பைத்தான் கணினிமொழியின் உதவியுடன் கோப்புகளைதானாகவே பிற்காப்பு செய்திட முடியும்

நாம் ஏதாவது முக்கியமான கூட்டத்திற்கான படவில்லை காட்சியை தயார்செய்து முடிவுபெறும் நிலையில் ஆழ்ந்து ஈடுபாட்டுடன் பணிபுரிந்து கொண்டிருப்போம் அல்லது அந்த கூட்டத்திற்கான அறிக்கையை தயார்செய்து கொண்டிருப்பதில் ஆழ்ந்திருப்போம் இவ்வாறான நிலையில் திடீரெனகைதவறுதலாக அல்லது ஏதோவொரு காரணத்தினால் அவ்வாறு தயார் செய்யப்பட்டுக் கொண்டிருக்கும் கோப்பானது அழிந்து போய்விட்டது எனில் இவ்வளவுநேரம் கடினமாக உழைத்து தயார்செய்த கோப்பினை எவ்வாறு மீண்டும் உருவாக்குவது அல்லது மீட்டெடுப்பது ,அடுத்து என்ன செய்வது என நாம் திகைப்புற்று அப்படியே மலைத்து போய் உட்கார்ந்திடுவோம் அஞ்சற்க அவ்வாறான நிலையில் கைகொடுக்க வருவதுதான் பைத்தான் எனும் கணினிமொழியாகும் .இதன் மூலம் நாமே முயன்று பிற்காப்பு செய்திடுவதற்கான பைத்தான் நிரல்தொடரை உருவாக்கி பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் இதற்காக நம்மிடம் விண்டோ இயக்கமுறைமையில் செயல்படும் பைத்தான் 2 அல்லது பைத்தான் 3 பதிப்புள்ள கணினிமொழி இருந்தால் போதும் இந்த பயன்பாட்டிற்கு sync.py என்றவாறு பெயரிட்டுகொள்க Sync1.ini: என்பது கட்டமைவு கோப்பாகும் Logger1.py: என்பது Logger ஆதரவிற்கான தொகுதியாகும் Sync.log என்பது sync.py ஆல் உருவாக்கப்பட்ட ஒருகோப்பாகும்
இதில் பயன்படுத்தி கொள்வதற்காக Import configparser.
Import time.
Import shutil.
Import hashlib.
From the distutils.dir_util import copy_tree.
From the collections, import OrderedDict.
Import the OS.
Import logger1 as log1.
எனும் கட்டளைவரிகளின் வாயிலாக தேவையான நூலகங்களை பதிவிறக்கம் செய்து கொள்க
அதனை தொடர்ந்து
def ConfRead():
config = configparser.ConfigParser()
config.read(“Sync1.ini”)
return (dict(config.items(“Para”)))
எனும் குறிமுறைவரிகளை செயற்படுத்திடுக இவை Sync1.ini எனும் கோப்பினை படித்தறிகின்றன
Sync.ini எனும் கோப்பிலிருந்து பின்வரும் குறிமுறைவரிகள் ஒருசில மாறிகள் பெறப்படுகின்றன
All_Config = ConfRead()
Freq = int(All_Config.get(“freq”))*60
Total_time = int(All_Config.get(“total_time”))*60
repeat = int(Total_time/Freq)
கோப்பின் புலத்தை கணக்கிட பின்வரும் md5எனும்செயலி பயன்படுத்தப்படுகிறது. நாம் ஒரு கோப்பினை மாற்றினால், அதனுடைய பெயர் ஒரே மாதிரியாகவே இருக்கும், ஆனால்அதனுடைய ஹாஷ் மட்டும் மாறியமையும்.
def md5(fname,size=4096):
hash_md5 = hashlib.md5()
with open(fname, “rb”) as f:
for chunk in iter(lambda: f.read(size), b””):
hash_md5.update(chunk)
return hash_md5.hexdigest()
பின்வரும் செயலி இடைப்பட்டிகளுடன் முழு அடைவையும் நகலெடுக்கின்றது:
def CopyDir(from1, to):
copy_tree(from1, to)
பின்வரும் செயலி தேவையான இடத்தில்ஒரு கோப்பினை நகல்மட்டும் எடுக்கின்றது
def CopyFiles(file, path_to_copy):
shutil.copy(file,path_to_copy)
பின்வரும் செயலியானது ஒரு அகராதியை உருவாக்குகிறது, இது கோப்புகளின் புலத்துடன் கோப்பு பெயர்களைக் கொண்டுள்ளது. இந்த செயலியானது மூல இருப்பிடத்தை எடுநகலெடுத்து தற்போதுகைவசமுள்ள எல்லா கோப்புகளின் அகராதியை உருவாக்குகின்றது:
def OriginalFiles():
drive = All_Config.get(“from”)
Files_Dict = OrderedDict()
print (drive)
for root, dir, files in os.walk(drive, topdown=True):
for file in files:
file = file.lower()
file_path = root+’\\’+file
try:
hash1 = md5(file_path,size=4096)
#modification_time = int(os.path.getmtime(file_path))
rel_path = file_path.strip(drive)
Files_Dict[(hash1,rel_path)]= file_path
except Exception as e :
log1.logger.error(‘Error Original files: {0}’.format(e))
return Files_Dict
பின்வரும் செயலி ஒரு hash உடன் கூடி கோப்புகளின் பெயர்களைக் கொண்ட அகராதிஒன்றினஐ உருவாக்குகிறது. மேலும் இந்த செயலியானது நகலெடுக்கவிரும்பும இலக்கு இடத்தில் அனைத்து தற்போதைய கோப்புகளுடன் ஒரு அகராதியை உருவாக்குகின்றது.மேலும் இவ்வாறான செயலின்போது மூல கோப்புறை இல்லையென்றால், அது CopyDir எனும் செயலியை அழைக்கின்றது.
def Destination():
Files_Dict = OrderedDict()
from1 = All_Config.get(“from”)
to= All_Config.get(“to”)
dir1= from1.rsplit(“\\”,1)[1]
drive = to+dir1
#print (drive)
try:
if os.path.isdir(drive):
for root, dir, files in os.walk(drive, topdown=True):
for file in files:
file = file.lower()
file_path = root+’\\’+file
try:
hash1 = md5(file_path,size=4096)
#modification_time = int(os.path.getmtime(file_path))
rel_path = file_path.strip(drive)
Files_Dict[(hash1,rel_path)]= file_path
except Exception as e :
log1.logger.error(‘Error Destination foor loop: {0}’.format(e))
return Files_Dict
else :
CopyDir(from1,drive)
log1.logger.info(‘Full folder: {0} copied’.format(from1))
return None
except Exception as e :
log1.logger.error(‘Error Destination: {0}’.format(e))
கோப்பகத்துடன் கோப்பினை உருவாக்க பின்வரும் படத்திலுள்ளவாறான செயலி வரையறுக்கின்றது

கோப்பினைமட்டும் உருவாக்க பின்வரும் படத்திலுள்ளவாறான செயலி வரையறுக்கின்றது

இருசெயலிகளிலும் பின்வரும்குறிமுறைவரிகள் உண்மையான கோப்பினையும் நகலெடுக்கப்பட்ட கோப்பினை ஒப்பிட்டு சரிபார்த்திடுகின்றது ஏதேனும் மாறுதல்கள் இருந்தால உண்மை கோப்பில் உள்ளவாறு நகல்கோப்பில் மாறுதல்கள் செய்திடுகின்றது
def LogicCompare():
from1 = All_Config.get(“from”)
to= All_Config.get(“to”)
Dest_dict = Destination()
if Dest_dict:
Source_dict = OriginalFiles()
remaining_files = set(Source_dict.keys())- set(Dest_dict.keys())
remaining_files= [Source_dict.get(k) for k in remaining_files]
for file_path in remaining_files:
try:
log1.logger.info(‘File: {0}’.format(file_path))
dir, file = file_path.rsplit(“\\”,1)
rel_dir = from1.rsplit(“\\”,1)[1]
rel_dir1 = dir.replace(from1,””)
dest_dir = to+rel_dir+”\\”+rel_dir1
if not os.path.isdir(dest_dir):
os.makedirs(dest_dir)
CopyFiles(file_path, dest_dir)
except Exception as e:
log1.logger.error(‘Error LogicCompare: {0}’.format(e))
பின்வரும் குறிமுறைவரிகள் அதே செயல்களை திரும்பு செய்து கொண்டே இருக்குமாறு செய்கின்றது
= 0
while True:
if i >= repeat:
break
LogicCompare()
time.sleep(Freq)
i = i +1
Let us see the content of file Sync1.ini
[Para]
From = K:\testing1
To = E:\
Freq = 1
Total_time = 5
அதைவிட பின்வரும் குறிமுறைவரி மிகஎளியதாக NFO modeஎனும் நிலையில் செயல்படுமாறு செய்யப்பட்டுள்ளது
import logging
logger = logging.getLogger(“Mohit”)
logger.setLevel(logging.INFO)
fh = logging.FileHandler(“Sync.log”)
formatter = logging.Formatter(‘%(asctime)s – %(levelname)s – %(message)s’)
fh.setFormatter(formatter)
logger.addHandler(fh)
இடைநிலையாளர்வாயிலாக இந்த குறிமுறைவரிகளை செயல்படுத்திடுவதற்கு பதிலாக exe கோப்பாக மாற்றி எளிதாக செயல்படுத்திகொள்ளலாம் அல்லவா அதற்காக pyinstaller.என்பது பயன்படுகின்றது இது ஏற்கனவேநிறுவுகை செய்யப்பட்டுள்ளது
பின்வரும் படத்திலுள்ளவாறான கட்டளைவரிகள் இதனை செயற்படுத்திடுகின்றது

இதன்பின்னர் dist எனும் கோப்பகத்தில இதற்கான exe கோப்பு நாம் பயன்படுத்திகொள்வதற்கு தயாராக இருக்கின்றது இதன்பிறகு இதனை செயல்படுத்தி கோப்புகளை பிற்காப்பு செய்திட பயன்படுத்தி கொள்க

இணையத்தில் உலாவரும்போது குறுக்கிடும்விளம்பரங்களை தவிர்ப்பதெவ்வாறு

Pi-hole எனும் கட்டற்றபயன்பாடு நாம் இணையஉலாவரும் எந்தவொரு சாதனத்திலும் 100,000 இற்கும் அதிகமான விளம்பரங்களை அதன் சேவையாளர் பகுதியிலிருந்து வராமல் தடுக்கின்றது இதனை பயன்படுத்தி கொள்வதற்காக Raspberry Pi + SD அட்டை ,USB மின்கம்பி ,Ethernet கம்பி ஆகியவை மட்டும் போதுமானவையாகும் சமீபத்திய Raspberry Pi நம்மிடம் இல்லை பழைய பதிப்புதான் உள்ளது என்றாலும் பரவாயில்லை குறைந்தபட்சம் 512MB RAM உடைய Raspberry Pi என்பதை மட்டும் உறுதிபடுத்தி கொள்க Raspbian Stretch Lite image கோப்பினை ராஸ்பெர்ரி தளத்திலிருந்து பதிவிறக்கம் செய்து நம்முடைய SD அட்டை யில்எழுதிடுக அதனை தொடர்ந்து இதனை நம்முடைய Raspberry Piஉடன் இதனை இணைத்து keyboard, monitor, Ethernet கம்பி ஆகியவற்றை இணைத்து இறுதியாக USB மின்கம்பியை இணைத்திடுக .தொடர்ந்து Raspberry Piயை செயல்படசெய்திடுக உடன் தோன்றிடும் திரையில்
curl -sSL https://install.pi-hole.net | bash
என்ற கட்டளைவரியை உள்ளீடு செய்து கொண்டு உள்ளீட்டு விசையை அழுத்து க உடன் இந்த கட்டளைவரியானது Pi-hole எனும் கட்டற்றபயன்பாட்டினை https://pi-hole.net/ எனும் இணையதளத்திலிருந்து பதிவிறக்கம் செய்து நிறுவுகை செய்திடும் இதனை தொடர்ந்து நம்முடைய Raspberry Pi ஆனது விளம்பரங்களை தடுப்பதற்கு தயாராகிவிடும் இதனை பயன்படுத்தி கொள்வதற்குமுன் இதனுடைய IP முகவரியும் router’s IP முகவரியும் தெரிந்து கொள்ளவேண்டும் அதற்காக LAN அமைப்பின்கீழுள்ள DHCP/DNS அமைப்பை சரிபார்த்திடுக தொடர்ந்து நம்முடைய primary DNS சேவையாளரை Pi-hole இன் IP முகவரியாக அமைத்திடுக அதனைதொடர்ந்து DHCP IP ஒதுக்கீட்டில் நம்முடைய Piஇனை சேர்த்திடுக இதன்பின்னர் Raspberry Pi இன் இயக்கத்தை நிறுத்தம் செய்து நம்முடைய கணினியின் அல்லது சாதனத்தின் இயக்கத்தை துவக்கி இணைய உலா செய்திடுக தற்போது நம்முடைய இணையஉலாவில்எந்தவொரு விளம்பரமும் குறுக்கிடாமல் நிம்மதியாக உலாவரமுடியும்

விண்டோ இயக்கமுறைமையில் செயல்படும் கணினியில் மறைக்கப்பட்ட கோப்புகளை எவ்வாறு திரையில் காணுவது

இதற்காக முதலில் விண்டோ8 ,10 ஆகிய இயக்கமுறைமைசெயல்படும் கணினியில் விண்டோ விசையையுடன் E. எனும் விசையை சேர்த்து அழுத்துக உடன்விரியும் திரையின் மேலே இடதுபுறமூலையிலுள்ள View எனும் தாவிப்பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக பின்னர் விரியும் View எனும் தாவிப்பொத்தானின் திரையின் வலதுபுறத்தில் Optionsஎன்பதை தேடிபிடித்து தெரிவுசெய்து சொடுக்குக அல்லது கீழிறங்கு அம்புக்குறி பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்தபின்தோன்றிடும் பட்டியில் Change folder and search optionsஎனும் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக

உடன்விரியும் Folder Options எனும் திரையில் View எனும் தாவிப்பொத்தானின் திரையை விரியச்செய்திடுக பின்னர் Advanced settingsஎன்பதை தேடிபிடித்திடுக அதில் Hidden files and folders என்பதன்கீ்ழுள்ள Show hidden files, folders and drives எனும் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்துகொண்டு முதலில் Apply எனும் பொத்தானையும் பின்னர் OKஎனும் பொத்தானையும் தெரிவுசெய்து சொடுக்குக இவ்வாறு மறைக்கப்பட்ட கோப்பு திரையில் பட்டியலிடத் தேவையில்லை என விரும்பினால் Hidden files and folders என்பதன்கீ்ழுள்ள Don’t show hidden files, folders and drives எனும் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்துகொண்டு முதலில் Apply எனும் பொத்தானையும் பின்னர் OKஎனும் பொத்தானையும் தெரிவுசெய்து சொடுக்குக
விண்டோ7 இயக்கமுறைமை செயல்படும் கணினியெனில்விண்டோவிசையையுடன் E. எனும் விசையை சேர்த்து அழுத்துக உடன்விரியும் திரையின் மேலே இடதுபுறமூலையில் Organize எனும்வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக பின்னர் கீழிறங்கு பட்டியலை விரியச்செய்து அதில் Folder and search options எனும் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் தோன்றிடும் Folder and search options எனும் திரையில் View எனும் தாவிப்பொத்தானின் திரையை தோன்றிடசெய்திடுக

பின்னர் Advanced settings:என்பதை தேடிபிடித்திடுக அதில் Hidden files and folders என்பதன்கீ்ழுள்ள Show hidden files, folders and drives எனும் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்துகொண்டு முதலில் Apply எனும் பொத்தானையும் பின்னர் OKஎனும் பொத்தானையும் தெரிவுசெய்து சொடுக்குக இவ்வாறு மறைக்கப்பட்ட கோப்பு திரையில் பட்டியலிடத் தேவையில்லை என விரும்பினால் Hidden files and folders என்பதன்கீ்ழுள்ள Don’t show hidden files, folders and drives எனும் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்துகொண்டு முதலில் Apply எனும் பொத்தானையும் பின்னர் OKஎனும் பொத்தானையும் தெரிவுசெய்து சொடுக்குக
விண்டோ எக்ஸ்பி எனும் இயக்கமுறைைமை செயல்படும் கணினியில் Start button எனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன்விரியும் திரையில் My Computer என்பதை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக பின்னர் தோன்றிடும் My Computer எனும் திரையில் முதலில்Tools என்பதையும் பின்னர் Folder Options.என்பதையும் தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் விரியும் Folder Optionsஎனும் திரையில் View எனும் தாவிப்பொத்தானின் திரையை தோன்றிடசெய்திடுக பின்னர் Advanced settings:என்பதை தேடிபிடித்திடுக அதில் Show hidden files, folders and drives எனும் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்துகொண்டு முதலில் Apply எனும் பொத்தானையும் பின்னர் OKஎனும் பொத்தானையும் தெரிவுசெய்து சொடுக்குக இவ்வாறு மறைக்கப்பட்ட கோப்பு திரையில் பட்டியலிடத் தேவையில்லை என விரும்பினால் Don’t show hidden files, folders and drives எனும் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்துகொண்டு முதலில் Apply எனும் பொத்தானையும் பின்னர் OKஎனும் பொத்தானையும் தெரிவுசெய்து சொடுக்குக.

எந்தவொரு இணையதள பக்கத்தையும் நம்பிக்கைக்குஉரியதாக(Trusted Site) ஆக்குவது எவ்வாறு

எந்தவொரு நபரும் இணையத்தில் உலாவரும்போது அவருடைய கணினியையும் அவர்பயன்படுத்திடும் இணையதள பக்கத்தையும் மிகவும் பாதுகாப்பாக வைத்திடுவது அடிப்படைத்தேவையாகும் இதற்காக ஒருசில இணையதள பக்கங்கள் சேவையாளர் கணினிக்கும் வாடிக்கையாளரின் இணைய உலாவிற்குமிடையே சான்றிதழ்களையும் தரவுகளை மேலேற்றுவதற்கான திறவுகோளினையும் கொண்டுள்ளன .இதன்வாயிலாக இணையபர்வையாளர்கள் குறிப்பிட்ட இணையதளம் பாதுகாப்பானது என நம்பிக்கையுடன் தொடர்ந்து இணையஉலாவருகின்றார் இவ்வாறு இணையஉலாவரும்போது குறிப்பிட்ட இணையதளபக்கத்தை திரையில் கொண்டுவர முனையும்போது அல்லது கூடுதல் இணைப்பாக செய்யமுனையும்போது இணையஉலாவியானது எச்சரிக்கைவிடுக்கின்றது மேலும் அனுமதிபெறுமாறு கோருகின்றது நம்பிக்கைக்கு உகந்த இணையதளபக்கங்களில் உள்நுழைவு செய்திடும்போது ஒவ்வொன்றிற்கும் இவ்வாறான நிகழ்வு உருவாகாது அதனால்நம்முடைய இணையதளத்தில் பார்வையாளர்கள் உள்நுழைவுசெய்திடும்போது இவ்வாறு எச்சரித்திடாமல் பாதுகாப்பானது பயப்படாமல் உள்நுழைவு செய்வதற்காக Trusted Sites மாற்றியமைத்திடவேண்டும் இதற்காக பின்வருமாறான படிமுறைகளை பின்பற்றி நம்பிக்கைக்கு உரியதாக மாற்றிமைத்து கொள்க
Microsoft Edge,Internet Explorer,Google Chrome,ஆகிய இணையஉலாவிகளெனில் முதலில் கணினியின் கட்டுப்பாட்டு பலகத்தை திறந்து கொள்க அதில்Internet Options எனும் உருவப்பொத்தானை தெரிவுசெய்து உடன்விரியும் Internet Properties எனும் சாளரத்தில் Security எனும் தாவிப்பொத்தானின் திரையை தோன்றிட செய்திடுக அதில் Trusted sites எனும் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து கொண்டு Sites எனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக

பின்னர் விரியும்Trusted sites எனும் உரையாடல் பெட்டியின் Add this website to the zone என்பதன்கீழுள்ள உரைபெட்டியில் நம்பிக்கைக்கு உரிய இணையமுகவரியை உள்ளீடுசெய்திட்டு Add எனும் பொத்தானையும் OK எனும் பொத்தானையும் தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல்செய்து சேமித்து கொள்க
மேலும் இணையஉலாவியின் முகவரிபட்டையில் முகவரி உள்ளீட்டிற்கு இடதுபுறம் lock எனும் உருவப்பொத்தான் அல்லது Not secure எனும் உரையை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன்விரியும் Settings எனும் சாளரத்தில் தேவையானவாறு மாற்றி யமைத்துகொள்க
Firefox எனும் இணையஉலாவியெனில் அதனுடைய முகவரிபட்டையின் இடதுபுறமுள்ள shieldஎனும் உருவப்பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக தொடர்ந்து விரியும் திரையின் Content Blocking அல்லது Permissions ஆகியவற்றிற்கு அருகிலுள்ள பற்சக்கரம் போன்ற உருவப்பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக

பின்னர் விரியும் Options எனும் சாளரத்தில் தேவையானவாறு மாறுதல்களை செய்து கொள்க

கணினி மென்பொருட்களை திருடுவதிலிருந்து(Piracy) தடுப்பதெவ்வாறு

தற்போதுமென்பொருள் திருட்டுஎனும் நிகழ்வுதான் மென்பொருள் நிறுவனங்களுக்கும் உருவாக்குநர்களுக்கும் பெரிய தலைவலியாகும் இதனை தவிர்த்திட பின்வரும் நடைமுறைகளை பின்பற்றிடுக
1.சட்ட பாதுகாப்பு(Legal protection) இதன்படி இந்த மென்பொருளை அனுமதியில்லாமல் மற்றநபர்களுக்கு நகல்கள் எடுத்து கொடுக்க அனுமதிக்கமாட்டோம் என மென்பொருட்களை உருவாக்கிடும் நிறுவனங்கள் அல்லது உருவாக்குநர்கள் பயனாளர்களுடன் ஒரு ஒப்பந்தம் ஏற்படுத்தி கொள்ளலாம் இந்த ஒப்பந்தத்தின வாயிலாக மென்பொருள் திருட்டினை சட்டப்படி தவிர்த்திடலாம்
2.திறவுகோள்(Product key) இதன் வாயிலாக பயனாளர்களுள் ஒரேயொருவருக்கு மட்டும் இந்த மென்பொருளை பயன்படுத்ததுவங்குவதற்குமுன் எழுத்துகள் எண்கள் குறியீடுகளால் ஆன கடவுச்சொற்களாலான திறவுகோளை உள்ளீடு செய்தால் மட்டுமே செயல்படச்செய்திடுமாறு அனுமதி வழங்கிகட்டுபடுத்திடலாம்
3. Tamperproofingஎனும் வழிமுறையில் யாராவதொரு மூன்றாவது நபர் இந்த மென்பொருளின் மூலக்குறிமுறைவரிகளை tampered with பயன்படுத்த முனையும்போது அல்லது மாறுதல்கள் செய்திடும்போது அவ்வாறு செய்திடாமல் தடுக்கின்றது
4.Watermarking எனும் வழிமுறையில் மென்பொருளை செயல்படுத்திடும்போது தோன்றிடும்திரையில் இந்த மென்பொருளை உருவாக்கிய நிறுவனம் அல்லது நபரின் பெயர் அல்லது லோகோவை காண்பிக்குமாறு செய்வதன் வாயிலாக மென்பொருள் திருட்டினை தவிர்த்திடமுடியும்

collate என்றால் என்ன

கணினியில் அச்சிடும் செயலை எவ்வாறு வரிசைகிரமமாக அச்சிடுவது என ஒழுங்குபடுத்திடுவதையே collate என அழைப்பார்கள் ஐந்துபக்க ஆவணம் ஒன்றினை அச்சிடுவதாக கொள்வோம் இதனை ஒன்றுக்குமேற்பட்ட மூன்று நகல்களாக அச்சிட விரும்பிடும் போது இந்த collate எனும் வாய்ப்பினை இயலுமை செய்திட்டால் 1,2,3,4 , 5 என்றவாறு பக்கங்கள வரிசைகிரமமாக மூன்றுமுறை அச்சிடும் . அதற்கு பதிலாக இந்த collate எனும் வாய்ப்பினை முடக்கிவிட்டால் 111, 222, 333, 444, 555 என்றவாறு ஒவ்வொரு பக்கத்தையும் மும்மூன்றுமுறை அச்சிடும்.
குறிப்பு.ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட நகல்கள் அச்சிடும் போதுதவிர இந்த collate எனும் வாய்ப்பானது சாம்பல் வண்ணத்தில் இருக்கும்
இயல்புநிலையில் இந்த collate எனும் வாய்ப்பானது இயலுமை செய்யப்பட்டே இருக்கும் ஆயினும் அச்சிடதுவங்குவதற்குமுன் இதனை பின்வரும் படிமுறைகளை பின்பற்றி முடக்கம்செய்திடலாம் அல்லது இயலுமை செய்திடலாம்
1.முதலில் நாம் அச்சிடவிரும்பும் ஆவணத்தினை திறந்து கொள்க
2.தொடர்ந்து திரையின் மேலே கட்டளைபட்டையில் File =>Print.=> என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்து செயற்படுத்திடுக அல்லது திரையின் மேலே கருவிகளின் பட்டையில் Print எனும் கருவியை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக
3.உடன் Print எனும் உரையாடல் பெட்டி திரையில் தோன்றிடும் அதில் அச்சிடவேண்டிய நகல்களின் எண்ணிக்கை இயல்புநிலையில் 1 என இருக்கும் அதனை தேவையான அளவு உயர்த்திகொண்டு collate எனும் வாய்ப்பிற்கான தேர்வுசெய்பெட்டியை தெரிவுசெய்து கொள்க அல்லது தெரிவுசெய்யாது விட்டிடுக

இணைய உலாவரும்போது நம்மை பாதுகாத்து கொள்வதற்கும் பணியை எளிதாக்குவதற்கும் ஆன சிறுசிறு ஆலோசனைகள்

1. பொதுவாக நம்மில் பெரும்பாலானோர் ஒவ்வொரு இணையதளத்திற்கும் உள்நுழைவு செய்வதற்கான கடவுச்சொற்களை நினைவில் வைக்கமுடியாத சோம்பேறிதனத்தினால் குறிப்பிட்ட இணையதளபக்கம் தோன்றியவுடன் அதனுள் உள்நுழைவுசெய்வதற்கான கடவுச்சொற்களை தானாகவே தற்காலி நினைவகத்தில் சேமித்திட அனுமதித்திருப்பார்கள் அவ்வாறான நிலையில் பின்வரும் வழிமுறைகளை பின்பற்றி தீங்கிழைப்போர் நம்முடைய தகவல்களை எளிதாக அபகரித்திடுவார்கள். அதாவதுஇணையஉலாவியில் இடம்சுட்டியை வைத்து சுட்டியின் வலதுபுற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன்விரியும் சூழ்நிலைபட்டியில் Inspect Element எனும் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக பின்னர் விரியும் சாளரத்தில் Ctrl+F ஆகிய விசைகளை சேர்த்து அழுத்துக உடன் திரையின் கீழ்பகுதியில் அல்லது வலதுபுற பகுபதியில் தேடிடும் பட்டை சிறிய அளவில் தோன்றிடும் அதில் input எனும் வரி எங்குள்ளது என தேடிபிடித்திடுக மேலும் அதில் password என்பதை தேடிபிடித்து தெரிவுசெய்து சொடுக்குக தொடர்ந்து அதனை text எனமாற்றியமைத்திடுமாறு கோருக உடன் சேமித்து வைத்த கடவுசொற்கள் திரையில் தோன்றிடும் இதனை கொண்டு குறிப்பிட்ட கணினியில் நமக்கு முன் பயன்படுத்திய அல்லது இணையஉலாவவந்த இணையபக்கங்களில் உள்நுழைவு செய்து நம்மைபற்றிய விவரங்களை எளிதாக அறிந்து கொள்ளமுடியும் அதனால் முடிந்தவரை இவ்வாறு சோம்பேறித்தன படாமல் கடவுச்சொற்களைஅனைவரும் பயன்படுத்திடும் கணினியின் தற்காலிக நினைவக்ததில் சேமித்திடும் செயலை அனுமதிக்கவேண்டாம் என அறிவுறுத்தப்படுகின்றது
2.இணையத்தில் யூட்யூப்பில் முழுத்திரை காட்சியை நாமனைவரும் கண்டுகளிப்போம் ஆயினும் அவ்வாறான நிலையில் இடையில் வேறு எந்த இணையதளபக்கத்திற்கும் இணையஉலாசெல்லமுடியாது தவித்திடுவோம் இந்நிலையில் முகவரிபட்டையில் யூட்யூப்பின் இணைய முகவரியின் பின்பகுதி watch?v= என்பதற்கு பதிலாக v/என்பதாக செய்துகொண்டால் போதும் நாம் விரும்பியவாறு மற்றஇணையபக்கங்களுக்கும் இடையிடையிடையே இணையஉலாவரலாம்
3.கானொளி காட்சிபடங்களின் வடிவமைப்பைவேறு கானொளி காட்சிவடிவமைப்பிற்கு VLC Media Player எனும் பயன்பாட்டிலும் செய்யமுடியும் இதற்காக இந்த பயன்பாட்டினை செயல்படச்செய்தவுடன் தோன்றிடும் திரையின் மேலேஇடதுபுறமுள்ள Mediaஎனும் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக பின்னர் விரியும் திரையில் Convert/Save எனும் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக தொடர்ந்து தோன்றிடும் திரையில் உருமாற்றம் செய்யவிரும்பும் கானொளி காட்சி படக்கோப்பினை தெரிவுசெய்து கொண்டு இந்த கோப்பு எந்தவகையாக எங்கு சேமிக்கவேண்டும் எனதெரிவுசெய்து சொடுக்குக
4.இணையஉலாவரும்போது குறிப்பிட்ட காட்சியை அல்லது படத்தினை கையாளும் பயன்பாட்டின் வாயிலாக மெருகூட்டி சேமித்திடவிரும்பிடும்போது Paintஎனும் பயன்பாட்டில் குறிப்பிட்ட உருவப்படURL முகவரியை நகலெடுத்துவந்து ஒட்டினால் போதும்உடன் அந்த உருவப்படம் திரையில் நாம் திருத்தம் செய்வதற்கு வசதியாக தோன்றிடும்
5. இணையஉலாவரும்போது குறிப்பிட்ட இணையபக்கத்தினை கைதவறுதலாக மூடிடாமல் வைத்துகொள்ளவிரும்புவோம் அவ்வாறு விரும்பும் இணையமுகவரியின்மீது இடம் சுட்டியை வைத்து சுட்டியின்வலதுபுறபொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன்விரியும் சூழ்நிலைபட்டியில்Pin Tab எனும் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக இதன்பின்னர் நாம் இவ்வாறு தெரிவுசெய்த இணையபக்கமானது நாமாக விரும்பிமூடுவதை மட்டுமே அனுமதிக்கும்
6. கணினிகளுக்கிடையே Bluetooth வாயிலாக கோப்புகளை பரிமாறி கொள்ள விரும்பிடும் போது Start—> Run என்றவாறு கட்டளைகளை செயற்படுத்திடுக உடன் விரியும் திரையில் fsquirt என உள்ளீடு செய்து கொண்டுOk எனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக
7. இணையஉலாவரும்போது ஒன்றிற்கு மேற்பட்டஇணையபக்கங்களை bookmarks செய்து கொள்ள விரும்பிடுவோம் அதற்காக இடம்சுட்டியைவைத்து சுட்டியின்வலதுபுறபொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன்விரியும் சூழ்நிலைபட்டியில் Bookmark–> Edit–>Remove the Nameஎன்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக

Previous Older Entries