லிபர் ஆஃபிஸ்-4 கால்க்-தொடர்-64

பொதுவாக ஒரு கால்க் ஆவணமானது தரவுதளத்தை கையாளும்திறனுடனும் பல்வேறு பயனாளிளின் தேவைகளை நிறைவுசெய்திடுவதற்கெனபோதுமான செயலிகளை வழங்கிடும் தன்மையுடனும் விளங்குகின்றது. ஆயினும் ஒரு தரவுதளம் என்பது ஒருகுழுவான தொடர்புடைய தரவுகளின் பொருட்களை ஒற்றையான தகவலாக பராமரிப்பதாகும். இந்த ஆவணத்தின் ஒவ்வொரு பொருட்களும் புலங்கள் என அழைக்கப்படும் ஒரு தரவுதள அட்டவணையானது இந்த ஆவணங்களால் கட்டமைக்கப் பட்டதாகும் இந்த தரவுதள அட்டவணையின் ஒவ்வொரு ஆவணமும் விரிதாளின்அட்டவணையின் அதே கட்டமைவில் இருக்கும். இங்கு அட்டவணை என்பது ஒரு தொடர்வரிசையான நெடுவரிசை கிடைவரிசை தகவல்களை காண்பிக்கும் அமைப்பாகும் இதில் உள்ள ஒவ்வொரு கிடைவரிசையும்ஒரு ஒற்றையான ஆவணமாகவும் அதன் ஒவ்வொரு நெடுவரிசையும ஒரு புலமாகவும் விளங்குகின்றன. லிபர்ஆஃபிஸ் கால்க்கின் விரிதாளானது ஒரு தரவுதள அட்டவணையின் கட்டமைவை போன்றதாகும். இந்த விரிதாளின் ஒவ்வொரு கலணும் ஒருதரவுதள ஆவணத்தில் ஒரு புலம் போன்றுள்ளன. மேலும் இந்த விரிதாளினை பயன்படுத்திடுவதற்காக இதில் தரவுதளத்தை கையாள போதுமான செயலிகள் இருக்கின்றன அதனால் இந்த விரிதாளினை கையாளுவதற்காகவென தனியான தரவுதள பயன்பாடுகளோ செயலிகளோ தேவையில்லை என ஒரு சிலர் தவறாக வாதிடுவார்கள் உதாரணமாக ஒரு கல்வி நிறுவனத்தின் ஒரு வகுப்பில் உள்ள மாணவர்களின் பெயர் ஒவ்வொன்றும் ஒரு கிடைவரிசையாகவும் அவர்கள் ஒவ்வொரு பாடத்திலும் பெறும் மதிப்பெண்களை ஒரு நெடுவரிசையாகவும் கொண்டால் இந்த அட்டவணையும் ஒரு தரவுதள அட்டவணை போன்றதேயாகும் எனக்கூறுவார்கள் இந்த விரிதாளின் தொடர்ச்சியான குழுவான கலண்களை ஒரு பகுதியென பெயரிடுக இந்த பகுதிபெயரானது வேறு ஒரு இடத்தில் பயனுள்ள பெயராக மேற்கோள் செய்வதற்கு வசதியாக இருக்கும் நாமே முயன்று ஒரு தரவுதள பகுதி பெயரை அல்லது தரவுதள செயலியை உருவாக்கிடமுடியும் இந்த பகுதி பெயரானது பின்வரும் காரணங்களினால் வழக்கமாக ஒத்தியங்கிடும் 1. பயனுள்ள பெயராக படிப்பதற்கு மேம்படுத்துவதுடன் பகுதியை ஒத்தியங்க செய்வதற்கு 2. இந்த பகுதி பெயரை பல்வேறு இடங்களில் மேற்கோள் செய்திடும்போது இதையே வேறொரு இடத்தில் மேற்கோள் செய்திடவும் இவையனைத்தையும் சேர்த்து புதிய இடத்தில் மேற்கோள்செய்திடுவதற்கு 3. F5என்ற செயலிவிசையை அல்லது இதற்கான உருவப்பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குவதன் வாயிலாக வழிகாட்டியில் காண்பிக்குமாறு இந்த பகுதி ஒத்தியங்கும் செயலை காண்பிப்பதற்கு .
பெயரிடப்பட்ட பகுதி பயனுள்ள பெயருடன் ஒரு பகுதியின் கலண்களை ஒத்தியங்க செய்வதற்கு இதனுடைய பெயரைசெயல்படசெய்வதே இதனுடைய பொதுவான பயனாகும் உதாரணமாக கால்க்கின் விரிதாளில் தேர்வில் வெற்றி பெற்றவர்களை குறிப்பதற்காக Scores,எனும் ஒரு பெயரிடப்பட்ட பகுதியாக வரையறைச் செய்வதற்காக முதலில் தேவையான குழுவான கலண்களை தெரிவுசெய்து கொண்டு திரையின் மேலே கட்டளைபட்டையில் Insert ==>Names => Define==> என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் Define Names எனும் உரையாடல் பெட்டி திரையில் தோன்றிடும் அதில் பகுதியின் பெயரை புதியதாக சேர்த்து கொள்க அல்லது ஏற்கனவே இருக்கும் பெயரை மாறுதல்கள் செய்து கொள்க. ஒரு கால்க் ஆவணத்தில் ஒரு மேக்ரோவை பயன்படுத்தி பெயரிடப்பட்ட பகுதியை அனுகுவதற்கும் ,உருவாக்குவதற்கும் ,நீக்கம் செய்வதற்கும் இந்த பெயரிடப்பட்ட பகுதிகளின் (Named Ranges) பண்பியல்புகள் பயன்படுத்தி கொள்ளப்படுகின்றது இந்நிலையில் ஒரு பெயரிடப்பட்ட பகுதியை(NamedRange) சரிபார்த்திடவும் மீளப்பெறவும் hasByName(name) , getByName(name) ஆகிய வழிமுறைகளை பின்பற்றிடுக. அனைத்து பெயரிடப்பட்ட பகுதிகள் (Named Ranges)தொகுதியான பெயர்களின் உள்ளடக்கங்களை get Element Names() எனும் வழிமுறையானது திருப்பிவிடுகின்றது இந்த பெயரிடப்பட்ட பகுதி (Named Range) பொருளானது addNewBynameஎனும் வழிமுறையை ஆதரி்க்கின்றது தொடர்ந்து இந்த வழிமுறையானது name, content, position, typeஆகிய நான்கு தருக்கங்களை ஆதரிக்கின்றது ஒரு பெயரிடப்பட்ட பகுதியை உருவாக்கிட பின்வரும் மேக்ரோவரிகள் உதவுகின்றன
Create a named range that references $Sheet1.$B$3:$D$6.
Sub AddNamedRange()
Dim oRange ‘ The created range.
Dim oRanges ‘ All named ranges.
Dim sName$ ‘ Name of the named range to create.
Dim oCell ‘ Cell object.
Dim s$
sName$ = “MyNRange”
oRanges = ThisComponent.NamedRanges
If NOT oRanges.hasByName(sName$) Then
REM Obtain the cell address by obtaining the cell
REM and then extracting the address from the cell.
Dim oCellAddress As new com.sun.star.table.CellAddress
oCellAddress.Sheet = 0 ‘The first sheet.
oCellAddress.Column = 1 ‘Column B.
oCellAddress.Row = 2 ‘Row 3.
REM The first argument is the range name.
REM The second argument is the formula or expression to use.
REM The second argument is usually a string that
REM defines a range.
REM The third argument specifies the base address for
REM relative cell references.
REM The fourth argument is a set of flags that define
REM how the range is used, but most ranges use 0.
REM The fourth argument uses values from the
REM NamedRangeFlag constants (see Table 10).
s$ = “$Sheet1.$B$3:$D$6”
oRanges.addNewByName(sName$, s$, oCellAddress, 0)
End If
REM Get a range using the created named range.
oRange = ThisComponent.NamedRanges.getByName(sName$)
REM Print the string contained in cell $Sheet1.$B$3
oCell = oRange.getReferredCells().getCellByPosition(0,0)
Print oCell.getString()
End Sub
இதில் உள்ள addNewByName()எனும் வழிமுறையின்நான்காவது தருக்கமானது flagsஉடன் உடனிணைந்ததாகும் இது ஒரு பெயரிடப்பட்ட பகுதியை எவ்வாறு பயன்படுத்திக் கொள்ளமுடியும் எனக்குறிப்பிடுகின்றது பெரும்பாலும் பொதுவாக இதில் மதிப்பானது 0 வாக இருக்கும் இதனை ஒரே மதிப்பாக வரையறுக்கப் படவில்லை
FILTER_CRITERIAஎன்பது வடிகட்டிடும் நிபந்தனையை குறிப்பிடுகின்றது
PRINT_AREAஎன்பது அச்சிடும் பகுதியை குறிப்பிடுகின்றது
COLUMN_HEADER என்பது அச்சிடும் நெடுவரிசையின் தலைப்பை குறிப்பிடுகின்றது
ROW_HEADER என்பது அச்சிடும் கிடைவரிசையின் தலைப்பை குறிப்பிடுகின்றது
இதிலுள்ள மூன்றாவது தருக்கமானது ஒரு கலணின் முகவரியானது ஒரு தொடர்புடைய வழியில் கலண்களை மேற்கோள் செய்வதற்காக தரவுதள முகவரியாக செயல்படுகின்றது கலணின் பகுதியை ஒருமுழுமையான முகவரியாக குறிப்பிடப்படவில்லையெனில் விரிதாளின்பகுதியின் பெயராக பயன்படுத்துவதை தரவுதளத்தில் வேறு ஒரு வித்தியாசமான பகுதியின் பெயராக மேற்கோள்-காட்டப்பெறும் பின்வரும் கட்டளைவரிகளில் தொடர்புடைய நடவடிக்கையை குறிப்பிட பெறுகின்றது இது ஒரு பெயரிடப்பட்ட பகுதியின் கணக்கீட்டை வரையறுக்கும் மற்றொரு பயனாகும் இந்த மேக்ரோவானது AddLeftஎனும் பெயரிடப்பட்ட பகுதியை உருவாக்குகின்றது இதில் C3எனும் கலணுடன் A3+B3 எனும் கணக்கிட்ட மேற்கோள் கலணாக காண்பிக்கின்றது இதில் மேற்கோள் கலண் எண்ணான C3என்பதை C4 என மாறுதல் செய்தால் AddLeftஎனும் கணக்கீட்டின் விடையை தவறாக காண்பிக்கச்செய்கின்றது
Create the AddLeft named range.
Sub AddNamedFunction()
Dim oSheet ‘Sheet that contains the named range.
Dim oCellAddress ‘Address for relative references.
Dim oRanges ‘The NamedRanges property.
Dim oRange ‘Single cell range.
Dim sName As String ‘Name of the equation to create.
sName = “AddLeft”
oRanges = ThisComponent.NamedRanges
If NOT oRanges.hasByName(sName) Then
oSheet = ThisComponent.getSheets().getByIndex(0)
oRange = oSheet.getCellRangeByName(“C3”)
oCellAddress = oRange.getCellAddress()
oRanges.addNewByName(sName, “A3+B3”, oCellAddress, 0)
End If
End Sub
தலைப்புகளும் தரவுகளையும் உள்ளடக்கங்களாக கொண்டிருக்கும் பகுதியினை தெரிவுசெய்து கொண்டு திரையின் மேலே Insert => Names => Create==>என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் Create Namesஎனும் உரையாடல் பெட்டித் திரையில் தோன்றிடும் இதில் Create Names fromஎன்பதன் கீழுள்ள top row, bottom row, right column , left columnஆகிய தேர்வுசெய்பெட்டிகளின் அடிப்படையில் ஒரே சமயத்தில் பலபெயரிடப்பட்ட பகுதிகளை(named ranges) உருவாக்கிடமுடியும் ஒருtop rowஎனும் தேர்வுசெய்பெட்டியின் அடிப்படையில் இந்தnamed ranges ஐ உருவாக்கினால் ஒவ்வொரு நெடுவரிசைக்கான தலைப்பையும் ஒரு named ranges ஆக உருவாக்கிட வேண்டும் இந்த named rangesஇல்லை யென்றாலும் பரவாயில்லை தலைப்பின் பெயரே பகுதியின் பெயராக பயன்படுத்தி கொள்ளப்படும்
Create many named ranges.
Sub AddManyNamedRanges()
Dim oSheet ‘Sheet that contains the named range.
Dim oAddress ‘Range address.
Dim oRanges ‘The NamedRanges property.
Dim oRange ‘Single cell range.
oRanges = ThisComponent.NamedRanges
oSheet = ThisComponent.getSheets().getByIndex(0)
oRange = oSheet.getCellRangeByName(“A1:C20”)
oAddress = oRange.getRangeAddress()
oRanges.addNewFromTitles(oAddress, _
com.sun.star.sheet.Border.TOP)
End Sub
இதில் addNewFromTitles().எனும் வழிமுறையை பயன்படுத்தி பல பகுதிகளின் தலைப்புகளின் இடஅமைவை நிர்ணயம் செய்திடப்படுகின்றது இதில் உள்ள TOP என்பது மேல்பகுதி கோட்டினை தெரிவுசெய்திடவும் BOTTOMஎன்பது கீழ்பகுதி கோட்டினை தெரிவுசெய்திடவும் RIGHTஎன்பது வலதுபுற கோட்டினை தெரிவுசெய்திடவும் LEFTஎன்பது இடதுபுற கோட்டினை தெரிவுசெய்திடவும் பயன்படுகின்றன
தரவுதள பகுதி ஒரு தரவுதள பகுதியானது வழக்கமான பெயரிடப்பட்ட பகுதியாக பயன்படுத்திக் கொண்டிருந்தாலும் தரவுதள பகுதியானது விரிதாளின் கலண்களின் பகுதியை தரவுதளமாக பயன்படுத்தி கொள்ள வரையறுக்கின்றது இதில் ஒவ்வொரு கிடைவரிசையும் தொடர்புடைய ஆவணமாகவும் ஒவ்வொரு கலணும் தொடர்புடைய புலமாகவும் குறிப்பிடப்பெறுகின்றது இந்த பகுதியை தரவுதள கணக்கீடுகளான sort, group, searchஆகியவற்றிற்கு பயன்படுத்தி கொள்ள முடியும் ஒரு தரவுதள பகுதியானது தரவுதளதொடர்புடைய அனைத்து செயல்களையும் செயற்படுத்தி நம் பயன்பெறுமாறு அதன் நடைமுறையில் நமக்கு வழங்குகின்றது உதாரணமாக ஒரு அட்டவணையில் முதல்கிடைவரிசையின் தலைப்பை குறிப்பிட்டபின் Data => Define Range==>என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்க உடன் விரியும் Define Data Range எனும் உரையாடல் பெட்டியின் உதவியுடன் புதிய தரவுதளபகுதியை உருவாக்கிடவும் ,ஏற்கனவே இருப்பதை மாறுதல் செய்திடவும் அல்லது நீக்கம் செய்திடவும் முடியும் ஒரு மேக்ரோவை கொண்டு ஒரு தரவுதளபகுதி.யை அந்த தரவுதளபகுதி.யிலிருந்து அனுகவும் உருவாக்கிடவும் நீக்கம் செய்திடவும் செயற்படுத்திடமுடியும் பின்வரும் கட்டளை வரிகளில் MyName எனும் தரவுதள பெயரிடப்பட்ட பகுதியொன்று உருவாக்கப்-பட்டு அதில்தானியங்கி வடிகட்டியாக செயல்படுமாறுசெய்யப்பட்டுள்ளது
Create a database range and an auto filter.
Sub AddNewDatabaseRange()
Dim oRange ‘DatabaseRange object.
Dim oAddr ‘Cell address range for the database range.
Dim oSheet ‘First sheet, which will contain the range.
Dim oDoc ‘Reference ThisComponent with a shorter name.
oDoc = ThisComponent
If NOT oDoc.DatabaseRanges.hasByName(“MyName”) Then
oSheet = ThisComponent.getSheets().getByIndex(0)
oRange = oSheet.getCellRangeByName(“A1:F10”)
oAddr = oRange.getRangeAddress()
oDoc.DatabaseRanges.addNewByName(“MyName”, oAddr)
End If
oRange = oDoc.DatabaseRanges.getByName(“MyName”)
oRange.AutoFilter = True
End Sub
அடுக்குதல் கால்க்கின் விரிதாளில் உள்ள தரவுகளை நாம் விரும்பியவாறு சரிசெய்து அடுக்கிடும் செயலிற்கான தொழில்நுட்பத்தை கொண்டுள்ளது இதன் முதல்படிமுறையாக அவ்வாறு அடுக்கிடவிரும்பும் தரவுகளை தெரிவுசெய்து கொள்க அதில் தலைப்பு பெயர் இருந்தால்அதனை கண்டிப்பாக குறிப்பிடுக பின்னர் திரையின் மேலே கட்டளை பட்டையில் Data => Sort==>என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் விரியும் Sortஎனும் உரையாடல் பெட்டியின் உதவியுடன் ஒரே சமயத்தில்மூன்று நெடுவரிசைகளை அல்லது கிடைவரிசைகளை அடுக்கிடமுடியும் இந்த உரையாடல் பெட்டியில் optionஎனும் தாவியின் திரையை தோன்றிடச்செய்க அதில் நெடுவரிசையின் தலைப்பும் வரிசை படுத்தி அடுக்கிடாமல் பாதுகாத்து மிகுதி தரவுகளை மட்டும் அடுக்குவதற்காக Range contains column labels எனும் தேர்வு செய் பெட்டியை தெரிவுசெய்து-கொள்க நாம் அடுக்கி வைத்திட விரும்பும் தரவுகளானது ஏற்கனவே இருக்கும் நிலையிலும் இருக்கவேண்டும் வரிசையாக அடுக்கியதரவுகளும் வேண்டும் என்ற நிலையில் Copy sort results எனும் தேர்வுசெய் பெட்டியை தெரிவுசெய்துகொண்டு அடுக்கவேண்டிய இடத்தை குறிப்பிடுக மேலும் முன்கூட்டியே வரையறுக்கப்பட்ட மதிப்பு பட்டியலின்படி அடுக்குவதற்காக Custom sort orderஎனும் தேர்வுசெய் பெட்டியை தெரிவுசெய்து கொள்க இவ்வாறு நம்முடைய பட்டியலை வரையறுப்பதற்காக திரையின் மேலே கட்டளைபட்டையில்Tools => Options => LibreOffice Calc => Sort Lists==> என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் விரியும் திரையில் நம்முடைய சொந்த வரையறையை அமைத்துகொள்க
வடிகட்டுதல் இவ்வாறு தரவுகளை வரிசைபடுத்தி அடுக்கிடும்போது குறிப்பிட்ட வகை அளவு தரவுகள் மட்டுமே திரையில் பிரதிபலிக்கவேண்டும் என நாம் விரும்பிடும்போது அவ்வாறான வகையில் திரையில்தோன்றிட செய்வதற்கு இந்த வசதி பயன்படுகின்றது இந்த வசதியின்படி நாம் எதையும் குறிப்பிடவில்லையெனில் பொதுவாக தானியங்கி வடிகட்டுதலே செய்திடும் பல்வேறு வகையான பயன்பாடுகளிலும் தானியங்கியான வடிகட்டி வசதியே பயன்படுத்திக் கொள்ளப்-படுகின்றது ஒரு தானியங்கி வடிகட்டியை ஒருகுறிப்பிட்ட நெடுவரிசையில் உருவாக்கிய பிறகுஅந்த நெடுவரிசைக்கு combo boxஎன்பது சேர்க்கப்படும் இது தானியங்கி வடிக்கட்டி வகையை விரைவாக அனுகுவதற்கான வசதியை அளிக்கின்றது கண்ணால் காணும் அனைத்து கிடைவரிசைகளையும் இந்த தானியங்கி வடிகட்டி பாதிப்படைய செய்கின்றது செந்தர தானியங்கி வடிகட்டியானது Standard Filterஎனும் உரையாடல் பெட்டியை தோன்றிடசெய்து செந்தர வடிகட்டி போன்று செயல்படுத்திட பயன்படுகின்றது இதிலுள்ள Top 10 என்பது நெடுவரி்சையில் அதிக மதிப்புள்ளவைகளை மட்டும் உயர் மதிப்பிலிருந்து கீழிறங்கு வரிசையில் அடுக்குவதற்கு ஏதுவாக அதில combo boxஐ சேர்த்து விடுகின்றது இந்நிலையில் இதிலுள்ள கீழிறங்கு பட்டியிலின் வாயிலாக தேவையானவாறு வடிகட்டிடலாம் நாம் தெரிவுசெய்த நெடுவரிசை தரவுகள் மட்டுமே இதன்மூலம் வடிகட்டப்படுகின்றதுஎன்ற செய்தியை மனதில் கொள்க திரையின் மேலே கட்டளைபட்டையில் Data => Filter => AutoFilter==> என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்தவுடன் விரியும்திரையில் தானியங்கி வடிகட்டியை நீக்கம் செய்து கொள்க அதனை தொடர்ந்து இந்த நெடுவரிசையில் combo box உம் நீக்கம் செய்யப்பட்டுவிடுகின்றது ஒரு செந்தர வடிகட்டியை அமைவுசெய்வதற்காக திரையின் மேலே கட்டளைபட்டையில் Data => Filter => Standard Filter==>என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் Standard Filterஎனும் உரையாடல் பெட்டி திரையில் தோன்றிடும் இதில் தேவையானவாறு செந்தர வடிகட்டியை கட்டமைவு செய்துகொள்க இந்த செந்தர வடிகட்டியை நீக்கம் செய்வதற்காக திரையின் மேலே கட்டளை பட்டையில் Data => Filter => Remove Filter==>என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக ஒரு சாதாரண வடிகட்டியைஒரு நெடுவரிசையில் உருவாக்குவதற்காக பின்வரும் மேக்ரோ பயன்படுகின்றது
Create a simple sheet filter.
Sub SimpleSheetFilter()
Dim oSheet ‘ Sheet that will contain the filter.
Dim oFilterDesc ‘ Filter descriptor.
Dim oFields(0) As New com.sun.star.sheet.TableFilterField
oSheet = ThisComponent.getSheets().getByIndex(0)
REM If argument is True, creates an empty filter
REM descriptor. If argument is False, create a
REM descriptor with the previous settings.
oFilterDesc = oSheet.createFilterDescriptor(True)
With oFields(0)
REM You could use the Connection property to indicate
REM how to connect to the previous field. This is
REM the first field, so this is not required.
‘.Connection = com.sun.star.sheet.FilterConnection.AND
‘.Connection = com.sun.star.sheet.FilterConnection.OR
REM The Field property is the zero based column
REM number to filter. If you have the cell, you
REM can use .Field = oCell.CellAddress.Column.
.Field = 5
REM Compare using a numeric or a string?
.IsNumeric = True
REM The NumericValue property is used
REM because .IsNumeric = True from above.
.NumericValue = 80
REM If IsNumeric was False, then the
REM StringValue property would be used.
REM .StringValue = “what ever”
REM Valid operators include EMPTY, NOT_EMPTY, EQUAL,
REM NOT_EQUAL, GREATER, GREATER_EQUAL, LESS,
REM LESS_EQUAL, TOP_VALUES, TOP_PERCENT,
REM BOTTOM_VALUES, and BOTTOM_PERCENT
.Operator = com.sun.star.sheet.FilterOperator.GREATER_EQUAL
End With
REM The filter descriptor supports the following
REM properties: IsCaseSensitive, SkipDuplicates,
REM UseRegularExpressions,
REM SaveOutputPosition, Orientation, ContainsHeader,
REM CopyOutputData, OutputPosition, and MaxFieldCount.
oFilterDesc.setFilterFields(oFields())
oFilterDesc.ContainsHeader = True
oSheet.filter(oFilterDesc)
End Sub
இந்த மேக்ரோவின் வாயிலாக வடிகட்டியை ஒருவிரிதாளில் செயல்படுத்திடும்போது ஏற்கனவே உள்ள வடிகட்டிக்கு பதிலாக காலியான வடிகட்டியை அமைவு செய்கின்றது அதனை தொடர்ந்து ஏற்கனவே இருக்கும் வடிகட்டியை நீக்கம் செய்வதற்கு பின்வரும் மேக்ரோ பயன்படுகின்றது
Remove the current sheet filter.
Sub RemoveSheetFilter()
Dim oSheet ‘ Sheet to filter.
Dim oFilterDesc ‘ Filter descriptor.
oSheet = ThisComponent.getSheets().getByIndex(0)
oFilterDesc = oSheet.createFilterDescriptor(True)
oSheet.filter(oFilterDesc)
End Sub
மேலும் மேம்படுத்தப்பட்டவடிகட்டியாக இரண்டு நெடுவரிசைகளில் வழக்கமான வெளிப்பாடுகளுடன் பின்வரும் மேக்ரோ அமைக்கின்றது இதனை பயன்படுத்தி எந்வொரு விரிதாளிலும் அந்த விரிதாளின் குறிப்பிட்ட பகுதியில்அல்லது விரிதாள் முழுவதும் வடிகட்டியை செயல்படுமாறு அமைத்திடலாம்
A simple sheet filter using two columns.
Sub SimpleSheetFilter_2()
Dim oSheet ‘ Sheet to filter.
Dim oRange ‘ Range to be filtered.
Dim oFilterDesc ‘ Filter descriptor.
Dim oFields(1) As New com.sun.star.sheet.TableFilterField
oSheet = ThisComponent.getSheets().getByIndex(0)
oRange = oSheet.getCellRangeByName(“E12:G19”)
REM If argument is True, creates an
REM empty filter descriptor.
oFilterDesc = oRange.createFilterDescriptor(True)
REM Setup a field to view cells with content that
REM start with the letter b.
With oFields(0)
.Field = 0 ‘ Filter column A.
.IsNumeric = False ‘ Use a string, not a number.
.StringValue = “b.*” ‘ Everything starting with b.
.Operator = com.sun.star.sheet.FilterOperator.EQUAL
End With
REM Setup a field that requires both conditions and
REM this new condition requires a value greater or
REM equal to 70.
With oFields(1)
.Connection = com.sun.star.sheet.FilterConnection.AND
.Field = 5 ‘ Filter column F.
.IsNumeric = True ‘ Use a number
.NumericValue = 70 ‘ Values greater than 70
.Operator = com.sun.star.sheet.FilterOperator.GREATER_EQUAL
End With
oFilterDesc.setFilterFields(oFields())
oFilterDesc.ContainsHeader = False
oFilterDesc.UseRegularExpressions = True
oSheet.filter(oFilterDesc)
End Sub

Advertisements

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: