டேலி ஈஆர்ப்பி 9 -ல் உற்பத்தியாளர்களிடமிருந்து நம்முடைய உற்பத்திக்கு உதவிடும் பொருட்களை கொள்முதல் செய்திடும்போது ஏற்படும் சென்வாட் வரவை பயன்படுத்திகொள்ளுதல்

நிறுவனமொன்று பொருளை உற்பத்தி செய்து விற்பனை செய்திடும்போது  கலால் (உற்பத்தி ) வரியை  அந்த பொருளை வாங்குபவரிடமிருந்து வசூலித்து அரசுக்கு அந்நிறுவனத்தினர் செலுத்துகின்றனர் அந்த பொருளை வாங்குபவர் இதனை தன்னுடைய உற்பத்திக்கான மூலப்பொருளாகவோ,இடுபொருளாகவோ, துனைப்பொருளாகவோ  பயன்படுத்தி  தன்னுடைய உற்பத்தி பொருளை விற்பனைசெய்யும்போது கலால் (உற்பத்தி )வரியை  தம்முடைய முடிவு பொருளை வாங்குபவரிடமிருந்து வசூலித்து அரசுக்கு செலுத்துகின்றார் இந்நடவடிக்கையில் மூலப்பொருளை ,இடுபொருள் அல்லது துனைப்பொருளை ,மூலதனப்பொருளை வாங்கும்போது செலுத்திய கலால் வரியை  உற்பத்தியான முடிவுபொருளை விற்பனை செய்யும்போது வசூலிக்கும் கலால்வரி வரவாக கழித்து  மிகுதிவரியைமட்டும் அரசுக்கு செலுத்துவதை சென்வாட் வரவு துய்த்துகொள்ளுதல் என அழைப்பார்கள் இதற்கான கணக்குபதிவியல் நடவடிக்கையை டேலி ஈஆர்ப்பி 9 -ல் எவ்வாறு பதிவுசெய்வது என இப்போது காண்போம்

இதற்காக 1.கொள்முதல் நடவடிக்கையை பதிவுசெய்திடும்போதும் 2. கொள்முதல் செய்தபின் தனியாக பற்றுசீட்டினை பதிவுசெய்திடும்போதும் சென்வாட் வரவை துய்த்துகொள்ளமுடியும்

1பற்றுசீட்டிற்காக வவுச்சர் இனத்தை உருவாக்குதல்  முதலில்  Gateway of Tally => Accounts Info=> Voucher Types => Alter=> என்றவாறு கட்டளைகளை செயற்படுத்திடுக. பின்னர் தோன்றிடும் திரையில் Voucher Types என்ற பட்டியி லிருந்து Debit Note என்பதை  தெரிவுசெய்து சொடுக்குக  பிறகு விரியும்  Debit Note Voucher என்ற திரையில்  Name of Class என்ற புலத்திற்கு செல்க அதில் CENVAT Availing  என தட்டச்சு செய்திடுக

படம்-1

  அதன்பின்னர் விரியும் Voucher Type Class என்ற திரையில் உள்ள Use Class for Excise/CENVAT Adjustments என்ற வாய்ப்பை Yes. என அமைத்து உள்ளீட்டு விசையை அழுத்தி Voucher Type Class ,Voucher Type Alteration ஆகிய திரைகளை சேமித்து கொள்க

படம்-2

  கொள்முதல் வவுச்சரை பதிவுசெய்தல்  இதற்காக முதலில் Gateway of Tally =>  Accounting Vouchers => F9: Purchase=>  என்றவாறு கட்டளைகளை செயற் படுத்திடுக. உடன் படத்திலுள்ளவாறு  கொள்முதல் வவுச்சர் பதிவுசெய்யபடும்

படம்-3

 பற்றுசீட்டை பதிவுசெய்தல்  பின்னர்F11: Features (Accounting Features)  என்ற திரையில் உள்ள Use Debit/Credit Notes , Use Invoice mode for Debit Notes ஆகிய வாய்ப்புகளை  Yes. என அமைத்து உள்ளீட்டு விசையை அழுத்துக.

படம்-4

  அதன்பின்னர் மீண்டும்  Gateway of Tally  => Accounting Vouchers => Ctrl + F9: Debit Note  =>என்றவாறு கட்டளைகளை செயற்படுத்திடுக. உடன்  விரியும் Change Voucher Type என்ற திரையின் Class என்ற புலத்தில்  தோன்றிடும் Voucher Class List என்ற பட்டியலில் இருந்து  CENVAT Availing ன்பதை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக

படம்-5

 பிறகு விரியும் திரையின் Date என்ற புலத்தில் 14-6-2008 என்று உள்ளீடு செய்க  அவ்வாறே Excise Unit என்ற புலத்தில் ABC Company என்பதையும்

 Nature of Purchase என்ற புலத்தில் Manufacturer  என்பதையும்  Debit என்ற புலத்தில் Basic Excise Duty (CENVAT)   என்பதையும் தெரிவுசெய்து சொடுக்குக.

  அதன்பின்னர் Excise Duty Allocation என்ற திரையில்  Type of Ref என்ற புலத்தில் New Ref  என்பதை தெரிவுசெய்திடுக. Name என்ற புலத்தில் புதிய மேற்கோள் பெயரான கொள்முதல் வவுச்சரின் பெயரை  உள்ளீடு செய்திடுக .Party Name என்ற புலத்தில் Lanco Manufacturer  என்பதை பேரேட்டு கணக்கின் பெயர்களிலிருந்து தெரிவுசெய்திடுக . Name of Item என்ற புலத்தில் Water Container – 20 Ltrs.  என்பதை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக .Quantity என்ற புலத்தில் 1000எனஉள்ளீடு செய்திடுக. Assessable Value என்ற புலத்தில் Rs. 1,00,000 என உற்பத்தியாளரின் விற்பனை மதிப்பை உள்ளீடு செய்திடுக.

Rate என்ற புலத்தில் 16 % என்ற மதிப்பு இயல்புநிலையில்  தெரிவு செய்ய பட்டிருக்கும்  பேரேடு உருவாக்கிடும்போது இந்த மதிப்பு உள்ளீடு செய்யா திருந்தால் இப்போது இதனை உள்ளீடு செய்து   கொள்க.

 உடன் இந்த நடவடிக்கையை தெடர்ந்து டேலி ஈஆர்ப்பி 9 ஆனது கலால் வரியை இந்த விற்பனை விலையில் 16% ஆக கணக்கிட்டு Amount என்ற புலத்தில் காண்பிக்கும்  Debit என்ற புலத்தில் Education Cess (CENVAT)  என்பதை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக

பின்னர்  In Excise Duty Allocation என்ற திரையில்  Type of Ref என்ற புலத்தில் New Ref  என்பதையும். Name என்ற புலத்தில் புதிய மேற்கோள் பெயரான கொள்முதல் வவுச்சரின் பெயரை  உள்ளீடு செய்திடுக . Party Name என்ற புலத்தில் Lanco Manufacturer  என்பதை பேரேட்டு கணக்கின் பெயர்களிலிருந்த தெரிவுசெய்திடுக.  Name of Item என்ற புலத்தில் Water Container – 20 Ltrs.  என்பதை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக . Quantity என்ற புலத்தில் 1000எனஉள்ளீடு செய்திடுக. Assessable Value என்ற புலத்தில் Rs. 16,000 என உற்பத்தியாளரின் விற்பனை மதிப்பை உள்ளீடு செய்திடுக.. Rate என்ற புலத்தில் 2% என்ற மதிப்பு இயல்புநிலையில்  தெரிவுசெய்யபட்டிருக்கும்  பேரேடு உருவாக்கிடும்போது இந்த மதிப்பு உள்ளீடுசெய்யாதிருந்தால் இப்போது இதனை உள்ளீடு செய்து கொள்க.

உடன் இந்த நடவடிக்கையை தெடர்ந்து டேலி ஈஆர்ப்பி 9 ஆனது கல்வி வரியை இந்த கலால் வரியில் 2%ஆக கணக்கிட்டு Amount என்ற புலத்தில் காண்பிக்கும்   Debit என்ற புலத்தில் Secondary Education Cess (CENVAT)  என்பதை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக

படம்-6

   பின்னர்  In Excise Duty Allocation என்ற திரையில்  Type of Ref என்ற புலத்தில் New Ref  என்பதையும்  Name என்ற புலத்தில் புதிய மேற்கோள் பெயரான கொள்முதல் வவுச்சரின் பெயரை  உள்ளீடு செய்திடுக  Party Name என்ற புலத்தில் Lanco Manufacturer  என்பதை பேரேட்டு கணக்கின் பெயர்களிலிருந்த தெரிவுசெய்திடுக  Name of Item என்ற புலத்தில் Water Container – 20 Ltrs.  என்பதை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக  Quantity என்ற புலத்தில் 1000எனஉள்ளீடு செய்திடுக Assessable Value என்ற புலத்தில் Rs. 16,000 என உற்பத்தியாளரின் விற்பனை மதிப்பை உள்ளீடு செய்திடுக.  Rate என்ற புலத்தில் 1% என்ற மதிப்பு இயல்புநிலையில்  தெரிவுசெய்யபட்டிருக்கும்  பேரேடு உருவாக்கிடும்போது இந்த மதிப்பு உள்ளீடுசெய்யாதிருந்தால் இப்போது இதனை உள்ளீடு செய்து கொள்க.

உடன் இந்த நடவடிக்கையை தெடர்ந்து டேலி ஈஆர்ப்பி 9 ஆனது உயர்கல்வி வரியை இந்த கலால் வரியில் 1% கணக்கிட்டு Amount என்ற புலத்தில் காண்பிக்கும்  Credit என்ற புலத்தில் Purchase of Raw Materials    என்பதை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக

பிறகு Inventory Allocation என்ற திரையில்   Name of Item என்ற புலத்தில் Water Container – 20 Ltrs என்பதை  தெரிவு செய்திடுக.  Amount  என்ற நெடுவரிசையில் Rs. 16,480. என்று மொத்ததொகையை உள்ளீடு செய்து உள்ளீட்டு விசையை அழுத்துக.

   பிறகு தோன்றிடும் Excise Duty Allocation என்ற திரையில்   விற்பனை விலைக்காக Type of Ref என்ற புலத்தில் Agst Ref  என்பதை தெரிவுசெய்க  Name என்ற புலத்தில் LM/0056  நாள் 12-6-2008  காத்திருக்கும் வரிக்கான பட்டியலின் பட்டியலில் இருந்து தெரிவுசெய்திடுக  Amount  என்ற புலத்தில்Rs. 16,000. என்று இயல்புநிலையில் பிரதிபலிக்கும்

படம்-7

   கல்விவரிக்காக Type of Ref என்ற புலத்தில் Agst Ref  என்பதை தெரிவுசெய்க Name என்ற புலத்தில் LM/0056  நாள் 12-6-2008  காத்திருக்கும் வரிக்கான பட்டியலின் பட்டியலிலிருந்து தெரிவுசெய்திடுக  Amount  என்ற புலத்தில்Rs. 320 என்று  சென்வாட் வரவு கல்விவரிக்காக உள்ளீடு செய்க

 உயர்கல்விவரிக்காக Type of Ref என்ற புலத்தில் Agst Ref  என்பதை தெரிவுசெய்க Name என்ற புலத்தில் LM/0056  நாள் 12-6-2008  காத்திருக்கும் வரிக்கான பட்டியலின் பட்டியலிலிருந்து தெரிவுசெய்திடுக  Amount  என்ற புலத்தில்Rs. 160. என்று  சென்வாட் வரவு உயர் கல்விவரிக்காக உள்ளீடு செய்க

  பின்னர் Excise Duty Allocation என்ற திரையில்  Narration என்ற புலத்தில் இந்த நடவடிக்கைக்கான விவரங்களை  தட்டச்சு செய்து உள்ளீட்டு விசையை அழுத்தி இந்த மாறுதல்களை சேமித்திடுக

படம்-8

 CENVAT Credit Availed என்ற அறிக்கையை பார்வையிட Gateway of Tally > Display > Statutory Reports > Excise Reports > Manufacturer > CENVAT Credit Availed என்றவாறு கட்டளைகளை செயற்படுத்தியபின் தோன்றிடும திரையில் சரியாக உள்ளதாவென சரிபார்த்து கொள்க.

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

Connecting to %s

%d bloggers like this: