பொருட்களுக்கான இணையத்திற்கான (IOT)கட்டற்ற வன்பொருட்களும் கட்டற்ற இயக்க முறைமைகளும்

பொருட்களுக்கான இணையத்திற்கான(Internet Of Things( IOT))கட்டற்ற வன்பொருட்கள் பின்வருமாறு
1. Arduino Yun என்பது மீ்ச்சிறு கட்டுப்பாட்டாளரும் (microcontrollers) லினக்ஸ் இயக்கமுறைமையும் இணைந்ததாகும் இது ஆர்டினோவை ஆதரிக்கும் ATmega32u4 எனும் செயலியும் லினக்ஸின்மீது செயல்படும் Atheros AR9331 எனும் செயலியும் சேர்ந்து உருவாக்கப்பட்டதாகும் இது Wi-Fi, Ethernet, USB port, microSD card, reset buttons, போன்றவற்றுடன் இணைந்து செயல்படுமாறு கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளது
2.BeagleBoard என்பது சிறிய கடனட்டை அளவேயஉள்ளஅட்டையில் ஆண்ட்ராய்டு, லினக்ஸ் ஆகியவை இயங்கிடும் வண்ணம் வடிவமைக்கப்பட்டதாகும் இது செயல்படுவதற்காக மிகவும்குறைந்தஅளவு மின்சாரமே போதுமானதாகும்
3.Flutter என்பது மாணவர்களுக்கும் பொறியாளர்களுக்கும் ஆனகட்டளைவரிகளை தாங்களே உருவாக்கி செயல்படுத்திகொள்ளும் வசதிகொண்ட ஆர்டினோவின் அடிப்படையில் செயல்படும் மின்னனு செயலியின் மையமாகும் இது அரைகிலோமீட்டர் சுற்றளவில்தரவுகளை கம்பியில்லாமலேயே கடத்தும் திறன் கொண்டது அவ்வாறு தரவுகளை கொண்டுசெல்வதற்காக தனியாக வழிசெலுத்தி எதுவும் தேவையில்லைஇது 256பிட்களுக்கு ஒத்திசைவு குறியாக்கமும் நெகிழ்வுதன்மையும் கொண்டது
பொருட்களுக்கான இணையத்திற்கான (IOT) கட்டற்ற இயக்கமுறைமைகள் பின்வருமாறு
1.Raspbian எனும் கட்டற்ற இயக்கமுறைமையானது ஒரு கடனட்டை அளவேயான கணினியாகும் இதுகணினி கல்விவழங்கும் சாதனங்களுக்காக உருவாக்கப் பட்டதாகும் இது டெபியன் லினக்ஸ் இயக்கமுறைமையின் அடிப்படையில் உருவாக்கப்பட்ட மிகவும் பிரபலமான ராஸ்பெர்ரி பீஐ இயக்கமுறைமையாகும்
2.Contiki I எனும் கட்டற்ற இயக்கமுறைமையானதுமீச்சிறு கட்டுப்பாட்டாளரை (microcontrollers) இணையத்துடன் ஒன்றிணைப்பு செய்வதற்கு பயன்படுகின்றது இது RPL, CoAP, IPv6 ,6lowpan ஆகிய செந்தரங்களை ஆதரிக்கின்றது
3.AllJoyn எனும்கட்டற்ற இயக்கமுறைமையானது தயாரிப்பாளர்களுடனான இணக்கமான சாதனங்களை வடிவமைக்க உதவும் சேவைகளையும் கட்டமைப்புகளையும் வழங்குகிறது மேலும்இது OS X, iOS, Windows 7 ,Androidஆகிய இயக்கமுறைமைகளில் செயல்படும் பயன்பாடுகள் போன்றவைகளுடன் செயல்படும் APIஆகும்

அறிவியல்ஆய்விற்குஉதவிடும்Bio-Linuxஎனும்நிலையான கையடக்க இயக்க முறைமை

மரபியல்(genomic), proteomic, metabolomic என்பனபோன்ற சுற்றுசூழலின் ஆய்வகபணிகளுக்கும் மில்லியன் கணக்கான உயிரணுக்களின் தகவல்களை அலசி ஆய்வுசெய்வதற்கான உ.யிர்தொழில்நுட்பஆய்வகபணிகளுக்கும் பயன்படுமாறு வெளியிடபட்டிருப்பதுதான் Bio-Linux எனும் கட்டற்ற இயக்கமுறைமையாகும் இது உபுண்டு 14.04 LTS எனும் லினக்ஸ்இயக்கமுறைமையின் அடிப்படையில் உருவாக்கப்பட்டு Bio-Linux 8 எனும் நிலையான பதிப்பில் வெளியிடபட்டதொரு கைடக்க இயக்கமுறைமையாகும்


இதில் உயிர்தொழில்நுட்ப ஆய்விற்கு உதவிடும்250 இற்கு அதிகமான முன்கூட்டியே நிறுவுகைசெய்யப்பட்ட பல்வேறு பயன்பாடுகள் நாம் பயன்படுத்தி கொள்ள தயாராக இருக்கின்றன இதனை பதிவிறக்கம்செய்து பயன்படுத்தி கொள்வதற்காக http://environmentalomics.org/bio-linux-download/ எனும் இணையபக்கத்திற்கு செல்க இதனை கணினியில் நிறுவுகை செய்துதான் பயன்படுத்தி கொள்ளவேண்டும் என்ற கட்டுப்பாடு எதுவுமில்லாமல் நம்முடைய கைவசமுள்ள CD/DVD அல்லது USBஆகியவற்றிலிருந்து கூட இதனை பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் நம்முடையUSBஇலிருந்து நேரடியாக பயன்படுத்தி கொள்ளunetbootinஎனும் பயன்பாட்டினைhttps://unetbootin.github.io/எனும் தளத்திலிருந்து பதிவிறக்கம் செய்து இதனுடன் இணைத்து கொள்க அதற்கு பதிலாக சேவையாளர் கணினியில் இருந்து அல்லது மெய்நிகர் கணினியாக கூட இதனை பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் மேலும் விவரங்களை அறிந்து கொள்வதற்கு http://nebc.nerc.ac.uk/downloads/courses/Bio-Linux/bl8_latest.pdf எனும் இணையபக்கத்திற்கு செல்க

விண்டோ10 இயக்கமுறைமையை பிற்காப்பு செய்வதன் வாயிலாக மீட்டெடுக்கலாம்

விண்டோ 10 இயக்கமுறைமை செயல்டும் கணினியை இயக்கமுடியவில்லை துவங்க முடியவில்லை செயல்படுத்த இயலவில்லை என்ற நிலையில் பொதுவாக நாமனைவரும் உடனடியாக விண்டோ10 இயக்கமுறைமையை மறுபடியும் புதியதாகநிறுவுகை செய்து செயல்படச்செய்திடுவோம் இதுமட்டும் போதுமானதுதன்று மேலும் ஏற்கனவே நாம் பயன்படுத்திய அனைத்து பயன்பாடுகளையும் அதனோடுகூடவே நிறுவுகை செய்திட-வேண்டும் அதுமட்டுமல்லாது அவைகளை மறுகட்டமைவு செய்திடவேண்டும் அதன்பிறகே வழக்கம் போன்று நம்முடாய விண்டோ10 கணினியை செயல்படச்செய்து பயன்பெற-முடியும் அதற்கு பதிலாக விண்டோ10 இன்இமேஜினை ஏற்கனவே பிற்காப்பு செய்திருந்தால் உடனடியாக விண்டோ10 இன்இமேஜினை மீட்டெடுப்பதன் வாயிலாக இவ்வாறான பிரச்சினை எழும்போதுஒருசிலகட்டமைவுகளை மட்டும் செயல்படுத்தி நின்ற இடத்திலிருந்த தொடர்ந்து விண்டோ10 இயக்கமுறைமையை செயல்படுத்தி பயன்பெறலாம் நினைவக பகிர்வுகளும் துவக்கபகுதிளையும் சேர்த்துதான் நகலெடுக்கப்பட்டு இவ்வாறான இமேஜ் பிற்காப்பு செய்யப்படுகின்றது. இதன்வாயிலாக மட்டுமே விண்டோ10 இயக்க-முறைமையானது அதனுடன் செயல்பட்டுகொண்டிருந்த அனைத்து பயன்பாடுகளும் அமைவுகளும் சேர்ந்த மிகச்சரியாக நிறுவுகை செய்திடும் சிறந்த வழிமுறையாகும் இந்நிலையில் கோப்புகளை பிற்காப்பு செய்வதை இந்தஇமேஜ் பிற்காப்பு செய்வதுடன் சேர்த்து குழப்பி கொள்ளவேண்டாம் ஆவணங்கள், உருவப்படங்கள் விரிதாட்கள் போன்றவைகளை மட்டும் பிற்காப்பு செய்வது என்பது கோப்புபிற்காப்பு செய்வதாகும் இவ்வாறான கோப்புகளின்பிற்காப்பில் வழக்கமான இயக்கமுறைமைகளையும் பயன்பாடுகளையும் மறுபடியும் நிறுவுகை செய்தால் மட்டுமே அந்த கோப்புகளை இயக்கி பயன்படுத்தி கொள்ளமுடியும் இமேஜ் பிற்காப்பில் இயக்கமுறைமைகளையும் பயன்பாடு-களையும் மறுபடியும் நிறுவுகை செய்து கட்டமைவுசெய்திடமுடியும் ஆனால் நம்முடைய கோப்புகளின் பிற்காப்பிலிருந்து அதனை மீட்டெடுக்கமட்டுமே முடியும் என்ற செய்தியை மனதில் கொள்க
தொடர்ந்து இந்த விண்டோ10 இயக்கமுறைமை இமேஜினை பின்வரும் எளியமூன்று படிமுறைகளை பின்பற்றி பிற்காப்பு செய்திடமுடியும்
படிமுறை1. குறைந்தபட்சம் 4டெராபைட் நினைவகங்களை கொண்ட வெளிப்புற வன்தட்டினை நம்முடைய கணினியுடன் அதற்கான வாயிலில் இணைத்து விண்டோ 10 இயக்கமுறைமை மூலம் அதனை அனுகிடுமாறு செய்துகொள்க
படிமுறை2. அதனை தொடர்ந்து விண்டோ10 துவக்கத்திரையை தோன்றச்செய்து அதில் Control Panel => Backup and Restore=> என்றவாறு கட்டளைகளை செயல்படுத்திடுக இந்நிலையில் விண்டோ7என்றவாறு திரையில் தோன்றிடும் அதனை பற்றி கவலைப்பட-வேண்டாம்
படிமுறை3தொடர்ந்து மேலே இடதுபுறமூலையில் உள்ளCreate a system image என்பதை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் விரியும்திரையில் வெளிப்புற வன்தட்டில் (external hard drive)பிற்காப்பு செய்வதற்கான வாய்ப்பு தெரிவுசெய்யப்பட்டுள்ளதாவெனஉறுதிபடுத்தி கொள்க அல்லது அதற்கு பதிலாக back up to DVDs அல்லது back up to a network locationஆகிய வாய்ப்புகளில் தேவையான போதுமான காலிநினைவகத்துடன் தயாராக உள்ள வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து கொள்க
படிமுறை4 பின்னர் நம்முடைய விண்டோ10 செயல்படும் கணினியின் C: இயக்க-கத்தினை பிற்காப்பு செய்வதற்காக தெரிவுசெய்து கொண்டு Next, என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக
படிமுறை5 அதன்பின்னர் தோன்றிடும் திரையில்Start backup என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் நம்முடைய விண்டோ 10 இன் இமேஜ் பிற்காப்பு செய்திடும் செயல் நாம் தெரிவுசெய்த பகுதியில் துவங்கி செயல்படும் இந்த பணிமுடிய நாம் பயன்படுத்திகொண்டிருக்கும் பயன்பாடுகளின் அளவுகளுக்கு ஏற்ப ஏறத்தாழ மூன்றுமணிநேரம் அல்லதுஅதற்குமேல் ஆகும்
படிமுறை6 இந்த பணிமுடிவடைந்தவுடன் if you want to create a System Repair Disc எனக்கோரும் நம்முடைய கணினியில்அதற்கான இயக்ககம் இருந்தால் இதனை ஆமோதித்து optical drive வாயிலாக உருவாக்கிடுக இல்லையெனில் ஒரு காலியான flash driveஐ அதற்கான வாயிலில் பொருத்தி Control Panel’s Recovery tool என்பதை திரையில் தோன்றச்செய்து அதில் Create a recovery drive என்ற வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக பின்னர் திரையில்கூறும் அறிவுரைக்கேற்ப பின்பற்றிசெயல்படுக
இதன்பின்னர் விண்டோ10 செயல்படமுடியாத நிலை ஏற்படும்போது கணினியின் இயக்கம் மட்டும் துவங்குகின்றது என்ற நிலையில் இடதுபுறபலகத்தில் Start => Settings => Update & security=> என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து செயல்படுத்திடுக உடன் விரியும் திரையில் Recovery என்ற வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து கொண்டு Restart now. என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக
விண்டோ இயக்கம் துவங்கவில்லை நம்மிடம் System Repair Discஎன்பது உள்ளதெனில் இதனை அதற்கான வாயிலில் பொருத்தி கணினியின் இயக்கத்தை துவக்குக உடன் “Press any key…,” எனக்கோரும் ஏதாவது விசையைஅழுத்தி இயக்கத்தை துவங்குக
அவ்வாறும் முடியவில்லை எனும்போது நாம் பிற்காப்பு செய்து உருவாக்கிய Recovery Driveஐ அதற்கான வாயிலில் பொருத்தி கணினியின் இயக்கத்தை நிறுத்தி மறுதுவக்கம் செய்திடுக உடன்தோன்றிடும் Setup திரையில் F2 என்ற செயலிவிசையை அழுத்துக பின்னர் வழக்கம்போன்ற வழிமுறைகளை பின்பற்றி பிற்காப்பு செய்த விண்டோ10 இமேஜினை கொண்டு கணினியின் இயக்கத்தை மீட்டெடுத்திடுக

இந்த 2018 ஆம் ஆண்டின் மிகச்சிறந்த கட்டற்ற இயக்கமுறைமைகள்

பொதுவாக கட்டணத்துடன் கூடிய விண்டோ இயக்கமுறைமையையே நம்மில் பெரும்பாலானோர் பயன்படுத்தி வருகின்றோம் அதைவிட பெரும்பாலான அரசு அலுவலகங்களில் கூட விண்டோ இயக்கமுறைமைமட்டுமே பயன்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன அதிலிருந்து விடுபட்டு நாம் விரும்பிய செயல்களை செயல்படுத்திடுவதற்கு-கட்டற்ற கட்டணமில்லாத பல்வேறு இயக்கமுறைமைகள் இணையத்தில் தயாராக உள்ளன அவைகளைபற்றிய அறிமுகம் பின்வருமாறு
1.Ubuntu கட்டற்ற இயக்கமுறைகளுக்குள் முதல்இடத்தில் இருப்பது உபுண்டு ஆகும் இது ஒரு லினக்ஸ் அடிப்படையிலான இயக்கமுறைமையாகும் இது அனைத்து வன்பொருட்களுடனும் இணக்கமாக செயல்படுகின்ற மேஜைக்கணினி,மடிகக்கணினி ஆகிய அனைத்து கணினிகளிலும் செயல்படும் திறன்கொண்ட இயக்கமுறைமையாகும் மேலும் மிகஅத்தியாவசிய பணிகளை எளிதாக செய்து முடிப்பதற்காக Thunderbird, F-Spot, Firefox, Transmission, LibreOffice,போன்ற பயனாளர்களின் இனிய நண்பர்களாக விளங்கும் பல்வேறு பயன்பாடுகளும் நாம் பயன்படுத்திகொள்வதற்கு இதில் தயாராக உள்ளன இதனை https://www.ubuntu.com/download என்ற முகவரியிலிருந்து பதிவிறக்கம் செய்து நம்முடைய கணினியில் நிறுவுகை செய்து பயன்படுத்தி கொள்ளலாம்
2.Linux Liteஎன்பது மற்றொரு கட்டற்ற கட்டணமற்ற லினக்ஸின் அடிப்படையிலான இயக்கமுறைமையாகும் லினக்ஸ் இயக்கமுறைமை பற்றி அதிகஅறிமுகம் இல்லாதவர்கள் கூட எளிதாக பயன்படுத்தகூடிய இயக்கமுறைமையாக இது விளங்குகின்றது இதனோடு நாம் பயன்படுத்தி கொள்வதற்கான அத்தியாவசிய பயன்பாடுகள் கருவிகள் செயலிகள் சேர்ந்து கிடைக்கின்றன இது மிகஎளிய இடைமுகமாக உள்ளது இது நிலையான பதிப்பாகவும் ஐந்தாண்டுகளுக்கு ஒருமுறை மேமபடுத்தப்படும் வசதியுடனும் இருக்கின்றது கணினியுடன் இணைக்கப்பட்ட வண்பொருட்களை செயல்படுத்துவதற்காக-வென தனியாக செயலிகளை இதில்நிறுவகை செய்யத்தேவையில்லை அவையனைத்தும் இந்த இயக்கமுறைமையுடன் சேர்ந்தே இருக்கின்றன என்பதுதான் இதனுடைய சிறப்பு தன்மையாகும் இதனை https://www.linuxliteos.com/download.php என்ற முகவரியிலிருந்து பதிவிறக்கம் செய்து நம்முடைய கணினியில் நிறுவுகை செய்து பயன்படுத்தி கொள்ளலாம்

3.Fedora என்பது உபுண்டுவிற்குஅடுத்த மிகப்பிரபலமானதொரு லினக்ஸின் பொதுப்-பயன்பாட்டு இயக்கமுறைமையாகும இது ஜினோம் அடிப்படையிலான வாடிக்கையாளர் விரும்பியவண்ணம் மாறுதல்கள் செய்து கொள்ளஅனுமதிக்கும் இயக்கமுறைமையாகும் இதுவும் குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் மேம்படுத்தப்படும் அடிப்படையிலான மிகச்சிறந்த இயக்கமுறைமையாகும் இதனை https://getfedora.org/en/workstation/ என்ற முகவரியிலிருந்து பதிவிறக்கம் செய்து நம்முடைய கணினியில் நிறுவுகை செய்து பயன்படுத்தி கொள்ளலாம்

4. Linux Mint எனும் இயக்கமுறைமையானது பல்லூடக பயன்பாடுகளை கையாளு-பவர்களுக்காக வடிவமைக்கப்பட்டது இது பயனாளார்களின் இனிய நண்பனாக விளங்கும் கட்டற்ற கட்டனமற்ற பயன்பாடாகும் எவ்வாறான காட்சி பயன்பாடுகளை யும் மிகசிறப்பாக கையாளும் திறன் கொண்டது இதனை https://linuxmint.com/download.php/ என்ற முகவரியிலிருந்து பதிவிறக்கம் செய்து நம்முடைய கணினியில் நிறுவுகை செய்து பயன்படுத்தி கொள்ளலாம்

பொருட்களுக்கானஇணையபயன்பாடுகளின்எளியஇயக்கமுறைமைஉபுண்டுகோர்

தற்போது நாமெல்லோரும் விண்டோ,லினக்ஸ் போன்ற இயக்கமுறைமைகளை கணினிகளில் பயன்படுத்தி வருகின்றோம் அடுத்து கைபேசிகளில்அல்லது திறன்-பேசிகளில் ஆண்ட்ராய்டு ,ஐஓஎஸ் போன்ற இயக்கமுறைமைகளை பயன்படுத்த துவங்கியுள்ளோம் முதல்தலை முறையில் உபுண்டு லினக்ஸும் அடுத்த தலைமுறையில் லின்க்ஸ் அடிப்படையிலான ஆண்ட்ராய்டும் பயன்படுத்தப்பட்டுவருகின்றன இதனை தொடர்ந்து
தற்போதைய நவீணஉலகின் பொருட்களுக்கான இணைய பயன்பாடுகள் பயன்பாட்டிற்கு வந்து கொண்டிருக்கின்றன. ஆயினும் இவைகளுக்கு அடிப்படையான குறைந்த மின்சாரத்திலும் குறைந்த எடையுடனும் அதேநேரத்தில் மிகபாதுகாப்பானதாகவும் நம்பதகுந்ததாகவும் உள்ள இயக்கமுறைமையே மிகஅவசர அவசிய தேவையாகும் இவ்வாறான நிபந்தனைகளை நிறைவுசெய்யக்கூடிய வகையில் உபுண்டுகோர் எனும் இயக்கமுறைமையானது அமைகின்றது .இந்தஉபுண்டு கோர் என்பது IOT சாதனங்களுக்கும் பெரிய கொள்கலன் வரிசைப்படுத்துதலுக்கும் ஆன உபுண்டுவின் ஒரு சிறிய, பரிவர்த்தனை பதிப்பாகும் இதுதுனுக்குகள்(Snaps) எனும் அறியப்படுகின்ற அதிகபாதுகாப்பானதும், தொலைநிலையில் மேம்படுத்தப்படுவதுமான லினக்ஸ் பயன்பாட்டு கட்டுகளாகும் .சிப்செட் விற்பனையாளர்களிலிருந்து கணினி ஒருங்கிணைப்பாளர்களும்,சாதன தயாரிப்பாளர்களும் வரையிலான முன்னணி IOT வழங்குநர்களால் நம்பத்தகுந்ததாகஇது விளங்குகின்றது.
வழக்கம்போன்றமரபுஉபுண்டு இயக்கமுறைமை பயன்படுத்திடும் அதே கெர்னல், நூலகங்களையும் கணினி மென்பொருளையும் இந்த உபுண்டு கோரும் பயன்படுத்து-கின்றது. நம்முடைய உபுண்டுஇயக்கமுறைமை செயல்படும் கணினியில் வழக்கம்-போன்று நாம் உருவாக்கும் எந்தவொரு பயன்பாட்டையும் போன்று இந்த துனுக்குகளை(Snaps)யும் உருவாக்கலாம். ஆயினும் இது பொருட்களுக்கான இணையம் என்பது மட்டுமே வழக்கமான பயன்பாட்டிற்கும் இந்த துனுக்குகள்(Snaps)க்கும் இடையேயான முக்கியமான வேறுபாடாகும்
தனிப்பயன் கெர்னல், பிஎஸ்பி நம்முடைய சாதனத்திற்கு பொருந்தக்கூடிய பயன்பாடுகள் ஆகியவற்றிற்கு செலவேயில்லாமல் இந்த உபுண்டு கோரினை பயன்படுத்திகொள்ள முடியும் ஏனெனில் இது.கட்டணமற்றதாகும் ,இயல்புநிலை பாதுகாப்பு பயன்படும் இடத்தில் சிக்கலான பாதுகாப்பு பிரச்சினைகள் எழுந்தாலும் அந்த சாதனம் பாதுகாப்பிற்காக கவணிக்கப்படாமல் இருந்தாலும் இதிலுள்ளதானியங்கி புதுப்பித்தல்கள் அவ்வாறான பாதுகாப்பினை உறுதிசெய்கின்றன.
நம்பகத் தன்மை – கம்பியில்லா இணைப்பின்வாயிலான புதுப்பித்தல்களின் வழியான முழுமையான புதுப்பித்தல் வசதியுடன் – இந்த துறையில் உள்ள சாதனங்களை நிர்வகிக்கும் செலவுகளைக் இது குறைத்திடுகின்றது
தொந்தரவு இல்லாத பயன்பாட்டு தொகுப்புகள் எளிதாக நம்முடைய சொந்த பயன்-பாட்டு தொகுப்புகளை துவங்கி, அதில்ஒரு திறந்த சுற்றுச்சூழலில் இருந்து சான்றுபடுத்தப்-பட்ட பயன்பாடுகளின் தொகுப்பை சுலபமாகக் கையாளலாம்.
வழக்கமான மரபுஉபுண்டுவெளியீடுகளில் இருந்து வேறுபட்டது. ஏனெனில் இது இலகுரக பரிவர்த்தனைக்கான மேம்படுத்தப்பட்ட அமைப்பை கொண்டது, பாதுகாப்பே இதன் இதயமாகும். – இது ஒரு சுய உள்ளடக்கங்களை கொண்டது, தனியான பாதுகாக்கப்பட்ட இதனுடைய இரும குறியீடானது நன்கு வரையறுக்கப்பட்ட செயலிகளை செயல்படுத்தும் திறன்மிக்கது இதனுடைய அடிப்படை அலகானது துனுக்கு(“snap”) ஆகும் .
இந்த உபுண்டு கோர் ஆனது சிறிய “மைக்ரோ” கொள்கலன் வழங்கிகளை காட்டிலும் மிகச்சிறியதாகும். இது அடிப்படையில் ஒரு கோப்புஅமைவாக இருப்பதால் மிகச்சிறியதாக இருக்கின்றது இயக்கநேர தாங்கியை ஒரு இலவச தேர்வாகவும் ஒருங்கிணைப்பு அமைப்பாகவும் சேர்த்து பயன்பாடுகள் துனுக்கு(Snaps)களாக வழங்கப்படுகின்றன , தாக்குதலே செய்யமுடியாத மேற்பரப்பினை இது கொண்டுள்ளதால் மிகவும் பாதுகாப்பானதாக இது விளங்குகின்றது
தாக்குதலின்-எதிர்ப்பாற்றல் இந்த துனுக்கு(Snaps)களின் கோப்பு முறைமையில் உள்ள நிகழ்வுகளானது தற்காலிகமானவையாகவும் கிட்டத்தட்ட சாத்தியமில்லாதவை யாகவும் உள்ளன, அதைவிட இவை படிக்க மட்டுமேயானதும் இது இரும கையொப்பமும் கொண்டுள்ளதால் மிகவும் பாதுகாப்பானதாக உள்ளன. இவற்றின் திறனை எந்த நேரத்திலும் சரிபார்க்க முடியும் அதனோடு நம்முடைய கணினியின் பாதுகாப்பானது, பணி துவங்குவதிலிருந்து பணிநிறுத்தம்வரை செயல்பட்டுகொண்டே இருக்கும்.
தெரிவுசெய்திடும் சுதந்திரம் இந்த துனுக்கு(Snaps)களானவை அடிப்படை உபுண்டு கோர் முறைமையின் விருப்ப நீட்டிப்புகளாகும். எந்தவொரு விற்பனையாளரிடமும் அவை கிடைக்கின்றன மேலும் , இவை நன்கு வரையறுக்கப்பட்ட இடைமுகங்கள் மூலம் வேறு எந்த துனுக்கு(Snaps)களுடனும் மிகப்பாதுகாப்பாக இணைக்க முடியும். எனவே,உபுண்டு கோரானது நம்மை பாதுகாப்பில்லாமல் உள்ளே இணைக்க அனுமதிக்காது
ஒற்றை அட்டை கணினியான 32 பிட் ARM ,ராஸ்பெர்ரி பை (2 மற்றும் 3) , 64 பிட் ARM குவால்காம் டிராக்போர்டு முதல் முழுஅளவிலான இன்டெல்IoT SoCsவரை இந்தஉபுண்டு கோரானது ஆதரிக்கின்றது அதைவிட அமேசான், மைக்ரோசாப்ட் கூகுள் ஆகியமுன்னனி மேககணினிகளிலும் இது செயல்படும் திறன்கொண்டது

உபுண்டு எனும் லினக்ஸ் இயக்கமுறைமை முதலில் செயல்படுமாறு துவங்க செய்வதற்காக

நம்மில் ஒருசிலர் உபுண்டு ,விண்டோ ஆகிய இரு இயக்கமுறைமைகளையும் ஒரே கணினியில் நிறுவுகை செய்து இயக்கி பயன்பெறுவோம் இவ்வாறான கணினியில் துவக்கத்தின்போது உபுண்டு அல்லது விண்டோ ஆகிய இரண்டில் எதனை நாம் பயன்படுத்தவிழைகின்றோம் என்பதற்கான பட்டியல் தோன்றி அதில் நாம் தெரிவுசெய்திடும் இயக்கமுறைமை துவங்கி செயல்படுமாறு அமைத்திருப்போம் ஒருசில நேரங்களில் இவ்வாறான வாய்ப்பிற்கான திரை தோன்றாமலேயே நேரடியாக விண்டோ இயக்கமுறைமை செயல்படத்துவங்கிவிடும் அதற்கு பதிலாக கணினியின் துவக்கத்தின்போது உபுண்டு அல்லது விண்டோ ஆகிய இரண்டில் எதனை நாம் பயன்படுத்த விழைகின்றோம் என்ற பட்டியில் தோன்றினால் நல்லது என விரும்புவோம் அதற்காக பின்வரும் படிமுறைகளை பின்பற்றிடுக
படிமுறை1 உபுண்டு இயக்கமுறைமை நேரடியாக செயல்படும் யூஎஸ்பி(Live USB) ட்ரைவை அதற்கான வாயிலில் செருகுக
படிமுறை2 தொடர்ந்து கட்டளைவரி சளரத்தினை திறந்து அதில்
$Sudo apt-get-install efibootmgr
என்றவாறு கட்டளைவரியை உள்ளீடுசெய்து உள்ளீட்டு விசையை அழுத்துக பின்னர் வரியம் திரையில் நம்முடைய கடவுச்சொற்களை உள்ளீடு செய்துகொண்டு Yஎன்ற பொத்தானை அழுத்துக உடன் பின்வருமாறான விவரங்களுடன் திரை தோன்றிடும்
BootCurrent: 0001
Timeout: 0
Bootorder: 0001,0002,0003
Boot 0001 Window
Boot 00002 Ubuntu
Boot 0003 EFI USB Drive
தற்போது கணினியானது எந்த வரிசைகிரமத்தில் துவங்குகின்றது என காண்பிக்கின்றது இதன்பின்னர் பின்வரும் கட்டளைவரியை உள்ளீடுசெய்திடுக
$Sudo efibootmgr -o 0002,0001,0003
தொடர்ந்து கட்டளைவரி சளரத்திலிருந்து வெளியேறுக மேலும் யூஎஸ்பி ட்ரைவையும் வெளியிலெடுத்திட்டபின்னர் கணினியை மறுதுவக்கம் செய்திடுக உடன் கணினியின் இயக்கம் துவங்கி நாம் விரும்பியவாறான பட்டி திரையில் தோன்றி நாம் எந்த இயக்கமுறைமையை துவங்க விரும்புகின்றோம் எனக்கோரிடுவதை காணலாம்

லினக்ஸ் விண்டோ ஆகிய இரண்டு இயக்கமுறைமைகளை ஒரே கணினியில எவ்வாறு செயல்படுத்திடுவது

நாம் எவ்வளவுதான் கட்டணமற்ற லினக்ஸ் இயக்கமுறைமைபற்றி விழிப்புணர்வு பிரச்சாரம் செய்தாலும் பழகிய விண்டோவை விட்டு வெளியேற நம்மில்பலர் தயங்கி மயங்கி இருக்கின்றோம் அவ்வாறானவர்கள் இந்த இரட்டை இயக்கமுறைமையை செயல்படுத்தி திருப்தியுற்றால்அதன்பின்னர் முழுவதுமாக லினக்ஸ் இயக்கமுறைமைக்கு எளிதாக மாறி கொள்ளலாம் முதலில் டிவிடி எனும் முந்தைய குறுவட்டுகளில் அல்லது பென்ட்ரைவ்களில் இந்த இரன்டு இயக்கமுறைமைகள் தயாராக உள்ளனவா என சரிபார்த்து கொள்க பின்னர் Windows 10Media Creation Tool என்பதை பதிவிறக்கம்செய்து நிறுவுகை செய்து கொள்க இது விண்டோ 10 இயக்கமுறைமையை யூஎஸ்பி அல்லது டிவிடி வாயிலாக துவங்குவதற்கு உதவிடும் தொடர்ந்து உபுண்டு18.04ஐ பதிவிறக்கம் செய்து வைத்து கொள்க மேலும் Etcher என்பதையும் பதிவிறக்கம்செய்து நிறுவுகை செய்து கொள்க இது உபுண்டு 18.04 இயக்கமுறைமையை யூஎஸ்பி அல்லது டிவிடி வாயிலாக துவங்குவதற்கு உதவிடும் மிகமுக்கியமாக நம்முடைய கணினியின்மிகமுக்கியமான கோப்புகளைபிற்காப்பு செய்து கொள்க தொடர்ந்து விண்டோ, உபுண்டு ஆகிய இயக்கமுறைமைகளை யூஎஸ்பி அல்லது டிவிடி வாயிலாக துவங்குவதற்கு அவைகளில் தனித்தனியாக பதிவேற்றம் செய்து கொள்க நாம் ஏற்கனவே விண்டோ10நம்முடைய கணினியில் நிறுவுகைசெய்து பயன்படுத்தி கொண்டிருந்தால் அதனோடு சேர்த்து உபுண்டு 18.04 நினைவகத்தை பிரித்து நிறுவுகை செய்வது அல்லது தற்போதுதான் புதியதாக இரண்டு இயக்கமுறைமைகளையும் நினைவகபகுதிபிரிப்பு செய்து நிறுவுகை செய்வது ஆகிய இருவழிமுறைகளில் செய்திடலாம் இரண்டாவது வழிமுறையை இப்போது காண்போம்முதலில் விண்டோ10 ஐ நிறுவுகை செய்வதற்கானயூஎஸ்பி அல்லது டிவிடி யை அதற்கான வாயிலில் செலுத்தி F12எனும்செயலி விசையை அழுத்தி கணினியின் இயக்கத்தை துவங்க செய்திடுக முதலில் “press any key to boot from the installation mediaஎன்றசெய்தியுடன் தோன்றிடும் உடன் ஏதேனும் ஒரு விசைஅல்லது பெரும்பாலும் உள்ளீட்டு விசையைஅழுத்துக பின்னர் விரியும்திரையில் நாம் பயன்படுத்த விரும்பும் மொழி விசைப்பலகையில் எந்த நாட்டின் பாவணை ஆகியவற்றை தெரிவுசெய்து கொண்டுNext எனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக அதனை தொடர்ந்து தோன்றிடும் திரையில் Install nowஎனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் விண்டோ10இயக்கமுறைமையை நிறுவுகைசெய்திடும் பணி துவங்கிடும் அதன்பின்னர் விரியும் திரையில் product key விவரங்களை கோரும் கைவசம் இருந்தால் உள்ளீடுசெய்திடுக இல்லையெனில் I don’t have a product key என்ற வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து கொண்டுNext எனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக தொடர்ந்து தோன்றிடும் திரையில் Windows 10 Home அல்லது Windows 10 Pro போன்றவற்றில் நம்முடைய பதிப்பினை தெரிவுசெய்து Next எனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக அதனை தொடர்ந்து விரியும் திரையில் உரிமை அனுமதி யில் Iaccept the licence termsஎன்பதை தேர்வுசெய்து கொண்டு Next எனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக பின்னர் விரியும் திரையில் இருவாய்ப்புகள் நம்முன் விரியும்அவற்றுள் Custom: Install Windows only (advanced)எனும் வாயப்பினை தெரிவுசெய்து கொள்க உடன் விரியும் un allocated எனும்திரையில் newஎனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக இதன்பின்னர் விரியும் திரையில் இயக்ககத்தின் அளவை 40 ஜிபி அல்லது 64ஜிபி யாக தெரிவுசெய்து கொள்க மிகுதியை லினக்ஸ் பயன்படுத்தி கொள்ளும் நினைவக பகுதி பிரிப்பு போதுமானதாக இருந்தால் Next எனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக தொடர்ந்து விண்டோ10இயக்கமுறைமை வெற்றிகரமாக நிறுவப்பட்டுவிடும் அடுத்து லினக்ஸ் நிறுவுகைசெய்திட தயாராகலாம் அதற்காக பின்னர் விண்டோ10திரையில் உபுண்டு 18.04 இயக்கமுறைமையுள்ள யூஎஸ்பி அல்லது டிவிடியை பொருத்துக உடன் தோன்றிடும் திரையில் Try UbuntuorInstall Ubuntuஆகிய இருபொத்தான்களில் Try Ubuntuorஎன்ற பொத்தானை மட்டும் தெரிவுசெய்து சொடுக்குக பின்னர் விரியும் உபுண்டு திரையில் Install Ubuntu 18.04 LTSஎனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து இருமுறை சொடுக்குக இதன் பின்னர் விரியும் திரயையில் விரும்பும் மொழியை தெரிவுசெய்து கொண்டு Continueஎனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக தொடர்ந்து விரியும் திரையில் விரும்பும் விசைப்பலகையை (keyboard layout) தெரிவுசெய்து கொண்டு Continueஎனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குகபின்னர் விரியும் திரையில் Normal அல்லது a Minimal installationஆகிய இரு வாய்ப்புகளில் Normal எனும் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து கொண்டு Continueஎனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக தொடர்ந்து விரியும் திரையில்நாம் இரண்டு இயக்கமுறைமையை நிறுவுகைசெய்திடவிரும்புவதால் Install Ubuntu alongside Windows 10. எனும் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்துகொண்டுInstall Nowஎனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குகஅதனை தொடர்ந்து விரியும் திரையில் விண்டோவிற்கு ஒதுக்கீடுசெய்ததுபோக மிகுதிகாலி நினைவகத்தை லினக்ஸ் தெரிவுசெய்து கொண்டு இவையிரண்டும்அருகருகே தோன்றிடும் Install Nowஎனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக பின்னர் விரியும் திரையில் அனைத்தும் சரியாக இருக்கின்றது எனில் Continueஎனும் பொத்தானை தெரிவு செய்து சொடுக்குக அடுத்து தோன்றிடும்திரையில் நம்முடைய பெயர் கணினியின் பெயர் பயனாளரின் பெயர் கடவுச்சொற்கள் போன்ற விவரங்களை உள்ளீடுசெய்து கொண்டு Continueஎனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குகஉடன் நிறுவுகை பணிவெற்றிகரமாக முடிவடைந்துவிடும் அதனைதொடர்ந்து கணினியின் இயக்கம்மறுதுவக்கமாகும் அதில் Ubuntu or Windows 10 இரண்டு இயக்கமுறைமைகள் அருகருகே வீற்றிருக்கும்நாம் விரும்பும் இயக்கமுறைமையை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்தால் போதும் உடன் நாம்தெரிவுசெய்த இயக்கமுறைமை செயல்படதுவங்குவதைகாணலாம்

Previous Older Entries