DocBookஎனும் நெகிழ்வுதன்மையுடன் கூடிய மார்க்அப் எனும்கணினிமொழி ஒருஅறிமுகம்

முதலில் கணக்கீடுகளுக்காக கண்டுபிடிக்கப்பட்ட கணினியானது பின்னர் தட்டச்சு இயந்திரத்திற்கு மாற்றாகவும் அதன்பின்னர் பல்வேறு பயன்பாடுகளுக்கான அடிப்படை கருவியாகவும் விரிந்துபரந்து வளர்ந்துவரும் செய்தி அனைவரும் அறிந்ததே இவ்வாறான கணினியில் உரைகளை கையாளுவதற்காக இங்க்ஸ்பேஸ் ,லிபர்ஆஃபிஸ் போன்றவை திறமூல ஆவணவடிவமைப்புகளாகும் அதிலும் DocBook என்பது இவ்வாறான ஆவணவடிவமைப்பின் HTML ஐ போன்ற XML இன் அடிப்படையிலான ஒரு மார்க்அப் கணினிமொழி யாகும் இது கற்பதற்கும்எழுதுவதற்கும் மிகஎளிய இனிமையானதொரு கணினிமொழியாகும் இதன் கட்டளைவரி பின்வருமாறு இருக்கும்

My title goes here

Paragraph text goes here.

A section title

More paragraph text. Someinitalics.

நாம் இதனை கற்பதற்காக முதலில் இதனுடைய இணையதளபக்கத்திற்கு செல்க அங்கு உள்ள பேரளவு முதன்மை பட்டியலில்(master list.) பொருத்தமான தொருtag இனை தேடிபிடித்திடுக பின்னர் அதனை பயன்படுத்தி கொள்வதற்கான வழிகாட்டிடும் முதன்மை ஆவணத்தினை படித்தறிந்து கொள்க அதன்பின்னர் Gedit, Geany, Kate,Nano,Jove,Emacs,Atom போன்ற உரைபதிப்பான்களில் நாம் விரும்பும் உரைபதிப்பானை செயல்படச்செய்து அதனை திரையில் விரியச்செய்திடுக பின்னர் நம்முடைய இணையஉலாவியின்வாயிலாக DocBook 5.2 (http://tdg.docbook.org/tdg/5.2) எனும் இணைய பக்கத்தை திறந்திடுக பிறகு இதேஇணைய உலாவியின் மற்றொரு தாவிப்பொத்தானின் பக்கத்தினை திறந்து அதில் http://tdg.docbook.org/tdg/5.2/article.html/ எனும் இணையபக்கத்தினை திறந்து கொள்க பின்னர் இந்த பக்கத்தின் கீழ்பகுதிக்கு சென்று எடுத்துகாட்டு பெட்டியில் உள்ள எடுத்துகாட்டினை நகலெடுத்துவந்து நம்முடைய உரைபதிப்பான் திரையில் ஒட்டிகொள்க அதனை மாதிரிபலகமாக வைத்து கொண்டு உரைவடிவமைப்பை வெட்டி திருத்தம்செய்து அழகுபடுத்திடுவதற்காகபின்வரும் கட்டளைவரிகளை தவறில்லாமல் உள்ளீடு செய்திடுக

My first docbook document

Seth
Kenlon

opensource.com
2017

Introduction
Introductory text goes here.

Section with a title
Main body text goes here.

Conclusion
Exciting and inspiring conclusion goes here.

இதன்பின்னர் மற்றநண்பர்கள் பொதுமக்கள் ஆகியவர்களுக்கு வழங்க தேவையான உரையை இந்த மாதிரிபலகத்தில் உள்ளீடு செய்து கொள்க பிறகு பொதுமக்களின் பார்வைக்கு வெளியிடுவதற்காக பின்வரும் கட்டளைவரிகளை பயன்படுத்தி கொள்க
$ pandoc–fromdocbook–toepub3–outputmyDocbook.epub myDocbook.xml
$ pandoc–fromdocbook–tomarkdown–outputmyDocbook.md myDocbook.xml
$ pandoc–fromdocbook–tohtml–outputmyDocbook.html myDocbook.xml
$ pandoc–fromdocbook–tolatex–outputmyDocbook.pdf myDocbook.xml
தொழில்நுட்பவிவரங்களை வெளியிடுவதற்கு, கதைகளை வெளியிடுவதற்கு, இணையபக்கங்களின் உதவிக்குறிப்புகள் வெளியிடுவதற்கு,என்பன போன்றபல்வேறு வகையான பணிகளுக்கு இந்த DocBook மிகப்பேருதவியாகஉள்ளது

Advertisements

PHPஎனும் புகழ்வாய்ந்த கணினிமொழி ஒரு அறிமுகம்

தற்போது பயன்படுத்தப்பட்டுவரும் இணையச்சேவையாளரில் 70 சதவிகிதமும் இணையதளங்களில் 82.5சதவிகிதமும் இந்த PHP எனும் கணினிமொழியால் உருவாக்கப்பட்டவை என ஆய்வு ஒன்று கூறுகின்றது அதைவிட முகநூல்எனும் பிரபலமான சமூகவலைதளத்தின் சேவையாளர் இந்த PHP எனும் கணினிமொழியால் உருவாக்கப்பட்டதாகும் என்ற செய்தியை மனதில் கொள்க Personal Home Page என்ற சொற்களின் முதலெழுத்தை கொண்டதே இந்த PHP எனும் கணினிமொழியின் பெயராகும் இது சேவையாளர் சார்ந்த கணினிமொழியாகும்

Example

இந்த சாதாரண குறிமுறைவரிகளில் ஆகிய டேக்குகளானவை HTMLகுறிமுறைவரிகளுக்கு உள் அமைந்துளளதை காணலாம் இந்த PHPகணினிமொழியானது சேவையாளர் பகுதியை உருவாக்கிடவும் (Server-side Scripting), கட்டளைவரி செயல்களை உருவாக்கிடவும் (Commandline Scripting), வழக்கமான கணினிபயன்பாடுகளை உருவாக்கிடவும் பயன்படுகின்றது (Creating desktop application)
இது ஒரு திறமூல அல்லது கட்டற்ற கணினிமொழியாகும் , இது 1995 ஆம் ஆண்டுமுதல் நாளுக்குநாள் வளர்ந்து கொண்டே வரும் ஒரு சிறந்த கணினிமொழியாகும் Pdf,Graphs,Flashmoviesபோன்ற பல்வேறு துனைச்செயல்களை செய்வதற்கான ஆயிரத்திற்கும் அதிகமான கட்டளைவரிகளை தேவைப்பட்டால் எடுத்துகொள்வதற்கான நூலகங்களை இது தன்னகத்தே கொண்டுள்ளது இதில் முன்கூட்டியே உருவாக்கி வைத்துள்ள built in modulesகொண்டுள்ளதால் அதிக சிரமப்படாமல் எளிதாக தாம்விரும்புவதை இவைகளை தேவையானபோது பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் இது அனைத்து தளங்களிலும் அனைத்து இயக்கமுறைமைகளிலும் செயல்படும் திறன்மிக்கதாகும் சாதாரண சிமொழியை அறிந்தவர்கள் கூட மிகஎளிதாக இதனை பயன்படுத்தி கொள்ளமுடியும் இந்த PHP ஐ கொண்டு புதிய பயன்பாடுகளை உருவாக்கிடுவதற்காக NetBeans,Eclipse, PHPStrom, SblimeText, PHPDesigner, NuSpherePHPIDE,Codelobsterஆகிய கட்டற்ற IDEசூழல்கள் தயாராக இருக்கின்றன .இவற்றைவிட XAMPPசூழலில் மிகச்சிறப்பாக PHPகணினிமொழியில் பயன்பாடுகளை உருவாக்கிடமுடியும் இதற்காகமுதலில் https://www.apachefrinds.org/downlaod.html/ எனும் இணயமுகவரியிலிருந்து சமீபத்திய XAMPP இன் பதிப்பை பதிவிறக்கம் செய்து நம்முடைய கணினியில் நாம் விரும்பும் கோப்பகத்தில் நிறுவுகை செய்து கொள்க அதனைதொடர்ந்த XAMPPஇன் கட்டுப்பாட்டு பலகத்தை செயல்படசெய்து அதில் Start எனும் பொத்தானை சொடுக்குதல் செய்து Apacheஐ செயல்படச்செய்திடுக தொடர்ந்துAddTwoNumbers.php என்ற பெயருடன் கோப்புஒன்றினை நம்முடைய கோப்பகத்தில்பின்வரும்குறிமுறைவரிகளுடன் உருவாக்கி கொள்க

sum

Addition of Two Numbers

Number 1:
Number 2:

இதன்பின்னர் localhost/PHPDevelopment என்றவாறு கட்டளைவரிகளை உளளீடு செய்து உள்ளீட்டு விசையை அழுத்துக உடன் நம்முடைய கோப்பகத்தில் உள்ள அனைத்து கோப்புகளையும் பட்டியலிடும் அதில் Add TwoNumers,php என்ற கட்டளையை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன்விரியும் படிவத்தில் இருஎண்களையும் அதனதன் உரைபெட்டிளில் உள்ளீடு செய்து CALCULATE SUM எனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் நாம் உள்ளீடு செய் த இருஎண்களின் கூடுதல் திரையில் பிரதிபலிக்கும் இவ்வாறே நம்முடைய மற்ற தேவைகளுக்கான கட்டளைவரிகளை இந்த PHP எனும் கணினிமொழியால் உருவாக்கிகொள்க என பரிந்துரைக்கப்படுகின்றது

சிறந்த கணினி மொழி எது

இதுதான் தற்போதைய நிலையில் கணினிமொழியை கற்றறிந்து கொள்ளவிரும்புவோர் அனைவருடைய மனதிலும் இருக்கும் மிகமுக்கியமான முதன்மையான கேள்வியாகும் இந்த கட்டுரையில் அவ்வாறான மிகச்சிறந்த முதன்மையான நான்கு கணினிமொழிகளை பற்றிய விவரங்களை இப்போது காண்போம்
1 பைத்தான் இது அனைத்து நோக்கங்களையும் நிறைவேற்றுவதற்கான மிகமுதன்மையான கணினிமொழியாகும் இது OpenStack போன்ற மேககணினியின் கட்டமைவு செயல் திட்டத்தில், இணைய பயன்பாடுகளை வரைச்சட்டத்தின் வாயிலாக ஆதரிக்கின்றது மேலும் Django போன்றவை இந்த பைத்தான மொழியில் உருவாக்கபட்டதாகும் நாம் அனைவரும் நம்முடைய பல்வேறுவகையிலான செயல்களுக்காகவும் பயன்பாட்டிற்காகவும் மிக எளிதாக அனுகிடும்வசதி கொண்ட ஒரேமொழிஇதுமட்டுமேயாகும் இந்த கணினிமொழியினை அறிந்து கொள்வதற்கு Codecademy ,இணைய பயிற்சிக்கு Introduction to Python என்பதும் ,யூட்யூபின் PyCon conference videos ,என்பதும் மிகப்பயனுள்ளதாக உள்ளன
2 ரூபி எந்தவொரு பயன்பாட்டிற்குமான மிகச்சிறந்த அடிப்படைகட்டமைவிற்கு ரூபி எனும் கணினிமொழிமிகச்சிறந்ததாக அமைகின்றது இதனுடைய Ruby on Rails எனும் பயன்பாடு ManageIQ எனும் மேககணினி பயன்பாடுகள் இந்த ரூபி எனும் மொழியால்உருவாக்கப்பட்டதாகும் இந்த கணினிமொழியை நன்கு கற்றறிந்து கொள்வதற்காக Codecademyஎனும் பயிற்சி, Mastering CloudForms Automation எனும் புத்தகம் Ruby on Rails Podcast,Ruby Rogues எனும் வலைபூக்கள் பேருதவியாக உள்ளன
3ஜாவாஸ்கிரிப்ட் வாடிக்கையாளர் ,சேவையாளர் ஆகியபல்வேறு நிலையிலும் பயன்பாட்டினை உருவாக்குவதற்கு இந்த கணினிமொழி முதன்மையாக விளங்குகின்றது இந்த கணினிமொழியை FreeCodeCamp, JavaScript Jabber , FiveJS.ஆகியவற்றின் வாயிலாக கற்றறிந்து கொள்ளலாம்
4 கோ இது நிலையான வகையில் நாம் படித்தறியும் மொழியிலேயேஇதனுடைய குறிமுறைவரிகள் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன ஆயினும்இது மிகசிறப்பாக செயல்படும் மொழியாக இருக்கின்றது துவக்கநிலையாளர்கள் golang.org எனும் இதனுடைய இணைய முகவரிக்கு சென்று கற்றறி்ந்து கொள்ளாம் கானொளி படங்கள் வாயிலாக எனில் Google Developers channel, Go for Pythonistas, Get Started with Go,, Go Programming.ஆகியவற்றிலும் Master Google’s Go எனும் புத்தகத்தின் வாயிலாகவும் அறி்ந்து கொள்ளலாம்

StateMachineஎன்பதை பயன்படுத்தி மிகச்சிறந்த பயன்பாட்டு மென்பொருளை கட்டமைத்து கொள்க

கணினி மொழியறிந்த அனைவரும் எளிதாக கணினியின் பயன்பாடுகளை உருவாக்கிவிடுவார்கள் ஆனால் அதனை மிகச்சிறந்த பயன்பாடாக மிளிரச்செய்து மேம்படுத்துவதுதான் மிகவும் சிக்கலான செயலாகும் அவ்வாறான நிலையில உதவதயாராக இருப்பதுதான் இந்த StateMachineஎன்பதாகும் அதாவது எந்தவொரு பயன்பாட்டு மென்பொருளையும் உருவாக்கி நீண்டகாலத்தில் செயல்பாட்டில் இருந்தால் அதில் தொடர்ந்து மேம்படுத்துதல் பராமரித்தல் குறிமுறைவரிகளை பராமரி்த்தல் விரிவாக்கம் செய்தல் மாறுதல்கள் செய்தல் நிர்ணயம் செய்தல் போன்ற ஏராளமான பிரச்சினைகளினால் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு பிறகுஇந்த பயன்பாட்டு மென்பொருளானது செயல்படாத நிலைக்கு தள்ளப்படும் இந்நிலையில் இந்த StateMachineஎன்பது உதவதயாராக இருக்கின்றது பொதுவாக தண்ணீரானது ஐஸ் கட்டியான திடநிலை , திரவநிலை, நீராவியான வாயுநிலை ஆகிய மூன்று நிலைகளிலும் தண்ணீர் உள்ளது ஆயினும் அதனை அந்தந்த நிலைக்கேற்றவாறு பயன்படுத்தி கொள்ளவேண்டும் அவ்வாறே ஒரு நிரல்தொடராளரும் தம்முடைய பயன்பாட்டு மென்பொருளை செயல்படாத திடநிலையிலும் செயல்படசெய்திடவேண்டும் ஓடுகின்ற திரவநிலையிலும் அதற்கேற்ப தம்முடைய பயன்பாடு செயல்படசெய்திடவேண்டும் அதற்கடுத்தபடியாக வாயுபோன்ற பறந்தோடும் நிலையிலும் அதற்கேற்ப தம்முடைய பயன்பாடு செயல்படசெய்திடவேண்டும் அதேபோன்ற எந்தவொரு நிரல்தொடராளரும் தம்முடையமிகவும் சிக்கலான பயன்பாட்டு மென்பொருளைமுதலில் தனித்தனியான கையாளத்தக்கவகையில் Stateஎன்றவாறு பிரித்து Software Development Life Cycle(SDLC)எனும் துவக்கநிலையில் அமைத்து கொள்ளவேண்டும் அதன்பின்னர் பயன்பாட்டின் செயல்பாட்டில் தன்னுடைய கவணத்தை செலுத்தி அதுஎவ்வாறு செயல்படுகின்றதுஎன காணவேண்டும் பிறகு நம்முடைய செயலிற்கு பதில் செயல்என்னவாக இருக்கின்றது என சரிபார்த்திடவேண்டும் அதன்பின்னர் Boolean,DBMS,TCP,BGP, gaming போன்ற உறுப்புகள் சரியாக செயல்படுகின்றனவா என இந்த StateMachineஎன்பதிலுள்ள DNAஎன்பதை கொண்டு சரிபார்த்திடலாம் இவ்வாறான StateMachineஎன்பதில் StateFulJ என்பது திறமூல குறைந்த கொள்ளளவேகொண்ட ஜாவாஅடிப்படையிலான FiniteStatemachine(FSM) ஒருவரைச்சட்டமாகும் இதனை கொண்டு ஒரு பயன்பாட்டு மென்பொருளை எந்தநிலையிலும் செயல்படும் தன்மைக்கு தயார்செய்து கொள்ளமுடியும் இதனை பயன்படுத்தி கொள்ள http://statefulj.org/framework#installation/ என்ற இணைய முகவரிக்கு செல்க அவ்வாறே சி, சி++,ஜாவா, பைத்தான், ஸ்கேலா, ஆப்ஜெக்சி,ஜாவாஸ்கிரிப்ட், ரூபி, விபிநெட் ஆகிய அனைத்து கணினிமொழிகளில் எழுதிடும் பயன்பாட்டு மென்பொருட்களிலும் StateMAchine Compiler(SMC)என்பது மிகச்சிறந்ததாக இருக்கின்றது மேலும் விவரங்களுக்கு ttp://smc.sourceforge.net/SmcManual.hm/ என்ற இணைய பக்கத்திற்க செல்க

Perl,PHP,Pythonஆகிய மூன்று கணினிமொழிகளின் சிறப்பினை அறிந்துகொள்க

ஒரு சிறந்த நிரல்தொடராளர் என்பவர் ஒரேயொரு கணினிமொழியைமட்டும் அறிந்து கொண்டிருந்தால் போதுமானது அன்று ஏனெனில் அவர் ஒன்றிற்கு மேற்பட்ட கணினிமொழிகளை அறிந்திருந்தால்தான் வாடிக்கையாளர்களின் தேவைகளை அறிந்து கொண்டு அதற்கேற்ற பயன்பாடுகளை உருவாக்குவதற்கான அதற்கேற்ற கணினிமொழிவாயிலாக உருவாக்கிடமுடியும் ஏனெனில் ஒவ்வொரு கணினியும் அதேற்கே உரிய சாதகபாதகங்கள் உள்ளன ஆயினும் அவையனைத்தும் அடிப்படையில் ஒரேமாதிரியான இலக்கணங்களையும் மரபொழுங்கினையும் கொண்டவைகளாகும் அவ்வாறானவைகளில் Perl,PHP,Pythonஆகிய மூன்று கணினிமொழிகளில் எதுசிறந்தது எனஇப்போது காண்போம்
Perlஎன்பது பொதுநோக்கு மேல்நிலைநிரல்தொடர் இயங்குநிலைகணினிமொழியாகும் இது ஒரே செயலை பல்வேறு வழிமுறைகளில் செயல்படுத்திடஉதவிடும் திறன்மிக்கது மிகப்பெரிய செயல்களையும் மிககுறுகிய ஓரிரு கட்டளைவரிகளை அல்லது சொற்களை கொண்டு கையாளமுடியும் இது மிககையடக்கமானது இது அனைத்து தளங்களிலும் செயல்படக்கூடியது
PHPஎன்பது பொதுநோக்கு மேல்நிலை நிரல்தொடர் இயங்குநிலை கணினி மொழியாகும் ஆயினும் இது இணையபயன்பாடுகளை உருவாக்கிடுவதற்காக மட்டும் பயன்படும் தன்மைகொண்டதாகும் இது கீழ்நிலை இடைநிலை இணைய பயன்பாடுகளை உருவாக்கிடுவதற்காக பயன் படுத்தி கொள்ளப்படுகின்றது மிகமுக்கியமாக இணை. ஜாம்பவான்களான Facebook,YouTube,Yahooபோன்ற மிகப்பெரிய இணைய பயன்பாடுகளை உருவாக்குவதற்காக இது பயன்படுத்தபட்டது இது இயங்குதள இணைய பயன்பாடுகளை உருவாக்குவதற்கு உதவிடும்மிகச்சிறந்த கணினி மொழியாகும்
Pythonஎன்பதுபொதுநோக்கு மேல்நிலை நிரல்தொடர் இயங்குநிலை கணினி மொழியாகும் எந்தவொரு செயலிற்கும்பலரும் முதன்மை விருப்புமாக கொள்ளும் கணினி மொழியாகும் முப்பரிமாணகட்டமைவு, விளையாட்டுகள் போன்ற பயன்பாடுகளை உருவாக்குவதில் பைத்தான்முன்னிலையில் உள்ளது சி ,சி++ போன்ற கணினிமொழிகளை கற்பதைவிடமிகஎளிதானது இந்த பைத்தான் கணினிமொழியை மாணவர்கள் எளிதாக கற்று பயன்படுத்திகொள்ளலாம்இதன்குறிமுறைவரிகள் மிககுறைவானது
இந்த மூன்றில் எதுசிறந்தது எனில் அவரவர்களின் தேவையை பொறுத்து மாறுபடும் பொதுவாக இணைய பயன்பாடுகளை உருவாக்குபவர் எனில் PHPஐ பயன்படுத்தி கொள்க துவக்கநிலையாளர்கள் எனில் முதலில் பைத்தான் மொழியைகற்றறிந்து பயன்படுத்தி கொள்க ,அதற்கடுத்தநிலையில் Perl,எனும் கணினிமொழியை அறி்ந்து கொள்க எனபரிந்துரைக்கப்படுகின்றது

அறிந்து கொள்க டார்ட் எனும் கணினிமொழியை

இந்த டார்ட்எனும் நிரல்தொடர்கணினிமொழியினை கூகுள்நிறுவனம் உருவாக்கியுள்ளது இது அனைத்து தளங்களிலும் செயல்படும் திறன்கொண்டது மேலும் இது அனைத்து இயக்கமுறைமைகளிலும் செயல்படும் திறன்மிக்கதாகும் இதனுடைய குறிமுறைவரிகளை Dart2jsஎனும் மொழிமாற்றியை கொண்டுSource to Sourceஎனும் மொழிமாற்றி கொள்கையின் அடிப்படையில் ஜாவா ஸ்கிரப்டை பயன்படுத்தி இயந்திரமொழிக்கு மொழிமாற்றம் செய்யப்படுகின்றது இந்த டார்ட்ஆனது இதனுடைய DartSDK என்பதுடன் DartVM எனும் மெய்நிகர் டார்ட் சூழல்கொண்ட Pubஎன அறியப்படுவதாகும் இந்த குறிமுறைவரிகளை ஜாவாஸ்கிரிப்டிற்கு மொழிமாற்றம் செய்திடாமல்நேரடியாக டார்ட்டியம் (https://wepdev.dartlang.org/tools/dartium/ ) எனும் இணையஉலாவியை கொண்டு செயல்படுத்திடும் திறன்மிக்கது இந்த டார்ட் குறிமுறைவரிகளானது AOT(Ahead Of Time Compiling) நிலையில் செயல்படுத்தவல்லது இந்த டார்ட் எனும் கணினிமொழியில் நிரல்தொடர்எழுதவிரும்பும் துவக்கநிலையாளர்கள் இதற்காகவென தனியாக எந்தவொரு செயலிகோப்பகளையு் நம்முடைய கணினியில் நிறுவுகை செய்திடாமலேயே டார்ட்பேடு என்பதன் துனையுடன் குறிமுறைவரிகளை எழுதி செயல்படுத்தி சரிபார்த்திடலாம் இதற்கானஇணையமுகவரி https://dartpad/dartlang.org/ ஆகும் இதனை கொண்டு சாதாரண பயன்பாடுகள் மட்டுமல்லாது இணைய பயன்பாடுகளையும் உருவாக்கி செயல்படுத்திகொள்ளலாம் இதற்கானஇணையமுகவரி https://wepdev.dartlang.org/ ஆகும் ஐஓஓஸ் ,ஆண்ட்ராய்டு ஆகியவைசெயல்படும் கைபேசிகளிலும் செயல்படும் பயன்பாடுகளை இந்த டார்ட் கணினிமொழியை பயன்படுத்தி உருவாக்கி பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் இதனை கொண்டு கட்டளைவரி குறிமுறைவரிகளையும் செயல்படுத்திடலாம் மேலும் விவரங்களுக்கு https://dartlang.org/guides/language/laguage-tour/ எனும் இணையமுகவரிக்கு சென்றறிந்து கொள்க

Scala எனும் கணினி விரிவாக்க மொழியை அறிந்து கொள்க

நாமெல்லோரும் தற்போது Facebook twitter,பல்வேறு வகைகளாலான தரவுகள் எனும் மிகப்பெரிய கடலிற்குள் மூழ்கி தத்தளிக்கின்றோம் அதனால் தற்போது பேரளவு தரவுகள் என்றும் தரவுகளின் அறிவியல் என்றும் புதிய தொழில்நுட்பத்தை பின்பற்றி இவைகளை கையாளவேண்டிய நிலைக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கின்றோம்அவ்வாறான பேரளவு தரவுகளை கையாளுவதற்காக Scala எனும் விரிவாக்க மொழியின் அங்கமானஅப்பாச்சி ஸ்பார்க் மிகமுக்கிய பங்களிக்கின்றது இந்த அப்பாச்சிஸ்பார்க்கானது Scala எனும் விரிவாக்க மொழியில் எழுதபட்ட ஒரு ஜாவாவின் மெய்விரிவாக்க வசதியாகும் இந்த Scala எனும் விரிவாக்க மொழியானது விண்டோ லினக்ஸ் ஆகிய அனைத்து இயக்கமுறைமைகளிலும் செயல்படும் திறன்மிக்கது இந்த Scala எனும் விரிவாக்க மொழியானது பைத்தான் மொழியைவிட பத்துமடங்கு விரைவாக செயல்படக்கூடியது ஏனெனில் பைத்தான் மொழியில் எழுதப்பட்ட குறிமுறைவரிகள் முதலில் மொழிமாற்றம் செய்யப்பட்டு அதன்பிறகு இயந்திரமொழிக்கு உருமாற்றம் செய்யப்பட்டபிறகே செயல்படும் கோப்பாக உருவாகும் அதனால் பைத்தானின் செயல்மிகமெதுவானதாக உள்ளது இது ஒரு பொருள்நோக்கு செயலிதன்மையுடனான கணினிமொழியாகும் இந்த Scala எனும் விரிவாக்க மொழியை கற்பதற்கு சிறிது கடினமானதாக இருந்தாலும் அதன் இறுதிபயன் பைத்தானைவிடகூடுதலானதாகும் அதனால் வாருங்கள் https://www.scala-lang.org/ என்றமுகவரிக்கு வந்து இதனை ஐயம்திரிபற அறிந்து உங்களுடைய பேரளவு தரவுகளை கையாளவேண்டிய கணினிபயன்பாடுகளை உருவாக்குவதற்காக பயன்படுத்தி கொள்க

Previous Older Entries