லிபர் ஆஃபிஸ் இம்ப்பிரஸ்-5.2.தொடர்-13 படவில்லைகளை சேர்த்தலும் வடிவமைத்தலும் அதனோடு அடிக்குறிப்புகளையும் வெளியீடுகளையும் சேர்த்தல்

லிபர் ஆஃபிஸ் இம்ப்பிரஸின் படவில்லையின் காலிபணியிடத்தில் இடம் சுட்டியை வைத்து சுட்டியின்வலதுபுற பொத்தானை சொடுக்குதல் செய்தவுடன் விரியும் சூழ்நிலை பட்டியில் Slideஎன்ற வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் அல்லது அருகிலுள்ள கட்டைவிரல் அளவேயிருக்கும் படவில்லைபலகத்தில் இடம்சுட்டியைவைத்து சுட்டியின்வலதுபுற பொத்தானை சொடுக்குதல் ஆகிய இரண்டு வழிகளில் சூழ்நிலை பட்டியல்கள் நாம் பயன்படுத்திடுவதற்காக தயாராக தோன்றுகின்றன. இந்த சூழ்நிலை பட்டியில் New Slide என்ற வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக அல்லது திரையின் மேலே முதன்மை கட்டளை பட்டையில் Insert > Slideஎன்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக

1
மற்ற கோப்புகளில் உள்ளபடவில்லையை இணைப்பதற்காக திரையின் மேலே முதன்மை கட்டளைபட்டையில் Insert > Fileஎன்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் விரியும் Insert Fileஎனும் உரையாடல்பெட்டியில் தேவையான படவில்லைகள் உள்ள கோப்பினை தேடிப்பிடித்து தெரிவுசெய்தபின் அதன்அருகிலுள்ள சிறிய முக்கோண வடிவஉருவபொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக பின்னர் விரியும் படவில்லைகளில் தேவையான படவில்லையை தெரிவுசெய்து கொண்டு இதே உரையாடல் பெட்டியிலுள்ள Linkஎனும் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து கொண்டு okஎன்றபொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக

2
நகலெடுத்து ஒட்டுவதன் வாயிலாககூடபடவில்லைகளை சேர்க்கமுடியும் அதற்காக நகலெடுக்கவிரும்பும் படவில்லை கோப்பினை திறந்துகொண்டு திரையின் மேலே முதன்மை கட்டளைபட்டையில் View > Slide Sorterஎன்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவு செய்து சொடுக்குகஅல்லது Slide Sorterஎனும் தாவிப்பொத்தானின் திரையை தோன்ற செய்திடுக பின்னர் நகலெடுத்திடவிரும்பும் படவில்லையை தெரிவுசெய்து கொண்டு திரையின் மேலே முதன்மை கட்டளைபட்டையில் Edit > Copyஎன்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குகஅல்லது இந்த படவில்லையின் மீது இடம்சுட்டியை வைத்து சுட்டியின் வலதுபுற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன்விரியும் சூழ்நிலை பட்டியில் Copyஎனும் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக அல்லது திரையின் மேலே கருவிகளின் பட்டையில் Copyஎனும் உருவகருவிபொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக அல்லது தேவையான படவில்லையை தெரிவுசெய்து கொண்டு விசைப்பலகையில் Ctrl+Cஆகிய இரு விசைகளை சேர்த்து அழுத்துக இதன்பிறகு ஒட்டப்படவேண்டிய கோப்பில் புதியபடவில்லையினை திரையில் தோன்றிடசெய்திடுக பின்னர் திரையின் மேலே முதன்மை கட்டளைபட்டையில் View > Normal அல்லதுView > Slide Sorter என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குகஅல்லது Normalஅல்லது Slide Sorterஎனும் தாவிப்பொத்தானின் திரையை தோன்ற செய்திடுக பின்னர் ஒட்டிடவிரும்பும் படவில்லையை தெரிவுசெய்து கொண்டு திரையின் மேலே முதன்மை கட்டளை பட்டையில் Edit > Pasteஎன்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குகஅல்லது இந்த படவில்லையின் மீது இடம்சுட்டியை வைத்து சுட்டியின் வலதுபுற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன்விரியும் சூழ்நிலைபட்டியில் Pasteஎனும் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக அல்லது திரையின் மேலே கருவிகளின் பட்டையில் Paste எனும் உருவகருவிபொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக அல்லது தேவையான படவில்லையை தெரிவுசெய்து கொண்டு விசைப்பலகையில் Ctrl+Vஆகிய இரு விசைகளை சேர்த்து அழுத்துக உடன் நாம் தெரிவுசெய்துகொண்டு வந்த படவில்லை-யானது புதிய இடத்தில் ஒட்டப்பட்டுவிடும்
அதனை தொடர்ந்து திரையின் மேலே முதன்மை கட்டளைபட்டையில் View > Slide Sorterஎன்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குகஅல்லது Slide Sorterஎனும் தாவிப்பொத்தானின் திரையை தோன்ற செய்திடுக பின்னர் தேவையான பட-வில்லையை தெரிவுசெய்து கொண்டு அப்படியே இடம்சுட்டியால் பிடித்து இழுத்து வந்து காலிபணியிடத்தில் விட்டிடுக
பின்னர் திரையின் மேலே முதன்மை கட்டளைபட்டையில் Insert > Duplicate Slideஎன்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குகஅல்லதுபடவில்லையின் மீது இடம்சுட்டியை வைத்து சுட்டியின் வலதுபுற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன்விரியும் சூழ்நிலைபட்டியில் Duplicate Slideஎனும் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக
மேலும் சாதாரண படவில்லைகாட்சியில் சூழ்நிலைபட்டியலை தோன்றிடசெய்தபின்னர் அதில் Slide >Rename Slideஎன்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக அல்லது Slide Sorterஎனும் தாவிப்பொத்தானின் திரையில் சூழ்நிலைபட்டியலை தோன்றிடசெய்க

3

அதில்Rename Slideஎனும் வாய்ப்பினை தோன்றிடசெய்திடுக உடன்விரியும் Rename Slideஎனும் உரையாடல் பெட்டியில் படவில்லைக்கு வேறுபெயரை உள்ளீடுசெய்து கொண்டு okஎன்றபொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக
ஒருசில படவில்லைகளில் படித்து செய்தியை அறிந்து கொள்ளமுடியாத அளவிற்கு ஏராளமான அளவில் செய்திகள் குவியலாக இருக்கும் அந்நிலையில் படவில்லையின் செய்தியை மற்றொரு படவில்லைக்கு கொண்டுசென்றால் நன்றாக அமையும் என விரும்பிடுவோம் இந்நிலையில் திரையின் மேலே முதன்மை கட்டளைபட்டையில் Insert > Expand Slideஎன்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக

4
அதுமட்டுமல்லாது படவில்லைகளின் காட்சிகளை உருவாக்கியபின்னர் அவைகள் ஒவ்வொன்றின் தலைப்பினை ஒட்டுமொத்தமாக தொகுத்து பட்டியலாக எந்தெந்த படவில்லையில் என்னென்ன செய்திகள் உள்ளன என காண்பிக்கச்செய்திடும் summary slidesஎனும் படவில்லையை உருவாக்கிடுவதற்காக திரையின் மேலே முதன்மை கட்டளை பட்டையில் Insert > Summary Slideஎன்றவாறு கட்டளைகளை சொடுக்குக

5
மிகமுக்கியமாக தேவையற்ற படவில்லையை நீக்கம் செய்வதற்காக சாதாரண காட்சிதிரையில் திரையின் மேலே முதன்மை கட்டளைபட்டையில்Edit > Delete Slideஎன்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குகஅல்லது இந்த படவில்லையின் மீது இடம்சுட்டியை வைத்து சுட்டியின் வலதுபுற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன்விரியும் சூழ்நிலைபட்டியில் Slide> Delete Slideஎனும் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக அல்லது தேவையான படவில்லையை தெரிவுசெய்து கொண்டு விசைப்பலகையில் Delete விசையை அழுத்துக

6
அதைவிட லிபர் ஆஃபிஸ் ரைட்டர் திரையில் இருந்தும் சுற்றெல்லையை கொண்டு படவில்லையை உருவாக்கிடலாம் இதற்காக ரைட்டர் திரையை தோன்றிடசெய்திடுக அதன் திரையின்மேலேமுதன்மை கட்டளைபட்டையில்File > Send > Outline to Presentation என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் புதிய படவில்லை உருவாக்கப்பட்டு இம்ப்பிரஸ் திரை தோன்றிடும் அதில் Expand Slide,Duplicating slidesஆகியவற்றில் கூறிய வழிமுறைகளை பின்பற்றிடுக

7
மேலும் இந்த படவில்லைகளின் ஒட்டுமொத்த தகவல்களை தானியங்கியாக உருவாக்கிடுவதற்காக திரையின்மேலேமுதன்மை கட்டளைபட்டையில்File > Send > AutoAbstract to Presentationஎன்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் தோன்றிடும் Create AutoAbstract எனும் உரையாடல் பெட்டியில் Included outline levels, Paragraphs per level.ஆகிய வாய்ப்புகளின் தேவையான நிலையை தெரிவு செய்து கொண்டு okஎன்றபொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக
லிபர் ஆஃபிஸ் ரைட்டரி்ன் கோப்பிலுள்ள படவில்லையின் புறவெளி அமைப்பை சரிசெய்திடுவதற்காக திரையின் மேலே முதன்மை கட்டளைபட்டையில் Edit > Copy என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குகஅல்லது இந்த படவில்லையின் மீது இடம்சுட்டியை வைத்து சுட்டியின் வலதுபுற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன்விரியும் சூழ்நிலைபட்டியில் Copyஎனும் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக
படவில்லையை வடிவமைப்பு சரிசெய்திடுவதற்காக திரையின் மேலே முதன்மை கட்டளைபட்டையில் Format > Page onஎன்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குகஅல்லது இந்த படவில்லையின் மீது இடம்சுட்டியை வைத்து சுட்டியின் வலதுபுற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன்விரியும் சூழ்நிலைபட்டியில் Page Setupஎனும் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குகஅதன்பின்னர் தேவையான வாய்ப்பினை கொண்டு படவில்லையை வடிவமைத்தபின்னர் okஎன்றபொத்தானை தெரிவு செய்து சொடுக்குக அதனை தொடர்ந்து படவில்லைகளின் அனைத்து படவில்லைகள் அல்லது குறிப்பிட்ட படவில்லைகளை கொண்டு slide mastersஆக தொகுக்கலாம்

8
இதற்காக படவில்லை பட்டையில் Master Pagesஎனும் உருவகருவிபொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் Master Pagesஎனும் பகுதி திரையில் தோன்றிடும் அதில்தேவையான தொகுப்பினை தெரிவுசெய்து சுட்டியின் வலதுபுற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன்விரியும் சூழ்நிலைபட்டியில் அனைத்து படவில்லைகளிலும் Apply to All Slidesஎனில் என்றவாய்ப்பினையும் குறிப்பிட்ட படவில்லைகளை மட்டும் எனில்Apply to Selected Slides எனும் வாய்ப்பினையும் தெரிவுசெய்து சொடுக்குக ஒரேசமயத்தில் படவில்லைகளில் பலர் பணிபுரியும்போது அவரவர்களின் கருத்துகளை அந்தந்த படவில்லைகளில் உள்ளீடு செய்து தோன்றிடுமாறு செய்திடலாம்

9
இதற்காக படவில்லையின் சாதாரண காட்சிதிரையில் திரையின் மேலே முதன்மை கட்டளைபட்டையில் Insert > Commentஎன்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக அல்லது விசைப்பலகையில் Ctrl+Alt+Cஆகிய மூன்று விசைகளையும் சேர்த்து அழுத்துக உடன் விரியும் கருத்துரைபெட்டியில் நம்முடைய கருத்துகளை உள்ளீடு செய்து இதன் படவில்லையில் வெளியேஇடம்சுட்டியை வைத்து சொடுக்குக பின்னர் இந்த கருத்து பெட்டியை தெரிவுசெய்து உள்நுழைவுசெய்து கொண்டு மேலும் தேவையானவாறு மாறுதல்கள்செய்து கொள்ளலாம் ஒன்றிற்கு மேற்பட்டவர்கள் படவில்லையில் பணிபுரிந்துகொண்டிருக்கும்போது மற்றவருடைய கருத்திற்கு பதிலை அளிப்பதற்காக அவ்வாறான கருத்துபெட்டியை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக அல்லது அதன்மீது இடம் சுட்டியை வைத்து சுட்டியின் வலதுபுற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் விரியும்சூழ்நிலைபெட்டியில் Replyஎன்ற வாய்ப்பினைதெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்தபின் தேவையான பதிலுரையை உள்ளீடுசெய்து கொள்க

10
இதே கருத்துரை பெட்டியின்மீது சூழ்நிலைபட்டியை தோன்றிடசெய்து Deleteஎன்ற வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து கருத்து பெட்டியை நீக்கம் செய்து கொள்க
படவில்லைகளில் நம்முடைய குறிப்புரையை சேர்த்திடமுடியும் இதற்காக Notesஎனும் தாவியின் திரையை தோன்றிட செய்திடுக அல்லது திரையின் மேலே முதன்மை கட்டளைபட்டையில் View > Notes Pageஎன்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக பின்னர் Click to add notesஎனும் பகுதியை சொடுக்குதல் செய்து படவில்லையில் நம்முடைய குறிப்புரையை தட்டச்சுசெய்திடுக இவ்வாறு தேவையான படவில்லைகளில் நம்முடைய குறிப்புரைகளை உள்ளீடு செய்துமுடித்தபின் படவில்லையின் சாதாரன காட்சிக்கு திரும்பிடுக
இந்த குறிப்புரைய வடிவமைப்பு செய்வதற்காக Notesஎனும் தாவியின் திரையை தோன்றிட செய்திடுக அல்லது திரையின் மேலே முதன்மை கட்டளைபட்டையில் View > Notes Page என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக பின்னர் விரியும் குறிப்புரை திரையில் திரையின் மேலே முதன்மை கட்டளைபட்டையில் View > Master > Notes Master என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக பின்னர் திரையின் மேலே முதன்மை கட்டளைபட்டையில் Format > Page என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குகஅல்லது குறிப்புரைமீது இடம்சுட்டியை வைத்து சுட்டியின் வலதுபுற பொத்தானை சொடுக்குக உடன்விரியும் சூழ்நிலைபட்டியில் Page Setup என்ற வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக அதன்பின்னர் விரியும்Page Setup எனும் உரையாடல் பெட்டியில் இந்த குறிப்புரையில் தேவையானவாறு பக்கவடிவமைப்பு செய்து கொண்டு okஎன்றபொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக
Header area , Date and Time area, Footer area , Slide அல்லது page number areaஆகிய பகுதிகள் இந்த குறிப்புரை பகுதியில் தானாகவே வடிவமைப்பு செய்துகொள்வதற்காக Notesஎனும் தாவியின் திரையை தோன்றிட செய்திடுக அல்லது திரையின் மேலே முதன்மை கட்டளைபட்டையில் View > Notes Pageஎன்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக பின்னர் விரியும் குறிப்புரை திரையில் திரையின் மேலே முதன்மை கட்டளைபட்டையில் View > Master > Notes Master என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக பின்னர் திரையின் மேலே முதன்மை கட்டளைபட்டையில் Insert > Page Number அல்லது Insert > Date and Time என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் Header and Footerஎன்ற உரையாடல்பெட்டி திரையில் தோன்றிடும் அதில் Notes and handoutஎனும் தாவியின் திரையை தோன்றிடசெய்திடுக பின்னர் இந்த திரையில் Header , Date and Time , Footer area , Slide அல்லது page number ஆகிய தேர்வுசெய்வாய்ப்புகளை தெரிவுசெய்துகொண்டு தேவையான தகவல்களை உள்ளீடுசெய்து கொண்டு Apply to Allஎன்றபொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக

11
இதே குறிப்புரையை தேவையெனில் அச்சிட்டு பெறலாம் இதற்காக இதே படவில்லை திரையின் notesஎனும் திரையின் மேலே முதன்மை கட்டளை பட்டையில் File > Print என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக அல்லது Ctrl+Pஆகிய விசைகளை சேர்த்து அழுத்துக உடன் Print எனும் உரையாடல் பெட்டிதோன்றிடும் அதில் Generalஎனும் தாவிபொத்தானின் திரையை தோன்றசெய்து அதில் Print > Documentஎனும் கீழிறங்கு பட்டியலில் Notesஎன்பதை தெரிவுசெய்து கொண்டு அச்சிடுவதற்கான அனைத்து வாய்ப்புகளையும் தெரிவுசெய்து கொள்க இறுதியாக okஎன்றபொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக இதையே PDFஆக பெறுவதற்காக இதே notesஎனும் திரையின் மேலே முதன்மை கட்டளை பட்டையில் File > Export as PDF என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் PDF Optionsஎனும் உரையாடல் பெட்டிதோன்றிடும் அதில் Generalஎனும் தாவிபொத்தானின் திரையை தோன்றசெய்து அதில் தேவையானவாறு அனைத்து வாய்ப்புகளையும் தெரிவுசெய்து கொள்க இறுதியாக Exportஎன்றபொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக

12
Handout எனும் விளக்கவுரையை படவில்லையில் சேர்த்திடலாம்இதற்காக திரையின் மேலே முதன்மை கட்டளை பட்டையில் View > Handout Page என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக அல்லதுHandout எனும் தாவியின் திரையை தோன்றிட செய்திடுக இதனை எத்தனை படவில்லைகளில் சேர்க்கவிருக்கின்றோம் என thumbnail எண்ணிக்கையை தெரிவுசெய்து கொள்க பின்னர் திரையின் மேலே முதன்மை கட்டளை பட்டையில் Format > Page என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக அல்லதுHandout பகுதியில் இடம்சுட்டியை வைத்து சுட்டியின் வலதுபுற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன்விரியும் சூழ்நிலை பட்டியில்Slide > Page Setup என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக பின்னர் விரியும் Page Setupஎனும் உரையாடல் பெட்டியில்paper size, orientation (portrait or landscape), margins, and other print options. ஆகியவற்றில் தேவையானவாறு அமைத்து கொண்டு okஎன்றபொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக
இதே Handout ஐஅச்சிடுவதற்காக இதே Handout திரையின் மேலே முதன்மை கட்டளை பட்டையில் File > Print என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக அல்லது Ctrl+Pஆகிய விசைகளை சேர்த்து அழுத்துக உடன் Print எனும் உரையாடல் பெட்டிதோன்றிடும் அதில் Generalஎனும் தாவிபொத்தானின் திரையை தோன்றசெய்து அதில் Print > Documentஎனும் கீழிறங்கு பட்டியலில் Handout என்பதை தெரிவுசெய்து கொண்டு அச்சிடுவதற்கான அனைத்து வாய்ப்புகளையும் தெரிவுசெய்து கொள்க இறுதியாக okஎன்றபொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக இதையே PDFஆக பெறுவதற்காக இதே Handout எனும் திரையின் மேலே முதன்மை கட்டளை பட்டையில் File > Export as PDF என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் PDF Optionsஎனும் உரையாடல் பெட்டிதோன்றிடும் அதில் Generalஎனும் தாவிபொத்தானின் திரையை தோன்றசெய்து அதில் தேவையானவாறு அனைத்து வாய்ப்புகளையும் தெரிவுசெய்து கொள்க இறுதியாக Exportஎன்றபொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக

Advertisements

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: