வேர்டு பிரஸ் போன்று GitHub இல் பைத்தானின் அடிப்படையில் செயல்படும் Pelicanதளத்தில் நமக்கென தனியாக வலைபூவை உருவாக்கி பயன்படுத்தி கொள்க

GitHub என்பது மூலக்குறிமுறைவரிகளை கட்டுபடுத்துவதில் மிகப்பிரபலமான இணைய சேவையாளராகும்
Git என்பது நம்முடைய கணினிகளின் கோப்புகளுடன் ஒத்தியங்குகின்றது ஆயினும் அதே கோப்பின் நகலைமட்டும் GitHubiஇன் சேவையாளர் பகுதியில் எளிதாக பகிர்ந்து கொள்ளவும் நாம் இதுவரை ஆற்றிய நம்முடைய பணியை பிற்காப்பு செய்து கொள்ளவும் பயன்படுத்தி கொள்கின்றது அவ்வாறான GitHub என்பதில் ரூபிஎனும் கணினிமொழியால் உருவாக்கப்பட்ட Jekyll எனும் வலைபூ சேவைதளம் தற்போது பழக்கத்தில் இருந்து வருகின்றது அதனோடு புதியதாக பைதான் எனும் கணினிமொழியின் அடிப்படையில் செயல்படும் Pelican எனும் வலைபூக்களின் தளமும் தற்போது பொதுமக்களின் பயன்பாட்டிற்கு கிடைக்கின்றது இதன் வாயிலாக நம்முடைய வலைபூதளத்தினை இதிலுள்ள கட்டமைவுகளை கொண்டு நாம் விரும்பியவாறு உருவாக்கி சுயமாக வெளியீடு செய்துகொள்ளமுடியும் முதலில்இந்த Pelican என் பதை pipஎன்பதன் துனையுடன் நம்முடைய கணினியில் நிறுவுகை செய்து கொள்ளவேண்டும்அதற்காக
$ pip install pelican ghp-import
என்ற கட்டளைவரியை செயற்படுத்திடுக தொடர்ந்து
https://GitHub.com/பயனாளரின்பெயர்/பயனாளரின்பெயர்.github.io
என்றவாறு நம்முடைய வலைபூவிற்கு பெயரிடுவதற்கான கட்டளையை செயற்படுத்திடுக அதனைதொடர்ந்து
$ git clone https://GitHub.com/பயனாளரின்பெயர்/பயனாளரின்பெயர்.github.io blog
$ cd blog
ஆகிய கட்டளைவரிகளை செயற்படுத்திடுக பிறகு வலைபூவிற்கு உள்ளடக்கம் வேண்டுமல்லவாக அதற்காக
$ git checkout -b content
என்ற கட்டளைவரியை செயற்படுத்திடுக அதன்பின்னர் இந்தPelican என் பதை கட்டமைவு செய்திடவேண்டும் அதற்காக
$ pelican-quickstart
என்ற கட்டளைவரியை செயற்படுத்திடுக உடன்
Welcome to pelican-quickstart v3.7.1.
எனும் வரவேற்பு செய்தி திரையில் தோன்றிடும் இதனை தொடர்ந்து pelican அடிப்படையிலான இணையதள பக்கம் உருவாக உதவிடும் அதற்காக
> Where do you want to create your new web site? [.]
> What will be the title of this web site? மிகச்சிறந்த வலைபூ
> Who will be the author of this web site? பயனாளரின் பெயர்
> What will be the default language of this web site? [en]
> Do you want to specify a URL prefix? e.g., http://example.com (Y/n) -n
> Do you want to enable article pagination? (Y/n) – n
> How many articles per page do you want? [10]
> What is your time zone? [இந்திய/கிரீன்வீச்] கிரீன்வீச்
> Do you want to generate a Fabfile/Makefile to automate generation and publishing? (Y/n)- y
> Do you want an auto-reload & simpleHTTP script to assist with theme and site development? (Y/n) -y
> Do you want to upload your website using FTP? (y/N)- n
> Do you want to upload your website using SSH? (y/N) -n
> Do you want to upload your website using Dropbox? (y/N) -n
> Do you want to upload your website using S3? (y/N)- n
> Do you want to upload your website using Rackspace Cloud Files? (y/N) -n
> Do you want to upload your website using GitHub Pages? (y/N)- y
> Is this your personal page (பயனாளரின்பெயர்.github.io)? (y/N) -y
ஆகிய பல்வேறு கேள்விகளுக்கான சரியான பதில்களை தெரிவுசெய்திடுக நாம் தெரிவுசெய்யவில்லையெனில் இயல்புநிலையிலுள்ள அனைத்து கேள்விக்கும் பதில்கள் தானாக எடுத்துகொள்ளும் அவ்வாறான அனைத்து கேள்விகளுக்கான பதில்களும் பெறப்பட்டவுடன்
$ ls Makefile content/ develop_server.sh*
fabfile.py output/ pelicanconf.py
publishconf.py
எனும் நடப்புஇயக்ககத்தை pelicanஆனது விட்டிடும் தொடர்ந்து வலைபூவின் உள்ளடக்கத்தை தேவையானவாறு மாற்றியமைத்திடுவதற்காக
$ git add .
$ git commit -m ‘initial pelican commit to content’
$ git push origin content
ஆகிய கட்டளைவரிகளை செயற்படுத்திடுக அடுத்து நம்முடைய வலைபூவின் உள்ளடக்கங்களாக நம்முடைய முதல் உரைவெளியீடு உருவப்படம் படம் PDF ஆகியவை இருப்பதற்காக
a photo, enter:
$ cd content
$ mkdir pages images
$ cp /Users/username/SecretStash/HotPhotoOfMe.jpg images
$ touch first-post.md
$ touch pages/about.md
ஆகிய கட்டளைவரிகளை செயற்படுத்திடுக இதனை தொடர்ந்து உருவாகும் irst-post.md எனும் நம்முடைய முதல் வலைபூவில்
date: என்பதற்கு இன்றைய நாளினையும்
author: என்தற்கு நம்முடைய பெயரையும் உள்ளீடு செய்து கொண்டு நம்முடைய முதன்முதலான வலைபூவின் உள்ளடக்க உரையை தட்டச்சு செய்திடுகதொடர்ந்து
pages/about.md எனும் காலி பக்கத்தை திறந்து கொண்டுஅதில்
title: என்பதற்கு aboutஎன்றும்
date: என்பதற்கு இன்றைய நாளினையும் தொடர்ந்து நம்முடைய வலைபக்கத்தின் விவரங்களையும் உள்ளீடு செய்து கொள்க இறுதியாக
$ pelican content -o output -s publishconf.py
$ ghp-import -m “Generate Pelican site” –no-jekyll -b master output
$ git push origin master
$ git add content
$ git commit -m ‘added a first post, a photo and an about page’
$ git push origin content
ஆகிய கட்டளைவரிகளை உள்ளீடுசெய்து நாம் உருவாக்கிய நம்முடைய வலைபூவினை வெளியீடு செய்திடுக
இப்போது நம்முடையஇணையஉலாவியில் https://பயனாளரின்பெயர்.github.ioஎன்றவாறு இணையமுகவரியை உள்ளீடுசெய்திட்டால் நம்முடைய வலைபூவினை திரையில் யார்வேண்டுமானாலும் பார்வையிடலாம்
குறிப்பு. இங்கு பயனாளரின்பெயர். என்பது நம்முடைய வலைபூவின் பெயராகும்

வியாபார உலகில் புதிய நிறுவனத்திற்கான பொது களப்பெயரை எவ்வாறு பெறுவது

இதற்காக ஏதேனும் தயாராக உள்ள ஒரு பயனாளர் பெயர் கடவுச்சொற்களுடன் https://en.wikipedia.org/wiki/Public_domain எனும் இந்த தளத்திற்குள் உள்நுழைவு செய்திட்டால் தானாகவே நமக்கென தனியாக கணக்கொன்று உருவாகிகவிடும் பின்னர் profile எனும் பகுதியில்நாம் விரும்பும் மொழியை தெரிவுசெய்து கொள்க தொடர்ந்து நாம் உருவாக்கி கொள்ளவிரும்பும் பொது களப்பெயரில் எண்களை பயன்படுத்திடவேண்டாம் USA” அல்லது “ICE என்பனபோன்ற தலைப்பெழுத்துகளை கொண்ட பெயரை தெரிவுசெய்யவேண்டாம் சொற்களுக்கிடையில் நிறுத்தகுறிகள் கண்டிப்பாக தேவையெனில் ஆங்கிலத்தில் “don’t” , “we’re” போன்றவாறு பயன்படுத்தி கொள்க ஆனால் “@” , “#.” போன்ற நிறுத்தகுறிகளைகண்டிப்பாக பயன்படுத்திடவேண்டாம் வாக்கியத்தில் 14 அல்லது அதற்கு குறைவாக இருக்குமாறு பார்த்து கொள்க பெயர்களின் எழுத்துகரளுக்கு இடையில் ж போன்ற அந்நிய மொழியெழுத்துகள் எதையும் கண்டிப்பாக பயன்டுத்திடவேண்டாம்
இவ்வாறான நிபந்தனைகளின்அடிப்படையில் தயார் செய்த பொதுகளப்பெயரினை பெயரில் பயன்படுத்திடும் சொற்களானவை சரியான எழுத்துகளுடனும் இலக்கணவழுவில்லாமலும் பேசுவதற்கு எளிதாக இருக்கமாறும் சரிபார்த்தபின் சரியாக இருக்கின்றது எனில் வலதுபுறமுள்ள yes எனும் பொத்தானை சொடுக்குதல் செய்து அதேபெயர் வேறுயாராவது பயன்படுத்தி கொள்கின்றார்களா என சரிபாரத்திடுக இல்லெயனில் வலதுபுறமுள்ள noஎனும் பொத்தானை சொடுக்குதல் செய்து மீண்டும் வேறுபெயரை உருவாக்கிடும் பணியை முதலிலிருந்து துவங்கிடுக

Internet Explorer (IE). எனும் தனியுரிமை இணையஉலாவிக்கு மாற்றான கட்டற்ற இணையஉலாவிகள்

நாம் பயன்படுத்துவது விண்டோ இயக்கமுறைமை எனில் கணினியை துவக்கியவுடன் இயல்பாக Internet Explorer எனும்இணைய உலாவி மட்டும் தானாகவே செயல்படுமாறு கட்டமைக்கப்பட்டிருக்கும் மேக்இயக்கமுறைமையெனில் இயல்புநிலையில்Safari இணைய உலாவி மட்டும் தானாகவே செயல்படுமாறு கட்டமைக்கப்பட்டிருக்கும் அவ்வாறான நிலையில் மொஸில்லா எனும் நிறுவனமானது ஃபயர் ஃபாக்ஸ் எனும் கட்டணமற்ற இணைய உலாவியை பொதுமக்களின் பயன்பாட்டிற்கு வெளியிட்டது அதனைதொடர்ந்து கூகுள் நிறுவனமும் குரோம் எனும் கட்டணமற்ற இணைய உலாவியை பொதுமக்களின் பயன்பாட்டிற்கு வெளியிட்டதுஇவ்விரண்டும் மிகவும் பிரபலமானவை, ஆனால் திறமூலபயன்பாடாக மட்டும் இவை கிடைக்கவில்லை. ஆயினும் தற்போது பின்வரும் கட்டற்ற இணையஉலாவிகள் கூட பொதுமக்களின் பயன்பாட்டிற்கு கிடைக்கின்றன
1.Brave என்பது நாம் இணையத்தில் உலாவரும்போது அதிக விளம்பரங்கள் நம்மை தொல்லைபடுத்த அனுமதிக்காது விரைவாக இயங்ககூடியது மிகபாதுகாப்பானது குரோமின் விரிவாக்க வசதிகளை ஆதரிக்கின்றது மேலும் விவரங்களுக்கு https://brave.com/ எனும் இணை.யமுகவரிக்கு செல்க
2.Konqueror எனும் இணையஉலாவியானது மிகவிரைவாகவும் திறனுடனும் செயல்படக்கூடியது GPL எனும் அனுமதியின் அடிப்படையில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது விளம்பரங்களையும் மேல்மீட்புபட்டிகளையும் திரையில் தோன்றிடாமல் இருப்பதற்காக முன்கூட்டியே அதற்கானதடைகளுடன் கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளது இதில்சுருக்கமான இணையமுகவரியை வாடிக்கையாளர் விரும்பியவாறு பயன்படுத்தி கொள்ளமுடியும் மேலும் விவரங்களுக்குhttps://docs.kde.org/stable5/en/applications/konqueror/index.html எனும் இணை.யமுகவரிக்கு செல்க
3.Lynx மிகவும் குறைந்த நினைவக அளவு கொண்டது மிகவும் பாதுகாப்பானது டாஸ் விண்டோ ஆகிய இயக்கமுறைமைகளை ஆதரிக்ககூடியாது பரிசோதனை நடவடிக்கைகளுக்கும் பாதுகாப்பாக இணைய உலாவருவதற்கும் இதனை பயன்படுத்தி கொள்க இது GPL எனும் அனுமதியன் அடிப்படையில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது மேலும் விவரங்களுக்கு https://github.com/kurtchen/Lynx எனும் இணை.யமுகவரிக்கு செல்க
4.Midori என்பது மிகஎளிய கட்டற்ற மிககுறைந்த நினைவகமே கொண்டதொரு இணையஉலாவியாகும் இது LGPL எனும் அனுமதியன் அடிப்படையில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது மேலும் விவரங்களுக்குhttps://github.com/midori-browser/core/ எனும் இணையமுகவரிக்கு செல்க

இணையபயன்பாட்டினை ஒருங்கிணைத்து உருவாக்குதல்(WebAssembly) ஒரு அறிமுகம்

Wasm என சுருக்கமாகஅழைக்கப்படும் WebAssemblyஎன்பது தற்போது நாம் பயன்படுத்திகொண்டுவரும் பல்வேறு இணய பயன்பாடுகளுக்காக எழுதிய குறிமுறைவரிகளை கணினிக்கு புரியும் வகையில் இயந்திரமொழிக்கு எளிதாக உருமாற்றுவதற்கு உதவுவதற்காக உருவாக்கப்பட்டதொரு புதிய கருவியாகும் இது குரோம், ஃபயர்பாக்ஸ் போன்ற அனைத்து இணையஉலாவிகளிலும் இயங்குமாறு கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளது இதற்கு முன் ஜாவாஸ்கிரிப்ட் பயன்படுத்தியஇடங்களில் அதற்கு பதிலாக இந்த WebAssembly பயன்படுத்தி கொள்ளுமாறு வடிவமைக்கப்-பட்டுள்ளது சி ,சி ++, ரஸ்ட் போன்ற கணினிமொழிகளில் எழுதிய குறிமுறைவரிகளை இயந்திரமொழிக்கு உருமாற்றுவதற்கு இது பேருதவியாய் விளங்குகின்றதுஇது கட்டளைவரி வாயிலாக பைத்தான் போன்ற கணினிமொழிகளின் குறிமுறைவரிகளைகூட செயற்படுத்தி சரிபார்த்திடலாம் கணினியில் குறிப்பிட்ட கட்டமைவு இருந்தால்தான் செயல்படுத்தமுடியும் என்ற கட்டுப்பாடுகள் எதுவுமில்லாமல் இது கைவசமிருக்கின்ற வன்பொருட்களின் திறன்களின் அடிப்படையில் குறிமுறைவரிகளை இயந்திர மொழியாகஉருமாற்றி மிகவிரைவாக மேலேற்றம் செய்திடும் திறன்கொண்டதுஒரு தொழில்நுட்பமாகும்,
அதாவது இணைய உலாவிகளுக்கான பயன்பாடுகளை நாம் எவ்வாறு உருவாக்குகிறோம் என்பதையே இது மாற்றியமைக்க வாய்ப்பு உள்ளது. வலை பயன்பாடுகளின் புதிய வகுப்புகளை உருவாக்க இது நம்மை அனுமதிப்பது மட்டுமல்லாமல், ஜாவாஸ்கிரிப்டில் எழுதப்பட்டிருக்கும் பயன்பாடுகளை இன்னும் செயல்திறன் மிக்கதாக மாற்றவும் இது அனுமதிக்கின்றது
இது ஒருபைனரி கோப்பு வடிவமாகும், இது அனைத்து முக்கிய உலாவிகளும் (IE 11 ஐத் தவிர) மெய்நிகர் இயந்திரங்கள் இயங்குவதற்காக தயார் செய்கின்றது இணைய உலாவியை இது ஜாவாஸ்கிரிப்டைவிட மிகவிரைவாக இயங்கசெய்கின்றது ஏனெனில் இதனுடைய பைனரி வடிவம் இணைய உலாவிகளுக்கு மிகவும் உகந்த முறையில் அலசவும் இயக்கவும் எளிதாக இருக்கின்றது மேலும் முழு வலை பயன்பாடுகளுக்கான குறிமுறைவரிகளையும் புதியதாக எழுத அல்லது போதுமான அளவு செயல்படாத சிறிய பயன்பாடுகளை மாற்றி இதன்வாயிலாக செயல்படுத்தி பயன்பெறலாம் அதனோடு இது ஒரு சொந்த போன்ற இணைவடிவமைப்பு வடிவமாக இருப்பதால், பல கணினஇ மொழிகளை அதில் தொகுக்க முடியும், அதாவது பிற தளங்களுக்கும் இணையத்திற்கும் இடையில் குறியீட்டைப் பகிர்வது இப்போது மிகவும் நடைமுறையிலுள்ள து
சி # மற்றும் கோ உள்ளிட்ட பல மொழிகளை இதில் தொகுக்க முடியும்,
இது அனைத்து தளங்களிலும் மிகத்திறனுடன் செயல்படக்கூடியது இது memory-safe, sandboxed, execution environment ஆகிய மூன்று வகையாக பிரிக்கப்பட்டு இயங்கினாலும் பின்புலத்தில் ஜாவாஸ்கிரிப்ட் எனும் மெய்நிகர் இயந்திரத்தை பயன்படுத்தி வழக்கமான இணைய உலாவிகளில் உள்நுழைவு செய்வதற்கான படிமுறைகளை பின்பற்றி செயல்படுமாறு மிகபாதுகாப்பாக கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளது . இதில் குறிமுறைவரிகளின் பிழைகளை எளிதாக திருத்தம் செய்திடமுடியும் மேலும் இதில் மூலக்குறி-முறைவரிகளைஉரையாக இருப்பதால் அவைகளை பார்வையிட்டு எளிதாக படித்து புரிந்து கொள்ள முடியும் இது பின்னோக்கு ஒத்திசைவை கொண்டிருப்பதால் இணையம் இல்லாத உட்பொதிவுகளையும் ஆதரிக்கின்றது இது பயன்படுத்து-பவர்களின் கற்பணைத்திறனிற்கேற்ற மேம்படுத்தி கொள்ளும் வசதி வாய்ப்புகளை கொண்டது இதனை பயன்படுத்தி கொள்வதற்காக பின்புலமாக மேககணினி சேவையிருப்பதால்backend, jqkungfu ஆகியவை நமக்கு தேவையில்லை நடப்பிலிருக்கும் கட்டளைவரி பயன்பாடுகளை இணையவழி பயன்பாடாக மாற்றி பயன்படுத்தி கொள்ளஉதவிடும்மிகச்சிறந்த கருவியாக இது விளங்குகின்றது. இதனை நம்முடைய கணினியில் நிறுவுகை செய்து கொள்ளாமலேயே மாதிரி செயல்பாட்டினை இயக்கி பார்த்திடும் வசதியை கூட இது வழங்குகின்றது மேலும் விவரங்களுக்கு https://webassembly.org/ எனும் இணையமுகவரிக்கு செல்க.

பைதான் எனும் கணினிமொழி நிரலாளர்களுக்கு உதவிடும் IDEs

தற்போது நாம் பயன்படுத்திவருகின்ற முதன்மையான இணையதளங்கள் கணினி பயன்பாடுகள் செயற்கை நினைவக பயன்பாடுகள் போன்ற அனைத்தும் பைதான் எனும் கணினிமொழியின் வாயிலாகவே கட்டமைத்து உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. மிகமுக்கியமாக OpenShot, Blender, Calibre போன்றபிரபலமான செயல்திட்டங்கள் இதனுடைய வாடிக்கையாளர்-களாகும் என்ற செய்தியை மனதில் கொள்க அவ்வாறான பைதான் எனும் கணினி-மொழியில் நிரல்தொடர்எழுதவிரும்புவோர்களுக்கு பின்வரும் ஒருங்கிணைந்த மேம்படுத்திடும் சூழல் மிகமுதன்மை வாய்ந்தவைகளாகும்
PyCharmஎனும் ஒருங்கிணைந்தபயன்பாட்டினை மேம்படுத்திடம் சூழலானது பைதான் எனும் கணினிமொழியினை அறிந்து கொள்ள விழையும் துவக்கநிலையாளர்களும் பைதான் எனும் கணினிமொழியில் நல்ல அனுபவம் உள்ளவர்களும் பயன்படுத்தி கொள்ளுமாறு ஏராளமான வசதிவாய்ப்புகளை கொண்டமிகப்பிரபலமானதாகும் இது அப்பாச்சி2. அனுமதியின் அடிப்படையில் பொதுமக்களின் பயன்பாட்டிற்கு கிடைக்கின்றது மேலும் விவரங்களுக்கும்பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளவும் https://www.jetbrains.com/pycharm/ எனும் இணையதளமுகவரிக்கு செல்க
Spyder எனும் ஒருங்கிணைந்தபயன்பாட்டினை மேம்படுத்திடம் சூழலானதுபைதான் எனும் கணினிமொழியினை அறிவியில் ஆய்விற்கு பயன்படுத்தி கொள்பவர்களுக்கு பேருதவியாய் விளங்குகின்றது மேலும் விவரங்களுக்குhttps://github.com/spyder-ide/spyder எனும் இணையதளமுகவரிக்கு செல்க
PyDevஎனும் ஒருங்கிணைந்தபயன்பாட்டினை மேம்படுத்திடம் சூழலானதுபைதான் எனும் கணினிமொழியினை கொண்டு பயன்பாடுகளை உருவாக்கிடும்போது பணியை எளிதாக்கிடும் பொருட்டு code completion, debugging, adds a token browser, refactoring tools போன்ற வசதிவாய்ப்புகளை வழங்குகின்றது மேலும் விவரங்களுக்கும்பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளவும் http://www.pydev.org/ எனும் இணையதளமுகவரிக்கு செல்க
Eclipseஎனும் ஒருங்கிணைந்தபயன்பாட்டினை மேம்படுத்திடம் சூழலானதுபைதான் எனும் கணினிமொழியினை கொண்டு பயன்பாடுகளை பயனாளர்களின் கற்பணைத்திறனிற்கு ஏற்றவாறு மாற்றியமைத்திட அனுமதிக்கின்றது மேலும் விவரங்களுக்கும்பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளவும் https://eclipse.org/ எனும் இணையதளமுகவரிக்கு செல்க
.மேலும் PyScripter,LeoEditor, Bluefish,Geany ஆகிய ஒருங்கிணைந்தபயன்பாட்டினை மேம்படுத்திடம் சூழல்களானதுபைதான் எனும் கணினிமொழியில் நிரலாளர்கள் பயன்படுத்தி கொள்ள தயாராக இருக்கின்றன

SageMath ஒரு அறிமுகம்

கணக்கில் உள்ள நுணுக்கங்களை மேலும் நன்றாக கற்று அறிந்து கொள்ளவேண்டும் எனும் அதிக ஆர்வம் உள்ளவர்களுக்காக MATLAB, Mathematica, Magma, Maple என்பன போன்ற பல்வேறு தனியுடைமை இணைய தளங்கள் பயன்படுத்தி கொள்வதற்காக ஏராளமாக உள்ளன ஆனால் இவைகளை கட்டணத்துடன் மட்டுமே பயன்படுத்தி கொள்ளமுடியும் என்ற நிலையில் கணக்கின் நுணுக்கங்களை அறிந்து கொள்ளவிழைகின்ற சாதாரணமானவனுக்கும் உதவ காத்திருப்பதுதான் SageMath எனும் கட்டற்ற தளமாகும் இது பைத்தானின் அடிப்படையில் உருவாக்கப்பட்டு GPLv3 எனும் அனுமதியின் அடிப்படையில் பொதுமக்கள் பயன்படுத்தி கொள்வதற்காக வெளியிடப்பட்டுள்ளது இயற்கணிதம், வடிவியல், எண் கோட்பாடு, குறியாக்கவியல், எண் கணக்கீடு ,நுண்கணிதம் ஆகிய அனைத்தை பற்றிய ஆய்வாளர்களுக்கும் கல்லூரிகளில் மேல்நிலைபள்ளிகளில் கணிதத்தை எளிதாக கற்பிக்கவும் இதனை பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் முந்தைய வரைகலை உரை தொடர்பான உள்ளீடுகளையும் வெளியீடுகளையும் மறுபயன்பாட்டிற்கும் மறு ஆய்விற்கும் இணையஉலாவியின் அடிப்படையில் செயல்படும் குறிப்புதாளில் பயன்படுத்தி கொள்ளமுடியும் இது Firefox, Opera, Konqueror, Google Chrome ,Safari போன்ற அனைத்துஇணையஉலாவிகளிலும் செயல்படக்கூடியதாகும் இது ஐபைதானை பயன்படுத்தி உரைஅடிப்படையிலான கட்டளைவரி இடைமுகம் கொண்டதாக உருவாக்கப்பட்டுள்ளது இது பன்முகசெயலிகள், பல செயலிகள் , விநியோகிக்கப்பட்ட கணினி ஆகியவற்றை தன்னுடைய இணைசெயலாக்கத்திற்குபயன்படுத்தி கொள்கின்றது இது நுண்கணிதத்திற்கு Maxima , SymPy ஆகியவற்றையும் நேரியல் எண் இயற்கணிதத்திற்கு GSL, SciPy , NumPy ஆகியவற்றையும் பன்முக புள்ளிவிவரங்களுக்கு R , SciPy ஆகியவற்றையும் ஆதரிக்கின்றது மேலும்SQL, HTTP, HTTPS, NNTP, IMAP, SSH, IRC, FTP ஆகியவற்றுடன்இணக்கமாக செயல்படுமாறு இது கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளது இது — Linux, macOS, Microsoft Windows, Solaris, Android , iOS.ஆகிய அனைத்து இயக்கமுறைமைகளிலும் செயல்படும் திறன்மிக்கது
இதனை நிறுவுகை செய்தபின் முதன்முதல் செயற்படுத்திட முனையும் புதியவர்களுகான அடிப்படைகணிதத்திற்கான கட்டளைவரிகள் பின்வருமாறு
“four operations” a+b, a-b, a*b, a/b
power a^b or a**b
square root sqrt(a)
n-th root a^(1/n)
மேலும் கணக்கின் அடிப்படையான முழுஎண்ணிற்கான கட்டளைவரிகள் பின்வருமாறு
integer division a // b
remainder a % b

quotient and remainder divmod(a,b)
factorial n! factorial(n)
binomial coefficient n k binomial(n,k)
உண்மையான எண்கள் ,சிக்கலான எண்கள் ஆகியவற்றின் அடிப்படையான கட்டளைவரிகள் பின்வருமாறு
integer part floor(a)
absolute value, modulus abs(a)
elementary functions sin, cos
இதனை பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கும்போது எந்தநிலையிலும் உதவிக்கு பின்வருமாறான கட்டளைகளை செயல்படுத்திடுக
sage: keyword?
Here I run
sage: cot?
மேலும் விவரங்களுக்கும் பதிவிறக்கம் செய்து பயன்படுத்தி கொள்ளவும் http://www.sagemath.org/ எனும் இணையதளபக்கத்திற்கு செல்க

கையடக்க பயன்பாடுகளின் இணையம்(PortableApps.com)ஒரு அறிமுகம்

இது உலகாளவிய மிகவும்பிரபலமான கையடக்க மென்பொருட்களின் தொகுப்பாக விளங்குகின்றது அதாவது நமக்குவிருப்பமான நம்முடைய பயன்பாடுகளை நாம் எங்கு சென்றாலும்கையோடு எடுத்து செல்லாமல் இதனை பயன்படுத்திகொள்ள இது அனுமதிக்கின்றது இதுDropbox, Google Drive, OneDrive என்பன போன்ற எந்தவொரு மேககணினியின் இயக்கககோப்பகத்திலும் செயல்படும் திறன்மிக்கது மேலும் USB flash drive, memory card, portable hard drive என்பனபோன்ற எந்தவொரு கையடக்க சாதனங்களிலும் இதனை சேமித்து வைத்து கொள்ளமுடியும் இது மில்லியன் கணக்கான கட்டற்ற கட்டணமற்ற பயன்பாடுகளை நாம் பயன்படுத்தி கொள்வதற்காக சேகரித்து தொகுத்து வைத்துள்ளது இதனை நம்முடையகையடக்கசாதனத்திலிருந்து அல்லது மேககணினி கோப்பகத்திலிருந்து அல்லது நம்முடைய கணினியிலிருந்து எங்குவேண்டுமானாலும் எப்போது வேண்டுமானாலும் செயல்படுத்தி பயன்பெறலாம் ஒருசில சொடுக்குதலில் நாம் விரும்பும் எந்தவொரு பயன்பாட்டினையும் செயல்படுத்தி பயன்பெறலாம் இது தானியங்கியாக அவ்வப்போது குறிப்பிட்ட பயன்பாட்டினை மேம்படுத்தி நிகழ்நிலைபடுத்திக்கொள்கின்றது நமக்கு விருப்பமானவைகளை எளிதாக தேடி பெறுவதற்கு ஏதுவாக இது நன்கு கட்டமைக்கபட்டு இருக்கின்றது நாம் விரும்பும் வகையிலான தோற்றத்தில் இதனுடைய திரையை மாற்றியமைத்து பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் இதன் வாயிலாக எந்தவொரு கணினியிலும் நம்முடைய சொந்த எழுத்துருக்களை பயன்படுத்தி கொள்ளமுடியும் இது மிகமேம்பட்ட பல்வேறு வசதி வாய்ப்புகளை கொண்டுள்ளது இதில் தயார் நிலையிலுள்ள ஆறு பயன்பாடுகளுடன் நாம் வரும்பும் பயன்பாடுகளையும் சேர்த்து ஒருசில நிமிடங்களில் நம்முடைய சாதனங்களில் நிறுவுகை செய்து பயன்படுத்தி கொள்ளமுடியும் இதிலுள்ள நாம் விரும்பும் பயன்பாடுகளை நம்முடைய USB அல்லது மேககணினி கோப்பகம் அல்லது நம்முடைய கணினியில் நேரடியாக நிறுவுகை செய்து பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் அல்லது Firefox, Skype,போன்றவற்றின் வாயிலாக நூற்றுகணக்கான கையடக்க பயன்பாடுகளை பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம் அதாவது நம்முடைய இணையஉலாவியையும் நம்முடைய அலுவலக பயன்பாடுகளையும் நமக்கு விருப்பமான விளையாட்டுகளையும் கானொளி படங்களையும் கருவிகளையும் நாம் எங்கு வேண்டுமானாலும் கையோடு எடுத்து சென்று பயன்படுத்தி கொள்ளமுடியும் எவ்வாறு எனில் நம்முடைய கையடக்க சாசனத்தில் இவையனைத்தும் இருப்பதால் நாம் செல்லுமிடத்திலுள்ள கணினியை இவைகளைகொண்டுநம்முடைய கணினியை போன்று பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் அல்லவா மேலும் விவரங்களுக்கும் பயன்படுத்தி கொள்ளவும் PortableApps.com எனும் இணையமுகவரிக்கு செல்க

Previous Older Entries