இணைய இணைப்பில்லாமல் Facebook , Twitter ஆகிய வற்றை எவ்வாறு அனுகுவது

தற்போது உலகில் முகநூல் (facebook),கீச்சொலி(twitter) ஆகிய சமூக வலைதளங்-களானவை மிகபிரபலமாக விளங்குகின்றன நம்மில் பெரும்பாலானோர் இவ்விரண்டில் கணக்கு துவங்காதவர்களை விரல்விட்டு எண்ணிவிடலாம் என்ற அளவிற்கு பரவலாக நாம் அனைவரும் நம்முடைய கணினி அல்லது கைபேசி வாயிலாக இவைகளை பயன்படுத்திவருகின்றோம் அவ்வாறான பிரபலமான இவைகளை
இணைய இணைப்பு இருந்தால் மட்டும் அனுகமுடியும் என்ற தவறானகண்ணோட்டத்தை இன்றே விட்டொழியுங்கள் இவைகளை இணைய இணைப்பில்லாமல் கூட பயன்படுத்தி கொள்ளமுடியும்
கீச்சொலி(twitter)இதற்காகமுதலில் http://www.twitter.com எனும் இதனுடைய இணையபக்கத்தில் நாம் ஏற்கனவே நம்மால் உருவாக்கப்பட்டுள்ள நம்முடைய கணக்கிற்கு நம்முடைய கைபேசியின் வாயிலாக உள்நுழைவு செய்திடுக பின்னர்இந்ததிரையின் மேலே தலைப்பில் வலதுபுறமூலையில் பற்சக்கரம் போன்றுள்ள Settingsஎன்பதை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்திடுக அதன்பின்னர்விரியும் Settings எனும் பட்டியலில் Mobile என்பதை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக பின்னர் விரியும் திரையில் நம்முடைய கைபேசி எண்ணை உள்ளீடு செய்து இந்த சேவை வழங்கும் நிறுவனத்தின் பெயரை தெரிவுசெய்து கொண்டு Activate Phone எனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக . உடன் இந்தசெயல் செயல்படுத்தபட்டு 40404 என்ற குறுஞ்செய்தி நம்முடைய உள்வருகை பெட்டிக்கு வந்துசேரும்

முகநூல் (facebook) இதற்காகமுதலில் http://www.Facebook.com எனும் இதனுடைய இணையபக்கத்தில் ஏற்கனவே நம்மால உருவாக்கப்பட்டுள்ள நம்முடைய கணக்கிற்கு நம்முடைய கைபேசியின் வாயிலாக உள்நுழைவு செய்திடுக பின்னர் இந்த திரையில் Account Settings என்பதை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்திடுக அதன்பின்னர்விரியும் Account Settings எனும் பட்டியலில் Mobile என்பதை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக பின்னர் விரியும் Mobile Settings திரையில் Activate textmessaging என்பதை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக அதன்பின்னர் விரியும் திரையில் Activation Facebook Text (Step 1 to 2) எனும் திரையில் நம்முடைய நாடு கைபேசி செயல்படுத்திடும் நிறுவனத்தின் பெயர் ஆகியவற்றை தெரிவுசெய்து கொண்டு Nextஎன்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக. அடுத்து விரியும் திரையில் confirmation Code என்பது தோன்றிடும் அதனை குறித்து கொள்க பிறகு நம்முடைய கைபேசியில் உரைவாயிலான குறுஞ்செய்தி பெட்டியை திறந்து அதில் Fஎன தட்டச்சு செய்து கைபேசிநிறுவனத்தாரன் குறியீட்டு எண்ணை உள்ளீடுசெய்து செய்தியை அனுப்பிடுக

Advertisements

இணையத்தில் உலாவந்த வரலாற்றினை அறிந்து கொள்வதற்கான பயன்பாட்டினை பைத்தான் எனும் கணினிமொழியில் நாமே உருவாக்கிடலாம்

மொஸில்லா ஃபயர் ஃபாக்ஸ் எனும் இணையஉலாவியில் நாம்கூடுதல் இணைப்பாக பைத்தான் எனும் கணினி மொழி யில் இதற்கான பயன்பாட்டினை உருவாக்கிடலாம் பொதுவாக மொஸில்லா ஃபயர் ஃபாக்ஸ் எனும் இணையஉலாவியில் தன்னுடைய அனைத்து செயலிற்காகவம் எஸ்கியூலைட் எனும் தரவுதளத்தின பயன்படுத்தி கொள்ளப்படுகின்றது அதனால் அதனையே நம்முடைய துனைக்கு வைத்து கொள்ளலாம் இதனை சென்றடைவதற்கான குறிமுறைவரிகள் பின்வருமாறு
data_path = os.path.expanduser(‘~’)+”/.mozilla/firefox/7xov879d.default”
files = os.listdir(data_path)
history_db = os.path.join(data_path, ‘places.sqlite’)
பின்னர் பைத்தானில் இந்த எஸ்கியூஎல்லின் பொருத்தமானசெயலை செய்வதற்காக sqlite3 library ஐ பைத்தானில் பதிவிறக்கம்செய்து செயற்படுத்திடவேண்டும் இதற்காக பின்வரும்குறிமுறைவரிகளை பயன்படுத்தி கொள்க
c = sqlite3.connect(history_db)
cursor = c.cursor()
select_statement = “select moz_places.url, moz_places.visit_count from moz_places;”
cursor.execute(select_statement)
results = cursor.fetchall()
இதில் முதலிரண்டு குறிமுறை வரிகளும் தரவுதளத்துடன் இணைப்பதற்கு ஆனதாகும் அடுத்த இருகுறிமுறை வரிகளும் நாம் தெரிவுசெய்திடும் செயலை செயல்படுத்திடு-வதற்குஆனதாகும் கடைசி வரியானது கிடைக்கும் விளைவை சேமித்து வைப்பதற்கானதாகும்
இதற்கடுத்ததாக நாம் எத்தனை இணையதளத்தினை அனுகினோம் என urlparse libraryஐ துனையுடன் கணக்கிடும் செயலை செயல்படுத்திடவேண்டும் இதற்காக பின்குறிமுறைவரிகள் பயன்படுகின்றன
def parse(url):
try:
parse_url = urlparse(url)
domain = parse_url.netloc
return domain
except IndexError:
print(“URL format error”)
இதன்பின்னர் நாம்உலாவந்தஇணையமுகவரியை பெறுவதற்கு netloc எனும் செயலியும் எத்தனைமுறை உலாவந்தோம் என கணக்கிடுவதற்கு கன்னியும் மேலும் இந்த தகவலை அருஞ்சொற்பொருள் களஞ்சியமாக (dictionary) சேமித்து வைத்திடவேண்டும் இதற்காக பின்குறிமுறைவரிகள் பயன்படுகின்றன
sites_count = {}
for url, count in results:
url = parse(url)
if url in sites_count:
sites_count[url] += 1
else:
sites_count[url] = 1
இவ்வாறு அருஞ்சொற்பொருள் களஞ்சியமாக (dictionary) சேமித்த தகவல்களை OrderedDict எனும் செயலியைகொண்டுவரிசைபடுத்தி அடுக்குவதற்காக பின்வரும்குறிமுறை வரிகள் பயன்படுத்தி கொள்க
sites_count_sorted = OrderedDict(sorted(sites_count.items(), key=operator.itemgetter(1), reverse=True)[:13])
இவ்வாறு வரிசைபடுத்திய தகவல்களை கொண்டு வரைபடமாகவரைந்து முடிவினை காணலாம்இதற்கான குறிமுறைவரிகள்பின்வருமாறு
def analyse(results):
plt.bar(range(len(results)), results.values(), align=’edge’)
plt.xticks(rotation=20)
plt.xticks(range(len(results)), results.keys())
plt.show()
இந்த அனைத்து செயல்களின்முழுமையானகுறிமுறைவரிகள் பின்வருமாறு

import os
import sqlite3
import operator
from collectionsimport OrderedDict
import matplotlib.pyplot as plt
from urlparseimport urlparse

def parse(url):
try:
parse_url= urlparse(url)
domain= parse_url.netloc
return domain
except IndexError:
print(“URL format error”)

def analyse(results):

plt.bar(range(len(results)), results.values(), align=’edge’)
plt.xticks(rotation=20)
plt.xticks(range(len(results)), results.keys())

plt.show()

data_path= os.path.expanduser(‘~’)+”/.mozilla/firefox/7xov879d.default”
files= os.listdir(data_path)
history_db= os.path.join(data_path,’places.sqlite’)

c= sqlite3.connect(history_db)
cursor= c.cursor()
select_statement= “select moz_places.url, moz_places.visit_count from moz_places;”
cursor.execute(select_statement)

results= cursor.fetchall()
sites_count= {}

for url, countin results:
url= parse(url)

if urlin sites_count:
sites_count[url]+= 1
else:
sites_count[url]= 1

sites_count_sorted= OrderedDict(sorted(sites_count.items(), key=operator.itemgetter(1), reverse=True)[:10])

analyse(sites_count_sorted)

இணையபக்க வடிவமைப்பின் PSD எனும் கோப்புகளை HTMLஎனும் வடிவமைப்பிற்கு மிக எளிதாக மாற்றிடலாம்

இங்கு PSD என்பது Photoshop document ஆகும் இது உருவவடிவமைப்பை கையாளும் ஒரு பயன்பாடாகும் இணைய பக்க வடிவமைப்பிற்காக உதவிடும் HTMLஎனும் கணினிமொழியில் HTML 5. என்பது சமீபத்திய பதிப்பாகும் இவ்வாறான பணியை 1.Self coding ,2.Automated tools,3.Getting help from a PSD conversion companyஆகியமூன்று வழிமுறைகளில் PSD எனும் கோப்புகளை HTMLஎனும் வடிவமைப்பிற்கு மாற்றிட-முடியும் கடைசிவழிமுறையை இங்கு எடுத்துகொள்ளப்படுள்ளது பொதுவாக எந்தவொரு இணையபக்கத்திலும் Logo: ,Header:,Body: ஆகியமூன்றும் மிக முக்கிய அடிப்படை உறுப்புகளாகும்
இதன்முதல் படிமுறையாக ஒரு உருவப்படத்தினை பல்வேறு அடுக்குகளாக (slicing )Normal
Fixed Aspect Ratio,Fixed Size,Slices from Guides ஆகிய நான்கு வகைவாய்ப்புகளில் ஒன்றினை பயன்படுத்தி பிரித்திடுக. பின்னர் இந்த சிறுசிறு கீற்றுகளாலான துனுக்குகளை Save for the Web எனும் வாய்ப்பினை கொண்டு images எனும் முதன்மை கோப்பகத்திலும் Styles எனும் அதனுடைய துனை கோப்பகத்திலும் சேமித்திடுக மேலும் தேவையெனில் images எனும் முதன்மை கோப்பகத்தில் பல்வேறு துனைகோப்பகங்களை போதுமானஅளவில் உருவாக்கி கொள்க
இதன்பின்னர் Adobe Dreamweaverஅல்லது கட்டற்ற Amaya அல்லது கட்டற்றKomposer ஆகிய இணைய பக்ககட்டுமாணர்களை பயன்படுத்தி புதியதொரு HTML இணைய பக்கத்தை கட்டமைத்திடுக இந்த கோப்பிற்கு index.html எனபெயரிட்டு images எனும் முதன்மை கோப்பகத்தில் வைத்திடுக பின்னர் HTML editorஎன்பதை கொண்டு styles.css எனும் பெயரில் styles எனும் கோப்புகளை உருவாக்கி CSSஎனும் கோப்பகத்தில் சேமித்திடுக இதன்பின்னர் இந்த CSS style sheet ஆனது HTML இணையபக்கத்துடன் இணைத்திடவேண்டும்இதற்காக
முதல்படிமுறையாக Dreamweaver என்பதை கொண்டு Siteஎன்பதை கட்டமைத்திடுக
இரண்டாவது படிமுறையாக நம்முடைய இணைய பக்கத்தினை IE, Safari , Chromeஆகிய பல்வேறு இணையஉலாவிகளால் அனுகிடுமாறு செய்திடவேண்டும் இதற்காக பின்வரும் குறிமுறைவரிகளை பயன்படுத்தி கொள்க

Creatif

What is Lorem Ipsum?

Section1 content

Heading2

Section2 content

இதில் #main , #footer ஆகிய இருபகுதிகளும்

என்பதன் உள்பகுதியில் உள்ளன பிறகு பின்வரும் CSS குறிமுறைவரிகளை சேர்த்திடுக
/* —————— HEADER HERE ——————-*/
body{
Background-color:#0c80ab;
}
.container{
Width:950px;
Margin:0 auto;
}
#header {
background: #86c0d5;
color: #000;
text-align: center;
font-size: 15px;
}
​#header ul{
Float:right;
}
​#header ul li{
Display:inline-block;
List-style:none;
}
​#header ul li a{
Display:inline-block;
Color:#000;
Font-size:15px;
}
/* ———————— MAIN CONTENT HERE ————–*/
main {
Background-color:#6db3cd;
Margin-top:50px;
Padding:30px 0px;
}
#section1,#section2 {
float: left;
width: 100%;
background: #b6d9e6;
color: #000;
font-size: 15px;
text-align: left;
padding: 20px;
Margin-bottom:30px;
}
#section1 h2,#section2 h2{
Font-weight:bold;
color: #000;
font-size: 20px;
text-align: left;
padding: 0 20px;
}
#section1 p,#section2 p{
Font-size:16px;
Line-height:1.4;
Color:#000;
}
/* —————— FOOTER HERE ————————–*/
#footer{
Background:#86c0d5;
Color:#000;
Text-align:center;
Padding:60px;
}
இதில் முதன்மைபகுதி மிகமென்மையானபின்புலத்தினை கொண்டது இது 950 பிக்செல்களை கொண்டதாகும்
மூன்றாவது படிமுறையாக பின்புல உருவப்படத்தினை சேர்த்திடவேண்டும் இதற்காக நாம் தனித்தனியாக பிரித்து வைத்துளள layered PSDs களை பின்புல உருவங்களுக்காககு பயன்படு்த்தி கொள்க இறுதியாக கீழ்பகுதியின்(Footer) பின்புலத்திற்கு CSS கோப்புகளை பயன்படுத்தி கொள்க இதற்காக /images/directory ,/scripts/directoryஎனும்கோப்பகங்களை CSS , HTML ஆகிவற்றிற்கு ஆதார கோப்பகங்களாக மாற்றியமைத்திடுக.அவ்வாளவுதான் இணையபக்க வடிவமைப்பின் PSD எனும் கோப்புகள் HTMLஎனும் வடிவமைப்பிற்கு மிக எளிதாக மாறிவிட்டன

நம்முடை கோரிக்கைக்கு இணையச்சேவையாளர் எடுத்துகொள்ளும் காலதாமதத்தை wiresharkஎனும் கருவியைகொண்டு காட்சியாக காணலாம்

இந்த wiresharkஎனும் கருவியானது அனைத்துதளங்களிலும் செயல்படும் திறன்கொண்ட செயல்தொகுப்பினை அது செயல்படும்போது நேரடியாக பிடிப்பதற்கு பயன்படுகின்றது இந்த கருவியில் வடிகட்டி (filters),தரவுகளின் ஓட்டபுள்ளியியல் (flow statistics)வண்ணக்குறிமுறைகள் போன்ற பல்வேறு வசதிகள் உள்ளடங்கியதாகும் இவைகளின் வாயிலாக ஒரு வலைபின்னல் இணைப்பிலுள்ள போக்குவரத்தின் தன்மையை மிகஆழ்ந்து அறிந்து கொள்ளவும் தனிப்பட்ட தரவுகளின் தொகுப்பினை எளிதாக அறிந்து கொள்ளவும்முடியும் அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட கணினியிலிருந்து குறிப்பிட்ட httpபற்றிய கோரிக்கையை நிறைவேற்றுவதற்காகஇந்த http ஆனது எவ்வளவு கால அவகசாத்தை காலதாமதத்தை எடுத்துகொள்கின்றது என கண்டறிந்தகொள்ள இந்த கருவிமிகச்சிறந்ததாக விளங்குகின்றது இதற்கான படிமுறைபின்வருமாறு
1முதலில் wiresharkஎனும் இந்த கருவியை செயல்படுத்திடுக அதன்பின்னர் Wi-Fiதொகுப்பினை அறிந்து கொள்ளவிழைவதாக கொள்வோம் அதற்காக இந்த Wi-Fiதொகுப்பினை தெரிவுசெய்து பிடித்துகொள்க
குறிப்பு தேவையெனில் Ethernet அல்லது வேறு இடைமுகங்களையும் தெரிவுசெய்து கொள்ளலாம்
2அடுத்ததாக http://www.wikipeddia.org/ என்ற இணையதளத்தினை தேடிடுவதற்காக தெரிவுசெய்து கொண்டு உள்ளீடடு விசையை அழுத்துக உடன் இந்த விக்கிபிடியாவானது 200 OK என பதிலளிக்கும் வெற்றிகரமாக நம்முடைய கோரிக்கை ஏற்கபட்டதாக அறிந்து கொள்ளலாம் அனைத்து http தொகுப்புகளும் வடிகட்டதயாராகஇருக்கும்
3.இதனை நம்முடைய கணினியிலும் விக்கிபீடியாவிலும் வடிகட்டிடவேண்டும் அதற்காக
syntax: ip.addr==91.198.174.192&&ip.addr == 192.168.155.59 என்றவாறு கட்டளைவரிகளை உள்ளீடு செய்திடுக
4.நான்காவது படிமுறையாக http இன் பதிலை அறிந்து கொள்வதற்காக இந்த பதில் தொகுப்பில் HTTP/1.1என்றவாறுஏதாவதொன்றை தெரிவுசெய்து சுட்டியின் வலதுபுற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக
பின்னர் விரியும் சூழ்நிலை பட்டியில் protocol preference=>uncheck the sub-dissector to ressemble TCPstreams என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக இங்கு TCPமுன்னுரிமையானது Allow sub-dissector to resemble TCPstream என்பது off என இருந்தால் Http.timeஆனது Get கோரிக்கைக்கும் முதல்தொகுப்பு பதிலுரைக்கும் இடைப்பட்ட காலஇடைவெளியாகும். இது OK என உள்ளடங்கியதாகும்
அதற்குபதிலாக Allow sub-dissector to resemble TCPstream என்பது on என இருந்தால் Http.timeஆனது Get கோரிக்கைக்கும் கடைசிதொகுப்பு பதிலுரைக்கும் இடைப்பட்ட காலஇடைவெளியாகும்
இதற்கான வழிமுறை ஏதாவதொரு HTTPபதிலுரை தொகுப்பினை தெரிவுசெய்துகொண்டு சுட்டியின் வலதுபுற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக பின்னர் விரியும் சூழ்நிலை பட்டியில் protocol preference=>uncheck’Reassemble HTTP headers spanning multiple TCP segments” மேலும் ’Reassemble HTTP bodies spanning multiple TCP segments’ என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக
படிமுறை5 ஒரு வடிகட்டியின் அடிப்படையில் பதிலனுப்ப எடுத்து கொள்ளும் காலஅளவை காணsyntax:http.time>=0.050000
படிமுறை6 கோரிக்கைக்கும் பதிலுரைக்கும் இடையிலான கால அளவினை காண்பதற்காக வரைகலை இடைமுகப்பில் Ctrl Tஎனும் TimeRefernce பயன்படுத்திகொள்க.
படிமுறை7 HTTPஎனும் முகவரி பதிலுரையை காட்சியாக காண http.time>=0.050000என்றவாறு ஒரு வடிகட்டியை வடிகட்டி பிரிபலிபபில் சேர்த்து கொள்க

மிகச்சிறந்த பயனுள்ள இணையதளங்கள்

1 Zamzar.com இந்த தளமானது எந்தவொரு வகையான கோப்புகளையும் நாம் வேறு எந்தவொரு வகையான கோப்புகளாக மாற்றுதற்கு உதவிடும் மிகச்சிறந்த இணையதளமாகும் இதற்காக இந்த தளத்தில் நமக்கென தனியாககணக்கு எதுவும் துவங்கத்தேவையில்லை நம்முடைய மின்னஞ்சல்முகவரியை மட்டும் அளித்தால் போதும் நாம் இந்த தளத்தில் மேலேற்றிடும் கோப்பினை நாம் விரும்பிடும் வகையில் கோப்பினை மாற்றியமைத்து மின்னஞ்சல் வாயிலாக அனுப்பிவைத்திடுகின்றது ஏறத்தாழ 1200 வகையன கோப்புகளின் வகைகளை இதுஆதரிக்கின்றது கோப்பின் அளவு 50 எம்பி வரை இது கையாளுகின்றது

2.Printfriendly.com நாம் இணையத்தில் உலாவரும்போத குறிப்பிட்டபக்கத்தின் உள்ளடக்கத்தை அச்சிட்டுகொள்ளலாம் என முனையும்பது மிகவும் சிரமமான பணியாக நம்மை மிகவும் அலைகழிக்கவைத்திடும் அவ்வாறானநிலையில் இந்த தளத்தில் நாம் அச்சிட விரும்பும் தளத்தின் முகவரியைமட்டும் மிகஎளிதாக நமக்கு அந்த தளத்தின் பக்கங்களை அச்சிட்டுவழங்கிடும் இந்த பணிக்காக இந்த இணையபக்கத்திற்கு செல்லால் நம்முடைய இணைய உலாவியில் கூடுதல் இணைப்பாக செய்தும் அச்சிடும் செயல்படுத்தி கொள்ளலைாம்

3.Spreeder.com ஒருசில ஆங்கில இணையதளத்தின் குறிப்பிட்ட தகவல்கள் ஏராளமான பக்கங்களின் விரிந்திருக்கும் அவைகளை படித்து அந்த குறிப்பிட்ட கட்டுரை கூறும் தகவல்என்னவென தெரிந்து கொள்வதில் மிகவும் சிரமமான செயலாகும் அதனை தவிர்த்திட குறிப்பிட்ட இணையதள கட்டுரையை நகலெடுத்து இந்த தளத்தில் ஒட்டினால் போதும் நாம் விரும்பும் அளவிற்கு அந்த தளத்தில் கூறவிழையும் செய்தியை சுருக்கமாக நாம் விரும்பும் எழுத்துருவின் அளவில் வண்ணத்தில் வழங்கிடும் இதனை குறுக்குவழி விசையாக வும் பயன்படுத்தி கொள்ளலாம்

4 TwoFoods.com பொதுமக்கள் அனைவரும் தாம் எத்தனை கலோரி அளவிற்கு எந்தெந்த உணவுகளை உண்ணலாம் என திட்டமிடுவதற்கு இன்த தளம் மிகவும்சிறந்ததாக அமைகின்றது

5 Pdfunlock.com இந்த தளத்தில் நமக்கு கடவுச்சொற்களை உள்ளீடு செய்தால்தான் உள்நுழைவு செய்திடமுடியும் என்றவாறு வரும் கையடக்க PDFகோப்புகளை இந்த தளத்தின் வாயிலாக அவ்வாறான கடவுச்சொற்களை கொடுத்தபின்னர் கடவுச்சொற்கள் இல்லாமல் திறக்குமாறு மாற்றியமைத்துவிடும்

6 Newsmap.jp உலகில் நிகழும் சமீபத்திய அனைத்து நிகழ்வுகளின் செய்திகளையும் பல்வேறு வகையாக வகைபடுத்தி ஒரேயொரு பக்கத்தில் தலைப்பு செய்தியாக அறிந்து கொள்ளஇந்த இணையதளம் உதவுகின்றது

7 Mailinator.comநாம் இணையத்தில் எந்தவொரு பக்கத்திற்குள் உள்நுழைவுசெய்திடமுனையும்போதும் நம்முடைய மின்னஞ்சல் முகவரியை பதிவுசெய்து நமக்கென கணக்கினை துவங்கி உள்நுழைவுசெய்திட அனுமதிக்கும் இந்த தளமானது நமக்கென தனியாக ஒருமின்னஞ்சல் முகவரியை அவ்வாறான நிகழ்விற்கு உருவாக்கி வழங்குகின்றது குறிப்பி்ட்ட பணிமுடிந்து நாம்குறிப்பிட்ட தளத்தனை விட்டு வெளியேறியபின் தானாகவே அந்த மின்னஞ்சல்முகவரியை அழித்துவிடுகின்றது
8Disposablewebpage.comவேறுசில இணையதளங்கள் நாம் அந்த தளங்களுக்குள் உள்நுழைவு செய்திடுவதற்கு நம்முடை இணையபக்கமுகவரியை வழங்கிடுமாறு கோரும் அவ்வாறான நிலையில் இந்த தளமானது ஒரு தற்காலிக இணையமுகவரியை நமக்கென உருவாக்கி வழங்குகின்றது குறிப்பி்ட்ட பணிமுடிந்து நாம்குறிப்பிட்ட தளத்தனை விட்டு வெளியேறியபின் தானாகவே அந்த இணையமுகவரியை அழித்துவிடுகின்றது

9 AccountKiller.comமுகநூல் போன்ற சமூதாய இணையதளபக்கங்களில் ஒருமுறை நமக்கென கணக்கு துவங்கியபின் அதனை நீக்கம் செய்வது என்பது மிகவும் சிரமமான செயலாகும் அவ்வாறான நிலையில் இந்த தளம் கைகொடுக்கின்றது அவ்வாறான சமூதாய இணையதள பக்கங்களில் நம்மால் உருவாக்கப்பட்ட நம்முடைய கணக்குகளை எளிதவிலக்கி கொள்ளஇந்த தளம் நமக்கு உதவுகின்றது

CAPTCHA என்றால் என்ன?

CAPTCHA என்பது இணையத்தின் எந்தவொரு தளத்திலும் உள்நுழைவு செய்திடும் நபர் இயந்திரமனிதனிலிருந்து வேறுபடுத்தப்பட்டு சாதாரண மனிதன் என காண்பிப்பதற்காக வடிவமைக்கப்பட்ட ஒரு சவாலிற்கான -பதில் உள்ளிடும் அமைவு வகையாகும். இந்த CAPTCHA கள் தீங்கிழைக்கும் அல்லது அற்பமான குறியீட்டைச் சேர்த்து குறிப்பிட்ட வலைப்பக்கங்களில் உள்நுழைவு செய்து அதில் தங்களுக்கு தேவையானவாறு வடிவங்களைப் பயன்படுத்துவதிலிருந்து ஸ்பேமர்கள் மற்றும் ஹேக்கர்களைத் தடுப்பதற்கான பாதுகாப்பு சோதனையாக பயன்படுத்தப் படுகின்றன. பெரும்பாலும் படங்களைப் பயன்படுத்துகின்ற இது ஒரு டூரிங் சோதனையின் வகையானதாகும் ,இந்த CAPTCHAவின் படத்தில் உள்ளவற்றை அவைஎன்ன என்பதை தானியங்கியான குறியீடுகளால் சொல்ல முடியாது . சில CAPTCHAகளின் படங்களை பயனாளர் ஒருவரால் விளக்குவது கடினம் என்பதால், பயனர்கள் வழக்கமாக ஒரு புதிய சோதனைCAPTCHAகளை திரையில் காண்பிக்குமாறு கோருவார்கள்
பொதுவாக உரைவகை CAPTCHAகளே பெரும்பாலும் நடைமுறையில்உள்ளன, பயனாளர் ஒருவர் படத்தில் எண்ணும் எழுத்து கலந்து ஒரு சிதைந்த சரம்போன்ற உருவத்தைக் இந்த CAPTCHAகளில் காணலாம் அவ்விவரங்களை இணைக்கப்பட்ட படிவத்தில் அதனை பார்வையிடும் பயனாளர் உள்ளிட வேண்டும் என்பதே இதன்அடிப்படையாகும் . மேலும் பார்வை குறைபாடு உடையவர்களுக்காக MP3 ஒலிப்பதிவுகளாக இதே சோதனை வழங்கப்படுகிறது. இதில் படங்களைப் போலவே, ஒரு ஒலிக்கோப்பின் இருப்பை ஒரு மனிதரால் மட்டுமே கேட்க வும் கோப்பில் உள்ள தகவலை அறிந்து கொள்ளவும் முடியும். தற்போது நடைமுறையில் அதே போன்று பட அங்கீகார CAPTCHA கள் , கணித CAPTCHA கள் – . நான் ஒரு இயந்திரமனிதன் இல்லை எனும் CAPTCHA – சந்தைபடுத்துதல் CAPTCHA க்கள் ஆகிய பல்வேறு வகையில் உள்ளன இந்த CAPTCHA களைத் தீர்வுசெய்து அடுத்தநிலைக்கு செல்ல விரும்பாத பயனர்கள் உலாவியின் கூடுதல் இணைப்பாக (add-ons) AntiCapture, CAPTCHA Be Gone , Rumola போன்றவற்றை பயன்படுத்தி இவ்வாறானCAPTCHA களின் சோதனைகளைக் கடந்து செல்ல முடியும்.

Meteorஎனும் வரைச்சட்டத்தை பயன்படுத்தி அனைத்து தளங்களிலும் செயல்படும் கைபேசி பயன்பாடுகளை எளிதாக உருவாக்கலாம்

தற்போது நடைமுறையில் பயன்படுத்த தயாராக இருக்கும் பெரும்பாலான இணையத்தின் அடிப்படையிலான பயன்பாடுகள் அனைத்தும் இணையவங்கி, பொருள் பட்டிதயார்செய்தல், சமூகவலைதளங்கள், கல்வி ,விளையாட்டுகள், நிருவாகம் போன்ற அனைத்து கைபேசியின் பல்வேறு தளங்களிலும் செயல்படும்வண்ணம் கிடைக்கின்றன அவ்வாறான பல்வேறு பயன்பாடுகளை ஏதேனும் ஒரு இயக்கமுறைமையில் உருவாக்கப்-பட்டாலும் ஆண்ட்ராய்டு, ஐஓஎஸ், ப்ளாக்பெர்ரி, போன்ற எந்தவொரு இயக்கமுறையிலும் அல்லது அனைத்து இயக்கமுறைமைகளிலும் செயல்படும் திறன்மிக்கதாக செய்வதுதான் மிகச்சவாலான செயலாகும் அவ்வாறே கணினியில் இயங்கும் பயன்பாடுகளை கையடக்க கைபேசியிலும் செயல்படும் கையடக்க ஒத்தியங்கும் வண்ணம் உருவாக்குவது என்பது அதைவிட சவலான செயலாக உள்ளது அதாவது ஒருமுறைமட்டும் பயன்பாட்டிற்கான குறிமுறைவரிகளை எழுதி எந்தவொரு கட்டமைப்பினை கொண்ட கைபேசியிலும் எந்தவொரு இயக்கமுறைமையிலும் செயல்படுமாறு செய்திடுவதே இவ்வாறான பயன்பாடுகளை உருவாக்குவதன் அடிப்படை நோக்கமாகும் இதற்காக பல்வேறு தனியுடைமை வரைச்சட்ட கருவிகள் ஏராளமாக நம்முடைய தற்தைய பயன்பாட்டில் உள்ளன அதேபோன்று Meteor, Appache Cordova, Qt,Xamarin Appcelertorபோன்ற கட்டற்றவரைச்சட்ட கருவிகளும் உள்ளன அவைகளுள் Meteorஎனும் வரைச்சட்டத்தை இப்போது காண்போம் இதன்மூலம் உருவாக்கப்படும் பயன்பாடுகள் கைபேசிகளின் அனைத்துவகையானதளங்களிலும் கட்டமைவிலும் செயல்படும் திறன் கொண்டது இதன்மூலம் உருவாக்கப்படும் பயன்பாடுகள் அனைத்து வகையான இணைய உலாவிகளிலும் அனைத்து வகையான கைபேசியின் கட்டமை தளங்களிலும் செயல்படும் வல்லமைகொண்டது இவ்வாறான கைபேசி பயன்பாடுகளை உருவாக்கிடும்போது அதனுடைய குறிமுறை வரிகளில் பயன்படுத்தி கொள்வதற்காக பல்வேறு ஃபங்சன்கள் ,மாடுல்கள்இதில் ஏராளமாக தயாராக உள்ளன இதன் வாயிலாக உருவாக்கப்படும் பயன்பாடுகளை உடனுக்குடன் கைபேசியில் நேரடியாக செயல்படுத்தி சரியாக செயல்படுகின்றதா வென சரிபார்த்து தேவையானா் அவ்வப்போது திருத்தம் செய்து கொள்ளும் வசதிமிக்கது இதன்வாயிலாக உருவாக்கபடும் பயன்பாடுகள்சேவையாளர் பகுதி. வாடிக்கையாளர் பகுதி ஆகிய இருபக்கமும் பயன்பாடுமாறு செய்யமுடியும்
இதனை https://install.meteor.com/ எனும் இணைய தளபக்கத்திலிருந்து பதிவிறக்கம் செய்து பயன்படுத்தி கொள்க

Previous Older Entries