லிபர் ஆஃபிஸ்4.ரைட்டர்-தொடர்-40-முதன்மை ஆவணத்தில் பணிபுரிதல்

 லிபர் ஆஃபிஸ்4.ரைட்டரின் முதன்மை ஆவணம் எனும் வசதியானது ஆய்வறிக்கை, நீண்டஅறிக்கை,புத்தகம் போன்றவைகளை உருவாக்குவதற்கு பயன்படுகின்றது அதாவது தனித்தனியான பகுதிவாரியாக இருக்கும் (*.ODT)எனும் பின்னொட்டுடன் உள்ள சிறுசிறு ஆவணங்கள் அனைத்தையும் ஒருங்கிணைத்து ஒட்டுமொத்த (*.ODM)எனும் பின்னொட்டுடன்கூடிய பெரிய ஆவணமாக உருவாக்குவதே லிபர் ஆஃபிஸ்4.ரைட்டரின் முதன்மை ஆவணமாகும் இதில் உள்ளடக்க அட்டவணைகள், சுட்டிகள் ,அட்டவணைகள், பட்டியல்கள்,அதன்துனைஉறுப்புகள் ஆகியவை ஒரேமாதிரியான அமைவில் கட்டமைக்கப் பட்டிருக்கும்

வரைகலை,விரிதாள் போன்ற பெரிய அளவிலான கோப்புகளை குறிப்பிட்டநோக்கத்திற்காக ஒருங்கிணைத்திடவும்,வெவ்வெறு நபர்கள் தனித்தனி பகுதியாக குறிப்பிட்ட ஆவணத்தை உருவாக்கிடும்போது அவற்றை ஒன்றாக ஒருங்கிணைத்திடவும்,ஒரு குறிப்பிட்ட நோக்கத்திற்கான தனியானதொரு பெரியஆவணத்தை சிறுசிறு பகுதிகளாக பிரித்து உருவாக்கிடவும், துனைஆவணங்கள் அனைத்தையும் ஒட்டுமொத்தமாக பெரியதொரு ஆவணமாக உருவாக்கிடவும்,இந்தலிபர் ஆஃபிஸ்4.ரைட்டரின் முதன்மை ஆவண கட்டமைவு பெரிதும் பயன்படுகின்றது

நாம் வழக்கமாக லிபர் ஆஃபிஸ் ரைட்டரில் வெவ்வேறு வழிமுறைகளில் ஆவணங்களை உருவாக்கிடுவோம் அவை ஒவ்வொன்றையும் ஒவ்வொருவழிமுறையில் இந்த லிபர் ஆஃபிஸ்4.ரைட்டரின் முதன்மை ஆவணமாக உருவாக்கிடமுடியும்.அதாவதுதனியானதொரு ஆவணத்தை ஒருமுதன்மை ஆவணத்துடன் இணைத்திடும்போது அது ஒரு துனை ஆவணமாக உருமாறுகின்றது மேலும் எந்தவொரு துனை ஆவணமும் ஒன்றிற்கு மேற்பட்ட முதன்மை ஆவணங்களுடன் இணைத்து பயன்படுத்தி கொள்ளமுடியும் அதுமட்டுமல்லாது ஒவ்வொரு முதன்மை ஆவணமும் எழுத்துரு வகை, அளவு, வண்ணம், பக்கஅளவு,ஓர அளவு போன்றவைகள் எல்லாம் சேர்த்து வெவ்வேறு வகையான பாவணைகளில் அமைத்திடலாம் இவையே எந்தவொரு ஆவணத்திற்குமான தோற்றத்தை கொண்டு வருகின்றன.ஆயினும் தனிப்பட்ட ஆவணமானது தன்னுடைய உண்மையான தோற்றத்தை மட்டும் கொண்டிருக்கின்றது இந்த லிபர் ஆஃபிஸ்4.ரைட்டரில் உள்ள முதன்மை ஆவணத்தி்ற்கும் துனைஆவணத்திற்கும் இடையேயான பொதுவான பாவணைகளின் வேறுபாடுகள் பின்வருமாறு

1.வாடிக்கையாளர் விரும்பும் துனை ஆவணத்தின் பத்திகளின் பாவணைகளை முதன்மை ஆவணத்திலும் பதிவிறக்கம் ஆகிவிடும்

2.ஒன்றிற்கு மேற்பட்ட வெவ்வேறு பாவணைகளினாலான துனைஆவணங்கள் அனைத்தையும் ஒரேயொருமுதன்மை ஆவணத்துடன் ஒருங்கிணைத்திடும்போது முதன்முதல் ஒருங்கிணைத்த துனைஆவணத்தின் பத்திகளின் பாவணைகளே முதன்மை ஆவணத்திலும் பதிவிறக்கம் ஆகும்

3.ஒரே பாவணையானது முதன்மை ஆவணத்திலும் துனை ஆவணத்திலும் பயன்பட்டிருந்தால் முதன்மை ஆவணத்தில் வரையறுக்கபட்ட பாவணையே துனை ஆவணத்திலும் பயன்படுத்தபடுவதாக அமைந்திருக்கும்

4.துனைஆவணத்தின் பாவணையானது மாறுதல் செய்யபட்டு முதன்மை ஆவணத்தில் பயன்பட்டிருந்தால் துனைஆவணத்தில் மாறுதல் செய்வது முதன்மைஆவணத்தின் பாவணையை பாதிக்காது

இந்த லிபர் ஆஃபிஸ்4.ரைட்டரில் பின்வரும்மிகமுக்கியமான மூன்று வழிமுறைகளில் இவ்வாறான முதன்மைஆவணத்தை உருவாக்கிடமுடியும்

1.நடப்பிலிருக்கும் புத்தகம் போன்ற முதன்மை ஆவணத்தை தனித்தனியான பல்வேறு பகுதிகளாலான துனை ஆவணங்களாக பிரித்து அவைகளை முதன்மை ஆவணத்தின்வாயிலாக கட்டுபடுத்திடலாம்

2வெவ்வேறு ஆசிரியர்களால் உருவாக்கபட்ட பல்வேறு தனித்தனியான ஆவணங்களை அனைத்தையும் ஒருங்கிணைத்து ஒட்டுமொத்தமுதன்மைஆவணமான புத்தகமாக உருவாக்கியபின் அவைகளை முதன்மை ஆவணத்தின்வாயிலாக கட்டுபடுத்திடலாம்

3.புதியதாக தனித்தனியான சிறுசிறு துனைஆவணங்களை பல்வேறு ஆசிரியர்கள் சேர்ந்து உருவாக்கி ஆவற்றை தொகுத்து ஒரேயொரு முதன்மைஆவணமான புத்தகமாக உருவாக்கிஅவைகளை முதன்மை ஆவணத்தின்வாயிலாக கட்டுபடுத்திடலாம்

முதலில் முதல் வழிமுறையில் எவ்வாறு முதன்மை ஆவணத்தை உருவாக்குவது என காண்போம்

இதற்காக லிபர் ஆஃபிஸ் ரைட்டரில் தற்போது நடப்பில் நாம் பயன்படுத்திகொண்டிருக்கும் ஒருமுதன்மை ஆவணத்தை தனித்தனியாக பிரித்து பல்வேறு துனை ஆவணங்களாக உருவாக்கிடமுடியும்

இதில் முதன்மை ஆவணத்தின் முதல்பக்கத்தின் பாவணையனது துனையாவணத்தின் பக்கபாவணையாக இயல்புநிலையில் மாறியமையும் தேவையெனில் இதனை நாம் மாற்றியமைத்து கொள்ளமுடியும் அதனை தொடர்ந்து முதன்மைஆவணத்தின் கோப்பின் பெயரானது அ.odt என இருந்தால் துனையாவணங்களின் பெயரானது அ1.odt, 2.odt, 3.odt என்றவாறு இயல்பாக உருவாகிவிடும் ஆயினும் அந்தந்த பகுதிகளின் தலைப்புகளுடன் இந்த துனைஆவணங்கள் இருக்கவேண்டும் என விரும்பினால் அவ்வாறு நாமேமுயன்று மாற்றியமைத்திட வேண்டும்

இதில் முதன்மைஆவணமானது .ODMஎனும் கோப்பு அமைவில் மாதிரிபலகமாக இருந்தாலும் துனை ஆவனங்களானது முதன்மை ஆவணத்தின் பாவணையை மட்டும் பின்பற்றியிருக்கும் மாதிரிபலகத்தை பின்பற்றியிருக்காது

செயல்முறை நடப்பில் பயன்படுத்திகொண்டிருக்கும் ஒருமுதன்மை ஆவணத்தை பல்வேறு துனை ஆவணங்களாக லிபர் ஆஃபிஸ் ரைட்டரில் பிரித்து தனித்தனியான ஆவணங்களாக உருவாக்கிடுவதற்காக லிபர் ஆஃபிஸ் ரைட்டர் திரையின்மேலே கட்டளைபட்டையில் File => Send => Create Master Document=> என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்து செயற்படுத்திடுக உடன் திரையில் விரியும் Name and Path of Master Document எனும் உரையாடல் பெட்டியில் நாம் உருவாக்கபோகும் முதன்மை ஆவணத்தையும் துனைஆவணங்களையும் சேமித்து வைத்திடவேண்டிய கோப்பகத்தை தேடிபிடித்து தெரிவுசெய்து கொள்க அல்லது புதிய கோப்பகத்தை உருவாக்கிகொள்க பிறகு இந்த முதன்மை ஆவணத்திற்கான பெயரை File nameஎனும் உரைபெட்டியில் உள்ளீடு செய்திடுக அடுத்ததாக separated by:எனும் பகுதியில் Outline: Level 1என்று இயல்புநிலையில் பகுதியின் தலைப்பு இருக்கும் அல்லது நாம் விரும்பியவாறு அமைத்துகொள்க Automatic file name extensionஎனும் வாய்ப்பு பெட்டியை தெரிவுசெய்து கொண்டு மற்ற அமைவுகளை இயல்புநிலையில் இருப்பவைகளை அப்படியே விட்டிட்டு Saveஎனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் ஒவ்வொரு துனை ஆவணமும் Heading 1எனும் பத்தியின் பாவணையில் உருவாகி அமையும்

40.1

1

இரண்டாவது வழிமுறையாக நடப்பிலுள்ள பல்வேறு ஆவணங்களை ஒருங்கிணைத்து ஒரு முதன்மை ஆவணமாக உருவாக்கிடுதல்

இந்த வழிமுறையில்பல்வேறு ஆவணங்களும் ஒரேயொரு மாதிரிபலகத்தை பயன்படுத்தியிருந்தால் இதனை செயல்படுத்துவது எளிதாக இருக்கும் ஆயினும் வெவ்வேறு மாதிரிபலகங்களை பயன்படுத்தியிருந்தாலும் ஒருமுதன்மையாவணமாக உருவாக்கிடமுடியும் உதாரணமாக பல்வேறு எழுத்தாளர்கள் தனித்தனியாக உருவாக்கியிருக்கும் ஆவணங்களனைத்தையும் ஒருங்கிணைத்து ஒருமுதன்மை ஆவணமாக உருவாக்குவதற்கு இந்த வழிமுறை பெரிதும் பயன்படுகின்றது இதற்காக

லிபர் ஆஃபிஸ் ரைட்டர் திரையின்மேலே கட்டளைபட்டையில் File => Send => Create Master Document=> என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல்செய்து செயற்படுத்திடுக உடன் திரையில் விரியும் Name and Path of Master Document எனும் உரையாடல் பெட்டியில் நாம் உருவாக்கபோகும் முதன்மை ஆவணத்தையும் துனைஆவணங்களையும் சேமித்து வைத்திடவேண்டிய கோப்பகத்தை தேடிபிடித்து தெரிவுசெய்து கொள்க அல்லது புதிய கோப்பகத்தை உருவாக்கிகொள்க பிறகு இந்த முதன்மை ஆவணத்திற்கான பெயரை File nameஎனும் உரைபெட்டியில் உள்ளீடு செய்து கொண்டு Saveஎனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்து FrontPage.ODMஎனும் கோப்பாக சேமித்துகொள்க துனை ஆவணங்களின் கோப்புகள்அனைத்தும் TestFile1.ODT, TestFile2.ODT, TestFile3.ODT என்றவாறு இருப்பதை உறுதி செய்துகொள்க

40.2

2

பிறகு முதன்மை ஆவணத்தை திறந்து அதில் நிகழ்நிலை படுத்திகொள்வதற்கான இணைப்பில்Yesஎனும் பொத்தானை தெரிவு செய்து சொடுக்குதல் செய்திடுக உடன் முதன்மை ஆவணமானதுN
avigator
எனும் சிறுஉரையாடல் பெட்டியுடன் இயல்புநிலையில் திரையில் தோன்றிடும்

40.3

3

இந்த Navigatorஎனும் சிறுஉரையாடல் பெட்டியில்Insertஎனும் உருவ பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்தவுடன் கீழேவிரியும் துனைபட்டியலில் Fileஎன்பதை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்திடுக பின்னர்Results1, Results2என்றவாறு கோப்புகளை வரிசை படுத்தி வைத்துள்ள இடத்தை தேடிபிடித்திடுக அவைகளுள் முதல் கோப்பினை தெரிவுசெய்துகொண்டுInsertஎனும் உருவ பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்து உள்ளிணைத்திடுக இவ்வாறு அடுத்தடுத்த கோப்புகளையும் உள்ளிணைத்துகொள்க இந்நிலையில் இந்த கோப்புகளை வரிசையாக அமைத்திடுவதற்காக ஒவ்வொரு கோப்பினையும் தெரிவுசெய்திடும்போது இந்த Navigatorஎனும் சிறுஉரையாடல் பெட்டியில் உள்ளMove Up அல்லது Move Down எனும் உருவபொத்தான்களை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்து சரிசெய்து அமைத்து கொள்க

40.4

4

பிறகு TestFile1எனும் கோப்பினை தெரிவுசெய்துகொண்டு சுட்டியின் வலதுபுற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்திடுக பின்னர் விரியும் சூழ்நிலைபட்டியில் Editஎனும் கட்டளையை தெரிவுசெய்திடுக அதன்பின்னர் விரியும் திரையில் தேவையானவாறு திருத்தங்களை செய்துகொள்க

இவ்வாறு செய்த திருத்தங்களை நிகழ்நிலை படுத்திகொள்வதற்காக லிபர் ஆஃபிஸ் ரைட்டர் திரையின் மேலேயுள்ள கட்டளைபட்டையில் Tools => Update => Links=>என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்துசொடுக்குதல்செய்து செயற்படுத்திடுக அல்லது இதே உரையாடல் பெட்டியிலுள்ள Updateஎனும் உருவபொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல்செய்திடுக

மூன்றாவது வழிமுறையாக புதியதாக ஒரு முதன்மைஆவணத்தையும் துனை ஆவணங்களையும் உருவாக்குவதற்கு பின்வரும் ஏழுபடிமுறைகளை பின்பற்றிடுக

படிமுறை-1 முதலில் எவ்வாறு முதன்மை ஆவணத்தையும் துனை ஆவணங்களையும் உருவாக்குவது என்பதை பற்றியதொரு செயல்திட்டத்தை உருவாக்கிடுக அதாவது முதன்மை ஆவணத்தின் பெயர் ,பதிப்புரிமை, உள்ளடக்கங்களின் அட்டவணை ,இதில் எத்தனை பகுதிகள் உள்ளடங்கியருக்கும் ,சுட்டிகள் ,எழுத்துருக்கள், பக்கவடிவமைப்பு, பக்கஎண்கள் அவைகளின் பாவணைகள், புலங்கள், முதன்மை ஆவணம் துனைஆவணங்களின் மாதிரிபலகங்கள் போன்ற விவரங்கள்எவ்வாறு அமைந்திடவேண்டும் என திட்டமிட்டுகொள்க

40.5

5

படிமுறை-2 மாதிரிபலகத்தை உருவாக்குதல் தற்போது நடப்பிலிருக்கும் எழுத்துருக்கள், பத்திகள் ,பக்கங்கள் ,பாவணைகள் ஆகியவைகளடங்கிய ஏதேனும் ஒரு கோப்பின் மாதிரியை அல்லது தயார்நிலையிலிருக்கும் மாதிரி பலகத்தை தெரிவுசெய்து கொண்டு லிபர் ஆஃபிஸ் ரைட்டர் திரையின் மேலேயுள்ள கட்டளைபட்டையில் File => Save As Template=>என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்துசொடுக்குதல்செய்து செயற்படுத்தி சேமித்துகொள்க

படிமுறை-3முதன்மை ஆவணத்தை உருவாக்குதல் முதலில் ஒரு முதன்மை ஆவணத்தை உருவாக்கிடவேண்டும் அதன்பின்னர்தான் துனை ஆவணங்களை உருவாக்கிடவேண்டும் என்ற கட்டுபாடு எதுவுமில்லைஇரண்டாவது படிமுறையில் உருவாக்கிய மாதிரிபலகத்தைதொடர்ந்து லிபர் ஆஃபிஸ் ரைட்டர் திரையின் மேலேயுள்ள கட்டளைபட்டையில் File => New =>Templates=> என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்து செயற்படுத்துவதன் வாயிலாக My Templatesஎன்பதை அல்லது வேறு அமைவிடத்திலிருந்து திறந்துகொள்க அதில் முதல் பக்கத்தை தலைப்பு பக்கமாக அமைத்துகொண்டு அதிலுள்ள உரைப்பகுதி, பக்கமுறிவு போன்றவைகளை மட்டும் நீக்கம் செய்துகொண்டு TOC, index, and any fields in headers and footers போன்றவைகளை அப்படியே வைத்துகொள்க

பின்னர் லிபர் ஆஃபிஸ் ரைட்டர் திரையின் மேலேயுள்ள கட்டளைபட்டையில்File => Send => Create Master Document=> என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்துசொடுக்குதல்செய்து செயற்படுத்திடுக.உடன் விரியும் உரையாடல்பெட்டியில் இதற்கொரு பெயரிட்டு தேவையான இடத்தை தெரிவுசெய்துகொண்டு சேமித்துகொள்க

குறிப்பு லிபர் ஆஃபிஸ் ரைட்டர் திரையின் மேலேயுள்ள கட்டளைபட்டையில்File => New => Master Document=>என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்துசொடுக்குதல்செய்தும் புதிய முதன்மை ஆவணத்தை உருவாக்கிடமுடியும்

படிமுறை-4 துனை ஆவணங்களை உருவாக்குதல் வழக்கமான உரைஆவணங்களே துனை ஆவணங்களாகும் அதனால் இந்த துனை ஆவணங்களை உருவாக்குவதற்கென தனியாக முயற்சியெதுவும் செய்யத்தேவையில்லை ஆயினும் இரண்டாவது படிமுறையில் உருவாக்கிய மாதிரிபலகத்தைதொடர்ந்து லிபர் ஆஃபிஸ் ரைட்டர் திரையின் மேலேயுள்ள கட்டளைபட்டையில் File => New =>Templates=> என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல்செய்து செயற்படுத்துவதன் வாயிலாக My Templatesஎன்பதை அல்லது வேறு அமைவிடத்திலிருந்து திறந்துகொள்க

இதில் தேவையற்ற உரைகளையும் மற்றவைகளையும் நீக்கம் செய்துகொண்டு ஆவணத்தின் முதன்மை பக்கமாக இதனை அமைத்துகொள்க பின்னர் லிபர் ஆஃபிஸ் ரைட்டர் திரையின் மேலேயுள்ள கட்டளைபட்டையில்File => Save As=> என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல்செய்து சேமித்து கொள்க

படிமுறை-5 முதன்மை ஆவணத்தில் கூடுதலாக ஒருசிலபக்கங்களை சேர்த்தல் பிறகு பத்திபிரிப்பை உருவாக்கிடுக இதற்காக லிபர் ஆஃபிஸ் ரைட்டர் திரையின் மேலேயுள்ள கட்டளைபட்டையில் Tools => Options =>Libre Office Writer => Formatting Aids=> என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்துசொடுக்குதல்செய்து செயற்படுத்திடுக அல்லது லிபர் ஆஃபிஸ் திரையின் மேலேயுள்ள கருவிகளின் பட்டையில் உள்ள Nonprinting Charactersஎனும் உருவபொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்திடுக அல்லது விசைப்பலைகையில் Ctrl+F10.ஆகியவிசைகளை சேர்த்து அழுத்துக

பின்னர் உரையெல்லை, அட்டவணையின் எல்லை, பகுதியின் எல்லை ஆகியவற்றை அமைத்திடுவதற்காக லிபர் ஆஃபிஸ் ரைட்டர் திரையின் மேலேயுள்ள கட்டளைபட்டையில் Tools => Options => LibreOffice => Appearance=> என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல்செய்து செயற்படுத்துவதன் வாயிலாக காண்பிக்க செய்திடுக பிறகு படிமுறை-1 இல் கூறியவாறு title page, copyright page, TOC page, போன்றவைகள் இல்லாதிருந்தால் இப்போது பின்வருமாறு சேர்த்து கொள்க

லிபர் ஆஃபிஸ் ரைட்டர் திரையின் மேலேயுள்ள கட்டளைபட்டையில் Insert => Manual Break=> என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்துசொடுக்குதல்செய்து செயற்படுத்தியவுடன் தோன்றிடும் insert Break எனும் உரையாடல் பெட்டியில் page Break எனும் வாய்யப்பை தெரிவுசெய்துகொள்க இந்நிலையில் Change page number எனும் வாய்ப்பை தெரிவுசெய்திடவேண்டாம் பின்னர் ok எனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக

அதன்பின்னர் அட்டவணை உள்ளடக்கங்களின் பக்கத்தில் காலியான பத்திகளை விட்டிடுக அல்லது லிபர் ஆஃபிஸ் ரைட்டர் திரையின் மேலேயுள்ள கட்டளைபட்டையில் Insert => Indexes and Tables => Indexes and Tables=> என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்துசொடுக்குதல்செய்து செயற்படுத்தி உள்ளடக்க அட்டவணைய உருவாக்கிடுக

40.6

6

 படிமுறை-6 துனை ஆவணங்களை முதன்மை ஆவணத்துடன் உள்ளிணைத்தல் இப்போது நாம் முதன்மை ஆவணத்துடன் துனைஆவணங்களை உள்ளிணைத்திட தயாராக இருக்கின்றோம் இதற்காக லிபர் ஆஃபிஸ் ரைட்டர் திரையின் மேலேயுள்ள கட்டளைபட்டையில் View => Navigator => என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல்செய்து செயற்படுத்திடுக அல்லது லிபர் ஆஃபிஸ் ரைட்டர் திரையின் மேலேயுள்ள கருவிகளின் பட்டையிலுள்ள Navigatorஎனும் உருவ பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல்செய்திடுக அல்லது விசைப்பலகையிலுள்ள F5,எனும் செயலி விசையை அழுத்துக உடன் முதன்மை ஆவணத்துடன் இந்தNavigatorஎனும் உரையாடல் பெட்டியும் தோன்றிடுவதை உறுதிபடுத்தி கொள்க Toggleஎனும் உருவ பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல்செய்வதன்வாயிலாக வழக்கமானஆவணம் முதன்மை ஆவணம் ஆகியஇரண்டிற்குமிடையே மாறிகொள்ளலாம் Navigatorஎனும் உரையாடல் பெட்டியில்Text எனும் கட்டளையை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்திடுக தொடர்ந்து மேலே கருவி பட்டையிலுள்ளInsert எனும் உருவ பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் பிடித்துகொண்டு இடம்சுட்டியை நகர்த்திசென்று கீழேவிரியும் துனைபட்டியலில் Fileஎன்பதை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்திடுக

உடன் செந்தர கோப்பு திறக்கும் உரையாடல் பெட்டி  திரையில் தோன்றிடும் படிமுறை 4 இல் உருவாக்கிய கோப்புகளுள் ஒன்றினை தெரிவுசெய்துகொண்டு Insertஎனும் உருவ பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்திடுக

40.7

7

இதிலுள்ளTextஎனும் பகுதியானது  தலைப்பு பக்கமும் இதரஉரைகளும் சேர்ந்ததாகும் அதனால்அதனை மேம்படுத்தி காண்பித்து Move Upஎனும் உருவ பொத்தானைதெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்து இடம்சுட்டியை மேல்பகுதிக்கு நகர்த்தி சென்றிடுக பின்னர் துனை ஆவணங்களை மேம்படுத்தி காணபித்து அவை ஒவ்வொன்றாக தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்து பிடித்துகொண்டு Insertஎனும் உருவ பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்திடுக அதன் பின்னர் இடம்சுட்டியை மேலே நகர்த்திசென்றுFileஎன்பதை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்து முதல்துனைஆவணத்தை உள்ளிணைத்திடுகதற்போது Navigatorஎனும் சிறுஉரையாடல் பெட்டி படத்தில் உள்ளவாறு அமைந்திருக்கும் தொடர்ந்து முதன்மை ஆவணத்தை மீண்டும் சேமித்திடுக

40.8

8

படிமுறை-7 இந்த முதன்மை ஆவணத்தை கொண்டு உள்ளடக்கஅட்டவணை table of contents நூல்அட்டவணை bibliographic சுட்டும்வரிசைதொகுப்புindex. ஆகியவற்றில் ஒன்றினை உருவாக்கிடமுடியும் இவற்றுள் ஒன்றினைமட்டும் முதன்மை ஆவணத்தில் உள்ளிணைத்திட வேண்டும் அதற்காக லிபர் 4 ஆஃபிஸ் ரைட்டர் திரையின் மேலே யுள்ள கட்டளைபட்டையில் Insert => Indexes and Tables => Indexes and Tables=>என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்துசொடுக்குதல் செய்திடுக உடன் உள்ளடக்க அட்டவணையொன்று உருவாகிவிடும் முதன்மை ஆவணத்தில் Textஎனும் பகுதி இல்லையெனில் அதனை கடைசி துனைஆவணத்திற்குமுன்பகுதியில் உள்ளிணைத்திடுக இந்த கடைசியானTextஎனும் பகுதி யில் நூல்விவரத் தொகுதியைbibliographic உள்ளிணைத்து கொள்க அவ்வாறே சுட்டும்வரிசை தொகுப்பையும்index. இந்த கடைசியானTextஎனும் பகுதி யில் உள்ளிணைத்து கொள்க இவையனைத்தும் சேர்ந்து படத்திலுள்ளவாறு தோன்றிடும்

40.9

9

Advertisements

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: