எக்செல்லில் உள்ள பணித்தாட்களை எவ்வாறு வரிசைபடுத்துவது?

நாம் பணிபுரியும் எக்செல் பணித்தாட்கள் ஒன்றிரண்டு எனில்எளிதாக அதனை இடம்சுட்டியால் பிடித்து இழுத்துசென்று விடுவதன் வாயிலாக முன்பின் சரிசெய்து ஏறுவரிசை அல்லது இறங்குவரிசையில் பணித்தாட்களை அமைத்திடலாம் அதற்குபதிலாக பணித்தாட்களானவை ஏராளமான அளவில் இருக்கும்போது அவ்வாறு செய்வது கால விரையத்தை ஏற்படுத்தி மற்ற பயனுள்ள பணிகளை நாம்செய்திடாமல் வீணாக்கும் செயலாகி விடுகின்றது இதனை தவிர்த்திடுவதற்காக உதவவருவதுதான்VBAஆகும். இதனை பயன்படுத்தி கொள்வதற்காக எம்எஸ்வேர்டு எக்செல்லின் திரையில் Developer எனும் தாவியின் திரைக்கு செல்க அதில் Visual Basic எனும் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக

உடன் VB Editorஎன்பது பின்புலமாக உள்ள Project Exploreஎனும் பலகம் திரையில் விரியும் அல்லது View எனும் தாவியின் திரையில் Project Exploreஎனும் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக அதில் இடம்சுட்டியை வைத்து சுட்டியின் வலதுபுற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் விரியும் சூழ்நிலை பட்டியில் Insert=> Module => என்றவாறு வாய்ப்புகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக

உடன் விரியும் Module இன் சாளரத்திரையில் பின்வரும் குறிமுறைவரிகளை நகலெடுத்துவந்து ஒட்டிடுக
Sub SortWorksheetsTabs()
Application.ScreenUpdating = False
Dim ShCount As Integer, i As Integer, j As Integer
Dim SortOrder As VbMsgBoxResult
SortOrder = MsgBox(“Select Yes for Ascending Order and No for Descending Order”, vbYesNoCancel)
ShCount = Sheets.Count
For i = 1 To ShCount – 1
For j = i + 1 To ShCount
If SortOrder = vbYes Then
If UCase(Sheets(j).Name) UCase(Sheets(i).Name) Then
Sheets(j).Move before:=Sheets(i)
End If
End If
Next j
Next i
Application.ScreenUpdating = True
End Sub
இதனை சேமித்து செயல்பட்டையில் ஒரு பொத்தானாக அல்லது Quick Access Toolbar (QAT) ஆக உருவாக்கி வெளியேறுக அதன்பின்னர் இந்த பொத்தானை அல்லது QAT தெரிவுசெய்து சொடுக்கியவுடன் தோன்றிடும் செய்தி பெட்டியில் ஏறுவரிசையில் வேண்டுமெனில்yesஎன்றும் , இறங்குவரிசையில் வேண்டுமெனில் No என்றும் அதிலுள்ள உள்ள பொத்தான்களுள் தேவையானதை தெரிவுசெய்து சொடுக்குவதன் வாயிலாக வரிசை படுத்தி கொள்ளமுடியும்

நாம் நம்முடைய வருமான வரிசெலுத்தவதை குறைப்பதற்கான வழிகாட்டிடும் எக்செல்

நாம் வாங்கிய வீட்டுகடனிற்கானவட்டியை கழித்து கொண்டு நிகரத்தொகைக்குவருமானவரி கணக்கிட்டு செலுத்திட்டால் போதும் அவ்வாறானவட்டித்தொகை எவ்வளவு என வீட்டுகடன்வழங்கிடும் நிறுவனங்களோ வங்கிகளோ விவரங்களை வழங்காது இந்நிலையில்எக்செல் எனும் பயன்பாடு இருக்கும்போது நாம் கவலைப்படத்தேவையில்லை இதற்காக எக்செல்லில்=ISPMT([rate], [period], [nper], [value])எனும் வாய்ப்பாடு கைகொடுக்கின்றது இதில் rate என்பது வங்கியின் வட்டிவிகிதமாகும் period என்பது எந்த காலததிற்கு வட்டி கணக்கிடவேண்டும் nper என்பது எத்தனைமாதத்திற்கு கடன்திருப்பவேண்டும value என்பது கடன் தொகையாகும் உதாரணமாக ரூபாய் 250000 ,5சதவிகிதம் வட்டி,20 வருடங்கள் எனில் =ISPMT(.05, 1, 10, 250000) உடன்ரூபாய்11875.00 என்ற தொகை வட்டியாகும் என நமக்குஅறிவிக்கின்றது
அவ்வாறே நாம் அவசரத்தேவைக்கு கடன் வாஙகிடுவோம் கடன்வழங்குவோர் ஒவ்வொரு மாதமும் கடனையும் வட்டியைசமதவணையாக செலுத்திடவேண்டுமென்றும் தவறினால் மூன்று மாதத்திற்கு கொருமுறை செலுத்தப்படாத வட்டி அசலாக மாற்றி அந்த அசலிற்கும் சேர்த்து கூட்டுவட்டியாக கணக்கிடப்படும் என்ற நிபந்தனை விதித்தால் வருடாந்தர வட்டிவிகிதம் என்னவாகஇருக்கும் என கணக்கிடுவதற்காக எக்செல்லில் =EFFECT([nominal_rate], [nper]) எனும் வாய்ப்பாடு கைகொடுக்கின்றது இதில் nominal_rate என்பது அனுமதிக்கப்பட்ட வட்டிவிகிதமாகும் nper என்பது வருடத்தில் எத்தனைமுறை கூட்டுவட்டியாக கணக்கிடும் என்பதாகும் உதாரணமாக வட்டிவிகிதம் 7.5 சதவிகிதம் ஒவ்வொருமமூன்றுமாதத்திற்கு ஒருமுறை கூட்டுவட்டி கணக்கிடபடும் எனில் =EFFECT(.075, 4) உடன்7.71 சதவிகிதம் என நமக்குஅறிவிக்கின்றது
அவ்வாறே நம்முடைய வீட்டிற்கான அல்லது சொத்துகளுக்கான தேய்மானம் எவ்வளவு என கணக்கிடவும் எக்செல்லின் =DB([cost], [salvage], [life], [period]) எனும் வாய்ப்பாடுஉதவுகின்றது இங்கு cost என்பது சொத்தின்மதிப்பு salvage என்பது அந்தசொத்தின் இறுதியானமதிப்பு life என்பது அந்த சொத்து எவ்வளவுநாள் பயன்படும் period என்பது எந்தஆண்டிற்கான தேய்மானம் கணக்கிடவேண்டும் என்பதாகும் உதாரணமாக சொத்தின் மதிப்பு ருபாய் 45000.00 இறுதி மதிப்பு ரூபாய்12000.00 சொத்தின் வாழ்நால் 12 ஆண்டுகள் முதல் வருடத்திற்கு தேய்மானம் கணக்கிடவேண்டுமெனல் =DB(45000, 12000, 8, 1)உடன் ரூபாய்6,840 என நமக்கு அறிவிக்கின்றது

எக்செல்லின் அட்டவணையான தரவுகளை எவ்வாறு விபிஏ வின் உதவியுடன் வரிசைபடுத்திடுவது

எக்செல்லில்தலைப்பில்லாத அட்டவணையான தரவுகளை பின்வரும் விபிஏ குறிமுறைவரிகளை கொண்டு வரிசைபடுத்திடலாம்
Sub SortDataWithoutHeader()
Range(“A1:A12”).Sort Key1:=Range(“A1”), Order1:=xlAscending, Header:=xlNo
End Sub
இந்த நெடுவரிசைகளில் தரவுகளை நீக்கம்செய்தல் சேர்த்தல் ஆகிய செயல்களினால் உருவாகும் புதிய அட்டவணையை பின்வரும் விபிஏகுறிமுறைவரிகளை கொண்டு வரிசைபடுத்திடலாம்
Sub SortDataWithoutHeader()
Range(“A1”, Range(“A1”).End(xlDown)).Sort Key1:=Range(“A1”), Order1:=xlAscending, Header:=xlNo
End Sub
இந்த நெடுவரிசைக்கு பெயரிட்டிருந்தால் பின்வரும் விபிஏகுறிமுறைவரிகளை கொண்டு வரிசைபடுத்திடலாம்
Sub SortDataWithoutHeader()
Range(“DataRange”).Sort Key1:=Range(“A1”), Order1:=xlAscending, Header:=xlNo
End Sub
பின்வரும் விபிஏகுறிமுறைவரிகளை கொண்டு ஏறுவரிசையாக வரிசைபடுத்திடலாம்
Sub SortDataWithHeader()
Range(“DataRange”).Sort Key1:=Range(“C1”), Order1:=xlDescending
End Sub
இதுவரை பார்ததுவந்த குறிமுறைவரிகள் ஒரு நெடுவரிசை தரவுகளைமட்டுமே வரிசைபடுத்தி அடுக்கிடுகின்றது பின்வரும் விபிஏகுறிமுறைவரிகளை கொண்டு ஒன்றிற்குமேற்பட்ட நெடுவரிசை தரவுகளை வரிசைபடுத்திடலாம்
Sub SortMultipleColumns()
With ActiveSheet.Sort
.SortFields.Add Key:=Range(“A1”), Order:=xlAscending
.SortFields.Add Key:=Range(“B1”), Order:=xlAscending
.SetRange Range(“A1:C13”)
.Header = xlYes
.Apply
End With
End Sub
நம்முடைய எக்செல்தரவுகளின் தலைப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்வதன்வாயிலாக பின்வரும் விபிஏகுறிமுறைவரிகளை கொண்டு ஒன்றிற்குமேற்பட்ட நெடுவரிசை தரவுகளை வரிசைபடுத்திடலாம்
Private Sub Worksheet_BeforeDoubleClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
Dim KeyRange As Range
Dim ColumnCount As Integer
ColumnCount = Range(“DataRange”).Columns.Count
Cancel = False
If Target.Row = 1 And Target.Column <= ColumnCount Then
Cancel = True
Set KeyRange = Range(Target.Address)
Range("DataRange").Sort Key1:=KeyRange, Header:=xlYes
End If
End Sub
இவ்வாறான தரவுகளில் முதலிரண்டு நெடுவரிசையை இறங்குவரிசையிலும் வேறு நெடுவரிசைகளை ஏறுவரிசையிலும் வரிசைபடுத்தி அடுக்கிடுவதற்காக பின்வரும் விபிஏகுறிமுறைவரிகளை கொண்டு வரிசைபடுத்திடலாம்
Private Sub Worksheet_BeforeDoubleClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
Dim KeyRange As Range
Dim ColumnCount As Integer
ColumnCount = Range("DataRange").Columns.Count
Cancel = False
If Target.Row = 1 And Target.Column <= ColumnCount Then
Cancel = True
Set KeyRange = Range(Target.Address)
If Target.Value = "Sales" Then
SortOrder = xlDescending
Else
SortOrder = xlAscending
End If
Range("DataRange").Sort Key1:=KeyRange, Header:=xlYes, Order1:=SortOrder
End If
End Sub
நம்முடைய எக்செல்தரவுகளின் தலைப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்வதன்வாயிலாக பின்வரும் விபிஏகுறிமுறைவரிகளை கொண்டு ஒன்றிற்கு மேற்பட்ட நெடுவரிசை தரவுகளை வரிசைபடுத்திடலாம்
Private Sub Worksheet_BeforeDoubleClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
Dim KeyRange As Range
Dim ColumnCount As Integer
ColumnCount = Range("DataRange").Columns.Count
Cancel = False
If Target.Row = 1 And Target.Column <= ColumnCount Then
Cancel = True
Worksheets("Backend").Range("C1") = Target.Value
Set KeyRange = Range(Target.Address)
Range("DataRange").Sort Key1:=KeyRange, Header:=xlYes
Worksheets("BackEnd").Range("A1") = Target.Column
For i = 1 To ColumnCount
Range("DataRange").Cells(1, i).Value = Worksheets("Backend").Range("A4").Offset(0, i – 1).Value
Next i
End If
End Sub

எக்செல் எனும் பயன்பாட்டினை பயன்படுத்திடுவதற்கான எளிய ஆலோசனைகள்

1 நாம் எக்செல்எனும் பயன்பாட்டினை பயன்படுத்தி அட்டவணையொன்றினை தயார்செய்திடவிழைவோம் அதில் நெடுவரிசை யில்மாதவாரியாகவும் கிடைவரிசையில் பணியாளர்வாரியாகவும் விற்பணை அல்லது உற்பத்தி திறனை பட்டியலிடுவோம் இவ்வாறான நெடுவரிசை கிடைவரிசை தலைப்பிற்குஒட்டுமொத்த தலைப்பினை எவ்வாறு அமைத்திடுவது என தெரியாததால் அப்படியே அமைத்திடாமல் விட்டிடுவோம் அதனை தவிர்த்திட Home  Fonts  Format Cells என்றவாறு கட்டளைகளைசெயற்படுத்திடுக உடன்விரியும் Format Cells எனும் உரையாடல் பெட்டியில் Border எனும் தாவியின் திரையை தோன்றிடசெய்க அதில் கீழே வலதுபுற மூலையில்உள்ளdiagonal split எனும் வாய்ப்பான உருவப்பொத்தானாை தெரிவுசெய்து கொள்க பிறகு நம்முடைய அட்டவணையின் நெடுவரிசை கிடைவரிசை சந்திக்கும்முதல் கலணிற்கு சென்று monthஎன தட்டச்சு செய்துகொண்டு Alt + Enter ஆகிய விசைகளை சேர்த்து அழுத்துக பின்னர் Sales Rep என தட்டச்சு செய்து கொண்டு வெளியேறுக தற்போது இந்த அட்டவணையானது பின்வருமாறு தலைப்பு இருப்பதைகாணலாம்

1
2 ஒருசில நேரங்களில் எக்செல் எனும் பயன்பாட்டின் அட்டவணையின் நெடுவரிசைகளின் தலைப்புகள் ஒவ்வொன்றும் மிகநீண்டதாக இருக்கும் அதனால் இந்த அட்டவணையை ஒரேபக்கத்தில் வைத்திடமுடியாமல் திண்டாடுவோம் இந்நிலையில் இவ்வாறான நீண்டதலைப்புகளுள்ள நெடுவரிசைகளை தெரிவுசெய்துகொண்டுHome  Alignment  Orientation  Angle Counterclockwise என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன்விரியும் உரையாடல் பெட்டியில் நகரும்கடிகார முள்ளினை45o என்றவாறு கோண அளவினை வைத்து கொண்டு மீண்டும் Home  Font  Borders  All Borders. என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்து அமைத்து கொள்க இதன்பின்னர் நெடுவரிசையின் அளவை மாற்றியமைத்து சரிசெய்து கொள்க தற்போது பின்வருமாறு அட்டவணையானது அமைந்திருபபதை காணலாம்
2

காற்புள்ளியால்பிரிக்கப்பட்ட உரையை(Comma Separated Values(CSV )) எக்செல்லில் பதிவேற்றம் செய்வது எவ்வாறு

காற்புள்ளியால்பிரிக்கப்பட்ட உரை(Comma Separated Values(CSV ))வடிவமைப்பில் உள்ள ஒரு தொகுப்பான உரையை எக்செல்லில்எவ்வாறு பதிவேற்றம் செய்வது என இப்போது காண்போம் இதற்காக எக்செல்பயன்பாட்டினை செயல்படுத்தி அதில் DATA எனும் தாவிபொத்தானின் திரையை தோன்றிடசெய்திடுக பின்னர் முதல்பலகத்தில் From Text என்ற வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து இடதுபுற பொத்தானை சொடுக்குக உடன் விரியும் சாளரத்தில் நாம் பதிவேற்றம் செய்திடவிரும்பும் CSV வடிவ கோப்பினை தேடிபிடித்து தெரிவுசெய்து கொள்க உடன் மூன்று படிமுறை கொண்ட வழிகாட்டி நாம் மிகச்சரியாக உரைகோப்பினை எக்செல்லிற்குள் கொண்டுவருவதற்காக வழிகாட்டத்துவங்கிடும் இந்த வழிகாட்டியின் முதல் படிமுறைதிரையில் ஏராளமான வாய்ப்புகள் நமக்கு உதவுவதற்காக தயாராக உள்ளன அவைகளை பெரும்பாலும் மாற்றி யமைத்திடவேண்டாம் ஆனால் Delimitedஎனும் தேர்வுசெய்பெட்டிமட்டும் தெரிவு செய்யப்பட்டு-உள்ளதாவென சரிபார்த்து கொண்டு next.என்ற பொத்தானை சொடுக்குக உடன் விரியும் வழிகாட்டியின் இரண்டாவது படிமுறையில் காற்புள்ளி பிரிப்பானாக தெரிவு செய்யப்-பட்டுள்ளதாவென உறுதிபடுத்தி கொண்டு next.என்ற பொத்தானை சொடுக்குக
வழிகாட்டியின் மூன்றாவது படிமுறைதிரையில் ஒவ்வொரு நெடுவரிசையின் தரவுகளின் வடிவமைப்பை General format இற்கு பதிலாக நாம் வேறு வடிவமைப்பினை விரும்பினால் அதற்கான வடிவமைப்பை அந்தந்த நெடுவரிசைகளில் தெரிவுசெய்து கொண்டு finish என்ற பொத்தானை சொடுக்குக உடன் காற்புள்ளியால் பிரிக்கப்பட்ட வடிவமைப்பில் உள்ள உரையானது எக்செல் விரிதாளில் பதிவேற்றம் ஆகிவிடும்

எக்செல்லில் தரவுகளை உள்ளீடு செய்வதை ஏற்புகை செய்வது எவ்வாறு

நாம் பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கும் எக்செல்தாளில் மற்றநபர்களின் தரவுகளை உள்ளீடு செய்திடுமாறான சூழலில் குறிப்பிட்டவகை தரவுகளை மட்டுமே நம்முடைய எக்செல்தாளில் அனுமதிப்பது எனகட்டமைப்பு செய்வதே தரவுகளை ஏற்புகை செய்வது Data Validationஎன அழைக்கப்படும் இதனை மூன்றுவகையான சூழலில் மூன்று வகையாக உள்ளீடு செய்யப்படும் தரவுகளை ஏற்புகை செய்திடுமாறு அனுமதிக்காலாம்
1 குறிப்பிட்ட வகையான எண்கள் எழுத்துகள் நாள்வகை(numbers/text/dates) மட்டும் அனுமதிப்பது இதற்காக எக்செல் பயன்பாட்டு திரையில் Data tab –> Data Validation என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்க உடன் Data Validation எனும் இதற்கான உரையாடல் பெட்டியானது திரையில் தோன்றிடும் அதில் Settings எனும் தாவித்திரையை தோன்றிடசெய்தபின் அதிலுள்ள validation criteria என்பதன்கீழுள்ள Allow என்பதன் கீழிறங்கு பட்டியலை விரியச்செய்து Any Value,Whole Number,Decimal,Date ,Time,Custom போன்ற வாய்ப்புகளில் நாம்விரும்புவதை தெரிவுசெய்து கொண்டு okஎன்ற பொத்தானை சொடுக்குக
அவ்வாறே இதே உரையாடல் பெட்டியில் Input Message எனும் தாவியின் திரையை தோன்றிட செய்து அதற்கான ஏற்புகை நிபந்தனைகளையும் Error Alert எனும் மூன்றாவது தாவியின் திரையில் பிழைச்செய்தி தோன்றிடுவதற்கான நிபந்தனைகளை அமைத்து கொண்டபின்னர் இறுதியாக okஎன்ற பொத்தானை சொடுக்குக

மைக்ரோசாப்ட்டின் கேரேஜ் எனும் கூடுதல் இணைப்பு பயன்பாடு

இந்த கூடுதல் இணைப்பானது நாம் பேசும் சொற்களை எம்எஸ் ஆஃபிஸின் வேர்டு ,எக்செல்,பவர்பாய்ன்ட் அவுட்லுக் ஆகிய அலுவலக பயன்பாடுகளில் உரையாக மாற்றிடுவதற்கு ப யன்படுகின்றது அதைவிடCortana. எனும் அதே தொழில் நுட்பத்தை போன்று இது நாம் பேசும் மொழியை வேறுமொழிக்கு மொழிமாற்றம் செய்து உரையாக பதிவிடச்செய்கின்றது என்ற கூடுதல் தகவலையும்மனதில்கொள்க இதனை செயல்படுத்தி பயன்பெறுவதற்காக நம்முடைய சாதனத்தில் அல்லது கணினியில் பேச்சொலியை பதிவுசெய்வதற்காக முன்கூட்டியே கட்டமைவுசெய்துஒலிப்பதிவு கருவி (built-in mic) இருப்பதை உறுதிசெய்து கொள்க பின்னர் இதனை பயன்படுத்தி கொள்வதற்காக http://www.dictate.ms/ எனும் இணையதள பக்கத்திலிருந்து இந்த கூடுதல் இணைப்பினை பதிவிறக்கம் செய்து கொள்க பின்னர்Setup-Dictate. என்பதை இடம்சுட்டியால் தெரிவுசெய்து சுட்டியின் பொத்தானை இருமுறை சொடுக்குகஇதன் பின்னர் விரியும் வழிகாட்டியின் ஆலோசனையை பின்பற்றி இந்த கூடுதல் இணைப்பை நிறுவுகைசெய்து கொள்க பின்னர் நம்முடைய வேர்டு ஆவணத்தை திரையில் தோன்றிட செய்தபின் திரையின் மேலேஇது ஒரு வாய்ப்பு பொத்தானாக வீற்றிருப்பதை காணலாம் அதனை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் அதற்கான சாளரம் ஒன்று திரையில் விரியும் அதன்பின்னர் ஒலிப்பதிவு கருவிக்கான குறியீட்டை சொடுக்குதல் செய்தபின் வழக்கமாக உரையாடுவதைபோன்று பேசினால் போதும் இவ்வாறான உரையில் இடையிடையே நிறுத்தக்குறிகளின் பெயர்களைcolon, Semi colon, comma என்றவாறு கூறுக அவ்வாறு அடுத்தவரி யெனில் new line எனக்கூறுக தவறாக கூறியதை Delete எனக்கூறினால் கடைசியாக கூறியது நீக்கப்பட்டுவிடும் Stop Dictation எனக்கூறினால் பேச்சொலி உரையாக மாற்றிடும் பணிமுடிவடைந்துவிடும் இதே கூடுதல் இணைப்பினை கொண்டு நம்முடைய பேச்சொலியை வேறுமொழிக்கு மொழிமாற்றம் செய்து உரையாக செய்வதற்காகஇதற்கான கீழிறங்கு பட்டியலில் தேவையானமொழியை தெரிவுசெய்து கொள்க.பின்னர் முன்கூறியவாறு நாம் பேசத்துவங்கினால் நாம் தெரிவுசெய்தமொழியில் உரையாக மாற்றப்பட்டு பதிவாகிவிடும் வாருங்கள் இன்றே இந்த கூடுதல் இணைப்பை நம்முடைய அலுவலகபயன்பாட்டில் இணைத்து பேச்சொலியை உரையாக மாற்றி பதிவுசெய்து பயன்படுத்தி கொள்க

Previous Older Entries