ஃபயர்பேஸ்-7-தொடர்-புதியதானஎந்தவொன்றையும் அறிந்தேற்பு செய்தல்

இந்த பகுதி்யில் பெயரில்லாத எந்தவொரு பயனாளரையும் எவ்வாறு அறிந்தேற்பு செய்தல் என காணவிருக்கின்றோம் மிகமுக்கியமாக முந்தைய பகுதிகளில் நாம் பார்த்து வந்த மாதிரியான அதே செயல்முறைகள்தான் இதிலும் செயல்படுத்திடவிருக்கின்றோம் அதேபோன்று பின்வரும் படிமுறைகளை பின்பற்றிடுக
படிமுறை-1- anonymousAppஎனும் பயன் பாட்டினை உருவாக்குதல்: ஃபயர் பேஸில் AnonymousApp என்ற இணைப்பின் வாயிலாக பெயரில்லாத எந்தவொன்றையும் அறிந்தேற்பை இயலுமை செய்வதற்கும் கையாளுவதற்கும் ஆனஒரு AnonymousAppஐ நம்மால் உருவாக்கி கொள்ளமுடியும்.இதனை உருவாக்கியவுடன் அதிலுள்ளKeys and Access Tokens எனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் விரியும் திரையில்API Key , API Secret ஆகிய இரண்டு பொத்தான்களும் அதில் வீற்றிருப்பதை காணலாம்
படிமுறை2 பெயரில்லாத எந்தவொன்றினையும் அறிந்தேற்பை இயலுமை செய்தல் (Enable Anonymous Authentication): ஃபயர்பேஸின் முகப்புதிரையை தோன்றசெய்திடுக பின்னர் அதனுடைய பட்டியலின் இடதுபுறத்தின் Authஎன்பதை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக அதன்பின்னர் ஃபயர்பேஸில் நாம் பயன்படுத்தி கொள்வதற்கு தயாராக உள்ள வழிமுறை களின் பட்டியலை திரையில் பட்டியலிடுவதற்கு tabஎனும் பட்டியலில் உள்ள SIGN_IN_METHODS எனும் கட்டளையை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் விரியும் பட்டியலில் Anonymous என்பதை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்து திரையில் தோன்றிடுமாறு திறந்து கொள்க அதனைதொடர்ந்து API Key , API Secret ஆகிய இரு பொத்தான்களை படிமுறை-1இல் கூறியவாறு பின்பற்றி இதில் சேர்த்திட வேண்டும் பிறகுcallback URL என்பதலிருந்து இவ்விரண்டையும் நகலெடுத்துவந்து நம்முடைய Anonymousபயன்பாட்டில் ஒட்டி சேர்த்திடுக அதன்பின்னர் Settings எனும் தாவிப்பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்தவுடன் விரியும் Settings எனும் தாவிபொத்தானின் திரையில் நம்முடைய Anonymous எனும் பயன்பாட்டில் இந்த callback URL ஐ காணமுடியும்
படிமுறை3 பொத்தான்களை சேர்த்தல்:பிறகு index.html என்பதிலுள்ள bodyடேக் என்பதன் துவக்கத்தில் பின்வரும் குறிமுறைவரிகளை உள்ளீடு செய்து Anonymous Sign in , Anonymous Sign out ஆகிய இரு பொத்தான்களை சேர்த்திடுக.
Anonymous Signin
Anonymous Signout
படிமுறை4செயலிகளை அறிந்தேற்புசெய்தல்: தற்போது பெயரில்லாத எந்தவொன்றும் நம்முடைய ஃபயர்பேஸை அறிந்தேற்புசெய்வதற்காக signInAnonymously()என்ற வழிமுறையை பயன்படுத்தி கொள்ளமுடியும் இதனை செயல்படுத்திட பின்வரும் எடுத்துக் காட்டின் குறிமுறை வரிகளை கொண்டு index.js எனும் கோப்பிற்குள் அதற்கான செயலிகளை உருவாக்கிடுக
Firebase.auth().signInAnonymously()
.then(function() {
console.log(‘Logged in as Anonymous!’)
}).catch(function(error) {
var errorCode = error.code;
var errorMessage = error.message;
console.log(errorCode);
console.log(errorMessage);
});
இணையஇணைப்பில்லாத போதும் செயல்படும் ஃபயர்பேஸின் திறன்கள்
இந்த பகுதியில் ஃபயர்பேஸானது இணையஇணைப்பின் நிலையை எவ்வாறு கையாளு-கின்றது என காணவிருக்கின்றோம்
பின்வரும் குறிமுறைவரிகளை index.jsஎனும் கோப்பிற்குள் உள்ளீடுசெய்து இணை.ய இணைப்பின் தற்போதைய மதிப்பு எவ்வளவுஎன சரிபார்த்திடமுடியும்
var connectedRef = firebase.database().ref(“.info/connected”);
connectedRef.on(“value”, function(snap) {
if (snap.val() === true) {
alert(“connected”);
} else {
alert(“not connected”);
}
});
இந்த குறிமுறைவரிகளைகொண்ட பயன்பாட்டினை செயல்படுத்தியவுடன் மேல்மீட்பு பட்டியலாக இணைப்பின் நிலையை நமக்கு திரையில் காண்பிக்கும்
இவ்வாறான மேலேகூறிய செயலியை பயன்படுத்தி இணையஇணைப்பின் தற்போதைய நிலை எவ்வாறுஉள்ளதுஎன அவ்வப்போது அறிந்து கொள்ளமுடியும் அதுமட்டுமல்லாது நம்முடைய பயன்பாட்டையும் அதற்கேற்றவாறு மேம்படுத்தி கொள்ளமுடியும்

ஃபயர் பேஸ் தொடர்-6-ட்விட்டர் , GitHub ஆகியவற்றின் அறிந்தேற்பு

ட்விட்டர் எனும் சமுதாயஇணையபக்கமானது இந்த ஃபயர் பேஸை எவ்வாறு அறிந்தேற்பு செய்கின்றது என காணவிருக்கின்றோம் இதற்காக பின்வரும் படிமுறைகளை பின்பற்றிடுக
படிமுறை-1- ட்விட்டர்எனும் பயன் பாட்டினை உருவாக்குதல்(Create TwitterApp): ஃபயர் பேஸில் TwitterApp என்ற இணைப்பின் வாயிலாக ட்வி்ட்டர் எனும் சமுதாய இணைய பக்கமானது அறிந்தேற்பை இயலுமை செய்வதற்கும் கையாளுவதற்கும் ஆன ஒரு TwitterAppஐ நம்மால் உருவாக்கி கொள்ளமுடியும் இதனை உருவாக்கியவுடன் அதிலுள்ளKeys and Access Tokens எனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் விரியும் திரையில்API Key , API Secret ஆகிய இரண்டு பொத்தான்களும் அதில் வீற்றிருப்பதை காணலாம்
படிமுறை-2 ட்வி்ட்டர் எனும் சமுதாய இணைய பக்கமானது அறிந்தேற்பை இயலுமை செய்தல் (Enable Twitter Authentication):ஃபயர்பேஸின் முகப்புதிரையை தோன்றசெய்திடுக பின்னர் அதனுடைய பட்டியலின் இடதுபுறத்தின் Authஎன்பதை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக அதன்பின்னர் ஃபயர்பேஸில் நாம் பயன்படுத்தி கொள்வதற்கு தயாராக உள்ள வழிமுறை களின் பட்டியலை திரையில் பட்டியலிடுவதற்கு tabஎனும் பட்டியலில் உள்ள SIGN_IN_METHODSஎனும் கட்டளையை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் விரியும் பட்டியலில்Twitter என்பதை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்து திரையில் தோன்றிடுமாறு திறந்து கொள்க அதனைதொடர்ந்து API Key , API Secret ஆகிய இரு பொத்தான்களைபடிமுறை-1இல் கூறுகின்றவாறு பின்பற்றி இதில் சேர்த்திட வேண்டும் பிறகுcallback URL என்பதலிருந்து இவ்விரண்டையும் நகலெடுத்துவந்து நம்முடைய ட்விட்டர் பயன்பாட்டில் ஒட்டி சேர்த்திடுக அதன்பின்னர் Settings எனும் தாவிபொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்தவுடன்விரியும் Settings எனும் தாவிபொத்தானின் திரையில் நம்முடைய Twitter எனும் பயன்பாட்டில் இந்த callback URL ஐ காணமுடியும்
படிமுறை-3 பொத்தான்களை சேர்த்தல்:பிறகு index.html என்பதிலுள்ள bodyடேக் என்பதன் துவக்கத்தில் பின்வரும் குறிமுறைவரிகளை உள்ளீடு செய்து Twitter Sign in , Twitter Sign out ஆகிய இரு பொத்தான்களை சேர்த்திடுக
Twitter Signin
Twitter Signout
படிமுறை-4செயலிகளை அறிந்தேற்புசெய்தல்: தற்போதுட்விட்டர் எனும் சமுதாய இணைய பக்கமானது நம்முடைய ஃபயர்பேஸை அறிந்தேற்புசெய்வதற்காக பின்வரும் குறிமுறை வரிகளை கொண்டு index.js எனும் கோப்பிற்குள் அதற்கான செயலிகளை உருவாக்கிடுக
var provider = new firebase.auth.TwitterAuthProvider();
function twitterSignin() {
firebase.auth().signInWithPopup(provider)
.then(function(result) {
var token = result.credential.accessToken;
var user = result.user;
console.log(token)
console.log(user)
}).catch(function(error) {
console.log(error.code)
console.log(error.message)
});
}
function twitterSignout() {
firebase.auth().signOut()
.then(function() {
console.log(‘Signout successful!’)
}, function(error) {
console.log(‘Signout failed!’)
});
}
இதனை தொடர்ந்து தற்போது நம்முடையபயன்பாட்டினை துவக்கி sigin ,signoutஆகிய இரு பொத்தான்களை சொடுக்குதல் செய்து ட்வி்ட்டர் எனும் சமுதாய இணைய பக்கமானதுஅறிந்தேற்பை இயலுமை செய்வதை தூண்டிவிடமுடியும் உடன் கணினியின் பணியகமானது ட்வி்ட்டர் எனும் சமுதாய இணைய பக்கத்தின் அறிந்தேற்பு செயல் வெற்றிகரமாக முடிவடைந்ததாக திரையில் காண்பிக்கும்

1.1

GitHubஎனும்இணையபக்கம் அறிந்தேற்பு(GitHub Authentication)

அதனை தொடர்ந்து பின்வரும்பகுதியில் GitHubஆனது இந்த ஃபயர் பேஸை எவ்வாறு அறிந்தேற்பு செய்கின்றது என காணவிருக்கின்றோம் இதற்காக பின்வரும்படிமுறைகளை பின்பற்றிடுக
படிமுறை-1 GitHubஎனும்இணையபக்கம் அறிந்தேற்பைஇயலுமைசெய்தல்:
முதலில் ஃபயர்பேஸின் முகப்புதிரையை தோன்றசெய்திடுக பின்னர் அதனுடைய திரையிலுள்ள பட்டியலின் இடதுபுறத்தின் Authஎன்பதை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக அதன்பின்னர் ஃபயர்பேஸில் நாம் பயன்படுத்தி கொள்வதற்கு தயாராக உள்ள வழிமுறை களின் பட்டியலை திரையில் பட்டியலிடுவதற்கு tabஎனும் பட்டியலில் உள்ள SIGN_IN_METHODSஎனும் கட்டளையை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் விரியும் பட்டியலில் Callback URL என்பதை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்து திரையில் தோன்றிடுமாறு திறந்து கொள்க அதனைதொடர்ந்து Client ID ,Client Secret ஆகிய இரு பொத்தான்களைபடிமுறை-2இல் கூறுகின்றவாறு பின்பற்றி இதில் சேர்த்திட வேண்டும் படிமுறை-2 Github பயன்பாட்டினை உருவாக்குதல்(Create Github App):Github எனும் இணைய பக்கமானது அறிந்தேற்பை இயலுமை செய்வதற்குGithub Appஎனும் பயன்பாட்டினை உருவாக்கிடவேண்டும்இதற்காக முதலில் Github Appஎனும் இணைப்பினை பின்பற்றி Github Appஐ உருவாக்கிடுக ஃபயர்பேஸின்Authorization callback URLஎனும் புலத்திற்குள் Callback URL என்பதை நகலெடுத்து கொண்டுவந்து சேர்த்திடுக
உடன் Callback URL எனும் பயன்பாடு உருவாகிவிடும் அதனை தொடர்ந்து GitHub எனும் பயன்பாட்டிலிருந்து இந்த ஃபயர் பேஸிற்கு Client ID ,Client Secretஆகிய இரண்டு பொத்தான்களையும் நகலெடுத்துவந்து சேர்த்திடுக
படிமுறை-3 பொத்தான்களை சேர்த்தல்:பிறகு index.html என்பதிலுள்ள bodyடேக் என்பதன் துவக்கத்தில் பின்வரும் குறிமுறைவரிகளை உள்ளீடு செய்திடுக
Github Signin
Github Signout
படிமுறை-4 செயலிகளை அறிந்தேற்பு: தற்போதுGithub எனும் இணைய பக்கம் அறிந்தேற்புசெய்வதற்காக பின்வரும் குறிமுறை வரிகளை கொண்டு index.js எனும் கோப்பிற்குள் signin signoutஆகிய இரு செயலிகளை உருவாக்கிடுக
var provider = new firebase.auth.GithubAuthProvider();
function githubSignin() {
firebase.auth().signInWithPopup(provider)
.then(function(result) {
var token = result.credential.accessToken;
var user = result.user;
console.log(token)
console.log(user)
}).catch(function(error) {
var errorCode = error.code;
var errorMessage = error.message;
console.log(error.code)
console.log(error.message)
});
}
function githubSignout(){
firebase.auth().signOut()
.then(function() {
console.log(‘Signout successful!’)
}, function(error) {
console.log(‘Signout failed’)
});
}
தற்போது நம்முடையபயன்பாட்டினை துவக்கி sigin ,signoutஆகிய இரு பொத்தான்களை சொடுக்குதல் செய்து GitHub
எனும் இணைய பக்கமானது அறிந்தேற்பை இயலுமை செய்வதை தூண்டிவிடமுடியும் உடன் கணினியின் பணியகமானது GitHubஎனும் இணைய பக்கத்தின்அறிந்தேற்பு செயல் வெற்றிகரமாக முடிவடைந்ததாக திரையில் காண்பிக்கும்

1.2

ஃபயர் பேஸ் தொடர்-5-மின்னஞ்சலை அங்கீகரித்தல்

பயனாளரை உருவாக்குதல்(Create user): ஃபயர் பேஸில் மின்னஞ்சல்களை கையாளுவதற்கான ஒரு பயனாளரை உருவாக்கி அங்கீகரிப்பதற்கு create User With Email And Password(Email ,Password )எனும் வழிமுறையை பயன்படுத்தி கொள்ளமுடியும் இதற்காக பின்வரும் எடுத்துகாட்டில் வழங்கப்பட்டுள்ள குறிமுறை வரிகளின் வாயிலாக புதிய பயனாளர் ஒருவரை உருவாக்கிடும் செயலை செயல்படுத்திடுக
var email = “myemail@email.com”;
var password = “mypassword”;
firebase.auth().createUserWithEmailAndPassword(email, password).catch(function(error) {
console.log(error.code);
console.log(error.message);
});
இந்த கட்டளைவரிகளை செயற்படுத்தியவுடன் நம்முடையஃபயர்பேஸின் பணியகத்தின் திரையில் புதியதாக பயனாளர் ஒருவர் உருவாக்கப்பட்டிருப்பதை காணலாம்
1
உள்நுழைவு செய்தல்(Sign In) :இதனை தொடர்ந்து இந்த திரைக்குள் உள்நுழைவு செய்வதற்காக பெரும்பாலும் நாமனைவரும் வழக்கமாக உள்நுழைவு செய்வதை போன்று signIn With Email And Password( Email ,Password) எனும் வழிமுறையை பயன்படுத்தி கொள்க பின்வரும் எடுத்துகாட்டில் வழங்கப்பட்டுள்ள குறிமுறைவரிகளின் வாயிலாக இதனை செயல்படுத்திடுக
var email = “myemail@email.com”;
var password = “mypassword”;
firebase.auth().signInWithEmailAndPassword(email, password).catch(function(error) {
console.log(error.code);
console.log(error.message);
});
வெளியேறுதல்(Signout): இறுதியாக பயனாளரின் திரைக்குள் உள்நுழைவுசெய்து தத்தமது பணிகளை முடித்தபின்னர் Signout எனும் வழிமுறையில் வெளியேறமுடியும் பின்வரும் எடுத்துகாட்டில் வழங்கப்பட்டுள்ள குறிமுறைவரிகளின்வாயிலாக இதனை செயல்படுத்திடுக
firebase.auth().signOut().then(function() {
console.log(“Logged out!”)
}, function(error) {
console.log(error.code);
console.log(error.message);
});
கூகுள் எனும் இணைய உலாவியானதுஅங்கீகரித்தல்
தொடர்ந்து பின்வரும்பகுதியில் கூகுள் இணைய உலாவியானது இந்த ஃபயர் பேஸை எவ்வாறு அங்கீகரித்தல் செய்கின்றது என காணவிருக்கின்றோம் இதற்காக பின்வரும்படிமுறைகளை பின்பற்றிடுக
படிமுறை1- கூகுள்அங்கீகரித்தல்(Google Authentication):கூகுள் இணைய உலாவியானது ஃபயர் பேஸை அங்கீகரித்தலை இயலுமை செய்வதற்காக ஃபயர்பேஸின் முகப்புத்திரையை தோன்றச் செய்திடுக பின்னர் அந்த திரையிலுள்ள அதனுடைய பட்டியலின் இடதுபுறத்தின் Authஎன்பதை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக அதன்பின்னர் ஃபயர்பேஸில் நாம் பயன்படுத்தி கொள்வதற்கு தயாராக உள்ள வழிமுறை களின் பட்டியலை திரையில் பட்டியலிடுவதற்கு tabஎனும் பட்டியலில் உள்ள SIGN_IN_METHODSஎனும் கட்டளையை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் விரியும் பட்டியலில் Googleஎன்பதை தெரிவுசெய்து கொண்டு இதனை இயலுமை செய்து சேமித்து கொள்க
படிமுறை2- பொத்தானை உருவாக்குதல்: அடுத்ததாக நம்முடைய index.html என்பதற்குள் Google Signin,Google Signoutஆகிய இருபொத்தான்களை உருவாக்கிட வேண்டும் இதற்காக பின்வரும் எடுத்துக் காட்டில் வழங்கப்பட்டுள்ள குறிமுறைவரிகளை செயல்படுத்தி இவைகளை உருவாக்கிடுக
Google Signin
Google Signout
படிமுறை3: அதனை தொடர்ந்து மேலேகூறிய கட்டளைவரிகளின் படி உருவாக்கப்பட்ட அவ்விரு பொத்தான்களுக்கான செயலிகளை உருவாக்கிடவேண்டும் இதற்காகsignInWithPopup() , signOut() ஆகிய இரு வழிமுறைகளை பயன்படுத்தி கொள்ளமுடியும் இதற்காக பின்வரும் எடுத்துக் காட்டில் வழங்கப்பட்டுள்ள குறிமுறைவரிகளின் வாயிலாக செயல்படுத்திடுக
var provider = new firebase.auth.GoogleAuthProvider();
function googleSignin() {
firebase.auth()
.signInWithPopup(provider).then(function(result) {
var token = result.credential.accessToken;
var user = result.user;
console.log(token)
console.log(user)
}).catch(function(error) {
var errorCode = error.code;
var errorMessage = error.message;
console.log(error.code)
console.log(error.message)
});
}
function googleSignout() {
firebase.auth().signOut()
.then(function() {
console.log(‘Signout Succesfull’)
}, function(error) {
console.log(‘Signout Failed’)
});
}
இதன்பின்னர் நம்முடைய ஃபயர் பேஸ்திரையை புத்தாக்கம் செய்து கொண்டுGoogle Signin எனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் கூகுளின் மேல்மீட்பு பட்டி திரையில் தோன்றுவுதை காணலாம் நாம் இதற்குள் வெற்றிகரமாக உள்நுழைவு செய்திட்டால் இந்தஃபயர் பேஸினுடைய பணியகத்திற்குள் பயனாளர் ஒருவர் உள்நுழைவுசெய்திடமுடியும் தொடர்ந்துGoogle Signoutஎனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்து இந்த பயன்பாட்டிலிருந்து வெளியேறமுடியும் இதனைதொடர்ந்து ஃபயர் பேஸின் பணியகத்திரையும் குறிப்பிட்ட பயனாளர் வெற்றிகரமாக வெளியேறுதல் செய்துவிட்டார் எனஉறுதிபடுத்திடும்
2
முகநூல் எனும்சமுதாயஇணையபக்கம் அங்கீகரித்தல்(Facebook Authentication)
அதன்பிறகு பின்வரும்பகுதியில் முகநூல் எனும் சமுதாயஇணையபக்கமானது இந்த ஃபயர் பேஸை எவ்வாறு அங்கீகரித்தல் செய்கின்றது என காணவிருக்கின்றோம் இதற்காக பின்வரும்படிமுறைகளை பின்பற்றிடுக
படிமுறை1முகநூலின்அங்கீகரித்தல் இயலுமை செய்தல்(Enable Facebook Auth): முதலில் ஃபயர்பேஸின் முகப்புதிரையை தோன்றசெய்திடுக பின்னர் அதனுடைய திரையிலுள்ள பட்டியலின் இடதுபுறத்தின் Authஎன்பதை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக அதன்பின்னர் ஃபயர்பேஸில் நாம் பயன்படுத்தி கொள்வதற்கு தயாராக உள்ள வழிமுறை களின் பட்டியலை திரையில் பட்டியலிடுவதற்கு tabஎனும் பட்டியலில் உள்ள SIGN_IN_METHODSஎனும் கட்டளையை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் விரியும் பட்டியலில் Facebook என்பதை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்து திரையில் தோன்றிடுமாறு திறந்து கொள்க அதனைதொடர்ந்து App ID , App Secret ஆகிய இரு பொத்தான்களைபடிமுறை2இல் கூறுகின்றவாறு பின்பற்றி இதில் சேர்த்திட வேண்டும் படிமுறை2 முகநூல் பயன்பாட்டினை உருவாக்குதல்(Create Facebook App):முகநூல் எனும் சமுதாய இணைய பக்கமானது அங்கீகரித்தலை இயலுமை செய்வதற்கு Facebook appஎனும் பயன்பாட்டினை உருவாக்கிடவேண்டும்இதற்காக முதலில் startஎனும் இணைப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல்செய்து இந்த பயன்பாட்டினை திரையில் தோன்றிடசெய்திடுக தொடர்ந்து இந்த திரையிலிருந்து App ID , App Secret ஆகிய இரு பொத்தான்களை நகலெடுத்துகொண்டுவந்து ஃபயர் பேஸ்பக்கத்தில் ஒட்டிசேர்த்திடுக மேலும் இந்த சாளரத்திலிருந்து OAuth Redirect URIஎன்பதை நகலெடுத்து கொண்டு வந்து Facebook appஎனும் பயன்பாட்டிற்குள் ஒட்டிசேர்த்திடுகஅதன்பின்னர் Facebook appஎனும் பயன்பாட்டுத்திரையின் உள்பகுதியில் + Add Product என்பதை காணமுடியும்
படிமுறை3 முகநூலின் SDKவை இணைத்தல்(Connect to Facebook SDK): பிறகு index.html என்பதிலுள்ள bodyடேக் என்பதன் துவக்கத்தில் பின்வரும் குறிமுறைவரிகளை உள்ளீடு செய்திடுக மேலும் Facebook appஎனும் பயன்பாட்டுத்-திரையிலிருந்து நம்முடைய பயன்பாட்டு சுட்டியாக APP_IDஎன்பதற்கு பதிலாக அமைத்திடுக

படிமுறை4 பொத்தான்களை உருவாக்குதல் (Create Buttons): அடுத்ததாக index.htmlஎன்பதில் இந்த முகநூல் பக்கத்திற்குள் உள்நுழைவுசெய்திடவும் வெளியேறிடவும் செய்வதற்கான login . logoutஆகிய இருபொத்தான்களை உருவாக்கிடவேண்டும் இதற்காக பின்வரும் எடுத்துக் காட்டில் வழங்கப்பட்டுள்ள குறிமுறைவரிகளை செயல்படுத்தி இவைகளை உருவாக்கிடுக
Facebook Signin
Facebook Signout
படிமுறை5 அங்கீகரித்தல் செயலிகளை உருவாக்குதல்(Create Auth Functions)
மேலும் அங்கீகரித்திடுவதற்கான செயலிகளை உருவாக்கிடும் இந்த கடைசி படிமுறையில் index.jsஎன்பதை திறந்து அதில் பின்வரும் குறிமுறைவரிகளை நகலெடுத்துவந்து ஒட்டிடுக
var provider = new firebase.auth.FacebookAuthProvider();
function facebookSignin() {
firebase.auth().signInWithPopup(provider)
.then(function(result) {
var token = result.credential.accessToken;
var user = result.user;
console.log(token)
console.log(user)
}).catch(function(error) {
console.log(error.code);
console.log(error.message);
});
}
function facebookSignout() {
firebase.auth().signOut()
.then(function() {
console.log(‘Signout successful!’)
}, function(error) {
console.log(‘Signout failed’)
});
}

ஃபயர் பேஸ்-4-தொடர்

நிகழ்வுகளின் வகைகள்(Events Types)
ஃபயர் பேஸானது பல்வேறு நிகழ்வுகளின் வகைகளை பயன்படுத்தி தரவுகளை படித்தறிவதற்கான வாய்ப்பினை தயாராக வைத்துள்ளது அவைகளுள் பெரும்பாலும் அனைவராலும் பயன்படுத்துபவைகள் பின்வருமாறு
value என்பதே ஃபயர் பேஸினுடைய முதல் நிகழ்வாகும் இதனை எவ்வாறு பயன்படுத்தி கொள்வது என கடைசி பகுதியில் பார்ப்போம் பொதுவாக இந்த வகையான நிகழ்வானது தரவுகள் ஒவ்வொருமுறையும் மாறிடும்போதும் அதனை தூண்டிவிட்டு கொண்டே(triggering) இருக்கும் மேலும் இது துனைத்தரவுகளுடன் சேர்த்து அனைத்து தரவவுகளையும் மீள எடுத்தாளுகின்றது
child_added என்பது ஃபயர் பேஸின் இரண்டாவது நிகழ்வுகளின் வகையாகும் இது நம்முடைய தரவுகளுடன் ஒவ்வொருமுறையும் (முந்தைய பகுதியில் பார்த்துவந்த எடுத்துகாட்டுகளின் பட்டியல்) புதிய விளையாட்டு வீரரை சேர்த்திடும்போதும் ஒவ்வொரு விளையாட்டு வீரரின் பெயரையும் தூண்டிவிட்டுகொண்டே இருக்கும் இவ்வாறு தூண்டிவிடுதல் எனும் செயலானது பட்டியலான தரவுகளை நாம் படித்தறிய உதவுகின்றது ஏனெனில் இதன் வாயிலாக இந்த விளையாட்டு வீரர்களின் பட்டியலில் தற்போது புதியதாக சேர்ந்த விளையாட்டு வீரருடைய பெயரையும் முந்தைய விளையாட்டு வீரர்களின் பெயர்களையும் எளிதாக அனுகமுடியும்
இந்த நிகழ்வின் வகைகளுக்காக பின்வரும் எடுத்துகாட்டினை காண்க
var playersRef = firebase.database().ref(“players/”);
playersRef.on(“child_added”, function(data, prevChildKey) {
var newPlayer = data.val();
console.log(“name: ” + newPlayer.name);
console.log(“age: ” + newPlayer.age);
console.log(“number: ” + newPlayer.number);
console.log(“Previous Player: ” + prevChildKey);
});
இந்த குறிமுறைவரிகளை செயல்படுத்தியவுடன் அதன் விளைவுகளை பட்டியலாக திரையில் நாம் பெறமுடியும்
அதனை தொடர்ந்து இந்த விளையாட்டு வீரர்களின் பட்டியலில் Bob எனும் விளையாட்டு வீரரை சேர்த்தால் இந்த தரவுகளின் பட்டியலானது நிகழ்நிலைபடுத்தப்பட்டு நாம் புதியதாக சேர்த்த Bob எனும் விளையாட்டு வீரரின் பெயருடன் புதியபட்டியலானது கிடைக்கும்
child_changedஎனும் அடுத்த நிகழ்வுகளின் வகையானது தரவுகள் மாறுதல்அடையும் போதுஅதனை தூண்டிவிடுகின்றது
இந்த நிகழ்வின் வகைகளுக்காக பின்வரும் எடுத்துகாட்டினை எடுத்து கொள்வோம்
var playersRef = firebase.database().ref(“players/”);
playersRef.on(“child_changed”, function(data) {
var player = data.val();
console.log(“The updated player name is ” + player.name);
});
ஃபயர் பேஸின் தரவுகளின் பட்டியலிலுள்ள Bob எனும் விளையாட்டு வீரருக்கு பதிலாக Maria எனும் விளையாட்டு வீரரின் பெயரை மாற்றியமைத்திட்டால் தரவுகளின் பட்டியலானது உடன் நிகழ்நிலைபடுத்தப்பட்டு நாம் மாற்றியமைத்திட்ட விளையாட்டு வீரரின் பெயருடன் புதிய பட்டியலை காண்பிக்கும் மேலும்
child_removed எனும் அதற்கடுத்த நிகழ்வுகளின் வகையானது ஃபயர்பேஸில் தேவையற்ற தரவுகளை நீக்கம் செய்தபின்னர் நிகழ்நிலைபடுத்தி தரவுகளின் பட்டியலை திரையில் காண்பிக்க செய்கின்றது
உதாரணமாக
var playersRef = firebase.database().ref(“players/”);
playersRef.on(“child_removed”, function(data) {
var deletedPlayer = data.val();
console.log(deletedPlayer.name + ” has been deleted”);
});
இந்த குறிமுறைவரிகளை செயல்படுத்தியவுடன் அதன் விளைவாக தற்போது இந்த விளையாட்டு வீரர்களின் பட்டியலிலிருந்து Maria எனும் விளையாட்டு வீரரின் பெயரை நீக்கம் செய்திடுகின்றது அதனை தொடர்ந்து நாம் ஃபயர்பேஸிலிருந்து அதற்கான அறிவிப்பு ஒன்றினை பெறுவோம்

ஃபயர்பேஸில் -மீள் அழைப்புகளை பிரித்தெடுத்தல்(Detach Callbacks)
Detach Callbackஎன்பதும் ஃபயர்பேஸின் நிகழ்வுகளின் ஒருவகையாகும்
உதாரணமாக valueஎனும் நிகழ்வு வகையுடன் ஏதேனும் ஒரு செயலிக்காக ஒருமீளஅழைத்தலை பிரித்தெடுத்திட விரும்புவதாக கொள்க அதற்கானஎடுத்துகாட்டு பின்வருமாறு
var playersRef = firebase.database().ref(“players/”);
ref.on(“value”, function(data) {
console.log(data.val());
}, function (error) {
console.log(“Error: ” + error.code);
});
இங்குநமக்கு off()எனும்வழிமுறை தேவையாகும் ஏனெனில் இந்த off()எனும் வழிமுறையானது valueஎனும் நிகழ்வு வகையுடன் சேர்ந்து
playersRef.off(“value”);
என்றவாறான கட்டளைவரியின் வாயிலாக அனைத்து மீள் அழைப்புகளையும் அறவே நீக்கம்செய்துவிடுகின்றது ஆனால் நாம் அனைத்து மீளஅழைப்புகளையும் பிரித்திடவே விரும்புகின்றோம் அதனால் இந்த கட்டளை வரியில்valueஎனும் நிகழ்வு வகையை தவிர்த்து
playersRef.off();
என்றவாறான கட்டளைவரியின் வாயிலாக அனைத்து மீள் அழைப்புகளையும் பிரித்திடுமாறு செய்திடலாம்
ஃபயர் பேஸில் வினா எழுப்புதல்
ஃபயர் பேஸானது பல்வேறு வழிகளில் தரவுகளை ஒழுங்குபடுத்தி வரிசைபடுத்திடும் வாய்ப்பினை நமக்கு வழங்குகின்றது முந்தைய பகுதியின் எடுத்துகாட்டுகளில் பயன்படுத்திவந்த அதே தரவுகளை கொண்டு எளிய வினாவின் வாயிலாக தரவுகளை எவ்வாறு ஒழுங்குபடுத்திவரிசைபடுத்திடுவது என இப்போது காண்போம்
Order by Childஎனும்வினாவினை கொண்டு தரவுகளைபெயரின் அடிப்படையில் ஒழுங்குபடுத்தி வரிசைபடுத்திடலாம் அதற்காக பின்வருமாறான குறிமுறைவரிகளை பயன்படுத்தி கொள்க
var playersRef = firebase.database().ref(“players/”);
playersRef.orderByChild(“name”).on(“child_added”, function(data) {
console.log(data.val().name);
});
இந்த குறிமுறைவரிகளை செயல்படுத்தியவுடன் ஃபயர் பேஸின்தரவுகளானது அகரவரிசைபடி ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டு திரையில் பட்டியலிடப்பட்டிருப்பதை காணலாம்
Order by Keyஎனும்வினாவினை கொண்டு தரவுகளை ஏதேனும் திறவுச்சொற்களின் அடிப்படையில் ஒழுங்குபடுத்தி வரிசைபடுத்திடலாம் அதற்காக பின்வருமாறான குறிமுறைவரிகளை பயன்படுத்தி கொள்க
var playersRef = firebase.database().ref(“players/”);
playersRef.orderByKey().on(“child_added”, function(data) {
console.log(data.key);
});
இந்த குறிமுறைவரிகளை செயல்படுத்தியவுடன் ஃபயர் பேஸின்தரவுகளானது நாம் பயன்படுத்திய திறவுசொற்களின் அடிப்படையில் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டு வரிசை-படுத்தப்பட்ட தரவுகளின்வெளியீட்டினை திரையில் காணலாம்

Order by Value எனும்வினா உதாரணமாக ஃபயர்பேஸில் மதிப்பீட்டு தொகுப்பினை நாம் சேர்ப்பதாக கொள்க இதற்காக Order by Value எனும்வினாவினை கொண்டு தரவுகளை அதன் மதிப்பின் அடிப்படையில் ஒழுங்குபடுத்திவரிசைபடுத்திடலாம் அதற்காக பின்வருமாறான குறிமுறைவரிகளை பயன்படுத்தி கொள்க

var ratingRef = firebase.database().ref(“ratings/”);
ratingRef.orderByValue().on(“value”, function(data) {
data.forEach(function(data) {
console.log(“The ” + data.key + ” rating is ” + data.val());
});
});
இந்த குறிமுறைவரிகளை செயல்படுத்தியவுடன் ஃபயர் பேஸின் மதிப்பீட்டு தொகுப்பானது நாம் பயன்படுத்திய திறவுசொற்களின் அடிப்படையில் ஒழுங்கு-படுத்தப்பட்டு வரிசை-படுத்தப்பட்ட பட்டியலின்வெளியீட்டினை திரையில் காணலாம்
தரவுகளைவடிகட்டுதல்(Filtering the Data)
ஃபயர்பேஸானது தரவுகளை வடிகட்டிடுவதற்காக பல்வேறு வழிமுறைகளை நமக்கு வழங்க தயாராக இருக்கின்றது அவைகள் பின்வருமாறு
Limit to First and Lastஎனும் வழிமுறை
முதலில்இந்த வழிமுறையின் உண்மையான அர்த்தத்தை நாம் தெரிந்து கொள்வோம் அதன்பின்னர் இதனை எவ்வாறு பயன்படுத்தி கொள்வது என காண்போம்
Limit to Firstஎனும் வழிமுறையானது பட்டியலின் முதலில் இருப்பதை போன்று துவங்கும் குறிப்பிட்ட தரவுகளனைத்தையும் நமக்கு திருப்பிவிடுகின்றது
Limit to Last எனும் வழிமுறையானது பட்டியலின் கடைசியாக இருப்பதை போன்று துவங்கும் குறிப்பிட்ட தரவுகளனைத்தையும் நமக்கு திருப்பிவிடுகின்றது
இதனை எடுத்துகாட்டுகளுடன் இப்போது காண்போம் நம்முடைய தரவுதளத்தில்இரண்டு விளையாட்டு வீரர்கள் மட்டும் இருப்பதாக கொள்க நாம் ஒரு விளையாட்டு வீரருக்கு வினாதொடுப்பதாக கொள்க இதற்காக பின்வருமாறான குறிமுறைவரிகளை பயன்படுத்தி கொள்க
var firstPlayerRef = firebase.database().ref(“players/”).limitToFirst(1);
var lastPlayerRef = firebase.database().ref(‘players/’).limitToLast(1);
firstPlayerRef.on(“value”, function(data) {
console.log(data.val());
}, function (error) {
console.log(“Error: ” + error.code);
});
lastPlayerRef.on(“value”, function(data) {
console.log(data.val());
}, function (error) {
console.log(“Error: ” + error.code);
});
இந்த குறிமுறைவரிகளை ஃபயர் பேஸில் செயல்படுத்தியவுடன் நம்முடைய பணியகமானது முதல் வினாவிலிருந்து முதல் விளையாட்டு வீரரை நிலையாக இணைத்து பூட்டிவிடுவதையும் இரண்டாவது விளையாட்டு வீரரை இரண்டாவது வினாவிலிருந்து நிலையாக இணைத்து பூட்டிவிடுவதையும் காணலாம்
மற்ற வடிகட்டிகள்
startAt(), endAt() , equalTo(),orderByChild()ஆகிய இதர வடிகட்டிகளின் வழிமுறைகளை ஒழுங்குபடுத்தி வரிசைபடுத்திடும் வழிமுறைகளுடன் ஒன்றாக இணைத்து பயன்படுத்தி தரவுகளை வடிகட்டி பட்டியலாக வெளியிடசெய்திடலாம் இவற்றுள்
orderByChild() எனும்வினாவினை கொண்டு தரவுகளை எவ்வாறு இந்த வடிகட்டிடும் வழிமுறையுடன் ஒழுங்குபடுத்திவரிசைபடுத்திடலாம் என இப்போது காண்போம் அதற்காக பின்வருமாறான குறிமுறைவரிகளை பயன்படுத்தி கொள்க
var playersRef = firebase.database().ref(“players/”);
playersRef.orderByChild(“name”).startAt(“Amanda”).on(“child_added”, function(data) {
console.log(“Start at filter: ” + data.val().name);
});
playersRef.orderByChild(“name”).endAt(“Amanda”).on(“child_added”, function(data) {
console.log(“End at filter: ” + data.val().name);
});
playersRef.orderByChild(“name”).equalTo(“John”).on(“child_added”, function(data) {
console.log(“Equal to filter: ” + data.val().name);
});
playersRef.orderByChild(“age”).startAt(20).on(“child_added”, function(data) {
console.log(“Age filter: ” + data.val().name);
});

இந்த குறிமுறைவரிகளை செயல்படுத்தியவுடன் ஃபயர் பேஸின்தரவுகளானது வடிகட்டிடும் வழிமுறையுடன் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டு வரிசைபடுத்தப்பட்ட பட்டியலின் வெளியீட்டினை திரையில் காணலாம்
அதாவது முதல் வினாவானது பெயரின் அடிப்படையில் அதன் உறுப்புகளை ஒழுங்குபடுத்தி வரிசைபடுத்தி Amandaஎனும் விளையாட்டு வீரரின் பெயருடன் விளையாட்டு வீரர்களின் பெயர்பட்டியலை வடிகட்டிடச்செய்கின்றது உடன் நம்முடைய பணியகமானது இரண்டு விளையாட்டு வீரர்களின் பெயர்களை நிலையாக பூட்டிவிடுகின்றது இரண்டாவது வினாவானது Amandaஎனும் பெயருடன்நாம் வினாவினை தொடுத்துள்ளதால் இதனை நிலையாக பூட்டிவிடுகின்றது மூன்றாவது வினாவானது Johnஎனும் பெயரை இந்த பட்டியலில்தேடுவதால் அதனை நிலையாக பூட்டிவிடுகின்றது நான்காவது வினாவில் வயது(age) எனும் மதிப்புடன் இந்த பெயரை எவ்வாறு ஒன்றினைத்திடுவது என காண்பிக்கின்றது இங்கு இந்த வயதினை குறிப்பிடுவதற்காக எழுத்துகளுக்கு பதிலாக எண்களை startAt()எனும் வழிமுறையின் வாயிலாக இதற்குள் கொண்டுசெல்லுமாறு செய்யப்படுகின்றது ஏனெனில் வயது எப்போதும் எண்களில் மட்டுமே இருக்கும்

ஃபயர்பேஸ் -3-தொடர்

ஃபயர்பேஸில் பட்டியலான தரவுகளைஎழுதுதல்
ஃபயர்பேஸில் எவ்வாறு தரவுகளைஎழுதுவது என ஃபயர்பேஸ்-2எனும் கடந்த தொடரில் பார்த்துவந்தோம். ஒரு சிலநேரங்களில் இவ்வாறாக ஃபயர்பேஸில் எழுதப்பட்ட தரவுகளை சுட்டிகாட்டுவதற்காக ஒருங்குகுறியான சுட்டி ஒன்று நமக்கு தேவைப்படும். அவ்வாறான சுட்டியை நாம் உருவாக்க விரும்பும்போது set methodஎனும் வழிமுறைக்கு பதிலாக push methodஎனும் வழிமுறையை பயன்படுத்திக் கொள்வது நல்லது.
இந்த push methodஎனும் வழிமுறையானது தரவுகளை வெளித்தள்ளி காண்பித்து ஒருங்குகுறியான சுட்டியை உருவாக்குகின்றது. உதாரணமாக, முந்தைய பகுதியின் உருவாக்கப்பட்ட விளையாட்டுவீரர்களின் பட்டியலில் இந்த push methodஎனும் வழிமுறையில் ஒருங்குகுறியான சுட்டியை உருவாக்குவதற்கு பின்வரும் குறிமுறை வரிகளின் துனுக்கை பயன்படுத்தி கொள்க

var ref = new Firebase(‘https://tutorialsfirebase.firebaseio.com’);

var playersRef = ref.child(“players”);
playersRef.push ({
name: “John”,
number: 1,
age: 30
});

playersRef.push ({
name: “Amanda”,
number: 2,
age: 20
});

இதனை செயல்படுத்தியபின் தற்போது தரவுகள்பின்வருமாறு மிகவித்தியாசமாக தோன்றுவதை காணலாம் பெயரானது பெயர், மதிப்புஆகியவற்றின் தொகுதியாகவும் மிகுதிமதிப்புகள் அப்படியே மாறாமலும் இருப்பதை காணலாம்

அடுத்ததாக key()எனும் வழிமுறையை பயன்படுத்தி ஃபயர்பேஸிலிருந்துஏதாவதுஒரு திறவுச் சொல்லை பெறமுடியும் உதாரணமாக விளையாட்டுவீரர்களின் குழுவான பெயர் பட்டியலைபெறுவதற்காக பின்வரும் குறிமுறைவரிகளின்துனுக்கை பயன்படுத்தி கொள்க
var ref = new Firebase(‘https://tutorialsfirebase.firebaseio.com’);

var playersRef = ref.child(“players”);

var playersKey = playersRef.key();
console.log(playersKey);
இதனை செயல்படுத்தியவுடன் பணியகமானது நம்முடைய விளையாட்டுவீரர்களின் குழுவானபெயர்பட்டியலை பதிவுசெய்துகொள்ளும்
தரவுகளை பரிமாற்றம் செய்வதற்காக எழுதுதல்
பொதுவாக ஃபயர் பேஸில் நாம் சேகரித்து தொகுத்துவைத்துள்ள தரவுகளை பயன்படுத்தி கணக்கீடு செய்து அதன்முடிவான தரவை மீண்டும் ஃபயர் பேஸில் தேக்கிவைப்பதையே தரவுகளின் பரிமாற்றம் எனஅழைக்கப்படுகின்றது . உதாரணமாக ,நம்முடைய விளையாட்டு வீரர்களின் பட்டியல் தொகுப்பில் உள்ளவர்களில் amandaRefஎன்பவருடைய வயதை மட்டும் ஒருவருடம் கூட்டுவதாக கொள்க .அதற்காக, ஃபயர்பேஸின் பட்டியல் தொகுப்பிலிருந்து அவருடைய பெயரும் அதற்கான பண்பியல்புகளையும் பெற்று அதில் அவருடைய வயதைமட்டும் ஒருஆண்டு கூட்டி விளையாட்டு வீர்களின் பட்டியலை நிகழ்நிலை படுத்தி மீண்டும் தேக்கி வைப்பதாக கொள்வோம்.அதற்கான குறிமுறைவரிகளின் துனுக்குபின்வருமாறு .
var ref = new Firebase(‘https://tutorialsfirebase.firebaseio.com’);

var amandaAgeRef = ref.child(“players”).child(“-KGb1Ls-gEErWbAMMnZC”).child(‘age’);

amandaAgeRef.transaction(function(currentAge) {
return currentAge + 1;
});

நாம் இந்த குறிமுறைவரிகளைஇயங்கச்செய்தால் அந்த விளையாட்டு வீரரின்வயது 20 என்பதற்குபதிலாக ஒரு ஆண்டு கூடுதல்செய்யப்பட்டு 21என காண்பிக்கும் .

தரவுகளைபடித்தறிந்து கொள்வது
இவ்வாறு தொகுத்து தேக்கிவைத்துள்ள தரவுகளைஎவ்வாறு படித்தறிந்து கொள்வது என இப்போது காண்போம். பொதுவாக ஃபயர்பேஸிலிருந்து தரவுகளை மீளப்பெறுவதற்குon()எனும் வழிமுறையை பயன்படுத்தி கொள்ளமுடியும்.
இந்த வழிமுறையில் நிகழ்வு வகையை “value” என எடுத்துகொள்கின்றது. பின்னர் அதனடிப்படையில் தரவுகளின் துனுக்குகளை மீட்டெடுக்கிறது. நாம் இந்த val () எனும் வழிமுறையை இந்த தரவுகளின் துனுக்கில் சேர்க்கும்போது, தரவின் பிரதிநிதியான ஜாவா ஸ்கிரிப்டைப் பெறுவோம்.
உதாராணமாக, பின்வரும்குறிமுறைவரிகளின்துனுக்கை கையாளுவதாக கொள்க

var ref = firebase.database().ref();

ref.on(“value”, function(snapshot) {
console.log(snapshot.val());
}, function (error) {
console.log(“Error: ” + error.code);
});

நாம் இந்த குறிமுறைவரிகளைஇயங்கச்செய்தால் உடன் பணியகமானது பின்வருமாறு தரவுகளைகாண்பிக்கும்.

அடுத்ததொடரில் நிகழ்வுகளின் வகைகளைபயன்படுத்தி தரவுகளை எவ்வாறு படித்தறியமுடியும் என காண்போம்

ஃபயர்பேஸ்-2-தொடர்

படிமுறை4.ஃபயர் பேஸின் தரவுகளானவை JSON எனும் தரவுபொருட்களின் பிரிதிநிதியாக விளங்குகின்றன நாம் இந்த ஃபயர் பேஸின் திரையிலிருந்து நம்முடைய பயன்பாட்டினை திறந்தபின்னர் நாமேமுயன்று +எனும் குறியீட்டினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குவதன் வாயிலாக நம்முடைய தரவை சேர்க்கலாம் இவ்வாறு செய்வதன் மூலம்ஒரு எளிய தரவுகட்டமைவை உருவாக்கிடமுடியும் மேலும் நம்முடைய பயன்பாட்டினை ஃபயர் பேஸுடுன் இணைக்கமுடியும் அதனை தொடர்ந்து கட்டுப்பாட்டு முனைமத்திற்கு (console) ஃபயர் பேஸை பதிவுசெய்திடமுடியும்
இந்த console.log(firebase)ஆனது பின்வருமாறு இருக்கும்

2.1
உதாரணமாக நம்முடைய விளையாட்டுவீரர்களின் (‘players’)சேகரிப்பிற்கு பின்வருமாறு ஒரு குறிப்பை உருவாக்கலாம்
var ref = firebase.database().ref(‘players’);
console.log(ref);
அதனை தொடர்ந்து அதனுடைய விளைவு கட்டுப்பாட்டு முனைமத்தில் பின்வருமாறு அமையும்

2.2
படிமுறை5 ஃபயர் பேஸின் அணிக்கோவைகள் முந்தைய படிமுறையில் பயன்படுத்திய அதே தரவுகளையே இங்கும் பயன்படுத்திகொள்க நம்முடைய விளையாட்டுவீரர்களின் (‘players’)சேகரிப்பிற்கு பின்வருமாறான JSON மரக்காட்சிதரவுஅமைவை அனுப்புவதன் மூலம் இந்த தரவை உருவாக்கிடமுடியும்
[‘john’, ‘amanda’]
ஏனெனில் ஃபயர்பேஸானது அணிக்கோவையை(arrays) நேரடியாக ஆதரிக்காது ஆனால்இந்த ஃபயர்பேஸானது அதற்குபதிலாக ஒருபொருட்களின் பட்டியலை அதனுடைய சுட்டி-பெயராக(key name) ஒருங்கிணைந்து உருவாக்கிகொள்ளும் இந்நிலையில் ஃபயர்-பேஸானது அணிக்கோவையை ஏன் ஆதரிக்காது எனஅனைவரின் மனதிலும் கேள்விஎழும் நிற்க ஏனெனில் இந்த ஃபயர்பேஸானது நிகழ்வுநேர தரவுதளமாக செயல்படுகின்றது என்பதேஇதற்கானஅடிப்படை காரணமாகும்என்ற செய்தியை மனதில் கொள்க

2.3
மேலும் ஒன்றிற்குமேற்பட்ட பயனாளர்கள் ஒரேநேரத்தில் இந்த அணிக்கோவையை மாற்றியமைத்திடுவதற்காக முயலுவதாகக்கொள்வோம் இவ்வாறான செயல்களின் இறுதிவிளைவு மிகவும் சிக்கலானதாக அமைந்துவிடும் ஏனெனில் ஒருஅணிக்கோவையின் வரிசைபட்டியானது தொடர்ந்து நிகழ்வுநேரத்தில் மாறிக்கொண்டே யிருக்கின்றது அதனால் வரிசைக்கோவைக்குபதிலாக தரவுகள் சுட்டியின் பட்டிக்குள் எப்போதும் மாறாமல் நிலையாக இருப்பதால் அந்த வழிமுறையையே ஃபயர்பேஸானது பயன்படுத்தி கையாளுகின்றது நாம்இதில் ‘john’, ‘amanda’ ஆகிய இருபெயர்களையும் நீக்கம் செய்தாலும் சுட்டிவரிசைkey (index)1 என்பது நம்மிடம் அப்படியே இருக்கும்
படிமுறை6ஃபயர்பேஸில் தரவுகளை எழுதுதல் தரவுகளை எழுதுவதற்கு Setஎனும் வழிமுறை பின்பற்றபடுகின்றது இந்த Setஎனும் வழிமுறையில் ஒருகுறிப்பிட்டபாதையில் தரவுகளை எழுதவும் எழுதிய தரவுகள் தவறாக இருந்தால அதற்கு பதிலாக புதியதைகொண்டு மாற்றி யமைத்திடவும் முடியும் நாம் இருவிளையாட்டு வீரர்களை தொகுப்பிற்கு மேற்கோள் செய்வதாக கொள்வோம் அந்த தொகுப்பில் இருவிளையாட்டு வீரர்களை மட்டும்கணக்கில் எடுத்துகொள்வதாக இருந்தால் அதற்கான குறிமுறைவரிகள் பின்வருமாறு அமையும்
var playersRef = firebase.database().ref(“players/”);
playersRef.set ({
John: {
number: 1,
age: 30
},
Amanda: {
number: 2,
age: 20
}
});
இந்த குறிமுறைவரிகளின் இறுதிவிளைவு பின்வருமாறு அமைந்திருக்கும்

2.4
இதேபாணியில் ஃபயர்பேஸின்தரவுகளை நிகழ்நிலைபடுத்திகொள்ளமுடியும் அதாவது இதேபாணியை பயன்படுத்தி players/johnஎன்றவாறு பின்வரும் குறிமுறைவரிகளின் வாயிலாக அமைத்து கொள்ளமுடியும்
var johnRef = firebase.database().ref(“players/John”);
johnRef.update ({
“number”: 10
});
நம்முடைய பயன்பாட்டினை புத்தாக்கம்(refresh)செய்திட்டால் உடன் இந்த கட்டளைவரிகளும் முந்தைய கட்டளைவரிகளும் சேர்ந்த புதிய அமைவு பின்வருமாறுஇருப்பதை காணலாம்

2.5

புதியவர்களுக்கு ஃபயர் பேஸ் அறிமுகம் தொடர்-1

ஃபயர் பேஸ்என்பது செல்லிடத்து பேசி பயன்பாடுகளையும் இணைய பயன்பாடுகளையும் உருவாக்கி மேம்படுத்த உதவிடும் கருவிகளை கொண்டதொருதளமாகும் . துவக்ககாலத்தில் ஃபயர் பேஸ் ஆனது நிகழ்நேர தரவுதளமாக பல்வேறு வாடிக்கையாளர்களும் தங்களுடைய தேவைக்கேற்ப பயன்படுத்தி கொள்வதற்கும் தேக்கிவைத்திடுவதற்கும் அனுமதித்துவந்தது என இந்த ஃபயர் பேஸ் பற்றி விக்கிபீடியாவானது விளக்கமளிக்கின்றது. அதுமட்டுமல்லாது இது ஒரு பயன்பாட்டு நிரல்தொடரின் இடைமுகமாகும்(API) என்றும் விளக்கமளிக்கின்றது மேலும் இது தற்போது ஆண்ட்ராய்டு ஐஓஎஸ் போன்றவை செயல்படும் செல்லிடத்து பேசிகளுக்கான ஒருங்கிணைந்த பயன்பாடுகளை உருவாக்கிடஉதவிடும் கருவிகளை கொண்ட தளமாக விரிவாக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளது .மிகமுக்கியமாக இதில் இல்லாதது எதுவுமேயில்லை இதில் எல்லாமே உண்டு என்ற கொள்கைக்கு ஏற்ப தற்போது சேமித்தல், அங்கீகரித்தல், நிகழ்வுநேர தகவல்அளித்தல், அறிவிப்புசெய்தல் ஆகிய நம்முடைய எந்தவொரு தேவைக்கும் ஏற்ற பயன்பாடுகள் அனைத்தையும் இந்த ஃபயர் பேஸ் தளத்தின் கருவிகளின் மூலம் உருவாக்க முடியும் என இதன் பயன்வளர்ந்து கொண்டேவருகின்றது.இந்த சேவைகளனைத்தையும் உள்ளடக்கமாக பயனளார்களின் அடிப்படையாக அளவிட தயாராக இருக்கும் ஒரு பொருத்தமான அரட்டை பயன்பாட்டினை உருவாக்கிடுவதற்காகவும் இந்த ஃபயர் பேஸ் உதவுகின்றது
.இங்கு நிகழ்வு நேர தரவுத்தளம் என்பது தரவுகளை JSON வடிவத்தில் சேமித்திடுகின்ற ஒரு schemaless தரவுத்தளமாகும். இது சாதனங்களில் உள்ள உள்ளூர் தரவுகளுக்கு உகந்ததாக உள்ளது மேலும் இணையஇணைப்பில்லாதபோதும் தொடர்ந்து பயன்படுத்திகொள்ளவும் தானாக SDK வுடன் ஒத்திசைவாக செயல்படவும் செய்கின்றது அதுமட்டுமல்லாமல் இது முன்னிருப்பாக, அங்கீகாரம் பெற்ற பயனர்கள் மட்டுமே படிக்க / எழுத அனுமதிக்கின்றது, ஆனால் இந்த கட்டமைப்புகளுடன் இது பொதுமக்களையும் பயன்படுத்தி கொள்ள அனுமதிக்கின்றது
இந்த ஃபயர் பேஸ் என்பது கூகுள் நிறுவனத்தால் உருவாக்கப்பட்டதொரு பின்புல சேவை-தளமாகும்இது செல்லிடத்து பேசிகளின் பின்புல சேவைத்தளமாகவும் விளங்குவதால் இதில் செல்லிடத்து பேசி , இணையம் ஆகியவற்றில் மிகத்தரமான பயன்பாடுகளை உருவாக்கிட உதவிடும் கருவிகளை நமக்கு வழங்குகின்றது இந்த தளத்தின் சேவையை பயன்படுத்தி பயன்பாடு ஒன்றினைஉருவாக்கிடுவதற்காக நாம் விரும்பினால் அப்போது வாடிக்கை-யாளர்களின் திருப்திகேற்ற பயன்பாடுகளை உருவாக்குவதில் மட்டும் நாம் கவனம் செலுத்-தினால் போதும் அவ்வாறான பயன்பாடுகளுக்கு தேவையான அடிப்படை கட்டமைப்பு-களை இந்த ஃபயர் பேஸ் தளம் தானாகவே உருவாக்கி கொள்கின்றது மிகமுக்கியமாக
இதிலுள்ள Analytics -ஆனதுபயனர்கள் நம்முடைய பயன்பாட்டில் எவ்வாறு ஈடுபடுகிறார்கள் என்பதை அளவிடுவது பகுப்பாய்வு செய்வது ஆகியவிரிவான பகுப்பாய்வுகளைப் பெறுதல் ,Authentication-ஆனது சேவையக பக்க குறியீடுகளில்லாமல் பல வழங்குநர்களிடமிருந்து பயனர்களை அங்கீகரிக்கவும் நிர்வகிக்கவும் செய்தல்,Database- ஆனது அனைத்து இணைக்கப்-பட்ட வாடிக்கையாளர்களிடமிருந்து பெறப்படும் தரவுகளை நிகழ்நேரத்தில் சேமித்தல் ஒத்திசைவாக செயல்படசெய்தல் ,Storage-ஆனது சேவையக பக்க குறியீடுகளில்லாமல் பயனர் உருவாக்கிய உள்ளடக்கங்களான உருவப்படம், இசை ,கானொளி போன்றவற்றை சேமித்துவைத்தல் மீளப்பெறுதல்,Hosting-ஆனது பாதுகாப்பான உலகளாவிய உள்ளடக்க விநியோக வலைபின்னலைப் பயன்படுத்தி இணையத்தின் வாயிலாக செல்லிடத்து பேசி இணைய பயன்பாடுகளை ஒருசில விநாடிகளில் பயன்படுத்துதல்,Cloud Functions- ஆனது ஃபயர்பேஸ் அம்சங்களை நீட்டிப்பு செய்தல், இணைத்தலின் வாயிலாக நம்முடைய செல்லிடத்து பேசி பயன்பாட்டிற்கு நிருவகிக்கப்பட்ட பின்புல குறியீடுகளை இயக்குதல்,Test Lab-ஆனது சாதனங்களை பரந்தளவில் நம்முடைய ஆண்ட்ராய்டு பயன்பாடுகளில் பரிசோதித்தல்,Crashlytics- ஆனது நம்முடைய பயன்பாட்டின் தரத்தை மாற்றியமைத்தல் நிலைத்தன்மை சிக்கல்களை முன்னுரிமை செய்வதையும் சரி செய்வதையும் புரிந்துகொள்ளுதல்,Notifications-ஆனது அறிவிப்பு பிரச்சாரங்களை நிருவகித்தல் சரியான நேரத்தில் சரியான பயனர்களுக்கு இந்த செய்திகளை அனுப்புதல்,Remote config-ஆனதுதொலைநிலை கட்டமைப்பு சேவையக பக்க கட்டமைப்பு அளவுருக்கள் பயன்படுத்தி பயன்பாட்டை செயல்படுத்துல் தனிப்பயனாக்கி பரிசோதித்தல், இயக்கநேர இணைப்புகள் ஏற்கனவே நிறுவப்பட்டுள்ளதா இல்லையா எனசரிபார்த்து நம்முடைய பயன்பாட்டினை சரியான இடத்தினை பயனர்களுக்கு அனுப்புதல்,AdMob-ஆனதுமில்லியன் கணக்கான கூகுளின் விளம்பரதாரர்களிடம் விளம்பரங்களைக் காண்பிப்பதன் மூலம் நம்முடைய பயன்பாடுகளின் வாயிலாக பணம் சம்பாதித்திடவும் ,CloudMessaging-ஆனதுதளங்களில் நம்பகமான செய்திகளை அனுப்புதல் , பெறுதல்,AdWords – ஆனதுஇயக்ககத்தை நிறுவுகை செய்து நம்முடைய மாற்றங்களுக்கான ஆழமான நுண்ணறிவுகளைப் பெறவும்,நம்முடைய பயனர் தளத்தில் ஈடுபடுத்துவதற்கான இலக்கு பிரச்சாரங்களை செயல்படுத்துதல் ,Predictions- ஆனதுமுன்னறிவிக்கப்பட்ட நடத்தை அடிப்படையில் மாறும் பயனர் குழுக்களை வரையறுத்தல். அறிவிப்புகள் போன்றவற்றைப் பயன்படுத்தி இந்த குழுக்களின் இலக்குகளை மேம்படுத்திடவும் மாற்றங்களை அதிகரிக்கவும் செய்தல் போன்ற பல்வேறு வசதி வாய்ப்புகளை நாம் பயன்படுத்தி கொள்வதற்காக இதில் தயாராக உள்ளன
மேலும் இது பயனாளர்கள் தங்களுக்குள் செய்திகளை கட்டணமில்லாமல் பரிமாறிக் கொள்ள உதவுகின்றது.பயன்பாட்டினை வரிசைபடுத்துதலின் வாயிலாக கூகுளில் நாம் உருவாக்குகின்ற நம்முடைய பயன்பாட்டினை முதன்மைஇடத்தை வகிக்குமாறு தரப்படுத்திடுகின்றது நம்முடைய பயன்பாட்டினை அவ்வப்போது தானாகவே மேம்படுத்தி கொள்கின்றது அதுமட்டுமல்லாது இந்த ஃபயர்பேஸ் தளசேவையை மின்னஞ்சல் சேவை கடவுச்சொற்கள்,கூகுள்,முகநூல் கீ்ட்ஹப் ஆகியபலவும் அங்கீகரிக்கின்றன
இது தயார்நிலையிலுள்ள பயன்பாட்டு நிரல்தொடரின்இடைமுகம் கொண்டுள்ளது மேலும் இது தரவுகளின்முனைமத்தில் முன்கூட்டியே கட்டமைக்கப்பட்ட பாதுகாப்பு கவசத்தை கொண்டுள்ளது இதில் கூகுளின் மேககணி சேவையின் வாயிலாக பின்புலத்தில் கோப்புகளை சேமிக்கும் வசதிகொண்டது இது தரவுகளை நீரோட்டம்போன்று கையாளுவதால்அதிக அளவிலான பயன்பாடுகளை உருவாக்கி கொள்ளஅனுமதிக்கின்றது
பயனாளர்களின் தரவுகளை ஒவ்வொருமுறை மாறுதல்கள் செய்திடும்போதும் தானாகவே அதனை நிகழ்நிலை படுத்திகொள்வதால் இது ஒரு நிகழ்வுநேர தரவுதளமாக விளங்குகின்றது இதில் எந்தவொரு நபரும் கடவுச்சொற்களைஅல்லது அங்கீகரிக்கப்பட்ட பல்வேறு சமூதாயஇணைய பயன்பாடுகளின் வாயிலாக பயன்படுத்தி கொள்ளமுடியும் நம்முடைய அனைத்து பயன்பாடுகளையும் இந்த ஃபயர்பேஸ் சேவையகங்களின் பாதுகாப்பான இணைப்புடன் பயன்படுத்தி கொள்ளமுடியும்.
இது பயன்படுத்த மிகஎளியதாகவும் பயனாளர்களின் உற்ற நண்பனாகவும் விளங்குகின்றது அதனால் மிகச்சிக்கலான கட்டமைவு பயன்பாடுகள் எதையும் இதில் உருவாக்கி பயன்படுத்த தேவையில்லை இதில்ஏராளமான பயனுள்ள சேவைகள் நாம் பயன்படுத்தி கொள்ள தயாராக உள்ளன இதனுடைய கட்டணமற்ற சேவையில் அதிகபட்சம் 50 இணைப்புகளையும் 100எம்பி அளவு தேக்கிவைத்திடும நினைவகமும் மட்டுமே அனுமதிக்கப்படுகின்றது என்ற கட்டுபாடு மட்டும் இதில்உள்ளது
இந்த ஃபயர்பேஸ் சேவையானது MongoDB போன்ற no-sqlஇன் தரவுகளை தேக்கிவைத்திடும் பணியும் Redisபோன்ற பொது அல்லது துனை சேவையாளரும் முன்புற சேவையாளருடன் இணைந்து செயல்படுவதற்கான •web-socketsஎன்பவையும் வாடிக்கையாளர்களின்பக்க நூலகமும் சேர்ந்த கலவையான சேவையாக இது அமைந்துள்ளது
உதாரணமாக இதில்சில வாடிக்கையாளர்கள் தாம் விரும்பும் தகவல்களை பெறுவதற்காக உறுப்பினராக விருப்பம் தெரிவிப்பதாக கொள்வோம் உடன் இதனுடைய சேவையாளரானது இந்த விருப்பத்தெரிவை தன்னுடைய நினைவகத்தில் தேக்கிவைத்து கொண்டு அவ்வாறான தரவுகளை வேறு எந்த வாடிக்கையாளரும் வைத்துள்ளனரா என தேடிபிடிக்கின்றது அப்போது வேறு சில வாடிக்கையாளர்அந்த தரவை பற்றிய தகவல்களைஎழுத துவங்கினால் உடன் அனைத்து தேவையான வாடிக்கையாளர்களுக்கும் இந்த தகவல்களை ஒலிபரப்பு செய்துவிடுகின்றது இங்கு வரிசைஎன்பதே இல்லாமல் தேவைப்படும் செய்தி தயாராக இருந்தால் அல்லது கிடைக்கபெற்றால்உடன் அனைவருக்கும் அதனை பற்றிஅறிவிக்கின்றது இந்த செயல் பின்வருமாறு இருக்கும்
REST Approach:
-> give me the users list
i’m interested to users list
<- கண்ணன்
<- கருணாகரன்
<- கருப்பன்
<- செங்குட்டுவன்
[… wait for it …]
i’m not interested any one
[stop]
என்றவாறு இருக்கும்
இந்த ஃபயர்பேஸை துவங்கி செயல்படச்செய்து நடப்பிலுள்ள பயன்பாட்டுடன் ஃபயர்பேஸை எவ்வாறு சேர்ப்பது என இப்போது காண்போம் இதற்காக NodeJS , NPMஆகிய இரண்டும் தேவையாகும் இதில்NodeJS என்பது ஃபயர் பேஸ் பயன்பாடுகளை உருவாக்குவதற்கு தேவையான தளமாகும்
முதல் படிமுறையாக இந்த ஃபயர்பேஸில் கணக்கு ஒன்றினை துவக்குக அதன்பின்னர் இதனுடைய dashboard எனும் முகப்பு பக்கத்தில் புதிய பயன்பாட்டினை உருவாக்கமுடியும் உடன் பின்வருமாறு திரைதோன்றிடும் இரண்டாவது படிமுறையாக அதில் Manage App எனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக தொடர்ந்து மூன்றாவது படிமுறையாக நாம் உருவாக்கிடும் பயன்பாட்டின் index.html , index.jsஆகிய கோப்புகளை சேமித்து வைப்பதற்கான கோப்பகம் நமக்கு தேவையாகும் அதற்காகபின்வருமாறுகட்டளைகளை செயற்படுத்திடுக
index.html

https://cdn.firebase.com/js/client/2.4.2/firebase.js
http://index.js

நாம் நடப்பிலுள்ள பயன்பாட்டினை ஃபயர் பேஸில் பயன்படுத்துவதாக இருந்தால் நமக்கு ஃபயர் பேஸ் NPM அல்லதுBowers packages தேவையாகும் அதற்காக பின்வரும் கட்டளை வரிகளில் ஒன்றினை செயல்படுத்திடுக
npm install firebase –save
bower install firebase