ஆண்ட்ராய்டுபயிற்சிகையேடு பகுதி-14 பயனாளர் இடைமுக புறவமைப்புகள்-தொடர்ச்சி

புறவமைப்பு அட்டவணை ஆண்ட்ராய்டு அட்டவணை புறவமைப்பு குழுக்களானவை நெடுவரிசை கிடைவரிசை சேர்ந்த காட்சியாக இருக்கின்றன . நாம் இந்த அட்டவணையில் ஒரு வரிசையை உருவாக்குவதற்காக

எனும் உறுப்பினை பயன்படுத்த வேண்டும். ஒவ்வொரு வரியும், பூஜ்யம் அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட கலண்களை கொண்டிருக்கும்; ஒவ்வொரு கலணும் ஒரு காட்சியின் பொருளை கொண்டிருக்கும் . அட்டவணை புறவமைப்பு கொள்கலன்களானவை அவைகளின், நெடுவரிசைகள், கிடைவரிசைகள் அல்லது கலண்கள் ஆகியவற்றின் எல்லைக் கோடுகளை காண்பிக்காது.
புறவமைப்பு அட்டவணையின் பண்புக்கூறுகள் பின்வருவது புறவமைப்பு அட்டவணையின் குறிப்பிட்ட முக்கியமான பண்புக்கூறுகளாகும்

1.1
எடுத்துகாட்டு இந்த உதாரணத்தில் அட்டவணை புறவமைப்பு பயன்படுத்தி நம்முடைய சொந்த ஆண்ட்ராய்டு பயன்பாடு ஒன்றினை எவ்வாறு உருவாக்குவது என எளிய வழிமுறைகளின் மூலம் நம்மை வழிநடத்தி செல்லும் “அனைவருக்கும் வணக்கம்” எனும் எடுத்துக்காட்டின் பகுதியில் நம்மால் உருவாக்கப்பட்ட ஆண்ட்ராய்டு பயன்பாட்டினை மாறுதல்கள் செய்வதற்கு பின்வரும் வழிமுறைகளை பின்பற்றிடுக:

1.2
பின்வருவது filesrc / com.example.அனைவருக்கும் வணக்கம் / MainActivity.java எனும் கோப்பின் மாற்றப்பட்ட முதன்மை செயல்பாடான உள்ளடக்கம் உள்ளது. இந்தக் கோப்பின் அடிப்படை வாழ்க்கை சுழற்சி முறைகள் ஒவ்வொன்றிலும் இதனை சேர்க்க முடியும்.
package com.example.அனைவருக்கும் வணக்கம்;
import android.os.Bundle;
import android.app.Activity;
import android.view.Menu;
public class MainActivity extends Activity {
@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.activity_main);
}
@Override
public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
getMenuInflater().inflate(R.menu.main, menu);
return true;
}
}
பின்வருவது res/layout/activity_main.xmlஎனும் கோப்பின் உள்ளடக்கமாகும்

பின்வருவது புதிய இரு மாறிலிகளை வரையறுப்பதற்கான res/values/strings.xmlஎனும் கோப்பின் உள்ளடக்கங்களாகும்

அனைவருக்கும் வணக்கம்
Settings

சற்றுமுன் நம்மால் மாறுதல்கள் செய்யப்பட்ட “அனைவருக்கும் வணக்கம்”
எனும் பயன்பாட்டினை இயக்க முயற்சி செய்வோம்! சூழல் அமைவை செயற்படுத்திடும் போதே நாம் நம்முடைய AVDஐ உருவாக்கிவிட்டதாக கருதி(எடுத்து)கொள்க எக்லிப்ஸிலிருந்து இந்த பயன்பாட்டினை இயக்குவதற்கு நம்முடைய செயல்திட்டங்களின் கோப்புகளில் ஒன்றாக திறந்து கொள்க தொடர்ந்து கருவிபட்டையிலிருந்து Run எனும் உருவப்பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக. உடன் எக்லிப்ஸானது இந்த பயன்பாட்டினை நம்முடைய AVD இல்நிறுவுகை செய்யத்துவங்கிடும் அதனைதொடர்ந்து நம்முடைய பயன்பாட்டிலும் கட்டமைவிலும் உள்ள அனைத்தும் மிகச்சரியாக இருக்கின்றது எனில் அது பின்வரும் முன்மாதிரி சாளரத்தினை திரையில் காண்பிக்கும்
2.1
முழுமையான புறவமைப்பு
ஒரு முழுமையான புறவமைப்பு ஆனது நம்மை மிகச்சரியான இடவமைப்பை அதன் உறுப்பினர்களுடன் (X அல்லது / y அச்சுதூரங்களை) குறிப்பிட அனுமதிக்கின்றது. இந்த முழுமையான புறவமைப்பானது மிகச்சரியான முழுமையான நிலையில் இல்லாமல் புறவமைப்புகளின் மற்ற வகைகளை விட பராமரிப்பதில் மிககுறைந்த நெகிழ்வுதன்மையுடனும் கடினமாகவும் இருக்கும்.
முழுமையான புறவமைப்பின் பண்புக்கூறுகள்
பின்வருவது முழுமையான புறவமைப்பு காரணிகளின் குறிப்பிட்ட முக்கியமான பண்புக்கூறுகளாகும்:

1.3
எடுத்துகாட்டு
இந்த உதாரணத்தில் அட்டவணை புறவமைப்பு பயன்படுத்தி நம்முடைய சொந்த ஆண்ட்ராய்டு பயன்பாடு ஒன்றினை எவ்வாறு உருவாக்குவது என எளிய வழிமுறைகளின் மூலம் நம்மை வழிநடத்தி செல்லும் “அனைவருக்கும் வணக்கம்” எனும் எடுத்துக்காட்டின் பகுதியில் நம்மால் உருவாக்கப்பட்ட ஆண்ட்ராய்டு பயன்பாட்டினை மாறுதல்கள் செய்வதற்கு பின்வரும் வழிமுறைகளை பின்பற்றிடுக:

1.4
பின்வருவது src / com.example.அனைவருக்கும் வணக்கம் / MainActivity.java எனும் கோப்பின் மாற்றப்பட்ட முதன்மை செயல்பாடான உள்ளடக்கம் உள்ளது.
இந்தக் கோப்பின் அடிப்படை வாழ்க்கை சுழற்சி முறைகள் ஒவ்வொன்றிலும் இதனை சேர்க்க முடியும்.
package com.example.அனைவருக்கும் வணக்கம்;
import android.os.Bundle;
import android.app.Activity;
import android.view.Menu;
public class MainActivity extends Activity {
@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.activity_main);
}
@Override
public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
getMenuInflater().inflate(R.menu.main, menu);
return true;
}
}
பின்வருவது res/layout/activity_main.xmlஎனும் கோப்பின் உள்ளடக்கமாகும்

பின்வருவது புதிய இரு மாறிலிகளை வரையறுப்பதற்கு res/values/strings.xmlஎனும் கோப்பின் உள்ளடக்கங்களாகும்

அனைவருக்கும் வணக்கம்
Settings

சற்றுமுன் நம்மால் மாறுதல்கள் செய்யப்பட்ட “அனைவருக்கும் வணக்கம்”
எனும் பயன்பாட்டினை இயக்க முயற்சி செய்வோம்! சூழல் அமைவை செயற்படுத்திடும் போதே நாம் நம்முடைய AVDஐ உருவாக்கிவிட்டதாக கருதி(எடுத்து)கொள்க எக்லிப்ஸிலிருந்து இந்த பயன்பாட்டினை இயக்குவதற்கு நம்முடைய செயல்திட்டங்களின் கோப்புகளில் ஒன்றாக திறந்து கொள்க தொடர்ந்து கருவிப்பட்டையிலிருந்து Run எனும் உருவப்பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக. உடன் எக்லிப்ஸானது இந்த பயன்பாட்டினை நம்முடைய AVD இல்நிறுவுகை செய்யத்துவங்கிடும் அதனைதொடர்ந்து நம்முடைய பயன்பாட்டிலும் கட்டமைவிலும் உள்ள அனைத்தும் மிகச்சரியாக இருக்கின்றது எனில் அது பின்வரும் முன்மாதிரி சாளரத்தினை திரையில் காண்பிக்கும்
2.2
வரைச்சட்ட புறவமைப்பு
வரைச்சட்ட புறவமைப்பு என்பது ஒரு உருப்படியை பிரதிபலித்திடுவதற்காக திரையின் ஒரு பகுதியில் தடுப்பதற்கு வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. பொதுவாக, வரைச்சட்ட புறவமைப்பு என்பதை ஒரு ஒற்றையான உறுப்பினரின் காட்சியை தாங்குவதற்கு பயன்படுத்திகொள்ளப்படுகின்றது ஏனெனில் உறுப்பினர்களின் காட்சி ஒன்றுடன் மற்றொன்று சேர்ந்திடாமல் வெவ்வேறு திரைகாட்சியின் அளவுகளில் அவைகளின் அளவானவை இருந்திடுமாறு செய்வது என்பது ஒரு வழியில் காட்சிகளை நிருவகிப்பதற்கு மிகக்கடினமான செயலாக இருக்கும், , நாம், ஒரு வரைச்சட்ட புறவமைப்பில் பல உறுப்பினர்களை சேர்ப்பதற்கும் android:layout_gravity attribute. என்பதை பயன்படுத்தி, ஒவ்வொரு உறுப்பினரை ஈர்ப்பதற்கும் ஒதுக்கீடுசெய்வதன் மூலம் அவர்களுடைய நிலையை கட்டுப்படுத்த முடியும்:
வரைச்சட்ட புறவமைப்பின் பண்புக்கூறுகள்

1.5
எடுத்துகாட்டு
இந்த எடுத்துகாட்டில் வரைச்சட்ட புறவமைப்பை பயன்படுத்தி நம்முடைய சொந்த ஆண்ட்ராய்டு பயன்பாடு ஒன்றினை எவ்வாறு உருவாக்குவது என எளிய வழிமுறைகளை மூலம் நம்மை வழிநடத்தி செல்லும் “அனைவருக்கும் வணக்கம்” எனும் எடுத்துக்காட்டின் பகுதியில் நம்மால் உருவாக்கப்பட்ட ஆண்ட்ராய்டு பயன்பாட்டினை மாறுதல்கள் செய்வதற்கு பின்வரும் வழிமுறைகளை பின்பற்றிடுக:

1.6
பின்வருவது filesrc / com.example.helloworld / MainActivity.java எனும் கோப்பின் மாற்றப்பட்ட முதன்மை செயல்பாடான உள்ளடக்கம் உள்ளது.
இந்தக் கோப்பின் அடிப்படை வாழ்க்கை சுழற்சி முறைகள் ஒவ்வொன்றிலும் இதனை சேர்க்க முடியும்.
package com.example.அனைவருக்கும் வணக்கம்;
import android.os.Bundle; I
mport android.app.Activity;
import android.view.Menu;
public class MainActivity extends Activity {
@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.activity_main);
}
@Override
public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
getMenuInflater().inflate(R.menu.main, menu);
return true;
}
}
பின்வருவது res/layout/activity_main.xmlஎனும் கோப்பின் உள்ளடக்கமாகும்

பின்வருவது புதிய இரு மாறிலிகளை வரையறுப்பதற்கு res/values/strings.xmஎனும் கோப்பின் உள்ளடக்கங்களாகும்

HelloWorld
Settings

சற்றுமுன் நம்மால் மாறுதல்கள் செய்யப்பட்ட “அனைவருக்கும் வணக்கம்”
எனும் பயன்பாட்டினை இயக்க முயற்சி செய்வோம்! சூழல் அமைவை செயற்படுத்திடும் போதே நாம் நம்முடைய AVDஐ உருவாக்கிவிட்டதாக கருதி(எடுத்து)கொள்க எக்லிப்ஸிலிருந்து இந்த பயன்பாட்டினை இயக்குவதற்கு நம்முடைய செயல்திட்டங்களின் கோப்புகளில் ஒன்றாக திறந்து கொள்க தொடர்ந்து கருவிப்பட்டையிலிருந்து Run எனும் உருவப்பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக. உடன் எக்லிப்ஸானது இந்த பயன்பாட்டினை நம்முடைய AVD இல் நிறுவுகை செய்யத்துவங்கிடும் அதனைதொடர்ந்து நம்முடைய பயன்பாட்டிலும் கட்டமைவிலும் உள்ள அனைத்தும் மிகச்சரியாக இருக்கின்றது எனில் அது பின்வரும் முன்மாதிரி சாளரத்தினை திரையில் காண்பிக்கும்

2.3
பட்டியல் காட்சி
அண்ட்ராய்டின் பட்டியல் காட்சி(ListView) என்பது பல பொருட்களாலான குழுக்களையும் செங்குத்தாக உருளும்படியான பட்டியலின் பிரதிபலிக்கும் ஒரு காட்சியாக வருகின்றது இந்த .பட்டியலான பொருட்கள் தானாகவே ஒரு வரிசை அல்லது தரவுதளம் போன்ற ஒரு மூலத்திலிருந்து உள்ளடக்கத்தைக் இழுத்து கொள்வது என்ற ஒரு ஏற்பானை(Adapter) பயன்படுத்தி பட்டியலிற்குள் சேர்க்கப்பட்டதாகும்
.ஒரு ஏற்பான் என்பது உண்மையில் பயனாளர் இடைமுக கூறுகளும் பயனாளர் இடைமுக கூறில் ஒரு தரவினை நிரப்பவது என்ற அந்த தரவு மூலங்களுக்கு இடையே பாளமாக விளங்குகின்றது .
பட்டியல் காட்சி(ListView) கட்டக்காட்சி(GridView) ஆகிய இரண்டும் ஏற்பான் காட்சியின்(AdapterView) துனை இனங்களாகும் மேலும் அவைகளை கட்டுப்-படுத்துவதால் ஒரு ஏற்பானிற்குள் அவைகளை பிரபலபடுத்திடமுடியும் இதனை தொடர்ந்து வெளிப்புற மூலத்தில் இருந்து தரவை மீளப்பெறவும் ஒவ்வொரு தரவின் உள்ளீட்டிற்குமான பிரிநிதிஎன்று ஒரு காட்சியை உருவாக்குகின்றது,
ஒரு ஏற்பான் காட்சிக்காக (அதாவது. பட்டியல் காட்சி(ListView) கட்டக்காட்சி(GridView)) காட்சியை உருவாக்குவதற்காகவும் பல்வேறுவகையில் தரவுகளை மீளப்பெறுவதற்காகவும் என்று பயன்படுத்தி கொள்வதற்கு ஆண்ட்ராய்டானது ஏராளமான துனை இணங்களை வழங்குகின்றது
வரிசை ஏற்பான்,சுட்டிஏற்பான் ஆகிய இரண்டும் பொதுவான சிறந்த ஏற்பான்களாகும் இவைஇரண்டிற்கும் தனித்தனியான எடுத்துகாட்டினை பின்வரும்பகுதியில் நாம் காணவிருக்கின்றோம்
பட்டியல் காட்சியின் காரணிகள்
பின்வருவது பட்டியல் காட்சியின் குறிப்பிட்ட முக்கியமான பண்புக்கூறுகளாகும்

1.7
அணிஏற்பான்
நம்முடைய தரவு மூலமானது ஒரு அணியாக இருக்கும்போது நாம் இந்த ஏற்பானை பயன்படுத்த முடியும். இயல்புநிலையில், வரிசைஏற்பான் (தகவி) ஆனது ஒவ்வொரு பொருளின் மீதும் to String() எனும் அழைப்பின்மூலம் ஒவ்வொரு அணியான பொருளிற்காகவும் காட்சியை உருவாக்குகின்றது மேலும் ஒரு உரைக்காட்சியில்(TextView) இந்த உள்ளடக்கங்களை வைத்திடுகின்றது . நாம், ஒருசரங்களாலான அணியை வைத்திருப்பதாக கொள்வோம் நாம் ஒரு பட்டியல் காட்சியை பிரதிபலக்க செய்திட விரும்புகிறோம் எனில் ஒவ்வொரு அணியானச்சரத்திற்கும் ஒவ்வொரு சரத்திற்கும் புறவமைப்பை குறிப்பிடுவதற்கு ஒரு புதிய அணி ஏற்பானை துவக்கி ஒரு கட்டமைப்பவரை பயன்படுத்தி கொள்ளவேண்டும்
ArrayAdapter adapter = new ArrayAdapter(this,
R.layout.ListView,
StringArray);
இங்கே இந்த கட்டமைப்பாளருக்கான மதிப்புருக்கள் உள்ளன:
இதுதான் பயன்பாட்டு சூழல்ஆகும். பெரும்பாலானவை இப்படியாகத்தான் இருக்கும் அதனால் இதனை கவணமாக வைத்திடுக.என்பதுமுதல் மதிப்புருவாகும்
XMLகோப்பில் புறவமைப்ப வரையறுக்கப்பட்டது வரிசையில் ஒவ்வொரு சரத்திற்காக உரைக் காட்சி இருக்கின்றது என்பது இரண்டாம் மதிப்பருவாகும்
உரை காட்சியில் ஒரு சரங்களின் வரிசையை பிரபலபடுத்திட வேண்டும் என்பது இறுதி மதிப்புருவாக உள்ளது.
நாம் இவ்வாறு ஒரு வரிசை ஏற்பானை உருவாக்கிவிட்டால், பின்னர் நம்முடைய ListViewஎனும் பொருளின் மீது வெறுமனே setAdapter() என்பதை அழைக்கலாம் அது பின்வருமாறு இருக்கும்:
ListView listView = (ListView) findViewById(R.id.listview);
listView.setAdapter(adapter);
நாம் res/layoutஎனும் கோப்பகத்தின் கீழ் XML எனும் ஒரு கோப்பில் நம்முடைய பட்டியல் காட்சியை வரையறுக்க வேண்டும். நம்முடைய எடுத்துக்காட்டில் நாம் activity_main.xml எனும் கோப்பை பயன்படுத்தி கொள்ள போகின்றோம்.
எடுத்துகாட்டு
பட்டியல் காட்சி (ListView)என்பதை பயன்படுத்தி நாம்நம்முடைய சொந்த ஆண்ட்ராய்டு பயன்பாட்டினை எவ்வாறு உருவாக்குவது என பின்வரும் எளிய வழிமுறைகளை மூலம் காண்பிப்பதற்காக நம்மை அழைத்து செல்லும் . நாம் “அனைவருக்கும் வணக்கம்” எனும் எடுத்துக்காட்டு பகுதியில் உருவாக்கப்பட்ட ஆண்ட்ராய்டு பயன்பாட்டினை மாறுதல்கள் செய்திட பின்வரும் வழிமுறைகளை பின்பற்றிடுக:

1.8
பின்வருவது src/com.example.அனைவருக்கும் வணக்கம்/MainActivity.java எனும் கோப்பின்மாறுதல்கள் செய்யப்பட்ட முதன்மை செயல்பாட்டின் உள்ளடக்கமாக உள்ளது. இந்தக் கோப்பினைஅடிப்படைவாழ்க்கை சுழற்சிமுறைகள் ஒவ்வொன்றிலும் சேர்க்க முடியும்.
package com.example.அனைவருக்கும் வணக்கம்;
import android.os.Bundle;
import android.app.Activity;
import android.view.Menu;
import android.widget.ArrayAdapter;
import android.widget.ListView;
public class MainActivity extends Activity {
// Array of strings… String[] countryArray = {“India”, “Pakistan”, “USA”, “UK”};
@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.activity_main);
ArrayAdapter adapter = new ArrayAdapter(this,
R.layout.activity_listview, countryArray);
ListView listView = (ListView) findViewById(R.id.country_list);
listView.setAdapter(adapter);
}
}
பின்வருவது res/layout/activity_main.xmlஎனும் கோப்பின் உள்ளடக்கமாகும்

பின்வருவது புதிய இரு மாறிலிகளை வரையறுப்பதற்கு res/values/strings.xmlஎனும் கோப்பின் உள்ளடக்கங்களாகும்

அனைவருக்கும் வணக்கம்
Settings

பின்வருவது res/layout/activity_listview.xmlஎனும் கோப்பின் உள்ளடக்கமாகும்

சற்றுமுன் நம்மால் மாறுதல்கள் செய்யப்பட்ட “அனைவருக்கும் வணக்கம்”
எனும் பயன்பாட்டினை இயக்க முயற்சி செய்வோம்! சூழல் அமைவை செயற்படுத்திடும் போதே நாம் நம்முடைய AVDஐ உருவாக்கிவிட்டதாக கருதி(எடுத்து)கொள்க எக்லிப்ஸிலிருந்து இந்த பயன்பாட்டினை இயக்குவதற்கு நம்முடைய செயல்திட்டங்களின் கோப்புகளில் ஒன்றாக திறந்து கொள்க தொடர்ந்து கருவிபட்டையிலிருந்து Run எனும் உருவப்பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக. உடன் எக்லிப்ஸானது இந்த பயன்பாட்டினை நம்முடைய AVD இல் நிறுவுகை செய்யத்துவங்கிடும் அதனைதொடர்ந்து நம்முடைய பயன்பாட்டிலும் கட்டமைவிலும் உள்ள அனைத்தும் மிகச்சரியாக இருக்கின்றது எனில் அது பின்வரும் முன்மாதிரி சாளரத்தினை திரையில் காண்பிக்கும்
2.4

Advertisements

கைபேசியில்இணையஇணைப்பில்லாதசமயத்திலும் பயன்படுத்தி கொள்ளும்பயன்பாடுகள்

என்னதான் செல்லிடத்து பேசிகளின் சேவையார்கள் பல்வேறு வசதி வாய்ப்புகளை ஏராளமான அளவில் வாரி வழங்கினாலும் இந்திய சூழலில் அடிக்கடி இணைப்பு அறுந்துபோதல் மிகமெதுவான இணைப்பு வேகம் போன்றபல்வேறு காரணிகளினால் பயனார்கள் அவ்வாறு சேவையாளர்களால் வழங்கப்படும் அனைத்து பயன்பாடுகளையும் பயன்படுத்தி பயன்பெறமுடியாத சூழலே இதுவரையில் நிலவிவருகின்றது இதனை தவிர்த்து இணைப்பு இல்லாதபோதும் பின்வரும் பயன்பாடுகளை தங்களின் தேவைக்காக பயன்படுத்தி கொள்ளமுடியும்
1.KIWIX சொற்களின் அருஞ்சொற்பொருட்களை காண Wiktionary ,மருத்துவ அகராதியானWikiMed, பயனகையேடான WikiVoyageஆகிய விக்கிபீடியா இணைய பக்கங்களை இணைய இணைப்பில்லாத போதும் காண்பதற்க இந்த பயன்பாடு பயன்படுகின்றது
2.OFFLINEBROWSER ஜிமெயில்,ஃபேஸ்புக்,ட்விட்டர் போன்றவைதவிர நாம் அடிக்கடி பயன்படுத்திகொள்ளும் இணைய பக்கங்களை இந்த பயன்பாட்டின் வாயிலாக இணைப்பில்லாது போதும் உலாவருவதற்கு பயன்படுகின்றது
3.POCKETஇணையஉலாவலின்போது நாம் மிகஆர்வமாக காணும் கானொளி படங்கள் ஆவணங்கள் போன்றவைகளை உடனுக்குடன் நம்முடைய திறன்பேசியில் பதிவிறக்கம் செய்துகொள்வதற்கு இந்த பயன்பாடு உதவுகின்றது
4.YOUTUBEGO இந்த பயன்பாடானது இணைய இணைப்பில்லாத போதும் காட்சியாக காண்டுகளிக்கலாம் என அனுமதிக்கப்பட்டவைகளுள் தேவையான யூட்யூப் கானொளி படங்களை மட்டும் இணைய இணைப்பிருக்கும்போது பதிவிறக்கம் செய்து கொண்டு அதன்பின்னர் இணைப்பில்லாது போது காண்பதற்கு உதவுகின்றது
5.XENDERநம்முடைய நண்பர்களுக்கும் உறவினர்களுக்கும் படங்கள், கானொளி படங்கள், ஆவணங்கள், இசைத்தொகுப்புகள் போன்றவற்றை நம்முடைய திறன்பேசியிலிருந்து இணைய இணைப்பில்லாத போதும் வொய்பி ஹாட்ஸ்பாட் வாயிலாக மிகவிரைவாக அனுப்புவதற்கு இந்த XENDER பேருதவியாக இருக்கின்றது ஆயினும் பெறுபவரின் கைபேசியிலும் இந்த பயன்பாடு நிறுவப்பட்டிருக்கவேண்டும் என்ற செய்தியைமட்டும் மனதில் கொள்க

கைபேசிபயன்பாடுகளை உருவாக்கிடும் சிறந்தவரைச்சட்டங்கள்

இன்றைய நம்முடைய வாழ்வில் கைபேசியானது மிகமுக்கிய அங்கமாக இரண்டற கலந்து விட்டது அதனால் ஏராளமான அளவில் பல்வேறு பயன்பாடுகள் நாம் பயன்படுத்திடுவதற்காக உருவாக்கப்பட்டு பயன்பாட்டிற்கு வந்து கொண்டேயுள்ளன அதனை தொடர்ந்து இந்த கைபேசியில் செயல்படும் அவ்வாறான பல்வேறு வகையான பயன்பாடுகளை உருவாக்கிடுகின்ற சிறந்த வரைச்சட்டங்களை பற்றி அறிந்து கொள்வோம்
1 Framework7 என்பது ஐஒஎஸ்ஸிற்காக பயன்படும் வரைச்சட்டமாக இருந்தாலும் இது ஆண்ட்ராய்டு பயன்பாடுகளையும் ஆதரிக்கின்றது இதில் ஜாவாஸ்கிரிப்ட், சிஎஸ்எஸ், ஹெச்டிஎம்எல் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் பயன்பாடுகளை உருவாக்கப்படுகின்றது இது அனைத்து தளங்களையும் மேம்பட்ட கைபேசி பயன்பாடுகளையும்ஆதரிக்கின்றது
2JQueryMobileஇது ஒரு கட்டற்ற கைபேசி பயன்பாட்டினை மேம்படுத்தும் வரைச்-சட்டமாகும் இதில் உருவாக்கபடும் பயன்பாடுகள் ஒருமுறை குறிமுறை-வரிகளை எழுதி எந்த இடத்திலும் செயல்படுத்திடமுடியும் (write once and run anywhere)என்ற கொள்கையின் அடிப்படையில் எந்தவொரு இயக்கமுறைமைசெயல்படும் கைபேசியிலும் செயல்படுத்தி பயன்படுத்தி கொள்ளும் திறன்மிக்கது மிககுறைந்த நினைவக கொள்ளவே கொண்டது
3 KendoUI இது ஜாவாஸ்கிரிப்ட், சிஎஸ்எஸ், ஹெச்டிஎம்எல் ஆகியவற்றுடன் எந்தவொரு மேம்பட்ட கைபேசி பயன்பாட்டினையும் உருவாக்குகின்ற சிறந்ததொரு பயனாளர் இடைமுகப்பு கொண்ட வரைகலை சட்டமாகும் தற்போது நடைமுறையில் இருக்கின்ற நாஸா, சோனி, மைக்ரோசாப்ட், தோஸிபா ஆகிய நிறுவனங்கள் இந்த வரைகலை சட்டத்தினால் பயன்பெறுபவையாகும்
4 Mobile AngulrUI இதுஆங்குலர்ஜெஎஸ்,, மாறுதல் செய்யப்பட்ட ட்விட்டர் பூட்ஸ்டரப் ஆகியவை கலந்ததொரு கட்டற்ற வரைச்சட்டமாகும் இது எம்ஐட்டி அனுமதியின் அடிப்படையில் பயன்பாட்டிற்கு கிடைக்கின்றது இது இணையத்திலிருந்து கைபேசி அனுகுவதற்கு எளிய அனுகுமுறையை ஆதரிக்கின்றது
5 SenchaTouch இது ஜாவாஸ்கிரிப்ட், ஹெச்டிஎம்எல் ஆகியவற்றுடன் ஒரு கைபேசி பயன்பாட்டிலிருந்து துவங்கி மற்றொரு கைபேசி பயன்பாட்டில் முடிவடையும் (End to End) பல்வேறு வகையான பயன்பாடுகளைஆதரிக்கின்றது இது ஆண்ட்ராய்டு , ப்ளாக்பெர்ரி,, விண்டோபோன் ஐஒஎஸ் ஆகிய இயக்க முறைமையை ஆதரிக்கின்றது

ஆண்ட்ராய்டுபயிற்சிகையேடு பகுதி-13 பயனாளர் இடைமுக புறவமைப்புகள்

அடிப்படை கட்டுமான தொகுதி என்பது பயனாளர் இடைமுகத்திற்காக ஒரு காட்சியான(View) பொருளாகும் .இது காட்சி இனத்திலிருந்து உருவாக்கப்பட்டதாகும், இது திரையில் ஒரு செவ்வக பகுதியில் ஆக்கிரமித்திருக்கும் மேலும் இது வரைதலுக்கும் நிகழ்வினை கையாளுவதற்கும் பொறுப்பாக உள்ளது. காட்சி என்பது பொருட்களுக்கான அடிப்படை இனமாகும் . பொத்தான்கள், உரைகளின் புலங்கள்போன்ற பயனாளர் இடைமுக உறுப்புகளின் இடைமுகத்தை உருவாக்குவதற்கு இதனை பயன்படுத்தி கொள்ளப்படுகின்றது
இந்தகாட்சிகுழு (View Group)என்பது ஒரு காட்சியின்(View) துனை இனமாகும் மேலும் இது மற்ற காட்சிகளை அல்லது மற்ற காட்சிக் குழுக்களை கொண்டிருக்கும் இது கண்ணிற்கு புலப்படாத கொள்கலணை வழங்குகின்றது தொடர்ந்து அவைகளின் புறவமைப்பு பண்பியல்புகளையும் வரையறுக்கின்றது
. மூன்றாவது மட்டத்தில் காட்சிகுழுக்கக்ளின் துனை இனங்கள் உள்ள வெவ்வேறு புறவமைப்புகள் நம்மிடம் இருக்கின்றன மேலும் ஒரு வித்தியாசமான புறவமைப்பானது ஒரு ஆண்ட்ராய்டு பயனாளர் இடைமுகத்திற்காக காட்சி கட்டமைப்பை வரையறுக்கின்றது பொதுவாக இயக்கநேரத்தில் View / ViewGroupஎனும் பொருட்களை பயன்படுத்தி உருவாக்கிடமுடியும் அல்லது நம்முடைய செயல்திட்டத்தின் res/layoutஎனும் கோப்பகத்தில் இருக்கின்ற main_layout.xml எனும் எளிய XML கோப்பினை பயன்படுத்தி நம்முடைய புறவமைப்பை அறிவிக்கமுடியும்
. நம்முடைய வரைகலை பயனாளர் இடைமுகப்பினை அடிப்படையாக கொண்ட XML எனும் கோப்பில் மேலும் உருவாக்குவது பற்றிய விவரங்கள் இந்த பயிற்சியில் உள்ளன . பொத்தான்கள், அடையாளங்கள், உரை பெட்டிகள் என்பன போன்ற எந்தவகை பொருட்களையும் ஒரு புறவமைப்பு கொண்டிருக்கலாம், . பின்வருவது நேர்கோட்டு புறவமைப்பை கொண்டஒரு XML கோப்பின் எளிய உதாரணமாகும்

<!– More GUI components go here →

இவ்வாறு நம்முடைய புறவமைப்பு வரையறுக்கப்பட்டிருந்தால் நம்முடைய பயன்பாட்டு குறிமுறைவரிகளிலிருந்து புறவமைப்பு வளங்களை நம்முடையActivity.onCreate() callback என்பதில் பின்வருமாறு செயல்படுத்தி மேலேற்றம் செய்ய முடியும்
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.activity_main);
}
ஆண்ட்ராய்டின் புறவமைப்பு வகைகள்
ஏராளமான வகையில் ஆண்ட்ராய்டால் புறவமைப்புகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன நாம் பெரும்பாலான அனைத்து ஆண்ட்ராய்டு பயன்பாடுகளையும் வெவ்வேறு வகையான காட்சிகள், தோற்றங்கள், உணர்வுகள் ஆகியவற்றை வழங்குவதற்காக இதனை பயன்படுத்தி கொள்ளமுடியும்

1

நேர்க்கோட்டு புறவமைப்பு
இது ஒரு திசையில் செங்குத்தாக அல்லது கிடைமட்டமாக, உள்ள அனைத்து உறுப்புகளையும் சீரமைக்கின்றஒரு காட்சிக்குழுவாகும்
நேர்க்கோட்டு புறவமைப்பின் பண்புகள்
பின்வருவது நேர்கோட்டு புறவமைப்பின் குறிப்பிட்ட முக்கியமான பண்பு- கூறுகளாகும்

2
எடுத்துகாட்டு
இந்த உதாரணமானது ஒரு நேர்கோட்டு புறவமைப்பை பயன்படுத்தி நம்முடைய சொந்த ஆண்ட்ராய்டு பயன்பாட்டினை எவ்வாறு உருவாக்குவது என காண்பிப்பதற்கு சில எளிய வழிமுறைகளின் மூலம் நம்மை அழைத்து செல்கின்றது . மேலும் “அனைவருக்கும் வணக்கம்” எனும் எடுத்துக்காட்டின் பகுதியில் நம்மால் உருவாக்கப்பட்ட ஆண்ட்ராய்டு பயன்பாட்டினை மாறுதல்கள் செய்து-கொள்வதற்காக பின்வரும் வழிமுறைகளை பின்பற்றிடுக:

3
பின்வருவது src/com.example.அனைவருக்கும் வணக்கம்/MainActivity.java. எனும் கோப்பில் மாறுதல்கள் செய்யப்பட்ட முக்கிய செயல்பாட்டின் உள்ளடக்கங்களாகும்.
மேலும் ஒவ்வொரு அடிப்படை வாழ்க்கை சுழற்சி முறைகளையும் இந்தக் கோப்பில் உள்ளிணைக்க முடியும்
package com.example.அனைவருக்கும் வணக்கம்;
import android.os.Bundle;
import android.app.Activity;
import android.view.Menu;
public class MainActivity extends Activity {
@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.activity_main);
}
@Override
public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
getMenuInflater().inflate(R.menu.main, menu);
return true;
}
}

பின்வருவது res/layout/activity_main.xmlஎனும் கோப்பின் உள்ளடக்கங்களாகும்

<Button android:id="@+id/btnStartService"
android:layout_width="150px"
android:layout_height="wrap_content"
android:text="@string/start_service"
<Button android:id="@+id/btnPauseService"
android:layout_width="150px"
android:layout_height="wrap_content"
android:text="@string/pause_service"
<Button android:id="@+id/btnStopService"
android:layout_width="150px"
android:layout_height="wrap_content"
android:text="@string/stop_service"

பின்வருவது புதிய இரு மாறிலிகளை வரையறுப்பதற்கான res/values/strings.xmlஎனும் கோப்பின் உள்ளடக்கங்களாகும்

அனைவருக்கும் வணக்கம்
Settings
Start
Pause
Stop

சற்றுமுன் நம்மால் மாறுதல்கள் செய்யப்பட்ட “அனைவருக்கும் வணக்கம்”
எனும் பயன்பாட்டினை இயக்க முயற்சி செய்வோம்! சூழல் அமைவை செயற்படுத்திடும் போதே நாம் நம்முடைய AVDஐ உருவாக்கிவிட்டதாக கருதி(எடுத்து)கொள்க அதனை தொடர்ந்து எக்லிப்ஸிலிருந்து இந்த பயன்பாட்டினை இயக்குவதற்கு நம்முடைய செயல்திட்டங்களின் கோப்புகளில் ஒன்றாக திறந்து கொள்க பிறகு கருவிப்-பட்டையிலிருந்து Run எனும் உருவப்பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக. உடன் எக்லிப்ஸானது இந்த பயன்பாட்டினை நம்முடைய AVD இல் நிறுவுகை செய்யத்-துவங்கிடும் அதனைதொடர்ந்து நம்முடைய பயன்பாட்டிலும் கட்டமைவிலும் உள்ள அனைத்தும் மிகச்சரியாக இருக்கின்றது எனில் அது பின்வரும் முன்மாதிரி சாளரத்தினை திரையில் காண்பிக்கும்:

4
தற்போது புறவமைப்பின் நோக்கு நிலையை android:orientation=”horizontal” என்றவாறு மாறுதல்கள் செய்திடுக தொடர்ந்து அதே பயன்பாட்டினை இயக்குவதற்கு முயற்சி-செய்திடுக இப்போது அது பின்வரும் திரைத்தோற்றத்தை வழங்கும்

5
தொடர்பு புறவமைப்பு
அண்ட்ராய்டின் தொடர்பு புறவமைப்பை உறுப்பினர்களின் காட்சிகளின் நிலையில் எவ்வாறு ஒருவருக்கொருவரான தொடர்பினை குறிப்பிடுவது என இயலுமை செய்திடுக.
தொடர்பு புறவமைப்பின் பண்புக்கூறுகள்
பின்வருவது தொடர்பு புறவமைப்பின் குறிப்பிட்ட முக்கியபண்புகூறுகளாகும்

6

உறவினர் அமைப்பை பயன்படுத்தி, நாம் வலதுபுற சுற்றெல்லையருகே இரண்டு கூறுகளை சரிசெய்திடமுடியும், அல்லது ஒன்றன் கீழே ஒன்றாக, திரையின் மையத்தில், மையத்தின் வலதுபுறம் அல்லது இடதுபுறம், என்பனபோன்று பல்வேறு வகையில் சரி செய்ய முடியும். இயல்புநிலையில், அனைத்து உறுப்புகளின் காட்சிகளானவை புறவமைப்பின் மேலே இடதுபுறம் அமைகின்றன. எனவே நாம் இந்த உறவினர் அமைப்பிலிருந்து கிடைக்கின்ற பயன்படுத்த தயாராக இருக்கின்ற Relative Layout.- Layout Params என்பதிலிருந்து பல்வேறு புறவமைப்புகளின் பண்பியல்பு-களை பயன்படுத்தி ஒவ்வொரு காட்சி நிலைகளையும் வரையறுக்க வேண்டும், மேலும் அவைகளுள் சில முக்கியமான பண்புக்கூறுகள் கீழே கொடுக்கப்-பட்டுள்ளன:

7

எடுத்துகாட்டு
இந்த உதாரணமானது உறவினர் புறவமைப்பை பயன்படுத்தி நம்முடைய சொந்த ஆண்ட்ராய்டு பயன்பாட்டினை எளிய வழிமுறைகளின் மூலம் எவ்வாறு உருவாக்குவது என காண்பிப்பதற்கு நம்மை அழைத்து செல்கின்றது . “அனைவருக்கும் வணக்கம்” எனும் எடுத்துக்காட்டு பகுதியில் நாம் உருவாக்கிய ஆண்ட்ராய்டு பயன்பாட்டை மாறுதல்கள் செய்வதற்கு பின்வரும் வழிமுறைகளை பின்பற்றிடுக

8

பின்வருவது filesrc/com.example.அனைவருக்கும் வணக்கம்/MainActivity.java. எனும் கோப்பில் மாறுதல்கள் செய்யப்பட்ட முக்கிய செயல்பாட்டின் உள்ளடக்கங்களாகும்.
மேலும் அடிப்படை வாழ்க்கை சுழற்சி முறைகள் ஒவ்வொன்றையும் இந்தக் கோப்பில் சேர்க்க முடியும்

package com.example.helloworld;
import java.text.SimpleDateFormat;
import java.util.Calendar;
import java.util.Date;
import android.os.Bundle;
import android.app.Activity;
import android.text.format.DateFormat;
import android.view.Menu;
import android.widget.TextView;
public class MainActivity extends Activity {
@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.activity_main);
SimpleDateFormat dateFormat = new SimpleDateFormat(“yyyy/MM/dd”);
Date date = new Date(); String nowDate = dateFormat.format(date);
TextView dateView = (TextView)findViewById(R.id.dates);
dateView.setText(nowDate);
SimpleDateFormat timeFormat = new SimpleDateFormat(“HH:mm:ss”);
String nowTime = timeFormat.format(date);
TextView timeView = (TextView)findViewById(R.id.times);
timeView.setText(nowTime);
}
@Override
public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
// Inflate the menu;
getMenuInflater().inflate(R.menu.main, menu);
return true;
}
}

பின்வருவது res/layout/activity_main.xmஎனும் கோப்பின் உள்ளடக்கமாகும்

பின்வருவது புதிய இரு மாறிலிகளை வரையறுப்பதற்கு res/values/strings.xmlஎனும் கோப்பின் உள்ளடக்கங்களாகும்

அனைவருக்கும் வணக்கம்
Settings
Enter your name
Done

சற்றுமுன் நம்மால் மாறுதல்கள் செய்யப்பட்ட “அனைவருக்கும் வணக்கம்”
எனும் பயன்பாட்டினை இயக்க முயற்சி செய்வோம்! சூழல் அமைவை செயற்படுத்திடும் போதே நாம் நம்முடைய AVDஐ உருவாக்கிவிட்டதாக கருதி(எடுத்து)கொள்க எக்லிப்ஸிலிருந்து இந்த பயன்பாட்டினை இயக்குவதற்கு நம்முடைய செயல்திட்டங்களின் கோப்புகளில் ஒன்றாக திறந்து கொள்க தொடர்ந்து கருவிப்பட்டையிலிருந்து Run எனும் உருவப்பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக. உடன் எக்லிப்ஸானது இந்த பயன்பாட்டினை நம்முடைய AVD இல் நிறுவுகை செய்யத்துவங்கிடும் அதனைதொடர்ந்து நம்முடைய பயன்பாட்டிலும் கட்டமைவிலும் உள்ள அனைத்தும் மிகச்சரியாக இருக்கின்றது எனில் அது பின்வரும் முன்மாதிரி சாளரத்தினை திரையில் காண்பிக்கும்

9

ஆண்ட்ராய்டுபயிற்சிகையேடு பகுதி-13 நோக்கங்களும் வடிகட்டிகளும்-தொடர்ச்சி

எடுத்துக்காட்டு
முன்கூட்டியே கட்டமைக்கப்பட்டு கிடைக்கும்ஆண்ட்ராய்டின் பல்வேறு பயன்பாடுகளை துவங்கச்செய்வதற்கு ஒரு ஆண்ட்ராய்டு நோக்கத்தில் செயல்பாடுகள் பின்வரும் எடுத்துகாட்டில் காண்பிக்கபடுகின்றது


தொடர்ந்துபின்வருவதில் filesrc/com.example.intentdemo/MainActivity.java எனும் முதன்மை செயல்பாட்டு கோப்பின் மாறுதல்கள் செய்யப்பட்ட ஆக்கக்கூறு ஒன்றுஉள்ளது
package com.example.intentdemo;
import android.net.Uri;
import android.os.Bundle;
import android.app.Activity;
import android.content.Intent;
import android.view.Menu;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
public class MainActivity extends Activity {
@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.activity_main);
Button startBrowser = (Button) findViewById(R.id.start_browser);
startBrowser.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
public void onClick(View view) {
Intent i = new Intent(android.content.Intent.ACTION_VIEW,
Uri.parse(“http://www.example.com&#8221;));
startActivity(i);
}
});
Button startPhone = (Button) findViewById(R.id.start_phone);
startPhone.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
public void onClick(View view) { Intent i = new Intent(android.content.Intent.ACTION_VIEW, Uri.parse(“tel:9510300000”));
startActivity(i);
}
});
}
@Override
public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
// Inflate the menu; this adds items to the action
// bar if it is present.
getMenuInflater().inflate(R.menu.main, menu);
return true;
}
}

பின்வருவது res/layout/activity_main.xmlஎனும் ஆக்கக்கூற்றின் கோப்பாகும்

பின்வருவதில் இருபுதிய ஆக்கக்கூறுகளை வரையறுப்பதற்கு res/values/strings.xml எனும் கோப்பின் ஆக்கக்கூறாக உள்ளது

IntentDemo
Settings
அனைவருக்கும் வணக்கம்!
Start Browser
Start Phone

பின்வருவது AndroidManifest.xml: இன் ஆக்கக்கூறுகளாகும்

சற்றுமுன்பு நம்மால் மாறுதல்கள் செய்யப்பட்ட நம்முடைய IntentDemo எனும் பயன்பாட்டினை நாம் இயக்க முயற்சி செய்வோம்! சூழல் அமைவை அமைவு செய்திடும்போது நம்முடைய AVD ஐ உருவாக்கிவிட்டோம் என கருதிகொள்க இந்தஎக்லிப்ஸிலிருந்து பயன்பாட்டை இயக்குவதற்கு நம்முடைய செயல்திட்டத்தின் செயல்பாட்டு கோப்புகளில் ஒன்றினை திறந்து கொள்க அதனை தொடர்ந்து கருவிகளின் பட்டையிலிருந்து Runஎனும் உருவப் பொத்தானை தெரிவு செய்து சொடுக்குக உடன் எக்லிப்ஸானது நம்முடைய AVD இல் நம்முடைய பயன்பாட்டை நிறுவுகை செய்திடத் துவங்கிடும் அதனை தொடர்ந்து நம்முடைய கட்டமைப்பு , பயன்பாடு ஆகிய அனைத்தும் நன்றாக உள்ளன என்றால், அது பின்வரும் முன்மாதிரி சாளரத்தினை திரையில் காண்பிக்கும்: அதில் பட்டியின் பொத்தானை சொடுக்குதல் செய்யமுடியும் அதுவரை காத்திருக்கவும் ஏனெனில் இந்த செயலானது நம்முடைய கணினியின் இயக்கவேகத்தை பொறுத்து உடனடியாகவோ அல்லது சிறிது கழித்தோ ஆகும்.

2

தற்போது Start Browser எனும் பொத்தானை சொடுக்குக உடன் இது செயல்-படத்துவங்கி ஒரு இணைய உலாவியை கட்டமைவுசெய்து http://www.example.com எனும் இணையப்பக்கத்தை பின்வருமாறு காணபிக்கும்

3

இவ்வாறான வழியில் Start Phoneஎனும் பொத்தானை பயன்படுத்தி நம்முடைய தொலைபேசி இடைமுகத்தை துவங்கச்செய்திடமுடியும் அது ஏற்கனவே கொடுக்கப்ட்டுள்ள தொலைபேசி எண்ணை அழைப்பதற்கு அனுதிக்கும்
நோக்க வடிகட்டுதல்கள்
மற்றொரு செயல்பாட்டினை அழைப்பதற்குஒரு நோக்கமானது எவ்வாறு பயன்படுத்தப்பட்டது என நம்மால் காணமுடிகின்றது. செயல்பாடுகள் ,சேவைகள் ஒளிபரப்பு பெறுபவைகள் ஆகியவற்றை மிகச்சரியாக அமைப்பதற்கு ஆண்ட்ராய்டு இயக்கமுறைமையானது இந்த வடிகட்டுதல்களை பயன்படுத்திகொள்கின்றது
குறிப்பிட்ட தொகுப்பான செயல்பாடுகள் ,வகைகள், நோக்கத்துடன் ஒத்தியங்கிடும் தரவுத்திட்டம் ஆகியவற்றின் உதவியுடன் இந்தநோக்கத்தினை கையாளமுடியும் .
எந்தவொரு செயல்பாடுகள், சேவைகள் ,ஒளிபரப்பு பெறுபவைகள் ஆகியவற்றுடன் ஒத்தியங்கும் தரவுவகைகள் ,செயல்பாடுகளின் வகைகள் ஆகியவற்றை பட்டியலிடுவதற்கும் manifestஎனும் கோப்பின் எனும் உறுப்பினை பயன்படுத்தி கொள்க
பின்வருவது ஒரு activitycom.example.intentdemo.CustomActivity எனக்-குறிப்பிடுவதற்கு ஆண்ட்ராய்டு Manifest.xmlஎனும் கோப்பின் ஒரு பகுதியான எடுத்துகாட்டாகும் இது வகை, தரவு ஆகிய இரு குறிப்பிடப்பட்ட செயல்பாடுகளுள் ஒன்றின் மூலம் கோரமுடியும்(invoked)

மேலே குறிப்பிட்டுள்ள வடிகட்டிகளுடன் இணைந்து இந்த நடவடிக்கை செயல்பாட்டினை வரையறுக்கப்பட்டுவிட்டால், மற்ற செயல்பாடுகளால் android.intent.action.VIEW அல்லது com.example.intentdemo.LAUNCHactionஎன்பதன் செயல்பாடு ஒன்றினை கோருவதற்கு செயலாக்கமுடியும். இவைகளின் வகையானது android.intent.category.DEFAULT. என்றிருக்கவேண்டும் .
ஒரு செயல்பாட்டால் அழைக்கப்படுவதற்கு எதிர்பார்க்கப்பட்ட தரவுவகையை இந்த எனும் உறுப்பு குறிப்பிடுகின்றது தொடர்ந்து மேலே கூறிய எடுத்துகாட்டில் நம்முடைய வாடிக்கையாளரின் செயல் “http://”எனதொடங்குவதற்கு எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது
ஒன்றிற்கு மேற்பட்ட செயல்பாட்டில் அல்லது சேவையில், எந்த நோக்கக்கூறினை செயல்படுத்துவதற்காக பயனாளரைகேட்பது ஆகியசெயல்கள் ஒரு நோக்க வடிகட்டிகளின் வாயிலாக அனுப்படும் ஒரு சூழ்நிலை அமையலாம் எந்த இலக்கும் காணவில்லை எனில் ஒரு விதிவிலக்கு இங்கு எழுப்பப்படுகிறது.
. ஒரு செயல்பாட்டினை நாடுவதற்கு முன்னர் பின்வரும் ஆண்ட்ராய்டுசோதனை சரிபார்ப்புகள் உள்ளன:
எனும் ஒரு வடிகட்டியானது மேலேகாட்டியவாறுஒன்றிற்கு மேற்பட்ட செயல்பாட்டினை பட்டியலிடலாம் , ஆனால் இந்த பட்டியல் காலியாக இருக்க முடியாது; ஒரு வடிகட்டியானது, குறைந்தது ஒரு எனும் உறுப்பினை கொண்டிருக்க வேண்டும், இல்லையெனில் அது அனைத்து நோக்கங்களையும் தடுத்துவிடும். ஒன்றிற்கு மேற்பட்ட செயல்பாடுகள் குறிப்பிடப் பட்டுள்ளது எனில் ஆண்ட்ராய்டானது செயல்பாட்டினை நாடுவதற்கு முன்பு குறிப்பிட்டுள்ள நடவடிக்கைகளில் ஒன்றாக பொருத்த முயற்சிக்கின்றது.
எனும் ஒரு வடிகட்டியானது பூஜ்யம், ஒன்று அல்லது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட பிரிவுகளை பட்டியலிடலாம். எந்த வகையையும் குறிப்பிட-வில்லை-யென்றால் ஆண்ட்ராய்டானது எப்போதும் இந்த சோதனையை அனுப்புகின்றது ஆனால் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட பிரிவுகள் இந்த வகையான சோதனை அனுப்புவதற்கு ஒரு நோக்கத்திற்காக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது என்றால், நோக்கப்பொருளில் ஒவ்வொருவகை வடிகட்டியும் ஒருவகை வடிகட்டியில் பொருந்த வேண்டும்.
ஒவ்வொரு > உறுப்பிலும் ஒரு URI ஐயும் ஒரு தரவு வகையையும் (MIME பல்லூடகவகை) குறிப்பிட முடியும். இந்த URI இன் ஒவ்வொரு பகுதிக்காக திட்டம், புரவலன், துறைமுகம்,, பாதை போன்ற தனித்தனிப் பண்புகளை உள்ளன. ஒரு URI , ஒரு தரவு வகை ஆகியவற்றை கொண்ட ஒரு நோக்கபொருள் அதன் வகையான வடிகட்டி பட்டியலில் ஒரு வகையான போட்டிகளில் மட்டுமே சோதனை தரவு வகையின் பகுதியாக செல்கின்றது.
எடுத்துக்காட்டு
தொடர்ந்து பின்வரும் எடுத்துகாட்டானது மேலே கூறியுள்ள எடுத்துக்காட்டிற்கு ஒரு மறுதலையாகும் . இங்கே , வரையறுக்கப்பட்டஇரு செயல்பாடுகளில் ஒரு நோக்கம் கோருவது விளித்தல் எனில் அடுத்த ஒருவாடிக்கையாளர் செயல்பாட்டினை பயன்படுத்தி எவ்வாறு விளத்தலை கோரலாம் என்றால் ஆண்ட்ராய்டானது முரண்பாடுகளை எவ்வாறு சரிசெய்கின்றது என நாம் பார்க்கலாம் ஆண்ட்ராய்டானது ஒரு நோக்கத்திற்காக பொருத்தமான செயல்பாட்டினை வரையறுத்திடாதுஎனில் மூன்றாவது ஒரு ஒரு விதிவிலக்கு வழக்கு இருக்கும்


பின்வருவது src/com.example.intentdemo/MainActivity.javaஎனும்கோப்பின் உள்ளடக்கங்களை மாறுதல்கள் செய்யப்பட்டதாகும்
package com.example.intentdemo;
import android.net.Uri;
import android.os.Bundle;
import android.app.Activity;
import android.content.Intent;
import android.view.Menu;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
public class MainActivity extends Activity {
@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.activity_main);
// First intent to use ACTION_VIEW action with correct data
Button startBrowser_a = (Button) findViewById(R.id.start_browser_a); startBrowser_a.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
public void onClick(View view) {
Intent i = new Intent(android.content.Intent.ACTION_VIEW,
Uri.parse(“http://www.example.com&#8221;)); startActivity(i);
}
});
// Second intent to use LAUNCH action with correct data
Button startBrowser_b = (Button) findViewById(R.id.start_browser_b); startBrowser_b.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
public void onClick(View view) {
Intent i = new Intent(“com.example.intentdemo.LAUNCH”,
Uri.parse(“http://www.example.com&#8221;));
startActivity(i);
}
});
// Third intent to use LAUNCH action with incorrect data
Button startBrowser_c = (Button) findViewById(R.id.start_browser_c); startBrowser_c.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
public void onClick(View view) {
Intent i = new Intent(“com.example.intentdemo.LAUNCH”,
Uri.parse(“https://www.example.com&#8221;)); startActivity(i);
}
});
}
@Override
public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
// Inflate the menu; this adds items to the
// action bar if it is present.
getMenuInflater().inflate(R.menu.main, menu);
return true;
}
}

பின்வருவது filesrc/com.example.intentdemo/CustomActivity.java. எனும் மாறுதல்கள் செய்த முதன்மை செயல்பாட்டின் உள்ளடக்கங்களாகும்
package com.example.intentdemo;
import android.app.Activity;
import android.net.Uri;
import android.os.Bundle;
import android.widget.TextView;
public class CustomActivity extends Activity {
@Override
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.custom_view);
TextView label = (TextView) findViewById(R.id.show_data);

Uri url = getIntent().getData(); label.setText(url.toString());
}
}
பின்வருவது res/layout/activity_main.xml எனும் கோப்பின் உள்ளடக்கங்களாகும்:

பின்வருவது res/layout/custom_view.xml எனும் கோப்பின் உள்ளடக்கங்களாகும்::

பின்வருவது புதிய இரு மாறிலியை வரையறுப்பதற்கு res/values/strings.xml எனும் கோப்பின் உள்ளடக்கங்களாகும்: :

IntentDemo Settings
அனைவருக்கம் வணக்கம்!
Start Browser with VIEW action
Start Browser with LAUNCH action
Exception Condition

பின்வருவது AndroidManifest.xml எனும் கோப்பின் இயல்புநிலைஉள்ளடக்கங்களாகும்::

சற்றுமுன்பு நம்மால் மாறுதல்கள் செய்யப்பட்ட நம்முடைய IntentDemo எனும் பயன்-பாட்டினை இயக்க முயற்சி செய்வோம்! இந்நிலையில் சூழல் அமைவை அமைவு செய்திடும்போதே நம்முடைய AVD ஐ உருவாக்கிவிட்டோம் என கருதிகொள்க இந்தஎக்லிப்ஸிலிருந்து பயன்பாட்டை இயக்குவதற்கு நம்முடைய செயல்திட்டத்தின் செயல்பாட்டு கோப்புகளில் ஒன்றினை திறந்து கொள்க அதனை தொடர்ந்து கருவிகளின் பட்டையிலிருந்து Runஎனும் உருவப் பொத்தானை தெரிவு செய்து சொடுக்குக உடன் எக்லிப்ஸானது நம்முடைய AVD இல் நம்முடைய பயன்பாட்டை நிறுவுகை செய்திட துவங்கிடும் அதனை தொடர்ந்து நம்முடைய கட்டமைப்பு, பயன்பாடு ஆகிய அனைத்தும் நன்றாக உள்ளன எனில், அது பின்வரும் முன்மாதிரி சாளரத்தினை திரையில் காண்பிக்கும்: அதில் பட்டியின் பொத்தானை சொடுக்குதல் செய்யமுடியும் அதுவரை காத்திருக்கவும் ஏனெனில் இந்த செயலானது நம்முடைய கணினியின் இயக்கவேகத்தை பொருத்து உடனடியாகவோ அல்லது சிறிது கழித்தோ ஆகும்

5

இப்போது”Start Browser with VIEW Action” எனும் முதல் பொத்தானை அழுத்தி நம்முடைய செயலை துவங்கலாம். இங்கே நாம் ஒரு “android.intent.action.VIEW” எனும் வடிகட்டியுடன் நமது வாடிக்கையாளரின் செயல் நம்மால் வரையறுக்கப்பட்டது, ஆண்ட்ராய்டு மூலம் வரையறுக்கப்பட்டVIEW எனும் செயல்பாட்டிற்கு எதிராக ஒரு இயல்புநிலை செயல்பாடு ஏற்கனவே உள்ளது இதுவே இணைய உலாவியின் துவக்கமாகும், எனவே நாம் விரும்புவதை துவங்குவதற்கான செயல்பாட்டினை தெரிவுசெய்வதற்கு பின்வரும் இரு வாய்ப்புகளை ஆண்ட்ராய்டானது பிரதிபலிக்கசெய்கின்றது

6
நாம் இப்போது Browserஎன்பதை தெரிவுசெய்திருந்தால் உடன்ஆண்ட்ராய்டானது இணைய உலாவியை செயல்படுத்த துவங்கிடும் அதன்பின்னர் அதில் example.comஎனும் இணையதளத்தை திரையில் தோன்றிட செய்திடும் ஆனால் நாம் IndentDemoஎனும் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்திருந்தால் உடன்ஆண்ட்ராய்டானது வாடிக்கையாளர் செயல்பாடு என்பதை இயக்கத்துவங்கும் அது அனுப்பபடும் தரவுகளை தேடிப்பிடித்து பின்வருமாறு உரைக்காட்சியில் பிரதிபலிக்கச்செய்திடும்

7
இப்போது backஎனும் பொத்தானை அழுத்தி முந்தைய செயலிற்கு செல்க.பின்னர் “Start Browser with LAUNCH Action” எனும் பொத்தானை சொடுக்குக இங்கே ஆண்ட்ராய்டானது வரையறுக்கப்பட்ட செயல்பாட்டினை தெரிவுசெய்வதற்கு வடிகட்டியை செயல்படுத்துகின்றது. தொடர்ந்து அது நம்முடைய வாடிக்கையாளர் செயல்பாட்டினை செயல்படுத்திடத்துவங்கிடும் மேலும்பின்வரும் திரைக்காட்சியை பிரதிபலிக்கச்செய்திடும்

8
இப்போதுமீண்டும் backஎனும் பொத்தானை அழுத்தி முந்தை செயலிற்கு செல்க. பின்னர் “Exception Condition”எனும் பொத்தானை சொடுக்குக இப்போது ஆண்ட்ராய்டானது கொடுக்கப்பட்ட நோக்கத்திற்காக நியாயமானதொரு வடிகட்டியை தேடிபிடிப்பதற்கு முயற்சி செய்கின்றது ஆனால் அது நியாயமானதொரு வடிகட்டியை கண்டுபிடிக்கமுடியாது ஏனெனில் நாம் இப்போதுஒரு சரியான செயல்பாட்டினை செயல்படுத்துவதன்மூலம் httpஎன்பதற்கு பதிலாக httpsஎன்பதாக தரவினை பயன்படுத்தியிருந்தோம் அதனால் ஆண்ட்ராய்டானது விதிவிலக்கு ஒன்றினை உருவாக்கி பின்வரும் திரையில் உள்ளவாறு காண்பிக்கின்றது

9

ஆண்ட்ராய்டு கைபேசியின் காலிநினைவகத்தை சேமித்து கொள்க

ஆண்ட்ராய்டு கைபேசி பயனாளர்களுக்கு காலிநினைவகத்தை கையாளுவது என்பதுதான் மிகப்பெரிய சவாலான செயலாகும் அவ்வப்போது சந்தையில் கிடைக்கின்ற புதிய ஆண்ட்ராய்டு கைபேசிகள் போதுமான காலி நினைவகத்துடன்தான் இருக்கின்றன ஆனால் நாம் videos, images, documents, music ஆகிய பல்வேறு பயன்பாடுகளை பயன்படுத்திட-துவங்கியவுடன் போதுமான காலி நினைவகம் இல்லாமல் இந்த பயன்பாடுகள் இயங்காமல் அப்படியே நிலையாகஅல்லது தொங்கலாக நிற்கின்றன பொதுவாக ஆண்ட்ராய்டு திறன்பேசிகளில் games, fitness trackers, trial versions of paid appsஆகியவற்றை கொண்ட bloatware எனும் முன்கூட்டிய நிறுவுகை செய்யப்பட்ட பயன்பாடுகளுடனேயே விற்பணை செய்யப்-படுகின்றன இந்த மூன்றாவது நபரின் முன்கூட்டியே நிறுவுகை செய்யப்பட்ட பயன்-பாடுகளை திறன்பேசிகளில் செயல்படுத்த துவங்கியவுடன் அவை மேலேற்றம் செய்யபட்டு ஏறத்தாழ 25 சதவிகிதம் நினைவகத்தை ஆக்கிரமித்து கொள்கின்றன அதனால் நம்முடைய கைபேசியில் போதுமான காலி-நினைவகத்தை கொண்டுவருவதற்காக Settings > Storage > All Apps என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து செயற்படுத்துக பின்னர் தோன்றிடும் திரையில் தேவையற்ற பயன்பாடுகளை தெரிவுசெய்துகொண்டு disable என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல்செய்து நீக்கம் செய்து கொள்க மேலும் சில பயன்பாடுகளை நிகழ்நிலைபடுத்திட தேவையில்லை என எண்ணிடும்போது Settings > Storage > All Apps என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து செயற்படுத்துகபின்னர் தோன்றிடும் திரையில் நிகழ்நிலை படுத்திட வேண்டாம் எனும் பயன்பாடுகளை மட்டும் தெரிவுசெய்துகொண்டு Uninstall updates என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்து நீக்கம் செய்து கொள்க ஒரு சில பயன்பாடுகளை microSD card எனும் வெளிப்புற நினைவகத்தில் மட்டும் வைத்து பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் என எண்ணிடும்போது Settings > Storage > All Apps என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து செயற்படுத்துகபின்னர் தோன்றிடும் திரையில் வெளிப்புற நினைவகத்தில் வைத்து பயன்படுத்திடவிரும்பும்பயன்பாடுகளை மட்டும் தெரிவு செய்து கொண்டு move to external storage என்ற வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல்செய்துவெளிப்புற நினைவகத்திற்கு கொண்டுசென்றிடுக மீண்டும் கைபேசி நினைவகத்திற்கு இதனை கொண்டு வருவதற்கு இதே திரையில் Move to Phone Storage என்ற வாய்ப்பினை தெரிவு செய்து சொடுக்குதல் செய்துவெளிப்புற நினைவகத்திலிருந்துகைபேசி நினைவகத்திற்கு கொண்டுவந்திடுக உருவப்படங்கள் ஏராளமானஅளவிற்கு நினைவகத்தை ஆக்கிரமித்து கொள்ளும் அதனால் அவ்வாறான கோப்புகளை வெளிப்புற நினைவகத்திற்கு கொண்டுசென்றிடுக அதைவிட இவ்வாறான பயன்பாடுகளால் உருவாகும் கோப்புகளை இயல்புநிலையில் வெளிப்புற நினைவகத்தில் சேமித்திடுமாறு அமைத்திடுக கைவசம் வெளிப்புறநினைவகம் இல்லையென்றாலும் கவலையில்லை pictures, videos, documents, போன்ற கோப்புகளை OneDrive, Dropbox, Google Drive போன்ற இணையதள பக்கத்தில் நமக்கான காலிஇடத்தில் சேமித்து கொள்க வழக்கமான கணினி போன்றே திறன்பேசிகளிலும் போலியான (duplicate) கோப்புகள் ஏராளமாக உருவாகி நினைவகத்தை அபகரித்து கொள்ளும் அவைகளை தேடிபிடித்திடமுடியாத நிலையில் ES Explorer எனும் பயன்பாட்டினை பயன்படுத்தி அவைகளை தேடிபிடித்து அறவே நீக்கம் செய்து கொள்க மேலும்Settings > Storage > All Apps என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து செயற்படுத்தியபின தோன்றிடும் திரையில் Clear cacheஎன்ற வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல்செய்து பயன்பாடுகள் செயல்படுவதற்காக ஆக்கரமித்து கொள்ளும் தற்காலிக நினைவகத்தை நீக்கம் செய்து கொள்க அதமட்டுமல்லாத CCleaner, Clean Masterபோன்ற பயன்பாடுகளை செயல்படுத்தி வைக்கோல்போர் போன்ற குவிந்திருக்கும் குப்பையான தேவையற்ற கோப்புகளை அறவேநீக்கம்செய்து கொள்க

ஆண்ட்ராய்டுபயிற்சிகையேடு பகுதி-12 நோக்கங்களும் வடிகட்டிகளும்

ஒரு ஆண்ட்ராய்டின் நோக்கம் என்பது ஒரு நோக்கத்தை சுமந்து செல்லும் பொருளாகும் அதாவது பயன்பாட்டிற்குள்அல்லதுபயன்பாட்டிற்கு வெளியில் ஒரு ஆக்கக்கூறிலிருந்து மற்றொரு ஆக்கக்கூறுக்கு செய்திகளை கடத்துவதே நேக்கமாகும் , – இந்த நோக்கங்களின் உதவியால் ஒரு பயன்பாட்டின் செயல்பாடுகள் ,சேவைகள், ஒளிபரப்பு பெறுதல் ஆகிய மிகமுக்கிய மூன்று மத்திய ஆக்கக்கூறுகளுக்கிடையே செய்திகளை பரிமாறிக்கொள்ள முடியும். இந்த நோக்கம் தனக்குள்ளாகவே, ஒரு நோக்கத்தின் பொருளாக, செயல்பாட்டினை நிகழ்த்துவதற்கான ஒரு சுருக்கமான விளக்கத்தை வைத்திருக்கும் ஒரு செயலற்ற தரவு கட்டமைப்புஆகும் . உதாரணமாக, நாம் ஒரு மின்னஞ்சல் வாடிக்கையாளரை தொடங்க வேண்டும் என்றும் அதனை தொடர்ந்து நம்முடைய ஆண்ட்ராய்டு சாதனத்தை பயன்படுத்தி ஒரு மின்னஞ்சல் அனுப்புவேண்டும் என்ற ஒரு செயல்பாடு நமக்கு வேண்டும் என்றும் வைத்துக் கொள்வோம். இந்த நோக்கத்திற்காக, ஒரு ACTION_SEND எனும் செயலுடன் பொருத்தமான தேர்ந்தெடுப்பவரை சேர்த்து, இந்த ஆண்ட்ராய்டு விருப்ப தீர்வாளருக்கு அனுப்பி வைப்பதாக அமைவதே .நம்முடைய நடவடிக்கையாகும் . இந்த குறிப்பிட்ட தேர்ந்தெடுப்பவர் நம்முடைய மின்னஞ்சல் தரவினை பயனாளருக்கு எவ்வாறு அனுப்புவது என முடிவெடுப்பதற்கு ஒரு சரியான இடைமுகத்தை அளிக்கின்றது.
உதாரணமாக, நம்முடைய ஆண்ட்ராய்டு சாதனத்தை பயன்படுத்தி ஒரு இணைய உலாவி URL ஐ திறக்க வேண்டும் என்ற ஒரு செயல்பாடு நமக்கு வேண்டும் என்று வைத்துக் கொள்வோம். . இந்த நோக்கத்திற்காக, நம்முடைய நடவடிக்கையின் இணைய உலாவியில் கொடுக்கப்பட்ட URL ஐ திறக்க ACTION_WEB_SEARCH எனும் செயலை இந்த ஆண்ட்ராய்டு விருப்ப தீர்வாளருக்கு அனுப்பி வைப்பதாக அமைவதே .நம்முடைய நடவடிக்கையாகும் . இந்த நோக்கத்தீர்வாளரானது ஒரு செயல்பாடுகளின் பட்டியலின் மூலம் அவற்றை பாகுபடுத்தி அவைகளிலிருந்து ஒரு பொருத்தமானதை நம்முடைய நோக்கத்திற்காக தேர்வுசெய்கின்ற இணைய உலாவியின் செயலே இந்த செயலாகும் பின்னர்இந்த நோக்கத் தீர்வாளரானது நம்முடைய வலை பக்கத்தை கடந்து வலை உலாவிக்கு சென்று வலை உலாவியின் செயலை துவங்குகின்றது.
செயல்பாடுகள், சேவைகள், ஒளிபரப்பு பெறுதல்கள் – ஆகிய ஒவ்வொரு வகை ஆக்கக்கூறுகளுக்கும் நோக்கங்களை வழங்குவதற்கென தனித்தனி வழிமுறைகள் கொண்டுள்ளன.

நோக்கப்பொருட்கள் : ஒரு நோக்கப்பொருள் என்பது ஆண்ட்ராய்டு அமைவால் பயன்படுத்தப்படும் நோக்கத்தின்கூடுதல் தகவல் பெறுவது எனும் ஆக்கக்கூறு பயன்படுத்தப்படும் தகவல்களின் ஒரு கட்டினை கொண்டிருக்கின்றது.
ஒரு நோக்கப்பொருளானது தொடர்பு என்றால் என்ன அல்லது நாம் என்ன செய்ய போகிறோம் என்பதன் அடிப்படையில் பின்வரும் ஆக்கக்கூறுகளை கொண்டிருக்க முடியும்
செயல்பாடு:நோக்க பொருளின் பகுதியாக இருப்பது என்பது கட்டாயமாகும் மேலும் இது செயல்பட வேண்டிய ஒரு சரத்தின் பெயராகும் -, அல்லது ஒளிபரப்பு நோக்கம் எனில், அறிவிப்பு செய்யப்படுகின்ற செயல்பாட்டினை கொண்ட செயலாகும் இந்த செயல்பாடானது மிகுதியுள்ள நோக்கப்பொருள் எவ்வாறு கட்டமைக்கபட வேண்டும்என வரையறுக்கின்றது. நோக்க இனமானது பல்வேறு நோக்கங்களுக்கு தொடர்புடைய ஏராளமான செயல்பாட்டின் மாறிலிகளை வரையறுக்கின்றது. இங்கே ஆண்ட்ராய்டு நோக்க செந்தர செயல்பாடுகளின் ஒரு பட்டியல் உள்ளது
ஆண்ட்ராய்டு நோக்க செந்தர செயல்பாடுகள்:பின்வரும் அட்டவணையில் பல்வேறு முக்கிய ஆண்ட்ராய்டின் நோக்க செந்தர செயல்பாடுகள் பட்டியலிடப்-பட்டுள்ளன இதனை கொண்டு ஆண்ட்ராய்டின் அதிகாரபூர்வ ஆவணத்தில் செயல்பாடுகளின் ஒரு முழுமையான பட்டியலை நாம் சரிபார்க்கலாம்:

ஒரு நோக்கத்தின் பொருள் செயல்பாடானது setAction () எனும் வழிமுறைமூலம் அமைக்கவும் getAction() எனும் வழிமுறையால் படிக்கவும் முடியும்
தரவுகள்:URI இன் தரவானது அந்த தரவிற்கு MIME இன் வகை தரவாகவும் அதேதரவாகவும் செயல்பட வேண்டும் . உதாரணமாக, செயல்பாட்டின் புலத்தில் ACTION_EDIT எனில், தரவு புலத்தில் ஆவணத்தின்: URI ஆனது திருத்தம் செய்வதற்காக காண்பிப்பதை கொண்டிருக்க வேண்டும்.
இந்த setData () எனும் வழிமுறையானது இது ஒரு URI தரவு மட்டுமே என குறிப்பிடுகின்றது, setType () எனும் வழிமுறையானது இது ஒரு MIME வகை-மட்டுமே என குறிப்பிடுகிறது, மேலும் setDataAndType () எனும் வழிமுறையானது இது ஒரு URIஉம் ஒரு MIME வகையும் சேர்ந்தது என்று குறிப்பிடுகிறது இந்தURI யினை getData() எனும் வழிமுறை மூலம் படிக்கவும் gettype() மூலம் வகைபடுத்தவும் செய்கின்றது.
செயல்பாடு / தரவு ஜோடிகளின் சில உதாரணங்கள் பின்வருமாறு:

வகைப்பாடு:வகையானது விருப்ப பொருளின் ஒரு விருப்ப பகுதியாகும், அதனுடைய ஒரு சரமானது நோக்கத்தை கையாள வேண்டும் என்ற ஆக்கக்-கூறின் வகையை பற்றி கூடுதல் தகவல் கொண்டதாகும். addCategory () எனும் வழிமுறை ஒரு நோக்கப் பொருளில ஒரு வகையை சேர்க்கின்றது, removeCategory () எனும் வழிமுறையானது முன்பு சேர்க்கப்பட்டஒரு வகையை நீக்கம் செய்-கின்றது, அதனை தொடர்ந்து getCategories () எனும் வழிமுறையானது நடப்பில் உள்ள தொகுப்பான அனைத்து வகையான பொருளையும் பெறுகின்றது. இங்கே ஆண்ட்ராய்டின் விருப்ப செந்தர வகைகளின் ஒரு பட்டியல் உள்ளது.
ஆண்ட்ராய்டின் விருப்ப செந்தர வகைகள்: ஆண்ட்ராய்டின் விருப்ப செந்தர வகைகளின் பட்டியல்.பின்வரும் அட்டவணையாகும் ஆண்ட்ராய்டின் அதிகார-பூர்வ ஆவணத்தினுடைய வகைகளின் ஒரு முழுமையான பட்டியலை பின்-வருவதில் காணலாம்

ஒரு நோக்கத்திற்கு பொருத்தமான செயல்பாட்டினை தெரிவு செய்வதற்கு எவ்வாறு இந்த வகைப்பாட்டினை பயன்படுத்திடமுடியும் என புரிந்துகொள்வதற்கு பின்வரும் பகுதியில் நோக்கவடிகட்டியின்மீது நாம் விவரமாக சரிபார்த்திட முடியும்
உபரிகள் :நோக்கத்தை கையாளும் ஆக்கக்கூறுக்கு வழங்கபடவேண்டும் என்ற கூடுதல் தகவலிற்காக முக்கிய மதிப்பு ஜோடிகள் இதில் இருக்கும் . உபரியைகொண்டு putExtras () , getExtras () ஆகிய வழிமுறைகளை முறையே பயன்படுத்தி அமைக்கவும் படிக்கவும் முடியும். இங்கே ஆண்ட்ராய்டின் விருப்ப செந்தர உபரிகளின் ஒரு பட்டியல் உள்ளது.
ஆண்ட்ராய்டின் விருப்ப செந்தர உபரிகள் : ஆண்ட்ராய்டின் விருப்ப செந்தர உபரிகளின் பட்டியல்.பின்வரும் அட்டவணையாகும் ஆண்ட்ராய்டின் அதிகாரபூர்வ ஆவணத்தினுடைய உபரிகளின் ஒரு முழுமையான பட்டியலை பின்வரும் அட்டவணையில் காணலாம்

கொடிகள் :இந்தக் கொடிகளானது நோக்க பொருளின் விருப்ப பகுதியாகும், எப்படி ஒரு நடவடிக்கையை தொடங்கவேண்டும்,, அது போன்று தொடங்கப்பட்ட பிறகு அந்நடவடிக்கையானது எப்படி நடந்துகொள்ள வேண்டும் ஆகிய ஆண்ட்ராய்டு அமைப்புகளை இது அறிவுறுத்துகின்றது
ஆக்கக்கூறின் பெயர் :இந்த விருப்ப புலமானது ஒரு Android ComponentName எனும் பொருள் ஆகும், இது செயல்பாட்டினை ,சேவையை அல்லது ஒருஒலிபரப்பு பெறுகின்ற இனம் ஒன்றினை குறிக்கும் . அவ்வாறு அது அமைக்கப்பட்டால், designate எனும் இனத்தின் ஒரு சான்றான நோக்கப் பொருள் வழங்கப்பட்டதாகும் இல்லையெனில் ஆண்ட்ராய்டானது ஒரு பொருத்தமான இலக்கை கண்டுபிடிக்க விருப்ப பொருளின் மற்ற தகவல்களை பயன்படுத்துகிறது. மேலும் Component (), setClass (), அல்லது setClassName () ஆகிய வழிமுறைகளை அமைத்தலின் வாயிலாக ஆக்கக்கூறின் பெயர் அமைக்கப்படுகின்றது அதனை தொடர்ந்து getComponent() எனும் வழிமுறை வாயிலாக படிக்கப்படுகின்றது.
நோக்கங்களின் வகைகள் : பின்வரும் இரண்டு வகையான நோக்கங்கள் அண்ட்ராய்டு பதிப்பு 4.1 வரை ஆதரிக்கின்றன
வெளிப்படையான நோக்கங்கள் :இந்த நோக்கங்களை அதனுடைய பெயரால் இலக்க கூறின் designate – ஒரு துனைச்சேவையை தொடங்குவது அல்லது ஒரு சகோதர செயல்பாட்டினை தொடங்குவது போன்று அவை பொதுவாக உள்ளக செய்திகளின் பயன்பாட்டிற்காக பயன்படுத்தப்படுகின்ற செயல்பாடுகள் ஆகும். உதாரணமாக
// Explicit Intent by specifying its class name
Intent i = new Intent(this, TargetActivity.class);
i.putExtra(“Key1”, “ABC”);
i.putExtra(“Key2”, “123”);
// Starts TargetActivity
startActivity(i);
மறைமுகமான நோக்கங்கள் : இந்த நோக்கங்கள் ஒரு இலக்கின் பெயர் அல்ல ஆனால் இவை ஆக்கக்கூறின் பெயருக்காக புலத்தில் காலியாக விடப்படுகின்றன. உள்ளார்ந்த நோக்கங்களை அடிக்கடி பிற பயன்பாடுகளில் ஆக்கக்கூறுகளை செயல்படுத்துவதற்காக பயன்படுத்தப்படுகின்றன. உதாரணமாக:
// Implicit Intent by specifying a URI
Intent i = new Intent(Intent.ACTION_VIEW,
Uri.parse(“http://www.example.com&#8221;));
// Starts Implicit Activity
startActivity(i);
இலக்கு ஆக்கக்கூறானது பெறுகின்ற வளங்களின் ஆக்கக்கூறால் அனுப்பிய உபரி தரவை பெறுவதற்கு getExtras() எனும் வழிமுறையை பயன்படுத்திகொள்கின்றது . உதாரணமாக
// Get bundle object at appropriate place in your code
Bundle extras = getIntent().getExtras();
// Extract data using passed keys
String value1 = extras.getString(“Key1”);
String value2 = extras.getString(“Key2”);

Previous Older Entries