லிபர் ஆஃபிஸ்4.ரைட்டர்-தொடர்-41-முதன்மை ஆவணத்தில் பணிபுரிதல்-தொடர்ச்சி

 பொதுவாக அச்சிட்ட புத்தகங்களில் அட்டைப்பகுதியில் பக்கஎண்கள் இருக்காது, ஆனால் அதற்கடுத்ததாக புத்தகத்தை பற்றிய அறிமுக பக்கங்களில் சிறிய ரோமன் எழுத்தில் I என்று தொடங்கி தொடர்ச்சியாக இருக்கும். அதனை தொடர்ந்து மற்ற உள்பகுதியில் அராபிய எண் 1 என்று தொடங்கி தொடர்ச்சியாக இருக்கும். புத்தகத்தின் மிகுதி பகுதிகளின் பக்கங்களானது தொடர்ச்சியான மிகுதி அராபிய எண்ணாகவே இருக்கும். இவ்வாறான பக்கஎண்களுடன்கூடிய முதன்மை ஆவணத்தை அமைவு செய்திட வெவ்வேறு பத்திகளின் பாவணைகளை முதல் பகுதியின் தலைப்பிற்காக இரு சிறப்பு எழுத்துருக்களையும் சேர்த்து ஒதுக்கீடு செய்திடவேண்டும்.

உதாரணமாக புத்தகத்தின் ஒவ்வொரு பகுதியையும் Paragraph Style எனும் உரையாடல் பெட்டியில் Text Flowஎன்ற தாவிபொத்தானின் திரையில்Heading 1 paragraph என்றும் Page number 0எனவும் அமைத்திடுக உடன் மிகுதி பக்கஎண்கள் தானாகவே தொடரச்சியாக உருவாகிவிடும்.41.1

1

பின்னர் லிபர் ஆஃபிஸ் ரைட்டர் திரையின் மேலே உள்ள கட்டளை பட்டையில்Tools => Outline Numbering=> என்றவாறு கட்டளையை செயற்படுத்தி அமைக்கபட்ட புறஅமைப்பு நிலையானது Outline Level 1.என்றவாறு ஒதுக்கீடு செய்யபட்டிருக்கும். இதனை Outline & Numberingஎன்ற தாவிபொத்தானின் திரையில் உறுதிபடுத்திகொள்க.

41.2

2

அதன்பின்னர் லிபர் ஆஃபிஸ் ரைட்டர் திரையின் மேலே உள்ள கட்டளை பட்டையில் Tools=> Outline Numbering=> என்றவாறு கட்டளையை செயற்படுத்தி Outline Level 1 என்ற ஒரு நிலையை மட்டுமே பத்தியின் பாவணையில் ஒதுக்கீடு செய்திடமுடியும் .மேலும் தேவையான அளவு கூடுதலான நிலையை Paragraph Style எனும் உரையாடல் பெட்டியின் Outline & Numberingஎன்ற தாவிபொத்தானின் திரையில் ஒதுக்கீடு செய்து கொள்ள முடியும்.

41.3

3

இந்நிலையில் இதே Paragraph Style எனும் உரையாடல் பெட்டியின் Outline & Numberingஎன்ற தாவிப் பொத்தானின் திரையில் பக்கஎண்களை அமைத்திட முடியும். அதேபோன்று Text Flowஎன்ற தாவிபொத்தானின் திரையிலும் பக்க எண்களை அமைத்திடமுடியும் என்றவாறு இருவேறு இடங்களில் பக்க எண்களை அமைத்திடும்போது இரண்டிற்குமிடையே என்ன வேறுபாடு என்றவொரு சந்தேகம் அனைவருக்கும் கண்டிப்பாக எழும்.

Outline & Numberingஎன்ற தாவிப்பொத்தானின் திரையில் பக்கஎண்களை அமைத்திட்டால் தலைப்பு உரையானது உள்ளடக்க அட்டவணையிலும் மற்ற பகுதியின்தலைப்புகளிலும் தோன்றிடும். Text Flowஎன்ற தாவிபொத்தானின் திரையில் பக்கஎண்களை அமைத்திடும் போது தலைப்பு உரையானது அவ்வாறு இரு இடங்களிலும் அமையாது.

41.4

4

அதனால் Outline & Numberingஎன்ற தாவிபொத்தானின் திரையில் பகுதி1 முதன்மை பத்திக்கு புதிய பாவணையை ஒதுக்கீடுசெய்து கொள்க.

இவ்வாறு முதன்மை ஆவணத்தை உருவாக்கிய பின்னர் அதனை நாம் விரும்பியவாறு திருத்தம் செய்து அதன் தோற்றத்தை மாற்றியமைக்கமுடியும். இதற்காக மாதிரிபலகத்தில் தேவையானவாறு மாறுதல்கள் செய்துகொண்டபின்னர் முதன்மை ஆவணத்தை திரையில் தோன்ற செய்திடுக. உடன் if you want to update all linksஎன்றும் if you want to apply the changed stylesஎன்றும் இரு செய்திகள் திரையில் தோன்றிடும். அவ்விரண்டிற்கும் Yesஎன்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்து ஆமோதித்திடுக.

முதன்மை ஆவணத்திலிருந்துகொண்டு துனை ஆவணங்களை திருத்தம் செய்திட முடியாது. அதனால் முதன்மை ஆவணத்தின் வழிகாட்டிதிரையில் உள்ள துனை ஆவணைத்தை தெரிவுசெய்து கொண்டுசுட்டியின் பொத்தானை இருமுறை சொடுக்குக. அல்லது முதன்மை ஆவணத்தை விட்டு வெளியில் வந்தபின் தனியாக துனைஆவணத்தை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக. பின்னர் திரையில் விரியும் துனைஆவணத்தை வழக்கமான ஆவணத்தை போன்று திருத்தம் செய்திடமுடியும் . இவ்வாறான துனை ஆவணத்தின் திருத்தங்களை முதன்மைஆவணத்தின் உள்ளடக்க அட்டவணைகளிலும் நூலகபட்டிகளிலும்(bibliography) வரிசையடுக்குகளிலும்(index) நாமே அவ்வப்போதைய திருத்தத்தை நிகழ்நிலை படுத்திகொள்ளவேண்டும்.

அதன்பின்னர் முதன்மை ஆவணத்தின் வழிகாட்டித்திரையில் உள்ள துனை ஆவணைத்தை தெரிவுசெய்து சுட்டியின் வலதுபுற பொத்தானை இருமுறை சொடுக்குக.. உடன் விரியும் சூழ்நிலைபட்டியில் Deleteஎனும் வாய்ப்பை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல்செய்து நீக்கம் செய்துகொள்க. .துனை ஆவணத்திற்கு புதியபெயரிட்டு திருத்தம் செய்திருந்தால் முதன்மை ஆவணத்தின் வழிகாட்டிதிரையில் உள்ள பழைபெயரிலுள்ள ஆவணத்தை நீக்கம் செய்தபின் புதிய பெயரிட்ட துனைஆவணத்தை முதன்மை ஆவணத்தின் வழிகாட்டித்திரையில் சேர்த்துகொள்க.

துனை ஆவணங்களுக்கிடையே மேற்கோள்காட்டுதலை புலங்களுக்கு பெயரிட்டபின் bookmarks அல்லது set referencesஆகிய இருவழிகளில் ஒன்றை பயன்படுத்தி உருவாக்கிடமுடியும்.

முதல்வழிமுறையான bookmarks என்பது வழிகாட்டிதிரையில் பட்டியலாக காண்பிக்கும். அவைகளுள் நமக்கு தேவையானதை மட்டும் தெரிவுசெய்து ஒற்றை சொடுக்குதல் வாயிலாக அடையமுடியும்.

முதல்வழிமுறையான இந்த bookmarksஇன் வாயிலாக உள்ளிணைப்பு செய்திடுவதற்காக முதலில் bookmarks செய்திடவிரும்பும் உரையை தெரிவுசெய்து கொண்ட பின்னர் லிபர் ஆஃபிஸ் ரைட்டர் திரையின் மேலே கட்டளைப்பட்டையில் Insert => Bookmark=>என்றவாறு கட்டளையை செயற்படுத்திடுக. உடன் விரியும் Insert Bookmark. எனும் உரையாடல் பெட்டியில் புதிய பெயரை உள்ளீடு செய்துகொண்டபின் OK.எனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக. 

41.5

5

இரண்டாவது வழிமுறையான set references என்பதன்வாயிலாக உள்ளிணைத்திடுவதற்காக. முதலில் மேற்கோள்காட்டிட விரும்பும் ஆவணத்தை திறந்துகொள்க பின்னர் லிபர் ஆஃபிஸ் ரைட்டர் திரையின் மேலேகட்டளைபட்டையில் Insert => Cross-reference=>என்றவாறு கட்டளையை செயற்படுத்திடுக. உடன் திரையில் விரியும் Fieldsஎனும் உரையாடல் பெட்டியின் Cross-reference.எனும் தாவிபெட்டியின் திரையில் Typeஎனும் பகுதியின் கீழ் Set Reference எனும் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்துசொடுக்குக. பின்னர் மேற்கோள்காட்டவிரும்பும் ஆவணத்தையும் அதன் தலைப்பையும் தெரிவுசெய்து சொடுக்குக. இதன்பின்னர் Fieldsஎனும் உரையாடல் பெட்டியில் Name எனும் பெட்டியில் இந்த மேற்கோளிற்கு ஒரு பெயரிட்டு Insert எனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக. உடன் இந்த பெயரானது Selectionஎனும் பகுதியில் பட்டியலாக காண்பிக்கும். மேலும் இதேபோன்ற நடைமுறையை பின்பற்றி கூடுதலான மேற்கோள்களை உருவாக்கி கொள்க இறுதியாக இதனை சேமித்து இந்த உரையாடல் பெட்டியிலிருந்து வெளியேறிடுக.

மேற்கோளை உள்ளிணைத்தல் முதன்மை ஆவணத்தை திறந்துகொண்டு அதன்வழிகாட்டிதிரையில் ஏதேனுமொரு துனைஆவணத்தை தெரிவுசெய்துகொண்டு சுட்டியின் வலதுபுற பொத்தானை தெரிவுசெய்துசொடுக்குக. உடன்விரியும் சூழ்நிலை பட்டியில் Editஎனும் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் நாம் தெரிவுசெய்த துனை ஆவணமானது திருத்தம் செய்திடுவதற்கு ஏதுவாக தயார் நிலையில் திரையில் தோன்றிடும். பின்னர் மேற்கோள் காட்டவிழையும் உரையில் இடம்சுட்டியை வைத்துகொண்டு லிபர் ஆஃபிஸ் ரைட்டர் திரையின் மேலேகட்டளைபட்டையில் உள்ள Insert => Cross-reference=>என்றவாறு கட்டளையை செயற்படுத்திடுக. உடன் திரையில் விரியும் Fieldsஎனும் உரையாடல் பெட்டியின் Cross-reference.எனும் தாவிப்பொத்தானின் திரையில் Typeஎனும் பகுதியின் கீழ் Set Reference எனும் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்துசொடுக்குக. பின்னர் மேற்கோள்காட்டவிரும்பும் உரைதலைப்பை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக. இதன்பின்னர் Fieldsஎனும் உரையாடல் பெட்டியில் Name எனும் பெட்டியில் இந்த மேற்கோளிற்கு ஒரு பெயரிட்டு Insert எனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக. உடன் இந்த பெயரானது Selectionஎனும் பகுதியில் பட்டியலாக காண்பிக்கும். மேலும் இதேபோன்ற நடைமுறையை பின்பற்றி கூடுதலான மேற்கோள்களை உருவாக்கி கொள்க. இறுதியாக இதனை சேமித்து இந்த உரையாடல் பெட்டியிலிருந்து வெளியேறிடுக.

41.6

6

இதன்பின்னர் லிபர் ஆஃபிஸ் ரைட்டர் திரையின் மேலேகட்டளைபட்டையில் உள்ள Tools => Update => Links=>என்றவாறு கட்டளையை செயற்படுத்திடுக. அல்லது முதன்மை ஆவணத்தின் வழிகாட்டியின் திரையில் Updateஎன்ற உருவபொத்தானை தெரிவுசெய்து பிடித்து கொண்டு Linksஎனும் பகுதிக்கு இடம்சுட்டியை கொண்டுசென்று அழுத்திபிடித்தருந்த பொத்தானின் பிடியை விட்டிடுக. தற்போது மேற்கோள் உரையானது நாம் உள்ளிணைத்த பகுதியில் தோன்றிடும். இதனை மூடிவிட்டுமீண்டும் திறந்தால் இணப்பானது நிகழ்நிலைபடுத்தபட்டுவிடும்.

முதன்மைஆவணமும் துனை ஆவணமும் சேர்ந்த ஆவணங்களில் Navigatorஎனும் வழிகாட்டியானது மிகச்சிறந்த கருவியாக நமக்கு ஆவணத்தின் குறிப்பிட்ட பகுதிக்கு செல்வது உள்ளடக்கங்களை மறுஅமைவுசெய்வது ஆகியவற்றில் மிகமுக்கிய பங்காற்றுகின்றது. உதாரணமாக புத்தகத்தின் ஒவ்வொரு பகுதியும் தனித்தனி துனைஆவணங்களாக இருக்கின்றன. இந்நிலையில் முதன்மை ஆவணத்தின் செய்யபடும் குறிப்பிட்ட பகுதிகளின் பெயர்களுக்குபதிலாக மறுபெயரிடுதல் வரிசையை மாற்றிடுதல் போன்ற செயல்கள் அனைத்தும் துனை ஆவணங்களிலும் தானாகவே நிகழ்நிலை படுத்தபடும். லிபர் ஆஃபிஸ் ரைட்டரில் இந்த வழிகாட்டியானது முதலாவதாக வழக்கமான உரைஆவணங்களாகவும் ,இரண்டாவதாக துனை ஆவணங்களாகவும் இருக்கின்றன.

முதலாவதான வழக்கமான உரைஆவணங்களில் வரைபடங்கள் அட்டவணைகள் இணைப்புகள் மேற்கோள்கள் மற்றவைகள் சேர்ந்ததாக இருக்கும். இதிலுள்ள கூட்டல்குறி அல்லது முக்கோணக்குறியை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்தால் உடன் தொடர்புடையபட்டியல் விரியும் அவைகளுள் ஒன்றினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல்செய்தவுடன் ஆவணத்தின் அந்த பகுதிக்கு இடம்சுட்டியானது உடன் தாவிச்சென்றுநிற்கும்.

வழிகாட்டியின்(navigator) திரையின் முதன்மை ஆவணபடிவத்தில் மேலே இடதுபுறத்தில் உள்ள Toggleஎனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்து முதன்மை ஆவணம் அல்லது வழக்கமான ஆவணம் ஆகியஇரண்டிற்கும் இடையே மாறிகொள்ளமுடியும். முதன்மை ஆவணகாட்சியில் துனைஆவணங்களும் உரைகளும் சேர்ந்த பட்டியலை திரையில் காண்பிக்கும்.

41.7

7

முதன்மைஆவணமானது .odmஎனும் பின்னொட்டு கோப்பாகவும் துனைஆவணங்களானது .odtஎனும் பின்னொட்டு கோப்புகளாகவும் இருக்கின்றன. புத்தகங்கள் அறிக்கைகள் ஆகியவற்றை உருவாக்க இந்தஅமைவு பெரிதும் பயனுள்ளதாக இருக்கின்றன. ஆனாலும் சிலநரேங்களில் இவையிரண்டும் சேர்ந்த முதன்மை ஆவணத்தில் பாதிப்புஎதுவும் ஏற்படுத்தாத ஒரேயொரு நகல் கோப்பாக சேமித்து வைத்திடவிரும்புவோம். அந்நிலையில் முதலில் முதன்மை ஆவணத்தை திறந்துகொள்க. பின்னர் லிபர் ஆஃபிஸ் ரைட்டர் திரையின் மேலேகட்டளைபட்டையில் உள்ள File => Export=>என்றவாறு கட்டளையை செயற்படுத்திடுக. உடன் விரியும் Exportஎனும் உரையாடல் பெட்டியில் File name எனும் உரைபெட்டியில் இதற்கொரு பெயரிட்டுகொண்டு File format எனும் பகுதியில்ODF Text Document (.odt) என்றவாறு தெரிவுசெய்துகொண்டு Exportஎனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக. அதன்பின்னர் முதன்மை ஆவணத்தை மூடிவிட்டுவெளியேறிடுக.பிறகு புதியதாக உருவாக்கிய .odtஎனும் பின்னொடுடன் கூடிய ஆவணத்தை திரையில் தோன்ற செய்து இணைப்பு அனைத்தையும் நிகழ்நிலை படுத்திகொள்க.

இந்த ஆவணத்தில் இணைப்புகளை நீக்கம் செய்திடுவதற்காக லிபர் ஆஃபிஸ் ரைட்டர் திரையின் மேலேகட்டளைபட்டையில் உள்ள Format => Sections=>என்றவாறு கட்டளையை செயற்படுத்திடுக. உடன்திரையில் விரியும் Section எனும் உரையாடல் பெட்டியின் Sectionஎனும் பகுதியில்இணைப்பை நீக்கம் செய்திடவிரும்புவதை தெரிவு செய்து கொண்டு Link எனும் பகுதியில் உள்ள Link என்பதையும் Write protection எனும் பகுதியில் உள்ள Protected என்பதையும் தெரிவசெய்யாதுவிட்டிட்டு OKஎனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக. மேலும் இதைஒரு எளிமையான உரையாவணமாக மாற்றியமைத்திட தேவையான பகுதியை தெரிவுசெய்துகொண்டு Removeஎனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக.

முதன்மைஆவணத்தில் ஏற்படும் பிரச்சினைகளை சரிசெய்தல்

பொதுவாக துனைஆவணத்தில் உள்ள வரைகலையானது முதன்மைஆவணத்தின் பட்டியலில் தோன்றுவதில்லை. ஏனெனில் முதன்மைஆவணத்தில் பக்க உரையோட்டம் பக்கஎண்கள் மேற்கோள்கள் ஆகியவை மாற்றியமைத்திடும்போது துனை ஆவணங்களின் வரைகலைமட்டும் அதனுடைய anchor reference ஐ மேற்கோள்செய்யாது விடுபட்டுவிடும். இந்த பிரச்சினையை சரிசெய்திடுவதற்காக வரைபடத்தின்மீது இடம்சுட்டியை வைத்துசுட்டியின் வலதுபுற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் விரியும் சூழ்நிலைபட்டியில் Pictureஎன்ற வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்துசொடுக்குக. பின்னர் விரியும் Pictureஎனும் உரையாடல் பெட்டியின் Typeஎனும் தாவிப்பொத்தானின் திரையில் anchorஎன்பதன்கீழுள்ள வாய்ப்புகளில் To character or To paragraph ஆகிய இருவாய்ப்புகளில் ஒன்றை தெரிவுசெய்து கொள்க. பின்னர்Positionஎன்பதன்கீழுள்ள வாய்ப்புகளில் Horizontal Vertical ஆகியஒவ்வொன்றிலும் center ,top ,bottom ஆகிய வாய்ப்புகளில் பொருத்தமான ஒன்றை் தெரிவுசெய்துகொள்க. இறுதியாகoKஎனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக. 

41.8

8

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

Connecting to %s

%d bloggers like this: