லிபர் ஆஃபிஸ் இம்பிரஸ்-5.2 தொடர்-9-வரைகலை பொருட்களை நிருவகித்தல்-தொடர்ச்சி

லிபர் ஆஃபிஸ் இம்பிரஸின் படவில்லையில் உள்ள இரண்டு அல்லது இரண்டிற்கு மேற்பட்ட பொருட்களை தெரிவுசெய்து சரியான நிலையில்அமையச்செய்வதற்காக சரிசெய்திடும் கருவிகள் நாம் பயன்படுத்திடுவதற்கு தயாராக உள்ளன இவ்வாறு விரும்பும் பொருட்களை தெரிவுசெய்து கொள்க பின்னர் திரையின் மேலே Line and Filling toolbarஎனும் கருவிகளின் பட்டையில் உள்ள Alignmentஎனும் உருவப்பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக அல்லது இந்தகருவியானது கருவிகளின் பட்டையில் காணவில்லையெனில் திரையின் மேலே கட்டளைபட்டையில் View > Toolbars > Align Objectsஎன்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன்இந்த கருவியானதுLine and Filling toolbarஎனும் கருவிகளின் பட்டையில் தோன்றிடும் அல்லது இம்பிரஸின் படவில்லையில் உள்ள இரண்டு அல்லது இரண்டிற்கு மேற்பட்ட பொருட்களை தெரிவுசெய்துகொண்ட பின்னர் சுட்டியின் வலதுபுறபொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன்விரியும் சூழ்நிலை பட்டியில் Alignmentஎன்ற வய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக இதன்பின்னர் விரியும் Alignmentஎன்பதில் உள்ள Left, Centered, Right, Top, Center, Bottomஆகிய துனை வாய்ப்புகளில் தேவையான வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக
ஒருசிலநேரங்களில் குறிப்பிட்ட பொருளானது படவில்லையில் குறிப்பிட்ட இடத்தில் மட்டுமே தோன்றிடவேண்டும் அல்லது ஒன்றிற்கு மேற்பட்ட படவில்லைகளில் மிகச்சரியாக ஒரேமாதிரியான இடத்தில் மட்டுமே அமையவேண்டும் என்றிடும்போது Grid , Snap Linesஆகிய இரு தொழில்நுட்பங்கள் நமக்கு உதவுகின்றன
இந்த Grid என்பது திரையில் காணவில்லையெனில் திரையின் மேலே கட்டளை பட்டையில் View > Gridஎன்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக அல்லது இம்பிரஸின் படவில்லையில் காலியான பகுதியில் இடம்சுட்டியைவைத்து சுட்டியின் வலதுபுறபொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன்விரியும் சூழ்நிலை பட்டியில் Gridஎன்ற வய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக இதன்பின்னர் விரியும் Gridஎனும் வாய்ப்பில் உள்ள Display Grid, Snap to Grid, Grid to Frontஆகிய துனைவாய்ப்புகளில் தேவையான வாய்ப்பினை மட்டும் தெரிவுசெய்து சொடுக்குக அதனை தொடர்ந்து இந்தவாய்ப்பினை அமைவுசெய்வதற்காக திரையின் மேலே கட்டளை பட்டையில்Tools > Options > LibreOffice Impress > Gridஎன்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக
இந்தSnap Lines என்பது திரையில் காணவில்லையெனில் திரையின் மேலே கட்டளை பட்டையில் View > Snap Linesஎன்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக அல்லது இம்பிரஸின் படவில்லையில் காலியான பகுதியில் இடம்சுட்டியைவைத்து சுட்டியின் வலதுபுற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன்விரியும் சூழ்நிலை பட்டியில் Snap Lines என்ற வய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக இதன்பின்னர் விரியும் Snap Lines என்பதில் உள்ள Display Guides, Snap to Snap Lines, Snap Lines to Frontஆகிய துனை-வாய்ப்புகளில் தேவையான மட்டும் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக
படவில்லையில் ஒரு புதிய snap pointஅல்லதுline உருவாக்கிடுவதற்காக இம்பிரஸின் படவில்லையில் காலியான பகுதியில் இடம்சுட்டியைவைத்து சுட்டியின் வலதுபுற-பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன்விரியும் சூழ்நிலை பட்டியில் Insert Snap Point/Line என்ற வய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக பின்னர்New Snap Object எனும் உரையாடல் பெட்டி திரையில் தோன்றிடும் அதிலுள்ள Positionஎன்பதில் X ,Y ஆகிய அச்சுகளின் அளவுகளையும் Type என்பதில் Point, என்பது கோடுஎனில்Vertical ,Horizontal ஆகியவற்றில் தேவையானதையும் தெரிவுசெய்து கொண்டு OK எனும் பொத்தானை சொடுக்குக
குறிப்பு படவில்லையில் கட்டம்கட்டமாக கோடுகள் இருந்தால்அதனடிப்படையில் பொருட்களை பிடித்து இழுத்து சென்று சரிசெய்து அமைத்திடமுடியும் இவை படவில்லையில் தோன்றிட செய்வதற்காக திரையின் மேலே கட்டளைபட்டையில் View > Rulersஎன்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக
snap pointஐ அல்லதுline ஐ மாறுதல்கள் செய்திடுவதற்காக மாறுதல்கள் செய்திட விரும்புவதின்மீது இடம்சுட்டியை வைத்து சுட்டியின் வலதுபுற பொத்தானை சொடுக்குக உடன்விரியும் சூழ்நிலை பட்டியில் Edit Snap lineஎன்ற வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக பின்னர் விரியும் உரையாடல் பெட்டியில் X ,Y ஆகிய அச்சுகளின் அளவுகளை தேவையானவாறு மற்றி யமைத்துகொண்டு OK எனும் பொத்தானை சொடுக்குக இதனை நீக்கம் செய்வதற்கு இதே சூழ்நிலைபட்டியல் Delete Snap lineஎன்ற வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்து நீக்கம் செய்துகொள்க
படவில்லையில்உள்ள பொருட்களை தேவையானவாறு அடுக்கிவைத்திடுவதற்காக இவ்வாறு விரும்பும் பொருட்களை தெரிவுசெய்து கொள்க பின்னர் திரையின் மேலே Line and Filling toolbarஎனும் கருவிகளின் பட்டையில் Arrangeஎனும் உருவப்பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக அல்லது விரும்பும் பொருட்களை தெரிவுசெய்து கொண்டு அதன்மீது இடம்சுட்டியைவைத்து சுட்டியின் வலதுபுறபொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன்விரியும் சூழ்நிலை பட்டியில் Arrangeஎன்ற வய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக இதன்பின்னர் விரியும் Positionஎனும் கருவிகளின் பட்டையில் உள்ள Bring to front, Bring forward, Send backwards, Send to back,In front of object, Behind object ,Reverse ஆகிய கருவிகளில் தேவையான கருவியை மட்டும் தெரிவுசெய்து சொடுக்குக
படவில்லைகளின் பொருட்களின் சுற்றெல்லையிலுள்ள glue points என்பதன் வாயிலாக அவைகளை ஒன்றுக்கொன்று தொடர்புபடுத்தி நிலையாக இணைப்பு செய்து flowchart, organization chart, schematics, அல்லதுdiagrams ஆகியவற்றை உருவாக்கிடுவதற்காக கோடுகளை பயன்படுத்துவதைவிட connectorஎன்பதை பயன்படுத்துவது சிறந்தது என பரிந்துரைக்கப் படுகின்றது
படவில்லையிலுள்ள பொருட்களுக்கு இடையே இந்த connectorஎன்பதனை உருவாக்கு-வதற்காக திரையின் மேலேDrawing toolbarஎனும் கருவிகளின் பட்டையில் Connector என்பதற்கருகிலுள்ள முக்கோணவடிவ உருவப்பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் விரியும் பட்டியலான இணைப்புக்கருவிகளில் தேவையான இணைப்புக் கருவியை மட்டும் தெரிவுசெய்து கொண்டு இணைக்கவேண்டிய பொருட்களில் ஒன்றின் சுற்றெல்லையில் உள்ளglue points என்பதில் வைத்து சொடுக்குதல் செய்து பிடித்து கொண்டு அப்படியே பிடித்து இழுத்து சென்று இணைப்பை வரைந்து சென்றுஅப்படியே அடுத்த பொருளின் சுற்றெல்லையில் உள்ளglue points என்பதில் வைத்து பிடியைவிட்டிடுக
இங்கு glue points என்பது ஒரு பொருளை இணைப்புக்கோட்டுடன் இணைத்திட உதவிடும் பொருளின் சுற்றெல்லையில் இருக்கின்றதொரு புள்ளியாகும் இந்தglue points என்பதை கையாளுவதற்காக திரையின் மேலேDrawing toolbarஎனும் கருவிகளின் பட்டையில்Gluepoints எனும் உருவப் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக இது திரையில் தோன்றிடவில்லையெனில்திரையின் மேலே கட்டளைபட்டையில் View > Toolbars >
Gluepoints என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக படவில்லையின் ஒரு பொருளில் இதனை உள்ளிணைத்திடுவதற்காக Gluepointsஎனும் கருவிகளின் பட்டியில் Insert Glue Pointஎனும் கருவிபொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக பொருளின் அளவை சரிசெய்திட Glue point relativeஎனும் கருவிபொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக
படவில்லையில் 3D Objectsஎனும் முப்பரிமான பொருட்களைகூட கையாளமுடியும் காலியான படவில்லையில்முப்பரிமான பொருளை உருவாக்கிடுவதற்காக திரையின் மேலே Drawing toolbarஎனும் கருவிகளின் பட்டையிலுள்ள3D Objectsஎன்பதற்கருகிலுள்ள முக்கோணவடிவ உருவப்பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் விரியும் 3D Objectsஎனும் பட்டியில் தேவையான கருவிப்பொத்தானை தெரிவுசெய்து கொண்டு காலியான படவில்லையில் தேவையான முப்பரிமான உருவத்தை வரைக
இந்த முப்பரிமான கருவிகளின் பட்டையில் திரையில் தோன்றவில்லையெனில் திரையின் மேலே கட்டளைபட்டையில் View > Toolbars > 3D-Objects என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக
படவில்லையில் ஏற்கனவே உள்ள பொருட்களைமுப்பரிமானமாக உருமாற்றிடுவதற்காக தேவையானபொருளை தெரிவுசெய்து கொண்டு சுட்டியின் வலதுபுற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் விரியும் சூழ்நிலைபட்டியில் Convert > To 3Dஅல்லது To 3D
Rotation Object என்றுவாறு கட்டளைகளைதெரிவுசெய்து சொடுக்குக .அதற்குபதிலாக தேவையான பொருளை தெரிவுசெய்துகொண்டுDrawing toolbarஎனும் கருவிகளின் பட்டையிலுள்ள Extrusion on/offஎனும் கருவிப்பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் விரியும் 3D-Settings toolbarஎனும் முப்பரிமான கருவிகளின் பட்டையில் தேவையான கருவியை மட்டும் தெரிவுசெய்து பயன்படுத்தி கொள்க
படவில்லையிலுள்ளஒரு பொருளை வெவ்வேறு வகையான பொருளாக உருமாற்றம் செய்திடமுடியும் இதற்காக தேவையான பொருளின்மீது இடம்சுட்டியை வைத்து சுட்டியின் வலதுபுற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் விரியும் சூழ்நிலைபட்டியில் Convertஎன்ற வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக பின்னர் விரியும் To Curve, To Polygon , To Contour, To 3D, To 3D Rotation Object,To Bitmap, To Metafileஆகிய இதனுடைய துனை-வாய்ப்புகளில் தேவையான வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்துகொண்டு தேவையானவாறு உருமாற்றிகொள்க
குறிப்பு கருவிகளின் பட்டையில் காலியான இடத்தில் இடம்சுட்டியை வைத்து சுட்டியின் வலதுபுற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன்விரியும் சூழ்நிலை பட்டியில் Visible Buttons.எனும் என்ற வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல்செய்து To Curve, To Polygon , To Contour, To 3D, To 3D Rotation Object, ஆகிய கருவிகளை Drawing toolbarஎனும் கருவிகளின் பட்டையிலேயே கொண்டுவரலாம்

9.1
படவில்லையிலுள்ளஒரு பொருளுடன் இடைமுகம் செய்வதற்காக இவ்வாறு விரும்பும் பொருட்களை தெரிவுசெய்து கொள்க பின்னர் திரையின் மேலே Line and Filling toolbarஎனும் கருவிகளின் பட்டையில் Interactionஎனும் உருவப்பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக அல்லது விரும்பும் பொருட்களை தெரிவுசெய்து கொண்டு அதன்மீது இடம்சுட்டியை வைத்து சுட்டியின் வலதுபுறபொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன்விரியும் சூழ்நிலை பட்டியில் Interactionஎன்ற வய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக இதன்பின்னர் விரியும் Interactionஎனும் உரையாடல பெட்டியில் Action at mouse click என்பதற்கருகிலுள்ள தேவையான செயலை தெரிவுசெய்து கொண்டுOK எனும் பொத்தானை சொடுக்குக எந்த செயலும் தேவையில்லையெனில்இதே உரையாடல் பெட்டியில்No action எனும் செயலை தெரிவு செய்து கொண்டுOK எனும் பொத்தானை சொடுக்குக

9.2
படவில்லையிலுள்ள எழுத்துருவை நாம் விரும்பியவாறு வடிவமைத்து மாற்றியமைத்திடலாம் இதற்காக திரையின் மேலே Drawing toolbarஎனும் கருவிகளின் பட்டையிலுள்ளFontwork Galleryஎனும் உருவப்பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக அல்லது Fontwork toolbar எனும் கருவிகளின் பட்டையிலுள்ளFontwork Galleryஎனும் உருவப்பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் விரியும் Fontwork Galleryஎனும் உரையாடல் பெட்டியில் தேவையான மாதிரியைதெரிவுசெய்து கொண்டு OK எனும் பொத்தானை சொடுக்குக Fontwork toolbar எனும் கருவிகளின் பட்டை திரையில் தோன்ற-வில்லையெனில் திரையின் மேலே கட்டளைபட்டையில் View >Toolbars > Fontwork என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக இந்த கருவி பட்டையிலுள்ள மிகுதியான Fontwork Shape, Fontwork Same Letter Heights, Fontwork Alignment , Fontwork Character Spacingஆகிய கருவிகளை தேவைகேற்ப பயன்படுத்தி கொள்க

9.3
படவில்லையின் பொருட்களுக்கு நாம் விரும்பியவாறு அசைவூட்டம் செய்திடலாம் இதற்காக இவ்வாறு விரும்பும் பொருட்களை தெரிவுசெய்து கொள்க பின்னர் திரையின் பக்கப் பகுதியிலுள்ள Sidebarஎனும் பக்கப்பட்டையிலுள்ள Custom Animationஎனும் உருவப்பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக அதனை தொடர்ந்து பக்கப்பட்டையிலுள்ள Custom Animationஎன்பதிலுள்ள Add Effect, Remove Effect , Modify Effect, Move Up, Move Down, Preview Effect , Start, Direction, Speed, Automatic preview ,Effect Options ஆகிய வாய்ப்புகளுள் தேவைக்கேற்ப தேவையானதை தெரிவுசெய்து அமைத்து கொள்க

9.4
அல்லது விரும்பும் பொருட்களை தெரிவுசெய்து கொண்டு அதன்மீது இடம்-சுட்டியைவைத்து சுட்டியின் வலதுபுறபொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன்விரியும் சூழ்நிலை பட்டியில் Custom Animationஎன்ற வய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக அல்லது திரையின் மேலே கட்டளை பட்டையில் Slide Show > Custom Animationஎன்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக அதன்பின்னர் விரியும்Custom Animation எனும் உரையாடல் பெட்டியின் Entrance, Emphasis,Exit, Motion Paths , Misc Effects , Automatic previewஆகிய தாவிப்பொத்தான்களின் பக்கங்களில் உள்ள வாய்ப்புகளில் தேவைக்கேற்ப தேவையானதை மட்டும் தெரிவுசெய்து கொண்டு OK எனும் பொத்தானை சொடுக்குக

9.5
அவ்வாறே Effect Options எனும் உரையாடல் பெட்டியின் Effect,Timing ஆகிய தாவிப்-பொத்தான்களின் பக்கங்களில் உள்ள வாய்ப்புகளில் தேவைக்கேற்ப தேவையானதை மட்டும் தெரிவுசெய்து கொண்டு OK எனும் பொத்தானை சொடுக்குக
படவில்லையில் ஏற்கனவே நம்மால் உருவாக்கப்பட்டுள்ள அசைவூட்டத்துடன் கூடிய பொருளை உள்ளிணைத்திடலாம் இதற்காக திரையின் மேலே கட்டளைபட்டையில் Insert >
Animated Image என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் Animationஎனும் உரையாடல் பெட்டிதிரையில் தோன்றிடும் அதனை தொடர்ந்து நம்மால் உருவாக்கப்-பட்டுள்ள அசைவூட்டத்துடன் கூடிய பொருளை தெரிவுசெய்து கொண்டுApply Object எனும் உருவப்பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக பின்னர் transformationஅல்லது rotation, change color, add அல்லதுremove characters,போன்றவைகளில் தேவையான வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து அமைத்துகொள்கஇவ்வாறே தேவையான வெவ்வேறு அசைவூட்டம் கொண்டபொருட்களை உள்ளிணைத்திடுக இது குழுவானது எனில் Animation groupஎன்பதன் கீழுள்ள வாய்ப்புகளில் தேவையானதை பயன்படுத்தி கொள்க இதில் தனித்தனியாக அசைவூட்டம் அமைத்திடுவதற்காக Apply objects individuallyஎனும் உருவப்பொத்தானை சொடுக்குக

9.6

Advertisements

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / மாற்று )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / மாற்று )

Connecting to %s

%d bloggers like this: