இப்போதுEduBlocksஎனும் பயன்பாட்டின்உதவியுடன் பைத்தான் மொழியை எளிதாக கற்கலாம்

தம்முடைய மானவர்களுக்குஎளிதாக பைத்தான் மொழியை கற்றுகொடுக்க விரும்பும் ஆசிரியர்கள் அல்லது பைத்தான் மொழியை புதியதாக கற்றுகொள்ள ஆர்வமுள்ள துவக்க-நிலையாளர்கள் ஆகியோரிகளின் பேரவாவினை பூர்த்தி செய்வதற்காக கைகொடுக்க வருவதுதான் EduBlocks என்பதாகும் இதில் Python 3 எனும் மொழியை குறிமுறைவரி-களின் கோப்புகளை இழுத்துகொண்டு வந்து விடுதல் எனும் அடிப்படையில் வரைகலை பயனாளர் இடைமுகமாக(GUI) பிரபலமாக விளங்குகின்றது வரைகலை இடைமுகப்பில் கோப்புகளை உள்ளீடு செய்வதற்கு பதிலாக ஏற்கனவே உள்ளீடு செய்து தயாராக இருக்கும் அதனை இழுத்து கொண்டுவந்துவிடுவது மிகவசதியான செயலாகும் இதன் வாயிலாக பள்ளியில் பயிலும் மாணவர்களையும் பைத்தான் எனும் கணினிமொழியை எளிதாகவும் விரைவாகவும் கற்றுகொள்ள ஊக்குவிக்கமுடியும் இந்த EduBlocks என்பதை வகுப்பறையில் செயல்படுத்திட quite modest—a Raspberry Pi உம் அகல் கற்றை இணைய இணைப்பு ஆகியவை மட்டுமே நமக்கு தேவையாகும்
https://github.com/AllAboutCode/EduBlocks எனும் இணைய முகவரியில் இதனை எவ்வாறு நிறுவுகை செய்வது என்பதற்கான திரைபிடிப்புக்காட்சிகள் வைக்கப்பட்டுள்ளன அதனை பார்த்து அறிந்து கொண்டு நிறுவுகை செயலை துவங்கிடுக
curl -sSL get.edublocks.org | bash
எனும் கட்டளை வரிவாயிலாக Raspberry Pi -லிருந்து இந்த EduBlocks எனும் பயன்பாட்டினை நிறுவுகை செய்திடத் துவங்கலாம் நிறுவுகை பணிமுடிவடைந்தவுடன் Python 3 எனும் மொழியை குறிமுறைவரிகளின் கோப்புகளை இதில் இழுத்துகொண்டு வந்து விடுதல் எனும் அடிப்படையில் வரைகலை பயனாளர் இடைமுகமாக(GUI) திரையில் நம்முடைய பணியை துவங்கலாம் அதாவது இதிலுள்ள Samples எனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குவதன் வாயிலாக நம்முடைய மாதிரி குறிமுறைவரிகளின் பணியை துவங்கலாம் இதனுடைய திரையின் மேல்பகுதியிலுள்ள பட்டியில் Themeஎனும் பொத்தானை சொடுக்குவதன் வாயிலாக பலவண்ண பலகத்திரையாக மாற்றிகொள்ளலாம் saveஎனும் பொத்தானை சொடுக்குவதன் வாயிலாக நம்முடைய குறிமுறைவரிகளை சேமித்து கொள்ளலாம் பின்னர் Downloadஎனும் பொத்தானை சொடுக்குவதன் வாயிலாக நாம் ஏற்கனவே சேமித்துவைத்துள்ள நம்முடைய குறிமுறைவரிகளை பதிவிறக்கம் செய்துகொள்ளலாம Run எனும் பொத்தானை சொடுக்குவதன் வாயிலாக நம்முடைய குறிமுறைவரிகளை இயக்கி பரிசோதித்து பார்த்திடலாம் Blockly எனும் பொத்தானை சொடுக்குவதன் வாயிலாக நம்முடைய குறிமுறைவரிகளை பார்வையிடலாம்
மாணவர்களும் புதியவர்களும் பைத்தான் மொழியை கற்று பயனடைவதற்காக EduPython, Minecraft, Sonic Pi, GPIO Zero, Sense Hat.போன்ற ஏராளமான குறிமுறைவரிகளின் நூலகங்கள் இதில்தயாராக உள்ளன இது GNU GPLv3.0 எனும் அனுமதியின் அடிப்படையில் பொதுமக்களின் பயன்பாட்டிற்காக வெளியிடப்பட்டுள்ளது மேலும் விவரங்களுக்கு https://edublocks.org/ எனும் இணையமுகவரிக்கு செல்க

செயற்கை நினைவகத்திற்கான சிறந்த கட்டற்ற கருவிகள்

வருங்காலத்தில் நாம் காலை சிற்றுண்டி உண்பதற்காக உணவகத்திற்கு சென்றவுடன் நமக்கு எந்தெந்த சிற்றுண்டி தேவையென நாம் வாயால் கூறாமலேயே நமக்கான உணவு நமக்கு முன்புற இலையில் பரிமாறப்படும் அதற்கு அடிப்படையாக விளங்குவதுதான் இயந்திர கற்றலாகும் இது செயற்கைநினைவகத்தின் ஒரு கிளையாகும் இவ்வாறான இயந்திர கற்றலின் நினைவக செயல்திட்டத்திற்காக பல்வேறு கட்டற்ற கருவிகள் தற்போது பயன்பாட்டில்உள்ளன அவை பின்வருமாறு
1.Apache Mahout: என்பது விண்டோ மட்டுமல்லாது லினக்ஸ் மேக் ஆகிய இயக்கமுறைமைகளிலும் செயல்படும் திறன்மிக்கது இது ஒரு கட்டற்ற இயந்திர கற்றல் கருவியாகும்இதுபேரளவு தரவுகளின் சிக்கலான முழுவதுமான ஆய்விற்கு பேருதவியாக விளங்குகின்றது இது புள்ளியியல் ,வரைபடம் ,இயல்கணிதம்ஆகியவற்றில் கணக்கீடுகளை எளிதாக கணக்கிடுவதற்காக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது பேரளவு தரவுகளைஅலசி ஆய்வுசெய்து அதிலிருந்து நமக்கான முக்கிய தகவல்களை மட்டும் இதன் வாயிலாக பெறமுடியும் இதற்கான இணையமுகவரி https://mahout.apache.org/ஆகும்
2. Distributed Machine Learning Toolkit (DMTK) என்பது ஒரு கட்டற்ற இயந்திர கற்றல் கருவியாகும் பேரளவு தரவகளை நம்முடைய பல்வேறு பணிகளுக்கும் மிகஎளிதாக பயன்படுத்தி கொள்ள இதஉ உதவுகின்றது இது கணினியின் நெறிமுறை மட்டுமல்லாமல் இயந்திரகற்றல் நெறிமுறைகளையும் கையாளும் திறன்மிக்கது நெறிமுறைகளை ஆய்வுசெய்துஅதில் மாறுதல் செய்வது செயல்களை தூண்டிவிடுதல் அதனால் ஏற்படும் விளவுகள் யாவைஎன ஆய்வுசெய்திடவும் பயன்படுகின்றது இதற்கான இணையமுகவரி http://www.dmtk.io/ஆகும்
3. Open Neural Networks (OpenNN) என்பது இயற்கை வலைபின்னலை செயற்படுத்துவதற்காக வடிவமைக்கப்பட்ட சி++ எனும் கணினிமொழியால் உருவாக்கப்பட்டதொரு கட்டற்ற இயந்திர கற்றல் கருவியாகும் இதனுடைய நூலகங்கள் ஆழ்ந்த கற்றலிற்கு மிகஉதவியாக உள்ளன பொருட்களின் போக்குவரத்திற்கும் சந்தைபடுத்துவதற்கு மிகப்பேருதவியாய் இது அமைகின்றது இது மிகவிரைவான செயலியை கொண்டிருப்பதால் தரவுகளின் ஆய்வில் மிகஅதிக திறனை வெளிப்படுத்துகின்றது இதற்கான இணையமுகவரி http://www.opennn.net/ஆகும்
4.Apache SystemML: என்பதுசிக்கலான கணக்குகளையும் எளிதாக தீர்வுசெய்வதற்காக வும் பேரளவுதரவுகளை கையாளுவதற்காகவும் நெகிழ்வுதன்மையுடன்கூடிய கட்டற்ற கருவியாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது இது ஆர் பைத்தான் ஆகிய கணினி மொழிகளின் இலக்கனத்தை செயல்படுவதற்காக பயன்படுத்தி கொள்கின்றது இதனை Spark , Hadoopஆகியவற்றிற்கு வரையறுக்கமுடியும் இது ஆழ்கற்றலின் இயற்கைவலைபின்னல் கட்டமைவின் GPUsகளுடன் கொண்ட பயிற்சிக்கு இந்த அழ்ந்த கற்றல் தளம் பேருதவியாக இருக்கின்றது இதற்கான இணையமுகவரி https://systemml.apache.org/ஆகும்
5. H2O: என்பது விண்டோ மட்டுமல்லாது லினக்ஸ் மேக் ஆகிய இயக்கமுறைமைகளிலும் செயல்படும் திறன்மிக்கது இது ஒரு கட்டற்ற இயந்திர கற்றல் கருவியாகும் இது R, Python , Java ஆகிய கணினிமொழிகளில் உருவாக்கப்பட்ட செயற்கை அறிவுஆய்வாளர்களுக்காக பயன்படும் சிறந்ததொரு கட்டற்ற கருவியாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது இது பேரளவு தரவுகளிலிருந்து முன்கணிப்பு செய்வதற்காக பெரிதும் பயன்படுகின்றது மிக முக்கியமாக திருடுதல்ஏமாற்றுதல் ஆகிய நிகழ்வுகளில் உண்மையை கண்டறிய மிகப்பயனுள்ளதாக விளங்குகின்றது அதுமட்டுமல்லாது மருத்துவமனைகளில் நோயாளிகளை ஆய்வுசெய்வது அவர்களுக்கு சிறந்த மருத்து சேவைஅளித்து நோய்களை தீர்வுசெய்திட மிகமுக்கியமாக பயன்படுகின்றது இதற்கான இணையமுகவரி https://www.h2o.ai/ ஆகும்

அனைத்து தளங்களிலும்செயல்படும் கைபேசி பயன்பாடுகளை விரைவாக உருவாக்க உதவிடும் Ionicஎனும்வரைச்சட்டம்

இது ஒரு கட்டற்ற கட்டணமற்ற ஆண்ட்ராய்டு ஐஓஎஸ் ஆகிய அனைத்து தளங்களிலும் செயல்படும் கைபேசி பயன்பாடுகளை விரைவாக உருவாக்க உதவிடும்SDK வரைச்சட்டமாகும் HTML, CSS,Javascricpt ஆகிய இணைய தொழில் நுட்பத்துடன் பயனாளர் இடைமுகத்துடன் கூடிய கைபேசி பயன்பாடுகளை உருவாக்குவதற்காக ஏராளமான கருவிகளையும் சேவைகளையும் தன்னகத்தே கொண்டதொரு வரைச்சட்டமாக இது விளங்குகின்றது உருவாக்குநர்களின் எளிய நண்பனாக விளங்குகின்றது ஒரே குறிமுறைவரிகளை கொண்டு ஆண்ட்ராய்டு ஐஓஎஸ் ஆகியன செயல்படும் எந்தவொரு கைபேசிக்கும் ஏற்றவாறான பயன்பாடுகளைஉருவாக்கிட இதுஅனுமதிக்கின்றது இது AngualrJSஉடன் இணைந்து இருப்பதால் மிகத்திறனுடைய கைபேசி பயன்பாடுகளை உருவாக்குவது எளிதாகஇருக்கின்றது இது அனைத்து மொழிகளையும் ஆதரிக்கின்றது இதுCordovaஉடன் இணைந்து செயல்படுவதால் ஆண்ட்ராய்டு ஐஓஎஸ் ஆகியன செயல்படும் எந்தவொரு கைபேசிக்கும் ஏற்றவாறான உருவாக்கிய பயன்பாடுகளை சரியாக செயல்படுகின்றதாவென பரிசோதித்திடுகின்றது இதில் Cordova கூடுதல் இணைப்பாக விளங்குவதால் கைபேசியின் கேமரா, இடஅமைவு பேட்டரி, உள்நுழைவு அனுகுதல் போன்ற வசதிகளை பயன்படுத்தி கொள்ள இயலுமை செய்கின்றது மேலும் விவரங்களுக்கு https://ionicframework.com/ என்ற இணையதளத்திற்கு செல்க

மின்புத்தகங்களை கையாள காலிபர் எனும் கட்டற்ற பயன்பாட்டினை பயன்படுத்திகொள்ளலாம்


காலிபர் என்பது மின்புத்தகங்களை கொண்டு பேரளவு மின்-நூலகமாக பராமரிப்பவர்களுக்காக உதவிடும் ஒரு கட்டற்றபயன்பாடாகும்
இது 31அக்டோபர்2006 இல் தன்னுடைய முதல் பயனத்தை துவங்கி இன்று 200 இற்குமேற்பட்ட நாடுகளிலும் பல்வேறுமொழிகளிலும் இலட்சகணக்கானோர் பயன்படுத்திகொள்ளும்வண்ணம் கட்டற்றபயன்பாடாக உருமாறி வளர்ந்து வந்துள்ளது
மின்புத்தகம் எந்த வடிவமைப்பில் இருந்தாலும் இதன்மூலம் சுலபமாக கையாளமுடியும் மேலும் மின்புத்தகத்தின் தலைப்பு,ஆசிரியர், வெளியிட்ட நாள் ,மின்- நூலகத்தில் சேர்த்தநாள்,புத்தகத்தின் அளவு ,அதன் விலை என்பன போன்ற எந்த வகையிலும் மின்புத்தங்களை தொகுத்திட இது அனுமதிக்கின்றது
குறிப்பிட்ட மின்-புத்தகத்தை பற்றிய சுருக்கமான விவரத்தை எளிதில் அடையாளம் காண உருவாக்கிகொள்ளும் வசதியும் ,ஏதனும் ஒரு குறிச்சொல்லை கொண்டு எந்த மின்-புத்தகத்தில் அதுஇருக்கின்றது என தேடிபிடித்திடும் கூடுதலான மேம்பட்ட தேடுதல் வசதியும் இதில்உள்ளது
இணையத்தின் மூலம் நடப்பில் இருக்கும் விவரங்களை அல்லது ISBNதகவல்களை உயர்மட்ட தரவுகளை கொண்டு தேவையான மின்-புத்தகங்களை தேடிபிடித்து பதிவிறக்கம் செய்துகொள்ளவும் இது உதவுகின்றது
இதிலுள்ள இதனுடைய உருமாற்றும் பொறியானது மின்புத்தகம் எந்த வடிவமைப்பில் இருந்தாலும் அதிலுள்ள எழுத்துருக்கள் எந்த வடிவில் அல்லது அளவில் இருந்தாலும் மிகஎளிதாக நாம் படிப்பதற்கேற்ப புத்தகத்தின் உள்ளடக்கங்களை அப்படியே உருமாற்றி வழங்குகின்றது
அதுமட்டுமல்லாது பயனாளர் எந்தவகை சாதனங்களை வைத்திருந்தாலும் அதிலிருந்த படியே மின்புத்தகங்களை படித்திட விரும்பினால் அதற்கேற்ப மிகபொருத்தமாக மின்புத்தகத்தின் உருவமைப்பை தானாகவே உருமாற்றி வழங்குகின்றது.
தற்போது உலகில் இணையத்தின் வாயிலாக வெளியிடபடும் The New York Times ,The Wall Street Journal ,The Economist ,Time ,Newsweek ,The Guardianஎன்பன போன்ற அனைத்து மின்-செய்திகளையும் முழுமையாக அதனுடைய செய்தியோடைவழியாக தானாகவே பெற்று நாம் படித்திடும் வண்ணம் அவ்வப்போது நமக்கு இது வழங்குகின்றது
மின்-புத்தகத்தின் உள்ளடக்க அட்டவணையை காணுதல்,பக்க அடையாளத்தை தேடிபிடித்தல் , மேற்கோள் செய்தல், நகலெடுத்தல், எழுத்துருவை உள்பொதியசெய்தல் அல்லது வாடிக்கையாளர் விரும்பியவாறு மின்புத்தகத்தை பயன்படுத்திடவும் இது அனுமதிக்கின்றது
smartphone, Kindle என்பனபோன்ற எந்தவகை சதானத்திலிருந்தும் இதிலுள்ள முன்கூட்டியே கட்டமைக்கபட்டுள்ள தேடுபொறியை கொண்டு இணையத்தில் உலாவந்து நாம் விரும்பும் தலைப்பிலுள்ள மின்புத்தகத்தினை இதன்மூலம் தேடி சேகரித்துகொள்ள முடியும்

இது விண்டோ ,லினக்ஸ், மேக்ஸ் போன்ற எந்த வகை இயக்கமுறைமையிலும் செயல்படக்கூடியது
இதன் முகப்புசாளரத்தில் முதன்மை கருவிபட்டை ,மின்புத்தகத்தின் வகைபலகம், மின்புத்தகங்களை பட்டியலிடும் பலகம், மின்புத்தகத்தை முன்காட்சியாக காணும் பலகம் என இதன் முதன்மை சாளரம் பிரிக்கபட்டுள்ளது குறிப்பிட்ட மின்புத்தகத்தினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் அல்லது முதன்மை கருவிபட்டையிலுள்ள view என்ற கருவியை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் வாயிலாக நாம் விரும்பும் மின்-புத்தகத்தினை திறந்து படிக்கமுடியும்
இதன் முதன்மை கருவிபட்டையிலுள்ள start content server என்ற கருவியை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதலின் மூலம் Http://localhost:8080/ என்பன போன்ற வாயிலை உருவாக்கி அதன் வழியாக வளாகபிணையத்தில் மின்புத்தகங்களை பகிர்ந்துகொள்ளும் வசதியும் இதில்உள்ளது
இதனை பற்றி மேலும் விவரம் அறிந்துகொள்ளவும் இதனை பதிவிறக்கம் செய்திடவும்
http://calibre-ebook.com/ என்ற இணைய பக்கத்திற்கு செல்க.

நன்றி கணியம் இணைய இதழ்

Bluefishஎனும் கட்டற்ற உரைபதிப்பு பயன்பாடு

Bluefishஎனும் கட்டற்ற உரைபதிப்பு பயன் பாடானது வாடிக்கையாளர் விரும்பியவாறு செயல்பட அனுமதிக்கின்றது .இது செயல்களை கட்டுபடுத்துவதற்கான கட்டளை வரித்தொடர்களையும்(Programming language) , வலைப்பதிவை உருவாக்கிட உதவிடும் உரைநிரல் மொழியையும்(Scripting language) , காட்சிபடுத்திட உதவும் குறியீட்டு மொழியையும்(Markup Language) ஆதரிக்கின்றது. இது வடிகட்டி(filter) ,சிறுசிறு குறிமுறைகள் (snippets of code) ஆகியவற்றிற்கான கட்டளை வரிகளை வெளிப்புறத்திலிருந்துசேர்த்திட உதவிடும் விரிவாக்க செயலை அனுமதிக்கின்றது. மேலும் புதிய மொழிகளையும் ,புதியவசதிவாய்ப்புகளையும் சேர்த்து கொள்ள இது அனுமதிக்கின்றது .தற்போது Bluefish2.2.4 எனும் இதனுடைய புதிய பதிப்பு விண்டோவில் செயல்படுமாறு வெளியிடபட்டுள்ளது


1
இது விண்டோ ,மேக் ,லினக்ஸ் போன்ற எந்தவொரு இயக்க முறைமைகளிலும் செயல்படுமாறும் , ஒரேஉரைபதிப்பானானது குறியீட்டு மொழி (Markup Language)போன்ற பல்வேறு மொழிகளிலும் செயல்படும் வண்ணம் மிகத்திறன்வாய்ந்ததாக வடிவமைக்கப்பட்டு வெளியிடபட்டுள்ளது
மிகப்பெரிய கோப்புகளையும் ,ஒரே சமயத்தில் ஏராளமான அளவிலான கோப்புகளை திறந்து கையாளும் வண்ணம் வடிவமைக்கபட்டு வெளியிடபட்டிருந்தாலும் இதனுடைய கோப்பின் அளவு 4.2 எம்பி ஆகும்.
இது மிகப்பிரபலமான கட்டளைவரித்தொடர் மொழிகளான(Programming language) சி ,சி++ ஜாவா, போன்றவைகளையும் ,குறியீட்டு மொழிகளான (Markup Language) ஹெச்டிஎம்எல்5, கோல்டு பியூஷன் மார்க்அப் லாங்குவேஜ் ஆகியவைகளையும் ,உரைநிரல் மொழிகளான(Scripting language)பியெர்ல், பைதான் ,ரூபி ,விபி ஸ்கிரிப்பட், ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் போன்ற மொழிகளையும் ஆதரிக்கின்றது. அதுமட்டுமல்லாது தமிழ் , சீன ,ஜப்பானிய மொழி போன்ற பதினேழு மொழிகளுக்குள் மொழிமாற்றம் செய்திடும் திறன்மிகுந்தது ஆகும் இது இணைய பக்கங்களை உருவாக்குவதிலும் ஒதுக்கீடு செய்வதிலும் சேவையாளர் பணியிலும் மிகசிறப்பாக செயல்படுகின்றது

2
இதில் வழக்கமான உரைபதிபபான்களில் உள்ளவறு கட்டளைபட்டை, கருவிகளின் பட்டை, குறிப்பிட்ட செயலுக்கு உடன் தாவிசெல்வதற்கான தாவிபட்டை, கோப்பினை தேடிபிடிப்பதாற்கான தேடுபொறி , உரைகளை திருத்திடஉதவிடும் பதிப்புதிரை என பல்வேறு உள்ளடக்கங்களை கொண்டுள்ளது .திரையின் கீழ்பகுதியிலும் வழக்கமான நிலைபட்டை, கட்டளைவரிகளின் வெளியீட்டு பகுதி ஆகியவை உள்ளன. இதன் திரைவடிவமைப்பானது வாடிக்கையாளர் விரும்பியவாறு குறிப்பிட்ட பகுதி அல்லது பலகம் திரையில் தோன்றவேண்டுமெனில் தோன்றசெய்யவும் குறிப்பிட்ட பகுதி மறையசெய்யவேண்டுமெனில் அவ்வாறே மறையசெய்யவும் அனுமதிக்கின்றது
நம்மால் அடிக்கடி பயன்படுத்தபடும் கட்டளைகளை விரைவாக அனுகுவதற்கேற்ப அவைகளை முதன்மையான இடத்தில் வைத்து கொள்ளுமாறு அனுமதிக்கின்றது. இதனுடைய திரையின் இடதுபுற பலகத்தில் கோப்பினை தேடிபிடிப்பதாற்கான (file browser)என்றவசதி, சிறுசிறு குறிமுறைகள் (snippets of code) சேர்ப்பதற்கான வசதி,பக்க அடையாளக் குறியிடும் (bookmark)வசதி ,எழுத்து அமைவு பட(Character map)வசதி ஆகியவை இதில் கிடைக்கின்றன

திரையின் இடதுபுற பலகத்தில் உள்ள கோப்பினை தேடிபிடிப்பதற்கான (file browser)வசதியின்மூலம் கோப்பினை புதியதாக உருவாக்குதல், ஏற்கனவே உள்ள கோப்பினை பெயர்மாற்றம் செய்தல், நிரந்தரமாக நீக்கம் செய்திடுதல் என்பனபோன்ற பல்வேறு பணிகளை வழக்கமான உரைபதிப்பானில் செய்வதைபோன்று செயல்படுத்தலாம் ஒருகுறிப்பிட்ட செயல்திட்ட பணிக்காக பல்வேறு குறிமுறைகளைஅல்லது குறிப்பிட்ட குறிமுறையை அடிப்படையாக கொண்ட தனித்தனி கோப்புகளை ஒருங்கிணைத்து ஒரு குழுவாக அல்லது தொகுதியாக உருவாக்கிட இது அனுமதிக்கின்றது வடிகட்டுதல்,காலியான வரிகளை நீக்கம் செய்தல் ,டாஸ் கட்டளை வரிகளை யுனிக்ஸ் கட்டளை வரியாக உருமாற்றம் செய்தல், திரும்ப திரும்பவரும் வரிகளை நீக்கம் செய்தல், குறிமுறைகளை வாடிக்கையாளர் விரும்பவண்ணம் வடிவமைப்பை அழகுபடுத்தி செம்மைபடுத்துதல், கோப்பினை பதிப்பித்தலுக்கான கட்டளை வரிகளை சேர்த்தல் என்பன போன்ற வழக்கமான பல்வேறு உரைபதிப்பு செயல்களை இதில் செய்திடமுடியும் .பல்வேறு கோப்புகளை ஒரேசமயத்தில் திறந்து பணிபுரியும் போது ஒரு குழுவான குறிமுறைகள் மற்ற கோப்புகளிலும் உரைத்தொகுதி ஒத்தியங்குமாறு செய்யும்(Synchronize Text Block ) வசதி இதில் உள்ளது இந்த உரைத்தொகுதி ஒத்தியங்குமாறு செய்யும்(Synchronize Text Block ) வசதியின்மூலம் குறிப்பிட்ட உரைத்தொகுப்பின் தொடக்கத்திலும் முடிவிலும் இந்த உரைபதிப்பான் ஆனது அடையாளக் குறியீடு (bookmark) செய்து கொள்ள அனுமதிக்கின்றது இணைய பக்கங்களை உருவாக்கிடும் போது எழுதப்படும் ஏராளமான கட்டளை வரிகளில் உள்ள செயல் தட்டங்களில எழுத்துபிழைகளை சரிசெய்யஉதவும்Spell check எனும் வசதி இதில் உள்ளது .
ஜாவா, ஹெச்டிஎம்எல்5 ,விபி ஸ்கிரிப்ட் போன்ற மொழிகளின் கட்டளை வரிகளை சிறுசிறு குறிமுறைகளாக (snippets of code) தனித்தனி தொகுதியாக பிரித்து வைத்துகொள்ளும் வசதி இதில் உள்ளதால் குறிப்பிட்ட குறிமுறைகளின் வரியானது எந்த மொழியில் எழுதபட்டுள்ளது என குழம்பி தவிக்காமல் தெளிவுபடுத்த இது உதவுகின்றது
மிகப்பெரிய செயற்திட்டங்களில் பல்வேறுகோப்புகளை உருவாக்கவேண்டிய நேரங்களில் ஒவ்வொரு வகையான கோப்புகளையும் தேடிபிடித்து திறப்பதற்கு மிகச்சிரமமாக உள்ள நிலையில் இடதுபுறபலகத்தில் உள்ள குறிப்பிட்ட கோப்பகத்தை தெரிவுசெய்து சுட்டியின் வலதுபுற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன்விரியும் குறுக்குவழி பட்டியில் Open Advanced என்ற வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்தவுடன் கோப்புகள் அமைப்பின் வகைவாரியாக (.css, .java, .html)திரையில் தோன்றும் அவற்றுள் தேவையான வகையில் உள்ள கோப்புகளில் நாம்விரும்பும்கோப்பினை திறந்து கொள்ளமுடியும் இதே வழிமுறையில் துனைகோப்பகத்தில் உள்ள கோப்புகளையும் தேடிபிடித்து திறந்து கொள்ளமுடியும்
குறிப்பிட்ட தவறான சொல்லை அல்லது சொற்றொடரை திருத்தம் செய்து சரியான சொல்லை அல்லது சொற்றொடரை மாற்றியமைப்பதற்கான find and replaceஎனும் வசதி இதில் உள்ளது
இலக்கண பிழைகளையும், எழுத்துபிழைகளயும் சுட்டிகாட்டிடும் வசதி சொல்லை அல்லது சொற்றொடரை தட்டச்சு செய்திடும்போது மிகுதி எழுத்துகளை தானாகவே நிரப்பி கொள்ளும் வசதி ,உரையாடல் பெட்டி வழிகாட்டி உரையாடல் பெட்டி போன்றவைகளை தோன்றசெய்தல் என்பனபோன்ற வழக்கமான உரைபதிப்பானின் அனைத்து செயல்களையும் செய்யும் திறன் கொண்டதாகும் இதனைபற்றி மேலும் அறிந்து கொள்ள http://bluefish.openoffice.nl/index.html என்ற இணைய தளத்திற்கு செல்க

நன்றி கணியம் மின்னிதழ்

பொருட்களுக்கான இணையத்(IOT)திற்கான சிறந்த கட்டற்ற கணினிமொழிகள்

இன்றைய நவீனஉலகில் தானியங்கியான பொருள் போக்குவரத்துகள், தானியங்கியான வண்டிகள், திறன்மிகுந்த வீடுகள் ,திறன்மிகுந்த நகரங்கள் என அங்கிங்கெனாதபடி எங்கெங்கும் இந்த பொருட்களுக்கான இணையத்(IOT)தினை நோக்கி மாறிகொண்டே வருகின்றன இவ்வாறான பொருட்களுக்கான இணையத்திற்கான மென்பொருளை உருவாக்குவதற்கு அடிப்படையாக ஒருசில கணினிமொழிகள் அத்தியாவசிய தேவையாகும் ஜாவா, சி, ஜாவாஸ்கிரிப்ட், பைத்தான், பிஹெச்பி ஆகியன அவ்வாறானவைகளில் கட்டற்ற கணினிமொழிகளாகும்
1.ஜாவா எங்கும் எடுத்துசென்று கையாளமுடிந்த கையடக்கமானதாகவும் எளிதாக கற்று பயன்படுத்தி கொள்ளமுடிந்ததாகவும் இருப்பதால் இதுபொருட்களுக்கான இணையத்(IOT)தில் பயன்பாட்டினை உருவாக்கி சாதனங்களுடன் அல்லது கருவிகளுடன் மிகஎளிதாக பயன்படுத்தமுடிந்தவொரு எளிய கணினிமொழியாக விளங்குகின்றது. கணினியிலிருந்து அல்லது கைபேசியிலிருந்து எந்தவொரு வன்பொருளையும் பொருட்களுக்கான இணையத்(IOT)துடன் இணைக்கும் திறன் மிக்கது .நம்பதகுந்ததாகவும் பாதுகாப்பானதாகவும் குறைந்த செலவாகக்-கூடியாதகவும் அதிகவளங்களை கொண்டதாகவும் பல்வேறு வகையான வன்பொருட்களையும் கையாளுவதை ஆதரிக்கும் தன்மைகொண்டதாகவும் சந்தையில் எளிதாக கிடைக்ககூடியதாகவும் நீண்டகால நோக்கில் பயன்பாடுகளை உருவாக்கிடும் தன்மை மிக்கதாகவும் இது விளங்குகின்றது
2.சி இது அனைத்துவன்பொருட்களோடும் மிகநெருக்கமான அடிப்படையான கணினி மொழியாகும்மேலும் உட்பொதிந்த பயன்பாடுகளை உருவாக்குவதில் திறன்மிக்கதாக விளங்குகின்றது அதனால் பொருட்களுக்கான இணைய(IOT)மென்பொருட்களை விரைவாகும் எளிதாகவும் உருவாக்கமுடியும் பல்வேறு கணினிமொழிகளுக்கும் அடிப்படையாக இந்த சி எனும் கணினிமொழியே இருந்துவருகின்றது இதுஎங்கும் எடுத்துசென்று கையாளமுடிந்த கையடக்கமானதாக இருந்துவருகின்றது முன்கூட்டியே கட்டமைக்கப்பட்ட நிரல்தொடர்கணினிமொழியாக தேவைக்கேற்ப விரிவாக்கதன்மை கொண்டது 32 விசைசொற்களை மட்டும்கொண்டுமுன்கூட்டியே கட்டமைக்கப்பட்ட செயலிகளை கொண்டது
3.பைத்தான் இது பெரும்பாலும் இணைய பயன்பாடுகளை உருவாக்குவதில் பெரும்பங்கு வகிக்கின்றது ஆயினும் பொருட்களுக்கான இணைய(IOT)மென் பொருட்களை உருவாக்குவதில் மிகமுக்கிய பபங்காற்றுகின்றது ஒருசில குறிமுறை-வரிகளை கொண்டு நாம் விரும்பிய பயன்பாடுகளை உருவாக்கி கொள்ள-முடியும் பொதுவாக தரவுகளின் அடிப்படையிலான அட்டவணை தரவுதளம் போன்றவை-களுக்கான பயன்பாடுஎனில் பைத்தான் முதல் வாய்ப்பாகதெரிவுசெய்து கொள்ளலாம் இதனை எளிதாகவும் விரைவாகவும் கற்கவும் அதன்பின்னர் நடைமுறைபடுத்தவும் முடியும் இது கையடக்கமானது எந்தவொரு அமைவையும் சாராதது சிறிய அட்டையிலும் செயல்படும் திறன்மிக்கது மிகச்சிறிய பொருட்களை கையாளுவதற்கான மென்பொருளிற்கு இது மிகவும் பொருத்தமானதாகும்
4.பிஹெச்பி தொழிலகங்கள் அனைத்தும் தானியங்கியாக மாறுகின்ற சூழலில் மையபடுத்தப்பட்ட பயன்பாடுகளை அதன் வழங்கல் பயன்பாடுகளுடன் இணைந்து மேககணினியுடன் ஒத்தியங்குவதற்கு அடிப்படையாக இது அமைகின்றது இதனை நாமேமுயன்று கற்று பயன்படுத்திட எளிதானது அதிக நெகிழ்வுதன்மையுடன் கூடியது ஒருங்கிணைந்துசெயல்படுவதிலும் ஒத்தியங்கவதிலும் எளிதானது மிகத்திறன்மிகுந்த முடிவை வழங்குகின்றது மிககுறைந்த செலவே ஆககூடியது மிக்சசிறு சென்ஸாரிலும் செயல்படும் சேவையாளர் கட்டுப்பாட்டு பயன்பாட்டினை இதன் வாயிலாகவே இதுவரையில் எளிதாக உருவாக்கி பயன்படுத்தபபட்டுவருகின்றது
5.ஜாவாஸ்கிரிப்ட் இணையத்தில் சிறுசிறு மேல்மீட்பு பட்டிகளை உருவாக்குவதில் இது முதன்மையாக இருக்கின்றது அனைத்து இணையஉலாவி பயன்பாடுகளையும் உருவாக்குவதற்காக இதனையே பயன்படுத்தி கொள்ளப்படுகின்றது மிகச்சிறிய ஹப்களையும் சென்ஸார்களையும் செயல்படுத்த உதவும் Node.Jsஎன்பதுஇந்த ஜாவாஸ்கிரிப்ட்டால் இயக்கப்படுகின்றது இது அனைத்து இணையஉலாவிகளையும் ஆதரிக்கின்றது இது பொருட்களுக்கான இணைத்திற்கு மிகபொருத்தமான கணினிமொழியாகும்

கூகுள் ப்ளே ஸ்டோரில் இல்லாத சிறந்த ஆண்ட்ராய்டு பயன்பாடுகள்

தற்போது கூகுள் ப்ளே ஸ்டோரில் மில்லியன் கணக்கான ஆண்ட்ராய்டு பயன்பாடுகள் பொதுமக்களின் பயன்பாட்டிற்காக தயாராக இருக்கின்றன. ஆனால் நமக்கு அத்தியாவசியமாக தேவைப்படும் முக்கியமான ஒருசில ஆண்ட்ராய்டு பயன்பாடுகள் மட்டும் இந்த கூகுள் ப்ளே ஸ்டோரில் இல்லை ஏனெனில் இவை கூகுளின் நிபந்தனையின் படி இல்லாததால் கூகுள் ப்ளே ஸ்டோரில் பொதுமக்களின் பயன்-பாட்டிற்காக இவை வைக்கப்படவில்லை.ஆயினும் நமக்கு தேவைப்படும் இவ்வாறான முக்கியமான ஒருசில ஆண்ட்ராய்டு பயன்பாடுகளை மட்டும்நாம் இணையத்தில் தேடிபிடித்து பதிவிறக்கம் செய்து நம்முடைய ஆண்ட்ராய்டு சாதனங்களில் நிறுவுகை செய்து பயன்படுத்தி கொள்ளமுடியும் அவ்வாறானவைகளில் ஒரு சில பின்வருமாறு
1. FireTube என்பது யூட்யூப் இணையதளத்தில்உள்ள நாம் விரும்பும் கானொளி படங்களில் இடைமுகம் செய்து அவை இயக்கபடாமலேயேஅதனுடைய கானொளி காட்சிகளை மட்டும்காணவும் நம்முடைய சாதனத்தின் திரைகாட்சியை நிறுத்தம்-செய்து அதனுடைய இசையைமட்டும் கேட்கவும் உதவுகின்றது இதன்வாயிலாக நம்முடைய கைபேசியின் மின்கலணின் மின்சாரத்தை சேமித்திடவும் தரவுகளை சேமித்திடவும் முடியும் இதனுடைய இணையமுகவரி https://firetube.en.uptodown.com/android ஆகும்
2. MiXPlorer என்பது ஆண்ட்ராய்டு கைபேசியின்கோப்புகளை கையாளுவதற்கானதொரு சிறந்த பயன்பாடாகும் மேலும் இதுஒரே சமயத்தில் ஒன்றிற்குமேற்பட்ட கோப்பகங்-களை கையாளும் திறன் கொண்டது கூகுள்ட்ரைவ்,ட்ராப்பாக்ஸ், ஒன்ட்ரைவ் போன்ற பிரபலமான மேககணினி கோப்பு சேமிப்பகங்களை அனுகி நம்முடைய கோப்புகளை சேமிப்பதற்கான பணியை செயற்படுத்துவது போன்ற பல்வேறு வகைகளில் கோப்புகளை கையாள பயன்படுகின்றது மிகமேம்பட்ட தேடுதல்செயலிகளை கொண்டது.இதனுடைய இணைய முகவரி http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1523691 ஆகும்
3.Lucky Patcher என்பது நம்முடைய பயன்பாடுகளில் இடையிடையே வந்து நமக்குத் தொல்லை கொடுக்கும் கூகுள் விளம்பரங்களை நீக்கம்செய்தல், பயன்பாட்டின் அனுமதிசெயல் சரிபார்த்தலை நீக்கம்செய்தல்,apkகோப்புகளை மாறுதல் செய்தல், அவ்வப்போது பிற்காப்பு செய்தல்,மறுதொடக்கம்செய்தல் என்பன போன்ற பல்வேறு வகையில் நம்முடைய ஆண்ட்ராய்டு பயன்பாடுகளை மாறுதல்கள் செய்திட உதவுகின்றது
எச்சரிக்கை இந்த பயன்பாட்டினை பயன்படுத்தி கொள்வதற்குமுன் நம்முடைய சாதனத்தின் தரவுகளைமுழுவதுமாக பிற்காப்புஎடுத்து வைத்து கொள்க இதனுடைய இணைய முகவரி http://luckypatcher.net/ ஆகும்
4.F-droidஎன்பதுஒரு கட்டற்ற பயன்பாடாகும் இது நம்முடைய ஆண்ட்ராய்டு சாதனத்தினை தானாகவே நிகழ்நிலைபடுத்தி மேம்படுத்தி கொள்ளஉதவுகின்றது இதனுடைய இணைய முகவரி https://f-droid.org/ ஆகும்
5. XPosed Framework என்பது ஒருவாடிக்கையாளர் விரும்பும் ரேம் நினைவகத்தினை நிறுவுகை செய்திடும்போது ஆண்ட்ராய்டு சாதனத்தின் அமைவில் செய்யவேண்டிய தேவையான ஒருசிலமாறுதல்களை தானாகவே செய்து custom ROM நிறுவுகை செயலை எளிதாக ஆக்குகின்றது எச்சரிக்கை இந்த பயன்பாட்டினை பயன்படுத்தி கொள்வதற்குமுன் நம்முடைய சாதனத்தின் தரவுகளைமுழுவதுமாக பிற்காப்பு எடுத்து வைத்து கொள்க இதனுடைய இணைய முகவரி http://repo.xposed.info/module/de.robv.android.xposed.installer ஆகும்
6 Adawayஎன்பது ஆண்ட்ராய்டு சாதனங்களில் செயல்படும் பயன்பாடுகளின் திரையில் தேவையற்ற விளம்பரங்களை தடைசெய்து நம்முடைய பணியில் கவணம் சிதறாமல் செயல்பட உதவுகின்றது இதனுடைய இணைய முகவரி https://f-droid.org/repository/browse/?fdid=org.adaway ஆகும்

Previous Older Entries