புதியவர்களுக்கு ஆண்ட்ராய்டு பயிற்சிகையேடு பகுதி-25 நிகழ்வினை கையாளுதல்- நிகழ்வுகள் ஒரு அறிமுகம்

பொதுவாக ஏதேனுமொரு பொத்தானை அழுத்துதல் அல்லது திரையில் ஏதேனுமொரு இடத்தில் தொடுதல் போன்ற நம்முடைய பயன்பாடுகளின் உள்ளுறுப்புகளுடன்ஒரு பயனாளர் இடைமுகம் செய்வது தொடர்பான தரவுகளை தொகுப்பதற்கான ஒரு சிறந்த வழிமுறையாக இந்த நிகழ்வுகள் உள்ளன ஆண்ட்ராய்டு வரைச்சட்டமானதுஎந்த நிகழ்வு முதலில் நடைபெறவேண்டும் எந்த நிகழ்வு அதன்பின்னர் நடைபெறவேண்டும் என நிகழ்வுகளை வரிசையை பராமரித்து குறிப்பிட்ட நிகழ்வுமுடிந்தவுடன் முதலில் வருவது முதலில் வெளியேறவேண்டும் என்ற அடிப்படையில்அதனை நீக்கம் செய்கின்றது இவ்வாறான நிகழ்வுகளுள் நம்முடைய தேவைக்கு ஏற்ற பொருத்தமான செயலினை நம்முடைய செயல்திட்டத்திலிருந்து எடுத்துக் கொள்ள முடியும் நடைமுறையில் ஆண்ட்ராய்டு நிகழ்வினை கையாளுவது தொடர்பாக பின்வரும்மூன்று அடிப்படைகருத்தமைவுகள் உள்ளன
1நிகழ்வினை கவணிப்போர் ஒருவரைகலைபயனாளர் இடைமுகப்பினை(GUI) கட்டமைவு செய்வதற்காக View எனும் இனம் முதன்மையாக விளங்குகின்றது அதேView எனும் இனமானது ஏராளமான நிகழ்வினை கவணிப்போரையும் வழங்குகின்றது. ஒரு நிகழ்வு ஏற்படும்போது அதுகுறித்த குறிப்பினை பெறுவது என்பதே இந்த நிகழ்வினை கவணிப்போரின் அடிப்படை நோக்கமாகும்
2.நிகழ்வினை கவணிப்போரை பதிவுசெய்தல் இங்கு நிகழ்வினை பதிவுசெய்தல் என்பது அந்நிகழ்வினை கவணிப்போர் புதிய நிகழ்வு ஏற்படும்போது நிகழ்வினை கையாளுவர் அழைக்கப்படுவதற்காக ஒரு நிகழ்வினை கையாளுபவர்அந்நிகழ்வினை கவணிப்பவருடன் பதிவுசெய்திடவேண்டும் எனும் தொடர்ச்சியானசெயல்முறையாகும்
3.நிகழ்வினை கையாளுபவர் ஒரு நிகழ்வு ஏற்படும்போது நாம்அதனை பதிவுசெய்திடவும் நிகழ்விற்குள் நிகழ்வினை கவணித்திடவும் வேண்டும் பொதுவாக ஒரு நிகழ்வினை கையாளுபவரை அந்நிகழ்வினை கவணிப்பவர் அழைப்பார் இதுவே நிகழ்வினைகையாளுதலின் உண்மையான வழிமுறையாகும்
நிகழ்வினை கவணிப்பவரும் நிகழ்வினைகையாளுதலுக்குமான அட்டவணை


viewஎனும் இனத்தின் ஒருபகுதியாக OnHoverListener, OnDragListener என்பனபோன்ற ஏராளமனநிகழ்வினை கையாளுவர் நமக்கு உதவத்தயாராக உள்ளனர் அவைகள் நம்முடைய பயன்பாடுகளுக்கு தேவைப்படலாம் ஒருவேளை நாம் மிகவும் வலுவான பயன்பாடுகளை உருவாக்கிடவிரும்பிடும்போது ஆண்ட்ராய்டு பயன்பாடுகளின் மேம்படுத்திடுவதற்காக இதனுடைய அலுவலகம்சார்ந்த ஆவணங்களில் முழுமையாக அறிந்து பயன்படுத்திகொள்க என பரிந்துரைக்கப்படுகின்றது
நிகழ்வினை கவணிப்பவரை பதிவுசெய்தல்
இங்கு நிகழ்வினை பதிவுசெய்தல் என்பது நிகழ்வினை கவணிப்போர் புதிய நிகழ்வு ஏற்படும்போது அந்நிகழ்வினை கையாளுவர் அழைக்கப்படுவதற்காக ஒருநிகழ்வினை கையாளுபவர் அந்நிகழ்வினை கவணிப்பவருடன் பதிவுசெய்திடவேண்டும் எனும் தொடர்ச்சியானசெயல்முறையாகும் எந்தவொரு நிகழ்விற்காகவும் நம்முடைய நிகழ்வினை கவணித்தலை பதிவுசெய்வதற்கு ஏராளமான தொழில்நுட்பங்கள் இருந்தாலும் முதன்மையான மூன்றுவழிமுறைகளைமட்டும் பட்டியலிடப்படுகின்றது சூழ்நிலைதகுந்தவாறு இந்த மூன்றுவழிமுறைளின் அடிப்படையில் மற்றவற்றை பயன்படுத்திக்கொள்ளமுடியும் 1ஏதேனுமொருஅகஇனத்தினை பயன்படுத்தி கொள்ளுதல்
2.கவணித்தல் இடைமுகப்பில் செயல்இனத்தினை நடைமுறைபடுத்துதல்
3. நேரடியாகநிகழ்வினை கையாளுபவரை குறிப்பிடுவதற்கு activity_main.xml எனும் புறவமைப்பு கோப்பினை பயன்படுத்தி கொள்ளுதல்
பின்வரும் பகுதியில் இந்த மூன்றுவகையான காட்சிகளைபற்றிய எடுத்துகாட்டுகளுடன் மிகவிரிவாக விளக்கமளிக்கவிருக்கின்றன
நிகழ்வினை கையாளுதல் எடுத்துகாட்டு
ஏதாவதொரு அக இனத்தினை பயன்படுத்தி நிகழ்வினை கவணிப்பவரை பதிவுசெய்தல்
இங்கு ஏதேனுமொரு கவணித்தலிற்கான நடைமுறைபடுத்துதலை உருவாக்கிடமுடியும் அதனை தொடர்ந்து ஒரு ஒற்றையான கட்டுபாட்டிற்கு மட்டும் ஒவ்வொரு இனமும் செயல்படுத்திடும்போது மிகப்பயனுள்ளதாக இருக்கும் மேலும்இவை நிகழ்வினை கையாளுபவருக்கும் தருக்கத்தினை கடத்துவதற்கும் மிகப்பயனுள்ளதாக அமைகின்றன நிகழ்வினை கையாளுபவரின் வழிமுறைகளின் செயல்படுத்திடும்போது செயலின் தனியான தரவுகளை அனுகமுடியும் இந்த செயலிற்கு தனியான மேற்கோள்கள் எதுவும் தேவைப்படாது
ஆனாலும் நாம் ஒன்றிற்கு மேற்பட்டகட்டுப்பாட்டில் கையாளுபவரை செயல்-படுத்தினால் கையாளுபவரி்ன் குறிமுறைவரிகள் மிகநீண்டதாக இருந்தால் கையாளுபவரில் குறிமுறைவரிகளை வெட்டி ஒட்டிடவேண்டும் அதனால் குறிமுறைவரிகளை கையாளுவதற்கு கடினமானதாக பராமரிக்கப்படும்
பின்வருபவை மிகஎளிமையான படிமுறைகளாகும் தனியான கவணித்தல் இனத்தினை பதிவுசெய்வதற்கும் சொடுக்குதல் நிகழ்வினை படிப்பதற்கும்தனித்தனியாக எவ்வாறு பயன்படுத்தி கொள்வது என இது காண்பிக்கின்றது இவ்வாறானநடைமுறையில் தேவைப்படும் எந்தவொரு நிகழ்வுகளின் வகையிலும் நம்முடைய கவணி்ப்பவரை நடைமுறைபடுத்திடமுடியும்

பின்வருவது src/com.example.eventdemo/MainActivity.java.எனும் மாறுதல்கள் செய்யப்பட்ட முதன்மை கோப்புகளின் உள்ளடக்கமாகும் இந்த கோப்பு ஒவ்வொரு அடிப்படை வாழ்க்கை சுழற்சி வழிமுறைகளை உள்ளிணைந்ததாக ஆக்க முடியும
package com.example.eventdemo;
import android.os.Bundle;
import android.app.Activity;
import android.view.Menu;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.TextView;
public class MainActivity extends Activity {
@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.activity_main);
//— find both the buttons—
Button sButton = (Button) findViewById(R.id.button_s);
Button lButton = (Button) findViewById(R.id.button_l);
// — register click event with first button —
sButton.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
public void onClick(View v) {
// — find the text view —
TextView txtView = (TextView) findViewById(R.id.text_id);
// — change text size — txtView.setTextSize(14);
}
});
// — register click event with second button — l
Button.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
public void onClick(View v) {
// — find the text view —
TextView txtView = (TextView) findViewById(R.id.text_id);
// — change text size —
txtView.setTextSize(24);
}
});
}
@Override
public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
getMenuInflater().inflate(R.menu.main, menu);
return true;
}
}
பின்வருவது res/layout/activity_main.xml file: எனும் கோப்பின் உள்ளடக்கமாகும்

பின்வருவது இந்த புதிய மாறிலிகளை வரையறுப்பதற்கு res/values/strings.xml எனும் கோப்பின் உள்ளடக்கமாகும்

EventDemo
Settings
Hello world!
Small Font
Large Font

பின்வருவது AndroidManifest.xml: என்பதன் இயல்புநிலை உள்ளடக்கமாகும்

சற்றுமுன் நம்மால் மாறுதல்கள் செய்யப்பட்ட “Event Demo”எனும் பயன்பாட்டினை இயக்க முயற்சி செய்வோம்! சூழல் அமைவை செயற்படுத்திடும் போதே நாம் நம்முடைய AVDஐ உருவாக்கிவிட்டதாக கருதி(எடுத்து)கொள்க எக்லிப்ஸிலிருந்து இந்த பயன்பாட்டினை இயக்குவதற்கு நம்முடைய செயல்திட்டங்களின் கோப்புகளில் ஒன்றாக திறந்து கொள்க தொடர்ந்து கருவிப் பட்டையிலிருந்து Run எனும் உருவப்பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக. உடன் எக்லிப்ஸானது இந்த பயன்பாட்டினை நம்முடைய AVD இல்நிறுவுகை செய்யத்துவங்கிடும் அதனைதொடர்ந்து நம்முடைய பயன்பாட்டிலும் கட்டமைவிலும் உள்ள அனைத்தும் மிகச்சரியாக இருக்கின்றது எனில் அது பின்வரும் முன்மாதிரி சாளரத்தினை திரையில் காண்பிக்கும்

இப்போதுSmall Font அல்லது Large Font ஆகிய இரு பொத்தான்களில் ஒன்றினை அல்லது இவைகளை ஒவ்வொன்றாக தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்தால் நம்முடைய அனைவருக்கும் வணக்கம் எனும்உரையானது அதற்கேற்ப மாறியமையும் ஏனெனில் பதிவுசெய்யப்பட்ட சொடுக்குதல் நிகழ்வினை கையாளுபவர் என்ற வழிமுறையில் ஒவ்வொரு சொடுக்குதல் நிகழ்வும் அழைக்கப் படுகின்றதுஎன்ற செய்தியை மனதில் கொள்க

Advertisements

வயதுவந்தோர்களுக்கான கானொளிகாட்சிபடங்களில் அடிமையாகாமல் காத்திடஉதவிடும் ஆண்ட்ராய்டு பயன்பாடுகள்

இருபதாண்டுகளுக்குமுன்பு எனில் வயதுவந்தோர்களுக்கான பத்திரிகை கானொளிபடம் ஆகியவை மிகஇரகசியமாக விற்கபடும்அதனால் ஒருசிலர்மட்டும் இதில்அடிமையாக இருந்தனர் ஆனால் இன்றைய நிலையில்இணையத்தில் இவை சர்வசாதாரணமாக கிடைக்கின்றன அதிலும் கைபேசியிலும்இணையத்தை காணமுடியும்என்றநவீண யுகத்தில் நம்மில்பெரும்பாலானவர்கள் இளைஞர்கள் முதியவர்கள் ஆகிய அனைத்து தரப்பினரும் இதற்கு அடிமையாகி ஆகிவிட்டனர் அல்லது அடிமையாகஆக்கப்பட்டுள்ளனர் ஏனெனில்இதன்வாயிலாக பலபில்லியன் டாலர் வருமானம் இவர்களுக்குவருவதால் இதனை மிகப்பெரியஅளவுதொழிலாக பராமரித்து வருகின்றனர் இந்த அடிமைத்தனத்திலிருந்து எவ்வாறு இவர்களைவிடுவிப்பது என்பதே மிகப்பெரிய கேள்விக்குறியாக இன்றையநிலையில் உள்ளது நிற்க
தற்போது இதனை தவிர்ப்பதற்கு ஏராளமான அளவில் கருவிகள் அதிலும் ஆண்ட்ராய்டு பயன்பாடுகள் உள்ளன அவைகளை பயன்படுத்தி நம்முடைய கைபேசியின் வாயிலாக இதற்கு அடிமையாகாமல் நம்மை நாமே காத்துகொள்வோம்
1 Covenant Eyes  எனும் பயன்பாடு நம்முடைய பிள்ளைகள்அல்லது நம்முடைய நண்பர்கள் அல்லது நம்கீழ்பணிபுரியும் பணியாளர்கள் ஆகியோரை இவ்வாறான வலையில்விழாமல் அவ்வாறான தளங்களை தடுத்திடுகின்றதுஇது குறிப்பிட்ட கால இடைவளியில் நமக்கு அறிக்கையாக அனுப்புகின்றது இது ஆண்ட்ராய்டு மட்டுமல்லாமல் ஐஓஎஸ்,விண்டோ, மேக் ஆகிய அனைத்து இயக்கமுறைமைகளிலும் செயல்படும் திறன்மிக்கது இதனுடைய இணையமுகவரி https://play.google.com/store/apps/details?id=com.covenanteyes.androidservice&hl=en ஆகும்
2 StopFap 2 எனும் பயன்பாடு மிகமுக்கியமானதாகும் கலந்துரையாடல் வாயிலாக இதில்அடிமையானவரகளை அடிமைதளையிலிருந்துவிடுவித்திடஇந்த பயன்பாடு மிகப்பேருதவியாக விளங்குகின்றது இதனுடைய இணையமுகவரி https://play.google.com/store/apps/details?id=com.salahlife.stopfap&hl=en ஆகும்

3  NF Companion என்பது மூன்றாவதானபயன்பாடாகும் இதற்கு அடிமையானவர்களை படிப்படியாக மீட்டெடுக்க இது உதவுகின்றது இதனுடைய இணையமுகவரி https://play.google.com/store/apps/details?id=spidersdiligence.com.habitcontrol&hl=en ஆகும்
4 X3Watch என்பது நம்முடைய நண்பர்கள் உறவினர்கள்இவ்வாறு அடிமையாக இருந்தால்அவர்களை மீட்டிடஇது உதவுகின்றது இது ஆண்ட்ராய்டு மட்டுமல்லாமல் ஐஓஎஸ்,விண்டோ, மேக் ஆகிய அனைத்து இயக்கமுறைமைகளிலும் செயல்படும் திறன்கொண்டது இதனுடைய இணையமுகவரி https://play.google.com/store/apps/details?id=cc.updatable.doubleagent&hl=en ஆகும்

5  Ever Accountableஎன்பது நம்முடைய நண்பர்கள் உறவினர்கள்இவ்வாறு அடிமையாக இருந்தால்அவர்களை மீட்டிடஇது உதவுகின்ற இதனுடைய இணையமுகவரி https://play.google.com/store/apps/details?id=com.everaccountable.android ஆகும்

ஆண்ட்ராய்டு சாதனத்தின் துவக்கத்தின் போதான அசைவூட்டு படங்களை எவ்வாறு மாற்றியமைப்பது

இதனை 1முதன்மை உலாவிவாயிலாக( Root Explorer) மாற்றியமைத்தல் 2 Boot Animations எனும் பயன்பாட்டின் வாயிலாக மாற்றியமைத்தல் ஆகிய இரண்டு வழிமுறைகளில் மாற்றியமைத்திடலாம்
படிமுறை1முதன்மை உலாவிவாயிலாக( Root Explorer) மாற்றியமைத்தல் நம்முடைய கைபேசியில் இந்த Root Explorer பதிவிறக்கம்செய்து நிறுவுகைசெய்துகொள்க அதனை செயற்படுத்தி அதனுடைய திரையில் System > media என்றவாறு கட்டளைகளை செயல்படுத்தியபின் தோன்றிடும் திரைக்கு செல்க அங்கு bootanimation.zip என்பதன் பெயரை sk bootanimation.zip என்றவாறு மாற்றியமைத்திடுக தேவையான அசைவூட்டு படங்களை xda அல்லது வேறு தளறங்களிலிருந்து கூகுள் தேடலின் வாயிலாக பதிவிறக்கம் செய்து கொள்க இவ்வாறு பதிவிறக்கம்செய்த துவக்க அசைவூட்டுபடங்களின் சுருக்கப்பட்ட கோப்புகளை System > media என்ற பகுதிக்கு கொண்டுசென்றிடுக அதற்கு  bootanimation.zipஎன பெயரிட்டிடுக நம்முடையசாதனத்தின் இயக்கத்தினை நிறுத்தம் செய்து மறுதுவக்கம் செய்திடுக தற்போது புதிய அசைவுட்டு படத்துடன் துவங்குவதை காணலாம் ஏற்கனவே வேறு பெயரிட்ட அசைவூட்ட படசுருக்கபட்ட கோப்பினை எப்போது வேண்டுமானாலும் இந்த புதிய கோப்பிற்கு பதிலாக பயன்படுத்தி கொள்ளமுடியும் என்ற செய்தியினை மனதில் கொள்க
படிமுறை2Boot Animations எனும் பயன்பாட்டின் வாயிலாக மாற்றியமைத்தல் இதுமிகச்சுலபமானவழிமுறையாகும் இந்த பயன்பாட்டினை playstore aஎனும் பகுதியிலிருந்து பதிவிறக்கம் செய்து கொள்க நம்முடைய சொந்த உள்ளக படங்களை பயன்படுத்தி கொள்ளமிதக்கும் +எனும் பொத்தானை சொடுக்குகஅங்கு நம்முடைய ஒரு GIF படத்தை உருமாற்றி கொள்ளமுடியும்அல்லது இணையத்தில்நாம் விரும்பும் படத்தினை தேடிபிடித்து பதிவிறக்கம்செய்து கொள்க நம்முடையசாதனத்தின் இயக்கத்தினை நிறுத்தம் செய்து மறுதுவக்கம் செய்திடுக தற்போது புதிய அசைவுட்டு படத்துடன் துவங்குவதை காணலாம்

புதியவர்களுக்கு ஆண்ட்ராய்டு பயிற்சிகையேடு பகுதி-24 பயனாளர் இடைமுகப்பு கட்டுப்பாடுகள் -தொடர்ச்சி

வானொலி பொத்தானின் குழு ஒரு தொகுதியான வானொலி பொத்தான்களுக்காக ஒரு வானொலி பொத்தான் குழு பயன்படுத்தப்படுகின்றது ஒரு வானொலி பொத்தான் குழுவைசார்ந்த ஏதேனுமொரு பொத்தானை தேர்வுசெய்திட்டால் அதே குழுவிற்குள் ஏற்கனவேதேர்வுசெய்யப்பட்ட வேறு ஏதேனுமொரு வானொலிபொத்தானின் தேர்வை தானாகவே விளக்கிகொள்ளும்
வானொலி பொத்தான் குழுவின் பண்புக்கூறுகள்
பின்வருபவை வானொலிபொத்தான்குழுவின் கட்டுப்பாட்டிற்கான முக்கிய பண்புக்கூறுகளாகும் நாம் ஆண்ட்ராய்டு அலுவலக இணைய பக்கத்தில் இந்த பண்புக்கூறுகளின் முழுமையான பட்டியலை காணமுடியும் அதனை தொடர்ந்து இயக்க நேரத்தில் அவற்றை பயன்படுத்தி தொடர்புடைய வழிமுறைகளுடன் நாம் விரும்பியவாறு மாற்றியமைத்திடவும் முடியும்இது .android.view.Viewஎன்பதலிருந்து மரபுவழியாக பெறப்பட்ட இனமாகும்
எடுத்துகாட்டு கோட்டு புறவமைப்பையும்(linear layout) வானொலி பொத்தான் குழுவையும் பயன்படுத்தி நம்முடைய சொந்த ஆண்ட்ராய்டு பயன்பாட்டினை உருவாக்குவது எவ்வாறு என காண்பிப்பதற்கா ன எளிய படிமுறைகளின் வாயிலாக நம்மை பின்வரும் எடுத்துகாட்டு கொண்டுசெல்லும்

ஆண்ட்ராய்டின் முன்மாதிரியை துவக்குவதற்கு இந்த பயன்பாட்டினை இயக்குக அதனை தொடர்ந்து இந்த பயன்பாட்டில் செய்யப்பட்ட மாறுதல்களின் விளைவை சரிபார்த்திடுக
பின்வருவது src/com.example.guidemo9/MainActivity.java.எனும் மாறுதல்கள் செய்யப்பட்ட முதன்மை கோப்புகளின் உள்ளடக்கமாகும் இந்த கோப்பு ஒவ்வொரு அடிப்படை வாழ்க்கை சுழற்சி வழிமுறைகளை உள்ளிணைந்ததாக்க முடியும்
package com.example.guidemo9;
import android.os.Bundle;
import android.app.Activity;
import android.view.Menu;
import android.view.View;
import android.view.View.OnClickListener;
import android.widget.Button;
import android.widget.RadioButton;
import android.widget.RadioGroup;
import android.widget.Toast;
public class MainActivity extends Activity {
private RadioGroup radioGroupCricket;
private RadioGroup radioGroupTutorials;
private RadioButton radioBtn1;
private RadioButton radioBtn2;
private Button btnCricketer;
private Button btnTutorialsPoint;
@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.activity_main);
// group1
addListenerRadioGroup1();
// group2
addListenerRadioGroup2();
}
private void addListenerRadioGroup2() {
radioGroupTutorials = (RadioGroup) findViewById
(R.id.radioGroup2);
btnTutorialsPoint = (Button) findViewById(R.id.button2);
btnTutorialsPoint.setOnClickListener(new OnClickListener() {
@Override
public void onClick(View v) {
// get selected radio button from radioGroupTutorials
int selected = radioGroupTutorials.getCheckedRadioButtonId();
radioBtn2 = (RadioButton) findViewById(selected);
Toast.makeText(MainActivity.this,
radioBtn2.getText(), Toast.LENGTH_SHORT).show();
}
});
}
private void addListenerRadioGroup1() {
radioGroupCricket = (RadioGroup) findViewById
(R.id.radioGroup1);
btnCricketer = (Button) findViewById(R.id.button1);
btnCricketer.setOnClickListener(new OnClickListener() {
@Override
public void onClick(View v) {
// get selected radio button from radioGroupCricket
int selected = radioGroupCricket.getCheckedRadioButtonId();
radioBtn1 = (RadioButton) findViewById(selected);
Toast.makeText(MainActivity.this,
radioBtn1.getText(), Toast.LENGTH_SHORT).show();
}
});
}
@Override
public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
/* Inflate the menu;
this adds items to the action bar if it is present */
getMenuInflater().inflate(R.menu.main, menu);
return true;
}
}
பின்வருவது res/layout/activity_main.xmlஎனும் கோப்பின் உள்ளடக்கமாகும்

இவைகளின் புதிய மாறிலிகளின் வரையறுப்பதற்கு res/values/strings.xmlஎன்பதன் உள்ளடக்கமாகும்

GUIDemo9
Settings
Example showing RadioGroup
Sachin
Saurav
Rahul
MySQL Tutorial
SQL Tutorial
SQLite Tutorial
cricketer
tutorialspoint

பின்வருவது AndroidManifest.xml:என்பதன் இயல்புநிலை உள்ளடக்கமாகும்

சற்றுமுன் நம்மால் மாறுதல்கள் செய்யப்பட்டGUIDemo9எனும் பயன்பாட்டினை இயக்க முயற்சி செய்வோம்! சூழல் அமைவை செயற்படுத்திடும் போதே நாம் நம்முடைய AVDஐ உருவாக்கிவிட்டதாக கருதி(எடுத்து)கொள்க Eclipseஇலிருந்து இந்த பயன்பாட்டினை இயக்குவதற்கு நம்முடைய செயல்திட்டங்களின் கோப்புகளில் ஒன்றாக திறந்து கொள்க தொடர்ந்து கருவிப்பட்டையிலிருந்து Run எனும் உருவப்பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக. உடன் Eclipseஆனது இந்த பயன்பாட்டினை நம்முடைய AVD இல்நிறுவுகை செய்யத்துவங்கிடும் அதனைதொடர்ந்து நம்முடைய பயன்பாட்டிலும் கட்டமைவிலும் உள்ள அனைத்தும் மிகச்சரியாக இருக்கின்றது எனில் அது பின்வரும் முன்மாதிரி சாளரத்தினை திரையில் காண்பிக்கும் அதில் இந்த சாளரத்தில் radioGroupCricket , radioGroupTutorials ஆகிய இரு வானொலிகுழு பொத்தான்கள் தோன்றிடும் இதே திரையில்”Rahul” எனும் வானொலி பொத்தானை தேர்வுசெய்து கொண்டு cricketer எனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக

2
உடன் பின்வரும் திரைதோன்றிடும் அதில் radio Group Tutorials எனும் குழுவினைசேர்ந்த ஒரு வானொலி பொத்தானை தேர்வுசெய்துகொள்க. உடன் ஏற்கனவே தேர்வுசெய்திருந்த அதே வானொலி குழுவிலுள்ள வானொலி பொத்தானின் தேர்வானது தானாகவே நீக்கம் செய்யப்பட்டுவிடும் அதனை தொடர்ந்து “SQL Tutorial” எனும் வானொலி பொத்தானை தேர்வுசெய்துகொண்டு tutorialspoint எனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக

3
பயிற்சி XMLஇன் புறவமைப்பு கோப்பிலும் நிரல்தொடரினை உருவாக்கிடும் நேரத்தில் வானொலி பொத்தானில் வித்தியாசமான காட்சியை காணவும் உணரவும் வித்தியாசமான பண்புக்கூறுகளுடன் மேலேகூறிய பயிற்சியை முயற்சித்திடுக என பரிந்துரைசெய்யப்படுகின்றது அதனை திருத்தம் செய்திடுமாறும் எழுத்துருவின் வண்ணம் ,குழு உரையமைப்பு ஆகிய பல்வேறு வகையில் மாறுதல்கள் செய்து அதன் விளைவை சரிபார்த்திடுக ஒரே செயலிற்கு பல்வேறு வானொலி பொத்தான்களின் கட்டுப்பாடுகளுடன் மேலேகூறிய பயிற்சியை செய்து பார்த்திடமுடியும்
இதுவரையில் நாம் பார்த்துவந்த பயனாளர் இடைமுகப்பு கட்டுபாட்டினை உருவாக்குதல் எனும் பகுதிகளில் விவரித்தவாறு ஒரு காட்சியாக காணும் பொருளானது தன்னிகரிற்ற சுட்டியை அதற்காக ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டிருக்கும் அது அந்த மரகாட்சியில் தன்னிகரிற்ற காட்சியாக சுட்டிகாட்டிடும் ஒரு XMLகுறிஒட்டின் உள்பகுதியிலுள்ள ஒரு சுட்டிக்கான இலக்கணம் பின்வருமாறு:
android:id=”@+id/text_id”
பயனாளர் இடைமுகப்பு கட்டுபாடு அல்லது காட்சி அல்லது பொருட்களை உருவாக்குவதற்கு நம்மிடம் காட்சியை அல்லது பொருளை வரையறுப்பதை புறவமைப்பு கோப்பில் கொண்டிருக்கவேண்டும் மேலும் அதனை பின்வருமாறு தன்னிகரற்ற சுட்டியாக ஒதுக்கீடு செய்திடவேண்டும் :

பிறகு இறுதியாக ஒரு எடுத்துகாட்டு கட்டுப்பாட்டு பொருளை உருவாக்கிடுக அதனை பின் கட்டளைவரிகளைபயன்படுத்தி அதனுடைய புறவமைப்பிலிருந்து கைப்பற்றிடுக
TextView myText = (TextView) findViewById(R.id.text_id);

புதியவர்களுக்கு ஆண்ட்ராய்டு பயிற்சிகையேடு பகுதி-23 பயனாளர் இடைமுகப்பு கட்டுப்பாடுகள் -தொடர்ச்சி

புதியவர்களுக்கு ஆண்ட்ராய்டு பயிற்சிகையேடு பகுதி-23 பயனாளர் இடைமுகப்பு கட்டுப்பாடுகள் -தொடர்ச்சி
வானொலி பொத்தான் ஒரு வானொலி பொத்தான் ஆனது தேர்வுசெய்தல் அல்லது தேர்வுசெய்யாதிருத்தல் ஆகியஇரண்டில்ஒருநிலையை மட்டுமே கொண்டதாகும் . இவ்வாறான இருநிலையுள்ள தொகுதியில் பயனாளர் ஒருவர் ஏதேனுமொரு நிலையை மட்டுமே தேர்வுசெய்திடஅனுமதிக்கின்றது
வானொலி பொத்தானின் பண்புக்கூறுகள் பின்வருபவை வானொலிபொத்தானின் கட்டுப்பாட்டிற்கான முக்கிய பண்புக்கூறுகளாகும் நாம் ஆண்ட்ராய்டு அலுவலக இணைய பக்கத்தில் இந்த பண்புக்கூறுகளின் முழுமையான பட்டியலை காணமுடியும் அதனை தொடர்ந்து இயக்க நேரத்தில் அவற்றை பயன்படுத்தி தொடர்புடைய வழிமுறைகளுடன் நாம் விரும்பியவாறு மாற்றியமைத்திடவும் முடியும்
android.widget.TextViewஎன்பதலிருந்து மரபுவழியாக பெறப்பட்ட இனமாகும்
android.view.Viewஎன்பதலிருந்து மரபுவழியாக பெறப்பட்ட இனமாகும்
எடுத்துகாட்டு பின்வருவது கோட்டு புறவமைப்பையும் வானொலிபொத்தானையும் பயன்படுத்தி நம்முடைய சொந்த ஆண்ட்ராய்டு பயன்பாட்டினை எவ்வாறு உருவாக்குவது என காண்பிப்பதற்கானஎளிய படிமுறைகளின் வாயிலாக நம்மை இந்த எடுத்துகாட்டு கொண்டுசெல்லும்

பின்வருவது src/com.example.guidemo8/MainActivity.java.எனும் மாறுதல்கள் செய்யப்பட்ட முதன்மை கோப்புகளின் உள்ளடக்கமாகும் இந்த கோப்பு ஒவ்வொரு அடிப்படை வாழ்க்கை சுழற்சி வழிமுறைகளை உள்ளிணைந்ததாக்க முடியும்
package com.example.guidemo8;
import android.os.Bundle;
import android.app.Activity;
import android.view.Menu;
import android.view.View;
import android.view.View.OnClickListener;
import android.widget.Button;
import android.widget.RadioButton;
import android.widget.RadioGroup;
import android.widget.Toast;
public class MainActivity extends Activity {
private RadioGroup radioGroupWebsite;
private RadioButton radioBtn1;
private Button btnWebsiteName;
@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.activity_main);
addListenerRadioButton();
}
private void addListenerRadioButton() {
radioGroupWebsite = (RadioGroup) findViewById
(R.id.radioGroup1); btnWebsiteName = (Button) findViewById(R.id.button1); btnWebsiteName.setOnClickListener(new OnClickListener() {
@Override
public void onClick(View v) {
// get selected radio button from radioGroupWebsite
int selected = radioGroupWebsite.getCheckedRadioButtonId();
radioBtn1 = (RadioButton) findViewById(selected);
Toast.makeText(MainActivity.this, radioBtn1.getText(), Toast.LENGTH_SHORT).show();
}
});
}
@Override public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
/* Inflate the menu; this adds items to the action bar if it is present */ getMenuInflater().inflate(R.menu.main, menu); return true;
}
}
பின்வருவது res/layout/activity_main.xmlஎனும் கோப்பின் உள்ளடக்கமாகும்

இவைகளின் புதிய மாறிலிகளின் வரையறுப்பதற்குres/values/strings.xml என்பதன் உள்ளடக்கமாகும்

GUIDemo8
Settings
Example showing RadioButton
Website URL
http://www.tutorialspoint.com
http://www.compileonline.com
http://www.photofuntoos.com

பின்வருவது AndroidManifest.xml:என்பதன் இயல்புநிலை உள்ளடக்கமாகும்

சற்றுமுன் நம்மால் மாறுதல்கள் செய்யப்பட்டGUIDemo8எனும் பயன்பாட்டினை இயக்க முயற்சி செய்வோம்! சூழல் அமைவை செயற்படுத்திடும் போதே நாம் நம்முடைய AVDஐ உருவாக்கிவிட்டதாக கருதி(எடுத்து)கொள்க Eclipseஇலிருந்து இந்த பயன்பாட்டினை இயக்குவதற்கு நம்முடைய செயல்திட்டங்களின் கோப்புகளில் ஒன்றாக திறந்து கொள்க தொடர்ந்து கருவிபட்டையிலிருந்து Run எனும் உருவப்பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக. உடன் Eclipseஆனது இந்த பயன்பாட்டினை நம்முடைய AVD இல்நிறுவுகை செய்யத்துவங்கிடும் அதனைதொடர்ந்து நம்முடைய பயன்பாட்டிலும் கட்டமைவிலும் உள்ள அனைத்தும் மிகச்சரியாக இருக்கின்றது எனில் அது பின்வரும் முன்மாதிரி சாளரத்தினை திரையில் காண்பிக்கும் இரண்டாவது வானொலி பொத்தானை தேர்வுசெய்திருந்தால் அந்த பொத்தானை சொடுக்குதல் செய்திடும் போது”www.compileonline.com” என உரையாக காண்பிக்கும்

பின்வரும் திரைத்தோற்றம் மூன்றாவது வானொலி பொத்தானை தேர்வுசெய்திருந்தால் அந்த பொத்தானை சொடுக்குதல் செய்திடும் போது “www.photofuntoos.com”என உரையாக காண்பிக்கும்

பயிற்சி XMLஇன் புறவமைப்பு கோப்பின் நிரல்தொடரினை உருவாக்கிடும் நேரத்திலும் வானொலி பொத்தானின் பண்புக்கூறில் வித்தியாசமான காட்சியை காணவும் உணரவும் வித்தியாசமான பண்புக்கூறுகளுடன் மேலேகூறிய பயிற்சியை முயற்சித்திடுக என பரிந்துரை செய்யப்படுகின்றது அதனை திருத்தம் செய்திடுமாறும் எழுத்துருவின் வன்ணம் ,குழு உரையமைப்பு ஆகிய பல்வேறு வகையில் மாறுதல்கள் செய்து அதன் விளைவை சரிபார்த்திடுக ஒரே செயலிற்கு பல்வேறு தானியங்கியாக உரைகாட்சியை நிரப்பிடும் கட்டுப்பாடுகளுடன் மேலேகூறிய பயிற்சியை செய்து பார்த்திடமுடியும்

ஆண்ட்ராய்டு சாதனங்களில் கோப்புகளைஎவ்வாறு குறியாக்கமும்(Encript) மறைகுறியாக்கமும் (Decript)செய்வது

நம்முடைய ஆண்ட்ராய்டு சாதனங்களில் உள்ள நம்முடைய கோப்புகளை மறைகுறியாக்கம் செய்து பாதுகாத்துவைத்திட்டால் நம்மைத்தவிர மற்றநபர்கள்யாரும் இந்த கோப்புகளை அதற்கு பொருத்தமான சாவியில்லாமல் மறைகுறியாக்கம்செய்து பார்வையிடமுடியாது அதனால்நம்முடைய கோப்புகளில் பராமரிக்கப்படும் தகவல்கள் யாராலும் அபகரிக்கமுடியாது பெரும்பாலான மறைகுறியாக்கவழிமுறையாக இருப்பது சாதன்ததின் நினைவகம் முழுவதையும் மறைகுறியாக்கம் செய்வதேயாகும் இதன்வாயிலாக கடவுச்சொற்கள் அல்லது PIN ஆகியவை இல்லாது நம்முடைய சாதனத்தின் தகவல்களை அனுகவேமுடியாது என்றவாறு பராமரிக்கப்படுகின்றது இதனை செயல்படுத்துவதற்காக Settings ->Security-> Encrypt phone.என்றவாற கட்டளைகளை செயற்படுத்திடுக ஆண்ட்ராய்டு பதிப்பு 7 இற்குமேல் இருந்தால் Settings -> Storage -> Phone storage encryption என்றவாறு கட்டளைகளை செயற்படுத்திடுக இதைவிடவேறுவகையிலும் கடவுச்சொற்கள் அல்லது PIN வாயிலாக மட்டுமே நம்முடைய சாதனத்தினை அனுகுமாறு செய்திடமுடியும் அதற்காக Settings -> About -> Software information -> More, ->Build number என்றவாற கட்டளைகளை செயற்படுத்திடுக அல்லது Settings -> Developer -> Convert to file encryption என்றவாற கட்டளைகளை செயற்படுத்திடுக இவ்வாறான வகையில்நம்முடைய ஆண்ட்ராய்டு சாதனத்தின் ஒட்டுமொத்த நினைவகத்தினை பூட்டிவைத்திடமுடியும்
அதற்கு பதிலாக நம்முடைய ஆண்ட்ராய்டு சாதனத்தின் குறிப்பிட்ட கோப்பினை மட்டும் மறைகுறியாக்கம்செய்வதற்காக Andrognitoஎனும் பயன்பாடு பேருதவியாக இருக்கின்றது இதனை https://play.google.com/store/apps/details?id=com.codexapps.andrognito எனும் தளத்திலிருந்து பதிவிறக்கம்செய்து நிறுவுகை செய்து கொண்டுஅதனை செயல்படுத்திடுக இதனைமுதன்முதல் செயல்படுத்திடுவதால் இதன் முகப்புதிரையில் நம்முடைய பெயர், நான்குஇலக்க PIN இருமுறையும் தொடர்ந்து பாதுகாப்பிற்கான கேள்விக்கான பதிலை யும்உள்ளீடு செய்து இந்த திரையில் உள்ள arrow போன்ற உருவப்-பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குல்செய்து உள்நுழைவுசெய்திடுக
பிறகு விரியும் ஒரு பெட்டகம் (vault) போன்ற திரையில் நாம்பாதுகாக்க விரும்பும் கோப்புகளைகொண்டுவந்து சேர்த்திடுக

1

பிறகு அந்த பெட்டகத்திற்கான பெயரினை யும் நான்குஇலக்க PINஐயும் உள்ளீடுசெய்து கொண்டு pink வண்ண உருவப்பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக பின்னர் + எனும்உருவபொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல்செய்து பாதுகாப்பு செய்திடும் கோப்பின் வகைக்குஏற்ப All Files, Images, Videosஆகிய உருவப்பொத்தான்களில்தேவையானதை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக பிறகு இவ்வாறு கொண்டுவந்த கோப்புகளைதெரிவுசெய்து அப்படியே பிடித்து கொண்டிருக்கவும் உடன் நாம் தெரிவுசெய்து கோப்புகள் வெற்றிகரமாக மறைகுறியாக்கம் செய்யபட்டு orange வண்ண உருவபொத்தான்களாக திரையில் காண்பிக்கும்

2

இவ்வாறுமறைகுறியாக்கம் செய்யப்பட்ட கோப்புகளை மீண்டும் பழைய நாம் படிக்கும் நிலைக்கு கொண்டுவருவதற்காக Andrognito 2எனும் இந்த பயன்பாட்டினை செயல்படுத்திடுக தோன்றிடும் திரையில் நம்முடைய நான்குஇலக்க PINஐ உள்ளீடுசெய்து நம்முடைய தரவுகளை அனுகிடும் அனுமதிபெற்றிடுக பிறகு நாம்மறைகுறியாக்கம்செய்த கோப்புகளில் தேவையானதை தெரிவு செய்துபிடித்துகொண்டு திரையின் மேலே வலதுபுறமூலையில் உள்ள பூட்டுபோன்ற உருவப்பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் நாம் தெரிவுசெய்து மறையாக்கம் செய்த கோப்பானது மீண்டும் பழைய நிலைக்கு உருமாற்றம் செய்யப்பட்டுவிடும்

புதியவர்களுக்கு ஆண்ட்ராய்டு பயிற்சிகையேடு பகுதி-22 பயனாளர் இடைமுகப்பு கட்டுப்பாடுகள் -தொடர்ச்சி

இருநிலைமாற்றி பொத்தான் ஏதேனுமொரு பொத்தானை தேர்வுசெய்வது அல்லது தேர்வுசெய்யாதிருப்பது ஆகிய இருநிலைகளை பிரிதிபலிக்கசெய்வதே இருநிலை மாற்றி பொத்தானாகும் இது அடிப்படையில் ஒரு on/off பொத்தானாகவும் ஒரு விளக்கு சுட்டியாகவும் இருக்கின்றது
இருநிலை மாற்றி பொத்தானின் பண்புக்கூறுகள் பின்வருபவை இருநிலை மாற்றி பொத்தானின் கட்டுப்பாட்டிற்கான மிகமுக்கிய பண்புக்கூறுகளாகும் நாம் ஆண்ட்ராய்டு அலுவலக இணைய பக்கத்தில் இந்த பண்புக்கூறுகளின் முழுமையான பட்டியலை காண-முடியும் அதனை தொடர்ந்து இயக்க நேரத்தில் அவற்றை பயன்படுத்தி தொடர்புடைய வழிமுறைகளுடன் நாம் விரும்பியவாறு மாற்றியமைத்திடவும் முடியும்
android.widget.TextView என்பது மரபுவழியாக பெறப்பட்ட இனமாகும்
android.view.Viewஎன்பதும் மரபுவழியாக பெறப்பட்ட இனமாகும்
எடுத்துகாட்டு பின்வருவது கோட்டு புறவமைப்பையும் இருநிலைமாற்றியையும் பயன்படுத்தி நம்முடைய சொந்த ஆண்ட்ராய்டு பயன்பாட்டினை எவ்வாறு உருவாக்குவது என காண்பிப்பதற்கான எளிய படிமுறைகளாகும் இதன் வாயிலாக நம்மை இந்த எடுத்துகாட்டு கொண்டுசெல்லும்

பின்வருவது src/com.example.guidemo7/MainActivity.java.எனும் மாறுதல்கள் செய்யப்பட்ட முதன்மை கோப்புகளின் உள்ளடக்கமாகும் இந்த கோப்பு ஒவ்வொரு அடிப்படை வாழ்க்கை சுழற்சி வழிமுறைகளை உள்ளிணைந்ததாக ஆக்க முடியும்
package com.example.guidemo7;
import android.os.Bundle;
import android.app.Activity;
import android.view.Menu;
import android.view.View;
import android.view.View.OnClickListener;
import android.widget.Button;
import android.widget.Toast;
import android.widget.ToggleButton;
public class MainActivity extends Activity {
private ToggleButton toggleBtn1, toggleBtn2;
private Button btResult;
@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.activity_main);
addListenerOnToggleButton();
}
private void addListenerOnToggleButton() {
toggleBtn1 = (ToggleButton) findViewById (R.id.toggleButton1);
toggleBtn2 = (ToggleButton) findViewById (R.id.toggleButton2);
btResult = (Button) findViewById(R.id.button1);
btResult.setOnClickListener(new OnClickListener() {
@Override
public void onClick(View v) {
StringBuffer result = new StringBuffer();
result.append(“START Condition – “).append (toggleBtn1.getText());
\result.append(“\nSTOP Condition – “).append (toggleBtn2.getText());
Toast.makeText(MainActivity.this, result.toString(), Toast.LENGTH_SHORT).show();
}
});
} @Override
public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
/* Inflate the menu; this adds items to the action bar
if it is present */
getMenuInflater().inflate(R.menu.main, menu);
return true;
}
}
பின்வருவதுres/layout/activity_main.xml எனும் கோப்பின் உள்ளடக்கமாகும்

இவைகளை புதியமாறிலிகளிலிருந்து வரையறுப்பதற்கு res/values/strings.xmlஎன்பதன் உள்ளடக்கமாகும்

GUIDemo7
Settings
Example showing ToggleButton
START
STOP
Click Me

பின்வருவது AndroidManifest.xmlஎன்பதன் இயல்புநிலை உள்ளடக்கமாகும்

சற்றுமுன் நம்மால் மாறுதல்கள் செய்யப்பட்டGUIDemo7எனும் பயன்பாட்டினை இயக்க முயற்சி செய்வோம்! சூழல் அமைவை செயற்படுத்திடும் போதே நாம் நம்முடைய AVDஐ உருவாக்கிவிட்டதாக கருதி(எடுத்து)கொள்க Eclipseஇலிருந்து இந்த பயன்பாட்டினை இயக்குவதற்கு நம்முடைய செயல்திட்டங்களின் கோப்புகளில் ஒன்றாக திறந்து கொள்க தொடர்ந்து கருவிப்பட்டையிலிருந்து Run எனும் உருவப்பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக. உடன் Eclipseஆனது இந்த பயன்பாட்டினை நம்முடைய AVD இல்நிறுவுகை செய்யத்துவங்கிடும் அதனைதொடர்ந்து நம்முடைய பயன்பாட்டிலும் கட்டமைவில்உள்ள அனைத்தும் மிகச்சரியாக இருக்கின்றது எனில் அது பின்வரும் முன்மாதிரி சாளரத்தினை திரையில் காண்பிக்கும்

1
பின்வரும் திரையில் இரண்டுஇருநிலை பொத்தான்களையும் அதன் வாயிலாக மாறுதல் செய்த நிலையில் அதற்கான நிபந்தனைகளுடன் தோன்றியுள்ளது

2
பின்வரும் திரையில் இரண்டாவது இருநிலை பொத்தானை STARTஎன்பதற்கு மாறுதல் செய்தபின்னர் நிபந்தனையுடன் தோன்றியுள்ள தோற்றமாகும்

3

பயிற்சி XMLஇன் புறவமைப்பு கோப்பின் நிரல்தொடரினை உருவாக்கிடும் நேரத்திலும் இருநிலைமாறிகளின் பொத்தானின்பண்புக்கூறில் வித்தியாசமான காட்சியை காணவும் உணரவும் வித்தியாசமான பண்புக்கூறுகளுடன் மேலேகூறிய பயிற்சியை முயற்சித்திடுக என பரிந்துரை செய்யப்படுகின்றது அதனை திருத்தம் செய்திடுமாறும் எழுத்துருவின் வன்ணம் ,குழு ,உரையமைப்பு ஆகிய பல்வேறு வகையில் மாறுதல்கள் செய்து அதன் விளைவை சரிபார்த்திடுக ஒரே செயலிற்கு பல்வேறு தானியங்கியாக உரைகாட்சியை நிரப்பிடும் கட்டுப்பாடுகளுடன் மேலேகூறிய பயிற்சியை செய்து பார்த்திடமுடியும்

Previous Older Entries