சி எனும் கணினிமொழியில் இயக்கிகளை(operators) பயன்படுத்தாமல் இரு எண்களின் கூடுதல்களை எளிதாக கணக்கிடமுடியும்

எந்தவொரு கணினிமொழியிலும் நாம் விரும்பும் எந்தவொருபயன்பாடுகளையும் உருவாக்குவதற்கு இயக்கிகளே அடிப்படையாகும் அவ்வாறான இயக்கிகள் இல்லாமல் இரண்டு எண்களின் கூடுதலை எவ்வாறு காண்பது என்பதுதான் நம்முன் உள்ள மிகப்பெரிய சிக்கலான கேள்விக்குறியாகும் நிற்க! சி எனும் கணினிமொழியில் அவ்வாறான இயக்கிகள் எதையும் பயன்படுத்தாமலேயே தந்திரமான வழியில் இரு எண்களின் கூடுதல் கணக்கிடமுடியும். அதற்கான முதல்படிமுறையாக நம்முடைய வழக்கமான “அனைவருக்கும் வணக்கம்!” எனும் நிரல்தொடரில் printf() எனும் கட்டளைக்கான குறைந்தபட்ச காலிஇடைவெளி விடுவதை பயன்படுத்தி கொள்ளவிருக்கின்றோம். உதாரணமாக x எண்ணிக்கையிலான காலி இடைவெளியை “அனைவருக்கும் வணக்கம்!” எனும் சொல்லிற்குமுன் printf() எனும் கட்டளையை பயன்படுத்தி விடுவதாக கொள்வோம் இதனைதொடர்ந்து printf() எனும் கட்டளையானது குறிப்பிட்ட காலி இடைவெளியை விடச்செய்து அதன்பின்னர் நாம் அச்சிடவிரும்பம் “அனைவருக்கும் வணக்கம்!” எனும் எழுத்துகளை அச்சிடுகின்றது அதற்கான நிரல்தொடர்பின்வருமாறு
#include
main() {
int x = 10;
printf(“%*cஅனைவருக்கும் வணக்கம்!, x, ‘ ‘);
}
இதனுடைய வெளியீடு
அனைவருக்கும் வணக்கம்!
இதே செயலியை பயன்படுத்தி x , y ஆகிய இருஎண்களின் கூடுதலான x + y என்பதை காணவிருக் கின்றோம். மேலே கூறியஅதே வழிமுறையில் xஎண்ணிக்கையிலான காலி இடைவெளி அதனைதொடர்ந்து y எண்ணிக்கையிலான காலி இடைவெளி இறுதியாக printf() எனும் கட்டளைவரியின் வாயிலாக நாம் காணவிழையும் கூடுதலை திரையில் பிரிதிபலிக்கசெய்யும் அதற்கான நிரல்தொடர் பின்வருமாறு
#include
int add(int x, int y) {
int len;
len = printf(“%*c%*c”, x, ‘ ‘, y, ‘ ‘);
return len;
}
main() {
int x = 10, y = 20;
int res = add(x, y);
printf(“\nஇந்தஇரு எண்களின் கூடுதல்: %d”, res);
}
வெளியீடு
இந்த இருஎண்களின் கூடுதல்: 30 என திரையில் காண்பிக்கசெய்கின்றது

கணினிதிரையிலுள்ள உருவப்படத்தை எவ்வாறு தொலைகாட்சி பெட்டியிலும் திரைப்படப்பிடிப்புதிரையிலும் கொண்டுவருவது

தற்போதைய நவீ ன தொலைகாட்சி பெட்டிகளிலும் திரைப்படப்பிடிப்புத்திரையிலும் கணினியில் உருவான உருவப்படங்களை பெற்று பிரிதிபலிப்பதற்கு அனுமதிக்குமாறான ஒன்று அல்லது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட வாயில்களை கொண்டுள்ளன. அவ்வாறே கணினியும் மடிக்கணினியும் பொருத்தமான கம்பியுடன் இணைக்கப் பட்டு தொலை காட்சி பெட்டியுடனும் திரைப்படப்பிடிப்புத்-திரையுடனும் இணைத்து செயல்படும் திறனுடனும் கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளன. இதற்காகமுதலில் வெளியீட்டு சாதனமான கணினியிலும் உள்ளீட்டு சாதனமான தொலைகாட்சி பெட்டியிலும் சரியாக பொருந்துமாறான இணைப்பு வாயில்கள் உள்ளனவா?என சரிபார்த்து கொள்க. அடுத்து இவ்விரண்டு சாதனங்களின் இணைப்பு வாயில்களை இணைப்பதற்கான மிகச்சரியான HDMIஎனும் இணைப்பு கம்பிஉள்ளதா?என சரிபார்த்துகொள்க. இந்தHDMIஎனும் இணைப்பு கம்பியானது அனைத்து மின்னனு சாதனங்களுக்குமான செந்தர அதிகதரமுடைய வானொலி கானொளி சைகைகளை தாங்கிசெல்லும் தன்மையுடன் விளங்குகின்றன. நடப்பு பயன்பாட்டில் VGA எனும் 15-pin இணைப்புகம்பியும் உள்ளது. ஆயினும், பெரும்பாலான தொலைகாட்சி பெட்டிகள் இந்த VGA எனும் இணைப்பு கம்பியை ஆதரிப்பதில்லை என்ற செய்தியை மனதில் கொள்க. இருந்தபோதிலும் VGA எனும் இணைப்பு கம்பியை பெரும்பாலான மின்னனு சாதனங்கள் ஆதரிக்கின்றன. அதனால் VGA ஏற்பானோடு கூடிய கம்பியை கணினியுடன் இணைத்தி்ட்டால் இந்த பிரச்சினை தீர்ந்துவிடுமல்லவா! தொடர்ந்துDVI எனும் இணைப்பானது உருவப்-படத்தின் துல்லியத்தை உயர்த்துகின்றது. இவ்வாறான சிக்கலான நிலையில் DVIஇலிருந்து VGA விற்கு உருமாற்றிடும்கம்பிஅல்லது DVIஇலிருந்து HDMI விற்கு உருமாற்றிடும்கம்பியை பயன்படுத்தி கொள்க! எனபரிந்துரைக்கப்படுகின்றது. அதனோடு சிவப்பு வெள்ளை மஞ்சள் ஆகிய மூன்று நிறங்களும் கொண்ட composite video , S-Video இணைப்புகளை ஏற்படுத்துக. மேலும், தொலைகாட்சி பெட்டி USB-C. ஒன்றினால் கணினியின் USB வாயிலை இணைக்கமுடியும். அதற்காக முதலில் விசைப்பலகையிலுள்ள விண்டோவிசையை அழுத்துக. பின்னர் விரியும் திரைையில் Adjust screen resolution என தட்டச்சுசெய்துஉள்ளீட்டு விசையை அழுத்துக. அதன்பின்னர் தோன்றிடும் திரையில் Display என்பதை தேடிபிடித்து அதனுடைய வலதுபுற பகுதியின் கீழிறங்கு அம்புக்குறியை விரியசெய்திடுக. பின்னர் அதில் பொருத்தமான வெளியீட்டு சாதனத்தை தெரிவுசெய்து கொள்க. அதன்பின்னர் Apply என்ற பொத்தானையும், பின்னர் OKஎனும் பொத்தானையும் தெரிவுசெய்து சொடுக்குக. அதனைதொடர்ந்து HDMI இணைப்பு கம்பியை கணினியையும் தொலைகாட்சி பெட்டியையும் இணைத்திருந்தால் சரியான பொருத்துவாயில்களை தெரிவுசெய்து கொள்க இறுதியாக தொலைகாட்சிபெட்டியை அதற்கான கட்டுபாட்டுபெட்டியில் சரியான input பொத்தானை அழுத்துக.

சுற்றுசூழலிற்கு நண்பன்போன்றுள்ள கட்டற்ற மென்பொருள் செயல்திட்டங்கள் ஒருஅறிமுகம்

தற்போது எங்கும் எதிலும் “சுற்றுசூழலை காப்போம்! நாம் வாழும் இந்த புவியை காத்திடுவோம்!” எனும் செய்திகள்தான் பரவலாக பேசப்பட்டும் பகிரபட்டும் கொண்டிருக்கின்றன. அ்தன் தாக்கமாக கட்டற்றமென்பொருள் செயல் திட்டங்களிலும் எதிரொலிக்க துவங்கியுள்ளன அவை பின்வருமாறு
1. Planet 4 எனும் கட்டற்றமென்பொருள் செயல்திட்டத்தின்படி நாம் வாழும் இந்த உலகில் தட்பவெப்பநிலையினால் பாதிப்பில்லாமலும் நெகிழியின் பயன்பாட்டினை ஒழித்திடவும் Greenpeace ஆதரவு போராட்டகளமாக இந்த தளம் விளங்குகின்றது இதில மென்பொருள் மேம்பாட்டாளர்கள், வடிவமைப்பாளர்கள், ஆவண எழுத்தாளர்கள் ஆகியோர்களில் ஒருவராக இந்த உலகை காப்பதில் நம்முடைய பங்களிப்பை வழங்கலாம்.
2.Eco Hacker Farm என்பது நிலையான சமூகங்களுக்கு ஆதரவளிக்கிறது. இது hackerspaces / hackbases ஆகியவை கலந்த ஊடுருவும் கலாச்சார வாழ்க்கையை இணைக்கும் திட்டங்களுக்கு ஆலோசனை வழங்குகின்றது . இது நிறுவனத்தில் இணையத்தின் வாயிலாகநேரடியாக செயல்படும் மென்பொருள் திட்டமாக உள்ளது ட்விட்டர் வாயிலாக கூட இதனை அனுகமுடியும்.
3. Public Lab எனும் கட்டற்ற செயல்திட்டமானது 2010 இல் பெருங்கடலில் ஏற்பட்ட பெட்ரோலிய எண்ணைகசிவு பேரழிவிற்கு பிறகு அவ்வாறானஆபத்து மீண்டும் உலகில் ஏற்படக்கூடாது என்ற நோக்கத்திற்காக சுற்றசூழல் ஆய்விற்கும் விசாரணைக்கும் உதவிடுவதற்காக கட்டற்ற பயன்பாடாக இது செயல்-படுகிறது.இதிலும் நாம் பல்வேறு வழிகளில் பங்களிக்கமுடியும்.
3.4. Open Climate Workbench எனும் கட்டற்ற செயல்திட்டமானது காலநிலை மாதிரியாக்கத்திற்காகவும் மதிப்பீடு செய்வதற்காகவும் தேவையான , அனைத்து வகையான பயன்பாட்டு மென்பொருட்களையும் இது வழங்குகின்றது
5.Open Source Ecology என்பது நமது பொருளாதாரம் எவ்வாறு செயல்படுகிறது என்பதை மேம்படுத்துவதற்கான ஒரு செயல்திட்டமாகும். இது சுற்றுச்சூழல் மீளுருவாக்கம் மற்றும் சமூக நீதி ஆகியவற்றின் மீதான ஒரு கண்ணோட்டத்துடன், இந்த திட்டமானது, தற்போதைய நிலையில் நமக்குதேவையான பொருட்களின் அல்லதுசேவைகளின் மிகத்தவறான உற்பத்தி , விநியோக உத்திகள் சிலவற்றை மறுசீரமைக்க முயல்கின்றது.
6.Leafletis என்பது மிகப்பிரபலமான Arctic Web Mapபோன்ற சுற்றுசூழலிற்கு நண்பனான செயல்திட்டங்களை செயல்படுத்தபயன்படும்ஒருகட்டற்ற ஜாவஸ்-கிரிப்பட் நூலகமாகும்.இதனை நம்முடைய தேவைக்கேற்ப பயன்படுத்திகொள்க
7.Mozilla Science Lab குழுவானது தற்போது நாம் சந்தித்து வரும் பல்வேறு வகையான சுற்றுசூழல் சிக்கல்களிலிருந்து எவ்வாறு விடுபடுவது என ஆய்வதுசெய்வதற்காக உதவுகின்றது
8. Pangeo வருங்காலத்தில் பேரளவு தரவுகள்தான் இந்த உலகை ஆளப்போகின்றன அவ்வாறான பேரளவுதரவுகளை கொண்ட கடல், வளிமண்டலம், நிலம், காலநிலை ஆகியவற்றில் ஆய்வு செய்வதற்கான கட்டற்ற பேரளவு தரவு கருவிகளை உருவாக்குவதறகான மிகமுதன்மையான குழுவாக இது விளங்குகின்றது

முகநூலில் ஒரு இடுகை(Post )யை அல்லது கருத்தினை எவ்வாறு உருவாக்குவது, திருத்தம் செய்வது அல்லது நீக்கம்செய்வது

நாம் வாழும் இந்த இருபத்தியொன்றாம் நூற்றாண்டில் முகநூல் ஆனது மிகப்பிரபலமானதொரு சமூகபல்லூடக தளமாக விளங்குகின்றது. அதாவது அனைத்து வயதினரும் தங்களுடைய குடும்பத்தனருடனும் நண்பர்களுடனும் நேரடியாக தொடர்புகொள்வதற்காகவும் கருத்துகளை நிகழ்வு நேரத்திலியே பரிமாறி கொள்வதற்காகவும் மிகச்சிறந்த கருவியாக இது விளங்குகின்றது. அவ்வாறான சமூகபல்லூடக தளமான முகநூலில் நம்முடைய புதிய இடுகையை அல்லது இதில் ஏற்கனவே வெளியிடப் பட்டுள்ள ஒருஇடுகைக்கான கருத்தினை எவ்வாறு உருவாக்குவது அல்லது ஏற்கனவே இருப்பதை எவ்வாறு திருத்தம் செய்வது அல்லது தேவையில்லையெனில் அதனை எவ்வாறு நீக்கம் செய்வது என இப்போது காண்போம் .
இதற்காக முதலில் இணையஉலாவியில் https://www.facebook.com. எனும் முகவரியில் பயனாளர் பெயர் கடவுச்சொற்களுடன் இந்த தளத்திற்குள் உள்நுழைவு செய்திடுக. தொடர்ந்து create a postஎனத் தோன்றிடும் இதனுடைய முதன்மை பக்கத்தில் What’s on your mind? என்பதை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்திடுக. உடன்விரியும் What’s on your mind? எனும் சாளரத்தில் நம்முடைய மனதில் எழும் எண்ணங்களை தட்டச்சு செய்திடுக. பின்னர் இதன் கீழ்பகுதியிலுள்ள Share எனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக.
அதற்குபதிலாக கைபேசி அல்லது திறன்பேசியெனில் அதிலுள்ள முகநூலிற்கான பயன்பாட்டினை செயற்படுத்தி திரையில் தோன்றிட செய்திடுக. உடன்விரியும் திரையின் மேல்பகுதியில் What’s on your mind? எனும் பெயரில் உரைபெட்டி ஏதேனும் உள்ளதாவென தேடிபிடித்து தெரிவுசெய்து கொள்க. உடன் Create Post எனும் தலைப்பின் கீழ் What’s on your mind? எனும் உரைபெட்டியானது அதன்கீழ்பகுதியில் விசைப்பலகையுடன் கூடிய திரையானது தட்டச்சு செய்வதற்கு தயாராகதோன்றிடும். அந்த திரையில் நம்முடைய மனதில் எழும் எண்ணங்களை தட்டச்சு செய்துமுடித்தபின்னர் இதே திரையின் மேல்பகுதியிலுள்ள Share எனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக.
இரண்டாவதாக நண்பர்களின் இடுகைக்கு நம்முடைய கருத்துகளை பதிவுசெய்வதற்காக முகநூல் எனும் பல்லூடக தளத்திற்குள் உள்நுழைவுசெய்து அதில் நம்முடைய நண்பரின் இடுகையை தேடிபிடித்திடுக அதன் கீழ்பகுதியில் “Like” , “Share”ஆகியவற்றிற்கு இடையில் Comment எனும் வாய்ப்பு இருக்கின்றதாவென தேடிபிடித்து தெரிவுசெய்து சொடுக்குக பின்னர்விரியும் Comment எனும் உரை-பெட்டியில் நண்பரின் இடுகைக்கான நம்முடைய கருத்தினை தட்டச்சு செய்து-கொண்டு உள்ளீட்டுவிசையை அழுத்துக.
அதற்குபதிலாக கைபேசிஅல்லது திறன்பேசியெனில் அதிலுள்ள முகநூலிற்கான பயன்பாட்டினை செயற்படுத்தி திரையில் தோன்றிட செய்திடுக தொடர்ந்து நம்முடைய நண்பரின் இடுகையை தேடிபிடித்திடுக அதன் கீழ்பகுதியில் “Like” “Share” ஆகியவற்றிற்கு இடையில் Comment எனும் வாய்ப்பினை தேடிபிடித்து தெரிவுசெய்து சொடுக்குக.
எச்சரிக்கை. ஒருசில இடுகைகளில் “Share” எனும் மூன்றாவது வாய்ப்பு இருக்காது Like , Comment ஆகிய இருவாய்ப்புகள் மட்டுமே இருக்கும்.
உடன் Comment எனும் உரைபெட்டியானது கீழ்பகுதியில் விசைப்பலகையுடன் கூடிய திரையானது தட்டச்சு செய்வதற்கு தயாராகதோன்றிடும்.தொடர்ந்து நண்பரின் இடுகைக்கான நம்முடைய கருத்தினை தட்டச்சு செய்துகொண்டு நீலவண்ண அம்புக்குறி பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக.
மூன்றாவதாக இடுகையில்அல்லது கருத்துரையில் திருத்தம் செய்வதற்காக நம்முடைய இடுகையை அல்லது கருத்துரையை திரையில் தோன்றிட செய்திடுக. அதனைதொடர்ந்து திரையின் மேலே (…) என்றவாறான முப்புள்ளியை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக. உடன்விரியும் பட்டியில் Edit Post எனும் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக. அதன்பின்னர் தேவையான திருத்தம்செய்து கொண்டு திரையின் மேலேயுள்ள Save எனும் பொத்தானையும் ,அதற்குபதிலாக கருத்துரையெனில் Update எனும் பொத்தானையும் தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்து சேமித்துகொள்க.
நான்காவதாக இடுகையைஅல்லது கருத்துரையை நீக்கம்செய்வதற்காக நம்முடைய இடுகையை அல்லது கருத்துரையை திரையில் தோன்றிட செய்திடுக. தொடர்ந்து திரையின் மேலே (…) என்றவாறான முப்புள்ளியை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக. உடன்விரியும் பட்டியில்Delete எனும் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக. பின்னர் விரியும் திரையில் Delete எனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்துசொடுக்குக.
ஒருசில நேரங்களில் நண்பரின் இடுகைக்கு நம்முடைய கருத்துகளை தட்டச்சு செய்யமுடியாத நிலை எழும் அவ்வாறான சூழலில் வெவ்வேறு இணைய உலாவியில்முயன்றிடுக. தற்காலிக கோப்புகள் எவையேனும் தடுத்திடும் நிலையில் அதனை அறவே நீக்கம் செய்திடுக. இணையஉலாவிக்கு விரிவாக்க இணைப்பு வசதியை நிறுவுகை செய்து முயற்சிசெெய்திடுக அல்லது அவ்வாறான விரிவாக்க வசதியை முடக்கம்செய்து முயற்சிசெய்திடுக.

சேமிக்கமறந்த எக்செல் கோப்புகளை மீட்டெடுப்பது எவ்வாறு?

நாம் பணியாற்றி கொண்டிருக்கும் எக்செல் கோப்பினை சேமிப்பதை பற்றி சிந்திக்காமல் மிகஆழ்ந்த ஈடுபாட்டுடன் பணிபுரிந்து கொண்டிருப்போம் ஆயினும் இடையில் ஏதேனுமொரு காரணத்தினால் கணினியின் இயக்கம் நின்று போகும் அதனால் அந்த எக்செல் கோப்பு முழுவதும் அழித்துநீக்கப்பட்டுவிட்டும் அதனை தொடர்ந்து அந்த எக்செல் கோப்பில் நாம்இதுவரை ஆற்றிய பணிவீணாகி அழிந்துபோனதால் அடுத்து என்ன செய்வது என தடுமாறி நின்றுவிடுவோம் மேலும் செய்த செயலையே மீண்டும் செய்யவேண்டிய நிலைக்கு தள்ளப் படுவோம் அஞ்சற்க இவ்வாறான நிலையில்கூட நாம் ஏற்கனவே பணிபுரிந்த எக்செல் கோப்பினை பின்வரும் படிமுறைகளை பின்பற்றி மீட்டெடுக்கமுடியும்
இதற்காக புதிய எக்செல்கோப்பு ஒன்றினை திறந்து கொள்க பின்னர் மேலே கட்டளைபட்டையில் File எனும் தாவியின் திரையை விரியச்செய்து அதிலுள்ளOpen’ எனும் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக பின்னர் திரையின்மேலே இடதுபுறமுள்ள Recent Workbook எனும் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக அதன் பின்னர் கீழ்பகுதியிலுள்ள Recover Unsaved Workbooks என்பதை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன்விரியும் உரையாடல் பெட்டியில் காண்பிக்கும் கோப்புகளின் பட்டியலிலிருந்து நாம் சேமித்திடாது பணிபுரிந்து கோப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் நாம் சேமிக்காது பணிபுரிந்த எக்செல்கோப்பு கடைசியாக செய்த திருத்தங்களுடன் திரையில் தோன்றிடும் அதனை தொடர்ந்து Save As எனும் வாய்ப்பின் வாயிலாக இந்த கோப்பிற்கு ஒரு பெயரிட்டு விரும்பிய இடத்தில் சேமித்து கொள்க பொதுவாக இவ்வாறான சேமிக்காத கோப்புகள் C:\Users\[YourSystemName]\AppData\Local\Microsoft\Office\UnsavedFiles என்ற கோப்பகத்தில் மட்டுமே வைக்கப்பட்டிருக்கும் அதனால் நேரடியாக இந்த கோப்பகத்திற்கு சென்று கூட இந்த கோப்பினை திறந்து திரையில் தோன்றிட செய்திடலாம்
குறிப்பு 1.இயல்புநிலையில் சேமிக்காத கோப்புகள் XLSB எனும் வடிவமைப்பில் மட்டுமே இருக்கும்
குறிப்பு 2. இயல்புநிலையில் எக்செல்பயன்பாடானது நாம்பயன்படுத்திடும்போது AutoSave , AutoRecover ஆகிய செயலிகள் தானாகவே செயல்படுமாறு முன்கூட்டியே கட்டமைக்கப்பட்டே இருக்கும் . எனும் செய்திகளை மனதில் கொள்க

ஸ்மார்ட் விண்டோ எனும் வசதியை பயன்படுத்தி ஒரேசமயத்தில் ஒரேதிரையில்அருகருகே இருசாளரங்களைதிறந்து பணிபுரியமுடியம்

விண்டோ 7 இயக்கமுறைமை செயல்படும் கணினியில் கைகளால் சரிசெய்திடாமலேயே ஸ்மார்ட் விண்டோ அல்லது ஸ்நாப் எனும் வசதியைகொண்டு ஒரேசமயத்தில் ஒரேதிரையில்அருகருகே இருசாளரங்களைதிறந்து பணிபுரியமுடியம் மேலும் இந்த வசதியின் படி இருசாளரங்களுக்கிடையே இடம்மாறுவதற்காக Alt-Tab ஆகிய இருவிசைகளை சேர்த்துஅழுத்த தேவையில்லை

இவ்வாறு அருகருகே தோன்றிடுவதற்கான முதல் கோப்பின் தலைப்புபட்டையை இடம்சுட்டியால் தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல்செய்து பிடித்து இடதுபுறம் அல்லது வலதுபுறம் கொண்டுசென்று விடுக தொடர்ந்து இரண்டாவது கோப்பின் தலைப்புபட்டையை இடம்சுட்டியால் தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல்செய்து பிடித்து முதல் கோப்பிற்கு எதிர்புறம் கொண்டுசென்று விடுக
அதற்கு பதிலாக இரண்டாவது வழிமுறையாக முதல் கோப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்து பிடித்து கொண்டு விண்டோவிசையையும் அம்புக்குறிவிசையில் இடதுபுறஅல்லது வலதுபுற அம்புக்குறி விசையும் சேர்த்து அழுத்தி கொண்டுசென்று விடுக தொடர்ந்து இரண்டாவது கோப்பின் தலைப்புபட்டையை இடம்சுட்டியால் தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல்செய்து பிடித்துகொண்டு விண்டோவிசையையும் அம்புக்குறி விசையின் எதிர்புறவிசையையும் சேர்த்து அழுத்தி கொண்டுசென்று விடுக இவ்வாறான வழிமுறைகளின்படி ஒரேதிரையில்அருகருகே இரண்டு சாளரங்களாக தோன்றிடும் இந்நிலையில் இரண்டில் எந்தவொரு கோப்பின் தலைப்பு பட்டையை இடம்சுட்டியால் தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல்செய்தால் முந்தைய அளவிலான முழுத்திரைக்கு நாம் தெரிவுசெய்தகோப்பு மாறிவிடும் ஒரேயொரு கோப்பு மட்டும் முழுதிரையிலும் தோன்றிடுமாறுசெய்வதற்காக சுட்டியைஅழுத்தி பிடித்துகொண்டு இடம்சுட்டியை திரையின் மேலே காலிஇடத்தில் வைத்து சொடுக்குக தொடர்ந்து சுட்டியை அசைத்திடுக உடன் மற்ற சாளரங்கள் சிறியதாக மாறி செயல்பட்டையில் சென்றமர்ந்து விடும் இடம்சுட்டிவைத்திருக்கும் சாளரம்மட்டும் முழுத்திரைக்கும் மாறி யமையும் அவ்வாறான சிறிய சாளரத்தினை கொண்ட கோப்பினை திறந்து இடம்சுட்டியால் அசைத்திட்டால்போதும் பழையவாறு இருசாளரம் அருகருகே அமையும்

லினக்ஸிற்கான விண்டோ துனைஅமைவு ஒரு அறிமுகம்

விண்டோ இயக்கமுறைமையில் கட்டணமற்ற லினக்ஸின் பயன்பாடுகளை இயங்கிடுமாறு செய்வதற்காக WSL என சுருக்கமாக அழைக்கப்படும் லினக்ஸிற்கான விண்டோ துனைஅமைவு (Window Subsytem for Linux) பேருதவியாக இருக்கின்றது இதனை செயல்படுத்த நமக்கு தேவையானவை பதிப்பு 1607உள்ள விண்டோ 10 இயக்கமுறைமை அல்லது அதற்குமேம்பட்ட பதிப்பு அதைவிட இந்தவிண்டோ 10 இயக்கமுறைமையானது 64-bit இல் செயல்படும் திறன்கொண்டதாவெனசரிபார்த்து கொள்க
முதலில் விண்டோ 10 இயக்கமுறைமை திரையில் Start Menuவை அல்லது Power User Tasks menu வை திறக்கசெய்து அதில் பற்சக்கரம் போன்றுள்ள உருவப்பொத்தானான Settings என்பதை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன்விரியும் Settings எனும் சாளரத்தில் System. என்பதை தெரிவுசெய்திடுக பின்னர்விரியும் System. எனும் திரையின் இடதுபுறத்தில் About என்பதை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக அதன்பின்னர் விரியும் திரையின் வலதுபுற பகுதியில் விண்டோ 10 இயக்கமுறைமை பற்றிய விவரங்களை படித்தறிந்து கொள்க இதனுடைய பதிப்பு (Version)ஆனது குறைந்தபட்சம் 1607 ஆகவும் அமைவின் வகை (System type) யானது 64-bit ஆக இருக்கின்றதாவென உறுதிபடுத்தி கொள்க

விண்டோ 10 இயக்கமுறைமையின் பதிப்பு1607 இக்கு குறைவாக இருந்தால் இந்த WSL ஐ நிறுவுகை செய்வதற்குமுன் நம்முடைய விண்டோ 10 இயக்கமுறைமையை நிகழ்நிலைபடுத்தி மேம்படுத்திகொள்க
பின்னர்விண்டோ 10 இயக்கமுறைமை திரையில் Start Menuவை விரியச்செய்து அதில் Windows PowerShell எனும் கோப்பகத்தை தேடிபிடித்து விரியச்செய்திடுக உடன்விரியும் பட்டியலான கோப்புகளில் Windows PowerShell என்பதை தேடிபிடித்து அதன்மீது இடம்சுட்டியைவைத்து சுட்டியின் வலதுபுற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன்விரியும் சூழ்நிலைபட்டியில் More என்பதையும் பின்னர் Run as administrator என்பதை யும் தெரிவுசெய்து சொடுக்குக பின்னர் விரியும் திரையில்
Enable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName Microsoft-Windows-Subsystem-Linux
எனும் கட்டளைவரியை செயல்படுத்திடுக
உடன் ஒருசில பயன்பாடுகள் பதிவிறக்கம் ஆகத்துவங்கிடும் இந்த பணிமுடிவடையும்போது கணினியின் இயக்கத்தை மறுதுவக்கம் செய்யவா எனநம்மிடம் கோரும் வேறு கோப்புகள் எதுவும் திறந்த நிலையில் இல்லை என்பதை உறுதிபடுத்திகொண்டு Y என தட்டச்சு செய்திடுக இதன்பிறகு கணினியானது மறுதுவக்கம் செய்திடும் அதில் PowerShell திரையை தோன்றச்செய்திடுக அந்த திரையில்bash என்பதை இயங்கச்செய்திடுக உடன் இந்த bash ஆனது தற்போது லினக்ஸ் பயன்பாடுகள் எதுவும் கைவசம் இல்லை https://aka.ms/wslstoreஎனும் முகவரியிலிருந்து பயன்பாடுகளை பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளவா என அனுமதிகோரும் உடன் உள்ளீட்டு விசையை அழுத்திடுக அதனை தொடர்ந்து திரையில் Ubuntu, OpenSUSE, SUSE Enterprise Server, Debian, Kali. போன்றவைகளை பட்டியலிடும்

அவற்றுள் Ubuntu என்றவாறு ஒன்றினை தெரிவுசெய்து கொண்டுGet என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக பின்னர் Launchஎன்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக சிறிதுநேரம் இவை நிறுவுகை செய்வதற்காக அமைதியாக காத்திருக்கவும் இந்நிலையில் Error: 0x8000000dஎன்றவாறு பிழைச்செய்தி ஏதாவது திரையில் தோன்றினால் மீண்டும் முந்தைய வழிமுறைகளை பின்பற்றிசெயல்படுக இதன்பின்னர் சரியாக நிறுவுகை பட்டவுடன் நமக்கென தனியாக கணக்கு ஒன்றினை கடவுச்சொற்களுடன் உருவாக்கி உள்நுழைவுசெய்திடுக

இதன்பிறகு லினக்ஸ் கட்டளைகளையும் பயன்பாடுகளையும் இந்த திரையில் எளிதாக செயல்படுத்தி பயன்பெறலாம் exit என உள்ளீடு செய்து இந்த திரையிலிருந்து வெளியேறி வழக்கமான விண்டோ திரைக்கு வந்து சேருக.

Previous Older Entries