ஃபயர்பேஸ்-தொடர்-24- கூகுளின் உள்நுழைவை பயன்படுத்தி ஆண்ட்ராய்டு ஃபயர் பேஸிற்கு அறிந்தேற்பு செய்தல்

நாம் ஏற்கனவே இந்ததொடரில் கடவுச்சொற்களை கொண்டு எவ்வாறு ஆண்ட்ராய்டு ஃபயர் பேஸினை அறிந்தேற்பு செய்து உள்நுழைவு செய்வது என அறிந்து கொண்டோம். அதனை தொடர்ந்து அவ்வாறு சொந்தமாக கடவுச் சொற்களை கொண்டு இந்த ஃபயர் பேஸிற்குள் உள்நுழைவு செய்வதற்கு பதிலாக ஏற்கனவே நாம் கணக்கு வைத்துள்ள கூகுள் கணக்கின் வாயிலாகவும் முகநூல் கணக்கின் வாயிலாகவும் இந்த ஃபயர் பேஸினை எவ்வாறு அறிந்தேற்பு செய்வது என இப்போது காண்போம் ஏனெனில்.இந்தவழிமுறைமூலம் ஃபயர் பேஸிற்குள் உள்நுழைவு செய்வதற்காகவென தனியாக மின்னஞ்சல் முகவரி கடவுச்சொற்கள் இல்லாமேலேயே நாம்ஏற்கனவே கணக்குவைத்துள்ள மற்ற சமூதாய பல்லூடக கணக்கு அல்லது கூகுள் கணக்கின் வாயிலாக எளிதாக ஃபயர்பேஸினை அறிந்தேற்புசெய்வது எளிதானசெயலல்லவா அதைவிட கூகுள் கணக்கிற்குள் உள்நுழைவு செய்வதன் வாயிலாகஃ பயர்பேஸின் அறிந்தேற்பினை செயற்படுத்திடுவது மிகவும் எளிதானது. இதற்காக,
முதலில் ஃபயர்பேஸின் இணையதளமான https://firebase.google.com/ எனும் முகவரிக்கு செல்க. அதில் நமக்கென கணக்கு ஒன்றினை துவங்கிடுக. தொடர்ந்து இந்த ஃபயர்பேஸினுடைய முகப்பு திரைக்கு செல்க.
அதில் Create New Projectஎனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக. உடன்விரியும் திரையில் நம்முடைய புதிய செயல்திட்டத்திற்கு ஒரு பெயரையும், நாம் வாழும் நம்முடைய நாட்டின் பெயரையும் உள்ளீடு செய்து கொண்டு Create Project எனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக. அடுத்து தோன்றிடும் திரையில் Add Firebase to your Android app எனும் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து கொண்டு அந்த கட்டுகளின் விளக்கங்களையும் உள்நுழைவு சான்றிதழிற்கானSHA-1எனும் திறவுகோளையும் சேர்த்திடுக .இந்நிலையில் கூகுளிற்குள் உள்நுழைவு செய்வதற்காக இந்த SHA-1எனும் திறவுகோளானது கண்டிப்பாக தேவை யென்ற செய்தியை மனதில் கொள்க. இந்த SHA-1எனும் திறவுகோளினை எவ்வாறு உருவாக்குவது என உறுதியாக தெரியாது என்ற நிலையில் https://www.androidtutorialpoint.com/material-design/adding-google-login-android-app/ எனும் முகவரியில் Generate SHA-1 fingerprint எனும் தலைப்பின் கீழான செயல்முறைகளை படித்தறிந்து செயல்படுத்தி கொள்க.
இது கூகுள் சேவைகளுக்கான google-services.jsonஎனும் கோப்பினை பதிவிறக்கம் செய்து கொள்கின்றது. இதனை நாம் பின்னர் இணைத்து கொள்வோம் .அடுத்து விரியும் செயல் திட்டமுகப்பு திரையில் Auth Menu எனும் பட்டியலை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக. அதன்பின்னர் SIGN-IN METHOD என்பதைஇயலுமை செய்து கொள்க. இவ்வாறான அடிப்படைகளை செய்தபின்னர் தற்போதுதான் கூகுள் கணக்கின் வாயிலாக ஃபயர்பேஸினுடைய அறிந்தேற்பிற்கான ஆண்ட்ராய்டு பயன்பாட்டினை உருவாக்க விருக்கின்றோம்.

ஆண்ட்ராய்டு ஃபயர்பேஸ் உள்நுழைவு பயன்பாட்டினை உருவாக்குதல்
மேலே கூறியவாறு செய்து முடித்த பின்னர், தற்போது Firebase Google Login ஐ பயன்படுத்தி ஃபயர்பேஸில் பயனாளரின் அறிந்தேற்பை இணைப்பதற்கான ஆண்ட்ராய்டு ஃபயர்பேஸ் பயன்பாட்டினைஉருவாக்கிடவேண்டும். இதற்காக திரையின் மேலே கட்டளை பட்டையில் File → New → New Project→என்றவாறு கட்டளைகளை செயற்படுத்திடுக. தொடர்ந்து தோன்றிடும் திரையில் நம்முடைய பயன்பாட்டிற்கு ஒரு பெயரிடுக. உலகமுழுவதும்உள்ளவர்கள் நம்முடைய பயன்பாட்டு கட்டுகளை எளிதாக பயன்படுத்தி கொள்வதற்காகவென தனித்துவமான அடையாளம் காணஉதவிடும் நம்முடைய நிறுவனத்தின் களப்பெயரை உள்ளீடு செய்திடுக. இதே கட்டின் களப்பெயரையே ஃபயர்பேஸின் முகப்புதிரையிலும் பயன்படுத்தி கொள்ளவிருக்கின்றோம் என்ற செய்தியை மனதில் கொள்க.
தொடர்ந்து செயல்திட்ட இடவமைவையும், குறைந்தபட்ச SDKவையும் தெரிவுசெய்து கொள்க. அடுத்து தோன்றிடும் திரையில் Empty Activityஎன்பதை தெரிவுசெய்து கொள்க. ஏனெனில், பெரும்பாலான குறிமுறைவரிகளை நாம் இதில் சேர்க்கவிருக்கின்றோம் .அதனை தொடர்ந்து Nextஎனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக .
இந்த செயலிற்கு SignInActivityஎன்றவாறு ஒரு பெயரை தெரிவுசெய்து கொள்க. பின்னர் Generate Layout Fileஎனும் தேர்வுசெய்பெட்டி தெரிவுசெய்திருப்பதை உறுதி செய்து கொள்க. இல்லையெனில், நாமே இதனை உருவாக்க வேண்டியிருக்கும். இறுதியாகFinishஎனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்துசொடுக்குக. . இந்நிலையில்Gradleஎன்பது நம்முடைய செயல்திட்ட கட்டமைவை சார்ந்திருப்பதை தீ்ர்வுசெய்திடுக .தொடர்ந்து இந்த செயல்முடிவுபெற்றுவிட்டால் அடுத்த படிமுறைக்கு செல்க.
அனுமதிப்பதையும் சார்ந்திருப்பதையும் சேர்த்தல்
Gradleஎன்பதைசெயல்திட்டத்துடன் ஒத்திசைவாக செய்த பிறகு, நம்முடைய செயல்திட்டத்தின் பயன்பாட்டு கோப்புறையிலுள்ள google-services.json எனும் கோப்பைச் சேர்த்திடுக.
மேலும் AndroidManifest.xmlஎனும் கோப்பில் Internetஎனும் அனுமதியை வலை-பின்னலில் சேர்ப்பதற்கான இணைப்பு ஏற்படுத்த பின்வரும் குறிமுறைவரியை பயன்படுத்தி கொள்க.
AndroidManifest.xml

அதனைதொடர்ந்து நம்முடைய build.gradleஎனும் செயல்திட்டத்தை செயல்-திட்டங்களின் முகப்பு கோப்பகத்தில் திறந்துகொண்டு பின்வரும் சார்பினை அதில் சேர்த்திடுக.
build.gradle
classpath ‘com.google.gms:google-services:3.0.0
பின்னர் நம்முடைய build.gradleஎனும் பயன்பாட்டினை திறந்து கொண்டு அதில் பின்வரும் குறிமுறைவரிகளை உள்ளீடுசெய்திடுக.
build.gradle
apply plugin: ‘com.google.gms.google-services’
மேலும் பின்வரும் சார்பினையும் சார்பு பகுதியில் சேர்த்திடுக.
compile ‘com.google.firebase:firebase-core:9.8.0’
compile ‘com.google.firebase:firebase-auth:9.8.0’
compile ‘com.google.android.gms:play-services-auth:9.8.0
அதன்பிறகு activity_signin.xmlஎன்பதை திறந்து அதில் பின்வரும் குறிமுறைவரிகளை சேர்த்திடுக.

இந்நிலையில் இது நம்முடைய பெயரை திரையில் பிரதிபலிக்கசெய்திடும். அவ்வாறே நாம் உள்நுழைவு செய்த மின்னஞ்சலின் பெயரைஉரைபெட்டியொன்று பிரதிபலிக்க செய்திடும். மற்றொரு உரைபெட்டியும் சேர்த்து இரு உரைபெட்டிகளை நாம் ஏற்கனவே வைத்துள்ளோம் என்ற செய்தியை மனதில் கொள்க. அதன்பிறகு google.com.google.android.gms.common.SignInஎனும் பொத்தானின் வாயிலாக நாம் ஏற்கனவே வழக்கம் போன்று வாடிக்கையாளராக உள்நுழைவு செய்திருக்கின்றோம், அதனோடு வாடிக்கையாளர் கணக்கிலிருந்து வெளியேறுவதற்காக sign outஎனும் பொத்தானையும் வைத்திருக்கின்றோம் ஆகிய செய்திகளை மனதில் கொள்க.

ஃபயர்பேஸ்-தொடர்-23-ஆண்ட்ராய்டு ஃபயர் பேஸில் பகுப்பாய்வு (Anlaytics) தொடர்ச்சி பயனாளரின் பன்பியல்புகளை அமைத்தல்

ஆண்ட்ராய்டு ஃபயர்பேஸின் அனாலிடிக்ஸானது பயனாளரின் பண்பியல்பிற்குள் உள்நுழைவுசெய்திடும் ஆயினும் 25 வகையான பல்வேறு ஆண்ட்ராய்டு ஃபயர்பேஸின் அனாலிடிக்ஸின் பயனாளர் பண்பியல்புகளை நம்முடைய பயன்பாடுகளுக்காக மேலும் அமைத்திடமுடியும் பயனாளரின் பண்பியில்புகளை சேர்ப்பதற்காக User Properties எனும் தாவித் திரையின் கீழ் ஆண்ட்ராய்டு ஃபயர்பேஸின் அனாலிடிக்ஸின் முகப்புதிரையில் இந்த பண்பியல்புகளை பதிவுசெய்திடுக. பயனாளரிடமிருந்து பெறும் விவரங்களை உள்ளீடாக எடுத்துகொண்டு FAVOURITE_BOOK , FAVOURITE_AUTHORஆகிய இரு பண்பியல்புகளை பதிவுசெய்திடுக தொடர்ந்து நம்முடைய content_main.xmlஎன்பதில் பின்வரும் குறிமுறைவரிகளை சேர்த்திடுக

அதனை தொடர்ந்து setUserProperty()எனும் வழிமுறையை பயன்படுத்தி பயனாளரின் பண்பியல்புகளை அமைப்பதற்கு இந்த குறிமுறைவரிகளைசேர்த்திடுக
இது பயனாளர் ஒருவர் add எனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல்செய்தால் உடன் favorite author , favorite book ஆகியஇரண்டையும் சேர்ப்பதற்கான எடுத்துகாட்டாகும்
addButton.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
@Override
public void onClick(View v) {
// நமக்கு விருப்பமான புத்தகம் எதுவென குறித்திடுக.
firebaseAnalytics.setUserProperty(“FAVOURITE_BOOK”,favouriteBook.getText().to
String());
// நமக்கு விருப்பமான ஆசிரியரின் பண்பியல்புகளை அமைத்திடுக.
firebaseAnalytics.setUserProperty(“FAVOURITE_AUTHOR”,favouriteAuthor.getText
().toString());
// ஒரு toast எனும் செய்தியை காண்பித்திடுக
Toast.makeText(MainActivity.this,”User Properties
Added”,Toast.LENGTH_SHORT).show();

}
});
இதனை தொடர்ந்து பயனாளர் ஒருவர் Add Favoriteஎனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்தால் போதும் உடன் பயனாளரின் பண்பியல்புகள் ஃபயர்பேஸின் முகப்பதிரையில் நிகழ்நிலைபடுத்தப்பட்டு பின்வரும் படத்திலுள்ளவாறு LogCat எனும் திரையில் உள்நுழைவு செய்து காத்திருக்கும்

இதற்கான MainActivity.java என்பதன் முழுமையான குறிமுறைவரிகள் பின்வருமாறு
package com.androidtutorialpoint.firebaseanalyticstutorial;
import android.os.Bundle;
import android.support.design.widget.FloatingActionButton;
import android.support.design.widget.Snackbar;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.support.v7.widget.Toolbar;import android.view.View;
import android.view.Menu;
import android.view.MenuItem;
import android.widget.Button;
import android.widget.EditText;
import android.widget.Toast;
import com.google.firebase.analytics.FirebaseAnalytics;
import java.util.Random;
public class MainActivity extends AppCompatActivity {
private FirebaseAnalytics firebaseAnalytics;
String[] books = {“The Hunger Games”,”Harry Potter”,”Pride and Prejudice”,”Twilight”};
private EditText favouriteBook;
private EditText favouriteAuthor;
private Button addButton;
@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.activity_main);
Toolbar toolbar = (Toolbar) findViewById(R.id.toolbar);
setSupportActionBar(toolbar);
firebaseAnalytics = FirebaseAnalytics.getInstance(this);
favouriteBook = (EditText)findViewById(R.id.favBookEditText);
favouriteAuthor = (EditText)findViewById(R.id.favAuthorEditText);
addButton = (Button)findViewById(R.id.addButton);
Book book = new Book();
book.setBookId(1);
// பட்டியலிலிருந்து ஏதாவது ஒரு உணவின் பெயரை தெரிவுசெய்திடுக
book.setBookTitle(randomBook());
Bundle bundle = new Bundle();
bundle.putInt(FirebaseAnalytics.Param.ITEM_ID, book.getBookId());
bundle.putString(FirebaseAnalytics.Param.ITEM_NAME, book.getBookTitle());
அவ்வளவு தான், வெற்றிகரமாக நம்முடைய ஆண்ட்ராய்டு ஃபயர்பேஸின் அனாலிடிக்ஸை உருவாக்கி சேர்த்துவிட்டோம் நம்முடைய பயன்பாட்டை முன்மாதிரி சாளரத்தில் அல்லது ஒரு உண்மையான சாதனத்தில் இயக்கவும். தொடர்ந்து விரியும் திரையில் சுமார் 30 விநாடிகளுக்கு நம்முடைய பயன்பாட்டோடு தொடர்பு கொள்க, நாம்favorite book, favorite author ஆகிய விவரங்களை சேர்த்திடவிரும்புகின்றோம் எனில் அதற்காக addஎனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக . சிறிது நேரத்திற்குப் பிறகு, ஆண்ட்ராய்டு ஃபயர்பேஸ் அனலிட்டிக்ஸ் முகப்புத்திரை பிரதிபலிப்பதை சரிபார்க்கவும். கீழே காட்டப்பட்டுள்ளபடி.பயனாளர் பண்புகளின் அடிப்படையில் புள்ளிவிவரங்களை வடிகட்டலாம், இவற்றை முகப்புதிரையில் காண்பிப்பதற்கு சிறிது கால அவகாசம் எடுத்து கொள்ளும்அதுவரை காத்திருக்கவும்.

தொடரும்

ஃபயர்பேஸ்-தொடர்-22-ஆண்ட்ராய்டு ஃபயர் பேஸில் பகுப்பாய்வு (Anlaytics)

ஆண்ட்ராய்டு ஃபயர்பேஸ் அனலிட்டிக்ஸ் என்பது கூகுள் நிறுவனத்தால் இலவசமாக வழங்கப்படும் பல்வேறு பயன்களை கொண்ட பயனுள்ள நுண்ணறிவை வழங்குகின்ற மிக நன்றாக ஈடுபாட்டுடன் செயல்படும் ஒரு எளியகருவியாகும் .இந்த ஆண்ட்ராய்டின் ஃபயர்பேஸ் அனலிட்டிக்ஸானது தனிப்பட்ட பயனாளரால் வரையறுக்கப்பட்ட 500 க்கும் மேற்பட்ட நிகழ்வுகளின் மீதான வரம்பற்ற அறிக்கைகளை வழங்குகிறது. சாதனம் அல்லது பயனாளர் தரவு போன்ற அளவீட்டைப் பயன்படுத்தி பல்வேறு பார்வையாளர்களுக்காக நம்முடைய பயன்பாட்டை தனிப்பயனாக்கலாம். சந்தைபடுத்துதல் , செயல்திறனை மேம்படுத்தல் ஆகியவை பற்றிய சரியான முடிவுகளை எடுக்க இது மிகவும் பயனுள்ள கருவியாகும். ஆண்ட்ராய்டு ஃபயர்பேஸ் அனலிட்டிக்ஸானது நம்முடைய பயன்பாட்டிற்காக நிகழ்வுகளையும் பயனாளர்களின் பண்புகளையும் சேகரிக்கின்றது. அதுமட்டுமல்லாது சில நிகழ்வுகளையும் பயனாளர் பண்புகளையும் நாம் குறியிடாமல் அவை தானாகவே சேகரிக்கின்றது. இவ்வாறான பல்வேறு திறனுடைய ஆண்ட்ராய்டு ஃபயர்பேஸ் அனலிட்டிக்ஸ் என்பதை எவ்வாறு ஒருங்கிணைத்து பயன்படுத்தி கொள்வது என இந்த பகுதியில் இப்போது காண்போம்
முதலில் ஃபயர்பேஸின் இணையதளமான https://firebase.google.com/ எனும் முகவரிக்கு செல்க அதில் நமக்கென கணக்கு ஒன்றினை துவங்கிடுக தொடர்ந்து இதனுடைய முகப்பு திரைக்கு செல்க

அதில் Create New Projectஎனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன்விரியும் திரையில் நம்முடைய புதிய செயல்திட்டத்திற்கு ஒரு பெயரையும் நாம் வாழும் நம்முடைய நாட்டின் பெயரையும் உள்ளீடு செய்து கொண்டு Create Project எனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக அடுத்து தோன்றிடும் திரையில் Add Firebase to your Android app எனும் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து கொண்டு நிரல்தொடர்கட்டுகளின் விவரங்களை உள்ளீடுசெய்துகொண்டு உள்ளீட்டு விசையை அழுத்துக . அதனை தொடர்ந்த கூகுளின் google-services.json எனும் கோப்பு நம்முடைய கணினியில் பதிவிறக்கம்ஆகின்றது இதனை பின்னர் நம்முடைய பயன்பாட்டில் சேர்த்து கொள்ளலாம் மேலே கூறியவாறு செய்து முடித்த பின்னர் தற்போது ஆண்ட்ராய்டு ஃபயர்பேஸ் அனலிட்டிக்ஸ் என்பதை உருவாக்கிடவேண்டும் இதற்காக முதலில் திரையின் மேலே கட்டளைபட்டையில் File → New → New Project→என்றவாறு கட்டளைகளை செயற்படுத்திடுக தொடர்ந்து தோன்றிடும் திரையில் நம்முடைய பயன்பாட்டிற்கு ஒரு பெயரிடுக உலகமுழுவதும்உள்ளவர்கள் நம்முடைய பயன்பாட்டு கட்டுகளை எளிதாக பயன்படுத்தி கொள்வதற்காக வென தனித்துவமான அடையாளம் காணஉதவிடும் நம்முடைய நிறுவனத்தின் களப்பெயரை உள்ளீடு செய்திடுக இதே கட்டின் களப்பெயரையே ஃபயர்பேஸின் முகப்புதிரையிலும் பயன்படுத்தி கொள்ளவிருக்கின்றோம் என்ற செய்தியை மனதில் கொள்க

தொடர்ந்து செயல்திட்ட இடவமையையும் குறைந்தபட்ச SDKவையும் தெரிவுசெய்து கொள்க அடுத்து தோன்றிடும் திரையில் Basic Activityஎன்பதை தெரிவுசெய்து கொள்க ஏனெனில் பெரும்பாலான குறிமுறைவரிகளை நாம் இதில் சேர்க்கவிருக்கின்றோம் அதனை தொடர்ந்து Nextஎனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக
இந்த செயலிற்கு Main Activityஎன்றவாறு ஒரு பெயரை தெரிவுசெய்து கொள்க .பின்னர் Generate Layout Fileஎனும் தேர்வுசெய்பெட்டி தெரிவுசெய்திருப்பதை உறுதி செய்து கொள்க இல்லையெனில் நாமே இதனை உருவாக்க வேண்டியிருக்கும் இறுதியாகFinishஎனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்துசொடுக்குக . இந்நிலையில்Gradleஎன்பது நம்முடைய செயல்திட்டத்தை கட்டமைவ சார்ந்திருப்பதையும் தீ்ர்வுசெய்திடலாம் தொடர்ந்து இந்த செயல்முடிவுபெற்றுவிட்டால் அடுத்த படிமுறைக்கு செல்க
அனுமதிப்பதையும் சார்ந்திருப்பதையும் சேர்த்தல் Gradleஎன்பதைசெயல்திட்டத்துடன் ஒத்திசைவாக செய்த பிறகு, நம்முடைய செயல்திட்டத்தின் பயன்பாட்டு கோப்புறையிலுள்ள google-services.json எனும் கோப்பைச் சேர்த்திடுக
AndroidManifest.xmlஎனும் கோப்பில் Internetஎனும் அனுமதியை வலைபின்னலில் சேர்ப்பதற்கான இணைப்பு ஏற்படுத்த பின்வரும் குறிமுறைவரியை பயன்படுத்தி கொள்க

அதனைதொடர்ந்து நம்முடைய build.gradleஎனும் செயல்திட்டத்தை செயல்திட்டங்களின் முகப்பு கோப்பகத்தில் திறந்துகொண்டு பின்வரும் சார்பினை அதில் சேர்த்திடுக
build.gradle
classpath ‘com.google.gms:google-services:3.0.0’
அதன்பின்னர் நம்முடைய build.gradleஎனும் பயன்பாட்டினை திறந்து கொண்டு அதில் பின்வரும் குறிமுறைவரிகளை உள்ளீடுசெய்திடுக
build.gradle
apply plugin: ‘com.google.gms.google-services’
மேலும் பின்வரும் சார்பினையும் சார்பு பகுதியில் சேர்த்திடுக
compile ‘com.google.firebase:firebase-core:9.0.2’
Logging Events in Android Firebase Analytics
நிகழ்வுகளுக்குள் உள்நுழைவுசெய்வதற்கு Book.javaஎனும் ஜாவாவின்மாதிரி இனத்தை பயன்படுத்தி கொள்ள விருக்கின்றோம் அதனால் Book.javaஎனும் ஜாவாவின்மாதிரி இனத்தை உருவாக்கி அதில் பின்வரும் குறிமுறைவரிகளை சேர்த்திடுக
Book.java
package com.androidtutorialpoint.firebaseanalyticstutorial

public class Book {
private int bookId;
private String bookTitle;

public int getBookId() {
return bookId;
}
public void setBookId(int bookId) {
this.bookId = bookId;
}
public String getBookTitle() {
return bookTitle;
}
public void setBookTitle(String bookTitle) {
this.bookTitle = bookTitle;
}
}
தற்போது MainActivity.java -இல் ஆண்ட்ராய்டு ஃபயர்பேஸின் அனாலிடிக்ஸை துவங்கச்செய்வதற்கு பின்வரும் குறிமுறைவரியை பயன்படுத்தி கொள்ளவேண்டும்
firebaseAnalytics = FirebaseAnalytics.getInstance(this);
பயனாளர் நிகழ்வுகளை அமைப்பதற்காக நமக்கு இந்த நிகழ்வு தேவையாகும் அதனை தொடர்ந்து logEvent() எனும் வழிமுறையை பயன்படுத்தி பயனாளர் சுட்டியையும் பயனாளர் பெயரையும் கொண்டு உள்நுழைவு செய்வதற்காக ஒரு கட்டுகளை நாம் உருவாக்கிடவேண்டும்அதற்காக நம்முடைய MainActivity.java இல் பின்வரும் குறிமுறைவரிகளை சேர்த்திடுக
Bundle bundle = new Bundle();
bundle.putInt(FirebaseAnalytics.Param.ITEM_ID, book.getBookId());
bundle.putString(FirebaseAnalytics.Param.ITEM_NAME, book.getBookTitle());
bundle.putString(FirebaseAnalytics.Param.CONTENT_TYPE, “Book”);
firebaseAnalytics.logEvent(FirebaseAnalytics.Event.SELECT_CONTENT, bundle);
அடுத்து setAnalyticsCollectionEnabled()எனும் வழிமுறையை பயன்படுத்தி நம்முடைய ஆண்ட்ராய்டு சாதனமானது ஆண்ட்ராய்டு ஃபயர்பேஸின் அனாலிடிக்ஸில் நிகழ்வுகளை சேகரிப்பதற்கு இயலுமை செய்திடவேண்டும் ஆயினும்அவ்வாறு நிகழ்வுகள் சேகரிக்க தொடங்கும் முன் குறைந்தபட்ச பயனாளர் பயன்பாட்டு நேரத்தை அமைத்திடுக அவ்வமர்வுகளை விரைவாக இயக்குவதற்காக, அதை 2 விநாடிகளாக அமைத்திடுக. இந்தTimeMinDensionDuration () எனும் வழிமுறையை அமைப்பதற்காக நேரத்தை மில்லிசெகண்டில் கடக்க வேண்டும். அதாவதுஇயல்புநிலையில் இது 10 விநாடிகளாகும் என்றதகவலை நினைவில் கொள்க. அமர்வுகளை அழிக்கும் முன், செயலற்ற கால அளவை setSessionTimeoutDuration () வழிமுறை யை பயன்படுத்தி 5 நிமிடங்களாக மாற்றியமைத்திடுக
firebaseAnalytics.setAnalyticsCollectionEnabled(true);
firebaseAnalytics.setMinimumSessionDuration(2000);
firebaseAnalytics.setSessionTimeoutDuration(300000);

தொடரும்

ஃபயர்பேஸ்-தொடர்-21-ஆண்ட்ராய்டு ஃபயர் பேஸில் நிகழ்வுநேர தரவுதளம் -தொடர்ச்சி

ஆண்ட்ராய்டு நிகழ்வுநேர தரவுதளத்தில் தரவுகளை எழுதுவதற்கு FirebaseDatabase எனும்இனத்தின் getInstance() எனும் வழிமுறையை தயார்நிலை தரவுதளமேற்கோளாக காட்ட வேண்டியுள்ளது
மேலும் பட்டியலானபொருட்களை சேர்ப்பதற்கு இதனுடைய “listItems”, இன் பிள்ளைகளின் முனைமத்தையும் மேற்கோள் செய்திடவேண்டியுள்ளது அதன்பிறகு மளிகைபொருட்களை சேமித்து வைப்பதற்கு தொகுப்பான ListItems பட்டியல்களை அறிவிப்பு செய்திடுக .நாம் ஏற்கனவே செயல்பாட்டின் அமைப்பில் சேர்க்கப்பட்டுள்ள மறுசுழற்சியாளர் பார்வைக்கு (RecyclerView)ஒரு குறிப்பைச் சேர்த்துள்ளோம்.
பட்டியலில் ஒரு புதிய உருப்படியைச் சேர்ப்பதற்கு மிதக்கும் செயலி பொத்தான் ஒன்றினைப் பயன்படுத்துகின்றோம். இதைச் செயற்படுத்திடுவதற்கு, நம்முடைய பயன்பாட்டு முறையான createNewItem(). என்பதை அழைத்திடுக. முதலில் இந்த முறையில் ஆண்ட்ராய்டு ஃபயர்பேஸ் நிகழ்வுநேர தரவுதளமான push().getKey() ஆகிய வழிமுறைகளை பயன்படுத்தி ஒரு புதிய விசையை உருவாக்கிடுக
பயனாளரிடமிருந்து மளிகை பொருட்களை பெறுவதற்காக எச்சரிக்கை உரையாடல் ஒன்றினை நாம் காண்பிப்போம்.
பின்னர் பொருளின் வரைபடத்தை உருவாக்குவதற்காக முன்னர் விவரிக்கப்படும் Map() வழி முறையைப் பயன்படுத்திடுவோம். அதன் பின்னர் அதை updateChildren () ஐ பயன்படுத்தி ஆண்ட்ராய்டு ஃபயர்பேஸ் நிகழ்வுநேர தரவுத்தளத்தில் சேர்த்திடுவோம். இந்த பட்டியலான பொருட்களுடன் திறவுகோளினை நிகழ்நிலை படுத்திடுவோம்
தரவுகளை மீட்டெடுப்பதற்கு,ChildEventListener ஒன்றை சேர்க்க வேண்டும், பின்வரும் கோரிக்கை முறைகள் உள்ளவாறு குறிப்பிட்ட நிகழ்வின் அடிப்படையில். இது நடவடிக்கைகளை முடிவு செய்திடும்
onChildAdded (): இது பட்டியலை மீட்டெடுப்பதுடன், பட்டியலுக்கான சேர்த்தல்களையும் கவணிக்கின்றது.
onChildChanged (): இது பட்டியலில் உள்ள பொருட்களில் செய்யப்பட்ட மாற்றங்களை தீவிரமாக கவணிக்கின்றது.
onChildRemoved (): இது ஒரு பட்டியலிலிருந்து பொருட்களை நீக்கம் செய்கின்றது.
onChildMoved (): வரிசைப்படுத்தப்பட்ட பட்டியலில் உள்ள உருப்படிகளை வரிசைப்படுத்துவதற்கான மாற்றங்களைக் கவணிக்கின்றது.
இந்த நிகழ்விற்கான ஆண்ட்ராய்டு ஃபயர்பேஸ் நிகழ்வுநேர தரவுதளத்தில் கொடுக்கப்பட்ட இடத்திலுள்ள தரவுகளை கொண்டிருக்கும் ஒரு DataSnapshot ஐ கவணிப்பாளர் பெறுவார் .
ஒரு DataSnapshot ஐ இல் getValue () ஐ பயன்படுத்தி நாம் தரவுப் பொருளை பெற்றிடுவோம். அவ்வாறு பெறும்போது தரவுகள் இல்லை என்றால் அது பூஜ்யத்தை திருப்பிடுகின்றது.
நாம் fetchData () எனும் முறையைத் தூண்டுவதற்கு onChildAdded () மீளப்பெறும் கோரிக்கையை பயன்படுத்தி கொள்கின்றோம், இவ்வாறான தூண்டுதலினால் ListCtem பொருளை பெறுகின்றது மேலும் ListItems பட்டியலில்அதனை சேர்க்கின்றது அதுமட்டுமல்லாது மாறுதல்களை பிரதிபலிப்பு செய்வதற்கு updateUI() எனும் வழிமுறைய அழைக்கின்றது
இந்த UpdateUI () எனும் வழிமுறையில் நாம் ஒரு புதிய ListItemAdapter ஐ உருவாக்குகிறோம், பின்னர் அதை RecyclerView இற்கு அமைத்திடுவோம்.
deleteAllListItems() எனும் வழிமுறையை பயன்படுத்தி பட்டியலில் உள்ள தற்போதைய அனைத்து உருப்படிகளையும் நீக்கம் செய்வதற்காக ஒரு பட்டியலான வாய்ப்புகளை வழங்கியுள்ளோம். நாம் listItem எனும் முனைமத்தில் removeValue() எனும் வழி-முறையில் ஆண்ட்ராய்டு ஃபயர்பேஸின் நிகழ்வுநேர தரவுத்தளத்தை பயன்படுத்திக் கொள்கின்றோம்
தொடர்ந்துactivity_list_items.xml an எனும்அமைப்பு கோப்பினை திறந்து பின்வரும் குறிமுறைவரிகளை உள்ளீடு செய்திடுக
activity_list_items.xml

பொருட்களின் பட்டியலை காண்பிப்பதற்கும் அந்தபட்டியலில்புதிய பொருள்ஒன்றினை சேர்ப்பதற்கும் Android CoordinatorLayout என்பதுடன் ஒரு RecyclerView , FloatingActionButton ஆகியவற்றை நாம் பயன்படுத்தி கொள்கின்றோம்
பின்வரும் ஜாவா கோப்புகளை குறிமுறைவரிகளை பதிவிறக்கம் செய்து நகலெடுத்து கொள்க பயனாளர் Firebase Authentication என்பதை பயன்படுத்தி அனுமதிப்பதற்கு இவைகளே தேவையாகும்
LoginActivity.java
SignupActivity.java :
SimpleDividerItemDecoration.java :
அதேபோன்று பின்வருமாறான தொடர்புடைய கோப்புகளின் புறவடிவமைப்புகளையும் அவைகளின்மூல வளங்களையும் சேர்த்து கொள்க
activity_login.xml
activity_signup.xml
category_list_item_1.xml
dialog_get_listItem.xml
அதன்பிறகு AndroidManifest.xml. என்பதற்கு இந்த செயல்களை சேர்த்திடுக அவ்வாறு சேர்த்தபின்னர் இந்த குறிமுறைவரிகள் பின்வருமாறு இருக்கும்
AndroidManifest.xml

அவ்வளவுதான் நம்முடைய நிரல்தொடர் உருவாக்கிடும் பணிமுடிந்தது நம்முடைய இந்த பயன்பாட்டினை மெய்நிகர்சூழலில் அல்லது உண்மையான சாதனத்தில் இயக்குக உடன் விரியும் திரையில் ஃபயர்பேஸின் பயனாளராக நம்முடைய பயன்பாட்டிற்குள் உள்நுழைவுசெய்திடுக நாம் ஏற்கனவே வழங்கிய நம்முடைய மின்னஞ்சல், கடவுச்-சொற்கள் ஆகியவற்றின் வாயிலாக மீண்டும் உள்நுழைவுசெய்திடுக தொடர்ந்து ஒருசில மளிகைபொருட்களை பட்டியலாக சேர்த்திடுக இவ்வாறு பட்டியலில் ஒரு சில மளிகை பொருட்களின் பெயர்களை சேர்த்திடும்போது இவை ஃபயர்பேஸின் முகப்புதிரையில் பிரிதிபலிக்கின்றதாவென சரிபார்த்திடுக அதன்பின்னர் menu எனும் வாய்ப்பின் வாயிலாக அவ்வாறே சேர்த்தவைகளை நீக்கம் செய்திடுக இவ்வாறு நீக்கம் செய்தபின்னர் பட்டியலானது ஃபயர்பேஸின்முகப்புதிரையில் நீக்கம் செய்யப்பட்டவாறு பிரிதிபலிக்கின்றதாவென சரிபார்த்திடுக

ஃபயர்பேஸ்-தொடர்-20-ஆண்ட்ராய்டு ஃபயர் பேஸில் நிகழ்வுநேர தரவுதளம் -தொடர்ச்சி

நம்மிடம் தற்போது listItemText , listItemCreationDataஆகிய இரு புலங்கள் உள்ளன இவைகளை பயன்படுத்தி கொள்வதற்காக getters , settersஆகிய இரு வழிமுறைகளை வரையறுத்துள்ளோம் தரவுதளத்தில் எழுதுவதற்காக Map() எனும்வழிமுறையை நாம் ஏற்கனவே வரையறுத்துள்ளோம்.அதனை தொடர்ந்து பின்வரும் குறிமுறைவரிகளை ListItemsActivity.javaஎன்பதில் சேர்த்திடுக நாம் இதனுடைய செயல்முறையை பின்னர் படிப்படியாக விளக்கமளிக்கவுள்ளோம்
ListItemsActivity.java
package com.androidtutorialpoint.firebasegrocerylistapp;
import android.content.DialogInterface;
import android.content.Intent;
import android.os.Bundle;
import android.support.design.widget.FloatingActionButton;
import android.support.v7.app.AlertDialog;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.support.v7.widget.LinearLayoutManager;
import android.support.v7.widget.RecyclerView;
import android.support.v7.widget.Toolbar;
import android.util.Log;
import android.view.LayoutInflater;
import android.view.Menu;
import android.view.MenuItem;
import android.view.View;17 import android.view.ViewGroup;
import android.widget.EditText;
import android.widget.TextView;
import android.widget.Toast;
import com.google.firebase.auth.FirebaseAuth;
import com.google.firebase.database.ChildEventListener;
import com.google.firebase.database.DataSnapshot;
import com.google.firebase.database.DatabaseError;
import com.google.firebase.database.DatabaseReference;
import com.google.firebase.database.FirebaseDatabase;
import java.util.ArrayList;
import java.util.HashMap;
import java.util.Map;
public class ListItemsActivity extends AppCompatActivity {
private final String TAG = “ListActivity”;
DatabaseReference mDB;
DatabaseReference mListItemRef;
private RecyclerView mListItemsRecyclerView;
private ListItemsAdapter mAdapter;
private ArrayList myListItems;
@Override
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.activity_list_items);
mDB= FirebaseDatabase.getInstance().getReference();
mListItemRef = mDB.child(“listItem”);
myListItems = new ArrayList();
mListItemsRecyclerView = (RecyclerView)findViewById(R.id.listItem_recycler_view);
mListItemsRecyclerView.addItemDecoration(new
SimpleDividerItemDecoration(getResources()));
mListItemsRecyclerView.setLayoutManager(new LinearLayoutManager(this));
updateUI();
Toolbar toolbar = (Toolbar) findViewById(R.id.toolbar);
setSupportActionBar(toolbar);
FloatingActionButton fab = (FloatingActionButton) findViewById(R.id.fab);
fab.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
@Override
public void onClick(View view) {
createNewListItem();
}
});
mListItemRef.addChildEventListener(new ChildEventListener() {
@Override
public void onChildAdded(DataSnapshot dataSnapshot, String s) {
Log.d(TAG+”Added”,dataSnapshot.getValue(ListItem.class).toString());
fetchData(dataSnapshot);
}
@Override
public void onChildChanged(DataSnapshot dataSnapshot, String s) {
Log.d(TAG+”Changed”,dataSnapshot.getValue(ListItem.class).toString());
}
@Override
public void onChildRemoved(DataSnapshot dataSnapshot) {
Log.d(TAG+”Removed”,dataSnapshot.getValue(ListItem.class).toString());
}
@Override
public void onChildMoved(DataSnapshot dataSnapshot, String s) {
Log.d(TAG+”Moved”,dataSnapshot.getValue(ListItem.class).toString());
}
@Override
public void onCancelled(DatabaseError databaseError) {
Log.d(TAG+”Cancelled”,databaseError.toString());
}
});
}
@Override
public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
//பட்டியலை ஊடுருவுக;இதுசெயலிலிருக்கும்போது, செயல்பட்டியில் பொருட்களை சேர்க்கிறது
getMenuInflater().inflate(R.menu.menu_main, menu);
return true;
}
@Override
public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) {
// இங்கு செயல்பட்டியை சொடுக்கு. AndroidManifest.xml. என்பதற்குள் நாம் ஒரு பெற்றோர்
//செயலியை குறிப்பிடும்வரை இந்த செயலானது Home/Up பொத்தானை தானாகவே // சொடுக்குதல் செயலை கையாளுகின்றது
int id = item.getItemId();
switch(id){
case R.id.action_delete_all:
deleteAllListItems();
break;
case R.id.action_logout:
FirebaseAuth.getInstance().signOut();
startActivity(new Intent(this, LoginActivity.class));
break;
}
return super.onOptionsItemSelected(item);
}
public void createNewListItem() {
//listItem இல் புதிய List Item ஐ உருவாக்கிடுக
final String key = Firebase Database.getInstance().getReference().child(“listItem”).push().getKey();
LayoutInflater li = LayoutInflater.from(this);
View getListItemView = li.inflate(R.layout.dialog_get_list_item, null);
AlertDialog.Builder alertDialogBuilder = new AlertDialog.Builder(this);
alertDialogBuilder.setView(getListItemView);
final EditText userInput = (EditText) getListItemView.findViewById(R.id.editTextDialogUserInput);
// உரையாடல் செய்தியை அமைத்திடுக
alertDialogBuilder
.setCancelable(false)
.setPositiveButton(“OK”,new DialogInterface.OnClickListener() {
public void onClick(DialogInterface dialog,int id) {
// பயனாளரின் உள்ளீட்டை பெற்று அதனை இதனுடைய விளவாக
// அமைத்திடுக. உரையை திருத்தம் செய்திடுக
String listItemText = userInput.getText().toString();
ListItem listItem = new ListItem(listItemText);
Map listItemValues = listItem.toMap();
Map childUpdates = new HashMap();
childUpdates.put(“/listItem/” + key, listItemValues);
FirebaseDatabase.getInstance().getReference().updateChildren(childUpdates);
}
}).create()
.show();
}
public void deleteAllListItems(){
FirebaseDatabase.getInstance().getReference().child(“listItem”).removeValue();
myListItems.clear();
mAdapter.notifyDataSetChanged();
Toast.makeText(this,”Items Deleted Successfully”,Toast.LENGTH_SHORT).show();
}
private void fetchData(DataSnapshot dataSnapshot) {
ListItem listItem=dataSnapshot.getValue(ListItem.class);
myListItems.add(listItem);
updateUI();
}
private void updateUI(){
mAdapter = new ListItemsAdapter(myListItems);
mListItemsRecyclerView.setAdapter(mAdapter);
}
private class ListItemsHolder extends RecyclerView.ViewHolder{
public TextView mNameTextView;
public ListItemsHolder(View itemView){
super(itemView);
mNameTextView = (TextView) itemView.findViewById(R.id.textview_name);
}
public void bindData(ListItem s){
mNameTextView.setText(s.getListItemText());
}
}
private class ListItemsAdapter extends RecyclerView.Adapter{
private ArrayList mListItems;
public ListItemsAdapter(ArrayList ListItems){
mListItems = ListItems;
}
@Override
public ListItemsHolder onCreateViewHolder(ViewGroup parent, int viewType) {
LayoutInflater layoutInflater = LayoutInflater.from(ListItemsActivity.this);
View view = layoutInflater.inflate(R.layout.category_list_item_1,parent,false);
return new ListItemsHolder(view);
}
@Override
public void onBindViewHolder(ListItemsHolder holder, int position) {
ListItem s = mListItems.get(position);
holder.bindData(s);
}
@Override
public int getItemCount() {
return mListItems.size();
}
}
}
தொடரும்

ஃபயர்பேஸ்-தொடர்-19-ஆண்ட்ராய்டு ஃபயர் பேஸில் நிகழ்வுநேர தரவுதளம்

ஆண்ட்ராய்டு ஃபயர்பேஸ் தரவுதளமானது, ஃபயர்பேஸின் நிகழ்வுநேர தரவுதளம் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது, இது மேககணினி அடிப்படையிலான NoSQL தரவுத்தளத்தைப் பயன்படுத்தி தரவுகளை ஒத்திசைவாக சேமித்துவைக்க பயன்படுகிறது. நம்முடைய ஆண்ட்ராய்ட் ஃபயர்பேஸ் தரவுதளத்தில் இருக்கும் தரவுகளானவை ஆண்ட்ராய்டு, ஐஓஎஸ், இணையம் போன்ற பல தளங்களில் ஒருங்கிணைக்கப்பட்டு, பல நேரங்களில் நேரடியாக வாடிக்கையாளர்களிடையே ஒத்திசைவாக செயல்படுத்திடலாம்.
ஆண்ட்ராய்டு ஃபயர்பேஸ் தரவுதளமானது இணைய இணைப்பில்லா மலும் செயல்படும் திறன்மிக்கது, நம்முடைய சாதனமானது இணைய இணைப்பில்லாமல் இருக்கும்போதும் தரவுகளைத் தக்க வைத்துக் கொள்ளும். திறனை வழங்குகின்றது
ஆண்ட்ராய்ட் ஃபயர்பேஸ் தரவுதளத்தில் தரவுகள் JSON முனைமங்களாக சேமிக்கப்படுகிறது. ஃபயர்பேஸ் நிகழ்நேர தரவுதள பாதுகாப்பு விதிகள், நம்முடைய தரவின் கட்டமைப்பைத் தீர்மாணிக்கிறது, படிக்க மற்றும் எழுத அணுகிடும் அனுமதியை கட்டமைக்கின்றது.
ஆண்ட்ராய்ட் ஃபயர்பேஸ் தரவுதளத்தினை உருவாக்குதல்
இதற்காக பின்வரும்படிமுறைகளை பின்பற்றிடுக
1.முதலில் ஃபயர்பேஸின் https://firebase.google.com/ எனும் முகவரியிலுள்ள இதனுடைய இணையதளபக்கத்திற்கு செல்க அங்கு நமக்கென தனியாக கணக்கொன்றினை துவங்கிடுக தொடர்ந்து இதனுடைய முகப்பு திரைக்கு செல்க அங்கு Create New Project எனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்து புதிய செயல்திட்டத்தினை துவக்குக
2. பின்னர் இந்த செயல்திட்டத்திற்கான பெயர் தற்போது நாம் வாழும் நாட்டின் பெயர் ஆகிய விவரங்களை உள்ளீடு செய்து கொண்டு Create Projectஎனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக

3. அடுத்து தோன்றிடும் திரையில் Add Firebase to your Android app எனும் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக அதனைதொடர்ந்து இந்த செயல்திட்ட தொகுப்பின் விளக்கங்களையும் உள்நுழைவு சான்றிதழிற்கானSHA-1எனும் திறவுகோளையும் சேர்த்திடுக இது இயக்கநேர இணைப்புகள் ,அழைப்புகள் ,கூகுளின் உள்நுழைவு ஆகியவற்றுகளுக்கானதாகும் தேவையென விரும்பினால் இந்தSHA-1 ஐ சேர்த்திடுக இது கூகுள் சேவைகளுக்கான google-services.jsonஎனும் கோப்பினை பதிவிறக்கம் செய்து கொள்கின்றது இதனை நாம் பின்னர் இணைத்து கொள்வோம்

4.தொடர்ந்து விரியும் செயல்திட்டமுகப்பு திரையில் Auth Menu எனும் பட்டியலை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக அதன்பின்னர் SIGN-IN METHOD என்பதிலுள்ள Email/Passwordஎன்பதை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்து அதனை இயலுமை செய்து கொள்க இவ்வாறான அடிப்படைகளை செய்தபின்னர் தான் ஆண்ட்ராய்டு ஃபயர்பேஸ் தரவுதளத்தில் அனுமதிபெற்றவர்களைமட்டும் இந்த தரவுதளத்தில் படித்திடவும் எழுதிடவும் அனுமதிக்கும் அதனைதொடர்ந்து ஃபயர்பேஸின் பட்டியில் Database எனும்தாவிபொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் JSON tree அமைப்பின் வேர்பகுதியை காண்பிக்கும் அதில் ஒரு listItems எனும்child node ஐ சேர்த்திடுக

அதன் கீழ்தான் நாம் ஒவ்வொன்றையும் சேர்த்திடமுடியும் JSON tree அமைப்பில் தரவினை சேர்த்தால் அது நடப்பிலிருக்கும் JSON tree அமைப்பில் புதிய முனைமமாகவும் அதற்கான திறவுகோளாகவும் மாறியமையும் விதிகள் சரியாக இருக்கின்றதாவென Rules எனும் தாவிப்பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்து சரிபார்த்துகொள்ளலாம்அல்லது இந்த Android Firebase Database இல் பாதுகாப்பு விதிகளை நாம் எழுதுவதற்கும் படிப்பதற்கும் தேவையானவாறு திருத்தம் செய்து கொள்ளலாம் அதனோடு அனுமதியில்லாமலேயே Android Firebase Database ஐ சுதந்திரமாக அனுகிடுமாறு விதிகளை மாற்றியமைத்து கொண்டு நம்முடைய மளிகை பொருட்களுக்கானGrocery Application எனும் பயன்பாட்டினை உருவாக்கி இந்த ஆண்ட்ராய்டு ஃபயர்பஸ் தரவுதளத்துடன் இனணைத்திடுக தொடர்ந்து நாம் ஏற்கனவே உருவாக்கிய Firebase Authentication ஐ பயன்படுத்தி இதன் முகப்புதிரைக்கு செல்வதற்கு இயலுமை செய்து கொள்க


4
ஆண்ட்ராய்ட் ஃபயர்பேஸ் தரவுதளத்தினை உருவாக்குவதற்கு தேவையானவை கள்
1.1.Android Studio 1.5 அல்லது அதற்கு மேம்பட்ட பதிப்பு நிறுவுகை செய்யப்பட்ட கணினி ,
மேலும் ஆண்ட்ராய்டு SDK மேலாளர் வாயிலாக சமீபத்திய Google Play services SDK ஐ பதிவிறக்கம் செய்து கொள்க
2.நேரடியாக நிகழ்வுநேரஆண்ட்ராய்டு செயல்படும் சாதனமான ஆண்ட்ராய்டு ஸ்டுடியோ கட்டமைக்கப்பட்டுள்ள திறன்பேசி அல்லது மடிக்கணினி இந்த சாதனத்தில் ஆண்ட்ராய்டு 2.3 அல்லது அதற்குமேம்பட்டபதி்ப்பு செயல்படுவதாக இருக்குமாறு பார்த்து கொள்க மேலும் Google Play services 9.2.0 அல்லது அதற்குமேம்பட்ட பதிப்புசெயல்படுவதாக இருக்கவேண்டும் இவையனைத்தும் தயாராக இருப்பதை உறுதி செய்து கொண்டபின்னர்
ஒரு புதிய செயல்திட்டத்தினை உருவாக்கிடும் செயல்படுத்திடவேண்டும்
1. இதற்காக File → New → New Project என்றவாறு கட்டளைகளை செயற்படுத்திடுக உடன் தோன்றிடும் திரையில் நம்முடைய பயன்பாட்டிற்கு ஒரு பெயரை உள்ளீடு செய்திடுக .அடுத்து நம்முடைய நிறுவனத்தின் உலகளாவிய ஒருங்கிணைந்த பெயரை உள்ளீடுசெய்திடுக (குறிப்பு.ஃபயர் பேஸிலும் இதே கட்டுகளின் பெயரைத்தான் வைக்கவிருக்கின்றோம் எனும் செய்தியை மனதில் கொள்க ) தொடர்ந்து இந்த செயல்திட்டத்தின் இடஅமைவையும் குறைந்தபட்ச SDKவையும் தெரிவுசெய்து கொள்க . அடுத்து தோன்றிடும் திரையில் நம்முடைய குறிமுறைவரிகளை இதில் சேர்ப்பதற்காக Empty Activity என்பதை தெரிவுசெய்து கொண்டு Nextஎனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக அதன்பின்னர் நம்முடைய செயலியின் பெயரை தெரிவுசெய்து கொண்டபின்னர்Generate Layout Fileஎனும் தேர்வுசெய்பெட்டி தெரிவு செய்திருப்பதை உறுதி செய்து கொண்டு Finishஎனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக செயலியின் பெயராக ListItemsActivity என்பதை வைத்துகொள்க இதை பயன்படுத்திதான் நாம் மளிகைபொருட்களை உள்ளீடு செய்யவிருக்கின்றோம்
அனுமதியையும் சார்ந்திருப்பவையையும் சேர்த்தல்
1.Gradle ஆனது இந்த செயல்திட்டத்திற்குள் ஒத்திசைவாக ஆனபிறகு நம்முடைய பயன்பாட்டு கோப்பகத்திற்கு google-services.json எனும் கோப்பினை சேர்த்திடுக
2. நமக்கு வலைபின்னலை இணைப்பதற்கான இணைய அனுமதியை AndroidManifest.xml எனும் கோப்பில் சேர்த்திடவேண்டும் அதற்கான குறிமுறைவரிபின்வருமாறு
classpath ‘com.google.gms:google-services:3.0.0’
3. தற்போது நம்முடைய build.gradleஎனும் செயல்திட்டத்தினை செயல்திட்டமுதன்மை கோப்பகத்திலிருந்து திறந்து அதில் build.gradle எனும் சார்பினை சேர்த்திடுக
4.பிறகு நம்முடைய build.gradle எனும் பயன்பாட்டினை திறந்து அதில் பின்வரும் குறிமுறைவரியை சேர்த்திடுக
apply plugin: ‘com.google.gms.google-services’
5.மேலும் சார்புகளின் பிரிவில் பின்வரும் சார்புகளை சேர்த்திடுக
compile ‘com.google.firebase:firebase-auth:9.0.2’
compile ‘com.google.firebase:firebase-core:9.0.2’
compile ‘com.google.firebase:firebase-database:9.0.2’
compile ‘com.android.support:recyclerview-v7:24.2.0’
ஆண்ட்ராய்டு ஃபயர்பேஸின் நிகழ்வுநேர தரவுதளத்தில் பணிபுரிதல்
இதற்காக ListItem.java எனும்ஒரு ஜாவா இனத்தை உருவாக்கிடுக மளிகைபொருட்கள் கடைக்கான மாதிரி இனமாக நம்முடைய தரவுதளத்திற்கு சேர்த்துகொள்வதற்காக செயல்படுத்திடலாம் அதில் பின்வரும் குறிமுறைவரிகளை சேர்த்திடுக
ListItem.java
package com.androidtutorialpoint.firebasegrocerylistapp;
import com.google.firebase.database.Exclude;
import com.google.firebase.database.IgnoreExtraProperties;
import java.text.SimpleDateFormat;
import java.util.Date;
import java.util.HashMap;
import java.util.Map;
@IgnoreExtraProperties
public class ListItem {
public String listItemText;
public String listItemCreationDate;
public String getListItemText() {
return listItemText;
}
public void setListItemText(String listItemText) {
this.listItemText = listItemText;
}
public void setListItemCreationDate(String listItemCreationDate) {
this.listItemCreationDate = listItemCreationDate;
}
@Override
public String toString() {
return this.listItemText +”\n” + this.listItemCreationDate;
}
public String getListItemCreationDate() {
return listItemCreationDate;
}
public ListItem() {
// DataSnapshot.getValue(ListItem.class) என்பதை அழைப்பதற்கு இயல்புநிலையிலுள்ள //constructorஎன்பது நமக்குத்தேவையாகும்
}
public ListItem(String listItemText) {
SimpleDateFormat sdf = new SimpleDateFormat(“dd-M-yyyy hh:mm:ss”);
this.listItemCreationDate = sdf.format(new Date());
this.listItemText = listItemText;
}
@Exclude
public Map toMap() {
HashMap result = new HashMap();
result.put(“listItemText”, listItemText);
result.put(“listItemCreationDate”, listItemCreationDate);
return result;
}
}

ஃபயர்பேஸ்-தொடர்-18- ஆண்ட்ராய்டு ஃபயர்பேஸின் மேககணினி செய்திகள் தொடர்ச்சி செயலியை சேர்த்தல் (Adding Functionality)

இதற்காக MyAndroidFirebaseMsgService எனும் பெயரில்ஒரு புதிய ஜாவா இனத்தை உருவாக்குக அதில் பின்வரும் குறிமுறைவரிகளை சேர்த்திடுக.இது FirebaseMessagingService ஐ நீட்டிக்கும் சேவையாகும். இது பின்புலத்தில் அனைத்து வகையான செய்தி கையாளுதல்களையும் செய்கிறது தொடர்ந்து அவை கிடைக்கும் போது புஷ் அறிவிப்பினை அனுப்புகிறது.
MyAndroidFirebaseMsgService
import android.app.NotificationManager;
import android.app.PendingIntent;
import android.content.Context;
import android.content.Intent;
import android.media.RingtoneManager;
import android.net.Uri;
import android.support.v4.app.NotificationCompat;
import android.util.Log;
import com.google.firebase.messaging.FirebaseMessagingService;
import com.google.firebase.messaging.RemoteMessage;
public class MyAndroidFirebaseMsgService extends FirebaseMessagingService {
private static final String TAG = “MyAndroidFCMService”;
@Override
public void onMessageReceived(RemoteMessage remoteMessage) {
//புகுபதிவு கேட்(Cat)டிற்கு தரவை பதிவு செய்க
Log.d(TAG, “From: ” + remoteMessage.getFrom());
Log.d(TAG, “Notification Message Body: ” + remoteMessage.getNotification().getBody());
//அறிவிப்பை உருவாக்குக
createNotification(remoteMessage.getNotification().getBody());
}
private void createNotification( String messageBody) {
Intent intent = new Intent( this , ResultActivity. class );
intent.addFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_CLEAR_TOP);
PendingIntent resultIntent = PendingIntent.getActivity( this , 0, intent,
PendingIntent.FLAG_ONE_SHOT);
Uri notificationSoundURI =
RingtoneManager.getDefaultUri(RingtoneManager.TYPE_NOTIFICATION);
NotificationCompat.Builder mNotificationBuilder = new NotificationCompat.Builder( this)
.setSmallIcon(R.mipmap.ic_launcher)
.setContentTitle(“Android Tutorial Point FCM Tutorial”)
.setContentText(messageBody)
.setAutoCancel( true )
.setSound(notificationSoundURI)
.setContentIntent(resultIntent);
NotificationManager notificationManager =
(NotificationManager) getSystemService(Context.NOTIFICATION_SERVICE);
notificationManager.notify(0, mNotificationBuilder.build());
}
}
onMessageReceived()எனும் செயலியை நாம் அழைத்தால் உடன் செய்திஅறிவிப்பு ஒன்றினை கிடைக்கப்பெறுவோம் இந்த செயலிக்குள் LogCatஎனும் முகப்புதிரைக்கு பூட்டிடும் செய்தியை பெறுவோம் தொடர்ந்து உரைச்செய்தியுடன் createNotification() எனும் செயலியை அழைத்திடுகின்றது இந்த createNotification() எனும் வழிமுறை படத்தில்காண்பித்துள்ளவாறு ஒருபுஷ் செய்திஅறிவிப்பொன்றை ஆண்ட்ராய்டு செய்திபகுதியில் உருவாக்குகின்றது

நாம் NotificationCompat.Builderஎன்பதை பயன்படுத்தி ஒரு புதிய செய்திஅறிவிப்பை இயல்புநிலை ஒலிசெய்தி அறிவிப்புடன் உருவாக்கிடலாம் தொடர்ந்து இணையத்திற்கு ResultActivityஎன்பதை கடத்தலாம் .
2. MyAndroidFirebaseInstanceIdService எனும் ஒரு ஜாவா இனத்தை உருவாக்கிடுக அதில் பின்வரும் குறிமுறைவரிகளை சேர்த்திடுக இது ஃப்யர்பேஸின் தயார்நிலை சேவையாளரின் விரிவாக்க சேவையாக விளங்குகின்றது தொடர்ந்து இது நுழைவு அட்டையை உருவாக்குதல் பதிவுசெய்தல் சுழல்முறையில் மாற்றுதல் ஆகிய பணிகளை கைாளுகின்றது .மேலும் இது குறிப்பிட்ட செய்தியை குறிப்பிட்ட சாதனங்கள் / சாதன குழுக்களுக்கு அனுப்பியிருப்பதை உறுதி செய்கிறது.
import android.util.Log;
import com.google.firebase.iid.FirebaseInstanceId;
import com.google.firebase.iid.FirebaseInstanceIdService;
public class MyAndroidFirebaseInstanceIdService extends FirebaseInstanceIdService {
private static final String TAG = “MyAndroidFCMIIDService”;
@Override
public void onTokenRefresh() {
//நுழைவுஅட்டையை பெற்று வைத்திருக்கவும்
String refreshedToken = FirebaseInstanceId.getInstance().getToken();
//நுழைவுஅட்டையை பதிவுசெய்திடுக
Log.d(TAG, “Refreshed token: ” + refreshedToken);
}
private void sendRegistrationToServer(String token) {
//நம்முடைய சேவையக கணினியில் நுழைவுஅட்டையை சேமித்து வைத்திட நாம் விரும்பினால் உடன் இந்த வழிமுறையை செயல்படுத்திடுக
}
}
இதன்பின்னர் onTokenRefreshcallback எனும் செயலியானது ஒருபுதிய நுழைவுஅட்டை உருவாக்கிடும் செயலை தூண்டிவிடுகின்றது onTokenRefresh() எனும் போட்டியில்getToken() எனும் செயலியை அழைத்து நடப்பில் தயாராக இருக்கும் நுழைவு அட்டைபதிவை அனுகுவதற்காக உறுதிபடுத்திடுகின்றது அதன்பின்னர் நாம் மிகசாதாரணமாக புத்தாக்கம் செய்து உள்நுழைவுஅட்டையை உள்நுழைவுசெய்திட பயன்படுத்தி கொள்ளமுடியும்
பின்னர் activity_main.xml எனும் கோப்பினை திறந்துஅதில் பின்வரும் குறிமுறைவரிகளை சேர்த்திடுக. தற்போது செயல்களின் பெயரைமட்டும் திரையில் காண்பிக்குமாறு ஒரேயொரு TextView ஐ மட்டும் நாம் கைவசம் வைத்துள்ளோம்
activity_main.xml

1. MainActivity.javaஎன்பதன் உள்ளடக்கங்கள் மட்டும் இயல்புநிலையில் முன்னிருப்பாக இருக்கும்
MainActivity.java
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.os.Bundle;
public class MainActivity extends AppCompatActivity {
இதனை தொடர்ந்து ResultActivity.javaஎனும் ஒரு புதிய ஜாவாவின் செயலியை உருவாக்கிடுக அதில் பின்வரும் குறிமுறைவரிகளை சேர்த்திடுக
ResultActivity.java
import android.os.Bundle;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.widget.TextView;
public class ResultActivity extends AppCompatActivity {
private TextView textView ;
@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.activity_main);
textView = (TextView)findViewById(R.id.textView1);
textView.setText(“Welcome to the Result Activity”);

}
}
இதன் இறுதி விளைவாக செயல்பாட்டிற்கான activity_main.xml இன் தளவமைப்பை மீண்டும் பயன்படுத்துகின்றோம், மேலும் “Welcome to the Result Activity என உரையை மாற்றுவோம்
செய்தி அறிவிப்பினை பெறப்பட்ட வுடன் பயனாளர் ஒருவர் அதனை சொடுக்கும்போது இந்த செயல்பாடு அழைக்கப்படும்.

இப்போது பயன்பாடு அனைத்தும் முடிவடைந்துவிட்டது, அதனை தொடர்ந்து FirebaseNotifications எனும் குழுவிலிருந்து அறிவிப்பு ஒன்றினை அனுப்புவதன் மூலம் நம்முடைய பயன்பாட்டை பரிசோதித்து பார்த்திடுவோம்.
ஃபயர்பேஸின் முகப்புபக்கத்திற்குள் உள்நுழைவுசெய்தபின்னர் பின்வரும் படங்களில் உள்ள படிமுறைகளை பின்பற்றிடுக.

மேலே படங்களில் காண்பித்தவாறு செயற்படுத்தியவுடன் புதிய அறிவிப்பு செய்தியொன்று உடன் பின்வருமாறு உருவாகின்றது வாழ்த்துக்கள் !! தற்போது நாம் செய்தி மற்றும் புஷ் அறிவிப்புகளுக்காக நாம் Firebase Cloud Messaging ஐ ஆண்ட்ராய்டு பயன்பாட்டுடன் வெற்றிகரமாக ஒருங்கிணைத்து விட்டோம் . அதனை தொடர்ந்து ஃபயர்பேஸின்முகப்புத்திரையிலுள்ள அறிவிப்புகளின் பலகத்தில் அனைத்து செய்திகளையும் நாம் காணலாம்

Previous Older Entries