லிபர் ஆஃபிஸ்.4.ரைட்டர்-தொடர்-43-புலங்களில் பணிபுரிதல் தொடர்ச்சி

லிபர் ஆஃபிஸ்.4.ரைட்டரில் புலங்களை உருவாக்கி பணிபுரியும்போது மேற்கோள்களை ( references) புலங்களில் உருவாக்கவோம்.. அவ்வாறு உருவாக்குவதற்காக Page, Chapter, Reference, Above/Below, As Page Style ஆகிய வடிவமைப்புகள் நாம் பயன்படுத்துவதற்கு தயாராகஉள்ளன. கூடுதலாக Number (no context), Number (full context)ஆகிய இரு வாய்ப்புகளும் உள்ளன. தானியங்கியாக இல்லாமல் நாமே முயன்று ஒரு cross-reference உருவாக்கிடும்போது bookmarks அல்லது set references. ஆகிய இரண்டில் ஒன்றினை பயன்படுத்தவேண்டும் .

இந்த Bookmarksஆனது வழிகாட்டித்(Navigator)திரையில் பட்டியலாக இருந்தால் தேவையான பகுதிக்கு நேராக செல்வதற்காக சுட்டியை சொடுக்குவதன் வாயிலாக செல்லமுடியும் . அதற்காக மீஇணைப்பு செய்திடவேண்டும். இவ்வாறு மீஇணைப்பை உருவாக்குவதற்காக முதலில் தேவையான உரையை தெரிவுசெய்து கொள்க. பின்னர் லிபர் ஆஃபிஸ்.4. ரைட்டர் திரையின் மேலே கட்டளைப் பட்டையிலிருந்து Insert => Bookmark=> என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக. உடன்விரியும் Bookmark எனும் உரையாடல் பெட்டியின் திரையில் சிறு காலியான உரைப்பெட்டியில் இந்த புத்தகக்குறிக்கான பெயரை உள்ளீடு செய்துகொண்டு OK.எனும் பொத்தானை தெரிவு செய்து சொடுக்குக.

1

1

அதன்பின்னர் மேற்கோள்களை அமைப்பதற்காக லிபர் ஆஃபிஸ்.4.ரைட்டர் திரையின் மேலே கட்டளைப் பட்டையிலிருந்து Insert => Cross reference=> என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக. அல்லது விசைப்பலகையில் உள்ள Ctrl+F2 ஆகிய விசைகளை சேர்த்து அழுத்துக. உடன்விரியும் உரையாடல் பெட்டியின் Cross reference எனும் தாவிப்பொத்தானின் திரையில் Typeஎன்பதன்கீழ்உள்ளவைகளுள் set reference என்பதை தெரிவுசெய்திடுக. பின்னர் தேவையான ஆவணத்தை தெரிவுசெய்து கொண்டு இந்த உரையாடல் பெட்டியில் Nameஎனும் உரைப்பெட்டியில் இதற்கு ஒரு பெயரிட்டு insertஎன்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக. உடன் Selection என்பதன்கீழ் நாம் மேற்கோள் செய்த பெயர் பட்டியலாக வீற்றிருக்கும்.. இதே படிமுறையை மேலும் மேற்கோள்கள் செய்வதற்கும் செயல்படுத்திடுக.

புலங்களைகொண்டு ஒருஆவணத்தின் தலைப்பையும் முடிவையும் உருவாக்குதல் இதற்காக லிபர் ஆஃபிஸ்.4.ரைட்டர் திரையின் மேலே கட்டளைப்பட்டையிலிருந்து Insert =>Fields => [item] => என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்தவுடன் விரியும் திரையில் page number, document title, author, creation date and time, current date and time, or total page ஆகிய விவரங்களை ஒருஆவணத்தின் தலைப்பு பகுதியிலும் முடிவுப் பகுதியிலும் உள்ளிணைத்து பிரதிபலிக்குமாறு அமைத்திடலாம் .அல்லது Insert=> Fields => Other => Cross-references.=> என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்து தலைப்புப் பகுதியையும் இதர விவரங்களையும் உள்ளிணைத்திடலாம். அல்லது Insert => Fields => Other => Document=>என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்து Heading 1, என்பதன்வாயிலாக Chapter number and name போன்ற விவரங்களை உள்ளிணைத்திடலாம். அல்லது Insert => Fields => Other=> என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவு செய்து சொடுக்குதல் செய்தவுடன் விரியும் Fields எனும் உரையாடல் பெட்டியின் Document எனும் தாவிப்பொத்தானின் திரையில் Typeஎன்பதன்கீழ் Chapter என்பதையும் Format என்பதன்கீழ் Chapter number without separatorஎன்பதையும் தெரிவுசெய்துகொண்டு Insert என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக..

2

2

அடுத்து பக்கஎண்ணிடலை உள்ளிணைப்பதற்காக Insert => Fields => Page Count=> என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல்செய்தவுடன் விரியும் திரையில் Page 9 of 12 என தோன்றுமாறு செய்வதற்காக Page என தட்டச்சு செய்து Space bar எனும் விசையை அழுத்துக. பின்னர் of என தட்டச்சு செய்து Space bar எனும் விசையை அழுத்துக.

புத்தகங்களில் பின்இணைப்புகளை சேர்த்திடும்போது அதற்கானபக்க எண்களை இந்த புலங்களை கொண்டு அமைத்திடலாம் .

அதற்காக முதலில் புத்தகங்களின் வழக்கமான பகுதிக்கு Heading 1, என்பதன்வாயிலாக Chapterஎன்பதை தெரிவுசெய்துகொண்டு<space> என்ற விசையை விசைப்பலகையில் அழுத்துக. பின்னர் Insert => Fields => Other=>என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்தவுடன்விரியும் திரையில் Fields எனும் உரையாடல் பெட்டியின் Variable எனும் தாவிப்பொத்தானின் திரையில் Typeஎன்பதன்கீழ் Number range என்பதையும் select என்பதன்கீழ் Chapterஎன்பதையும் Formatஎன்பதன்கீழ் Arabic (1 2 3) என்பதையும் தெரிவுசெய்துகொண்டு Insert என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்துசொடுக்குக.. அதன்பின்னர் இதே உரையாடல் பெட்டியில் Variableஎனும் தாவிப்பொத்தானின் திரையில் Type என்பதன்கீழ் Number rangeஎன்பதையும் select என்பதன்கீழ் Appendix என்பதையும் Formatஎன்பதன்கீழ் A B C),என்பதையும் தெரிவுசெய்துகொண்டு Insert என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்துசொடுக்குக..

3

3

இங்கு புலங்களில் பணிபுரியும்போது விசைப்பலகையிலுள்ள Ctrl+F2,ctrl+F8,Ctrl+F9,F9 என்றுள்ளவாறு விசைகளை சேர்த்து அழுத்துதல் செய்து பயன்படுத்திகொள்க..

புலங்களை உரையாக மாற்றுவதற்காக முதலில் தேவையான புலங்களை தெரிவு செய்து கொள்க. பின்னர் லிபர் ஆஃபிஸ்.4.ரைட்டர் திரையின் மேலே கட்டளைப் பட்டையிலிருந்து Edit => Cut=> என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக. அல்லது Ctrl+X.ஆகிய விசைகளை சேர்த்து அழுத்துக .அதன்பின்னர் Edit => Paste Special=> என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன்விரியும் தி்ரையில் Unformatted textஎன்ற வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக. பின்னர் okஎனும் பொத்தானை தெரிவு செய்து சொடுக்குக. அல்லது விசைப்பலகையிலுள்ள Ctrl+Alt+Shift+Vஆகியவிசைகளை சேர்த்து அழுத்துக.

நிபந்தனையுடனான உள்ளடக்கங்களை பயன்படுத்துதல்

உதாரணமாக தமிழ்கம்யூட்டர் எனும் சொல்லிற்கு அருகில் ஆம்எனில் இது திங்கள் இருமுறைவெளியிடப்படும் இதழ்என்றும் தமிழ்கம்யூட்டர் எனும் சொல்லிற்கு அருகில் இல்லையெனில் இது ஒரு வாரஇதழ் அன்றுஎன வருவதற்கு , தேவையான இடத்தில் இடம்சுட்டியை வைத்துகொண்டு லிபர் ஆஃபிஸ்.4.ரைட்டர் திரையின் மேலே கட்டளைப் பட்டையிலிருந்து Insert => Fields => Other=>என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்தவுடன் விரியும் திரையில் Functionsஎனும் தாவிப் பொத்தானின் திரையை தோன்றசெய்திடுக .அதில் Typeஎன்பதன்கீழ் conditional text என்பதை தெரிவுசெய்து கொண்டு Conditionஎன்ற உரைப்பெட்டியில் தமிழ்கம்யூட்டர் ஆம்” ‘ என்பதையும் Then என்ற உரைப்பெட்டியில் திங்கள் இருமுறைவெளியிடப்படும் இதழ்என்பதையும் Elseஎன்ற உரைபெட்டியில் இது ஒரு வாரஇதழ் அன்று என்பதையும்உள்ளீடு செய்துகொண்டு Insert என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக .

4

4

குறிப்பிட்ட உரைப்பகுதியை திரையில் தோன்றிடாமல் மறைத்திடுவதற்காக முதலில் தேவையான உரையை தெரிவுசெய்து கொள்க. பின்னர் லிபர் ஆஃபிஸ்.4. ரைட்டர் திரையின் மேலே கட்டளைப்பட்டையிலிருந்து Insert => Fields => Other=> என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்தவுடன் விரியும் திரையில் Functions எனும் தாவிப்பொத்தானின் திரையை தோன்றசெய்திடுக .அதில் Type என்பதன்கீழ் Hidden text என்பதைதெரிவுசெய்துகொண்டு Conditionஎன்ற உரைப்பெட்டியில்தமிழ் கம்யூட்டர் இல்லை” ‘ என்பதையும் hidden text என்ற உரைப்பெட்டியில் இது ஒரு வார இதழ் அன்றுஎன்பதையும் உள்ளீடு செய்துகொண்டு Insert என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக. உடன் திரையில் நாம் தெரிவுசெய்த உரையானது மறைந்துவிடும்..

அவ்வாறே பத்தியை திரையில் மறையச்செய்யலாம் .அதற்காக முதலில் தேவையான பத்தியை தெரிவுசெய்து கொள்க .பின்னர் லிபர் ஆஃபிஸ்.4.ரைட்டர் திரையின் மேலே கட்டளைப்பட்டையிலிருந்து Insert => Fields => Other=>என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்தவுடன் விரியும் திரையில் Functionsஎனும் தாவிப்பொத்தானின் திரையை தோன்றசெய்திடுக. அதில் Typeஎன்பதன்கீழ் Hidden text என்பதைதெரிவுசெய்துகொண்டு Conditionஎன்ற உரைப்பெட்டியில் தமிழ்கம்யூட்டர் இல்லை” ‘ என்பதையும் hidden text என்ற உரைப்பெட்டியில் இது ஒரு வாரஇதழ் அன்றுஎன்பதையும்உள்ளீடு செய்துகொண்டு Insert என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக.. உடன் நாம் தெரிவுசெய்த பத்தியானது மறைந்துவிடும்..

மறையச் செய்த பத்தியை திரையில் தோன்றிட செய்வதற்காக லிபர் ஆஃபிஸ்.4.ரைட்டர் திரையின் மேலே கட்டளைப்பட்டையிலிருந்து View => Hidden Paragraphs=> என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக. அல்லது லிபர் ஆஃபிஸ்.4.ரைட்டர் திரையின் மேலே கட்டளைப்பட்டையிலிருந்து Tools => Options => LibreOffice Writer => Formatting Aids=> என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக. பின்னர் விரியும் திரையில் Fields:Hidden paragraphs எனும் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக . உடன் மறைக்கப் பட்டப் பத்தி திரையில் தோன்றிடும்.

குறிப்பிட்டப் பகுதியை மறையச்செய்வதற்காக முதலில் தேவையானப் பகுதியை தெரிவு செய்துகொள்க. பின்னர் லிபர் ஆஃபிஸ்.4.ரைட்டர் திரையின் மேலே கட்டளைப் பட்டையிலிருந்து Insert => Section=> என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்தவுடன் விரியும் Insert Section எனும் உரையாடல் பெட்டியில் Sectionஎனும் தாவிப்பொத்தானின் பக்கத்தில் hide என்ற வாய்ப்பினை தெரிவு செய்து கொண்டு with condidtion எனும் உரைபெட்டியில் தேவையான நிபந்தனகளை உள்ளீடு செய்து கொண்டு insert என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்துசொடுக்குக .உடன் நாம் தெரிவுசெய்த பகுதியானது மறைந்துவிடும்..

5

5

மறையச்செய்த பகுதியை மீண்டும் திரையில் தோன்றிடச் செய்வதற்காக லிபர் ஆஃபிஸ்.4. ரைட்டர் திரையின் மேலே கட்டளைப்பட்டையிலிருந்து Format => Sections=> என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்தவுடன் விரியும் Edit Section எனும் உரையாடல் பெட்டியில் Sectionஎனும் தாவிப்பொத்தானின் பக்கத்தில் hide என்ற வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்யாது விட்டிட்டு ok என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக.

இவ்வாறு மாறுதல்கள் செய்துகொண்டுவரும்போது அவ்வப்போது நிகழ்நிலை படுத்தி கொள்வதற்காக. லிபர் ஆஃபிஸ்.4.ரைட்டர் திரையின் மேலே கட்டளைப் பட்டையி லிருந்து Tools => Options => LibreOfficeWriter => General=> ன்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக, பின்னர் விரியும் திரையில் Update: Automatically என்பதன்கீழ் Fields என்பதை தெரிவுசெய்துகொள்க .

நாமே முயன்று புலங்களில் text, a table, a frame, a graphic, or an object என்பனபோன்ற விவரங்களை உள்ளீடு செய்வதற்காக .லிபர் ஆஃபிஸ்.4.ரைட்டர் திரையின் மேலே கட்டளைப்பட்டையிலிருந்து Insert => Fields => Other => என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்தவுடன் விரியும் திரையில் Functionsஎனும் தாவிப் பொத்தானின் திரையை தோன்றசெய்திடுக .அதில் Typeஎன்பதன்கீழ் Placeholder என்பதையும் Formatஎன்பதன்கீழ் Placeholder text, a table, a frame, a graphic, or an object ஆகியவற்றில் தேவையான ஒன்றினையும் தெரிவுசெய்துகொண்டு insert என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக..

உள்ளீட்டு புலங்களையும் உள்ளீட்டு பட்டியல்களையும் பயன்படுத்து வதற்காக லிபர் ஆஃபிஸ்.4.ரைட்டர் திரையின் மேலே கட்டளைப்பட்டையிலிருந்து Insert => Fields => Other => என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்தவுடன் விரியும் திரையில் Functionsஎனும் தாவிப்பொத்தானின் திரையை தோன்றசெய்திடுக .அதில் Typeஎன்பதன்கீழ் Input fieldஎன்பதை தெரிவுசெய்தவுடன் விரியும் திரையில் Reference எனும் உரைபெட்டியில் தேவையான விவரங்களை உள்ளீடு செய்துகொண்டு insert என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்தவுடன் Input fieldஎன்ற சிறு உரையாடல் பெட்டி திரையில் தோன்றிடும். அதில் okஎன்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக..

6

6

அவ்வாறே இதேஉரையாடல் பெட்டியின்Functionsஎனும் தாவிப்பொத்தானின் திரையில் Typeஎன்பதன்கீழ் Input listஎன்பதை தெரிவுசெய்தவுடன் விரியும் திரையில் Itemஎனும் உரைபெட்டியில் பெயரை உள்ளீடு செய்துகொண்டு Add என்ற பொத்தானை புதியதாக பட்டியலில் சேர்ப்பதற்காக தெரிவுசெய்து சொடுக்குக.

பின்னர் பட்டியலில் இந்த பெயர் எந்த இடத்தில் தேவையென அமைவுசெய்வதற்காக move up, move down ஆகிய இருபொத்தான்களையும் நீக்கம்செய்வதற்காக Removeஎன்ற பொத்தானையும் பயன்படுத்தி கொள்க .இந்தபுலத்திற்கு Name என்ற பெட்டியில் பெயரினை உள்ளீடு செய்துகொண்டு இறுதியாக insert என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக.

ஏற்கனவே இருக்கும் பட்டியலை சரிசெய்வதற்காக Edit என்றபொத்தானை தெரிவு செய்து சொடுக்குதல் செய்தபின் அல்லது விசைப்பலகையிலுள்ள Ctrl+Shift+F9.ஆகிய விசைகளை சேர்த்து அழுத்தியவுடன் விரியும் Edit எனும் உரையாடல் பெட்டியில் தேவையானவாறு திருத்தம் செய்துகொண்டு OKஎன்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக.

Advertisements

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: