எக்செல்லின் dashboard எனும் புதியவசதி

எக்செல்லில் ஏற்கனவே report எனும் வசதி பயனுள்ளதாக இருக்கும்போது புதியதாக dashboard என்பது தேவையா என்ற கேள்வி நம்அனைவரின் மனதிலும் எழும் நிற்க அறிக்கையென்பது தரவுகளின் தொகுப்பாக ஒரேஇடத்தில் வழங்கப்படுவதாகும் இந்த தரவுகளை கொண்டு படவில்லை காட்சியாகவோ வரைபடமாகவோ உருவாக்குவது அடுத்த படிநிலையாகும் பக்கம்பக்கமாக புள்ளிவிவர அறிக்கைகளை அட்டவணைகளாக வழங்குவதைவிட ஒரேயொரு வரைபடத்தில் காட்சியாக காண்பி்ப்பது பார்வையாளர்கள் தகவல்களை எளிதாக புரிந்து கொள்ளஉதவும் அல்லவா அவ்வாறான வரைபடங்களும் புள்ளியியல் தொகுப்பாகவும் ஒரேபக்கத்தில் அமைவதுதான் dashboard ஆகும்.இதன் வாயிலாக ஒருபக்கத்தில் அமைந்திருக்ககூடிய அட்டவணைகளை வரைபடங்களை கொண்டு ஒருநிறுவனத்தின் முழுநிலவர த்தையும் எளிதாக அறிந்து கொள்ளமுடியும் அதாவது ஒருநிறுவனத்தின் வளர்ச்சி போக்கை ஒப்பீடு செய்திடவும் எதிர்கால திட்டங்களை தீட்டவும் இந்த dashboard பேருதவியாக இருக்கும் எக்செல்லின் dashboardஐ உருவாக்குவதுஎன்பது பல்லடுக்கு படிமுறை செயலாகும் இந்த வசதி எக்செல் 2007 இற்கு பிந்தைய பதிப்பில்மட்டுமே செயல்படும் தன்மை கொண்டதாகும் தேவையான தகவல்களை ஒன்று திரட்டி அதனை அட்டவணையாக தயார்செய்து அந்த அட்டவணையிலிருந்து பொருத்தமான வரைபடங்களை உருவாக்கி இவையனைத்தும் ஒரேதிரையில் தோன்றுமாறு வடிவமைப்பு செய்திடவேண்டும் என்றவாறு பல்லடுக்கு படிமுறை செயலாகும் அதனால்பின்வரும் படிமுறைகளை பின்பற்றிடுக
படிமுறை.1.முதலில் தேவையான தரவுகளை நகலெடுத்து ஒட்டி கொள்க அதற்கு பதிலாக நிகழ்வு நேரத்தில் தரவுகள் மாற்றிடும் போதெல்லாம் இணைப்பிலுள்ள தரவகளும் மாறும் வசதி கொண்ட ODBC ஐ பயன்படுத்தி கொள்க குறிப்பு CSV files அல்லது Text filesஆகிய எந்தவகை கோப்புகளாக இருந்தாலும் பரவாயில்லை எக்செல்லில் அவைகளை தரவுதளமாக மாற்றிசேமித்து கொள்க
படிமுறை.2 . அடுத்து நம்முடையபணித்தாளை கட்டமைவு செய்திடவேண்டும் அதற்காகஉள்ளே கொண்டுவந்த அடிப்படையான தரவுகளுக்காக(raw data) ஒரு பணித்தாள் என்றும் dashboard இற்காக மற்றொரு பணித்தாள் என்றும் இரண்டு அல்லது மூன்று புதிய பணித்தாட்களை திறந்துகொள்க
படிமுறை.3.. பின்னர் இந்த தரவுகளை கொண்டு படவில்லையாக உருமாற்றம் செய்திடுக அதற்குமுன் அவைகளை எக்செலலின் அட்டவணையாக உருவாக்கிடுக ஏனெனில் அட்டவணையாக உருவாக்கினால் தரவுகளைநெடுவரிசைகளாக அல்லது கிடைவரிசைகளாகஅதற்கு வழங்கியுள்ள பெயரை கொண்டு எளிதாக பயன்டுத்தி கொள்ளமுடியம் அதனால் அடிப்படை தரவுகளை கொண்டு தேவையானவாறு நெடுவரிசைகளை கிடைவரிசைகளை கொண்ட அட்டவணையாக தயார்செய்து கொள்க இந்த அட்டவணயில் =SUM போன்ற சூத்திரங்களை தேவையானவாறு உருவாக்கி கொள்க
படிமுறை4.மேலும் இந்த அட்டவணையாக்கப்பட்ட தரவுகளை SUMPRODUCT, INDEX/MATCH , VLOOKUP , IFERROR , TEXT , ROWS/COLUMNS , ஆகிய செயலிகளை கொண்டு விரும்பியவாறு தேவையான அறிக்கையை மேம்படுத்திகொள்க இதில் OFFSET, NOW, TODAY ஆகிய செயலிகளைகண்டிப்பாக பயன்படுத்திடவேண்டாம் தேவையற்ற செயலிகளைஅறவே நீக்கம்செய்திடுக
படிமுறை4.. திரையின் மேலே கட்டளை பட்டையில் dashboard என்பதை பயன்படுத்தி கொண்டு Gantt chart PivotTables போன்றவற்றில் ஒன்றுக்குமேற்பட்ட வரைபடங்களை கலந்து combination charts ஆக பயன்படுத்தி கொள்க இயக்கநேர வரைபடங்களை (dynamic charts) தெரிவுசெய்து கொள்க அதாவது தரவுகளை அவ்வப்போது நிகழ்நிலைபடுத்தி அதற்கேற்ற வரைபடங்கள் மாறியமைத்து sparkline என்பதைபயன்படுத்தி பொருள் பொதிந்ததாக இருக்குமாறு பார்த்து கொள்க தரவுகளை contrasting colors வண்ணத்தை கொண்டு மேம்படுத்தி காண்பிக்கசெய்திடுக இந்த dashboard இல் மிகச்சரியான வரைபடங்களை மட்டும் தெரிவுசெய்திடுக மேலும் Scroll Bars,Check Boxes,Drop Down Listபோன்றவற்றை தேவையானவாறு பயன்படுத்தி கொள்க உடன் படத்திலுள்ளவாறு dashboard ஆனது அட்டவணை வரைபடங்கள் ஆகியஅனைத்தும் ஒரேதிரையில் அமைவதை காணலாம்
குறிப்பு இதில் தகவல்களை மிககுழப்பமானதாகஆக்கிடவேண்டாம் அடிக்கடி மாறுகின்ற சூத்திரங்களை பயன்படுத்திவேண்டாம் கூடுதலான தேவையற்ற தகவல்களை சேர்த்து வைத்திடவேண்டாம் இந்த dashboard பகுதியில் மற்ற செயல்கள்எதுவும் இல்லாமல் தடுத்திடுக வரைபடங்களை உருவாக்கஉதவிடும் முக்கிய தரவுகளின் கிடைவரிசை நெடுவரிசைகளை நிலையாக மாறாமல் வைத்திடுக கலவையான வரைபடங்களுக்கு இடையே போதுமான இடைவெளிவிட்டிடுக நிபந்தனைகளுடனான வடிவமைப்பில் குறியீடுகளை பயன்படுத்திடுக

எக்செல்லை திறம்படபயன்படுத்திடுவதற்கான ஆலோசனைகள்

1.எக்செல்லை பயன்படுத்தி நம்முடைய பணியை எளிதாகவும் விரைவாகவும் முடித்திட சூத்திரங்கள் மிகமுக்கிய பங்காற்றுகின்றன மிக சிக்கலான தருக்கங்களை அதில் கொண்டுவரும்போது இந்த சூத்திரங்கள் மிகநீண்டதாக அமையும் அதனால் சரியான விடை கிடைக்காதபோது இந்த சூத்திரங்களில் எந்தவிடத்தில் தவறு ஏற்படுகின்றது என கண்டுபிடித்திட முடியாமல் தடுமாறுவோம் அதனால் நீண்ட சூத்திரங்களை ஒவ்வொரு தருக்கம் வரையில் தனித்தனியாக அமைந்திட்டால் குறிப்பிட்ட தருக்கம் சரியாக செயல்படுகின்றதா?-என பரிசோதிக்க ஏதுவாக இருக்குமல்லவா !அதற்காக சூத்திரங்களை உள்ளீடு செய்தபின்னர் அல்லது ஏற்கனவே சூத்திரங்களை உள்ளீடு செய்திருந்தால் அதில் இடம்சுட்டியை வைத்து Alt,Enter ஆகிய விசைகளை சேர்த்து அழுத்துக உடன் அந்த சூத்திரங்களானவை ஒவ்வொரு தருக்கம் முடிந்துவுடன்அடுத்தவரிதுவங்குவதாக மாறியமையும் அதன்பின்னர் எந்த தருக்கத்தால்விடை சரியாகவரவில்லையென சரிபார்த்திடமுடியும்

2 பெரிய விற்பணைநிறுவனங்கள், வியாபார நிறுவனங்கள் ஆகியவை பல்வேறு வகையான பொருட்களை வெவ்வேறு விற்பணைவிலையில் விற்பணை செய்திடுவார்கள் அந்நிலையில் அன்றாட விற்பணை விவரங்களின் தரவுகளை அட்டவணையாக உருவாக்கி மொத்த விற்பணைதொகையை கணக்கிடுவார்கள் அதிலும் ஒவ்வொரு பொருளின் விற்பணைவிலை ,எத்தனைஎண்ணிக்கை விற்பணைசெய்யப்பட்டன அதன்மொத்தவிற்பணை எவ்வளவு என கணக்கிடுவதற்கான சூத்திரத்தினை தனியான நெடுவரிசையாக சேர்த்து பல்வேறு நெடுவரிசைகளிலும் பொருட்களின் பெயர்வாரியாக அனைத்து பொருட்களின் பெயர்களை கிடைவரிசைகளிலும் என்றவாறு அந்நிறுவனமானது விற்பணைசெய்திடும் அனைத்து பொருட்களின் தரவுகளை நெடுவரிசைகளிலும் கிடைவரிசைகளிலும் உள்ளீடு செய்து இறுதியாக அன்றைய மொத்தவிற்பணைத்தொகை எவ்வளவு என கணக்கிடுவதற்கு பதிலாக ஒவ்வொரு கிடைவரிசையிலும் தனித்தனியாக விற்பணைத் தொகையை கணக்கிடாமல் ஒட்டுமொத்தமாக SUMPRODUCT எனும் சூத்திரத்தினை பயன்படுத்தி பொருட்களின் பெயர் ஒருநெடுவரிசையிலும் அவைகளின் ஒவ்வொன்றின் விற்பணைவிலை மற்றொரு நெடுவரிசையிலும் அந்தந்த பொருளின் விற்பணைஎண்ணிக்கை மூன்றாவது நெடுவரிசையிலும் உள்ளீடு செய்தபின்னர் முடிவாக நான்காவாதாக இந்த பொருளின் விற்பணைத்தொகையை கணக்கிட்டு ஒட்டுமொத்த கூடுதல் காண்பதற்கு பதிலாக முடிவாக SUMPRODUCT எனும் சூத்திரத்தினை பயன்படுத்தி அன்றாட ஒட்டுமொத்த விற்பணத்தொகையை மிகஎளிதாக கணக்கிடமுடியும்

3. இந்த எக்செல்லின் சூத்திரத்தினை பயன்படுத்தி தானாகவே Random எண்கள் உருவாகிடுமாறு செய்யமுடியும் ஆயினும் இவ்வாறான Random எண்கள் எந்தஇரு எண்களுக்கு இடையே அமைந்திருக்கவேண்டும் என்ற விவரத்தை மட்டும் குறிப்பிடவேண்டும் மேலும் இந்த Random எண்கள் நாம் இந்த கோப்பினை திறக்கும் போதெல்லாம் அவ்வப்போது உருவாகிமாறிகொண்டே இருக்கும் இதனை நகலெடுத்து ஒட்டுதல் செய்திடுக அவ்வாறு ஒட்டுதல்செய்திடும்போது மதிப்பை மட்டும் ஒட்டுதல் செய்திடவேண்டும் என்ற வாய்ப்பினை மட்டும் தெரிவுசெய்து கொண்டால் போதும் குறிப்பிட்ட Random எண் மட்டும் அப்படியே இருக்கும் அவ்வாறு Random எண்களை உருவாக்கிடுவதற்காக =RANDBETWEEN(1000,9999) என்றவாறு சூத்திரத்தினை அமைத்திட்டால் போதுமானதாகும்
4 எக்செல்லின் அதிக பக்கங்களை அச்சிடவிரும்பிடும்போது ஒவ்வொரு பக்கத்திலும் அறிக்கையின் தலைப்பு அச்சிடவிரும்பினால் Page Layout எனும் வாய்ப்பு பட்டையை தெரிவுசெய்திடுக தொடர்ந்து விரியும் திரையில் Print Titles எனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக அதன்பின்னர் விரியும் திரையில் Rows to Repeat at Top எனும் பெட்டியில் எந்தெந்த நெடுவரிசைகளை அச்சிடத்துவங்கிடும்போது தலைப்பானதுதிரும்ப திரும்ப அச்சிடவேண்டும் என குறிப்பிடுக
2.5.இணையத்திலிருந்து அட்டவணைகளை நம்முடைய எக்செல்லில் பதிவிறக்கம் செய்யவிரும்பிடும்போது Dataஎனும் வாய்ப்பு பட்டையை தெரிவுசெய்திடுக தொடர்ந்து விரியும் திரையில் From Web எனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக அதன் பின்னர் விரியும் இணையஉலாவியின் திரையில் இணைய முகவரியை (URL) உள்ளீடுசெய்திட்டு Go எனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக அதன்பின்னர் நாம் உள்ளீடு செய்த இணையமுகவரியில் உள்ள அட்டவணையானது திரையில் தோன்றிடும் Click to select this table எனும் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குகதொடர்ந்து Import எனும் பொத்தானையும் அடுத்து OK எனும் பொத்தானையும்தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்தால் போதும் குறி்ப்பிட்ட அட்டவணை நம்முடைய எக்செல்தாளிற்குள்பதிவிறக்கம் ஆகிவிடும்

எக்செல் எனும் பயன்பாட்டில் நாம் உருவாக்கிடும் கணித சூத்திரங்களை மற்றவர்கள் யாரும்மாற்றிடாமல் பாதுகாத்திடலாம்

அதற்கான படிமுறை பின்வருமாறு
படிமுறை1.இதற்காக நாம் பாதுகாக்க விரும்பும் எக்செல் தாளினை திரையில் தோன்றசெய்திடுக பின்னர் Ctrl+A ஆகிய விசைகளை அழுத்தி தாள் முழுவதையும் தெரிவுசெய்து கொள்க பின்னர் சுட்டியின் வலதுபுற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன்விரியும் சூழ்நிலைபட்டியில் format cells எனும் வாய்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக பின்னர் விரியும் எனும்உரையாடல் பெட்டியில் Protection எனும் தாவிபொத்தானின் திரையை தோன்ற செய்திடுக அதில் Locked எனும் தேர்வுசெய்பெட்டியை தெரிவுசெய்து கொண்டு ok எனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக
படிமுறை2. எக்செல்தாளின் கணித சூத்திரங்கள் இருக்கும் நுண்ணறையை தெரிவுசெய்து கொண்டு சுட்டியின் வலதுபுற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன்விரியும் சூழ்நிலைபட்டியில் format cells எனும் வாய்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக பின்னர் விரியும் எனும்உரையாடல் பெட்டியில் Protection எனும் தாவிபொத்தானின் திரையை தோன்ற செய்திடுக அதில் Locked எனும் தேர்வுசெய்பெட்டியை தெரிவுசெய்து கொண்டு ok எனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக
படிமுறை3.மூன்றாவது படிமுறையாக தி் ரையின் மேலே Review எனும் தாவிபொத்தானின் திரையை தோன்ற செய்திடுக அதில் Protect sheet எனும் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக தேவையெனில் கடவுச்சொற்களைஉள்ளீடு செய்து கொண்டு ok எனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக

சேமிக்கமறந்த எக்செல் கோப்புகளை மீட்டெடுப்பது எவ்வாறு?

நாம் பணியாற்றி கொண்டிருக்கும் எக்செல் கோப்பினை சேமிப்பதை பற்றி சிந்திக்காமல் மிகஆழ்ந்த ஈடுபாட்டுடன் பணிபுரிந்து கொண்டிருப்போம் ஆயினும் இடையில் ஏதேனுமொரு காரணத்தினால் கணினியின் இயக்கம் நின்று போகும் அதனால் அந்த எக்செல் கோப்பு முழுவதும் அழித்துநீக்கப்பட்டுவிட்டும் அதனை தொடர்ந்து அந்த எக்செல் கோப்பில் நாம்இதுவரை ஆற்றிய பணிவீணாகி அழிந்துபோனதால் அடுத்து என்ன செய்வது என தடுமாறி நின்றுவிடுவோம் மேலும் செய்த செயலையே மீண்டும் செய்யவேண்டிய நிலைக்கு தள்ளப் படுவோம் அஞ்சற்க இவ்வாறான நிலையில்கூட நாம் ஏற்கனவே பணிபுரிந்த எக்செல் கோப்பினை பின்வரும் படிமுறைகளை பின்பற்றி மீட்டெடுக்கமுடியும்
இதற்காக புதிய எக்செல்கோப்பு ஒன்றினை திறந்து கொள்க பின்னர் மேலே கட்டளைபட்டையில் File எனும் தாவியின் திரையை விரியச்செய்து அதிலுள்ளOpen’ எனும் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக பின்னர் திரையின்மேலே இடதுபுறமுள்ள Recent Workbook எனும் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக அதன் பின்னர் கீழ்பகுதியிலுள்ள Recover Unsaved Workbooks என்பதை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன்விரியும் உரையாடல் பெட்டியில் காண்பிக்கும் கோப்புகளின் பட்டியலிலிருந்து நாம் சேமித்திடாது பணிபுரிந்து கோப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் நாம் சேமிக்காது பணிபுரிந்த எக்செல்கோப்பு கடைசியாக செய்த திருத்தங்களுடன் திரையில் தோன்றிடும் அதனை தொடர்ந்து Save As எனும் வாய்ப்பின் வாயிலாக இந்த கோப்பிற்கு ஒரு பெயரிட்டு விரும்பிய இடத்தில் சேமித்து கொள்க பொதுவாக இவ்வாறான சேமிக்காத கோப்புகள் C:\Users\[YourSystemName]\AppData\Local\Microsoft\Office\UnsavedFiles என்ற கோப்பகத்தில் மட்டுமே வைக்கப்பட்டிருக்கும் அதனால் நேரடியாக இந்த கோப்பகத்திற்கு சென்று கூட இந்த கோப்பினை திறந்து திரையில் தோன்றிட செய்திடலாம்
குறிப்பு 1.இயல்புநிலையில் சேமிக்காத கோப்புகள் XLSB எனும் வடிவமைப்பில் மட்டுமே இருக்கும்
குறிப்பு 2. இயல்புநிலையில் எக்செல்பயன்பாடானது நாம்பயன்படுத்திடும்போது AutoSave , AutoRecover ஆகிய செயலிகள் தானாகவே செயல்படுமாறு முன்கூட்டியே கட்டமைக்கப்பட்டே இருக்கும் . எனும் செய்திகளை மனதில் கொள்க

நம்முடைய அன்றாட அலுவலகபணிகளை மேம்படுத்திடும் மைக்ரோ சாப்டின் வேர்டு எனும் பயன்பாட்டின் கூடுதல் இணைப்புகள்

நம்முடைய அன்றாட பயன்பாட்டிற்காக உதவுகின்ற வேர்டில் ஏராளமான வசதிகள் ஏற்கனவே இருந்தாலும் நம்முடைய ஆவணத்தை மேலும் மெருகட்டிடும் வண்ணம் கூடுதலான இணைப்புகளை அவ்வப்போது வெளியிட்டுகொண்டே உள்ளது அவைகள் பின்வருமாறு
1. Consistency Checker நாம் உருவாக்கிடும் ஆவணத்தில் ஒரேமாதிரியாக வாக்கியங்கள் சொற்கள் அமைந்திருப்பதை உறுதிசெய்திட இது உதவுகின்றது உதாரணமாக நாம் துவக்கத்தில் e-commerce என்றவாறு உள்ளீடு செய்த சொல்லானது அதன்பின்னர் மீண்டும் அதையே பயன்படுத்திடும்போது ecommerce என்றவாறு பயன்படுத்தியிருந்தால் அதனை இந்த வசதியானது தவறுஎன சுட்டிகாட்டி e-commerce என்றவாறு சரிசெய்திடுமாறு அறிவுறுத்தும் இதனை https://appsource.microsoft.com/en-us/product/office/WA104041485?tab=Overview எனும் தளத்திலிருந்து பதிவிறக்கம் செய்து பயன்படுத்தி கொள்க
2.DocuSign for Word வேர்டு ஆவணத்தினை மற்றவர்களுக்கு இணையத்தின் வாயிலாக அனுப்பிடும்போது அதில் உருவாக்கி அனுப்புபவரின் கையொப்பத்தினை இட்டு அனுப்பினால் குறிப்பிட்ட நபர்தான் அனுப்பினார் என சட்டப்படியாக செல்லுபடியாகும் ஆவணமாக கருதப்படும் அதற்காக உதவவருவதுதான் நம்முடைய மின்-கையொப்பத்தினை (eSignature) நம்முடைய வேர்டு ஆவணத்தில் இணைத்து அனுப்புவதற்காக இந்த வசதி பயன்படுகின்றது இதனை https://www.docusign.com/solutions/microsoft/word எனும் தளத்திலிருந்து பதிவிறக்கம் செய்து பயன்படுத்தி கொள்க
3. TextAloud வேர்டில் உருவாக்கியஆவணத்தினை சரிபார்ப்பதற்காக அதனை அச்சிட்டு படித்தறிந்து தவறுகளை சரிசெய்து மீண்டும் அச்சிட்டு படித்தறிந்து அனைத்தும் தவறில்லாமல் சரியாக இருக்கின்றதாவென சரிபார்ப்பதற்காக அதனை ஒலிவடிவில் காதால் கேட்டு தவறுஇருக்குமிடத்தை சரிசெய்திட உதவவருவதுதான் இந்த வசதியாகும் இதனை https://nextup.com/ எனும் தளத்திலிருந்து பதிவிறக்கம் செய்து பயன்படுத்தி கொள்க
4. Office Tabs வேர்டில் ஏராளமான கோப்புகளை உருவாக்கி வைத்திருப்போம் அவைகளை ஒவ்வொன்றையும் தேடிபிடித்து திறப்பதற்கு இந்த வசதி உதவுகின்றது இதனை https://www.extendoffice.com/product/office-tab.html எனும் தளத்திலிருந்து பதிவிறக்கம் செய்து பயன்படுத்தி கொள்க
5. Dictate என்பது எனும் குரலொலியிலான கட்டளைகளை செயல்படுத்திடும் உதவியாளர் போன்றே வேர்டின் ஆவணங்களை நாம் கைகளால் தட்டச்சு செய்வதற்கு பதிலாக வாயால் சொல்லிக்கொஂண்டே வந்தால் அதனை உரைஆவணமாக உருமாற்றி திரையில் காண்பிக்கசெய்கின்றது அதன்பின்னர் அதில் தேவையான மாற்றங்களை செய்துமுழுமையான ஆவணமாக உருவாக்கி கொள்ளமுடியும் இதனை https://www.microsoft.com/en-us/garage/profiles/dictate/எனும் தளத்திலிருந்து பதிவிறக்கம் செய்து பயன்படுத்தி கொள்க
6. Translator எனும் வசதி நமக்குவந்துசேரும் வேர்டு ஆவணங்கள் நாம்அறியாத வேறு மொழியிலிருந்தால் நாம் அறிந்த மொழியில் மொழிமாற்றம் செய்து கொண்டு வந்துள்ள ஆவணத்தின் செய்தியை அறிந்துகொள்ளஉதவுகின்றது இதனை https://appsource.microsoft.com/en-us/product/office/WA104124372 எனும் தளத்திலிருந்து பதிவிறக்கம் செய்து பயன்படுத்தி கொள்க
7. Pickit எனும் வசதியிலுள்ள HD images, clip art போன்ற வகைவகையான நூலகங்களை கொண்டுள்ளதால் அவைகளுள் நமக்கு பிடித்தமானவைகளைகொண்டு கண்ணைகவரும் செய்தி கடிதம், தகவல் ஆவணம், மாதிரிபடிமம் ,படவில்லைகள் போன்றவைகளை உருவாக்கி மற்றவர்களுக்கு அனுப்பிவைத்திடலாம் இதனை https://appsource.microsoft.com/en-us/product/office/WA104178141?tab=Overview எனும் தளத்திலிருந்து பதிவிறக்கம் செய்து பயன்படுத்தி கொள்க
மேலும் Dictionary, Handy Calculator, Font Finder, and Office QR.என்பன போன்றஏராளமான கூடுதல் இணைப்புகள் நாம் பயன்படுத்தி கொள்ள தயாராக இருக்கின்றன அவைகளை பயன்படுத்தி கொள்க என பரிந்துரைக்கப்படுகின்றது

எக்செல்லில் உள்ள பணித்தாட்களை எவ்வாறு வரிசைபடுத்துவது?

நாம் பணிபுரியும் எக்செல் பணித்தாட்கள் ஒன்றிரண்டு எனில்எளிதாக அதனை இடம்சுட்டியால் பிடித்து இழுத்துசென்று விடுவதன் வாயிலாக முன்பின் சரிசெய்து ஏறுவரிசை அல்லது இறங்குவரிசையில் பணித்தாட்களை அமைத்திடலாம் அதற்குபதிலாக பணித்தாட்களானவை ஏராளமான அளவில் இருக்கும்போது அவ்வாறு செய்வது கால விரையத்தை ஏற்படுத்தி மற்ற பயனுள்ள பணிகளை நாம்செய்திடாமல் வீணாக்கும் செயலாகி விடுகின்றது இதனை தவிர்த்திடுவதற்காக உதவவருவதுதான்VBAஆகும். இதனை பயன்படுத்தி கொள்வதற்காக எம்எஸ்வேர்டு எக்செல்லின் திரையில் Developer எனும் தாவியின் திரைக்கு செல்க அதில் Visual Basic எனும் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக

உடன் VB Editorஎன்பது பின்புலமாக உள்ள Project Exploreஎனும் பலகம் திரையில் விரியும் அல்லது View எனும் தாவியின் திரையில் Project Exploreஎனும் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக அதில் இடம்சுட்டியை வைத்து சுட்டியின் வலதுபுற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் விரியும் சூழ்நிலை பட்டியில் Insert=> Module => என்றவாறு வாய்ப்புகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக

உடன் விரியும் Module இன் சாளரத்திரையில் பின்வரும் குறிமுறைவரிகளை நகலெடுத்துவந்து ஒட்டிடுக
Sub SortWorksheetsTabs()
Application.ScreenUpdating = False
Dim ShCount As Integer, i As Integer, j As Integer
Dim SortOrder As VbMsgBoxResult
SortOrder = MsgBox(“Select Yes for Ascending Order and No for Descending Order”, vbYesNoCancel)
ShCount = Sheets.Count
For i = 1 To ShCount – 1
For j = i + 1 To ShCount
If SortOrder = vbYes Then
If UCase(Sheets(j).Name) UCase(Sheets(i).Name) Then
Sheets(j).Move before:=Sheets(i)
End If
End If
Next j
Next i
Application.ScreenUpdating = True
End Sub
இதனை சேமித்து செயல்பட்டையில் ஒரு பொத்தானாக அல்லது Quick Access Toolbar (QAT) ஆக உருவாக்கி வெளியேறுக அதன்பின்னர் இந்த பொத்தானை அல்லது QAT தெரிவுசெய்து சொடுக்கியவுடன் தோன்றிடும் செய்தி பெட்டியில் ஏறுவரிசையில் வேண்டுமெனில்yesஎன்றும் , இறங்குவரிசையில் வேண்டுமெனில் No என்றும் அதிலுள்ள உள்ள பொத்தான்களுள் தேவையானதை தெரிவுசெய்து சொடுக்குவதன் வாயிலாக வரிசை படுத்தி கொள்ளமுடியும்

நாம் நம்முடைய வருமான வரிசெலுத்தவதை குறைப்பதற்கான வழிகாட்டிடும் எக்செல்

நாம் வாங்கிய வீட்டுகடனிற்கானவட்டியை கழித்து கொண்டு நிகரத்தொகைக்குவருமானவரி கணக்கிட்டு செலுத்திட்டால் போதும் அவ்வாறானவட்டித்தொகை எவ்வளவு என வீட்டுகடன்வழங்கிடும் நிறுவனங்களோ வங்கிகளோ விவரங்களை வழங்காது இந்நிலையில்எக்செல் எனும் பயன்பாடு இருக்கும்போது நாம் கவலைப்படத்தேவையில்லை இதற்காக எக்செல்லில்=ISPMT([rate], [period], [nper], [value])எனும் வாய்ப்பாடு கைகொடுக்கின்றது இதில் rate என்பது வங்கியின் வட்டிவிகிதமாகும் period என்பது எந்த காலததிற்கு வட்டி கணக்கிடவேண்டும் nper என்பது எத்தனைமாதத்திற்கு கடன்திருப்பவேண்டும value என்பது கடன் தொகையாகும் உதாரணமாக ரூபாய் 250000 ,5சதவிகிதம் வட்டி,20 வருடங்கள் எனில் =ISPMT(.05, 1, 10, 250000) உடன்ரூபாய்11875.00 என்ற தொகை வட்டியாகும் என நமக்குஅறிவிக்கின்றது
அவ்வாறே நாம் அவசரத்தேவைக்கு கடன் வாஙகிடுவோம் கடன்வழங்குவோர் ஒவ்வொரு மாதமும் கடனையும் வட்டியைசமதவணையாக செலுத்திடவேண்டுமென்றும் தவறினால் மூன்று மாதத்திற்கு கொருமுறை செலுத்தப்படாத வட்டி அசலாக மாற்றி அந்த அசலிற்கும் சேர்த்து கூட்டுவட்டியாக கணக்கிடப்படும் என்ற நிபந்தனை விதித்தால் வருடாந்தர வட்டிவிகிதம் என்னவாகஇருக்கும் என கணக்கிடுவதற்காக எக்செல்லில் =EFFECT([nominal_rate], [nper]) எனும் வாய்ப்பாடு கைகொடுக்கின்றது இதில் nominal_rate என்பது அனுமதிக்கப்பட்ட வட்டிவிகிதமாகும் nper என்பது வருடத்தில் எத்தனைமுறை கூட்டுவட்டியாக கணக்கிடும் என்பதாகும் உதாரணமாக வட்டிவிகிதம் 7.5 சதவிகிதம் ஒவ்வொருமமூன்றுமாதத்திற்கு ஒருமுறை கூட்டுவட்டி கணக்கிடபடும் எனில் =EFFECT(.075, 4) உடன்7.71 சதவிகிதம் என நமக்குஅறிவிக்கின்றது
அவ்வாறே நம்முடைய வீட்டிற்கான அல்லது சொத்துகளுக்கான தேய்மானம் எவ்வளவு என கணக்கிடவும் எக்செல்லின் =DB([cost], [salvage], [life], [period]) எனும் வாய்ப்பாடுஉதவுகின்றது இங்கு cost என்பது சொத்தின்மதிப்பு salvage என்பது அந்தசொத்தின் இறுதியானமதிப்பு life என்பது அந்த சொத்து எவ்வளவுநாள் பயன்படும் period என்பது எந்தஆண்டிற்கான தேய்மானம் கணக்கிடவேண்டும் என்பதாகும் உதாரணமாக சொத்தின் மதிப்பு ருபாய் 45000.00 இறுதி மதிப்பு ரூபாய்12000.00 சொத்தின் வாழ்நால் 12 ஆண்டுகள் முதல் வருடத்திற்கு தேய்மானம் கணக்கிடவேண்டுமெனல் =DB(45000, 12000, 8, 1)உடன் ரூபாய்6,840 என நமக்கு அறிவிக்கின்றது

Previous Older Entries