பைத்தான் மொழியின் நிரல் தொடரை பயன்படுத்தி கோப்புகளை தானாகவே வகைபடுத்தும் செயலை செயற்படுத்திடுக

விண்டோ இயக்கமுறைமையை பயன்படுத்துபவர்கள் இணையத்திலிருந்து MP3, PDF, docs, Zip, srt போன்ற பல்வேறு வடிவமைப்பு கோப்புகளை பதிவிறக்கம் செய்திடுவர் அதன்பின்னர் இவைகளை குறிப்பிட்ட கோப்பகங்களில் கொண்டு சென்று சேர்ப்பது என்பது மிகவும் சிரமமான பணியாகும் இதனை எளிமைபடுத்திட பைத்தான் எனும் கணினிமொழியில்நாமே ஒரு நிரல்தொடரை எழுதி பயன்பாட்டினை உருவாக்கி பயன்படுத்தி கொள்ளலாம்
import os
import shutil
இந்த குறிமுறைவரிகள் கண்டிப்பாக பதிவிறக்கம் செய்திடவேண்டிய கோப்புகளை பதிவிறக்கம் செய்திடுமாறு கட்டளையிடுகின்றன
File_path=os.path.expanduser(‘-”)
file_name = file_path+”//” + “rules.txt”
இந்த குறிமுறைவரிகள் rules.txt எனும் கோப்பினை கொண்டுசெல்லும் இடத்தினை குறிப்பிடுகின்றது
File_t = open(file_name,’r’)
path=file_t.readline()
mode =file.readline()
mode =mode.strip(“Ln”).lower()
path1 = path.strip(“Ln”)
இந்த குறிமுறைவரிகள் rules.txt எனும் கோப்பின் எந்த நிலையில் (mode)கொண்டு சேர்க்கவேண்டும் எனக் குறிப்பிடுகின்றன
def rules():
dict1 = { }
for each in file_t:
each =each.strip(“Ln”)
if each.split(“:”,1)[0]:
file_ext,dest_path = each.split(“:”,1)
file_ext=file_ext.strip()
des_path = des_path.strip()
dict1[file_ext]= des_path
return dict1
இந்த குறிமுறைவரிகள் dict1 எனும் கோப்பின் பின்னொட்டின் அடிப்படையில் அந்த கோப்பின் வகை மதிப்பு கொண்டு செல்லவேண்டிய இடம் ஆகியவற்றை குறிப்பிடுகின்றன
def file_move(files_list):
for file in files_list:
if “.” in file:
ext = file.rsplit(“:”,1)[1]
ext= ext.strip()
if ext in dit1[ext]
try;
print file
shutil.move(file.dst)
except Exception ase :
print e
இந்த குறிமுறைவரிகள் கோப்புகளின் பட்டியல் அவைகளை கொண்டுசெல்லவேண்டிய இடம் ஆகியவற்றை குறிப்பிடுகின்றன
def single_dir(path1):
os.chdir(path1)
files = os.listdir(“.”)
file_move(files)
இந்த குறிமுறைவரிகள் ஒரு சாதாரண நிலையை(mode) தெரிவுசெய்ததை குறிப்பிடுகின்றன
def rec_dirs(path1):
for root,dirs,
filesin os.walk(pat1,topdown=true,onerror=None, followinks=False):
#print files
os.chdir(root)
file_move(files)
print “files are moved”
dict1 = rules()
if mode ==’r’:
rec_dirs(path1)
else:
single_dir(path1)
இந்த குறிமுறைவரிகள் ’r’ எனும் வரியிலுள்ள recursive mode எனும்நிலையில் downloadsஎன்பதற்குள் கோப்புகள் இருப்பதை சரிபார்க்கின்றது. இதற்கு பதிலாக ‘s’ எனக்குறிப்பிட்டால் Simplemode எனும்நிலையில் downloads கோப்பகத்திற்குள் கோப்புகள் இருப்பதை சரிபார்க்கின்றது.இந்த rules.txt எனும் கோப்பினை exe எனும் செயலி கோப்பாக மாற்றம் செய்து செயல்படுத்தினால் தானாகவே பதிவிறக்க கோப்புகளை குறிப்பிட்ட கோப்பகத்திற்கு கொண்டு சேர்த்திடும் குறிப்பிட்ட கோப்பகத்திற்கான பெயர்இல்லையெனில் அவ்வாறான கோப்பகத்தை தானாகவே உருவாக்கி பதிவிறக்கம் செய்த கோப்புகளை கொண்டுசென்று சேர்த்திடும் .

Advertisements

நிரலாளர்கள் தங்களுடைய குறிமுறைவரிகள் மிகதிறனுடன் அமைந்திடு-வதற்காக கடைபிடிக்கவேண்டிய அடிப்படைக்கோட்பாடுகள்

பொதுவாக நிரலாளர்கள் அனைவரும் தாம் உருவாக்கிடும் குறிமுறைவரிகள் மிகத்திறனுடன் இருந்திடவேண்டும் என்றே விரும்புவார்கள் அதற்காக அவர்கள் பின்வரும் கோட்பாடுகளை தாம் குறிமுறைவரிகளை உருவாக்கிடும்போது கடைபிடித்திடுமாறு கோரப்படுகின்றார்கள்
1. உப்பிச கோட்பாடு துவக்ககாலத்தில் எந்தவொரு பயன்பாட்டிலும் கணினியின் சிபியூ ரேம் போன்றவைகளை கையாளுமாறு தம்முடைய குறிமுறைவரிகளை எழுத வேண்டியருந்தது ஆனால் தற்போது அவைகளை பற்றி கவலைபடத்தேவையில்லை அதற்கான துனைச்செயலியை தேவைப்படும்போது அழைத்து கொள்ளலாம் என வளர்ச்சி பெற்றுள்ளது அதேபோன்று எந்தவொரு பயன்பாட்டிலும் இதற்காகவென அதிக காலத்தையும் நினைவகத்தையும் வீணாக்காமல் ஏற்கனவே இருக்கின்ற செயலிகளை தேவைப்படும்போதுஅழைத்து பயன்படுத்தி கொள்கின்றவாறு குறிமுறைவரிகள் அமைத்திடுக
2.கெடுதலே சிறந்ததெனும்கோட்பாடு சிறியசிறிய பிரச்சினை எழும்போதுதான் அவைகளுக்கான தீர்வுகளும் உடனுக்குடன் கிடைக்கும் அதனால் எந்தஅளவு பிரச்சினைகளை எதிர்கொள்கின்றோமோ அந்தஅளவிற்கு நம்முடைய பயன்பாடு மிகச்சசிறந்ததாக வெற்றிநடைபோடும்
3. படிப்படியான முன்னேற்ற கோட்பாடு இருசக்கரவாகணங்கள் அல்லது நான்கு சக்கரவாகணங்கள் எடுத்தவுடனேயே அதிவேகத்தை கடைபிடித்தால் உடனடியாக விபத்து ஏற்படுவதற்கு வழிவகுக்கும் அதனால் மிகமெதுவாக இயக்கத்தை துவங்கி ஓட்டத்தை படிப்படியாக உயர்த்தி கொண்டே செல்லும்போது அமைதியாக சரியாக ஓடுவதைபோன்று நம்முடைய குறிமுறைவரிகளை சின்னஞ்சிறிய பயன்பாடுகளில் ஆரம்பித்து உயர்த்தி கொண்டே சென்று பெரிய செயல்திட்டத்திற்கான பயன்பாட்டினை உருவாக்கிடவேண்டும்
4. எந்தவொரு சூழலையும் தாங்கிடும் கோட்பாடு நம்முடைய பயன்பாட்டு குறிமுறைவரிகளானது எந்தவொருஇக்கட்டான சூழலை எதிர்கொண்டாலும் அதனை வெற்றிகொண்டு செயல்படும் வண்ணம் வடிவமைத்திடவேண்டும்
5. பிழைநீக்கும் கோட்பாடு வழக்கமாக ஒரு பயன்பாட்டிற்கான குறிமுறைவரிகளை எளிதாக எழுதிவிடலாம் ஆனால் அந்த பயன்பாட்டினை செயல்படும்போதுஎழும் பிழைகளை தீர்வுசெய்வது என்பதே தீரக்கமுடியாத தலைவலியாகும் அதனால் இவ்வாறு பிழைஎதுவும் எழாமல் நம்முடைய குறிமுறைவரிகள் இருக்குமாறு அமைந்திடவேணடும்
6. தொன்னூறுக்கு தொன்னூறுஎனும்கோட்பாடு பொதுவாகநிரலாளர்கள் 90 சதவிகித பயன்பாட்டின் குறிமுறைவரிகளை விரைவாக மிககுறைந்தநேரத்தில்அதாவது 10 சதவிகிதநேரத்திற்குள் உருவாக்கிடுவார்கள் ஆனால் மிகுயுதியுள்ளன 10 சதவிகித குறிமுறைவரிகள் 90 சதவிகித நேரத்தை எடுத்து கொள்ளும் அவ்வாறில்லாமல் நேரத்தினை சமமாக கணக்கிட்டு பயன்பாட்டிற்கான குறிமுறைவரிகளை உருவாக்கிட பழகிடவேண்டும்

இப்போதும் சி எனும் கணினிமொழி எவ்வாறு நிலைத்து நிற்கின்றது

பைத்தான் ரூபி பிஹெச்பி, போன்ற பல்வேறு கணினிமொழிகள் தற்போது தோன்றி வளர்ந்து வந்தாலும் சிஎனும் கணினிமொழி தற்போதும் வழக்கொழிந்துபோகாமல் நிலைத்து இருக்கின்ற ஒரு கணினிமொழியாகும் அதுஎவ்வாறு சாத்தியமாகின்றது தற்போதைய கணினிமொழிகள் அனைத்தும் மேல்நிலைமொழிகள் ஆனால் சிமொழியானது கீழ்நிலைமொழியாகும் என வாதிடுவார்கள் ஆம் கீழ்நிலை மொழியாக இருப்பதால்தான் சிபியூ ரேம் போன்ற அடிப்படை கணினியின் உறுப்புகளை கையாளுவதற்கு அடுத்தஎந்தவொரு துனைச்செயலிகளின் துனையில்லாமல் அவைகளை தானே நேரடியாக கையாளும் திறன் கொண்டதாக விளங்குகின்றது இரண்டாவதாக புதியவர்கள் எந்தவொரு கணினிமொழியைமுதலில் கற்றுகொண்டபின்னர் அதனடிப்படையில் மிகுதி அனைத்து கணினிமொழிகளையும் எளிதாக கற்கலாம் என கூறுவார்கள் ஆயினும் தற்போதைய பைத்தான் மொழியை புதியதாக கற்பவர்கள் அதனடிப்படையில் மற்றகணினிமொழிகளை கற்க முனைந்தால் குழப்பம்தான் மிஞ்சும் ஆனால் இந்த சிஎனும் கணினிமொழியை புதியவர் ஒருவர் ஐயம் திரிபறகற்றுவிட்டால் அதனடிப்படையில் அனைத்து கணினிமொழிகளைமிகஎளிதாக கற்கமுடியும் தற்போதைய புதிய கணினிமொழிகள் அனைத்தும் துரித உணவகம் போன்றது நமக்கு தேவையானதை தயார்நிலையில் உடனடியாக அடைந்துவிடலாம் ஆனால் அதில் ஏதேனும் பிரச்சினை எனில்அதனை சரிசெய்துசுமுகாக செயல்படசெய்வதற்காக மற்றவர்களையே சார்ந்திருக்க வேண்டும் ஆனால் சிஎனும் கணினிமொழியானது நமக்குதேவையான உணவை நாமே முயன்று தயார்செய்திடுமாறு வழிகாட்டிடுகின்றது உடனடியாக துரித உணவகம் போன்று தேவையான பயன்பாடு கிடைக்கவில்லையென்றாலும் பிரச்சினையில்லாத சுத்தமான தூய்மையான உணவை நாமே தயார்செய்து பயன்படுத்திடுமாறு பயன்பாட்டினை உருவாக்கி கொள்ளலாம்
தற்போதைய புதிய கணினிமொழிகள் வியாபார பயன்பாடுகள் இணையபயன்பாடுகள் கைபேசி பயன்பாடுகல் தரவுகளை ஆய்வுசெய்தல் ஆகியவற்றினை மட்டும் உருவாக்கிடும் தன்மைகொண்டது இவ்வாறான பயன்பாடுகள் மட்டுமல்லாது லினக்ஸ் போன்ற இயக்க-முறைமையையும் சிபோன்ற புதிய கணினி மொழியையும் இந்த சிஎனும் கணினிமொழியால் மட்டுமே உருவாக்கிடமுடியும்தற்போதைய புதிய கணினிமொழிகளினால் குறைவான நபர்களுக்கே வேலைவாய்ப்பு கிடைக்கும் ஆனால் சிஎனும் கணினிமொழியால் அதிக நபர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு கிடைக்கும் மேலேகூறிய காரணங்களின் அடிப்படையில் எப்போதும் நிலையான சிஎனும் கணினிமொழியை கற்று நம்முடைய வாழ்க்கையில் வெற்றிநடைபோடவும் வாருங்கள் இதற்கான இணைய முகவரி http://publications.gbdirect.co.uk/c_book/ ஆகும்

நரம்பியல் வலைபின்னலும் R எனும் ஒரு திறமூல நிரலாக்க மொழியும்

ஒரு நரம்பியல் வலைபின்னல் என்பது மனித நரம்பு மண்டலத்தில் வடிவமைக்கப்பட்ட கணினி முறை ஆகும். இது இயந்திர கற்றல் தொழில்நுட்பத்தில் பரவலாக பயன்படுத்தப்படுகிறது. R என்பது ஒரு திறமூல நிரலாக்க மொழி ஆகும், இது பெரும்பாலும் புள்ளியியல் வல்லுநர்களாலும் தரவுவளங்கங்களாலும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இது இயந்திர கற்றலை ஆதரிக்கிறது, இது பல தொகுப்புகளை கொண்டுள்ளது.

நரம்பியல் வலைபின்னலானது இன்று மிகவும் பரவலாக பயன்படுத்தப்படும் இயந்திர கற்றல் தொழில்நுட்பமாகும் விசாரணையின் கீழ் உள்ள தரவுகளின் உள்ளார்ந்த வடிவங்களை அடையாளம் காண ஒரு கணக்கீட்டு வலைபின்னலைப் பயிற்றுவிப்பதற்கு மனிதர்களின் மூளை செயல்பாடானது அதன் வழிமுறையை பிரதிபலிக்கிறது. தரவை செயலாக்க இந்த கணக்கீட்டு வலைபின்னலின் பல வேறுபாடுகள் உள்ளன, ஆனால் மிகவும் பொதுவானது feedforward- backpropagation கட்டமைப்பு ஆகும். பல கருவிகள் அதன் செயல்பாட்டிற்கு கிடைக்கின்றன, ஆனால் அவைகளில் பெரும்பாலானவை விலை உயர்ந்தவைகளாகவும் தனியுரிமையுடையாதாகவும் உள்ளன. திற மூல நரம்பியல் வலைபின்னல் மென்பொருட்களின் குறைந்தபட்சம் 30 வேறுபட்ட தொகுப்புகள் பலஉள்ளன, அவற்றுள் ஆர், அதன் வசதியான நரம்பியல் வலைபின்னல் தொகுப்புகளாகும்.

இந்த ஆர் ஆனது இந்த இயந்திர கற்றல் சூழலை ஒரு வலுவான நிரலாக்க தளத்தின் கீழ் வழங்குகிறது, இது ஆதரவு கணிப்பு முன்மாதிரிக்கு மட்டுமல்லாமல் தொடர்புடைய தரவு செயலாக்கத்தில் அதிக நெகிழ்வுத்தன்மையை வழங்குகிறது. R இன் திறமூல பதிப்பும் துணை நரம்பியல் வலைபின்னல் தொகுப்புகளும் நிறுவகை செய்வது மிகவும் எளிதானது இதனை கற்றுக்கொள்வதற்கு ஒப்பீட்டளவில் எளிமையானது. இந்த கட்டுரையில், நான் இருபடி சமன்பாடு சிக்கல்களை தீர்க்க ஒரு நரம்பியல் வலைபின்னலை பயன்படுத்தி இயந்திர கற்றலை பற்றி நிரூபிக்க முயற்சி செய்துள்ளேன். எளிமையான சிக்கலை ஒன்றை இதற்கு உதாரணமாக தேர்ந்தெடுத்துள்ளேன், அதனை தொடர்ந்து நாமனைவரும் இயந்திர கற்றல் கருத்துக்களை தெரிந்து கொள்ளவும், ஒரு நரம்பியல் வலைபின்னலின் பயிற்சி முறையை புரிந்து கொள்ளவும் முடியும். நோயறிகுறிகளை கொண்டு நோயறிதல் முதல் வானிலை முன்னறிவிப்பு வரை பல பகுதிகளில் கணினி பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. அதனடிப்படையில் ஒரு நரம்பியல் வலை பின்னலை பயன்படுத்தி தீர்வுகாண்பது மிகவும் இனிமையாக இருக்கும்
இருபடி சமன்பாடுகள்

இருபடிச் சமன்பாடுகளின் தொகுப்பைத் தீர்வுசெய்வதன் வாயிலாக ஒரு நரம்பியல் வலைபின்னல் மாதிரியை எவ்வாறு பயிற்றுவிக்க வேண்டும் என்பதைக் காட்டுகிறது
. Ax2 + bx + c = 0. ஒரு இருபடிச் சமன்பாட்டின் பொது வடிவமாகும் : ஆரம்பத்தில், நாம், மூன்று, கூட்டுத் தொகுதியை A, b, c ஆகியவற்றைக் கருத்தில் கொள்ளலாம் மற்றும் தொடர்புடைய மூலங்கள் R1 மற்றும் R2 ஆகியவற்றைக் கணக்கிடலாம்.

இந்த அளவுருக்கள் நியாயமான சமன்பாடுகளை பாகுபடுத்திஅவைகளின் எதிர்மறையான மதிப்பினைக் குறைப்பதற்காக செயல்படுத்தப்படுகின்றன, அதாவது, b2 – 4ac <0. எனும் போது ஒரு நரம்பியல் வலைபின்னல் இந்த தரவுத் தொகுப்புகளுடன் பயிற்றுவிக்கப்படுகிறது. குணகங்கள் மற்றும் மூலங்கள் எண்ணியல் திசையன்களாகும், அவை மேலும் செயல்பாட்டிற்கான தரவு சட்டகத்திற்கு மாற்றப்பட்டுள்ளன.

பயிற்சி தரவு தொகுப்புகளின் எடுத்துக்காட்டு 10 மதிப்புகள் ஒவ்வொன்றும் மூன்று குணகங்களைக் கொண்டுள்ளது

aa<-c(1, 1, -3, 1, -5, 2,2,2,1,1)
 
bb<-c(5, -3, -1, 10, 7, -7,1,1,-4,-25)
 
cc<-c(6, -10, -1, 24, 9, 3,-4,4,-21,156)

தரவு முன்செலுத்தல்

X2 இன் குறியீடாக பூஜ்யங்களுடன் சமன்பாடுகளை நிராகரிக்க, பின்வரும் குறியீட்டைப் பயன்படுத்தவும்:

k <- which(aa != 0)
 
aa <-aa[k]
 
bb <-bb[k]
 
cc <-cc[k]
பாகுபாடுள்ள பூஜ்ஜியமோ அல்லது அதற்கும் அதிகமான எந்தவொரு குணகத்தையும் ஏற்றுக்கொள்வதற்கு கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள குறியீட்டைப் பயன்படுத்தவும்:

disc <-(bb*bb-4*aa*cc)
 
k = 0)
 
aa <-aa[k]
 
bb <-bb[k]
 
cc <-cc[k]
 
a <- as.data.frame(aa) # a,b,c vectors are converted to data frame
 
b <- as.data.frame(bb)
 
c <- as.data.frame(cc)
வழக்கமான சூத்திரங்களைப் பயன்படுத்தி சரியான சமன்பாடுகளின் மூலங்களை கணக்கிடலாம், பின்னர் பயிற்சி மற்றும் சரிபார்ப்புக்கு பின்னர் இயந்திரத்தின் முடிவுகள் கிடைக்கும்
r1 <- (-b + sqrt(b*b-4*a*c))/(2*a) # r1, r2 ஆகியவை ஒவ்வொரு சமன்பாட்டிற்கும் மூலங்களாகும்
 
r2 <- (-b – sqrt(b*b-4*a*c))/(2*a)
சமன்பாடுகளின் அனைத்து குணகங்களும் மூலங்களும் கிடைத்தவுடன், ஒரு வலைபின்னலின் உள்ளீட்டு-வெளியீட்டு தரவுத் தொகுப்பை உருவாக்குவதற்கு நெடுவரிசைகளை இணைக்கின்றன.

இது ஒரு எளிமையான சிக்கல் என்பதால், வலைபின்னல் உள்ளீடு அடுக்குகளில் மூன்று முனைகளிலும், ஏழு முனைகள் மற்றும் ஒரு இரு முனை வெளியீட்டு அடுக்கு கொண்ட ஒரு மறைக்கப்பட்ட அடுக்கு கொண்டு அமைக்கப்பட்டிருக்கும்.

R function neuralnet () இதில் உள்ளீடு வெளியீடு தரவு சரியான வடிவத்தில் தேவைப்படுகிறது. வடிவம் நடைமுறை வடிவமைப்பு சற்றே தந்திரமான மற்றும் கவனமான செயல் இங்கு தேவைப்படுகிறது. சூத்திரத்தின் வலது புறத்தில் இரண்டு மூலங்கள் உள்ளன மற்றும் இடது பக்கத்தில் மூன்று குணகங்களான A, b மற்றும் c ஆகியவை உள்ளன.
colnames(trainingdata) <- c(“a”,”b”,”c”,”r1”,”r2”)
 
net.quadroot <- neuralnet(r1+r2~a+b+c, trainingdata, hidden=7, threshold=0.0001)

ஒரு தன்னிச்சையான செயல்திறன் அளவீடு மதிப்பு 10-4 எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டு, தேவைகளுக்கு ஏற்ப சரிசெய்யப்படும்.

அதன் பயிற்சி தரத்துடன் வெறும் கட்டப்பட்ட மாதிரியின் வடிவமைப்பை ஒரு செயல்பாடு மூலம் காட்சிப்படுத்தலாம்
#Plot the neural network
 
plot(net.quadroot)
இப்போது அது அறியப்படாத தரவின் ஒரு கணம் மூலம் நரம்பியல் நிகரமதிப்பு சரிபார்க்கபடுகின்றது. தொடர்புடைய இருபடி சமன்பாடுகளுக்கு மூன்று குணகங்களின் மதிப்பீடுகளை சில ஒழுங்குபடுத்தல்களை எடுத்துக் கொள்ளபடுகின்றது, கீழே காட்டப்பட்டுள்ளபடி தரவு வரைச்சட்டங்களாக அவற்றை ஒழுங்கமைக்கவும்
x1<-c(1, 1, 1, -2, 1, 2)
 
x2<-c(5, 4, -2, -1, 9, 1)
 
x3<-c(6, 5, -8, -2, 22, -3)

X2 க்கு பூஜ்ஜியக் குணகம் இல்லை என்பதால், நாம் மட்டுமே அந்த குணகங்களை ஏற்றுக்கொள்ள முடியும், அதற்கான பாரபட்ச பூஜ்யம் அல்லது பூஜ்ஜியமாகும்
disc <-(x2*x2-4*x1*x3)
 
k = 0)
 
x1 <-x1[k]
 
x2 <-x2[k]
 
x3 <-x3[k]
 
y1=as.data.frame(x1)
 
y2=as.data.frame(x2)
 
y3=as.data.frame(x3)

மதிப்புகள் பின்னர் தங்கள் மூலங்களை கணிக்க வலை கட்டமைக்கப்பட்ட நரம்பு மாதிரி net.quadroot க்கு அளிக்கப்படுகிறது. இதில் எதிர்பார்க்கப்பட்ட மூலங்கள் net.result $ net.result ஆக சேகரிக்கப்பட்டு print () சார்பாக காட்டப்படுகின்றது

testdata <- cbind(y1,y2,y3)
 
net.results <- compute(net.quadroot, testdata)
 
#Lets see the results
 
print(net.results$net.result)
இப்போது, முடிவுகளை வழக்கமான மூலங்களின் கணக்கீட்டு சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தி அம்மூலங்களை கணக்கிடலாம், அவற்றுடன் து மதிப்புகள் ஒப்பிட்டு முடிவுகளை சரிபார்க்கவும்.

மூலங்களைக் கணக்கிடவும், அவற்றை ஒரு தரவு சட்டகத்துடன் இணைக்கவும்.

calr1 <- (-y2 + sqrt(y2*y2-4*y1*y3))/(2*y1)
 
calr2 <- (-y2 – sqrt(y2*y2-4*y1*y3))/(2*y1)
 
r<-cbind(calr1,calr2)  சூத்திரத்தை பயன்படுத்தி மூலங்களை கணக்கிடுக
சரிபார்ப்புக்கான ஒரு அட்டவணை காட்சிக்கு ஒரு தரவு சட்டகத்தில் சோதனை தரவு, அதன் மூலங்களும் கணித்த மூலங்களையும் இணைக்கவும்

 
comboutput <- cbind(testdata,r,net.results$net.result)
 
பொருத்தமான நெடுவரி தலைப்பினை இடுக
 
colnames(comboutput) <- c(“a”,”b”,”c”,”r1”,”r2”,”pre-r1”,”pre-r2”)
 
print(comboutput)
இந்த நரம்பியல் வலைபின்னலானது சரியான முறையில் கற்றுக் கொண்டது மற்றும் கிட்டத்தட்ட சரியான விளைவை உருவாக்கியது என்று மேலே உள்ள வெளியீடுகளில் இருந்து தெளிவாக உள்ளது. சரியான விளைவை அடைவதற்கு கொடுக்கப்பட்ட அளவுருக்கள் மூலம் நாம் நரம்பியல் வலைபின்னலை பலமுறை இயக்க வேண்டும். ஆனால் நாம் அதிர்ஷ்டசாலியாக இருந்தால், முதல் முயற்சியில் சரியான முடிவை நாம் பெறலாம்!

எளிதாக கணினிமொழிகளைஅறிந்து கொள்ளவிழையும் புதியவர்கள்அல்லது துவக்கநிலையாளர்கள் ஆகியோர்களுக்கு உ தவிடும் இணையதளங்கள்

தற்போது முந்தைய நாட்கள் போன்றுஇல்லாமல் கணினிமொழிகளை ஐயம்திரிபற அறிந்து கொள்ளவிழையும் புதிவர்களும் துவக்கநிலையாளர்களும் எளிதாக கற்றுகொள்ளஉதவுவதற்காக ஏராளமான அளவில் இணைய தளங்கள் தயாராக உள்ளன அவைகளைபற்றிய விவரங்கள் பின்வருமாறு
1 W3schools எனும் இணையதளமானது துவக்கநிலையாளர்களும் எளிதாக html, html5, css, asp, Ajax, JavaScript, php, jQueryஆகிய கணினிமொழிகளை அறிந்து கொள்ளஉதவுகின்றது

2Codeavengers.com எனும் இணையதளமானது விளையாட்டிற்கான பயன்பாடுகள், வழக்கமான நம்முடைய மற்ற பயன்பாடுகள், இணைய-பக்கங்கள் போன்றவற்றை html/html5, css3, JavaScript python, ஆகிய கணினி-மொழிகளின் வாயிலாக உருவாக்குவதற்கான வழிமுறைகளை சுலபமாக அறிந்து கொள்ளஉதவுகின்றது

3 Codecademy.com எனும் இணையதளமானது JavaScript, HTML/CSS, PHP, Python, Ruby. ஆகிய கணினி-மொழிகளின் வாயிலாக பயன்பாடுகள், இணைய-பக்கங்கள் போன்றவற்றை துவக்கநிலையாளர்கள் கூட எளிதாக எவ்வாறு உருவாக்குவது என அறிந்து கொள்ளஉதவுகின்றது அதைவிட கணினிமொழியின் வல்லுனர்கள்கூட தங்களுடைய திறனைமேம்படுத்தி கொள்ள உதவுகின்றது

4 tutorialspoint.com எனும் இணையதளமானது தற்போது மிகப்பிரபலமாக விளங்கிடும் Java, C++, PHP, Python, Ruby, C#, Perl, VB.Net, ios போன்ற கணினிமொழிகள்மட்டுமல்லாது DIP, OS, SEO, Telecom, DBMS, frameworksபோன்றவைகளைஅறிந்து கொள்ள உதவுதயாராக இருக்கின்றது

5 msdn.microsoft.comஎனும் இணையதளமானது இதுவரையில் இருந்துவந்த மைக்ரோசாப்ட் நிறுவனத்தின் சார்பான MSDNஎன்பதை கற்பது என்பது மிககடினமான சூழல் என்ற நிலையை அறவே மாற்றி VB.Net, C# போன்றவற்றை துவக்கநிலையாளர்களும் மிகஎளிதாக அறிந்து பயன்படுத்தி கொள்ளமுடியும்என்ற வசதியைவழங்குகின்றது
6 Lynda.com எனும் இணையதளமானது கணினிமொழிகள் மட்டுமல்லாது 3D modeling, CAD, Photographyபோன்றவைகளை துவக்கநிலையாளர்களு் எளிதாகஅறிந்து பயன்படுத்தி கொள்ளஉதவுகின்றது

புதிய ஜாவா 9 எனும் கணினிமொழி ஒரு அறிமுகம்

ஜாவா எனும் கணினிமொழியின் 8 எனும் பதிப்பு வெளியாகி மிக நீண்ட கால இடைவெளிக்கு பிறகு மிகப்பெரிய அளவு மாற்றங்களுடன் ஜாவா 9 எனும் பதிப்பு தற்போது வெளியிடப்-பட்டுள்ளது இதில் பல்வேறு வசதி வாய்ப்புகள் பயனாளர்களுக்கு உதவுவதற்காக தயாராக உள்ளன
ஏன் அனைத்து இனங்களும் PublicஎனAPI இற்குள் ஜாவா எனும் கணினி மொழியில் அறிவிப்பு செய்யப்படவில்லை .?
ஒரு பொதிக்குள்(Packages) அதே இனத்தினை இரண்டுJAR களில் அறிவிப்பு செய்யமுடியுமா?
ஆகியஇரு கேள்விகளுக்கு இந்த புதிய ஜாவா பதிப்பு 9 இல் modulesஎனும் கருத்தமைவின் வாயிலாக தீர்வுகாணப்பட்டுள்ளது
இதனுடைய வசதிவாய்ப்புகள் பின்வருமாறு
இதில் moduleஎன்பது பொதியைவிடமேம்பட்ட தொகுப்பாகும் என்ற செய்தியை கருத்தில் கொள்க இந்த moduleஐ உருவாக்கmoduleinfor.java எனும் ஜாவா கோப்பு தேவையாகும்
module my-module {
exports com.example.java9.classes_to_be_exposed_as_apis;
require java.base;
}
எனும் வரிகள் மாதிரி ஜாவா பொதியாகும் இயக்கநேர ஜாவாவை கொண்டு ஒரு ஜாவா தொகுப்பின் JAR ஐஉருவாக்கியபின்னர் JDKஇல் Jlinkஎனும் கருவியை பயன்படுத்தி பின்வரும் குறிமுறைவரிகளாக இயக்கநேரத்தில் பயன்படுத்திகொள்ளலாம்
Jlink —module-path – add-modules
–limit-modules – output
மேலும் பைத்தான் ,பிஹெச்பி போன்ற இதர கணினிமொழிகளை போன்று Read-Eval-Print-Loopஎனும் இடைமுகவசதியை Jshellஎன்பதன்வாயிலாக கிடைக்கசெய்கின்றது அதாவது கட்டளைவரிகளில் பின்வருமாறு Jshellஎன தட்டச்சுசெய்துகொண்டு தொடர்ந்து ஜாவாகுறிமுறைவரிகளை தட்டச்சு செய்து இந்த இடைமுகவசதியை பெறமுடியும்
c:\Program Files\java\jdk-9\bin>jshell
[ Welcom to Jshell — version 9 -ea
[ for an introduction type: /help intro
jshell> int x = 10
x==>10
jshell> System.output.println(“value of x is : “ +x);
value of x is: 10
மிகப்பழைய HttpURLஎனும் இணைப்பிற்கு பதிலாக புதியHttpClientஎன்பது அறிமுகப்படுத்த பட்டுள்ளது
@Deprecated annotation என்பது மேம்படுத்தப்பட்டுள்ளது அதுமட்டுமல்லாது JavaDocs ஆனது HTML5 ஆதரிக்குமாறு மேம்படுத்தபட்டுள்ளது மேலும் dropWhile, TakeWhile, ofNullableஆகிய புதியவழிமுறைகள் சேர்க்கபட்டுள்ளன இதில் Collection எனும் வரைச்சட்டம் நிகழ்நிலை-படுத்தப்ட்டுள்ளன இவைகள் மட்டுமல்லாது மேலும்பல்வேறு150 இற்குமேற்பட்ட வசதிகள் அறிமுகபடுத்தப்பட்டுள்ளன அவைகளை பற்றி முழுவதும் அறிந்த பயன் பெறுவதற்கு http:s//docs.oracle.com/javase/9/whatsnew/toc.htm/ எனும் இணையதளபக்கத்திற்க செல்க என பரிந்துரைக்கப்படுகின்றது

Kotlinஎன்பதை பயன்படுத்தி எளிய ஆண்ட்ராய்டு பயன்பாடுகளை உருவாக்கலாம்

பொதுவாக தற்போது ஆண்ட்ராய்டு ஸ்டுடியோ3.00 எனும்இயக்கமுறைமையுடன் இந்த Kotlinஎன்பதும் இயல்நிலை கணிமொழியாக இணைந்தே கிடைக்கின்றது அதனால் முதலில்ஆண்ட்ராய்டு இயக்கமுறைமையின் திரையில்File=>NEw=>NewProject=>என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக அடுத்து விரியும் திரையில் Include Kotlin Supportஎனும் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து கொண்டு இதற்கு MainActivity.kit என்றவாறு பெயரிடுக தொடர்ந்து code=>Convert Java file to Kotlinfile ன்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக
இந்நிலையில் ஜாவாவிற்கும் கோட்லின்னிற்கும்உள்ளமிகமுக்கியமான வித்தியாசங்களை தெரிந்துகொள்வது அவசியமாகும் பொதுவாக பின்னொட்டு ஆனது .javaஎன்பதற்கு பதில் .ktஎன்பதாக இருக்கும் அவவாறே extends AppCompatActivityஎன்பது AppCompatActivity என்பதாகஇருக்கும் override என்பது onCreatefunஎனும் செயலியின் உறுப்பாக இருக்கும் செயலியின் இயல்புநிலையானது onCreate என மாறியிருக்கும்
நாம் நம்முடைய முதன்முதலான அனைவருக்கும் வணக்கம் எனும் பயன்பாட்டினை உருவாக்குவதாக கொள்வோம் app=>res=>layout=>activity_main.xml=> என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து செயற்படுத்திடுக பிறகுText view என்பதை Designஎன்பதற்கு மாறிடுக தொடர்ந்துTree view என்பதில் Text viewஎன்பதை தெரிவுசெய்திடுக IDஎன்பதில்நம்முடைய புதிய பயன்பாட்டிற்கான பெயரை உள்ளீடு செய்திடுக மேலும் இதனுடையஅளவு வண்ணம் போன்ற பண்பியில்புகளை view all propertiesஎன்பதன் வாயிலாக தேவையானவாறு தெரிவுசெய்து கொள்க முடிவாக Run எனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக
பொதுவாக ஜாவா குறிமுறைவரிகள்
TextView t;
t=(TextView) findViewBYId(R.id.textview);
t.setText(“அனைவருக்கும் வணக்கம்”);
என்றவாறு இருக்கும் ஆனால் கோட்லின் குறிமுறைவரிகள்
val t; TextView =findViewById(R.id.textview)as TextView;
t.setText(“அனைவருக்கும் வணக்கம்”);
என்றவாறு இருக்கும் என்ற அடிப்படையான வேறுபாட்டினை மட்டும் தெரிந்து கொள்க

Previous Older Entries