சி எனும் கணினிமொழியில் இயக்கிகளை(operators) பயன்படுத்தாமல் இரு எண்களின் கூடுதல்களை எளிதாக கணக்கிடமுடியும்

எந்தவொரு கணினிமொழியிலும் நாம் விரும்பும் எந்தவொருபயன்பாடுகளையும் உருவாக்குவதற்கு இயக்கிகளே அடிப்படையாகும் அவ்வாறான இயக்கிகள் இல்லாமல் இரண்டு எண்களின் கூடுதலை எவ்வாறு காண்பது என்பதுதான் நம்முன் உள்ள மிகப்பெரிய சிக்கலான கேள்விக்குறியாகும் நிற்க! சி எனும் கணினிமொழியில் அவ்வாறான இயக்கிகள் எதையும் பயன்படுத்தாமலேயே தந்திரமான வழியில் இரு எண்களின் கூடுதல் கணக்கிடமுடியும். அதற்கான முதல்படிமுறையாக நம்முடைய வழக்கமான “அனைவருக்கும் வணக்கம்!” எனும் நிரல்தொடரில் printf() எனும் கட்டளைக்கான குறைந்தபட்ச காலிஇடைவெளி விடுவதை பயன்படுத்தி கொள்ளவிருக்கின்றோம். உதாரணமாக x எண்ணிக்கையிலான காலி இடைவெளியை “அனைவருக்கும் வணக்கம்!” எனும் சொல்லிற்குமுன் printf() எனும் கட்டளையை பயன்படுத்தி விடுவதாக கொள்வோம் இதனைதொடர்ந்து printf() எனும் கட்டளையானது குறிப்பிட்ட காலி இடைவெளியை விடச்செய்து அதன்பின்னர் நாம் அச்சிடவிரும்பம் “அனைவருக்கும் வணக்கம்!” எனும் எழுத்துகளை அச்சிடுகின்றது அதற்கான நிரல்தொடர்பின்வருமாறு
#include
main() {
int x = 10;
printf(“%*cஅனைவருக்கும் வணக்கம்!, x, ‘ ‘);
}
இதனுடைய வெளியீடு
அனைவருக்கும் வணக்கம்!
இதே செயலியை பயன்படுத்தி x , y ஆகிய இருஎண்களின் கூடுதலான x + y என்பதை காணவிருக் கின்றோம். மேலே கூறியஅதே வழிமுறையில் xஎண்ணிக்கையிலான காலி இடைவெளி அதனைதொடர்ந்து y எண்ணிக்கையிலான காலி இடைவெளி இறுதியாக printf() எனும் கட்டளைவரியின் வாயிலாக நாம் காணவிழையும் கூடுதலை திரையில் பிரிதிபலிக்கசெய்யும் அதற்கான நிரல்தொடர் பின்வருமாறு
#include
int add(int x, int y) {
int len;
len = printf(“%*c%*c”, x, ‘ ‘, y, ‘ ‘);
return len;
}
main() {
int x = 10, y = 20;
int res = add(x, y);
printf(“\nஇந்தஇரு எண்களின் கூடுதல்: %d”, res);
}
வெளியீடு
இந்த இருஎண்களின் கூடுதல்: 30 என திரையில் காண்பிக்கசெய்கின்றது

காட்சிப்படுத்தலுக்காக R எனும் கணினிமொழி

R எனும் கணினிமொழியானது காட்சிப்படுத்தலுக்காக ஒருமிகச்சிறந்த சூழலாக அமைகின்றது. அதாவது நன்கு வடிவமைக்கப்பட்ட ggplot2 எனும்தொகுப்பானது எந்தவொரு வரைகலைபயன்பாட்டிற்கும் திட்டமிடப்பட்ட அமைப்புடன் R எனும் கணினிமொழியில் கிடைக்கின்றது. இந்தGgplot2 தொகுப்பின் qplot () எனும் செயலியானது மிகவேகமான திறமையான அடுக்குகளை உற்பத்தி செய்வதில் மிகமுக்கிய பங்கு வகிக்கின்றது.
R எனும் கணினிமொழியானது தரவுகளை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துவதற்கான வியத்தகு காட்சிப்படுத்தல்களை உருவாக்க ஒரு விதிவிலக்கான நூலகங்களை வழங்குகிறது.இந்த R எனும் கணினிமொழியில் ggplot2, lattice, higher charter, leaflet, RGL and Ploty. ஆகியவை காட்சிப்படுத்தலின் மிகவும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட மதிப்புமிக்க நூலகங்களாகும். இவற்றுள், ggplot2 ஆனது வரைகலைபடங்களில் நிகழ்ச்சி போக்கு தொகுப்பாக விளங்குகின்றது. வரைகலையின் அடிப்படை வரை-விலக்கணங்கள் மட்டுமில்லாது மிகமேம்பட்ட வரைவிலக்க உறுப்புகளையும் கொண்டு தரவுகளுக்கான வரைபடங்களை மிகதுல்லியமாக சிறப்பாக காட்சிபடுத்திடுகின்றது .இதனை
> install.packages(“ggplot2”)
எனும் கட்டளைவரிவாயிலாக நிறுவுகை செய்து கொள்ளமுடியும். அதனை தொடர்ந்து
> library(“ggplot2”)
எனும் கட்டளைவரிவாயிலாக இதன் நூலகங்களை பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வரமுடியும்.பின்னர்
x qplot(weight, data =df,geom = “density”)
எனும் கட்டளைவரிவாயிலாக கோட்டு வரைபடத்தினை திரையில் கொண்டுவரமுடியும்.

ஜூலியா எனும் ஒரு நவீன நிரலாக்க மொழி ஒரு அறிமுகம்

பொதுவாக கணினியின் மென்பொருட்களனைத்தும் நாம் உள்ளீடு செய்திடும் ஏராளமான அளவு தரவுகளை கொண்டு பயனாளர்கள் விரும்பிவாறு காட்சி வெளியீடாக கொண்டுவருவதே மிகமுக்கியமான பணியாகும் அதைவிட அவைகளை கொண்டு நிகழ்வுநேரத்திலேயே பயனாளிகளால் புரிந்து கொள்ளும் வண்ணம் காட்சியாக அதனுடைய வெளியீட்டினை கொண்டுவரச்செய்வதேஇதனுடைய அடிப்படை பணியாகும் அதற்காக இவை மிகப்பெரிய அளவு சக்திவாய்ந்த காட்சிப்படுத்தல் கருவிகளைக் கொண்டிருக்க வேண்டியது கட்டாயமாகும். அதாவது பயன்பாட்டு மென்பொருகளானவை உள்ளீடாக பெறும் ஏராளமான தரவுகளை நம்மால் அங்கீகரிக்கப்படக்கூடிய வடிவமைப்பில் வழங்கப்பட வேண்டும்.ஆயினும் தற்போது பயன்பாடுகளுக்குள்உள்ளீடுசெய்யப்படும் தரவுகளின் அளவு அதிவேகமாக உயர்ந்து வருவதால், மனிதனால் புரிந்துகொள்ளும் வடிவத்தில் தரவுகளை வழங்குவது எந்தவொரு வெற்றிகரமான பயன்பாட்டு மென்பொருளையும் உருவாக்குவதற்கான முக்கிய அம்சமாகிறது. எனவே, தரவுகளை காட்சிப்படுத்தல் என்பது பயன்பாட்டினை உருவாக்குநர்களுக்கு ஒரு சக்தி வாய்ந்த கருவியாக திகழ்கின்றது. சிக்கலான தரவுகளை எளிதாக்குவது பின்னர் அவற்றை வரைகலையாக திரையில் பிரதிபலிக்க செய்வது ஆகியபணிகளை எளிதாக்குவதற்காக பல நூலகங்கள்தற்போது ஏராளமானஅளவில் உள்ளன. கிட்டத்தட்ட அனைத்து நவீன நிரலாக்க மொழிகளும் இந்தப் பணிக்களுக்கு தேவையானஅளவு நூலகங்களை கைவசம் வைத்திருக்கின்றன.அவ்வாறான திறன் கொண்ட ஜூலியாவின் நூலகங்களின் துனையுடன் தரவுகளின்காட்சிப்படுத்தலை விரைவாக கையாளமுடியும்.இந்த ஜூலியா என்பது ஒரு நவீன நிரலாக்க மொழியாகும், இது பைதானின் எளிய செயலையும் C இன் மிகைவேகத்தையும் வெற்றிகரமாக ஒருங்கிணைக்கிறது. இது நிரலாளர்களுக்கு பணிச்சுமை அதிகமில்லாமல் பல பணிகளைஎளிதாக செய்வதற்கான திறன்களைக் கொண்டிருப்பதால் மிகப்பிரபலமாக இது விளங்குகின்றது. இந்த ஜூலியாவானது பயனாளர்களின் உற்ற நண்பனாக விளங்குவதால், இதனுடைய காட்சிப்படுத்தலின் செயல்முறையை மிகவும் எளிதாக புரிந்து கொள்ள முடியும்

Gadfly,Makie,Plots ,PyPlot போன்றவை ஜூலியாவின் மிகமுக்கிய காட்சிப்படுத்தல் நூலகங்களாலாகும் பொதுவாக பயன்பாடுகளில் பெறப்படும் தரவுகளை அட்டவணையாக செய்தல். அதன்பிறகு அவ்வட்டவணை யிலிருந்து நாம் விரும்பும் வரைபடத்தை தெரிவுசெயதல் இறுதியாக அதனடிப்படையில் அவ்வாறான வரைபடங்களை வரைவதற்கானசெயலிகளை அழைத்து நாம் விரும்பும் வரைபடத்தை திரையில் வரையச்செய்து பிரதிபலிக்கசெய்தல் ஆகியவரிசைகிரரமமாக பணிகளை இவை செயற்படுத்திடு கின்றன
இங்கு Makie எனும் நூலககருவியை மட்டும் இங்கு காணவிருக்கின்றோம் இது விரிவாக்கத்திறன் கொண்ட அனைத்து தளங்களையும் ஆதரிக்ககூடிய ஒரு திறன்மிக்க கருவியாக விளங்குகின்றது பொதுவாக ஜூலியாவில் எந்தவொரு நூலககட்டுகளையும் Pkg.add எனும் கட்டளைவரியின் வாயிலாகவே சேர்க்கமுடியும் அவ்வாறான கட்டளைவரி பின்வருமாறு
Pkg.add(“Makie”)
இந்தMakie எனும் நூலககருவியைகொண்டு எளிய புள்ளிகளின்சிதறல் காட்சியை பின்வரும் குறிமுறைவரிகளால் கொண்டுவரமுடியும்
using Makie
x = rand(10)
y = rand(10)
colors = rand(10)
scene = scatter(x, y, color = colors)
இதனுடைய வெளியீடு பின்வருமாறுஅமையும்

மேலும் இந்தMakie எனும் நூலககருவியை கொண்டு கோட்டுவரைபட காட்சிக்கான குறிமுறைவரிகள் பின்வருமாறு
using Makie
x = range(0, stop = 2pi, length = 80)
f1(x) = sin.(x)
f2(x) = exp.(-x) .* cos.(2pi*x)
y1 = f1(x) y2 = f2(x)
scene = lines(x, y1, color = :blue)
scatter!(scene, x, y1, color = :red, markersize = 0.1)
lines!(scene, x, y2, color = :black)
scatter!(scene, x, y2, color = :green, marker = :utriangle, markersize = 0.1)
இதனுடைய வெளியீடு பின்வருமாறுஅமையும்

அதைவிட இந்தMakie எனும் நூலககருவியைகொண்டு அடிப்படையான heat வரைபடத்தினை உருவாக்குவதற்கான குறிமுறைவரிகள் பின்வருமாறு
sing Makie
using AbstractPlotting: hbox, vbox
data = rand(50, 100)
p1 = heatmap(data, interpolate = true)
p2 = heatmap(data, interpolate = false)
t = Theme(align = (:left, :bottom), raw = true, camera = campixel!)
title1 = text(t, “Interpolate = true”)
title2 = text(t, “Interpolate = false”)
s = vbox(
hbox(p1, title1),
hbox(p2, title2),
)
இதனுடைய வெளியீடு பின்வருமாறுஅமையும்

மேலும் ஜூலியாவின் நூலகமானMakie எனும் நூலககருவியை பயன்படுத்திகொள்வதற்கான குறிமுறைவரிகளை நன்கு அறிந்து கொள்ள http://makie.juliaplots.org/stable/basic-tutorials.html#Tutorial-1. எனும் இணையதளத்திற்கு செல்க
ஜூலியாவில் இவ்வாறான பல்வேறு காட்சிப்படுத்தலுக்கான கருவிகளின் கட்டுகள்பல உள்ளன அவைகளுள் நமக்கு பொருத்தமானதைமட்டும்தெரிவுசெய்து பயன்படுத்தி கொள்க என பரிந்துரைக்கப்படுகின்றது.

புதியவர்களும் துவக்கநிலையாளர்களும்Raspberry Pi ஐ பயன்படுத்தி எளிதாக கணினிமொழியை பயிலலாம்

தம்முடைய வாழ்கைக்கான பணியை தேடிடும் இளைஞர்கள் அனைவரும் கண்டிப்பாக கணிணியை எவ்வாறெல்லாம் செயல்படுத்தி மனிதவாழ்வின் அனைத்து தேவைகளையும் நிறைவுசெய்திடுமாறு பயன்படுத்தி கொள்வது என ஐயம்திரிபற கற்றுகொண்டிருக்கவேண்டும் என்ற தற்போதைய சூழலில் துவக்க நிலையாளர்கள்கூட Raspberry Pi ஐ பயன்படுத்தி கணினியில் செயல்படும் பல்வேறு பயன்பாடுகளை உருவாக்க உதவிடும் கணினிமொழியை எளிதாக பயிலமுடியம் என்ற செய்தியை மனதில் கொள்க பின்வரும் பிரபலமான கட்டற்ற கணினிமொழிகளை துவக்கநிலையாளர்கள்கூட இதன்வாயிலாக எளிதாக பயிலமுடியும்
1.Python எனும் பிரபலமான கட்டற்ற கணினிமொழியை கற்பதற்காக நம்முடைய Raspberry Pi இல் Raspbianஎன்பதை நிறுவுகை செய்தால்போதும் அதனோடு Thonny எனும் பயன்பாடும் இணைந்து வரும் இது ஒரு துவக்கநிலையிலானருக்கான பைத்தாானின் IDE எனும் ஒருங்கிணைந்த மேம்படுத்திடும் சூழல் அமைவாகும் இதனைகொண்டு பைத்தான் மொழியில் குறிமுறைவரிகளை எளிதாக எழுதிடமுடியும் அதைவிட அவ்வாறு குறிமுறைவரிகளை எழுதிடும்போது அந்தகுறிமுறைவரிகளின் சொற்களில் மிகுதிஎழுத்துகளை தானாகவே பூர்த்திசெய்துகொண்டுஅதில் உருவாகும் பிழைகளை நீக்கம்செய்து இயந்திரமொழிக்கு மொழிமாற்றம் செய்து அதனை மெய்நிகர் சாதனங்களில் செயல்படசெய்து இறுதிவிளைவினை காணஇதுஉதவுகின்றது இந்த Thonny ஐ பற்றி மேலும் அறிந்து பயன்படுத்தி கொள்வதற்காக https://raspberrypihq.com/getting-started-with-python-programming-and-the-raspberry-pi/ எனும் இணையதள முகவரியுள்ளக்கு செல்க

2. Java எனும் கணினிமொழியை கல்லூரிகளிலும் பல்கலைகழகங்களிலும் உயர்கல்வி கூடங்களிலும் மட்டுமே பயிலமுடியும் என்றதற்போதைய நிலையிலில் BlueJ என்பது ஜாவாவிற்கான Raspberry Pi இல் செயல்படும் சூழலில் துவக்கநிலையிலானருக்காக உதவதயாராக இருக்கும் ஜாவாவின் IDE எனும் ஒருங்கிணைந்தத மேம்படுத்திடும் சூழல் அமைவாகும் இதனைகொண்டு ஜாவாவில் குறிமுறைவரிகளை எளிதாக எழுதிடமுடியும் அதைவிட அவ்வாறு குறிமுறைவரிகளை எழுதிடும்போது அந்தக் குறிமுறைவரிகளின் சொற்களில் மிகுதிஎழுத்துகளை தானாகவே பூர்த்திசெய்துகொண்டுஅதில் உருவாகும் பிழைகளை நீக்கம்செய்து இயந்திரமொழிக்கு மொழிமாற்றம் செய்து அதனை மெய்நிகர் சாதனங்களில் செயல்படச்செய்து இறுதிவிளைவை காணஉதவுகின்றது இந்த ஜாவாவை மேலும் அறிந்து பயன்படுத்தி கொள்வதற்காக https://www.bluej.org/raspberrypi/ எனும் முகவரிக்கு செல்க

3. JavaScript என்பது வாடிக்கையாளர் பக்க கணினிமொழியாகும் இதனைகொண்டு இணைய உலாவியின் நிகழ்வுகளை தானாகவே செயல்டுமாறும் HTMLஇன் உறுப்புகளை எளிதாக மாறுதல்கள் செய்து கொள்ளவும்முடியும் அதிலும் தற்போதைய கைபேசிகளில் செயல்படும் அனைத்து பயன்பாடுகளும் இதன் வாயிலாகவே உருவாக்கப்படுகின்றன என்ற செய்தியை மனதில் கொள்க வாடிக்கையாளர் பக்கம் மட்டுமல்லாமல் சேவையாளர் பகுதியையும் சேர்த்து திறம்பட கையாளுவதற்காக Node.js என்பது மிகப்பிரபலமான இயக்கநேர சூழல் அமைவாகும் இதுஒருRaspberry Pi இல் செயல்படும் துவக்கநிலையிலானருக்கான ஜாவாஸ்கிரிப்டின் IDE எனும் ஒருங்கிணைந்தத மேம்படுத்திடும் சூழல் அமைவாகும் இந்த ஜாவாஸ்கிரிப்டை பற்றி மேலும் அறிந்து பயன்படுத்தி கொள்வதற்காக https://www.w3schools.com/nodejs/nodejs_raspberrypi.asp எனும் இணையதள முகவரிக்கு செல்க
இந்த மூன்றுகணினிமொழிகள் மட்டுமல்லாது C, C++, PHP, Ruby. ஆகிய கணினிமொழிகளைகூட துவக்கநிலையாளர்கள் Raspberry Pi இன் துனையுடன் எளிதாக கற்றறிந்து கொள்ளமுடியும்

WebAssembly இல் இணையபயன்பாடுகளை எளிதாக்குவதற்காக Rust ஐ பயன்படுத்தி கொள்க

மற்ற கணினிமொழிகளுக்கு பதிலாகWebAssembly இல் இணையபயன்பாடுகளை எளிதாக்குவதற்காக Rust ஐ பயன்படுத்தி கொள்வது நல்லது என பரிந்துரைக்கப்படுகின்றது
WebAssembly என்பது அனைத்து இணைய உலாவியிலும் செயல்படும்திறன்கொண்டதொரு இரும கோப்பு வடிமைப்பாகும் இது இரும கோப்பு வடிமைப்பில் இருப்பதால் ஜாவாஸ்கிரிப்டைவிட எளிதாகவும் விரைவாகவும்செயல்படும் திறன்கொண்டது
இது புதிய இணையபயன்பாடுகளை அல்லது ஏற்கனவே இருக்கும் இணைய பயன்பாடுகளில் ஒருசில திருத்தங்களை செய்து விரைவாக அனைத்து இணையஉலாவிகளிலும் செயல்படச்செய்யஉதவுகின்றது இதன்குறிமுறைவரிகளை C , C++,போன்ற மற்ற கணினிமொழிகளுடன் பரிமாறிகொள்ளும் வசதிமிக்கது இந்த Rust ஐ பயன்படுத்தி C# , Go,போன்ற மற்ற கணினிமொழிகளுக்கு பதிலாக மிககுறைந்த நினைவக இடவசதியிலும் சேமித்து பயன்படுத்தி கொள்ளும் திறன்கொண்டது.மிகவும் ஆச்சரியபடதக்கவகையில் மிகபாதுகாப்பான கணினிமொழியாக இந்த Rust ஆனது WebAssembly இல் இணையபயன்பாடுகளை உருவாக்குவதில் திகழ்கின்றது மேலும் விவரங்களுக்குhttps://webassembly.org/ எனும் இணையமுகவரிக்கு செல்க

கட்டற்ற கோ எனும் கணினிமொழியை அறிந்துகொள்க

Go என்பது கணினியின்அமைவு செயல்முறையை மனதில்கொண்டு பொதுபயன்பாட்டிற்காக உருவாக்கப்பட்டஒரு நிரல்தொடர்மொழியாகும். . இந்த கோஎனும் மெழியானது கூகுள் நிறுவனத்தின் Robert Griesemer, Rob Pike, Ken Thompson. ஆகியோரால் சேர்ந்து 2007இல் உருவாக்கப்பட்டு பொதுப்பயன்பாட்டிற்காக 2009 இல் வெளியிடப்பட்டது.. இது மென்பொருள் உருவாக்குபவருக்கு ஒருவலுவான நிலையானவகையில் குப்பையான கட்டளைகள் அனைத்தையும் சேகரித்து ஒதுக்குவதற்கான உள்ளக கட்டமைப்பை வழங்குகின்றது. இது கட்டளைகள் அனைத்தும் ஒன்றுசேரும் புள்ளியை சார்ந்துள்ளதை திறனுடன் நிருவகிப்பதற்கான செயல்முறையை ஆதரிக்கின்றது என்ற அடிப்படையை பயன்படுத்தி இந்த நிரல்தொடர் மொழியானது கட்டமைப்பட்டுள்ளது. இந்தக் கோ எனும் நிரல்தொடர்மொழியானது கட்டளைவரிகளை இயந்திரமொழிக்கு மொழிமாற்றம் செய்தல், இணைப்பு வழங்குதல் ஆகிய பழையவழக்கமாக நாம் பயன்படுத்திவரும் வழி முறைகளை பயன்படுத்தி செயலிகளின் குறிமுறைகளை உருவாக்குகின்றது.
இது இயக்கநேர மொழிகள்போன்று தற்போது உள்ள சூழலை ஏற்றிடும் வகையை ஆதரித்திடுமாறும், , குறிமுறைவரிகளை இயந்திரமொழிக்கு விரைவாக மொழிமாற்றம் செய்திடுமாறும் ,இடைமுகத்தையும் ,உள்பொதிதல் வகையையும் ஆதரித்திடுமாறும், மற்றபயன்பாடுகளை சார்ந்திராமல் சுயமாக நிலையான இணைப்பை கொண்டுஇயங்கிடுமாறும், அனுகுவதற்கு எளியதாக இருந்திடுமாறும் , பாதுகாப்பானதாகவும் , கட்டளைகள் அனைத்தும் ஒன்றுசேரும் புள்ளியின் உள்ளககட்டமைப்பை ஆதரித்திடுமாறும் வடிவமைக்கபட்டுள்ளது .
மிகமுக்கியமாக இது மரபுரிமைவகையையும், வழிமுறை அல்லது இயக்குபவரின் அதிகபளுவையும் ,கட்டுகளுக்கிடையே சுற்றுமறையை சார்ந்திருப்பதையும்,சுட்டிடும் கணக்கீட்டையும், மதிப்பீ்ட்டை உண்மையாக்கும் உறுதிபடுத்துதலையும் . பொதுவான நிரல்தொடரையும் ஆதரிக்காது என்ற செய்தியை மனதில் கொள்க.
இந்தக்கோ நிரல்தொடரானது குறைந்தது மூன்றுவரிக்கட்டளைகள் முதல் மில்லியன் கணக்கான கட்டளைவரிகளை கொண்டு ஒன்றிற்கு மேற்பட்ட தனித்தனி உரைகோப்புகளாக “vi”, “vim”போன்ற எந்தவொரு உரைபதிப்பானிலும் “.go” எனும் பின்னொட்டுடன் உருவாக்கமுடியும்.
அதுமட்டுமல்லாது நம்முடைய கணினியில் இதற்காக தனியானதொரு மென்பொருளை நிறுவுகை செய்திடாமலேயே நேரடியாக இணையத்தின் வாயிலாக கூட நாம்விரும்பும் நமக்கு தேவையான நிரல்தொடர்களை உருவாக்கி மொழிமாற்றம் செய்து பயன்படுத்திக் கொள்ளமுடியும்.
இதனை நம்முடைய கணினியில் நிறுவுகை செய்து செயற்படுத்திடுவதற்காக (1) Text Editor , (2) The Go Compilerஆகிய இரண்டு மென்பொருட்களும் அடிப்படைத்தேவையாகும்.
இந்த மென்பொருள் இயங்குவதற்காக நம்முடைய கணினியின் இயக்கமுறைமைக் கேற்ற நாம் வழக்கமாக பயன்படுத்திடும் உரைபதிப்பானானவிண்டோவின் நோட்பேடு,பிரீஃப், எப்ஸிலான் எமாக்ஸ் விம்,விஆகியவற்றுள் ஒன்று நம்முடைய கணனியில் இருந்தால் போதுமானதாகும். இந்த உரைபதிப்பானில் நாம் உருவாக்க போகும் கோப்பானது “.go” எனும் பின்னொட்டுடன் இருந்திடவேண்டும் என்ற செய்தியை மட்டும் மனதில்கொள்க.
இந்தக் கோ எனும் மொழியை பயன்படுத்திடவிழைபவர் கணினியின் நிரல்தொடர் குறிமுறைவரிகளை எழுதுவதிலும் அதனை இயந்திரமொழிக்கு மொழிமாற்றம் செய்வதிலும் ஓரளவாவது அனுபவம் பெற்றவராக இருக்கவேண்டும்..
விண்டோ இயக்கமுறைமை எனில் 32-bit (386) அல்லது 64-bit(amd64) x86 ஆகிய செயலிகளை கொண்ட கட்டமைவுடன் லினக்ஸ்,மேக்ஒஎக்ஸ் ஆகிய எந்தவொரு இயக்கமுறைமையிலும் இது செயல்படும்திறன் கொண்டதாகும்.. ஆனால், அந்தந்த இயக்கமுறைமக்கேற்ற இதனுடைய மென்பொருள் கோப்பினை https://golang.org/dl/ எனும் இணையபக்கத்திலிருந்து பதிவிறக்கம் செய்துகொள்க.. நாம்படித்தறியும் வகையில் இருக்கின்ற இதனுடைய நிரல்தொடர் குறிமுறைவரிகளான மூலக்குறிமுறைவரிகளை இந்த மென்பொருளானது அதனை இயந்திரங்கள் படித்தறியும் கட்டளைவரிகளாக மொழிமாற்றம் செய்து நாம் செயல்படுத்துவதற்கேற்றவாறு செய்கின்றது.
இதற்காக இந்தக் கோ எனும் மொழியின் மென்பொருள் கட்டுகளை இதனுடைய தளத்திலிருந்து பதிவிறக்கம் செய்தபின் நம்முடைய கணினியில் நிறுவுகை செய்துகொள்க.
இதன் பின்னர் இந்த மென்பொருளை பயன்படுத்தி நம்முடைய முதன்முதலான எளிய நிரல்தொடர்கட்டளைவரிகளை உருவாக்கவிருக்கிருக்கின்றோம் அந்த கட்டளை வரித்தொடரானது பின்வருமாறு இருக்கும் .

package main
import “fmt”
func main() {
/* This is my first sample program . * /
fmt.Println(“வருக! வருக! வணக்கம்!”)
}
இந்தக் கோ எனும் மொழியினுடைய கட்டளைவரிகளின் முதல்வரியானது நிரல் தொடரின் பெயருடன்கூறிய package main எனும் முதன்மை அறிவிப்பு வரியாகும்.
அதற்கடுத்ததாக இருப்பது முன்செயலி கட்டளைவரியாகும். இந்த வரியானது fmt எனும் கட்டுகளில் இந்த நிரல்தொடர்குறிமுறைவரிகள் இருக்கும் எனக் கோமொழியின் மொழிமாற்றிக்கு அறிவிப்பு செய்கின்றது..
மூன்றாவது வரியானது நிரல்தொடர்குறி முறைவரிகளின் கட்டளைகள் துவங்கும் func main() எனும் முதன்மை செயலி வரியாகும் .
அதற்கடுத்த நான்காவது வரியானது இந்தகுறிமுறை வரிகள் எதற்காக எழுதபட்டது என்ற தகவலை நமக்கு அளிக்கும் வரியாகும். இந்த வரியானது /*…*/ எனும் குறியீட்டிற்குள் இருப்பதால் அதனை மொழிமாற்றியானது விட்டுவிடும்.
ஐந்தாவது வரியானது நாம் கூறும் செய்தியை fmt.Printlnஎனும் கட்டளைவரியின் வாயிலாகச் செய்திகளை திரையில் பிரதிபலிக்கசெய்வதற்கான கட்டளைவரியாகும். இந்த குறிமுறை வரியில் உள்ள Printlnஎன்பதன்முதல் எழுத்தான Pஎன்பது பெரிய எழுத்தாக இருக்கின்றது. இந்தக் கோஎனும் மொழியில் கட்டளைபெயரின் முதல் எழுத்து பெரியஎழுத்தாக இருக்குவேண்டும் என்ற செய்தியைமட்டும் மனதில்கொள்க..
இந்தக் கோஎனும் நிரல்தொடர்குறிமுறைவரிகளில் நாம் எழுதும் அனைத்து கட்டளைவரிகு றிமுறைவரிகளும் func main()எனும் முதன்மை செயலிக்கு அடுத்ததாக “{“ எனும் குறியீட்டுடன் தொடங்கி இறுதியாக “}” எனும் குறியீட்டுடன் முடிவடையவேண்டும் என்ற செய்தியையும் மனதில் கொள்க.
இந்த குறிமுறைவரி தொடர்களை எவ்வாறு செயல்படுத்துவது என இப்போது காண்போம் .
ஏதேனும் உரைபதிப்பானை திறந்து மேலேகூறிய நிரல்தொடர் குறிமுறை வரிகளை உருவாக்கிகொள்க. பின்னர் இந்த கோப்பினை “வருகவணக்கம்..go” என்ற கோப்பாக சேமித்து கொள்க அதன்பின்னர் கணினியின் கட்டளைவரிகளைச் செயல்படுத்திடும் command promptஎனும் கருப்பு வெள்ளை திரையில் “வருகவணக்கம்..go” என்ற கோப்பினை நம்மால் சேமிக்கபட்ட இடத்திற்கு செல்க. பின்னர் அங்கு go run வருகவணக்கம்..go என்றவாறு கட்டளைகளை உள்ளீடு செய்து உள்ளீட்டு (enter)விசையை அழுத்துக. உடன் நம்முடைய நிரல்தொடர்குறிமுறைவரிகளில் பிழைகள் எதுவும் இல்லையெனில் வருக! வருக! வணக்கம்! என்ற செய்தி திரையில் பிரதிபலிக்கும் .

இயந்திர கற்றல்(Machine Learning) அல்லது செயற்கை நினைவகத்திற்கு (Artificial Inteligent)பைத்தான் சிறந்த கணினிமொழியா

குறைந்தபட்சம் ஏதாவதொரு மிகமேம்பட்ட கணினிமொழி தெரிந்திருந்தால் மட்டுமே இயந்திரகற்றல் சுலபமாக இருக்கும் என கணினிவல்லுனர்களின் விவாதத்தின் இறுதிமுடிவாகும் .மேலும் தற்போதைய சூழலில் முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர்கள் மட்டுமே சிக்கலான படிமுறைகளையும் இயந்திரகற்றல் வழிமுறைகளையும் பயன்படுத்தி பிரச்சினையை தீர்வு செய்திடமுடியும் என்றநிலை உள்ளது அதனால் இயந்திர கற்றலிற்கான(Machine Learning) அல்லது செயற்கை நினைவகத்திற்கான(Artificial Inteligent) நிரலாளர் பணியே நமக்கு வேண்டாம் என வெறுக்கும் நிலைக்கு நாம் தள்ளப்பட்டுள்ளோம்.
அஞ்சற்க. ஜாவா ,சி ,சி++ ஆகியவற்றைவிட எளிய அதேசமயத்தில் மேல்நிலை மொழியான பைத்தான் எனும் கணினிமொழியானது அதனுடைய ஒருங்கிணைந்த கட்டுகளான Numpy ,Pandas, Matplotlib , Seaborn ,Scikit-learn ஆகிய நூலகங்களின் வாயிலாக நமக்கு இயந்திரகற்றலை எளிதாக்க காத்திருக்கின்றது அவைகளை பற்றிய ஒரு பறவை பார்வை பின்வருமாறு
1.Numpy: எண்ணியல் பைத்தான் ( Numerical Python)என்பதை சுருக்கமாக NumPy என அழைக்கப்படும் இது அறிவியல்கணக்கீடுகளுக்கும் தரவுகளின் ஆய்விற்கும் மிகச்சிறந்த தீர்வாக விளங்குகின்றது மேலும்தரவு அறிவியலிற்கும் இயந்திரகற்றலிற்கும் மிகச்சிறந்த கருவியாக திகழ்கின்றது அதைவிட இது Pandas , scikit-learn, TensorFlow ஆகிய மேம்பட்ட கருவிகளுக்கு அடிப்படையாக விளங்குகின்றது இதனை பற்றிமேலும் அறிந்து கொள்ள http://numpy.org/ எனும் இணையபக்கத்திற்கு செல்க
2.Pandasஎன்பது பொதுப்பயன்பாட்டு தரவுஆய்விற்குமிகப்பிரபலமான நூலகமாக விளங்குகின்றது
.2.1 பல்வேறு தரவு வடிவங்களை படித்தல் / எழுதுதல்,
2.2. துணை தரவுகளை தேர்வு செய்தல்,
2.3. நெடுவரிசைகளையும் கிடைவரிசைகளையும் கணக்கிடுதல்,
2.4. காணாமற்போன தரவுகளைக் கண்டறிந்து நிரப்புதல்,
2.5. தரவரிசையில் உள்ள சுயாதீன குழுக்களுக்கு செயல்பாடுகளை செயல்படுத்துதல்.
2.6. வெவ்வேறு வடிவமைப்புகளில் தரவுகளை மறுவடிவமைப்பு செய்தல்,
2.7. பல்வேறு தரவுகளை ஒன்றிணைத்தல்,
2.8. மேம்பட்ட நேர வரிசையை செயல்படுத்துதல்
,2.9. Matplotlib , Seaborn ஆகிவற்றின் மூலம் காட்சிப்படுத்தல்ஆகிய பல்வேறு வசதி வாய்ப்புகளை இது தன்னகத்தே கொண்டுள்ளது இதனை பற்றி மேலும் அறிந்து பயன்படுத்தி கொள்ள https://pandas.pydata.org/ எனும் இணையதளத்திற்குசெல்க
3.Matplotlib இது ஒரு இருபரிமான (2D) காட்சிக்கான பைத்தான் நூலகமாக பயன்படுத்தி கொள்ளப்படுகின்றது நம்முடைய தரவுகளிலிருந்து வெளியிடப்படும்தரத்திலான வரைகலைக்காக கட்டளைகளையும் இடைமுகங்களையும் இதுகொண்டுள்ளது மேலும் விவரங்களுக்கு https://realpython.com/python-matplotlib-guide/ எனும் இணையதளமுகவரிக்கு செல்க
4.Seaborn என்பதுமற்றொரு புள்ளியியலிற்கான மிகச்சிறந்த காட்சியாக விளங்குகின்றது மேலும் விவரங்களை அறிந்து பயன்படுத்தி கொள்வதற்கு https://www.datacamp.com/ community/ tutorials/seaborn-python-tutorial எனும் இணைய முகவரிக்கு செல்க
5.Scikit-learnஎன்பது மிகவும் சிறந்த இயந்திரகற்றலிற்கான பைத்தான் கட்டுகளாகும் பல்வேறு வகைப்படுத்துதல், regressionஆய்வு,திசையின் இயந்திரத்தினை ஆதரித்தல் சேர்ந்த தொகுப்பு(clustering) நெறிமுறைகள் ஆகியவசதி வாய்ப்புகள்இதில் உள்ளன இதனை பற்றி மேலும் அறிந்து கொள்ள http://scikit-learn.org/ எனும் இணையதளபக்கத்திற்குசெல்க

Previous Older Entries