மிகமேம்பட்டபல்லூடகஇடைமுகவரையறை (High Definition Multimedia Interface (HDMI )) எனும் தொழில்நுட்பத்தினால் கணியையும் தொலைகாட்சி பெட்டியையும் எளிதாக இணைத்து பயன்படுத்தி கொள்க

நம்முடைய கானொளி படங்களையும் ஒலிகளையும் மிகஎளிதாக இந்த மிகமேம்பட்டபல்லூடகஇடைமுகவரையறை (High Definition Multimedia Interface(HDMI))எனும் தொழில்நுட்பத்தினால் ஓரிடத்திலிருந்து மற்றொர் இடத்திற்கு கொண்டுசெல்லமுடியும் இதற்காக நம்முடைய கணினியில் அல்லது மடிக்கணினியில் ஒரு HDMI எனும் வாயில் HDMI எனும் இணைப்பு கம்பி தொலைகாட்சிபெட்டியில் இந்தHDMI எனும் இணைப்பு கம்பியை செருகுவதற்காக செருகுவாய் ஆகியவை தயாராக இருந்தால் போதும் இவைகளைகொண்டு நம்முடைய கணினியையும் தொலைகாட்சி பெட்டியையும்இணைத்து கொள்க பின்னர் நம்முடைய கணினியை செயல்படுத்திடுக அதன்பின்னர் நம்முடைய கணினியில் CTRL+F5 என்றவாறு விசைகளை சேர்த்து அழுத்துக உடன் கணினியானது வெளிப்புற இணைப்பான தொலைகாட்சி பெட்டியின் திரையை கணினியின் திரையாக செயல்படுத்த தயாராகிவிடும் பின்னர் கணினியின் திரையில் இடம்சுட்டியை வைத்து சுட்டியின் வலதுபுற பொத்தானை அழுத்துக உடன்விரியும் சூழ்நிலைபட்டியில் SCREEN RESOLUTIONஎனும் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக பின்னர் விரியும் திரையில் உள்ள பல்வேறு வாய்ப்பு வசதிகளில்கணினி தொலைகாட்சி ஆகிய இரண்டு திரைதோன்றிடும் அதில் தொலைகாட்சி திரையைமட்டும் தெரிவுசெய்துகொண்டு நாம்விரும்பும் திரைதுல்லியத்தினை அமைத்துகொள்க

StateMachineஎன்பதை பயன்படுத்தி மிகச்சிறந்த பயன்பாட்டு மென்பொருளை கட்டமைத்து கொள்க

கணினி மொழியறிந்த அனைவரும் எளிதாக கணினியின் பயன்பாடுகளை உருவாக்கிவிடுவார்கள் ஆனால் அதனை மிகச்சிறந்த பயன்பாடாக மிளிரச்செய்து மேம்படுத்துவதுதான் மிகவும் சிக்கலான செயலாகும் அவ்வாறான நிலையில உதவதயாராக இருப்பதுதான் இந்த StateMachineஎன்பதாகும் அதாவது எந்தவொரு பயன்பாட்டு மென்பொருளையும் உருவாக்கி நீண்டகாலத்தில் செயல்பாட்டில் இருந்தால் அதில் தொடர்ந்து மேம்படுத்துதல் பராமரித்தல் குறிமுறைவரிகளை பராமரி்த்தல் விரிவாக்கம் செய்தல் மாறுதல்கள் செய்தல் நிர்ணயம் செய்தல் போன்ற ஏராளமான பிரச்சினைகளினால் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு பிறகுஇந்த பயன்பாட்டு மென்பொருளானது செயல்படாத நிலைக்கு தள்ளப்படும் இந்நிலையில் இந்த StateMachineஎன்பது உதவதயாராக இருக்கின்றது பொதுவாக தண்ணீரானது ஐஸ் கட்டியான திடநிலை , திரவநிலை, நீராவியான வாயுநிலை ஆகிய மூன்று நிலைகளிலும் தண்ணீர் உள்ளது ஆயினும் அதனை அந்தந்த நிலைக்கேற்றவாறு பயன்படுத்தி கொள்ளவேண்டும் அவ்வாறே ஒரு நிரல்தொடராளரும் தம்முடைய பயன்பாட்டு மென்பொருளை செயல்படாத திடநிலையிலும் செயல்படசெய்திடவேண்டும் ஓடுகின்ற திரவநிலையிலும் அதற்கேற்ப தம்முடைய பயன்பாடு செயல்படசெய்திடவேண்டும் அதற்கடுத்தபடியாக வாயுபோன்ற பறந்தோடும் நிலையிலும் அதற்கேற்ப தம்முடைய பயன்பாடு செயல்படசெய்திடவேண்டும் அதேபோன்ற எந்தவொரு நிரல்தொடராளரும் தம்முடையமிகவும் சிக்கலான பயன்பாட்டு மென்பொருளைமுதலில் தனித்தனியான கையாளத்தக்கவகையில் Stateஎன்றவாறு பிரித்து Software Development Life Cycle(SDLC)எனும் துவக்கநிலையில் அமைத்து கொள்ளவேண்டும் அதன்பின்னர் பயன்பாட்டின் செயல்பாட்டில் தன்னுடைய கவணத்தை செலுத்தி அதுஎவ்வாறு செயல்படுகின்றதுஎன காணவேண்டும் பிறகு நம்முடைய செயலிற்கு பதில் செயல்என்னவாக இருக்கின்றது என சரிபார்த்திடவேண்டும் அதன்பின்னர் Boolean,DBMS,TCP,BGP, gaming போன்ற உறுப்புகள் சரியாக செயல்படுகின்றனவா என இந்த StateMachineஎன்பதிலுள்ள DNAஎன்பதை கொண்டு சரிபார்த்திடலாம் இவ்வாறான StateMachineஎன்பதில் StateFulJ என்பது திறமூல குறைந்த கொள்ளளவேகொண்ட ஜாவாஅடிப்படையிலான FiniteStatemachine(FSM) ஒருவரைச்சட்டமாகும் இதனை கொண்டு ஒரு பயன்பாட்டு மென்பொருளை எந்தநிலையிலும் செயல்படும் தன்மைக்கு தயார்செய்து கொள்ளமுடியும் இதனை பயன்படுத்தி கொள்ள http://statefulj.org/framework#installation/ என்ற இணைய முகவரிக்கு செல்க அவ்வாறே சி, சி++,ஜாவா, பைத்தான், ஸ்கேலா, ஆப்ஜெக்சி,ஜாவாஸ்கிரிப்ட், ரூபி, விபிநெட் ஆகிய அனைத்து கணினிமொழிகளில் எழுதிடும் பயன்பாட்டு மென்பொருட்களிலும் StateMAchine Compiler(SMC)என்பது மிகச்சிறந்ததாக இருக்கின்றது மேலும் விவரங்களுக்கு ttp://smc.sourceforge.net/SmcManual.hm/ என்ற இணைய பக்கத்திற்க செல்க

Perl,PHP,Pythonஆகிய மூன்று கணினிமொழிகளின் சிறப்பினை அறிந்துகொள்க

ஒரு சிறந்த நிரல்தொடராளர் என்பவர் ஒரேயொரு கணினிமொழியைமட்டும் அறிந்து கொண்டிருந்தால் போதுமானது அன்று ஏனெனில் அவர் ஒன்றிற்கு மேற்பட்ட கணினிமொழிகளை அறிந்திருந்தால்தான் வாடிக்கையாளர்களின் தேவைகளை அறிந்து கொண்டு அதற்கேற்ற பயன்பாடுகளை உருவாக்குவதற்கான அதற்கேற்ற கணினிமொழிவாயிலாக உருவாக்கிடமுடியும் ஏனெனில் ஒவ்வொரு கணினியும் அதேற்கே உரிய சாதகபாதகங்கள் உள்ளன ஆயினும் அவையனைத்தும் அடிப்படையில் ஒரேமாதிரியான இலக்கணங்களையும் மரபொழுங்கினையும் கொண்டவைகளாகும் அவ்வாறானவைகளில் Perl,PHP,Pythonஆகிய மூன்று கணினிமொழிகளில் எதுசிறந்தது எனஇப்போது காண்போம்
Perlஎன்பது பொதுநோக்கு மேல்நிலைநிரல்தொடர் இயங்குநிலைகணினிமொழியாகும் இது ஒரே செயலை பல்வேறு வழிமுறைகளில் செயல்படுத்திடஉதவிடும் திறன்மிக்கது மிகப்பெரிய செயல்களையும் மிககுறுகிய ஓரிரு கட்டளைவரிகளை அல்லது சொற்களை கொண்டு கையாளமுடியும் இது மிககையடக்கமானது இது அனைத்து தளங்களிலும் செயல்படக்கூடியது
PHPஎன்பது பொதுநோக்கு மேல்நிலை நிரல்தொடர் இயங்குநிலை கணினி மொழியாகும் ஆயினும் இது இணையபயன்பாடுகளை உருவாக்கிடுவதற்காக மட்டும் பயன்படும் தன்மைகொண்டதாகும் இது கீழ்நிலை இடைநிலை இணைய பயன்பாடுகளை உருவாக்கிடுவதற்காக பயன் படுத்தி கொள்ளப்படுகின்றது மிகமுக்கியமாக இணை. ஜாம்பவான்களான Facebook,YouTube,Yahooபோன்ற மிகப்பெரிய இணைய பயன்பாடுகளை உருவாக்குவதற்காக இது பயன்படுத்தபட்டது இது இயங்குதள இணைய பயன்பாடுகளை உருவாக்குவதற்கு உதவிடும்மிகச்சிறந்த கணினி மொழியாகும்
Pythonஎன்பதுபொதுநோக்கு மேல்நிலை நிரல்தொடர் இயங்குநிலை கணினி மொழியாகும் எந்தவொரு செயலிற்கும்பலரும் முதன்மை விருப்புமாக கொள்ளும் கணினி மொழியாகும் முப்பரிமாணகட்டமைவு, விளையாட்டுகள் போன்ற பயன்பாடுகளை உருவாக்குவதில் பைத்தான்முன்னிலையில் உள்ளது சி ,சி++ போன்ற கணினிமொழிகளை கற்பதைவிடமிகஎளிதானது இந்த பைத்தான் கணினிமொழியை மாணவர்கள் எளிதாக கற்று பயன்படுத்திகொள்ளலாம்இதன்குறிமுறைவரிகள் மிககுறைவானது
இந்த மூன்றில் எதுசிறந்தது எனில் அவரவர்களின் தேவையை பொறுத்து மாறுபடும் பொதுவாக இணைய பயன்பாடுகளை உருவாக்குபவர் எனில் PHPஐ பயன்படுத்தி கொள்க துவக்கநிலையாளர்கள் எனில் முதலில் பைத்தான் மொழியைகற்றறிந்து பயன்படுத்தி கொள்க ,அதற்கடுத்தநிலையில் Perl,எனும் கணினிமொழியை அறி்ந்து கொள்க எனபரிந்துரைக்கப்படுகின்றது

அறிமுகம் பீகிள்போன்ப்ளாக்

பீகிள்போன்ப்ளாக் என்பது மிககுறைந்த மின்னேற்றத்திலும் செயல்படும் திறமூல ஒரு ஒற்றையான அட்டையில் மட்டுமே செயல்படும்மிகச்சிறிய கணினியாகும் இதில் உட்பொதிந்த பல்லூடக கட்டுபாட்டாளராக(embedded Multimedia Controller(eMMC) செயல்படுகின்றது ஒரே சிலிகான் டையிற்குள் மின்வெட்டு நினைவகத்தையும் நினைவக கட்டுபாட்டாளரையும் கொண்டதாகும் இது1கிலோஹெர்ஸ் செயலியையும் 512 எம்பி ரேமையும் கொண்டதாகும் 32கேபிக்கு பதிலாக 4 கேபியாக குறைக்கப்பட்ட அளவையும் 4 ஜிபிநன்டு கேட் கொண்ட மிகமேம்பட்ட வரையறுக்கப்பட்ட பல்லூடக இடைமுகத்தையும் யூஎஸ்பி இடைமுகத்தையும் கொண்டது இது செயல்படுவதற்கு 4 ஜிபி நினைவகம் கொண்ட எஸ்டி அட்டை தேவையாகும் இந்த பீகிள்போன்ப்ளாக் என்பது இயந்திரமனிதன், மின்மோட்டார்இயக்கி, ட்விட்டர் அச்சுப்பொறி, தானியங்கியாக தரவுகளைபிற்காப்புசெய்தல்,போன்ற தானாகவே செயல்படும் செயல்களுக்கு பயன்படுத்தி கொள்ளப்படுகின்றதுஎந்தவொரு செயலையும் வாடிக்கையாளர் விரும்பியவாறு திருத்தியமைத்து மிகவிரைவாக செயல்படுமாறு செய்யலாம் MATLABஉடன் ஒத்தியங்கிடும் தன்மைகொண்டதாகும் இதில் நாமே கட்டளைவரிகளை உள்ளீடு செய்து நாம் விரும்பும் செயலை தானாகவே செயல்படுமாறு செயல்படுத்தி கொள்ளமுடியும் மேலும் விவரங்களுக்கும் பயன்படுத்தி கொள்ளவும் http://debian.beagleboard.org/ என்ற இணைய பக்கத்திற்கு செல்க

Raspberrypi இன்முதன்மையான ஒருங்கிணைந்த சூழல்( IDE)கள்

எந்தவொரு நிரல்தொடரலாளருக்கும் அல்லதுமேம்படுத்துநருக்கும் IDE என அழைக்கபடும் ஒருங்கிணைந்த மேம்படுத்தும்சூழல் மிகஅத்தியாவசிய தேவையாகும் நிரல்தொடர் எழுதுவது அதனைஇயந்திர மொழிக்குமொழிமாற்றம் செய்வது அதன்பின்னர் அதனை பரிசோதித்து பார்ப்பது ஆகியஅனைத்தும் சேர்ந்த ஒரு ஒருங்கிணைந்த மேம்படுத்தும் சூழலே அனைத்து நிரல் தொடர் எழுத்தாளர்ளுக்கும் தேவையாகும் அதாவது CodeEditor, Compiler,interpreter,debugger ஆகிய வை ஒன்றிணைந்த சூழலையே IDE என அழைப்பர் Raspberrypi யும் இவ்வாறான ஒருங்கிணைந்த சூழலை( IDE) ஏராளமான அளவில் கொண்டுள்ளது அவைகளின் பறவை பார்வை பின்வருமாறு
BlueJ IDEஆனது ஜாவா கணினிமொழிக்கானதாகும் இது கல்விற்பதற்கான நோக்கத்திற்காக பயன்படுகின்றது இது எளிய இடைமுகம்கொண்டது கையடக்கமானது மிகவலுவானதொழில்நுட்ப ஆதரவு கொண்டது இதனுடைய இணைய முகவரி ஆகும்
Geany IDE இதுமிகவும் சிறியஅளவானது வரைகலைஇடைமுகப்புடன் கூடிய உரைபதிப்பானாகும் தானியங்கியாக மொழிமாற்றம் தன்மைகொண்டது சி ஜாவா, பைத்தான், பியர்ல் போன்ற பல கணினிமொழிகளின் கோப்புகளை கையாளும் திறன்மிக்கது இதனுடைய இணைய முகவரி ஆகும்
AdafruitWebIDEஇதுஇணையத்தின் வாயிலான இடைமுகவசதி கொண்டது இது 8080 ,80 வாயில்களின் வழியாக இணைய தொடர்பினை அனுகஅனுமதிக்கின்றது இதனுடைய இணைய முகவரி ஆகும்
AlgoIDEஇது ஸ்கிரிப்டிங்கமொழியும் ஒருங்கிணைந்து சூழலும்ஒன்றிணைந்ததாகும் இது மூலக்குறிமுறைவரிகளில் தானியங்கியான உள்ளடக்கமும் மொழிமாற்றியும் கொண்டதாகும் இது வரைகலைஇடைமுகப்பு மட்டுமல்லாது முந்தைய லோகோ நிரல் தொடரையும் ஆதரிக்கும் தன்மைகொண்டதாகும் இதனுடைய இணைய முகவரி ஆகும்
GreenFootIDEஇது புதியவர்களுக்கும் துவக்கநிலையாளர்களுக்கும் எளிதாக பயன்படுத்திட உதவுகின்றது மற்ற ஐடியைவிட மிகஎளிதாக வரைகலை இடைமுகப்பு கொண்டதாகும் ஜாவா குறிமுறைவரிகளைமிகமேம்பட்ட திறனுடன் கையாளும் திறன்கொண்டது ஜினோம்,கேடிஇ எக்ஸ்11 போன்ற வரைகலை சூழலை ஆதரிக்ககூடியது இதனுடைய இணைய முகவரி ஆகும்
CodeblockIDE இது விசுவல்சி++, போர்லெண்டுசி++ போன்ற பல கணினிமொழிகளின் குறிமுறைவரிகளை கையாளும் திறன்மிக்கது இது வாடிக்கையாளர் விரும்பியவாறான கட்டமைவை உருவாக்கிட அனுமதிக்கின்றது இதனுடைய இணைய முகவரி ஆகும்

இயற்கையை பாதுகாப்போம்

நம்முடைய பேராசையினால் மரங்களுக்காக காடுகள் அனைத்தையும் அழித்து ஒழித்துவருகின்றோம் அதுமட்டுமல்லாத வயல்களையும் காங்க்ரீட் கட்டிடங்களாக மாற்றிவருகின்றோம் அதனால் உண்பதற்கான உணவும் உயிர்வாழ்வதற்கான தண்ணீரும் இல்லாத வறண்டுபோன நிலை தற்போது நிலவிவருவது நாமெல்லோரும் அறிந்த செய்தியே நம்முடைய பேராசையினால் இயற்கை வளங்களை அழித்து ஒழித்து வருகின்றோம் அதிலும் நம்முடைய வாழ்க்கையின் வசதிக்காக இயற்கையாக கிடைக்கும் நிலக்கரி பெட்ரோல் டீசல் போன்றவைகளை எரித்து காற்றினை மாசுபடுத்தி வருகின்றோம் ஆனால் இந்த காடுகளிலுள்ள மரங்களானவை நாம் எரித்து காற்றினை மாசுபடுத்திடும் இவ்வாறான கார்பன்டைஆக்சைடை எடுத்துஅதிலுள்ள கார்பனை மட்டும் பிரித்து நாம் பயன்படுத்திடும் கார்பன் பொருளாகவும் நாம்சுவாசிப்பதற்கான ஆக்சிஜனையும் நமக்கு இலவசமாக தருகின்றன மேலும் கடுமையான வெயிலில் பயனத்தின்போது நமக்கு ஏற்படும் சோர்வை போக்கும் நல்ல நிழல்களை நமக்கு தருகின்றன மருந்து பொருட்களையும் அனைத்து உயிர்களும் வாழ்கின்ற மிகச்சிறந்த சூழலை தருகின்றன சுற்றுசூழலை நாம் வாழ்வதற்கேற்றதாக மாற்றியமைக்கின்றன இவ்வாறான காடுகளை பற்றி நேரடியாக செல்லமுடியவில்லையென்றாலும் பரவாயில்லை இணையத்தின் வாயிலாகhttps://www.discovertheforest.org/ எனும் இணையதளபக்கத்திற்கு சென்று அறிந்து கொள்க இவ்வாறான காடுகளை பாதுகாப்போம் பயன்பெறுவோம்

நம்முடைய வியாபார நிறுவனங்களுக்கும் வீடுகளுக்கும் ஆன நவீண பாதுகாப்பு வளையங்கள்

1Ring Video Doorbell என்பது மிகவும் சிறிய கைபேசி அளவேயுள்ள எங்கிருந்தும் கையாளும் வசதியுடன் கூடிய படபிடிப்பு கருவியாகும் இதில் திறன்பேசி பயன்பாட்டின் உதவியுடன் இதனைகையாளும் நபர் வெகுதூரத்திலிருந்தும் நபர்ஒருவர் நம்முடைய நிறுவனத்தில்அல்லது வீடட்டில் உள்நுழைவு செய்வதை தடுத்து கதவினை திறந்திடாமல் அவருடைய பதிலை பெற்று திருப்தியுற்றால் மட்டும் கதவினை திறந்திடுமாறு செய்திடும் வசதி கொண்டது
2Alfred,என்பது பழையவகை கைபேசியையே ஆண்ட்ராய்டு பயன்பாடுகளையும் வொய்பீ இணைப்பையும் கொண்டு மிகஎளிய பாதுகாப்பு அமைவை படப்பிடிப்பு கருவியாக அமைத்திட அனுமதிக்கின்றது
3 surveillance cameras என்பதுவெளிச்சமே இல்லாத இரவு நேரத்தில் கூட படப்பிடிப்பு செய்திடும் வசதியுடன் கூடிய கைபேசியையே இதற்காக பயன்படுத்தி கொள்ளும் வண்ணம் கிடைக்கின்றது
4 Nestஎன்பது தொழிலகங்களில் புகை கார்பன் மோனாக்ஸைடு போன்ற-வைகளின் கசிவுஏதேனும் இருந்தால் அவைகளை பற்றிய எச்சரிக்கை செய்தியை நம்முடைய திறன்பேசிக்கு உடன் எச்சரிக்கை செய்திடும் வசதி கொண்டதாகும்
5 Delta Faucet என்பது தரையில் ஏதேனும் திரவங்களின் கசிவு இருந்தால் உடன் வொய்பீ இணைப்புடன் கூடிய திறன்பேசிக்கு உடனுக்குடன் எச்சரிக்கை செய்தியை அனுப்பிடுகின்றது
6smart locks and smart lights.என்பது நாம் வீட்டில் இல்லாவிட்டாலும் சாயுங்கால நேரத்தில் நம்முடைய வீட்டில் தானாகவே தேவையான மின்விளக்குகளை எரியசெய்திடவும் தேவையற்றபோது தானாகவே அவைகளை அணைய செய்திடவும் செயற்படுத்திடுகின்றது அவ்வாறே நாம் நம்முடைய வீட்டின் கதவை பூட்டுவதற்கு மறந்துவிட்டாலும் பரவாயில்லை நாம் இருந்த இடத்திலிருந்தவாறே நம்முடைய வீட்டின் காதவு தானாகவே பூட்டிகொள்ளவும் நாம் முகப்பிற்கு வரும்போது நம்முடைய வீட்டு கதவின் பூட்டினை திறக்கவும் ஆன வசதியை அளிக்கின்றது

Previous Older Entries