூழல் ஒருஅறிமுகம்

அறிவியல்பூர்வ பைதானின் மேம்படுத்திடும் சூழல்(Scientific Python Development Environment(SPyDER)) என்பது அறிவியல் அறிஞர்களுக்கும், பொறியாளர்களுக்கும் தரவு ஆய்வாளர்களுக்கும் பயன்படுவதற்காக பைதான் மொழியால்உருவாக்கி வடிவமைக்கப்பட்ட தொரு திறன்மிக்க அறிவியல் சூழலாகும்இது உள்ளிணைந்த பல்வேறு வசதி வாய்ப்புகள் மட்டுமல்லாது பைதான் மொழியின் கூடுதல் இணைப்பாகவும் , API ஆகவும் ,அதைவிட PyQt5 எனும் விரிவாக்க நூலமாகவும்-கூட இதனை பயன்படுத்தி கொள்ளமுடியும் மேலும் இதன் செயலி, இடைமுகப்புதிரை போன்ற உள்பொதிந்த உள்ளுறுப்புகளை தேவையெனில் நம்முடைய சொந்த பயன்பாடுகளில்நாம் கட்டமைத்து மேம்படுத்தி கொள்வதற்கு இது அனுமதிக்கின்றது
தரவு ஆய்வு, ஊடாடுவதை செயல்படுத்தல், ஆழ்ந்த ஆய்வு, அழகான காட்சிப்படுத்தல் ஆகிய திறன்களுடன் கூடிய விரிவான மேம்படுத்திடும் கருவியாகவும் , திருத்தம் செய்தல், பகுப்பாய்வுசெய்தல், பிழைத்திருத்தம்செய்தல் ஆகிய பல்வேறு வசதி வாய்ப்பகளையும் பயனாளர்களுக்கு வழங்க தயாராக இருக்கும் இதுஒரு அறிவியல் செயலிகளின் தொகுப்பாக விளங்குகின்றது .
பல்வேறு மொழிகளை கையாளும் திறனுடன் நிகழ்வுநேரத்திலேயே குறிமுறைவரிகள் சரியாக இருக்கின்றனவா என ஆய்வுசெய்து தானாகவே குறிமுறைவரிகளின் மிகுதி சொற்களை பூரத்தி செய்து கொள்ளும் வசதி வாய்ப்புகளை இது கொண்டுள்ளது அவ்வப்போது நாம் பயன்படுத்திடும் ஆவணத்தை பதிப்புதிரையில் அல்லது முகப்புசாளரத்தில் என்றவாரு தேவையான பகுதியில் காணும் வசதி கொண்டது மேலும் நெகிழ்வுதன்மையுடன் கூடிய முழுமையான வரைகலைஇடைமுகப்பு வசதியை நமக்கு இது வழங்குகின்றது numeric/strings/bools, Python lists/tuples/dictionaries, dates/timedeltas, Numpy arrays, Pandas index/series/dataframes, PIL/Pillow imagesஆகிய பல்வேறு மாறிகளை பயன்படுத்தி கொள்ளவும் ,அவைசரியாக செயல்படுகின்றதாவென சரிபார்த்திடும் வசதியையும் இது கொண்டுள்ளது நாம் எழுதிடும் நம்முடைய குறிமுறைவரிகளை static analyzer, trace,debugger என்பன போன்ற இதனுடைய கருவிகளை கொண்டு நம்முடைய பயன்பாட்டினை மேலும் மேம்படுத்தி கொள்ளமுடியும் இந்த Spyder ஆனது பைத்தானின் பதிப்பு 3.3 இற்கு மேல் உள்ள பதிப்பில் மட்டுமே செயல்படும் என்ற கூடுதல்செய்தியை மனதில் கொள்க. இந்த Spyderஐ பதிவிறக்கம்செய்து எளிதாக நிறுவுகை செய்து பயன்படுத்த விழைபவர்கள் https://www.anaconda.com/download/ எனும் இணையதளபக்கத்திற்கு சென்று Anaconda வின் கட்டுகளை பயன்படுத்தி கொள்க வேறு எதுவும் தேவையில்லை என பரிந்துரைக்கப்-படுகின்றது இந்நிலையில் நான் விண்டோ இயக்கமுறைமை கணினிதான் வைத்துள்ளேன் நான் எவ்வாறு இதனை பயன்படுத்தி கொள்ளமுடியும் என அலறுபவர்கள் கவலையே படவேண்டாம் https://winpython.github.io/ எனும் இணையதளபக்கத்திற்கு சென்று மென்பொருள்கட்டுகளை பதிவிறக்கம் செய்து பயன்படுத்தி கொள்கஎனபரிந்துரைக்கப்படுகின்றது.மேலும் இதனை பயன்படுத்திடும்போது எழும் எந்தவொரு சிக்கலையும் தீ்ர்வுசெய்து கொள்வதற்காக https://github.com/spyder-ide/spyder/wiki/Troubleshooting-Guide-and-FAQ எனும் இணையதள-பக்கத்திற்கு செல்க
அதுமட்டுமல்லாது இந்த Spyder ஐ பற்றிய மேலும்விவரங்களை அறிந்துகொள்ள https://www.spyder-ide.org/ எனும் இணையதளமுகவரிக்கு செல்க

நேரடி ஒளிபரப்பின்(Live Streaming) பயன்கள்

தற்போது இணையத்தின் துனையுடன் கல்வி,பணிமேம்பாடு, பொருட்களை கொள்முதல்செய்தல், பொழுதுபோக்கு, தகவல் தொடர்பு, உறவினர்களுடனும் நண்பர்களுடனும் தொடர்புகொள்ளுதல் என்பன போன்ற வரம்பற்ற வசதிவாய்ப்புகளை பெறுகின்றஅளவிற்கு நம்முடைய வாழ்க்கை மிக மேம்பட்டுவருகின்றது அதிலும் நாம் என்ன செய்யவேண்டுமென நினைக்கின்றோமோ அதனை எந்தநேரத்திலும் எந்தவிடத்திலிருந்தும் இணையத்தின் வாயிலாக செயற்படுத்தி பயன்பெறமுடியும் என்ற அளவிற்கு வளர்ந்துவிட்டோம். அவ்வாறன தற்போதைய தொழில்நுட்பவளர்ச்சியினால் உயர்ந்துள்ள இவ்வுலகில் இணையத்தின் வாயிலாக குறிப்பிட்டதொரு செயல்நடை பெறும்போதே அதாவது நிகழ்நிலையிலேயே அதனை நேரடிஒளிபரப்பு (Live Streaming)எனும் புரட்சிகரமான வசதியின் வாயிலாக காட்டியாக காணும் நிலைக்கு தற்போது நாம் முன்னேறி யுள்ளோம். இணையபடப்பிடிப்புகருவி ,திறன்பேசி, இதரசாதனங்கள் ஆகியவற்றின் உதவியுடன் இந்த வசதியானது வியாபார அல்லது தனிப்பட்ட நோக்கங்களுக்காக பொதுமக்களின் பார்வைக்கு கொண்டுசெல்லுமாறு செயல்படுத்தப்படுகின்றது இந்த நேரடி ஒளிபரப்பு எனும் வசதியானது மிகவும் ஆச்சரியமூட்டும் பிரபலநிகழ்வாக உலகில் தனிநபரொருவர் எந்த இடத்தில் இருந்தாலும் கிடைக்குமாறான சிறப்பு தன்மைகொண்ட ஒளிபரப்பாக இது விளங்குகின்றது ஒரு வியாபார நிறுவனம்அல்லது தனிநபர் பற்றிய செய்திகளை விவரங்களை குறிப்பிட்ட தொகுப்பான மக்களுக்கு அவர்கள் அருகில் இல்லை யென்றாலும் அவர்களை சென்றடையுமாறு இது வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது குறிப்பிட்ட நிகழ்வில் குறிப்பிட்ட நபர் அல்லது குறிப்பிட்ட குழுவான நபர்கள் கலந்து கொள்ள முடியவில்லை யென்றாலும் அல்லது ஒருபகுதி நிகழ்வில் மட்டும் கலந்து கொள்வது மிகுதிநிகழ்வில் கலந்து கொள்ள இயலவில்லை என்றாலும் இந்த நேரடிஒளிபரப்பின் வாயிலாக அந்த நிகழ்வு முழுவதும் கலந்து கொண்டவாறு செயல்பட இந்த வசதி உதவுகின்றது இந்த நேரடிஒளிபரப்பு என்பது கானொளிகாட்சி மட்டுமே என தவறாக எண்ணவேண்டாம் இதன்வாயிலாக நேரடியாக பங்குகொண்டு குழுவிவாதம் செய்து முக்கியமான பிரச்சினைகளுக்கு தேவையான தெளிவா ன முடிவை எடுக்கமுடியும் இதனை செயல்படுத்தி பயன்பெறுவதற்காக தொழில்நுட்ப சாதனங்களும் அதற்கான செலவுகளும் அதிகமாக ஆகுமோ என பயப்படவேண்டாம் இதற்காக உள்ளமைந்த மைக்ரோ போனுடன் கூடியவெப்கேமிரா, என்கோடர், எளிதாகஅணுககூடிய இணையஇணப்பு, நம்பதகுந்த நேரடிஒளிபரப்பு தளம் ஆகியவை மட்டும்போதுமானவையாகும். இவை யனைத்தும் நம்முடைய திறன்பேசியில் இருந்தால் திறன்பேசியேபோதுமானதாகும்.மேலும் விவரங்களுக்கு https://livestream.com/ எனும் இணையபக்கத்திற்கு செல்க.

எழுத்தாளர்கள் இணையத்தில் தம்முடையஎழுத்துகளை வெளியிடும் திறனை Git என்பதன்துனையுடன் மேம்படுத்தி கொள்க

சில எழுத்தாளர்கள் சாதாரண கதைகளையும் துப்பறியும் கதைகளையும் வேறுசிலர் கல்விதொடர்பான கவிதைகளையும் கட்டுரைகளையும் வேறுசிலர் திரைக்கதைகளையும் மற்றும்சிலர் தொழில்நுட்ப வழிகாட்டுதல்களையும் அல்லது கட்டற்ற பயன்பாடுகளை பற்றிய விளக்ககுறிப்புகளையம் அவரவர்களின் விருப்பங்களின்படி எழுதிவெளியிடுவார்கள் இவ்வாறான அனைத்து எழுத்தாளர்களும் தங்களுடைய கருத்துகளை மின்னதழ்களில் வலைபூக்களில் இணையதளத்தில் தனிச்சுற்று மின்னஞ்சல்களில் என வெவ்வேறு வழிகளில் வெளியிடுவார்கள் இவையனைத்தும் அடிப்படையில் தங்களுடைய கணினியில் la text.ஆக உருவாக்கி பார்வையாளர்கள் அச்சிட்டுபெறுவதற்கேதுவாக PDF வடி வமைப்பிலும் கைபேசியில் படிப்பதற்காக EPUB வடிவமைப்பிலும் இணையதளங்களில் இணைய உலாவிவாயிலாக படிப்பதற்காக HTML வடிவமைப்பிலும் word processor எனும் பயன்பாட்டின் வழியாக வெளியீடு செய்திடுவார்கள் ஒருசாதாரண வடிவமைப்பில் உருவாக்கப்பட்ட உரையிலான தம்முடைய கருத்துகளை பல்வேறு வகையில் வடிவமைப்பு செய்து வெளியிடுவதற்காக தனியாக செயல்படுவதற்கு பதிலாக Git இன் உதவியுடன் மிகஎளிதாக வெளியீடுசெய்திடமுடியும் அதாவது எழுத்தாளர்கள் தங்களுடைய கருத்துகளை எழுதுவதில் மட்டும் கவணம் செலுத்தினால் போதும் அதனை பத்திகளாகவும பக்கங்களாகவும் தக்கதலைப்புகளுடன் நன்கு அலங்கரித்து மேம்படுத்தி வெளியிடுவதை இது கவணித்து கொள்கின்றது . சாதாரண உரையில் எழுதுமபோது, ஒரு சொல் செயலிஎனும் வேர்டு ப்ராஸஸரே அதிகப்படியானதாக இருக்கிறது. ஆயினும்இதுஒரு சொல் செயலியில் வேலை செய்வதை விட சற்று வித்தியாசமாக உள்ளது.இந்தGit ஆனது விண்டோ லினக்ஸ் ஆகிய அனைத்து இயக்கமுறைமைகளிலும் செயல்படும் திறன்கொண்டது. இந்தGitஎன்பதை https://git-scm.com/ எனும் தளத்திலிருந்து பதிவிறக்கம்செய்து நம்முடைய கணினியில் நிறுவுகை செய்து பயன்படுத்திகொள்க

நம்முடைய சொந்த webfonts எனும் இணையஎழுத்துருவை செயல்படுத்தி பயன்பெறலாம்

பெரும்பாலும் கணினி பயனர்கள் பலருக்கு கணினியின் எழுத்துருக்களானவை ஒரு மர்மமாகவே விளங்குகின்றன . உதாரணமாக, நாம் ஒரு ஆவணத்தினை கணினியிலுள்ள ஏதேனுமொரு பயன்பாட்டினை கொண்டு வடிவமைத்தபின்னர் அதனை வேறு இடத்திற்கு கொண்டுசென்ற அச்சிடமுயலும்போது அந்த அச்சுபொறியால் அறிந்தேற்ப செய்த Arial போன்ற எழுத்துருக்களை கொண்டு அச்சிடுவதை காணலாம் ஏனெனில் அந்த குறிப்பிட்ட அச்சுப்பொறியில் நம்முடைய பயன்பாட்டில் வடிவமைத்திருக்கும் எழுத்துரு இல்லை அதனால் அந்த அச்சுப்பொறியானது தனக்குதெரிந்த எழுத்துருவைகொண்டு செயல்படுகின்றது ? இதனைத் தடுக்க பல்வேறு வழிகள் உள்ளன: அதாவது சிறப்பு எழுத்துருக்களை வேர்டு பயன்பாட்டிலிருந்து அச்சுப்பொறிக்கு கொண்டுசெல்லும்போதும் , PDF போன்ற கையடக்கஆவணமாக உருமாற்றம் செய்திடும்போதும் அதனோடுகூடவே நாம் பயன்படுத்திய நம்முடைய சொந்த எழுத்துருக்களை கொண்டுசெல்லுமாறு வடிவமைத்திடுவது அவற்றுள் ஒரு வழிமுறையாகும் இணையத்தில் கூட ஒவ்வொரு தளத்திலும் ஒவ்வொரு எழுத்துருவை அறிந்தேற்பு செய்து பயன்படுமாறு செய்திருப்பார்கள் ஆயினும் இவ்வாறான பிரச்சினையை சரிசெய்திடுவதற்காக நமக்கு CSS பற்றிய ஒரு அடிப்படை புரிதல் இருந்தால்போதும், பொதுவாக பின்வருமாறான அறிவிப்பை காண நேரலாம்: .
h1 { font-family: “Times New Roman”, Times, serif; }
இது Times New Roman எனும் ஒரு குறிப்பிட்ட எழுத்துருவை வரையறுக்கும் வடிவமைப்பாளரின் முயற்சியாகும் , குறிப்பிட்ட கணினியில் இந்த டைம்ஸ் நியூ ரோமன் எனும் எழுத்துரு நிறுவப்பட்டிருந்தால் இவ்வாறான அறிவிப்பை செய்யத் தேவையில்லை . இது உரைக்கு பதிலாக ஒரு வரைகலை குறியீட்டைப் பயன்படுத்துவதை விட சிறப்பாக இருக்கிறது, ஆனால் இது இன்னும் மோசமான, எழுத்துரு அல்லாத நிருவாகத்தின் முறையற்ற செயல்முறையாகும், இருப்பினும், இணையதளத்தினை பயன்படுத்த ஆரம்பித்த முந்தைய நாட்களில் இவ்வாறாகத்தான் தீர்வுசெய்யப்பட்டுவந்தது.
அதன்பின்னர் பின்னர் இணைய எழுத்துரு( webfonts) எனும் நடைமுறை செயல்பாட்டிற்கு வந்தது மேலும் இன்த எழுத்துருக்களை மேலாண்மை செய்திடும் பணியானது வாடிக்கையாளர் கணினியிலிருந்து சேவையகணினிக்கு இடம்பெயர்ந்துவிட்டது. அதாவது வலைத்தளங்களில் உள்ள எழுத்துருக்கள் அனைத்தும் சேவையககணினியால் வாடிக்கையாளர் கணினிக்கு வழங்கப்பட்டு எழுத்துருக்களின் பிரச்சினை தீர்வு செய்யப்பட்டன, பயனாளரின் கணினியில் குறிப்பிட்ட ஒரு எழுத்துரு இருந்தால் மட்டுமே பயனாளரால் இணையஉலாவலை எளிதாக மேற்கொள்ளமுடியும் எனும் பிரச்சினைக்கு தீர்வாக குறிப்பிட்ட எழுத்துருவைக் இணைய உலாவியானது தன்னுடைய இணைய உலாவலுக்காகத்தேடிக்கண்டுபிடிக்கத் தேவையில்லை. கூகுள் போன்ற வழங்குநர்கள் கூட கட்டற்ற உரிமம் பெற்ற எழுத்துருக்களை இணைய உலாவலுக்காக வழங்குகின்றனர், இவ்வாறான எழுத்துருக்களை இணைய வடிவமைப்பாளர்கள் தாம் கட்டமைத்திடும் இணையதளத்தில் கொண்டுவருவதற்காக ஒரு எளிய CSS விதியைமட்டும் தாங்கள் வடிவமைத்திடும் இணைய தளங்களில் சேர்த்தால் போதும்.
இந்த வசதியை கொண்டுவருவதற்காக செலவேதும் செய்யத் தேவையில்லை இது கட்டணமற்றதாகும் கூகுள் போன்ற முக்கிய தளங்கள்கூடஇவ்வாறான கட்டணமில்லாத இணைய எழுத்துருக்களை கொண்டுவர உதவுகின்றன இல்லையென்றாலும் பரவாயில்லை நாமே நம்முடைய சொந்த இணையஎழுத்துருவை உருவாக்கி பதிவேற்றம் செய்து கொள்ளமுடியும் .இது ஒரு எளிமையான CSS விதிமுறையைப் பயன்படுத்துவது போலவும் எளிது அதைவிட நம்முடைய எழுத்துருவை கொண்டு இணையதளத்தின் ஒவ்வொரு பக்கத்தினையும் மேலேற்றம் செய்திடும்போது அதனோடு இதற்கான எழுத்துருவை ஒவ்வொருமுறையும் தேடிபிடித்திட அதிகநேரம் செலவழிக்காமல் நம்முடைய சொந்த எழுத்துருவாக இருப்பதால் மிகவிரைவாக இணையபக்கத்தின் மேலேற்றம் செய்து நம்முடைய இணையதளமானது மிகவேகமாக இயங்குவதை காணமுடியும்
இதற்காக முதலில் கட்டற்ற உரிமம் பெற்ற எழுத்துருவாக இருக்கின்றதாவென சரிபார்த்திடவேண்டும் பொதுவாக தற்போது பயன்பாட்டிலுள்ள எல்லா எழுத்துருக்களும் இலவசமாக இருப்பதால் மென்பொருளின் கட்டற்ற உரிமங்களைப் பற்றி சிந்திக்கவோ அல்லது கவனிப்பதற்கோ நமக்கு நேரமும் காலமும் போதுமானதாகஇல்லை இவைகளுள் எவை கட்டற்றவை என எவ்வாறு நாமறிந்துகொள்வது என்ற குழப்பம் வேறு நம்முடைய மனதில் எப்போதும் அலைகழித்துகொண்டே இருக்கலாம். நிற்க பொதுவாக மைக்ரோசாப்ட், ஆப்பிள், போன்ற நிறுவனங்களிடமிருந்து நாம் கணினியை வாங்கிடும்போது Arial, Verdana, Calibri, Georgia, Impact, Lucida and Lucida Grande, Times and Times New Roman, Trebuchet, Geneva, போன்ற பல்வேறு எழுத்துருக்களையும் உட்பொதிந்தே வழங்கிடுவார்கள் இவைகளை நாம் பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் ஆனால்மறுவிநியோகம் மட்டும் செய்திடமுடியாது என்ற செய்தியைமனதில் கொள்க அதனால் இவ்வாறான எழுத்துருக்களை நம்முடைய இணையதள பக்கத்திற்கான எழுத்துருவாக இணைய சேவையகத்திற்கு பதிவேற்ற அனுமதிக்கப்படவில்லை. ஆயினும் கட்டற்ற எழுத்துருக்களான Font Library, Omnibus Type போன்றவை மட்டுமல்லாது கூகுள் ,அடோப் போன்றவைகள்கூட இந்த தடைகளை தகர்த்தெறிந்து விட்டன .இவ்வாறு கட்டற்ற எழுத்துருவிற்காக TTF, OTF, WOFF, EOT போன்ற பல பொதுவான எழுத்துருக்களின் கோப்பு வடிவங்களைப் பயன்படுத்தமுடியும் Sorts Mill Goudy எனும் இணையஎழுத்துருவானது WOFF என சுருக்கமாக அழைக்கப்படும் இணைய திறந்த எழுத்துருவடிவமைப்பு(Web Open Font Format) மொஸில்லா நிறுவனத்தால் உருவாக்கப்பட்டது) பதிப்பினை உள்ளடக்கியதை நம்முடைய சொந்த இணைய எழுத்துருவாக பதிவேற்றம் செய்தவதற்காக பயன்படுத்தி கொள்ளமுடியும் ஆயினும் மற்ற வடிவமைப்புகளுக்கும் இதே வழிமுறையை பின்பற்றி செயல்படுத்திடமுடியும் நாம் உருவாக்கி வடிவமைத்த நம்முடைய இணைய எழுத்துருவை
scp GoudyStM-webfont.woff seth@example.com:~/www/fonts/
எனும் கட்டளைவரிவாயிலாகநம்முடைய இணையச்சேவையாளர் பகுதிக்கு பதிவேற்றம் செய்திடுக இது cPanel எனும் வரைகலை மேலேற்றும் கருவி அல்லது இதேபோன்ற இணையகட்டுப்பாட்டு பலகத்தின் வாயிலாக மேலேற்றம் செய்கின்றது தொடர்ந்து
2. @font-face {
font-family: “skfont”;
src: url(“../fonts/GoudyStM-webfont.woff”);
} எனும் கட்டளைவரிகளின் வாயிலாக நம்முடையஇணையபக்கத்தின் CSSஇன் ஒரு @font-face விதியை சேர்த்திடுக தொடர்ந்துநம்மால் படித்து புரிந்துகொள்ளுமாறு இதற்கான பெயரை அமைத்துகொள்க அதன்பிறகு இதனை அழைத்து மேலேற்றுவதற்காக

h1 { font-family: “skfont”, serif; }
என்றவாறு வழங்கப்பட்ட CSS இனத்தில் குறிப்பிட்டு அழைத்திடுக இதன்பிறகு நம்முடைய எழுத்துருவானது நம்முடைய இணையதளத்தினை மேலேற்றம் செய்திடும்போது தானாக விரைவாக மேலேற்றம் ஆவதை காணலாம்

இரவுநேரத்தில்வாகணஓட்டிகளை விழிப்புணர்வுடன் செயல்படஉதவிடும் கருவி

நான்கு சக்கரவாகணங்களை ஓட்டிடும் வாகணஓட்டிகளின் உடலுழைப்பானது ஒரேமாதிரியாக தொடர்ந்து செயல்பட்டு கொண்டிருப்பதால் அவர்களுடைய உடலும் உள்ளமும் சேர்ந்து ஒரேநேரத்தில் சோர்வடைகின்றன. அதிலும் இரவுநேரங்களில் வாகணங்களை ஓட்டிடும்போது தூக்க கலக்கம் அவர்களுடைய விழிப்புணர்வை ஒருசிலநேரங்களில் தடுமாறசெய்துவிடுகின்றன. இதனால் எதிர்பாராத விபத்துகள் இரவுநேரங்களில் அதிகஅளவுஏற்படுகின்றன. அவ்வாறான நிலையில் வாகண ஓட்டிகளை எச்சரித்து விழிப்புணர்வுடன் வாகணத்தை இயக்குவதற்கான திறன்பேசி பயன்பாடு ஒன்று தற்போதுவெளியிடப்பட்டுள்ளது. இந்த திறன்பேசி பயன்பாடானது ஓட்டுனர்களின் முகபாவணையிலிருந்து குறிப்பாக தூக்ககலக்கத்தில் இருக்கும் நிலையில் நம்முடைய கண்ணிமை மூடப்போவதையும் தலையின் இருப்பையும் அறிந்து உடனடியாக அவ்வோட்டுனரை எச்சரிக்கின்றது இதற்காக steering wheel இல் கேமராஒன்று அந்த ஒட்டுனரின் முகத்தினை நேரடியாக தெரியுமாறு பொருத்தப்படுகின்றது. அது தூக்ககலக்கத்தில் இருக்கும் நிலையில் வாகண ஓட்டுநருடைய கண்ணிமை மூடப்போவதையும் தலையின் இருப்பையும் அறிந்து உடனடியாக எச்சரிக்கை மணி ஒலிப்பதின் வாயிலாக அவ்வோட்டுனரை எச்சரிக்கின்றது. அதனைதொடர்ந்து அவ்வோட்டுநர் தன்னுடைய கைகளால் அந்த எச்சரிக்கைமணிஒலிப்பதை நிறுத்தம்செய்யும் வரை அது ஒலித்து கொண்டேயிருக்கும். இந்த எச்சரிக்கை கருவி வாகண ஓட்டுனர்களுக்கு மட்டுமல்லாது தொழிலகங்களில் இரவுபணிபுரியும் தொழிலாளர்கள் தொடர்ந்து விழிப்புடன் பணிபுரியும் வசதியையும் வழங்குகின்றது என்ற செய்தியை மனதில் கொள்க. அனைத்து காப்பீட்டு நிறுவனங்களும் தற்போது அனைத்து வாகணங்களிலும் இந்த கருவியை பொருத்திடுமாறு வலியுறுத்துகின்றன என்ற கூடுதல்செய்தியையும் மனதில் கொள்க.

ஸ்மார்ட் விண்டோ எனும் வசதியை பயன்படுத்தி ஒரேசமயத்தில் ஒரேதிரையில்அருகருகே இருசாளரங்களைதிறந்து பணிபுரியமுடியம்

விண்டோ 7 இயக்கமுறைமை செயல்படும் கணினியில் கைகளால் சரிசெய்திடாமலேயே ஸ்மார்ட் விண்டோ அல்லது ஸ்நாப் எனும் வசதியைகொண்டு ஒரேசமயத்தில் ஒரேதிரையில்அருகருகே இருசாளரங்களைதிறந்து பணிபுரியமுடியம் மேலும் இந்த வசதியின் படி இருசாளரங்களுக்கிடையே இடம்மாறுவதற்காக Alt-Tab ஆகிய இருவிசைகளை சேர்த்துஅழுத்த தேவையில்லை

இவ்வாறு அருகருகே தோன்றிடுவதற்கான முதல் கோப்பின் தலைப்புபட்டையை இடம்சுட்டியால் தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல்செய்து பிடித்து இடதுபுறம் அல்லது வலதுபுறம் கொண்டுசென்று விடுக தொடர்ந்து இரண்டாவது கோப்பின் தலைப்புபட்டையை இடம்சுட்டியால் தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல்செய்து பிடித்து முதல் கோப்பிற்கு எதிர்புறம் கொண்டுசென்று விடுக
அதற்கு பதிலாக இரண்டாவது வழிமுறையாக முதல் கோப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்து பிடித்து கொண்டு விண்டோவிசையையும் அம்புக்குறிவிசையில் இடதுபுறஅல்லது வலதுபுற அம்புக்குறி விசையும் சேர்த்து அழுத்தி கொண்டுசென்று விடுக தொடர்ந்து இரண்டாவது கோப்பின் தலைப்புபட்டையை இடம்சுட்டியால் தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல்செய்து பிடித்துகொண்டு விண்டோவிசையையும் அம்புக்குறி விசையின் எதிர்புறவிசையையும் சேர்த்து அழுத்தி கொண்டுசென்று விடுக இவ்வாறான வழிமுறைகளின்படி ஒரேதிரையில்அருகருகே இரண்டு சாளரங்களாக தோன்றிடும் இந்நிலையில் இரண்டில் எந்தவொரு கோப்பின் தலைப்பு பட்டையை இடம்சுட்டியால் தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல்செய்தால் முந்தைய அளவிலான முழுத்திரைக்கு நாம் தெரிவுசெய்தகோப்பு மாறிவிடும் ஒரேயொரு கோப்பு மட்டும் முழுதிரையிலும் தோன்றிடுமாறுசெய்வதற்காக சுட்டியைஅழுத்தி பிடித்துகொண்டு இடம்சுட்டியை திரையின் மேலே காலிஇடத்தில் வைத்து சொடுக்குக தொடர்ந்து சுட்டியை அசைத்திடுக உடன் மற்ற சாளரங்கள் சிறியதாக மாறி செயல்பட்டையில் சென்றமர்ந்து விடும் இடம்சுட்டிவைத்திருக்கும் சாளரம்மட்டும் முழுத்திரைக்கும் மாறி யமையும் அவ்வாறான சிறிய சாளரத்தினை கொண்ட கோப்பினை திறந்து இடம்சுட்டியால் அசைத்திட்டால்போதும் பழையவாறு இருசாளரம் அருகருகே அமையும்

Previous Older Entries