ஆண்ட்ராய்டில் வினாடி வினா நிகழ்ச்சி பயன்பாடுகளை அப்இன்வென்ட்டர்2 ஆல் உருவாக்கிடமுடியும்

ஆண்ட்ராய்டு இயக்கமுறைமைகளில் தொகுதியான கேள்விகளும் அதற்கு குரலொலியுடனான பதில்களும் சேர்ந்ததொரு வினாடி வினா நிகழ்ச்சி தொகுப்பு பயன்பாட்டினை அப்இன்வென்ட்டர்2 இல் எளிதாக உருவாக்கிடமுடியும் இதற்காக தரவுகளை உருவாக்குவதற்கானApp1 அந்த தரவுகளை பயன்படுத்தி ஒருசில செயல்களை செயல்படுத்திடுவதற்கானApp2 ஆகிய இவ்விரண்டிற்கு இடைய தொடர்பாளராகவும் தரவுகளை தேக்கிவைப்பவையாகும் செயல்படும்TinyDB ஆகியவற்றுடன்செயல் நடைபெறும் அமைவிடம்(Screen ),பதில் கூறுபவர்களின் குரலொலியை அங்கீகரிப்பது(Speech Recognizer ),படுக்கை வசமாக அனைத்து உறுப்புகளையும் அமைப்பது( Horizontal arrangements ), நெடுக்கைவசமாக உறுப்புகளை அமைப்பது ( Vertical Arrangement) ஆகியபொருள்கூறுகள்(Components) நமக்கு தேவையாகும் முதலில் கேள்விகளும் அவைகளுக்கான பதில்களும்கொண்ட QuestionSetList எனக்குறிப்பிடும் வினாடிவினாக்களின் தொகுதியான பட்டியலில் Q எனக்குறிப்பிடும் வினா, Aஎனக்குறிப்பிடும் விடை, TotalQ எனக்குறிப்பிடும் மொத்த வினாவிடைகள் ஆகியவை குறியொட்டு(Tag)களாகும்
ஆண்ட்ராய்டுஇயக்கமுறைமையின் முதன்மைத்திரையில் create Questions or Answer Questions எனும் தலைப்புடன் இந்த பயன்பாடு தோன்றிடவேண்டும் அதன்கீழ் Create Questions எனும் உருவப்பொத்தானும் Answer Questions எனும் உருவப்பொத்தானும் நிகழ்வுமுடிந்தவுடன் அடுத்தநிகழ்விற்கு செல்வதற்கானClearAll எனும் உருவப்-பொத்தானும் பிழைஏதும் உருவானால் அதனை சரிசெய்வதற்கானDebug எனும் உருவப்பொத்தானும் தேவையாகும்
இங்கு CRUD என சுருக்கமாக அறியப்படும் உருவாக்குதல் படித்தல் நிகழ்நிலைபடுத்துதல் நீக்கம் செய்தல் (Create,Read,Update,Delete) ஆகிய செயல்களை செயல்படுத்தஉதவிடும் எளியசாதாரண இடைமுகமாக இந்தTinyDB என்பது செயல்படுகின்றது
அடுத்ததாக தயார்நிலையில் உள்ள Create Questions எனும் தலைப்புடன் கேள்விகளின் தொகுதிகளுக்கானQuestions Set எனும் உருவப்பொத்தானும் கேள்விகளுக்காகQuestion எனும் உருவப்பொத்தானும் அவற்றின் விடைகளுக்காகAnswer எனும் உருவப்-பொத்தானும் இதனை சேமிப்பதற்காகSave Question எனும் உருவப்பொத்தானும் அடுத்த-நிகழ்விற்கு செல்வதற்காகDone(Go Back) எனும் உருவப்பொத்தானும் தேவையாகும்
இதற்கடுத்ததாக திரையில் தோன்றிடும் கேள்விக்கான பதிலை குரலொலி வாயிலாக உள்ளீடு செய்திடுவதற்காகAnswer Questions என்ற தலைப்புடன் தேவையான கேள்வித்தொகுதிகளை தெரிவுசெய்வதற்காகSelect QuestionSetஎனும் உருவப்-பொத்தானும் அந்த தொகுதியான கேள்விகளை தெரிவுசெய்வதற்கானQuestion எனும் உருவப்-பொத்தானும் அந்த கேள்விக்கான பதிலை குரலொலிமூலம் உள்ளீடுசெய்வதற்கானAnswer எனும் உருவப்பொத்தானும்முந்தையசெயலிற்கு செல்லPrevious எனும் உருவப்-பொத்தானும்அடுத்ததற்கு செல்லNext எனும் உருவப்-பொத்தானும் அடுத்தநிகழ்விற்கு செல்வதற்காகGoBack (Done) எனும் உருவப்-பொத்தானும்(Button) தேவையாகும்இங்கு Microphone.png, validiting Answer ,Speach Recognizer input ஆகியவை கூடுதல் தேவையாகும்
முதலில் தலைப்புகளுக்காகLabel என்பதை Palette=>User Interface=>Label=> என்றவாறு கட்டளைகளை செயல்படுத்தி இழுத்து கொண்டுவந்துவிடுக
பின்னர் பொத்தான்களுக்காகButtonஎன்பதை Palette=>User Interface=>Button=> என்றவாறு கட்டளைகளை செயல்படுத்தி இழுத்து கொண்டுவந்துவிடுக
இவைகளை கிடைமட்டமாக அடுக்கிடுவதற்காக Horizontal Arrangements என்பதை Palette=>LAyout=>Horizontal Arrangement=> என்றவாறு கட்டளைகளை செயல்படுத்தி இழுத்து கொண்டு வந்துவிடுக
நெடுவரிசையாக அடுக்கிடுவதற்காக Vertical Arrangement என்பதை Palette=>LAyout=> Vertical Arrangement => என்றவாறு கட்டளைகளை செயல்படுத்தி இழுத்து கொண்டு- வந்துவிடுக
பிறகு இதனுடைய லேபிளிற்கும் பொத்தான்களுக்குமான பண்பியல்களை சரிசெய்து அமைத்துகொள்க அதன்பிறகு பிளாக் எடிட்டரில் பொருள்கூறுகளை(Components) தெரிந்து கொள்வதற்கேற்ப இவைகளின் பெயரினை மாற்றி யமைத்திடுக
இவைகளில் காட்சியாக ஒருசில பொருள்கூறுகள்(Components) திரையில் தோன்றிடும் வேறுசில பொருள்கூறுகளானவை non-visible என்பதன்கீழ் மறைந்து இருக்கும் மிகமுக்கியமாக இந்த TinyDB ஆனது இடைநிலைமுகவராக தரவுதளநிருவாகியாக கண்ணிற்கு புலப்படாமல் அமைந்திருக்கும் திரையில் தேன்றிடும் கேள்விகளுக்கான பதிலை குரலொலி மூலம் உள்ளீடு செய்வதற்காக Microphone.png எனும் ஏற்பாடும் குரலொலியை பதிலாக புரிந்துகொள்வதற்காகSpeach Recognizer input என்பதையும் உள்ளீடு செய்யப்படும் பதிலானது சரியானதா என சரிபார்ப்பதற்காக validiting Answerஎன்பதையும் அமைத்து கொள்க இதன் பின்னர் பிழையேதும் உள்ளதாவென சரிபார்த்து சரியாக இருந்தால் Build எனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்து செயல்படும் கோப்பாக .exe மாற்றியமைத்து கொள்க இறுதியாக ப்ளூடூத் அல்லது யூஎஸ்பிவாயிலாக இந்த பயன்பாட்டினை நம்முடைய செல்லிடத்து பேசிக்கு பதிவிறக்கம் செய்து பயன்படுத்தி கொள்க

Advertisements

புதியவர்களுக்கு ஆண்ட்ராய்டு பயிற்சிகையேடு பகுதி-29-வாடிக்கையாளரின் உள்ளுறுப்புகள்

ஆண்ட்ராய்டானது பொத்தான்(Button), உரைக்காட்சி(TextView), உரையைதிருத்துதல்(EditText), பட்டியல்காட்சி(ListView), தேர்வுசெய்பெட்டி(CheckBox), வானொலிபொத்தான்(RadioButton), தொகுப்பு(Gallery), சுழலி(Spinner), தானியங்கிஉரைபூர்த்திசெய்திடும்காட்சி(AutoCompleteTextView) என்பன போன்ற முன்கூட்டியே கட்டமைக்கப்பட்ட மிகப்பெரிய பட்டியலான பொருட்களை நாம் பயன்படுத்தி கொள்வதற்கு தயாராக வைத்துள்ளது இவைகளை நாம் நம்முடைய பயன்பாட்டின் மேம்படுத்துதலின்போது நேரடியாக பயன்படுத்திக்-கொள்ளமுடியும் ஆனால் இவ்வாறு நாம் பயன்படுத்தி கொள்வதற்காக தயாராக உள்ள பொருட்களை(Widget) நம்முடைய பயன்பாட்டு சூழலில்நடப்பிலுள்ள இவைகளின் செயல்பாடு பொருத்தமாக அமையவில்லை என நமக்கு பின்னர்தெரியவந்தால் நம்முடைய தேவைக்கேற்ப பொருத்தமாக நாம் விரும்பியவாறு இவைகளை நம்முடைய சொந்த உள்ளுறுப்புகளாக மாறுதல்கள் செய்து உருவாக்கிகொள்ள ஆண்ட்ராய்டின் தளம் நமக்கு உதவுகின்றது
நாம் செய்யவேண்டியதெல்லாம் நடப்பில் உள்ள பொருளில் அல்லது புறவடிவமைப்பில் சிறிதளவு சரிசெய்தல் மட்டுமேயாகும் நாம் மிகஎளிதாக இந்த பொருட்களை அல்லது புறவடிவமைப்பினை துனைஇனமாக சரிசெய்துஅமைத்துக் கொள்ளமுடியும் அதனை தொடர்ந்து இதனுடைய வழிமுறையை மேலெழுதுதல் செய்து ஒருதிரையினுடைய உறுப்பின் தோற்றத்தையும் செயலினையும் கட்டுப்படுத்திடும் வழியை நமக்கு வழங்குகின்றது
இதில் கூறப்பட்டுள்ள எளிய படிமுறைகளை பின்பற்றி நம்முடைய பயன்பாட்டில் இவைகளை பயன்படுத்தி நாம் விரும்பியவாறான காட்சியை எவ்வாறு உருவாக்குவது என நமக்கு இந்த பயிற்சி கையேடு முழுவிவரங்களுடன் விவரிக்கின்றது
ஒருவாடிக்கையாளர்விரும்பியவாறான எளியஉள்ளுறுப்புகளை உருவாக்குதல்
வாடிக்கையாளர் விரும்பிவாறான உள்ளுறுப்புகளை உருவாக்குவதற்கான எளியவழிமுறை யாதெனில் பொத்தான்(Button), உரைக்காட்சி(TextView), உரையைதிருத்துதல்(EditText), பட்டியல்காட்சி(ListView), தேர்வுசெய்பெட்டி(CheckBox) போன்ற நடப்பிலுள்ள பொருட்கள் எனில் அவைகளை நம்முடைய சொந்த இனத்துடன் துனை இனத்தினை அல்லது பொருட்களின் இனைத்தினை விரிவாக்கம் செய்வதுதான்அவ்வாறு இல்லையெனில் android.view.View class என்பதன் துனையுடன் நாம் விரும்பிய எதனையும் நாமே உருவாக்கிடமுடியும்
இதனுடையஎளிய படிவமானது அனைத்து கட்டமைப்பாளர்களின் அடிப்படை இனத்திற்கு நம்முடைய சொந்த கட்டமைப்பாளரை உருவாக்கி பெறமுடியும் உதாரணமாக DateView என்பதை உருவாக்குவதற்காக TextView என்பதை விரிவாக்கம் செய்வதற்கு பின்வரும் மூன்று கட்டமைப்பாளர்களை உருவாக்கப்படவேண்டும்
public class DateView extends TextView {
public DateView(Context context) {
super(context);
//— Additional custom code —
}
public DateView(Context context, AttributeSet attrs) {
super(context, attrs);
//— Additional custom code —
}
public DateView(Context context, AttributeSet attrs, int defStyle) {
super(context, attrs, defStyle);
//— Additional custom code —
}
}
ஏனெனில் DateView என்பதை TextView என்பதன் ஒரு பிள்ளைகளின் இனமாக உருவாக்கிடவேண்டும் அதனை தொடர்ந்து TextView என்பது அதனோடுதொடர்புடைய அனைத்து பண்புக்கூறுகள், வழிமுறைகள், நிகழ்வுகள் ஆகியவற்றை நாம் அனுக வேண்டியிருக்கும் மேலும்இவைகளை செயல்படுத்தாமலேயே இவைகளை பயன்படுத்தி கொள்ளமுடியும் பின்வரும் எடுத்துகாட்டில் விவரித்துள்ளளவாறு வாடிக்கையாளர் விரும்பும் கூடுதல் செயல்களை நம்முடைய குறிமுறைவரிகளுக்குள் செயல்படுத்திடமுடியும் நாம்நம்முடைய வாடிக்கையாளர் விரும்பியவாறான பொருட்களுக்காக வாடிக்கையாளரின் வரைபடம் அல்லது அதன்அளவினை செயல்படுத்திடுவதற்கான தேவை நமக்கிருந்தால் நாம் onMeasure(int widthMeasureSpec, int heightMeasureSpec) , onDraw(Canvas canvas) ஆகிய மூன்று வழிமுறைகளை மேலெழுதுதல் செய்யவேண்டியிருக்கும் நாம் நம்முடைய முன்கூட்டியே கட்டமைக்கப்பட்ட உறுப்புகளின் அளவை மாற்றியமைத்திட வேண்டியிருந்தால் நாம் நம்முடைய வாடிக்கையாளர் உறுப்புகளுக்கு இந்த வழிமுறைகள் எதையும் பயன்படுத்திடத் தேவையில்லை இந்த onMeasure ()எனும் வழிமுறையானது புறவடிவமைப்பு மேலாளருடன் பொருட்களின் உயரத்திற்கும் அகலத்திற்கும் ஏற்ப அறிவிப்பதற்கு ஒருங்கிணைக்கின்றது இந்நிலையில் நாம் இந்த வழிமுறைக்குள் அதன் அளவை அறிவிப்பதற்கு setMeasuredDimension(int width, int height) எனும் வழிமுறையை அழைத்திட வேண்டும்
அதன் பின்னர் நாம் onDraw(Canvas canvas)எனும் வழிமுறைக்குள் நம்முடைய வாடிக்கையாளர் வரைபடத்தினை செயல்படுத்திடமுடியும் இதில் android.graphis.Canvas என்பது drawRect(), drawLine(), drawString(), drawBitmap() என்பனபோன்ற வழிமுறைகளை கொண்ட Swing எனும் இதனுடைய ஒரு மாற்றுபொருள் போன்றே இது இருக்கும் இவைகளை கொண்டு நாம் நம்முடைய உறுப்புகளை வரைவதற்கு பயன்படுத்தி கொள்ளமுடியும்
நடப்பிலுள்ள பொருட்களை விரிவாக்கம் செய்வதன் வாயிலாக ஒரு வாடிக்கையாளர் உறுப்புகளைநடைமுறைபடுத்திடும் செயலை செய்துவிட்டால் அதன்பின்னர் நாம் நம்முடைய பயன்பாட்டினை மேம்படுத்துதல் செய்வதற்காக இந்த வாடிக்கையாளர் உறுப்புகளைஇருவழிகளில் உரையாற்றுதல்(instantiate) செய்வதற்கு பயன்படுத்தி கொள்ளமுடியும்
செயல் இனத்தின்உள்பகுதியில் குறிமுறைவரிகளைபயன்படுத்தி உரையாற்றுதல்
இது நம்முடைய செயல்இனத்தின் முன்கூட்டியேகட்டமைக்கப்பட்ட பொருட்களின் உரையாற்றுதலின் வழியே வாடிக்கையாளர் உறுப்புகளின் உரையாற்றுதல் வழிமுறையேயாகும் உதாரணமாக மேலேகூறிய வாடிக்கையாளர் உறுப்புகளின் உரையாற்றுதல் வரையறுத்தலைபின்வரும் குறிமுறைவரிகளில் பயன்படுத்தி கொள்ளமுடியும்
@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.activity_main);
DateView dateView = new DateView(this);
setContentView(dateView);
}
ஒரு ஆண்ட்ராய்டின்அடிப்படையான வாடிக்கையாளரின் உறுப்புகள்உரையாற்றுதலை எவ்வாறு புரிந்துஅல்லது அறிந்து கொள்வது என்பதற்கு கீழேவழங்கப்பட்டுள்ள எடுத்துகாட்டினை சரிபார்த்து கொள்க
(குறிமுறைவரிகளை பயன்படுத்தி)ஒரு ஆண்ட்ராய்டின்அடிப்படையான வாடிக்கையாளரின் உறுப்புகள்உரையாற்றசெய்தல்
பின்வரும் எடுத்துக்காட்டில் புறவடிவமைப்பு கோப்பினை பயன்படுத்திடாமல் எவ்வாறு ஒரு எளிய ஆண்டிராய்டின் வாடிக்கையாளர் உறுப்புகளை வரையறுப்பது அதன்பின்னர் புறவடிவமைப்பு கோப்பு எதுவுமில்லாமல் செயல்படும் குறிமுறைவரிகளுக்குள் அதனை எவ்வாறுஉரையாற்ற செய்வது என காண்பிக்கின்றது

பின்வருவதுsrc/com.example.dateviewdemo/DateView.java எனும் கோப்பின் உள்ளடக்கமாகும்இதுநடப்பு நாளினை காண்பிப்பதற்கான கூடுதல் செயலியாக இருக்கும்
package com.example.dateviewdemo;
import java.text.SimpleDateFormat;
import java.util.Calendar;
import android.content.Context;
import android.util.AttributeSet;
import android.widget.TextView;
public class DateView extends TextView {
public DateView(Context context) {
super(context);
setDate();
}
public DateView(Context context, AttributeSet attrs) {
super(context, attrs);
setDate();
}
public DateView(Context context, AttributeSet attrs, int defStyle) {
super(context, attrs, defStyle);
setDate();
}
private void setDate() {
SimpleDateFormat dateFormat = new SimpleDateFormat(“yyyy/MM/dd”);
String today = dateFormat.format(Calendar.getInstance().getTime());
setText(today); // self = DateView is a subclass of TextView
}
}
பின்வருவதுsrc/com.example.dateviewdemo/MainActivity.java எனும் கோப்பின் உள்ளடக்கங்களில் மாறுதல்கள் செய்யப்பட்ட முதன்மையான செயலாகும் இந்த கோப்பில் அடிப்டையான வாழ்க்கை சுழற்சி முறைகளை உள்ளிணைந்ததாக ஆக்கமுடியும்
package com.example.dateviewdemo;
import android.os.Bundle;
import android.app.Activity;
import android.view.Menu;
public class MainActivity extends Activity {
@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.activity_main);
//– Create DateView instance and set it in layout.
DateView dateView = new DateView(this);
setContentView(dateView);
}
@Override
public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
// Inflate the menu; this adds items to the
// action bar if it is present.
getMenuInflater().inflate(R.menu.main, menu);
return true;
}
}

பின்வருவதுres/layout/activity_main.xml எனும் கோப்பின் உள்ளடக்கமாகும்

பின்வருவது புதியஇரு மாறிலிகளை வரையறுப்பதற்கான res/values/strings.xml எனும் கோப்பின் உள்ளடக்கமாகும்

DateViewDemo
Settings
Hello world!

பின்வருவதுAndroidManifest.xml எனும் கோப்பின் இயல்புநிலை உள்ளடக்கமாகும்

சற்றுமுன் நம்மால் மாறுதல்கள் செய்யப்பட்ட “DateViewDemo “எனும் பயன்பாட்டினை இயக்க முயற்சி செய்வோம்! சூழல் அமைவை செயற்படுத்திடும் போதே நாம் நம்முடைய AVDஐ உருவாக்கிவிட்டதாக கருதி(எடுத்து)கொள்க எக்லிப்ஸிலிருந்து இந்த பயன்பாட்டினை இயக்குவதற்கு நம்முடைய செயல்திட்டங்களின் கோப்புகளில் ஒன்றாக திறந்து கொள்க தொடர்ந்து கருவிப் பட்டையிலிருந்து Run எனும் உருவப்பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக. உடன் எக்லிப்ஸானது இந்த பயன்பாட்டினை நம்முடைய AVD இல்நிறுவுகை செய்யத்துவங்கிடும் அதனைதொடர்ந்து நம்முடைய பயன்பாட்டிலும் கட்டமைவிலும் உள்ள அனைத்தும் மிகச்சரியாக இருக்கின்றது எனில் அது பின்வரும் முன்மாதிரி சாளரத்தினை திரையில் காண்பிக்கும்

புதியவர்களுக்கு ஆண்ட்ராய்டு பயிற்சிகையேடு பகுதி-28- பாவணைகளின் தலைமுறை மாறுதல்

ஒருஇணையவடிவமைப்பின்போது பயன்படுத்திடும் அடுக்கு பாவணைதாட்களை(Cascading Style Sheet (CSS)) போன்ற அதேவழிமுறையில் ஆண்ட்ராய்டின் பாவணையின் தலைமுறையும் ஆதரிக்கின்றது நடப்பிலிருக்கும் பாவணைகளிலிருந்து பண்புகளின் தலைமுறைமாறுதல்கள் செய்வதற்கு இதனை பயன்படுத்தி கொள்ளமுடியும்பின்னர் அதனுடைய பண்புகளைமட்டும் நாம் மாறுதல்கள் செய்திடவிரும்பியவாறு அல்லது சேரத்திடுவதற்காக வரையறுத்தால் போதும் முன் பகுதியில் பாவணையை வரையறுத்தவாறு CustomFontStyle என்பதன் தலைமுறை மாறுதல்களைஒருபுதிய பாவணையை LargeFont என்பதற்காக உருவாக்குவது மிகஎளிதாகும் ஆனால் எழுத்துருவின் அளவினை பெரியதாக ஆக்குவதற்கு பின்வருமாறு புதிய பாவணையில் நாம் அனுமதிக்கமுடியும்

20ps

நம்முடைய எக்ஸ்எம்எல்லின் புறவடிவமைப்பில்இந்த புதிய பாவணையை @style/CustomFontStyle.LargeFont ஆக மேற்கோள் செய்திடமுடியும். மேலும் நாம் விரும்பும் வரை பலமுறை நாம் தொடர்ந்து தலைமுறைகளுக்கு கால அளவுடன் பெயரை மட்டும் மாறுதல்கள் செய்து இதனை கொண்டுசெல்லமுடியும் உதாரணமாக FontStyle.LargeFontஎன்பதில் Red என பெயரைமட்டும் மாறுதல்செய்து பின்வருமாறுவிரிவாக்கம் செய்திடமுடியும்

?xml version=”1.0″ encoding=”utf-8″?>

#FF0000/>

நம்முடைய சொந்த வளங்களால் பாவணைகளை வரையறுப்பதற்காகமரபுரிமையின் பெயர்களை மட்டும் மாறுதல்கள் செய்வதால் இந்த தொழில் நுட்பம் செயல்படுகின்றது இந்த வழியில் ஆண்ட்ராய்டின் முன்கூட்டியே கட்டமைக்கப்பட்ட பாவணைகளை நம்மால் மரபுரிமையாக கொண்டுசெல்லமுடியாது ஆண்ட்ராய்டின் முன்கூட்டியே கட்டமைக்கப்பட்ட பாவணையை TextAppearance என்றவாறு மேற்கோள்செய்வதற்கு கீழே குறிப்பிட்டுள்ளவாறு பெற்றோர்(parent)களின் பண்புக்கூறுகளை நாம் பயன்படுத்திகொள்ளவேண்டும்

fill_parent
wrap_content
characters
monospace
12pt
#00FF00/>

ஆண்ட்ராய்டின் கருப்பொருட்கள் (Themes )
இதுவரை பயிற்சியில் பார்த்துவந்ததன் அடிப்படையில நாம் இந்த பாவணையின் அடிப்படை கருத்தமைவை பற்றி புரிந்துகொண்டிருப்போம் என நம்பலாம் அதனால் நாம் அதற்கடுத்ததாக ஒரு கருப்பொருள் (Theme )என்றால் என்ன என புரிந்துகொள்ளமுயற்சி செய்திடுவோம் ஒரு கருப்பொருள்என்பது ஒரு தனிப்பட்ட காட்சிக்கு பதிலாக ஒரு செயல்முழுவதும் அல்லது ஒரு பயன்பாடு முழுவதும்ஆண்ட்ராய்டு பாவணையை நடைமுறைபடுத்துவதைதவிர வேறுஒன்றுமில்லை இவ்வாறாக ஒரு பாவணையானது ஒரு கருப்பொருளாக நடைமுறைபடுத்திடும்போதுஇந்த செயல்களின் ஒவ்வொரு காட்சி(View) அல்லது அது ஆதரிக்கின்றஒவ்வொரு பாவணையின்பண்புகளில் பயன்பாடு செயல்படுத்திடுவதாகும் உதாரணமாக நாம் பயன்படுத்திடும் அதே CustomFontStyle எனும் பாவணையை ஒரு செயலிற்காக ஒரு கருப்பொருளாக செயல்படுத்திடமுடியும் பின்னர் அந்த செயலிற்குள்(Activity) உள்ள அனைத்து உரைகளும் ஒற்றையான பச்சைவண்ண எழுத்துருவாக தோன்றிடும் .நம்முடைய பயன்பாட்டில் அனைத்து செயல்களுக்காக இந்த கருப்பொருளை அமைப்பதற்கு AndroidManifest.xmlஎனும் கோப்பினை திறக்கவும்
பின்னர் பாவணையின் பெயருடன் android:theme என்பதன் பண்புக்கூறும் உள்ளிணைந்ததாக செய்வதற்கு எனும்டேக்கினை திருத்தம் செய்திடவும் உதாரணமாக

ஆனால் நாம் ஒரு கருப்பொருளை ஒரு செயலிற்கு எனும் டேக்கினை மட்டும் செயல்படுத்திடுவிரும்பினால் android:theme என்பதன் பண்புக்கூறினை Activity எனும் டேக்கினை மட்டும் சேர்த்திடுக எடுத்துக்காட்டாக

ஆண்ட்ராய்டால் வரையறுக்கப்பட்ட இயல்புநிலைகருப்பொருட்கள் ஏராளமான அளவில் உள்ளன இவைகளை நாம் நேரடியாக பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் அல்லது நாம் அவைகளை பின்வருமாறு பெற்றோர்(parent) பண்புக்கூறுகளாக பயன்படுத்தி மரபுரிமையாக பயன்படுத்திகொள்ளலாம்


ஆன்ட்ராய்டு கருப்பொருளின் கருத்தமை புரிந்து கொள்வதற்கு இதனை நாம்கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள Theme Demo எனும் எடுத்துகாட்டில் சரிபார்த்து கொள்ளலாம்
பின்வரும் எடுத்துகாட்டானது ஒரு பயன்பாட்டிற்காக ஒரு கருப்பொருளை எவ்வாறு நாம் பயன்படுத்திடமுடியும் என மாதிரிசெயல்விளக்கமாக அமைகின்றது மாதிரி செயல்விளக்கத்திற்காக நாம் நம்முடைய இயல்பிநிலையில் உள்ள AppThem eஎனும் பயன்பாட்டில் இயல்புநிலை உரை அதன் அளவு அதன் குடும்பம் அதன்நிழல் போன்றவைகளை நாம் மாறுதல்கள் செய்திடுவோம் பின்வரும் படிமுறைகளை பின்பற்றி ஒரு எளிய ஆண்ட்ராய்டு பயன்பாட்டினை உருவாக்குவதன் வாயிலாக நாம் இந்த பணியினை நாம் துவக்குவோம்

பின்வருவதுfilesrc/com.example.themedemo/MainActivity.java எனும் மாறுதல்கள் செய்யப்பட்ட முதன்மை கோப்புகளின் உள்ளடக்கமாகும் இந்த கோப்பு ஒவ்வொரு அடிப்படை வாழ்க்கை சுழற்சி வழிமுறைகளை உள்ளிணைந்ததாக்க முடியும
package com.example.themedemo;
import android.os.Bundle;
import android.app.Activity;
import android.view.Menu;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.TextView;
public class MainActivity extends Activity {
@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.activity_main);
//— find both the buttons—
Button sButton = (Button) findViewById(R.id.button_s);
Button lButton = (Button) findViewById(R.id.button_l);
// — register click event with first button —
sButton.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
public void onClick(View v) {
// — find the text view –
TextView txtView = (TextView) findViewById(R.id.text_id);
// — change text size —
txtView.setTextSize(20);
}
});
// — register click event with second button —
lButton.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
public void onClick(View v) {
// — find the text view —
TextView txtView = (TextView) findViewById(R.id.text_id);
// — change text size —
txtView.setTextSize(24);
}
});
}
@Override
public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
getMenuInflater().inflate(R.menu.main, menu);
return true;
}
}
பின்வருவது res/values/style.xml எனும் கோப்பின் உள்ளடக்கமாகும் இது CustomButtonStyle எனும் கூடுதல் பாவனைகளை வரையறுத்துள்ளது

<!– Application theme. →


characters
monospace
1.2
1.2
2
#494948/>
center
3dp
5pt
#000000

100dp
38dp

பின்வருவது res/layout/activity_main.xml எனும் கோப்பின் உள்ளடக்கமாகும

பின்வருவது res/values/strings.xml என்பதன் புதிய இருமாறிலிகளை வரையறுப்பதற்கானதாகும்

ThemeDemo
Settings
Hello world!
Small Font
Large Font

பின்வருவது AndroidManifest.xml எனும் கோப்பின் இயல்புநிலை உள்ளடக்கமாகும் இதில் நாம் வேறு எதனையும் மாறுதல்கள் செய்திடவேண்டாம் ஏனெனில் நாம் கருப்பொருளின் பெயரை மாறுதல்கள் செய்திடாமல் அப்படியே வைத்திருக்கவேண்டும் ஆனால் புத்தம் புதிய கருப்பொருளை வரையறுத்தாலோ அல்லது வேறு பெயரில் இயல்புநிலை கருப்பொருளை மரபுரிமையாக பெற்றாலோ AppTheme எனும் பெயரை புதிய பெயராக மாற்றியமைத்திடவேண்டியிருக்கும்

</manifest
சற்றுமுன் நம்மால் மாறுதல்கள் செய்யப்பட்ட "ThemeDemo "எனும் பயன்பாட்டினை இயக்க முயற்சி செய்வோம்! சூழல் அமைவை செயற்படுத்திடும் போதே நாம் நம்முடைய AVDஐ உருவாக்கிவிட்டதாக கருதி(எடுத்து)கொள்க எக்லிப்ஸிலிருந்து இந்த பயன்பாட்டினை இயக்குவதற்கு நம்முடைய செயல்திட்டங்களின் கோப்புகளில் ஒன்றாக திறந்து கொள்க தொடர்ந்து கருவிப் பட்டையிலிருந்து Run எனும் உருவப்பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக. உடன் எக்லிப்ஸானது இந்த பயன்பாட்டினை நம்முடைய AVD இல்நிறுவுகை செய்யத்துவங்கிடும் அதனைதொடர்ந்து நம்முடைய பயன்பாட்டிலும் கட்டமைவிலும் உள்ள அனைத்தும் மிகச்சரியாக இருக்கின்றது எனில் அது பின்வரும் முன்மாதிரி சாளரத்தினை திரையில் காண்பிக்கும்

இயல்புநிலை பாவணைகளும் கருப்பொருட்களும்
ஆண்ட்ராய்டு தளத்தில் ஏராளமான அளவில் பாவணைகளும் கருப்பொருட்களும் தொகுக்கப்பட்டு நாம் நம்முடைய பயன்பாடுகளில் பயன்படுத்தி கொள்வதற்காக தயாராக வைக்கப்பட்டுள்ளன நாம் இவையனைத்தையும் R.style எனும் இனத்தினை மேற்கோள் செய்வதன் வாயிலாக இதனை நாம் காணமுடியும் அவ்வாறு பட்டியலிடப்பட்ட பாவணைகளை பயன்படுத்தி கொள்வதற்கு இந்த பாவணைகளின் பெயர்களிடையே உள்ள அடிக்கோட்டினை மட்டும் நீக்கம் செய்துவிட்டு அதற்கு பதிலாக இடைவெளிமட்டும் விட்டால் போதும் உதாரணமாக Theme_NoTitleBar theme எனும் பெயருக்கு பதிலாக”@android:style/Theme.NoTitleBar”. எனும் பெயராக பயன்படுத்தி கொள்ளமுடியும் பாவணைகளுக்கும் கருப்பொருட்களுக்கும் ஆன மூலக்குறிமுறைவரிகளை https://android.googlesource.com/platform/frameworks/base/+/refs/heads/master/core/res/res/values/styles.xml , https://android.googlesource.com/platform/frameworks/base/+/refs/heads/master/core/res/res/values/themes.xml ஆகிய இணையபக்கங்களுக்கு சென்று காணமுடியும்

சிறுவர்களுக்கான சிறந்த ஆண்ட்ராய்டு பயன்பாடுகள்

தற்போதைய தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியினால் நாகரிக மனிதவாழ்க்கையானது பேரளவு மாற்றமடைந்து வருகின்றது அதனால் நம்ஒவ்வொருவரின் கைகளிலும் கண்டிப்பாக ஒரு ஆண்ட்ராய்டு கைபேசியானது இதனுடைய குறைவான கட்டணத்தினால் இருப்பதை காணலாம் இது நம்மனைவருடைய கல்விபயன்பாடு முதல் பொழுது போக்குவரை அனைத்து தேவைகளையும் நிறைவுசெய்திடுகின்றது அதிலும் சிறுவர்களுக்கான ஆங்கில எழுத்துகள் வண்ணங்களின் பெயர்கள் காய்கறிகளின் பெயர்கள் பழங்களின் பெயர்கள் உருவப்படங்களுடனும் இசைப்பாடல்களுடனும் எளிதாக சிறுவர்கள் கற்றறிந்து கொள்ளஉதவும பயன்பாடுகள் ஏராளமான அளவில் உள்ளன அவைகளைபற்றிய ஒருபறவை பார்வை பின்வருமாறு
1. நர்ஸரி பாடல்கள்:இது ஆங்கிலத்தின் இருபத்தாறு எழுத்தகளையும்தனித்தனியாக கற்பதற்காக கதைபாடல்களும் இருபதுஅசைவூட்டுபாடல்களும பத்து பழங்கள் பத்து காய்கறிகளின் அறிமுக பாடல்களும் ஐந்து வயதிற்கு ள் இருக்கும் சிறுவர்களுக்காகவென்றே பயன்படுகின்றது இதல் 113 பாடல்கள் 38 நர்ஸரி பாடல்கள்உள்ளன
2. காய்கறிகள்பழங்கள் சிறுவர்கள் இதனுடைய உருவப்படங்களையும் பாடல்களையும் துனையுடன் எளிதாக காய்கறிகள்அல்லது பழங்கள் ஆகியவற்றை பற்றி நன்கு அறிந்து கொள்ளஉதவுகின்றது இது பல்வேறு மொழிகளில் செயல்படுகின்றது
3. பள்ளி்க்குசெல்லுமுன்கற்றல் சிறுவர்கள் பள்ளிகளுக்கு செல்வதற்குமுன்பே ஆங்கில எழுத்துகள் எளிய கணக்குகள் பலவேறு உருவங்கள் போன்றவைகளை புதிர்கள் பொருததுதல்ஆகியவற்றின் வாயிலாக அறிந்து கொள்ள இந்த Preschool எனும் பயன்பாடுஉதவுகின்றது
4. Kids Doodleசிறுவர்கள் படங்கள் வரையும் பயிற்சிக்காக இந்த பயன்பாடு உதவுகின்றது வெவ்வேறு வகையான தூரிகைகளைகொண்டு விருமபியவண்ணம் படம் வரையவும் சரியாக இல்லையெனில் அழித்துவிட்டு புதியதாக வரையவும்இது பயன்படுகின்றது
5. Learning colorfor kids இது பல்வேறு வகையான வண்ணங்களை பற்றி உதாரணங்களுடன் சிறுவர்கள் நன்கு அறிந்து கொள்ளஉதவும் மிகச்சிறந்த பிரபலமான பயன்பாடாகும் இதுமூன்று மொழிகளில் தற்போது கிடைக்கின்றது
6. Animals for kidsஇது சிறுவர்கள் பல்வேறு வகையான விளங்குகளை பற்றி நன்கு கற்றறிந்து கொள்ள உதவுகின்றது 33 வெவ்வேறு விளங்குகளின குரலொலி வாயிலாக அவைகளைபற்றிய ஒரு நல்ல அறிமுகமாக விளங்குகின்றது
7. Mathematics and number kidsஇது 1 முதல் 10 வரையிலானஎண்களை எவ்வாறு எழுதுவது கணக்கிடுவது என சிறுவர்கள் எளிதாக கற்பதற்குஉதவும் மிக அழகிய இலவச பயன்பாடாகும்
8. 123s ABCs kids Handwritingஇது எண்களையும் எழுத்துகளையும் சிறுவர்கள் தாமே எவ்வாறு முயன்று எழுதுவதுஎன கற்பதற்கான சிறந்தமற்றொரு பயனபாடாகும் மேலும் ஆங்கில மொழியில் பேசவும் கற்புிக்கின்றது
9.Coloring Books for kidsஇது ஒரு வரைகலை இடைமுகப்பு பயன்பாடாகும் பென்சில் வண்ணததூரிகை அழிப்பான்ஆகிய கருவிகளை கொண்டு எளிதாக 400 சிந்தனையை தூண்டும் படங்களின் உதவியால் சிறுவர்களின் சிந்தனையை மெருகூட்டஉதவுகின்றது
10. Kids Music Instruments And Sounds சிறுவர்கள் பல்வேறு இசைக்கருவிகள் அவைகளில் இருந்துஎழும் பல்வேறு வகையான இசைகளைதாமேமுயன்று எவ்வாறு இந்த இசைகளை அந்தந்த இசைக் கருவிகளிருந்து எழச்செய்வது எனகற்பதற்கு மிகச்சிறந்த பயன்பாடாகும்

இணைய இணைப்பில்லாத போதும் செயல்படும் ஆண்ட்ராய்டு பயன்பாடுகள்

ஆண்ட்ரய்டு ஆனது அடிப்படையில் இயக்கமுறைமையாகும் அதனால் நாம் நமக்கு தேவையான பல்வேறு பணிகளை செயல்படுத்திடுவதற்காக இதில்செயல்படும் ஆண்ட்ராய்டின் பயன்பாடுகளை நிறுவுகை செய்து பயன்படுத்தி வருகின்றோம் பொதுவாக இவ்வாறான ஆண்ட்ராய்டின் பயன்பாடுகள் நேரடியாக இணையத்தின் வாயிலாக செயல்படும் பயன்பாடுகள் என்றும் இணைய இணைப்பு இல்லாத போதும் செயல்படும் பயன்படுகள் என்றும் பயன்பாட்டில் உள்ளன அதைவிட சாதனங்களுக்கு ஏற்ற ஆண்ட்ராய்டின் பயன்பாடுகளும் தற்போது உள்ளன அவைகளுள் இணைய இணைபபில்லாத போதும் செயல்படும் சிறந்த ஆண்ட்ராய்டின் பயன்பாடுகள் பின்வருமாறு
1.கூகுளின் மொழிமாற்றி(Google Translate):இது நாம் உள்ளீடு செய்த மொழியை நாம் விரும்பும் மொழிக்கு ஒரு சிலநொடிகளில் இணைய இணைப்பில்லாத போதும் மொழிமாற்றம் செய்யபயன்படுகின்றது தற்போது ஏறத்தாழ 90 மொழிகளில் மொழிமாற்றம் செய்யஇந்த பயன்பாடுஉதவுகின்றது
2. செய்தியாளர் (Hike Messenger )பயன்பாடு: இதுவும் இணையஇணைப்பில்லாத போதும் செயல்படும் விவாத பயன்பாடாகும்இது வொய்ஃபியை அடிப்படையாக கொண்டுதிறன்பேசியில் கல்லூரி நண்பர்கள் அலுவலக நண்பர்கள் பணியிடத்து நண்பர்கள் ஆகியோருடன் குழுவிவாதத்திற்கு சிறந்ததாக விளங்குகின்றது
3. ஆங்கில அகராதி : ஏறத்தாழ 229000 ஆங்கில சொற்களுக்கு விளக்கமளிக்கின்றது இதனை ஏறத்தாழ50 மிலலியன்நபர்கள் தினமும் பதிவிறக்கம் செய்து பயன்படுத்தி வருகின்றனர்
4.இணையஇணைப்பில்லாதஅகராதி( Offline Dictionaries) இது பல்வேறு மொழிகளில் நாம் விரும்பும் மொழிக்கான அகராதியாக நாம் விரும்பும் சாதனங்களில் பயன்படுகின்றது இணைய இணைப்பில்லாத போதும் நாம் தெரிந்து கொள்ளவிரும்பும் சொற்களுக்கான விளக்கத்தினை தேடிபிடித்து அறிந்துகொள்ள இதுஉதவுகின்றது இதுவும் 50 மில்லியன் பயனாளர்கள் தினமும் பதிவிறக்க்ம்செய்து பயன்படுத்தி கொள்கின்றனர்
5. இணையஇணைப்பில்லாதவரைபடமும் வழிகாட்டியும்(Offline Maps And Navigation): இது நாம் விரும்பும் இடத்தின் அமைவையும் அதனை அடைவதற்கான GPS வழியையும் இணைய இணைப்பிலாத போதும் நமக்கு காண்பிக்க உதவுகின்றது இது தற்போது 33 மொழிகளில் குரலொலிவாயிலாக வழிகாண்பிக்கின்றது இதுமுப்பரிமான காட்சியின் வாயிலாக வழிகாட்டுகின்றது
6. இணையஇணைப்பில்லாத இணையஉலா (Offline Browser): பயன்பாடு இது இணையஇணைப்பிலாத போதும் இணையபக்கத்தை காண்பிக்கும் மற்றொரு சிறந்த பயன்பாடாகும் அதாவது தற்போது குறிப்பிட்ட இணையபக்கத்தினை பார்வையிட நேரமில்லையெனில் பரவாயில்லை இதன்வாயிலாக இணைய இணைப்பிருக்கும்போது நாம் விரும்பும் இணைபக்கங்களைஎளிதாக பதிவிறக்கம் செய்து சேமித்து வைத்துக் கொண்டபின்னர் நாம் விரும்பும் நேரத்தில் பொறுமையாக குறிப்பிட்ட இணையபக்கத்தினை பார்வையிடஇதுஉதவுகின்றது
7. அனைத்தும்ஒன்றான இணைஇணைப்பில்லாத வரைபடம்(All in One Offline Maps): இது Classical Road Map, topographic maps, satellite maps போன்ற பல்வேறு வரைபடங்களையும் பதிவிறக்கம்செய்து கொண்டபின்னர் குறைந்த அளவு கைபேசி இணைப்பிற்கான சைகை கிடைக்கின்ற இடத்திலும் குறிப்பிட்ட இடத்தின் இட அமைவையும் அதனை அடைவதற்கான GPS வழியையும் இணைய இணைப்பிலாத போதும் நமக்கு காண்பிக்க இது உதவுகின்றது
8. கிவிக் விக்கிபீடியா: இது இணைய இணைப்பில்லாத போதும் பயன்படும் மற்றொரு சிறந்த விக்கிபீடியாவாகும் இது ஒரு இலவச பயன்பாடாகும் இதனை பயன்படுத்துவதற்கு ஒருமுறைமட்டும் தனக்கு தேவையான தரவுகளை பதிவிறக்கம்செய்து கொள்கின்றது இதுமிககுறைந்த கொள்ளளவு கொண்டது
9.ஆண்ட்ராய்டு டுட்டோரியல்: ஆண்ட்ராய்டு பயன்பாடுபற்றி துவக்கநிலையாளர்களும் புதியவர்களும் இணைய இணைப்பில்லாத போதும் அறிந்து கொள்ள உதவும் ஒரு சிறந்த பயன்பாடாகும் இது சாதாரண எளிய எடுத்துகாட்டுகளுன் இணைய பயன்பாடுகளை நம்முடைய சாதனத்திலிருந்தே எவ்வாறு நாமே உருவாக்கி பயன்படுத்துவது என சிறந்த வழிகாட்டியாக விளங்குகின்றது

புதியவர்களுக்கு ஆண்ட்ராய்டு பயிற்சிகையேடு பகுதி-27பாவணைகளும் கருப்பொருட்களும்17

நாம் ஏற்கனவே இணைய வடிவமைப்பில் CSS என சுருக்கமாக அழைக்கப்படும் அடுக்கு பாவணைத்தாள் (Cascading Style Sheet )பற்றி அறிந்திருந்தால் அதேபோன்றே இதுவும் இருப்பதை தெரிந்துகொள்ளமுடியும் இந்த ஆண்ட்ராய்டின் பாவணைகளில் பணிபுரிவது மிகஎளிதாக இருப்பதையும் காணலாம்அல்லது உணரலாம் இங்கு பாவணை என்பது எழுத்துருக்களின் உயரம் எழுத்துருக்களின் வண்ணம் ,padding அதன்அளவு, பின்புல வண்ணம் ஆகியவற்றின் பண்புக்கூறுகளாகும் நாம் இந்த பண்புக்கூறுகளை கோப்புகளின் புறவடிவமைப்புகளில் பின்வருமாறு குறிப்பிடமுடியும்

ஆயினும் இந்த வழிமுறையில் நாம் ஒவ்வொரு பண்புக்கூறுகளையும் தனித்தனியாக வரையறுத்திடவேண்டும் இந்த வழிமுறை மூலக்குறிமுறைவரிகளின் பராமரிப்பு-கண்ணோட்டத்தில் சரியானது அன்று அதனால் அவைகளை தனியான கோப்புகளில் பின்வருமாறு வரையறுத்தபின் நாம் ஆண்ட்ராய்டின் பாவணைகளில் பணிபுரியலாம்
பாவணைகளைவரையறுத்தல்
ஒரு எக்ஸ்எம்எல்லின் வளங்களில் ஒரு பாவணையானது வரையறுக்கப்படுகின்றது அது எக்ஸ்எம்எல்லிருந்து வேறுபட்டது மிகமுக்கியமாக இது புறவடிவமைப்பில் குறிப்பிடப்-படுகின்றது. இந்த எக்ஸ்எம்எல் கோப்புகளானது நம்முடைய res/values/ எனும் செயல்திட்ட கோப்பகத்தின்கீழ் இருக்கின்றது இதுவே என்பதன் மூலமுனைமமாகும் இந்த பாவணை கோப்பிற்காக இது கண்டிப்பாக தேவையாகும் எக்ஸ்எம்எல் கோப்பின் பெயர் தன்னிச்சையானதாகும் ஆனால் இது .xml எனும் பின்னொட்டுடன் இருக்கவேண்டும் என்ற செய்தியைமட்டும் மனதில் கொள்க.
நாம் ஒவ்வொரு கோப்பிற்கும் பலபாவணைகளை எனும் டேக்கினை பயன்படுத்தி வரையறுத்திடமுடியும் ஆனால் ஒவ்வொரு பாவணையும் ஒரேமாதிரியாக பாவணைகளை சுட்டிகாட்டிடுமாறு அதன் பெயர்களை வைத்திருக்கவேண்டும் என்ற செய்தியைமட்டும் கவணத்தில் கொள்க பின்வருமாறு எனும் டேக்கினை பயன்படுத்தி ஆண்ட்ராய்டின் பாவணைகளின் பண்புக்கூறுகளானவை அமைக்கப்பட்டிருக்கும்


இதில் எனும் டேக்கின் மதிப்பு ஒரு திறவுகோள் சரமாகவும், ஒரு ஹெக்ஸ் வண்ணமாகவும், மற்றொரு மூலங்களுக்கு மேற்கோளாகவும் அல்லது பாவணைகளின் பண்புகளுக்கு ஏற்ற மற்றமதிப்புகளாகவும் இருக்கமுடியும்
பாவணைகளை பயன்படுத்துதல்
ஒருமுறைநம்முடைய பாவணையை வரையறுத்துவிட்டால் பின்வருமாறு style எனும் பண்புக்கூறினை பயன்படுத்தி நம்முடைய எக்ஸ்எம்எல்லின் புறவடிவமைப்பு கோப்பில் அதனை நாம் பயன்படுத்தி கொள்ளமுடியும்

ஆண்ட்ராய்டின் பாவணைகளின் கருத்தமைவுகளை புரிந்துகொள்வதற்கு பின்வரும் படிமுறைகளில் வழங்கப்பட்டுள்ள பாவணையின்மாதிரி எடுத்துக்கட்டினை சரிபார்த்து கொள்க
பின்வரும் எடுத்துகாட்டானது தனிப்பட்ட உறுப்புகளை எவ்வாறுஒரு பாவணையில் பயன்படுத்தி கொள்ளமுடியும் என நிரூபிக்கின்றது இவ்வாறான படிமுறைகளை பின்பற்றி ஒரு எளிய ஆண்ட்ராய்டின் பயன்பாட்டினை உருவாக்குவதன் வாயிலாக நம்முடைய பணியைதுவக்கலாம்
படிமுறை

பின்வருவது filesrc/com.example.styledemo/MainActivity.java. எனும் மாறுதல்கள் செய்யப்பட்ட முதன்மை கோப்புகளின் உள்ளடக்கமாகும் இந்த கோப்பு ஒவ்வொரு அடிப்படை வாழ்க்கை சுழற்சி வழிமுறைகளை உள்ளிணைந்ததாக்க முடியும்
package com.example.styledemo;
import android.os.Bundle;
import android.app.Activity;
import android.view.Menu;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.TextView;
public class MainActivity extends Activity {
@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.activity_main);
//— find both the buttons—
Button sButton = (Button) findViewById(R.id.button_s);
Button lButton = (Button) findViewById(R.id.button_l);
// — register click event with first button —
sButton.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
public void onClick(View v) {
// — find the text view —
TextView txtView = (TextView) findViewById(R.id.text_id);
// — change text size —
txtView.setTextSize(20);
}
});
// — register click event with second button —
lButton.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
public void onClick(View v) {
// — find the text view —
TextView
txtView = (TextView) findViewById(R.id.text_id);
// — change text size —
txtView.setTextSize(24);
}
} );
}
@Override
public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
getMenuInflater().inflate(R.menu.main, menu);
return true;
}
பின்வருவது res/values/style.xml CustomButtonStyle எனும் கோப்பின் உள்ளடக்கமாகும் இது CustomButtonStyle எனும் கூடுதல் பாவனைகளை வரையறுத்திடுகின்றது


பின்வருவது res/layout/activity_main.xml எனும் கோப்பின் உள்ளடக்கமாகும்

பின்வருவது புதிய இரு மாறிலிகளை வரையறுப்பதற்கான res/values/strings.xml எனும் கோப்பின் உள்ளடக்கமாகும்

பின்வருவது AndroidManifest.xml: என்பதன் இயல்புநிலை உள்ளடக்கமாகும்

சற்றுமுன் நம்மால் மாறுதல்கள் செய்யப்பட்ட “StyleDemo ” எனும் பயன்பாட்டினை இயக்க முயற்சி செய்வோம்! சூழல் அமைவை செயற்படுத்திடும் போதே நாம் நம்முடைய AVDஐ உருவாக்கிவிட்டதாக கருதி(எடுத்து)கொள்க எக்லிப்ஸிலிருந்து இந்த பயன்பாட்டினை இயக்குவதற்கு நம்முடைய செயல்திட்டங்களின் கோப்புகளில் ஒன்றாக திறந்து கொள்க தொடர்ந்து கருவிப் பட்டையிலிருந்து Run எனும் உருவப்பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக. உடன் எக்லிப்ஸானது இந்த பயன்பாட்டினை நம்முடைய AVD இல்நிறுவுகை செய்யத்துவங்கிடும் அதனைதொடர்ந்து நம்முடைய பயன்பாட்டிலும் கட்டமைவிலும் உள்ள அனைத்தும் மிகச்சரியாக இருக்கின்றது எனில் அது பின்வரும் முன்மாதிரி சாளரத்தினை திரையில் காண்பிக்கும்

ஆண்ட்ராய்டு கைபேசியின் செல்லிடத்து வங்கி பயன்பாடுகள்( Mobile Banking Apps)

லினக்ஸ் ஜாவா ஆகிய இரண்டின் அடிப்படையில் உருவாக்கப்பட்ட இந்த ஆண்ட்ராய்டு இயக்கமுறைமையானது கைபேசிகளில் புதிய பயன்பாடுகளையும் கருவிகளையும் உருவாக்கி நம்முடைய வசதியை மேம்படுத்துவதற்கு மிகப்பேருதவியாக இருக்கின்றது மிகமுக்கியமாக வங்கிகளுக்கு நாம் நேரடியாக செல்லாமல் நாம் இருந்த இடத்திலிருந்தவாறே கணினியை போன்று ஆண்ட்ராய்டு இயக்கமுறைமையுள்ள கைபேசியிலும் வங்கி பயன்பாடுகளை செயல்படுத்தி மற்ற கணக்கிற்குபணப் பரிமாற்றம் செய்வது பொருட்களை கொள்முதல் செய்வது கட்டணங்களை செலுத்துவது போன்ற பல்வேறு வங்கிபணிகளை எளிதாக செயல்படுத்தி பயன்பெறமுடியும் அவ்வாறான வங்கிபயன்பாடுகள் பின்வருமாறு 1State Bank Anywhere எனும் பயன்பாடானது நம்முடைய ஆண்ட்ராய்டு இயக்கமுறைமை செயல்படும் நம்முடைய கைபேசியில் ஸ்டேட்பாங்க் கணக்குகளுக்குள் அல்லதுமற்ற வங்கிகணக்குகளுக்கு இடையேபணபரிமாற்றம் செய்திடவும் நம்முடைய வங்கிகணக்கின் அனைத்து தகவல்களையும் நாம் பெறவும்உதவுகின்றது 2.அவ்வாறே ஐசிஐசி வங்கிக்காக iMobileஎனும் பயன்பாடு நம்முடைய கைபேசியில் பயன்படுத்தி கொள்ளமுடியம் 3.MobileBanking எனும் பயன்பாடு ஹெச்டிஎஃப்சி வங்கிஉருவாக்கி ஆண்ட்ராய்டு கைபேசியில் அனைத்து வங்கி நடவடிக்கைகளிலும் செயல்படுமாறு செய்துள்ளது இதுவும் அனைத்து வங்கிகளுக்கிடையேயான பணபரிமாற்றங்களை அனுமதிக்கின்றது4.Axis Mobile எனும் பயன்பாடுAxis எனும் வங்கிவெளியிட்டுள்ளது இதுஆக்ஸிஸ் வங்கி கணக்குளுக்கிடையே மட்டும் பணபரிமாற்றத்தை அனுமதிக்கின்றதுமேலும் வழக்கமான மற்ற வங்கி பணிகளை அனுமதிக்கின்றது 5.இவ்வாறே HSBC .,mbanking , GO Mobile ,Union Bank Mobile Banking ,Allahabad Bank ,Vijaya Bankபோன்ற பல்வேறு ஆண்ட்ராய்டு கைபேசியில் பயன்படுத்தி கொள்வதற்கான அந்தந்த வங்கிகளுக்கான வங்கி பயன்பாடுகள் நாம் பயன்படுத்தி கொள்ள தயாராக இருக்கின்றன இவைகளைகூகுளின் ப்ளேஸ்டோரிலிருந்து பதிவிறக்கம் செய்து பயன்படுத்தி பயன்பெறுக என பரிந்துரைக்கப்படுகின்றது

Previous Older Entries