புதியவர்களுக்கு ஆண்ட்ராய்டு பயிற்சிகையேடு பகுதி-19

பொத்தான் பயனாளர் ஒருவர் தான்விரும்பிடும் செயலை செயல்படுத்திடுவதற்காக அழுத்துதல் அல்லது சொடுக்குதல் செய்வதற்கு உதவிடும் கருவியையே பொத்தான் என அழைப்பார்கள்.
பொத்தானின் பண்புக்கூறுகள்
பின்வருபவை பொத்தானின் கட்டுப்பாட்டிற்கான முக்கிய பண்புக்கூறுகளாகும் நாம் ஆண்ட்ராய்டு அலுவலக இணைய பக்கத்தில் இந்த பண்புக்கூறுகளின் முழுமையான பட்டியலை காணமுடியும் அதனை தொடர்ந்து இயக்க நேரத்தில் அவற்றை பயன்படுத்தி தொடர்புடைய வழிமுறைகளுடன் நாம் விரும்பியவாறு மாற்றியமைத்திடவும் முடியும் பின்வருவதுandroid.widget.TextViewஎன்பதலிருந்து மரபுவழியாக பெறப்பட்ட இனமாகும்
மேலும் இதுandroid.view.Viewஎன்பதலிருந்து மரபுவழியாக பெறப்பட்ட இனமாகும்
எடுத்துகாட்டு
கோட்டு புறவமைப்பையும் பொத்தானையும் பயன்படுத்தி நம்முடைய சொந்த ஆண்ட்ராய்டு பயன்பாட்டினை உருவாக்குவது எவ்வாறு என காண்பிப்பதற்கான எளிய படிமுறைகளின் வாயிலாக நம்மை இந்த எடுத்துகாட்டு கொண்டுசெல்லும்

பின்வருவது src/com.example.guidemo4/MainActivity.java.எனும் மாறுதல்கள் செய்யப்பட்ட முதன்மை கோப்புகளின் உள்ளடக்கமாகும் இந்த கோப்பு ஒவ்வொரு அடிப்படை வாழ்க்கை சுழற்சி வழிமுறைகளை உள்ளிணைந்ததாக ஆக்க முடியும்
package com.example.guidemo4;
import android.os.Bundle;
import android.app.Activity;
import android.view.Menu;
import android.view.View;
import android.view.View.OnClickListener;
import android.widget.Button;
import android.widget.EditText;
import android.widget.Toast;
public class MainActivity extends Activity {
private EditText edText1,edText2,edText3;
private Button btnProduct;
@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.activity_main);
addListenerOnButton();
}
private void addListenerOnButton() {
edText1 = (EditText)findViewById(R.id.edittext);
edText2 = (EditText)findViewById(R.id.edittext2);
edText3 = (EditText)findViewById(R.id.edittext3);
btnProduct = (Button)findViewById(R.id.button1);
btnProduct.setOnClickListener(new OnClickListener() {
@Override
public void onClick(View view) {
String t1 = edText1.getText().toString();
String t2 = edText2.getText().toString();
String t3 = edText3.getText().toString();
int i1 = Integer.parseInt(t1);
int i2 = Integer.parseInt(t2);
int i3 = Integer.parseInt(t3);
int product = i1*i2*i3;
Toast.makeText(getApplicationContext(),
String.valueOf(product),Toast.LENGTH_LONG).show();
}
});
}
@Override
public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
/* Inflate the menu; this adds items to the action bar
if it is present */
getMenuInflater().inflate(R.menu.main, menu);
return true;
}
}
பின்வருவது res/layout/activity_main.xmlஎனும் கோப்பின் உள்ளடக்கமாகும்

இவைகளின் புதிய மாறிலிகளின் வரையறுப்பதற்கு res/values/strings.xmஎன்பதன் உள்ளடக்கமாகும்

GUIDemo4
Settings
Example showing Button

Calculate product of 3
numbers

பின்வருவது AndroidManifest.xmlஎன்பதன் இயல்புநிலை உள்ளடக்கமாகும்

சற்றுமுன் நம்மால் மாறுதல்கள் செய்யப்பட்டGUIDemo4 எனும் பயன்பாட்டினை இயக்க முயற்சி செய்வோம்! சூழல் அமைவை செயற்படுத்திடும் போதே நாம் நம்முடைய AVDஐ உருவாக்கிவிட்டதாக கருதி(எடுத்து)கொள்க Eclipseஇலிருந்து இந்த பயன்பாட்டினை இயக்குவதற்கு நம்முடைய செயல்திட்டங்களின் கோப்புகளில் ஒன்றாக திறந்து கொள்க தொடர்ந்து கருவிப்பட்டையிலிருந்து Run எனும் உருவப்பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக. உடன் Eclipseஆனது இந்த பயன்பாட்டினை நம்முடைய AVD இல்நிறுவுகை செய்யத்துவங்கிடும் அதனைதொடர்ந்து நம்முடைய பயன்பாட்டிலும் கட்டமைவிலும் உள்ள அனைத்தும் மிகச்சரியாக இருக்கின்றது எனில் அது பின்வரும் முன்மாதிரி சாளரத்தினை திரையில் காண்பிக்கும்

பின்வரும் திரையானது 3 EditTextஎனும் மதிப்பிற்கு பிறகு உள்ளீடு செய்ததாகும் அதன்பிறகு இந்த பொத்தானை சொடுக்கியவுடன் அதன்மதிப்பினை கணக்கீடு செய்திடும்

பயிற்சி XMLஇன் புறவமைப்பு கோப்பின் நிரல்தொடரினை உருவாக்கிடும் நேரத்திலும் தானியங்கியாக உரைகாட்சியை நிரப்பிடும் பண்புக்கூறில் வித்தியாசமான காட்சியை காணவும் உணரவும் வித்தியாசமான பண்புக்கூறுகளுடன் மேலேகூறிய பயிற்சியை முயற்சித்திடுக என பரிந்துரை செய்யப்படுகின்றது அதனை திருத்தம் செய்திடுமாறும் எழுத்துருவின் வன்ணம் ,குழு, உரையமைப்பு ஆகிய பல்வேறு வகையில் மாறுதல்கள் செய்து அதன் விளைவை சரிபார்த்திடுக ஒரே செயலிற்கு பல்வேறு தானியங்கியாக உரைகாட்சியை நிரப்பிடும் கட்டுப்பாடுகளுடன் மேலேகூறிய பயிற்சியை செய்து பார்த்திடமுடியும்

Advertisements

ஆண்ட்ராய்டு விளையாட்டுகளை கணினியில் Bluestacks எனும்பயன்பாட்டின் உதவியால் விளையாடமுடியும்

முதலில் இந்த பயன்பாட்டினைhttp://www.bluestacks.com/ எனும் இதனுடைய இணைய பக்கத்திலிருந்து பதிவிறக்கம் செய்து செயல்படுத்தி திரையில் கூறும் வழிமுறைகளை பின்பற்றி நம்முடைய கணினியில் நிறுவுகை செய்து கொள்க அதன்பின்னர் Bluestacks எனும் இந்த பயன்பாட்டினை செயல்படச்செய்தபின்விரியும் திரையில் நம்முடைய கூகுள் கணக்கின் விவரங்களை உள்ளீடுசெய்துபதிவுசெய்து கொள்க பின்னர் இதனுடைய Bluestacksஎனும் உருவப்பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் விரியும் தேடிடும் பகுதியில் நாம் விரும்பும் ஆண்ட்ராய்டு பயன்பாடு அல்லது விளையாட்டின் பெயரை Whats App என்றவாறு உள்ளீடு செய்க உடன் Whats App என்பதன் முகப்பு திரைக்கு செல்லும் அதில்உள்ள Install எனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் இந்த பயன்பாடு நம்முடைய கணினியில் பதிவிறக்கம் ஆகி நிறுவுகை செய்யப்பட்டுவிடும் அதன்பின்னர் இந்த பயன்பாட்டினை செயல்படுத்திடுக முதன்முறையாக இந்த பயன்பாட்டினை செயல்படுத்திடுவதால் நம்முடைய கைபேசிஎண்ணை உள்ளீடு செய்திடுமாறு கோரும் மிகச்சரியாக உள்ளீடு செய்திடுக உடன் நம்மைபற்றிய விவரம் சரிபார்க்கப்பட்டு பயன்பாடு செயல்படதுவங்கிடும் இதிலுள்ள My Apps என்பதை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்தால் நம்முடைய கணினியில் எந்த பயன்பாடு பதிவிறக்கம் செய்யப்பட்டு நிறுவுகைசெய்யப்ட்டுள்ளது என தெரிந்து கொள்ளலாம் இதன் பிறகு நம்முடைய கணினியில் ஆண்டராய்டு பயன்பாட்டின் விளையாட்டுகளை செயல்படுத்தி பயன்பெறலாம்

ஆண்ட்ராய்டு ஓரியோ8.00 எனும் புதிய பதிப்பை பயன்படுத்தி கொள்க

இது சிறந்த பாதுகாப்பான, புத்திசாலியான, அதிக சக்திவாய்ந்த, முந்தைய பதிப்புகளைவிட மிக இனிமையானதாக திகழ்கின்றது இது எந்தவொரு சாதனத்திலும் தன்னுடைய இயக்கத்திற்காக மிகவிரைவான துவக்கத்தை அளிக்கின்றது இது மிககுறைந்த அளவு பயன்பாடுகளின் பின்புல இயக்கத்தை கொண்டது இதில் நாம் வழக்கமாக பயன்படுத்திடும் பயன்பாடுகளின் பெயர்களை ஓரிரு எழுத்துகளை உள்ளீடு செய்தவுடனே மிகுதிஎழுத்துகளை தானாகவே நிரப்பி குறிப்பிட்ட பயன்பாட்டினை இயங்குவதற்காக துவக்கசெய்திடும் வசதிகொண்டது இது ஒரே சமயத்தில் வெவ்வேறான இரு பயன்பாடுகளை செயல்படுத்திடும் திறன்மிக்கது இதில் முகநூல் போன்றசமூதாய வலைதளத்தினை ஒத்த புதிய செய்திகளை உடனுக்குடன் அறிந்து கொள்ளவும் அதனை பார்வையிட்டவுடன் நீக்கம் செய்திடவும் ஆன வசதிமிக்கது ஒருசில பயன்பாடுகளை தேவையெனும்போது நம்முடைய சாதனத்தில் பதிவிறக்கம் செய்து நிறுவுகை செய்திடாமலேயே செயல்படுத்திகொள்ளும் வசதி கொண்டது இதில் மிக விரைவாக கட்டமைவு செய்துகொள்ளும் வதிமிக்கது இதில் வழிகாட்டிடும் பட்டை எழுத்துக்களைதட்டச்சுசெய்வது போன்ற பல்வேறு வசதி வாய்ப்புகளை கொண்ட இந்த ஆண்ட்ராய்டு ஓரியோ8.00 என்பதன் பீட்டா பதிப்பு தற்போது வெளியிடபட்டுள்ளது

புதியவர்களுக்கு ஆண்ட்ராய்டு பயிற்சிகையேடு பகுதி-16 பயனாளர் இடைமுகப்பு கட்டுப்பாடுகள் -தொடர்ச்சி உரையை திருத்துதல்

உரைதிருத்துதல் இது ஒரு உரைகாட்சியின்மீது மேல் விரிந்த செயலாகும் இது தனக்குள்ளாகவே திருத்துதல் செய்வதற்காக கட்டமைவு செய்யப்பட்டதாகும் இது மிகமேம்பட்ட உரைதிருத்தல் திறனுடன் உள்ளடங்கிய உரைக்காட்சி துனைஇனத்தில் முன்கூட்டியே வரையறுக்கப்பட்டதாகும்
உரைதிருத்துதலின் பண்புக்கூறுகள்
பின்வருவது உரைதிருத்துதலின் கட்டுப்பாட்டிற்கு தொடர்புடைய மிகமுக்கிய பண்புக்கூறுகளாகும் .இந்த பண்புக்கூறுகளின் முழுபட்டியலையும் தொடர்புடைய வழிமுறைகளையும் ஆண்ட்ராய்டின் அலுவலகம் சார்ந்த இணையபக்கங்களில் நாம் இதனை சரிபார்த்திடமுடியும் மேலும் இவைகளைஇயக்கநேரத்தில் மாற்றியமைப்பதற்கு பயன்படுத்தி கொள்ளமுடியும் இது android.widget.TextView எனும் இனத்திலிருந்து மரபுரிமையாக ஆக்கப்பட்டதாகும்
எடுத்துகாட்டு
கோட்டு புறவமைப்பையும் உரையைதிருத்ததலையும் பயன்படுத்தி நம்முடைய சொந்த ஆண்ட்ராய்டு பயன்பாட்டினை உருவாக்குவது எவ்வாறு என காண்பிப்பதற்கான எளிய படிமுறைகளின் வாயிலாக நம்மை இந்த எடுத்துகாட்டு கொண்டு செல்லும்


1
பின்வருவது rc/com.example.guidemo2/MainActivity.javaஎனும் மாறுதல்கள் செய்யப்பட்ட முதன்மை கோப்புகளின் உள்ளடக்கமாகும் இந்த கோப்பு ஒவ்வொரு அடிப்படை வாழ்க்கை சுழற்சி வழிமுறைகளை உள்ளிணைந்ததாக்க முடியும்
package com.example.guidemo2;
import android.os.Bundle;
import android.app.Activity;
import android.view.Menu;
import android.view.View;
import android.view.View.OnClickListener;
import android.widget.Button;
import android.widget.EditText;
import android.widget.Toast;
public class MainActivity extends Activity {
@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.activity_main);
final EditText eText;
final Button btn;
eText = (EditText) findViewById(R.id.edittext);
btn = (Button) findViewById(R.id.button);
btn.setOnClickListener(new OnClickListener() {
public void onClick(View v) {
String str = eText.getText().toString();
Toast msg = Toast.makeText(getBaseContext(),str,
Toast.LENGTH_LONG);
msg.show();
msg.show();
}
});
} @Override
public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
// Inflate the menu; this adds items to the action bar
if it is present.
getMenuInflater().inflate(R.menu.main, menu);
return true;
}
}
பின்வருவது res/layout/activity_main.xmlஎனும் கோப்பின் உள்ளடக்கமாகும்

பின்வருவது இந்த புதிய மாறிலிகளை வரையறுப்பதற்கு es/values/strings.xmlஎனும் கோப்பின் உள்ளடக்கமாகும்

GUIDemo1
Settings
Example showing EditText
Show the Text
text changes

பின்வருவது AndroidManifest.xml:என்பதன் இயல்புநிலை உள்ளடக்கமாகும்

சற்றுமுன் நம்மால் மாறுதல்கள் செய்யப்பட்டGUIDemo2 எனும் பயன்பாட்டினை இயக்க முயற்சி செய்வோம்! சூழல் அமைவை செயற்படுத்திடும் போதே நாம் நம்முடைய AVDஐ உருவாக்கிவிட்டதாக கருதி(எடுத்து)கொள்க Eclipseஇலிருந்து இந்த பயன்பாட்டினை இயக்குவதற்கு நம்முடைய செயல்திட்டங்களின் கோப்புகளில் ஒன்றாக திறந்து கொள்க தொடர்ந்து கருவிபட்டையிலிருந்து Run எனும் உருவப்பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக. உடன் Eclipseஆனது இந்த பயன்பாட்டினை நம்முடைய AVD இல்நிறுவுகை செய்யத்துவங்கிடும் அதனைதொடர்ந்து நம்முடைய பயன்பாட்டிலும் கட்டமைவிலும் உள்ள அனைத்தும் மிகச்சரியாக இருக்கின்றது எனில் அது பின்வரும் முன்மாதிரி சாளரத்தினை திரையில் காண்பிக்கும்

2
அதனை தொடர்ந்து இதிலுள்ள “Show the Text” எனும் பொத்தானை சொடுக்குக உடன் பின்வரும் திரைதோற்றமாக மாறியமையும்

3
இதன்பின்னர் “tutorialspoint website”என்றவாறு உரையை மாற்றியமைத்திடுக அதனைதொடர்ந்து “Show the Text”எனும் பொத்தானை சொடுக்குக உடன் பின்வரும் திரைதோற்றமாக மாறியமையும்

4

துவக்கநிலையாளர்களுக்கான ஆண்ட்ராய்டுபயிற்சிகையேடு பகுதி-15 பயனாளர் இடைமுக புறவமைப்புகள்-தொடர்ச்சி

எளியசுட்டிஏற்பான்
நம்முடைய தரவு மூலமானது ஒரு தகவல் சுட்டியாக இருக்கும் போது நாம் இந்த ஏற்பானை பயன்படுத்த முடியும். மேலும் இந்த usingSimpleCursorAdapterஎன்பதை பயன்-படுத்திடும்-போது இடம்சுட்டியுள்ள பெயர்களுக்கும் எண்களுக்குமான பத்திகளையும் இதனுடைய ஒவ்வொரு வரியையும் எந்த காட்சிகளின் புறவமைப்பு செருகப்பட்ட வேண்டும் என்பதை பயன்படுத்திவதற்கான ஒரு புறவமைப்பை நாம் குறிப்பிடவேண்டும்.
உதாரணமாக, நாம் பொதுமக்களின் பெயர்களையும் , தொலைபேசி எண்களையும் கொண்டதொரு பட்டியலை உருவாக்க வேண்டும் எனில், அதில் நாம் ஒருநபரின் தகவலை ஒரு கிடைவரிசையாகவும் அதில் அந்நபருடைய பெயர் ஒரு பத்தியாகவும் தொலைபேசிஎண் மற்றொரு பத்தியாகவும் கொண்ட தகவல்களை ஒருஇடம்சுட்டியின் வாயிலாக திரும்ப பெறும் ஒரு வினாவங்கியை உருவாக்கிடவேண்டும் அதன்பின்னர் ஒரு அணியான சரத்தினை உருவாக்கி அதில் ஒவ்வொரு விளைவிற்குமான நாம்விரும்பும் புறவடிவமைப்பை இந்த இடம்சுட்டியிலிருந்து எந்தெந்த பத்திகள் என குறிப்பிடவேண்டும் அவ்வாறே ஒவ்வொரு பத்தியிலும் சுட்டிடும் மதிப்புக்காட்சியானது தொடர்புடைய மதிப்பினை சுட்டுவதாக முழுஎண் அணியில் குறிப்பிடவேண்டும்
String [ ] fromColumns = {ContactsContract.Data.DISPLAY_NAME, ContactsContract.CommonDataKinds.Phone.NUMBER};
int[ toViews = {R.id.display_name, R.id.phone_number};
நாம் எளிய சுட்டி ஏற்பானை உடனடியாக கொண்டுவரும்போது, ஒவ்வொரு விளைவிற்கும் பயன்படுத்துவதற்காக இது புறவமைப்பை கடத்துகின்றது, மேலும் விளைவுகளையும் பின்வரும் அணிகளையும் சுட்டியானது உள்ளடக்கங்களாக கொண்டிருக்கும்
SimpleCursorAdapter adapter = new SimpleCursorAdapter(this,
R.layout.person_name_and_number, cursor, fromColumns, toViews, 0);
ListView listView = getListView();
listView.setAdapter(adapter);
பின்னர் எளிய சுட்டி ஏற்பானானது சுட்டிக்குள் ஒவ்வொரு கிடைவரிசைக்காக ஒவ்வொரு காட்சியை வழங்கப்பட்ட புறவமைப்பை பயன்படுத்தி பத்திகளின் பொருளிலிருந்து ஒவ்வொன்றையும் உள்செருகுவதன்மூலம் தொடர்புடைய காட்சிக்கு காட்சியாக உருவாக்குகின்றது
கட்டக்காட்சி
ஆண்ட்ராய்டில் கட்ட க்காட்சியானது(GridView) இரு பரிமாண (வரிசைகளும் பத்திகளும் சேர்ந்த) உருளும் கட்டத்தை காண்பிக்கின்றது தொடர்ந்து இந்த கட்டக்காட்சிப்பொருட்களானது முன்கூட்டியே தீர்மானிக்க வேண்டிய அவசியமற்றது ஆனால் அவைகள் தானாகவே ஒருபட்டியல்ஏற்பானை(ListAdapter) பயன்படுத்தி ஒரு புறவமைப்பிற்குள் உள்செருகிவிடுகின்றது
உண்மையில் ஒரு ஏற்பானானது பயனாளர் இடைமுகப்பு உறுப்புகளுக்கும் பயனாளர் இடைமுகப்பு உறுப்புகளுக்குள் தரவினை பூர்த்தி செய்வதற்கான தரவுமூலங்களுக்கும் இடையில் இணைப்பு பாளமாக விளங்குகின்றது
பட்டியல் காட்சி (ListView) கட்டக்காட்சி (ListView) ஆகிய இரண்டும் ஏற்பான் காட்சியின்(AdapterView)துணைப்பிரிவுகள் ஆகும் ஒரு ஏற்பானிற்கு அவைகளை கட்டுவதன்மூலம் அவைகளை வெளிப்படுத்திடமுடியும் இது ஒரு வெளிப்புற மூலத்திலிருந்து தரவினை மீளப்பெறுகின்றது தொடர்ந்து ஒவ்வொரு தரவு உள்ளீட்டிற்குமான பதிலீடுகளாக ஒரு காட்சியை உருவாக்குகின்றது
கட்டகாட்சியின் பண்புக்கூறுகள்
பின்வருபவை குறிப்பிட்ட கட்ட காட்சியின் முக்கியமானபண்புக்கூறுகளின் காரணிகளாகும்

1
எடுத்துகாட்டு
இந்த உதாரணத்தில் கட்ட காட்சியை பயன்படுத்தி நம்முடைய சொந்த ஆண்ட்ராய்டு பயன்பாடு ஒன்றினை எவ்வாறு உருவாக்குவது என எளிய வழிமுறைகளை மூலம் நம்மை வழிநடத்தி செல்லும் “அனைவருக்கும் வணக்கம்” எனும் எடுத்துக்காட்டின் பகுதியில் நம்மால் உருவாக்கப்பட்ட ஆண்ட்ராய்டு பயன்பாட்டினை மாறுதல்கள் செய்வதற்கு பின்வரும் வழிமுறைகளை பின்பற்றிடுக.

2
பின்வருவது filesrc / com.example.அனைவருக்கும் வணக்கம் / MainActivity.java எனும் கோப்பின் மாறுதல்கள் செய்யப்பட்ட முக்கிய செயல்பாட்டின் உள்ளடக்கமாகும்
. இந்தக் கோப்பில் அடிப்படை வாழ்க்கை சுழற்சி முறைகள் ஒவ்வொன்றையும் சேர்க்க முடியும்.
package com.example.அனைவருக்கும் வணக்கம்;
import android.os.Bundle;
import android.app.Activity;
import android.view.Menu;
import android.widget.GridView;
public class MainActivity extends Activity {
@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.activity_main);
GridView gridview = (GridView) findViewById(R.id.gridview);
gridview.setAdapter(new ImageAdapter(this));
}
@Override
public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
getMenuInflater().inflate(R.menu.main, menu);
return true;
}
}
பின்வருவது res/layout/activity_main.xmlஎனும் கோப்பின் உள்ளடக்கமாகும்

பின்வருவது புதிய இரு மாறிலிகளை வரையறுப்பதற்கான res/values/strings.xmlஎனும் கோப்பின் உள்ளடக்கங்களாகும்

அனைவருக்கும் வணக்கம்
Settings

பின்வருவது src/com.example.அனைவருக்கும் வணக்கம்/ImageAdapter.javaஎனும் கோப்பின் உள்ளடக்கமாகும்
package com.example.அனைவருக்கும் வணக்கம்;
import android.content.Context;
import android.view.View;
import android.view.ViewGroup;
import android.widget.BaseAdapter;
import android.widget.GridView;
import android.widget.ImageView;
public class ImageAdapter extends BaseAdapter {
private Context mContext;
// Constructor public ImageAdapter(Context c) {
mContext = c;
}
public int getCount() {
return mThumbIds.length;
}
public Object getItem(int position) {
return null;
}
public long getItemId(int position) {
return 0;
}
// create a new ImageView for each item referenced by the Adapter
public View getView(int position, View convertView, ViewGroup parent) {
ImageView imageView; if (convertView == null) {
imageView = new ImageView(mContext);
imageView.setLayoutParams(new GridView.LayoutParams(85, 85)); imageView.setScaleType(ImageView.ScaleType.CENTER_CROP);
imageView.setPadding(8, 8, 8, 8);
} else {
imageView = (ImageView) convertView;
}
imageView.setImageResource(mThumbIds[position]);
return imageView;
}
// Keep all Images in array public Integer[] mThumbIds = {
R.drawable.sample_2, R.drawable.sample_3,
R.drawable.sample_4, R.drawable.sample_5,
R.drawable.sample_6, R.drawable.sample_7,
R.drawable.sample_0, R.drawable.sample_1,
R.drawable.sample_2, R.drawable.sample_3,
R.drawable.sample_4, R.drawable.sample_5,
R.drawable.sample_6, R.drawable.sample_7,
R.drawable.sample_0, R.drawable.sample_1,
R.drawable.sample_2, R.drawable.sample_3,
R.drawable.sample_4, R.drawable.sample_5,
R.drawable.sample_6, R.drawable.sample_7
};
}
சற்றுமுன் நம்மால் மாறுதல்கள் செய்யப்பட்ட “அனைவருக்கும் வணக்கம்”
எனும் பயன்பாட்டினை இயக்க முயற்சி செய்வோம்! சூழல் அமைவை செயற்படுத்திடும் போதே நாம் நம்முடைய AVDஐ உருவாக்கிவிட்டதாக கருதி(எடுத்து)கொள்க எக்லிப்ஸிலிருந்து இந்த பயன்பாட்டினை இயக்குவதற்கு நம்முடைய செயல்திட்டங்களின் கோப்புகளில் ஒன்றாக திறந்து கொள்க தொடர்ந்து கருவிபட்டையிலிருந்து Run எனும் உருவப்பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக. உடன் எக்லிப்ஸானது இந்த பயன்பாட்டினை நம்முடைய AVD இல்நிறுவுகை செய்யத்துவங்கிடும் அதனைதொடர்ந்து நம்முடைய பயன்பாட்டிலும் கட்டமைவிலும் உள்ள அனைத்தும் மிகச்சரியாக இருக்கின்றது எனில் அது பின்வரும் முன்மாதிரி சாளரத்தினை திரையில் காண்பிக்கும்
3
துணை செயல்பாட்டின் எடுத்துகாட்டு
மேலே கூறிய எடுத்துக்காட்டின் செயல்பாட்டினை விரிபடுத்திடுகஅல்லது நீட்டித்திடுக அங்கு நாம் முழுத் திரையில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட கட்டத்தை காண்பிக்கவுள்ளோம் இதனை அடைவதற்கு நாம் ஒரு புதிய செயல்பாட்டை அறிமுகப்படுத்த வேண்டும். அதாவது எந்தவொரு செயலையும் செயல்படுத்த வேண்டுமெனில் முதலில் ஒரு செயல்இனத்தினை செயற்படுத்தவேண்டும் ,பின்னர் ,AndroidManifest.xml எனும் கோப்பில் அந்த செயலை வரையறுக்கவேண்டும், அதன்பின்னர் தொடர்புடைய புறவமைப்பை வரையறுக்கவேண்டும், இறுதியாக துனைஇனங்களை முதன்மை செயலுடன் முதன்மை செயல்இனத்தின் மூலம் இணைப்ப ஏற்படுத்திடவேண்டும் ஆகிய பல்வேறு படிமுறைகளை செயற்படுத்திட-வேண்டும் என்ற செய்தியை மனதில் கொள்க அதனால் மேலே கூறிய எடுத்துக்காட்டில் மாறுதல்கள் செய்வதற்கு பின்வரும் படிமுறைகளை பின்பற்றிடுக

4
பின்வருவது filesrc / com.example.அனைவருக்கும் வணக்கம் / MainActivity.java எனும் கோப்பின் மாறுதல்கள் செய்யப்பட்ட முக்கிய செயல்பாட்டின் உள்ளடக்கமாகும்
. இந்தக் கோப்பில் அடிப்படை வாழ்க்கை சுழற்சி முறைகள் ஒவ்வொன்றையும் சேர்க்க முடியும்.
package com.example.அனைவருக்கும் வணக்கம்;
import android.app.Activity;
import android.content.Intent;
import android.os.Bundle;
import android.view.Menu;
import android.view.View;
import android.widget.AdapterView;
import android.widget.AdapterView.OnItemClickListener;
import android.widget.GridView;
public class MainActivity extends Activity {
@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.activity_main);
GridView gridview = (GridView) findViewById(R.id.gridview);
gridview.setAdapter(new ImageAdapter(this));
gridview.setOnItemClickListener(new OnItemClickListener() {
public void onItemClick(AdapterView parent, View v,int position, long id) {
// Send intent to SingleViewActivity Intent i = new Intent(getApplicationContext(), SingleViewActivity.class);
// Pass image index i.putExtra(“id”, position);
startActivity(i);
}
});
}
@Override
public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
getMenuInflater().inflate(R.menu.main, menu); return true;
}
}
பின்வருவது src/com.example.அனைவருக்கும் வணக்கம்/SingleViewActivity.javaஎனும் கோப்பின் புதிய செயல்பாட்டுகோப்பின் உள்ளடக்கமாகும்
package com.example.அனைவருக்கும் வணக்கம்;
import android.app.Activity;
import android.content.Intent;
import android.os.Bundle;
import android.widget.ImageView;
public class SingleViewActivity extends Activity {
@Override
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.single_view);
// Get intent data Intent i = getIntent();
// Selected image id int position = i.getExtras().getInt(“id”);
ImageAdapter imageAdapter = new ImageAdapter(this);
ImageView imageView = (ImageView) findViewById(R.id.SingleView); imageView.setImageResource(imageAdapter.mThumbIds[position]);
}
}
பின்வருவது res/layout/single_view.xmlஎனும் கோப்பின் உள்ளடக்கமாகும்

பின்வருவது புதிய இரு மாறிலிகளை வரையறுப்பதற்கு res/values/strings.xmlஎனும் கோப்பின் உள்ளடக்கங்களாகும்

சற்றுமுன் நம்மால் மாறுதல்கள் செய்யப்பட்ட “அனைவருக்கும் வணக்கம்”
எனும் பயன்பாட்டினை இயக்க முயற்சி செய்வோம்! சூழல் அமைவை செயற்படுத்திடும் போதே நாம் நம்முடைய AVDஐ உருவாக்கிவிட்டதாக கருதி(எடுத்து)கொள்க எக்லிப்ஸிலிருந்து இந்த பயன்பாட்டினை இயக்குவதற்கு நம்முடைய செயல்திட்டங்களின் கோப்புகளில் ஒன்றாக திறந்து கொள்க தொடர்ந்து கருவிப்பட்டையிலிருந்து Run எனும் உருவப்பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக. உடன் எக்லிப்ஸானது இந்த பயன்பாட்டினை நம்முடைய AVD இல் நிறுவுகை செய்யத்துவங்கிடும் அதனைதொடர்ந்து நம்முடைய பயன்பாட்டிலும் கட்டமைவிலும் உள்ள அனைத்தும் மிகச்சரியாக இருக்கின்றது எனில் அது பின்வரும் முன்மாதிரி சாளரத்தினை திரையில் காண்பிக்கும்

5
இப்போது நாம் இதிலுள்ள ஏதேனுமொரு உருவப்படத்தை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்தால் உடன் பின்வரும் எடுத்துகாட்டுபோன்று ஒற்றையான உருவப்படமாக திரையில் காண்பிக்கும் :

6
மேலே குறிப்பிடப்பட்ட உருவப்பபடங்கள் அனைத்தும் ஆண்ட்ராய்டின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் இருந்து எடுக்கப்பட்டது என்ற செய்தியை தயவுசெய்து குறித்து கொள்க
புறவமைப்பு பண்புக்கூறுகள்
ஒவ்வொரு புறவமைப்பும் அந்த புறவமைப்பின் காட்சிபண்பியல்புகளை வரையறுத்திடும் ஒரு தொகுதியான பண்புகூறுகளை கொண்டிருக்கும் அனைத்து புறவமைப்புகளிலும் பொதுவான ஒருசில பண்புகூறுகள் உள்ளன அவைகள் மற்ற பண்புகூறுகளின் புறவமைப்பிற்குள் குறிப்பிட்டவை மட்டுமே உள்ளன பின்வரு-பவை அனைத்து புறவமைப்புகளிலு் செயல்படுத்தபடும் பொதுவான பண்புக்கூறுகளாகும்

7
இங்கு அகலமும் உயரமும் layout/view என்பதன் அளவுகளாகும் இதனை DP (அடர்த்தி-சுயமான புள்ளிகள்) , sp (அளவீடு-சுயமான புள்ளிகள்), PT (புள்ளி ஒரு அங்குலத்தில் 1/72 பாகம் ),mm (மில்லி மீட்டர்) , இறுதியாக (அங்குலங்கள்) ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் குறிப்பிட முடியும்
நாம் மிகச்சரியான அளவீடுகளை கொண்டு அகலத்தையும் உயரத்தையும் குறிப்பிட முடியும் ஆனால் நாம் அகலத்தை அல்லது உயரத்தை அமைக்க இந்த மாறிலிகளை அடிக்கடி பயன்படுத்த வேண்டும்:
android:layout_width=wrap_content என்பது அதனுடைய உள்ளடக்கத்தின் தேவையான பரிமாணங்களின் அளவில் தன்னை பற்றி நம்முடைய காட்சியில் கூறுகின்றது:
android:layout_width=fill_parent என்பது அதனுடைய பெற்றோர் பார்வை போன்ற பெரியதாக நம்முடைய காட்சியில் கூறுகின்றது.
காட்சி பொருளை நிலைநிறுத்துவதில்ஈர்ப்பு பண்புஆனது முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது மேலும் ஒன்று அல்லது ஒன்றிற்குமேற்பட்ட (பிரிக்கப்பட்ட ‘|’) என்பதை பின்வரும் மாறிலி மதிப்புகளிலிருந்து அதனை தேர்ந்தெடுக்க முடியும்.

8
அடையாளக் காட்சி காட்சி மரத்தில் ஒரேமாதிரியாக அடையாளம் காண அதற்கு ஒதுக்கப்படும் ஒரு தனிப்பட்ட அடையாளமாக இருக்கலாம். ஒரு XML ஒட்டின் உள்ளே ஒரு அடையாளத்திற்கான தொடரியல் பின்வருமாறு இருக்கும்:
android:id=”@+id/my_button”
பின்வருவது @ , + ஆகிய குறியீடுகளின் ஒரு சுருக்கமான விளக்கமாகும்:
@ எனும் குறியீடானது சரத்தின் துவக்கம் என சுட்டிகாட்டுகின்றது அதாவது XMLஎனும் பாகுபடுத்தியானது பாகுபடுத்திடும் அதனை தொடர்ந்து மிகுதியுள்ள சுட்டியின்சரத்தின்மீது விரிவாக்கம் செய்திடும் மேலும் சுட்டியின் மூலமானது என அதனை அடையாளம் காட்டிடுகின்றது இந்த கூட்டல் குறியான (+)என்பது,ஒரு புதிய வளத்தின் பெயராக உருவாக்கப்பட்டது என்றும் மேலும் நம்முடைய வளங்கள் சேர்க்கப்பட வேண்டும் என்றும் இதற்கு அர்த்தமாகும் .ஒரு உதாரணமான காட்சி பொருளிற்கும் புறவமைப்பில் அதை கைப்பற்றவதற்கும் உருவாக்குவதற்கு, பின்வருமாறு பயன்படுத்திடுக
Button myButton = (Button) findViewById(R.id.my_button);

ஆண்ட்ராய்டுபயிற்சிகையேடு பகுதி-14 பயனாளர் இடைமுக புறவமைப்புகள்-தொடர்ச்சி

புறவமைப்பு அட்டவணை ஆண்ட்ராய்டு அட்டவணை புறவமைப்பு குழுக்களானவை நெடுவரிசை கிடைவரிசை சேர்ந்த காட்சியாக இருக்கின்றன . நாம் இந்த அட்டவணையில் ஒரு வரிசையை உருவாக்குவதற்காக

எனும் உறுப்பினை பயன்படுத்த வேண்டும். ஒவ்வொரு வரியும், பூஜ்யம் அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட கலண்களை கொண்டிருக்கும்; ஒவ்வொரு கலணும் ஒரு காட்சியின் பொருளை கொண்டிருக்கும் . அட்டவணை புறவமைப்பு கொள்கலன்களானவை அவைகளின், நெடுவரிசைகள், கிடைவரிசைகள் அல்லது கலண்கள் ஆகியவற்றின் எல்லைக் கோடுகளை காண்பிக்காது.
புறவமைப்பு அட்டவணையின் பண்புக்கூறுகள் பின்வருவது புறவமைப்பு அட்டவணையின் குறிப்பிட்ட முக்கியமான பண்புக்கூறுகளாகும்

1.1
எடுத்துகாட்டு இந்த உதாரணத்தில் அட்டவணை புறவமைப்பு பயன்படுத்தி நம்முடைய சொந்த ஆண்ட்ராய்டு பயன்பாடு ஒன்றினை எவ்வாறு உருவாக்குவது என எளிய வழிமுறைகளின் மூலம் நம்மை வழிநடத்தி செல்லும் “அனைவருக்கும் வணக்கம்” எனும் எடுத்துக்காட்டின் பகுதியில் நம்மால் உருவாக்கப்பட்ட ஆண்ட்ராய்டு பயன்பாட்டினை மாறுதல்கள் செய்வதற்கு பின்வரும் வழிமுறைகளை பின்பற்றிடுக:

1.2
பின்வருவது filesrc / com.example.அனைவருக்கும் வணக்கம் / MainActivity.java எனும் கோப்பின் மாற்றப்பட்ட முதன்மை செயல்பாடான உள்ளடக்கம் உள்ளது. இந்தக் கோப்பின் அடிப்படை வாழ்க்கை சுழற்சி முறைகள் ஒவ்வொன்றிலும் இதனை சேர்க்க முடியும்.
package com.example.அனைவருக்கும் வணக்கம்;
import android.os.Bundle;
import android.app.Activity;
import android.view.Menu;
public class MainActivity extends Activity {
@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.activity_main);
}
@Override
public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
getMenuInflater().inflate(R.menu.main, menu);
return true;
}
}
பின்வருவது res/layout/activity_main.xmlஎனும் கோப்பின் உள்ளடக்கமாகும்

பின்வருவது புதிய இரு மாறிலிகளை வரையறுப்பதற்கான res/values/strings.xmlஎனும் கோப்பின் உள்ளடக்கங்களாகும்

அனைவருக்கும் வணக்கம்
Settings

சற்றுமுன் நம்மால் மாறுதல்கள் செய்யப்பட்ட “அனைவருக்கும் வணக்கம்”
எனும் பயன்பாட்டினை இயக்க முயற்சி செய்வோம்! சூழல் அமைவை செயற்படுத்திடும் போதே நாம் நம்முடைய AVDஐ உருவாக்கிவிட்டதாக கருதி(எடுத்து)கொள்க எக்லிப்ஸிலிருந்து இந்த பயன்பாட்டினை இயக்குவதற்கு நம்முடைய செயல்திட்டங்களின் கோப்புகளில் ஒன்றாக திறந்து கொள்க தொடர்ந்து கருவிபட்டையிலிருந்து Run எனும் உருவப்பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக. உடன் எக்லிப்ஸானது இந்த பயன்பாட்டினை நம்முடைய AVD இல்நிறுவுகை செய்யத்துவங்கிடும் அதனைதொடர்ந்து நம்முடைய பயன்பாட்டிலும் கட்டமைவிலும் உள்ள அனைத்தும் மிகச்சரியாக இருக்கின்றது எனில் அது பின்வரும் முன்மாதிரி சாளரத்தினை திரையில் காண்பிக்கும்
2.1
முழுமையான புறவமைப்பு
ஒரு முழுமையான புறவமைப்பு ஆனது நம்மை மிகச்சரியான இடவமைப்பை அதன் உறுப்பினர்களுடன் (X அல்லது / y அச்சுதூரங்களை) குறிப்பிட அனுமதிக்கின்றது. இந்த முழுமையான புறவமைப்பானது மிகச்சரியான முழுமையான நிலையில் இல்லாமல் புறவமைப்புகளின் மற்ற வகைகளை விட பராமரிப்பதில் மிககுறைந்த நெகிழ்வுதன்மையுடனும் கடினமாகவும் இருக்கும்.
முழுமையான புறவமைப்பின் பண்புக்கூறுகள்
பின்வருவது முழுமையான புறவமைப்பு காரணிகளின் குறிப்பிட்ட முக்கியமான பண்புக்கூறுகளாகும்:

1.3
எடுத்துகாட்டு
இந்த உதாரணத்தில் அட்டவணை புறவமைப்பு பயன்படுத்தி நம்முடைய சொந்த ஆண்ட்ராய்டு பயன்பாடு ஒன்றினை எவ்வாறு உருவாக்குவது என எளிய வழிமுறைகளின் மூலம் நம்மை வழிநடத்தி செல்லும் “அனைவருக்கும் வணக்கம்” எனும் எடுத்துக்காட்டின் பகுதியில் நம்மால் உருவாக்கப்பட்ட ஆண்ட்ராய்டு பயன்பாட்டினை மாறுதல்கள் செய்வதற்கு பின்வரும் வழிமுறைகளை பின்பற்றிடுக:

1.4
பின்வருவது src / com.example.அனைவருக்கும் வணக்கம் / MainActivity.java எனும் கோப்பின் மாற்றப்பட்ட முதன்மை செயல்பாடான உள்ளடக்கம் உள்ளது.
இந்தக் கோப்பின் அடிப்படை வாழ்க்கை சுழற்சி முறைகள் ஒவ்வொன்றிலும் இதனை சேர்க்க முடியும்.
package com.example.அனைவருக்கும் வணக்கம்;
import android.os.Bundle;
import android.app.Activity;
import android.view.Menu;
public class MainActivity extends Activity {
@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.activity_main);
}
@Override
public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
getMenuInflater().inflate(R.menu.main, menu);
return true;
}
}
பின்வருவது res/layout/activity_main.xmlஎனும் கோப்பின் உள்ளடக்கமாகும்

பின்வருவது புதிய இரு மாறிலிகளை வரையறுப்பதற்கு res/values/strings.xmlஎனும் கோப்பின் உள்ளடக்கங்களாகும்

அனைவருக்கும் வணக்கம்
Settings

சற்றுமுன் நம்மால் மாறுதல்கள் செய்யப்பட்ட “அனைவருக்கும் வணக்கம்”
எனும் பயன்பாட்டினை இயக்க முயற்சி செய்வோம்! சூழல் அமைவை செயற்படுத்திடும் போதே நாம் நம்முடைய AVDஐ உருவாக்கிவிட்டதாக கருதி(எடுத்து)கொள்க எக்லிப்ஸிலிருந்து இந்த பயன்பாட்டினை இயக்குவதற்கு நம்முடைய செயல்திட்டங்களின் கோப்புகளில் ஒன்றாக திறந்து கொள்க தொடர்ந்து கருவிப்பட்டையிலிருந்து Run எனும் உருவப்பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக. உடன் எக்லிப்ஸானது இந்த பயன்பாட்டினை நம்முடைய AVD இல்நிறுவுகை செய்யத்துவங்கிடும் அதனைதொடர்ந்து நம்முடைய பயன்பாட்டிலும் கட்டமைவிலும் உள்ள அனைத்தும் மிகச்சரியாக இருக்கின்றது எனில் அது பின்வரும் முன்மாதிரி சாளரத்தினை திரையில் காண்பிக்கும்
2.2
வரைச்சட்ட புறவமைப்பு
வரைச்சட்ட புறவமைப்பு என்பது ஒரு உருப்படியை பிரதிபலித்திடுவதற்காக திரையின் ஒரு பகுதியில் தடுப்பதற்கு வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. பொதுவாக, வரைச்சட்ட புறவமைப்பு என்பதை ஒரு ஒற்றையான உறுப்பினரின் காட்சியை தாங்குவதற்கு பயன்படுத்திகொள்ளப்படுகின்றது ஏனெனில் உறுப்பினர்களின் காட்சி ஒன்றுடன் மற்றொன்று சேர்ந்திடாமல் வெவ்வேறு திரைகாட்சியின் அளவுகளில் அவைகளின் அளவானவை இருந்திடுமாறு செய்வது என்பது ஒரு வழியில் காட்சிகளை நிருவகிப்பதற்கு மிகக்கடினமான செயலாக இருக்கும், , நாம், ஒரு வரைச்சட்ட புறவமைப்பில் பல உறுப்பினர்களை சேர்ப்பதற்கும் android:layout_gravity attribute. என்பதை பயன்படுத்தி, ஒவ்வொரு உறுப்பினரை ஈர்ப்பதற்கும் ஒதுக்கீடுசெய்வதன் மூலம் அவர்களுடைய நிலையை கட்டுப்படுத்த முடியும்:
வரைச்சட்ட புறவமைப்பின் பண்புக்கூறுகள்

1.5
எடுத்துகாட்டு
இந்த எடுத்துகாட்டில் வரைச்சட்ட புறவமைப்பை பயன்படுத்தி நம்முடைய சொந்த ஆண்ட்ராய்டு பயன்பாடு ஒன்றினை எவ்வாறு உருவாக்குவது என எளிய வழிமுறைகளை மூலம் நம்மை வழிநடத்தி செல்லும் “அனைவருக்கும் வணக்கம்” எனும் எடுத்துக்காட்டின் பகுதியில் நம்மால் உருவாக்கப்பட்ட ஆண்ட்ராய்டு பயன்பாட்டினை மாறுதல்கள் செய்வதற்கு பின்வரும் வழிமுறைகளை பின்பற்றிடுக:

1.6
பின்வருவது filesrc / com.example.helloworld / MainActivity.java எனும் கோப்பின் மாற்றப்பட்ட முதன்மை செயல்பாடான உள்ளடக்கம் உள்ளது.
இந்தக் கோப்பின் அடிப்படை வாழ்க்கை சுழற்சி முறைகள் ஒவ்வொன்றிலும் இதனை சேர்க்க முடியும்.
package com.example.அனைவருக்கும் வணக்கம்;
import android.os.Bundle; I
mport android.app.Activity;
import android.view.Menu;
public class MainActivity extends Activity {
@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.activity_main);
}
@Override
public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
getMenuInflater().inflate(R.menu.main, menu);
return true;
}
}
பின்வருவது res/layout/activity_main.xmlஎனும் கோப்பின் உள்ளடக்கமாகும்

பின்வருவது புதிய இரு மாறிலிகளை வரையறுப்பதற்கு res/values/strings.xmஎனும் கோப்பின் உள்ளடக்கங்களாகும்

HelloWorld
Settings

சற்றுமுன் நம்மால் மாறுதல்கள் செய்யப்பட்ட “அனைவருக்கும் வணக்கம்”
எனும் பயன்பாட்டினை இயக்க முயற்சி செய்வோம்! சூழல் அமைவை செயற்படுத்திடும் போதே நாம் நம்முடைய AVDஐ உருவாக்கிவிட்டதாக கருதி(எடுத்து)கொள்க எக்லிப்ஸிலிருந்து இந்த பயன்பாட்டினை இயக்குவதற்கு நம்முடைய செயல்திட்டங்களின் கோப்புகளில் ஒன்றாக திறந்து கொள்க தொடர்ந்து கருவிப்பட்டையிலிருந்து Run எனும் உருவப்பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக. உடன் எக்லிப்ஸானது இந்த பயன்பாட்டினை நம்முடைய AVD இல் நிறுவுகை செய்யத்துவங்கிடும் அதனைதொடர்ந்து நம்முடைய பயன்பாட்டிலும் கட்டமைவிலும் உள்ள அனைத்தும் மிகச்சரியாக இருக்கின்றது எனில் அது பின்வரும் முன்மாதிரி சாளரத்தினை திரையில் காண்பிக்கும்

2.3
பட்டியல் காட்சி
அண்ட்ராய்டின் பட்டியல் காட்சி(ListView) என்பது பல பொருட்களாலான குழுக்களையும் செங்குத்தாக உருளும்படியான பட்டியலின் பிரதிபலிக்கும் ஒரு காட்சியாக வருகின்றது இந்த .பட்டியலான பொருட்கள் தானாகவே ஒரு வரிசை அல்லது தரவுதளம் போன்ற ஒரு மூலத்திலிருந்து உள்ளடக்கத்தைக் இழுத்து கொள்வது என்ற ஒரு ஏற்பானை(Adapter) பயன்படுத்தி பட்டியலிற்குள் சேர்க்கப்பட்டதாகும்
.ஒரு ஏற்பான் என்பது உண்மையில் பயனாளர் இடைமுக கூறுகளும் பயனாளர் இடைமுக கூறில் ஒரு தரவினை நிரப்பவது என்ற அந்த தரவு மூலங்களுக்கு இடையே பாளமாக விளங்குகின்றது .
பட்டியல் காட்சி(ListView) கட்டக்காட்சி(GridView) ஆகிய இரண்டும் ஏற்பான் காட்சியின்(AdapterView) துனை இனங்களாகும் மேலும் அவைகளை கட்டுப்-படுத்துவதால் ஒரு ஏற்பானிற்குள் அவைகளை பிரபலபடுத்திடமுடியும் இதனை தொடர்ந்து வெளிப்புற மூலத்தில் இருந்து தரவை மீளப்பெறவும் ஒவ்வொரு தரவின் உள்ளீட்டிற்குமான பிரிநிதிஎன்று ஒரு காட்சியை உருவாக்குகின்றது,
ஒரு ஏற்பான் காட்சிக்காக (அதாவது. பட்டியல் காட்சி(ListView) கட்டக்காட்சி(GridView)) காட்சியை உருவாக்குவதற்காகவும் பல்வேறுவகையில் தரவுகளை மீளப்பெறுவதற்காகவும் என்று பயன்படுத்தி கொள்வதற்கு ஆண்ட்ராய்டானது ஏராளமான துனை இணங்களை வழங்குகின்றது
வரிசை ஏற்பான்,சுட்டிஏற்பான் ஆகிய இரண்டும் பொதுவான சிறந்த ஏற்பான்களாகும் இவைஇரண்டிற்கும் தனித்தனியான எடுத்துகாட்டினை பின்வரும்பகுதியில் நாம் காணவிருக்கின்றோம்
பட்டியல் காட்சியின் காரணிகள்
பின்வருவது பட்டியல் காட்சியின் குறிப்பிட்ட முக்கியமான பண்புக்கூறுகளாகும்

1.7
அணிஏற்பான்
நம்முடைய தரவு மூலமானது ஒரு அணியாக இருக்கும்போது நாம் இந்த ஏற்பானை பயன்படுத்த முடியும். இயல்புநிலையில், வரிசைஏற்பான் (தகவி) ஆனது ஒவ்வொரு பொருளின் மீதும் to String() எனும் அழைப்பின்மூலம் ஒவ்வொரு அணியான பொருளிற்காகவும் காட்சியை உருவாக்குகின்றது மேலும் ஒரு உரைக்காட்சியில்(TextView) இந்த உள்ளடக்கங்களை வைத்திடுகின்றது . நாம், ஒருசரங்களாலான அணியை வைத்திருப்பதாக கொள்வோம் நாம் ஒரு பட்டியல் காட்சியை பிரதிபலக்க செய்திட விரும்புகிறோம் எனில் ஒவ்வொரு அணியானச்சரத்திற்கும் ஒவ்வொரு சரத்திற்கும் புறவமைப்பை குறிப்பிடுவதற்கு ஒரு புதிய அணி ஏற்பானை துவக்கி ஒரு கட்டமைப்பவரை பயன்படுத்தி கொள்ளவேண்டும்
ArrayAdapter adapter = new ArrayAdapter(this,
R.layout.ListView,
StringArray);
இங்கே இந்த கட்டமைப்பாளருக்கான மதிப்புருக்கள் உள்ளன:
இதுதான் பயன்பாட்டு சூழல்ஆகும். பெரும்பாலானவை இப்படியாகத்தான் இருக்கும் அதனால் இதனை கவணமாக வைத்திடுக.என்பதுமுதல் மதிப்புருவாகும்
XMLகோப்பில் புறவமைப்ப வரையறுக்கப்பட்டது வரிசையில் ஒவ்வொரு சரத்திற்காக உரைக் காட்சி இருக்கின்றது என்பது இரண்டாம் மதிப்பருவாகும்
உரை காட்சியில் ஒரு சரங்களின் வரிசையை பிரபலபடுத்திட வேண்டும் என்பது இறுதி மதிப்புருவாக உள்ளது.
நாம் இவ்வாறு ஒரு வரிசை ஏற்பானை உருவாக்கிவிட்டால், பின்னர் நம்முடைய ListViewஎனும் பொருளின் மீது வெறுமனே setAdapter() என்பதை அழைக்கலாம் அது பின்வருமாறு இருக்கும்:
ListView listView = (ListView) findViewById(R.id.listview);
listView.setAdapter(adapter);
நாம் res/layoutஎனும் கோப்பகத்தின் கீழ் XML எனும் ஒரு கோப்பில் நம்முடைய பட்டியல் காட்சியை வரையறுக்க வேண்டும். நம்முடைய எடுத்துக்காட்டில் நாம் activity_main.xml எனும் கோப்பை பயன்படுத்தி கொள்ள போகின்றோம்.
எடுத்துகாட்டு
பட்டியல் காட்சி (ListView)என்பதை பயன்படுத்தி நாம்நம்முடைய சொந்த ஆண்ட்ராய்டு பயன்பாட்டினை எவ்வாறு உருவாக்குவது என பின்வரும் எளிய வழிமுறைகளை மூலம் காண்பிப்பதற்காக நம்மை அழைத்து செல்லும் . நாம் “அனைவருக்கும் வணக்கம்” எனும் எடுத்துக்காட்டு பகுதியில் உருவாக்கப்பட்ட ஆண்ட்ராய்டு பயன்பாட்டினை மாறுதல்கள் செய்திட பின்வரும் வழிமுறைகளை பின்பற்றிடுக:

1.8
பின்வருவது src/com.example.அனைவருக்கும் வணக்கம்/MainActivity.java எனும் கோப்பின்மாறுதல்கள் செய்யப்பட்ட முதன்மை செயல்பாட்டின் உள்ளடக்கமாக உள்ளது. இந்தக் கோப்பினைஅடிப்படைவாழ்க்கை சுழற்சிமுறைகள் ஒவ்வொன்றிலும் சேர்க்க முடியும்.
package com.example.அனைவருக்கும் வணக்கம்;
import android.os.Bundle;
import android.app.Activity;
import android.view.Menu;
import android.widget.ArrayAdapter;
import android.widget.ListView;
public class MainActivity extends Activity {
// Array of strings… String[] countryArray = {“India”, “Pakistan”, “USA”, “UK”};
@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.activity_main);
ArrayAdapter adapter = new ArrayAdapter(this,
R.layout.activity_listview, countryArray);
ListView listView = (ListView) findViewById(R.id.country_list);
listView.setAdapter(adapter);
}
}
பின்வருவது res/layout/activity_main.xmlஎனும் கோப்பின் உள்ளடக்கமாகும்

பின்வருவது புதிய இரு மாறிலிகளை வரையறுப்பதற்கு res/values/strings.xmlஎனும் கோப்பின் உள்ளடக்கங்களாகும்

அனைவருக்கும் வணக்கம்
Settings

பின்வருவது res/layout/activity_listview.xmlஎனும் கோப்பின் உள்ளடக்கமாகும்

சற்றுமுன் நம்மால் மாறுதல்கள் செய்யப்பட்ட “அனைவருக்கும் வணக்கம்”
எனும் பயன்பாட்டினை இயக்க முயற்சி செய்வோம்! சூழல் அமைவை செயற்படுத்திடும் போதே நாம் நம்முடைய AVDஐ உருவாக்கிவிட்டதாக கருதி(எடுத்து)கொள்க எக்லிப்ஸிலிருந்து இந்த பயன்பாட்டினை இயக்குவதற்கு நம்முடைய செயல்திட்டங்களின் கோப்புகளில் ஒன்றாக திறந்து கொள்க தொடர்ந்து கருவிபட்டையிலிருந்து Run எனும் உருவப்பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக. உடன் எக்லிப்ஸானது இந்த பயன்பாட்டினை நம்முடைய AVD இல் நிறுவுகை செய்யத்துவங்கிடும் அதனைதொடர்ந்து நம்முடைய பயன்பாட்டிலும் கட்டமைவிலும் உள்ள அனைத்தும் மிகச்சரியாக இருக்கின்றது எனில் அது பின்வரும் முன்மாதிரி சாளரத்தினை திரையில் காண்பிக்கும்
2.4

கைபேசியில்இணையஇணைப்பில்லாதசமயத்திலும் பயன்படுத்தி கொள்ளும்பயன்பாடுகள்

என்னதான் செல்லிடத்து பேசிகளின் சேவையார்கள் பல்வேறு வசதி வாய்ப்புகளை ஏராளமான அளவில் வாரி வழங்கினாலும் இந்திய சூழலில் அடிக்கடி இணைப்பு அறுந்துபோதல் மிகமெதுவான இணைப்பு வேகம் போன்றபல்வேறு காரணிகளினால் பயனார்கள் அவ்வாறு சேவையாளர்களால் வழங்கப்படும் அனைத்து பயன்பாடுகளையும் பயன்படுத்தி பயன்பெறமுடியாத சூழலே இதுவரையில் நிலவிவருகின்றது இதனை தவிர்த்து இணைப்பு இல்லாதபோதும் பின்வரும் பயன்பாடுகளை தங்களின் தேவைக்காக பயன்படுத்தி கொள்ளமுடியும்
1.KIWIX சொற்களின் அருஞ்சொற்பொருட்களை காண Wiktionary ,மருத்துவ அகராதியானWikiMed, பயனகையேடான WikiVoyageஆகிய விக்கிபீடியா இணைய பக்கங்களை இணைய இணைப்பில்லாத போதும் காண்பதற்க இந்த பயன்பாடு பயன்படுகின்றது
2.OFFLINEBROWSER ஜிமெயில்,ஃபேஸ்புக்,ட்விட்டர் போன்றவைதவிர நாம் அடிக்கடி பயன்படுத்திகொள்ளும் இணைய பக்கங்களை இந்த பயன்பாட்டின் வாயிலாக இணைப்பில்லாது போதும் உலாவருவதற்கு பயன்படுகின்றது
3.POCKETஇணையஉலாவலின்போது நாம் மிகஆர்வமாக காணும் கானொளி படங்கள் ஆவணங்கள் போன்றவைகளை உடனுக்குடன் நம்முடைய திறன்பேசியில் பதிவிறக்கம் செய்துகொள்வதற்கு இந்த பயன்பாடு உதவுகின்றது
4.YOUTUBEGO இந்த பயன்பாடானது இணைய இணைப்பில்லாத போதும் காட்சியாக காண்டுகளிக்கலாம் என அனுமதிக்கப்பட்டவைகளுள் தேவையான யூட்யூப் கானொளி படங்களை மட்டும் இணைய இணைப்பிருக்கும்போது பதிவிறக்கம் செய்து கொண்டு அதன்பின்னர் இணைப்பில்லாது போது காண்பதற்கு உதவுகின்றது
5.XENDERநம்முடைய நண்பர்களுக்கும் உறவினர்களுக்கும் படங்கள், கானொளி படங்கள், ஆவணங்கள், இசைத்தொகுப்புகள் போன்றவற்றை நம்முடைய திறன்பேசியிலிருந்து இணைய இணைப்பில்லாத போதும் வொய்பி ஹாட்ஸ்பாட் வாயிலாக மிகவிரைவாக அனுப்புவதற்கு இந்த XENDER பேருதவியாக இருக்கின்றது ஆயினும் பெறுபவரின் கைபேசியிலும் இந்த பயன்பாடு நிறுவப்பட்டிருக்கவேண்டும் என்ற செய்தியைமட்டும் மனதில் கொள்க

Previous Older Entries