ஃபயர்பேஸ்-தொடர்-15-ஆண்ட்ராய்டு ஃபயர்பேஸ் பயன்பாட்டினை உருவாக்குதல் தொடர்ச்சி

முந்தைய 14-தொடரின் தொடர்ச்சியாக தற்போது on Create method எனும் வழிமுறைக்கு பின்னர் utility methodsஎனும் வழிமுறைக்காக பின்வரும் குறிமுறைவரிகளை சேர்த்து கொள்க
Sign Up Activity
private void submit Form() {
String email = signupInputEmail.getText().toString().trim();
String password = signupInputPassword.getText().toString().trim();
if(!checkEmail()) {
return;
}
if(!checkPassword()) {
return;
}
signupInputLayoutEmail.setErrorEnabled(false);
signupInputLayoutPassword.setErrorEnabled(false);
progressBar.setVisibility(View.VISIBLE);
//பயனாளரை உருவாக்குதல்
auth.createUserWithEmailAndPassword(email, password)
.addOnCompleteListener(SignupActivity.this, new OnCompleteListener() {
@Override
public void onComplete(@NonNull Task task) {
Log.d(TAG,”createUserWithEmail:onComplete:” + task.isSuccessful());
progressBar.setVisibility(View.GONE);
// உள்நுழைவு வெற்றியடைவில்லையெனில்LogCatஇற்கு செய்தியயைபூட்டிடுக.,உள்நுழைவு
//வெற்றியெனில் அங்கீகார கணகாணிக்கும்நிலையின் செய்தியை குறிப்பிடுக தொடர்ந்து
// உள்நுழைந்த பயனரைக் கண்காணிக்கும் தருக்கம் கேட்பவரால் கையாளப்படலாம்..
if (!task.isSuccessful()) {
Log.d(TAG,”Authentication failed.” + task.getException());
} else {
startActivity(new Intent(SignupActivity.this, UserActivity.class));
finish();
}
}
});
Toast.makeText(getApplicationContext(), “You are successfully Registered !!”,
Toast.LENGTH_SHORT).show();
}
private boolean checkEmail() {
String email = signupInputEmail.getText().toString().trim();
if (email.isEmpty() || !isEmailValid(email)) {
signupInputLayoutEmail.setErrorEnabled(true);
signupInputLayoutEmail.setError(getString(R.string.err_msg_email));
signupInputEmail.setError(getString(R.string.err_msg_required));
requestFocus(signupInputEmail);
return false;
}
signupInputLayoutEmail.setErrorEnabled(false);
return true;
}
private boolean checkPassword() {
String password = signupInputPassword.getText().toString().trim();
if (password.isEmpty() || !isPasswordValid(password)) {
signupInputLayoutPassword.setError(getString(R.string.err_msg_password));
signupInputPassword.setError(getString(R.string.err_msg_required));
requestFocus(signupInputPassword);
return false;
}
signupInputLayoutPassword.setErrorEnabled(false);
return true;
}
private static boolean isEmailValid(String email) {
return !TextUtils.isEmpty(email) &&
android.util.Patterns.EMAIL_ADDRESS.matcher(email).matches();
}
private static boolean isPasswordValid(String password){
return (password.length() >= 6);
இங்கு ceateUserWithEmailAndPassword(email, password) methodஎனும் வழிமுறையுடன்மின்னஞ்சல், கடவுச்சொற்களின் தருக்கங்களுடன் பயனாளர் வழங்கிடும் சரியான உள்ளீடுகளை பெறுவதன் வாயிலாக submit Form() method எனும் வழிமுறையானது செயல்படுத்திடப்-படுகின்றது on Complete()எனும் குறிமுறைவரியை செயல்படுத்தி கோரிக்கை முடிந்தவுடன் ஃபயர்பேஸானது உள்பகுதியில் ஒரு வலைபின்னல் கோரிக்கையை செயல்படுத்திடு-கின்றது உள்நுழைவின் போது பிழைஏதும் உருவானால் Log Catஇற்கு விதிவிலக்கின் வாயிலாக உள்நுழைவுசெய்திடலாம் புதிய பயனாளரை வெற்றிகரமாக உருவாக்கி முடித்துவிட்டால்User Activity என்பதை அழைத்து அதில் பயனாளர் விவரங்களை காண்பிக்கசெய்திடலாம் படத்திலுள்ளவாறு பயனாளர் ஃபயர் பேஸின் முகப்பு திரைக்கு உள்நுழைவு செய்திடமுடியும்

ஏற்கனவே பதிவுசெய்திருந்த பயனாளருக்கான உள்நுழைவுசெய்வதற்காக Login Activity.java என்பதை உருவாக்கிடவேண்டும்
முதலில் புதியவளங்களின் activity_login.xmlஎனும் வடிவமைப்பு உருவாக்குவதற்காக பின்வரும் குறிமுறைவரிகளை உள்ளீடுசெய்து கொள்க இந்த வடிவமைப்பானது ஏறத்தாழ activity_signup.xml என்பதை போன்றதே ஆயினும் இங்குசுட்டியையும் உரைக்கான பொத்தான்களையும் மட்டும் மேம்படுத்திடவேண்டும் என்ற செய்தியை மனதில்கொள்க
activity_login.xml

தொடரும்

ஃபயர்பேஸ்-தொடர்-14-ஆண்ட்ராய்டு ஃபயர்பேஸ் பயன்பாட்டினை உருவாக்குதல்

ஃபயர் பேஸில்ஆண்ட்ராய்டின்உள்நுழைவு செயலியை பயன்படுத்திடும் ஒரு ஆண்ட்ராய்டு ஃபயர்பேஸ் பயன்பாட்டினை இன்று உருவாக்கவிருக்கின்றோம். ஃபயர் பேஸ் பயனாளரின் அறிந்தேற்பினை செயல்படுத்துதல் ஆண்ட்ராய்டுடன் ஃபயர் பேஸினை ஒருங்கிணைந்து இயக்குவது என்பன போன்ற பல்வேறு பயன்களுடன் இந்த பயன்பாடு மிகப்பயனுள்ளதாக இருக்கின்றது
ஃபயர் பேஸ் அடிப்படையிலான அறிந்தேற்பினை சேர்த்தலிற்காக firebase.google.comஎனும் இணைய தள பக்கத்திற்கு செல்க அங்கு நமக்கென தனியாக கணக்கு ஒன்றினை உருவாக்கிடுக தொடர்ந்து ஃபயர்பேஸின் முகப்பு திரைக்கு செல்க அதில் Create New Project எனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக அதனை தொடர்ந்து விரியும் திரையில் இந்த செயல்திட்டத்திற்கு ஒரு பெயரினை யும் நம்முடைய நாட்டின் பெயரினையும் உள்ளீடு செய்து கொண்டு Create Project எனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் தோன்றிடும் திரையில் Add Firebase to your Android appஎனும் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக அதனைதொடர்ந்து இந்த செயல்திட்ட தொகுப்பின் விளக்கங்களையும் உள்நுழைவு சான்றிதழிற்கானSHA-1எனும் திறவுகோளையும் சேர்த்திடுக

1
இது இயக்கநேர இணைப்புகள் ,அழைப்புகள் ,கூகுளின் உள்நுழைவு ஆகியவற்றுகளுக்கானதாகும் தேவையென விரும்பினால் இந்தSHA-1 ஐ சேர்த்திடுக இது கூகுள் சேவைகளுக்கான google-services.jsonஎனும் கோப்பினை பதிவிறக்கம் செய்து கொள்கின்றது இதனை நாம் பின்னர் இணைத்து கொள்வோம்
அடுத்து விரியும் செயல்திட்டமுகப்பு திரையில் Auth Menu எனும் பட்டியலை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக அதன்பின்னர் SIGN-IN METHOD என்பதிலுள்ள Email/Passwordஎன்பதை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்து அதனை இயலுமை செய்து கொள்க இவ்வாறான அடிப்படைகளை செய்தபின்னர்தற்போதுதான் ஃபயர்பேஸினுடைய பயனாளரின் அறிந்தேற்பிற்கான ஆண்ட்ராய்டு பயன்பாட்டினை உருவாக்க விருக்கின்றோம் அதற்கு தேவையானவைகள்
1.Android Studio 1.5 அல்லது அதற்கு மேம்பட்ட பதிப்பு நிறுவுகை செய்யப்பட்ட கணினி ,
மேலும் ஆண்ட்ராய்டு SDK மேலாளர் வாயிலாக சமீபத்திய Google Play services SDK ஐ பதிவிறக்கம் செய்து கொள்க
2. நேரடியாக ஆண்ட்ராய்டு செயல்படும் சாதனமான ஆண்ட்ராய்டு ஸ்டுடியோ கட்டமைக்கப்பட்டுள்ள திறன்பேசி அல்லது மடிக்கணினி இந்த சாதனத்தில் ஆண்ட்ராய்டு 2.3 அல்லது அதற்குமேம்பட்டபதி்ப்பு செயல்படுவதாக இருக்குமாறு பார்த்து கொள்க
3.அவ்வாறே Google Play services 9.2.0 அல்லது அதற்குமேம்பட்ட பதிப்புசெயல்படுவதாக இருக்கவேண்டும்
இவையனைத்தும் தயாராக இருப்பதை உறுதி செய்து கொண்டபின்னர் File => New => New Project=> என்றவாறு கட்டளைகளை செயல்படுத்தி நம்முடைய பயன்பாட்டிற்கு ஒரு பெயரினை உள்ளீடூ செய்துகொள்க .அடுத்து நம்முடைய நிறுவனத்தின் உலகளாவிய ஒருங்கிணைந்த பெயரை உள்ளீடுசெய்திடுக (குறிப்பு.ஃபயர் பேஸிலும் இதே கட்டுகளின் பெயரைத்தான் வைக்கவிருக்கின்றோம் எனும் செய்தியை மனதில் கொள்க ) தொடர்ந்து இந்த செயல்திட்டத்தின் இடஅமைவையும் குறைந்தபட்ச SDKவையும் தெரிவுசெய்து கொள்க . அடுத்து தோன்றிடும் திரையில் நம்முடைய குறிமுறைவரிகளை இதில் சேர்ப்பதற்காக Empty Activity என்பதை தெரிவுசெய்து கொண்டு Nextஎனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக
பின்னர்Generate Layout Fileஎனும் தேர்வுசெய்பெட்டி தெரிவுசெய்திருப்பதை உறுதி செய்து கொண்டு (புதிய பயனாளர் ஒருவர் முதன்முதல் இந்த பயன்பாட்டினை திறந்தவுடன் இயல்புநிலையில் இந்த Signup Activity எனும் செயலியின் பெயர் பயன்படுத்திகொள்வதற்கு தயாராக இருப்பதற்காக ) நம்முடைய செயலியின் பெயரை தெரிவுசெய்து கொண்டு Finishஎனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக அதனை தொடர்ந்து நம்முடைய செயல் திட்டத்தில் Gradle syncs ஆனபிறகு google-services.json எனும் கோப்பினை நம்முடைய பயன்பாட்டு செயல்திட்ட கோப்பகமாக படத்திலுள்ளவாறு சேர்த்து கொள்க

2

பின்னர் AndroidManifest.xml என்பதில் இணைய இணைப்புடன் இணைய அனுமதியை சேர்த்திட வேண்டும் அதற்காக

எனும் குறிமுறைவரிகளை சேர்த்திடுக .தொடர்ந்து நம்முடைய செயல்திட்டத்தின்முகப்பு கோப்பகத்திலிருந்து build.gradleஎன்பதை திறந்து பின்வரும் சார்பிற்கான(dependency) குறிமுறைவரிகளை சேர்த்திடுக
classpath ‘com.google.gms:google-services:3.0.0’
அடுத்துbuild.gradleஎனும் நம்முடைய பயன்பாட்டினை திறந்து பின்வரும் குறிமுறைவரிகளை சேர்த்திடுக
apply plugin: ‘com.google.gms.google-services
மேலும்dependency எனும் பகுதியில் பின்வரும்குறிமுறைவரிகளை சேர்த்திடுக
compile ‘com.google.android.gms:play-services:9.2.0’
தொடர்ந்து activity_signup.xmlஎன்பதை திறந்து பின்வரும் குறிமுறைவரிகளை உள்ளீடுசெய்து கொள்க குறிப்பு.மின்னஞ்சல் , கடவுச்சொற்கள் ஆகிய இரண்டிற்கான உள்ளீட்டு உரைபதிப்பு பெட்டிகளையும் submit எனும் ஒரு பொத்தானையும் நாம் வைத்துள்ளோம் பயனாளர் ஏற்கனவே கணக்கு வைத்திருந்தால் திரையில் உள்நுழைவுசெய்வதற்கான மற்றொரு பொத்தானும் நம்மிடம் உள்ளது என்ற செய்தியை கவணத்தில் கொள்க

இதனைதொடர்ந்து ஃபயர்பேஸினுடைய ஒரு பயனாளரின் உள்ளீட்டினை சரிபார்ப்பதற்கான வசதியை உருவாக்கி பயனாளரின் உள்ளீட்டினை சரிபார்த்திடுவதற்கான தருக்கத்தினை சேர்த்திடவேண்டும் மேலும்புதிய பயனாளரிடமிருந்து மின்னஞ்சலையும் கடவுச்சொற்களையும் உள்ளீடாக பெறுவதற்காக createUserWithEmailAndPassword() எனும் Firebase create userவழிமுறையை பயன்படுத்திகொள்க முதலில் FirebaseAuthஎனும் பொருளை பெறுவதற்காக getInstance()எனும் வழிமுறைய பயன்படுத்தி கொள்க அதன்பின்னர் புதிய பயனாளருக்காக createUserWithEmailAndPassword() என்பதை பயன்படுத்தி கொள்ளமுடியும் தொடர்ந்து SignupActivity.java என்பதை திறந்து onCreate() methodஎனும் வழிமுறையில் பின்வரும் குறிமுறைவரிகளை சேர்த்திடுக
SignupActivity.java
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.activity_signup);
auth = FirebaseAuth.getInstance();
signupInputLayoutEmail = (TextInputLayout) findViewById(R.id.signup_input_layout_email);
signupInputLayoutPassword = (TextInputLayout) findViewById(R.id.signup_input_layout_password);
progressBar = (ProgressBar) findViewById(R.id.progressBar);
signupInputEmail = (EditText) findViewById(R.id.signup_input_email);
signupInputPassword = (EditText) findViewById(R.id.signup_input_password);
btnSignUp = (Button) findViewById(R.id.btn_signup);
btnLinkToLogIn = (Button) findViewById(R.id.btn_link_login);
btnSignUp.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
@Override
public void onClick(View view) {
submitForm();
}
});
btnLinkToLogIn.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
@Override
public void onClick(View view) {
Intent intent = new Intent(SignupActivity.this, LoginActivity.class);
startActivity(intent);
}
});
இங்கு நாம் வடிவமைப்பில் EditText , Buttonsஆகியவைகளை மேற்கோளாக செய்துகொண்டுள்ளோம் அதன்பின்னர் SignUpஎனும் பொத்தானிற்காகவும் உள்நுழைவு (Login)செயலின் இணைப்பிற்காகவும் OnClickListener() எனும் செயலியை சேர்த்திடுக பின்னர் LoginActivityஎனும் செயலிற்கான உள்நுழைவு இணைப்பு வழங்குவதற்கான SignUp submitForm()எனும் வழிமுறையை விரைவில் காணவிருக்-கின்றோம்

ஃபயர்பேஸ்-தொடர்-13- ஃபயர்பேஸின் தொலைநிலை கட்டமைவு(Remote Config)-தொடர்ச்சி

முதன்மையான ஒரு FirebaseRemoteConfig என்பதை உருவாக்குவதற்காக
private FirebaseRemoteConfig mFirebaseRemoteConfig = FirebaseRemoteConfig.getInstance();
என்றவாறுகட்டளை வரியுடன் In MainActivity.javaஎனும் கோப்பினை துவங்குக.தொடர்ந்து Firebase Remote Configஎன்பதை இயல்புநிலையில் தொகுப்பதற்கு HashMap என்பதை உருவாக்குக. மேலும் Firebase Remote Configஎனும் மாதிரியில் புதிய மதிப்பினை எடுத்திடும் வரை பயன்பாடு தொங்கலாக நின்றுவிடாமல் தொடர்ந்து செயல்படுவதற்காக அவ்வாறான இயல்புநிலை Mapஇன் மதிப்பில் நடப்பு பதிப்பின் குறிமுறைவரிகளை வைத்திடுக அதற்கான குறிமுறைவரிகளில் உள்ள VERSION_CODE_KEY என்பது Firebase Remote Config முகப்புதிரையின்அதே அளவுருக்களாகும் என்ற செய்தியை மனதில் கொள்க
பின்னர் இப்போதுமுதன்மையான ஒரு FirebaseRemoteConfig இற்கு இயல்புநிலை HashMap ஐ அமைத்திடுக அதன்பின்னர் developer நிலையை இயலுமை செய்வதற்கு Firebase Remote Config இன் அமைவை கட்டமைவு செய்திடவேண்டும் ஏனெனில் பயன்பாட்டினை நாம் அடிக்கடி புத்தாக்கம் செய்து கொண்டே இருப்போம் இல்லையென்றால் தற்காலிக நினைவகத்திற்கான தரவுகள் 12 மணிநேரம் கழித்தபின்னரே எடுக்கப்படும் அதனை தொடர்ந்து தரவுகளை எடுத்து அதனை onCompleteListener என்பதோடு சேர்த்து இந்த தரவுகளை எடுத்திடும் செயலை முடிவுக்கொண்டுவரவேண்டும் அதனோடு இந்த செயல் வெற்றிகரமாக முடிந்ததா இல்லையா என்றும் சரிபார்த்திடவேண்டும் அவ்வாறு தரவுகளை எடுத்திடும் செயல் முடிவுபெறவில்லை எனில் தரவுகளை எடுத்திடும் செயலியை மீண்டும் அழைக்கவேண்டும் அல்லது அவ்வாறான தரவுகளை எடுக்க-வில்லை என்ற செயலிற்கு பொருத்தமானதொரு செய்தியை காண்பிக்கமுடியும் தரவுகளை எடுக்கும் செயல் வெற்றிகரமாக முடிந்திருந்தால் activateFetch() எனும் செயலியை அழைத்து இந்த பயன்பாட்டில் அதனுடைய மதிப்பு தயாராக இருக்குமாறு செய்திடவேண்டும் இங்கு தரவுகளை எடுத்திடும் செயலியின் பணிவெற்றிகரமாக முடிவுற்றது என அடுத்த செயலிற்கு செல்வதை இது அனுமதித்திடுகின்றது இங்கு getString(), getBoolean(), getByteArray(), getDouble(), getLong()என்பன போன்ற செயலிகளைகூட நமக்கு தேவையானவாறு அமைத்து கொள்ளமுடியும் அதன்பிறகு சேவையாளர் கணினியில் பயன்பாட்டின் மதிப்பு நடப்பு செயலின் பதிப்பைவிட கூடுதலானதா இல்லையா என சரிபார்த்திடுவதற்காக அந்த செயலியை அழைத்திடவேண்டும்
அதனை தொடர்ந்து checkForUpdate()எனும் செயலிக்குள் நாம் நடப்பு மதிப்பினை ஃபயர் பேஸ் முகப்புதிரையில் எடுத்திருந்த மதிப்புடன் ஒப்பிட்டுபார்த்திடவேண்டும் அவ்வாறு ஒப்பிடும்போது ஃபயர் பேஸ் முகப்புதிரையில் எடுத்திருந்ததைவிட இந்த மதிப்பு பெரியதாக இருந்தால் புதிய பதிப்பு தயாராக இருக்கின்றது என அறிந்து கொண்டு உடன் குறிப்பிட்ட பயன்பாட்டினை நிகழ்நிலை படுத்தி மேம்படுத்தி கொள்க எனும் ஒரு எச்சரிக்கை செய்தியை காண்பிக்கவேண்டும்
இவ்வாறான செயல்கள் அனைத்தும் செய்து முடிப்பதற்கான MainActivity.java எனும் கோப்பின் முழுவதுமான குறிமுறைவரிகள் பின்வருமாறு ஆயினும் இதனுடையxml கோப்பில் மாறுதல் எதுவும் செய்யவில்லை என்ற செய்தியைமட்டும் மனதில் கொள்க
android.content.DialogInterface.OnClickListener;
import android.content.pm.PackageManager.NameNotFoundException;
import android.os.Bundle;
import android.support.annotation.NonNull;
import android.support.v7.app.AlertDialog;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.util.Log;
import android.widget.Toast;
import com.google.android.gms.tasks.OnCompleteListener;
import com.google.android.gms.tasks.Task;
import com.google.firebase.remoteconfig.FirebaseRemoteConfig;
import com.google.firebase.remoteconfig.FirebaseRemoteConfigSettings;
import java.util.HashMap;
public class MainActivity extends AppCompatActivity {
private FirebaseRemoteConfig mFirebaseRemoteConfig = FirebaseRemoteConfig.getInstance();
private HashMap firebaseDefaultMap;
public static final String VERSION_CODE_KEY = “latest_app_version”;
private static final String TAG = “MainActivity”;
@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.activity_main);
// இது இயல்புநிலை Mapஆகும்
firebaseDefaultMap = new HashMap();
//இயல்புநிலை Mapஇன்மதிப்பினை நடப்பு பதிப்பின் குறிமுறைவரிகளால் அமைத்திடுதல்
firebaseDefaultMap.put(VERSION_CODE_KEY, getCurrentVersionCode());
//அந்தஇயல்புநிலை Mapஇன்மதிப்பினை Firebase Remote Config இக்கு அமைத்திடுln
mFirebaseRemoteConfig.setDefaults(firebaseDefaultMap);
//விரைவாக மதிப்புகளை மீளப்பெறுவதற்குDeveloperநிலையை இயலுமை செய்திடுமாறுஅமைத்திடுதல்
mFirebaseRemoteConfig.setConfigSettings(
newFirebaseRemoteConfigSettings.Builder().setDeveloperModeEnabled(BuildConfig.DEBUG) .build());
// இங்கு மதிப்புகளை எடுத்திடுதல்
mFirebaseRemoteConfig.fetch().addOnCompleteListener(new OnCompleteListener() {
@Override
public void onComplete(@NonNull Task task) {
if (task.isSuccessful()) {
mFirebaseRemoteConfig.activateFetched();
Log.d(TAG, “Fetched value: ” + mFirebaseRemoteConfig.getString(VERSION_CODE_KEY));
//புதியபதிப்பு தயாராகஉள்ளதா இல்லையாவென சரிபார்ப்பதற்குசெயலியை அழைத்திடுதல்
checkForUpdate();
}else
Toast.makeText(MainActivity.this,”Someting went wrong please try again”,Toast.LENGTH_SHORT).show(); }
});
Log.d(TAG, “Default value: ” + mFirebaseRemoteConfig.getString(VERSION_CODE_KEY));
}
private void checkForUpdate() {
int latestAppVersion = (int) mFirebaseRemoteConfig.getDouble(VERSION_CODE_KEY);
if (latestAppVersion > getCurrentVersionCode()) {
new AlertDialog.Builder(this).setTitle(“Please Update the App”)
.setMessage(“A new version of this app is available. Please update it”).setPositiveButton( “OK”, new
OnClickListener() {
@Override
public void onClick(DialogInterface dialog, int which) {
Toast
..makeText(MainActivity.this, “Take user to Google Play Store”, Toast.LENGTH_SHORT) .show();
}
}).setCancelable(false).show();
} else {
Toast.makeText(this,”This app is already upto date”, Toast.LENGTH_SHORT).show();
}
}
private int getCurrentVersionCode() {
try {
return getPackageManager().getPackageInfo(getPackageName(), 0).versionCode; }
catch (NameNotFoundException e) {
e.printStackTrace();
}
return -1;
}
}
தற்போது இந்த பயன்பாட்டினை இயக்குக உடன் பயன்பாட்டின் நடப்பு குறிமுறை வரிகளின் பதிப்பினை தானாகவே Firebase Remote Config இலிருந்து எடுத்த மதிப்பிற்கு சமமாக உள்ளதா என சரிபார்த்திடவேண்டும் ஆம் எனில் நம்முடைய பயன்பாடு ஏற்கனவே நிகழ்நிலை படுத்தப்பட்டுவிட்டது என்ற சிறிய செய்தியை காண்பிக்கவேண்டும் சமமாக இல்லை-யெனில் பயனாளர் உடனடியாக நிகழ்நிலைபடுத்தி மேம்படுத்தி கொள்க என்ற மேல்மீட்பு செய்தியை காண்பிக்கவேண்டும் மேலும் Firebase Remote Config என்பதில் சமீபத்திய குறிமுறைவரிகளுடன் நிகழ்நிலைபடுத்தி மேம்படுத்தி கொள்க இதனுடைய சமீபத்திய குறிமுறைவரிகளை https://github.com/waqasyounis334/FirebaseRemoteConfigTutorials எனும் இணைய முகவரியிலிருந்து பதிவிறக்கம் செய்து கொள்க
இந்த Firebase Remote Configமுகப்புதிரையில் ஒன்றுக்குமேற்பட்ட பயன்பாடுகளை அதே அளவுருக்களின் மதிப்பினை எடுத்திட பயன்படுத்திடும்போது பிரச்சினை எழும் அதனை தவிர்த்திட பல்வேறு நிபந்தனைகளை பூர்த்தி செய்திடுமாறு குறிப்பிட்ட பயன்பாட்டின் பெயருக்கு அமைத்திடலாம் தொடர்ந்து Add Condition எனும் பொத்தானை சொடுக்குதல் செய்து App: பயன்பாட்டின் பெயர் , Version: பதிப்பு எண் , OS Type: இயக்கமுறை வகை, Device Language: சாதனங்களில் நாம் பயன்படுத்திடும் மொழி , Country/Region:நம்முடைய நாடு அல்லது பகுதி போன்ற விவரங்களை தேவையானவாறு அமைத்திடுக இதில்2000 அளவுருக்களையும் 100 நிபந்தனைகள் வரையிலும் அமைத்துகொள்ளமுடியும் அளவுருக்களில் 256 எழுத்துகள்வரை அமைத்திடலாம் ஆயினும் நம்முடைய
செயல்திட்டத்தின் மொத்த எழுத்துகள் 5,00,000 இற்குமேல் மிகாமல் பார்த்து கொள்க.

எச்சரிக்கை 1.பயனாளரின் அங்கீகரிப்பு தேவைப்படும் பயன்பாட்டு புதுப்பிப்புகளை உருவாக்க தொலைநிலை கட்டமைப்பைப் பயன்படுத்த வேண்டாம்.
2.தொலைநிலை கட்டமைப்பு அளவுருக்களின் திறவுகோள்களில் அல்லது அளவுருக்களின் மதிப்புகளில் இரகசிய தரவுகளை சேமிக்கவேண்டாம்.
3.தொலைநிலை கட்டமைப்பு பயன்படுத்தி உங்கள் பயன்பாட்டின் இலக்கு தளத்தின் தேவைகளை மீற முயற்சிக்க வேண்டாம்.

ஃபயர்பேஸ்-தொடர்- 12- ஃபயர் பேஸின் தொலைநிலை கட்டமைவு(Remote Config)

ஃபயர் பேஸின்தொலைநிலை கட்டமைவு என்பதொரு மேககணினி சேவையாகும் இது நம்முடைய பயன்பாடுகளை அவ்வப்போதுசமீபத்திய மேம்படுத்துதல்களை பதிவிறக்கம் செய்து நிகழ்நிலை படுத்துதவதற்கு பதிலாகஅதன் தோற்றத்தையும் நடத்தையையும் (behavior) மாற்றியமைத்து கொள்கின்றது இதனுடையதொலைநிலை கட்டமைவு என்ற வசதியை பயன்படுத்தி பயன்பாட்டில் இயல்புநிலை மதிப்பாக(in-app default) உருவாக்கி-னால் அது நம்முடைய பயன்பாட்டின் தோற்றத்தையும் நடத்தையையும் கட்டுபடுத்திடு-கின்றது பின்னர் அனைத்து பயனாளர்களுக்காக அல்லது பயன்படுத்துபவரின் அடிப்படை-யிலான தொகுப்பிற்காக பயன்பாட்டில் இயல்புநிலை மதிப்பாக மேலெழுதிவிடுவதற்கு நாம் ஒரு ஃபயர்பேஸ் முகப்புத்திரையை அல்லதுதொலைநிலை கட்டமைவின்REST API யை மட்டும் பயன்படுத்திகொள்ளலாம் நம்முடைய பயன்பாட்டின் கட்டுபாடுகளானவை நிகழ்நிலை படுத்துதலை செயல்படுத்திடும்போதே குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் அதனை சரிபார்த்து கொள்ளமுடியும் மேலும் அவ்வாறு செயல்படுத்துவதால் அதனுடைய செயல்திறன் மாறுதல் எதுவும் அதிகஅளவு ஆகாதவாறு சரிசெய்து கொள்ளும். இதனுடைய தொலைநிலை கட்டமைவை செயல்படுத்திடுவதற்குமுன் நடைமுறையில் உள்ள ஒரு சிறிய எடுத்துகாட்டினை பார்த்திடுவோம்
இன்ஸ்டாகிராம் எனும் சமுதாய பயன்பாட்டின் APIயை பயன்படுத்தி ஒரு சில பயனாளி-களின் தரவுகளை பெற்று திரையில்காண்பிப்பதற்காக நாம் ஒரு பயன்பாட்டினை வைத்துள்ளதாக கொள்க இதனுடைய திறன் நன்றாக அமைந்துள்ளதால் இந்த பயன்-பாட்டினை தினமும் பயன்படுத்துபவர்களின் எண்ணக்கை உயர்ந்து கொண்டே வருகின்றது நேர்மறையான ஆய்வுகளும் ஏராளமான அளவில் வந்து கொண்டேயுள்ளன ஆனால் ஒருநாள்மட்டும் தங்களுடைய பயன்பாட்டில் மாறுதல்கள் செய்து கொள்ளவிருப்பதால் தயவுசெய்து நம்முடையASAP ஐயும் அதற்கேற்ப நிகழ்நிலை படுத்தி கொள்க என இன்ஸ்டாகிராமிலிருந்து ஒரு மின்னஞ்சல் அறிவிப்புவருகின்றது அவ்வாறான மின்னஞ்சல் குறிப்பிடும் காலக்கெடுவிற்குள் நம்முடைய குறிமுறைவரிகளை மாறுதல்கள் செய்திட-வேண்டும் அதற்காக ஆண்ட்ராய்டு ஸ்டுடியோவை செயல்படச்செய்து இன்ஸ்டாகிராம்API யை அதில் வைத்து ஒப்புதலளிக்கப்பட்ட APK ஐஒன்றை உருவாக்கி பயனாளர்கள் தேவையெனில் பதிவிறக்கம் செய்து பயன்படுத்தி கொள்ளுமாறு கூகுள் ப்ளேஸ்டோரில் மேலேற்றிவிட்டோம்.அதனைதொடர்ந்து நாமும்அத்துடன் பிரச்சினை முடிந்ததுஅனைத்தும் சரியாக உள்ளது நம்முடைய பயன்பாடும் நன்றாக செயல்படுகின்றது என நம்பிக்கையுடன் வேறு பணியை செய்து கொண்டிருப்போம் .இந்நிலையில் நாம்மாறுதல் செய்தவாறு நம்முடைய பயன்பாடு செயல்படவில்லை நம்முடைய பயன்பாடே சரியில்லை என்ற பயனாளி ஒருவரின் எதிர்மறைகருத்துடன் கூகுள்ப்ளேஸ்டோரிலிருந்து அறிவிப்பு ஒன்று வந்து சேருகின்றது நாமும் தலைமுதல் கால்வரை அனைத்தையும் மிகச்சரியாக இருக்கின்றதா சரியாக செயல்படுகின்றதா வென மிகத்துல்லியமாக சரிபார்த்துதான் கூகுள்ப்ளேஸ்டோருக்கு பதிவேற்றம் செய்தோம் ஆயினும் அதன்பின்னர் எவ்வாறு அந்த பயனாளர் குறைகூறமுடியும் என நமக்கு பெரிய ஆச்சரியமும் அதனை தொடர்ந்த இந்த பின்னடைவு ஏற்பட்டுவிட்டதை நம்மால் ஏற்றுகொள்ளவும் முடியவில்லை சரி அந்த பயனாளருக்கு எவ்வாறு இந்த குறைபாடு ஏற்பட்டது எனதீர ஆய்வுசெய்திடும்போது அந்த பயனாளர் நம்முடைய பயன்பாட்டின் பழைய பதிப்பை பயன்படுத்தி வந்ததும் அதில் இன்ஸ்டாகிராமின் API யை பயன்படுத்தி வந்ததும் தெரியவருகின்றது அதனால் இன்ஸ்டாகிராமின் புதிய API இல் நம்முடைய பழைய பயன்பாடு செயல்படாது என தெரிய-வருகின்றது இந்நிலையில் இவ்வாறு ஒவ்வொரு பயனாளரையும் இன்ஸ்டாகிராமின் புதிய API இல் செயல்படுவதற்கேற்ப நாம் நிகழ்நிலைபடுத்திமாறுதல்செய்துகூகுள் ப்ளேஸ்டோரில் பதிவேற்றம் செய்த புதிய பதிப்பை பதிவிறக்கம் செய்து பயன்படுத்தி கொள்க என எவ்வாறு அறிவிப்பது அதனை பயனாளர்களும் எவ்வாறு பின்பற்றி செயல்படுத்தி பயன்பெறுவது என தலையில் கைவைத்து கொண்டு நாள்முழுவதும் உட்கார்ந்துவிடுவோம் நிற்க.
ஃபயர் பேஸின்தொலைநிலை கட்டமைவுஎனும் வாய்ப்பு நமக்கு கைகொடுக்க தயாராக இருக்கும்போது நாம் ஏன் அவ்வாறு கவலைப்படுவேண்டும் அதுமட்டுமல்லாது மற்ற பல்வேறு வசதிகளையும் இது நமக்கு வழங்குவதற்கு தயாராக இருக்கின்றது என்ற தகவலையும் மனதில் கொண்டு தொடர்க
இதற்காக நாம்ஒரு ஆண்ட்ராய்டு பயன்பாட்டிற்குள் இந்த ஃபயர் பேஸின்தொலைநிலை கட்டமைவுஎனும் வாய்ப்பினை செயல்படுத்திடவேண்டும் இந்த பலகத்தில் சமீபத்திய பதிப்பின் குறிமுறைவரிகளை சேமித்திடவேண்டும் நடப்பு செயலைவிட கூடுதலான செயலின் பயன்பாட்டினைஇந்த நிகழ்நிலைபடுத்திய பயன்பாட்டில் கொண்டுவரவேண்டும் என்பன போன்ற செயல்களனைத்தும் சரியாக இருக்கின்றதாவென இறுதியாக நாம் சரிபார்த்திடவேண்டும்
இதற்கானபுதிய செயல்திட்டத்தினை ஆண்ட்ராய்டு ஸ்டுடியோவில் உருவாக்குவதற்காக
ஆண்ட்ராய்டு ஸ்டுடியோவை செயல்படச்செய்து திரையில் தோன்றச்செய்திடுக அடுத்து Start a new Projectஎனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக அதற்கு Firebase Remote ConfigSK என்றவாறு ஒரு பெயரிடுக androidsk.comஎன்றவாறு நிறுவனத்தின் டோமைன் பெயரை உள்ளீடு செய்திடுக அவ்வாறே நிறுவனத்தின் இடஅமைவை உள்ளீடு செய்திடுக மிகுதி இயல்புநிலை மதிப்புகளை ஏற்று இந்த வழிகாட்டித்திரையை சேமித்து முடிவிற்கு கொண்டுவருக இவ்வாறு சேமித்த செயல்திட்டத்தின் பெயரானது com.androidsk.firebaseRemoteConfigSK என்றவாறு இருப்பதாக கொள்க

1
ஆண்ட்ராய்டு ஸ்டுடியோவில் மேலும் தொடர்வதற்கு முன்ஃபயர்பேஸ் செயல்திட்டத்தினை கட்டமைவுசெய்து கொண்டு ஆண்ட்ராய்டு ஸ்டுடியோவில் செயல்படுத்திடவேண்டும்
அதற்காக ஃபயர்பேஸின் முகப்புத்திரையை தோன்றிடச்செய்க அதில் firebaseRemoteConfigSK என்றவாறான பெயருடன் ஒரு புதிய செயல்திட்டத்தினை உருவாக்கிடுக உடன்ஏற்கனவே ஒரு செயல்திட்டம் முடிவுபெறாமல் இருப்பதாக நமக்கு அறிவிப்பு ஒன்று வந்து நம்மை எச்சரிக்கும் இருந்தாலும் TOSஎனும் சரிபார்ப்பு பெட்டியை சரிபார்த்து கொண்டு Create Project என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக தொடர்ந்துAdd Firebase to your Android App என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக அதனை தொடர்ந்து இந்த செயல்திட்டத்தின் பெயராக com.androidsk.firebaseRemoteConfigSK என்றவாறு உள்ளீடுசெய்து கொள்க பின்னர் இந்த பயன்பாட்டின் சுருக்கு பெயராக Remote Config App என்றவாறு உள்ளீடுசெய்து கொள்க அடுத்து Register appஎன்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக தொடர்ந்து SHA-1 என்பதை காலியாக விட்டிடுக தற்போது இந்த விவரம் தேவையில்லை பின்னர்google-service.json எனும் கோப்பினை நேரடியாக நம்முடைய செயல்திட்டத்திற்குள் பதிவிறக்கம் செய்து கொண்டு Nextஎன்றபொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக பின்னர் விரியும் திரையில் வழிகாட்டியவாறு dependenciesஎன்பதை நகலெடுத்து ஒட்டிடுக பிறகு இந்த செயல்திட்டத்தினை ஆண்ட்ராய்டு ஸ்டுடியோவிற்குள் கொண்டுவந்து சேர்ப்பதற்காக Syncஎன்பதை தெரிவுசெய்து கொண்டு Nextஎன்றபொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக முடிவாக நம்முடைய பயன்பாட்டினை முன்மாதிரி சாதனத்தில்அல்லது உண்மையான கைபேசி சாதனத்தில் செயல்படச்செய்திடுக
குறிப்பு ஃபயர்பேஸானது நாம் புதியதாக சேர்த்த பயன்பாடு சரியாக செயல்படுகின்றதா-வென சரிபார்ப்பதற்காக இந்த படிமுறை தேவையாகும் இந்த படிமுறையை தவிர்த்து அடுத்த படிமுறைக்கு செல்லலாம் இருந்தபோதிலும் இந்தபடிமுறையை தவிர்த்திட-வேண்டாம் என பரிந்துரைக்கப்படுகின்றது
இந்நிலையில்நம்முடைய பயன்பாட்டினை நிறுவுகை செய்து இயக்கியபிறகு நம்முடைய ஃபயர்பேஸின் முகப்புத்திரையை தொடர்ந்து பயன்படுத்தி கொள்ளமுடியும் என்ற செய்தியை மனதில் கொள்க
ஃபயர் பேஸின்தொலைநிலை கட்டமைவை ஆண்ட்ராய்டில் செயல்படுத்துவதற்காக
முதலில் நம்முடைய ஆண்ட்ராய்டு செயல்திட்டத்தில் Firebase Remote Config dependencyஐ சேர்ப்பதற்காகdependenciesஎனும் பகுதியின் கீழ் build.gradle(app)என்பதில் பின்வரும் குறிமுறைவரிகளை நகலெடுத்து ஒட்டிடுக
implementation ‘com.google.firebase:firebase-config:16.0.1’
எச்சரிக்கை https://firebase.google.com/docs/remote-config/use-config-android எனும் முகவரியில் சமீபத்திய குறிமுறைவரிகளை நகலெடுத்துவந்து ஒட்டிக்கொள்க
தொடர்ந்து ஃபயர்பேஸின்முகப்புத் திரையில் நம்முடைய செயல்திட்டத்தினை திறந்து கொள்கஅதன் இடதுபுற பலகத்தின்Grow என்ற பகுதியின் கீழ் Remote Configஎன்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக
2
உடன் இந்த பலகமானது Add your first Parameterஎனும் பொத்தானுடன் தோன்றுவதை காணலாம் அதனை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக
பின்னர் விரியும் திரையில்Parameter Key என்பதற்குlatest_app_version என்றும் Default value எனும்இயல்புநிலை மதிப்பிற்கு nullஎன்றும் உள்ளீடுசெய்து கொண்டு மேலே வலது-புறத்தில் உள்ள Add value for Conditionஎனும்பெயரிலுள்ள கீழிறங்கு பட்டியை விரியச்-செய்திடுக அதில் Define New Conditionஎனும் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக

3
உடன்விரியும் உரையாடல் பெட்டியில் நிபந்தனையின் பெயராக Remote Config App Onlyஎன்றவாறு உள்ளீடுசெய்து கொள்க தொடர்ந்த வண்ணங்கள் போன்றவைகளை நாம் விரும்பியவாறு தெரிவுசெய்து கொள்க பின்னர் கீழிறங்கு பட்டியின் பயன்பாட்டினை தெரிவுசெய்து கொண்டு அதன் வலதுபுறம் அதே கட்டுகளின்பெயரினை தெரிவுசெய்து கொண்டு Create.என்ற பொத்தானை தெரிவுசய்து சொடுக்குக இவ்வாறுநிபந்தனையை உருவாக்கிய பின்னர் Value for Remote Config AppOnly எனும் தலைப்புடன் கோப்பு ஒன்றினை காணலாம் அதிலுள்ள புலத்திற்கு 2 என உள்ளீடுசெய்து கொண்டுAdd Parameterஎன்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக இறுதியாக Publish Changesஎன்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக

4
இங்கு Parameter Keyஎன்பது பயன்பாட்டின் மதிப்பை சுட்டிகாட்டுவதாகும் அவ்வாறே default valueஎன்பது நிபந்தனை ஏதும் இல்லாதபோதும் குறிப்பிட்ட பண்பு திறவுகோளின்மதிப்பாகும் மேலும்Value for Remote Config App என்பது நிபந்தனை பூர்த்தியாவதற்காகஅதனுடைய மதிப்பினை அனுப்புவதாகும் .திருப்பபடும் மற்ற எந்தவொரு பயன்பாட்டின் மதிப்பு ஒன்றுமில்லாதபோது latest_app_versionஎன்றும் மதிப்பு 2 என திருப்பும்போது com.androidsk.firebaseRemoteConfigSK என்றும் கொள்கின்றது
ஆண்ட்ராய்டின் Firebase Remote Config இலிருந்து தரவுகளை பெறுவதற்காக
இந்த Firebase Remote Config இற்கான குறிமுறைவரிகளை எழுவதற்குமுன்இது எவ்வாறு செயல்படுகின்றது என்றவிளக்கத்தினை பார்த்திடுவோம்
Remote Config Singleton Objectஎன்பது தேவையாகும் இது in-appஎன்பதன் இயல்புநிலை மதிப்பை சேமித்து வைக்கின்றதுஅது இந்த சேவையிலிருந்து நிகழ்நிலைபடுத்தப்பட்ட அளவுரு மதிப்புகளை பெறுகின்றது தொடர்ந்து அவ்வாறு பெறும் மதிப்புகளை நம்முடைய பயன்பாட்டில் பயன்படுத்த தயாராகஇருக்குமாறு செய்கின்றது அதன்பிறகு Remote Config objectஇல் in-appஇன்இயல்புநிலை மதிப்பை அமைத்திடவேண்டும் ஏனெனில் Remote Config சேவையிலிருந்து மதிப்பினை பெறுவதற்கு முன் நம்முடைய பயன்பாடானது எதிர்பார்த்தவாறு செயல்படவேண்டும் இதற்காக ஒரு இயல்புநிலை Map (https://developer.android.com/reference/java/util/Map ) அல்லதுXML வளங்களின் கோப்புகளிலிருந்து இதனை உருவாக்குவதன் வாயிலாக செயற்படுத்திட முடியும்
நம்முடைய பயன்பாட்டில் பயன்படுத்தி கொள்வதற்காகஅளவுரு மதிப்புகளை பெறுக இதனை ஃபயர்பேஸின் சேவையாளரிடமிருந்து மீளப்பெறமுடியும் அதன்பின் அதனை நம்முடையபயன்பாட்டில் பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் இதில் ஏதேனும் தவறாக இருந்தால் இருக்கவே யிருக்கின்றது இயல்புநிலை மதிப்பு அது ஆபத்தில் கைகொடுக்கும் அதனால் கவலைப்படாமல் அடுத்த செயலை தொடர்ந்து செயல்படுத்திடுக தொடர்ந்து ஆண்ட்ராய்டு ஸ்டுடியோவில் நம்முடைய குறிமுறைவரிகளை எழுதத்துவங்கிடுவோமா

ஃபயர்பேஸ்-11-தொடர்- ஃபயர்பேஸின்மிகமுக்கிய பயன்பாட்டுதன்மைகள்

இந்த தொடரை தொடர்ந்து படித்துவரும் அனைவரும் கண்டிப்பாக இந்த ஃபயர் பேஸை ஐயம் திரிபற கற்பதன் வாயிலாக வாட்ஸ்அப், ஃபேஸ்புக், ட்விட்டர் ,இன்ஸ்டாகிராம் ,லிங்காடின் போன்ற சமுதாய இணைய பயன்பாடுஒன்றினை முயற்சி செய்தால் கண்டிப்பாக தாமே உருவாக்கிடமுடியும் என்ற செய்தியை மனதில் கொள்க. .தொடர்ந்து
ஃபயர் பேஸ்என்பது கைபேசியின் பயன்பாடுகளையும்இணையப் பயன்பாடுகளையும் உருவாக்கிட உதவிடும் ஒரு தளமாகும் மிகமுக்கியமாக இந்த ஃபயர் பேஸ் என்பது சேவையாளர் பகுதியின் குறிமுறைவரிகளைபற்றியோ பின்புல தரவுகளின் சேமிப்பை-பற்றியோ API-யைபற்றியோ கவலைப்படாமல் சிறந்த கைபேசி பயன்பாடுகளை அல்லது இணையபக்கங்களை அல்லது விளையாட்டுகளை உருவாக்கிடஉதவிடும் ஒரு பின்புல சேவையாகும் என இதனைபற்றி தொழிஸ்நுட்ப அடிப்படையில் மிக விரிவாக கூறலாம் இதில் ஏராளமானவகையில் பல்வேறு பயனுள்ள வசதிவாய்ப்புகள் சிறந்த பயன்பாடுகளை இணையபக்கங்களை உருவாக்குவதற்காக நமக்கு உதவத்தயாராக இருக்கின்றன அவைகளுள் மிகமுக்கியமான பயன்பாட்டு தன்மைகளைமட்டும் இப்போது காணலாம்
1.ஃபயர்பேஸின் நிகழ்வுநேர தரவுதளம்
பொதுவாக தற்போது இணையத்தில் பெரும்பாலான சேவையாளர்களுக்கு மீநிலை உரைமாற்றி நெறிமுறையின் ( Hypertext Transfer Protocol (HTTP))கோரிக்கைகளே தரவுகளை படிப்பதற்கும் எழுதுவதற்கும் அடிப்படைதேவையாக உள்ளன அதனடிப்படையில் பெரும்பாலான தரவுதளங்கள் நாம்கோரிய தரவுகளை மட்டும் வழங்குகின்றன ஆனால் நாம் பயன்பாட்டினை ஃபயர்பேஸுடன் இணைத்திடும்போது நம்முடைய பயன்பாடு வழக்கமான HTTPஇன்படி இணைக்கப்படமாட்டாது அதற்கு பதிலாக HTTPயைவிட மிகவிரைவாக செயல்படும் இணையகுழிவுகள்(Web Sockets) வாயிலாக இணைக்கப்படும் மேலும் தரவுகள் JSONஎன்பதில் சேமிக்கப்பட்டு ஒவ்வொரு வாடிக்கையாளருடனும் நேரடியாக நிகழ்வுநேரத்தில் இணைக்கப்பட்டு ஒத்தியங்கிடுமாறு செயல்படுகின்றது . ஐஓஎஸ் , ஆண்ட்ராய்டு ,ஜாவாஸ்கிரிப்ட் எஸ்டிகே போன்ற அனைத்து தளத்திலும் செயல்படும் பயன்பாடுகளின் வாடிக்கையாளர்களும் ஒரேயொரு நிகழ்வுநேர தரவுதளத்துடன் பகிர்ந்து கொள்ளவும் அவ்வப்போது பெறப்படும் புதிய தரவுகளுக்கேற்ப தானியங்கியாக நிகழ்நிலைபடுத்தி கொள்ளவும் செய்கின்றது அதாவது எந்தவொரு வாடிக்கையாளரும் இந்த பயன்பாட்டில் இணையும்போது அதற்கானதரவுகளை நிகழ்வு நேரத்திலேயே தானாகவே நிகழ்நிலை படுத்தி கொண்டு தொடர்ந்து செயல்படுகின்றது இதனை ஒரு எடுத்துகாட்டின் வாயிலாக சரிபார்த்திடுவோம் உதாரணமாக நாம் உருவாக்கிடும் குழுவிவாத பயன்பாட்டில் புதிய பயனாளர்ஒருவர் தன்னுடைய நண்பர்களுடன் உள்நுழைவுநெறிமுறையை பின்பற்றி இந்த குழுவிவாதத்திற்குள் உள்நுழைவு செய்வதாக கொள்க இவ்வாறு உள்நுழைவு செய்திடும் செயலை ஃபயர்பேஸானது அறிந்தேற்பு செய்தல்எனும் தன்மையை கொண்டு மிகஎளிதாக கையாளுகின்றது ஆனால் செய்திகளை அனுப்புவதற்கும் பெறுவதற்கும் மட்டும் நமக்கென தனியாக ஒரு தரவுதளம் தேவையாகும் ஃபயர்பேஸ் தவிர ஆயிரகணக்கான தரவுதளங்கள் இவ்வாறான தரவுகளை வழங்குவதற்கும் பெறுவதற்கும் தயாராக இணையத்தில் இருக்கின்றன ஆயினும் அவையனைத்தும் நிகழ்வுநேர தரவுகளாக இல்லாமல் அவை ஏற்கனவே சேமித்த தரவுகளை மட்டும் கையாளுபவைகளாக இருக்கின்றன அதனால் நாமும் நிகழ்வுநேர தரவாக அவைகளை மாற்றிடுவதற்காக வேறு ஏதேனும் புதிய தரவுகள் அல்லது செய்திகள் விடுபட்டுவிட்டனவா என ஒவ்வொரு-முறையும் Refresh எனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்திடவேண்டும் ஆனால் இந்த ஃபயர் பேஸின் பயன்பாடுகள் அல்லது இணையபயன்பாடுகள் தானாகவே தரவுதளத்தின்தரவுகளுள் ஏதேனும் மாறுகின்றதெனில் நம்முடைய தலையீடின்றி தானாகவே உடனடியாக அதற்கான செயலியை அழைத்து நிகழ்வுநேரத்திலேயே நிகழ்நிலை படுத்தி கொண்டு தொடர்ந்து செயல்படச்செய்கின்றது அதன்வாயிலாக புதிய செய்தி வந்துள்ளதை பற்றிய அறிவிப்பு ஒன்றையும் உருவாக்கி நமக்குதெரிவிக்கின்றது. தரவுதளத்தில் இவ்வாறு மாறுதல் ஆனதற்காக நம்முடைய பயன்பாட்டினை நிறுத்தம்-செய்து மறுபடியும் இயங்குமாறு செய்யத்தேவையில்லை அல்லது அதற்கான பொத்தானை சொடுக்குதல் செய்திடவும் தேவையில்லை இவ்வாறு செயல்படுவதாலேயே இதனை நிகழ்வுநேர தரவுதளம் என அழைப்பர் இதுநம்முடைய பயன்பாட்டிற்கு அதிக பயனுள்ளதாக அமைகின்றது நிகழ்வுநேர தரவுதளபயன்பாடு இயங்கும்போது இணைய இணைப்பில்லாவிட்டாலும் பரவாயில்லை நம்முடைய கணினியின் நினைவகத்தில் தரவுகளை நிகழ்நிலைபடுத்தி சேமித்து கொள்கி்ன்றது அதன்பின்னர் இணைய இணைப்பு கிடைத்தவுடன் தானாகவே நிகழ்நிலைபடுத்திகொள்கின்றது இந்த நிகழ்வுநேர தரவுதள-மானது ஐஓஎஸ்,ஆண்ட்ராய்டு, இணையம்,சி++,யுனிட்டி போன்றவைகளை ஆதரிக்கின்றது

2.ஃபயர்பேஸின் பிழைச்செய்தி அறிக்கை
நம்முடைய பயன்பாடு இயங்காமல் நின்றுவிடுகின்றபோது உடனடியாக இந்த பயன்படானது சரியாக செயல்படவில்லை சரியாக நிறுவுகை செய்யப்படவில்லைஎன அதனை பற்றிய தவறான கருத்து நம்முடைய மனதில் தோன்றிடும் ஆயினும் பல்வேறு வழிகளில் பயன்பாட்டினை பரிசோதித்து பார்த்தாலும் பல்வேறு சாதனங்களை சார்ந்து பல்வேறு காரணிகளும் அவ்வாறு நின்றுபோவதற்கு காரணமாக இருந்தாலும் அல்லது தொங்கலாக நின்று போனாலும் உடன் இந்த பயன்பாடுகளே இப்படித்தான் என திட்டிடுவோம் அவ்வாறான சூழ்நிலைகளை தவிர்ப்பதற்காக ஃபயர்பேஸின் பிழைச்செய்தி அறிக்கையை பயன்படுத்தி கொள்ளமுடியும் பயன்பாடுகள் அவ்வாறு தொங்கலாக நின்றுவிடுவதற்கு முன் நமக்கு ஒரு எச்சரிக்கை பிழைச்செய்தியை இந்த ஃபயர்பேஸின் முகப்புத்திரையில் காண்பிக்கச்செய்கின்றது பயனாளர்கள் எச்சரிக்கையாக அதனை தவிர்த்து வேறு மாற்று ஏற்பாடு செய்யமுடியும் இந்த ஃபயர்பேஸின் பிழைச்செய்தி அறிக்கை ஆண்ட்ராய்டையும் ஐஓஎஸ்ஸையும் மட்டுமே ஆதரிக்கின்றது

3. ஃபயர்பேஸின் மேககணினி சேமிப்பகம்
நம்முடைய இரும கோப்புகளை மிகமுக்கியமாக உருவப்படங்கள் கானொளிபடங்கள். பிடிஎஃப் போன்ற எதுவாக இருந்தாலும் ஃபயர்பேஸ் மேககணினி சேமிப்பகத்தின் வாயிலாக சேமித்து கொள்ளமுடியும் அதாவது கூகுள் மேககணினியில் ஃபயர்பேஸ் கோப்புகளை வாடிக்கையாளர் ஒருவர் நேரடியாக சேமித்து கொள்ளலாம் பொதுவாக குழுவிவாத பயன்பாடுகளானவை உரைமட்டுமல்லாது உருவப்படங்களும் கானொளி படங்களும் சேர்ந்தவையாகும் அதனால் உரையைமட்டுமே சேமிக்கமுடியும் என்ற வரையறையின்றி பயனாளர்கள் கையாளும்போது பெறுகின்ற அல்லது அனுப்புகின்ற உருவப்படங்கள் கானொளி படங்கள் உரைகளை கொண்ட ஆவணங்கள் போன்று எதுவாக இருந்தாலும் அவைகளை ஃபயர்பேஸின் மேககணினி சேமிப்பகம் அனுமதிக்கின்றது அவைகளை சேமித்திடவும் பயனாளர் உருவாக்கிய கோப்புகளை சேமித்து அவற்றை எந்த நேரத்திலும் எந்தவிடத்திலிருந்தும் தேவைப்படும்போது இதன்வாயிலாக மீளப்பெறவும் முடியும் இந்த ஃபயர்பேஸின் மேககணினி சேமிப்பகமானதுஐஓஎஸ், ஆண்ட்ராய்டு, இணையம் ,சி++,யுனிட்டி போன்றவைகளை ஆதரிக்கின்றது

4. ஃபயர்பேஸின் அறிந்தேற்பு
ஒரு சாதனத்தின் வாயிலாக குழுவிவாத பயன்பாடுகளில் பயனாளர் ஒருவர் இணையும்போது அவரை சுட்டுவதற்கான பயனாளரின் பெயர் ,கடவுச்சொற்கள் அல்லது வேறு வகைகளில் அவரை பற்றி அறிந்து நம்மோடு குழுவிவாதத்திற்கு அனுமதி செய்திடவும் இந்த தரவுகளை சேமித்து வைத்து கொண்டு பின்னர் குழுவிவாதத்தின் போது அனுமதிப்பதற்கும் இதே நடைமுறையை அனைத்து சாதனங்களிலும் பின்பற்றிடவும் செய்திடுவோம் இந்த நடைமுறையை ஃஃபயர் பேஸின் அறிந்தேற்பு வசதியானது ஒரு சிறந்த பின்புல சேவையாக வழங்குகின்றது SDK’s இன் கூகுள் ,ஃபேஸ்புக், ட்விட்டர், கைபேசி எண், மின்னஞ்சல் முகவரி ஆகியவற்றின் பல்வேறு வாய்ப்புகளின் வாயிலாக ஒருங்கிணைந்த ஒட்டுமொத்த சுட்டியாக பயன்படுத்தி அறிந்தேற்புசெய்து கொள்ளமுடியும் இவைமட்டுமல்லாது மின்னஞ்சல் அல்லது கைபேசிவாயிலான ஒருமுறைமட்டுமான கடவுச்சொற்களைகொண்டு உள்நுழைவு செய்வதை போன்றும் கடவுச்சொற்களை மறுஅமைவு செய்வதுபோன்றும் எந்தவொரு செயலையும் கையாளவும் பின்புல சேவைகளில்எழும் பிரச்சினைகளை தீர்வுசெய்திலும் ஒவ்வொருவரும் ஏராளமான அனுபவத்தை கொண்டிருப்பார்கள் அவையனைத்தையும் ஃபயர் பேஸின் பயனாளர் இடைமுகப்பு வசதியானது மிகஎளிதாக கையாளுகின்றது திறமூல நூலகங்களால் வழங்கப்படும் பயனாளர் அனுபவங்களைஇதற்காக பயன்படுத்தி கொள்ளமுடியும் பிரபலமான கூகுளின் உள்நுழைவு , ஃபேஸ் புக்கின் உள்நுழைவு போன்ற சுட்டி அடையாளங்களான மின்னஞ்சல் முகவரி ,கடவுச்சொற்கள், கைபேசி எண்கள் ஆகியவற்றுடன் பயனாளர் இடைமுகப்பு தொடரோட்டத்தில்உள்நுழைவு செய்வதை கையாளுவதற்காக ஒரு கீழிறங்கு பட்டிமூலம் அறிந்தேற்பு தீர்வு செய்வதன் வாயிலாக ஃபயர்பேஸின் பயனாளர் இடைமுகப்பு வழங்குகின்றது ஃபயர்பேஸின் அறிந்தேற்பு வசதியானதுஐஓஎஸ், ஆண்ட்ராய்டு, இணையம் ,சி++,யுனிட்டி போன்றவைகளை ஆதரிக்கின்றது

5. ஃபயர்பேஸின் ஆய்வுகூடம்
ஆண்ட்ராய்டு ஆனது ஒரு திறமூல இயக்கமுறைமையாகும் அதனால் எந்தவொரு நபரும் இந்த இயக்கமுறைமையை பயன்படுத்தி கொள்ளவும் அல்லது மாறுதல் செய்து பயன்படுத்தி கொள்ளவும் முடியும் அதனால் கைபேசி உற்பத்தியாளர்கள் தங்களுடைய கைபேசியின் வன்பொருளை உருவாக்குவதில்மட்டும் கவணம் செலுத்தினால் போதும் ஏராளமான நிறுவனங்கள் பல்வேறு வகைகளில் பல்வேறு அளவுகளில்கைபேசி சாதனங்களை உருவாக்கினாலும் அவையனைத்தும் ஆண்ட்ராய்டு இயக்கமுறைமைகளில் மட்டும்செயல்படுமாறு உற்பத்தி செய்தால் போதுமானதாகும் இந்நிலையில் ஆண்ட்ராய்டில் செயல்படும் பயன்பாடுகளை உருவாக்கும் நிரலாளர்கள் தாம் உருவாக்கும்பயன்பாடானது எந்தவொரு ஆண்ட்ராய்டு இயக்கமுறைமை பதிப்புகளிலும் எந்தவொரு ஆண்ட்ராய்டு செயல்படும் சாதனங்களிலும் திரையின் நீளஅகலஅளவுகள் எவ்வளாக இருந்தாலும் செயல்படுமாறு கட்டமைத்திடவேண்டும் அதற்காக கைகொடுக்க வருவதுதான் ஃபயர்பேஸின் ஆய்வுக்கூடம் கூகுளின் தரவுகளின்மையத்தில் நேரடியாக எந்தவுொரு புதிய ஆண்ட்ராய்டு சாதனமாக இருந்தாலும் நம்முடைய ஆண்ட்ராய்டு பயன்பாட்டினை இந்த ஃபயர்பேஸின் ஆய்வுகூடத்தின் வாயிலாக பரிசோதித்து பார்க்கலாம் குறிப்பிட்ட கட்டமைப்புகளுடைய சாதனத்தின் நம்முடைய பயன்பாடு செயல்படும்போது எழும் பிரச்சினைகளை தெரிந்து அதற்கான தீர்வினை முன்கூட்டியே காண உதவுகின்றது இதன்வாயிலாக நம்முடைய பயன்பாடுகளில் Robo Test,Instrumentation Test அல்லது Game Loopஆகிய பல்வேறுபரிசோதனைகளைசெய்து சரிபார்த்திடலாம் இவையனைத்தும் நம்முடைய பயன்பாடு செயல்படும்போது ஏற்படும் இறுதிவிளைவுகள் என்னவாக இருக்குமென காணஉதவுகின்றன இவ்வாறான பரிசோதனையின் முடிவாக நம்முடைய பயன்பாடுகளை செயல்படுத்துவதால் உருவாகும் இறுதிவிளைவுகளை கானொளி காட்சிகள், செயல்வரைபடம், திரைக்காட்சி, திறன் அறிக்கை போன்றவைகளாக வழங்குகின்றது இவைகளின் வாயிலாக வெவ்வேறு ஆண்ட்ராய்டு சாதனங்களில் நம்முடைய பயன்பாடு எவ்வாறு செயல்படும் என அறிந்து கொள்ளலாம் ஃபயர்பேஸின் ஆய்வுகூடமானது ஆண்ட்ராய்டினை மட்டும் ஆதரிக்கின்றது

6. ஃபயர்பேஸை செயல்படுத்துதல்(host)
ஒரு எளிமையான HTML அடிப்படையிலானஉரைகள் அல்லது உருவப்படங்கள் உள்ளடங்கிய இணைய பக்கங்களின் மேல்மீட்பு பட்டிகள் அனைத்தும் மாறாதது அல்லது நிலையானது என்ற நிலைதற்போது இல்லை அவையனைத்தும் அவ்வப்போது மாறிகொண்டே யிருக்கும் என்ற புதிய சகாப்தத்தில் நாமெல்லோரும் வாழ்ந்து வருகின்றோம் அதனால் ஏராளமான அசைவூட்டு படங்கள் ,கானொளிபடங்கள் போன்றவைகளடங்கிய குறிப்பாக இணைய பயன்பாடுகளானது அதனுடைய புதிய உள்ளடக்கங்களுக்காக புத்தாக்கம் செய்யவேண்டிய தேவையில்லாத பதிலிறு இணைய சகாப்தத்தில் வாழ்ந்து வருகின்றோம் இவையனைத்திற்கும் ஃபயர் பேஸின்முகப்பானது மிகபொருத்தமான இணைய பயன்பாடாகஅமைகின்றது நாம் பதிலிறு(responseive) இணைய பயன்பாட்டினை செயல்படுத்தி SSDஇன்பின்புலத்தினை செயல்படுத்ததுல் SSL சான்றிதழை செயல்படுத்துதல் போன்றவைகளை மட்டும் வழங்கினால் போதும் இவையனைத்தையும் ஃபயர் பேஸ் செயல்படுத்துதலில் ஒன்றாக வழங்குகின்றது நம்முடைய பயனாளர்களின் நம்பிக்கைகுரிய கைபேசி பயன்பாடுகளாக அல்லது இணையபக்கங்களாக அல்லது இணைய பயன்பாடுகளாக இதனை செயல்படுத்திடமுடியும்

ஃபயர்பேஸ்-10-தொடர்-ஃபயர்பேஸின் பல்வேறு வசதிவாய்ப்புகள்-2

இயக்கநேர இணைப்புகள்
பயனாளர்கள் அனைவரையும் கைபேசி பயன்பாடுகளை மட்டும் சுற்றிசுற்றி வருமாறான ஒரு செயல்பாட்டு வழியாக ஃபயர்பேஸின்இயக்கநேர இணைப்புகளானவை அமைகின்றன. மேலும் குறிப்பிட்ட இடத்தில் தேவையான கைபேசி பயன்பாடுகள் நிறுவப்படவில்லை யென்றாலும் பரவாயில்லை அதற்காக பயனாளர்கள் தயங்கி நம்பிக்கை இழந்து நின்றிடாமல் தம்முடைய செயலாக்கத்தை தொடர்ந்து செயல்படுத்து-வதற்காக இந்தஇயக்கநேர இணைப்புகளை மட்டும் தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்தால் போதும்உடன் நிறுவுகை செய்வதற்கான இணைப்புகளை இந்த இயக்கநேர இணைப்பு-களானவை தானாகவே மீட்டெடுக்கின்றன,மேலும் இந்தஇயக்கநேர இணைப்புகளானவை எந்தவொரு சாதனங்களிலும் கைபேசியிலும் மேஜைகணினியிலும் செயல்படும் திறன்-மிக்கது. இந்தஇயக்கநேர இணைப்புகளானவை கூகுள் ப்ளே ஸ்டோர் அல்லது அப் ஸ்டோர் இருக்குமிடத்திற்கு அழைத்து சென்று தானாகவே பதிவிறக்கம்செய்து நிறுவுகை செய்து கொள்ளும் வசதியை அளிக்கின்றன

1

பயன்பாடுகளை பணமாக்க உதவுவிடும் AdMob எனும் வசதி
AdMob என்பது கைபேசிபயன்பாட்டிற்குள் விளம்பரங்களை கொண்டுவரவேண்டும் என்ற இலக்குடன் கூடியஒரு கைபேசி விளம்பரதளமாகும் பொதுவாக கைபேசிபயன்பாடுகளை உருவாக்குநர்களின் முதன்மையான செயலே அதனை தொடர்ந்து நன்கு மேம்படுத்தி பணமாக்குவதுதான் மேலும் கூகுளானது பயனாளர்களுக்கு உதவிடுவதற்காக கணிசமான விளம்பரங்களை விளம்பரப்படுத்துகின்றன. அதைவிட இவ்வாறு வருவாய் ஈட்டக்கூடிய பல்வேறு கருவிகள் ஃபயர்பேஸில் முன்கூட்டியே கட்டமைக்கப்பட்டே கிடைக்கின்றன ஆயினும் நம்மில் பெரும்பாலானோர் இந்த கட்டணமில்லாத அற்புதமான செயலை பயன்படுத்தி கொள்வதே யில்லை இவ்வாறான பயன்பாட்டினை பயன்படுத்திடும் செயலையும் விளம்பர தரவுகளையும் வழங்குவதற்காக ஃபயர்பேஸ் பகுப்பாய்வுடன் இணைந்து இந்த AdMobஎன்பது செயல்படுகின்றது என்ற செய்தியை மனதில் கொள்க

2
சிறந்த ஆவணங்களை வழங்குதல்
ஆண்ட்ராய்டு ,ஐஓஎஸ் போன்ற எந்தவொரு தளத்தில் நாம் இருந்தாலும் ஃபயர் பேஸானது அவ்விடத்திலுள்ள ஆவணங்களை படித்திட உதவுகின்றது மேலும் நாம் எந்த ஆவணங்களை உருவாக்க விரும்புகின்றோமோ அதனை அனுமதிக்கின்றது இதிலுள்ள Spark என்பதை இலவசமகவும் Flame, Blazeஆகியவை கட்டணத்துடனும் நாம் பயன்படுத்தி கொள்ள தயாராக இருக்கின்றன இவை கட்டணத்துடன் கூடியதாக இருந்தாலும் கட்டணமில்லாத Dynamics Linksபோன்ற வசதிகளை ஒரே இடத்தில் பயன்படுத்தி கொள்ளவும் இது அனுமதிக்கின்றது

3
கைபேசி பயன்பாடுகளின் பின்புல சேவை
இந்த ஃபயர்பேஸானது ஏராளமான பயன்பாடுகளை கையாளுகின்றது அதாவது நிகழ்நேர தரவுதளசேவை, பயனாளர்களை அங்கீகரித்தல், தளங்களை / பயன்பாடுகளை நிறுவகை செய்தல் ஆகிய பல்வேறு செயல்களை எளிதாக செயல்படுத்துவதற்கான வலுவான பின்புல சேவையை இந்த ஃபயர் பேஸானது வழங்குகின்றது மேலும் அறிவிப்புகள், மேகக்கணி செய்தி, பகுப்பாய்வு, விளம்பரங்கள், கணினிஇயங்காமல் நின்றுபோன அறிக்கை என்பன போன்ற வசதிகளையும் பயனாளர்களுக்கு பின்புல சேவையாக இந்த ஃபயர் பேஸானது அளிக்கின்றது அதுமட்டுமல்லாது பயனாளர்களின் பின்புல சேவைக்காக கூகுளின் ப்ளே ஸ்டோரிலும் அப்ஸ்டோரிலும் நாளுக்கு நாள் புதிய பயன்பாடுகளையும் வசதி வாய்ப்புகளையும் சேர்ந்து கொண்டேயுள்ளன மேலும் இவ்வாறான கைபேசி பயன்பாடுகளை பின்தொடரும் பயனர்களின் எண்ணிக்கையில் ஒரு பெரிய எழுச்சியாக அதாவது கடந்த அக்டோபர் 2014இல் ஏறத்தாழ 100,000 பயனாளர்கள் இவைகளை பதிவிறக்கம் செய்து கொண்டார்கள் அதனை தொடர்ந்து தற்போது சுமார்450,000 பயனாளர்கள் கூகுள் ப்ளே ஸ்டோரிலும் அப்ஸ்டோரிலும் இருந்து தமக்கு தேவையான பயன்பாடுகளை பதிவிறக்கம் செய்து பயன்படுத்தி கொள்கின்றனர்
மேகணினி விளையாட்டிற்கான எளிதான பயன்பாட்டு மேடை
தற்போது பலர் சுத்தமான இடைமுகத்திற்காக Azure என்பதையும், வேறுபலர் எளிய அமைப்புகளுக்காக Herokuஎன்பதையும், மேலும் பலர் பெரிய வரிசையான கருவிகளுக்காக AWS என்பதையும் மேககணி விளையாட்டுகளுக்காக பயன்படுத்தி வருகின்றனர் ஆயினும் இவை இன்னும் துவக்கநிலை வசதிகளையே பயனாளர்களுக்கு வழங்கி கொண்டிருக்கின்றன அதனால் எளிய விலை, ஏராளமான வசதிவாய்ப்புகள், கைபேசிமையம், ஒரேயொரு SDK, எளிதாக புரிந்துகொள்ளக்கூடிய ஆவணங்கள் ஆகிய நன்மைகளை வழங்க தயாராக இருக்கும் புதிய வகை விளையாட்டு வீரரான , சுத்தமான கட்டுகளையும் முகப்பையும் கொண்ட இந்த ஃபயர்பேஸின் மேககணினி தளத்திற்கு பலநிறுவனங்களும் தற்போது மாறத்தயாராகவுள்ளன

ஃபயர்பேஸ்-9-தொடர்-ஃபயர்பேஸின் பல்வேறு வசதிவாய்ப்புகள்

இந்த ஃபயர் பேஸிலுள்ளஒரு சில வசதி வாய்ப்புகளை ஒரு பறவை பார்த்திடுவோம்.

முன்கூட்டியே கட்டமைக்கப்பட்ட கட்டணமற்றபகுப்பாய்வு
அனைத்து ஃபயர்பேஸின் பயன்பாடுகளிலும் கூகுளிலிருந்து பெறப்பட்ட முன்கூட்டியே கட்டமைக்கப்பட்ட கட்டணமற்ற வலுவான பகுப்பாய்வு தொகுப்பு உள்ளது பயனாளர்கள் நம்முடைய பயன்பாடுகளில் என்ன செய்தாரகள் என காணவும் விளம்பர நடவடிக்கைகள் எவ்வாறு செயல்படுத்தப படுகின்றன எனவும் பல்வேறு வலைபின்னல்களின் தன்மை என்னவெனவும் வரையறுக்கப்பட்ட வரையறைக்குள் பயனாளிகளின் குழுக்கள் எவ்வாறு செயல்படுகின்றனர் என காணவும் இதன் வாயிலாக முடியும் கூகுளின் மேககணினி தளத்தின் பயன்பாடுகளின் அதே அமைவுகளை கொண்டு நம்முடைய ஃபயர்பேஸின் பயன்பாடுகளிலும் தரவுகளிலும் பயன்படுத்தி கொள்ளமுடியும் மேம்பட்ட வினா வேண்டுமெனில் பேரளவு வினாவிற்கு பதிவேற்றம் செய்து கொள்ளலாம்
நம்முடைய ஃபயர்பேஸின் முகப்பு பக்கத்தில் பின்வரும் குறிமுறை வரிகளை கொண்டு ஆண்ட்ராய்டு பயன்பாடுகளின் நிகழ்வுகளை கையாளமுடியும்
Bundle bundle = new Bundle();
bundle.putString(FirebaseAnalytics.Param.ITEM_ID, id);
bundle.putString(FirebaseAnalytics.Param.ITEM_NAME, name);
bundle.putString(FirebaseAnalytics.Param.CONTENT_TYPE, “image”);
mFirebaseAnalytics.logEvent(FirebaseAnalytics.Event.SELECT_CONTENT, bundle);
மேலும் இதுபோன்றஆண்ட்ராய்டு பயன்பாடுகளின் நிகழ்வுகளை கையாளுவதற்கான குறிமுறைவரிகள் வேண்டுமெனில் https://firebase.google.com/docs/analytics/ என்ற இணையதளபக்கத்திற்கு சென்று பதிவிறக்கம்செய்து கொள்க
ஃபயர்பேஸில் கோப்புகளை SDK வாயிலாக சேமித்து வைத்து கொள்ளுதல்
தற்போது ஃபயர்பேஸானது நம்முடைய அனைத்து கோப்புகளையும் SDK வாயிலாக தேக்கிவைத்து கொண்டு மேலேற்றம் செய்திடுகின்றது இதற்காகவென AWS ,S3 என்பன போன்று நாம் இதில் அல்லது வேறு எங்கும் நமக்கென தனியாக இணைய கணக்கு எதுவும் துவங்கத் தேவையில்லை ஆயினும் SDK வாயிலாக நம்முடைய கோப்புகளை அத்தாட்சி பெறுவது மேலேற்றம் செய்வது ஆகிய பணிகளை கையாளுவதற்கான ஒருசில குறிமுறைவரிகள் பின்வருமாறு இவ்வாறான கோப்புகளனைத்தையும் இதனுடைய ஒரேமுகப்பு பக்கத்தில் காணலாம்

// grab our references
var auth = firebase.auth();
var storageRef = firebase.storage().ref();
// function to handle file upload
function handleFileSelect(event) {
// grab the file
var file = event.target.files[0];
// create the metadata
var metadata = {
‘contentType’: file.type
};
// push the file
var uploadTask = storageRef.child(‘images’).put(file, metadata);
}
// sign the user in when the page loads
// storage can only be used if signed in (can be anonymous signin)
win dow.onload = function() {
// Sign the user in anonymously since accessing Storage requires the user to be authorized.
auth.signInAnonymously().then(function(user) {
console.log(‘Anonymous Sign In Success’, user);
}).catch(function(error) {
console.error(‘Anonymous Sign In Error’, error);
});
}
கோப்புகளை எளிதாக பாதுகாக்கலாம்
உண்மையான பயனாளர் நேரடியான தரவுதள கோப்புகளை கையாளுவதை போன்றே இந்த SDK விலும் தங்களுடைய கோப்புகளைமிகஎளிதாக பாதுகாப்பாக வைத்து பராமரித்திடலாம் நம்முடைய பயன்பாடுகளில் பல்வேறு புதிய வசதிகளுடனான புதிய பதிப்புகள் வெளியிடப்படும்வரை காத்திருக்காமல் தேவைப்படும்போதல்லாம் தேவையான பயன்களை இயலுமை செய்து அல்லது தேவையற்றதை நீக்கம்செய்து கொண்டு மாறிகளை நிகழ்நிலைபடுத்தி கொள்ளலாம் இதற்கானஅனைத்து கட்டமைவுகளும் இதன்முதன்மை பக்கத்திலேயே நாம் பயன்படுத்தி கொள்ள தயாராக இருக்கின்றன இவ்வாறான மாறிகளை config.getBoolean(‘holiday_promo_enabled’);எனும் கட்டளைவரிவாயிலாக அமைத்து கொள்க
பரிசோதனை சாலை
ஆண்ட்ராய்டு சாதனமுழுவதுமுள்ள பயன்பாடுகளனைத்தையும் பரிசோதனை பயன்பாட்டின் வாயிலாக ஆண்ட்ராய்டு devices, shapes, sizes, screens ஆகியவற்றின் logs , videos ,screenshotsஆகியவற்றை இந்த ஃபயர்பேஸ் முகப்பு திரையின்பரிசோதனை சாலைவாயிலாக பரிசோதித்து சரிபார்த்திடலாம்

மேககணினி செய்திகள்
முந்தைய கூகுளின் மேககணினி செய்திகளே தற்போதைய ஃபயர்பேஸின் மேககணினி செய்தி(Firebase Cloud Messaging சுருக்கமாக FCM ஆக) கட்டணமில்லாமல் கிடைக்கின்றது பயனாளர்கள் எந்தவொரு சாதனத்தினைகைவசம் வைத்திருந்தாலும் அவர்களுக்கு எளிதாக இந்த FCM கிடைக்கின்றது தற்போது நாளொன்றிற்கு 1.7பில்லியன் பயனாளர்களுக்கு பல்வேறு வகையான 2 பில்லியன் சாதனங்களுக்கு ஃபயர் பேஸின் பல்வேறு வகையான பயன்பாடுகளின் வாயிலாக இந்த FCM கிடைக்கின்றது சாதனம் அல்லது பயன்பாடு செயல்படவில்லையன்றாலும் அதனை சரிசெய்து பழையவாறு செய்வதற்கான Dashboard Error Reportsஎனும் அறிக்கைகளும் பயனாளர்களுக்கு கிடைக்கச் செய்யப்படுகின்றது அதிகபாதிப்புஏற்படுத்திடும் அல்லது பாதிப்புஏற்படுத்தாத பிழைகளின் தரவுகளை சேகரித்துபிரச்சினைகளை சரிசெய்தல் ஒருங்கிணைந்த பகுப்பாய்வுசெய்தல் அனைத்து பயனாளர்களுக்கும் தேவையான அறிவிப்பை அனுப்புதல் ஆகிய அனைத்துபணிகளும் ஃபயர் பேஸின் முகப்புதிரையின் இந்த மேககணினி செய்திகளின் வாயிலாக செயல்படுத்தபடுகின்றது

Previous Older Entries