லிபர் ஆஃபிஸ்-4 கால்க்-தொடர்-65 கால்க் ஆனது எளிய தரவுதளமாகும்

கால்க்கின் விரிதாளானது மேம்ப்பட்ட பல்வேறுவகையான வடிகட்டிகளின் உதவியுடன் எட்டு நிபந்தனைகள் வரை கையாளும் திறன் மிக்கதாகும் ஆயினும் ஒரு சாதராண வடிகட்டியானது அதிபட்சம் மூன்று நிபந்தனைகளை மட்டுமே கையாளும் திறன் கொண்டது இந்த மேம்பட்ட வடிகட்டியின் நிபந்தனைகளை கால்க்கானது தன்னுடைய விரிதாளில் சேமித்து வைத்து கொள்கின்றது இதனை செயலி்ல் கொண்டுவருவதற்தான முதல்படிமுறையாக இந்த எட்டு நிபந்தனைகளை விரிதாளில் உருவாக்குக அதற்காக முதலில் காலியான விரிதாளினை திறந்துகொள்க அதில் எட்டுநெடுவரிசைகளை கொண்ட அட்டவணை போன்று தெரிவுசெய்து கொள்க பின்னர் தரவுகளை வடிகட்டு-வதற்கான அதிகபட்சம் எட்டுவகை நிபந்தனைகளை நெடுவரிசைகளின் தலைப்பாக உள்ளீடு செய்திடுக இந்த நிபந்தனைகளின் ஒவ்வொரு நெடுவரிசையும் AND எனும் சொல்லுடனும் நிபந்தனைகளின் ஒவ்வொரு கிடைவரிசையும் மற்றொரு நெடுவரிசையுடன் OR. எனும் சொல்லுடனும் அமைத்திடுக அதன்பின்னர் வடிகட்டவேண்டிய தரவுகளிருக்கும் பகுதியை தெரிவுசெய்து கொள்க பின்னர் திரையின் மேலே கட்டளை பட்டையில் Data => Filter => Advanced Filter=>என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவு செய்து சொடுக்குக உடன் விரியும் Advanced Filterஎனும் உரையாடல் பெட்டியில் நிபந்தனைகளுக்கான வாய்ப்புகளை தேவையானவாறு தெரிவு செய்து கொண்டு OKஎனும் பொத்தானை தெரிசெய்து சொடுக்குக

65
இந்த மேம்பட்ட வடிகட்டியை பின்வரும் கட்டளைவரிகளின் மேக்ரோவை கொண்டு எளிதாக உருவாக்கலாம்
Use an advanced filter.
Sub UseAnAdvancedFilter()
Dim oSheet ‘A sheet from the Calc document.
Dim oRanges ‘The NamedRanges property.
Dim oCritRange ‘Range that contains the filter criteria.
Dim oDataRange ‘Range that contains the data to filter.
Dim oFiltDesc ‘Filter descriptor.
REM Range that contains the filter criteria
oSheet = ThisComponent.getSheets().getByIndex(1)
oCritRange = oSheet.getCellRangeByName(“A1:G3”)
REM You can also obtain the range containing the
REM filter criteria from a named range.
REM oRanges = ThisComponent.NamedRanges
REM oRange = oRanges.getByName(“AverageLess80”)
REM oCritRange = oRange.getReferredCells()
REM The data that you want to filter
oSheet = ThisComponent.getSheets().getByIndex(0)
oDataRange = oSheet.getCellRangeByName(“A1:G16”)
oFiltDesc = oCritRange.createFilterDescriptorByObject(oDataRange)
oDataRange.filter(oFiltDesc)
End Sub
தேவையெனில் இந்த வடிகட்டியின் நடவடிக்கையை மாற்றுவதற்காக வடிகட்டியின் பண்பியல்புகளை மாற்றி யமைத்திடுக இதில் உள்ளவெளியீட்டு நிலையை பின்வரும் கட்டளைவரிகளின் மூலம் மாற்றி யமைத்திடுக
Copy filtered results to a different location.
REM Copy the output data rather than filter in place.
oFiltDesc.CopyOutputData = True
REM Create a CellAddress and set it for Sheet3,
REM Column B, Row 4 (remember, start counting with 0)
Dim x As New com.sun.star.table.CellAddress
x.Sheet = 2
x.Column = 1
x.Row = 3
oFiltDesc.OutputPosition = x
வடிகட்டப்பட்ட தரவுகளை மாற்றியமைத்தல் இவ்வாறு மேம்பட்ட வடிகட்டிமூலம் வடிகட்டியபின்னர் புதிய இடத்தில் நகலெடுக்கப்பட்ட தரவுகளை கொண்டு தேவையெனில் தெரிவுசெய்தல், மறுதல் செய்தல் , நீக்கம் செய்தல் ஆகிய செயல்களை செயல்படுத்திடலாம் பொருத்தமில்லாத தரவுகளின் கலணை கால்க்கானது மறைத்து வைத்திடும் தரவுகளுள்ள கலண்களை outline, data filterr the hide commandஆகிய வற்றை பயன்படுத்தி மறைத்திடலாம் இந்த தரவுகளை புதிய இடத்திற்கு கொண்டு செல்வதற்காக நகலெடுத்தல் அல்லது வெட்டி எடுத்தல் செய்தபின்னர் புதிய இடத்தில் ஒட்டுதல்செய்திடும்போது மறைத்து வைக்கப்பட்ட கலண்களும் சேர்ந்து புதியஇடத்தில் வந்து சேரும் ஆயினும்வடிகட்டிடும்போது காட்சியாகஇருக்கும் தரவுகள் மட்டுமே வடிகட்டப்படும் கால்க்கின் AVERAGEஎனும் செயலிமுதல் VLOOKUPஎனும் செயலிவரைஉள்ள அனைத்து செயலிகளும் தரவுதள செயலிகளை போன்றவைகளாகும் COUNTIFஎனும் செயலியை கொண்டு எண்ணாக=COUNTIF(B1:C16; 95) , உரையாக, =COUNTIF(B1:C16; “95”) வழக்கமான வெளிப்பாடாக =COUNTIF(B1:C16; “9.*”) மேற்கோள் செய்வதாக =COUNTIF(B1:C16; B3) வடிகட்டிடுமாறு அமைத்திடலாம் ஆனால் SUMIF எனும் செயலியைகொண்டு மூன்றாவது தருக்கம் மட்டும் மாறி =SUMIF(A1:A16; “B.*”; B1:B16) என்றவாறு வழக்கமான வெளிப்பாடாக அமைந்திருக்கும் SUBTOTAஎனும் செயலியானது மறைக்கப்பட்ட தரவுகளை தவிர மற்றவைகளை AVERAGE,MAX,miniபோன்ற கூடுதல் செயலிகளுடன் அமைத்திடலாம்
கால்க்கானது ஏராளமான வழிமுறைகளை தரவுகளை கண்டுபிடிப்பதற்காக வைத்துள்ளது எளிய வழிமுறையாக திரையின் மேலே கட்டளை பட்டையில் Edit => Find &Replace=>என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக அல்லது விசைப்பலகையில் Ctrl + F ஆகிய விசைகளை சேர்த்து அழுத்துக உடன்விரியும் உரையால் பெட்டியில் தேவையான தரவுகளை உள்ளீடு செய்துகொள்க. இந்த உரையாடல் பெட்டியில் நம் தேடிடவிரும்பும் தரவுகளை எத்தனைமுறை வேண்டுமானாலும் திரும்ப திரும்ப Findஎனும் பொத்தானை அழுத்தி தாள் முழுவதும் தேடிகண்டுபிடித்திடலாம் அல்லது Data => Filter=>என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்து குறிப்பிட்ட தரவை மட்டும் தேடிபிடித்திடலாம் இதற்குபதிலாக VLOOKUP எனும் செயலிகொண்டு VLOOKUP(search_value; search_range; return_column_index)
VLOOKUP(search_value; search_range; return_column_index; sort_order)ஆகிய இருவகையில் கிடைவரிசையில் மட்டும் தரவுகளை தேடிக்கண்டுபிடித்து அதேகிடைவரிசையில் கொண்டுவந்து சேர்த்திடலாம் அவ்வாறே HLOOKUP எனும் செயலிகொண்டு HLOOKUP(search_value; search_range; return_row_index)
HLOOKUP(search_value; search_range; return_row_index; sort_order) ஆகிய இருவகையில் நெடுவரிசையில் மட்டும் தரவுகளை தேடிக்கண்டுபிடித்து அதேநெடுவரிசையில் கொண்டுவந்து சேர்த்திடலாம்
அதேபோன்று LOOKUP எனும் செயலிகொண்டு LOOKUP(search_value; search_range) , LOOKUP(search_value; search_range; return_range)ஆகிய இருவகையில் ஒற்றையான வடிகட்டப்பட்ட நெடுவரிசை அல்லது கிடைவரிசையிலிருந்து தரவுகளை தேடிக்கண்டுபிடித்து அதே நெடுவரிசை அல்லது கிடைவரிசையில் கொண்டுவந்து சேர்த்திடலாம்
மேலும் MATCH எனும் செயலியைகொண்டு =MATCH(search_value; search_range)
=MATCH(search_value; search_range; search_type)ஆகிய இருவகையில் ஒற்றையான நெடுவரிசை அல்லது கிடைவரிசையிலிருந்து தரவுகளை தேடிக்கண்டுபிடித்து கொண்டு வந்து சேர்த்திடலாம்
அதனோடு ADDRESSஎனும் செயலிகொண்டு நெடுவரிசையில் கிடைவரிசையில் ஒருதாளில் உள்ள எழுத்துகளின் தொகுப்பினை தேடிக்கண்டுபிடித்திடலாம் இந்த செயலியுடன் MATCH எனும் செயலியை கொண்டு தேடுதலை மிகமேம்பட்டதாக செய்திடலாம் INDIRECT எனும் செயலியைகொண்டு இதில் குறிப்பிடும் எழுத்துசரத்தினை கலணின்முகவரியாக INDIRECT(G1)என்றவாறு மாற்றி பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் OFFSETஎனும் செயலியைகொண்டு ஒரு கலணை அல்லது பகுதியை ஒரு குறிப்பிட்ட நெடுவரிசைகளாகவோ கிடைவரிசை-களாகவோ மேற்கோள் பகுதியைகொண்டு மாற்றிடலாம் இவையனைத்தும் சேர்ந்த மேக்ரோவாக பின்வருமாறு அமைத்திடலாம்
Complex example of OFFSET.
=SUM(OFFSET(INDIRECT(ADDRESS(MATCH(“Bob”;A1:A16; 0); 4)); 0; 0; 1; 2))

இந்த மேக்ரோவை மேலும்பின்வருமாறு மேம்பட்டதாக அமைத்திடலாம்
Better use of OFFSET.
=SUM(OFFSET(A1; MATCH(“Bob”; A1:A16; 0)-1; 3; 1; 2))
அதனை தொடர்ந்து INDEXஎனும் செயலியின் உதவியால் =INDEX(B2:D3; 1; 1) என்றவாறு நெடுவரிசைஅல்லது கிடைவரிசையை குறிப்பிடலாம் அதைவிட Return Bob’s quiz scores =SUM(OFFSET(INDEX(A2:G16; MATCH(“Bob”; A2:A16; 0)); 0; 3; 1; 2)) என்றவாறு குறிப்பிட்டப் பகுதியைகுறிப்பிடலாம்
DAVERAGE,DSUM,DMAXபோன்ற செயலிகள் தரவுதளத்தில் மட்டும் பயன்படுபவையாகும் DAVERAGE எனும் தரவுதளத்திற்கு மட்டும் உரிய செயலியைகொண்டு பின்வருமாறு மேக்ரோ அமைத்திடலாம்
“Test 2” is column 3.
=DAVERAGE(A1:G16; “Test 2”; Sheet2.A1:G3)
=DAVERAGE(A1:G16; 3; Sheet2.A1:G3)
பொதுவாக காலக்கானது பெரும்பாலான மக்கள் திருப்தியுறும் வகையில் போதுமான தரவுதளை கையாளும் செயலிகளை தன்னகத்தே கொண்டுள்ளது OFFSET, INDEX போன்ற அடிக்கடி பயன்படுத்தி கொள்ளப்படும் செயலிகள் அதிக பயனுள்ளவைகளாக அமைகின்றன

Advertisements

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: