லிபர் ஆஃபிஸ் இம்ப்பிரஸ்-5.2.தொடர்-14-படவில்லைகளின் காட்சி

நாம் இதுவரையில் லிபர் ஆஃபிஸ் இம்ப்பிரஸ்-5.2 எனும் இந்த தொடரில் புதிய படவில்லைகளை எவ்வாறு உருவாக்குவது ,கட்டமைவுசெய்வது, மேம்படுத்துவது, அழகூட்டுவது என்றவாறு கடந்த பதிமூன்று தொடர்களின் வாயிலாக பார்த்து வந்தோம் இவ்வாறு உருவாக்கிய படவில்லைகளை எவ்வாறு காட்சிபடுத்துவது என இந்த தொடரில் காண்போம் எந்த படவில்லையை படவில்லைகாட்சியாக எவ்வளவு கால இடைவெளியில் காண்பிப்பது படவில்லை காட்சியானது தானாகவே காண்பிக்க-வேண்டுமா அல்லது நாம் தலையிட்டு காண்பிக்கச்செய்யவேண்டுமா இரு படவில்லை-களின் காட்சிகளுக்கு இடையேயான நிலைமாற்றி எவ்வாறு இருக்கவேண்டும் ஒவ்வொரு படவில்லைக்குமான அசைவூட்டங்கள், படவில்லை காட்சியின்போது நாம் ஏதேனும் பொத்தானை சொடுக்குதல் செய்தல் அல்லது இணைப்பு செய்தால் என்ன நடைபெறும் ஒரேசமயத்தில்இருவேறு இடங்களில்படவில்லை காட்சியை எவ்வாறு காண்பிக்கச்செய்வது ஆகிய பல்வேறு தகவல்களையும் உள்ளடக்கியதே இந்த லிபர் ஆஃபிஸ் இம்ப்பிரஸின் படவில்லை காட்சியாகும் பொதுவாக பெரும்பாலான செயல்-களனைத்தும் ஒன்றாக சேர்த்து படவில்லைகளின் சுருக்கமான வரிசைதொகுப்பில் Slide Sorterஎன்றவாறு வைக்கப்பட்டுவிடும் இதனை செயற்படுத்திடுவதற்காக திரையின் மேலே முதன்மை கட்டளை பட்டையில் View > Slide Sorterஎன்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவு செய்து சொடுக்குக அல்லது பணிநிலைய பலகத்தின் மேலே Slide Sorterஎனும் தாவி-பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் Slide Sorterஎனும் படவில்லைகளின் சுருக்கமான வரிசைதொகுப்பு திரையில்தோன்றிடும் பின்னர் திரையின் மேலே முதன்மை கட்டளை பட்டையில் Slide Show > Slide Show Settingsஎன்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவு செய்து சொடுக்குக உடன் Slide Show எனும் உரையாடல் பெட்டி திரையில் தோன்றிடும்

1
இந்த உரையாடல் பெட்டியில் Range எனும் பகுதியில் நாம் அனைத்து படவில்லைகளிலும் அமைவை மாற்றியமைத்திடவேண்டுமென விரும்பினால் All Slidesஎன்பதையும் குறிப்பிட்ட படவில்லைமுதல் குறிப்பிட்ட படவில்லைவரை எனில் From என்பதையும் குறிப்பிட்ட படவில்லை மட்டும் எனில் custom Slide Show என்பதையும் தெரிவுசெய்து கொள்க அதுமட்டுமல்லாது பின்னிரண்டையும் தெரிவுசெய்தால் அதனருகில் உள்ள கீழிறங்கு பட்டியலின் வாயிலாக எந்த படவில்லையென குறிப்பிடுக
அதனை தொடர்ந்துType எனும் பகுதியில் Default,Window,Autoஎன்றவாறு உள்ள வாய்ப்புகளில் தேவையானதையும் Optionsஎனும் பகுதியில் நாம் விரும்பும் வாய்ப்பு-களையும் தெரிவுசெய்து கொள்க மேலும் Multiple displays எனும் பகுதியில் Presentation display என்பதன் கீழிறங்கு பட்டியலில் தேவையானவாறு தெரிவுசெய்து கொண்டு okஎனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக
இவ்வாறு படவில்லைகளின் அடிப்படைகளை கட்டமைவுசெய்தபின்னர் படவில்லைகளின் காட்சியில் குறிப்பிட்ட படவில்லையை காட்சியாக காண்பிக்க நாம் விரும்பவில்லை எனும் நிலையில் படவில்லைகளின் பலகத்தில் அல்லது படவில்லைகளின் சுருக்க தொகுப்பு காட்சியில் மறைக்கவிரும்பும் படவில்லையை மட்டும் தெரிவுசெய்து கொள்க பின்னர் திரையின் மேலே முதன்மை கட்டளை பட்டையில் Slide Show > Hide Slide என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக அல்லது திரையின் மேலே உள்ள கருவிகளின் பட்டையில் Hide Slideஎன்ற உருவப்பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக அல்லது சுட்டியின் வலதுபுற பொத்தானை சொடுக்குக உடன்விரியும் சூழ்நிலை பட்டியில் Hide Slideஎன்றவாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக
இவ்வாறு மறைக்கப்பட்ட படவில்லையில் படவில்லை காட்சிக்கு தேவையானவாறு மாறுதல்கள் செய்தபின்னர் அதனை மீண்டும் படவில்லைகாட்சியில் தோன்றிட செய்திட விரும்புவோம் அதற்காகபடவில்லைகளின் பலகத்தில் அல்லது படவில்லைகளின் சுருக்க தொகுப்பு காட்சியில் மீண்டும் தோன்றிடவிரும்பும் படவில்லையை தெரிவுசெய்து கொள்க பின்னர் திரையின் மேலே முதன்மை கட்டளை பட்டையில் Slide Show > Show Slide என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக அல்லது திரையின் மேலே உள்ள கருவிகளின் பட்டையில் Show Slideஎன்ற உருவப்பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக அல்லது சுட்டியின் வலதுபுற பொத்தானை சொடுக்குக உடன்விரியும் சூழ்நிலை பட்டியில் Show Slideஎன்ற வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக
இந்த படவில்லைகளின் காட்சியை வரிசையாக காண்பிக்கச்செய்வதற்கு பதிலாக வாடிக்கையாளர் விரும்பியபடவில்லைகளை மட்டும் காட்சியாக காண்பிக்கச்செய்யலாம் இதற்காக திரையின் மேலே முதன்மை கட்டளை பட்டையில் Slide Show > Custom Slide Show என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் Custom Slide Showஎனும் உரையாடல் பெட்டிதிரையில் தோன்றிடும அதில் Newஎனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் DefineCustom Slide Showஎனும் உரையாடல் பெட்டிதிரையில் தோன்றிடும அதில் Nameஎன்பதில் படவில்லைகாட்சிக்கான பெயரை உள்ளீடு செய்து கொள்க
பின்னர் Existing slidesஎன்பதில் உள்ள படவில்லைகளின் பட்டியலில் தேவையான படவில்லைகளை தெரிவுசெய்துகொண்டு அதனருகில் உள்ள >>என்ற குறியீட்டினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் நாம் தெரிவுசெய்த படவில்லைகள் Selected Slidesஎன்ற பகுதிக்கு சென்று சேர்ந்துவிடும் அதன்பின்னர் okஎனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக பின்னர் Custom Slide Showஎனும் உரையாடல் பெட்டியில் Use Custom Slide Show எனும் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து கொண்டு okஎனும் பொத்தானை சொடுக்குக

2
இதன்பின்னர் வாடிக்கையாளர் விரும்பியவாறு திருத்தம் செய்வதற்காக இதேCustom Slide Showஎனும் உரையாடல் பெட்டியில்Edit என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன்விரியும் திரையில் தேவையானவாறு மாறுதல்கள் செய்து கொள்க ஒரு படவில்லை காட்சியின் படவில்லையை மற்றொரு படவில்லை காட்சியின் கோப்பிற்கு நகலெடுத்திடுவதற்காக இதே உரையாடல் பெட்டியில்copy எனும் பொத்தானை சொடுக்கு-வதன் வாயிலாக நகலெடுத்து செல்லமுடியும் படவில்லைகளின் காட்சியை முன்காட்சியாக காண startஎனும் பொத்தானை சொடுக்குதல் செய்திடுக இறுதியாக okஎனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக
ஒரு படவில்லையிலிருந்து மற்றொரு படவில்லைக்குகாட்சி மாறும்போது எவ்வாறு இருக்கவேண்டும் என கட்டமைவுசெய்வதையே படவில்லைமாறுகை அல்லது படவில்லை நிலைமாற்றி (Slide Transition) என அழைப்பர்

3
அதனை புதியதாக சேர்த்திடுவதற்காக குறிப்பிட்ட படவில்லைக்கு மட்டும் எனில் அதனைமட்டும் தெரிவுசெய்து கொள்க அனைத்து படவில்லைகளுக்கும் எனில் அவ்வாறு தெரிவுசெய்திடவேண்டாம் படவில்லையின் பக்கபட்டையில் Slide Transitionஎனும் உருவப்பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் Slide Transitionஎனும் உரையாடல் பெட்டி திரையில் தோன்றிடும் இவ்வுரையாடல்பெட்டியில் Apply to selected slides என்பதன் கீழுள்ள பட்டியல்களில் தேவையானதை மட்டும் தெரிவுசெய்து கொள்க இவ்வாறு தெரிவு செய்யப்பட்ட வாய்ப்புகளுடன் இயல்புநிலையில் உள்ளவைகளில் Modify transition என்ற பகுதியில் உள்ள sound,Speed ஆகியவற்றின் கீழிறங்கு பட்டியலின் வாயிலாக நாம் விரும்பியதை மட்டும் தெரிவுசெய்து கொள்க இதில் sound என்பதை தெரிவுசெய்திருந்தால் இதிலுள்ள கீழிறங்கு பட்டியலில் Other soundஎனும் வாய்ப்பினையும் தொடர்புடைய இசையையும் தேடிபிடித்து தெரிவுசெய்து கொள்க இந்நிலையில் இவைகளுக்கு கீழுள்ள Loop until next soundஎனும் வாய்ப்பு தானாகவே தெரிவுசெய்து கொள்ளப் பட்டுவிடும்.மேலும் Advanced Slideஎன்ற பகுதியிலுள்ள நாம் தெரிவுசெய்வதுஎனில் On mouse clickஎன்பதையும் அல்லது தானாகவே எனில் Automatically after என்பதையும் அதில் எவ்வளவு நேரம் என்பதையும் தெரிவுசெய்துகொண்டு அனைத்து படவில்லைகளுக்கும் எனில் Apply to All Slides என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக இவ்வாறு செய்த மாறுதல்கள் படவில்லை காட்சியில் எவ்வாறு செயல்படுத்திடப்படுகின்றது என அறிவதற்கு இதனை தொடர்ந்துSlideShow. என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக நாம் செய்துவரும் மாறுதல்கள் உடனுக்குடன் அறிந்து கொள்வதற்காக Automatic previewஎனும் வாயப்பினை தெரிவுசெய்து கொள்க இவ்வாறான மாறுதல்களை உடனுக்குடன் படக்காட்சியில் பார்வை-யிடுவதற்காக Playஎனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக
இவ்வாறு மாறுகை செய்யப்பட்டபின்னர் தேவையில்லை எனில் Slide Transitionஎனும் இதே உரையாடல் பெட்டியில் No Transitionஎனும் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து நீக்கம் செய்துகொள்க அவ்வாறே இயல்புநிலை கால அளவை அமைத்திடுவதற்காக Slide Transitionஎனும் இதே உரையாடல் பெட்டியில் No Transitionஎனும் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து கொண்டபின்னர் Automatically after என்பதையும் எவ்வளவு நேரம் என்பதையும் தெரிவுசெய்து கொண்டு அனைத்து படவில்லைகளுக்கும் எனில் Apply to All Slides என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக
ஒவ்வொரு படவில்லைக்கும் ஒவ்வொரு காலஅளவை அமைத்திடுவதற்காக திரையின் மேலே முதன்மை கட்டளைபட்டையில் Slide Show > Rehearse Timingsஎன்றவாறு கட்டளைகள தெரிவுசெய்து சொடுக்குக அல்லதுSlide Show எனும் கருவிகளின் பட்டையில் Rehearse Timingsஎனும் உருவப்பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் படவில்லை காட்சியானது முழுத்திரையிலும் தோன்றிடும் அதனோடு காலஅளவு திரையின் கீழே வலதுபுற மூலையிலும் தோன்றிடும் குறிப்பிட்ட படவில்லை காட்சியானது வேகமாக முடிவுற்று அடுத்த படவில்லையை திரைக்கு கொண்டுவர காலஅளவை மட்டும் தெரிவுசெய்துசொடுக்குக இயல்புநிலை காலஅளவு போதுமெனில் படவில்லையை மட்டும் தெரிவுசெய்து சொடுக்குக இவ்வாறு படவில்லைகள் முழுவதையும் அமைத்து கொள்க இவ்வாறுஒவ்வொரு படவில்லைக்கும் நாம் அமைத்திட்ட கால அளவை Automatically afterஎன்ற பகுதியில் காணலாம் இந்த நிலையிலிருந்து வெளியேறுவதற்காக Escஎன்ற விசையை அழுத்துக அல்லது படவில்லையில் சுட்டியின் வலதுபுற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன்விரியும் சூழ்நிலைபட்டியில்EndShow என்ற வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக
இதே படவில்லை காட்சியை மீண்டும் தானாகவே செயல்படுவதற்காக திரையின் மேலே முதன்மைபட்டையில் Slide Show > Slide Show Settingsஎன்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன்விரியும்Slide Show எனும் உரையாடல் பெட்டியில் Autoஎன்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து கொண்டு படவில்லைகளுக்கிடையே எவ்வளவு கால இடைவெளிவிடவேண்டும்என்பதை தெரிவுசெய்துகொள்கதேவையெனில்Show logoஎன்பதை தெரிவுசெய்துகொண்டுOKஎன்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்துசொடுக்குக
படவில்லைகளில்அசைவூட்டத்தை அமைத்தல் இது மாறுகை போன்றதே ஆனால் இதில் ஒருபடவில்லை-யிலுள்ள title, chart, shape, or individual bullet point ஆகிய உறுப்புகள்

4
ஒவ்வொன்றிற்கும் இது அமைக்கப்படுகின்றது பார்வையாளர்களுக்கு நாம் கூறவிரும்பும் கருத்துகளை எளிதாக சென்றடைய செய்வதற்குக இந்த அசைவூட்டம் முக்கிய பங்காற்றுகின்றது சாதாரண காட்சிநிலையில் ஒரேயொரு படவில்லையில் உள்ள பொருட்களுக்கு இந்த அசைவூட்டம் அமைக்கப்படுகின்றது ஒரு படவில்லையில் இந்த அசைவூட்டத்தை அமைத்திடுவதற்காக திரையின் மேலே முதன்மைபட்டையில் View > Normal என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக அல்லது பணியிடத்தில் Normal என்ற தாவிபொத்தானின் திரையை தோன்றசெய்திடுக இதன்பின்னர் அசைவூட்டம் அமைத்திட விரும்பும் படவில்லையை தெரிவுசெய்துகொள்க பின்னர் பக்கப்பட்டையில் Custom Animationஎனும் உருவப்பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக பின்னர் விரியம் திரையில் Addஎனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் Custom Animationஎனும் உரையாடல்பெட்டிதிரையில் தோன்றிடும் படவில்லையின் பொருட்களை திரையில் தோன்றுவதற்கு Entranceஎனும் தாவிபக்கத்தின் திரையில் உள்ள வாய்ப்புகளையும் படவில்லையின் எழுத்துருக்களின் வண்ணம் அளவு போன்றவைகளுக்கு Emphasisஎனும் தாவிப்பக்கத்தின் திரையில் உள்ள வாய்ப்புகளையும் படவில்லையிலிருந்து அசைவூட்ட பொருட்கள் மறைவதற்கு Exitஎனும் தாவிப்பக்கத்தின் திரையில் உள்ள வாய்ப்புகளையும் படவில்லையின் பொருட்கள் நேராகவும்வளைந்தும் அசைந்தாடுவதற்காக Motion Paths எனும் தாவிப்பக்கத்தின் திரையில் உள்ள வாய்ப்புகளையும் இவையில்லாத வேறுவகை வேண்டுமெனில் Misc Effectsஎனும் தாவிப்பக்கத்தின் திரையில் உள்ள வாய்ப்புகளையும் எவ்வளவு நேரம் அசைவூட்டம் வேண்டுமென்பதற்காக Speedஎன்பதன் கீழிறங்கு பட்டியலில் தேவையான வாய்ப்பினையும் நாம் செய்த மாறுதல்கள் உடனுக்குடன் திரையில் காட்சியாக காண Automatic previewஎன்ற வாய்ப்பினையும் தெரிவு செய்து கொண்டுஇறுதியாகOKஎன்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்துசொடுக்குக மேலும்Custom Animationஎனும் ;செயல் பலகத்திரையில் இந்த அசைவூட்டம் எப்போது தோன்றவேண்டுமெனEffect Fly in என்ற பகுதியின் Startஎன்ற கீழிறங்கு பட்டியிலிலிருந்து On click,With previous,After previousஆகியவற்றில் தேவையான வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்துகொள்க அவ்வாறே இந்த அசைவூட்டமானது எந்ததிசையில்துவங்கி எந்த திசைநோக்கி செல்லவேண்டும் என்பதற்காக Direction என்ற கீழிறங்கு பட்டியிலிலிருந்து தேவையான வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்துகொள்க எவ்வளவு நேரம்என்பதற்கு Speed என்ற கீழிறங்கு பட்டியிலிலிருந்து தேவையான வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்துகொள்க நாம் அமைத்த அசைவூட்டம் எவ்வாறு இருக்கும் என playஎன்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்து அவ்வப்போது சரிபார்த்து கொள்க படவில்லைகாட்சி முழுவதையும்எனில் Slide Show என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்து சரிபார்த்து கொள்க இவ்வாறு அமைத்திட்ட அசைவூட்டத்தை மாறுதல்கள் செய்திடCustom Animationஎனும் செயல் பலகத்திரையில் Change எனும் பொத்தானைதெரிவுசெய்து சொடுக்குகஉடன் மாறிடும் திரையில்Applying animation effectsஎன்பதை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக படவில்லைகாட்சியில் இவ்வாறான அசைவூட்டம் எதுவும் தேவையில்லை எனில்இதே Custom Animationஎனும் ;செயல் பலகத்திரையில்Remove என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக
ஒவ்வொரு பொருளின் அசைவூட்டத்தின் பண்பியல்புகள் அல்லது வாய்ப்புகளையும் தேவையானவாறு மாற்றி யமைத்திடமுடியும் இதற்காக பக்கபபட்டையில் Custom Animationஎனும் செயல் பலகத்திரையின் பட்டியலில் தேவையான அசைவூட்ட பொருளை தெரிவுசெய்து கொண்டு Direction என்பதற்கு வலதுபுறமுள்ள Effect எனும் மூன்று புள்ளி பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன்தோன்றிடும் EffectOptionsஎனும் உரையாடல்பெட்டியின் Effect,Timing,Text animation ஆகிய தாவிபக்கங்களின் திரையில் தேவையான வாய்ப்புகளை அமைத்து கொண்டு OKஎன்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்துசொடுக்குக
படவில்லை காட்சி காண்பிக்கும்போது இடையிடையே நாம் தலையிட்டு தேவையானவாறு காட்சியை ஒழுங்குபடுத்துவதற்கு nteractionஎனும் வாய்ப்பு பயன்படுகின்றது படவில்லையிலுள்ள குறிப்பிட்ட பொருளை தெரிவுசெய்துகொண்டு திரையின் மேலே முதன்மைபட்டையில் Slide Show > Interactionஎன்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குகஅல்லது குறிப்பிட்ட பொருளை இடம்சுட்டியால் தெரிவுசெய்து கொண்டு சுட்டியின் வலதுபுற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன்விரியும் சூழ்நிலைப்டடையில் Interactionஎன்றவாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன்விரியும் Interactionஎனும் உரையாடல் பெட்டியில்Action at mouse clickஎன்பதற்கருகிலுள்ள கீழிறங்கு பட்டியலில் தேவையான வாயப்பினை தெரி்வுசெய்துகொண்டு OKஎன்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்துசொடுக்குக

6
இவ்வாறு அரும்பாடுபட்டு உருவாக்கிய படவில்லைகளின் காட்சியை எவ்வாறு செயல்படுத்துவது என இப்போது காண்போம் தேவையான படவில்லைகாட்சிக்கான லிபர்ஆஃபிஸின் இம்ப்பிரஸ் கோப்பினை தெரிவுசெய்து திறந்து கொள்க பின்னர்
திரையின் மேலே முதன்மைபட்டையில் Slide Show > Slide Showஎன்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குகஅல்லதுSlide Sorterஎனும் கருவிகளின் பட்டையில் அல்லது Presentation எனும்கருவிகளின் பட்டையில் உள்ள Slide Show எனும் உருவப்பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக அல்லது விசைப்பலகையில்F5 எனும் விசையை அழுத்துக படவில்லையின் மாறுகையின்Automatically after என்பதில் போதுமான காலஅளவு அல்லது இயல்புநிலைஅளவு அமைக்கப்பட்டிருந்தால் உடன் படவில்லைகாட்சி திரையில் தோன்றிடும் On mouse clickஎன்பது தெரிவு செய்யபபட்டிருந்தால் உடன் சுட்டியின் இடதுபுற பொத்தானை சொடுக்குதல் அல்லது விசைப்பலகையின் காலிஇடைவெளி விசையை அழுத்துதல் ,கீழ்நோக்கு அம்புக்குறியை அழுத்துதல்,பக்கம் கீழ்தள்ளுதல்விசை ஆகிய விசைகளை அழுத்தும் செயல்களின் வாயிலாக படவில்லைகாட்சியை செயல்படசெய்திடலாம்
படவில்லை காட்சியிலிருந்து வெளியேறுவதற்காக Click to exit presentation.எனும் செய்திபெட்டியை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் அல்லது விசைப்பலகையில்Escஎனும் விசையை அழுத்துதல் செய்து வெளியேறலாம்
ஒன்றிற்குமேற்பட்ட படவில்லைகள் எனில் எந்தவொரு படவில்லையிலும் இடம்சுட்டியை வைத்து சுட்டியின் வலதுபுற பொத்தானை சொடுக்குக உடன்விரியும் சூழ்நிலைபட்டியில் Next,Previous,Go to Slide,End Showஆகிய நாம்விரும்பும் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து செயற்படுத்திகொள்க
இதுமட்டுமல்லாது இந்த படவில்லை காட்சியானது நம்முடைய கணினியிலும் பார்வையாளர்கள் காண்பதற்காக பெரியதிரையிலும் ஒரேசமயத்தில் இருஇடங்களிலும் படவில்லைகாட்சியை Presenter Consoleஎனும் வாய்ப்பின் வாயிலாக லிபர் ஆஃஆபிஸ் இம்ப்பிரஸானது கையாளும் திறன்கொண்டதாக ஆக்கப்பட்டுள்ளது இதன்வாயிலாக Previous , Nextஆகிய அம்புக்குறி பொத்தான்களையும்,Notes,Slidesஆகிய உருவபொத்தான்களையும் பயன்படுத்தி படவில்லை காட்சிய கட்டுபடுத்திடலாம்Exchange எனும் உருவபொத்தானை சொடுக்குவதன்வாயிலாக படவில்லைகாட்சிகளுக்குஇடையே மாறிகொள்ளலாம்

7

Advertisements

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: