ஃபயர்பேஸ்-தொடர்-28-ஃபயர் பேஸை பயன்படுத்தி ஆண்ட்ராய்டின்நிகழ்வுநேர குழுவிவாத பயன்பாட்டை உருவாக்குதல்- தொடர்ச்சி

முந்தைய இதழின் தொடர்ச்சியாக தொடர்ந்து Chat activity என்பதை துவங்குவதற்காகChat.java: எனும் பெயரில் ஒரு இனத்தை உருவாக்கிடுக.அதற்கான குறிமுறைவரிகள் பின்வருமாறு
Chat.java
package com.androidchatapp;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.os.Bundle;
import android.view.Gravity;
import android.view.View;
import android.view.ViewGroup;
import android.widget.EditText;
import android.widget.ImageView;
import android.widget.LinearLayout;
import android.widget.RelativeLayout;
import android.widget.ScrollView;
import android.widget.TextView;
import com.firebase.client.ChildEventListener;
import com.firebase.client.DataSnapshot;
import com.firebase.client.Firebase;
import com.firebase.client.FirebaseError;
import java.util.HashMap;
import java.util.Map;
public class Chat extends AppCompatActivity {
LinearLayout layout;
RelativeLayout layout_2;
ImageView sendButton;
EditText messageArea;
ScrollView scrollView;
Firebase reference1, reference2;
@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.activity_chat);
layout = (LinearLayout) findViewById(R.id.layout1);
layout_2 = (RelativeLayout)findViewById(R.id.layout2);
sendButton = (ImageView)findViewById(R.id.sendButton);
messageArea = (EditText)findViewById(R.id.messageArea);
scrollView = (ScrollView)findViewById(R.id.scrollView);
Firebase.setAndroidContext(this);
reference1 = new Firebase(“https://androidchatapp-76776.firebaseio.com/messages/” +
UserDetails.username + “_” + UserDetails.chatWith);
reference2 = new Firebase(“https://androidchatapp-76776.firebaseio.com/messages/” +
UserDetails.chatWith + “_” + UserDetails.username);
sendButton.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
@Override
public void onClick(View v) {
String messageText = messageArea.getText().toString();
if(!messageText.equals(“”)){
Map map = new HashMap();
map.put(“message”, messageText);
map.put(“user”, UserDetails.username);
reference1.push().setValue(map);
reference2.push().setValue(map);
messageArea.setText(“”);
}
}
});
reference1.addChildEventListener(new ChildEventListener() {
@Override
public void onChildAdded(DataSnapshot dataSnapshot, String s) {
Map map = dataSnapshot.getValue(Map.class);
String message = map.get(“message”).toString();
இதில் reference1 , reference2 ஆகிய இரு கையாளுபவர்கள் உருவாக்கப்படுகின்றனர். பயனாளர் ஒருவர் sendButton எனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்கியவுடன் sendButton.setOnClickListener எனும் செயல் நடைமுறைபடுத்தப்பட்டு தேவையான செய்தியும் உருவாக்கப்பட்டு reference1 reference2 ஆகியவற்றிற்கு தள்ளப்படுமாறு செய்யப்பட்டு தானாகவே ஃபயர்பேஸ் தரவுதளமானது நிகழ்நிலைபடுத்தி கொள்கின்றது கொடுக்கப்பட்ட DatabaseReference ref.என்பதில் child locationsஎனும் பகுதியில் addChildEventListenerisஎன்பது நிகழ்வை பெறுமாறு செய்கின்றது அதனால் தேவையான செய்தி reference1 இற்கு தள்ளப்படுவதால் அது onChildAddedஎன்பதை அழைக்கின்றது தொடர்ந்து onChildAddedஆனது addMessageBox() எனும் செயலியை அழைக்கின்றது இங்கு addMessageBox()எனும் வழிமுறையானது ListView பகுதியில்புதிய பெயரை பதிவுசெய்து உள்ளிணைத்திடுகின்றது அதனை தொடர்ந்து அது ஒரு chat messagesஆக திரையில் காண்பிக்கின்றது addMessageBoxஅழைத்திடும் ஒவ்வொருமுறையும் 9-patch image என்பதன் பின்புலத்தில் புதிய காட்சியானது தோன்றிடுகின்றது chat message layout ஆனது செயல்படத்துவங்கிடுவதால் layout.addView(textView) வாயிலாக தேவையான காட்சி Layoutஇல் சேர்த்திடுகின்றது இறுதியாக Register.javaஎனும் புதிய கோப்பினை உருவாக்கிடுக அதற்கான குறிமுறைவரிகள் பின்வருமாறு
Register.java
package com.androidchatapp;
import android.app.ProgressDialog;
import android.content.Intent;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.EditText;
import android.widget.TextView;
import android.widget.Toast;
import com.android.volley.Request;
import com.android.volley.RequestQueue;
import com.android.volley.Response;
import com.android.volley.VolleyError;
import com.android.volley.toolbox.StringRequest;
import com.android.volley.toolbox.Volley;
import com.firebase.client.Firebase;
import org.json.JSONException;
import org.json.JSONObject;
public class Register extends AppCompatActivity {
EditText username, password;
Button registerButton;
String user, pass;
TextView login;
@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.activity_register);
username = (EditText)findViewById(R.id.username);
password = (EditText)findViewById(R.id.password);
registerButton = (Button)findViewById(R.id.registerButton);
login = (TextView)findViewById(R.id.login);
Firebase.setAndroidContext(this);
login.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
@Override
public void onClick(View v) {
startActivity(new Intent(Register.this, Login.class));
}
});
registerButton.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
@Override
public void onClick(View v) {
user = username.getText().toString();
pass = password.getText().toString();
if(user.equals(“”)){
username.setError(“can’t be blank”);
}
else if(pass.equals(“”)){
password.setError(“can’t be blank”);
}
else if(!user.matches(“[A-Za-z0-9]+”)){
username.setError(“only alphabet or number allowed”);
}
மேலே கொடுக்கப்பட்டுள்ள குறிமுறைவரிகளுக்கென தனியாக விளக்கம்எதுவும் தேவையில்லை அவைகளைபடித்தாலே குறிமுறைவரிகள் ஒவ்வொன்றும் எந்தெந்தசெயல்களுக்கான கட்டளைவரிகள் அவை என புரிந்து கொள்ளமுடியும் மேலும் இந்த தரவுகளைசேமித்து வைத்திடுவதற்காக பின்வரும் குறிமுறைவரிகளை கொண்டு UserDetails.javaஎனும் பெயரில்உருவாக்கிடுக
UserDetails.java
package com.androidchatapp;
public class UserDetails {
static String username = “”;
static String password = “”;
static String chatWith = “”;
தற்போது இந்த பயன்பாட்டினைஇயக்குக உடன் பயனாளர் உள்நுழைவு செய்வதற்கான Login திரையானது கணினியின் திரையில் தோன்றிடும் அதில் நம்முடைய பெயரை பயனாளர் பெயராக பதிவுசெய்து கொண்டு உள்நுழைவுசெய்திடுக அதனைதொடர்ந்து குழுவிவாத செய்யத்துவங்கிடுக இவ்வாறே WhatsApp, Facebook,Twitter போன்ற நமக்கென தனியானதொரு சமுதாய பயன்பாடுகளைகூட நாம் முயற்சி செய்தால் கண்டிப்பாக உருவாக்கிடமுடியும்என்ற செய்தியை மனதில்கொண்டு முயற்சி செய்துவற்றிபெற்றிடுக வாழ்த்துகளுடன்.

ஃபயர்பேஸ்-தொடர்-27-ஃபயர் பேஸை பயன்படுத்தி ஆண்ட்ராய்டின்நிகழ்வுநேர குழுவிவாத பயன்பாட்டை உருவாக்குதல்-தொடர்ச்சி

அதனை தொடர்ந்துபின்வரும் குறிமுறைவரிகளை கொண்டு register எனும் திரைக்கான layout ஐ உருவாக்கிடுக
activity_register.xml

மேலும்activity_user.xm எனும் பெயரில் பதிவுசெய்து கொண்ட அனைத்து பயனாளர்களின் பெயர்களையும் சேமித்து வைத்து கொண்டு பட்டியலாக திரையில் காண்பிப்பதற்கான தரவுதளத்தினை பின்வரும் குறிமுறைவரிகளை கொண்டு உருவாக்கிடுக
activity_user.xml

மிகமுக்கியமாக செய்திகளின் பகுதியில் செய்தியை பயனாளர்கள் உருவாக்கி அனுப்புவதற்கான message_area.xml எனும் பெயரிலானlayout கோப்பினை பின்வரும் குறிமுறைவரிகளை கொண்டு உருவாக்கிடுக
message_area.xml

மேலும்Chat Bubble layout ஐ கொண்டுவருவதற்காக இருஉருவகங்களை பதிவிறக்கம் செய்து /AndroidChatApplication/app/src/main/res/drawable/எனும் கோப்பகத்திற்குள் சேமித்து கொள்க மேலேகூறியவாறு செயல்பட்டதனால் புறவடிவமைப்பை மட்டும் முடித்து விட்டோம் தற்போது இவைகளைசெயலில் கொண்டுவர வேண்டும். அதுமட்டுமல்லாது login, register,chat ,user dataஆகிய பல்வேறு பணிகளுக்காக தனித்தனியான இனத்தினை உருவாக்கிடவேண்டும் அதற்காகமுதலில்உள்நுழைவு பணிக்கான Login.java எனும் செயலியை நிறுவுகைசெய்வதற்காக பின்வரும் குறிமுறைவரிகளை பயன்-படுத்திகொள்க
package com.androidchatapp;
import android.app.ProgressDialog;
import android.content.Intent;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.EditText;
import android.widget.TextView;
import android.widget.Toast;
import com.android.volley.Request;
import com.android.volley.RequestQueue;
import com.android.volley.Response;
import com.android.volley.VolleyError;
import com.android.volley.toolbox.StringRequest;
import com.android.volley.toolbox.Volley;
import org.json.JSONException;
import org.json.JSONObject;
public class Login extends AppCompatActivity {
TextView registerUser;
EditText username, password;
Button loginButton;
String user, pass;
@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.activity_login);
registerUser = (TextView)findViewById(R.id.register);
username = (EditText)findViewById(R.id.username);
password = (EditText)findViewById(R.id.password);
loginButton = (Button)findViewById(R.id.loginButton);
அதனை தொடர்ந்து மேலே கூறியுள்ள குறிமுறைவரிகளின்படி பயனாளர் ஒருவர் register எனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்கியவுடன் startActivity(new Intent(Login.this, Register.class)); . எனும் கட்டளைவரிகளின் வாயிலாக Register Activity எனும் பதிவு பணியை துவங்குகின்றார் பின்னர் உள்நுழைவு செய்வதற்காக காத்திருக்கும் நிலையில் பயனாளர் திரையிலுள்ள Loginஎனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்கின்றார் அதனை தொடர்ந்து இந்த பயன்பாடானது StringRequest(Request.Method.GET, url, new Response.Listener() எனும் கோரிக்கையைVolleyஎன்பதை பயன்படுத்தி இதற்கான முகவரியிலிருந்து உள்நுழைவு செய்வதற்கு தேவையான தரவுகளை கொண்டுவருகின்றது
இந்நிலையில் இங்கு url என்பது ஒவ்வொரு பயனாளருக்கும் தனித்தனியான குறிப்பிட்ட முகவரியாகும் என்ற செய்தியை மனதில் கொள்க இவ்வாறான குறிப்பிட்ட பயனாளரின் url முகவரியிலிருந்து அந்த பயனாளருக்கான பயனாளர் பெயரையும் கடவுச்சொற்களையும்பெற்று குறிப்பிட்ட பயனாளரின் உள்நுழைவு திரைக்கு கொண்டுவந்து சேர்க்கின்றது அதனால் இதற்கான இனத்தை பின்வரும் குறிமுறைவரிகளை கொண்டு உருவாக்கிடுக
Users.java
package com.androidchatapp;
import android.app.ProgressDialog;
import android.content.Intent;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.AdapterView;
import android.widget.ArrayAdapter;
import android.widget.ListView;
import android.widget.TextView;
import com.android.volley.Request;
import com.android.volley.RequestQueue;
import com.android.volley.Response;
import com.android.volley.VolleyError;
import com.android.volley.toolbox.StringRequest;
import com.android.volley.toolbox.Volley;
import org.json.JSONException;
import org.json.JSONObject;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Iterator;
public class Users extends AppCompatActivity {
ListView usersList;
TextView noUsersText;
ArrayList al = new ArrayList();
int totalUsers = 0;
ProgressDialog pd;
@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.activity_users);
usersList = (ListView)findViewById(R.id.usersList);
noUsersText = (TextView)findViewById(R.id.noUsersText);
pd = new ProgressDialog(Users.this);
pd.setMessage(“Loading…”);
pd.show();
String url = “https://androidchatapp-76776.firebaseio.com/users.json”;
StringRequest request = new StringRequest(Request.Method.GET, url, new
Response.Listener(){
@Override
public void onResponse(String s) {
doOnSuccess(s);
}
},new Response.ErrorListener(){
@Override
public void onErrorResponse(VolleyError volleyError) {
System.out.println(“” + volleyError);
}
});
RequestQueue rQueue = Volley.newRequestQueue(Users.this);
rQueue.add(request);
usersList.setOnItemClickListener(new AdapterView.OnItemClickListener() {
@Override்
public void onItemClick(AdapterView parent, View view, int position, long id) {
UserDetails.chatWith = al.get(position);
startActivity(new Intent(Users.this, Chat.class));
}
அதன்பின்னரStringRequest.ஆனது volleyஎன்பதன் வழிமுறையை பயன்படுத்தி URL இலிருந்து தேவையன தரவுகளை grabbing செய்கின்றது இந்த பணி வெற்றிகரமாக முடிவடைந்தவுடன் doOnSuccess(s) எனும் செயலியை அழைக்கின்றது வெற்றிகரமாக பயனாளர் உள்நுழைவுசெய்தால் பட்டியலான காட்சி திரையில் தோன்றுகின்றது இந்த பட்டியலான காட்சியில் நிகழ்வுநேரத்தில் எந்தெந்த பயனாளர்கள் குழுவிவாதம் செய்திட தயாராக இருக்கின்றார்கள்என காண்பிக்கின்றது அவர்களுள் ஏதேனும் ஒரு பயனாளரை தெரிவுசெய்தவுடன் usersList.setOnItemClickListener எனும் செயல் செயல்படுத்தபட்டு startActivity(new Intent(Users.this, Chat.class)); எனும் கட்டளைவரியின் வாயிலாக குழுவிவாத செயல்(Chat activity) துவங்குவதற்கான வழி தெளிவடைகின்றது

தொடரும்

ஃபயர்பேஸ்-தொடர்-26-ஃபயர் பேஸை பயன்படுத்தி ஆண்ட்ராய்டின்நிகழ்வுநேர குழுவிவாத பயன்பாட்டை உருவாக்குதல்

ஃபயர் பேஸை பயன்படுத்தி ஆண்ட்ராய்டின்நிகழ்வுநேர குழுவிவாத பயன்பாட்டை (Real time Android Chat Application )எவ்வாறு உருவாக்குவது என இப்போது காண்போம். இதற்காக ஏன் ஃபயர் பேஸை பயன்படுத்தவேண்டும் எனும் கேள்வி நம்மனைவரின் மனதிலும் எழும் நிற்க. ஏனெனில் நம்மிடம் எழுதுவதற்கு தரவுதள குறிமுறைவரிகள் எதுவும் கைவசம் இல்லை ஆயினும் ஃபயர் பேஸின் வாயிலாக இவ்வாறு குழுவிவாத பயன்பாடு உருவாக்குவது என்பது சிறிய இனிப்பு துண்டு ஒன்றினை திண்பதற்கு ஒப்பானதாகும் ஏனெனில் அனைத்து குழுவிவாத விவரங்களையும் தேக்கிவைத்து பராமரிப்பதற்காகவென தனியாக தரவுதளங்கள் எதுவும் நம்மிடம் இல்லை ஆயினும் இந்த பணியை ஃபயர்பேஸானது தானாகவே செயல்படுத்தி கொள்ளும் இந்த அடிப்படை செய்திகளை மனதில் கொண்டு நம்முடைய பணியை துவங்கிடுவோமா? பொதுவாக ஆண்ட்ராய்டின் குழுவிவாத பயன்பாடானது ஆண்ட்ராய்டின் ஸ்டுடியோவி-லேயே உருவாக்கப்படுகின்றது இதுஃபயர்பேஸின் தரவுதளத்திலிருந்து உள்நுழைவு செய்வதன்வாயிலாக தேவையான தரவுகளை volley என்பதை பயன்படுத்தி இணையத்திலிருந்து பெற்று கொள்கின்றது . இதற்காக முதலில் ஆண்ட்ராய்டின் Chat Appஇல் பயனாளராக பதிவுசெய்து கொள்ளுமாறு கோரவேண்டும் பின்னர்பயனாளர் ஏற்கனவே அவ்வாறு பதிவுசெய்திருந்தால் பயனாளரின் பெயர் கடவுச்-சொற்களை கொண்டு உள்நுழைவுசெய்திடுமாறு அனுமதித்திடவேண்டும் அதன்பின்னர் இவ்வாறு உள்நுழைவு செய்த பயனாளரொருவர் வேறு எந்தவொரு பயனாளருடனும் அல்லது பயனாளர்கள் தங்களுக்குள்ளும் குழுவிவாதம்செய்திட அனுமதிக்கவேண்டும் இவ்வாறான குழுவிவாதம் செய்திடும் அனைத்து பயனாளர்களும் நம்பகமானவர்களா அவர்களுடைய குழுவிவாதங்களை சேமித்து வைத்திடவேண்டுமா என்பனபோன்ற கேள்விகளுக்கான பதில்பணிகளனைத்தையும் இணையத்தில் நேரடியாக செயல்படும் ஃபயர்பேஸின் தரவுதளமானது மேற்பார்வை செய்து கொள்ளும் இவ்வாறான ஆண்ட்ராய்டின் Chat App இனை உருவாக்குவதற்காக
முதலில் ஃபயர்பேஸின் இணையதளமான https://firebase.google.com/ எனும் முகவரிக்கு செல்க. அதில் நமக்கென தனியாக கணக்கு ஒன்றினை துவங்கிடுக. தொடர்ந்து இந்த ஃபயர்பேஸினுடைய முகப்பு திரைக்கு செல்க. அதில் Create New Projectஎனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக. உடன்விரியும் திரையில் நம்முடைய புதிய செயல்திட்டத்திற்குskChat Appஎன்றவாறு ஒரு பெயரையும், நாம் வாழும் நம்முடைய நாட்டின் பெயரையும் உள்ளீடு செய்து கொண்டு Create Project எனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக. அடுத்து தோன்றிடும் திரையில் Add Firebase to your Android app எனும் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து கொண்டு அந்த கட்டுகளின் விளக்கங்களையும் உள்நுழைவு சான்றிதழிற்கானSHA-1எனும் திறவுகோளையும் சேர்த்திடுக .இந்நிலையில் கூகுளிற்குள் உள்நுழைவு செய்வதற்காக இந்த SHA-1எனும் திறவுகோளானது கண்டிப்பாக தேவை யென்ற செய்தியை மனதில் கொள்க. இந்த SHA-1எனும் திறவுகோளினை எவ்வாறு உருவாக்குவது என உறுதியாக தெரியாது என்ற நிலையில் https://www.androidtutorialpoint.com/material-design/adding-google-login-android-app/ எனும் முகவரியில் Generate SHA-1 fingerprint எனும் தலைப்பின் கீழான செயல்-முறைகளை படித்துஅறிந்து அதன்படிஉருவாக்கிகொள்க.
இது கூகுள் சேவைகளுக்கான google-services.jsonஎனும் கோப்பினை பதிவிறக்கம் செய்து கொள்கின்றது. இதனை நாம் பின்னர் இணைத்து கொள்வோம் .அடுத்து விரியும் செயல் திட்டத்தின்முகப்பு திரையில் Auth Menu எனும் பட்டியலை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக. பின்னர் SIGN-IN METHOD என்பதில் Email/Passwordஎன்பதை இயலுமை செய்து கொள்க. ஏனெனில் அனுமதிபெற்றவர்கள் மட்டுமே ஃபயர்பேஸில் படிக்கவும் எழுதவும் இந்த ஃபயர்பேஸானது அனுமதிக்கும் அதனால் இவ்வாறான அடிப்படைகளை செய்தபின்னர் தற்போதுதான் கூகுள் கணக்கின் வாயிலாக ஃபயர்பேஸினுடைய ஆண்ட்ராய்டின் Chat App எனும் பயன்பாட்டினை உருவாக்கவிருக்கின்றோம் அதனால் ஃபயர்பேஸின் முகப்புதிரையின் பட்டியில் Databaseஎனும் தாவிப்பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் விரியும்திரையானது JSON மரத்தின் வேர்கள் எங்கிருந்து துவங்குகின்றன என காண்பிக்கும் அதன்பின்னர் நாம்listItems என அழைக்கப்படும் child nodeஎனும் முனைமத்தை அதில் சேர்த்தபின்னர் ஒவ்வொரு பகுதியையும்(Item) இதன்கீழ் சேர்த்து கொள்ளமுடியும் நாம் இந்த JSON மரத்திற்கு தரவுகளை சேர்த்திடும்போது நடப்பிலுள்ள JSON கட்டமைப்பில் அதற்கான புதியதொரு-முனைமத்தையும் அதற்கான விசையும் தானாகவே உருவாகின்றது மேலும் தரவுதளத்தின் இணையமுகவரியும் நகலெடுக்கப்படுகின்றது இங்கு நம்முடைய முனைமத்தின் இணையமுகவரி https://androidchatapp-76776.firebaseio.com/users.json ஆகும் நாம் Rules எனும் தாவிப் பொத்தானின் திரைக்கு சென்று ஆண்ட்ராய்டு ஃபயர்பேஸ் தரவுதளத்தின் பாதுகாப்பு விதிகளை தேவையென விரும்பினால் பார்வையிடலாம் அல்லது பாதுகாப்பு விதிகளை படித்திடவும்திருத்தம் செய்திடவும் முடியும் இதில் பாதுகாப்பு விதிகள் trueஎன மாற்றி யமைத்து கொண்டு Firebase Authentication என்பதை இயலுமை செய்து நம்முடைய ஆண்ட்ராய்டின் Chat App எனும்பயன்பாட்டு பணியை தொடருக
பின்னர்திரையின் மேலே கட்டளை பட்டையில் File → New → New Project→என்றவாறு கட்டளைகளை செயற்படுத்திடுக. தொடர்ந்து தோன்றிடும் திரையில் நம்முடைய பயன்பாட்டிற்கு ஒரு பெயரிடுக. உலகமுழுவதும்உள்ளவர்கள் நம்முடைய பயன்பாட்டு கட்டுகளை எளிதாக பயன்படுத்தி கொள்வதற்காகவென தனித்துவமான அடையாளம் காணஉதவிடும் நம்முடைய நிறுவனத்தின் களப்பெயரை உள்ளீடு செய்திடுக. இதே கட்டின் களப்பெயரையே ஃபயர்பேஸின் முகப்புதிரையிலும் பயன்படுத்தி கொள்ள-விருக்கின்றோம் என்ற செய்தியை மனதில் கொள்க. அதன்பின்னர் செயல்திட்ட இடவமைவையும், குறைந்தபட்ச SDKவையும் தெரிவுசெய்து கொள்க. அடுத்து தோன்றிடும் திரையில் Empty Activityஎன்பதை தெரிவுசெய்து கொள்க. ஏனெனில், பெரும்பாலான குறிமுறைவரிகளை நாம் இதில் சேர்க்கவிருக்கின்றோம் . அதனை தொடர்ந்து Nextஎனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக .
இந்த செயலிற்கு SignInActivityஎன்றவாறு ஒரு பெயரை தெரிவுசெய்து கொள்க. பின்னர் Generate Layout Fileஎனும் தேர்வுசெய்பெட்டி தெரிவுசெய்திருப்பதை உறுதி செய்து கொள்க. இல்லையெனில், நாமே இதனை உருவாக்க வேண்டியிருக்கும். இறுதியாக Finishஎனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்துசொடுக்குக. இந்நிலையில்Gradleஎன்பது நம்முடைய செயல்திட்டத்தின் கட்டமைவை சார்ந்திருப்பதை தீ்ர்வுசெய்திடுக .தொடர்ந்து இந்த செயல்முடிவுபெற்றுவிட்டால் அடுத்த படிமுறைக்கு செல்க.
அதன்பின்னர் Gradleஎன்பதை செயல்திட்டத்துடன் ஒத்திசைவாக செய்த பிறகு, நம்முடைய செயல்திட்டத்தின் பயன்பாட்டு கோப்புறையிலுள்ள google-services.json எனும் கோப்பைச் சேர்த்திடுக. மேலும் AndroidManifest.xmlஎனும் கோப்பில் Internetஎனும் அனுமதியை வலைபின்னலில் சேர்ப்பதற்கான இணைப்பு ஏற்படுத்த பின்வரும் குறிமுறைவரிகளை பயன்படுத்தி கொள்க.
AndroidManifest.xml

அதனைதொடர்ந்து நாம் குழுவிவாத செயலிற்காக பதிவுசெய்தல் உள்நுழைவு-செய்தல் ,விவாதம் செய்தல்ஆகியபணிகளுக்காக தனியான உள்நுழைவு இனத்தினை உருவாக்கிடவேண்டும் அதற்காக Launcher Activity ஐ Login ஆக உள்நுழைவுசெய்வது பதிவுசெய்வது ஆகிய செயல்களுக்காக AndroidManifest.xmlஎனும் கோப்பிற்குள் பின்வருமாறு குறிமுறைவரிகளை சேர்த்திடுக

பின்னர் நம்முடைய build.gradle எனும் பயன்பாட்டினை திறந்து அதிலுள்ள dependencies எனும் பகுதியில் பின்வரும் சார்புகளை சேர்த்திடுக
build.gradle
compile ‘com.firebase:firebase-client-android:2.5.2+’
compile ‘com.android.volley:volley:1.0.0’
தொடர்ந்து Firebase chat app எனும் Layout உருவாக்கிடவேண்டும் இதனை எவ்வாறு உருவாக்குவது என தெரிந்துகொள்ள https://www.androidtutorialpoint.com/basics/android-chat-bubble-layout-9-patch-image-using-listview/ எனும் இணையதளமுகவரிக்கு சென்று கொடுத்துள்ள வழிகாட்டிபக்கங்களை முழுவதுமாக படித்து தெளிவடைந்திடுக login, register ,chat ஆகிய திரைகளுக்கு தனித்தனியாக Layout உருவாக்கிடவேண்டும் அதனால் முதலில் activit_chat.xml எனும் பெயரில் Layout ஒன்றினை பின்வரும்குறிமுறைவரிகளை கொண்டுஉருவாக்கிடுக
activit_chat.xml

மேலே கூறிய குறிமுறைவரிகள் chat layout இற்கு ஆனவையாகும்இது நகரும் காட்சியுடன் கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளது ஏனெனில் பயனாளர்கள் முன்பின் நகர்ந்து message_area பகுதியிலுள்ள தம்முடைய முந்தைய குழுவிவாத செய்திகளை நிகழ்வு-நேரத்தில் அனுப்புவதற்கு வசதியாக இருக்கும் . தற்போது activity_login.xml எனும் பெயரில் login திரைக்காக layout ஐ பின்வரும் குறிமுறைவரிகளை கொண்டு உருவாக்கிடுக
activity_login.xml

-தொடரும்

ஃபயர்பேஸ்-தொடர்-24- கூகுளின் உள்நுழைவை பயன்படுத்தி ஆண்ட்ராய்டு ஃபயர் பேஸிற்கு அறிந்தேற்பு செய்தல்

நாம் ஏற்கனவே இந்ததொடரில் கடவுச்சொற்களை கொண்டு எவ்வாறு ஆண்ட்ராய்டு ஃபயர் பேஸினை அறிந்தேற்பு செய்து உள்நுழைவு செய்வது என அறிந்து கொண்டோம். அதனை தொடர்ந்து அவ்வாறு சொந்தமாக கடவுச் சொற்களை கொண்டு இந்த ஃபயர் பேஸிற்குள் உள்நுழைவு செய்வதற்கு பதிலாக ஏற்கனவே நாம் கணக்கு வைத்துள்ள கூகுள் கணக்கின் வாயிலாகவும் முகநூல் கணக்கின் வாயிலாகவும் இந்த ஃபயர் பேஸினை எவ்வாறு அறிந்தேற்பு செய்வது என இப்போது காண்போம் ஏனெனில்.இந்தவழிமுறைமூலம் ஃபயர் பேஸிற்குள் உள்நுழைவு செய்வதற்காகவென தனியாக மின்னஞ்சல் முகவரி கடவுச்சொற்கள் இல்லாமேலேயே நாம்ஏற்கனவே கணக்குவைத்துள்ள மற்ற சமூதாய பல்லூடக கணக்கு அல்லது கூகுள் கணக்கின் வாயிலாக எளிதாக ஃபயர்பேஸினை அறிந்தேற்புசெய்வது எளிதானசெயலல்லவா அதைவிட கூகுள் கணக்கிற்குள் உள்நுழைவு செய்வதன் வாயிலாகஃ பயர்பேஸின் அறிந்தேற்பினை செயற்படுத்திடுவது மிகவும் எளிதானது. இதற்காக,
முதலில் ஃபயர்பேஸின் இணையதளமான https://firebase.google.com/ எனும் முகவரிக்கு செல்க. அதில் நமக்கென கணக்கு ஒன்றினை துவங்கிடுக. தொடர்ந்து இந்த ஃபயர்பேஸினுடைய முகப்பு திரைக்கு செல்க.
அதில் Create New Projectஎனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக. உடன்விரியும் திரையில் நம்முடைய புதிய செயல்திட்டத்திற்கு ஒரு பெயரையும், நாம் வாழும் நம்முடைய நாட்டின் பெயரையும் உள்ளீடு செய்து கொண்டு Create Project எனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக. அடுத்து தோன்றிடும் திரையில் Add Firebase to your Android app எனும் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து கொண்டு அந்த கட்டுகளின் விளக்கங்களையும் உள்நுழைவு சான்றிதழிற்கானSHA-1எனும் திறவுகோளையும் சேர்த்திடுக .இந்நிலையில் கூகுளிற்குள் உள்நுழைவு செய்வதற்காக இந்த SHA-1எனும் திறவுகோளானது கண்டிப்பாக தேவை யென்ற செய்தியை மனதில் கொள்க. இந்த SHA-1எனும் திறவுகோளினை எவ்வாறு உருவாக்குவது என உறுதியாக தெரியாது என்ற நிலையில் https://www.androidtutorialpoint.com/material-design/adding-google-login-android-app/ எனும் முகவரியில் Generate SHA-1 fingerprint எனும் தலைப்பின் கீழான செயல்முறைகளை படித்தறிந்து செயல்படுத்தி கொள்க.
இது கூகுள் சேவைகளுக்கான google-services.jsonஎனும் கோப்பினை பதிவிறக்கம் செய்து கொள்கின்றது. இதனை நாம் பின்னர் இணைத்து கொள்வோம் .அடுத்து விரியும் செயல் திட்டமுகப்பு திரையில் Auth Menu எனும் பட்டியலை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக. அதன்பின்னர் SIGN-IN METHOD என்பதைஇயலுமை செய்து கொள்க. இவ்வாறான அடிப்படைகளை செய்தபின்னர் தற்போதுதான் கூகுள் கணக்கின் வாயிலாக ஃபயர்பேஸினுடைய அறிந்தேற்பிற்கான ஆண்ட்ராய்டு பயன்பாட்டினை உருவாக்க விருக்கின்றோம்.

ஆண்ட்ராய்டு ஃபயர்பேஸ் உள்நுழைவு பயன்பாட்டினை உருவாக்குதல்
மேலே கூறியவாறு செய்து முடித்த பின்னர், தற்போது Firebase Google Login ஐ பயன்படுத்தி ஃபயர்பேஸில் பயனாளரின் அறிந்தேற்பை இணைப்பதற்கான ஆண்ட்ராய்டு ஃபயர்பேஸ் பயன்பாட்டினைஉருவாக்கிடவேண்டும். இதற்காக திரையின் மேலே கட்டளை பட்டையில் File → New → New Project→என்றவாறு கட்டளைகளை செயற்படுத்திடுக. தொடர்ந்து தோன்றிடும் திரையில் நம்முடைய பயன்பாட்டிற்கு ஒரு பெயரிடுக. உலகமுழுவதும்உள்ளவர்கள் நம்முடைய பயன்பாட்டு கட்டுகளை எளிதாக பயன்படுத்தி கொள்வதற்காகவென தனித்துவமான அடையாளம் காணஉதவிடும் நம்முடைய நிறுவனத்தின் களப்பெயரை உள்ளீடு செய்திடுக. இதே கட்டின் களப்பெயரையே ஃபயர்பேஸின் முகப்புதிரையிலும் பயன்படுத்தி கொள்ளவிருக்கின்றோம் என்ற செய்தியை மனதில் கொள்க.
தொடர்ந்து செயல்திட்ட இடவமைவையும், குறைந்தபட்ச SDKவையும் தெரிவுசெய்து கொள்க. அடுத்து தோன்றிடும் திரையில் Empty Activityஎன்பதை தெரிவுசெய்து கொள்க. ஏனெனில், பெரும்பாலான குறிமுறைவரிகளை நாம் இதில் சேர்க்கவிருக்கின்றோம் .அதனை தொடர்ந்து Nextஎனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக .
இந்த செயலிற்கு SignInActivityஎன்றவாறு ஒரு பெயரை தெரிவுசெய்து கொள்க. பின்னர் Generate Layout Fileஎனும் தேர்வுசெய்பெட்டி தெரிவுசெய்திருப்பதை உறுதி செய்து கொள்க. இல்லையெனில், நாமே இதனை உருவாக்க வேண்டியிருக்கும். இறுதியாகFinishஎனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்துசொடுக்குக. . இந்நிலையில்Gradleஎன்பது நம்முடைய செயல்திட்ட கட்டமைவை சார்ந்திருப்பதை தீ்ர்வுசெய்திடுக .தொடர்ந்து இந்த செயல்முடிவுபெற்றுவிட்டால் அடுத்த படிமுறைக்கு செல்க.
அனுமதிப்பதையும் சார்ந்திருப்பதையும் சேர்த்தல்
Gradleஎன்பதைசெயல்திட்டத்துடன் ஒத்திசைவாக செய்த பிறகு, நம்முடைய செயல்திட்டத்தின் பயன்பாட்டு கோப்புறையிலுள்ள google-services.json எனும் கோப்பைச் சேர்த்திடுக.
மேலும் AndroidManifest.xmlஎனும் கோப்பில் Internetஎனும் அனுமதியை வலை-பின்னலில் சேர்ப்பதற்கான இணைப்பு ஏற்படுத்த பின்வரும் குறிமுறைவரியை பயன்படுத்தி கொள்க.
AndroidManifest.xml

அதனைதொடர்ந்து நம்முடைய build.gradleஎனும் செயல்திட்டத்தை செயல்-திட்டங்களின் முகப்பு கோப்பகத்தில் திறந்துகொண்டு பின்வரும் சார்பினை அதில் சேர்த்திடுக.
build.gradle
classpath ‘com.google.gms:google-services:3.0.0
பின்னர் நம்முடைய build.gradleஎனும் பயன்பாட்டினை திறந்து கொண்டு அதில் பின்வரும் குறிமுறைவரிகளை உள்ளீடுசெய்திடுக.
build.gradle
apply plugin: ‘com.google.gms.google-services’
மேலும் பின்வரும் சார்பினையும் சார்பு பகுதியில் சேர்த்திடுக.
compile ‘com.google.firebase:firebase-core:9.8.0’
compile ‘com.google.firebase:firebase-auth:9.8.0’
compile ‘com.google.android.gms:play-services-auth:9.8.0
அதன்பிறகு activity_signin.xmlஎன்பதை திறந்து அதில் பின்வரும் குறிமுறைவரிகளை சேர்த்திடுக.

இந்நிலையில் இது நம்முடைய பெயரை திரையில் பிரதிபலிக்கசெய்திடும். அவ்வாறே நாம் உள்நுழைவு செய்த மின்னஞ்சலின் பெயரைஉரைபெட்டியொன்று பிரதிபலிக்க செய்திடும். மற்றொரு உரைபெட்டியும் சேர்த்து இரு உரைபெட்டிகளை நாம் ஏற்கனவே வைத்துள்ளோம் என்ற செய்தியை மனதில் கொள்க. அதன்பிறகு google.com.google.android.gms.common.SignInஎனும் பொத்தானின் வாயிலாக நாம் ஏற்கனவே வழக்கம் போன்று வாடிக்கையாளராக உள்நுழைவு செய்திருக்கின்றோம், அதனோடு வாடிக்கையாளர் கணக்கிலிருந்து வெளியேறுவதற்காக sign outஎனும் பொத்தானையும் வைத்திருக்கின்றோம் ஆகிய செய்திகளை மனதில் கொள்க.

ஃபயர்பேஸ்-தொடர்-23-ஆண்ட்ராய்டு ஃபயர் பேஸில் பகுப்பாய்வு (Anlaytics) தொடர்ச்சி பயனாளரின் பன்பியல்புகளை அமைத்தல்

ஆண்ட்ராய்டு ஃபயர்பேஸின் அனாலிடிக்ஸானது பயனாளரின் பண்பியல்பிற்குள் உள்நுழைவுசெய்திடும் ஆயினும் 25 வகையான பல்வேறு ஆண்ட்ராய்டு ஃபயர்பேஸின் அனாலிடிக்ஸின் பயனாளர் பண்பியல்புகளை நம்முடைய பயன்பாடுகளுக்காக மேலும் அமைத்திடமுடியும் பயனாளரின் பண்பியில்புகளை சேர்ப்பதற்காக User Properties எனும் தாவித் திரையின் கீழ் ஆண்ட்ராய்டு ஃபயர்பேஸின் அனாலிடிக்ஸின் முகப்புதிரையில் இந்த பண்பியல்புகளை பதிவுசெய்திடுக. பயனாளரிடமிருந்து பெறும் விவரங்களை உள்ளீடாக எடுத்துகொண்டு FAVOURITE_BOOK , FAVOURITE_AUTHORஆகிய இரு பண்பியல்புகளை பதிவுசெய்திடுக தொடர்ந்து நம்முடைய content_main.xmlஎன்பதில் பின்வரும் குறிமுறைவரிகளை சேர்த்திடுக

அதனை தொடர்ந்து setUserProperty()எனும் வழிமுறையை பயன்படுத்தி பயனாளரின் பண்பியல்புகளை அமைப்பதற்கு இந்த குறிமுறைவரிகளைசேர்த்திடுக
இது பயனாளர் ஒருவர் add எனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல்செய்தால் உடன் favorite author , favorite book ஆகியஇரண்டையும் சேர்ப்பதற்கான எடுத்துகாட்டாகும்
addButton.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
@Override
public void onClick(View v) {
// நமக்கு விருப்பமான புத்தகம் எதுவென குறித்திடுக.
firebaseAnalytics.setUserProperty(“FAVOURITE_BOOK”,favouriteBook.getText().to
String());
// நமக்கு விருப்பமான ஆசிரியரின் பண்பியல்புகளை அமைத்திடுக.
firebaseAnalytics.setUserProperty(“FAVOURITE_AUTHOR”,favouriteAuthor.getText
().toString());
// ஒரு toast எனும் செய்தியை காண்பித்திடுக
Toast.makeText(MainActivity.this,”User Properties
Added”,Toast.LENGTH_SHORT).show();

}
});
இதனை தொடர்ந்து பயனாளர் ஒருவர் Add Favoriteஎனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்தால் போதும் உடன் பயனாளரின் பண்பியல்புகள் ஃபயர்பேஸின் முகப்பதிரையில் நிகழ்நிலைபடுத்தப்பட்டு பின்வரும் படத்திலுள்ளவாறு LogCat எனும் திரையில் உள்நுழைவு செய்து காத்திருக்கும்

இதற்கான MainActivity.java என்பதன் முழுமையான குறிமுறைவரிகள் பின்வருமாறு
package com.androidtutorialpoint.firebaseanalyticstutorial;
import android.os.Bundle;
import android.support.design.widget.FloatingActionButton;
import android.support.design.widget.Snackbar;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.support.v7.widget.Toolbar;import android.view.View;
import android.view.Menu;
import android.view.MenuItem;
import android.widget.Button;
import android.widget.EditText;
import android.widget.Toast;
import com.google.firebase.analytics.FirebaseAnalytics;
import java.util.Random;
public class MainActivity extends AppCompatActivity {
private FirebaseAnalytics firebaseAnalytics;
String[] books = {“The Hunger Games”,”Harry Potter”,”Pride and Prejudice”,”Twilight”};
private EditText favouriteBook;
private EditText favouriteAuthor;
private Button addButton;
@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.activity_main);
Toolbar toolbar = (Toolbar) findViewById(R.id.toolbar);
setSupportActionBar(toolbar);
firebaseAnalytics = FirebaseAnalytics.getInstance(this);
favouriteBook = (EditText)findViewById(R.id.favBookEditText);
favouriteAuthor = (EditText)findViewById(R.id.favAuthorEditText);
addButton = (Button)findViewById(R.id.addButton);
Book book = new Book();
book.setBookId(1);
// பட்டியலிலிருந்து ஏதாவது ஒரு உணவின் பெயரை தெரிவுசெய்திடுக
book.setBookTitle(randomBook());
Bundle bundle = new Bundle();
bundle.putInt(FirebaseAnalytics.Param.ITEM_ID, book.getBookId());
bundle.putString(FirebaseAnalytics.Param.ITEM_NAME, book.getBookTitle());
அவ்வளவு தான், வெற்றிகரமாக நம்முடைய ஆண்ட்ராய்டு ஃபயர்பேஸின் அனாலிடிக்ஸை உருவாக்கி சேர்த்துவிட்டோம் நம்முடைய பயன்பாட்டை முன்மாதிரி சாளரத்தில் அல்லது ஒரு உண்மையான சாதனத்தில் இயக்கவும். தொடர்ந்து விரியும் திரையில் சுமார் 30 விநாடிகளுக்கு நம்முடைய பயன்பாட்டோடு தொடர்பு கொள்க, நாம்favorite book, favorite author ஆகிய விவரங்களை சேர்த்திடவிரும்புகின்றோம் எனில் அதற்காக addஎனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக . சிறிது நேரத்திற்குப் பிறகு, ஆண்ட்ராய்டு ஃபயர்பேஸ் அனலிட்டிக்ஸ் முகப்புத்திரை பிரதிபலிப்பதை சரிபார்க்கவும். கீழே காட்டப்பட்டுள்ளபடி.பயனாளர் பண்புகளின் அடிப்படையில் புள்ளிவிவரங்களை வடிகட்டலாம், இவற்றை முகப்புதிரையில் காண்பிப்பதற்கு சிறிது கால அவகாசம் எடுத்து கொள்ளும்அதுவரை காத்திருக்கவும்.

தொடரும்

ஃபயர்பேஸ்-தொடர்-22-ஆண்ட்ராய்டு ஃபயர் பேஸில் பகுப்பாய்வு (Anlaytics)

ஆண்ட்ராய்டு ஃபயர்பேஸ் அனலிட்டிக்ஸ் என்பது கூகுள் நிறுவனத்தால் இலவசமாக வழங்கப்படும் பல்வேறு பயன்களை கொண்ட பயனுள்ள நுண்ணறிவை வழங்குகின்ற மிக நன்றாக ஈடுபாட்டுடன் செயல்படும் ஒரு எளியகருவியாகும் .இந்த ஆண்ட்ராய்டின் ஃபயர்பேஸ் அனலிட்டிக்ஸானது தனிப்பட்ட பயனாளரால் வரையறுக்கப்பட்ட 500 க்கும் மேற்பட்ட நிகழ்வுகளின் மீதான வரம்பற்ற அறிக்கைகளை வழங்குகிறது. சாதனம் அல்லது பயனாளர் தரவு போன்ற அளவீட்டைப் பயன்படுத்தி பல்வேறு பார்வையாளர்களுக்காக நம்முடைய பயன்பாட்டை தனிப்பயனாக்கலாம். சந்தைபடுத்துதல் , செயல்திறனை மேம்படுத்தல் ஆகியவை பற்றிய சரியான முடிவுகளை எடுக்க இது மிகவும் பயனுள்ள கருவியாகும். ஆண்ட்ராய்டு ஃபயர்பேஸ் அனலிட்டிக்ஸானது நம்முடைய பயன்பாட்டிற்காக நிகழ்வுகளையும் பயனாளர்களின் பண்புகளையும் சேகரிக்கின்றது. அதுமட்டுமல்லாது சில நிகழ்வுகளையும் பயனாளர் பண்புகளையும் நாம் குறியிடாமல் அவை தானாகவே சேகரிக்கின்றது. இவ்வாறான பல்வேறு திறனுடைய ஆண்ட்ராய்டு ஃபயர்பேஸ் அனலிட்டிக்ஸ் என்பதை எவ்வாறு ஒருங்கிணைத்து பயன்படுத்தி கொள்வது என இந்த பகுதியில் இப்போது காண்போம்
முதலில் ஃபயர்பேஸின் இணையதளமான https://firebase.google.com/ எனும் முகவரிக்கு செல்க அதில் நமக்கென கணக்கு ஒன்றினை துவங்கிடுக தொடர்ந்து இதனுடைய முகப்பு திரைக்கு செல்க

அதில் Create New Projectஎனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன்விரியும் திரையில் நம்முடைய புதிய செயல்திட்டத்திற்கு ஒரு பெயரையும் நாம் வாழும் நம்முடைய நாட்டின் பெயரையும் உள்ளீடு செய்து கொண்டு Create Project எனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக அடுத்து தோன்றிடும் திரையில் Add Firebase to your Android app எனும் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து கொண்டு நிரல்தொடர்கட்டுகளின் விவரங்களை உள்ளீடுசெய்துகொண்டு உள்ளீட்டு விசையை அழுத்துக . அதனை தொடர்ந்த கூகுளின் google-services.json எனும் கோப்பு நம்முடைய கணினியில் பதிவிறக்கம்ஆகின்றது இதனை பின்னர் நம்முடைய பயன்பாட்டில் சேர்த்து கொள்ளலாம் மேலே கூறியவாறு செய்து முடித்த பின்னர் தற்போது ஆண்ட்ராய்டு ஃபயர்பேஸ் அனலிட்டிக்ஸ் என்பதை உருவாக்கிடவேண்டும் இதற்காக முதலில் திரையின் மேலே கட்டளைபட்டையில் File → New → New Project→என்றவாறு கட்டளைகளை செயற்படுத்திடுக தொடர்ந்து தோன்றிடும் திரையில் நம்முடைய பயன்பாட்டிற்கு ஒரு பெயரிடுக உலகமுழுவதும்உள்ளவர்கள் நம்முடைய பயன்பாட்டு கட்டுகளை எளிதாக பயன்படுத்தி கொள்வதற்காக வென தனித்துவமான அடையாளம் காணஉதவிடும் நம்முடைய நிறுவனத்தின் களப்பெயரை உள்ளீடு செய்திடுக இதே கட்டின் களப்பெயரையே ஃபயர்பேஸின் முகப்புதிரையிலும் பயன்படுத்தி கொள்ளவிருக்கின்றோம் என்ற செய்தியை மனதில் கொள்க

தொடர்ந்து செயல்திட்ட இடவமையையும் குறைந்தபட்ச SDKவையும் தெரிவுசெய்து கொள்க அடுத்து தோன்றிடும் திரையில் Basic Activityஎன்பதை தெரிவுசெய்து கொள்க ஏனெனில் பெரும்பாலான குறிமுறைவரிகளை நாம் இதில் சேர்க்கவிருக்கின்றோம் அதனை தொடர்ந்து Nextஎனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக
இந்த செயலிற்கு Main Activityஎன்றவாறு ஒரு பெயரை தெரிவுசெய்து கொள்க .பின்னர் Generate Layout Fileஎனும் தேர்வுசெய்பெட்டி தெரிவுசெய்திருப்பதை உறுதி செய்து கொள்க இல்லையெனில் நாமே இதனை உருவாக்க வேண்டியிருக்கும் இறுதியாகFinishஎனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்துசொடுக்குக . இந்நிலையில்Gradleஎன்பது நம்முடைய செயல்திட்டத்தை கட்டமைவ சார்ந்திருப்பதையும் தீ்ர்வுசெய்திடலாம் தொடர்ந்து இந்த செயல்முடிவுபெற்றுவிட்டால் அடுத்த படிமுறைக்கு செல்க
அனுமதிப்பதையும் சார்ந்திருப்பதையும் சேர்த்தல் Gradleஎன்பதைசெயல்திட்டத்துடன் ஒத்திசைவாக செய்த பிறகு, நம்முடைய செயல்திட்டத்தின் பயன்பாட்டு கோப்புறையிலுள்ள google-services.json எனும் கோப்பைச் சேர்த்திடுக
AndroidManifest.xmlஎனும் கோப்பில் Internetஎனும் அனுமதியை வலைபின்னலில் சேர்ப்பதற்கான இணைப்பு ஏற்படுத்த பின்வரும் குறிமுறைவரியை பயன்படுத்தி கொள்க

அதனைதொடர்ந்து நம்முடைய build.gradleஎனும் செயல்திட்டத்தை செயல்திட்டங்களின் முகப்பு கோப்பகத்தில் திறந்துகொண்டு பின்வரும் சார்பினை அதில் சேர்த்திடுக
build.gradle
classpath ‘com.google.gms:google-services:3.0.0’
அதன்பின்னர் நம்முடைய build.gradleஎனும் பயன்பாட்டினை திறந்து கொண்டு அதில் பின்வரும் குறிமுறைவரிகளை உள்ளீடுசெய்திடுக
build.gradle
apply plugin: ‘com.google.gms.google-services’
மேலும் பின்வரும் சார்பினையும் சார்பு பகுதியில் சேர்த்திடுக
compile ‘com.google.firebase:firebase-core:9.0.2’
Logging Events in Android Firebase Analytics
நிகழ்வுகளுக்குள் உள்நுழைவுசெய்வதற்கு Book.javaஎனும் ஜாவாவின்மாதிரி இனத்தை பயன்படுத்தி கொள்ள விருக்கின்றோம் அதனால் Book.javaஎனும் ஜாவாவின்மாதிரி இனத்தை உருவாக்கி அதில் பின்வரும் குறிமுறைவரிகளை சேர்த்திடுக
Book.java
package com.androidtutorialpoint.firebaseanalyticstutorial

public class Book {
private int bookId;
private String bookTitle;

public int getBookId() {
return bookId;
}
public void setBookId(int bookId) {
this.bookId = bookId;
}
public String getBookTitle() {
return bookTitle;
}
public void setBookTitle(String bookTitle) {
this.bookTitle = bookTitle;
}
}
தற்போது MainActivity.java -இல் ஆண்ட்ராய்டு ஃபயர்பேஸின் அனாலிடிக்ஸை துவங்கச்செய்வதற்கு பின்வரும் குறிமுறைவரியை பயன்படுத்தி கொள்ளவேண்டும்
firebaseAnalytics = FirebaseAnalytics.getInstance(this);
பயனாளர் நிகழ்வுகளை அமைப்பதற்காக நமக்கு இந்த நிகழ்வு தேவையாகும் அதனை தொடர்ந்து logEvent() எனும் வழிமுறையை பயன்படுத்தி பயனாளர் சுட்டியையும் பயனாளர் பெயரையும் கொண்டு உள்நுழைவு செய்வதற்காக ஒரு கட்டுகளை நாம் உருவாக்கிடவேண்டும்அதற்காக நம்முடைய MainActivity.java இல் பின்வரும் குறிமுறைவரிகளை சேர்த்திடுக
Bundle bundle = new Bundle();
bundle.putInt(FirebaseAnalytics.Param.ITEM_ID, book.getBookId());
bundle.putString(FirebaseAnalytics.Param.ITEM_NAME, book.getBookTitle());
bundle.putString(FirebaseAnalytics.Param.CONTENT_TYPE, “Book”);
firebaseAnalytics.logEvent(FirebaseAnalytics.Event.SELECT_CONTENT, bundle);
அடுத்து setAnalyticsCollectionEnabled()எனும் வழிமுறையை பயன்படுத்தி நம்முடைய ஆண்ட்ராய்டு சாதனமானது ஆண்ட்ராய்டு ஃபயர்பேஸின் அனாலிடிக்ஸில் நிகழ்வுகளை சேகரிப்பதற்கு இயலுமை செய்திடவேண்டும் ஆயினும்அவ்வாறு நிகழ்வுகள் சேகரிக்க தொடங்கும் முன் குறைந்தபட்ச பயனாளர் பயன்பாட்டு நேரத்தை அமைத்திடுக அவ்வமர்வுகளை விரைவாக இயக்குவதற்காக, அதை 2 விநாடிகளாக அமைத்திடுக. இந்தTimeMinDensionDuration () எனும் வழிமுறையை அமைப்பதற்காக நேரத்தை மில்லிசெகண்டில் கடக்க வேண்டும். அதாவதுஇயல்புநிலையில் இது 10 விநாடிகளாகும் என்றதகவலை நினைவில் கொள்க. அமர்வுகளை அழிக்கும் முன், செயலற்ற கால அளவை setSessionTimeoutDuration () வழிமுறை யை பயன்படுத்தி 5 நிமிடங்களாக மாற்றியமைத்திடுக
firebaseAnalytics.setAnalyticsCollectionEnabled(true);
firebaseAnalytics.setMinimumSessionDuration(2000);
firebaseAnalytics.setSessionTimeoutDuration(300000);

தொடரும்

ஃபயர்பேஸ்-தொடர்-21-ஆண்ட்ராய்டு ஃபயர் பேஸில் நிகழ்வுநேர தரவுதளம் -தொடர்ச்சி

ஆண்ட்ராய்டு நிகழ்வுநேர தரவுதளத்தில் தரவுகளை எழுதுவதற்கு FirebaseDatabase எனும்இனத்தின் getInstance() எனும் வழிமுறையை தயார்நிலை தரவுதளமேற்கோளாக காட்ட வேண்டியுள்ளது
மேலும் பட்டியலானபொருட்களை சேர்ப்பதற்கு இதனுடைய “listItems”, இன் பிள்ளைகளின் முனைமத்தையும் மேற்கோள் செய்திடவேண்டியுள்ளது அதன்பிறகு மளிகைபொருட்களை சேமித்து வைப்பதற்கு தொகுப்பான ListItems பட்டியல்களை அறிவிப்பு செய்திடுக .நாம் ஏற்கனவே செயல்பாட்டின் அமைப்பில் சேர்க்கப்பட்டுள்ள மறுசுழற்சியாளர் பார்வைக்கு (RecyclerView)ஒரு குறிப்பைச் சேர்த்துள்ளோம்.
பட்டியலில் ஒரு புதிய உருப்படியைச் சேர்ப்பதற்கு மிதக்கும் செயலி பொத்தான் ஒன்றினைப் பயன்படுத்துகின்றோம். இதைச் செயற்படுத்திடுவதற்கு, நம்முடைய பயன்பாட்டு முறையான createNewItem(). என்பதை அழைத்திடுக. முதலில் இந்த முறையில் ஆண்ட்ராய்டு ஃபயர்பேஸ் நிகழ்வுநேர தரவுதளமான push().getKey() ஆகிய வழிமுறைகளை பயன்படுத்தி ஒரு புதிய விசையை உருவாக்கிடுக
பயனாளரிடமிருந்து மளிகை பொருட்களை பெறுவதற்காக எச்சரிக்கை உரையாடல் ஒன்றினை நாம் காண்பிப்போம்.
பின்னர் பொருளின் வரைபடத்தை உருவாக்குவதற்காக முன்னர் விவரிக்கப்படும் Map() வழி முறையைப் பயன்படுத்திடுவோம். அதன் பின்னர் அதை updateChildren () ஐ பயன்படுத்தி ஆண்ட்ராய்டு ஃபயர்பேஸ் நிகழ்வுநேர தரவுத்தளத்தில் சேர்த்திடுவோம். இந்த பட்டியலான பொருட்களுடன் திறவுகோளினை நிகழ்நிலை படுத்திடுவோம்
தரவுகளை மீட்டெடுப்பதற்கு,ChildEventListener ஒன்றை சேர்க்க வேண்டும், பின்வரும் கோரிக்கை முறைகள் உள்ளவாறு குறிப்பிட்ட நிகழ்வின் அடிப்படையில். இது நடவடிக்கைகளை முடிவு செய்திடும்
onChildAdded (): இது பட்டியலை மீட்டெடுப்பதுடன், பட்டியலுக்கான சேர்த்தல்களையும் கவணிக்கின்றது.
onChildChanged (): இது பட்டியலில் உள்ள பொருட்களில் செய்யப்பட்ட மாற்றங்களை தீவிரமாக கவணிக்கின்றது.
onChildRemoved (): இது ஒரு பட்டியலிலிருந்து பொருட்களை நீக்கம் செய்கின்றது.
onChildMoved (): வரிசைப்படுத்தப்பட்ட பட்டியலில் உள்ள உருப்படிகளை வரிசைப்படுத்துவதற்கான மாற்றங்களைக் கவணிக்கின்றது.
இந்த நிகழ்விற்கான ஆண்ட்ராய்டு ஃபயர்பேஸ் நிகழ்வுநேர தரவுதளத்தில் கொடுக்கப்பட்ட இடத்திலுள்ள தரவுகளை கொண்டிருக்கும் ஒரு DataSnapshot ஐ கவணிப்பாளர் பெறுவார் .
ஒரு DataSnapshot ஐ இல் getValue () ஐ பயன்படுத்தி நாம் தரவுப் பொருளை பெற்றிடுவோம். அவ்வாறு பெறும்போது தரவுகள் இல்லை என்றால் அது பூஜ்யத்தை திருப்பிடுகின்றது.
நாம் fetchData () எனும் முறையைத் தூண்டுவதற்கு onChildAdded () மீளப்பெறும் கோரிக்கையை பயன்படுத்தி கொள்கின்றோம், இவ்வாறான தூண்டுதலினால் ListCtem பொருளை பெறுகின்றது மேலும் ListItems பட்டியலில்அதனை சேர்க்கின்றது அதுமட்டுமல்லாது மாறுதல்களை பிரதிபலிப்பு செய்வதற்கு updateUI() எனும் வழிமுறைய அழைக்கின்றது
இந்த UpdateUI () எனும் வழிமுறையில் நாம் ஒரு புதிய ListItemAdapter ஐ உருவாக்குகிறோம், பின்னர் அதை RecyclerView இற்கு அமைத்திடுவோம்.
deleteAllListItems() எனும் வழிமுறையை பயன்படுத்தி பட்டியலில் உள்ள தற்போதைய அனைத்து உருப்படிகளையும் நீக்கம் செய்வதற்காக ஒரு பட்டியலான வாய்ப்புகளை வழங்கியுள்ளோம். நாம் listItem எனும் முனைமத்தில் removeValue() எனும் வழி-முறையில் ஆண்ட்ராய்டு ஃபயர்பேஸின் நிகழ்வுநேர தரவுத்தளத்தை பயன்படுத்திக் கொள்கின்றோம்
தொடர்ந்துactivity_list_items.xml an எனும்அமைப்பு கோப்பினை திறந்து பின்வரும் குறிமுறைவரிகளை உள்ளீடு செய்திடுக
activity_list_items.xml

பொருட்களின் பட்டியலை காண்பிப்பதற்கும் அந்தபட்டியலில்புதிய பொருள்ஒன்றினை சேர்ப்பதற்கும் Android CoordinatorLayout என்பதுடன் ஒரு RecyclerView , FloatingActionButton ஆகியவற்றை நாம் பயன்படுத்தி கொள்கின்றோம்
பின்வரும் ஜாவா கோப்புகளை குறிமுறைவரிகளை பதிவிறக்கம் செய்து நகலெடுத்து கொள்க பயனாளர் Firebase Authentication என்பதை பயன்படுத்தி அனுமதிப்பதற்கு இவைகளே தேவையாகும்
LoginActivity.java
SignupActivity.java :
SimpleDividerItemDecoration.java :
அதேபோன்று பின்வருமாறான தொடர்புடைய கோப்புகளின் புறவடிவமைப்புகளையும் அவைகளின்மூல வளங்களையும் சேர்த்து கொள்க
activity_login.xml
activity_signup.xml
category_list_item_1.xml
dialog_get_listItem.xml
அதன்பிறகு AndroidManifest.xml. என்பதற்கு இந்த செயல்களை சேர்த்திடுக அவ்வாறு சேர்த்தபின்னர் இந்த குறிமுறைவரிகள் பின்வருமாறு இருக்கும்
AndroidManifest.xml

அவ்வளவுதான் நம்முடைய நிரல்தொடர் உருவாக்கிடும் பணிமுடிந்தது நம்முடைய இந்த பயன்பாட்டினை மெய்நிகர்சூழலில் அல்லது உண்மையான சாதனத்தில் இயக்குக உடன் விரியும் திரையில் ஃபயர்பேஸின் பயனாளராக நம்முடைய பயன்பாட்டிற்குள் உள்நுழைவுசெய்திடுக நாம் ஏற்கனவே வழங்கிய நம்முடைய மின்னஞ்சல், கடவுச்-சொற்கள் ஆகியவற்றின் வாயிலாக மீண்டும் உள்நுழைவுசெய்திடுக தொடர்ந்து ஒருசில மளிகைபொருட்களை பட்டியலாக சேர்த்திடுக இவ்வாறு பட்டியலில் ஒரு சில மளிகை பொருட்களின் பெயர்களை சேர்த்திடும்போது இவை ஃபயர்பேஸின் முகப்புதிரையில் பிரிதிபலிக்கின்றதாவென சரிபார்த்திடுக அதன்பின்னர் menu எனும் வாய்ப்பின் வாயிலாக அவ்வாறே சேர்த்தவைகளை நீக்கம் செய்திடுக இவ்வாறு நீக்கம் செய்தபின்னர் பட்டியலானது ஃபயர்பேஸின்முகப்புதிரையில் நீக்கம் செய்யப்பட்டவாறு பிரிதிபலிக்கின்றதாவென சரிபார்த்திடுக

Previous Older Entries