லிபர் ஆஃபிஸ் இம்பிரஸ்-5.2 தொடர்- 12.படவில்லையில் விரிதாள் வரைபடம் உரை போன்றவைகளை உள்பொதிந்துஇணைப்பு செய்தல்

OLEஎன சுருக்கமாக அழைக்கப்படும் பொருட்களை இணைத்தலும் உட்பொதிதலும்(Object Linking and Embedding) என்பது ஒரு இம்பிரஸில் லிபர் ஆஃபிஸின் விரிதாட்கள் ,வரைபடங்கள், உருவப்படங்கள்.கணிதசூத்திரங்கள், உரை போன்றவைகளை படவில்லைக்குள் இணைத்தலுக்கும் உட்பொதிதலுக்கும் அனுமதிக்கின்றஒரு மென்பொருள் தொழில்நுட்பமாகும் இந்த OLEதொழில்நுட்பத்தின் வாயிலாக அவ்வாறு இணைக்கபட்டு உள்பொதியபட்ட பொருட்களை தேவையானவாறு அவைகளில் திருத்தம் செய்தல் தேவையற்றவைகளை நீக்கம் செய்தல் போன்ற பணிகளை விரைவாகவும் எளிதாகவும் செயற்படுத்திடமுடியும் இந்த OLEதொழில்நுட்பசெயல்களை பயன்படுத்தி புதிய கோப்பினை உருவாக்கிடுதல்அல்லது ஏற்கனவே நடப்பில் உள்ள கோப்பினை திருத்தம் செய்தல் ஆகியபணிகளை செயற்படுத்திடமுடியும்

இந்த OLEதொழில்நுட்பத்தின் வாயிலாக பொருட்களை இணைத்து உள்பொதியவிரும்பிடும் ஒரு படவில்லையை தெரிவுசெய்துகொள்க பின்னர் திரையின் மேலே கட்டளை பட்டையில் Insert > Object > OLE Objectஎன்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து செயற்படுத்திடுக உடன் திரையில் Insert OLE Objectஎன்ற சிறுஉரையாடல்பெட்டியொன்று தோன்றிடும்
1
இதனை புதியதாக உருவாக்கவேண்டுமெனில் Create new எனும் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து கொண்டுobject type என்பதன்கீழுள்ள லிபர் ஆஃபிஸின் விரிதாட்கள் ,வரைபடங்கள், உருவப்படங்கள்.கணிதசூத்திரங்கள், உரை ஆகியவைகளில் இணைத்து உள்பொதியவிரும்பும் வகையை மட்டும் தெரிவுசெய்து கொண்டு OKஎன்ற பொத்தானை சொடுக்குக உடன் புதியOLE பொருட்கள் உருவாக்கப்பட்டு திருத்தம் செய்வதற்கான கருவிகளுடன் தயாராக தோன்றிவிடும் நாம் ஏற்கனவே இந்த OLE பொருட்களின் கோப்பினை உருவாக்கியிருந்தால் அதனை படவில்லைக்குள் இணைத்து உள்பொதிய விரும்பிடும்போது இதே Insert OLE Objectஎன்ற சிறுஉரையாடல்பெட்டியை மேலேகூறிய நடைமுறையை பின்பற்றி திரையில் தோன்றசெய்திடுக பின்னர் அதிலுள்ள create from file எனும் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குகஉடன் விரியும் File என்பதன்கீழ் நம்முடைய கோப்பு இருக்குமிடத்தை தேடிபிடித்து தெரிவுசெய்து கொள்க பின்னர் Link to fileஎனும் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து கொண்டு OKஎன்ற பொத்தானை சொடுக்குக உடன் நாம் தெரிவுசெய்தOLE பொருட்கள் படவில்லைக்குள் இணைத்து உள்பொதியப்பட்டு அதற்கான கருவிகளுடன் திருத்தம் செய்வதற்காக தயாராக தோன்றிவிடும்
2
இவ்வாறு இணைக்கப்பட்ட OLE பொருட்களில் நாம் விரும்பியவாறு திருத்தம் செய்திடுவதற்காக படவில்லையில் உள்ள நாம் திருத்தம் செய்திடவிரும்பும் OLE பொருட்களின்மீது இடம்சுட்டியை வைத்து சுட்டியின் பொத்தானைஇருமுறை சொடுக்குக உடன் நாம் திருத்தம் செய்வதற்கு தேவையான கருவிகளுடன் திரைதோற்றம் மாறியமைந்திடும் பிறகுஇந்த OLE பொருட்களில் தேவையானவாறு திருத்தம் செய்து கொண்டபின்னர் இந்த OLE பொருட்களுக்கு வெளியே இடம்சுட்டியை வைத்து சொடுக்குக
3.
இவ்வாறே லிபர் ஆஃபிஸ் கால்க்கின் விரிதாள் கோப்பு ஒன்றினை படவில்லையில் இணைத்து உள்பொதிந்தபின்னர் அதனை விரும்பும் இடத்திற்கு நகர்த்தி சென்று மிகச்சரியாக அமையுமாறு செய்திடலாம் அல்லது அதன் அளவை படவில்லையின் அளவிற்கு ஏற்ப மிகப்பொருத்தமாக அமைந்திடுமாறு சுருக்கி அல்லது விரியச்செய்து அமைத்திடலாம் மேலும் வழக்கமான லிபர் ஆஃபிஸ்கால்க்கில் செய்கின்ற அனைத்து பணிகளையும் இந்த படவிலைக்குள் இணைத்து உள்பொதிந்த விரிதாளில் செய்திடலாம் அதாவது புதிய விரிதாளினை உள்ளிணைத்தல் ,தேவையற்ற விரிதாளினை நீக்கம் செய்தல் , இந்தவிரிதாளிற்கு வேறு பெயரிடுதல், நகலெடுத்து ஒட்டுதல், வேறு இடத்திற்கு இடமாற்றம் செய்தல் ,விரிதாளிற்குள் தரவுகளை உள்ளீடுசெய்தல், விரிதாளினை வடிவமைத்தல், விரிதாளில் கலண்களை சேர்த்தல், நீக்கம்செய்தல் வி்ரிதாளின் நெடுவரிசைகளையும் கிடைவரிசைகளையும் தேவையானவாறு சேர்த்தல், நீக்கம் செய்தல், பிரித்தல் ஆகிய பல்வேறு வழக்கமான பணிகளை லிபர் ஆஃபிஸின் கால்க்கின் விரிதாளில் பணிபுரிவதைபோன்றே அனைத்து பணிகளையும் செயற்படுத்திடமுடியும்
4
மேலும் இந்த லிபர் ஆஃபிஸ் இம்பிரஸின் படவில்லையில் தேவையான வரைபடத்தை இணைத்து உள்பொதிவதற்காக பதிய படவில்லையாயின் Insert Chartஎனும் உருவப்பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்க அல்லது திரையின் மேலே கட்டளை பட்டையில்Insert > Chart என்றவாறு கட்டளைகளை செயற்படுத்துக அல்லது செந்தர கருவிகளின் பட்டையில் Chartஎன்றவாறு உள்ள உருவப்பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் வரைபடம் ஒன்று இந்த படவில்லைக்குள் இணைத்து உள்ளிணைக்கப்பட்டுவிடும் அதன்பின்னர் படவில்லையில் உள்ள இந்த வரைபடத்தை பிடித்து தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்து நாம் விரும்பும் வரைபடவகையாக மாற்றியமைத்தல், தேவையற்ற வரைபடத்தினை நீக்கம் செய்தல் , இந்தவரைபடத்திற்கு வேறு பெயரிடுதல், நகலெடுத்து ஒட்டுதல், வேறு இடத்திற்கு இடமாற்றம் செய்தல் , சரியான இடத்தில் அமைவுசெய்தல் பின்புல வண்ணத்தை நாம்விரும்பியவாறு மாற்றியமைத்தல் வரைபடத்தை வடிவமைத்தல் ஆகிய பல்வேறு வழக்கமான வரைபடத்தில் பணிபுரிவதைபோன்றே அனைத்து பணிகளையும் செயற்படுத்திடமுடியும்
அதுமட்டுமல்லாது கானொளி படங்களையும் இசைகளையும் இந்த லிபர் ஆஃபிஸ் இம்பிரஸின் படவில்லையில் உள்ளிணைத்திடுவதற்காக பதிய படவில்லையாயின் Insert Movieஎனும் உருவப்பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக அல்லது திரையின் மேலே கட்டளை பட்டையில்Insert > Movie and Sound என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் Movie and Sound எனும் உரையாடல் பெட்டிதிரையில் தோன்றிடும் அதில் தேவையானபல்லூடக கோப்பினை தெரிவுசெய்துகொண்டுOpen என்ற பொத்தானை சொடுக்குக உடன் நாம் தெரிவுசெய்த பல்லூடகம் இணைக்கப்பட்டு அதற்கான கருவிகளுடன் திருத்தம் செய்வதற்காக தயாராக தோன்றிவிடும் இந்நிலையில் இந்த பல்லூடகங்களின் கோப்பு இணைக்கப்பட்டுமே இருக்கும் உள்பொதியபடாது என்ற செய்தியை மனதில் கொள்க இந்த பல்லூடகம் உள்பொதியபட வேண்டுமெனில் திரையின் மேலே கட்டளை பட்டையில்Tools > Gallery என்றவாறு கட்டளைகளை செயற்படுத்துக அல்லது திரையின் மேலே கட்டளை பட்டையில்View > Toolbars > Media Playback என்றவாறு கட்டளைகளை செயற்படுத்துக அல்லது திரையின் மேலே கட்டளை பட்டையில்Tools > Media Player என்றவாறு கட்டளைகளை செயற்படுத்துக பிறகு தோன்றிடும் பல்லூடக கருவிகளின் பட்டையில் தேவையானபல்லூடக கருவியின் உருவப்பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக
5
அதைவிட கணித சூத்திரங்களை படவில்லையில் இணைத்து உள்பொதிந்திடுவதற்காக திரையின் மேலே கட்டளை பட்டையில்Insert > Object > Formulaஎன்றவாறு கட்டளைகளை செயற்படுத்திடுக உடன் கணிதசூத்திரம் படவில்லைக்குள் இணைக்கப்பட்ட உள்பொதியப்பட்டுவிடும்
மிகமுக்கியமாக உரை, இதர பொருட்கள் போன்றவைகளை படவில்லைக்குள் இணைத்து உட்பொதிந்திடுவதற்காக திரையின் மேலே கட்டளை பட்டையில் Insert > Fileஎன்றவாறு கட்டளைகளை செயற்படுத்திடுக உடன் படவில்லையுடன் ஒத்தியங்கிடும் கோப்புடன் உரையாடல் பெட்டி யொன்று தோன்றிடும் அதில் தேவையான கோப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக

Advertisements

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: