லிபர் ஆஃபிஸ்4.ரைட்டர்-தொடர்-42 புலங்களில் பணிபுரிதல்

லிபர் ஆஃபிஸ் ரைட்டரின் புலங்கள் மிகப்பேரளவு வசதிகளை கொண்டது அவை நடப்பு தேதி அல்லது மொத்தப்பக்கங்களின் எண்ணிக்கை போன்ற மாறுபடும் தரவுகள், உற்பத்தி பொருட்களின் பெயர் அல்லது உருவாகி கொண்டிருக்கும் புத்தகங்கள் போன்ற மாறுபடும் அளவுகள், வாடிக்கையாளர் குறிப்பிடும் தொடர்எண்கள், தானியங்கியான குறுக்கு மேற்கோள்கள், சொற்கள் அல்லது பத்திகள் காட்சியாக மட்டும் தோன்றும் அல்லது சில நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்டு அச்சிடப்படும் மற்றநேரத்தில் அச்சிடமுடியாது ஆகிய நிபந்தனைகள், உள்ளடக்கங்கள் ஆகியவை இந்த புலங்களின் வசதி வாய்ப்புகளின் ஒருசில எடுத்துகாட்டுகளாகும்.. வரிசைகளின் எண்ணிக்கை உள்ளீடுகள் கூட புலங்களாக உள்ளன .

புலங்களை பற்றியமுழுமையான விவாதங்களையும் விவரங்களையும் கூறுவதற்கு தனியாக புத்தகமே எழுவேண்டிய அளவு தகவல்களை கொண்டது. அதனால் புலங்களை பற்றிய பொதுவான சுருக்கமான விவரங்களை மட்டும் இந்தபகுதியில் விவரிக்கபடவுள்ளன .

ஆலோசனை குறிப்புகள் பொதுவாக இந்த Field shadingsஎனும் வாய்ப்பை தெரிவுசெய்யாது விடும்வரை அல்லது Tools => Options => LibreOffice => Appearance =>என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து செயல்படுத்தி பக்ககாட்சியின் போது புலங்களின் பின்புலவண்ணத்தை மாற்றியமைக்காதவரை புலங்களானது திரையில் காணும்போது சாம்பல் பின்னனியுடன் தோன்றிடும் .. ஆனாலும் இந்த புலங்களின் சாம்பல்பின்புலவண்ணம் ஆவணத்தை அச்சிடும்போதும் கையடக்க ப்பிடிஎஃப் ஆவணமாக உருமாற்றம் செய்திடும்போது தோன்றாது. இந்த புலங்களின் பின்புலநிழல் சாம்பல் வண்ணத்தை விரைவாக மாற்றி யமைத்திட View => Field Shadings=> என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து செயல்படுத்துக அல்லது விசைப்பலகையில் Ctrl+F8.ஆகிய விசைகளை சேர்த்து அழுத்துக

நம்முடைய லிபர் ஆஃபிஸ் ரைட்டர் ஆவணத்தில் Insert => Fields=>என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து செயற்படுத்தியவுடன் விரியும் பட்டியில் தேவையான புலங்களை மிக விரைவாக பொதுவான புலங்களை உள்ளிணைக்கமுடியும்

1

1

File => Properties=>என்றவாறு கட்டளைகளை செயற்படுத்தியவுடன் திரையில் விரியும்Propertiesஎனும் உரையாடல் பெட்டியில் ஆறுவகையான தாவிப் பொத்தான்களின் பக்கங்கள் உள்ளன இதில் உள்ள General ,Statistics ஆகிய இருத் தாவிப் பொத்தான்களின் பக்கங்களின் விவரங்களை இந்த லிபர் ஆஃபிஸானது தானியங்கியாக உருவாக்கிவிடுகின்றது .General எனும் தாவிப்பக்கத்தில் உள்ள ஆவணத்தை உருவாக்கியவர் மாறுதல் செய்பவர்களின் பெயர் போன்ற மற்றவிவரங்கள் Tools => Options => LibreOffice => என்றவாறு கட்டளைகளை செயற்படுத்துவதன் வாயிலாக பயனாளர்கள் உள்ளீடு செய்திடும் தரவகளிலிருந்து பெறப்படுகின்றது. அல்லது Internetஎனும் தாவியின் பக்கவிவரங்கள் இணைய பக்கங்களின் ஹெச்ட்டிஎம்எல் ஆவணங்களுடன் மட்டும் தொடர்புடையதாகும் . கோப்புகளை பரிமாறி கொள்ளும்போது பின்பற்றவேண்டிய விவரங்களை கொண்ட Securityஎனும் தாவியின் பக்க விவரங்கள் தனியாக இதேபகுதியில் விவரிக்கபடவுள்ளன. Description Customஎனும் தாவிப்பொத்தானின் பக்கத்தில் பேரளவு தரவுகள் வகைபடுத்தப்பட்டு வரிசைபடுத்திடப்பட்டு தேக்கிவைக்கப்பட்டு தேவைப்படும்போது ஆவணங்கள் மீட்டாக்கம் செய்ய உதவுகின்றது

1

2

சிலபேரளவு தரவுகள் பதிவேற்றம் செய்திடும்போது ஹெச்ட்டிஎம்எல் ப்பிடிஎஃப் ஆவணத்திற்கு சமமானவகையில் இருக்குமாறு செய்கின்றன. ரைட்டரில் உள்ள புலங்களில் சில சமமற்றும் பதிவேற்றம் செய்யயபடாமல் உள்ளன. Custom எனும் தாவிப்பொத்தானின் பக்கத்தில்மாறுபடும் தரவுகளான ஆவணத்தின் தலைப்புகள் தொடர்பு விவரங்கள்செயல்திட்டத்தின்போது மாறுசெய்யபடும் ஆவணத்தின் பெயர் போன்ற விவரங்களை இதன்வாயிலாக ஆவணங்களில் உளள புலங்களில் தேக்கிவைக்கமுடியும். இந்த உரையாடல் பெட்டி மாதிரி பலகத்திற்குள் புலத்தின் பெயர் ரைட்டருக்கு தேவையான தகவல்களை வழங்கும் சேவையாளராக பயன்படுத்தி கொள்ளமுடியும்..Description எனும் தாவிப்பொத்தானின் பக்கத்தில் தலைப்பு புலத்தின் உள்ளடக்கங்களை மாற்றியமைத்திடமுடியும் இந்த பண்பியல்பு உரையாடல் பெட்டியை திரையில் கொண்டுவருவதற்காகFile => Properties=> என்றவாறு கட்டளைகளை செயற்படுத்திடுக . உடன் திரையில் விரியும் உரையாடல் பெட்டியில் புதிய ஆவணத்தின் காலியான பக்கத்தை இந்த உரையாடல் பெட்டியின் Customஎனும் தாவிப் பொத்தானின் பக்கம் காண்பிக்கின்றது மாதிரிபலகமாக இருந்தால் அதிலுள்ள புலங்களை காண்பிக்கும் இதில் Addஎனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்தால் வரிசையான பெட்டிகள் கிடைவரிசையில் தோன்றிடும் .

இந்த வரிசையான பெட்டிகளில் Name boxஎன்பது கீழிறங்கு பட்டியலுடன் கூடிய பெயர்கள் பட்டியலாக இருக்கும் தேவையானதை தெரிவுசெய்துகொள்க அல்லது புதியபெயரை சேர்த்துகொள்க. Type column என்பது text, date+time, date, number, duration, or yes/noஆகிய வகைகளில் ஒன்றினைஒவ்வொரு புலத்திற்கும் தெரிவுசெய்து அமைத்திட பயன்படுகின்றது. Value columnஎன்பது இந்த புலத்தின் வாயிலாக ஆவணத்தில் என்ன தோன்றவேண்டும் என விரும்புகின்றோமோ அதனை குறிப்பிட்ட வரைமுறைக்குள் தோன்றச்செய்திட உதவுகின்றது. தேவையில்லாததை நீக்கம் செய்திட இந்த கிடைவரிசை பெட்டிகளில் கடைசியாக உள்ள பெட்டியை பயன்படுத்தி நீக்கம்செய்துகொள்க.

புலங்களின் நாள்மதிப்பை வடிவமைப்பில் மாறுதல்கள் செய்துகொள்வதற்காக Tools => Options => Language Settings => Languages=>என்றவாறு கட்டளைகளை செயற்படுத்துக இவ்வாறு செயற்படுத்துவது திறந்து இருக்கும் அனைத்து ஆவணங்களையும் பாதிக்கும் என்ற செய்தியை மனதில் கொள்க

1

3

செயல்திட்டத்தின்போது கடைசியாக அச்சிடுவதற்கு முன் மேலாளரின் பெயர் செயல்திட்டத்தின் பெயர் போன்ற விவரங்களை இந்த புலங்களின் தகவல்களை மாற்றியமைப்பதன் வாயிலாக மாற்றியமைத்திடமுடியும் .மாறுபடும் தகவல்களை கொண்ட புலங்கள் அனைத்திற்குமான விவரங்களை ஒரேஇடத்தில் வைத்துகொண்டு அவ்விடத்தில் செய்திடும் மாறுதல்களானது தானியங்கியாக ஆவணங்கள் முழுவதும் உள்ள புலங்களில் மாறுதல்கள் ஆகிவிடும் . ரைட்டரானது புலங்களை மேற்கோள் காட்டுவதற்கான தகவல்களை தேக்கிவைப்பதற்காக பல்வேறு இடங்களை வழங்குகின்றது. அவைகளில் ஒருசிலவற்றை பற்றி மட்டும் இங்கு காணலாம் Insert => Fields=> என்றவாறு கட்டளைகளை செயற்படுத்துவதன் வாயிலாக Date, Time, Page Number, Page Count, Subject, Title, and Authorஆகிய ஏழு வகையான ஆவணங்களின் பண்பியல்புகளை ஒரு ஆவணத்திற்குள் கொண்டுவந்து அவைகளுள் தேவையானதை மட்டும் தெரிவுசெய்வதன் மூலம் ஒரு ஆவணத்திற்குள் உள்ளிணைப்பு செய்து கொள்ளமுடியும். சில புலங்களின் தகவல்கள் Document Propertiesஎனும் உரையாடல் பெட்டியின்மூலம் பெற்றுகொள்கின்றன மற்றவை Fields எனும் உரையாடல் பெட்டியின் DocInformation Document pages ஆகிய தாவிப்பக்கங்களின் வாயிலாக பெறுகின்றன. இவையிரண்டையும் அடைவதற்கு Insert => Fields => Other=> என்றவாறு கட்டளைகளை செயற்படுதிடுக அல்லது விசைப்பலகையில் Ctrl+F2ஆகிய பொத்ததான்களை சேர்த்து அழுத்துக

4

4

இங்கு DocInformation தாவிப்பக்கத்தின் Type எனும் பட்டியலில்உள்ள Custom item ஆனது Document Properties எனும் உரையாடல் பெட்டியின்Custom Properties எனும் தாவிப்பக்கத்தின் வாயிலாக பெறப்படுகின்றது. இவைகளுள் ஒன்றினை உள்ளிணைப்பு செய்திட முதலில் Type எனும் பட்டியலில் தெரிவுசெய்து கொண்டபின் Format எனும் பட்டியலில் தெரிவுசெய்து கொண்டபின் இறுதியாக எனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக இதனுடைய ஒருசில Tools => Options => LibreOffice=> என்றவாறு கட்டளைகளை செயற்படுத்தியபின்தோன்றிடும் உரையாடல் பெட்டியில் User Dataஎனும் தாவியின் பக்கத்தில் தேவையானதை தெரிவுசெய்வதன்வாயிலாக தெரிவுசெய்துகொள்ளபடுகின்றது

5

5

மாறுபடும் தகவல்களை இந்த புலங்கள் கொண்டிருந்தாலும் உள்ளடக்கங்களை மாறுபடாமல் இருக்குமாறு Fixed contentஎனும் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்வதன் வாயிலாக செய்திடமுடியும் .இதனை தெரிவுசெய்யாது விட்டிட்டால் உள்ளடக்கங்களை மாற்றி யமைத்திடலாம்.

குறிப்பிட்ட புலங்கள் திரும்ப திரும்ப வரும்போது AutoTextஎனும் வாய்ப்பு பேருதவியாக உள்ளது. இதனை செயற்படுத்திட உள்ளிணைப்பு செய்திடும் புலத்தை முதலில் தெரிவுசெய்துகொள்க பின்னர் Edit => AutoText => என்றவாறு கட்டளைகளை செயற்படுத்திடுக அல்லது விசைப்பலகையில் Ctrl+F3ஆகிய பொத்தான்களை சேர்த்து அழுத்துக. 6

6

உடன் திரையில் விரியும் AutoText எனும் உரையாடல் பெட்டியில் தேவையான குழுவின் பெயரை My AutoTextஎன்றவாறு தெரிவுசெய்துகொண்டு புதிய பெயரை உள்ளீடு செய்துகொண்டு இதனை அடைவதற்கான குறுக்குவழி பொத்தான்களையும் அமைத்துக்கொள்க. பின்னர் AutoTextஎனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்தபின்விரியும் பட்டியில் Newஎன்பதை மட்டும் New (text only)என்பதையன்று தெரிவுசெய்து கொண்டு Closeஎன்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து இந்த உரையாடல் பெட்டியை மூடிவிடுக. இதன்பின்னர் தேவையான இடத்தில் குறுக்கவழியை தட்டச்சு செய்து F3எனும் செயலிவிசையை அழுத்தினால் போதும் தானியங்கியாக நாம் உள்ளீடு செய்து வரையறுத்து வைத்துள்ள உரையானது வந்துசேர்ந்துவிடும். ஆவணத்தின் பக்க எண்களை கூட நாம்விரும்பியவாறாக வரையறுத்து அவ்வாறே இருக்குமாறு செய்திடமுடியும். இதற்காக நம்முடைய ஆவணத்தில் தேவையான இடத்தில் இடம் சுட்டியை வைத்துகொண்டு Insert => Fields => Other=>என்றவாறு கட்டளைகளை செயற்படுதிடுக அல்லது விசைப்பலகையில் Ctrl+F3கிய பொத்தான்களை சேர்த்து அழுத்துக.

7

7

உடன் திரையில் விரியும் Fields எனும் உரையாடல் பெட்டியின் Variablesஎனும் தாவிபொத்தானின் பக்கத்தில் Type எனும் பகுதியில் Number range என்பதை தெரிவுசெய்து கொள்க .Format எனும் பகுதியில்நாம்வரும்பும் வகையில் ஒன்றினை அல்லது Arabic (1 2 3) என்பதை தெரிவுசெய்துகொள்க. Nameஎனும் பெட்டியில் step என்றவாறு தெரிவுசெய்துகொண்டு Insertஎனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக.உடன்இந்த step எனும் பெயர் Selection எனும் பகுதியில் தோன்றிடும் 1 என்ற எண் அதற்கான பெட்டியில் தோன்றிடும் இந்நிலையில் படிமுறையை மாற்றியமைத்திட மேலே கூறியதை போன்ற படிமுறைகளை பின்பற்றி நாம் விரும்பியவாறு மாற்றியமைத்து கொள்க. பின்னர் Closeஎன்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து இந்த உரையாடல் பெட்டியை மூடிவிடுக .

8

8

இவ்வாறு பல்வேறு படிமுறைகளை ஒவ்வொருமுறையும் பயன்படுத்தி கொள்ள விரும்பாமல் தானாகவே வருமாறு செய்திடவிரும்புவோம் அந்நிலையில்Step1 என அழைக்கபடும் Step (Value=1) , StepNextஎன அழைக்கபடும்Step = Step+1 ஆகிய இரு AutoTextஉள்ளீட்டை மட்டும் செய்து இதே படிமுறையை துனைபடி முறையாக Fields எனும் உரையாடல் பெட்டியில் Formatஎனும் பகுதியின் பட்டியலை கொண்டு உருவாக்கிடமுடியும். Value boxஎனும் பெட்டிக்கருகில் உள்ள பெருக்கல் குறிபோன்ற உருவபொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்து பயனாளர் வரையறுத்த மதிப்பை நீக்கம் செய்திடமுடியும் .தானியங்கியான மேற்கோள்களை பயன்படுத்திடமுடியும். இதற்காக Insert => Cross Reference=>என்றவாறு கட்டளைகளை செயற்படுதிடுக அல்லது விசைப்பலகையில் Ctrl+F2கிய பொத்ததான்களை சேர்த்து அழுத்துக

9

.9

உடன் திரையில் விரியும்Fields எனும் உரையாடல் பெட்டியில் Cross-referencesஎனும் தாவிபொத்தானின் பக்கத்தில் Type எனும் பட்டியலில் வாடிக்கையாளர் வரையறுத்தவாறு headings,numbered paragraphs, bookmarksஎன்பன போன்ற பட்டியல் இருக்கும். அவைகளுள் தேவையானதைமட்டும் தெரிவு செய்து சொடுக்குக.பின்னர் selection எனும் பட்டியில்தேவையான வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து கொள்க. அதன்பின்னர் Insert referenceஎனும் பட்டியல் பகுதியில் நாம் விரும்பியவாறான அல்லது Reference ,page,Category and Number, Numbering என்றவாறான மேற்கோள்வகைகளை தெரிவுசெய்துகொண்டு Insertஎனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக.

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

Connecting to %s

%d bloggers like this: